Zanussi | ZTE170 | Basic Guide | ZANUSSI ZTE170 Basic Guide

HR
CS
HU
PL
Upute za uporabu
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Sušilica
Bubnová sušička
Szárítógép
Suszarka bębnowa
ZTE 170
2
17
32
49
Sadržaj
Važne informacije o sigurnosti _ _ _ _ _ _
Zaštita okoliša _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Postavljanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis proizvoda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Upravljačka ploča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prije prvog korištenja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tablica programa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2
4
4
6
6
6
7
Razvrstavanje i priprema rublja _ _ _ _ _ 9
Svakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Čišćenje i održavanje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12
Što učiniti ako... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13
Postavke uređaja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14
Tehnički podaci _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Zadržava se pravo na izmjene
Važne informacije o sigurnosti
Važno U interesu vaše sigurnosti i radi
osiguravanja ispravne uporabe, prije
postavljanja i prvog korištenja uređaja
pažljivo pročitajte ove upute za uporabu,
uključujući savjete i upozorenja. Kako biste
izbjegli nepotrebne greške i nezgode,
važno je osigurati da sve osobe koje koriste
uređaj vrlo dobro poznaju njegov način rada
i sigurnosne karakteristike. Sačuvajte ove
upute i osigurajte se da ostanu uz uređaj
ako ga selite ili prodajete, tako da svatko
tko ga koristi bude dobro upoznat s radom i
sigurnošću uređaja.
- Pročitajte upute za uporabu prije kori‐
štenja uređaja.
•
•
•
•
Opća sigurnost
• Opasna je izmjena specifikacija ili
pokušaj izmjene ovog proizvoda na bilo
koji način.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od
strane osoba (uključujući djecu) koje
imaju smanjene fizičke ili osjetne sposob‐
nosti ili su bez iskustva ili znanja, osim
ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile
upute vezane uz korištenje uređaja od
osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
• Pazite da se mala djeca i kućni ljubimci
ne popnu u bubanj. Kako bi ste to
spriječili, uvijek prije uporabe provjerite bu‐
banj.
• Predmeti kao što su kovanice, sigurnos‐
ne igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali
2
•
•
tvrdi, oštri materijali mogu uzrokovati
veliku štetu i ne smiju se stavljati u uređaj.
Kako biste spriječili opasnost od požara
koji može prouzročiti prekomjerno su‐
šenje, nemojte sušiti u uređaju slijedeće
predmete: Jastuci, popluni i slično (ti
predmeti akumuliraju toplinu).
Predmeti kao što su plastika (lateks
pjena), kape za tuširanje, vodonepropus‐
ne tkanine, predmeti s postavom od
gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čiš‐
ćenja i održavanja.
Ni u kom slučaju nemojte pokušavati
sami popravljati uređaj. Popravci koje iz‐
vrše osobe bez potrebnog iskustva mogu
prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja.
Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Uvijek zatražite originalne rezervne
dijelove.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što
su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, od‐
stranjivači mrlja, terpentin, vosak ili od‐
stranjivači voska trebaju se oprati u vru‐
ćoj vodi s dodatnom količinom deterdžen‐
ta, prije sušenja u sušilici.
Opasnost od eksplozije: nikada nemojte
sušiti u sušilici predmete koji su bili u kon‐
taktu sa zapaljivim otapalima (benzin,
metilirani alkohol, tekućine za kemijsko
čišćenje i slično). Budući da su te tvari
hlapljive, mogu prouzročiti eksploziju. Su‐
šite u sušilici samo predmete oprane vo‐
dom.
• Opasnost od požara: predmeti koji su
zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje
predstavljaju opasnost od požara i ne
smiju se stavljati u sušilicu rublja.
• Ako ste oprali vaše rublje s odstranjiva‐
čem mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus
ispiranja prije stavljanja u sušilicu.
• Provjerite da upaljači ili šibice nisu
slučajno ostali u džepovima kad odjeću
stavljate u uređaj
Upozorenje
• Opasnost od požara! Nemojte
nikada zaustaviti sušilicu prije za‐
vršetka ciklusa sušenja, osim u
slučaju da odmah izvadite i prostrete
sve artikle tako da se toplina rasprši.
• Ne smijete dopustiti da se dlačice
nakupljaju oko sušilice.
• Opasnost od električnog udara! Nemojte
prskati po uređaju mlazove vode.
• Posljednji ciklus u sušilici odvija se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi se osigu‐
ralo da rublje bude ostavljeno na tempe‐
raturi koja ga neće oštetiti.
• Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čiš‐
ćenje koristili industrijske kemikalije.
• Osigurajte dobru prozračenost u prostoriji
gdje je uređaj postavljen, kako bi izbjegli
da se plinovi od uređaja koji izgaraju dru‐
ga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vra‐
te u prostoriju.
Postavljanje
• Uređaj je težak. Pažljivo ga pomičite.
• Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjeri‐
te da nema oštećenja. Ako postoje
sumnje, nemojte upotrebljavati uređaj i
kontaktirajte servisni centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije
uporabe. Nepoštivanje tog upozorenja
može prouzročiti teška oštećenja na pro‐
izvodu i na imovini. Pročitajte odgova‐
rajući dio u ovom priručniku.
• Sve električarske radove potrebne za po‐
stavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalifi‐
cirani električar ili kompetentna osoba.
• Ako se uređaj nalazi na podu prekrive‐
nom sagom, podesite nožice kako biste
omogućili slobodno kruženje zraka.
• Nakon instaliranja uređaja provjerite da
ne stoji na svojem električnom kabelu.
• Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, ob‐
vezno se mora koristiti komplet za
spajanje (u dodatnoj opremi).
Uporaba
• Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u
domaćinstvu. Nemojte ga upotrebljavati u
druge svrhe.
• Perite samo tkanine koje su namijenjene
pranju u perilici. Slijedite upute na svakoj
etiketi na rublju.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
• Nemojte previše napuniti uređaj. Proči‐
tajte odgovarajući dio u ovom priručniku.
• Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati
u sušilicu.
• Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim na‐
ftnim proizvodima ne smije se sušiti u su‐
šilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čiš‐
ćenje, morate paziti da tekućina prije
stavljanja u uređaj bude uklonjena iz
rublja.
• Pri vađenju utikača iz utičnice nikada
nemojte povlačiti za električni kabel;
uvijek primite za utikač.
• Nikada nemojte koristiti sušilicu ako su
električni kabel, upravljačka ploča, radna
površina ili podnožje oštećeni na način
da se može doći do unutrašnjosti sušilice.
• Omekšivači tkanina, ili slični proizvodi, tre‐
baju se koristiti prema uputama za omekši‐
vače tkanine.
• Oprez - vruća površina : Nemojte dirati po‐
vršinu poklopca žarulje na vratima kada
je svjetlo upaljeno.
(Samo sušilice s unutrašnjim svjetlom u
bubnju)
Roditeljska blokada
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od
strane male djece ili nemoćnih osoba bez
nadzora.
3
• Djeca često ne prepoznaju opasnosti ve‐
zane uz električne uređaje. Djecu je po‐
trebno nadzirati kako biste se osigurali da
se ne igraju s uređajem.
Upozorenje
• Opasnost od gušenja! Sastavni
dijelovi pakiranja (npr. plastični omot,
polistiren) mogu biti opasni za djecu
- držite ih izvan dohvata djece.
• Držite sva sredstva za pranje na sigur‐
nom, izvan dohvata djece.
• Pazite da se djeca ili kućni ljubimci ne po‐
pnu u bubanj.
Zaštita okoliša
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj
ambalaži označuje da se s tim proizvodom
ne smije postupiti kao s otpadom iz
domaćinstva. Umjesto toga treba biti
uručen prikladnim sabirnim točkama za
recikliranje elektroničkih i električkih
aparata. Ispravnim odvoženjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje
ljudi, koje bi inače mogli ugroziti
neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Vaš lokalni gradski ured,
uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva
ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Stari uređaj
Upozorenje
Izvucite utikač iz utičnice kada više ne kori‐
stite uređaj. Prerežite električni kabel i zbri‐
nite ga zajedno s utikačem. Onesposobite
bravu na vratima za punjenje rubljem.
Djeca se tako neće moći zaključati u ure‐
đaju dovodeći svoje živote u opasnost.
dijelovi pakovanja označeni su simbolima,
npr. >PE<, >PS<, itd. Molimo zbrinite mate‐
rijale u odgovarajuće spremnike kod
lokalnog gradskog deponija.
Savjeti za zaštitu okoliša
• U sušilici rublje postaje pahuljasto i
mekano. Omekšivači tkanina stoga nisu
potrebni prilikom pranja.
• Vaša će sušilica raditi uz najveću uštedu
ako:
– uvijek ostavite slobodne otvore za ven‐
tilaciju na dnu sušilice;
– koristite količine rublja koji su navedeni
u pregledu programa;
– osigurate dobru prozračnost u prostoriji
gdje je uređaj postavljen;
– čistite mikrofilter i sitno cjedilo nakon
svakog ciklusa sušenja;
– dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
Potrošnja električne energije ovisi o brzi‐
ni centrifugiranja postavljenoj na perilici
rublja. Viša brzina centrifugiranja - manja po‐
trošnja električne energije.
Ambalaža
Materijal ambalaže ne zagađuje okoliš i
može se reciklirati. Plastični sastavni
Postavljanje
Važno Uređaj se mora pomicati u
okomitom položaju tijekom transporta.
Pozicioniranje uređaja
• Radi praktičnosti preporučujemo po‐
stavljanje uređaja blizu perilice rublja.
4
• Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu
na kojem se ne nakuplja prašina.
• Zrak mora slobodno kružiti oko uređaja.
Nemojte zaprječivati prednju ventilacijsku
rešetku ili rešetke za dovod zraka na
stražnjoj strani uređaja.
• Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površi‐
nu kako bi se vibracije i buka prilikom ra‐
da svele na najmanju moguću mjeru.
• Nakon što ste je postavili u konačni
položaj, libelom provjerite je li sušilica u
ravnini. Ako nije, podižite i spuštajte noži‐
ce dok ne bude postavljena ravno.
• Nožice se ne smiju skidati. Nemojte ogra‐
ničavati slobodan prostor sagovima s du‐
gim dlakama, drvenim trakama ili slično.
To bi moglo izazvati porast topline, što će
utjecati na rad uređaja.
Važno
• Vrući zrak koji proizvodi sušilica može do‐
stići temperature do 60°C. Uređaj se ne
smije postavljati na podovima koji nisu ot‐
porni na visoke temperature.
• Kada sušilica radi, temperatura u prosto‐
riji ne smije biti niža od +5°C i viša od
+35°C, inače može utjecati na rad uređaja.
• Ako je potrebno pomaknuti uređaj, on se
mora transportirati u okomitom položaju.
• Uređaj se ne smije instalirati iza vrata
koja se zaključavaju, kliznih vrata ili vrata
s okovom sa suprotne strane tako da ona
smetaju potpuno otvaranje vrata.
Uklanjanje sigurnosne transportne
ambalaže
Pozor Prije uporabe potrebno je
ukloniti svu ambalažu.
3. Uklonite plastičnu foliju i komad polisti‐
rola iz uređaja.
Električni priključak
Informacije o potrebnoj voltaži električne
mreže, struji i osiguračima navode se na na‐
tpisnoj pločici. Natpisna pločica nalazi se po‐
red otvora za punjenje rubljem (vidi
poglavlje "Opis proizvoda").
Upozorenje Proizvođač otklanja bilo
kakvu odgovornost za štetu ili povrede
do kojih je došlo uslijed nepoštivanja gore
navedenih mjera sigurnosti.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel,
to MORA izvršiti naš servis.
Upozorenje Nakon postavljanja
uređaja električni kabel mora biti
dostupan.
Okretanje smjera vrata
Radi jednostavnijeg punjenja i vađenja
rublja vrata se mogu okrenuti.
Upozorenje Vrata može okrenuti samo
ovlašteni serviser.
Obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Tehničar će okrenuti vrata na vaš trošak.
Specijalni pribor
• komplet za okomito postavljanje
1. Otvorite vrata za
punjenje rubljem
2. Odlijepite ljepljivu
traku u uređaju na
vrhu bubnja.
Dostupan u najbližem ovlaštenom ser‐
visu ili ovlaštenoj trgovini
Te komplete za postavljanje može koristi‐
ti za postavljanje sušilice iznad perilice
rublja (širine 60 cm, s punjenjem
sprijeda), radi uštede prostora. Au‐
tomatska perilica rublja nalazi se dolje, a
sušilica na njoj.
5
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
• komplet za odvod
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
• postolje s ladicom
Dostupan u najbližem ovlaštenom ser‐
visu ili ovlaštenoj trgovini
Komplet za spajanje, za direktno izbaci‐
vanje kondenzata u umivaonik, sifon, od‐
vod i sl. Spremnik za kondenzat se tada
ne mora više prazniti, mora međutim
uvijek ostati na svom mjestu u uređaju.
Dostupan u najbližem ovlaštenom ser‐
visu ili ovlaštenoj trgovini
Za namještanje sušilice na optimalnoj visi‐
ni uz mogućnost dodatnog prostora za
spremanje (npr. rublja).
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
Opis proizvoda
1
6
7
2
8
3
9
10
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Radna ploča
Natpisna ploča
Izmjenjivač topline
Spremnik za vodu
Vrata izmjenjivača topline
Upravljačka ploča
Filteri za dlačice
Vrata za punjenje rublja
Ventilacijska rešetka
Podesive nožice
Upravljačka ploča
5 Kontrolna lampica funkcije
– Svjetla odgode početka
–
Svjetla sušenja
1
2
3
4
5
6
7
1 Programator i
OFF prekidač
2
tipka osjetljivo
3
Tipka Dugi program protiv gužvanja
4
Tipka zujalica
–
svjetla protiv gužvanja/kraj
–
svjetlo kondenzatora
–
svjetlo filtera
–
svjetlo spremnika za vodu
6
Tipka start/pauza
7
Tipka odgoda početka
Prije prvog korištenja
Kako bi uklonili sve moguće ostatke nastale
tijekom proizvodnje, obrišite bubanj sušilice
vlažnom krpom ili obavite kratki ciklus su‐
6
šenja (otp. 30 min), s vlažnim krpama u ure‐
đaju.
PAMUK
suho
PAMUK
vrlo suho
PAMUK
SUHO ZA
ODLAGANJE 1)
PAMUK
VLAŽNO 1)
PAMUK
SUHO ZA
GLAČANJE 1)
Dodatne funkcije/
opcije
6 kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Temeljito sušenje debelih i
dvoslojnih tkanina, npr. komadi od
frotir materijala, ogrtači.
6 kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Temeljito sušenje debelih i
dvoslojnih tkanina, npr. komadi od
frotir materijala, ogrtači.
6 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM
PROTIV GUŽVA‐
NJA ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Temeljito sušenje tkanina jed‐
nakomjerne debljine, npr. komada
od frotir-materijala, pletenih tkanina,
ručnika
6 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM
PROTIV GUŽVA‐
NJA ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za tanke komade od tkanine koje tre‐
ba glačati, npr. pleteninu, pamučne
košulje
6 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM
PROTIV GUŽVA‐
NJA ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za tanke tkanine koje se glačaju,
npr. pletenina, pamučne košulje
Primjena/svojstva
Simboli za održavanje
Programi
maks. količina rublja (težina suhog)
Tablica programa
7
SINTETIKA
suho
SINTETIKA
SUHO ZA
ODLAGANJE 1)
SINTETIKA
SUHO ZA
GLAČANJE
30'
60'
miješano
8
Dodatne funkcije/
opcije
3 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM
PROTIV GUŽVA‐
NJA ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Temeljito sušenje debelih ili vi‐
šeslojnih tkanina, npr. puloveri, po‐
steljina, stolno rublje
3 kg
osjetljivo ,
DUGI PROGRAM
PROTIV GUŽVA‐
NJA ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za tanke tkanine koje se ne glačaju,
npr. sintetičke košulje, stolno rublje,
čarape, donje rublje s kitovom kosti
ili žicom
3 kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za tanke tkanine koje se glačaju,
npr. pletenina, pamučne košulje
1kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za dodatno sušenje pojedinih
komada rublja ili manjih količina od
1 kg
3 kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za sušenje pamučnih i sintetičkih
tkanina, koristi nisku temperaturu
Primjena/svojstva
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Programi
2)
2)
2)
baby odjeća
jeans
Hlađenje
Dodatne funkcije/
opcije
Primjena/svojstva
2 kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Baby ciklus je poseban program za
pranje džempera koji će se sušiti da
budu „spremni za obući“.
6 kg
osjetljivo ,
protiv gu‐
žvanja ,
zujalica ,
odgo‐
da početka
Za rublje za slobodno vrijeme, kao
što su jeans, majice i sl. od mate‐
rijala različite debljine (npr. na okov‐
ratniku, manžetama i na šavovima)
6 kg
zujalica
Simboli za održavanje
maks. količina rublja (težina suhog)
Programi
Poseban program koji traje oko 10
minuta za osvježavanje ili blago čiš‐
ćenje tkanina kompletima za
kemijsko čišćenje koji su dostupni u
slobodnoj prodaji (koristite samo
one proizvode koje proizvođač
deklarira kao odgovarajuće za su‐
šilicu; molimo vas da pri upotrebi po‐
štujte upute proizvođača.)
1) U skladu s IEC61121
2) odaberite
opcija osjetljivo ,
Razvrstavanje i priprema rublja
Razvrstavanje rublja
• Razvrstavanje prema vrsti tkanine
– Pamuk/lan za programe u programskoj
skupini PAMUK .
– Miješane i sintetičke tkanine u pro‐
gramskoj skupini SINTETIKA .
• Razvrstavanje prema etiketi za održa‐
vanje Etiketa za održavanje znači
Sušenje u sušilici je u principu
moguće
Sušenje na uobičajenoj tempera‐
turi
Sušenje na smanjenoj temperaturi
Sušenje u sušilici nije moguće
9
Važno Nemojte stavljati u uređaj mokro
rublje na čijoj etiketi za održavanje nije na‐
vedeno da je prikladno za sušenje u sušilici.
Uređaj se može koristiti za sve mokro rublje
s oznakom da je prikladno za sušenje u su‐
šilici.
• Nemojte sušiti nove, obojene tkanine s
rubljem svijetlih boja. Boje tekstila mogle
bi izblijediti.
• Nemojte sušiti pamučni džersej i pleteni‐
nu na programu suho . Rublje bi se
moglo skupiti!
Priprema rublja
• Kako biste izbjegli zapletanje rublja zatvo‐
rite patent-zatvarače, zakopčajte navlake
za poplune i zavežite slobodne trake i vrp‐
ce (npr. kecelje).
• Ispraznite džepove. Skinite metalne
predmete (spajalice za papir, sigurnosne
igle i sl.).
• Komade od dvoslojnog materijala preokre‐
nite na drugu stranu (npr. na jaknama
koje imaju pamučnu podstavu, pamučni
sloj mora biti izvana). Na taj način ovakve
će se tkanine bolje osušiti.
Težine rublja
Vrsta rublja
ogrtač za kupanje
Masa
1.200 g
Salveta
100 g
Pokrivač za krevet
700 g
Plahta
500 g
Jastučnica
200 g
Stolnjak
250 g
Ručnik
200 g
Stolnjak za čaj
100 g
Spavaćica
200 g
Žensko donje rublje
100 g
Muška radna bluza
600 g
Muška radna bluza
200 g
Muška pidžama
500 g
Bluza
100 g
Muško donje rublje
100 g
Važno Nemojte previše napuniti uređaj.
Poštujte preporučenu maksimalnu količinu
rublja.
Svakodnevna uporaba
Uključivanje uređaja
Okrenite programator na bilo koji program
Uređaj se uključuje.
Upute
1
4
2
5
3
nježno sušenje osjetljivih tkanina
smanjenom temperaturom i za tkanine
osjetljive na temperaturu (npr. akrilik,
viskoza) označene s oznakom:
protiv gužvanja
ukupno produljuje fazu protiv gužvanja za
90 minuta. To omogućuje rublju da se ne
zaplete i ne izgužva.
zujalica
osjetljivo
10
zvučna potvrda:
• kraja ciklusa
• početak i kraj faze protiv gužvanja
• prekid ciklusa
• pogreška
•
Svjetla Sušenja : Ovo svjetlo pokazuje
da je uređaj u fazi sušenja
•
Svjetlo Kraj programa : Ovo svjetlo se
pali na kraju faze hlađenja, tijekom faze
„protiv gužvanja“ i na kraju programa.
•
Svjetlo Spremnika za vodu : Ovo
svjetlo pokazuje da je uređaj u fazi su‐
šenja. Ovo svjetlo se pali na kraju pro‐
grama kako bi vas podsjetilo da treba
isprazniti spremnik za vodu. Ako se
svjetlo upali dok je program u tijeku, zna‐
či da je spremnik za vodu pun. Oglašava
se alarm, program se zaustavlja, svjetlo
tipke Start/Pauza treperi. Ovo svjetlo
također se uključuje kada spremnik za vo‐
du nije pravilno umetnut.
•
Svjetlo Filtera : Ovo svjetlo se pali na
kraju programa kako bi vas podsjetilo da
treba očistiti filtre.
•
Svjetlo Kondenzatora : Pali se svakih
80 ciklusa kako bi vas podsjetilo da treba
očistiti kondenzator.
odgoda početka
omogućite odgodu početka programa su‐
šenja: 3 ili 6 ili 9 sati
1. odabir programa sušenja i dodatnih op‐
cija sušenja
2. Pritišćite tipku odgoda početka sve
dok željena odgoda početka nije oda‐
brana
3. Za aktiviranje tajmera odgode, pritisni‐
te tipku Početak/Pauza
Pokretanje programa
Pritisnite
Za pokretanje sušilice nakon
što ste odabrali program i opcije pritisnite Po‐
četak/Pauza . Isključit će se odgovarajuće
svjetlo. Ako okrenete programator na drugi
položaj dok uređaj radi, alarm će se oglasiti
i treptat će indikator faze programa Tijekom
sušenja bubanj se naizmjenično okreće u
oba smjera.
Svi programi sušenja završavaju s fazom
hlađenja koja traje 10 minuta. Rublje može‐
te ukloniti nakon ove faze.
Ako su vrata uređaja ili mala vratašca na
dnu otvorena dok je program u tijeku, mora‐
te ponovno pritisnuti ovu tipku nakon zatva‐
ranja vrata kako biste ponovno pokrenuli pro‐
gram od točke u kojoj je prekinut. Ovu tipku
treba otpustiti nakon nestanka struje i
nakon vraćanja na mjesto ispražnjenog
spremnika za vodu dok je program u tijeku
te nakon paljenja kontrolnog svjetla
spremnika za vodu.
Start/pauza
U oba slučaja treperi tipka
kako bi vas podsjetila da ponovno treba pri‐
tisnuti tipku start.
Indikatorska svjetla
Ova svjetla označavaju slijedeće funkcije
Izmjena programa
Za promjenu programa koji ste pogreškom
odabrali i već je započeo najprije okrenite
- OFF (Isklj.). Pro‐
programator na položaj
gram se poništava.
Program se ne može više direktno
izmijeniti nakon što je program pokre‐
nut. Ako svejedno pokušate izmijeniti pro‐
gram pomoću programatora, ili funkcijskom
zujalica . 1)), lampi‐
tipkom (izuzev tipke
start/pauza počinje treperiti crveno.
ca
To međutim nema utjecaja na program su‐
šenja (zaštita rublja).
Na kraju programa
Ako na kraju ciklusa ne izvadite rublje, su‐
šilica će obaviti fazu „protiv gu‐
žvanja“ (trajanje: maksimalno 30 minuta).
Ako ne izvadite rublje, sušilica će se au‐
tomatski zaustaviti na kraju faze „protiv gu‐
kraj programa i
žvanja“ Svjetla
spremnika za vodu ostaju svijetliti, a alarm
se oglašava za 2 minute.
1) Samo kod sušilica s tipkom alarma, ako je pritisnuta
11
Okrenite programator na
za isključivanje
uređaja. Izvadite rublje iz bubnja i pažljivo
provjerite da li je bubanj prazan.
Ako ne namjeravate izvršiti još jedno
pranje, zatvorite slavinu za vodu. Ostavite
vrata pritvorena kako biste spriječili stva‐
ranje plijesni i neugodnih mirisa.
govarajuća svjetla faza koje se izvršavaju
svijetle.
Nakon svakog korištenja
• Očistite filtere.
• Ispraznite spremnik za vodu.
Ako otvorite i potom zatvorite vrata
sva od‐
prije okretanja regulatora u
Čišćenje i održavanje
Čišćenje filtera za dlačice
Čišćenje brtve na vratima
Filteri sakupljaju sve dlačice koje se
nakupljaju tijekom sušenja. Kako biste osi‐
gurali pravilan rad sušilice, potrebno je oči‐
stiti filtere za dlačice (mikrofilter i sitno
cjedilo) nakon svakog ciklusa sušenja.
Obrišite brtvu na vratima vlažnom krpom
odmah nakon dovršetka ciklusa sušenja.
Pozor Nikada nemojte koristiti sušilicu
bez raznih filtera za dlačice ili s
oštećenim ili začepljenim filterima.
II
I
1
2
3
4
5
6
7
Pražnjenje spremnika za vodu
Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog
ciklusa sušenja
I
II
Pozor Kondenzirana voda nije
prikladna za piće ili za pripremanje jela
Ako je došlo do prekida programa zato
što je spremnik za vodu pun: za nasta‐
vak ciklusa sušenja pritisnite tipku Start/Pau‐
za .
12
Čišćenje kondenzatora
Čišćenje bubnja
Pozor Nemojte koristiti abrazivna
sredstva ili čeličnu vunu za čišćenje
bubnja.
Važno
• Nikada nemojte raditi bez kondenzatora.
• Začepljeni kondenzator uzrokuje poveća‐
nu potrošnju energije (produljenje ciklusa
sušenja) i oštećenja sušilice.
• Nemojte koristiti oštre predmete za čiš‐
ćenje.
6
7
Kamenac u vodi ili sredstva za čišćenje
mogu stvoriti jedva vidljivu naslagu u
unutrašnjosti bubnja. Stupanj sušenja rublja
tada više nije pravilno registriran. Rublje je
vlažnije nego što ste očekivali kada ga vadi‐
te iz uređaja.
Koristite standardno sredstvo za čišćenje
domaćinstva (npr. sredstvo na bazi octa) za
brisanje unutrašnjosti bubnja i rebara bubnja.
Očistite upravljačku ploču i kućište
Pozor Nemojte koristiti sredstva za
čišćenje namještaja ili agresivna
sredstva za čišćenje za čišćenje uređaja.
Vlažnom krpom obrišite upravljačku ploču i
kućište.
Što učiniti ako...
Problemi koje možete sami riješiti
Problem 1)
Sušilica ne
radi.
Mogući uzrok
Rješenje
Sušilica nije priključena na na‐
pajanje.
Utaknite utikač u utičnicu. Provjerite
osigurač na ploči s osiguračima (kuć‐
na instalacija).
Vrata za punjenje su otvorena.
Zatvorite vrata
Tipka START PAUSE nije pritisnuta. Pritisnite tipku START PAUSE .
Nezado‐
voljavajući
ishod su‐
šenja.
Nije postavljen odgovarajući pro‐
gram.
Postavite odgovarajući program. 2)
Začepljeni filteri za dlačice.
Očistite filtere za dlačice. 3)
Začepljen je izmjenjivač topline.
Očistite izmjenjivač topline. 3)
Premašena je maksimalna težina
punjenja.
Poštujte maks. količinu.
Pokrivena je ventilacijska rešetka.
Otkrijte ventilacijsku rešetku na
donjem dijelu.
13
Ostaci u bubnju.
Očistite bubanj iznutra.
Voda je pretvrda.
Postavite odgovarajuću tvrdoću vo‐
de 4).
Vrata za
Postavite fini filter i/ili utaknite grubi
punjenje
Filter nije na odgovarajućem mjestu.
filter na mjesto.
rubljem se
ne zatvaraju
Err ( Po‐
greška ) na
Pokušajte promijeniti parametre
nakon početka programa.
Isključite i ponovo uključite sušilicu.
Postavite potrebne parametre.
Programator u položaju OFF .
Okrenite ga na DRUM LIGHT (ako
postoji) ili neki drugi program.
Neispravna žarulja.
Zamijenite žarulju (vidi slijedeći dio).
Na LCD
zaslonu
Vrijeme do kraja izračunava se na
vrijeme se
osnovi: vrste, količine i vlažnosti
nenormalno rublja.
odbrojava 5)
Automatski postupak; uređaj nije ne‐
ispravan.
Program
nije aktivan
Spremnik za vodu je pun.
Ispraznite spremnik za vodu 3) , pri‐
tisnite tipku START PAUSE .
Ciklus su‐
šenja je
prekratak
Odaberite vremenski određen pro‐
Mala količina rublja / Rublje je presu‐
gram ili višu razinu sušenja (npr. EX‐
ho za odabrani program.
TRA DRY ).
LCD
zaslonu. 5)
Nema
svjetla u
bubnju
Ciklus su‐
šenja je
predug 6)
Začepljeni filteri za dlačice.
Očistite filtere za dlačice.
Prevelika količina rublja.
Poštujte maks. količinu.
Nedovoljno centrifugirano rublje.
Dobro iscentrifugirajte rublje.
Jako visoka temperatura u prostoriji
– nije pogreška uređaja.
Ako je moguće, snizite temperaturu
u prostoriji.
1) U slučaju da se na LCD zaslonu pojavi poruka o pogrešci (npr. E51 - samo sušilice s LCD
zaslonom): Isključite i ponovo uključite uređaj. Postavite program. Pritisnite tipku START PAUSE .
Ne radi? - obavijestite lokalni servis i navedite šifru pogreške.
2) slijedite preporuke za program – vidi poglavlje Pregled programa
3) vidi poglavlje Njega i čišćenje
4) vidi poglavlje Postavke uređaja
5) samo sušilice s LCD zaslonom
6) Napomena: Nakon približno 5 sati ciklus sušenja automatski završava (vidi poglavlje Dovršetak
ciklusa sušenja ).
Postavke uređaja
Stupanj
14
Primjena
zujalica stalno ugašen
Tvrdoća vode
1. Okrenite programator na bilo koji program.
2. Istovremeno pritisnite
osjetljivo i
protiv gužvanja i
držite pritisnutim za 5 sekundi.
3. Početna postavka alarma je isključeno.
1. Okrenite programator na bilo koji program.
Voda sadrži promjenljivu
2. Istovremeno pritisnite
protiv gužvanja i
start/pauza
količinu kamenca i mine‐
i držite pritisnutim za 5 sekundi. Svjetla označavaju trenu‐
ralnih soli čija količina vari‐
tačnu postavku:
ra prema zemljopisnom
–
Spremnik za vodu - niska provodnost <300 micro S/
području stoga varirajući
cm
njezine vrijednosti provod‐
–
Filtar - srednja provodnost 300-600 micro S/cm
nosti.
Velika odstupanja u pro‐
–
Kondenzator - visoka provodnost >600 micro S/cm
vodnosti vode u odnosu
3. Pritišćite tipku
start/pauza dok ne postavite željenu ra‐
na tvorničke postavke
zinu.
mogu lagano utjecati na
preostalu vlagu u rublju na 4. Za memoriranje postavke pritisnite istovremeno tipke
protiv gužvanja i
start/pauza ili zakrenite gumb u
kraju ciklusa. Vaša vam
OFF (Isklj.)
položaj
sušilica omogućuje re‐
guliranje osjetljivosti se‐
nzora sušenja prema
vrijednostima provodnosti
vode.
Tehnički podaci
Parametar
Vrijednost
Visina x širina x dubina
85 x 60 x 58 cm
Zapremina bubnja
108 l
Dubina s otvorenim vratima za punjenje
109 cm
Visina se može podesiti za
1,5 cm
Težina na prazno
pribl. 40 kg
Količina rublja (ovisno o programu) 1)
maks. 6 kg
Električni napon
230 V
Potreban osigurač
10 A
Ukupna utrošena snaga
2.350 W
Klasa energetske učinkovitosti
C
Potrošnja električne energije (6 kg pamuka,
3,8 kWh
prethodno izbačena voda na 1000 o/min) 2)
15
Parametar
Vrijednost
Prosječna godišnja potrošnja električne
energije
302,5 kWh
Uporaba
Temperatura
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Potrošnja
Vrijednosti potrošnje su utvrđene u standardnim uvjetima. Prilikom uporabe uređaja u
domaćinstvu može doći do odstupanja.
Program
Potrošnja električne energije u kWh /
prosječno vrijeme sušenja u min.
3,8 / 125 (6 kg rublja, prethodno centrifugi‐
rano na 1.000 o/min)
3,40 (6 kg rublja, prethodno centrifugirano
na 1.200 o/min)
Cottons Cupboard (normalno suh pamuk) 3)
3,30 (6 kg rublja, prethodno centrifugirano
na 1.400 o/min)
2,50 (6 kg rublja, prethodno centrifugirano
na 1.800 o/min)
Cottons Iron (pamuk za glačanje) 3)
3,0 / 100 (6 kg rublja, prethodno centrifugi‐
rano na 1.000 o/min)
Synthetics Cupboard (normalno suha sinte‐ 1,35 / 50 (3 kg rublja, prethodno centrifugi‐
rano na 1.200 o/min)
tika) 3)
1) različiti podaci o količini rublja mogu biti potrebni u nekim državama kao rezultat drukčijih metoda
mjerenja
2) u skladu s EN 61121
3) savjeti za ustanove za testiranje: ciklus treba provjeriti u skladu s EN 61121
16
Obsah
Důležitá bezpečnostní upozornění _ _ _
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabulka programů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
17
19
19
21
21
22
22
Třídění a příprava prádla _ _ _ _ _ _ _ _
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavení spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
25
27
28
30
30
Zmĕny vyhrazeny
Důležitá bezpečnostní upozornění
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně
přečtěte návod k použití, včetně rad a
upozornění. Než začnete spotřebič
používat, je důležité se seznámit s jeho
provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto
pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování na
jiné místo nebo prodeje dalším osobám,
aby se tak všichni uživatelé po celou dobu
životnosti spotřebiče mohli řádně
informovat o jeho používání a bezpečnosti.
- Před použitím tohoto spotřebiče si
prosím přečtěte návod k použití.
•
•
•
•
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů nebo jaká‐
koli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, které nejsou pod dozorem či ve‐
dením osoby odpovědné za jejich bezpeč‐
nost.
• Ujistěte se, že se malé děti či malá domá‐
cí zvířata nemohou dostat do bubnu.
Před použitím proto raději vždy zkontroluj‐
te vnitřek bubnu.
• Jakékoliv předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné
tvrdé nebo ostré předměty mohou
•
•
•
spotřebič značně poškodit, a proto se do
spotřebiče nesmí dostat.
V sušičce nesušte následující věci, proto‐
že jejich přesušení by mohlo způsobit po‐
žár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto vě‐
cech se hromadí teplo)
V sušičce se nesmějí sušit předměty z pě‐
nové pryže (latexové pěny), koupací čepi‐
ce, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumo‐
vou vložkou nebo oděvy či polštáře s vy‐
cpávkami z pěnové pryže.
Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič
vždy odpojte od zdroje napájení.
Nikdy se nepokoušejte opravovat
spotřebič svépomocí. Opravy prováděné
nezkušenými osobami mohou vést ke zra‐
nění nebo k vážnému poškození spotřebi‐
če. S opravami se obraťte na místní se‐
rvisní středisko. Vždy žádejte originální
náhradní díly.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej,
aceton, benzín, petrolej, odstraňovače
skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vo‐
sku je nutné nejprve vyprat v horké vodě
s velkým množstvím pracího prostředku,
a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu! Nikdy v bubnové su‐
šičce nesušte prádlo, na které byla použi‐
ta hořlavá rozpouštědla (benzín, metylal‐
kohol, roztoky k chemickému čištění
apod.) Tyto látky jsou těkavé a mohly by
způsobit výbuch. Sušte pouze prádlo vy‐
prané ve vodě.
Nebezpečí požáru! Prádlo, které je po‐
skvrněné nebo namočené v rostlinném
17
oleji nebo oleji na vaření se může vznítit
a nesmí se proto sušit v sušičce.
• Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte jej nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavné‐
ho máchacího cyklu, a teprve pak jej vlo‐
žit do sušičky.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete sušit, nezůstaly plynové za‐
palovače nebo zápalky.
Upozornění
• Nebezpečí požáru! Pokud zastavíte
bubnovou sušičku před koncem suši‐
cího cyklu, musíte všechno prádlo ry‐
chle vyjmout a rozprostřít tak, aby se
teplo mohlo rozptýlit.
• V okolí sušičky se nesmí hromadit vlákna.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vo‐
dy.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá
bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěno ponechání prádla v teplotě, kte‐
rá prádlo nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro odě‐
vy čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalu‐
jících jiná paliva včetně otevřených tope‐
nišť do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda ne‐
ní spotřebič poškozený. V případě pochyb‐
ností spotřebič nepoužívejte a obraťte se
na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte ty‐
to pokyny, může dojít k vážnému poško‐
zení spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz
příslušná část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro za‐
pojení tohoto spotřebiče, smí provádět po‐
18
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte,
zda spotřebič nestojí na elektrickém
přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vy‐
pouštěcí hadici.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je ne‐
zbytné použít speciální spojovací soupra‐
vu k umístění sušičky na pračku (volitelné
příslušenství).
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu pou‐
žití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo určené k sušení v su‐
šičce. Dodržujte pokyny na etiketách odě‐
vů.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s tě‐
kavými ropnými produkty, se nesmí sušit
v sušičce. Pokud jste na oděv použili tě‐
kavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu
před vložením do spotřebiče odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky ta‐
hem za kabel; vždy vytahujte uchopením
zástrčky.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozený tak,
že je vnitřek sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné
prostředky je nutné používat podle poky‐
nů jejich výrobce.
• Pozor - horký povrch ! Při zapnutém svě‐
tle se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
(Pouze modely vybavené vnitřním osvě‐
tlením bubnu)
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru ob‐
sluhovat malé děti ani nemocné či jinak
oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují nebezpečí spo‐
jená s elektrickými spotřebiči. Na malé dě‐
ti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebi‐
čem nehrály.
ren) může být pro děti nebezpečný Uložte jej proto mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky skladujte na
bezpečném místě mimo dosah dětí.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly do‐
stat děti nebo malá domácí zvířata.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový
materiál (např. plastové fólie, polysty‐
Životní prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
Starý spotřebič
Upozornění
Po každém použití sušičky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní ka‐
bel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zá‐
mek plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v
sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.
jsou označeny značkami, např. >PE<,
>PS<, apod. Zlikvidujte prosím veškerý ob‐
alový materiál ve vhodném kontejneru ve
sběrném dvoře v místě svého bydliště.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechra‐
né a měkké. Při praní tedy nemusíte pou‐
žívat aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
– budete udržovat větrací štěrbiny v pod‐
stavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle
přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře vě‐
trat;
– vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto
po každém sušicím cyklu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstředění prádla v pračce. Vyšší ry‐
chlost odstředění - nižší spotřeba energie.
Obalový materiál
Obalový materiál neškodí životnímu
prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly
Instalace
Důležité Při přemísťování musí být
spotřebič ve svislé poloze.
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušič‐
ku v blízkosti pračky.
19
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na
čisté místo, kde se nemohou usazovat ne‐
čistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat
vzduch. Nezakrývejte přední větrací mříž‐
ku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní
straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném po‐
vrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a
hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte
její dokonalé vyrovnání pomocí vodová‐
hy. Jestliže není správně vyrovnaná,
zdvihněte nebo snižte nožičky podle
potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývej‐
te volný prostor mezi sušičkou a podla‐
hou tím, že ji postavíte na koberce s vyso‐
kým vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou
by se pak hromadilo teplo a narušovalo je‐
jí provoz.
Důležité
• Horký vzduch vypouštěný bubnovou su‐
šičkou může dosáhnout teplot až 60°C.
Spotřebič se proto nesmí instalovat na
podlahy, které nejsou odolné vůči vyso‐
kým teplotám.
• Při provozu bubnové sušičky nesmí být te‐
plota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší
než +35°C, protože teplota může ovlivnit
výkon spotřebiče.
• Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravuj‐
te ho ve svislé poloze.
• Spotřebič se nesmí instalovat za zamyka‐
telné dveře, posuvné dveře a dveře se zá‐
věsem na opačné straně, než je závěs
dvířek u spotřebiče tak, že by dvířka su‐
šičky nešla úplně otevřít.
Odstranění bezpečnostních
přepravních prvků
Pozor Před použitím je nutné odstranit
všechny části přepravního balení
20
1. Otevřete plnicí
dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče
odtrhněte lepicí pro‐
užky z horní části
bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a
polystyrénové vycpávky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typo‐
vém štítku. Typový štítek je umístěn u plní‐
cích dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k
nimž došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést naše servisní
středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být
po instalaci spotřebiče přístupný.
Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se
vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.
Upozornění Dvířka smí obrátit pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středi‐
sko. Servisní technik provede změnu směru
otevírání dvířek na vaše náklady.
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo
u specializovaného prodejce
Tyto spojovací soupravy lze použít k umí‐
stění sušičky a automatické pračky (60
cm široké, přední plnění) na sebe kvůli
úspoře místa. Automatická pračka je dole
a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Vypouštěcí souprava
Instalační souprava pro přímé vypouštění
kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu
apod. Kondenzační nádržka se tak již ne‐
musí vylévat, musí však zůstat na svém
místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
K dispozici v servisním středisku nebo
u specializovaného prodejce
Slouží k instalaci sušičky do optimální vý‐
šky a poskytuje další úložný prostor
(např. pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
K dispozici v servisním středisku nebo
u specializovaného prodejce
Popis spotřebiče
1
6
7
2
8
3
9
10
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horní deska
Typový štítek
Výměník tepla
Nádržka na vodu
Dvířka výměníku tepla
Ovládací panel
Filtry na vlákna
Plnicí dvířka
Větrací mřížka
Seřiditelné nožičky
Ovládací panel
2
Tlačítko jemné
3
Tlačítko dlouhá fáze proti zmačk.
4
1
2
3
4
5
1 Volič programu a vypínač VYP
6
7
Tlačítko signál
5 Stavová kontrolka funkce
– Kontrolky odloženého startu
–
Kontrolka fáze sušení
–
Kontrolka fáze proti zmačk./konce
cyklu
21
–
Kontrolka kondenzátoru
6
Tlačítko start/přerušení
–
Kontrolka filtrů
7
Tlačítko odložený start
–
Kontrolka nádržky na vodu
Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, ne‐
bo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30 min.)
s vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se od‐
stranily všechny případné zbytky z výroby.
COTTON
sušení
COTTON
silné sušení
COTTON
sušení k ulo‐
žení 1)
COTTON
lehce za‐
vlhlé 1)
22
Doplňkové funkce/
možnosti
6 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Úplné usušení silných nebo vícevr‐
stvých tkanin, např. froté osušek a
sig‐
zmačk. ,
nál ,
odložený koupacích plášťů.
start
6 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Úplné usušení silných nebo vícevr‐
stvých tkanin, např. froté osušek a
sig‐
zmačk. ,
odložený koupacích plášťů.
nál ,
start
6 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Úplné usušení tkanin stejné tloušť‐
ky, např. froté osušek, pletenin, ruč‐
sig‐
zmačk. ,
odložený níků.
nál ,
start
6 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, ja‐
sig‐
zmačk. ,
ko úplety, bavlněné košile
nál ,
odložený
start
Použití / vlastnosti
Symbol péče
Programy
max. náplň (suché prádlo)
Tabulka programů
COTTON
sušení k že‐
hlení 1)
syntetiky
sušení
syntetiky
sušení k ulo‐
žení 1)
syntetiky
sušení k že‐
hlení
30'
60'
směs
Doplňkové funkce/
možnosti
6 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, ja‐
sig‐
zmačk. ,
ko pleteniny a bavlněné košile.
odložený
nál ,
start
3 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Úplné usušení silných nebo vícevr‐
stevných tkanin, např. svetrů a ložní‐ 2)
sig‐
zmačk. ,
nál ,
odložený ho či stolního prádla.
start
Použití / vlastnosti
Symbol péče
max. náplň (suché prádlo)
Programy
3 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
sig‐
zmačk. ,
odložený
nál ,
start
Pro slabé tkaniny které se nežehlí,
např. košile se snadnou údržbou,
stolní prádlo, dětské oděvy, ponož‐
ky, dámské prádlo s kosticemi nebo
dráty.
2)
3 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, ja‐
sig‐
zmačk. ,
ko pleteniny a bavlněné košile.
odložený
nál ,
start
2)
1 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Pro dosušení jednotlivých kusů prá‐
sig‐
zmačk. ,
dla nebo pro malá množství do 1 kg.
nál ,
odložený
start
3 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
Pro sušení bavlněných a syntetic‐
sig‐
zmačk. ,
kých tkanin; sušení při nízké teplotě.
nál ,
odložený
start
23
dětské oble‐
čení
JEANS
chlazení
Doplňkové funkce/
možnosti
Použití / vlastnosti
2 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
sig‐
zmačk. ,
odložený
nál ,
start
Cyklus pro dětské oblečení je spe‐
ciální program pro sušení svetříků
tak, „aby byly hned připravené k no‐
šení“.
6 kg
jemné ,
dlou‐
há fáze proti
sig‐
zmačk. ,
nál ,
odložený
start
Na oděvy pro volný čas jako džíny,
mikiny apod. z různě silných materiá‐
lů (např. u krku, na manžetách, ve
švech).
6 kg
signál
Symbol péče
max. náplň (suché prádlo)
Programy
Speciální program o délce asi 10 mi‐
nut k osvěžení nebo šetrnému čiště‐
ní oděvů pomocí běžných
prostředků k suchému čištění odě‐
vů. (Používejte pouze výrobky dopo‐
ručené výrobcem jako vhodné pro
sušičky. Řiďte se pokyny k použití
od výrobce.)
1) V souladu s normou IEC61121
2) zvolte možnost
jemné
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
Sušení při normální teplotě
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině
programů COTTONS .
– Smíšené a syntetické pro programy ve
skupině programů syntetiky .
• Třídění podle symbolů péče na etiketě,
které mají následující význam:
Sušení při snížené teplotě
Sušení v bubnové sušičce je mo‐
žné
24
Sušení v bubnové sušičce není
možné
Důležité Nedávejte do sušičky žádné mo‐
kré prádlo, u kterého není na etiketě uvede‐
no, že je vhodné pro sušení v bubnové su‐
šičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré
prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je
vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se
světlým prádlem. Textilní barvy mohou po‐
uštět.
• Nesušte bavlněné kabátky a pleteniny po‐
mocí programu sušení . Prádlo se může
srazit!
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy,
zapněte knoflíky povlaků na polštáře a
přikrývky a svažte volné pásky nebo tka‐
nice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prá‐
dle nezůstaly žádné kovové předměty
(např. sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stra‐
nou ven (např. u větrovek s bavlněnou
vložkou by měla být bavlněná vrstva ve‐
nku). Tyto tkaniny pak lépe uschnou.
Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň prádla.
Druh prádla
Hmotnost
Ubrousek
100 g
Povlak na přikrývku
700 g
Prostěradlo
500 g
Povlak polštáře
200 g
Ubrus
250 g
Osuška
200 g
Utěrka
100 g
Noční prádlo
200 g
Dámské kalhotky
100 g
Pánská pracovní košile
600 g
Pánská pracovní košile
200 g
Pánské pyžamo
500 g
Blůza
100 g
Pánské spodky
100 g
Váhy prádla
Druh prádla
Koupací plášť
Hmotnost
1 200 g
Denní používání
Zapnutí sušičky
Pootočte programovým voličem na libovol‐
ný program. Sušička se zapne
Provozní pokyny
1
2
4
5
3
šetrné sušení se sníženým tepleným výko‐
nem pro choulostivé nebo na teplo citlivé
tkaniny (např. akryl, viskóza), které mají
na etiketě symbol:
dlouhá fáze proti zmačk.
prodlužuje fázi proti zmačkání na celkem
90 minut. Prádlo se tak udržuje volné a ne‐
zmačká se.
signál
jemné
25
zvuková signalizace následujících událos‐
tí:
• konec cyklu
• začátek či konec fáze proti zmačkání
• přerušení cyklu
• chyba
odložený start
umožňuje odložit spuštění sušicího progra‐
mu: 3 nebo 6 nebo 9 hodin
1. zvolte sušicí program a doplňkové funk‐
ce sušení
2. stiskněte opakovaně tlačítko odložený
start , dokud se na displeji nezobrazí
požadovaná doba
3. funkci odloženého startu aktivujete stis‐
knutím tlačítka start/přerušení
Spuštění programu
Stisknutím
tlačítka start/přerušení sušič‐
ku spustíte poté, co jste navolili program a
případné možnosti či funkce. Příslušná kon‐
trolka přestane blikat. Pokud voličem progra‐
mů otočíte do jiné polohy během chodu
spotřebiče, zazní zvukový signál a kontrol‐
ka fáze programu začne blikat. Během su‐
šení se buben střídavě otáčí oběma směry.
Všechny sušicí programy končí desetiminu‐
tovou chladicí fází. Po této fázi můžete prá‐
dlo ze sušičky vyndat.
Pokud během průběhu sušicího programu
otevřete dvířka spotřebiče nebo malá dvířka
na jeho spodku, musíte po zavření dvířek
opět stisknout toto tlačítko, aby došlo k po‐
kračování programu od chvíle jeho přeruše‐
ní. Toto tlačítko je také nutné stisknout po
případném výpadku proudu nebo po opětov‐
ném vložení nádržky na vodu, pokud jste ji
vyprázdnili během sušicího programu poté,
co se rozsvítila kontrolka nádržky na vodu
.
V obou případech bude blikat kontrolka
tlačítka start/přerušení jako upozornění, že
je třeba opět stisknout tlačítko start.
2) Pouze u sušiček s tlačítkem zvukové singalizace
26
Kontrolky
Tyto kontrolky signalizují následující funkce:
•
kontrolka Sušení : Tato kontrolka sig‐
nalizuje, že spotřebič právě provádí suši‐
cí fázi.
•
kontrolka Konec programu : Tato kon‐
trolka se rozsvítí na konci chladicí fáze,
během fáze proti zmačkání a na konci su‐
šicího programu.
•
kontrolka nádržky na vodu : Tato kon‐
trolka signalizuje, že spotřebič právě pro‐
vádí sušicí fázi. Tato kontrolka se rozsvítí
na konci sušicího programu jako upozor‐
nění, že je zapotřebí vyprázdnit nádržku
na vodu. Pokud se tato kontrolka rozsvítí
během sušicího programu, znamená to,
že je nádržka na vodu plná. Zazní zvuko‐
vý signál, sušicí program se pozastaví, a
začne blikat kontrolka tlačítka start/přeru‐
šení . Tato kontrolka se také rozsvítí v
případě, že nádržka na vodu není správ‐
ně zasunutá.
•
kontrolka Filtry : Tato kontrolka se roz‐
svítí na konci programu jako upozornění,
že je zapotřebí vyčistit filtry.
•
kontrolka Kondenzátor : Tato kontrol‐
ka se rozsvítí po každých 80 cyklech jako
upozornění, že je nutné vyčistit kondenzá‐
tor.
Změna programu
Chcete-li změnit omylem zvolený program
po jeho spuštění, nejprve pootočte progra‐
. Pro‐
movým voličem do polohy vypnuto
gram se zruší.
Jakmile již program běží, není možné
ho přímo změnit. Jestliže se přesto po‐
kusíte změnit program pomocí programové‐
ho voliče nebo stisknutím jakéhokoliv tlačít‐
signál 2)), kon‐
ka funkcí (kromě tlačítka
start/přerušení začne
trolka na tlačítku
dočasně blikat červeně. Sušicí program tím
však není ovlivněn (ochrana prádla).
Na konci programu
Pokud prádlo ze sušičky na konci cyklu ne‐
vyndáte, sušička provede fázi proti zmačká‐
ní (doba trvání: maximálně 30 minut).
Pokud prádlo nevyndáte, sušička se auto‐
maticky vypne po dokončení fáze proti zmač‐
a nád‐
kání. Kontrolky konce programu
zůstanou svítit a na 2 minu‐
ržky na vodu
ty zazní zvukový signál.
Otočením voliče programu do polohy
spotřebič vypněte. Vyjměte prádlo z bubnu
a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže již nebudete spotřebič používat,
zavřete přívod vody. Nechte dvířka po‐
otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Pokud otevřete a zavřete dvířka před ot‐
očením programového voliče do polohy
, všechny kontrolky týkající se přísluš‐
ných fází prováděného programu se rozsvítí.
Po každém použití
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte nádržku na vodu.
Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
Filtry zachycují všechna vlákna, která se na‐
hromadí během sušení. K zajištění dokona‐
lého sušení prádla je nutné filtry (jemný filtr
a filtry na vlákna) vyčistit po každém suši‐
cím cyklu.
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
Pozor Nikdy nepoužívejte sušičku bez
filtrů na vlákna nebo s poškozenými
nebo zablokovanými filtry.
II
Čištění těsnění u dvířek
Těsnění dvířek otřete vlhkým hadříkem ih‐
ned po skončení sušicího cyklu.
Vylití nádržky na vodu
Nádržku na vodu vylijte na konci každého
sušicího cyklu.
27
• Při čištění nepoužívejte ostré předměty.
6
7
Čištění bubnu
Pozor Kondenzovaná voda není
vhodná pro pití, ani pro přípravu jídel.
V případě přerušení programu v důsled‐
ku plné nádržky na vodu: Stisknutím tla‐
čítka start/přerušení pokračujete v sušicím
cyklu.
Čištění kondenzátoru
Pozor Pozor! K čištění bubnu
nepoužívejte abrazivní prostředky ani
drátěnku.
Vápenec ve vodě nebo čisticí
prostředky mohou na vnitřní straně bub‐
nu vytvořit viditelný povlak. Stupeň odstředě‐
ní prádla pak není možné spolehlivě zjistit.
Prádlo je při vyjmutí ze sušičky vlhčí, než
očekáváte.
S použitím standardního čisticího
prostředku pro domácnost (např. na bázi
octa) vytřete vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče
Důležité
• Nikdy sušičku nespouštějte bez konden‐
zátoru.
• Zanesený kondenzátor zvyšuje spotřebu
energie (delší sušicí cyklus) a může po‐
škodit sušičku.
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na
nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a
skříň spotřebiče.
Co dělat, když ...
Řešení problémů vlastními silami
Problém 1)
Sušička ne‐
funguje.
28
Možná příčina
Řešení
Sušička není připojená k elektrické
síti.
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkon‐
trolujte pojistku v rozvodné skříňce
(instalace v domácnosti).
Jsou otevřená dvířka.
Zavřete dvířka.
Prádlo není
dobře usu‐
šené.
Tlačítko Start/Pause (start/přeruše‐
ní) nebylo stisknuto.
Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/
přerušení) .
Byl zvolen nesprávný program.
Nastavte správný program. 2)
Filtry na vlákna jsou zanesené.
Vyčistěte filtry na vlákna. 3)
Výměník tepla je zanesený.
Vyčistěte výměník tepla. 3)
Nadměrné množství prádla v sušič‐
ce.
Dodržujte maximální náplň prádla.
Zakrytá větrací mřížka.
Odkryjte větrací mřížku v prostoru
podstavce.
Nečistoty uvnitř bubnu.
Vyčistěte vnitřek bubnu.
Vysoká tvrdost vody.
Nastavte správnou tvrdost vody. 4).
Plnicí dvířka
Filtr není správně usazený.
nelze zavřít.
Err ( Chy‐
ba ) - zobra‐
zí se na
LCD disple‐
ji. 5)
Nefunguje
osvětlení
bubnu.
Pokus o změnu parametrů sušicího
programu po jeho startu.
Instalujte jemný filtr nebo zaklapně‐
te hrubý filtr do správné pozice.
Sušičku vypněte a zapněte. Nastav‐
te požadované parametry.
Otočte jej do polohy Extra (extra su‐
Volič programu je v poloze "O" (vyp) . šení) , pokud je tato volba dostup‐
ná, nebo na jakýkoliv jiný program.
Vadná žárovka.
Vyměňte vadnou žárovku (viz další
část).
Čas zobra‐
zovaný na
LCD displeji
ubíhá ne‐
pravidel‐
ně. 5)
Čas do konce sušicího programu je
vypočítáván na základě typu, množ‐
ství a vlhkosti sušeného prádla.
Jedná se o automatický proces; nej‐
de o závadu spotřebiče.
Nelze zvolit
program.
Nádržka na vodu je plná.
Nádržku na vodu vyprázdněte 3) ,
stiskněte tlačítko Start/Pause (start/
přerušení) .
Sušicí cy‐
klus je příliš
krátký.
Příliš malé množství prádla nebo
příliš suché prádlo pro zvolený pro‐
gram.
Zvolte časový program nebo vyšší
stupeň sušení (např. Extra (extra su‐
šení) ).
Sušicí cy‐
klus je příliš
dlouhý. 6)
Filtry na vlákna jsou zanesené.
Vyčistěte filtry na vlákna.
Příliš velké množství prádla.
Dodržujte maximální náplň prádla.
Nedostatečně odstředěné prádlo.
Prádlo dostatečně odstřeďte.
29
Zvlášť vysoká teplota v místnosti nejde o závadu spotřebiče.
Pokud je to možné, snižte teplotu v
místnosti.
1) V případě zobrazení chybového hlášení na LCD displeji (např. E51 - pouze u modelů s LCD
displejem): Sušičku vypněte a zapněte. Nastavte program. Stiskněte tlačítko Start/Pause (start/
přerušení) . Pokud sušička nefunguje, kontaktujte místní servisní středisko a uveďte chybový kód.
2) Řiďte se doporučenými programy - viz kapitola Přehled programů
3) viz kapitola Čištění a údržba
4) viz kapitola Nastavení spotřebiče
5) pouze u sušiček s LCD displejem
6) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po 5 hodinách (viz část Dokončení sušicího
cyklu ).
Nastavení spotřebiče
Nastavení
Postup
signál trvale vypnutý
1. Pootočte programovým voličem na libovolný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
jemné a
dlou‐
há fáze proti zmačk. po dobu přibližně 5 sekund.
3. Bzučák je podle výchozího nastavení vždy vypnutý.
Tvrdost vody
1. Pootočte programovým voličem na libovolný program.
Voda obsahuje různé
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
dlouhá fáze
množství vápence a mine‐
start/přerušení po dobu přibližně 5 se‐
proti zmačk. a
rálních solí podle místa in‐
kund. Kontrolky signalizují stávající nastavení:
stalace spotřebiče a tyto
–
Water Reservoir - nízká vodivost <300 micro S/cm
látky mění hodnoty její vo‐
–
Filter - střední vodivost 300—600 micro S/cm
divosti.
Výrazné změny vodivosti
–
Condenser - vysoká vodivost >600 micro S/cm
vody oproti hodnotám sta‐
3. Postupným tisknutím
tlačítka start/přerušení nastavte
noveným ve výrobě mo‐
požadovaný stupeň.
hou lehce ovlivnit zbytko‐
dlouhá
vou vlhkost prádla na kon‐ 4. Nastavení uložíte současným stiskem tlačítek
fáze proti zmačk. a
start/přerušení nebo pootočením
ci cyklu. Sušička umožňu‐
je regulaci citlivosti čidla
voliče programů do polohy Vypnuto
sušení na základě hodnot
vodivosti vody.
Technické údaje
Parametr
Hodnota
Výška x šířka x hloubka
85 x 60 x 58 cm
Objem bubnu
108 l
Hloubka s otevřenými dvířky
109 cm
30
Parametr
Hodnota
Výšku lze seřídit o
1,5 cm
Váha prázdné sušičky
Množství prádla (závisí na
asi 40 kg
programu)1)
max. 6 kg
Napětí
230 V
Požadovaná pojistka
10 A
Celkový příkon
2350 W
Třída energetické účinnosti
C
Spotřeba energie (6 kg bavlněného prádla,
předem odstředěno při 1000 ot/min) 2)
3,8 kWh
Průměrná roční spotřeba energie
302,5 kWh
Použití
v domácnosti
Přípustná okolní teplota
+ 5°C to + 35°C
Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě byly zjištěny za standardních podmínek. Při použití spotřebiče v domá‐
cích podmínkách se mohou lišit.
Program
Spotřeba energie v kWh / průměrná délka
sušení v min.
3,8 / 125 (6 kg prádla předem odstředěné‐
ho při 1000 ot/min)
Cottons Cupboard (sušení bavlny k ulože‐
ní) 3)
3,40 (6 kg prádla předem odstředěného při
1200 ot/min
3,30 (6 kg prádla předem odstředěného při
1400 ot/min
2,50 (6 kg prádla předem odstředěného při
1800 ot/min
Cottons Iron (sušení bavlny k žehlení) 3)
3,0 / 100 (6 kg prádla předem odstředěné‐
ho při 1000 ot/min)
Synthetics Cupboard (sušení syntetiky k ulo‐ 1,35 / 50 (3 kg prádla předem odstředěné‐
ho při 1200 ot/min)
žení) 3)
1) v některých zemích mohou být vyžadovány různé údaje o množství prádla na základě různých
měřících metod
2) podle EN 61121
3) poznámky pro zkušebny: cyklus se musí testovat v souladu s normou EN 61121
31
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók _ _ _ _ _ _
Környezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kezelőpanel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Programtáblázat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
32
34
35
36
37
37
37
A ruhanemű szétválogatása és
előkészítése _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tisztítás és karbantartás _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A készülék beállításai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
41
43
44
46
47
A változtatások jogát fenntartjuk
Fontos biztonsági tudnivalók
Fontos Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a készülék
üzembe helyezése és első használata előtt
olvassa át figyelmesen ezt a használati
útmutatót, beleértve a tippeket és
figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák
és balesetek elkerülése érdekében fontos
annak biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és
ha a készüléket elajándékozza vagy eladja,
az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy
annak teljes élettartamán keresztül
mindenki, aki használja, megfelelő
információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
- A készülék használata előtt, kérjük,
olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jel‐
lemzőket vagy megkísérelni a termék bár‐
milyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
azt csökkent fizikai vagy értelmi képessé‐
gű, illetve megfelelő tapasztalatok és is‐
meretek híján lévő személyek (beleértve
a gyermekeket is) használhassák, ha‐
csak a biztonságukért felelős személy
nem biztosít számukra felügyeletet és út‐
mutatást a készülék használatára vonat‐
kozóan.
32
• Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek és háziál‐
latok ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Ennek elkerülése érdekében, kérjük,
használat előtt ellenőrizze le a dobot.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy
más kemény, éles anyagok komoly káro‐
kat okozhatnak, és nem szabad azokat a
gépbe tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély
elkerülése érdekében ne használja a ké‐
szüléket a következők szárítására: Pár‐
nák, paplanok és hasonló darabok (ezek
felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latex‐
hab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gu‐
mírozott ruhadarabok vagy habszivacs da‐
rabokkal kitömött párnák, tilos a szárító‐
gépben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérel‐
je meg saját maga megjavítani a készülé‐
ket. A szakszerűtlen beavatkozás szemé‐
lyi sérülést vagy komoly működési problé‐
mákat okozhat. Forduljon a helyi szakszer‐
vizhez. Mindig ragaszkodjon eredeti pótal‐
katrészek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhada‐
rabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kero‐
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és vi‐
aszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiségű mosószer használatá‐
val, mielőtt szárítógépben szárítaná.
• Robbanásveszély: Soha ne szárítson szá‐
rítógépben olyan ruhadarabokat, ame‐
lyekre gyúlékony oldószer (benzin, metil‐
alkoholok, szárazon tisztító folyadékok és
hasonlók) került. Mivel ezek az anyagok il‐
lékonyak, robbanást okozhatnak. Csak
vízben kimosott ruhákat szárítson a gép‐
ben.
• Tűzveszély: a növényi olajjal vagy főzőo‐
lajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűz‐
veszélyesek, ezért nem helyezhetők be a
szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolító‐
val mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógép‐
be helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem
maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyu‐
fa a ruhadarabok zsebeiben, amikor a ké‐
szülékbe betölti
Vigyázat
• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi
szárítást a szárítási ciklus befejező‐
dése előtt, hacsak nem tudja az ös‐
szes darabot gyorsan kiszedni és ki‐
teregetni, hogy a hő eltávozzon.
• Nem szabad, hogy a szösz felhalmozód‐
jon a szárítógép körül.
• Áramütés veszélye! Ne fecskendezzen
vízsugarat a készülék alá.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés
nélkül történik (hűtési ciklus) annak bizto‐
sítása érdekében, hogy a ruhadarabok
olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
• Nem szabad a szárítógépet használni, ha
ipari vegyszereket használtak a tisztítás‐
hoz.
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó
helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a
más tüzelőanyagokat elégető készülékek‐
ből (beleértve a nyílt tüzet is) származó
gázok visszaáramlását.
Üzembe helyezés
• A készülék nehéz. Mozgatásakor körülte‐
kintéssel járjon el.
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a készülék. Kétség esetén
ne helyezze működésbe, hanem fordul‐
jon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanya‐
got el kell távolítani. Súlyos károk kelet‐
kezhetnek a gépben vagy a berendezési
tárgyakban, ha ezt nem tartja be. Lásd a
felhasználói kézikönyv vonatkozó fejeze‐
tét.
• A készülék üzembe helyezéséhez szük‐
séges minden villanyszerelési munkát
szakképzett villanyszerelőnek vagy kom‐
petens személynek kell elvégeznie.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy
állítsa be a lábakat, hogy a levegő sza‐
badon áramoljon a készülék alatt.
• A készülék üzembe helyezése után ellen‐
őrizze, hogy az ne nyomja a tápvezeté‐
ket, illetve ne álljon rajta.
• Ha szárítógépet helyez a mosógép tetejé‐
re, kötelezően használnia kell a rögzítő‐
készletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú haszná‐
latra tervezték. Ne használja más célra,
mint amire való.
• Csak gépi szárításra alkalmas terméke‐
ket szárítson. Kövesse az egyes ruhane‐
műn feltüntetett mosási útmutatót.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasz‐
nálói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szá‐
rítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabo‐
kat, amelyek illékony benzintermékekkel
érintkeztek. Amennyiben illékony tisztító‐
folyadékokat használt, ügyelni kell arra,
hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarab‐
ból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem
magánál a dugónál fogva húzza ki az alj‐
zatból.
33
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a
hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a mun‐
kafelület vagy a lábazat oly módon sérült,
hogy a szárítógép belseje szabadon hoz‐
záférhető.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítmé‐
nyeket a textilöblítőkhöz adott utasítások‐
nak megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület : Ne érintse meg
az ajtóvilágítás burkolatának felületét,
amikor a világítás be van kapcsolva.
(Csak belső dobvilágítással ellátott szárí‐
tógépek esetén)
Gyermekbiztonság
• Ezt a mosógépet nem arra szánták, hogy
kisgyermekek vagy fogyatékkal élő sze‐
mélyek felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos ve‐
szélyeket. Gondoskodni kell a gyermekek
felügyeletéről annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Vigyázat
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag
egyes részei (pl. fólia, polisztirol) ve‐
szélyesek lehetnek a gyermekek szá‐
mára. Tartsa a gyermekektől elzárva
ezeket.
• A mosogatószereket zárja el a gyermek‐
ek elől, és tartsa biztonságos helyen.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyer‐
mekek ne kerüljenek a mosógép dobjába.
Környezet
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett
a terméket el kell szállítani az elektromos
és elektronikai készülékek
újrahasznosítására szakosodott megfelelő
begyűjtő helyre. Azzal, hogy gondoskodik
ezen termék helyes hulladékba
helyezéséről, segít megelőzni azokat, a
környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Régi készülék
Vigyázat
Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból,
ha többé már nem használja a készüléket.
Vágja le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a
dugóval együtt. Tegye tönkre a betöltőajtó
34
kampóját. Így nem fordulhat elő, hogy gye‐
rekek bezárják magukat a készülékbe és az
életük nem kerül veszélybe.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és
újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrésze‐
ken jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS<
stb. A csomagolóanyagokat kérjük a közös‐
ségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tar‐
tályába bedobni.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha
lesz. Ezért mosás közben nem szüksé‐
ges textilöblítőt használni.
• A szárítógép akkor működik a leggazda‐
ságosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szá‐
rító alján lévő szellőzőnyílások útjából;
– a programáttekintésben megadott töltet‐
mennyiségeket használja;
– gondoskodik róla, hogy jó legyen a szel‐
lőzés a készüléknek helyet adó helyi‐
ségben;
– minden egyes szárítási ciklus után meg‐
tisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárí‐
tásra váró ruhákat.
Nagyobb centrifugálási sebesség - alacso‐
nyabb energiafogyasztás.
Az energiafogyasztás a mosógépen be‐
állított centrifugálási sebességtől függ.
Üzembe helyezés
Fontos A készüléket függőleges helyzetbe
kell hozni a szállításhoz.
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdeké‐
ben - a készüléket a mosógéphez közel
helyezze el.
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzem‐
be helyezni, ahol a szennyeződés nem
halmozódik fel.
• A levegőnek szabadon kell tudnia áramol‐
nia a készülék körül. Ne tömítse el az elül‐
ső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hát‐
lapján található levegőbemeneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és
zajt a minimális szinten tartsa a szárító‐
gép használata során, a készüléket szi‐
lárd, sima felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési
helyére került, vízmértékkel ellenőrizze,
hogy a szárítógép teljesen vízszintben
van-e. Ha nincs, a lábak emelésével vagy
lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe
állítást.
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani.
Ne csökkentse a padlótól való távolságot
süppedős szőnyegek, facsíkok és hason‐
lók használata révén. Ez hőfelhalmozó‐
dást okozhat, ami megzavarhatja a készü‐
lék üzemelését.
Fontos
• A szárítógép által kibocsátott meleg leve‐
gő elérheti akár a 60 °C-ot is. A készülé‐
ket ezért tilos olyan padlózatra felállítani,
amely nem áll ellen a magas hőmérséklet‐
nek.
• Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyi‐
ség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb
+5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35 °C-
nál, mivel az befolyásolná a készülék tel‐
jesítményét.
• Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt
függőlegesen állítva kell szállítani.
• A készüléket tilos üzembe helyezni zárha‐
tó ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan ajtó
mögött, amelynél a készülékkel ellentétes
oldalon található a zsanér olymódon,
hogy a szárítógép teljes kinyitása korlátoz‐
va van.
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást
Figyelem Használat előtt a
szállításhoz biztosított biztonsági
csomagolás minden részét el kell távolítani.
1. Nyissa ki a betöl‐
tőajtót
2. Húzza ki a dob te‐
tején lévő ragasztó‐
szalagokat a készü‐
lék belsejéből.
3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és
polisztirén paplant.
35
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és
a szükséges biztosítékokat a névtábláról
kell leolvasni. A névtábla a töltőnyílás köze‐
lében van rögzítve (ld. a "Termékleírás" cí‐
mű fejezetet).
Vigyázat A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti
biztonsági szabályok be nem tartásából
adódó károk, illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a
lakóhelyéhez legközelebb található
szervizhez.
Vigyázat Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen
hozzáférhető.
Az ajtó megfordítása
A ruhaneműk bepakolásának és kipakolásá‐
nak megkönnyítése érdekében az ajtó nyitá‐
siránya megfordítható.
Vigyázat Az ajtó megfordítását csak
erre felhatalmazott szervizmérnök
végezheti.
Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. A
mérnök elvégzi az ajtó megfordítását költ‐
ségtérítés ellenében.
Különleges tartozékok
• rögzítőkészlet
Kapható szakszervizeknél vagy szakér‐
tő eladóknál
Ez a köztes telepítési készlet arra szol‐
gál, hogy a szárítógépet és egy (60 cm
széles, elöltöltős) mosógépet helytakaré‐
kosság céljából egymásra rakva lehes‐
sen beszerelni Az automata mosógép he‐
lyezkedik el alul, arra kerül a szárítógép.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• vízelvezető készlet
Kapható szakszervizeknél vagy erre
szakosodott eladóknál
Telepítési készlet közvetlenül a kondenz‐
víz lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. ve‐
zetéséhez. A kondenzvízgyűjtő tartályt eb‐
ben az esetben többet nem kell leenged‐
ni, de továbbra is a rendeltetésszerű he‐
lyén kell hagyni a készüléken belül.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• lábazat fiókkal
Kapható szakszervizeknél vagy erre
szakosodott eladóknál
A szárítógép optimális magasságba he‐
lyezéséhez és további tárolótér elérésé‐
hez (pl. ruhanemű számára).
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
Termékleírás
1
6
7
2
3
4
5
36
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Munkafelület
Adattábla
Hőcserélő
Víztartály
Hőcserélő ajtaja
Kezelőpanel
Szöszszűrők
Töltő ajtó
Szellőzőrács
Állítható lábak
Kezelőpanel
5 Funkcióállapot jelző
– Késleltetési idő jelzők
–
Szárítás jelző
1
2
1 Programkapcsoló és
2
Kímélő gomb
3
4
5
6
7
KI kapcsoló
3
Hosszú gyűrődésgátlás gomb
4
Figyelmeztető hang gomb
–
Gyűrődésgátlás/befejezés jelző
–
Kondenzátor jelző
–
Szűrő jelző
–
Víztartály jelző
6
START/SZÜNETELTETVE gomb
7
KÉSLELTETETT START gomb
Az első használat előtt
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben ke‐
letkezett esetleges maradványokat, törölje
le a szárítódobot nedves ruhával, vagy fut‐
tasson le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30
perc) szárító ciklust a gépben.
PAMUT
SZÁRAZ
6 kg
További funkciók/
opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
Kezelés jelző
Programok
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programtáblázat
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Vastag vagy több rétegű anyagok,
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alap‐
HANG ,
KÉS‐ os megszárítása.
LELTETETT
START
37
PAMUT
ERŐSEN
SZÁRAZ
PAMUT
SZEKRÉNYSZÁRAZ 1)
PAMUT
NYIRKOS 1)
PAMUT
VASALÁS
SZÁRAZ 1)
38
További funkciók/
opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Vastag vagy több rétegű anyagok,
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alap‐
KÉS‐ os megszárítása.
HANG ,
LELTETETT
START
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Egyenletes vastagságú anyagok, pl.
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ frottírtörlők, kötöttáruk, törülközők
HANG ,
KÉS‐ alapos megszárítása
LELTETETT
START
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Vasalásra is váró vékony textíliá‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ khoz, pl. kötött darabokhoz, pamutin‐
HANG ,
KÉS‐ gekhez.
LELTETETT
START
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Vasalásra is váró vékony anyagok‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ hoz, pl. kötöttáruhoz, pamutingek‐
KÉS‐ hez.
HANG ,
LELTETETT
START
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
MŰSZÁL
SZÁRAZ
MŰSZÁL
SZEKRÉNYSZÁRAZ 1)
MŰSZÁL
VASALÁS
SZÁRAZ
30'
60'
További funkciók/
opciók
Alkalmazás/tulajdonságok
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Vastag vagy több rétegű anyagok,
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ pl. pulóverek, ágyneműk, asztalterí‐
KÉS‐ tők alapos megszárítása
HANG ,
LELTETETT
START
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉS‐
LELTETETT
START
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Vasalásra is váró vékony anyagok‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ hoz, pl. kötöttáruhoz, pamutingek‐
HANG ,
KÉS‐ hez.
LELTETETT
START
1kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Egyes ruhaneműk vagy 1 kg-nál ki‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ sebb összsúlyú ruhák további szárí‐
KÉS‐ tásához
HANG ,
LELTETETT
START
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
2)
Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. 2)
könnyen kezelhető ingekhez, asztal‐
terítőkhöz, csecsemőruhákhoz, zok‐
nikhoz, merevítős fehérneműhöz
2)
39
VEGYES
BABARUHÁK
FARMER
HŰTÉS
Alkalmazás/tulajdonságok
3 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
Pamut és műszálas anyagok ala‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ csony hőmérsékleten történő szárí‐
KÉS‐ tásához.
HANG ,
LELTETETT
START
2 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
A babaruha ciklus egy különleges
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ program rugdalózók "viselésre kész"
HANG ,
KÉS‐ szárításához.
LELTETETT
START
6 kg
KÍMÉLŐ ,
HOSSZÚ GYŰRŐ‐
DÉSGÁTLÁS ,
FIGYELMEZTETŐ
HANG ,
KÉS‐
LELTETETT
START
6 kg
1) Az IEC61121 szerint
40
További funkciók/
opciók
FIGYELMEZ‐
TETŐ HANG
Különböző (pl. a nyakrésznél, a man‐
dzsettánál vagy a varrásoknál elté‐
rő) anyagvastagságú szabadidőru‐
hákhoz, például farmernadrágok‐
hoz, melegítőfelsőkhöz.
Speciális program, amely mintegy
10 percig tart, textíliáknak a kereske‐
delemben kapható száraztisztító
anyagokkal történő felfrissítéséhez
vagy kímélő tisztításához. (Csak a
gyártó által megfelelőnek minősített
termékeket használjon; olvassa el a
gyártó kezelési útmutatóját.)
Kezelés jelző
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programok
2) kiválasztás
KÍMÉLŐ opció
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint
– Pamut/vászon programok a PAMUT
program csoportban.
– Kevert és szintetikus programok a MŰ‐
SZÁL program csoportban.
• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A
kezelési címke jelentése:
za fel, gombolja be a huzatokat, és kösse
össze a laza zsinegeket és szalagokat
(pl. kötényekét).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém
elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.)
• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből ké‐
szült darabokat (pl. pamutvászon hálózsá‐
kok, a pamutréteg legyen legkívül). Ezek
a szövetek ezután jobban száradnak.
A szárítógépben történő szárítás
elvben lehetséges
Fontos Ne töltse túl a készüléket. Ügyeljen
a megengedett töltési mennyiségre.
Szárítás normál hőmérsékleten
A ruhaneműk súlya
Szárítás csökkentett hőmérsékle‐
ten
Szárítás a szárítógépben nem le‐
hetséges
Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmi‐
lyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárító‐
gépben történő szárításra alkalmas
A készülékbe minden olyan nedves ruha
esetében használható, amelynek kezelési
címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógép‐
ben történő szárításra alkalmas
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat
enyhén színezett, használt darabokkal Le‐
hetséges, hogy a textíliák színei enged‐
nek.
• Ne szárítson pamutjersey és kötött dara‐
bokat a SZÁRAZ programmal. Lehetsé‐
ges, hogy a ruhadarabok összemennek!
A ruhanemű előkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának
megelőzése érdekében: A cipzárakat húz‐
Anyag fajtája
Tömeg
Fürdőköpeny
1200 g
Zsebkendő
100 g
Paplanhuzat
700 g
Lepedő
500 g
Párnahuzat
200 g
Terítő
250 g
Frottírtörülköző
200 g
Konyharuha
100 g
Hálóing
200 g
Női alsónemű
100 g
Férfimunkaköpeny
600 g
Férfimunkaköpeny
200 g
Férfipizsama
500 g
Alsóing
100 g
Alsónadrág
100 g
Napi használat
A készülék bekapcsolása
Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra A készülék bekapcsol
41
Tudnivalók
1
2
4
5
3
KÍMÉLŐ
gyengéd szárítás csökkentett hőmérsékle‐
ten érzékeny szövetek és hőmérséklet ér‐
zékeny textíliák számára (pl. akril, viszkó‐
za), ahol a címkén a következő látha‐
tó:
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÓ
meghosszabbítja a gyűrődésgátló fázist
összesen 90 percre. Ezáltal a ruha lazává
válik, és megszűnnek a gyűrődések
FIGYELMEZTETŐ HANG
hallható megerősítés:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
• hiba
KÉSLELTETETT START
lehetővé teszi a szárítási program indítá‐
sának késleltetését: 3 vagy 6 vagy 9 óra
1. válassza ki a szárítási programot és a
további szárítási opciókat
2. nyomja meg a KÉSLELTETETT
START gombot annyiszor, hogy a kí‐
vánt késleltetést kiválassza
3. késleltetés időzítő bekapcsolásához
nyomja meg a Start/Szüneteltetve
gombot
A program elindítása
Nyomja meg
Nyomja meg a Start/Szüne‐
teltetve gombot a szárítógép elindításához,
42
miután kiválasztotta a programot és az opci‐
ókat. Ekkor abbamarad a vonatkozó jelző vil‐
logása. Ha a programválasztó tárcsát a gép
működése közben másik pozíció forgatja,
megszólal a figyelmeztető hang, és a prog‐
ramfázis jelzőfényei villognak. A dob szárí‐
tás közben váltakozva mindkét irányba fo‐
rog.
Valamennyi szárítóprogram egy 10 perces
hűtési fázissal fejeződik be. A fázis letelte
után kiveheti a mosott ruhát.
Ha a program futása közben a készülék aj‐
taját vagy az alul lévő kis ajtót kinyitották, is‐
mét meg kell nyomni ezt a gombot az ajtó
bezárása után a program újraindításához at‐
tól a ponttól, ahol megszakadt. Ezt a gom‐
bot áramszünet, illetve a víztartály visszahe‐
lyezése után is meg kell nyomni, ha azt a
program közben kellett kiüríteni, miután a
Víztartály.
jelz világítani kezdett
Mindkét esetben a
Start/Szüneteltetve
gomb jelzője villog, hogy emlékeztesse a
start gomb ismételt megnyomásának szük‐
ségességére.
Jelzők
Ezek a jelzők a következő funkciókat jelzik
•
Szárítás jelző: Ez a jelző azt jelzi,
hogy a készülék a szárítási szakaszban
van.
•
Program vége jelző: Ez a jelző a hűté‐
si szakasz végén, a gyűrődést megelőző
fázis alatt és a program végén világít
•
Víztartály jelző jelző: Ez a jelző azt jel‐
zi, hogy a készülék a szárítási szakasz‐
ban van. Ez a jelző a program végén ki‐
gyulladva emlékezteti arra, hogy a víztar‐
tályt ki kell üríteni Ha ez a jelző program
közben világít, ez azt jelzi, hogy a víztar‐
tály megtelt. A figyelmeztető hang meg‐
szólal, a program leáll, a Start/Szünetel‐
tetve gomb jelzője villog. Ez a jelző olyan‐
kor is világít, amikor a víztartály nem meg‐
felelően van behelyezve.
•
Szűrő jelző: Ez a jelző a program vé‐
gén világítva emlékezteti arra, hogy a szű‐
rőket meg kell tisztítani
•
Kondenzátor jelző: Ez a jelző minden
80. ciklus után világítva emlékezteti arra,
hogy a kondenzátort meg kell tisztítani.
Programváltás
Egy véletlenül kiválasztott program megvál‐
toztatásához a program elindítása után elő‐
ször a programkapcsolót el kell forgatni
KI pozícióba. A program törlésre került.
A program elindítása után a kiválasztás
többé nem alkalmazható közvetlenül.
Amennyiben mégis megkísérli valaki a prog‐
ramgomb segítségével megváltoztatni a
programot, vagy ha egy funkciógombot (ki‐
FIGYELMEZTETŐ HANG gomb
véve a
3)) megnyom, a
START/SZÜNETELTET‐
VE gomb jelzője ideiglenesen pirosan vil‐
log. Ez nem befolyásolja a szárítási progra‐
mot (ruhavédelem).
A program végén
Ha a ciklus végén nem veszi ki a ruhát, a
szárító egy gyűrődésgátló fázis iktat be (idő‐
tartam: maximum 30 perc).
Ha nem veszi ki a ruhát, a szárítógép auto‐
matikusan leáll a gyűrődést megelőző fázis
Program vége, és
Víz‐
végén Jelzők
tartály világít, figyelmeztető hang 2 percig
hallgató.
A gép kikapcsolásához forgassa el a prog‐
állásba a gép kikapcsolá‐
ramkapcsolót
sához. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alap‐
osan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zár‐
ja el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, ne‐
hogy penész vagy kellemetlen szagok kelet‐
kezzenek.
Ha kinyitja majd bezárja az ajtót a prog‐
po‐
ramkapcsoló elforgatása előtt a
zícióba, minden fázishoz tartozó jelző világ‐
ítani kezd.
Minden használat után
• Tisztítsa meg a szűrőket.
• Ürítse ki a víztartályt.
Tisztítás és karbantartás
A szöszszűrők tisztítása
A szűrők a szárítás közben felhalmozódó
szöszt mind összegyűjtik. A szárító tökéle‐
tes működésének a biztosítása érdekében
a szöszgyűjtő szűrőt (a mikroszűrőt és a fi‐
nomszűrőt) minden szárítási ciklus után
meg kell tisztítani.
Figyelem Soha ne üzemeltesse a
szárítót a szöszgyűjtő szűrő nélkül,
illetve sérült vagy eldugult szöszgyűjtő
szűrővel.
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
II
Az ajtó tömítésének megtisztítása
Közvetlenül a szárítási ciklus befejeződése
után törölje le az ajtó tömítését nedves ruhá‐
val.
3) Csak figyelmeztető hang gombbal rendelkező szárítógépeknél
43
A víztartály kiürítése
A víztartályt minden szárítási ciklust követő‐
en ürítse ki
Fontos
• Soha ne használja a szárítógépet a kon‐
denzátor nélkül.
• Az eldugult szűrők magasabb energiafo‐
gyasztást okoznak (a szárítási ciklus meg‐
hosszabbodik), és a szárító károsodik.
• A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat
6
7
A dob tisztítása
Figyelem A dob tisztításához ne
használjon dörzsölőszereket vagy
acélpárnát.
Figyelem A kondenzvíz ivásra vagy
főzésre nem alkalmas
Mit kell tenni, ha a víztartály telített álla‐
pota miatt megszakad egy program
Nyomja meg a Start/Szüneteltetve gombot
a szárítási ciklus folytatásához.
Kondenzátor tisztítása
A vízből vagy tisztítószerekből szárma‐
zó vízkő alig látható réteget képezhet a
dob belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz
állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A
ruha a vártnál nedvesebb lesz a készülék‐
ből kivételkor.
A dob belsejét és a dob bordázatát normál
háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztító‐
szerrel) tisztítsa meg.
A kezelőpanel és készülékház tisztítása
Figyelem Ne használjon bútortisztítót
vagy agresszív tisztítószereket a
készülék tisztításához.
Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt és
a házat.
Mit tegyek, ha ...
Önálló hibaelhárítás
Probléma 1)
44
Lehetséges ok
Megoldás
Nem műkö‐
dik a szárí‐
tógép.
A szárítógép nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosí‐
téktáblán (háztartási telepítés).
A betöltőajtó nyitva van.
Zárja be a betöltőajtót
Nem nyomta meg a START PAUSE
gombot.
Nyomja meg a START PAUSE gom‐
bot.
Helytelen programot állított be.
Állítson be megfelelő programot. 2)
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrőket. 3)
A hőcserélő eldugult.
A szárítás
eredménye Túllépte a max. töltetet.
nem kielégí‐
Le van takarva a szellőzőrács.
tő.
Nem csukó‐
dik be a be‐
töltőajtó
Err ( Hiba )
az LCD-ki‐
jelzőn. 5)
Tisztítsa meg a hőcserélőt. 3)
Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
Tegye szabaddá a lábazati terüle‐
ten lévő szellőzőrácsot.
Maradvány a dob belsejében.
Tisztítsa meg a dob belsejét.
Magas vízkeménység.
Állítsa be a megfelelő vízkeménysé‐
get 4).
A szűrők nincsenek a helyükön.
Helyezze be a finom szűrőt, és/vagy
pattintsa a helyére a durva szűrőt.
Megkísérelte módosítani a paramé‐
tereket a program elindítása után.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a
szárítógépet. Állítsa be a szükséges
paramétereket.
A programkapcsoló OFF állásban
Nincs dobvi‐ van.
lágítás
Kiégett az égő.
Fordítsa DRUM LIGHT állásba (ha
rendelkezésre áll) vagy bármelyik
programra.
Cserélje ki a körtét (ld. a következő
fejezetet).
Nem helyes
hátralévő
idő látható
az LCD-ki‐
jelzőn 5)
A befejezés ideje a következők alap‐
Automatikus folyamat; ez nem a ké‐
ján kerül kiszámításra: a ruhanemű
szülék hibája.
típusa, mennyisége és nedvessége.
A program
inaktív
Megtelt a víztartály.
A szárítási
ciklus túl rö‐
vid
A szárítási
ciklus túl
hosszú 6)
ürítse ki a víztartály 3) , nyomja meg
a START PAUSE gombot.
Kicsi a ruhanemű mennyisége./A ru‐ Válassza az időzített programot
hanemű túl száraz a kiválasztott
vagy egy magasabb szárítási szintet
programhoz.
(pl. EXTRA DRY ).
Eldugultak a szöszszűrők.
Tisztítsa meg a szöszszűrőket.
Túl magas a töltet mennyisége.
Tartsa be a max. töltetmennyiséget.
45
A ruha nincs elég jól kicentrifugálva.
Centrifugálja ki megfelelően a ruha‐
neműt.
Különösen magas szobahőmérsék‐
let - nem a készülék hibája.
Lehetőség szerint csökkentse a szo‐
bahőmérsékletet.
1) Amennyiben hibaüzenet látható az LCD-kijelzőn (pl. E51 - csak LCD-kijelzővel rendelkező
szárítógépek esetén): Kapcsolja ki, majd kapcsolja be a szárítógépet. Állítsa be a programot.
Nyomja meg a START PAUSE gombot. Nem működik? - tájékoztassa a helyi szervizt, és közölje a
hibakódot.
2) kövesse a programajánlásokat - lásd a Programáttekintés c. fejezetet
3) lásd az Ápolás és tisztítás c. fejezetet
4) lásd A készülék beállításai c. fejezetet
5) csak LCD-kijelzővel rendelkező szárítógépeknél
6) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld. A szárítási ciklus
befejeződése c. szakaszt).
A készülék beállításai
Beállítás
Végrehajtás
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra
FIGYELMEZTETŐ
HANG állandó kikapcsolá‐ 2. Tartsa nyomva egyszerre a
KÍMÉLŐ , és
HOS‐
sa
SZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS gombokat 5 másodpercig.
3. A figyelmeztető hang alapértelmezés szerint mindig ki
van kapcsolva.
Vízkeménység
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen programra.
A víz változó mennyiség‐ 2. Tartsa nyomva egyszerre a
HOSSZÚ GYŰRŐDÉS‐
ben mészkövet és ásványi
StART/SZÜNETELTETVE gombokat 5
GÁTLÁS és
sókat tartalmaz, amelyek
másodpercig. A jelzők az aktuális beállítást mutatják meg:
mennyisége a földrajzi
–
Víztartály - alacsony vezetőképesség <300 mikro S/
helytől függően változik,
cm
megváltoztatva ezzel a víz
–
Szűrő - közepes vezetőképesség 300-600 mikro S/
vezetőképességi értékeit
cm
is.
A víz vezetőképességé‐
–
Kondenzátor - magas vezetőképesség >600 mikro S/
ben meglévő jelentős elté‐
cm
rések a gyárilag előre be‐
3. Nyomja meg a
START/SZÜNETELTETVE gombot,
állított értékekhez képest
amíg a kívánt szint beállításra nem kerül.
némileg befolyásolhatják
a ruhanemű maradék ned‐ 4. A beállítások tárolásához nyomja meg egyszerre a
HOSSZÚ GYŰRŐDÉSGÁTLÁS és
START/SZÜNE‐
vességét a ciklus végén A
szárítógép lehetővé teszi
TELTETVE gombokat, vagy forgassa el a kapcsolót a
a szárítási érzékelő érzé‐
KI pozícióba
kenységének szabályozá‐
sát a víz vezetőképességi
értékei alapján.
46
Műszaki adatok
Paraméter
Érték
Magasság x Szélesség x Mélység
85 x 60 x 58 cm
Dob térfogata
108 l
Mélység nyitott betöltőajtó mellett
109 cm
A magasság állítható
1.5 cm
Üres állapot melletti súly
Töltet mennyisége (programtól
kb. 40 kg
függően)1)
max. 6 kg
Feszültség
230 V
Szükséges biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2350 W
Energiahatékonysági osztály
C
Energiafogyasztás (6 kg pamut, előzőleg
1000 fordulat/perc sebességen kicentrifu‐
gálva) 2)
3.8 kWh
Átlagos éves energiafogyasztás
302.5 kWh
Használat
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5 °C és + 35 °C között
Fogyasztási értékek
A fogyasztási értékek szabványos körülmények között kerültek megállapításra. Eltérések
fordulhatnak elő, amikor a készüléket háztartási körülmények között üzemeltetik.
Program
Energiafogyasztás (kWh) / átlagos szárítási
idő (perc)
3.8 / 125 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1000 fordulat/perc sebességen)
Cottons Cupboard (pamut - szekrény-szá‐
raz) 3)
3,40 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1200 fordulat/perc sebességen)
3,30 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1400 fordulat/perc sebességen)
2,50 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1800 fordulat/perc sebességen)
Cottons Iron (pamut - vasaló-száraz) 3)
3.0 / 100 (6 kg töltet, előzetes centrifugálás
1000 fordulat/perc sebességen)
47
Paraméter
Synthetics Cupboard (műszál - szekrényszáraz) 3)
Érték
1.35 / 50 (3 kg töltet, előzetes centrifugálás
1200 fordulat/perc sebességen)
1) Egyes országokban a különböző mérési módszereknek köszönhetően különböző mennyiségi
adatok vonatkozhatnak a töltetre
2) az EN 61121 szabvánnyal összhangban
3) tanácsok a bevizsgáló intézetek számára: a ciklus bevizsgálása az EN 61121 szabvánnyal
összhangban kell, hogy történjen
48
Spis treści
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Środowisko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _
49
51
52
54
54
54
Tabela programów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sortowanie i przygotowanie prania _ _ _
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _
Czyszczenie i konserwacja _ _ _ _ _ _ _
Co zrobić, gdy … _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ustawienia urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
55
58
59
61
62
64
65
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo
użytkownika oraz w celu zapewnienia
prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i
pierwszym użyciem urządzenia należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi wraz z wskazówkami i
ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy
urządzenia powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnych pomyłek i wypadków.
Instrukcję obsługi należy przechowywać
przez cały czas używania zmywarki i należy
ją przekazać w razie odstąpienia lub
sprzedaży urządzenia kolejnemu
użytkownikowi.
- Przed pierwszym użyciem urządze‐
nia należy przeczytać instrukcję obsługi.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Ze względów bezpieczeństwa zabrania
się dokonywania jakichkolwiek modyfika‐
cji lub zmian konstrukcyjnych w urządze‐
niu.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użyt‐
ku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo‐
nych zdolnościach fizycznych, sensorycz‐
nych lub umysłowych, a także nieposiada‐
jące wiedzy lub doświadczenia w użytko‐
waniu tego typu urządzeń, chyba, że bę‐
dą one nadzorowane lub zostaną poin‐
struowane na temat korzystania z urzą‐
dzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
• Należy upewnić się, że małe dzieci lub
zwierzęta domowe nie weszły do bębna.
W tym celu należy przed użyciem urzą‐
dzenia sprawdzić zawartość bębna.
• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamie‐
nie lub inne twarde lub ostre przedmioty
mogą spowodować poważne uszkodze‐
nie i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
• Aby nie dopuścić do pożaru spowodowa‐
nego przez nadmierne wysuszenie, w
urządzeniu nie wolno suszyć następują‐
cych rzeczy: poduszek, kołder itp. (rzeczy
te akumulują ciepło).
• Przedmioty takie jak gumowa pianka
(pianka lateksowa), czepki prysznicowe,
tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane
gumą i ubrania lub poduszki zawierające
gumową piankę nie mogą być suszone w
suszarce.
• Po zakończeniu suszenia, a przed czy‐
szczeniem lub konserwacją, należy odłą‐
czyć urządzenie od źródła zasilania.
• W żadnym wypadku nie wolno podejmo‐
wać samodzielnych prób naprawy urzą‐
dzenia. Naprawy wykonywane przez oso‐
by niedoświadczone mogą skutkować ura‐
zami ciała lub wadliwym działaniem urzą‐
dzenia. Należy skontaktować się z lokal‐
nym serwisem. Należy zawsze domagać
się oryginalnych części zamiennych.
• Rzeczy zabrudzone substancjami takimi
jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze,
terpentyna, wosk czy środki do usuwania
wosku należy przed wysuszeniem w su‐
49
•
•
•
•
szarce bębnowej wyprać w gorącej wo‐
dzie ze zwiększoną ilością detergentu.
Niebezpieczeństwo eksplozji: Nie wolno
suszyć w suszarce rzeczy, które zostały
zabrudzone środkami łatwopalnymi (ro‐
pa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicz‐
nego itp.). Ponieważ są to substancje lot‐
ne, mogą one spowodować wybuch. W su‐
szarce można suszyć wyłącznie rzeczy
wyprane w wodzie.
Ryzyko pożaru: rzeczy, które zostały za‐
brudzone lub nasączone olejem roślin‐
nym lub kuchennym, stanowią potencjal‐
ne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich
umieszczać w suszarce.
Jeśli pranie zostało przeprowadzone z
użyciem odplamiacza, przed rozpoczę‐
ciem suszenia w suszarce należy wyko‐
nać dodatkowy cykl płukania.
Należy się upewnić, czy przez przypadek
w kieszeniach ubrań, które są wkładane
do urządzenia, nie pozostawiono zapalni‐
czek lub zapałek.
Ostrzeżenie!
• Ryzyko pożaru! Nie należy zatrzymy‐
wać suszarki przed zakończeniem cy‐
klu suszenia, jeśli nie można natych‐
miast wyjąć z niej wszystkich rzeczy
i rozłożyć ich w celu rozproszenia
ciepła.
• Nie wolno dopuścić do gromadzenia się
fragmentów włókien wokół suszarki bęb‐
nowej.
• Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nie wolno polewać urządzenia wodą.
• Ostatnia część cyklu suszenia jest wyko‐
nywana bez nagrzewania (cykl chłodze‐
nia), aby rzeczy zostały schłodzone do
temperatury, która nie spowoduje ich usz‐
kodzenia.
• Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia
używano przemysłowych środków che‐
micznych.
• Upewnić się, że miejsce instalacji posia‐
da odpowiednią wentylację, aby zapobiec
cofaniu się do pomieszczenia spalin z
50
urządzeń zasilanych materiałami opało‐
wymi lub z kominka.
Instalacja
• Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho‐
wać ostrożność podczas jego przenosze‐
nia.
• Podczas odpakowywania urządzenia na‐
leży sprawdzić, czy nie zostało uszkodzo‐
ne. W przypadku wątpliwości nie urucha‐
miać urządzenia i skontaktować się z ser‐
wisem.
• Przed użyciem należy usunąć wszystkie
elementy opakowania. W przeciwnym ra‐
zie może dojść do poważnego uszkodze‐
nia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni
rozdział w instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne związane z in‐
stalacją urządzenia powinny zostać wyko‐
nane przez uprawnionego elektryka lub in‐
ną kompetentną osobę.
• Jeśli urządzenie zostanie postawione na
miękkiej wykładzinie, należy za pomocą
nóżek wyregulować jego wysokość w taki
sposób, aby zapewnić pod nim swobod‐
ną cyrkulację powietrza.
• Po zainstalowaniu urządzenia należy
sprawdzić, czy nie przyciska ono lub nie
stoi na przewodzie zasilającym.
• Jeśli suszarka zostanie umieszczona na
pralce, obowiązkowo należy zastosować
zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).
Zastosowanie
• Suszarka jest przeznaczona do użytku w
gospodarstwie domowym. Urządzenia na‐
leży używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Suszyć można jedynie materiały nadają‐
ce się do suszenia w suszarce. Przestrze‐
gać zaleceń producenta odzieży umie‐
szczonych na metkach.
• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, któ‐
re nie zostały wyprane.
• Urządzenia nie należy przeładowywać.
Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji ob‐
sługi.
• Nie wkładać do suszarki (nieodwirowa‐
nej) bielizny, z której kapie woda.
• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi po‐
chodnymi ropy naftowej nie powinny być
suszone w suszarce. W przypadku uży‐
cia lotnych płynów do czyszczenia należy
usunąć je z ubrania przed włożeniem do
suszarki.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód; Należy zawsze chwy‐
cić za samą wtyczkę.
• Nigdy nie należy używać suszarki z usz‐
kodzonym przewodem zasilającym lub
gdy panel sterowania, blat czy podstawa
są uszkodzone w taki sposób, że dostęp‐
ne jest wnętrze suszarki.
• Zmiękczacze i podobne produkty mogą
być stosowane wyłącznie zgodnie z zale‐
ceniami ich producentów.
• Ostrożnie - gorąca powierzchnia : Nie wol‐
no dotykać klosza oświetlenia wewnętrz‐
nego, gdy jest ono włączone.
(dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym
oświetleniem bębna)
Bezpieczeństwo dzieci
• To urządzenie nie jest przeznaczone do
obsługi przez małe dzieci lub osoby niesa‐
modzielne bez nadzoru.
• Dzieci często nie rozumieją zagrożeń
związanych z urządzeniami elektryczny‐
mi. Dzieci należy dopilnować, aby nie mia‐
ły styczności z urządzeniem.
Ostrzeżenie!
• Ryzyko uduszenia! Elementy opako‐
wania (np. folia, styropian) mogą sta‐
nowić zagrożenie dla dzieci. Przecho‐
wywać poza zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowy‐
wać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Należy pilnować, aby dzieci lub zwierzęta
domowe nie wchodziły do bębna.
Środowisko
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do
właściwego punktu skupu surowców
wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga
w eliminacji niekorzystnego wpływu
złomowanych produktów na środowisko
naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości
recyklingu niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Stare urządzenie
Ostrzeżenie!
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia na‐
leży wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka Od‐
ciąć przewód zasilający i usunąć wraz z
wtyczką Uszkodzić haczyk drzwi suszarki.
Wówczas dzieci nie będą mogły zamknąć
się w suszarce, co mogłoby zagrażać ich ży‐
ciu.
Materiały opakowaniowe
Materiały opakowaniowe są przyjazne dla
środowiska i mogą być poddawane recyklin‐
gowi. Plastikowe materiały opakowaniowe
są oznaczone symbolami np. >PE<, >PS<,
itp. Materiały te należy umieszczać we właś‐
ciwym pojemniku na odpady do recyklingu
w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.
Wskazówki dotyczące ochrony
środowiska
• W suszarce wyprana bielizna staje się pu‐
szysta i miękka. W związku z tym nie po‐
trzeba używać płynów zmiękczających do
prania.
• Suszarka będzie funkcjonować najbar‐
dziej oszczędnie jeśli:
– szczeliny wentylacyjne zawsze będą
odsłonięte;
51
– objętość bielizny do suszenia będzie
zgodna z podaną w omówieniu progra‐
mu;
– w pomieszczeniu, w którym pracuje su‐
szarka, jest dobra wentylacja;
– mikro-filtr i filtr sitkowy są czyszczone
po każdym cyklu suszenia;
– przed suszeniem bielizna jest dobrze
odwirowana.
Zużycie energii zależy od prędkości wi‐
rowania ustawionej w pralce. Większa
prędkość wirowania - mniejsze zużycie ener‐
gii.
Instalacja
Ważne! Urządzenie należy transportować
w pozycji pionowej.
Ustawienie urządzenia
• Dla wygody użytkownika zaleca się, aby
urządzenie znajdowało się blisko pralki.
• Suszarka musi być zainstalowana w miejs‐
cu czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
• Powietrze musi mieć możliwość swobod‐
nego obiegu wokół urządzenia. Nie nale‐
ży zasłaniać przedniej kratki wentylacyj‐
nej i wlotu powietrza z tyłu urządzenia.
• Aby ograniczyć wibracje i hałas podczas
pracy suszarki, należy ją ustawić na sta‐
bilnej i poziomej powierzchni.
• Po ustawieniu urządzenia w docelowym
miejscu należy sprawdzić czy suszarka
jest wypoziomowana korzystając z po‐
ziomnicy. Jeśli nie, odpowiednio ją usta‐
wić za pomocą regulowanych nóżek.
• Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy
zmniejszać prześwitu od dołu poprzez us‐
tawianie na miękkich wykładzinach, pod‐
kładach drewnianych lub podobnych ma‐
teriałach. Mogłoby to spowodować kumu‐
lację ciepła, które może zakłócać działa‐
nie urządzenia.
Ważne!
• Gorące powietrze emitowane przez su‐
szarkę może osiągać temperaturę do
60°C. Z tego względu urządzenia nie moż‐
na stawiać na podłodze z materiału nieod‐
pornego na działanie wysokiej temperatu‐
ry.
• Podczas pracy suszarki temperatura po‐
mieszczenia, w którym się ona znajduje
nie może być niższa niż +5°C i wyższa
52
niż +35°C, gdyż może to mieć wpływ na
wydajność urządzenia.
• W razie potrzeby przemieszczenia urzą‐
dzenia, należy transportować je w pozycji
pionowej.
• Nie wolno instalować urządzenia za zamy‐
kanymi lub przesuwanymi drzwiami lub
drzwiami, których zawiasy znajdują się
po przeciwnej stronie w stosunku do za‐
wiasów urządzenia, w taki sposób, że cał‐
kowite otwarcie suszarki byłoby utrudnio‐
ne.
Usuwanie zabezpieczeń
przeznaczonych na czas transportu
Uwaga! Przed użyciem należy usunąć
wszystkie elementy opakowania
transportowego.
1. Otworzyć drzwi
urządzenia.
2. Usunąć taśmy
klejące z wnętrza
urządzenia (z gór‐
nej części bębna).
wisant wykona zmianę kierunku otwierania
drzwi na Państwa koszt.
Akcesoria dodatkowe
• Łącznik między pralkę a suszarkę
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
3. Usunąć foliowy rękaw i polistyrenowe
podkładki z urządzenia.
Podłączenie elektryczne
Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i
wymaganych bezpieczników podano na tab‐
liczce znamionowej. Tabliczka znamionowa
jest przymocowana obok otworu wsadowe‐
go (patrz rozdział "Opis urządzenia").
Ostrzeżenie! Producent nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za
uszkodzenia lub urazy wynikłe z
niedostosowania się do powyższych
wymogów zabezpieczeń.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.
Ostrzeżenie! Po zainstalowaniu
urządzenia przewód zasilający musi
być łatwo dostępny.
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Aby ułatwić wkładanie i wyjmowanie prania,
można zmienić kierunek otwierania drzwi.
Ostrzeżenie! Kierunek otwierania
drzwi może zmienić wyłącznie monter
z autoryzowanego serwisu
Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym punktem serwisowym. Ser‐
Takie zestawy do bezpośredniego monta‐
żu można wykorzystać do ustawienia su‐
szarki i pralki (o szerokości 60 cm, łado‐
wanej od przodu) w jednej kolumnie, w ce‐
lu lepszego wykorzystania miejsca. Pral‐
ka znajduje się na dole a suszarka na gó‐
rze.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
• zestaw do odprowadzania skroplin
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Zestaw instalacyjny do bezpośredniego
odprowadzenia skroplin do zbiornika, sy‐
fonu kanału spustowego itp. Zbiornika na
skropliny nie potrzeba już opróżniać ręcz‐
nie, jednak musi pozostać na miejscu w
urządzeniu.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
• cokół z szufladą
Dostępny w punkcie serwisowym lub w
sklepach specjalistycznych
Do ustawienia suszarki na optymalnej wy‐
sokości i uzyskania dodatkowego miejsca
na przechowywanie (np. prania).
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do zestawu.
53
Opis urządzenia
1
6
7
2
8
3
9
10
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Blat roboczy
Tabliczka znamionowa
Wymiennik ciepła
Zbiornik na skropliny
Drzwi wymiennika ciepła
Panel sterowania
Filtry zatrzymujące fragmenty włókien
Drzwi
Kratka wentylacyjna
Regulowane nóżki
Panel sterowania
4
Przycisk Brzęczyk
5 Kontrolki stanu funkcji
– Kontrolki czasu opóźnienia
–
Kontrolka suszenia
–
1
2
3
4
5
1 Pokrętło wyboru programów i
nik
2
Przycisk Delikatne
3
wa
6
7
wyłącz‐
Przycisk Wydł. faza antyzagniecenio‐
Kontrolka ochrony przed zagniece‐
niami/zakończenia programu
–
Kontrolka wymiennika ciepła
–
Kontrolka filtrów
–
Kontrolka zbiornika na skropliny
6
Przycisk START/PAUZA
7
Przycisk OPÓŹNIONY START
Przed pierwszym użyciem
Aby usunąć wszelkie pozostałości po proce‐
sie produkcyjnym, należy przetrzeć bęben
suszarki wilgotną ściereczką lub wykonać
54
krótki cykl suszenia (ok. 30 min.) z umie‐
szczonymi w środku wilgotnymi ściereczka‐
mi.
BAWEŁNA
EKSTRA
SUCHE
BAWEŁNA
BARDZO
SUCHE
BAWEŁNA
SUCHE DO
SZAFY 1)
BAWEŁNA
WILGOTNE 1)
Dodatkowe funk‐
cje/opcje
Zastosowanie/właściwości
6 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Dokładne suszenie grubych lub wie‐
lowarstwowych tkanin, np. ręczni‐
CENIOWA ,
ków frotte, płaszczy kąpielowych.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
6 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Dokładne suszenie grubych lub wie‐
lowarstwowych tkanin, np. ręczni‐
CENIOWA ,
ków frotte, płaszczy kąpielowych.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
6 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Dokładne suszenie tkanin o jednako‐
wej grubości, np. ręczników frotte,
CENIOWA ,
dzianin, ściereczek.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
6 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Do suszenia cienkich tkanin, które
będą prasowane, np. dzianin, ko‐
CENIOWA ,
szul bawełnianych.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Oznaczenie na metce
Programy
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Tabela programów
55
BAWEŁNA
SUCHE DO
PRASOWA‐
NIA 1)
SYNTETYKI
EKSTRA
SUCHE
SYNTETYKI
SUCHE DO
SZAFY 1)
SYNTETYKI
SUCHE DO
PRASOWANIA
56
Dodatkowe funk‐
cje/opcje
Zastosowanie/właściwości
6 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Do suszenia cienkich tkanin, które
będą prasowane, np. dzianin, ko‐
CENIOWA ,
szul bawełnianych.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
3 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Dokładne suszenie grubych lub wie‐
lowarstwowych tkanin, np. swetrów,
CENIOWA ,
pościeli, obrusów.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
3 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐
CENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
3 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Do suszenia cienkich tkanin, które
będą prasowane, np. dzianin, ko‐
CENIOWA ,
szul bawełnianych.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Do suszenia cienkich tkanin, które
nie będą prasowane, np. koszul nie
wymagających prasowania, obru‐
sów, ubrań dziecięcych, skarpetek,
bielizny z fiszbinami.
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
2)
2)
2)
30'
60'
MIESZANE
UBRANKA
DZIECIĘCE
DŻINSY
Dodatkowe funk‐
cje/opcje
Zastosowanie/właściwości
1 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Do dalszego suszenia pojedynczych
rzeczy lub ich mniejszych ilości – po‐
CENIOWA ,
niżej 1 kg.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
3 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐ Do suszenia tkanin bawełnianych i
syntetycznych w niskiej temperatu‐
CENIOWA ,
rze.
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
2 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐
CENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Program Ubranka dziecięce to spe‐
cjalny program umożliwiający susze‐
nie rzeczy bezpośrednio do nosze‐
nia.
6 kg
DELIKAT‐
WYDŁ. FA‐
NE ,
ZA ANTYZAGNIE‐
CENIOWA ,
BRZĘCZYK ,
OPÓŹNIONY
START
Do suszenia codziennych ubrań, ta‐
kich jak dżinsy, bluzy itp., o różnej
grubości materiału (np. na kołnierzu,
mankietach i szwach).
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
57
SCHŁADZA‐
NIE
Dodatkowe funk‐
cje/opcje
6 kg
BRZĘCZYK
Zastosowanie/właściwości
Oznaczenie na metce
maks. obciążenie (waga ubrań suchych)
Programy
Trwający około 10 minut program
specjalny do odświeżania lub delikat‐
nego czyszczenia tkanin za pomocą
dostępnych na rynku środków do
czyszczenia chemicznego. Należy
stosować wyłącznie produkty okreś‐
lone jako nadające się do stosowa‐
nia w suszarce, postępując zgodnie
z instrukcjami producenta.
1) Zgodnie z normą IEC61121
2) włączyć
opcję DELIKATNE
Sortowanie i przygotowanie prania
Sortowanie prania
• Sortowanie według rodzaju tkaniny:
– Bawełna/len do grupy programów BA‐
WEŁNA .
– Tkaniny mieszane i syntetyczne do gru‐
py programów SYNTETYKI .
• Sortowanie według oznaczenia na metce
– interpretacja oznaczeń:
Zasadniczo można suszyć w su‐
szarce bębnowej
Suszyć w normalnej temperaturze
Suszyć w obniżonej temperaturze
Suszenie w suszarce bębno‐
wej nie jest możliwe
58
Ważne! Nie należy umieszczać w urządze‐
niu prania, które zgodnie z oznaczeniem na
metce nie może być suszone w suszarce
bębnowej.
Tego urządzenia można używać do susze‐
nia mokrego prania, które zgodnie z ozna‐
czeniem na metce może być suszone w su‐
szarce bębnowej.
• Nie należy suszyć nowych kolorowych tka‐
nin z jasnymi rzeczami. Kolorowe tkaniny
mogą farbować.
• Nie należy suszyć bawełnianych dzianin
ani tkanin typu jersey przy użyciu progra‐
mu EKSTRA SUCHE . Rzeczy mogą się
skurczyć!
Przygotowanie prania
• Aby uniknąć splątania się prania, należy:
zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć po‐
szwy i związać troczki lub tasiemki (np.
fartuchów).
• Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe
przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
• Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwar‐
stwowe (np. w kurtce z bawełnianą pod‐
pinką bawełniana warstwa powinna być
wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lep‐
sze schnięcie tkanin.
Rodzaj tkaniny
Waga
Serwetka
100 g
Poszwa
700 g
Prześcieradło
500 g
Poszewka na poduszkę
200 g
Obrus
250 g
Ręcznik frotte
200 g
Ściereczka
100 g
Koszula nocna
200 g
Ważne! Nie przeładowywać urządzenia.
Przestrzegać zaleceń dotyczących
maksymalnego ciężaru wsadu.
Figi damskie
100 g
Koszula męska
600 g
Waga prania
Koszula męska
200 g
Piżama męska
500 g
Bluzka
100 g
Slipy męskie
100 g
Rodzaj tkaniny
Płaszcz kąpielowy
Waga
1200 g
Codzienna eksploatacja
Włączanie urządzenia
Ustawić pokrętło wyboru programów na do‐
wolny program. Urządzenie włączy się.
Eksploatacja
1
2
4
5
3
DELIKATNE
Wydłuża fazę chroniącą przed zgniecenia‐
mi do 90 minut. Zapobiega to zbijaniu się
prania i powstawaniu zagnieceń.
BRZĘCZYK
Dźwiękowe potwierdzenie:
• zakończenia cyklu
• rozpoczęcia i zakończenia fazy chronią‐
cej przed zagnieceniami
• przerwania cyklu
• błędu
OPÓŹNIONY START
Do łagodnego suszenia delikatnych i wraż‐
liwych na działanie wysokiej temperatury
tkanin (np. akrylu, wiskozy) noszących oz‐
naczenie:
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA
59
Umożliwia opóźnienie rozpoczęcia progra‐
mu suszenia o 3 , 6 lub 9 godzin.
1. Wybrać program suszenia i odpowied‐
nie opcje suszenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk OPÓ‐
ŹNIONY START , aby wybrać żądany
czas opóźnienia.
3. W celu włączenia odliczania czasu opó‐
źnienia nacisnąć przycisk Start/Pauza .
•
Koniec programu : Zapala się po za‐
kończeniu fazy chłodzenia i świeci pod‐
czas fazy chroniącej przed zagnieceniami
oraz po zakończeniu programu.
•
Zbiornik na skropliny : Wskazuje, że
suszarka znajduje się w fazie suszenia.
Zapala się po zakończeniu programu,
przypominając o konieczności opróżnie‐
nia zbiornika na skropliny. Jeśli kontrolka
zaświeci się pod czas wykonywania pro‐
gramu, oznacza to, że zbiornik jest pełny.
Rozlega się wtedy sygnał dźwiękowy, na‐
stępuje zatrzymanie programu i zaczyna
migać kontrolka przycisku Start/Pauza .
Kontrolka zapala się również wtedy, gdy
zbiornik na skropliny nie został prawidło‐
wo włożony.
•
Filtry : Zapala się po zakończeniu pro‐
gramu, przypominając o konieczności
oczyszczenia filtrów.
•
Wymiennik ciepła : Zapala się co 80 cy‐
kli suszenia, przypominając o koniecznoś‐
ci oczyszczenia wymiennika ciepła.
Uruchamianie programu
Nacisnąć przycisk
Start/Pauza , aby uru‐
chomić suszarkę po wybraniu programu i op‐
cji. Przestanie migać odpowiednia kontrol‐
ka. Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione w in‐
nym położeniu, rozlegnie się sygnał dźwię‐
kowy i zaczną migać kontrolki faz progra‐
mu. Podczas suszenia bęben obraca się na‐
przemiennie w obu kierunkach.
Wszystkie programy suszenia kończą się 10minutową fazą chłodzenia. Po zakończeniu
tej fazy można wyjąć pranie.
Jeśli podczas wykonywania programu zos‐
taną otwarte drzwi urządzenia lub małe
drzwiczki w jego dolnej części, konieczne
jest ich zamknięcie i ponowne naciśnięcie
przycisku Start/Pauza, aby wznowić pro‐
gram od miejsca, w którym został przerwa‐
ny. Przycisk ten należy również nacisnąć
po ewentualnej przerwie w dopływie prądu,
oraz po ponownym umieszczeniu w suszar‐
ce zbiornika na skropliny, jeśli był opróżnia‐
ny w trakcie wykonywania programu po za‐
Zbiornik na skro‐
świeceniu się kontrolki
pliny.
W obu przypadkach kontrolka przycisku
Start/Pauza będzie migać, przypominając o
konieczności jego ponownego naciśnięcia.
Kontrolki
Kontrolki na panelu sterowania wskazują na‐
stępujące funkcje:
•
Suszenie : Wskazuje, że suszarka
znajduje się w fazie suszenia.
Zmiana programu
Aby zmienić omyłkowo wybrany program,
należy najpierw obrócić pokrętło wyboru pro‐
.
gramów do położenia WYŁĄCZONE
Program zostanie anulowany.
Program nie może zostać zmieniony
bezpośrednio, jeśli został już urucho‐
miony. Jeśli mimo to zostanie podjęta próba
zmiany programu za pomocą pokrętła wybo‐
ru programów lub przycisku funkcyjnego (z
BRZĘCZYK 4)), kon‐
wyjątkiem przycisku
START/PAUZA zacznie
trolka przycisku
migać na czerwono. Nie spowoduje to zmia‐
ny programu suszenia (ochrona prania).
Po zakończeniu programu
Jeśli pranie nie zostanie wyjęte z suszarki
po zakończeniu cyklu, urządzenie przejdzie
do fazy chroniącej przed zgnieceniami
(czas trwania: maksymalnie 30 minut).
Jeśli po zakończeniu tej fazy pranie nadal
nie zostanie wyjęte z bębna, urządzenie za‐
Ko‐
trzyma się automatycznie. Kontrolki
4) Dotyczy wyłącznie suszarek wyposażonych w przycisk brzęczyka
60
niec programu i
Zbiornik na skropliny bę‐
dą się świecić oraz słyszalny będzie sygnał
dźwiękowy przez 2 minuty.
Obrócić pokrętło wyboru programów do po‐
, aby wyłączyć urządzenie. Wy‐
łożenia
jąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić,
czy jest on pusty.
Jeśli było to ostatnie pranie, należy za‐
mknąć zawór dopływu wody. Pozostawić ot‐
warte drzwi, aby zapobiec powstawaniu
pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
W przypadku otwarcia, a następnie za‐
mknięcia drzwi przed obróceniem po‐
zapalają się
krętła wyboru do położenia
wszystkie kontrolki odpowiadające fazom
wykonanego programu.
Po każdym suszeniu
• Oczyścić filtry.
• Opróżnić zbiornik na skropliny.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie filtrów
Filtry zatrzymują wszelkie fragmenty włó‐
kien, które zbierają się podczas suszenia.
Aby zapewnić doskonałą pracę suszarki, po
każdym cyklu suszenia należy oczyścić fil‐
try (mikrofiltry i filtry zatrzymujące fragmen‐
ty włókien).
II
I
1
2
3
4
5
6
7
I
Uwaga! Nigdy nie wolno uruchamiać
suszarki bez filtrów albo z
uszkodzonymi lub zatkanymi filtrami.
II
Czyszczenie uszczelki drzwi
Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką
tuż po zakończeniu cyklu suszenia.
Opróżnianie zbiornika na skropliny
Zbiornik na skropliny należy opróżnić po każ‐
dym cyklu suszenia.
61
• Nie używać ostrych przedmiotów do czy‐
szczenia.
6
7
Czyszczenie bębna
Uwaga! Woda ze skroplonej pary nie
nadaje się do picia ani do
przyrządzania potraw.
Uwaga! Nie stosować myjek stalowych
ani innych szorstkich przedmiotów do
czyszczenia bębna.
Jeśli program został przerwany z powo‐
du konieczności opróżnienia zbiornika
na skropliny: nacisnąć przycisk Start/Pau‐
za , aby kontynuować cykl suszenia.
Wapno zawarte w wodzie lub środkach
czyszczących może spowodować po‐
wstanie ledwo widocznej powłoki na wew‐
nętrznej stronie bębna. Stopień, do którego
pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy
wiarygodnie wykrywany. Pranie jest bar‐
dziej wilgotne niż zwykle po wyjęciu z su‐
szarki.
Czyszczenie wymiennika ciepła
Użyć standardowego środka czyszczącego
(np. na bazie octu) w celu wytarcia wnętrza
bębna i żeber bębna.
Czyszczenie panelu sterowania i
obudowy
Ważne!
• Nie wolno używać suszarki bez wymienni‐
ka ciepła.
• Zanieczyszczony wymiennik ciepła powo‐
duje większe zużycie prądu (wydłużenie
cyklu suszenia) oraz uszkodzenie suszar‐
ki.
Uwaga! Do czyszczenia urządzenia
nie wolno stosować środków do
czyszczenia mebli ani aktywnych środków
czyszczących.
Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia
panelu sterowania i obudowy.
Co zrobić, gdy …
Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie
Problem 1)
Suszarka
nie działa.
62
Możliwa przyczyna
Suszarka nie jest podłączona do
źródła zasilania.
Rozwiązanie
Włożyć wtyczkę do gniazdka zasila‐
jącego. Sprawdzić bezpiecznik w
szafce z bezpiecznikami (instalacja
domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi
Nie został wciśnięty przycisk Start/
Pause (start/pauza) .
Nacisnąć przycisk Start/Pause (start/
pauza) .
Wybrano niewłaściwy program.
Ustawić odpowiedni program. 2)
Zatkany filtr puchu.
Wyczyścić filtr puchu. 3)
Zablokowany wymiennik ciepła.
Wyczyścić wymiennik ciepła. 3)
Niezadowa‐ Zostało przekroczone dopuszczalne
lające rezul‐ obciążenie.
taty susze‐
Zakryta kratka wentylacyjna.
nia.
Przestrzegać zaleceń dotyczących
obciążenia.
Odkryć kratkę wentylacyjną w pod‐
stawie urządzenia.
Pozostałości w bębnie.
Usunąć pozostałości z bębna.
Wysoki poziom twardości wody.
Ustawić odpowiedni poziom twar‐
dości wody 4).
Drzwi nie
zamykają
się
Filtry są niewłaściwie zamontowany.
Zamontować filtr drobny i/lub za‐
trzasnąć filtr wstępny.
Err ( błąd )
pojawia się
na wyświet‐
laczu
LCD. 5)
Należy spróbować zmienić parame‐
try po uruchomieniu programu.
Wyłączyć i następnie włączyć su‐
szarkę. Ustawić odpowiednie para‐
metry.
Pokrętło wyboru programów w poło‐
żeniu "O" (wył.) .
Przełączyć do położenia Extra (eks‐
tra suche) (jeśli jest dostępne) lub
na inny program.
Żarówka jest przepalona.
Wymienić żarówkę (patrz następny
rozdział).
Nie działa
oświetlenie
bębna
Czas trwa‐
nia progra‐
mu nie jest
zgodny z
czasem wy‐
świetlanym
na wyświet‐
laczu
LCD 5)
Czas do zakończenia programu jest
Proces automatyczny – nie jest to
obliczany na podstawie: typu, ilości i
wada urządzenia.
wilgotności prania.
Program
jest nieak‐
tywny
Pełny zbiornik wody.
Opróżnić zbiornik wody 3) , nacisnąć
przycisk Start/Pause (start/pauza) .
Cykl susze‐
nia jest za
krótki
Mała ilość prania./Zbyt suche pranie
dla wybranego programu.
Wybrać czas programu lub wyższy
poziom suszenia (np. Extra (ekstra
suche) ).
63
Cykl susze‐
nia jest za
długi 6)
Zatkany filtr puchu.
Wyczyścić filtr puchu.
Za dużo wsadu.
Przestrzegać zaleceń dotyczących
obciążenia.
Pranie jest niewystarczająco odwiro‐ Odwirować pranie w odpowiedni
wane.
sposób.
Wyjątkowo wysoka temperatura w
pomieszczeniu – nie jest to problem
urządzenia.
Obniżyć temperaturę w pomieszcze‐
niu, jeśli jest to możliwe.
1) W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie (np. E51 – tylko suszarki z
wyświetlaczem LCD): Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Ustawić program. Nacisnąć przycisk
Start/Pause (start/pauza) . Problem nadal występuje? – należy skontaktować się z lokalnym
punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi programów – patrz rozdział Przegląd
programów
3) patrz rozdział Konserwacja i czyszczenie
4) patrz rozdział Ustawienia urządzenia
5) tylko suszarki z wyświetlaczem LCD
6) Uwaga: Po około 5 godzinach cykl suszenia kończy się automatycznie (patrz rozdział Koniec cyklu
suszenia ).
Ustawienia urządzenia
Ustawienie
Wprowadzenie
BRZĘCZYK wyłączony
na stałe
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
DELIKATNE oraz
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA i przytrzymać je
przez około 5 sekund.
3. Brzęczyk zostanie domyślnie wyłączony na stałe.
64
Twardość wody
1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program.
Zależnie od położenia ge‐ 2. Nacisnąć jednocześnie przyciski
WYDŁ. FAZA ANTY‐
ograficznego woda może
ZAGNIECENIOWA i
START/PAUZA i przytrzymać je
zawierać różne ilości ka‐
przez około 5 sekund. Kontrolki wskażą bieżące ustawie‐
mienia i soli mineralnych,
nie:
co powoduje, że ma różną
–
Zbiornik na wodę – niska przewodność < 300 mikro
wartość przewodności.
S/cm
Wahania wartości prze‐
–
Filtr – średnia przewodność 300-600 mikro S/cm
wodności wody w stosun‐
ku do ustawień fabrycz‐
–
Skraplacz – wysoka przewodność > 600 mikro S/cm
nych mogą nieznacznie
3. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
START/PAUZA , aż zos‐
wpływać na wilgotność
tanie ustawiony żądany poziom.
prania po zakończeniu pro‐
4. Aby zapisać ustawienie, należy jednocześnie nacisnąć
gramu suszenia. Suszar‐
WYDŁ. FAZA ANTYZAGNIECENIOWA i
przyciski
ka umożliwia regulowanie
START/PAUZA lub obrócić pokrętło do położenia
WY‐
czułości czujnika suszenia
ŁĄCZONE
w oparciu o wartości prze‐
wodności wody.
Dane techniczne
Parametr
Wartość
Wysokość x szerokość x głębokość
85 x 60 x 58 cm
Pojemność bębna
108 l
Głębokość z drzwiami otwartymi
109 cm
Zakres regulacji wysokości
1,5 cm
Waga pustego urządzenia
Waga wsadu (zależnie od programu)
ok. 40 kg
1)
Maks. 6 kg
Napięcie
230 V
Wymagany bezpiecznik
10 A
Moc całkowita
2350 W
Efektywność energetyczna
C
Zużycie energii (6 kg bawełny, odwirowanej
3.8 kWh
z prędkością 1000 obr/min) 2)
Średnie roczne zużycie energii
302,5 kWh
Przeznaczenie
Do użytku domowego
Dopuszczalna temperatura otoczenia
+ 5°C do + 35°C
65
Parametr
Wartość
Parametry eksploatacyjne
Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizowanych. W związku
z tym, w trakcie normalnego użytkowania mogą przybierać nieco inne wartości.
Program
Zużycie energii w kWh / średni czas susze‐
nia w minutach
Cottons Cupboard (bawełna do szafy) 3)
3,8 / 125 (wsad 6 kg odwirowany z prędkoś‐
cią 1000 obr/min)
3,40 (wsad 6 kg odwirowany z prędkością
1200 obr/min)
3,30 (wsad 6 kg odwirowany z prędkością
1400 obr/min)
2,50 (wsad 6 kg odwirowany z prędkością
1800 obr/min)
Cottons Iron (bawełna do prasowania) 3)
3,0 / 100 (wsad 6 kg odwirowany z prędkoś‐
cią 1000 obr/min)
Synthetics Cupboard (syntetyki do szafy) 3)
1,35 / 50 (wsad 3 kg odwirowany z prędkoś‐
cią 1200 obr/min)
1) W niektórych krajach dane dotyczące wielkości wsadu mogą się różnić wskutek odmiennych metod
pomiaru.
2) Zgodnie z normą EN 61121
3) Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy: suszenie należy sprawdzić zgodnie z normą
EN 61121
66
67
136911710-00-032010
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising