Electrolux EW1097F User manual

Electrolux EW1097F User manual
PLUNTHRIO ROUCWN
ODHGIES GIA THN
EGKATASTASH KAI TH CRHSH
EW 1097 F
132998610
GR
Gia to crsth
Profulxei
Parakaloúme na diabsete auté ti odhg’e leitourg’a me prosoc, d’nonta idia’terh shmas’a sti
shmei·sei asfale’a pou perilambnontai se autn th sel’da. Sunistoúme na fulxete aut— to egceir’dio
odhgi·n gia mellontik anafor se aut—, kaq· kai na to d·sete se tuc—n mellontikoú idioktte tou
plunthr’ou.
Oi profulxei auté parécontai gia thn asflei sa, all kai thn asfleia twn llwn.
Parakaloúme na ti diabsete prosektik prin thn egkatstash kai crsh tou plunthr’ou.
Crsh
Asfleia gia ta paidi
• H sugkekriménh suskeu écei scediaste’ gia crsh
ap— enlika toma kai gia oikiak crsh, súmfwna
me ti odhg’e autoú tou egceirid’ou.
• *tan to pluntrio e’nai se leitourg’a, mhn afnete
ta paidi na to plhsisoun me skop— na pa’xoun.
• Elégcete ton kdo prin blete mésa ta roúca.
Mpore’ na écoun pagideute’ se aut—n mikr paidi
z·a.
• Mh qésete se leitourg’a to pluntrio, en to
kal·dio trofodos’a e’nai katestramméno en o
p’naka twn ceiristhr’wn h epifneia ergas’a
parousizoun blbe, oi opo’e apaitoún
epémbash sto eswterik— tou plunthr’ou.
• Ta ulik th suskeuas’a (p.c. plastik
membrnh, polustur—lio) mpore’ na apodeicqoún
epik’nduna gia ta paidi kai na prokalésoun éw
kai asfux’a! Fulte ta se shme’o —pou den
mporoún na ta ftsoun ta paidi.
• Mhn epiceire’te na bglete to fi ap— thn pr’za
trab·nta to kal·dio, all trabxte to ’dio to
fi.
• En qélete na petxete to pluntrio, k—yte to
kal·dio trofodos’a kai katastréyte to mntalo
th p—rta, ·ste na mhn uprcei per’ptwsh na
pagideutoún mikr paidi mésa sto pluntrio.
• Mhn topoqete’te sto pluntrio roúca me lekéde
ap— benz’nh, alko—l, triclwroaiqulénio k.lp. En
crhsimopoisete ta pro(—nta aut prin to
plúsimo twn roúcwn, e’nai apara’thto prin blete
ta roúca sto pluntrio, na afsete na exatmiste’
to pro(—n.
• Se per’ptwsh blbh, mhn epiceirsete na
episkeusete m—noi sa to pluntrio.
Epidiorq·sei oi opo’e den ekteloúntai ap—
eidikeuméno proswpik— mpore’ na prokalésoun
blbe. Apeuqunqe’te se éna exousiodothméno
kéntro sérbi kai zhtste na topoqetsoun sto
pluntri— sa gnsia antallaktik.
2
Ap—rriyh
Ulik suskeuas’a
Pluntrio
• *sa ulik epishma’nontai me to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Aut— shma’nei —ti e’nai dunat— na
anakuklwqoún, ef—son h ap—rriy tou g’nei
swst, se katllhla doce’a sullog.
Gia thn pali sa suskeu, crhsimopoiste
egkekriménou c·rou ap—rriyh. Bohqste na
diathrhqe’ h p—lh sa kaqar!
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio
>PP< = polupropulénio
Sumboulé gia thn prostas’a tou
peribllonto
• Metrste thn pos—thta tou aporrupantikoú
súmfwna me ti odhg’e tou kataskeuast, th
sklhr—thta tou neroú tou diktúou udrod—thsh,
thn pos—thta twn roúcwn kai to p—so lerwména
e’nai.
Gia na écete megalúterh exoikon—mhsh neroú,
enérgeia kai na suneisférete sthn prostas’a tou
peribllonto, sunistoúme na akolouqsete auté
ti sumboulé:
• Gem’zete pnta ton kdo, prokeiménou na écete
oikonomik— plúsimo, mh epiblabé gia to
peribllon, front’zonta wst—so na mhn ton
fort·nete uperbolik.
• Me ton katllhlo kaqarism— prin to plúsimo, oi
lekéde kai oi periorisméne khl’de mporoún na
afaireqoún. Sth sunéceia, ta roúca mporoún na
pluqoún se camhl—terh qermokras’a.
• Crhsimopoie’te th leitourg’a pr—plush m—no gia
polú lerwména roúca.
• Epiléxte to oikonomik— pr—gramma gia kanonik
lerwména roúca.
3
Periec—mena
Gia to crsth
Suntrhsh
Profulxei
2
Perigraf tou plunthr’ou
5
P’naka ceiristhr’wn
6
Perigraf leitourgi·n
6-9
Diadoc energei·n
10-11
Blte ta roúca sto pluntrio
10
Metrste to aporrupantik—
10
Metrste thn pos—thta twn pr—sqetwn
10
Qéste se leitourg’a to pluntrio
10
Epiléxte to pr—gramma pou qélete
10
Epiléxte thn tacúthta tou stiy’mato thn epilog “cwr’ st’yimo>
10
Epiléxte th leitourg’a pou qélete
11
Xekinste to pr—gramma
11
Tropopo’hsh tou progrmmato kat
th leitourg’a
11
11
11
Akúrwsh progrmmato
11
Télo progrmmato
11
Sumboulé gia to plúsimo
12
Kathgor’a
12
Qermokras’a
12
*gko roúcwn
12
Afa’resh twn lekédwn
12
Aporrupantik kai pr—sqeta pro•—nta
13
Dieqn súmbola gia to plúsimo
twn ufasmtwn
17
Exwterik epif‡neia
17
Surtri aporrupantikoú
17
F’ltro gia to deiasma tou neroú
17
Mikr— f’ltro tou swlna paroc
18
@deiasma neroú se per’ptwsh éktakth
angkh
18
Prostas’a ap— ton pgo
18
Dusleitourg’e
19-20
21
Gia ton upeúquno th egkatstash
Profulxei
Egkatstash
@noigma p—rta kat thn ektélesh
tou progrmmato
P’naka programmtwn
Lstico th p—rta
Sérbi kai antallaktik
Diakop tou progrmmato kat
th leitourg’a
17
Tecnik carakthristik
Egkatstash
22
23
Afa’resh twn diatxewn asfale’a kat
th metafor
23
Topoqéthsh
23
Orizont’wsh
24
Paroc neroú
24
Lxodo neroú
24
Hlektriké sundései
24
14-15
16
Odhg— gia th crsh tou egceirid’ou odhgi·n
Sto egceir’dio perilambnontai ta ak—louqa súmbola odhgi·n:
Plhrofor’e scetik me thn asfal crsh tou plunthr’ou.
Sumboulé kai sustsei gia th swst crsh tou plunthr’ou kai gia idanik apotelésmata.
Plhrofor’e scetik me thn prostas’a tou peribllonto.
H suneisfor ma sthn prostas’a
tou peribllonto:
Crhsimopoioúme anakuklwméno cart’.
4
22
Perigraf tou plunthr’ou
1 Surtri aporrupantikoú
2 Etikéta programmtwn
3 P’naka ceiristhr’wn
4 Endeiktik lucn’a p—rta
5 F’ltro
6 Ruqmiz—mena podarkia
Endeiktik lucn’a p—rta
H p—rta e’nai mplokarisménh kaq' —lh th dirkeia
tou progrmmato. Ano’gei m—no up— orisméne
sunqke kai afoú sbsei h endeiktik lucn’a
(bl. sel. 11).
Surtri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsh
Malaktik (h stqmh den prépei na
uperba’nei thn éndeixh “MAX8 th qkh)
P0874
5
P’naka ceiristhr’wn
Súmbola th kl’maka twn programmtwn
1 Etikéta programmtwn
• To súmbolo E antistoice’ sto pr—gramma
exoikon—mhsh enérgeia.
2 Endeiktik lucn’a leitourg’a
• To súmbolo
shma’nei “krúo>, dhlad to ner—
den qerma’netai.
H endeiktik lucn’a leitourg’a anbei —tan t’qetai se
leitourg’a to pluntrio ap— to koump’ “ON/OFF>
.
Koumpi epilog·n
3 Koump’ “ON/OFF8
Me bsh to pr—gramma pou écete epiléxei, mpore’te
na epiléxete kai difore leitourg’e. Mpore’te na
epiléxete metaxú twn leitourgi·n, afoú pr·ta
epiléxete to pr—gramma pou qélete kai prin
patsete to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
Pat·nta to sugkekriméno koump’, to pluntrio
t’qetai se leitourg’a. Pat·nta to xan, to
pluntrio t’qetai ekt— leitourg’a.
Pat·nta aut ta koumpi, anboun oi ant’stoice
endeiktiké lucn’e. Pat·nta ta llh mia for, oi
ant’stoice lucn’e sbnoun.
4 Epilogéa programmtwn
To pluntrio diaqétei tésseri z·ne
programmtwn, tésseri ek twn opo’wn
antistoicoún stou diaforetikoú túpou
ufasmtwn
En knete kpoio lqo kat thn epilog, oi
endeiktiké lucn’e anabosbnoun gia dúo
deuter—lepta per’pou.
• Bambaker/lin (mple z·nh)
• Sunqetik
(k’trinh z·nh)
5 Koump’ gia to “st’yimo8
• Eua’sqhta
(maúrh z·nh)
• Mllina
(maúrh z·nh)
Mpore’te na mei·sete th mégisth tacúthta
peristrof tou kdou, h opo’a epilégetai aut—mata
ap— to pluntrio, anloga me ton túpo twn
ufasmtwn ak—mh kai na epiléxete th leitourg’a
(cwr’ st’yimo).
Anbei h ant’stoich lucn’a sth qésh pou écete
epiléxei.
kai m’a gia ta eidik progrmmata A-G.
Gur’ste to ceiristrio pro ta dexi ta arister gia
na epiléxete to pr—gramma kai th qermokras’a
súmfwna me ti ende’xei pou anagrfontai sti
etikéte twn roúcwn éna ap— ta progrmmata A-G.
G F
H tacúthta tou stiy’mato exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn. Mpore’te na epiléxete metaxú twn
ak—louqwn tacuttwn:
D
C
• Bambaker/lin
450/650/850 még. 1000 str/lpt
30 40
° °
°
60
30°
B A
40°
E
40 60
° °
St’yimo
95°
E °
60
• Sunqetik/mllina:
450/650 még. 850 str/lpt
• Eua’sqhta:
450 még. 650 str/lpt
40°
°
30
30°
40 40
° °
E
Met thn oloklrwsh tou progrmmato, o
epilogéa prépei na epistréfei sth qésh “O8.
6
Uprcoun trei tr—poi gia na adeisete to ner—:
Cwr’ st’yimo
• Epiléxte to pr—gramma D “deiasma neroú8.
To pluntrio adeizei to ner— cwr’ na st’yei ta
roúca.
Prin na epiléxete to pr—gramma “D> (deiasma
neroú), prépei na epanaférete ton epilogéa
progrmmato sth qésh “O>.
En epiléxete th qésh
, to pluntrio den
energopoie’ th leitourg’a tou stiy’mato. Aut h
leitourg’a den mpore’ na epilege’ gia ta
bambaker/lin.
H sugkekriménh leitourg’a e’nai idia’tera
crsimh gia to plúsimo eua’sqhtwn roúcwn.
6 Koump’ “pr—plush8
• Patste m—no to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
To pluntrio adeizei to ner— kai st’bei ta roúca,
anloga me ton túpo tou ufsmato.
En ta pluta roúca e’nai polú lerwména, mpore’te
na epiléxete éna pr—gramma me pr—plush.
Prin thn kúria plúsh, to pluntrio energopoie’ thn
pr—plush me mégisth qermokras’a 30°C.
• Epiléxte thn tacúthta tou stiy’mato
Epiléxte thn tacúthta stiy’mato pou qélete,
pat·nta to ant’stoico koump’, kai sth sunéceia
patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
H leitourg’a th pr—plush den iscúei gia to
pr—gramma plúsh mllinwn roúcwn.
9 Koump’ “pr—sqeto xébgalma8
H pr—plush oloklhr·netai me éna súntomo st’yimo
sti 650 strofé/lept— gia ta bambaker/lin kai
sunqetik ufsmata. Gia ta eua’sqhta ufsmata, to
aporrupantik— dioceteúetai cwr’ st’yimo.
To pluntrio pragmatopoie’ éna ak—mh xébgalma
(4 xebglmata ant’ 3).
H sugkekriménh leitourg’a mpore’ na crhsimopoihqe’
gia —la ta progrmmata plus’mato, ekt— ap— to
pr—gramma gia ta mllina.
Sunisttai gia ta roúca at—mwn me eua’sqhto dérma
pou écoun allerg’a sta aporrupantik, kaq·
kai gia ti periocé me polú gluk— ner—.
7 Koump’ “súntomou kúklou8
Pat·nta aut— to koump’, mei·netai o cr—no tou
plus’mato me thn ak—louqh seir:
- 52 lept gia ta bambaker stou 95°C
10 Koump’ “EKKINHSH/PAUSH8
- 23 lept gia ta bambaker stou 60°C
- 72 lept gia ta bambaker stou 40°C kai stou 30°C
- 24 lept gia ta sunqetik
- 8 lept gia ta eua’sqhta
H epilog th sugkekriménh leitourg’a den e’nai
dunat gia to pr—gramma twn mllinwn, en·
ant’qeta e’nai crsimh gia to plúsimo roúcwn pou
den e’nai polú lerwména.
H epilog th leitourg’a tou súntomou kúklou den
e’nai dunat taut—crona me to oikonomik—
pr—gramma E.
To sugkekriméno koump’ écei trei leitourg’e:
Ekk’nhsh - Paúsh - Bdeiasma neroú
8 Koump’ “ner— ston kdo8 (kat
tou tsalak·mato)
Ekk’nhsh
Pat·nta aut— to koump’, xekin to pr—gramma pou
écete epiléxei. H lucn’a tou koumpioú
EKKINHSH/PAUSH stamat na anabosbnei kai
paraménei anamménh kaq' —lh th dirkeia tou
progrmmato.
*tan écei energopoihqe’ h sugkekriménh leitourg’a,
to pluntrio den adeizei to ner— ap— to teleuta’o
xébgalma. H endeiktik lucn’a tou koumpioú
EKKINHSH/PAUSH anabosbnei m—li oloklhrwqe’
to pr—gramma, epishma’nonta —ti prépei na
adeisei to ner— prin ano’xei h p—rta tou
plunthr’ou.
Paúsh
Pat·nta aut— to koump’, diak—ptetai to pr—gramma
leitourg’a. Pat·nta to xan, to pr—gramma
sunec’zetai. Kat th dirkeia th paúsh,
anabosbnei h lucn’a tou koumpioú
EKKINHSH/PAUSH.
7
Plhrofor’e scetik me ta
progrmmata
Bdeiasma neroú
Pat·nta aut— to koump’:
• Adeizei to ner— sto pr—gramma “A>
“MOULIASMA>.
Mllina
• Adeizei to ner— sta progrmmata me “ner— ston
kdo> (pathméno to koump’
) kai st’bontai ta
roúca.
Me aut— to pr—gramma mpore’te, ekt— ap— mllina
ufsmata stwn opo’wn thn etikéta anagrfontai oi
plhrofor’e “agn—, parqéno mall’, plénetai sto
pluntrio, den kompizei>, na plénete kai mllina
roúca, ta opo’a kanonik prépei na plénontai sto
céri, kaq· kai —la ta up—loipa ufsmata pou
féroun sthn etikéta tou to súmbolo “plúsimo sto
céri>.
11 P’naka fsewn
progrmmato
*tan epilégete éna pr—gramma, anboun oi lucn’e
pou antistoicoún sti fsei pou perilambnei to
pr—gramma.
M—li xekinsei to pr—gramma, ston p’naka
emfan’zetai h fsh pou dianúei to pluntrio,
diaforetik emfan’zetai —ti écei oloklhrwqe’ to
pr—gramma (h lucn’a
e’nai anamménh).
A = Moúliasma stou 30°C
To pr—gramma tou moulismato e’nai éna
xecwrist— pr—gramma to opo’o energopoie’tai me
to koump’ EKKINHSH/PAUSH, afoú pr·ta écei
epilege’.
Sunisttai gia ta polú lerwména roúca kai —ci gia
ta mllina.
Blte to aporrupantik— sth qkh
.
Pr—plush
Kur’w§ plúsh
xébgalma
H qermokras’a plúsh e’nai 30 C kai to
pr—gramma oloklhr·netai, diathr·nta to ner— sto
eswterik— tou plunthr’ou.
Ner— ston k‡do
@deiasma k‡dou
St’yimo
F’ltro
Uprcoun 2 tr—poi gia na adeisete to ner—:
Télo§
• M—no deiasma
Patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH. To ner—
adeizei.
H lucn’a
anabosbnei, en parousiaste’
pr—blhma sth leitourg’a tou plunthr’ou.
Taut—crona anabosbnei m’a ap— ti ak—louqe
lucn’e, h opo’a apotele’ éndeixh tou problmato
pou écei parousiaste’.
• Ner— ston kdo
• Xebglmata
• Bdeiasma kai st’yimo
Gur’ste ton epilogéa progrmmato sth qésh “O>,
epiléxte to pr—gramma “F> (STIYIMO) kai sth
sunéceia ruqm’ste thn tacúthta tou progrmmato
kai patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH.
= to pluntrio de gem’zei me ner—.
= to pluntrio den adeizei to ner—.
Prosoc
• Plúsh
= h p—rta tou plunthr’ou den e’nai
swst kleisménh.
• En den adeisete to ner— mésa se 18 ·re, to
pluntrio to adeizei aut—mata.
Gia na apokatastsete th dusleitourg’a, anatréxte
sto keflaio “Dusleitourg’e>, sth sel’da 19.
En sto télo tou kúklou anabosbnei h lucn’a
shma’nei —ti prépei na kaqar’sete to f’ltro
adeismato tou neroú.
• Afoú adeisei to ner—, mpore’te na epiléxete éna
pr—gramma plúsh. Gur’ste ton epilogéa
progrmmato sth qésh “O>, epiléxte to
pr—gramma kai patste to koump’
EKKINHSH/PAUSH.
,
B = xébgalma
Pr—keitai gia éna xecwrist— pr—gramma, to opo’o
mpore’te na crhsimopoie’te gia to xébgalma kai to
st’yimo twn roúcwn pou plénete sto céri.
To pluntrio knei 3 xebglmata kai st’bei ta roúca
me tacúthta 1000 str/lpt. Mpore’te na mei·sete thn
tacúthta mésw tou koumpioú
.
8
C = 1 xébgalma me malaktik—
Mpore’te na xebglete me malaktik— ta roúca pou
écete plúnei sto céri.
To pluntrio knei 1 xébgalma kai st’bei ta roúca me
th mégisth tacúthta, thn opo’a mpore’te na mei·sete
mésw tou koumpioú
.
D = deiasma neroú
Mpore’te na crhsimopoisete to sugkekriméno
pr—gramma sto télo tou progrmmato me ner—
ston kdo gia na adeisete to ner— ap— to teleuta’o
xébgalma.
Arcik, gur’ste ton epilogéa progrmmato sth
qésh “O> kai sth sunéceia epiléxte to pr—gramma “D>
(deiasma neroú). Patste to koump’
EKKINHSH/PAUSH.
F = st’yimo
Aut— to pr—gramma st’bei ta roúca me th mégisth
tacúthta.
Anloga me ton túpo twn ufasmtwn, mpore’te na
epiléxete diaforetik tacúthta, crhsimopoi·nta to
koump’
.
G = m’ni pr—gramma stou 30°C
Pr—keitai gia éna oloklhrwméno pr—gramma, to
opo’o mpore’ na sunduaste’ me ti ak—louqe
leitourg’e:
Epilog stiy’mato, leitourg’a cwr’ st’yimo kai
ner— ston kdo.
Mpore’te na crhsimopoie’te to sugkekriméno
pr—gramma gia roúca pou den e’nai idia’tera
lerwména gia to freskrisma twn roúcwn.
Mégisto fort’o 2,5 kil.
H qermokras’a plúsh e’nai 30°C.
H dirkeia tou progrmmato e’nai 30 lept.
H tacúthta tou stiy’mato e’nai 650 strofé/lept—.
O = akúrwsh
En qélete na diak—yete éna pr—gramma pou écei
dh energopoihqe’, gur’ste ton epilogéa
progrmmato sth qésh “O>. Mpore’te sth sunéceia
na epiléxete éna llo pr—gramma.
9
4. Qéste se leitourg’a to
pluntrio
Diadoc energei·n
Prin to pr·to plúsimo, sa sunistoúme na
ektelésete to pr—gramma gia ta bambaker stou
60°C, cwr’ roúca, prokeiménou na
apomakrunqoún tuc—n upole’mmata ap— ton kdo
kai to per’blhma, ta opo’a dhmiourgqhkan kat thn
kataskeu tou plunthr’ou.
Blte mis d—sh aporrupantikoú sth qkh tou
surtarioú kai qéste se leitourg’a to pluntrio.
Patste to koump’ ON/OFF gia na qésete se
leitourg’a tou pluntrio: anbei h lucn’a pou
br’sketai epnw ap— to koump’.
1. Blte ta roúca sto pluntrio
Ano’xte thn p—rta.
Blte éna éna ta roúca ston kdo. Apl·ste ta
roúca —so to dunat—n periss—tero. Kle’ste thn
p—rta.
5. Epiléxte to pr—gramma pou
qélete
2. Metrste to aporrupantik—
Gur’ste ton epilogéa progrmmato sth qésh pou
qélete.
Anboun oi lucn’e pou antistoicoún sti fsei
pou perilambnei to pr—gramma.
G F
D
60
30 40
° °
°
30°
B A
40°
E
40 60
° °
95°
E °
60
C
Ano’xte to surtri tou aporrupantikoú mécri to
térma th diadrom tou.
Blte thn pos—thta aporrupantikoú pou
sunisttai ap— ton kataskeuast sthn katllhlh
qkh tou surtarioú
.
En qélete na knete pr—plush prin thn kúria
plúsh, blte aporrupantik— kai sth qkh
pr—plush
.
40°
°
30
30°
40 40
° °
E
6. Epiléxte thn tacúthta tou
stiy’mato thn epilog
“cwr’ st’yimo8
P0876
Patste epaneilhmména to koump’
mécri na
epiléxete thn tacúthta tou stiy’mato pou qélete
thn epilog
. Anbei h ant’stoich endeiktik
lucn’a.
3. Metrste thn pos—thta twn
pr—sqetwn
Blte, en qélete, to malaktik— sto tmma
(h d—sh den prépei na uperba’nei to —rio th
qkh me thn éndeixh “MAC8).
1000
850
650
450
P0877
10
7. Epiléxte th leitourg’a pou
qélete
11. Bnoigma p—rta kat thn
ektélesh tou progrmmato
Patste to koump’ ta koumpi pou qélete.
Anboun oi ant’stoice endeiktiké lucn’e.
Mpore’te na ano’xete thn p—rta, afoú qésete to
pluntrio se PAUSH kai ef—son:
• To pluntrio de qerma’nei to ner—.
• H stqmh tou neroú e’nai camhl.
• Den kine’tai o kdo.
En den iscúoun ta parapnw kai e’nai apara’thto
na ano’xete thn p—rta, qéste to pluntrio ekt—
leitourg’a, pat·nta to koump’ ON/OFF
.
Met ap— 3 lept per’pou, mpore’te na ano’xete thn
p—rta.
Prin ano’xete thn p—rta, bebaiwqe’te —ti to ner—
den e’nai kaut— kai —ti h stqmh tou den e’nai
uyhl.
Gia thn epanekk’nhsh tou progrmmato, patste to
koump’
, afoú pr·ta kle’sete thn p—rta.
8. Xekinste to pr—gramma
Patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
:h
ant’stoich lucn’a stamat na anabosbnei, anbei h
lucn’a th p—rta kai paraménei anamménh m—no h
lucn’a pou antistoice’ sth fsh tou progrmmato
pou ektele’tai.
12. Akúrwsh progrmmato
Gia na akur·sete to pr—gramma, gur’ste ton
epilogéa progrmmato sth qésh “O>.
13. Télo progrmmato
To pluntrio kle’nei aut—mata.
En écete epiléxei th leitourg’a
, anabosbnei h
lucn’a tou koumpioú EKKINHSH/PAUSH,
proeidopoi·nta sa —ti prépei na adeisete to
ner—, prin na ano’xete thn p—rta tou plunthr’ou.
9. Tropopo’hsh tou
progrmmato kat th leitourg’a
H p—rta apasfal’zetai —tan anabosbnei h lucn’a
th p—rta kai anbei h lucn’a th fsh
(télo).
Prin pragmatopoisete opoiadpote tropopo’hsh,
e’nai apara’thto na qésete to pluntrio se PAUSH,
pat·nta to koump’ EKKINHSH/PAUSH
.
En qélete na allxete pr—gramma, prépei pr·ta
na akur·sete to pr—gramma pou ektele’tai,
gur’zonta ton epilogéa progrmmato sth qésh
“O>. Epiléxte sth sunéceia to néo pr—gramma kai
patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
.
Gur’ste ton epilogéa sth qésh “O>.
Patste xan to koump’ ON/OFF gia na kle’sete to
pluntrio. Anbei h ant’stoich lucn’a.
Bglte ta roúca.
Elégxte en écei adeisei o kdo, peristréfont
ton me ta céria sa. Aut— prépei na to knete,
prokeiménou na mhn xecsete kpoio roúco mésa
ston kdo kai katastrafe’ sto ep—meno plúsimo
(p.c. na mpei) xebyei kai katastréyei thn ep—menh
mpougda sa.
10. Diakop tou progrmmato
kat th leitourg’a
Sunisttai na kle’sete th brúsh ap— thn opo’a
antle’tai to ner— kai na bglete to kal·dio ap— thn
pr’za.
Patste to koump’ EKKINHSH/PAUSH
:h
ant’stoich lucn’a anabosbnei kat th dirkeia th
diakop.
Patste xan to ’dio plktro gia na epanekkinsete
to pr—gramma.
Afste misnoicth thn p—rta gia na aer’zetai to
pluntrio.
11
Fort’o roúcwn
Sumboulé gia to plúsimo
Mhn uperfort·nete to pluntrio.
Oi odhg’e scetik me to fort’o twn roúcwn
br’skontai stou p’nake twn programmtwn.
Kathgor’a
Den prépei na parablépete ta súmbola pou
uprcoun sti etikéte twn roúcwn, oúte ti odhg’e
plúsh pou parécontai ap— ton kataskeuast.
Geniko’ kan—ne:
Bambaker, lin: gem’ste ton kdo, all mhn ton
uperfort·sete.
Cwr’zete ta roúca me ton ex tr—po: leuk,
crwmatist, sunqetik, eua’sqhta, mllina.
Sunqetik: mh gem’zete periss—tero ap— mis— kdo.
Eua’sqhta kai mllina ufsmata: mh gem’zete
periss—tero ap— to éna tr’to tou kdou.
Ta leuk den prépei na plénontai maz’ me ta
crwmatist. Ta leuk roúca mpore’ me to plúsimo
na garisoun.
To mégisto fort’o roúcwn exasfal’zei thn idanik
crsh neroú kai enérgeia.
Ta kainoúria crwmatist roúca mpore’ sto pr·to
plúsimo na xebyoun. Sa sumbouleúoume na ta
plúnete xecwrist thn pr·th for.
En ta roúca e’nai polú lerwména, mei·ste to
fort’o.
Elégxte mpw uprcoun sta roúca metallik
antike’mena (p.c. k—pitse, koump·mata
asfale’a diakosmhtiké karf’tse).
Bro roúcwn —tan e’nai stegn
Oi ak—louqe timé e’nai endeiktiké:
Koump·nete ti maxilaroqke, ta fermour, ti
k—pitse kai ta koumpi. Dénete ta zwnkia ti
z·ne twn roúcwn.
Idia’tera prosektiko’ prépei na e’ste me ti
kourt’ne. Bgzete ta gantzkia ap— ti kourt’ne bzeté ti se éna mikr— d’ctu sakoulki.
mpournoúzia
petséte faghtoú
paplwmatoqke
sent—ni
maxilaroqkh
trapezomnthlo
petséta
xeskon—pana
nuctik—
gunaike’o slip
andrik mploúza ergas’a
andrik— poukmiso
andriké putzme
mploúza
andrik— slip
Qermokras’a
Afa’resh twn lekédwn
95°
E’nai piqan— orisménoi lekéde na mhn afaireqoún
me skéto ner— kai aporrupantik—. Sa
sumbouleúoume na tou afairésete prin thn plúsh.
Bzete ta roúca mikr·n diastsewn, —pw kltse z·ne, se mia pninh qkh se mia maxilaroqkh. Aut—
prépei na to knete, étsi ·ste na mhn emplakoún ta
sugkekriména roúca metaxú tou kdou kai tou
túmpanou.
Afairéste tou ep’monou lekéde prin thn plúsh.
Tr’yte ta polú lerwména shme’a twn roúcwn,
crhsimopoi·nta eidik— aporrupantik— aporrupantik— pro•—n se morf psta.
60°
gia roúca leuk, lin bambaker, polú lerwména (p.c.
xeskon—pana, petséte gia ta
céria, leuk e’dh trapezar’a,
sent—nia k.lp.).
1200 gr.
100 gr.
700 gr.
500 gr.
200 gr.
250 gr.
200 gr.
100 gr.
200 gr.
100 gr.
600 gr.
200 gr.
500 gr.
100 gr.
100 gr.
A’ma: —tan o leké e’nai ak—mh nwp—, mpore’te na
ton plúnete me krúo ner—. En écei stegn·sei,
afste to roúco na moulisei se eidik—
aporrupantik— gia —lh th núcta kai sth sunéceia
kaqar’ste to me ner— kai sapoúni.
gia roúca leuk, bambaker,
kanonik lerwména (p.c.
es·rouca) kai gia crwmatist
roúca pou den xebfoun,
kanonik lerwména bambaker
(p.c. nuctik, putzme k.lp.),
lin sunqetik.
Ladompogi: pot’ste to shme’o me kaqar benz’nh
kai tr’yte sto shme’o tou leké, afoú pr·ta apl·sete
to roúco epnw se éna malak— pan’. Sth sunéceia,
tr’yte arketé foré to leké me aporrupantik—.
krúo ner— gia eua’sqhta roúca (p.c.
30°-40°
kourt’ne) eua’sqhta
Stegno’ lekéde ap— l’po: pot’ste to leké me
néfti kai, crhsimopoi·nta éna bambaker— pan’,
piéste me ti kre twn daktúlwn sa, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se mia malak epifneia.
crwmatist, súmmeikta ufsmata
me sunqetiké kai mlline ’ne.
12
Skouri: oxalik— la (mpore’te na to promhqeute’te
sta soúper-mrket) gia crsh en qerm· kpoio
antiskwriak— pro•—n gia crsh en yucr·. Idia’tera
prosektiko’ prépei na e’ste me tou stegnoú lekéde
ap— skouri, per’ptwsh sthn opo’a h kuttar’nh écei
dh diabrwqe’ kai to úfasma mpore’ na trupsei.
Lekéde ap— moúcla: plúnete me leukantik— kai
xeplúnete polú kal (m—no gia ta leuk roúca kai ta
crwmatist pou e’nai anqektik sto cl·rio).
C—rto: sapoun’ste elafr kai plúnete me dialuméno
leukantik— (leuk roúca, anqektik sto cl·rio).
Melnh ap— stul— kai k—lla: pot’ste me aset—n
(*) kai piéste sto shme’o tou leké, afoú pr·ta
apl·sete to roúco epnw se éna malak— pan’.
Kragi—n: pot’ste me aset—n, —pw parapnw, kai
sth sunéceia kaqar’ste to leké me oin—pneuma. Sta
leuk roúca, crhsimopoiste leukantik— gia thn
afa’resh twn upoleimmtwn.
K—kkino kras’: afste to roúco na moulisei se
aporrupantik—, xeplúnete kai crhsimopoiste oxik— oxú
(x’di) kitrik— oxú (lem—ni) kai sth sunéceia xeplúnete.
Gia ta upole’mmata, crhsimopoiste leukantik—.
Melnh: anloga me th sústash th melnh,
pot’ste to úfasma arcik me aset—n (*) kai sth
sunéceia me oxik— oxú (x’di). Gia na afairésete ta
upole’mmata ap— ta leuk roúca, crhsimopoiste
leukantik— kai sth sunéceia xeplúnete kal.
Lekéde ap— p’ssa: crhsimopoiste pr·ta eidik—
aporrupantik— gia thn afa’resh lekédwn,
oin—pneuma benz’nh, kai sto télo plúnete me
aporrupantik— se morf psta.
(*) Mh crhsimopoie’te aset—n se roúca ap—
tecnht— metxi.
- Aporrupantik se ugr morf gia —lou tou
túpou ufasmtwn m—no gia mllina.
To aporrupantik— prépei na topoqete’tai sto surtri prin
thn énarxh tou progrmmato plúsh, sthn ant’stoich
qkh sto dosometrht pou topoqete’tai apeuqe’a mésa
ston kdo. Sthn per’ptwsh aut, to pr—gramma pou qa
epiléxete den prépei na perilambnei pr—plush.
En crhsimopoie’te aporrupantik— se ugr morf,
to pr—gramma pou qa epiléxete den prépei na
perilambnei pr—plush.
Blte to ugr— aporrupantik— sth qkh
tou
surtarioú amésw prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
Ta pr—sqeta ugr malaktik pro•—nta ta pro•—nta
kollar’smato prépei na topoqetoúntai sth qkh me to
súmbolo
prin thn ekk’nhsh tou progrmmato.
*son afor th dosolog’a twn pr—sqetwn pro•—ntwn,
akolouqe’te ti odhg’e tou kataskeuast, all den
prépei se kam’a per’ptwsh na uperbe’te to —rio
th qkh me thn éndeixh “MAC>.
H pos—thta tou aporrupantikoú pou prépei na
crhsimopoie’te
H pos—thta tou aporrupantikoú exarttai ap— ton
túpo twn ufasmtwn, ton —gko twn roúcwn, to p—so
lerwména e’nai ta roúca kai th sklhr—thta tou neroú.
H sklhr—thta tou neroú diakr’netai se ep’peda.
Plhrofor’e scetik me to ep’pedo sklhr—thta tou
neroú mpore’te na prete ap— thn etaire’a údreush
th c·ra sa ap— thn topik autodio’khsh.
*son afor th dosolog’a, akolouqste ti odhg’e
tou kataskeuast.
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú, en:
- Ta roúca pou qélete na plúnete e’nai l’ga.
- Ta roúca den e’nai polú lerwména.
- En dhmiourge’tai meglh pos—thta afroú kat th
dirkeia tou plus’mato.
- En den e’nai polú sklhr— to ner— (éw to
ep’pedo glukoú).
Aporrupantik kai pr—sqeta
pro•—nta
To apotélesma th plúsh exarttai ap— thn epilog tou
aporrupantikoú kai th swst dosolog’a. H swst
dosolog’a sumbllei sthn apofug th dhmiourg’a
apobltwn, kaq· kai sthn prostas’a tou peribllonto.
Par—lo pou e’nai biodiasp·mena, ta aporrupantik
periécoun stoice’a ta opo’a diatarssoun thn
eupr—sblhth oikologik isorrop’a th fúsh.
H epilog aporrupantikoú exarttai ap— ton túpo
twn ufasmtwn (eua’sqhta, mllina, bambaker
k.lp.), to cr·ma, th qermokras’a plus’mato kai to
p—so lerwména e’nai ta roúca.
Sto sugkekriméno pluntrio, mpore’te na crhsimopoisete
—la ta aporrupantik pou diat’qentai sto emp—rio:
- Aporrupantik se sk—nh gia —lou tou túpou
ufasmtwn.
- Aporrupantik se sk—nh gia eua’sqhta kai
mllina ufsmata.
Baqmo’ sklhr—thta tou neroú
Baqmo’
13
Ep’pedo
Carakthristik
Germanik
kl’maka
°dH
Gallik
kl’maka
°T.H.
1
gluk—
0- 7
0-15
2
métrio
8-14
16-25
3
sklhr—
15-21
26-37
4
polú sklhr—
nw twn 21 nw twn 37
P’naka programmtwn
PROGRAMMATA PLUSHS
Katanlwsh (*)
Progrmmata
plúsh
Qermokras’a/
z·nh
Leuk
95°
mple
Leuk roúca kanonik
lerwména, gia
pardeigma sent—nia,
trapezomnthla,
petséte, es·rouca
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
Crwmatist
60°
mple
Anqektik crwmatist,
gia pardeigma
trepezomnthla,
petséte ceri·n,
poukmisa, mploúze,
petséte genik
Crwmatist
30°-40°
-krúo
mple
Eua’sqhta crwmatist,
gia pardeigma
poukmisa, mploúze,
es·rouca
Túpo
roúcwn
Sunqetik 30°-40°-60° Sunqetik, súmmeikta
-krúo bambaker-sunqetik,
k’trinh gia pardeigma
poukmisa pou den
apaitoún sidérwma,
mploúze, es·rouca
Piqané
epilogé
Mégisto
fort’o
Enérgeia
kWh
Ner—
lt
Elc.
dirkeia
6 kg
2,2
62
155
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
6 kg
1,04
59
135
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
6 kg
0,8
59
120
PROPLUSH
SUNTOMOS KUKLOS
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
3 kg
1,1
55
95
Eua’sqhta
30°-40°
maúrh
PROPLUSH
Eua’sqhta ufsmata
(akrilik, bisk—zh), gia SUNTOMOS KUKLOS
pardeigma kourt’ne NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
3 kg
0,60
58
60
Mllina
30°-40°
-krúo
maúrh
Eua’sqhta mllina
kai leuk me thn éndeixh
“plúsimo sto céri>
2 kg
0,45
55
55
NERO STON KADO
STIYIMO
Oikonomik progrmmata
Gia leuk e’dh, bambaker sunqetik, l’go éw kanonik lerwména, crhsimopoiste to ant’stoico
OIKONOMIKO pr—gramma: qa exasfal’sete exoikon—mhsh enérgeia 30%, en· to apotélesma tou plus’mato
qa e’nai idanik—.
To pr—gramma “CRWMATISTA 60°> apotele’ to pr—gramma anafor gia ta stoice’a pou perilambnontai
sthn etikéta katanlwsh enérgeia, súmfwna me th ditaxh EOK 92/75 me fort’o 5,5 Kg.
* Ta stoice’a katanlwsh pou emfan’zontai se aut—n ton p’naka e’nai entel· endeiktik, afoú mpore’ na
diaféroun anloga me thn pos—thta kai to e’do twn roúcwn, th qermokras’a tou neroú kai tou
peribllonto. Aforoún thn uyhl—terh qermokras’a gia kqe pr—gramma kai gia ta bambaker iscúoun gia
fort’o 5,5 Kg.
14
P’naka programmtwn
EIDIKA PROGRAMMATA
Qésh
epilogéa
progrmmato
Perigraf
progrmmato
Piqané
epilogé
Progrmmata
A
Gia roúca polú Moúliasma stou
Moúliasma lerwména, ekt— 30°C. Paúsh me
ap— mllina ner— ston kdo.
Gia na adeisete to
ner—, patste to
koump’ ekk’nhsh/paúsh
. Met ap— 18 ·re,
to pluntrio adeizei
aut—mata to ner—
Katanlwsh (*)
Mégisto
fort’o Enérgeia Ner—
Elc.
kWh
lt
dirkeia
6 kg
0,4
27
20
B
Roúca pou
3 xebglmata me
Xébgalma plúqhkan sto pr—sqeto pro•—n
céri kai prépei St’yimo
na xebgalqoún
NERO STON KADO
PROSQ. XEBGALMA
STIYIMO
6 kg
0,18
50
50
C
Gia roúca pou 1 xébgalma me pr—sqeto
Malaktik— plúqhkan sto pro•—n
céri kai prépei St’yimo
na xebgalqoún
me pro•—n
kollar’smato
malaktik—
NERO STON KADO
STIYIMO
6 kg
-
22
23
/
-
-
3
STIYIMO
6 kg
-
-
10
NERO STON KADO
STIYIMO
3 kg
0,45
48
30
D
@deiasma tou
Bdeiasma neroú ap— to
teleuta’o
xébgalma gia
ta progrmmata me thn
epilog
(ner— ston
kdo)
F
St’yimo
@deiasma tou neroú
St’yimo gia
St’yimo
roúca pou
plúqhkan sto
céri
G
Roúca elafr· Plúsimo stou 30°C
M’ni
lerwména, ekt— 2 xebglmata
pr—gramma ap— mllina Súntomo st’yimo
sti 650 str/lpt
O
Akúrwsh
Akúrwsh tou progrmmato
pou ektele’tai
* Ta stoice’a katanlwsh pou emfan’zontai se aut—n ton p’naka e’nai entel· endeiktik, afoú mpore’ na
diaféroun anloga me thn pos—thta kai to e’do twn roúcwn, th qermokras’a tou neroú kai tou
peribllonto. Gia ta bambaker, aforoún fort’o 5,5 Kg.
15
i
Dieqn súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh boqeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
ISCURH
PLUSH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§
95
Plúsimo
stou§
60
Plúsimo
stou§
40
Plúsimo
stou§
30
60
EUAISQHTH
PLUSH
LEUKANSH
40
30
40
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
SIDERWMA
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
STEGNO
KAQARISMA
Stegn— kaq‡risma
me —la ta dialutik‡
Stegn— kaq‡risma me
upercl·rio, benz’nh
aeropl‡nwn, kaqar—
oin—pneuma R111 kai
R113
Apal—
plúsimo
sto céri
Mhn
plúnete
Mhn leuk‡nete
Elafr— sidérwma
meg. 110
Mhn sider·sete
Stegn— kaq‡risma me Mhn k‡nete stegn—
benz’nh aeropl‡nwn,
kaq‡risma
kaqar— oin—pneuma
kai R113
Kanonik
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste se
krem‡stra
16
Stegn·netai kai Den stegn·netai
se stegnwtrio se stegnwtrio
roúcwn
roúcwn
Suntrhsh
surtarioú. Kaqar’ste thn upodoc me mia pali
odont—bourtsa. Xanablte to surtri sth qésh
tou.
Prin pragmatopoisete opoiadpote ergas’a
suntrhsh kaqarismoú, bglte to fi ap—
thn pr’za.
Lstico th p—rta
Elégcete taktik mpw uprcoun sti ptucé tou
lsticou th p—rta karf’tse, koumpi, karfi diakosmhtiké karf’tse.
P0038
F’ltro gia to deiasma tou neroú
O r—lo tou f’ltrou e’nai na sullégei klwsté kai
mikroantike’mena pou écoun xecaste’ sta roúca.
Elégcete taktik en e’nai kaqar— to f’ltro.
P1050
Topoqetste éna doce’o ktw ap— to f’ltro gia na
sulléxete to ner— pou qa bgei ap— to pluntrio.
Exwterik epif‡neia
Kaqar’zete thn exwterik epif‡neia tou plunthr’ou
me cliar— ner— kai éna oudétero, mh diabrwtik—
aporrupantik—. Xeplénete me kaqar— ner— kai
skoup’zete me éna malak— pan’.
Shmantik—: mh crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik
lla par—moia pro•—nta gia ton kaqarism— th§
exwterik§ epif‡neia§.
P0861
Ano’xte to portki.
Surtri aporrupantikoú
Ta aporrupantik kai ta pr—sqeta pro•—nta
dhmiourgoún me ton kair— mia kroústa sto
eswterik— twn qhk·n.
Kaqar’zete taktik to surtri tou aporrupantikoú,
bzont to ktw ap— th brúsh. Gia na bglete to
surtri ap— thn upodoc, patste sto ant’stoico
shme’o pou br’sketai arister sto bqo tou
surtarioú.
P0860
Gia na kaqar’sete kalútera to surtri, mpore’te na
bglete ti qke sti opo’e topoqetoúntai ta
pr—sqeta pro•—nta.
P0859
Xebid·ste kai trabxte to f’ltro.
P0040
P0879
Plúneté to me ner— th brúsh kai xanablte to sth
qésh tou, bid·nont to kal.
@deiasma neroú se per’ptwsh éktakth angkh.
P0878
To aporrupantik— mpore’ makropr—qesma na
dhmiourgsei kroústa kai sthn upodoc tou
17
Mikr— f’ltro tou swlna
paroc
Prostas’a ap— ton pgo
En to pluntrio e’nai egkatesthméno se éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na pései ktw ap— tou
0°C, akolouqste ti paraktw odhg’e:
En to pluntrio creizetai periss—tero cr—no gia
na gem’sei me ner—, elégxte mpw e’nai fragméno to
f’ltro tou swlna paroc.
• Kle’ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to
swlna paroc ap— th brúsh.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Blte ti kre tou swlna apocéteush kai tou
swlna paroc se mia leknh pou e’nai
topoqethménh sto ptwma.
Xebid·ste to swlna ap— th brúsh.
Kaqar’ste to f’ltro me mia odont—bourtsa.
Xanabid·ste to swlna.
• Epiléxte to pr—gramma adeismato tou neroú “D>
kai afste to na ftsei mécri to télo.
• Gur’ste ton epilogéa progrmmato sth qésh “O>
(akúrwsh).
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Xanabid·ste to swlna paroc kai blte xan
sth qésh tou to swlna apocéteush.
Ektel·nta auté ti diadikas’e to ner— pou ménei
mésa sto pluntrio qa adeisei, apotréponta th
dhmiourg’a pgou kai kat sunépeia to spsimo twn
tmhmtwn.
P1090
Bdeiasma neroú se per’ptwsh
éktakth angkh
*tan qa qésete ek néou se leitourg’a to pluntrio,
bebaiwqe’te —ti h qermokras’a sto peribllon e’nai
pnw ap— tou 0°C.
En to pluntrio den adeizei to ner—, akolouqste
ti paraktw odhg’e gia na adeisete to ner— ap—
ton kdo:
• Bglte to fi ap— thn pr’za.
• Kle’ste th brúsh tou neroú.
• Periménete mécri na kru·sei to ner—
(sthn per’ptwsh pou e’cate epiléxei pr—gramma
me qermokras’a 60°C uyhl—terh).
• Topoqetste mia leknh anlogh cwrhtik—thta
(15-20 l’tra per’pou) sto ptwma, ktw ap— to
f’ltro.
• Xebid·ste arg to f’ltro kai afste to ner— na
bgei ap— to pluntrio.
• Afoú adeisei to ner—, xanabid·ste to f’ltro kai
blte to pluntrio sth qésh tou.
18
Dusleitourg’e
Dusleitourg’e pou mporoún na apokatastaqoún cwr’ thn epémbash tecnikoú.
En· leitourge’ to pluntrio, e’nai piqan— na anabosbnei h lucn’a
fsewn tou progrmmato:
kai mia ap— ti ak—louqe lucn’e twn
: to pluntrio de gem’zei me ner—
: to pluntrio den adeizei to ner—
: h p—rta e’nai anoikt
Afoú lúsete to pr—blhma, patste to koump’ “ekk’nhsh/paúsh> gia na xekinsei to pr—gramma pou e’cate diak—yei.
En den mpore’te na lúsete to pr—blhma, apeuqunqe’te sto plhsiéstero exousiodothméno kéntro sérbi.
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio den t’qetai se
leitourg’a.
• Den écei kle’sei kal h p—rta.
• To pluntrio den trofodote’tai me hlektrik— reúma.
• Lcei kae’ h asfleia th hlektrologik
egkatstash tou spitioú.
• Den epiléxate pr—gramma prin patsete to koump’
ekk’nhsh/paúsh.
• Lcete epiléxei th leitourg’a “EKKINHSH ME
KAQUSTERHSH>.
• To pluntrio de gem’zei me ner—.
•
•
•
•
E’nai kleist h brúsh tou neroú.
Den trécei ner— ap— th brúsh.
O swlna paroc écei tsak’sei e’nai fragméno.
E’nai fragméno to mikr— f’ltro tou swlna paroc.
• Den e’nai kleist h p—rta.
• To pluntrio gem’zei me ner— kai
to adeizei amésw met.
• O swlna adeismato tou neroú br’sketai se
polú camhl qésh se scésh me to pluntrio.
Anatréxte sthn ant’stoich pargrafo th
en—thta “deiasma tou neroú>.
• To pluntrio den adeizei to
ner— /kai de st’bei.
• O swlna adeismato tou neroú écei tsak’sei e’nai fragméno.
• O swlna adeismato tou neroú to f’ltro
e’nai fragména.
• Lcete epiléxei pr—gramma me thn epilog ner—
ston kdo
cwr’ st’yimo
.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn ent— tou kdou.
• To ner— trécei sto ptwma.
• Lcete crhsimopoisei uperbolik pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—
(knei polú afr—).
• Lcei bgei kpoio steganopoihtik— daktúlio tou
swlna paroc. En e’nai dúskolo na diakr’nete en
trécei ner— ap— to swlna, elégxte en e’nai ugr—.
• Lcei katastrafe’ o swlna adeismato tou neroú.
• De bid·sate kal to f’ltro adeismato tou
neroú met ton kaqarism—.
• To apotélesma th plúsh den
e’nai ikanopoihtik—.
• Lcete crhsimopoisei mikr pos—thta
aporrupantikoú akatllhlo aporrupantik—.
• Den kaqar’sate tou “dúskolou> lekéde prin thn
plúsh.
• Den epiléxate th swst qermokras’a, se
sunduasm— me to katllhlo pr—gramma.
• Uperfort·sate ton kdo.
19
Dusleitourg’a
Piqan ait’a
• To pluntrio done’tai knei
q—rubo.
• Den écoun afaireqe’ —le oi diatxei asfale’a
pou crhsimopoioúntai kat th metafor.
• To pluntrio écei topoqethqe’ epnw se xéno
antike’meno.
• Ta podarkia strixh tou plunthr’ou den
akoumpoún kal sto ptwma.
• Den e’nai swst katanemhméno to fort’o twn
roúcwn mésa ston kdo.
• Zsw§ e’nai l’ga ta roúca mésa ston kdo.
• Den ano’gei h p—rta.
• To pluntrio e’nai se fsh proqérmansh.
• H stqmh tou neroú e’nai uyhl.
• H p—rta e’nai ak—ma mplokarisménh.
H p—rta ano’gei m—no afoú anyei h ant’stoich
lucn’a.
• Lcei energopoihqe’ to prostateutik— sústhma
“exisorr—phsh>, to opo’o apotrépei thn
uperbolik d—nhsh tou plunthr’ou kat to
st’yimo kai exasfal’zei th staqer—thta tou
plunthr’ou. En kat thn énarxh th fsh tou
stiy’mato, ta roúca den e’nai omoi—morfa
katanemhména mésa ston kdo, to pluntrio to
anagnwr’zei kai prospaqe’ na anakatanmei ta
roúca omoi—morfa, peristréfonta ton kdo.
M—li ta roúca katanemhqoún omoi—morfa, xekin
h fsh tou stiy’mato, arcik se camhl
tacúthta, en den écei apokatastaqe’ plrw h
isorrop’a.
• To st’yimo xekin me
kaqustérhsh den xekin
kaq—lou.
O q—rubo§
pou k‡nei to pluntrio den e’nai o
sunhqisméno§ di—ti diaqétei metaschmatist me
st—co th belt’wsh twn epid—sewn.
To ner— mésa
ston k‡do den fa’netai. To pluntrio,
pro•—n teleuta’a§ tecnolog’a§, leitourge’ me camhl
katan‡lwsh neroú k‡nonta§, étsi, oikonom’a. Ta
apotelésmata, wst—so, paraménoun
‡rista.
P1034GR
P1035GR
20
Sérbi kai antallaktik
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Se per’ptwsh blbh, anatréxte sto keflaio
“Dusleitourg’e> gia na diapist·sete en mpore’te
na apokatastsete m—noi sa th blbh.
En den kataférete na apokatastsete na
exakrib·sete th blbh, apeuqunqe’te sto kéntro
sérbi.
To sérbi kai ta antallaktik parécontai ap— ta
kéntra sérbi tou exousiodothménou
metapwlhté
Kat thn epikoinwn’a sa me to kéntro sérbi gia
thn paraggel’a antallaktik·n, e’nai apara’thto na
anaférete ton kwdik— tou pro•—nto, ton ariqm—
seir kai to montélo tou plunthr’ou, stoice’a ta
opo’a anagrfontai sthn eidik pinak’da pou
br’sketai topoqethménh sto pluntrio.
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Montélo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ariqm— seir: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwdik— pro•—nto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hm/n’a agor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Ser. No. .........
Gia ton upeúquno th egkatstash
• En e’nai apara’thth h tropopo’hsh th
hlektrologik egkatstash tou spitioú
prokeiménou na g’nei h egkatstash tou
plunthr’ou, —le oi ergas’e qa prépei na
pragmatopoihqoún apokleistik ap— eidikeuméno
tecnik—.
• Elégxte en h hlektrologik egkatstash tou
spitioú e’nai ikan na decqe’ to mégisto
apaitoúmeno fort’o gia th leitourg’a tou
plunthr’ou (2,2 kWh), lambnonta up—yh thn
taut—cronh crsh kai llwn hlektrik·n
suskeu·n.
• Afoú oloklhr·sete thn egkatstash tou
plunthr’ou, bebaiwqe’te —ti de sthr’zetai epnw
sto kal·dio trofodos’a.
• En to ptwma sto opo’o akoump to pluntrio
e’nai kalumméno me mokéta, bebaiwqe’te —ti e’nai
dunat h kuklofor’a tou aéra ktw ap— to
pluntrio, sthn perioc metaxú twn podi·n kai
th mokéta.
• H endec—menh antikatstash tou kalwd’ou
trofodos’a prépei na pragmatopoie’tai sto
plhsiéstero kéntro sérbi.
Profulxei
Egkatstash
• M—li bglete to pluntrio ap— th suskeuas’a, elégxte
mpw parousizei ende’xei fqor. En diathre’te
amfibol’e gia thn kal katstash tou plunthr’ou,
mhn to qésete se leitourg’a, all apeuqunqe’te sto
tmma tecnik upostrixh th antiproswpe’a.
• To bro tou plunthr’ou e’nai meglo. Prépei na
e’ste prosektiko’ —tan to metakine’te.
• Gia l—gou asfale’a, den epitrépetai h
tropopo’hsh th suskeu.
• Prin crhsimopoisete to pluntrio, prépei na
afairésete ta ulik suskeuas’a ap— to eswterik—
tou. En den afairésete —le ti diatxei asfale’a
kat th metafor en ti afairésete me lqo
tr—po, mpore’ na proklhqoún blbe sto pluntrio
ta épipla me ta opo’a ércetai se epaf.
Sumbouleuqe’te thn ant’stoich pargrafo twn
odhgi·n crsh.
• Oi udrauliké ergas’e pou apaitoúntai gia thn
egkatstash tou plunthr’ou prépei na g’nontai
m—no ap— eidikeuméno udraulik—.
Tecnik carakthristik
DIASTASEIS
85 cm
60 cm
60 cm
'Uyo§
Plto
Bqo
220-230V/50 Hz
2200W
10 A
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH KATANALWSH ISCUOS
ELACISTH TIMH ASFALEIAS
PIESH NEROU
Mégisth
Elcisth
50 kPa
800 kPa
ONOMASTIKO FORTIO
Bambaker
Sunqetik, eua’sqhta
Mllina
5,5 kg
3 kg
2 kg
TACUTHTA STIYIMATOS
1000 str/lpt
H suskeu summorf·netai me ti ak—louqe Odhg’e th EOK:
73/23/EOK th 19/02/73 per’ camhl tsh
89/336/EOK th 03/05/89 per’ hlektromagnhtik sumbat—thta
22
Egkatstash
7. Kalúyte ti opé me ti tpe pou br’skontai sto
p’sw méro tou plunthr’ou sto sakoulki pou
parécetai maz’ me ti odhg’e crsh.
Afa’resh twn diatxewn
asfale’a kat th metafor
Prin qésete se leitourg’a to pluntrio,
afairéste —le ti diatxei asfale’a kat th
metafor.
Sa sumbouleúoume na fulxete —le ti
prostateutiké diatxei, prokeiménou na ti
crhsimopoisete, se per’ptwsh pou qelsete
mellontik na metaférete to pluntrio.
P0256
1. Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
dexi b’da.
P0020
Topoqéthsh
Prin topoqetsete to pluntrio sthn telik tou
qésh, peristréyte to kro tou swlna adeismato
tou neroú, sto p’sw méro tou plunthr’ou, pro thn
kateúqunsh pou e’nai pio kont sth brúsh.
Xebid·ste elafr· ton daktúlio steréwsh,
peristréyte to kro tou swlna kai xanabid·ste ton
daktúlio. Elégxte mpw parousizetai diarro neroú.
P0255
2. Xapl·ste to pluntrio, sthr’zont to sto p’sw
méro tou kai proséconta na mhn katastréyete
tou swlne. Prokeiménou na mh sumbe’ kti
tétoio, topoqetste metaxú tou pat·mato kai tou
plunthr’ou éna kommti ap— th suskeuas’a.
3. Afairéste to kentrik— klumma polusturen’ou
ap— to ktw méro tou plunthr’ou kai bglte ta
dúo sakoulkia ap— poluaiqulénio.
P0021
Topoqetste to pluntrio se ep’pedh kai staqer
epifneia. Elégxte mpw empod’zetai h kuklofor’a
tou aéra gúrw ap— to pluntrio, l—gw th úparxh
calioú, mokéta k.lp. Bebaiwqe’te —ti to pluntrio den
ércetai se epaf me ton to’co ta épipla th kouz’na.
Topoqetste to se ap—stash 3-5 ekatost·n
toulciston ap— ta épipla kai ton to’co.
4. Trabxte me meglh prosoc, pr·ta to dexi—
sakoulki (1) kai sth sunéceia to arister— (2),
trab·nta pro to kéntro to plunthr’ou.
2
P1068
Orizont’wsh
1
Orizonti·ste me akr’beia to pluntrio, xebid·nonta
bid·nonta ta ruqmiz—mena podarkia. Poté mhn
topoqete’te ktw ap— to pluntrio cart—ni, xúlo par—moia ulik gia na antistaqm’sete ta anis—peda
shme’a tou pat·mato.
P1066
5. Férte to pluntrio se —rqia qésh kai xebid·ste
ti lle 2 b’de sto p’sw méro.
6. Afairéste ti trei plastiké upodocé sti
opo’e sthr’zontai oi b’de.
P1051
23
O swlna ex—dou den prépei na e’nai tsakisméno.
Topoqetste ton kat mko tou pat·mato kai
shk·ste ton kont sthn éxodo tou neroú.
Paroc neroú
Sundéste to swlna paroc se brúsh me
upodocé§ twn 3/4>.
O swlna paroc den e’nai dunat—n na
epimhkunqe’. En e’nai kont— kai den epiqume’te na
metakinsete th brúsh, qa prépei na agorsete énan
enia’o makrútero swlna, ap— autoú pou
kataskeuzontai eidik gia aut th crsh.
P0023
Hlektriké sundései
To pluntrio leitourge’ me monofasik— reúma, me
tsh 220-230V kai sucn—thta 50Hz.
P1088
Sundéste to kal·dio trofodos’a tou
plunthr’ou se mia pr’za me ge’wsh.
Qxodo neroú
O kataskeuast den férei euqúnh gia blbe
traumatismoú pou ofe’lontai sthn
parbleyh twn proanaferqéntwn
kanonism·n scetik me thn asfleia.
H kampúlh tou swlna ex—dou mpore’ na
topoqethqe’ me trei diaforetikoú tr—pou:
Sto ce’lo tou niptra, crhsimopoi·nta ton
plastik— agk·na pou parécetai maz’ me to
pluntrio. Sthn per’ptwsh aut, qa prépei na e’ste
bébaioi —ti o swlna den qa mpore’ na apagkistrwqe’
ap— to ce’lo tou niptra, —tan to pluntrio qa
adeizei to ner—. Mpore’te na ton stere·sete, dénont
ton gia pardeigma ap— th brúsh ton to’co.
Den prépei na empod’zetai h pr—sbash sto
kal·dio trofodos’a, met thn egkatstash
tou plunthr’ou.
P0022
Se mia diakldwsh th apocéteush tou niptra.
H diakldwsh prépei na br’sketai pnw ap— to
sif—ni, kat tr—po tétoio ·ste h kampúlh tou
swlna na br’sketai toulciston 60 ekatost pnw
ap— to ptwma.
Se énan agwg— apocéteush se úyo —ci mikr—tero
ap— 60 ekatost oúte megalútero ap— 90 ekatost.
To kro tou swlna ex—dou prépei pnta na
aer’zetai. Aut— shma’nei —ti h eswterik dimetro
tou agwgoú qa prépei na e’nai megalúterh ap— thn
exwterik dimetro tou swlna ex—dou.
24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement