Zanussi ZTI823 User manual

Zanussi ZTI823   User manual
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 1
PLUNTHRIO ROUCWN
ZTI 823
132995020
ODHGIES GIA THN EGKATASTASH KAI TH CRHSH
GR
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 2
Gia to cr sth
Profulxei
Parakaloúme na diabsete auté ti odhg’e leitourg’a me prosoc, d’nonta idia’terh shmas’a sti
shmei·sei asfale’a pou perilambnontai se autn th sel’da. Sunistoúme na fulxete aut— to egceir’dio
odhgi·n gia mellontik anafor se aut—, kaq· kai na to d·sete se tuc—n mellontikoú idioktte tou
plunthr’ou.
Oi profulxei auté parécontai gia thn asflei sa, all kai thn asfleia twn llwn.
Parakaloúme na ti diabsete prosektik prin thn egkatstash kai cr sh tou plunthr’ou.
Cr sh
Asfleia gia ta paidi
• H sugkekriménh suskeu écei scediaste’ gia crsh
ap— enlika toma kai gia oikiak crsh, súmfwna
me ti odhg’e autoú tou egceirid’ou.
• *tan to pluntrio e’nai se leitourg’a, mhn afnete
ta paidi na to plhsisoun me skop— na pa’xoun.
• Elégcete ton kdo prin blete mésa ta roúca.
Mpore’ na écoun pagideute’ se aut—n mikr paidi
z·a.
• Mh qésete se leitourg’a to pluntrio, en to
kal·dio trofodos’a e’nai katestramméno en o
p’naka twn ceiristhr’wn h epifneia ergas’a
parousizoun blbe, oi opo’e apaitoún
epémbash sto eswterik— tou plunthr’ou.
• Ta ulik th suskeuas’a (p.c. plastik
membrnh, polustur—lio) mpore’ na apodeicqoún
epik’nduna gia ta paidi kai na prokalésoun éw
kai asfux’a! Fulte ta se shme’o —pou den
mporoún na ta ftsoun ta paidi.
• Mhn epiceire’te na bglete to fi ap— thn pr’za
trab·nta to kal·dio, all trabxte to ’dio to
fi.
• En qélete na petxete to pluntrio, k—yte to
kal·dio trofodos’a kai katastréyte to mntalo
th p—rta, ·ste na mhn uprcei per’ptwsh na
pagideutoún mikr paidi mésa sto pluntrio.
• Mhn topoqete’te sto pluntrio roúca me lekéde
ap— benz’nh, alko—l, triclwroaiqulénio k.lp. En
crhsimopoisete ta pro(—nta aut prin to
plúsimo twn roúcwn, e’nai apara’thto prin blete
ta roúca sto pluntrio, na afsete na exatmiste’
to pro(—n.
• Se per’ptwsh blbh, mhn epiceirsete na
episkeusete m—noi sa to pluntrio.
Epidiorq·sei oi opo’e den ekteloúntai ap—
eidikeuméno proswpik— mpore’ na prokalésoun
blbe. Apeuqunqe’te se éna exousiodothméno
kéntro sérbi kai zhtste na topoqetsoun sto
pluntri— sa gnsia antallaktik.
2
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 3
Ap—rriyh
Ulik suskeuas’a
Plunt rio
• *sa ulik epishma’nontai me to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Aut— shma’nei —ti e’nai dunat— na
anakuklwqoún, ef—son h ap—rriy tou g’nei
swst, se katllhla doce’a sullog.
Gia thn pali sa suskeu, crhsimopoiste
egkekriménou c·rou ap—rriyh. Bohqste na
diathrhqe’ h p—lh sa kaqar!
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio
>PP< = polupropulénio
Sumboulé gia thn prostas’a tou
peribllonto
• Metrste thn pos—thta tou aporrupantikoú
súmfwna me ti odhg’e tou kataskeuast, th
sklhr—thta tou neroú tou diktúou udrod—thsh,
thn pos—thta twn roúcwn kai to p—so lerwména
e’nai.
Gia na écete megalúterh exoikon—mhsh neroú,
enérgeia kai na suneisférete sthn prostas’a tou
peribllonto, sunistoúme na akolouqsete auté
ti sumboulé:
• Gem’zete pnta ton kdo, prokeiménou na écete
oikonomik— plúsimo, mh epiblabé gia to
peribllon, front’zonta wst—so na mhn ton
fort·nete uperbolik.
• Me ton katllhlo kaqarism— prin to plúsimo, oi
lekéde kai oi periorisméne khl’de mporoún na
afaireqoún. Sth sunéceia, ta roúca mporoún na
pluqoún se camhl—terh qermokras’a.
• Crhsimopoie’te to pr—gramma pr—plush m—no gia
polú lerwména roúca.
3
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 4
Periec—mena
Gia to cr sth
Profulxei
2
Perigraf tou plunthr’ou
5
Gia ton upeúquno th egkatstash
P’naka ceiristhr’wn
6
Profulxei
Perigraf leitourgi·n
6
Sumboulé gia to plúsimo
7
Kathgor’a
7
Qermokras’a
7
*gko roúcwn
7
Afa’resh twn lekédwn
7
Aporrupantik kai pr—sqeta pro•—nta
8
Diadoc energei·n
Egkatstash
Tecnik carakthristik
Egkatstash
Afa’resh twn diatxewn asfale’a kat
th metafor
P’naka programmtwn
Sunt rhsh
20
20
21
11
Paroc neroú
21
12-13
Hxodo neroú
21
Hlektriké sundései
21
Lstico th p—rta
14
Exwterik epif‡neia
14
Surtri aporrupantikoú
14
F’ltro gia to deiasma tou neroú
14
Mikr— f’ltro tou swlna paroc
15
∂ÓÙÔ›¯ÈÛË
Fdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth
angkh
15
Prostas’a ap— ton pgo
15
16-17
Sérbi kai antallaktik
19
20
Orizont’wsh
14
Dusleitourg’e
19
Topoqéthsh
9-10
Dieqn súmbola gia to plúsimo
twn ufasmtwn
19
18
Odhg— gia th cr sh tou egceirid’ou odhgi·n
Sto egceir’dio perilambnontai ta ak—louqa súmbola odhgi·n:
Plhrofor’e scetik me thn asfal crsh tou plunthr’ou.
Sumboulé kai sustsei gia th swst crsh tou plunthr’ou kai gia idanik apotelésmata.
Plhrofor’e scetik me thn prostas’a tou peribllonto.
H suneisfor ma sthn prostas’a
tou perib llonto:
Crhsimopoioúme anakuklwméno cart’.
4
22-23
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 5
Perigraf tou plunthr’ou
1 Surtri aporrupantikoú
2 P’naka programm‡twn
3 P’naka ceiristhr’wn
4 Ieirolab p—rta§
5 F’ltro
6 Ruqmiz—mena podarkia
Surtri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsh
Malaktik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX8 th q kh)
Leukantik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX8 th q kh)
∆Ô Ê‡ÏÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·Ú¤¯ÂÙ·È
Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ.
5
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 6
P’naka ceiristhr’wn
1 Fwtein éndeixh leitourg’a
4 Pl ktro cwr’ st’yimo
Anbei —tan piézoume to koump’ “énarxh/diakop$
leitourg’a% : kai sb$nei —tan to xanapiézoume.
H epilog$ aut$ crhsimopoie’tai gia —la ta
progrmmata.
To ner— tou teleuta’ou xebglmato den adeizei
tele’w, gia na mhn tsalakwqoún ta roúca an den
apomakrunqoún ap— to plunt$rio am+sw met to
plúsimo.
To ner— qa adeisei —tan pat$sete xan to pl$ktro
(qa akolouq$sei st’yimo met to deiasma) $ —tan
epil+xete to pr—gramma "N" gia deiasma tou kdou.
En den pi+sete aut— to pl$ktro, ta progrmmata
telei·noun me st’yimo.
2 Pl ktro “énarxh/diakop
leitourg’a
Piézoume aut— to koump’ gia na qésoume se leitourg’a
to plunt$rio. Gia na diak—youme th leitourg’a tou
plunthr’ou $ kpoio pr—gramma plúsh, to piézoume
xan.
Prin epiléxoume to pr—gramma plúsh
all xoume éna pr—gramma pou br’sketai se
exélixh, to plunt rio den prépei na e’nai se
leitourg’a kai sunep· aut— to koump’ den
prépei na e’nai pathméno.
5 Diak—pth epilog qermokras’a
O diak—pth mpore’ na peristréfetai pro ta
arister $ pro ta dexi gia na epiléxoume th
qermokras’a plúsh.
Qésh : plúsh me krúo ner— gia eua’sqhta roúca,
gia pardeigma oi kourt’ne.
3 Pl ktro elattwm%nh
tacúthta peristrof Pi+zonta aut— to pl$ktro h tacúthta peristrof$
mei·netai w ex$:
● bambaker kai lin:
ap— 850 strof+/lept— se 500 strof+/lept—.
●
●
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ.
6 Epilogéa programmtwn
Û˘ÓıÂÙÈο Î·È Ì¿ÏÏÈÓ·
·fi 850 ¤ˆ˜ 500 ÛÙÚÔʤ˜/ÏÂÙfi.
∂˘·›ÛıËÙ· ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· «J» (Û‡ÓÙÔÌÔ
ÛÙ›„ÈÌÔ):
·fi 650 ¤ˆ˜ 400 ÛÙÚÔʤ˜/ÏÂÙfi.
Peristréyte to diak—pth pro ta dexi éw —tou h
éndeixh anafor pou br’sketai ston p’naka
ceiristhr’wn sumpései akrib· me to epiqumht—
pr—gramma.
¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ.
6
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 7
Fort’o roúcwn
Sumboulé gia to plúsimo
Mhn uperfort·nete to pluntrio.
Oi odhg’e scetik me to fort’o twn roúcwn
br’skontai stou p’nake twn programmtwn.
Kathgor’a
Den prépei na parablépete ta súmbola pou
uprcoun sti etikéte twn roúcwn, oúte ti odhg’e
plúsh pou parécontai ap— ton kataskeuast.
Geniko’ kan—ne:
Bambaker, lin: gem’ste ton kdo, all mhn ton
uperfort·sete.
Cwr’zete ta roúca me ton ex tr—po: leuk,
crwmatist, sunqetik, eua’sqhta, mllina.
Sunqetik: mh gem’zete periss—tero ap— mis— kdo.
Eua’sqhta kai mllina ufsmata: mh gem’zete
periss—tero ap— to éna tr’to tou kdou.
Ta leuk den prépei na plénontai maz’ me ta
crwmatist. Ta leuk roúca mpore’ me to plúsimo
na garisoun.
To mégisto fort’o roúcwn exasfal’zei thn idanik
crsh neroú kai enérgeia.
Ta kainoúria crwmatist roúca mpore’ sto pr·to
plúsimo na xebyoun. Sa sumbouleúoume na ta
plúnete xecwrist thn pr·th for.
En ta roúca e’nai polú lerwména, mei·ste to
fort’o.
Elégxte m pw uprcoun sta roúca metallik
antike’mena (p.c. k—pitse, koump·mata
asfale’a diakosmhtiké karf’tse).
Bro roúcwn —tan e’nai stegn
Oi ak—louqe timé e’nai endeiktiké:
Koump·nete ti maxilaroqke, ta fermour, ti
k—pitse kai ta koumpi. Dénete ta zwnkia ti
z·ne twn roúcwn.
Idia’tera prosektiko’ prépei na e’ste me ti
kourt’ne. Bgzete ta gantzkia ap— ti kourt’ne bzeté ti se éna mikr— d’ctu sakoulki.
mpournoúzia
petséte faghtoú
paplwmatoqke
sent—ni
maxilaroqkh
trapezomnthlo
petséta
xeskon—pana
nuctik—
gunaike’o slip
andrik mploúza ergas’a
andrik— poukmiso
andriké putzme
mploúza
andrik— slip
Qermokras’a
Afa’resh twn lekédwn
90°
E’nai piqan— orisménoi lekéde na mhn afaireqoún
me skéto ner— kai aporrupantik—. Sa
sumbouleúoume na tou afairésete prin thn plúsh.
Bzete ta roúca mikr·n diastsewn, —pw kltse z·ne, se mia pninh qkh se mia maxilaroqkh. Aut—
prépei na to knete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta
sugkekriména roúca metaxú tou kdou kai tou
túmpanou.
Afairéste tou ep’monou lekéde prin thn plúsh.
Tr’yte ta polú lerwména shme’a twn roúcwn,
crhsimopoi·nta eidik— aporrupantik— aporrupantik— pro•—n se morf psta.
60°
gia roúca leuk, lin bambaker, polú lerwména (p.c.
xeskon—pana, petséte gia ta
céria, leuk e’dh trapezar’a,
sent—nia k.lp.).
1200 gr.
100 gr.
700 gr.
500 gr.
200 gr.
250 gr.
200 gr.
100 gr.
200 gr.
100 gr.
600 gr.
200 gr.
500 gr.
100 gr.
100 gr.
A’ma: —tan o leké e’nai ak—mh nwp—, mpore’te na
ton plúnete me krúo ner—. En écei stegn·sei,
afste to roúco na moulisei se eidik—
aporrupantik— gia —lh th núcta kai sth sunéceia
kaqar’ste to me ner— kai sapoúni.
gia roúca leuk, bambaker,
kanonik lerwména (p.c.
es·rouca) kai gia crwmatist
roúca pou den xebfoun,
kanonik lerwména bambaker
(p.c. nuctik, putzme k.lp.),
lin sunqetik.
Ladompogi: pot’ste to shme’o me kaqar benz’nh
kai tr’yte sto shme’o tou leké, afoú pr·ta apl·sete
to roúco epnw se éna malak— pan’. Sth sunéceia,
tr’yte arketé foré to leké me aporrupantik—.
krúo ner— gia eua’sqhta roúca (p.c.
30°-40°
kourt’ne) eua’sqhta
Stegno’ lekéde ap— l’po: pot’ste to leké me
néfti kai, crhsimopoi·nta éna bambaker— pan’,
piéste me ti kre twn daktúlwn sa, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se mia malak epifneia.
crwmatist, súmmeikta ufsmata
me sunqetiké kai mlline ’ne.
7
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 8
Skouri: oxalik— la (mpore’te na to promhqeute’te
sta soúper-mrket) gia crsh en qerm· kpoio
antiskwriak— pro•—n gia crsh en yucr·. Idia’tera
prosektiko’ prépei na e’ste me tou stegnoú lekéde
ap— skouri, per’ptwsh sthn opo’a h kuttar’nh écei
dh diabrwqe’ kai to úfasma mpore’ na trupsei.
Lekéde ap— moúcla: plúnete me leukantik— kai
xeplúnete polú kal (m—no gia ta leuk roúca kai ta
crwmatist pou e’nai anqektik sto cl·rio).
C—rto: sapoun’ste elafr kai plúnete me dialuméno
leukantik— (leuk roúca, anqektik sto cl·rio).
Melnh ap— stul— kai k—lla: pot’ste me aset—n
(*) kai piéste sto shme’o tou leké, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se éna malak— pan’.
Kragi—n: pot’ste me aset—n, —pw parapnw, kai
sth sunéceia kaqar’ste to leké me oin—pneuma. Sta
leuk roúca, crhsimopoiste leukantik— gia thn
afa’resh twn upoleimmtwn.
K—kkino kras’: afste to roúco na moulisei se
aporrupantik—, xeplúnete kai crhsimopoiste oxik— oxú
(x’di) kitrik— oxú (lem—ni) kai sth sunéceia xeplúnete.
Gia ta upole’mmata, crhsimopoiste leukantik—.
Melnh: anloga me th sústash th melnh,
pot’ste to úfasma arcik me aset—n (*) kai sth
sunéceia me oxik— oxú (x’di). Gia na afairésete ta
upole’mmata ap— ta leuk roúca, crhsimopoiste
leukantik— kai sth sunéceia xeplúnete kal.
Lekéde ap— p’ssa: crhsimopoiste pr·ta eidik—
aporrupantik— gia thn afa’resh lekédwn,
oin—pneuma benz’nh, kai sto télo plúnete me
aporrupantik— se morf psta.
(*) Mh crhsimopoie’te aset—n se roúca ap—
tecnht— metxi.
- Aporrupantik se ugr morf gia —lou tou
túpou ufasmtwn m—no gia mllina.
To aporrupantik— prépei na topoqete’tai sto surtri prin
thn énarxh tou progrmmato plúsh, sthn ant’stoich
qkh sto dosometrht pou topoqete’tai apeuqe’a mésa
ston kdo. Sthn per’ptwsh aut, to pr—gramma pou qa
epiléxete den prépei na perilambnei pr—plush.
En crhsimopoie’te aporrupantik— se ugr morf,
to pr—gramma pou qa epiléxete den prépei na
perilambnei pr—plush.
Blte to ugr— aporrupantik— sth qkh
tou
surtarioú amésw prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
Ta pr—sqeta ugr malaktik pro•—nta ta pro•—nta
kollar’smato prépei na topoqetoúntai sth qkh me to
súmbolo
prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
To ugr— leukantik— prépei na topoqete’tai sth qkh
me to súmbolo
.
*son afor th dosolog’a twn pr—sqetwn pro•—ntwn,
akolouqe’te ti odhg’e tou kataskeuast, all den
prépei se kam’a per’ptwsh na uperbe’te to —rio
th q kh me thn éndeixh “MACO.
H pos—thta tou aporrupantikoú pou prépei na
crhsimopoie’te
H pos—thta tou aporrupantikoú exarttai ap— ton
túpo twn ufasmtwn, ton —gko twn roúcwn, to p—so
lerwména e’nai ta roúca kai th sklhr—thta tou neroú.
H sklhr—thta tou neroú diakr’netai se ep’peda.
Plhrofor’e scetik me to ep’pedo sklhr—thta tou
neroú mpore’te na prete ap— thn etaire’a údreush
th c·ra sa ap— thn topik autodio’khsh.
*son afor th dosolog’a, akolouqste ti odhg’e
tou kataskeuast.
Aporrupantik kai pr—sqeta
pro•—nta
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú, en:
- Ta roúca pou qélete na plúnete e’nai l’ga.
- Ta roúca den e’nai polú lerwména.
- En dhmiourge’tai meglh pos—thta afroú kat th
dirkeia tou plus’mato.
- En den e’nai polú sklhr— to ner— (éw to
ep’pedo glukoú).
To apotélesma th plúsh exarttai ap— thn epilog tou
aporrupantikoú kai th swst dosolog’a. H swst
dosolog’a sumbllei sthn apofug th dhmiourg’a
apobltwn, kaq· kai sthn prostas’a tou peribllonto.
Par—lo pou e’nai biodiasp·mena, ta aporrupantik
periécoun stoice’a ta opo’a diatarssoun thn
eupr—sblhth oikologik isorrop’a th fúsh.
H epilog aporrupantikoú exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn (eua’sqhta, mllina, bambaker
k.lp.), to cr·ma, th qermokras’a plus’mato kai to
p—so lerwména e’nai ta roúca.
Sto sugkekriméno pluntrio, mpore’te na crhsimopoisete
—la ta aporrupantik pou diat’qentai sto emp—rio:
- Aporrupantik se sk—nh gia —lou tou túpou
ufasmtwn.
- Aporrupantik se sk—nh gia eua’sqhta kai
mllina ufsmata.
Baqmo’ sklhr—thta tou neroú
Baqmo’
8
Ep’pedo
Carakthristik
1
gluk—
Germanik
kl’maka
°dH
Gallik
kl’maka
°T.H.
0- 7
0-15
2
métrio
8-14
16-25
3
sklhr—
15-21
26-37
4
polú sklhr—
nw twn 21 nw twn 37
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 9
4. Epilog tou epiqumhtoú
sunduasmoú
Diadoc energei·n
Prin to pr·to plúsimo, sa sunistoúme na
ektelésete to pr—gramma gia ta bambaker stou
60°C, cwr’ roúca, prokeiménou na
apomakrunqoún tuc—n upole’mmata ap— ton kdo
kai to per’blhma, ta opo’a dhmiourgqhkan kat thn
kataskeu tou plunthr’ou.
Blte mis d—sh aporrupantikoú sth qkh tou
surtarioú kai qéste se leitourg’a to pluntrio.
1. Blte ta roúca sto plunt rio
Ano’xte thn p—rta.
Blte éna éna ta roúca ston kdo. Apl·ste ta
roúca —so to dunat—n periss—tero. Kle’ste thn
p—rta.
5. Epilog th qermokras’a
Peristréyte ton diak—pth stou epiqumhtoú
baqmoú.
2. Metr ste to aporrupantik—
Ano’xte to surtri tou aporrupantikoú mécri to
térma th diadrom tou.
Blte thn pos—thta aporrupantikoú pou
sunisttai ap— ton kataskeuast sthn katllhlh
qkh tou surtarioú
.
En qélete na knete pr—plush prin thn kúria
plúsh, blte aporrupantik— kai sth qkh
pr—plush
.
6. Epilog tou progrmmato kai
énarxh leitourg’a
Peristréyte ton diak—pth pro ta dexi gia to
pr—gramma plúsh pou epiqume’te kai piéste to
koump’ “énarxh/diakop leitourg’aO : H fwtein
éndeixh anbei kai to pluntrio arc’zei na leitourge’.
3. Metr ste thn pos—thta twn
pr—sqetwn
Blte, en qélete, to malaktik— sto tmma
kai to
leukantik— sto tmma
(h d—sh den
prépei na uperba’nei to —rio th q kh me thn
éndeixh “MAC8).
9
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 10
7 Télo tou progrmmato
plúsh
To pluntrio stamatei th leitourg’a tou aut—mata.
H fwtein éndeixh leitourg’a sbnei.
En Scete epilSxei Sna pr—gramma pou telei·nei me
to ner— tou teleuta’ou xebglmato ston kdo
(epilog
), adeiste to ner— prin ano’xete thn
p—rta. EpilSxte to pr—gramma "N" (deiasma) patste xan to plktro
.
Piéste xan to koump’ “énarxh/diakop leitourg’aO
gia na sbsete to pluntrio. H fwtein éndeixh
leitourg’a sbnei.
E’nai fusik— na anaménete 2 lept per’pou prin
mporésete na ano’xete to parquro tou kdou, ·ste
na persei o apara’thto cr—no gia na apemplake’
h ditaxh asfale’a.
Bglte ta pluména roúca.
Elégxte en o kdo écei adeisei plrw,
peristréfont ton me to céri, ·ste endecoménw na
mhn xecsete kpoia roúca mésa ston kdo pou qa
mporoúsan na calsoun (p.c. qa mporoúsan na
mazéyoun) na xebyoun an xanapluqoún maz’ me
thn ep—menh plúsh sa.
Apeleuqer·ste to koump’ pou endecoménw écete
piései.
Sunisttai na kle’sete th str—figga kai na bglete
to fi ap— thn pr’za.
Afste thn p—rta tou kdou elafr· anoict gia
na aeriste’ o kdo.
10
132995020•gr.qxd
i
30-10-2001
9:34
Pagina 11
Dieqn súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh bo$qeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
ISCURH
PLUSH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§
95
Plúsimo
stou§
60
Plúsimo
stou§
40
Plúsimo
stou§
30
60
EUAISQHTH
PLUSH
LEUKANSH
40
30
40
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
SIDERWMA
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
STEGNO
KAQARISMA
Stegn— kaq‡risma
me —la ta dialutik‡
Stegn— kaq‡risma me
upercl·rio, benz’nh
aeropl‡nwn, kaqar—
oin—pneuma R111 kai
R113
Apal—
plúsimo
sto céri
Mhn
plúnete
Mhn leuk‡nete
Elafr— sidérwma
meg. 110
Mhn sider·sete
Stegn— kaq‡risma me Mhn k‡nete stegn—
benz’nh aeropl‡nwn,
kaq‡risma
kaqar— oin—pneuma
kai R113
Kanonik$
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste se
krem‡stra
11
Stegn·netai kai Den stegn·netai
se stegnwt$rio se stegnwt$rio
roúcwn
roúcwn
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 12
P’naka programmtwn
Iscur‡ progr‡mmata gia bambaker‡ kai lin‡
Mégisto fort’o: 5 kg
Katan lwsh*
Pr—gramma Qermokras’a
Pr—sqete
leitourg’e
E’do roúcwn
En%rgeia
kWh
Ner—
lt
El c.
di rkeia
A
60°-90°
LEUKA ME PROPLUSH, gia
pardeigma roúca ergas’a,
sent—nia, leuk e’dh, es·rouca,
pets+te
2,7
78
165
B
60°-90°
LEUKA CWRIS PROPLUSH, gia
pardeigma leuk e’dh, sent—nia,
poukmisa, es·rouca
2,2
61
140
B
40°-60° (*)
CRWMATISTA CWRIS
PROPLUSH, gia pardeigma
poukmisa, mploúze, bambaker,
es·rouca
1,15
58
140
C
X%bgalma
KRUO
Aut— to pr—gramma mpore’ na
crhsimopoihqe’ gia to x+bgalma
twn roúcwn pou +coun pluqe’ sto
c+ri
0,12
60
55
D
Malaktik—
KRUO
Gia na malak·soun ta roúca pou
+coun pluqe’ sto c+ri
-
20
18
Xecwrist— st’yimo gia bambaker
kai lin
-
-
12
F
St’yimo
diarke’a
Oi anafer—mene§ qermokras’e e’nai oi pléon ‡riste gia to k‡qe pr—gramma kai exart·ntai ap— to e’do twn
roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
(*) Pr—gramma anafor‡ gia ta stoice’a pou perilamb‡nontai sthn etikéta katan‡lwsh enérgeia, súmfwna me
th di‡taxh EOK 92/75 me fort’o roúcwn 5 kg kai ton epilogéa qermokras’a stou 60 C.
* Ta stoice’a katanlwsh pou emfan’zontai se aut—n ton p’naka e’nai entel· endeiktik, afoú mpore’ na
diaf+roun anloga me thn pos—thta kai to e’do twn roúcwn, th qermokras’a tou neroú kai tou peribllonto.
Shmantik—!
● Ta progr‡mmata B xekinoún me éna súntomo ‡deiasma tou neroú en· met‡ o epilogéa programm‡twn gur’zei
aut—mata sth qésh pou de’cnei to fort’o neroú.
● Gia na mhn up‡rcoun probl$mata sta apotelésmata th plúsh den prépei na apenergopoie’te kai na
energopoie’te thn suskeu$ kat‡ th di‡rkeia en— progr‡mmato. H pr‡xh aut$ mpore’ na all‡xei th mn$mh
tou kúklou kat‡ th f‡sh ektélesh kai, kat‡ sunépeia, ti paramétrou plúsh.
12
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 13
P’naka programmtwn
Apal‡ progr‡mmata gia sunqetik‡, súmmeikta, eua’sqhta, m‡llina
Mégisto fort’o: 2 kg, m‡llina 2 kg
Katan lwsh*
Pr—gramma Qermokras’a
Pr—sqete
leitourg’e
E’do roúcwn
En%rgeia
kWh
Ner—
lt
El c.
di rkeia
G
30°-60°
SUNQETIKA ME PROPLUSH, gia
pardeigma es·rouca,
crwmatist, poukmisa, mploúze
1,15
62
95
H
30°-60°
SUNQETIKA CWRIS PROPLUSH,
gia pardeigma poukmisa,
mploúze, anmikta
0,70
47
70
Xecwrist$ peristrof$ gia
sunqetik, eua’sqhta kai mllina
-
-
6
J
Súntomo
st’yimo
K
30°-40°
MALLINA
Eidik— pr—gramma gia ufsmata
pou f+roun thn etik+ta "Agn—
parq+no mall’, den surrikn·netai,
pl+netai sto plunt$rio"
0,38
44
45
L
30°-40°
EUAISQHTA, gia pardeigma
kourt’ne
0,5
44
45
M
X%bgalma
KRUO
Aut— to pr—gramma mpore’ na
crhsimopoihqe’ gia to x+bgalma twn
roúcwn pou +coun pluqe’ sto c+ri
0,02
35
18
-
-
1
N
#Adeiasma
Gia to deiasma tou teleuta’ou
neroú xebglmato gia eke’na ta
progrmmata me thn epilog$
cwr’ st’yimo
.
Oi anafer—mene qermokras’e e’nai oi pléon ‡riste gia to k‡qe pr—gramma kai exart·ntai ap— to e’do twn
roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
H epilog$ qermokras’a exart‡tai ap— to e’do twn roúcwn kai ap— to p—so lerwména e’nai.
●
●
Ta progr‡mmata gia ta sunqetik‡ kai ta m‡llina xekinoún me éna súntomo ‡deiasma tou neroú en· met‡ o
epilogéa programm‡twn gur’zei aut—mata sth qésh pou de’cnei to fort’o neroú.
Gia na mhn up‡rcoun probl$mata sta apotelésmata th plúsh den prépei na apenergopoie’te kai na
energopoie’te thn suskeu$ kat‡ th di‡rkeia en— progr‡mmato. H pr‡xh aut$ mpore’ na all‡xei th mn$mh
tou kúklou kat‡ th f‡sh ektélesh kai, kat‡ sunépeia, ti paramétrou plúsh.
* Ta stoice’a katanlwsh pou emfan’zontai se aut—n ton p’naka e’nai entel· endeiktik, afoú mpore’ na
diaf+roun anloga me thn pos—thta kai to e’do twn roúcwn, th qermokras’a tou neroú kai tou peribllonto.
13
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 14
Sunt rhsh
surtarioú. Kaqar’ste thn upodoc me mia pali
odont—bourtsa. Xanablte to surtri sth qésh
tou.
Prin pragmatopoisete opoiadpote ergas’a
suntrhsh kaqarismoú, bglte to fi ap—
thn pr’za.
Lstico th p—rta
Elégcete taktik mpw uprcoun sti ptucé tou
lsticou th p—rta karf’tse, koumpi, karfi diakosmhtiké karf’tse.
P0038
F’ltro gia to deiasma tou neroú
O r—lo tou f’ltrou e’nai na sullégei klwsté kai
mikroantike’mena pou écoun xecaste’ sta roúca.
Elégcete taktik en e’nai kaqar— to f’ltro.
P1050
Topoqetste éna doce’o ktw ap— to f’ltro gia na
sulléxete to ner— pou qa bgei ap— to pluntrio.
Exwterik epif‡neia
Kaqar’zete thn exwterik epif‡neia tou plunthr’ou
me cliar— ner— kai éna oudétero, mh diabrwtik—
aporrupantik—. Xeplénete me kaqar— ner— kai
skoup’zete me éna malak— pan’.
Shmantik—: mh crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik
lla par—moia pro•—nta gia ton kaqarism— th§
exwterik§ epif‡neia§.
P0037
P0039
Xebid·ste kai trabxte to f’ltro.
Surtri aporrupantikoú
Ta aporrupantik kai ta pr—sqeta pro•—nta
dhmiourgoún me ton kair— mia kroústa sto
eswterik— twn qhk·n.
Kaqar’zete taktik to surtri tou aporrupantikoú,
bzont to ktw ap— th brúsh. Gia na bglete to
surtri ap— thn upodoc, patste sto ant’stoico
shme’o pou br’sketai arister sto bqo tou
surtarioú.
P0040
Gia na kaqar’sete kalútera to surtri, mpore’te na
bglete ti qke sti opo’e topoqetoúntai ta
pr—sqeta pro•—nta.
Plúneté to me ner— th brúsh kai xanablte to sth
qésh tou, bid·nont to kal.
Fdeiasma neroú se per’ptwsh éktakth angkh.
To aporrupantik— mpore’ makropr—qesma na
dhmiourgsei kroústa kai sthn upodoc tou
14
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 15
Mikr— f’ltro tou swl na
paroc Prostas’a ap— ton pgo
En to pluntrio e’nai egkatesthméno se éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na pései ktw ap— tou
0°C, akolouqste ti paraktw odhg’e:
En to pluntrio creizetai periss—tero cr—no gia
na gem’sei me ner—, elégxte mpw e’nai fragméno to
f’ltro tou swlna paroc.
• Kle’ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to
swlna paroc ap— th brúsh.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Blte ti kre tou swlna apocéteush kai tou
swlna paroc se mia leknh pou e’nai
topoqethménh sto ptwma.
Xebid·ste to swlna ap— th brúsh.
Kaqar’ste to f’ltro me mia odont—bourtsa.
Xanabid·ste to swlna.
• Epiléxte to pr—gramma adeismato tou neroú “NO
kai afste to na ftsei mécri to télo.
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Xanabid·ste to swlna paroc kai blte xan
sth qésh tou to swlna apocéteush.
Ektel·nta auté ti diadikas’e to ner— pou ménei
mésa sto pluntrio qa adeisei, apotréponta th
dhmiourg’a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn
tmhmtwn.
P1090
*tan qa qésete ek néou se leitourg’a to pluntrio,
bebaiwqe’te —ti h qermokras’a sto peribllon e’nai
pnw ap— tou 0°C.
Gdeiasma neroú se per’ptwsh
éktakth angkh
En to pluntrio den adeizei to ner—, akolouqste
ti paraktw odhg’e gia na adeisete to ner— ap—
ton kdo:
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Periménete mécri na kru·sei to ner—
(sthn per’ptwsh pou e’cate epiléxei pr—gramma
me qermokras’a 60°C uyhl—terh).
• Topoqetste mia leknh anlogh cwrhtik—thta
(15-20 l’tra per’pou) sto ptwma, ktw ap— to
f’ltro.
• Xebid·ste arg to f’ltro kai afste to ner— na
bgei ap— to pluntrio.
• Afoú adeisei to ner—, xanabid·ste to f’ltro kai
blte to pluntrio sth qésh tou.
15
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 16
Dusleitourg’e
Dusleitourg’e pou mporoún na apokatastaqoún cwr’ thn epémbash tecnikoú.
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To plunt rio den t’qetai se
leitourg’a.
• Den écei kle’sei kal h p—rta.
• To pluntrio den trofodote’tai me hlektrik— reúma.
• Hcei kae’ h asfleia th hlektrologik
egkatstash tou spitioú.
• O epilogéa programm‡twn den e’nai
topoqethméno sth swst qésh kai to koump’
den e’nai pathméno.
• To plunt rio de gem’zei me ner—.
•
•
•
•
E’nai kleist h brúsh tou neroú.
Den trécei ner— ap— th brúsh.
O swlna paroc écei tsak’sei e’nai fragméno.
E’nai fragméno to mikr— f’ltro tou swlna paroc.
• Den e’nai kleist h p—rta.
• To plunt rio gem’zei me ner— kai
to adeizei amésw met.
• O swlna adeismato tou neroú br’sketai se
polú camhl qésh se scésh me to pluntrio.
Anatréxte sthn ant’stoich pargrafo th
en—thta “deiasma tou neroúO.
• To plunt rio den adeizei to
ner— /kai de st’bei.
• O swlna adeismato tou neroú écei tsak’sei e’nai fragméno.
• O swlna adeismato tou neroú to f’ltro
e’nai fragména.
• Hcete epiléxei thn epilog cwr’ st’yimo
.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn ent— tou kdou.
• To ner— trécei sto ptwma.
• Hcete crhsimopoisei uperbolik pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—
(knei polú afr—).
• Hcei bgei kpoio steganopoihtik— daktúlio tou
swlna paroc. En e’nai dúskolo na diakr’nete en
trécei ner— ap— to swlna, elégxte en e’nai ugr—.
• Hcei katastrafe’ o swlna adeismato tou neroú.
• De bid·sate kal to f’ltro adeismato tou
neroú met ton kaqarism—.
• To apotélesma th plúsh den
e’nai ikanopoihtik—.
• Hcete crhsimopoisei mikr pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—.
• Den kaqar’sate tou “dúskolouO lekéde prin thn
plúsh.
• Den epiléxate th swst qermokras’a, se
sunduasm— me to katllhlo pr—gramma.
• Uperfort·sate ton kdo.
16
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 17
Dusleitourg’a
• To plunt rio done’tai
q—rubo.
Piqan ait’a
• Den écoun afaireqe’ —le oi diatxei asfale’a
pou crhsimopoioúntai kat th metafor.
• To pluntrio écei topoqethqe’ epnw se xéno
antike’meno.
• Ta podarkia strixh tou plunthr’ou den
akoumpoún kal sto ptwma.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn mésa ston kdo.
• Wsw§ e’nai l’ga ta roúca mésa ston kdo.
knei
• Den ano’gei h p—rta.
• To pr—gramma e’nai ak—mh se leitourg’a.
• H p—rta den écei ak—mh apasfaliste’
• Adei‡ste to ner— ef—son écete epiléxei th
leitourg’a
.
• To st’yimo xekin me
kaqustérhsh den xekin
kaq—lou.
Ncei energopoihqe’ to prostateutik— sústhma
“exisorr—phsh”, to opo’o apotrépei thn uperbolik$
d—nhsh tou plunthr’ou kat‡ to st’yimo kai
exasfal’zei th staqer—thta tou plunthr’ou. E‡n kat‡
thn énarxh th f‡sh tou stiy’mato, ta roúca den
e’nai omoi—morfa katanemhména mésa ston k‡do, to
plunt$rio to anagnwr’zei kai prospaqe’ na
anakatan$mei ta roúca omoi—morfa, peristréfonta
ton k‡do. M—li ta roúca katanemhqoún omoi—morfa,
xekin‡ h f‡sh tou stiy’mato.
Sunep·, e‡n sto télo tou kúklou den écei g’nei
kanonik— st’yimo, sunist‡tai h epanatopoqéthsh twn
roúcwn mésa ston k‡do kai h epilog$ tou
progr‡mmato stiy’mato.
O q—rubo§
pou k‡nei to plunt$rio den e’nai o
sunhqisméno§ di—ti diaqétei metaschmatist$ me
st—co th belt’wsh twn epid—sewn.
To ner— mésa
ston k‡do den fa’netai. To plunt$rio,
pro•—n teleuta’a§ tecnolog’a§, leitourge’ me camhl$
katan‡lwsh neroú k‡nonta§, étsi, oikonom’a. Ta
apotelésmata, wst—so, paraménoun
‡rista.
P1034GR
P1035GR
17
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 18
Sérbi kai antallaktik
Se per’ptwsh blbh, anatréxte sto keflaio
“Dusleitourg’eO gia na diapist·sete en mpore’te
na apokatastsete m—noi sa th blbh.
En den kataférete na apokatastsete na
exakrib·sete th blbh, apeuqunqe’te sto kéntro
sérbi.
To sérbi kai ta antallaktik parécontai ap— ta
kéntra sérbi tou exousiodothménou
metapwlhté.
Kat thn epikoinwn’a sa me to kéntro sérbi gia
thn paraggel’a antallaktik·n, e’nai apara’thto na
anaférete ton kwdik— tou pro•—nto, ton ariqm—
seir kai to montélo tou plunthr’ou, stoice’a ta
opo’a anagrfontai sthn eidik pinak’da pou
br’sketai topoqethménh sto pluntrio.
P0042
Montélo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ariqm— seir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwdik— pro•—nto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hm/n’a agor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 19
Gia ton upeúquno th egkatstash
• En e’nai apara’thth h tropopo’hsh th
hlektrologik egkatstash tou spitioú
prokeiménou na g’nei h egkatstash tou
plunthr’ou, —le oi ergas’e qa prépei na
pragmatopoihqoún apokleistik ap— eidikeuméno
tecnik—.
• Elégxte en h hlektrologik egkatstash tou
spitioú e’nai ikan na decqe’ to mégisto
apaitoúmeno fort’o gia th leitourg’a tou
plunthr’ou (2,2 kWh), lambnonta up—yh thn
taut—cronh crsh kai llwn hlektrik·n
suskeu·n.
• Afoú oloklhr·sete thn egkatstash tou
plunthr’ou, bebaiwqe’te —ti de sthr’zetai epnw
sto kal·dio trofodos’a.
• En to ptwma sto opo’o akoump to pluntrio
e’nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe’te —ti e’nai
dunat h kuklofor’a tou aéra ktw ap— to
pluntrio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai
th mokéta.
• H endec—menh antikatstash tou kalwd’ou
trofodos’a prépei na pragmatopoie’tai sto
plhsiéstero kéntro sérbi.
Profulxei
Egkatstash
• M—li bglete to pluntrio ap— th suskeuas’a, elégxte
mpw parousizei ende’xei fqor. En diathre’te
amfibol’e gia thn kal katstash tou plunthr’ou,
mhn to qésete se leitourg’a, all apeuqunqe’te sto
tmma tecnik upostrixh th antiproswpe’a.
• To bro tou plunthr’ou e’nai meglo. Prépei na
e’ste prosektiko’ —tan to metakine’te.
• Gia l—gou asfale’a, den epitrépetai h
tropopo’hsh th suskeu.
• Prin crhsimopoisete to pluntrio, prépei na
afairésete ta ulik suskeuas’a ap— to eswterik—
tou. En den afairésete —le ti diatxei asfale’a
kat th metafor en ti afairésete me lqo
tr—po, mpore’ na proklhqoún blbe sto pluntrio
ta épipla me ta opo’a ércetai se epaf.
Sumbouleuqe’te thn ant’stoich pargrafo twn
odhgi·n crsh.
• Oi udrauliké ergas’e pou apaitoúntai gia thn
egkatstash tou plunthr’ou prépei na g’nontai
m—no ap— eidikeuméno udraulik—.
Tecnik carakthristik
DIASTASEIS
82 cm
60 cm
54 cm
'Uyo§
Plto
Bqo
220-230V/50 Hz
2200W
10 A
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH KATANALWSH ISCUOS
ELACISTH TIMH ASFALEIAS
PIESH NEROU
Mégisth
Elcisth
50 kPa
800 kPa
ONOMASTIKO FORTIO
Bambaker
Sunqetik, eua’sqhta
Mllina
5 kg
2 kg
1 kg
TACUTHTA STIYIMATOS
850 str/lpt
H suskeu summorf·netai me ti ak—louqe Odhg’e th EOK:
73/23/EOK th 19/02/73 per’ camhl tsh
89/336/EOK th 03/05/89 per’ hlektromagnhtik sumbat—thta
19
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 20
Egkatstash
6. •·Ó·‚¿ÏÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÓÂÏ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
4 ‚›‰Â˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ ηÈ
ÙË ‚›‰· Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤Û·Ù ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
Afa’resh twn diatxewn
asfale’a kat th metafor
Prin qésete se leitourg’a to pluntrio,
afairéste —le ti diatxei asfale’a kat th
metafor.
Sa sumbouleúoume na fulxete —le ti
prostateutiké diatxei, prokeiménou na ti
crhsimopoi sete, se per’ptwsh pou qel sete
mellontik na metaférete to plunt rio.
P0016
1. Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
dexi b’da.
P0453
7. Férte to pluntrio se —rqia qésh kai xebid·ste
ti lle 2 b’de sto p’sw méro.
8. Afairéste ti trei plastiké upodocé sti
opo’e sthr’zontai oi b’de.
9. Kalúyte ti opé me ti tpe pou br’skontai sto
p’sw méro tou plunthr’ou sto sakoulki pou
parécetai maz’ me ti odhg’e crsh.
P0255
2. Xapl·ste to pluntrio, sthr’zont to sto p’sw
méro tou kai proséconta na mhn katastréyete
tou swlne. Prokeiménou na mh sumbe’ kti
tétoio, topoqetste metaxú tou pat·mato kai tou
plunthr’ou éna kommti ap— th suskeuas’a.
P0256
3. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚¿ÛË ·fi ÔÏ˘ÛÙ˘ÚfiÏ Î·È ‚Á¿ÏÙÂ
ÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÓÂÏ Í‚ȉÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚›‰·.
Topoqéthsh
4. ∆Ú·‚‹ÍÙ Ì Ôχ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ ‰ÂÍÈfi Û¿ÎÔ.
P0457
P0020
Prin topoqetsete to pluntrio sthn telik tou
qésh, peristréyte to kro tou swlna adeismato
tou neroú, sto p’sw méro tou plunthr’ou, pro thn
kateúqunsh pou e’nai pio kont sth brúsh.
Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh,
peristréyte to kro tou swlna kai xanabid·ste ton
daktúlio. Elégxte mpw parousizetai diarro neroú.
P0015
5. Kat—pin afairéste prosectik‡ kai ti§ ‡lle§
sakoúle§.
P0021
Topoqetste to pluntrio se ep’pedh kai staqer
epifneia. Elégxte mpw empod’zetai h kuklofor’a
tou aéra gúrw ap— to pluntrio, l—gw th úparxh
calioú, mokéta k.lp. Bebaiwqe’te —ti to pluntrio den
ércetai se epaf me ton to’co ta épipla th kouz’na.
Topoqetste to se ap—stash 3-5 ekatost·n
toulciston ap— ta épipla kai ton to’co.
20
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 21
Mpore’te na ton stere·sete, dénont ton gia
pardeigma ap— th brúsh ton to’co.
Orizont’wsh
Orizonti·ste me akr’beia to pluntrio, xebid·nonta
bid·nonta ta ruqmiz—mena podarkia. Poté mhn
topoqete’te ktw ap— to pluntrio cart—ni, xúlo par—moia ulik gia na antistaqm’sete ta anis—peda
shme’a tou pat·mato.
P0022
Se mia diakldwsh th apocéteush tou nipt ra.
H diakldwsh prépei na br’sketai pnw ap— to
sif—ni, kat tr—po tétoio ·ste h kampúlh tou
swlna na br’sketai toulciston 60 ekatost pnw
ap— to ptwma.
P1051
Paroc neroú
Se énan agwg— apocéteush se úyo —ci mikr—tero
ap— 60 ekatost oúte megalútero ap— 90 ekatost.
To kro tou swlna ex—dou prépei pnta na
aer’zetai. Aut— shma’nei —ti h eswterik dimetro
tou agwgoú qa prépei na e’nai megalúterh ap— thn
exwterik dimetro tou swlna ex—dou.
O swlna ex—dou den prépei na e’nai tsakisméno.
Topoqetste ton kat mko tou pat·mato kai
shk·ste ton kont sthn éxodo tou neroú.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ô˘ Û·˜
·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÌÈ· ‚Ú‡ÛË ÎÚ‡Ô˘
ÓÂÚÔ‡ Ì Û›ڈ̷ 3/4’’. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË ·ÏËÔ‡˜ ۈϋÓ˜ ‹‰Ë
¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ.
O swlna paroc den e’nai dunat—n na
epimhkunqe’. En e’nai kont— kai den epiqume’te na
metakinsete th brúsh, qa prépei na agorsete énan
enia’o makrútero swlna, ap— autoú pou
kataskeuzontai eidik gia aut th crsh.
P0023
Hlektriké sundései
P1088
Jxodo neroú
To pluntrio leitourge’ me monofasik— reúma, me
tsh 220-230V kai sucn—thta 50Hz.
H kampúlh tou swlna ex—dou mpore’ na
topoqethqe’ me trei diaforetikoú tr—pou:
Sundéste to kal·dio trofodos’a tou
plunthr’ou se mia pr’za me ge’wsh.
Sto ce’lo tou nipt ra, crhsimopoi·nta ton
plastik— agk·na pou parécetai maz’ me to
plunt rio. Sthn per’ptwsh aut, qa prépei na e’ste
bébaioi —ti o swlna den qa mpore’ na apagkistrwqe’
ap— to ce’lo tou niptra, —tan to pluntrio qa
adeizei to ner—.
O kataskeuast den férei euqúnh gia blbe
traumatismoú pou ofe’lontai sthn
parbleyh twn proanaferqéntwn
kanonism·n scetik me thn asfleia.
Den prépei na empod’zetai h pr—sbash sto
kal·dio trofodos’a, met thn egkatstash
tou plunthr’ou.
21
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 22
∂ÓÙÔȯÈÛÌfi˜
a) ¶fiÚÙ·
H Û˘Û΢‹ ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ›ٷÈ
ÂÓÙÔȯÈ˙fiÌÂÓË ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·.
∆Ô Îԇʈ̷ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘
Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ∞.
√È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:
- Ï¿ÙÔ˜ 595-598 mm
- ¿¯Ô˜ 16-22 mm
∆Ô ‡„Ô˜ (C) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‰Âȯı› ÁÈ·Ù›
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ
Â›ψÓ.
600
°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜
Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ‰‡Ô ÙÚ‡˜ ( Ø 35mm, ‚¿ıÔ˜
14 mm) ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜.
∏ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
416 mm.
1
54
195
∏ ·fiÛÙ·ÛË (µ) ˘ÔÏÔÁÈṲ̂ÓË Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ
Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ fiÚÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Ô‹˜,
‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‰ÂȯÙ› ‰ÈfiÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ Â›ψÓ.
160
8
165
90
0
49
P0965
A
√È ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
C. ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÌÂ
͇ÏÈÓ˜ ‚›‰Â˜ (2-∂ÈÎ. µ).
¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘
fiÚÙ·˜
35 mm — µ¿ıÔ˜ 14 mm
16
-22
6
416
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· ÌÈ·˜
fiÚÙ·˜ Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·ÚΛ Ó· ‚ȉÒÛÂÙ ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ÛÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ‡„Ô˜, ÙÔ˘˜
ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ (1) Î·È ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔÓ ÎfiÓÙÚ·-Ì·ÁÓ‹ÙË
(6) Ô˘ Û·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (∂ÈÎ. µ).
B
120
176,5
416
818
b) ªÂÓÙÂÛ¤‰Â˜
min.
C
600
820 min
596
515
,5
22+1
4
598
595-
P0422
1
1
2
7
5
c) ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ fiÚÙ·˜
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚›‰Â˜ (3-∂ÈÎ. µ) ª5¯8 Ô˘ Û·˜
·Ú¤¯ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. √È ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÔ˘Ó Ù·
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿¯Ë Ù˘ fiÚÙ·˜. °È· Ó·
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÂÙ ٤ÏÂÈ· ÙËÓ fiÚÙ· Ú¤ÂÈ Ó·
Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ÌÂÓÙÂÛ¤ (1) ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
Í‚ȉÒÛÂÙ ÙË ‚›‰· (3)
3
23
P0982
C
B
22
132995020•gr.qxd
30-10-2001
9:34
Pagina 23
d) ∫fiÓÙÚ·-ª·ÁÓ‹Ù˘ (6)
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ¤Ó·
Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ fiÚÙ·˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë
‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÚÙ·˜ ÙÔÓ
ÎfiÓÙÚ·-Ì·ÁÓ‹ÙË (6) (·ÙÛ¿ÏÈÓË Ͽη).
∏ ı¤ÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ì·ÁÓ‹ÙË (4) Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· (‚Ϥ ÂÈÎfiÓ· D).
6
4
D
P0984
∞Ó ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ fiÚÙ·˜ Â›Ó·È ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜
‰ÂÍÈ¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÙÂ, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ∂, ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ (5 ηÈ
7) Î·È ÙÔ˘ Ì·ÁÓ‹ÙË (4) Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙ ÛÙËÓ fiÚÙ·,
ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË, ÙÔÓ ÎfiÓÙÚ·-Ì·ÁÓ‹ÙË (6) Î·È ÙÔ˘˜
ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ (1) fiˆ˜ ‹‰Ë ÂÚÈÁÚ¿ÊËÎÂ.
E
6
4
5
7
1
3
P0983
2
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement