ZANUSSI ZAFFIRO II Handleiding

Add to My manuals
21 Pages

advertisement

ZANUSSI ZAFFIRO II Handleiding | Manualzz
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:27
Pagina 1
WASAUTOMAAT
LAVE-LINGE
WASCHAUTOMAT
WASHING MACHINE
QUARZO II 1000
RUBINO II 1200
ZAFFIRO II 1400
132995930
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D’UTILISATION
GEBRAUCHSANWEISUNG
USER MANUAL
NL
F
D
GB
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:27
Pagina 2
Geachte Klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina’s van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar
de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende
eigenaar van het toestel.
Transportschaden
Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het toestel
installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis
hebben:
Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of
voor het functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen.
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het
toestel.
Dit symbool staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van
het toestel.
Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wij maken gebruik van kringlooppapier.
Inhoud
Waarschuwingen
3
Afvalverwerking
4
Milieutips
4
Technische gegevens
4
Installatie
5
●
Transportbeveiliging
5
●
Plaatsen
5
●
Watertoevoer
●
Waterafvoer
6
●
Elektrische aansluiting
7
Temperaturen
10
Hoeveel wasgoed in de trommel?
10
Vóór u het wasgoed in de trommel doet
11
Welke wasmiddelen gebruiken?
11
Traditionele poeder-wasmiddelen
12
Vloeibare wasmiddelen
12
Geconcentreerde poeder-wasmiddelen
12
Wasverzachter
12
Waterontharder
●
6
Volgorde van handelen
Textielbehandelingssymbolen
Programmatabel
Uw nieuwe wasautomaat
●
Wasmiddellade
12
13-14
15
16-17
7
7
Onderhoud
18
●
De buitenkant
18
Gebruik
8
●
De deur
18
●
Bedieningspaneel
8
●
De wasmiddellade
18
●
Beschrijving van de bedieningselementen
8-9
●
Het toevoerfilter
18
●
Adviezen en tips voor het wassen
10
●
De afvoerpomp
18
Was niet te lang opsparen
10
●
Waterafvoer in noodgevallen
19
Sorteren
10
●
Voorzorgsmaatregelen bij vorst
19
Eenvoudige storingen
2
20-21
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:27
Pagina 3
Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben,
alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
●
●
●
●
Alle delen die tot de transportbeveiliging behoren
moeten beslist zijn verwijderd, alvorens het
apparaat in gebruik te nemen. Ernstige schade
aan het apparaat of andere zaken kan het gevolg
zijn van het niet of niet geheel verwijderen van de
transportbeveiliging.
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door
een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd
worden.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de
watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve
van de installatie van dit apparaat mag uitsluitend
door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd
worden.
Overtuig u ervan dat het apparaat na de
installatie of het verplaatsen niet op het
aansluitsnoer staat.
Was geen artikelen in de wasautomaat die hier
niet voor geschikt zijn. Raadpleeg het
textielonderhoudsetiket.
●
Overlaad het apparaat niet. Raadpleeg de
betreffende adviezen in de gebruiksaanwijzing.
●
Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine,
terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen
mogen niet in de wasautomaat. Indien zulke
reinigingsmiddelen gebruikt werden om voortijds
vlekken te verwijderen, dan moet met het wassen
in de wasautomaat gewacht worden tot het
artikel volledig uitgedampt is.
●
Was kleine artikelen, zoals babysokjes, ceintuurs
en dergelijke in een sloop. Zulke kleine artikelen
kunnen tussen de trommel en de kuip slippen.
●
Overtuig u ervan dat, vóór u een kledingstuk in de
wasautomaat doet, de borst- en broekzakken
leeg zijn, ritssluitingen zijn gesloten en eventueel
loshangende knopen verwijderd of eerst
aangenaaid zijn. Was geen rafelig of gescheurd
goed; herstel het voortijds. Verwijder voortijds
verf-, inkt-, roest- en grasvlekken. Was bh’s met
beugels niet in de wasautomaat.
●
Wees voorzichtig met wasverzachter. Een te
grote dosering kan schade aan het wasgoed
toebrengen. Raadpleeg de instructies van de
fabrikant van de wasverzachter.
●
Kijk, vóór u de vuldeur (voorlader) opent, altijd
eerst of het water weggepompt is. Indien dat niet
het geval is, laat de machine dan eerst het water
afpompen. Raadpleeg in twijfelgeval de
gebruiksaanwijzing.
●
Laat de vuldeur (voorlader) op een kier staan
indien het apparaat niet gebruikt wordt. Dat is
beter voor de rubbermanchet en u voorkomt het
ontstaan van een muffe lucht.
●
Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer af
door, afhankelijk van de wijze van installatie, de
stekker uit het stopcontact te nemen of de
badkamertrekschakelaar op de UlT-stand te
schakelen. Draai na het gebruik altijd de
watertoevoerkraan dicht.
Algemene veiligheid
Gebruik
●
●
●
Tracht, in geval van een storing of defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELGROEP FABRIEKSSERVICE.
●
Netsnoer nooit aan het snoer uit het stopcontact
trekken, maar aan de stekker.
Veiligheid van kinderen
Objecten zoals flippo’s, munten, veiligheidsspelden, naalden, spijkers, schroeven en andere
harde of scherpe materialen behoren niet in de
wasautomaat; zij kunnen aanzienlijke schade
veroorzaken.
3
●
Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door
ondeskundige omgang met elektrische toestellen.
Zorg daarom voor het nodige toezicht als de
machine aanstaat en laat kinderen niet met de
machine spelen - ze zouden zichzelf of andere
kinderen in de machine kunnen opsluiten.
●
Houd de verpakking uit de buurt van kinderen;
vooral folie en styropor kunnen gevaren
opleveren. Verstikkingsgevaar!
●
Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet
in de trommel van de wasautomaat kunnen
klimmen.
●
Als u het toestel afdankt, maak het dan dadelijk
onbruikbaar: stekker uit het stopcontact trekken,
aansluitsnoer afsnijden en weggooien. Maak
bovendien het deurslot onbruikbaar. Zo kunnen
kinderen zichzelf of andere kinderen niet in de
machine opsluiten.
NEDERLANDS
Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:27
Pagina 4
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
Het karton kunt u het beste in een container voor oud
papier deponeren.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieuonvriendelijk en kunnen zonder gevaar bij het afval
worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en
hebben de volgende aanduidingen:
>PE<=voor polyethyleen
>PS<=voor polystyreen
>PP<=voor polypropyleen
Oude machine
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden
voor afvalverwerking in uw woonplaats.
Milieutips
●
Normaal verontreinigd wasgoed hoeft u niet voor
te wassen. Zo bespaart u wasmiddel, water en
tijd (en u ontziet het milieu).
●
De wasautomaat werkt het zuinigst met een volle
trommel.
●
Door een geschikte voorbehandeling kunnen
vlekken en lichte verontreinigingen verwijderd
worden. Dan kunt u op een lagere temperatuur
wassen.
●
Doseer het wasmiddel altijd volgens de
aanwijzingen van de wasmiddelenfabrikant.
Technische gegevens
Afmetingen
hoogte
breedte
diepte
85 cm
60 cm
57 cm
Maximum vulgewicht
Katoen
Synthetica
Fijne was
Wol
4,5,kg
2,5 kg
2,5 kg
1,0 kg
Centrifugeertoerental
maximum
1000/min. (Quarzo II)
1200/min. (Rubino II)
1400/min. (Zaffiro II)
Netspanning/-Frequentie
Aansluitwaarde
Zekeren met minimaal
Waterleidingdrukgrenzen
220-230 V/50 Hz
2200 W
10 A
minimum
maximum
Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 73/23/EEG
4
050 kPa
800 kPa
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:27
Pagina 5
Transportbeveiliging
7. Dicht de gaten af met de stopsels die bij de
gebruiksaanwijzing verpakt zijn.
Het is beslist noodzakelijk dat u de
transportbeveiligingen verwijdert voor u de
machine in gebruik neemt.
Wij adviseren u de verwijderde delen te bewaren; in
geval van verhuizing moeten ze wederom
aangebracht worden.
U gaat als volgt te werk:
P0256
P0020
1. Schroef met de sleutel de rechter schroef aan de
achterkant van de machine los.
Plaatsen
Plaats de machine op een vlakke, harde vloer. Laat
een houten vloer met een 5 cm dikke
hardhoutenplaat versterken, over tenminste twee
draagbalken. De verstevigingsplaat moet aan alle
kanten enkele centimeters buiten de machine
steken.
Indien de machine op een bovenverdieping geplaatst
wordt, neem dan zodanige maatregelen dat bij een
eventuele lekkage het water niet naar de verdieping
eronder kan lekken.
Raadpleeg uw leverancier/installateur.
Zorg ervoor dat de machine niet tegen de muur of
andere keukenmeubels kan leunen.
P0255
2. Leg de machine voorzichtig op z’n achterkant;
zodanig dat de slangen niet kunnen beschadigen.
3. Verwijder het polystyrene vulblok uit de onderkant
van de machine en maak de 2 plastic zakken aan
de voorkant van het apparaat los.
Wij gaan er van uit dat de waterkraan, de
afvoermogelijkheid en de elektriciteitsvoorziening
zich binnen het bereik van de machineslangen en
het aansluitsnoer bevinden. Als dat niet zo is, dan
adviseren wij u uw installateur de kraan en/of de
afvoer en/of het stopcontact te laten verplaatsen.
4. Trek voorzichtig de rechter plastic zak (1) uit de
machine, terwijl hij naar het midden van de
machine getrokken wordt.
Trek nu ook de linker plastic zak (2) uit de
machine.
2
P1068
Stel de machine waterpas op. Dat doet u door
middel van het in- of uitdraaien van de verstelbare
voetjes. Als de machine op tapijt staat, stel de
voeten dan zodanig in dat de lucht vrij kan
circuleren. Zorg ervoor dat de machine op alle vier
de voetjes stevig op de vloer staat: ook dat is zeer
belangrijk.
1
P1066
5. Zet de machine rechtop en verwijder de 2 overige
schroeven uit de achterwand.
6. Verwijder de drie plastic afstandshulzen uit de
gaten waar de schroeven in zaten.
P1051
5
NEDERLANDS
Installatie
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 6
Watertoevoer
Bijvoorbeeld door de bocht met een touwtje aan de
kraan of aan een haak in de muur op te hangen.
Draai de wartel van de meegeleverde toevoerslang
stevig op de 3/4" schroefdraad van de kraan.
Gebruik alleen nieuwe slangen voor de
watertoevoer.
P0022
In een aftakking van de wasbakafvoer. Die
aftakking moet boven de sifon (stankafsluiter) zitten
en zodanig dat de bocht van de slang zich op
tenminste 60 cm van de vloer bevindt.
P1088
Het andere eind van de toevoerslang, aan de
machinekant, kan naar alle richtingen worden
verdraaid. Wartel iets losdraaien, haakse bocht
verdraaien en wartel weer stevig vastdraaien.
In een afvoerpijp. Wij adviseren een standpijp van
65 cm hoogte; in ieder geval niet lager dan 60 cm en
niet hoger dan 90 cm.
Het eind van de afvoerslang moet altijd belucht zijn,
dat wil zeggen dat de binnendiameter van de pijp
groter moet zijn dan de buitendiameter van het
slangeind.
U mag de afvoerslang verlengen tot een maximale
totale lengte van 400 cm. Gebruik een verlengslang
van tenminste dezelfde binnendiameter als de
originele slang en gebruik een koppeling die voor dat
doel bestemd is.
P0021
De toevoerslang mag niet verlengd worden. Mocht
de slang te kort zijn en wilt u de kraan niet laten
verplaatsen, koop dan een langere, complete,
hogedrukslang welke speciaal voor dit doel gemaakt
is.
Als de aansluiting op nieuwe leidingen of op
leidingen, die lange tijd niet zijn gebruikt, wordt
gemaakt, is het raadzaam het water enige tijd te
laten lopen alvorens de wasmaschine aan te sluiten.
Hierdoor wordt voorkomen, dat zand, roest e.d. het
filter in de toevoerslang verstoppen.
P1118
De afvoerslang mag niet geknikt zijn.
Voor een goede werking van de machine moet de
afvoerslang worden vastgehaakt op de steun die
zich bovenaan de achterzijde van het apparaat
bevindt.
Waterafvoer
De bocht, aan het eind van de afvoerslang, kunt u op
drie manieren plaatsen:
Elektrische aansluiting
Over de rand van een wasbak. U moet er dan voor
zorgen dat de bocht niet, door het snel
uitstromende water, van de rand kan schieten.
De machine is voor 220-230V / 50Hz gemaakt.
De machine is voorzien van een drie-aderig
aansluitsnoer en stekker met randaarde.
De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een
stopcontact met randaarde; de machine dient
deugdelijk geaard te zijn.
Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het
snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur dan of
een langer snoer aan de machine monteren of het
stopcontact verplaatsen.
6
29-03-2002
9:28
Pagina 7
Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is
niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een
zogeheten «vaste aansluiting» gemaakt worden;
raadpleeg uw installateur.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, ontstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften.
Het aansluitsnoer mag uitsluitend door de
ELGROEP FABRIEKSSERVICE vervangen
worden.
Het aansluitsnoer moet gemakkelijk te bereiken
zijn nadat de machine geïnstalleerd is.
Uw nieuwe wasautomaat
Deze nieuwe wasmachine voldoet aan alle eisen
voor een moderne behandeling van uw wasgoed,
met besparing van water, stroom en wasmiddel.
Doordat de wasmachines de laatste jaren steeds
zuiniger zijn geworden met energie, is de wastijd
langer geworden. U zult echter merken dat het
wasresultaat optimaal is.
●
De programmakeuzeknop zorgt voor een
eenvoudig gebruik van de wasmachine; hiermee
worden zowel het programma als de temperatuur
gekozen.
●
De indicatie van het programmaverloop geeft
informatie over het programma dat afgewerkt
wordt.
●
De automatische sopafkoeling op 60° C in het
witte was-programma voor het afpompen
voorkomt dat kunststof afvoerbuizen vervormen.
●
Het speciale wolprogramma behandelt wollen
goed uiterst voorzichtig.
●
Stabilisatie-controlesysteem: stabiliteit en
rustige loop.
●
De "spaarklep" zorgt ervoor dat het wasmiddel
geheel wordt gebruikt en reduceert het
waterverbruik; zo wordt energie bespaard.
1 Wasmiddellade
2 Bedieningspaneel
3 Deurhandgreep
4 Afvoerpomp
5 Verstelbare voetjes
Wasmiddellade
Voorwasmiddel
Hoofdwasmiddel
Wasverzachter
C0069
7
NEDERLANDS
132995930NL.qxd
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 8
Gebruik
Bedieningspaneel
Keuzetoetsen
- draai de programmakiezer op stand “O”;
- kies het programma
(afpompen) of
(kort centrifugeren)
- druk op de START/PAUZE toets.
Afhankelijk van het programma kunnen verschillende
functies met elkaar gecombineerd worden.
Deze moeten worden gekozen nadat het
programma is ingesteld en voordat toets
START/PAUZE wordt ingedrukt.
2 Toets “QUICK” (snelwas)
Te gebruiken voor licht vuil wasgoed. Deze functie
kan niet bij instelling WOL en bij het energiespaarprogramma 60E gekozen worden. De
tijdsduur wordt aangepast aan het soort textiel en de
gekozen temperatuur. Max. belading voor witte en
bonte was 3 kg.
Als een toets wordt ingedrukt, gaat het betreffende
lampje branden. Als de toets nogmaals wordt
ingedrukt, gaat het lampje uit.
Als het lampje ca. 2 seconden knippert, betekent dat
dat een onjuiste keuze is gemaakt.
1 Toets “Options” (Functies)
3 Toets “PREWASH” (Voorwas)
U hebt de keus uit twee functies:
● “verlaagd centrifugeertoerental”
U kiest deze optie als u vóór de hoofdwas een
voorwas wil laten uitvoeren (niet mogelijk voor
wol).
De voorwas eindigt met een korte centrifugegang bij
de programma’s voor witte en bonte was en
synthetica en met alleen pompen bij fijne was.
Als u deze functie kiest, verlaagt u het
centrifugeertoerental als volgt:
- voor katoen en linnen
QUARZO II: van 1000 toeren per minuut (tpm)
tot 500 tpm
RUBINO II: van 1200 tpm tot 600 tpm
ZAFFIRO II: van 1400 tpm tot 700 tpm
- voor synthetica en wol: van 900 tpm tot 450
tpm
- voor fijne was: van 700 tpm tot 450 tpm
●
“spoelstop”
4 Toets
(Extra spoelen)
In alle programma’s mogelijk behalve voor WOL. De
machine voert 2 extra spoelgangen uit. Aanbevolen
voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen
en in gebieden met heel zacht water.
(water in de kuip).
Als u deze functie kiest, blijft het water van de
laatste spoelgang in de kuip staan. Hiermee
wordt kreukvorming voorkomen.
Aan het einde van de wascyclus branden de
lampjes DOOR (deur) en END (einde). Om het
water af te pompen, gaat u als volgt te werk:
5 Toets “Start/Pause” (Start/Pauze)
Nadat u het gewenste programma en de opties
geselecteerd heeft, drukt u op deze toets om het
wasprogramma te starten. Het lampje boven de
toets stopt met knipperen en blijft nu continu
branden.
8
29-03-2002
9:28
Pagina 9
7 Programmakiezer
Het lopende programma wordt onderbroken als u
weer op de toets drukt. Het lampje boven de toets
gaat knipperen. Om het programma verder af te
werken drukt u opnieuw op de Start/Pauze toets.
Deze knop is in 5 sectoren verdeeld:
●
Witte en bonte was (COTTON)
●
Synthetica (SYNTHETIC)
6 Indicatie van het programmaverloop
●
Fijne was (DELICATE)
Op het moment dat u het programma selecteert,
gaan de lampjes branden van de verschillende fasen
waaruit het programma samengesteld is.
Na het starten van het programma blijft alleen het
lampje van de lopende fase branden.
●
Wol (WOOL)
●
Extra programma's (SPECIAL)
EC
40
30
L
D
0
Als het lampje END knippert, betekent dat dat er een
storing in de machine opgetreden is:
- 4x aan en uit = deur open
- 2x aan en uit = storing bij de waterafvoer
- 1x aan en uit = storing tijdens de watertoevoer
3
END = einde cyclus
SP
40
= centrifugeren
●
O
W OO
= spoelen
●
90
6
COT 0
TO 6
N
0E
L
WASHING (HOOFDWAS): als het lampje brandt,
betekent dat dat de machine aan het wassen is.
Als de optie PREWASH (VOORWAS) gekozen is,
zal het ook tijdens de voorwas branden.
IA
●
De programmakiezer kan zowel naar rechts als naar
links gedraaid worden.
30 40
S YNT
40T E
HE
TI 6
0E L I C A
C
●
O Programma annuleren/Machine uitschakelen.
Symbolen op de keuzeknop
●
●
Raadpleeg het hoofdstuk “Eenvoudige storingen”
om het defect op te heffen.
E = Energie besparen
= KOUD. De machine wast met koud water.
Aan het einde van het programma moet de
programmakiezer op O gedraaid worden.
Het lampje DOOR (DEUR) geeft aan of de deur wel
of niet geopend kan worden:
- licht aan: de deur kan niet geopend worden
- licht uit: de deur kan geopend worden
- knipperlicht: de deur gaat open
Let op!
Als de programmakiezer tijdens de uitvoering van
een wasprogramma op een ander programma wordt
gezet, gaan de lampjes van het programmaverloop
knipperen. De machine zal het zojuist gekozen
programma niet uitvoeren.
De deur blijft gedurende het gehele wasprogramma
vergrendeld. De deur kan alleen geopend worden
onder bepaalde omstandigheden en als het
deurlampje uit is (zie blz 14)
9
NEDERLANDS
132995930NL.qxd
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 10
Daarnaast kiest u 40°C als het wasgoed zo weinig
vuil is dat het met een lage temperatuur ook nog
schoon wordt.
Adviezen en tips voor het
wassen
30°C: alhoewel machine-wasbare wol als regel
zondermeer op 40°C gewassen mag worden, zult u
op het etiket, voorzichtigheidshalve, toch vaak 30°C
tegenkomen. Ook bij teer wasgoed, de fijne was, is
dat vaak het geval.
Wij adviseren u zich altijd aan de etiket-temperatuur
te houden.
Was niet te lang opsparen
In de eerste plaats adviseren wij u wasgoed niet al te
lang op te sparen, in ieder geval niet als het vochtig
is want het gaat dan schimmelen en veroorzaakt een
muffe geur.
Men zegt ook wel dat «het weer er in gekomen is»;
weervlekken krijgt u er niet meer uit.
Hoeveel wasgoed in de trommel?
Sorteren
Wilt u optimale resultaten bereiken, dan adviseren
wij u, naast het kiezen van het juiste programma,
ook de maximaal toegestane belading van de
trommel niet te overschrijden.
Wasgoed droog wegen voor u het in de trommel
doet, is erg omslachtig, dus helpen wij u op een
andere manier op weg:
Neemt u vooral even de tijd om de in dit boekje
afgedrukte kaart voor de behandelingssymbolen
aandachtig te lezen.
Een streep onder de tobbe betekent dat u het
artikel niet met de krachtige katoenprogramma’s
mag wassen.
Was gekleurd goed, met name donker gekleurd,
eerst een keer apart. De kans is groot dat het
afgeeft.
Sterke kreukherstellende stoffen, zoals
polyester/katoen, vallen onder «synthetica».
Tere stoffen, zoals acryl en meestal ook vitrages,
vallen onder «fijne was».
Het wolwasprogramma van deze wasmachine werd
door Woolmark goedgekeurd, op voorwaarde dat de
kleding gewassen wordt overeenkomstig de
instructies op het kledingetiket en die van de
producent van deze wasmachine. M9604.
Bij alle andere wolsoorten en mengsels kan niet
worden uitgesloten dat deze krimpen en/of vervilten
in de wasmachine.
●
Volle belading (maar niet proppen) voor katoen en
linnen.
●
Halfvolle of iets meer dan halfvolle belading voor
sterke synthetica en mengsels. Ook zogeheten
“kreukherstellende stoffen” vallen onder
synthetica.
●
Eenderde van de trommel voor fijne was en
machine-wasbare wol.
In onderstaande tabel geven wij u een indruk wat
wasgoed, bestaande uit katoen en linnen, ongeveer
weegt.
Voor synthetica, mengsels en fijne was is het
onmogelijk om gewichten op te geven, daar deze
stoffen zeer verschillend van aard zijn.
Voor machine-wasbare wol geven wij doorgaans een
maximum van 1 kilogram op, maar feitelijk bedoelen
we dat u wol in “ruim sop” moet wassen.
Temperaturen
In principe kiest u voor een bepaalde wasbeurt de
soptemperatuur niet hoger dan het gevoeligste stuk
wasgoed nog kan verdragen.
Tweepersoons laken
Kussensloop
Tafellaken
Servet
Theedoek
Badhanddoek
Badlaken
Overhemd
Schort
90°C: voor witte- of kookecht-gekleurd katoen en
linnen, zoals beddegoed, tafellakens, theedoeken,
handdoeken, zakdoeken en ondergoed.
Gemakshalve wordt deze groep vaak “witte was”
genoemd.
60°C: voor normaal vuile witte was, voor
lichtgekleurde bontwas en voor witte- en
lichtgekleurde synthetica.
40°C: vrijwel alle textielsoorten kunnen op 40°C
gewassen worden.
U kiest deze temperatuur ten eerste als dit door het
wasetiket aangegeven wordt, bijvoorbeeld voor
donkergekleurde textiel en fijne was.
10
700 - 1000 g
125 - 0200 g
350 - 0500 g
70 - 0120 g
75 - 0100 g
150 - 0200 g
700 - 1000 g
200 - 0300 g
150 - 0200 g
29-03-2002
9:28
Pagina 11
Chocolade, thee, wijn, koffie en vruchtensap.
Voorweken in warm water met een biologisch
voorweekmiddel. Als het nodig is en de kleur of de
stof er tegen kan, nableken met bleekwater.
Vóór u het wasgoed in de trommel doet
Herstel scheuren, gaten en halen voortijds.
Naai loshangende knopen eerst aan of knip ze af.
Sluit drukknopen en ritssluitingen.
Was geen rafelig goed; herstel eerst de zomen.
Haal de haken uit vitrage en doe de vitrage in een
sloop of linnen zak.Verwijder voortijds
achtergebleven kleine voorwerpen uit borst- en
broekzakken.
Vuile kragen of manchetten. Aanstrijken met zeep
of een speciaal daarvoor bedoelde spray of pasta.
Dan gewoon wassen.
Bloed. Verse vlekken met lauw water uitspoelen.
Oude vlekken voorweken met een biologisch
voorweekmiddel.
Transpiratie- en deodorantvlekken. Verse vlekken
met sodawater deppen. Oude vlekken met azijn of
spiritus deppen.
LET OP
Objecten zoals flippo’s, munten,
veiligheidsspelden, schroeven en andere
harde materialen behoren niet in de
wasautomaat; zij kunnen aanzienlijke schade
veroorzaken.
Was bh’s met beugels niet in de
wasautomaat.
Hars. Met een speciale vlekkenoplosser behandelen.
Sterke stoffen, zoals katoen en linnen, met
terpentine, wasbenzine of spiritus behandelen.
Het gebruik van verdampende middelen, zoals
terpentine, wasbenzine, spiritus, thinner, aceton en
dergelijke is gevaarlijk; niet roken en geen open vuur
gebruiken.
Doe het karweitje buiten en laat het kledingstuk eerst
uitdampen voor u het in de wasautomaat of de
droogautomaat doet.
De fabrikant van uw wasautomaat is niet
aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het
gebruik van gevaarlijke stoffen.
Behandel voortijds vlekken die er in de wasautomaat
moeilijk of in het geheel niet uit zullen gaan:
Was- en kaarsvet. Zoveel mogelijk met een bot mes
voorzichtig afschrapen. Tussen twee papieren
zakdoekjes de overgebleven was met de warme
strijkbout er uit strijken. Niet te heet bij synthetische
stoffen.
Inkt en ballpoint: Deppen met spiritus. De kleur van
de stof kan aangetast worden door zowel de inkt als
de spiritus.
Welke wasmiddelen gebruiken?
Een gouden regel is: gebruik altijd machinewasmiddelen, dus nooit handwasmiddel of zeep in
de machine.
Weer- en schroeivlekken. Bleken met een
verdunde oplossing van bleekwater of
chloorbleekmiddel.
Een nauwelijks minder belangrijke regel is: probeer
gewoon uit welk wasmiddel u het beste bevalt.
Roest. Verwijderen met citroenzuur of een speciaal
behandelingsmiddel. Eerst koud spoelen en daarna
wassen. Geen wasmiddel met bleekmiddel
gebruiken.
Houdt u aanvankelijk aan de doseringen die de
fabrikant van het wasmiddel op z'n verpakking
aangeeft en let daarbij op de waterhardheid (kunt u
opvragen bij het waterleidingbedrijf). Het is de
moeite waard om daarna uit te proberen of bij
minder doseren uw wasgoed ook nog voldoende
schoon wordt. In ieder geval kunt u bij een klein
wasje aanzienlijk minder doseren.
Er zijn totaal-wasmiddelen voor witte of bonte was,
bleekvrije wasmiddelen voor bonte was, speciale
fijnwasmiddelen, machine-wolwasmiddelen en
biologische voorwas- of voorweekmiddelen.
Kauwgom. Wegwrijven met ijsblokjes. Restant
verwijderen met nagellak-remover. Pas op met
remover bij synthetische stoffen.
Verf. Geef de vlek geen kans om op te drogen. Met
witte schone katoenen doek en een oplosmiddel
(terpentine, wasbenzine of thinner) behandelen.
Lippenstift. Deppen met spiritus. Met fijnwasmiddel
nawassen.
Nagellak. Verwijderen met nagellak-remover. Dit is
niet mogelijk bij stoffen als acetaat, triacetaat en
chloorvezel.
Olie en teer. Met boter insmeren en laten intrekken.
Daarna met terpentine deppen.
Gras. Met spiritus vochtig maken en met een
zeepoplossing deppen. Als de kleur of de stof er
tegen kan, nableken met bleekwater.
11
NEDERLANDS
132995930NL.qxd
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 12
Traditionele poeder-wasmiddelen
Deze wasmiddelen doet u in de vakjes
voorwas en
voor de hoofdwas.
Waterhardheid
voor de
Vloeibare wasmiddelen
Gebruikt u een vloeibaar wasmiddel, dan mag u dat,
mits u geen voorwas doet, direct in het vakje
voor het hoofdwasmiddel gieten. Wel meteen daarna
de machine starten.
Vloeibare wasmiddelen zijn zeer geschikt voor lage
wastemperaturen, dus 30°C en 40°C. Voor hogere
temperaturen, 60°C tot 95°C, adviseren wij u een
poedervormig wasmiddel te gebruiken.
Bereik
Eigenschap
Duitse
schaal
Franse
schaal
1
2
3
4
zacht
gemiddeld
hard
zeer hard
00-07
08-14
15-21
meer dan 21
0-15
16-25
26-37
meer dan 37
Kalk slaat uit het water neer op zowel het wasgoed
als op machinedelen. Bekend is onder andere het
stug worden van wasgoed en het verkalken van het
verwarmingselement.
Om dat te voorkomen doet de wasmiddelfabrikant
een «kalkbindende» stof in het wasmiddel. Voorheen
was dat fosfaat. Tegenwoordig, om redenen van
milieutechnische aard, een fosfaatvervanger.
Het wasmiddel bestaat echter uit vele ingrediënten.
Gaat u meer doseren, dan doet u dat feitelijk slechts
om meer kalkbindende stoffen aan het water toe te
voegen.
Automatisch doseert u dan eigenlijk teveel van al die
andere actieve stoffen. U kunt dat verhelpen door
minder wasmiddel te doseren en het verschil op te
vangen door een onthardingsmiddel, zoals Calgon,
mee te doseren. Houdt u zich aan de aanwijzingen
van de fabrikant van het onthardingsmiddel.
Geconcentreerde poeder-wasmiddelen
(ULTRA’s, MICRO’s en dergelijke)
Geconcentreerde wasmiddelen kunt u op dezelfde
manier als vloeibare wasmiddelen doseren.
Uiteraard past u de hoeveelheid aan, omdat u van
deze wasmiddelen minder nodig hebt.
Wasverzachter
Tijdens de laatste spoelgang doseert de machine
automatisch een hoeveelheid vloeibare
wasverzachter. U hoeft geen wasverzachter te
gebruiken maar dit kan soms toch wenselijk zijn.
Bijvoorbeeld als u katoen binnenshuis droogt: het
wasgoed voelt dan minder stug aan. Of als u
synthetisch wasgoed in de machine droogt: het
wordt dan niet statisch (knetteren, kleven).
Houdt u aan de aanwijzingen van de fabrikant van
de wasverzachter, maar de hoeveelheid
wasverzachter mag nooit hoger dan het filternet in
het doseervakje of de maximum aanduiding komen.
Erg dikke vloeistof voortijds met wat water
verdunnen.
Waterontharder
Water is «harder» naarmate er meer calcium en
magnesium in voorkomt. In Nederland wordt de
hardheid aangegeven in «DH» (Duitse graden). Op de
verpakking van het wasmiddel vindt u, in drie globale
zones verdeeld, hoeveel wasmiddel u moet doseren.
U ziet dat dat meer is naarmate de hardheid hoger is.
12
29-03-2002
9:28
Pagina 13
5. Eventueel extra functies kiezen
Volgorde van handelen
Het betreffende controlelampje gaat branden.
Giet vóór het in gebruik nemen 2 liter water in het
vakje
van de wasmiddellade om de spaarklep te
activeren. Voer dan een wasgang zonder wasgoed
uit, opdat vetresten (die bij de fabricage zijn
ontstaan) uit de wastrommel en de kuip worden
verwijderd. Programma: bonte was 60°C, met een
halve maatbeker wasmiddel.
1. Wasgoed in de machine doen
Open de vuldeur. Doe de stukken wasgoed één voor
één in de trommel. Haal opgevouwen wasgoed eerst
uit elkaar. Sluit de vuldeur; druk hem goed in het slot.
6. Het programma starten
Druk op de START/PAUZE-toets: het betreffende
lampje stopt met knipperen, het lampje “DOOR”
brandt en alleen het lampje “WASHING” blijft
ingeschakeld.
2. Wasmiddel doseren
Trek de wasmiddellade uit het bedieningspaneel tot
hij stuit.
Meet de gewenste hoeveelheid wasmiddel in een
maatbekertje af en giet het in het vakje voor het
hoofdwasmiddel
.
Als u een programma met VOORWAS-functie kiest,
ook in vak
doseren.
Het programma start.
3. Wasverzachter doseren
Giet, indien gewenst, wasverzachter in het daarvoor
bestemde vakje
.
Overschrijd het niveau MAX niet.
7. Het wijzigen van het programma
C0070
Het programma kan gewijzigd worden zolang u nog
niet op de START/PAUZE toets gedrukt heeft. Als
het programma al gestart is, kunt u het alleen
veranderen door eerst de programmakiezer op stand
“O” te zetten. Het water blijft in de kuip. Kies het
nieuwe programma en druk opnieuw op
START/PAUZE-toets.
C0071
4. Het gewenste programma kiezen
8. Het onderbreken van het programma
Draai de programmaknop op het gewenste
programma.
Druk op de START/PAUZE toets, het betreffende
lampje knippert. Om het programma verder af te
werken drukt u opnieuw op de START/PAUZE-toets.
9. Het annuleren van het programma
Draai de programmakiezer op stand “O” voor het
annuleren van een ingesteld programma.
U kunt nu een ander programma kiezen.
De lampjes van de fasen waaruit het programma
bestaat, gaan branden. Het lampje van de
START/PAUZE-toets gaat knipperen.
13
NEDERLANDS
132995930NL.qxd
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 14
10. Het openen van de deur tijdens een
lopend programma
De deur kan geopend worden, nadat u de machine
in PAUZE gezet hebt, mits:
● de machine het water niet boven 55°C aan het
verwarmen is
● het waterniveau niet hoog is
● de trommel niet in beweging is
Als dit niet het geval is, gaat het deurlampje uit als
de machine in PAUZE komt en kan de deur geopend
worden.
Indien de deur niet geopend kan worden (zie boven)
en dit absoluut noodzakelijk is, schakelt u de
machine uit door de programmakiezer op stand “O”
te draaien.
Na ongeveer 2 minuten kunt u de deur openen.
Denk om het waterniveau en soptemperatuur!
U kunt nu het programma weer kiezen en
opnieuw op de START/PAUZE-toets drukken, om
het programma verder af te werken.
11. Einde van het programma
De machine stopt automatisch.
Als u voor de functie SPOELSTOP
gekozen
heeft, dan blijven de lampjes END en DOOR
ingeschakeld.
U moet het water afpompen voordat u de deur kunt
openen. Draai de programmakiezer op stand “O” en
dan op programma
(afpompen) of
(centrifugeren). Er wordt op maximale snelheid
gecentrifugeerd. Indien er synthetische, fijne of
wollen stoffen worden gewassen, kiest u optie
om kreukvorming te voorkomen.
Wanneer het controlelampje “DOOR” uitgegaan is,
kunt u deze opendoen. Het lampje END licht op.
Schakel de machine uit door de programmakiezer
op stand “O” te draaien.
Open de vuldeur en neem het wasgoed uit de
trommel.
Controleert u of de trommel helemaal leeg is, anders
zou wasgoed bij de volgende wasbeurt kunnen
beschadigen (bijv. doorlopen) of op ander wasgoed
kunnen afgeven.
Laat de vuldeur enige tijd op een kier staan, zodat
de machine kan drogen.
14
132995930NL.qxd
TEXTIELBEHANDELINGSSYMBOLEN
60
60
40
40
40
Gewoon
programma
Anti-kreukprogramma
Gewoon
programma
Anti-kreukprogramma
Gewoon
programma
Anti-kreukprogramma
Wolwasprogramma
Warm strijken
Lauw strijken
Pagina 15
Koud bleken met bleekwater of geconcentreerd chloorbleekmiddel in verdunde oplossing mogelijk
15
STRIJKEN
TROMMELDROGEN
Niet wassen,
ook niet weken
De getallen in de tobben geven de hoogst toelaatbare temperaturen aan: deze niet overschrijden.
Tot de gewone wasprogramma's behoren ook E-, spaar- en halve wasprogramma's.
Anti-kreukprogramma's: voor artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn gemaakt; machine
beladen met de helft van het maximale gewicht. Handwas lauw of koud.
Wolwas in de machine: uitsluitend Superwash en alleen met door het internationaal Wol Secretariaat (IWS) goedgekeurde
programma's. Belading: 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.
Heet strijken
CHEMISCH
REINIGEN=
STOMEN=
DRY CLEANING
Alleen snelle
handwas
9:28
BLEKEN
95
Niet mogelijk
Niet strijken
De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.
Gewone reiniging
Speciale reiniging
Niet chemisch reinigen
Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden ontvlekt met tetra of tri.
De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan. Reiniging met F is nauwelijks mogelijk.
De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings, -spoel- en
centrifugeertijden; en vooral: geen water toevoegen.
Normale textiel
Hittegevoelige textiel
29-03-2002
WASSEN
95
Niet drogen in droogtrommel
Meer informatie in het boekje «Textiel ABC», te verkrijgen door overmaking van f 16,25 op gironummer 666402 van VTWS, Delft. Telefoon (015) 261 12 05
NEDERLANDS
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 16
Programmatabel
WASPROGRAMMA’S
Temperatuur/
Soort textiel
Programma
Wasprogramma voor
Witte was
90°
COTTON
Witgoed, bijvoorbeeld
werkkleding die normaal
verontreinigd is, bedde-,
tafel- en ondergoed,
handdoeken
Witte was
SPAAR
60E
bijvoorbeeld beddegoed
COTTON dat kort gebruikt is, licht
Eventuele
aanvullende
functies
Max.
belading
QUICK
PREWASH
Verbruikswaarden*
Energie
kWh
Water
liter
Tijd
min.
4,5 kg
1,9
53
140
PREWASH
4,5 kg
0,85
49
120
QUICK
PREWASH
4,5 kg
1,1
51
115
Witgoed SPAAR,
vuil linnengoed, enz.
Bont wasgoed, van linnen
Bonte was
of katoen, overhemden,
60°
COTTON ondergoed, badstof.
Lichte kleuren
Bonte was
kleuren, bijv.
30°-40°- Donkere
overhemden, blouses,
COTTON ondergoed
QUICK
PREWASH
4,5 kg
0,5
51
113
Synthetica
30°-40° Synthetica, ondergoed,
gekleurde textiel,
60°
SYNTHETIC no-iron overhemden
QUICK
PREWASH
2 kg
0,85
52
90
Fijne was
30°-40° Voor alle fijne textiel,
DELICATE bijvoorbeeld gordijnen
QUICK
PREWASH
2 kg
0,5
52
60
Wol
40°
KOUD
WOOL
1 kg
0,4
53
53
WOL
Wolwasprogramma woor
textiel met het wolmerk en
de aanduiding “krimpvrij”
of “wasmachine veilig”
ENERGIE BESPAREN
Voor licht tot normaal vervuilde witte was kan het spaarprogramma 60E gebruikt worden: er wordt een goed
wasresultaat behaald en energie bespaard.
Het programma 60E is het referentie programma voor de gegevens op het verbruiksetiket, volgens EEGnorm
92/75.
* De verbruikswaarden zijn indicatieve waarden en hangen af van het type en de hoeveelheid wasgoed, van de
temperatuur van het leidingwater en van de omgevingstemperatuur. Deze waarden hebben betrekking op de
hoogste soptemperatuur welke voor het programma voorzien is.
16
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 17
EXTRA PROGRAMMA’S
Programmaknop op
Spoelen
Afpompen
Programma
voor
Op de hand
gewassen goed
kan met dit
programma
uitgespoeld
worden
Compleet
spoelprogramma
eventueel met
wasverzachter.
Kort centrifugeren op de
maximum snelheid
Waterafvoer van
de laatste
spoelgang voor
de wasprogramma’s die eindigen met water in
de trommel
(SPOELSTOPfunctie
)
Water afvoeren
Aparte
Centrifuge- centrifugegang
voor alle textiel
ren
O
Annuleren/
Uit
Eventuele
aanvullende
functies
Korte
beschrijving
Kort centrifugeren op de
maximum snelheid
Programma
annuleren,
machine
uitschakelen
Max.
belading
Verbruikswaarden*
Energie
kWh
Water
liter
Tijd
min.
4,5 kg
0,05
53
30
/
-
-
4
4,5 kg
-
-
1,5
/
-
-
-
* De verbruikswaarden zijn indicatieve waarden en hangen af van het type en de hoeveelheid wasgoed, van de
temperatuur van het leidingwater en van de omgevingstemperatuur.
17
NEDERLANDS
Programmatabel
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 18
Onderhoud
1. De buitenkant
Ook in de behuizing van de wasmiddellade kan zich
op den duur wasmiddel verzamelen. Maak de
binnenkant met een oude tandenborstel schoon.
Plaats de lade terug in z'n behuizing en laat de
machine, zonder wasgoed, een spoelgang doen.
De buitenkant van de machine kunt u, naar behoefte,
reinigen met een vochtige doek en een neutraal
huishoudschoonmaakmiddel. Moderne
schoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos
op.
Nalappen met schoon water en daarna droogzemen.
Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en
dergelijke oplosmiddelen.
2. De deur
Regelmatig controleren of zich aanslag of vreemde
voorwerpen in de rubber manchet achter de deur
bevinden.
P0038
4. Het toevoerfilter
Wanneer u merkt dat de machine langer over het
wateropnemen gaat doen, verdient het aanbeveling
om het toevoerfilter te controleren op verstopping.
Daartoe draait u eerst de kraan dicht en vervolgens
draait u de slangwartel van de kraan af.
Reinig het filter met een borsteltje.
Draai de wartel weer stevig op de kraan.
P1050
3. De wasmiddellade
Wasmiddelen en wasverzachter koeken na verloop
van tijd aan.
Maak de wasmiddellade af en toe schoon onder de
stromende kraan. U kunt daartoe de lade geheel uit
de machine nemen door op de pal, links achterin, in
te drukken.
De bovenkant van het vakje voor de wasverzachter
kunt u, ten behoeve van het schoonmaken,
verwijderen.
C0072
P1090
5. De afvoerpomp
De afvoerpomp moet regelmatig worden
gecontroleerd en vooral als
● de machine niet pompt en/of centrifugeert
● de machine tijdens het pompen een ongewoon
geluid maakt dat wordt veroorzaakt door
voorwerpen als veiligheidsspelden, munten e.d.
die de pomp blokkeren.
C0073
18
29-03-2002
9:28
Pagina 19
6. Waterafvoer in noodgevallen
Ga als volgt te werk:
● Trek de stekker uit het stopcontact.
● Wacht, indien nodig, tot het water is afgekoeld.
● Open het pompdeurtje.
Als het water niet wordt weggepompt gaat u als
volgt te werk om de machine te legen:
● Trek de stekker uit het stopcontact.
● Draai de waterkraan dicht.
● Wacht, indien nodig, tot het water is afgekoeld.
● Open het pompdeurtje.
● Zet een bak op de vloer en leg het einde van de
noodaftapslang in de bak. Verwijder de dop. Het
water moet door de zwaartekracht in de bak lopen.
Als de bak vol is, zet u de dop weer op de slang.
Herhaal de procedure tot er geen water meer
uitkomt.
● Maak de pomp eventueel schoon zoals eerder
beschreven.
● Zet de dop weer op de noodaftapslang en plaats
de slang terug.
● Draai het pompdeksel vast en sluit het deurtje.
Zet een bak op de vloer om evt. water op te
vangen.
● Trek de noodaftapslang uit zijn plaats, leg hem in
het bakje en verwijder de dop.
● Als er geen water meer uitkomt, draai dan het
pompdeksel los.
●
7. Voorzorgsmaatregelen bij
vorst
Indien de wasautomaat wordt blootgesteld aan
temperaturen onder 0°C moeten enkele
voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
Trek de stekker uit het stopcontact.
Draai de waterkraan dicht en draai de
watertoevoerslang van de kraan los.
● Zet een bak op de vloer, leg het uiteinde van de
noodaftapslang en van de toevoerslang in de bak
en laat het water uit de machine lopen.
● Schroef de watertoevoerslang weer op de kraan,
zet de dop weer op de noodaftapslang en plaats
de slang terug.
●
●
Verwijder vreemde voorwerpen uit het
schoepenrad van de pomp door hem te draaien.
● Zet de dop weer op de noodaftapslang en plaats
de slang terug.
●
Het water dat in de leidingen is achtergebleven,
wordt op deze manier afgevoerd en hiermee wordt
voorkomen dat er ijsvorming optreedt die de
machine kan beschadigen.
Controleer, wanneer u de wasautomaat opnieuw wilt
gebruiken, of de omgevingstemperatuur hoger dan
0°C is.
Belangrijk!
Draai het pompdeksel volledig vast.
● Sluit het pompdeurtje.
●
Elke keer dat u m. b.v. de noodaftapslang water
aftapt, moet u 2 liter water in het vak voor
hoofdwasmiddel in de wasmiddellade gieten en dan
programma “pompen” instellen. Hierdoor wordt de
"spaarklep" geactiveerd en wordt voorkomen dat bij
de volgende wasbeurt wasmiddel ongebruikt
achterblijft.
19
NEDERLANDS
132995930NL.qxd
132995930NL.qxd
29-03-2002
9:28
Pagina 20
Eenvoudige storingen
Ga, alvorens de Servicedienst in te schakelen, eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen.
Tijdens de werking van de machine kan het EINDE controlelampje gaan knipperen:
4x aan en uit = deur open
2x aan en uit = storing bij de waterafvoer
1x aan en uit = storing tijdens de watertoevoer
Bij sommige modellen wordt ook een geluidssignaal gegeven.
Nadat u eventuele oorzaken verwijderd heeft, drukt u op de START/PAUZE-toets om het onderbroken
programma te hervatten.
Indien de storing niet opgeheven kan worden, contact opnemen met het servicecentrum.
Storingen
●
●
●
●
●
●
●
Mogelijke oorzaken
De machine start niet:
●
Is de vuldeur goed gesloten?
●
Is de betreffende groepzekering heel?
●
Is de programmakiezer juist ingesteld?
●
Is de START/PAUZE-toets ingedrukt?
●
Staat de waterkraan open?
●
Staat de waterkraan open?
●
Geeft de kraan water?
Probeert u dat even uit.
●
Toevoerslang bekneld of geknikt geraakt?
●
Toevoerfilter verstopt?
●
Vuldeur goed gesloten?
De machine neemt wel water op,
maar dat stroomt er door de
afvoer weer uit:
●
Het uitstroomeind van de afvoerslang bevindt
zich op een te laag punt, ten opzichte van de
vloer waarop de machine staat. Raadpleeg het
betreffende hoofdstuk.
De machine pompt niet af en/of
centrifugeert niet:
●
Afvoerslang bekneld of geknikt geraakt?
●
Programma met SPOELSTOP-optie gekozen?
Het laatste spoelwater wordt niet automatisch
afgepompt.
●
Afvoerpomp verstopt?
●
Teveel wasmiddel gebruikt?
●
Wasmiddel is ongeschikt omdat het teveel
schuimt? Teveel schuim veroorzaakt lekkage.
●
Een van de toevoerslangwartels lekt? U ziet
nauwelijks dat er water langs de slang loopt;
voelt u dus even of de slang nat is.
●
Afvoerslang beschadigd?
●
Is de wasmiddellade schoon?
●
Is de noodaftapslang gesloten?
●
Zijn alle transportbeveiligingen verwijderd?
●
Leunt de machine ergens tegenaan?
●
Staan alle stelvoeten stevig op de vloer?
●
Wasgoed niet goed verdeeld in de trommel?
●
Moderne wasmachines werken heel zuinig met
lage waterniveaus. Was- en spoelresultaat zijn
desondanks uitstekend.
De machine neemt geen water
op:
Er ligt water op de vloer:
De machine dreunt of is erg
luidruchtig:
In de trommel is geen water te
zien:
20
29-03-2002
9:28
Pagina 21
Storingen
●
Mogelijke oorzaken
De deur kan niet geopend
worden:
●
●
●
●
Is de machine in bedrijf?
Is de deur nog vergrendeld? Het deurcontrolelampje brandt nog.
Het waterniveau in de machine komt boven de
onderkant van de deur uit.
De machine is aan het verwarmen.
●
Het centrifugeren begint traag of
het wasgoed wordt niet
gecentrifugeerd:
●
●
De machine maakt een
ongewoon geluid:
●
Het wasresultaat is niet als
gewoonlijk:
●
Misschien hebt u te weinig of te veel wasmiddel
gedoseerd.
Onderdosering leidt tot vergrauwing van het
wasgoed en tot kalkaanslag in het toestel.
Nauwkeuriger doseren!
●
Hebt u bijzondere vlekken voorbehandeld?
●
Hebt u het juiste programma en de juiste
temperatuur gekozen?
●
Is de machine overbeladen?
Na beëindiging van het
programma zijn op het wasgoed
witte wasmiddelresten te zien:
●
Hierbij gaat het meestal om onoplosbare
bestanddelen van moderne wasmiddelen. Ze zijn
niet het gevolg van een onvoldoende spoeleffect.
Mogelijke oplossingen: uitborstelen of
uitschudden, evt. ook het wasgoed binnenste
buiten wassen.
Na de laatste spoelgang is nog
schuim zichtbaar:
●
Moderne wasmiddelen kunnen ook in het laatste
spoelwater nog schuim veroorzaken, wat echter
geen invloed op het spoelresultaat heeft.
●
●
●
Het elektronische stabilisatie-controlesysteem is in
werking getreden. Het wasgoed wordt, doordat de
draairichting van de trommel gewijzigd wordt,
losgemaakt, beter verdeeld en er wordt opnieuw
met centrifugeren begonnen. Dit kan herhaaldelijk
het geval zijn, totdat de onbalans opgeheven is en
het centrifugeren definitief afgewerkt kan worden.
Indien het wasgoed na 10 minuten niet losgemaakt
is, wordt het niet gecentrifugeerd. In dit geval moet
u zelf het wasgoed beter in de trommel verdelen
en het centrifugeerprogramma kiezen.
De machine heeft een modern aandrijfsysteem,
dat in vergelijking met oudere wasautomaten een
afwijkend geluid maakt. Het nieuwe
aandrijfsysteem maakt de trage aanloop bij
centrifugeren mogelijk. Hierdoor wordt de
stabiliteit verbeterd.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Kunt u de storing niet zelf opsporen of verhelpen,
raadpleegt u dan de servicedienst.
Noteer, voor u gaat telefoneren, even merk,
modelnummer en aankoopdatum van uw machine;
de servicedienst zal u er om vragen.
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
21
Ser. No. .........
NEDERLANDS
132995930NL.qxd

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement