Aeg-Electrolux T88840 User manual

Aeg-Electrolux T88840 User manual
LAVATHERM 88840
Használati útmutató
ProSteam
kondenzátoros
szárítógép
2
Tartalomjegyzék
Köszönjük, hogy egyik kiváló minőségű termékünket választotta!
A készülék optimális és hosszú távú teljesítményének biztosítása
érdekében, kérjük, olvassa át alaposan a jelen használati útmutatót.
Ezzel biztosítható, hogy az összes folyamatot tökéletesen és a
leghatékonyabb módon vezérelje. Javasoljuk, tartsa biztonságos
helyen ezt az útmutatót, hogy bármikor fellapozhassa, amikor szüksége
van rá. Végül kérjük, az útmutatót adja át a készülék esetleges jövőbeli
tulajdonosának.
Kívánjuk, sok örömöt leljen új készülékében!
Tartalomjegyzék
Kezelési útmutató
3
Fontos biztonsági tudnivalók
3
Környezet
6
Termékleírás
8
Kezelőpanel
9
Kijelző
9
Első üzemeltetés
10
A ruhanemű szétválogatása és
előkészítése
12
A ruhaneműk súlya
13
A betöltőajtó kinyitása / mosott ruha
betöltése
14
ProSteam rendszer
14
Töltse fel a gőztartályt
14
Vízkeringető rendszer
15
A ProSteam programok bemutatása
16
Programválasztás
18
GŐZSZINT kiválasztása
18
Kiegészítő opciók kiválasztása
19
DELAY funkció beállítása
20
A ProSteam program elindítása
21
A program módosítása
21
Utólagos ruhaberakás vagy -kivétel a
program vége előtt
21
A ProSteam program befejeződése / a
ruha kivétele
22
Szárítás
23
A szárítóprogramok bemutatása
23
Programválasztás
24
SZÁRAZSÁG beállítása
24
Kiegészítő opciók kiválasztása
25
IDŐ kiválasztása
27
Késleltetett start kiválasztása
27
A szárítóprogram elindítása
27
A program módosítása
27
Utólagos ruhaberakás vagy -kivétel a
program vége előtt
27
A szárítási program befejeződése / a
ruha kivétele
28
Szárító állvány
28
Ápolás és tisztítás
30
A szöszgyűjtő szűrő megtisztítása
30
Az ajtó tömítésének megtisztítása
31
Ürítse ki a kondenzvíztartályt
31
A hőcserélő tisztítása
33
A dob tisztítása
34
A dob tisztítása
34
Tisztítsa meg az üzemi képernyőt és a
házat
34
Mit tegyek, ha ...
34
Önálló hibaelhárítás
34
BEÁLLÍTÁSOK
38
Műszaki adatok
40
Üzembe helyezés
41
A készülék elhelyezése
41
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást.
42
Szárító állvány kicsomagolása
42
Elektromos csatlakoztatás
43
Az ajtóütköző helyének
megváltoztatása
43
Fontos biztonsági tudnivalók
Különleges tartozékok
Szerviz
45
45
Európai Jótállás
www.electrolux.com
3
46
46
A változtatások jogát fenntartjuk
Kezelési útmutató
Fontos biztonsági tudnivalók
A ProSteam programokat kizárólag desztillált vízzel működtesse!
A csapvíz a készülék károsodását idézheti elő.
136906340-00-14072008
Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata előtt olvassa át figyelmesen ezt a hasz‐
nálati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen
hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy min‐
denki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos
használatát. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket ela‐
jándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes
élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelelő információkkal ren‐
delkezzen annak használatát és biztonságát illetően.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a ter‐
mék bármilyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai vagy értelmi ké‐
pességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek
(beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért fel‐
elős személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék
használatára vonatkozóan.
• Ügyeljen rá, hogy kisebb háziállatok ne kerüljenek a mosógép dobjába. En‐
nek elkerülése érdekében, kérjük, használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék, biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek
vagy más kemény, éles anyagok komoly károkat okozhatnak, és nem sza‐
bad azokat a gépbe tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély elkerülése érdekében ne használja
a készüléket a következők szárítására: Párnák, paplanok és hasonló dara‐
bok (ezek felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíli‐
ák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák,
tilos a szárítógépben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után mindig húzza ki a dugót a konnek‐
torból.
4
Fontos biztonsági tudnivalók
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg saját maga megjavítani a
készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly
működési problémákat okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig ragasz‐
kodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, ben‐
zin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben
ki kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával, mielőtt szárítógép‐
ben szárítaná.
• Robbanásveszély: Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat,
amelyekre gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szárazon tisztító fo‐
lyadékok és hasonlók) került. Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást
okozhatnak. Csak vízben kimosott ruhákat szárítson a gépben.
• Tűzveszély:a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott dara‐
bok tűzveszélyesek, ezért nem helyezhetők be a szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell
futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem maradt-e véletlenül gázöngyújtó
vagy gyufa a készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebeiben
• Amikor eltávolítja az aljzatból, sohasem a vezetéknél fogva húzza ki a du‐
gaszt, hanem magát a dugót fogja.
• Az állítható magasságú csavaros lábakat soha nem szabad eltávolítani.
• Elosztókat, csatlakozókat és hosszabbítókat tilos használni. Tűzveszély a
túlhevülés miatt!
• Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá. Áramütés veszélye!
• Ne támaszkodjon a nyitott ajtóra. A készülék felborulhat.
• Amikor a szárítási ciklust vagy a ProSteam programot megszakítják, lehet‐
séges, hogy a ruhanemű és a dob nagyon meleg. Égésveszély! A ruhanemű
kipakolásakor körültekintéssel járjon el.
• Legyen óvatos a ProSteam program megszakításakor: Ne nyissa ki a ké‐
szülék ajtaját a gőzölési fázis alatt. A forró gőz égési sérülést eredményez‐
het. A kijelzőn üzenet látható, amely a gőzölési fázist jelzi.
• A szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak biz‐
tosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak,
amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
Figyelem – Forró felület:
•
Ne érintse meg a készülék hátlapját üzemelés közben.
VIGYÁZAT
Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak
nem tudja az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő eltá‐
vozzon. Tűzveszély!
• Áramütés veszélye!Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá.
Üzembe helyezés
• Ld. az "Üzembe helyezés" c. útmutatót.
• Fontos! A készüléket függőleges helyzetbe kell hozni a szállításhoz.
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
Fontos biztonsági tudnivalók
5
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a gép. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot és szállítási rögzítőcsavart el kell
távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a gépben vagy a berendezési tár‐
gyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó
fejezetét.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik (hűtési ciklus) annak
biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradja‐
nak, amely mellett biztosan nem fognak károsodni.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési mun‐
kát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens személynek kell elvé‐
geznie.
• Ügyelni kell, hogy a készüléket ne tegye rá a hálózati kábelre.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő
szabadon áramoljon.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja a táp‐
vezetéket, illetve ne álljon rajta.
• Ha szárítógépet helyez a mosógép tetejére, kötelezően használnia kell a
rögzítőkészletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• A készüléket normál ruhanemű szárítására és gőzkezelésére tervezték ház‐
tartási használatban.
• Ezt a gépet háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket szárítson. Kövesse az egyes ru‐
haneműn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejeze‐
tét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony benzinter‐
mékekkel érintkeztek. Amennyiben illékony tisztítófolyadékokat használt,
ügyelni kell arra, hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe
helyezné.
• Szárazon tisztító készletek használata esetén: Csak olyan termékeket hasz‐
náljon, amelyekről a gyártó kijelentette, hogy szárítógép esetén használha‐
tók.
• Minden egyes szárítási ciklus, illetve ProSteam program után tisztítsa meg
a mikroszűrőt és a finomszűrőt.
• Soha ne használja a készüléket szöszszűrő nélkül vagy sérült szöszszűrő‐
vel. Tűzveszély!
• A gőzkezelés víztartályát kizárólag desztillált vízzel töltse fel. Ne használjon
csapvizet, illetve semmilyen adalékanyagot. A jelen készülék kondenzvíz‐
tartályából származó kondenzvíz ugyancsak felhasználható, ha azt először
átszűrték (pl. egy kávészűrőn).
• Rendszeresen tisztítsa a hőcserélőt.
6
Környezet
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a dugónál fogva húzza ki
az aljzatból.
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a
munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy a szárítógép belseje
szabadon hozzáférhető.
• Egymásra állított mosógép és ProSteam készülék esetén: Ne helyezzen
semmilyen tárgyat a készülékre. Ezek működés közben leeshetnek.
• A belső világítás lámpaburkolatát szorosan rá kell becsavarni.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasí‐
tásoknak megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület: Ne érintse meg az ajtóvilágítás burkolatának fel‐
ületét, amikor a világítás be van kapcsolva.
Gyermekbiztonság
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal
élő személyek felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az elektromos készülékekkel kapcso‐
latos veszélyeket. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről annak biz‐
tosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek vagy kis állítok ne kerüljenek a készülék dob‐
jába. Életveszélyes lehet! Tartsa a készülék ajtaját bezárva mindig, amikor
nem használja a készüléket.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa biztonságos helyen.
• A készülék kiselejtezésekor vágja el a tápvezetéket, és semmisítse meg a
dugaszt a maradék vezetékkel együtt. Tegye használhatatlanná az ajtó zár‐
ját: ily módon, ha gyerekek játszanak vele, nem tudják magukat a készü‐
lékbe zárni.
Környezet
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a
termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell
szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék
helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni azokat, a környezetre és az
emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket,
amelyeket ellenkező esetben a termék nem megfelelő hulladékkezelése
okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy
azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz. Ezért mosás közben nem szük‐
séges textilöblítőt használni.
• A ProSteam programokhoz szűrt kondenzvizet lehet használni.
Környezet
7
• A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szellőzőnyílások út‐
jából;
– a programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
– gondoskodik róla, hogy jó legyen a szellőzés a készüléknek helyet adó
helyiségben;
– minden egyes szárítási ciklus, illetve ProSteam program után tisztítsa
meg a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat.
Az energiafogyasztás a mosógépen beállított centrifugálási sebességtől függ.
Nagyobb centrifugálási sebesség - alacsonyabb energiafogyasztás.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag
alkatrészeken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A csomagolóanya‐
gokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába be‐
dobni.
VIGYÁZAT
Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha többé már nem használja a ké‐
szüléket. Vágja le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval együtt. Tegye
tönkre a töltőajtó kampóját. Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek bezárják
magukat a készülékbe és az életük nem kerül veszélybe.
8
Termékleírás
Termékleírás
2
3
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
14
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kezelőpanel
Vízkeringető szelep/szűrő
Betöltő tölcsér a gőztartályhoz
Víztartály
Finom szöszszűrők
Dobvilágítás
Szárító állvány
Betöltőajtó (megfordítható) / durva szöszszűrők
Szöszszűrők
Adattábla
Gomb a lábazati ajtó kinyitásához
Hőcserélő
Szellőzőrács
Hőcserélő ajtaja
Szabályozható lábak
Kifolyócső a víztartályhoz
Kezelőpanel
9
Kezelőpanel
6
2
1
1
2
3
4
5
6
5
4
3
Programválasztó és Ki kikapcsoló
Funkciógombok
START PAUSE gomb
Késleltetett start gomb
Állapotjelző lámpa
Kijelző
Kijelző
A kijelző a következőket alapvető üzenete‐
COTTONS EXTRA DRY
ket mutathatja:
1 Aktuálisan beállított ProSteam vagy
--- MIN 800
szárítási program neve és a ciklus idő‐
tartama.
2 A ciklus befejezésének várható ideje.
3 Opció ikonja az opció kiválasztása után.
4 További funkciók megjelenítése.
Minden alkalommal a ciklus végrehajtása‐
kor animált folyamatjelző sáv tájékoztatja a COTTONS EXTRA DRY
ciklus állapotáról. Egyes esetekben a kijel‐
MIN
1200
Drying
zett üzenetek útmutatást vagy figyelmez‐
tetést tartalmaznak.
4:02
16:05
1
3
2:00
14:17
Kijelző leírása
STEAM LOAD nem
választható
minimális STEAM
LOAD
közepes STEAM
LOAD
maximális STEAM
LOAD
2
4
10
Első üzemeltetés
Kijelző leírása
SZÁRAZSÁG nem
választható
minimális SZÁ‐
RAZSÁG
közepes SZÁRAZ‐
SÁG
maximális SZÁ‐
RAZSÁG
-
FORDULATSZÁM
érvényességi tarto‐ maximális FORDU‐
mány (100 fordulat/
LATSZÁM
perc lépés)
FORDULATSZÁM
nem választható
minimális FORDU‐
LATSZÁM
FIGYELMEZTETŐ
HANG
KÍMÉLŐ
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
DÉSGÁTLÁS
ÉRZÉKENY
GYEREKZÁR
ciklus időtartama
ciklus befejezési
ideje
késleltetési idő
A KÍMÉLŐ és az ÉRZÉKENY opció nem választható együtt
Első üzemeltetés
A készülék bekapcsolása / lámpa bekapcsolása
Forgassa a programválasztó gombot bármelyik programra, vagy forgassa a
DRUM LIGHT opcióhoz. A készülék ekkor bekapcsol. A betöltőajtó kinyitása‐
kor a dobban kigyullad a világítás.
Első üzemeltetés
11
A nyelv beállítása
Amikor a programgombot valamilyen prog‐
PAMUTINGEK) állítják, a
ramra (pl.
Press OPTION to select language.
kijelző világítani kezd és a mellékelt illuszt‐
rációnak kell megfelelnie.
Press OK to confirm it.
A készülék első használatakor rövid bemu‐
tató fut le annak érdekében, hogy Önt se‐
gítse a kezdetben szükséges beállítások‐
nál.
OPCIÓK vagy OK gomb megnyo‐
Az
másakor a rövid súgószöveg átvált a nyelv‐
beállítás nézetre.
Ha meg kívánja tartani a nyelvet: Nyomja meg a OK gombot.
Ha meg kívánja változtatni a nyelvet:
OPCIÓK gom‐
1. Addig nyomja az
bot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
SETTINGS
a kívánt nyelv.
LANGUAGE
2. A választás megerősítéséhez
ENG
nyomja meg az OK gombot. Az
ezután megjelenő szöveg a beállí‐
tott nyelv ismételt megerősítését ké‐
ri. Erre a lépésre azért van szükség,
hogy elkerülhető legyen a nyelv té‐
vedésből való beállítása.
A választás megerősítéséhez nyomja meg az OK gombot ismét.
Tévedés vagy az első alkalmat követő használat esetén rövidített útvonal biz‐
tosítja, hogy ne kelljen a BEÁLLÍTÁSOK ponton végigmenni. A GŐZSZINT
SZÁRAZSÁG gombok kb. 5 másodperces egyidejű lenyomva tartá‐
és a
sakor megjelenik a nyelvbeállítás nézet.
Az idő beállítása
A nyelv beállítása után a készülék az idő
beállítására kéri Önt.
OPCIÓK vagy OK gomb megnyo‐
Az
másakor a rövid súgószöveg átvált a idő‐
beállítás nézetre.
A program időpontjának és végének he‐
lyes kijelzése érdekében ellenőrizze a ki‐
jelzőn mutatott időt és szükség esetén ál‐
lítsa be a tényleges óraidőt.
Press OPTION to set time. Press
OK to activate it.
12
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Az idő kiválasztását az
OPCIÓK gomb‐
bal, a megerősítést az OK gombbal vé‐
gezze.
Lásd még "BEÁLLÍTÁSOK" fejezetet.
SETTINGS
CLOCK
12:02
Az első használat előtt
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványo‐
kat, törölje le a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtasson le nedves ruhákkal
egy rövid (30 MIN) szárító ciklust a gépben.
1. Forgassa az IDŐ állásba a programkapcsolót.
2. Addig nyomja az IDŐ gombot, amíg a kijelzőn 30' nem jelenik meg.
START PAUSE gombot.
3. Nyomja meg a
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint:
– Pamut/vászon a PAMUT programcsoportban található programokhoz.
– Kevertszálas és műszálas anyagok a SYNTHETICS programcsoport‐
ban található programokhoz.
• Szétválogatás a kezelési címke szerint. A kezelési címke jelentése:
A szárítógépben
történő szárítás
elvben lehetséges
Szárítás normál
hőmérsékleten
Szárítás csökken‐
tett hőmérsékleten
(válassza a KÍMÉ‐
LŐ opciót!)
A szárítógépben
történő szárítás
nem lehetséges
Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas.
A készülékbe minden olyan nedves ruha esetében használható, amelynek ke‐
zelési címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkal‐
mas.
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat enyhén színezett, használt dara‐
bokkal. Lehetséges, hogy a textíliák színei engednek.
• Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat Extra száraz programmal.
Lehetséges, hogy a ruhadarabok összemennek!
• A gyapjú és gyapjú jellegű ruhák a GYAPJÚ programmal száríthatók. A
szárítási ciklus kezdete előtt minél jobban centrifugálja ki a ruhákat (max.
1200 fordulat/perc). Csak anyagukban, színükben és tömegükben hasonló
vagy megegyező gyapjúdarabokat szárítson együtt. A nehéz gyapjúdara‐
bokat szárítsa külön.
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
13
Fontos tudnivalók a ProSteam programról
• Az alábbi textíliák nem kezelhetők a ProSteam programmal:
bőr, nagyméretű fém-, fa- vagy műanyagrészekkel ellátott textíliák, rozsdá‐
sodásra hajlamos fémrészeket tartalmazó textíliák, olajjal impregnált szö‐
vetek vagy viasszal kezelt pamutruhák.
• A ProSteam programmal való kisimítás vagy felfrissítés előtt méretük, tö‐
megük, anyaguk és színük szerint válogassa szét a ruhadarabokat.
Csak méretükben, tömegükben, anyagukban és színükben hasonló ruha‐
darabokat kezeljen együtt.
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat enyhén színezett, használt dara‐
bokkal. A színek kifakulhatnak (a szövet színtartását nedves állapotban el‐
lenőrizze egy nem feltűnő helyen).
• Ne alkalmazzon vegytisztítást a ProSteam programokkal kombinálva.
A ruhanemű előkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának megelőzése érdekében: A cipzárakat
húzza fel, gombolja be a huzatokat, és kösse össze a laza zsinegeket és
szalagokat (pl. kötényekét).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém elemet (gemkapcsok, biztosítótűk
stb.).
• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült darabokat (pl. pamutvászon há‐
lózsákok, a pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban
száradnak.
Fontos tudnivalók a ProSteam programról
• Mielőtt ProSteam programmal kezeli a ruhákat, mosással vagy helyi foltel‐
távolítás útján vegye ki a foltokat
A ruhaneműk súlya
Anyag fajtája
Tömeg
Fürdőköpeny
1200 g
Terítő
100 g
Paplanhuzat
700 g
Lepedő
500 g
Párnahuzat
200 g
Terítő
250 g
Frottírtörülköző
200 g
Konyharuha
100 g
Hálóing
200 g
Női alsónemű
100 g
14
ProSteam rendszer
Anyag fajtája
Tömeg
Férfimunkaköpeny
600 g
Férfimunkaköpeny
200 g
Férfipizsama
500 g
Alsóing
100 g
Alsónadrág
100 g
A betöltőajtó kinyitása / mosott ruha betöltése
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
Erővel nyomja meg a betöltőajtót
(nyomja meg a pontot - lásd a képet)
2. Töltse be a ruhát (ne erőltesse).
FIGYELEM
Ne nyomjon ruhát a betöltőajtó és a gu‐
mi tömítés közé.
3. Csukja be jól a betöltőajtót. A zárnak
hallhatóan be kell kattannia.
ProSteam rendszer
Töltse fel a gőztartályt
A ProSteam program első alkalommal való használata előtt töltse fel a gőz‐
tartályt. Ha a korábbi szárítási programokból még nincs kondenzvíz, használja
a mellékelt desztillált vizet (lásd az "Ápolás és tisztítás" és "A kondenzvíztartály
kiürítése" fejezetet). Ha a ProSteam program kiválasztása után ez az üzenet
jelenik meg a kijelzőn: The steam water tank is empty. Please fill it and then
press START, és ekkor desztillált vízzel kell feltölteni a gőztartályt. Ennek hi‐
ányában egyik ProSteam programot sem fogja tudni elindítani.
Húzza ki egy kicsit a kondenzvíztartályt tar‐
tó fiókot 1, majd húzza ki a tartálytöltő nyak‐
át 2
Fontos! A tartályt csak desztillált vagy tel‐
jesen sótalanított vízzel szabad feltölteni.
Ne használjon csapvizet, illetve adalékany‐
agot. A tartályból származó kondenzvíz
csak előzetes szűrés után használható fel
(ehhez használja a felszerelt szűrőhöz tar‐
tozó szűrőbetétet: (lásd a szemközti képet.)
2
1
ProSteam rendszer
A mellékelt szűrőbetétből végezze el a fel‐
töltést desztillált vízzel a tartály belsejében
látható MAX jelig.
Nyomja vissza a töltőnyakat és a kondenz‐
víztartályt tartalmazó fiókot.
Ha szárazak, akkor "A ruhanemű szétvá‐
logatása és előkészítése" fejezetben külön
nem tiltott textíliák mindegyike kezelhető a
ProSteam rendszerrel. Nedves textíliák
csak akkor kezelhetők, ha címkéjük szerint
száraz programokhoz alkalmasak.
15
max.
Vízkeringető rendszer
Ez a rendszer lehetővé teszi azt, hogy a szárítási ciklus során a kondenzvíz‐
tartályban összegyűlt kondenzvizet egy ProSteam ciklus automatikusan fel‐
használja.
A kondenzvíztartályban levő víz soha nem fog automatikusan betöltődni a víz‐
tartályba.
A vízkeringető rendszer csak akkor működik, ha azt a normál szárítási ciklusok
során keletkező víz táplálja.
A rendszer bekapcsolásához fordítsa el a szelepet BE helyzetbe. Amikor a
szelep BE helyzetben van, a következő szárítási ciklus alatt fel fog töltődni a
gőztartály. A vízrendszerből közvetlenül a gőztartályba kerül majd a víz, au‐
tomatikusan feltöltve azt.
A keringetés bekapcsolásához fordítsa el a szelepet BE helyzetbe. Ennek el‐
végzéséhez:
1. Húzza ki egy kicsit a kondenzvíztar‐
1
2
tályt tartó fiókot. A fiók mögött két
elem található:
1 vízbemenet - a gőztartály kézi
utántöltéséhez.
2 a vízkeringető rendszer szelepe/
szűrője.
ON
OFF
16
ProSteam rendszer
2. fordítsa el a szelepet BE helyzetbe.
A vízrendszerből közvetlenül a gőz‐
tartályba kerül majd a víz, automa‐
tikusan feltöltve azt a következő
szárítási ciklus során.
The steam water tank is empty. Please
fill it and then press START
Ha a szelep zárva van (KI helyzet) - a
keringető rendszer nem működik.
A ProSteam programok bemutatása
Programok
PAMUTINGEK
GEK
MŰSZÁLAS IN‐
PAMUT
KÖNNYEN KEZEL‐
HETŐ
GYAPJÚRUHÁK
FRISSÍTÉSE (állvány)
1)
max. töl‐
tet
(száraz
állapot‐
ban
mért
súly)
Alkalmazás/tulajdonságok
1,0 kg
1-5 pamutinghez. Min. 80% természetes
száltartalom (pamut, lenvászon, stb.)
ned‐
ves,
szá‐
raz
1,0 kg
1-5 műszálas inghez. Max. 20% termé‐
szetes száltartalom (pamut, lenvászon
stb.)
ned‐
ves,
szá‐
raz
3,0 kg
Pamutdarabok kisimításához. Min. 80%
természetes száltartalom (pamut, lenvá‐
szon, stb.)
ned‐
ves,
szá‐
raz
1,5 kg
Könnyen kezelhető darabok kisimításá‐
hoz. Max. 20% természetes száltartalom
(pamut, lenvászon stb.)
ned‐
ves,
szá‐
raz
Frissítéshez és szagtalanításhoz, maxi‐
mum két darab. Csak száraz ruhákhoz.
szá‐
raz
1 -2 da‐
rab
2)3)
ALKALMI RUHÁK
FRISSÍTÉSE
2,5 kg
Alkalmi frissítéshez, például pólóingek,
nadrágok, szoknyák stb. 2)4)
szá‐
raz
ÜZLETI RUHÁK
FRISSÍTÉSE
2,5 kg
Öltönyök, zakók és nadrágok frissítésé‐
hez 2)
szá‐
raz
1) csak behelyezett szárítóállvánnyal
2) FORDULATSZÁM nem választható
3) HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS nem választható
4) további részletek a Ruhanemű útmutatóban.
ProSteam rendszer
17
Az alkalmazási információk kizárólag útmutatásként szolgálnak. A simítási
eredmények a kiválasztott programtól, valamint az adott textília kiegészítőitől
és anyagtulajdonságaitól függenek. Szükség esetén az eredmények különbö‐
ző programok és gőzvolumenek alkalmazásával javíthatók. Előfordulhat pél‐
dául, hogy egyes, 20%-nál több műszálat tartalmazó, de a megfelelő kiegé‐
szítőkkel ellátott textíliák pamutjellegű textíliaként viselkednek egy ProSteam
programban. Ezért jobb simítási eredményeket kaphat, ha egy pamut ProS‐
team programot választ ki.
Tekintettel a különböző mechanikai és vegyi eljárásokkal manapság előállít‐
ható különböző szövetminőségek és tulajdonságok széles skálájára, javasol‐
juk az első néhány ProSteam programot alacsony gőzszint mellett és egy‐
máshoz minél hasonlóbb, kis számú darabon lefuttatni. Ezt követően aztán
óvatosan módosíthatja a ProSteam programok körülményeit és a tapasztalat‐
ból tanulva mérheti fel, hogy miként lehet a legjobb eredményeket elérni adott
ruhamennyiség, szövetminőség, gőzszintek és ProSteam programok alkal‐
mazása esetén. Tanulmányozza a mellékelt Ruhanemű útmutatót is.
Program
GEK
PAMUTIN‐
MŰSZÁ‐
LAS INGEK
PAMUT
KÖNNYEN
KEZELHETŐ
GYAPJÚ‐
RUHÁK FRISSÍ‐
TÉSE1)
Betöltött IDŐTARTAM szá‐ IDŐTARTAM ned‐
GŐZS‐
mennyi‐
ZINT
raz [perc] 1)
ves [perc] 1)
ség
MIN
1 - 2 da‐
rab
19
MED
3 -4 da‐
rab
21
MAX
5 darab
22
MIN
1 - 2 da‐
rab
13
MED
3 -4 da‐
rab
14
MAX
5 darab
16
MIN
0,5 -1 kg
12
MED
1 -2 kg
13
MAX
2 -3 kg
15
MIN
0,2 -0,5
kg
12
MED
0,5 -1 kg
13
MAX
1 – 1,5 kg
15
MIN
1 darab
15
MED
1 - 2 da‐
rab
16
MAX
2 darab
19
40 +/-10
30 +/-5
40 +/-10
30 +/-5
-
18
ProSteam rendszer
Program
ALKALMI
RUHÁK FRISSÍ‐
TÉSE
ÜZLETI RU‐
HÁK FRISSÍTÉ‐
SE
Betöltött IDŐTARTAM szá‐ IDŐTARTAM ned‐
GŐZS‐ mennyi‐
ZINT
raz [perc] 1)
ves [perc] 1)
ség
MIN
1 - 2 da‐
rab
MED
18
-
3 -4 da‐
rab
18
-
MAX
5 darab
19
-
MIN
1 nadrág
12
-
MED
1 zakó
13
-
MAX
1 öltöny
15
-
1) miután a készülék felismerte a nedves/száraz ruhát, a kijelzőn megjelennek a pontos
programidők (kb. 2 perc)
A gőzszint és a hozzá tartozó mennyiség kiválasztására vonatkozóan adott
információk csak útmutatásként szolgálnak. Bizonyos esetekben a nagyobb
gőzszint vagy a kisebb mennyiség jobb eredményeket adhat. A frissítési prog‐
ramok a nem mosható textíliákhoz szánt kímélő ProSteam programokat je‐
lentik. A ruhadarabok néhány esetben előforduló alakmódosulása vasalással
orvosolható.
Programválasztás
A programkapcsoló segítségével válassza
ki a kívánt programot. A többrészes kijel‐
zőn megjelenik a program becsült időtarta‐
ma (óra és perc) és a ciklus befejezési ide‐
je.
GŐZSZINT kiválasztása
A legjobb eredmények akkor érhetők el, ha a különböző mennyiségekhez kü‐
lönböző gőzszinteket választ.
,
vagy
A GŐZSZINT gombbal állítható be a szükséges gőzmennyiség:
.
FRISSÍTÉS programokat kivéve valamennyi ProSteam program auto‐
A
matikusan felismeri a ruhákban maradt nedvességet. Ha nedves a ruha, akkor
szükség esetén előbb egy szárítási ciklus indul el. A táblázatban a GŐZS‐
ZINT alatt láthatóak a kiválasztott mennyiséghez megfelelő gőzszintek.
Nyomja meg többször a GŐZSZINT gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
vagy
)
a kívánt gőzszint ( ,
Ha a ProSteam program kiválasztása után Ön nem nyomja meg a GŐZSZINT
) gőzszintet választja.
gombot, akkor a készülék automatikusan a közepes (
ProSteam rendszer
FRISSÍTÉS program választásakor a készülék automatikusan a
választja.
19
szintet
Kétely esetén először mindig a kisebb gőzszintet ajánlatos kiválasztania addig,
amíg nincs elég tapasztalata a mennyiségek, szövettípusok és az optimális
gőzszint terén. Túl nagy gőzszint kiválasztása esetén előfordulhat, hogy a ru‐
hadarabok alakja megváltozik. Túl kicsi gőzszint kiválasztása esetén előfor‐
dulhat, hogy megmaradnak a ruharáncok.
Kiegészítő opciók kiválasztása
A ProSteam programokhoz rendelkezésre álló kiegészítő opciók: HOSSZÚ
GYŰRŐDÉSGÁTLÁS, FIGYELMEZTETŐ HANG, FORDULATSZÁM1) és a
GYEREKZÁR.
1. A gombot elforgatva válasszon ki egy ProSteam programot.
2. Az opció beállításához nyomja meg az
OPCIÓK gombot. a rendelke‐
zésre álló opciók a képernyőn láthatók.
3. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg többször az
OPCIÓK gom‐
bot. A kiválasztást egy keret megjelenése jelzi.
4. Aktiválásához nyomja meg az OK gombot. A megfelelő ikon a képernyő
jobb oldalán jelenik meg.
Egy opció kiválasztásának törléséhez hajtsa végre ugyanazokat a lépéseket.
Az opció ikonja eltűnik.
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS
Beállításra kerül egy 90 perces gyűrődésgátló fázis. A kijelző most a hosszú
gyűrődésgátló ikont mutatja. Ennek a kiegészítő opciónak a kiválasztásakor
a ProSteam ciklus végén a gyűrődésgátló fázis (30 perc) 60 perccel meghos‐
szabbodik. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor kivehető.
FIGYELMEZTETŐ HANG
A készülék kikapcsolt FIGYELMEZTETŐ HANG funkcióval kerül leszállításra.
A gomb a funkció ki- és bekapcsolására szolgál. Bekapcsolt funkció esetén a
megjelenik a kijelzőn.
FIGYELMEZTETŐ HANG ikon
A csengő vagy egy dallam az alábbi esetekben szólal meg:
– ciklus vége
– gyűrődésgátló szakasz és amikor a fázis elkezdődik vagy véget ér
– ciklus megszakítása figyelmeztető
– riasztás miatt
GYEREKZÁR
A gyerekzárral azt lehet beállítani, hogy egy programot ne indíthassanak el
véletlenül, illetve hogy egy folyamatban lévő programot ne változtathassanak
meg véletlenül. A gyerekzár az összes gombot és a programgombot is lezárja.
OPCIÓK és az OK gomb 5 másodpercig tartó egyidejű
A gyerekzár az
lenyomásával kapcsolható ki.
– A program elindítása előtt: a készülék nem használható
1) a pamut/könnyen kezelhető és a pamut/műszálas ing programokhoz
20
ProSteam rendszer
– A program elindítása után: a folyamatban lévő program nem változtatható
meg
A gyerekzár ikon jelenik meg a kijelzőn és mutatja, hogy be van kapcsolva
a gyerekzár. A gyerekzár a program befejeződésével nem kapcsol ki. Ha Ön
új programot szeretne beállítani, először ki kell kapcsolnia a gyerekzárat.
FORDULATSZÁM
Ha a mosógépben lévő mosás a ProSteam ciklus előtt először szivattyúzásra
került, a szárító beállítható úgy, hogy igazodjon az első szivattyúzási folyamat
centrifugálási sebességéhez. Minél nagyobb volt a centrifugálási sebesség,
annál rövidebb a szárítási ciklus hossza.
OPCIÓK
Indítsa el a FORDULATSZÁM opciót, majd addig nyomja az
gombot, amíg a kijelző az első szivattyúzás kívánt centrifugálási sebességét
nem mutatja. Ha nem választ centrifugálási sebességet, semmilyen érték nem
jelenik meg.
Bizonyos programoknál (ilyenek az idővezérelt ciklusok) nincs érvényes cent‐
rifugálási sebesség, a kiválasztása nem lehetséges, és csak három vízszintes
vonal látható. Rendelkezésre álló választási lehetőségek: 800 és 1800 fordu‐
lat/perc érték között 100-as lépésekben.
A maximális érték a kiválasztott program függvénye, a minimum érték mindig
800 fordulat/perc
Bizonyos programoknál (ilyenek az idővezérelt ciklusok) nincs érvényes cent‐
rifugálási sebesség, így annak kiválasztása nem is lehetséges és csak három
vízszintes vonal látható, ami nem beállított vagy ismeretlen értéket jelent.
A felhasználói kezelőfelület mindig megjegyzi a centrifuga utolsó kiválasztását
és azt alapértelmezettként fogja javasolni minden újonnan kiválasztott prog‐
ramhoz. Ha a megjegyzett centrifugálási sebesség meghaladja az engedé‐
lyezett maximum értéket, akkor a készülék azt automatikusan lecsökkenti a
kiválasztott programhoz lehetséges maximum értékre.
DELAY funkció beállítása
A DELAY gomb segítségével 30 perc és maximum 20 óra közötti időtar‐
tammal elcsúsztatható a ProSteam program kezdése.
1. Válassza ki a programot és szükség esetén a kiegészítő funkciókat/opci‐
ókat.
2. Nyomja meg a DELAY gombot, amennyiszer szükséges.
A kiválasztás alatt a ciklus END TIME értéke no a kijelzon és látható a
késleltetés ikon .
Amikor eléri a 20 órás indítási késleltetést és ismét megnyomja a gombot, a
késleltetés törlődik és a késleltetés ikon eltűnik.
START PAUSE
3. A késleltetett kezdés bekapcsolásához nyomja meg a
gombot. Folyamatosan látszik a kijelzőn az az időtartam, amennyi hátravan
a program beállított indulásáig (pl. 5:00 óra, 4:59... 0:30 perc stb.).
Megjelenik a Késleltetett start üzenet és a késleltetés ikon .
ProSteam rendszer
21
A ProSteam program elindítása
Nyomja meg a
START PAUSE gombot. A program elindul.
A ciklus előrehaladását a folyamatjelző
sáv, efölött pedig az éppen futó ciklussza‐
0:21
COTTON SHIRTS
Press START to run
kasz neve jelzi.
13:22
programme.
Nedves ruhadarabok esetén néhány perc
MED --- --elteltével a készülék pontosan mutatja a
ProSteam program időtartamát, beleértve
az előző szárítási programot is.
Mihelyt a ruhadarabok elérik a kívánt szárazsági fokot, a ProSteam program
automatikusan elindul. Egymást váltva jelennek meg a Gőzkezelés és Gőz‐
befúvás szakasznevek.
A ProSteam program részét képező gőzszakaszok, valamint a gyűrődésgátló
szakasz ideje alatt a betöltőajtó nem nyitható.
Égésveszély!
Ha Ön akkor választja ki a ProSteam prog‐
ramot, amikor a gőztartály éppen üres, a
kijelzőn a következő üzenet jelenik meg
(lásd a képet). A program nem indítható el.
Először a gőztartályt kell feltöltenie (lásd
ProSteam rendszer- A gőztartály feltölté‐
se)
The steam water tank is empty. Please fill
it and then press START.
Normális jelenségnek számít amikor egy ProSteam vagy szárítási program
során a készülékből zaj hallható, ha a dobba kemény részekkel (például fém‐
gombokkal) ellátott ruhák kerülnek.
A program módosítása
Egy véletlenül kiválasztott program megváltoztatásához a program elindítása
előtt először a programkapcsolót el kell forgatni Ki állásba, majd egy új prog‐
ramot kell beállítani.
A program elindítása után a kiválasztás többé nem alkalmazható közvetlenül.
Ha Ön mégis megkísérli a programgomb segítségével megváltoztatni a prog‐
ramot, a következő üzenet jelenik meg:
Forgassa a programkapcsolót az utoljára használt állásba.
Ez azonban nem befolyásolja a szárítási programot.
Utólagos ruhaberakás vagy -kivétel a program vége előtt
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
VIGYÁZAT
Lehet, hogy a ruha és a dob forró. Égésveszély!
2. Töltsön be vagy vegyen ki ruhadarabokat.
3. Zárja be jól a betöltőajtót. A zárnak hallhatóan be kell kattannia.
START PAUSE gom‐
4. A szárítási ciklus folytatásához nyomja meg a
bot.
22
ProSteam rendszer
A ProSteam program befejeződése / a ruha kivétele
A ProSteam ciklus befejezése után 0:00 kezd villogni és az alábbi üzenetek:
Befejezve Please remove the laundry és Gyűrődésgátlás egymást váltva lát‐
szanak a kijelzőn. Ha a csengőt bekapcsolta, akkor rendszeres időközönként
hangjelzések hallhatók.
A ProSteam programot automatikusan követi egy rövid gőzölési szakaszokat
tartalmazó gyűrődésgátló szakasz, amely kb. 30 percig tart.
A gyűrődésgátló szakasz során a dob körben forog. Ezáltal a ruha lazává válik,
és megszűnnek a gyűrődések. A szárított ruha a gyűrődésgátló szakasz alatt
bármikor kivehető, kivéve a gőzbefúvási szakaszokat (lásd a Gőzbefúvás üze‐
netet a kijelzőn). Amennyire lehet, gyorsan szedje ki a szárított ruhát.
1. A szárított ruha kiszedéséhez nyissa ki a betöltőajtót.
2. A ruha kivétele előtt a mikroszűrőből távolítsa el a szöszöket. A legjobb, ha
ezt a műveletet nedves kézzel végzi. (Ld. az "Ápolás és tisztítás" című fe‐
jezetet.)
3. Egyenként szedje ki a ruhadarabokat.
A ProSteam kezelés hatásának megőrzése érdekében a ruhadarabokat
egyenként kell kiszedni a gyűrődésgátló szakasz során, majd azonnal ruha‐
szárítóra kell helyezni, hogy megszáradjanak (a szövet és a kiválasztott gőz‐
szint függvényében legalább 5-15 percre). Gombolja végig a gombokat és
igazítsa alakra a ruhadarabot, külön figyelve a mandzsettákra és a varrásokra.
4. Forgassa az Ki állásba a programkapcsolót.
Minden szárítási ciklus után
– Tisztítsa meg a mikroszűrőt és a finomszűrőt
– Engedje le a kondenzvíztartály tartalmát, ha nem használja a vízkeringető
rendszert (lásd az "Ápolás és tisztítás" fejezetet.)
5. Zárja be az ajtót.
Szárítás
23
Szárítás
Program
max. töltet
(száraz állapotban mért súly)
A szárítóprogramok bemutatása
Alkalmazás/tulajdonságok
Kezelés
jelző
PAMUT
7 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők,
fürdőköpenyek alapos megszárítása.
Szekrény
száraz
7 kg
Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottírtörlők,
kötöttáruk, törülközők alapos megszárítása.
DAMP
7 kg
Normál vastagságú pamut- vagy vászonanya‐
gokhoz, pl. ágyneműhöz, asztalterítőkhöz.
Extra száraz
SYNTHETICS
Extra száraz
Szekrény
száraz
DAMP
IDŐPROG‐
RAMOZÁS
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. pulóverek,
ágyneműk, asztalterítők alapos megszárítása.
1)
Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen ke‐
3 kg zelhető ingekhez, asztalterítőkhöz, csecsemőru‐
hákhoz, zoknikhoz, merevítős fehérneműhöz.
1)
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl. kötött‐
áruhoz, ingekhez.
1)
3 kg
3 kg
A ruhanemű egyes darabjainak további szárítá‐
sához. Nyomja meg a IDŐ gombot a ciklus idő‐
7 kg
tartamának kiválasztásához (30-180 perc között).
2)3)4)
2 kg
Vasalásra nem kerülő sportruházathoz, vékony
anyagokhoz, poliészterhez. 4)5)
ÁGYNEMŰ
3 kg
Ágynemű (szimpla és dupla lepedő, párnahuzat,
ágytakaró, paplanhuzat).
FARMER
Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál
vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú sza‐
7 kg
badidőruhákhoz, például farmernadrágokhoz,
melegítőfelsőkhöz.
SPORT‐
RUHÁZAT
Szárítás
Program
max. töltet
(száraz állapotban mért súly)
24
Alkalmazás/tulajdonságok
SELYEM
1 kg
Selyem meleglevegős, finom mozdítású szárítá‐
sához. 3)4)5)
/
GYAPJÚ/CI‐
PŐTARTÓ
Kezelés
jelző
Gyapjúanyagok mosás utáni szárításához meleg
levegővel, minimális mechanikai töltet mellett
(Nézze át a "Szennyes ruha különválasztása és
előkészítése" című fejezetet). Ajánlás: Szárítás
után azonnal vegye ki a ruhát, mivel nem követ‐
kezik gyűrődésgátló program.
1 kg /
Egy pár sportcipő - kimosott és 1000 fordulat/perc
sebességgel centrifugált - kímélő szárításához.
Nyomja meg a IDŐ gombot a ciklus időtarta‐
mának kiválasztásához (30-180 perc között)
2)3)4)5)6)
1) KÍMÉLŐ kiválasztása
2)
SZÁRAZSÁG nem választható
3) FORDULATSZÁM nem választható
4) ÉRZÉKENY nem választható
5) A KÍMÉLŐ az alapértelmezett
6) HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS nem választható
Programválasztás
A programkapcsoló segítségével válassza
ki a kívánt programot. A többrészes kijel‐
zőn megjelenik a program becsült időtarta‐
ma (óra és perc) és a ciklus befejezési ide‐
je.
SZÁRAZSÁG beállítása
Ez a funkció javítja a ruhanemű szárazságát. A ruha a
fokozattól a
fokozat irányába haladva egyre szárazabb lesz.
Nyomja meg többször a SZÁRAZSÁG gombot, amíg a kijelzőn meg nem je‐
vagy
) Amikor a vonatkozó
lenik a kívánt szárazsági fokozat ( ,
Szárítás
25
program nem tartalmaz nedvességtartalom-helyesbítést, megjelenik a Nem
választható üzenet.
GYAPJÚ/CIPŐTARTÓ vagy
SELYEM program végén a
Ha a /
gyapjú- vagy a selyemruha túl nedvesen kerül ki a gépből, akkor a megfelelő
SZÁRAZSÁG funkció és
program újraindításával újraszárítható, de most a
,
vagy
szárazsági fokozat kiválasztásával. Amikor Ön viszonylag
a
száraz ruhát tölt be egy szárítási ciklushoz, a programciklus kezdetben kijelzett
vége egy idő után helyesbítésre kerül.
FIGYELEM
SZÁRAZSÁG funkció kiválasztásakor nehogy túl‐
Ügyeljen arra, hogy a
szárítsa a gyapjú- vagy selyemdarabokat.
Kiegészítő opciók kiválasztása
A szárítóprogramokhoz rendelkezésre álló kiegészítő opciók: KÍMÉLŐ, ÉR‐
ZÉKENY, HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS, FIGYELMEZTETŐ HANG, FOR‐
DULATSZÁM2) és a GYEREKZÁR.
1. A gombot elforgatva válasszon ki egy szárítóprogramot.
OPCIÓK gombot. a rendelke‐
2. Az opció beállításához nyomja meg az
zésre álló opciók a képernyőn láthatók.
3. A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg többször az
OPCIÓK gom‐
bot. A kiválasztást egy keret megjelenése jelzi.
4. Aktiválásához nyomja meg az OK gombot. A megfelelő ikon a képernyő
jobb oldalán jelenik meg.
Egy opció kiválasztásának törléséhez hajtsa végre ugyanazokat a lépéseket.
Az opció ikonja eltűnik.
KÍMÉLŐ
kezelési jelzéssel rendelkező érzékeny szövetek és hőmérsékletre érzé‐
A
keny textíliák (pl. akril, viszkóz) különösen kíméletes szárítására. A program
csökkentett hőmérsékleten kerül végrehajtásra.
A KÍMÉLŐ opció csak legfeljebb 3 kg-os töltettel való használatra alkalmas.
Amikor az opció aktív, a KÍMÉLŐ ikon világít.
ÉRZÉKENY
Gyakran viselt ruhaneműk kíméletes szárításához. A program teljes melegítési
beállítással indul, amely később a program előrehaladtával mérséklődik a mo‐
sott ruha kímélése érdekében.
Amikor az opció aktív, a ÉRZÉKENY ikon világít.
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS
Beállításra kerül egy 90 perces gyűrődésgátló fázis. A kijelző most a hosszú
gyűrődésgátló ikont mutatja. Ennek a kiegészítő opciónak a kiválasztásakor
a szárítási ciklus végén a gyűrődésgátló fázis (30 perc) 60 perccel meghos‐
szabbodik. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bármikor kivehető.
2) a pamut/könnyen kezelhető és a pamut/műszálas ing programokhoz
26
Szárítás
FIGYELMEZTETŐ HANG
A készülék kikapcsolt FIGYELMEZTETŐ HANG funkcióval kerül leszállításra.
A gomb a funkció ki- és bekapcsolására szolgál. Bekapcsolt funkció esetén a
FIGYELMEZTETŐ HANG ikon megjelenik a kijelzőn.
A csengő vagy egy dallam az alábbi esetekben szólal meg:
– ciklus vége
– gyűrődésgátló szakasz és amikor a fázis elkezdődik vagy véget ér
– ciklus megszakítása figyelmeztető
– riasztás miatt
GYEREKZÁR
A gyerekzárral azt lehet beállítani, hogy egy programot ne indíthassanak el
véletlenül, illetve hogy egy folyamatban lévő programot ne változtathassanak
meg véletlenül. A gyerekzár az összes gombot és a programgombot is lezárja.
OPCIÓK és az OK gomb 5 másodpercig tartó egyidejű
A gyerekzár az
lenyomásával kapcsolható ki.
– A program elindítása előtt: a készülék nem használható
– A program elindítása után: a folyamatban lévő program nem változtatható
meg
A gyerekzár ikon jelenik meg a kijelzőn és mutatja, hogy be van kapcsolva
a gyerekzár. A gyerekzár a program befejeződésével nem kapcsol ki. Ha Ön
új programot szeretne beállítani, először ki kell kapcsolnia a gyerekzárat.
FORDULATSZÁM
Ha a mosógépben lévő mosás a szárítási ciklus előtt először szivattyúzásra
került, a szárító beállítható úgy, hogy igazodjon az első szivattyúzási folyamat
centrifugálási sebességéhez. Minél nagyobb volt a centrifugálási sebesség,
annál rövidebb a szárítási ciklus hossza.
OPCIÓK OP‐
Indítsa el a FORDULATSZÁM opciót, majd addig nyomja az
CIÓK gombot, amíg a kijelző az első szivattyúzás kívánt centrifugálási sebes‐
ségét nem mutatja. Ha nem választ centrifugálási sebességet, semmilyen ér‐
ték nem jelenik meg.
Bizonyos programoknál (ilyenek az idővezérelt ciklusok) nincs érvényes cent‐
rifugálási sebesség, a kiválasztása nem lehetséges, és csak három vízszintes
vonal látható. Rendelkezésre álló választási lehetőségek: 800 és 1800 fordu‐
lat/perc érték között 100-as lépésekben.
A maximális érték a kiválasztott program függvénye, a minimum érték mindig
800 fordulat/perc
Bizonyos programoknál (ilyenek az idővezérelt ciklusok) nincs érvényes cent‐
rifugálási sebesség, így annak kiválasztása nem is lehetséges és csak három
vízszintes vonal látható, ami nem beállított vagy ismeretlen értéket jelent.
A felhasználói kezelőfelület mindig megjegyzi a centrifuga utolsó kiválasztását
és azt alapértelmezettként fogja javasolni minden újonnan kiválasztott prog‐
ramhoz. Ha a megjegyzett centrifugálási sebesség meghaladja az engedé‐
lyezett maximum értéket, akkor a készülék azt automatikusan lecsökkenti a
kiválasztott programhoz lehetséges maximum értékre.
Szárítás
27
IDŐ kiválasztása
A program időtartamának kiválasztása az IDŐPROGRAMOZÁS program
beállítása után. A programok időtartamát 10 perc és 3 óra között állíthatja be
10 perces fokozatokban.
1. Forgassa az IDŐPROGRAMOZÁS állásba a programkapcsolót. A kijel‐
zőn 0:10 perc látható (ez felel meg a hűtési fázisnak).
2. Nyomja meg többször az TIME gombot, amíg a program kívánt idotar‐
tama meg nem jelenik a kijelzon, pl. 0:20 egy 20 perces program esetén.
Ha Ön nem választja ki a program időtartamát, a szárítás automatikusan 10
percig fut majd.
Késleltetett start kiválasztása
Lásd a ProSteam rendszer fejezetben, a Késleltetett start kiválasztása című
részt.
A szárítóprogram elindítása
Nyomja meg a
START PAUSE gombot. A program elindul.
A ciklus előrehaladását a folyamatjelző
sáv, efölött pedig az éppen futó ciklussza‐
COTTON SHIRTS
Press START to run
kasz neve jelzi.
programme.
Nedves ruhadarabok esetén néhány perc
MED --- --elteltével a készülék pontosan mutatja a
program időtartamát és a ciklus végéig hát‐
ralevő időt.
0:21
13:22
Normális jelenségnek számít amikor egy szárítási program során a készülék‐
ből zaj hallható, ha a dobba kemény részekkel (például fémgombokkal) ellátott
ruhák kerülnek.
A program módosítása
Egy véletlenül kiválasztott program megváltoztatásához a program elindítása
előtt először a programkapcsolót el kell forgatni Ki állásba, majd egy új prog‐
ramot kell beállítani.
A program elindítása után a kiválasztás többé nem alkalmazható közvetlenül.
Ha Ön mégis megkísérli a programgomb segítségével megváltoztatni a prog‐
ramot, a következő üzenet jelenik meg:
Forgassa a programkapcsolót az utoljára használt állásba.
Ez azonban nem befolyásolja a szárítási programot.
Utólagos ruhaberakás vagy -kivétel a program vége előtt
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
VIGYÁZAT
Lehet, hogy a ruha és a dob forró. Égésveszély!
2. Töltsön be vagy vegyen ki ruhadarabokat.
3. Zárja be jól a betöltőajtót. A zárnak hallhatóan be kell kattannia.
28
Szárító állvány
4. A szárítási ciklus folytatásához nyomja meg a
bot.
START PAUSE gom‐
A szárítási program befejeződése / a ruha kivétele
A szárítási ciklus befejezése után 0:00 kezd villogni és az alábbi üzenetek:
Befejezve Please remove the laundry és Gyűrődésgátlás egymást váltva lát‐
szanak a kijelzőn. Ha a csengőt bekapcsolta, akkor rendszeres időközönként
hangjelzések hallhatók.
A szárítási programot automatikusan követi egy rövid gőzölési szakaszokat
tartalmazó gyűrődésgátló szakasz, amely kb. 30 percig tart.
A gyűrődésgátló szakasz során a dob körben forog. Ezáltal a ruha lazává válik,
és megszűnnek a gyűrődések. A szárított ruha a gyűrődésgátló fázis alatt bár‐
mikor kivehető. A gyűrődések elkerülése érdekében amennyire lehet, gyorsan
szedje ki a szárított ruhát.
1. A szárított ruha kiszedéséhez nyissa ki a betöltőajtót.
2. A ruha kivétele előtt a mikroszűrőből távolítsa el a szöszöket. A legjobb, ha
ezt a műveletet nedves kézzel végzi. (Ld. az "Ápolás és tisztítás" című fe‐
jezetet.)
3. Vegye ki a ruhát.
KI állásba a programkapcsolót.
4. Forgassa
Minden szárítási ciklus után
– Tisztítsa meg a mikroszűrőt és a finomszűrőt
– Engedje le a kondenzvíztartály tartalmát (lásd az "Ápolás és tisztítás" feje‐
zetet.)
5. Zárja be az ajtót.
Szárító állvány
A szárítóállvány lehetőséget nyújt arra, hogy mosható gyapjúszöveteket és
sportcipőket szárítson. A szárítóállvány nem forog a ruhaszárító dobbal együtt.
Ez lehetővé teszi gyapjú ruhaneműk vagy sportcipők szárítását.
Amikor nedves, a gyapjút a lehető legkevesebbet szabad mozgatni, mivel
könnyen összegubancolódik, tehát a szárítóállvány a megoldás.
A sportcipők nem száríthatók az állvány nélkül, mert súlyuknál fogva kárt
okoznának a dobban.
Az állvány első kicsomagolásakor, kérjük, lapozza fel az üzembe helyezésre
vonatkozó fejezetet.
VIGYÁZAT
Az állvány felszerelése előtt ellenőrizze a szárítógép dobját. Üresnek kell len‐
nie!
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
Szárító állvány
2. Helyezze be az állványt.
Emelje fel vízszintesen az állványt a
dobban. Engedje le az állványt,
amíg az elülső oldalon lévő tartóel‐
em fel nem fekszik a nyílásra.
3. Tegye a kimosott darabokat az áll‐
ványra:
– Terítse ki a ruhaneműt az állvány‐
ra, és görgesse azt felfele anél‐
kül, hogy összenyomná vagy
meghajlítaná.
– Helyezze a sportcipőket az áll‐
ványra úgy, hogy a fogantyú tá‐
masztékként felfele van fordítva.
Vegye ki a talpbéléseket, és helyezze őket
a cipők mellé az állványra. Kösse össze a
cipőfűzőket.
4. Válassza ki a szükséges program‐
futási időt, 10 perces intervallumok‐
ban választható 30 perctől legfel‐
jebb 180 percig.
Nyomja meg az IDŐ gombot an‐
nyiszor, amennyiszer szükséges,
amíg a szükséges programfutási idő
nem látható a kijelzőn.
START PAUSE
5. Nyomja meg a
gombot. A program elindul.
6. A szárítási program végén nyissa ki
a betöltőajtót, és vegye ki a ruhadarabokat vagy a cipőket.
7. Forgassa Ki állásba a programkapcsolót.
8. A szárítás végén vegye ki az állványt a dobból.
29
30
Ápolás és tisztítás
Ápolás és tisztítás
A szöszgyűjtő szűrő megtisztítása
A szűrők a szárítás közben felhalmozódó szöszt mind összegyűjtik. A szárító
tökéletes működésének a biztosítása érdekében a szöszgyűjtő szűrőt (a mik‐
roszűrőt és a finomszűrőt) minden szárítási ciklus után meg kell tisztítani.
A kijelzőn megjelenő Kérjük, tisztítsa ki a szűrőt. üzenet emlékezteti Önt ennek
a műveletnek az elvégzésére.
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítót a szöszgyűjtő szűrő nélkül, illetve sérült vagy
eldugult szöszgyűjtő szűrővel.
1. Nyissa ki a betöltőajtót
2. Nedves kézzel tisztítsa meg a töl‐
tőnyílás alsó részébe beépített
mikroszűrőt,
3. Bizonyos idő elteltével a ruhában
lévő mosószermaradvány miatt
patinaréteg alakul ki a szűrőkön.
Amikor ezt tapasztalja, tisztítsa
meg a szűrőket meleg vízzel és
egy kefe segítségével. Húzza ki a
szűrőt az ajtóból. Betehető úgy,
hogy a fogazata balra vagy jobbra
nézzen).
Tisztítás után ne felejtse el vissza‐
tenni.
4. Nyomja meg a durvaszűrőn a ki‐
oldó gombot.
A durvaszűrő ekkor kiugrik.
Ápolás és tisztítás
31
5. Emelje ki a finomszűrőt.
6. Távolítsa el a finomszűrőről a
szöszt. A legjobb, ha ezt a műve‐
letet nedves kézzel végzi.
Tisztítsa meg a szűrő egész területét.
7.
8.
9.
10.
11.
A szűrők környezetét nem kell
minden szárítási ciklus után meg‐
tisztítani, de rendszeresen ellen‐
őrizni kell és szükséges esetén el
kell távolítani a szöszt.
Ehhez fogja meg a durvaszűrő te‐
tejét, húzza felfelé, amíg ki nem szabadul a két konzol közül.
Távolítson el minden szöszt a szű‐
rők környezetéből. A legjobb, ha
ezt a műveletet porszívóval végzi.
Nyomja be a betöltőajtón lévő kon‐
zolok közé a durvaszűrő mindkét
nyelvét, amíg a helyükre nem pat‐
tannak.
Tegye vissza a finomszűrőt.
Nyomja meg a durvaszűrőt, amíg
a zár nem rögzíti.
A finomszűrő beszerelése nélkül a durva‐
szűrő nem pattan be a helyére, és a betöl‐
tőajtót nem lehet becsukni.
Az ajtó tömítésének megtisztítása
Közvetlenül a szárítási ciklus befejeződése után törölje le az ajtó tömítését
nedves ruhával.
Ürítse ki a kondenzvíztartályt
A kondenzvíztartályt minden szárítási ciklust követően ürítse ki.
32
Ápolás és tisztítás
Az alábbi esetben korlátozott vagy teljesen elhagyható lehet a kondenzvíztar‐
tály kiürítése:
– nyitott keringető rendszer ProSteam programok használatakor (lásd a Víz‐
keringető rendszer fejezetet)
– közvetlen leengedő rendszer megléte (lásd a Különleges tartozékok fejeze‐
tet)
Ha a kondenzvíztartály tele van, a folyamatban lévő program automatikusan
megszakad, és a kijelzőn a következő üzenet látható: The tank is full. Please
empty it and then press START. A program folytatásához először ki kell üríteni
a kondenzvíztartályt.
VIGYÁZAT
A kondenzvíz ivásra vagy főzésre nem alkalmas.
1. Vegye ki teljesen a kondenzvíztar‐
tályt tartó fiókot 1, és húzza ki a vég‐
pontig a kondenzvíztartály leeresz‐
tő csövét 2.
2
1
2. Öntse a kondenzvizet a mosdóba
vagy más hasonló lefolyóba.
3. A leeresztőcsatlakozásokat csúsz‐
tassa a helyükre, és tegye vissza a
kondenzvíztartályt.
Mit kell tenni, ha a kondenzvíztar‐
tály telített állapota miatt megsza‐
kad egy program: A szárítási ciklus
folytatásához nyomja meg a
START SZÜNET gombot.
A kondenzvíztartály térfogata kb. 4 liter. Ez kb. 7 kg, előzőleg 1000 fordulat/
perc sebességen kicentrifugált ruha szárításával termelődik ki.
4. A kondenzvíz felhasználható desz‐
tillált vízként, pl. gőzöléses progra‐
mokhoz. Először azonban szűrje át
a kondenzvizet az esetleges marad‐
ványok vagy kisebb szöszök eltávo‐
lítása érdekében.
A szűréshez használja a kapott szűrő‐
betétet: A szűrőbetét tetején, közvetle‐
nül a szűrőn át öntse ki a vizet a tar‐
tályból.
Ápolás és tisztítás
33
A hőcserélő tisztítása
Ha a Kérjük, tisztítsa ki a kondenzátort. üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a
hőcserélőt meg kell tisztítani.
FIGYELEM
Ha a szösszel eltömített hőcserélővel üzemelteti a szárítógépet, kárt idézhet
elő benne. Ugyanakkor ez megnöveli az energiafogyasztást is.
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Nyissa ki a lábazati ajtót. Ehhez le
kell nyomni az ajtónyílás alján lévő
kioldó gombot, és bal oldali irány‐
ban ki kell nyitni a lábazati ajtót.
3. Tisztítsa meg a szöszöktől az ajtó
belsejét és a hőcserélő elülső kam‐
ráját. Az ajtótömítést nedves ruhá‐
val törölje le.
4. Fordítsa mindkét zárbetétet befelé.
5. A fogantyú segítségével húzza ki a
hőcserélőt a lábazatból, és tartsa
vízszintesen, nehogy az esetleg
bennmaradt víz kiömöljön.
6. A hőcserélő kiürítéséhez tartsa füg‐
gőlegesen egy mosdótál fölé.
FIGYELEM
A tisztításhoz ne használjon éles tár‐
gyakat. A hőcserélőn szivárgások ala‐
kulhatnak ki.
7. Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Legjobb, ha egy kefét használ, vagy ha alaposan leöblíti egy kézi zuhany
segítségével.
8. Helyezze vissza a hőcserélőt, és rögzítse a helyére (fordítsa mindkét zár‐
betétet kifele, amíg a helyükre nem pattannak).
9. Csukja be a lábazati ajtót.
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárítót a hőcserélő nélkül.
34
Mit tegyek, ha ...
A dob tisztítása
Ha a Kérjük, tisztítsa ki a vízszűrőt. üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a
keringető szűrőt meg kell tisztítani. A szelep/szűrő a tartályfogantyú mögött
található - lásd a "Termékleírás" fejezetet.
1. Húzza ki teljesen a kondenzvíztar‐
tályt tartó fiókot.
2. Fordítsa el a szelepet/szűrőt OFF
helyzetbe.
3. A szelep/szűrő teljes kiürüléséig
várjon néhány másodpercet.
4. Húzza ki a szelepet/szűrőt.
5. Meleg víz alatt tisztítsa ki a szelepet/
szűrőt.
6. Helyezze vissza a szelepet/szűrőt.
7. Fordítsa el a szelepet/szűrőt ON
helyzetbe.
A dob tisztítása
FIGYELEM
A dob tisztításához ne használjon dörzsölőszereket vagy acélpárnát.
A vízből vagy tisztítószerekből származó vízkő alig látható réteget képezhet a
dob belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz állapotát nem lehet megbízhatóan
mérni. A ruha a vártnál nedvesebb lesz a szárítóból kivételkor.
A dob belsejét és a dob bordázatát normál háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes
tisztítószerrel) tisztítsa meg.
Tisztítsa meg az üzemi képernyőt és a házat
FIGYELEM
Ne használjon bútortisztítót vagy agresszív tisztítószereket a készülék tisztí‐
tásához.
Nedves ruhával törölje le az üzemi képernyőt és a házat.
Mit tegyek, ha ...
Önálló hibaelhárítás
Ha működés közben figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn, akkor pontosan
tartsa be az üzenetben foglaltakat. Ha nem találja a megoldást a problémára,
kapcsolja ki, majd be ismét a készüléket. Nullázza le a programokat. Nyomja
START SZÜNET gombot. Ha a hibajelzés továbbra is megmarad,
meg a
kérjük, értesítse a helyi szervizközpontot.
Probléma
Lehetséges ok
Elhárítás
Mit tegyek, ha ...
Nem működik a
szárítógép.
A ProSteam prog‐
ram nem indul el.
Üzenet a kijelzőn:
35
A hálózati dugasz nincs csat‐
lakoztatva, vagy a biztosíték
nem működik megfelelően.
Csatlakoztassa a hálózati alj‐
zatba. Ellenőrizze a biztosíté‐
kot a biztosítéktáblán (háztar‐
tási telepítés).
Nyitva van a betöltőajtó.
Zárja be a betöltőajtót.
Megnyomta a
START
SZÜNET gombot?
Nyomja meg újra a
START SZÜNET gombot.
A víztartály üres.
Töltse fel a víztartályt.
The steam water
A keringető szelep zárva (KI
tank is empty. Plea‐ helyzetben) van
se fill it and then
press START.
Fordítsa el a keringető szele‐
pet BE helyzetbe.
Rossz programot választott
(pl.
GYAPJÚ helyett
MŰSZÁLAS).
Figyelje a szövet összetételét.
Túl kicsi gőzszintet állított be.
Állítson be nagyobb gőzszin‐
tet.
Tegyen kevesebb, illetve egy‐
A készülékben túl sok vagy túl
máshoz jobban hasonlító ru‐
különböző ruha van.
hát a készülékbe.
A ProSteam prog‐
ram lefutása után a A gyűrődésgátló szakasz be‐
ruhadarabok nem
fejezéséig nem vette ki a ru‐
elég simák.
hákat.
A gyűrődésgátló szakasz elin‐
dulása után minél előbb szed‐
je ki egyenként a ruhákat a ké‐
szülékből.
Nem tette ki ruhaszárítóra és/ Tegye ki a ruhákat ruhaszárí‐
vagy nem igazított alakra a ru‐ tóra, gombolja be a gombokat
hákat.
és igazítsa alakra a ruhákat.
A több rétegből álló darabok
rendszerint elveszítik alakju‐
kat.
Miután kikerültek a készülék‐
ből, a több rétegből álló dara‐
boknál vasalással igazítsa
meg az alakot.
A ProSteam prog‐
ram lefutása után a A ProSteam program hatása
ruhadarabokon
az, hogy a ruhák kisimulnak.
nincs gyűrődés.
A ProSteam program után a
vasalás ismét gyűrődést okoz.
Rossz programot választott.
Válasszon másik programot,
amikor legközelebb szárít
(lásd a "Programáttekintés" c.
fejezetet).
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrő‐
ket.
Eldugult a szöszgyűjtő szűrő.
Tisztítsa meg a szöszgyűjtő
szűrőt.
Nem elégedett a
szárítás eredmé‐
nyével.
36
Mit tegyek, ha ...
A hőcserélőn eltömíti a szösz. Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Túl nagy ruhatöltet.
Vegye figyelembe az ajánlott
töltetmennyiségeket.
A lábazati területen lévő szel‐
lőzőnyílások le vannak fedve.
Tegye szabaddá a lábazati te‐
rületen lévő szellőzőnyíláso‐
kat.
Tisztítsa meg a dob belső fel‐
ületét és a dob bordázatát.
Maradványok a dob belső fel‐ Változtasson a beállításon a
ületén vagy a dob bordázatán.
SZÁRAZSÁGI FOKOZAT
funkció segítségével (ld. a
"Szárítás" című fejezetet)
Az üzembe helyezés helyszí‐
nén a víz vezetőképessége el‐
tér a készülék standard beállí‐
tásától.
Programozza át a szárítási fo‐
kozatra vonatkozó standard
beállítást (lásd "A készülék be‐
állításai" című fejezetet).
Nem csukódik be a
betöltőajtó. Üzenet
A finom szita nincs a helyén,
Helyezze be a finom szitát, és/
a kijelzőn: Please
és/vagy a durvaszűrő nem ug‐ vagy pattintsa a helyére a
check if the door is
rott be a helyére.
nagy szöszszűrőt.
closed properly and
then press START.
Gombnyomásra
nem reagál a ké‐
szülék.
Nem világít a dob‐
ban a lámpa.
Szárítási védelem. A program
elindítása után ezt az opciót
többé nem lehet használni.
Forgassa
KI állásba a prog‐
ramkapcsolót. Válassza ki is‐
mét az adott programot.
A programkapcsoló
lásban van.
Fordítsa a programkapcsolót a
VILÁGÍTÁS állásba vagy
bármelyik programra.
KI ál‐
Kiégett az égő.
A kijelzett program
időtartama hibásan
változik, vagy hos‐
szú ideig változat‐
lan marad.
A program nem mű‐
ködik és az: The
A program időtartama a ruha‐
töltet típusától és mennyiségé‐
Automatikus folyamat; ez nem
től, valamint nedvességi szint‐
a készülék hibája.
jétől függően automatikusan
helyesbítésre kerül.
tank is full. Please
empty it and then
A kondenzvíztartály tele van.
press START or
Kérjük, ürítse ki a
tankot. üzenet jele‐
nik meg.
Cserélje ki a körtét (ld. a kö‐
vetkező fejezetet).
Ürítse ki a kondenzvíztartályt,
majd indítsa el a programot a
START SZÜNET gomb‐
bal.
Mit tegyek, ha ...
A szárítási ciklus a
program elindítása
után túl gyorsan be‐
fejeződik. Megjele‐
nik a Befejezve
üzenet.
A szárítási ciklus
szokatlanul sokáig
tart. Megjegyzés:
Kb. 5 óra elteltével
a szárítási ciklus
automatikusan vé‐
get ér (ld. "A szárí‐
tási ciklus befejező‐
dése" című fejeze‐
tet).
Elszíneződés
37
A betöltött ruha mennyisége
nem elegendő, vagy maga a
ruha túl száraz a kiválasztott
programhoz.
Válassza az időzített progra‐
mot, vagy egy erősebb szárí‐
EXTRA
tási szintet (pl. az
SZÁRAZ opciót a
SZEK‐
RÉNY-SZÁRAZ helyett).
Eldugult a szöszszűrő.
Tisztítsa meg a szöszszűrőt.
Eldugult a szöszgyűjtő szűrő.
Tisztítsa meg a szöszgyűjtő
szűrőt.
Túl nagy a ruhatöltet mennyi‐
sége.
Csökkentse a töltet mennyisé‐
gét.
A ruha nincs elég jól kicentri‐
fugálva.
Centrifugálja ki jobban a ruhát.
Különösen magas szobahő‐
mérséklet. A kompresszor ide‐
iglenes kikapcsolása a túlter‐
helés elkerülése érdekében.
Automatikus folyamat, nincs
semmi baj a készülékkel. Le‐
hetőség szerint csökkentse a
szobahőmérsékletet.
A textíliák színtartása.
Ellenőrizze a textíliák színtar‐
tását. Csak a hasonló színű
textíliákat kezelje együtt.
A belső világításhoz tartozó égő cseréje
Használjon szárítógépekhez tervezett különleges égőket. A 112 552 000-5 té‐
telszámú különleges égő beszerezhető az Ügyfélszolgálati Osztálytól.
A készülék bekapcsolásakor a belső világítás az ajtó kinyitásakor 5 percen
belül kialszik.
VIGYÁZAT
Ne használjon normál izzókat! Ezek túl sok hőt fejlesztenek, és károsíthatják
a készüléket!
Az égő cseréjének megkezdése előtt húzza ki a készüléket a hálózatból; ál‐
landó csatlakozással: teljesen csavarja ki vagy hatástalanítsa a biztosítékot.
1. Csavarja le az égőt fedő burkolatot (ez közvetlenül felül, a töltőnyílás mö‐
gött található); lapozza fel "A készülék leírása" című fejezetet.)
2. Cserélje ki a kiégett égőt.
3. Csavarja vissza a helyére a burkolatot.
Ellenőrizze az o-gyűrű tömítés helyes pozícionálását, mielőtt visszacsavarná
az ajtóvilágítás fedelét. Ne üzemeltesse a szárítógépet, amikor az o-gyűrű tö‐
mítés hiányzik az ajtóvilágítás fedelében.
VIGYÁZAT
Az égő cseréjének megkezdése előtt húzza ki a készüléket a hálózatból; ál‐
landó csatlakozással: teljesen csavarja ki vagy hatástalanítsa a biztosítékot.
38
BEÁLLÍTÁSOK
BEÁLLÍTÁSOK
A BEÁLLÍTÁSOK alatt beállítható speciális
opciók az egyes szárítási ciklusoktól füg‐
SYNTHETIC SHIRTS
0:19
SPIN SPEED
9:42
getlenül a – kikapcsolás vagy a hálózati
SETTINGS
csatlakozó kihúzása után is megmaradnak
Back
a készülék memóriájában.
A beállításokhoz:
OPCIÓK gombot,
1. Addig nyomja az
amíg a BEÁLLÍTÁSOK nincs bekere‐
tezve.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
OK gombot.
3. Az
OPCIÓK gombbal menjen végig a listán.
Ha a beállítások nézetnél néhány másodpercig nem történik semmi, akkor
visszatér a főnézet.
Az előző nézethez mindig a Vissza választásával és OK megerősítéssel jut‐
hat vissza.
NYELV
Az alapértelmezés szerint a nyelvbeállítás mindig az első.
1. Nyomja meg az OK gombot - a nyelvrövidítés fölötti keret villogni kezd.
2. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg be nem állítja a kívánt nyelvet.
3. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
IDŐ
1. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik az IDŐ ki‐
választása.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot - az órajelzés villogni
kezd.
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik az óra be‐
3. Addig nyomja az
állítása.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot - a percjelzés villogni
kezd.
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik a percek
5. Addig nyomja az
beállítása.
6. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
FÉNYERŐ
1. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik az FÉNY‐
ERŐ kiválasztása.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot - a vonalkijelző körüli keret
villogni kezd.
3. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik a fényerő
beállítása.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
BEÁLLÍTÁSOK
39
KONTRASZT
1. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik az KONT‐
RASZT kiválasztása.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot - a vonalkijelző körüli keret
villogni kezd.
3. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik a kontraszt
beállítása.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
VÍZKEMÉNYSÉG
A víz változó mennyiségben mészkövet és ásványi sókat tartalmaz, amelyek
mennyisége a földrajzi helytől függően változik, megváltoztatva ezzel a víz
vezetőképességi értékeit is.
A víz vezetőképességében meglévő jelentős eltérések a gyárilag előre beál‐
lított értékekhez képest némileg befolyásolhatják a ruhanemű maradék ned‐
vességét a ciklus végén. A szárítógép lehetővé teszi a szárítási érzékelő ér‐
zékenységének szabályozását a víz vezetőképességi értékei alapján.
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik az VÍZKE‐
1. Addig nyomja az
MÉNYSÉG kiválasztása.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot - a vonalkijelző körüli keret
villogni kezd.
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik a vízke‐
3. Addig nyomja az
ménység beállítása.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
Rendelkezésre álló választási lehetőségek:
- alacsony vezetőképesség <300 µS/cm
–
- közepes vezetőképesség 300-600 µS/cm
–
- magas vezetőképesség >600 µS/cm
–
A
érték alapértelmezett.
VÍZTARTÁLY TELE - BE/KI
A program végén letilthatja a tartály jelzését, például ha külső kondenzvíz le‐
engedést kíván alkalmazni.
1. Addig nyomja az
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik az VÍZ‐
TARTÁLY TELE kiválasztása.
2. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot - a vonalkijelző körüli keret
villogni kezd.
OPCIÓK gombot, amíg meg nem történik a helyes
3. Addig nyomja az
állapot beállítása.
4. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.
A figyelmeztetés alapértelmezett beállítása Be.
40
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Ez a készülék megfelel a következő EU irányelveknek:
– 2006. 12. 12-én kelt 2006/95/EK sz. kisfeszültségi irányelv
– 1989. 05. 03-án kelt 89/336/EGK sz. EMC irányelv, beleértve annak 92/31/
EGK sz. irányelvvel történt módosítását
– 1993. 07. 22-én kelt 93/68/EGK sz., a CE jelölésről szóló irányelv
Magasság x Szélesség x Mélység
85 x 60 x 58 cm
Dob térfogata
108 l
Mélység nyitott betöltőajtó mellett
109 cm
A magasságot a következő segítségével
állítani lehet:
1,5 cm
Üres állapot melletti súly
kb. 48 kg
Töltet mennyisége (programtól függő‐
en)1)
max. 7 kg
Feszültség
230 V
Szükséges biztosíték
16 A
Összteljesítmény
2350 W
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás (7 kg pamut, előzőleg
1000 fordulat/perc sebességen kicentri‐ 3.92 kWh
fugálva) 2)
Átlagos éves energiafogyasztás
284.1 kWh
Használat
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+5°C és + 35°C között
Fogyasztási értékek
A fogyasztási értékek szabványos körülmények között kerültek megállapításra. Elté‐
rések fordulhatnak elő, amikor a készüléket háztartási körülmények között üzemel‐
tetik.
Program
Energiafogyasztás (kWh) / átlagos szárí‐
tási idő (perc)
COTTON CUPBOARD DRY2)3)
3.92 / 125(7 kg töltet, előzetes centrifu‐
gálás 1000 fordulat/perc sebességen)
3,75 (7 kg töltet, előzetes centrifugálás
1200 fordulat/perc sebességen)
3,60 (7 kg töltet, előzetes centrifugálás
1400 fordulat/perc sebességen)
3,20 (7 kg töltet, előzetes centrifugálás
1800 fordulat/perc sebességen)
COTTON IRON DRY2)
3.34 / 107(7 kg töltet, előzetes centrifu‐
gálás 1000 fordulat/perc sebességen)
MŰSZÁL - SZEKRÉNY-SZÁRAZ2)
1.33 / 48(3 kg töltet, előzetes centrifugá‐
lás 1200 fordulat/perc sebességen)
1) Egyes országokban a különböző mérési módszereknek köszönhetően különböző mennyiségi
Üzembe helyezés
41
adatok vonatkozhatnak a töltetre.
2) az EN 61121 szabvánnyal összhangban
Üzembe helyezés
A készüléket függőleges helyzetbe kell hozni a szállításhoz.
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében - a készüléket a mosógéphez
közel helyezze el.
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés
nem halmozódik fel.
• A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömítse el
az elülső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hátlapján található levegőbe‐
meneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt a minimális szinten tartsa a szá‐
rítógép használata során, a készüléket szilárd, sima felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési helyére került, vízmértékkel ellen‐
őrizze, hogy a szárítógép teljesen vízszintben van-e. Ha nincs, a lábak eme‐
lésével vagy lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne csökkentse a padlótól való tá‐
volságot süppedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók használata révén. Ez
hőfelhalmozódást okozhat, ami megzavarhatja a készülék üzemelését.
A szárítógép által kibocsátott meleg levegő elérheti akár a 60°C-ot is. A ké‐
szüléket ezért tilos olyan padlózatra felállítani, amely nem áll ellen a magas
hőmérsékletnek.
Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacso‐
nyabb +5°C-nál, és nem lehet magasabb +35°C-nál, mivel az befolyásolná a
készülék teljesítményét.
VIGYÁZAT
Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt függőlegesen állítva kell szállítani.
VIGYÁZAT
A készüléket tilos üzembe helyezni zárható ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan
ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér.
42
Üzembe helyezés
Távolítsa el a szállításhoz biztosított biztonsági csomagolást.
FIGYELEM
Használat előtt a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolás minden részét el
kell távolítani.
1. Nyissa ki a töltőajtót
2. Húzza ki a dob tetején lévő ragasztó‐
szalagokat a készülék belsejéből.
3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt
és polisztirén paplant.
Szárító állvány kicsomagolása
FIGYELEM
Használat előtt a csomagolási elemeket és az állványt el kell távolítani a dob‐
ból.
Az állvány kicsomagolása:
1. Lehúzva távolítsa el a felső poliszti‐
rol védőelemeket.
2. Távolítsa el a rugalmas szalagot,
amely az állvány fogantyúját a tar‐
tályhoz rögzíti.
1
1
Üzembe helyezés
3. Húzza ki kissé az állvány fogantyú‐
ját (ne teljesen). Fogja meg erőseb‐
ben, és emelje fel.
A könnyebb kicsomagolás érdeké‐
ben fordítsa lefelé az állványt.
4. Vegye ki óvatosan a dobból.
5. Vegye ki a dobból a maradék cso‐
magolási elemeket.
4
43
3
2
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a szükséges biztosítékokat a név‐
tábláról kell leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében van rögzítve (ld. a
"Termékleírás" című fejezetet).
A készüléket földelt aljzathoz csatlakoztassa az érvényben lévő kábelezési
előírásokkal összhangban.
VIGYÁZAT
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a fenti biztonsági szabályok be
nem tartásából adódó károk, illetve sérülések esetén.
Amennyiben a hálózati tápkábelt ki kell cserélni, azt csak szervizközpontunk
végezheti el.
VIGYÁZAT
Az elektromos kábel a gép üzembe helyezése után legyen hozzáférhető.
Az ajtóütköző helyének megváltoztatása
VIGYÁZAT
Az ajtóütköző cseréjének megkezdése előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.
44
Üzembe helyezés
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Csavarja le a készülék elejéről az
A zsanért, majd emelje le a betöl‐
tőajtót.
3. Vegye le a B burkolólemezeket.
Ehhez illesszen az ábrán látható
módon egy vékony csavarhúzót a
nyílásokba, nyomja kissé lefelé,
majd feszítse ki a burkolólemeze‐
ket.
4. Egy megfelelő eszköz segítségé‐
vel gyakoroljon nyomást a C zá‐
róblokkra, és lazítsa ki a pattintós
szerelvényből, emelje ki, majd
miután a blokkot 180°-ban elfordí‐
totta, tegye át a másik oldalra.
5. Csavarja le a betöltőajtóról az A
zsanért, forgassa el 180°-ban, te‐
gye be az ellenkező oldalon, majd
csavarozza le.
6. Először fordítsa el a B burkolóle‐
mezeket 180°-ban, majd tegye át
őket az ellenkező oldalra.
A
B
C
A
B
7. Csavarja le a készülék elejéről a
D
D burkolólemezeket, forgassa el
őket 180°-ban, majd csavarozza le
F
őket az ellenkező oldalon.
8. Csavarozza ki az E ajtózárat, kissé
E
nyomja meg, majd emelje le a ké‐
szülék elejéről.
9. Nyomja be és lefelé az F gombot,
kissé nyomja meg a burkolatot,
D
majd vegye le a készülék elejéről.
10. Cserélje át az E ajtózárat az ellen‐
E
kező oldalra, majd csavarozza le
F
az ajtóreteszt.
11. A másik oldalon tegye fel az F bur‐
kolatot, majd hagyja a gombot a
helyére pattanni.
12. Tegye be a betöltőajtót és a zsa‐
nérokat a készülék elején lévő mé‐
lyedésekbe, és csavarozza le
őket.
Az érintésvédelemmel kapcsolatosan ne feledje: A készülék csak akkor lesz
újra üzembiztos, ha már minden műanyag rész a helyére került.
Szerviz
45
Különleges tartozékok
• rögzítőkészlet
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál
Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál, hogy a szárítógépet és egy (60
cm széles, elöltöltős) mosógépet helytakarékosság céljából egymásra rakva
lehessen beszerelni. A mosógép helyezkedik el alul, arra kerül a szárítógép.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.
• vízelvezető készlet
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál
Telepítési készlet közvetlenül a kondenzvíz lefolyóba, szifonba, vízaknába
stb. vezetéséhez. A kondenzvízgyűjtő tartályt ebben az esetben többet nem
kell leengedni, de továbbra is a rendeltetésszerű helyén kell hagyni a ké‐
szüléken belül.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.
• Lábazat fiókkal
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő eladóknál
A szárítógép optimális magasságba helyezéséhez és további tárolótér elé‐
réséhez (pl. ruhanemű számára).
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott használati utasítást.
Szerviz
Kérjük, műszaki hiba esetén először ellenőrizze, hogy nem tudja-e saját maga
orvosolni a helyzetet a használati utasítás alapján ("Mit kell tennie, ha..." című
fejezet").
Ha Ön nem tudja egyedül orvosolni a helyzetet, forduljon a helyi szervizköz‐
ponthoz.
Ahhoz, hogy gyorsan a segítségére lehes‐
sünk, az alábbi információkra lesz szüksé‐
günk:
– A modell típusa
– Termékszám (PNC)
– Gyári szám (S No.) (a számokat ld. a
névtáblán)
– A hiba típusa
– A készüléken megjelenő esetleges hibaüzenetek
Javasoljuk, hogy írja ide a készülékhez tartozó fontosabb hivatkozási számo‐
kat, mert így szükség esetén azonnal kéznél lesznek:
A modell típusa:
.................................................................................
46
Európai Jótállás
PNC:
.................................................................................
S No.:
.................................................................................
Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézikönyv hátlapján felsorolt országok
mindegyikében a készülék garancialevelében vagy egyébként a törvényben
megszabott időtartamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló az alábbiakban
felsorolt országok közül valamelyik másik országba települ át, az alábbi köve‐
telmények teljesítése esetén a készülékre vonatkozó jótállás szintén áttele‐
píthető: • A készülékre vállalt jótállás a készülék eredeti vásárlásának napjával kez‐
dődik, melyet a vásárló a készülék eladója által kiadott érvényes, vásárlást
igazoló okmány bemutatásával tud igazolni.
• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan időtartamra érvényes és ugyanolyan
mértékben terjed ki a munkadíjra és alkatrészekre, mint a vásárló új lakó‐
helye szerinti országban az adott modellre vagy termékféleségre érvényben
lévő jótállás.
• A készülékre vállalt jótállás a termékhez kötődik, a jótállási jog másik fel‐
használóra átruházható.
• A készülék üzembe helyezése és használata az Electrolux által kiadott uta‐
sításoknak megfelelően történt, és kizárólag háztartásban használták, ke‐
reskedelmi célokra nem.
• A készüléket az új lakóhely szerinti országban hatályos összes vonatkozó
előírásnak megfelelően helyezték üzembe.
A jelen Európai Jótállás rendelkezései a törvény által biztosított vásárlói jog‐
okat nem érintik.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
www.electrolux.com
47
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Er‐
zsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsza‐
wa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q 35 -2774-518
Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce spotre‐
biče SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
48
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
49
50
51
136906340-00-14072008
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement