Zanussi | ZTB261 | User manual | ZANUSSI ZTB261 Handleiding

NL
FR
Gebruiksaanwijzing
Notice d'utilisation
Luchtafvoerdroger
Sèche-linge à évacuation
ZTB 261
2
15
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _
Productbeschrijving _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Voordat u de droger in gebruik neemt _ _ _ _ _ _ _
Wasgoed sorteren en voorbereiden _ _ _ _ _ _ _ _
Programmatabel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
5
5
5
6
8
Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Wat te doen als… ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Machine-instellingen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Technische gegevens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Installatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Milieu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Onderhoud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Wijzigingen voorbehouden
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijk! In het belang van uw veiligheid en om een
correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang
dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te
nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en
waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het
belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensen die het
apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking
ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze
instructies en zorg ervoor dat ze bij het apparaat blijven
als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het
apparaat gedurende zijn gehele levensduur gebruikt naar
behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid
van het apparaat.
•
•
•
Algemene veiligheid
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om
te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel
klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel
vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers,
schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en
mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de vol2
•
•
•
gende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine
veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice
bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie, aceton, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de droogtrommel te worden gedroogd, te worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Explosiegevaar: Droog nooit artikelen in de trommeldroger die in contact hebben gestaan met ontvlambare
oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor
chemische reiniging en soortgelijke producten). Daar
deze bestanddelen vluchtig zijn, kunnen ze een explosie veroorzaken. Droog alleen voorwerpen in de trommeldroger die met water gewassen zijn.
Brandgevaar: voorwerpen die vlekken bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor brand en dienen niet in de trommeldroger
geplaatst te worden.
• Als u uw was met vlekkenwater heeft gewassen, moet
u een extra spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was in
de trommeldroger laadt.
• Zorg ervoor dat er geen aanstekers of lucifers in de
zakken zijn achtergebleven van kleding die in de trommeldroger geladen wordt
Waarschuwing! Stop een trommeldroger nooit voor
het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de trommeldroger verwijderd en uitgehangen
worden, zodat de hitte wordt verdreven. Brandgevaar!
• Gevaar voor elektrische schokken! Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden
beschadigd.
• Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het
apparaat geïnstalleerd is om het terugstromen van
gassen van apparaten in de ruimte die op andere
brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
Installatie
• Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om
te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te
brengen aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van
een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben
ontvangen over het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine huisdieren niet in de trommel
klimmen. Controleer om dit te voorkomen de trommel
vóór gebruik.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers,
schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen
kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en
mogen niet in het apparaat terechtkomen.
• Om brandgevaar te voorkomen door te lang drogen,
dient het apparaat niet gebruikt te worden om de volgende voorwerpen te drogen: Kussens, gewatteerde
dekens en dergelijke (deze artikelen zorgen voor ophoping van hitte).
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met vulling van
schuimrubber dienen niet in de droogtrommel te worden gedroogd.
• Het apparaat dient na gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd afgesloten te worden van stroomvoorziening.
• Probeer in geen geval zelf de machine te repareren.
Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine
veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice
bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Gebruik
• Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik.
Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor
andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.
• Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor
machinaal drogen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in de droogtrommel.
• Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipend nat is mag niet in de droger worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met
vluchtige aardolieproducten dienen niet in de trommeldroger gedroogd te worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen
dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
• Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact;
maar aan de stekker zelf.
• Gebruik de trommeldroger nooit als het elektrische
snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals gespecificeerd in de wasverzachterinstructies.
• Let op – heet oppervlak : Raak het oppervlak van het
dekseltje van de deurverlichting niet aan wanneer de
verlichting ingeschakeld is. 1)
1) Alleen drogers die zijn uitgerust met inwendige trommelverlichting.
3
•
Heet oppervlak: Raak de achterkant van het apparaat niet aan wanneer het in gebruik is!
Veiligheid van kinderen
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge
kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze
met het apparaat spelen.
• De verpakkingsmaterialen (zoals plasticfolie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen verstikkingsgevaar! Houd deze materialen buiten het
bereik van kinderen.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het
bereik van kinderen, op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen.
Productbeschrijving
1
2
7
3
6
4
5
1
2
3
4
4
Bedieningspaneel
Deur
Pluisfilter
Typeplaatje
5 Verstelbare pootjes
6 Ventilatieuitgangen aan de zijkanten/ventilatieuitgangen aan de achterkant
7 Ringmoer
Bedieningspaneel
1
2
1 Programmaknop en "O" - Uit schakelaar
2 Functietoetsen
3 Functiestatuslampje
- DROGEN lampje
3
4
- ANTI-KREUK / EINDE lampje
- FILTER lampje
4 START / PAUZE
toets
Voordat u de droger in gebruik neemt
Om eventuele restanten, die ontstaan zijn tijdens de fabricage, te verwijderen, de trommel van de droger afvegen
met een vochtige doek of een korte cyclus ( ca. 30 min.)
met vochtige lappen in de trommel laten draaien.
Wasgoed sorteren en voorbereiden
Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:
– Katoen/linnen voor programma's in de KATOEN
programmagroep.
– Gemengde was en synthetische stoffen voor proprogrammagramma's in de SYNTHETICA
groep.
• Sorteer op verzorgingslabel. De verzorgingslabels betekenen het volgende:
Drogen in
Drogen op
de droognormale
trommel is
temperain principe
tuur
mogelijk
Drogen bij
verlaagde Drogen in
tempera- de droogtuur (druk trommel is
op de LA- niet mogeGE TEMP.
lijk
toets!)
Belangrijk! Doe geen nat wasgoed in de droger dat niet
op het label gespecificeerd is als geschikt voor drogen in
de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat
wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de
droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met lichtgekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.
• Droog geen tricot en gebreide artikelen op het programma EXTRA. Deze stukken kunnen krimpen!
Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen,
knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse riemen
of strikken (bijv. van schorten).
• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden etc.).
• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels binnenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze weefsels
drogen dan beter.
5
Belangrijk! Doe niet te veel wasgoed in de machine. Houd
de max. belading van 7 kg aan.
Type wasgoed
Gewicht
Badstof handdoek
200 gram
Theedoek
100 gram
Gewicht
Nachthemd
200 gram
Badjas
1200 gram
Damesslips
100 gram
Servet
100 gram
Herenoverhemd
600 gram
Dekbedovertrek
700 gram
Herenoverhemd
200 gram
Laken
500 gram
Herenpyjama
500 gram
Kussensloop
200 gram
Bloes
100 gram
Tafelkleed
250 gram
Herenondergoed
100 gram
Het gewicht van wasgoed
Type wasgoed
KATOEN
droog
Extra
KATOEN
droog
Sterk-
KATOEN
droog 2)
Kast-
KATOEN
droog + 2)
Strijk-
KATOEN
droog2)
Strijk-
SYNTHETICA
tra droog
SYNTHETICA
2)
Kastdroog
6
Ex-
Tijd in minuten (ongeveer)
Toepassing/eigenschappen
A 1)
7 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
130
7 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. badstof artikelen, badjassen.
A 1)
7 kg
Grondig drogen van textiel van gelijke dikte, bijv. badstof artikelen, breigoed, handdoeken.
105
7 kg
Voor dun textiel dat nog gestreken moet worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen overhemden.
90
7 kg
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden,
bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
A 1)
3 kg
Grondig drogen van dik of meerlaags textiel, bijv. truien,
beddengoed, tafellinnen.
A 1)
3 kg
Voor dunne stoffen die niet gestreken worden, bijv. easy
care shirts, tafelkleden, babykleertjes, sokken, lingerie
met baleinen of met beugels.
Onderhoudsmerkteken
Programma's
max. belading (droog gewicht)
Programmatabel
SYNTHETICA
Strijkdroog
SPECIALE
STRIJKVRIJ
SPECIALE
JEANS
25
3 kg
Voor dunne stoffen die nog gestreken moeten worden,
bijv. gebreide artikelen, katoenen overhemden.
1 kg
Speciaal programma met anti-kreukmechanisme voor
strijkvrij textiel zoals overhemden en bloezen; Om makkelijker te kunnen strijken. Het resultaat hangt af van het
soort textiel en de kwaliteit ervan. (Het laadvolume komt
overeen met ca. 5 tot 7 overhemden.) Advies: Doe kledingstukken direct na het centrifugeren in de droger.
Zijn ze eenmaal droog, haal de kledingstukken er dan
onmiddellijk uit en hang ze op een kleerhanger.
A 1)
1 kg
WOL is een speciaal programma voor het kort behandelen van wollen kledingstukken met warme lucht nadat
ze op natuurlijke wijze zijn gedroogd, gedragen, of langere tijd zijn opgeslagen. De wolvezels worden gladgemaakt en de wol wordt zacht en behaaglijk.
WOL
A 1)
1 kg
Voor het opfrissen of behoedzaam reinigen van textiel
met in de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging.
A 1)
7 kg
Speciaal programma van ongeveer 10 minuten, voor
het opfrissen of voorzichtig reinigen van textiel met in
de handel verkrijgbare producten voor chemische reiniging. (Gebruik alleen producten die door de fabrikant
geschikt zijn verklaard voor de droger; lees de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant voor gebruik.)
AF-
125
7 kg
Voor vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts, enz.,
van verschillende materiaaldikte (bijv. bij de kraag,
manchetten en naden).
Onderhoudsmerkteken
Toepassing/eigenschappen
A 1)
SPECIALE
LUCHTEN
SPECIALE
KOELEN
Tijd in minuten (ongeveer)
max. belading (droog gewicht)
Programma's
1) Automatisch
2) In overeenstemming met IEC61121
7
Dagelijks gebruik
Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma. De
machine is ingeschakeld.
6
1
Openen van de deur en wasgoed in de trommel doen
1. Open de deur.
2. Vul de trommel met
wasgoed (druk het niet
aan).
Het programma selecteren
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. Het lampje
begint
START / PAUZE
te knipperen.
2
5
4
3
Extra functies selecteren
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
toets 1 - FIJNE WAS
toets 2 - TEXTIEL
Let op! Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de rubber pakking
terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed
dicht. U moet een duidelijke klik horen.
LAGE TEMP.
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats bij
een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bijbehorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook worden
gebruikt voor tijdgestuurd drogen.
TEXTIEL
Druk herhaaldelijk op de toets Textiel om de gewenste
optie te selecteren. Het desbetreffende lampje licht op. U
cykunt 2 verschillende opties selecteren: KATOEN
clus: te gebruiken voor katoen, en SYNTHETICA
: te
gebruiken voor synthetische en tere weefsels.
Het programma starten
Druk op de START / PAUZE
wordt gestart.
2) Alleen drogers met zoemertoets
8
toets. Het programma
De fase van het programma wordt aangegeven met bij, lampje 5behorende lampjes; lampje 6- Drogen
.
ANTI-KREUK / EINDE
Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is gekozen, moet u nadat het programma gestart is, eerst de
programmakeuzeknop op "O" - UIT zetten. Het programma wordt geannuleerd.
Als het programma eenmaal begonnen is, kan het
niet meer veranderd worden. Als er desondanks
wordt geprobeerd om het programma op de programmaknop te wijzigen of als er op een functietoets (behalve de
ZOEMER toets 2)) wordt gedrukt, begint de led op de
START / PAUZE
toets tijdelijk rood te knipperen. Het
droogprogramma wordt hierdoor echter niet beïnvloed
(wasgoedbescherming).
Droogcyclus voltooid / wasgoed uit de trommel
halen
mel worden gehaald, om te voorkomen dat het gaat kreuken.)
Als de droogcyclus is voltooid, gaan de lampjes ANTIKREUK / EINDE en lampje 4- FILTER branden. Als
de zoemer actief is, klinkt er gedurende een minuut een
geluidssignaal met onderbrekingen.
1. Open de deur.
2. Haal het wasgoed uit de trommel.
3. Verwijder het filter nadat de kledingstukken uit de
machine zijn gehaald. Maak het filter schoon.
De droogcycli worden automatisch gevolgd door
een anti-kreuk fase die ongeveer 30 minuten duurt.
De trommel draait gedurende deze fase met onderbrekingen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet. Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase te allen tijde uit de
machine gehaald worden. (Het wasgoed moet uiterlijk tegen het einde van deze anti-kreukfase uit de droogtrom-
Waarschuwing! Controleer voordat u het filter
plaatst dat zich niets in de filterbehuizing bevindt.
4. Draai de programmakeuzeknop op "O" - Uit.
Belangrijk! Maak het filter na elke droogcyclus schoon.
5. Sluit de deur.
Onderhoud en reiniging
Het pluizenfilter schoonmaken
Het filter verzamelt alle pluizen die zich tijdens het drogen
ophopen. Om te garanderen dat de droger perfect werkt,
moet het pluisfilter na elke droogcyclus worden gereinigd.
Het waarschuwingslampje FILTER , brandt om u daaraan te herinneren.
Let op! Laat de droger niet werken zonder pluisfilter
of met een beschadigd of verstopt pluisfilter.
1. Open de vuldeur en
haal het wasgoed
uit de trommel.
2. Haal het filter, dat is
ingebouwd in het
onderste deel van
de vulopening, eruit.
3. Open het filter door
op de knop, tussen
twee gleuven, met
de vingers in te
drukken. Maak het
filter schoon met
een vochtige hand
of doekje. Na verloop van tijd ontstaat er aanslag van restanten wasmiddel op de filters.
Maak als dit gebeurt het filter schoon met warm water
en een borstel.
Sluit het filter en vergeet het niet terug te plaatsen.
Waarschuwing! Controleer voordat u het filter terugplaatst dat zich niets in de filterbehuizing be-
vindt.
4. Het filter kan maar aan een kant worden geplaatst. Als
de positie niet klopt, steekt het filter uit.
Als het filter niet vastklikt op zijn plaats, kan de vuldeur niet worden gesloten.
Waarschuwing! U moet het apparaat
LOSKOPPELEN van de elektrische voeding, voordat
u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan
ook kunt uitvoeren.
De deur schoonmaken
Maak geregeld de binnenkant van de deur schoon om
pluizen te verwijderen. Zorgvuldig reinigen zorgt voor een
correcte manier van drogen.
De trommel reinigen
Let op! Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te maken.
Kalk in het water of reinigingsproducten kunnen een
nauwelijks zichtbare aanslag op de binnenkant van
de trommel achterlaten. De waarneming van de droogtegraad van het wasgoed is dan niet meer betrouwbaar. Het
wasgoed is vochtiger dan verwacht wanneer het uit de
droger wordt gehaald.
Gebruik een standaard huishoudelijk reinigingsmiddel
(bijv. op azijn gebaseerd reinigingsmiddel) om de binnenkant van de trommel en de trommelribben af te vegen.
9
Het bedieningspaneel en de behuizing
schoonmaken
Let op! Gebruik geen meubelreinigers of agressieve
reinigingsmiddelen om de machine schoon te maken.
Gebruik een vochtige doek om het bedieningspaneel en
de behuizing af te vegen.
Wat te doen als… ...
Probleem
Droger doet het niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Stekker zit niet in het stopcontact of
de zekering werkt niet goed.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringkast (huishoudelijke installatie).
De vuldeur staat open.
Sluit de vuldeur.
Heeft u de START / PAUZE
ingedrukt?
Droogresultaten niet naar tevredenheid.
toets Druk nogmaals op de START / PAUtoets.
ZE
Verkeerde programma geselecteerd.
Selecteer een ander programma wanneer u de volgende keer droogt (zie
het hoofdstuk "Programmatabel").
Pluisfilter verstopt.
Maak het pluisfilter schoon.
Te grote hoeveelheid wasgoed.
Houd u aan de geadviseerde beladingsvolumes.
Ventilatiesleuven zijn afgedekt.
Maak de ventilatiesleuven vrij.
Restanten op binnenkant oppervlak
trommel of trommelribben.
Reinig het oppervlak aan de binnenkant van de trommel en de trommelribben.
Herprogrammeer de standaardinGeleiding van water op installatiestelling voor de droogtegraad (zie het
plaats verschilt van standaardinstelhoofdstuk "Machine-instellingen")
1)
lingen van machine.
1) .
Vuldeur sluit niet.
Filter zit niet op zijn plaats 2).
Installeer het filter op de juiste plaats
2) .
Droogcyclus eindigt kort nadat het
programma start.
Niet voldoende wasgoed geladen of
de geladen was is te droog voor het
geselecteerde programma.
Selecteer het tijdsprogramma of een
hogere droogtegraad (bijv. EXTRA
DROOG in plaats van Prêt à ranger ).
Filter verstopt.
De droogcyclus duurt ongewoon
Laadvolume te groot.
lang. Opmerking: Na ongeveer 5 uur
Wasgoed niet voldoende gecentrifustopt de droogcyclus automatisch.
geerd.
1) Alleen drogers met geprogrammeerde geleiding
2) Alleen drogers met verwijderbaar filter
Machine-instellingen
ZOEMER permanent uit
10
Maak het filter schoon.
Verminder laadvolume.
De was moet grondig gecentrifugeerd zijn.
1. Draai de programmakeuzeknop op een willekeurig
programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen FIJNE WAS
en
TEXTIEL en houd ze ong. 5 seconden ingedrukt.
3. Standaard staat de zoemer altijd uit.
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:
Hoogte x breedte x diepte
85 x 60 x 58 cm
Inhoud trommel
108 liter
Diepte met vuldeur open
109 cm
De hoogte kan worden afgesteld met
1,5 cm
Leeg gewicht
ong. 32,5 kg
Laadvolume (afhankelijk van het programma) 1)
max. 7 kg
Spanning
230 V
Benodigde zekering
10 A
Totaal vermogen
2200 W
Energie-efficiëntieklasse
C
Energieverbruik (7 kg katoen, voorgecentrifugeerd op
1000 tpm) 2)
3,9 kWh
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik
262,6 kWh
Gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Verbruikswaarden
De verbruikswaarden zijn vastgesteld op basis van standaardcondities. Deze kunnen afwijken bij bediening van de
machine in huishoudelijke omstandigheden.
Programma
Energieverbruik in kWh / gemiddelde droogtijd in min.
KATOEN KASTDROOG2)
3,9 / 125 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000 tpm)
KATOEN STRIJKDROOG2)
3 / 105 (7 kg lading voorgecentrifugeerd op 1000 tpm)
SYNTHETICA KASTDROOG 2)
1,18 / 45 (3 kg lading voorgecentrifugeerd op 1200 tpm)
1) In sommige landen kunnen andere laadvolumegegevens nodig zijn, vanwege andere meetmethodes.
2) in overeenstemming met EN 61121
Installatie
Plaatsing van het apparaat
• Voor uw gemak wordt geadviseerd de machine dichtbij
de wasmachine te plaatsen.
• De wasdroger moet op een schone plaats worden geinstalleerd, waar geen vuilophoping kan plaatsvinden.
• Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het hele apparaat. Belemmer het voorste luchtrooster en het achterste luchtrooster niet.
11
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken
wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een
stabiel horizontaal vlak geplaatst worden.
• Zodra het apparaat op zijn definitieve plaats staat, dient
gecontroleerd te worden of de droger wel helemaal
horizontaal staat met behulp van een luchtbelwaterpas.
Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit
wel het geval is.
• De pootjes mogen nooit verwijderd worden. Belemmer
de speling tussen het apparaat en de vloer niet met
hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Hierdoor
kan er hitte worden opgebouwd die storing kan veroorzaken bij de bediening van dit apparaat.
Belangrijk! De hete lucht die door de wasdroger wordt
uitgestoten kan temperaturen bereiken tot 60 °C. Het
apparaat mag daarom niet geïnstalleerd worden op
vloeren die niet bestendig zijn tegen hoge temperaturen.
Bij het bedienen van de trommeldroger mag de
kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet
hoger dan +35°C, omdat dit de prestaties van het apparaat
in de weg kan staan.
Waarschuwing! Als het apparaat verplaatst moet
worden moet dit verticaal gebeuren.
Waarschuwing! Het apparaat mag niet worden
geplaatst achter een afsluitbare deur, een schuifdeur
of een deur met scharnieren aan de tegenovergestelde
zijde als die van het apparaat.
Verwijdering van de transportbeveiliging
Let op! Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd
worden.
1. Open de vuldeur.
3. Verwijder de plastic fo2. Trek de repen plakband lie en de polystyreen vullos van de binnenkant van ling van de machine.
de machine, boven op de
trommel.
12
Het aansluiten van de ventilatieslang
Om de installatie te vereenvoudigen kunt u kiezen uit
ventilatie-uitgangen: een uitgang bevindt zich aan de
achterkant, de andere aan de linker- en rechterkant. Sluit
de slang aan op de uitgang die het handigst is door de
ringmoer (A) uit de ventilatie-uitgang aan de achterkant
te trekken en deze op de slang te schroeven en hem stevig
op zijn plaats te duwen. De ongebruikte ventilatie-uitgangen moeten nu worden afgesloten met de speciale bijgeleverde afdekkingen.
A
A
Als de slang te lang is en de
kamertemperatuur laag is,
kan het vocht in de slang
condenseren tot water. Dit is
een onvermijdbaar
natuurlijk verschijnsel. Om
te voorkomen dat dit water in
B
de slang blijft liggen of
terugstroomt naar de
droogtrommel, is het raadzaam om een klein gaatje (diam.
3 mm) te boren in het laagste punt van de slang en er een
kleine bak onder te plaatsen. (Zie afbeelding, punt B).
Als de ventilatieslang eenmaal op de droger is aangesloten, laat hem dan tot aan het gewenste uitlaatpunt lopen,
en zorg ervoor dat de totale lengte minder is dan 2 meter,
en dat hij niet meer dan twee bochten bevat. Wat betreft
de uitlaat zelf, als u heeft gekozen voor een vast rooster
aan de wand of het raam, kan een goede plaatselijke doehet-zelfzaak u de benodigde fittingen en installatieadvies
verschaffen.
Waarschuwing!
Het is belangrijk om de
ventilatieslang niet te
bevestigen aan bijvoorbeeld
een afzuigkap, een
schoorsteen of een
brandstofleiding die is
ontworpen om
afvalbrandstof van een
apparaat dat brandstof
verbruikt af te voeren.
Merk op dat om condensatieproblemen te vermijden het
van belang is dat de droger is uitgerust met de flexibele
slang om zijn 'afval' ten minste tot voorbij keukenonderdelen af te voeren; bij voorkeur buiten de keuken. Om te
voorkomen dat het apparaat oververhit raakt, is het van
belang dat de stoomafvoer niet wordt gehinderd. Daarom
moet in het geval van een permanente slang die aan een
buitenmuur of plafond is bevestigd een afvoercapaciteit
van ten minste 150 m3/uur worden gegarandeerd. Als de
droger is geïnstalleerd nabij keukenonderdelen, zorg er
dan voor dat de ventilatieslang niet wordt platgedrukt. Als
de slang gedeeltelijk wordt platgedrukt, zal de droogefficiëntie worden verminderd, wat leidt tot langere droogtijden en een hoger energieverbruik. Als de slang volledig
wordt platgedrukt kan de veiligheidsuitschakeling waarmee de machine is uitgerust in werking treden. Bij het
bedienen van de trommeldroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +35°C,
omdat dit de prestaties van het apparaat in de weg kan
staan.
vulopening gemonteerd (zie hoofdstuk "Productbeschrijving").
Sluit de machine aan op een geaard stopcontact, in overeenstemming met de geldende bedradingsvoorschriften.
Waarschuwing! De fabrikant kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of letsel die
voortkomen uit het niet opvolgen van bovengenoemde
veiligheidsmaatregelen.
Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan
MOET dit gebeuren door onze Klantenservice.
Waarschuwing! De stekker moet na het installeren
van de machine toegankelijk zijn.
Deur omkeren
Om het in- en uitladen van het wasgoed te vergemakkelijken kan de deur worden omgekeerd. Deze handeling
moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.
Speciale accessoires
Stapelkit
Via uw dealer is een speciale
stapelkit verkrijgbaar om het
mogelijk te maken dat de
droger bovenop een wasmachine (voorlader) kan worden geplaatst met een diepte
van het deksel tussen 48 en
60 cm. Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
Elektrische aansluiting
Details over het voltage, soort stroom en de zekeringen
vindt u op het typeplaatje. Het typeplaatje is vlakbij de
Milieu
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden afgegeven bij een
verzamelpunt waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt
u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de
gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Verpakkingsmaterialen
De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled. De kunststofonderdelen zijn gemarkeerd, bijv. >PE<, >PS<, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bedoelde container bij uw plaatselijke afvaldienst.
13
Waarschuwing! Als u uw oude apparaten afvoert,
verwijder dan de hoofdkabel en voer deze samen
met de stekker af. Verwijder de deurhaak en zorg ervoor
dat deze niet langer kan worden afgesloten om te
voorkomen dat jonge kinderen in het apparaat opgesloten
raken.
Milieutips
• In de droger wordt uw wasgoed pluizig en zacht. Daarom heeft u bij het wassen geen wasverzachter nodig.
• Uw droger werkt het zuinigst als u:
– de ventilatieopeningen in de sokkel altijd vrij houdt;
– u zich aan de in het programma-overzicht aanbevolen laadvolumes houdt;
– het filter na elke droogcyclus schoonmaakt;
– het wasgoed goed centrifugeert voordat u het in de
droger stopt. Voorbeeld: Verbruikswaarden – afhankelijk van centrifugesnelheid – voor 7 kg wasgoed, gedroogd met het KATOEN KASTDROOG
programma.
Voorcentrifugeren
toeren per minuut
Droogcyclus
Restvochtigheid
Energie in kWh
in liter
als %
1000
4.20
60
3,9
1400
3.64
52
3.7
Onderhoud
Indien zich technische problemen voordoen, controleer
dan eerst of u ze zelf kunt oplossen met behulp van de
bedieningsinstructies (Hoofdstuk "Wat moet u doen
als…").
Als u niet in staat was het probleem zelf op te lossen, neem
dan contact op met uw plaatselijke klantenservice.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de volgende
informatie nodig:
– Modelbeschrijving
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S nr.) (zie typeplaatje voor de nummers)
– Soort storing
– De foutmeldingen die op het display worden weergegeven
Om de noodzakelijke referentienummers van uw apparaat
bij de hand te hebben,
adviseren wij u ze hier te noteren:
Modelbeschrijving:
.................................................................................
Productnummer:
.................................................................................
Serienummer.:
................................................................................
14
Sommaire
Avertissements importants _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Description de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bandeau de commande _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première
fois _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tri et préparation du linge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tableau des programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Utilisation quotidienne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
15
17
18
18
18
19
21
Entretien et nettoyage _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Que faire si ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Réglages de l'appareil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caractéristiques techniques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Installation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Environnement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Maintenance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22
23
24
25
25
27
28
Sous réserve de modifications
Avertissements importants
Important Pour votre sécurité et pour garantir une
utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette
notice d'utilisation, ainsi que ses conseils et
avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident,
veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil
connaisse bien son fonctionnement et ses options de
sécurité. Conservez ces instructions et transmettez-les en
cas de changement de propriétaire, afin que toutes les
personnes amenées à utiliser l'appareil soient
correctement informées sur son utilisation et les
consignes de sécurité à observer.
•
•
•
Consignes générales de sécurité
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les
caractéristiques techniques de cet appareil.
• Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation sécurisée
de l'appareil.
• Prenez toutes les mesures nécessaires pour empêcher
vos animaux domestiques de se glisser dans le tambour. A cet effet, vérifiez l'intérieur du tambour avant
chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de monnaie, les épingles
de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre
objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants
dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage
excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des
•
•
•
•
pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et autres éléments similaires (ces
pièces accumulent la chaleur).
Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc
(mousse de latex), les bonnets de bains, les tissus
imperméables, les articles renforcés de caoutchouc ou
les vêtements et oreillers contenant de l'éponge de
caoutchouc ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
Débranchez toujours l'appareil après son utilisation,
nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême. Les réparations effectuées par des personnes
non qualifiées peuvent provoquer des blessures ou un
grave dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le
service après-vente de votre magasin-vendeur. Exigez
des pièces de rechange certifiées par le fabricant.
Le linge présentant des taches d'huile culinaire, d'acétone, d'essence, de kérosène, de produit détachant, de
térébenthine, de cire ou de décapant pour cire doit être
lavé à l'eau chaude avec une plus grande quantité de
lessive, avant d'être séché dans le sèche-linge.
Risque d'explosion : ne séchez jamais du linge qui
serait entré en contact avec des solvants inflammables
(essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et
similaire). Ces substances sont volatiles et pourraient
provoquer une explosion. Ne séchez que du linge ayant
été lavé à l'eau.
Risque d'incendie : le linge taché ou imbibé d'huile
végétale ou d'huile culinaire peut provoquer un incendie et ne doit pas être séché en sèche-linge.
Si le linge a été lavé avec un produit détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le
mettre dans le sèche-linge.
15
• Vérifiez d'avoir bien vidé les poches des vêtements à
sécher et surtout de ne jamais y laisser de briquets à
gaz, ni d'allumettes
Avertissement N'arrêtez jamais le sèche-linge avant
la fin du cycle de séchage à moins de sortir immédiatement tout le linge et de le déplier pour mieux dissiper
la chaleur. Risque d'incendie
• Risque de choc électrique ! N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une phase sans
chauffage (cycle de refroidissement) de sorte que le
linge reste dans l'appareil à une température qui ne
risquera pas de l'abîmer.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de gaz
provenant d'appareils utilisant d'autres combustibles,
notamment les feux de cheminée.
Consignes générales de sécurité
• Il est interdit de modifier ou d'essayer de modifier les
caractéristiques techniques de cet appareil.
• Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des
enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser
l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation sécurisée
de l'appareil.
• Prenez toutes les mesures nécessaires pour empêcher
vos animaux domestiques de se glisser dans le tambour. A cet effet, vérifiez l'intérieur du tambour avant
chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de monnaie, les épingles
de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre
objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants
dégâts et ne doivent pas être placés dans l'appareil.
• Pour éviter les risques d'incendie dus à un séchage
excessif, n'utilisez pas l'appareil pour le séchage des
pièces de linge suivantes : coussins, oreillers, couvertures matelassées et autres éléments similaires (ces
pièces accumulent la chaleur).
• Les pièces contenant de l'éponge de caoutchouc
(mousse de latex), les bonnets de bains, les tissus
imperméables, les articles renforcés de caoutchouc ou
3) Pour les sèche-linge avec éclairage intérieur du tambour.
16
les vêtements et oreillers contenant de l'éponge de
caoutchouc ne doivent pas être séchés au sèche-linge.
• Débranchez toujours l'appareil après son utilisation,
nettoyage et entretien.
• N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vousmême. Les réparations effectuées par des personnes
non qualifiées peuvent provoquer des blessures ou un
grave dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le
service après-vente de votre magasin-vendeur. Exigez
des pièces de rechange certifiées par le fabricant.
Usage prévu
• Cet appareil est destiné à un usage domestique. Ne
l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles
ou pour tout autre but que celui pour lequel il a été
conçu.
• Ne séchez en machine que le linge pouvant supporter
ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur
l'étiquette de chaque article.
• N'introduisez dans le sèche-linge que du linge propre.
• Ne surchargez pas l'appareil. (Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.)
• Ne placez pas de linge non essoré dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas en machine le linge qui est entré en
contact avec des détachants volatiles. Si de tels détachants ont été utilisés avant le séchage en machine,
prenez toutes les précautions pour éliminer le produit
avant d'introduire le linge dans l'appareil.
• Pour débranchez la prise de la fiche murale, ne tirez
par sur le cordon mais toujours au niveau de la prise.
• N'utilisez jamais le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de commande, la partie supérieure
ou la base est endommagée et permet d'accéder aux
composants internes de l'appareil.
• Les assouplissants ou autres produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions de
leur fabricant.
• Attention - surface chaude : Ne touchez pas le cache
de l'ampoule d'éclairage de porte quand l'éclairage est
en fonctionnement. 3)
•
Surface brûlante : Ne touchez pas l'arrière de l'appareil pendant son fonctionnement.
Sécurité des enfants
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
• Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, le polystyrène) représentent un danger pour les
enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de la
portée des enfants.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors de la portée des
enfants.
• Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne pénètrent pas dans le tambour.
Description de l'appareil
1
2
7
3
6
4
5
1
2
3
4
Bandeau de commande
Porte
Filtre à peluches
Plaque signalétique
5 Pieds réglables
6 Orifices d'évacuation latéraux / orifice d'évacuation
arrière
7 Bague de serrage
17
Bandeau de commande
1
2
1 Sélecteur de programmes et interrupteur "O" - Arrêt
2 Touches de fonction
3 Voyant de fonction
-voyant Séchage
3
4
-voyant Fin de cycle
-voyant Filtre
4 Marche/Arrêt Touche
Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois
Afin d'éliminer tout résidu éventuellement généré en
cours de production, avant la première utilisation de votre
sèche-linge, essuyez le tambour à l'aide d'un chiffon hu-
mide ou démarrez un cycle court (30 minutes environ) en
plaçant quelques chiffons humides dans l'appareil.
Tri et préparation du linge
Tri du linge
• Tri du linge par type de textile :
– Coton/lin pour les programmes de type Coton
– Textiles mixtes et synthétiques pour les programmes de type Synthétiques
• Tri du linge en fonction du type d'étiquette. Description
des étiquettes d'entretien :
Séchage
en sèchelinge possible dans
tous les
cas
18
Séchage à
une température
normale
Séchage à
une température
réduite
(appuyez
sur la touche DÉLI)
CAT
Séchage
en sèchelinge non
autorisé
Important N'introduisez pas dans l'appareil de linge humide n'étant pas désigné sur l'étiquette d'entretien comme pouvant être séché en sèche-linge.
Cet appareil peut être utilisé pour tous le linge dont l'étiquette indique qu'il peut être séché en sèche-linge.
• Ne séchez pas les vêtements neufs de couleur avec du
linge de couleur claire. Les textiles pourraient déteindre.
• Ne séchez pas les lainages et la bonneterie à l'aide du
programme TRES SEC. Ils pourraient rétrécir.
Préparation du linge
• Pour éviter que le linge ne s'emmêle : fermez les fermetures Eclair, boutonnez les housses de couettes et
nouez les cordons ou les rubans (ex. ceintures de tabliers).
• Videz les poches. Enlevez toutes les pièces métalliques
(trombones, épingles de sûreté, etc.).
Type de linge
Poids
Nappe
250 g
Important Ne surchargez pas l'appareil. Ne chargez pas
plus de 7 kg
Drap de bain
200 g
Torchon
100 g
Poids du linge
Chemise de nuit
200 g
Sous-vêtements féminins
100 g
Chemise de travail pour homme
600 g
Chemise de travail pour homme
200 g
Pyjama pour homme
500 g
Chemisier
100 g
Sous-vêtements masculins
100 g
Etiquettes d'entretien
• Retournez sur l'envers les articles doublés (ex. les
anoraks avec doublure en coton : la doublure doit être
à l'extérieur). Ces tissus sécheront mieux.
Type de linge
Poids
Peignoir
1 200 g
Serviette
100 g
Housse de couette
700 g
Drap
500 g
Taie d'oreiller
200 g
Programmes
Durée en
minutes
(approximative)
Charge maximale (poids à sec)
Tableau des programmes
Utilisation/propriétés
A 1)
7 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches
(ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).
A 1)
7 kg
Séchage complet des textiles d'une épaisseur homogène (ex. linge en tissu éponge, serviettes éponge ou
lainages).
COTON
Extra sec
COTON
ger 2)
Prêt à ran-
COTON
Très sec
130
7 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches
(ex. linge en tissu éponge, peignoirs de bain).
COTON
Légèrement humide 2)
105
7 kg
Pour les textiles fins à repasser, par ex. tricots, chemises en coton.
COTON
passer2)
90
7 kg
Pour les textiles fins à repasser, par ex. lainages, chemises en coton.
A 1)
3 kg
Séchage complet des textiles épais ou multicouches
(ex. pull-overs, linge de lit, linge de table).
Prêt à re-
SYNTHETIQUES
Extra sec
19
SYNTHETIQUES
Prêt à ranger 2)
A 1)
3 kg
Pour les tissus fins ne nécessitant pas de repassage
(ex. chemises en textiles mélangés, linge de table, vêtements de bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou
armatures).
SYNTHETIQUES
Prêt à repasser
25
3 kg
Pour les textiles fins à repasser, par ex. lainages, chemises en coton.
SPÉCIAL
sage facile
Repas-
SPÉCIAL
Laine
SPÉCIAL
fraicheur
Cycle
SPÉCIAL
dissement
20
Refroi-
A 1)
Programme spécial doté d'un mécanisme anti-froissage pour les textiles mélangés tels que les chemises
et les corsages ; pour un repassage sans peine. Le
1 kg
résultat dépend de la nature et de la qualité des textiles.
(ou 5
(La charge correspond à environ. 5 à 7 chemises.) Rechemicommandation : Placez le linge dans le sèche-linge tout
ses)
de suite après l'essorage. Une fois sec, retirez immédiatement le linge de l'appareil et mettez-le sur un cintre.
A 1)
1 kg
LAINE est un programme spécial permettant un traitement rapide à l'air chaud de lainages séchés à l'air,
portés ou laissés dans l'armoire pendant une période
prolongée. Cela permet de redresser les fibres de la
laine et de l'adoucir.
A 1)
1 kg
Pour rafraîchir et aérer les vêtements.
7 kg
Programme spécial, d'une durée d'environ 10 minutes,
conçu pour rafraîchir ou nettoyer délicatement des articles à domicile avec un produit de nettoyage à sec
disponible dans le commerce. (N'utiliser que les produits déclarés appropriés pour le sèche-linge par le
fabricant ; veuillez respecter les conseils d'entretien du
fabricant.)
A 1)
Etiquettes d'entretien
Charge maximale (poids à sec)
Utilisation/propriétés
Programmes
Durée en
minutes
(approximative)
Jeans
125
Utilisation/propriétés
7 kg
Programme spécial pour vêtements de sport comme
les jeans, les sweats, etc., en tissu de résistances diverses (ex. au niveau du poignet et du col ou des coutures).
Etiquettes d'entretien
Charge maximale (poids à sec)
Programmes
Durée en
minutes
(approximative)
1) Automatique
2) En conformité avec la norme EN 61121
Utilisation quotidienne
Mise sous tension de l'appareil
Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel
programme. L'appareil est mis sous tension.
6
1
Ouverture de la porte et
chargement du linge
1. Ouvrez la porte.
2. Chargez votre linge
sans le tasser.
Sélection du programme
Tournez le sélecteur sur le
programme souhaité. Le
se
voyant Marche/Arrêt
met à clignoter.
2
5
4
3
Sélection des fonctions complémentaires
Vous pouvez sélectionner les fonctions complémentaires suivantes :
Touche 1 - DÉLICAT
Touche 2 - TEXTILE
Attention Veillez à ne
pas coincer de linge
entre la porte et le joint en
caoutchouc. Ceci aurait
pour effet de l'endommager.
3. Refermez la porte en
appuyant fermement.
Le verrouillage doit être
audible.
21
DÉLICAT
Cette touche permet de réduire la température de séchage
pour le linge délicat. Le voyant correspondant s'allume.
Cette option peut également servir pour un séchage à
durée contrôlée.
TEXTILE
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Textile pour sélectionner l'option désirée. Le voyant correspondant s'allume. Vous avez le choix entre 2 options : COTONCycle
: à utiliser pour le coton et SYNTHÉTIQUES
:à
utiliser pour le linge synthétique ou délicat.
Démarrage du programme
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
Le programme
démarre.
Les différentes phases du programme sont indiquées par
,
les voyants correspondants : voyant 6 - Séchage
.
voyant 5 - Fin de cycle
Modification du programme
Pour modifier un programme en cours sélectionné par
erreur, placez le sélecteur de programmes sur "O" - Arrêt Le programme est annulé.
Après le départ du programme, il n'est plus possible
de modifier le programme directement. Si toutefois,
vous essayez de modifier le programme avec le sélecteur
de programme ou si une touche de fonction est activée
(sauf la touche ALARME 4)) , le voyant rouge de la touche
clignotera pendant un moment. TouteMarche/Arrêt
fois, le programme de séchage se poursuit normalement
(protection du linge).
Fin du cycle de séchage / retrait du linge
Une fois le cycle de séchage terminé, les voyants Fin de
et 4- Filtres
s'allument. Si l'alarme est accycle
tivée, un signal sonore retentit par intermittences pendant
une minute environ.
Les cycles de séchage sont automatiquement suivis
d'une phase anti-froissage qui dure environ 30 minutes. Au cours de cette phase, le tambour tourne par
intermittence. Ainsi, le linge ne se tasse pas et ne se
froisse pas. Au cours de la phase anti-froissage, le linge
peut être retiré à tout instant. (Il est recommandé de sortir
le linge au plus tard vers la fin de la phase anti-froissage
pour éviter qu'il ne se froisse.)
1. Ouvrez la porte.
2. Sortez le linge.
3. Après avoir sorti les vêtements, enlevez le filtre et
nettoyez-le.
Avertissement Avant de replacer le filtre, vérifiez
que rien ne se trouve à l'intérieur du logement du
filtre.
4. Tournez le sélecteur de programmes sur la position
"O" - Arrêt.
Important Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.
5. Fermez la porte de chargement.
Entretien et nettoyage
Nettoyage du filtre à peluches
Le filtre retient toutes les peluches qui s'accumulent pendant le séchage. Pour garantir le bon fonctionnement de
l'appareil, il est nécessaire de nettoyer le filtre à peluches
après chaque cycle de séchage.
est allumé pour vous rappeler que
Le voyant Filtres
vous devez le nettoyer.
Attention N'utilisez jamais votre sèche-linge sans
avoir installé le filtre à peluches ou si ce dernier est
détérioré ou complètement recouvert de peluches.
4) Pour les sèche-linges avec touche sonore
22
1. Ouvrez la porte et
sortez le linge.
2. Retirez le filtre qui
se trouve dans le
bas de l'ouverture
de chargement.
3. Ouvrez le filtre en
appuyant sur le
bouton entre les
deux fentes des
joints. Nettoyez le
filtre à l'aide d'un
chiffon humide.
Après un certain
temps, les filtres se
couvrent d'une patine due aux résidus de lessive sur
le linge. Pour éliminer cette patine, nettoyez le filtre
à l'eau chaude en le frottant à l'aide d'une brosse.
Fermez le filtre et n'oubliez pas de le remettre en place.
Avertissement Avant de replacer le filtre, vérifiez
que rien ne se trouve à l'intérieur du logement du
filtre.
4. Le filtre ne peut être inséré que dans un sens. Si le
filtre est mal inséré, il dépasse de son logement.
Si le filtre ne s'enclenche pas, vous ne pourrez pas
fermer la porte.
Avertissement Vous devez DÉBRANCHER
l'appareil du réseau électrique avant toute opération
de nettoyage ou d'entretien.
Nettoyage de la porte
Nettoyez périodiquement l'intérieur de la porte et autour
du filtre pour éliminer les peluches. Un parfait nettoyage
est indispensable pour un bon séchage.
Nettoyage du tambour
Attention N'utilisez pas de produits abrasifs, ni
laine d'acier pour nettoyer le tambour.
Le calcaire contenu dans l'eau ou les détergents
peut laisser un dépôt à peine visible à l'intérieur du
tambour. Le détecteur d'humidité ne peut alors plus détecter efficacement le taux d'humidité, ce qui peut expliquer que le linge est plus humide que prévu lorsque vous
le sortez.
Nettoyez l'intérieur et les nervures du tambour à l'aide
d'un détergent doux (par ex. à base de vinaigre) et d'un
chiffon humide.
Nettoyage du bandeau de commandes et de la
carrosserie
Attention N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
caustiques.
Lavez la carrosserie et le bandeau de commandes à l'eau
savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.
Que faire si ...
Anomalie
Le sèche-linge ne démarre pas.
Cause possible
Solution
Branchez l'appareil sur le secteur.
L'appareil n'est pas branché ou le fuVérifiez le fusible dans la boîte à fusible est grillé.
sibles (installation domestique).
La porte de chargement est ouverte.
Fermez la porte de chargement.
Avez-vous appuyé sur la touche Mar- Appuyez de nouveau sur la touche
?
.
che/Arrêt
Marche/Arrêt
Le programme choisi ne convient
pas au linge.
Le filtre à peluches est obstrué.
Les résultats de séchage ne sont pas
Le volume de linge est excessif.
satisfaisants.
Lors du prochain séchage, sélectionnez le programme adéquat (consultez
le "Tableau des programmes").
Nettoyez le filtre à peluche.
Respectez les charges recommandées.
Les fentes d'aération sont bouchées. Débouchez les fentes d'aération.
L'intérieur et les nervures du tambour Nettoyez l'intérieur et les nervures du
sont couverts de résidus.
tambour.
23
Anomalie
Cause possible
Solution
La conductivité de l'eau du lieu d'ins- Reprogrammez les paramètres stantallation ne correspond pas au régla- dard de séchage (consultez le chapige standard de l'appareil. 1)
tre 'Réglages de l'appareil')1)
La porte ne ferme pas.
Le filtre a été mal remis en place 2).
Mettez le filtre bien en place 2)
Le cycle de séchage s'arrête peu de
temps après le démarrage du programme.
Vous n'avez pas chargé une quantité
suffisante de linge ou le linge chargé
est trop sec pour le programme sélectionné.
Sélectionnez un programme temporisé ou un niveau de séchage supérieur (par ex. Extra sec au lieu de Prêt
à ranger )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Le volume de linge est excessif.
Réduisez la charge.
La durée du cycle de séchage est
anormalement longue. Remarque :
Après environ 5 heures, le cycle de
séchage s'arrête automatiquement.
Le linge doit être suffisamment esLe linge n'a pas été suffisamment essoré avant d'être placé dans le sèchesoré.
linge.
1) Pour les sèche-linges avec programmation de conductivité
2) Pour les sèche-linges avec filtre amovible
Réglages de l'appareil
Alarme : désactivation permanente
1. Placez le sélecteur de programmes sur n'importe quel
programme.
2. Appuyez simultanément sur les touches DELICAT et
TEXTILE et maintenez-les appuyées pendant environ
5 secondes.
24
3. L'alarme sera par défaut désactivée.
Caractéristiques techniques
Hauteur x Largeur x Profondeur
85 x 60 x 58 cm
Capacité du tambour
108 l
Profondeur avec porte ouverte
109 cm
Possibilité de réglage en hauteur
1,5 cm
Poids à vide
environ 32.5kg
Charge (en fonction du programme) 1)
max. 7 kg
Tension
230 V
Fusible nécessaire
10 A
Puissance totale
2200 W
Classe d'efficacité énergétique
C
Consommation d'énergie (7 kg de coton, préalablement
3.9 kWh
essoré à 1000 tr/min) 2)
Consommation d'énergie annuelle moyenne
262,6 kWh
Usage prévu
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5°C à + 35°C
Valeurs de consommation
Les consommations ont été mesurées dans des conditions d'essai normalisées. Les consommations réelles dépendent des conditions d'utilisation de l'appareil.
Programme
COTON Prêt à ranger 2)
COTON Prêt à repasser 2)
SYNTHÉTIQUES Prêt à ranger 2)
Consommation d'énergie en kWh / temps de séchage
moyen en minutes
3.9 / 125 (7kg de linge préalablement essoré à 1000 tr/
min)
3/ 105 (7 kg de linge préalablement essoré à 1000 tr/
min)
1.18 / 45 (3 kg de linge préalablement essoré à 1200 tr/
min)
1) Les charges indiquées peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des méthodes de mesure différentes.
2) conformément à la norme EN 61121
Installation
Emplacement
• Par commodité, il est conseillé d'installer l'appareil
près de votre lave-linge.
• Le sèche-linge doit être installé dans un lieu propre, à
l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. N'obstruez pas la grille d'aération frontale, ni les
grilles d'entrée d'air à l'arrière de l'appareil.
• Pour limiter au minimum les vibrations et le bruit pendant le fonctionnement du sèche-linge, installez-le sur
une surface solide et parfaitement plane.
25
• Après l'installation du sèche-linge, vérifiez à l'aide
d'un niveau à bulle qu'il est horizontal. S'il n'est pas à
l'horizontal, rectifiez en vissant ou dévissant les pieds
de réglage.
• Les pieds ne doivent jamais être retirés. Veillez à ne
pas restreindre la circulation de l'air au sol par des
tapis à poils longs, des morceaux de bois, etc. Il pourrait se produire une accumulation de chaleur qui nuirait
au fonctionnement du moteur et risquerait de l'endommager.
Important La température de l'air chaud dégagé par le
sèche-linge peut atteindre 60°C. L'appareil ne doit donc
pas être installé sur des sols non résistants aux
températures élevées.
Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température
ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ni supérieure
à +35 °C pour ne pas compromettre le bon
fonctionnement de l'appareil.
Avertissement Si l'appareil doit être déplacé,
transportez-le verticalement.
Avertissement L'appareil ne doit pas être installé
derrière une porte à serrure, une porte coulissante
ou une porte battante dont les charnières sont placées du
côté opposé de l'appareil.
Retrait des protections de transport
Attention Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments de
protection de transport.
droite. Pour relier le tuyau à l'appareil, appliquez d'abord
à une extrémité du tuyau la bague de serrage (A) se trouvant sur l'orifice arrière, puis introduisez le tuyau dans
l'orifice d'évacuation choisi. Fermez les autres orifices à
l'aide des caches fournis.
A
A
Si le tuyau est long et si
l'appareil est placé dans un
local froid, l'humidité risque
de se condenser en eau à
l'intérieur du tuyau. Ce
phénomène naturel est
inévitable. Pour empêcher
B
que l'eau de condensation
ne stagne dans le tuyau ou
reflue dans le sèche-linge, percez un petit trou (de 3 mm)
au point le plus bas du tuyau et déposez un petit récipient
au-dessous. (Voir la figure, point B).
Une fois relié au sèche-linge, amenez le tuyau flexible au
point d'évacuation souhaité, en veillant à ce que la longueur totale de la course soit inférieure à 2 m, et qu'il ne
présente pas plus de deux coudes. En ce qui concerne le
conduit, si vous avez opté pour une grille fixe murale/de
fenêtre, un bon marchand de matériaux devrait pouvoir
vous fournir tout le matériel nécessaire et vous donner
des conseils d'installation.
Avertissement
1. Ouvrez la porte.
3. Enlevez la gaine plasti2. Enlevez les rubans ad- que et le rembourrage en
hésifs à l'intérieur du tam- polystyrène de l'appareil.
bour.
Installation du tuyau d'évacuation
Pour simplifier l'installation, vous disposez de plusieurs
orifices d'évacuation : un à l'arrière, un à gauche et un à
26
Attention, il est important de
ne pas raccorder ce sèchelinge sur un conduit de
fumées.
Notez que pour éviter tout
problème de condensation,
il est essentiel que le sèchelinge soit équipé d'un tuyau
flexible qui achemine l'air humide bien au-delà des éléments de cuisine, de préférence en dehors de la cuisine.
Pour empêcher toute surchauffe de l'appareil, il est important de ne pas bloquer la sortie d'évacuation de la
vapeur. Un débit d'évacuation d'au moins 150 m3/h doit
être assuré. Si le sèche-linge est installé près d'éléments
de cuisine, assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est
pas écrasé. Si le tuyau est partiellement écrasé, l'efficacité
du séchage sera réduite, le temps de séchage plus long
et la consommation d'énergie plus élevée. Si le tuyau est
complètement écrasé, le disjoncteur dont l'appareil est
équipé risque de se déclencher. Pendant le fonctionnement du sèche-linge, la température ambiante ne doit pas
être inférieure à +5 °C ni supérieure à +35 °C pour ne pas
compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.
Branchement électrique
Contrôlez les caractéristiques électriques de l'appareil
(tension d'alimentation, type de courant, fusibles, etc.)
sur la plaque signalétique. La plaque signalétique est située près de la porte (voir le chapitre "Description du
produit").
Branchez l'appareil sur une prise reliée à la terre, conformément aux normes et réglementations en vigueur.
Avertissement Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dommage ou de blessure
découlant du non-respect des consignes de sécurité susmentionnées.
Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil
doit être effectué par le service après-vente de votre
magasin-vendeur.
Avertissement La prise doit être accessible après
l'installation de l'appareil.
Réversibilité de la porte
Pour faciliter le chargement ou le déchargement du linge,
le sens d'ouverture de la porte peut être inversé. Cette
opération doit être exclusivement effectuée par un technicien qualifié. Adressez-vous au service après-vente le
plus proche.
Accessoires spéciaux
kit de superposition
Un kit de superposition spécial est disponible auprès de
votre revendeur pour faciliter le montage du sèche-linge au-dessus d'un lave-linge à chargement frontal dont
la profondeur est comprise
entre 48 et 60 cm. Lisez attentivement la notice fournie
avec le kit.
Environnement
Le symbole
sur le produit ou son emballage indique
que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet
(collecte et recyclage du matériel électrique et
électronique).
En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les
règles de l’art, nous préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets seront traités
dans des conditions optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit,
veuillez prendre contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
Avertissement Lors de la mise au rebut de votre
appareil, enlevez le câble et jetez-le avec la prise.
Enlevez le verrou de la porte et rendez-le inutilisable ; cela
évitera aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de
mettre ainsi leur vie en danger.
Conseils relatifs à l'environnement
• Le sèche-linge rend le linge duveteux et doux. Il est
par conséquent inutile d'utiliser un adoucissant lors
du lavage.
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage respectent l'environnement et
sont recyclables. Les composants en plastique sont identifiables grâce aux sigles >PE<, >PS<, etc. Veuillez jeter
les matériaux d'emballage dans le conteneur approprié
du centre de collecte des déchets de votre commune.
27
• Le sèche-linge fonctionne le plus économiquement
possible si vous :
– laissez constamment dégagée la grille d'aération
située sur le socle du sèche-linge ;
– respectez les charges indiquées dans le tableau récapitulatif des programmes ;
– nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage ;
– essorez suffisamment le linge avant de le sécher.
Exemple : Données de consommation – en fonction
de la vitesse d'essorage – pour 7 kg de linge séché
Prêt à ranger .
avec le programme COTON
Essorage préalable
Cycle de séchage
Humidité résiduelle
en litres
en %
Consommation d'électricité en kWh
1000
4.20
60
3,9
1400
3.64
52
3.7
Tours par minute
Maintenance
En cas d'anomalie de fonctionnement, vérifiez d'abord si
vous ne pouvez pas remédier vous-même au problème à
l'aide de la notice d'utilisation (chapitre "En cas d'anomalie de fonctionnement").
Si vous ne parvenez pas à régler le problème, veuillez
contacter le service après-vente.
Pour un dépannage dans les plus brefs délais, nous aurons besoin des informations suivantes :
– Description du modèle
– Numéro de produit (PNC)
– Numéro de série (S No.) (indiqué sur la plaque signalétique)
– Type d'anomalie
– Eventuellement le message d'erreur affiché par l'appareil
Afin d'avoir les références nécessaires sous la main
nous vous recommandons de remplir les lignes suivantes :
Description du modèle :
.................................................................................
Code produit (PNC) :
.................................................................................
Numéro de série
.................................................................................
28
29
30
31
U kan toebehoren, verbruiksprodukten en onderdelen bestellen via onze webwinkel op:
www.zanussi.be
Vous pouvez commander des accessoires, consommables et pièces détachées via notre
magasin online sur:
www.zanussi.be
www.zanussi.com
136908282-00-19122008
Voor het on-line bestellen van accessoires, consumables en onderdelen gaat u naar
de ’webwinkel’ op:
www.zanussi.nl
Download PDF

advertising