Aeg-Electrolux | T88840 | User manual | Aeg-Electrolux T88840 Εγχειρίδιο χρήστη

LAVATHERM 88840
Οδηγίες Χρήσης
Στεγνωτήριο
συμπύκνωσης
ProSteam
2
Περιεχόμενα
Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα
μας.
Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Θα σας
επιτρέψει να κινηθείτε σε όλες τις διαδικασίες άψογα και πολύ
αποτελεσματικά. Για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό το εγχειρίδιο
όποτε είναι ανάγκη, συνιστούμε να το φυλάτε σε ασφαλές σημείο. Και
παρακαλούμε παραδώστε το στον όποιον επόμενο κάτοχο της
συσκευής.
Σας ευχόμαστε κάθε ευχαρίστηση με τη νέα σας συσκευή.
Περιεχόμενα
Οδηγίες λειτουργίας
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
3
3
Περιγραφή προϊόντος
8
Πίνακας ελέγχου
9
Τι εμφανίζεται στην οθόνη
9
Πρώτη εκκίνηση.
10
Ενεργοποίηση της συσκευής /
ενεργοποίηση του φωτός.
10
Ρύθμιση της γλώσσας
10
Ρύθμιση της ώρας
11
Πριν από την πρώτη χρήση
11
Πριν από την πρώτη χρήση
11
Χωρίζοντας και προετοιμάζοντας τα
ρούχα
11
Άνοιγμα πόρτας φόρτωσης / φόρτωση
ρούχων.
13
Σύστημα ProSteam
13
Γεμίστε το δοχείο νερού ατμού
13
Σύστημα ανακυκλοφορίας νερού
14
Επισκόπηση προγραμμάτων
ProSteam
16
Επιλογή του προγράμματος
20
Επιλέξτε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ
(DAMPFMENGE)
20
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών
20
Ρύθμιση της λειτουργίας
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
22
Έναρξη του προγράμματος ProSteam
22
Αλλαγή προγράμματος
23
Τοποθέτηση επιπλέον ρούχων ή
αφαίρεση ρούχων πριν από το τέλος
του προγράμματος
23
Ολοκλήρωση προγράμματος
ProSteam / αφαίρεση των ρούχων
23
Στέγνωμα
25
Επισκόπηση προγραμμάτων
στεγνώματος
25
Επιλογή του προγράμματος
28
Ρύθμιση ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ
28
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών
28
Επιλογή ΩΡΑΣ
30
Επιλογή της ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
30
Ξεκίνημα του προγράμματος
στεγνώματος
30
Αλλαγή προγράμματος
31
Τοποθέτηση επιπλέον ρούχων ή
αφαίρεση ρούχων πριν από το τέλος
του προγράμματος
31
Ολοκλήρωση προγράμματος
στεγνώματος / αφαίρεση των ρούχων
31
Σχάρα στεγνώματος
32
Φροντίδα και καθαρισμός
33
Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών
33
Καθαρισμός του λάστιχου της πόρτας
35
Άδειασμα του δοχείου
συμπυκνώματος
36
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Καθαρισμός του εναλλάκτη
θερμότητας
37
Καθάρισμα της βαλβίδας/φίλτρου
ανακυκλοφορίας νερού
38
Καθαρισμός του κάδου
38
Καθαρισμός της οθόνης λειτουργίας
και του περιβλήματος
39
Τι να κάνετε εάν...
39
Επιλύνοντας προβλήματα μόνοι σας
39
Αλλαγή του λαμπτήρα για τον
εσωτερικό φωτισμό
42
Ρυθμίσεις συσκευής
42
ΓΛΩΣΣΑ
43
ΩΡΑ (ZEITWAHL)
43
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
44
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
44
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
44
ΠΡΟΕΙΔΟΠ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΕΞΑΜ - ON/
OFF
45
Τεχνικά στοιχεία
45
Τιμές κατανάλωσης
46
3
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
47
Εγκατάσταση
47
Τοποθέτηση συσκευής
47
Αφαίρεση της συσκευασίας ασφαλείας
μεταφοράς.
48
Αφαιρεση της σχαρας στεγνωματος
απο τη συσκευασια της
48
Ηλεκτρικές συνδέσεις
49
Αλλαγή του αναστολέα της πόρτας
49
Ειδικά αξεσουάρ
51
Περιβάλλον
51
Υλικά συσκευασίας
51
Παλιά συσκευή
52
Περιβαλλοντικές συμβουλές
52
Σέρβις
52
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών
53
Ευρωπαϊκη Εγγυηση
54
www.electrolux.com
55
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Οδηγίες λειτουργίας
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
136905881-02-07082008
Χρησιμοποιήστε τα προγράμματα ProSteam μόνο με απεσταγμένο νερό!
Το νερό του δικτύου ύδρευσης προκαλεί ζημιές στη συσκευή.
Για την ασφάλειά σας και για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση, πριν την εγκα‐
τάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το
εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδο‐
ποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι σημα‐
ντικό να εξασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή γνω‐
ρίζουν καλά τη λειτουργία της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε
τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινη‐
θεί ή πωληθεί, έτσι ώστε οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια
της ζωής της να είναι σωστά ενημερωμένος για τη συσκευή και την ασφάλεια.
Γενικότερη ασφάλεια
• Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία ή να προσπαθήσετε
να τροποποιήσετε το προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο.
4
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανο‐
μένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
• Βεβαιωθείτε ότι μικρά κατοικίδια δεν μπαίνουν στον κάδο. Για να αποφύγετε
κάτι τέτοιο, ελέγχετε τον κάδο πριν τη χρήση.
• Αντικείμενα όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες, πέτρες ή άλλα σκλη‐
ρά, αιχμηρά αντικείμενα, μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένη ζημιά και δεν
πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο πλυντήριο.
• Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς από υπερβολικό στέ‐
γνωμα, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα των ακόλουθων αντι‐
κειμένων: μαξιλάρια, παπλώματα και παρόμοια αντικείμενα (συσσωρεύουν
τη θερμότητα).
• Αντικείμενα όπως αφρός ελαστικό (διογκωμένο ελαστικό), σκουφάκια μπά‐
νιου, αδιάβροχα υφάσματα, πλαστικοποιημένες στάμπες και ρούχα ή μαξι‐
λάρια που περιέχουν αφρός ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στε‐
γνωτήριο.
• Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από
τον καθαρισμό και τη συντήρηση.
• Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε οι ίδιοι
το μηχάνημα. Επισκευές που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτα άτομα
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοι‐
νωνήστε με το Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας. Επιμένετε πάντα σε γνήσια
ανταλλακτικά.
• Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με υποκατάστατα όπως μαγειρικό λάδι, ασε‐
τόν, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, αλοιφές γυαλίσματος
και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν σε ζεστό νερό με επιπρόσθετη
ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.
• Κίνδυνος έκρηξης: ποτέ μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο υφάσματα τα οποία
έχουν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα διαλυτικά (πετρέλαιο, πράσινο οινόπνευ‐
μα, υγρό στεγνού καθαρίσματος και άλλα παρόμοια). Επειδή αυτές οι ουσίες
είναι πτητικές, μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
μόνο ρούχα που έχουν πλυθεί με νερό.
• Κίνδυνος πυρκαγιάς: ρούχα που έχουν λερωθεί ή ποτίσει με φυτικό ή μα‐
γειρικό λάδι ενέχουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς και δε θα πρέπει να τοποθετού‐
νται στο στεγνωτήριο.
• Όταν πλένετε τα ρούχα σας με ειδικό απορρυπαντικό για την αφαίρεση λε‐
κέδων, θα πρέπει να εκτελέσετε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος προτού
βάλετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν ξεχαστεί αναπτήρες αερίου ή σπίρτα σε τσέπες
ρούχων που πρόκειται να μπουν στο στεγνωτήριο.
• Για να βγάλετε το φις από την πρίζα, ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφο‐
δοσίας, αντί για αυτό να τραβάτε το ίδιο το φις.
• Τα βιδωτά ποδαράκια ρύθμισης ύψους δεν πρέπει να αφαιρούνται ποτέ.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύπριζα, σύνδεσμοι και προεκτάσεις.
Κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερθέρμανση!
• Μη καταβρέχετε τη συσκευή με ριπές νερού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
5
• Μην ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα. Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
• Όταν διακοπεί ο κύκλος στεγνώματος, ή το πρόγραμμα ProSteam, ο κάδος
και τα ρούχα μπορεί να είναι ζεστά. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Προσέξτε όταν
αφαιρείτε τα ρούχα.
• Προσέξτε όταν διακόπτετε το πρόγραμμα ProSteam: Μην ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής κατά τη φάση του ατμού. Ο καυτός ατμός μπορεί να προκα‐
λέσει εγκαύματα. Η οθόνη εμφανίζει ένα μήνυμα που υποδεικνύει τη φάση
του ατμού.
• Το τελευταίο μέρος ενός κύκλου στεγνώματος εκτελείται χωρίς θερμότητα
(ψυχρός κύκλος) προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν μία θερμοκρασία
που διασφαλίζει ότι δε θα υποστούν φθορές.
Προσοχή! – Θερμή επιφάνεια :
•
Μην αγγίζετε το πίσω μέρος της συσκευής κατά τη λειτουργία της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μη διακόπτετε ένα στέγνωμα πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος,
εκτός εάν αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να διασκορ‐
πιστεί η θερμότητα. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
Εγκατάσταση
• Προσέξτε τις οδηγίες "Εγκατάστασης".
• Σημαντικό! Η συσκευή πρέπει να μετακινείται σε κατακόρυφη θέση για τη
μεταφορά της.
• Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Θα πρέπει να δίνετε προσοχή κατά τη μεταφορά
της.
• Βγάζοντας τη συσκευή από τη συσκευασία της, βεβαιωθείτε ότι δεν παρου‐
σιάζει φθορές. Εάν έχετε αμφιβολίες, μην τη χρησιμοποιήσετε και επικοινω‐
νήστε με το Κέντρο Σέρβις.
• Πριν από τη χρήση πρέπει να αφαιρούνται όλα τα υλικά συσκευασίας και οι
πείροι μεταφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζη‐
μιά στο προϊόν και στην περιουσία σας. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα
του εγχειριδίου χρήστη.
• Το τελευταίο μέρος ενός κύκλου του στεγνωτηρίου εκτελείται χωρίς θερμό‐
τητα (ψυχρός κύκλος) προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν μία θερμοκρα‐
σία που διασφαλίζει ότι δε θα υποστούν φθορές.
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση της πα‐
ρούσας συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο
ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
• Θα πρέπει να φροντίζετε η συσκευή να μη βρίσκεται πάνω στο ηλεκτρικό
καλώδιο.
• Εάν το στεγνωτήριο έχει τοποθετηθεί επάνω σε μοκέτα, ρυθμίστε κατάλληλα
τα ποδαράκια ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα
• Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν
πιέζει και δε στηρίζεται πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας του.
• Εάν το στεγνωτήριο έχει τοποθετηθεί επάνω από ένα πλυντήριο, είναι επι‐
τακτικό να χρησιμοποιήσετε το σετ στοίβαξης (προαιρετικό αξεσουάρ).
Χρήση
6
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για στέγνωμα και επεξεργασία με ατμό, στάνταρ
ρούχων σε οικιακό περιβάλλον.
• Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Η χρήση της για
άλλους σκοπούς πέραν αυτών για τους οποίους σχεδιάστηκε δεν επιτρέπε‐
ται.
• Στεγνώνετε μόνο υφάσματα που είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ακολου‐
θήστε τις οδηγίες στην ετικέτα κάθε ρούχου.
• Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
• Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγ‐
χειριδίου χρήστη.
• Ρούχα που στάζουν δεν πρέπει να τοποθετούνται στο στεγνωτήριο.
• Ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με πτητικά προϊόντα που βασίζονται στο
πετρέλαιο δε θα πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο. Εάν χρησιμο‐
ποιηθούν πτητικά υγρά καθαρισμού, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να
εξασφαλιστεί η απομάκρυνση του υγρού από τα ρούχα πριν από την τοπο‐
θέτησή τους στο πλυντήριο.
• Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα για στεγνό καθάρισμα: χρησιμοποιείτε μόνο
τα προϊόντα που αναφέρονται από τον κατασκευαστή ως κατάλληλα για το
στεγνωτήριο.
• Καθαρίζετε το μικρό-λεπτό φίλτρο και τη λεπτή σήτα μετά από κάθε κύκλο
στεγνώματος ή πρόγραμμα ProSteam.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο χνουδιών ή με κατεστραμμένο
φίλτρο χνουδιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
• Γεμίζετε το ρεζερβουάρ νερού για επεξεργασία με ατμό μόνο με απεσταγμένο
νερό! Μη χρησιμοποιείτε νερό βρύσης ή οποιαδήποτε πρόσθετα! Το συ‐
μπυκνωμένο νερό από το δοχείο συμπυκνωμένου νερού της συσκευής μπο‐
ρεί να χρησιμοποιηθεί, εάν πρώτα το φιλτράρετε (π.χ. με ένα φίλτρο του κα‐
φέ).
• Καθαρίζετε τακτικά τον εναλλάκτη θερμότητας.
• Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε το φις από την
πρίζα. Πάντοτε να τραβάτε το ίδιο το φις.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, ο πί‐
νακας ελέγχου, η επιφάνεια εργασίας ή η βάση έχουν πάθει κάποια ζημιά,
ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό του στεγνωτηρίου.
• Με στοιβαγμένο πλυντήριο και συσκευή ProSteam: μην τοποθετείτε αντικεί‐
μενα στη συσκευή. Αυτά μπορεί να πέσουν κατά τη λειτουργία.
• Το κάλυμμα του φωτός για το εσωτερικό φως πρέπει να βιδωθεί σφιχτά.
• Τα μαλακτικά, ή παρόμοια προϊόντα, πρέπει να χρησιμοποιούνται βάσει των
οδηγιών τους.
• Προσοχή - θερμή επιφάνεια : Μην αγγίζετε την επιφάνεια του καλύμματος
του φωτός της πόρτας όταν το φως είναι αναμμένο.
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Το παρόν στεγνωτήριο δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ασθε‐
νικά άτομα χωρίς επίβλεψη.
• Τα παιδιά συχνά δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που εγκυμονούν οι
ηλεκτρικές συσκευές. Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλί‐
ζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
7
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή μικρά ζώα δεν μπαίνουν μέσα στον κάδο της
συσκευής. Μπορεί να θέσουν τη ζωή σε κίνδυνο! Διατηρείτε την πόρτα της
συσκευής κλειστή όποτε δεν είναι σε χρήση.
• Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.
• Κατά την απόρριψη της συσκευής, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και κα‐
ταστρέψτε το φις και το υπόλοιπο καλώδιο. Αχρηστεύσατε το μάνταλο της
πόρτας ώστε να εμποδίσετε να παγιδευτούν μέσα μικρά παιδιά ενώ παίζουν.
8
Περιγραφή προϊόντος
Περιγραφή προϊόντος
2
3
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
14
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Πίνακας ελέγχου
Βαλβίδα/φίλτρο ανακυκλοφορίας νερού
Λαιμός πλήρωσης για δοχείο νερού ατμού
Συρτάρι με το δοχείο του συμπυκνωμένου νερού
Λεπτή σήτα (φίλτρο χνουδιών);
Λαμπτήρας για το εσωτερικό φως
Σχάρα στεγνώματος
Πόρτα φόρτωσης (αναστρέψιμη)/Χονδρό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα
(φίλτρο χνουδιών)
Φίλτρο χνουδιών
Πινακίδα τύπου
Πλήκτρο για το άνοιγμα της πόρτας στη βάση
Πόρτα βάσης ανάντη του εναλλάκτη θερμότητας
Ανοίγματα αερισμού
Πόρτα
Βιδωτά ποδαράκια (με ρύθμιση ύψους)
Λάστιχο εκκέvωσης δοχείοu vεpoύ
Πίνακας ελέγχου
Πίνακας ελέγχου
6
1
1
2
3
4
5
6
5
4
2
3
Διακόπτης επιλογής προγράμματος και διακόπτης OFF (AUS)
Πλήκτρα λειτουργίας
Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE)
Πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ZEITVORWAHL)
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
Οθόνη
Τι εμφανίζεται στην οθόνη
1
2
3
4
Η οθόνη εμφανίζει τα παρακάτω βασικά μηνύματα:
1 Όνομα και διάρκεια κύκλου τρέχοντος ρυθμισμένου προγράμματος
ProSteam ή στεγνώματος.
2 Αναμενόμενη ώρα λήξης κύκλου.
3 Εικονίδιο επιλογής μετά από την επιλογή της.
4 Οπτικοποίηση πρόσθετων λειτουργιών
9
10
Πρώτη εκκίνηση.
Κάθε φορά που πραγματοποιείται ο κύ‐
κλος, πληροφορείστε από μια κινούμενη
γραμμή προόδου σχετικά με την κατάστα‐
ση του κύκλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί επίσης να λάβετε καθοδήγηση ή
προειδοποίηση από τα εμφανιζόμενα μη‐
νύματα.
BAMBAKEPA ÐOYKAMIÓA
1100
Πρώτη εκκίνηση.
Ενεργοποίηση της συσκευής / ενεργοποίηση του φωτός.
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ή στη θέση
BELEUCHTUNG. Η συσκευή ενεργοποιήθηκε. Όταν είναι ανοικτή η πόρτα
φόρτωσης, ο κάδος φωτίζεται.
Ρύθμιση της γλώσσας
Από τη στιγμή που ο διακόπτης επιλογής
προγράμματος ρυθμίζεται σε οποιοδήποτε
πρόγραμμα, π. χ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΠΟΥΚΑ‐
ΜΙΣΑ, η οθόνη φωτίζεται και θα πρέπει να
μοιάζει με την απέναντι εικόνα.
Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η
συσκευή, ενεργοποιείται μια σύντομη εισ‐
αγωγή προκειμένου να σας βοηθήσει να
πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες εισ‐
αγωγικές ρυθμίσεις.
Το σύντομο κείμενο βοηθείας θα αλλάξει στην οθόνη ρύθμισης γλώσσας μόλις
πιέσετε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ή OK.
Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε τη γλώσσα: Πιέστε το πλήκτρο OK.
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τη γλώσσα:
1. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο
ΕΠΙΛΟΓΗ, μέχρι να εμφανιστεί στην
PYÈMIÓEIÓ
οθόνη η επιθυμητή γλώσσα.
Ði w
ÃËÙÓÓA
2. Για να επαληθεύσετε την επιλογή
EËË
XPONOÓ
σας πιέστε το πλήκτρο OK. Μετά
από αυτό, εμφανίζεται ένα κείμενο
το οποίο σας ζητά να επαληθεύσετε
τη ρυθμισμένη γλώσσα. Το βήμα
αυτό προστέθηκε για να εξασφαλι‐
στεί ότι δε ρυθμίσατε μια γλώσσα
κατά λάθος.
Για να επαληθεύσετε την επιλογή σας πιέστε το πλήκτρο OK ξανά.
Πριν από την πρώτη χρήση
11
Σε περίπτωση λάθους ή σε οποιαδήποτε στιγμή μετά την πρώτη χρήση παρέ‐
χεται μια συντόμευση για να αποφύγετε να περάσετε ξανά από τις ΡΥΘΜΙ‐
ΣΕΙΣ. Κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ
(DAMPFMENGE) και ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ (TROCKENGRAD) για περίπου 5 δευ‐
τερόλεπτα εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης γλώσσας.
Ρύθμιση της ώρας
Μόλις ρυθμίσετε τη γλώσσα, σας ζητείται
να ρυθμίσετε την ώρα.
Το σύντομο κείμενο βοηθείας θα αλλάξει
στην οθόνη ρύθμισης ώρας μόλις πιέσετε
το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ή OK.
Για να εμφανίζονται σωστά η ώρα και το τέ‐
λος προγράμματος, παρακαλούμε ελέγξτε
την ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη και
ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα εάν χρειάζεται.
Για να επιλέξετε την ώρα παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ, για
να επιβεβαιώσετε πιέστε OK.
Δείτε επίσης το κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συ‐
σκευής".
PYÈMIÓEIÓ
ÃËÙÓÓA
XPONOÓ
ÖÙTEINOTHTA
11:50
Πριν από την πρώτη χρήση
Για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την κα‐
τασκευή, σκουπίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου με ένα υγρό πανί ή εκτελέστε
ένα σύντομο κύκλο στεγνώματος (30 Λεπτά) με υγρά πανιά στη συσκευή.
1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση ΩΡΑ (ZEITWAHL).
2. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΩΡΑ, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η
ένδειξη 30'.
3. Πατήστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE).
Πριν από την πρώτη χρήση
Για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την κα‐
τασκευή, σκουπίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου με ένα υγρό πανί ή εκτελέστε
ένα σύντομο κύκλο στεγνώματος (30 Λεπτά) με υγρά πανιά στη συσκευή.
Χωρίζοντας και προετοιμάζοντας τα ρούχα
Χωρίζοντας τα ρούχα
12
Χωρίζοντας και προετοιμάζοντας τα ρούχα
• Διαχωρίστε κατά τύπο υφάσματος:
– Βαμβακερά/λινά για τα προγράμματα πλύσης στην ομάδα προγραμμάτων
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ.
– Ανάμικτα και συνθετικά για τα προγράμματα πλύσης στην ομάδα προ‐
γραμμάτων ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ .
• Χωρίζοντας κατά την ετικέτα φροντίδας. Οι ετικέτες φροντίδας σημαίνουν:
Το στέγνωμα στο
στεγνωτήριο είναι
δυνατό
Στεγνώστε σε κα‐
νονική θερμοκρα‐
σία
Στεγνώστε σε
μειωμένη θερμο‐
κρασία (επιλέξτε
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ!)
Το στέγνωμα στο
στεγνωτήριο δεν
είναι δυνατό
Μην τοποθετήσετε στη συσκευή οποιαδήποτε υγρά ρούχα τα οποία δεν ανα‐
φέρουν ρητά στην ετικέτα φροντίδα τους ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο
στεγνωτήριο.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα υγρά ρούχα τα οποία αναφέ‐
ρουν ρητά στην ετικέτα φροντίδα τους ότι είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο
στεγνωτήριο.
• Μη στεγνώνετε καινούρια, χρωματιστά υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα
ρούχα. Τα χρωματιστά μπορεί να ξεβάψουν.
• Μη στεγνώσετε βαμβακερά ζέρσεϊ και πλεκτά στο πρόγραμμα ΕΠΙΠΛΕΟΝ.
Τα ρούχα μπορεί να μαζέψουν!
• Τα μάλλινα και υφάσματα που μοιάζουν με μάλλινα μπορούν να στεγνωθούν
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ΜΑΛΛΙΝΑ. Πριν από τον κύκλο στεγνώ‐
ματος στύψτε τα μάλλινα υφάσματος όσο το δυνατό καλύτερα (μέγ. 1200
σ.α.λ.). Στεγνώνετε μαζί μόνο μάλλινα υφάσματα τα οποία είναι παρόμοια ή
τα ίδια σε ό,τι αφορά το υλικό, χρώμα και βάρος. Παρακαλούμε στεγνώστε
βαριά μάλλινα ρούχα ξεχωριστά.
Ειδικές σημειώσεις σχετικά με το ProSteam
• Τα παρακάτω υφάσματα δεν μπορούν να επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας
το πρόγραμμα ProSteam:
δέρμα, υφάσματα με μεγάλα μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά εξαρτήματα, υφά‐
σματα με μεταλλικά μέρη που σκουριάζουν, νιτσεράδες ή ρούχα από κερω‐
μένο βαμβάκι.
• Για να λειάνετε και να φρεσκάρετε ρούχα με ένα πρόγραμμα ProSteam, ξε‐
χωρίστε τα ρούχα κατά μέγεθος, υλικό και χρώμα.
Λειαίνετε μαζί μόνο υφάσματα τα οποία είναι παρόμοια σε ό,τι αφορά το μέ‐
γεθος, το υλικό και το χρώμα.
• Μη στεγνώνετε καινούρια, χρωματιστά υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα
ρούχα. Τα χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν (ελέγξτε την αντοχή των χρω‐
μάτων όταν τα υφάσματα είναι υγρά σε ένα σημείο που δε θα φαίνεται).
• Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα για στεγνό καθάρισμα σε συνδυασμό με προ‐
γράμματα ProSteam.
Σύστημα ProSteam
13
Προετοιμασία ρούχων
• Για να μην μπερδευτούν τα ρούχα: κουμπώνετε τα φερμουάρ και τις παπλω‐
ματοθήκες και δένετε τις λυτές ζώνες και κορδέλες (π.χ. από ποδιές).
• Αδειάστε τις τσέπες. Αφαιρέστε οποιαδήποτε μεταλλικά μέρη (συνδετήρες,
παραμάνες, κλπ.).
• Γυρνάτε τα ρούχα με υφάσματα διπλής στρώσης μέσα έξω (π.χ. σε μπουφάν
με βαμβακερή επένδυση, η βαμβακερή στρώση πρέπει να είναι απ' έξω).
Έτσι τα υφάσματα αυτά θα στεγνώσουν καλύτερα.
Ειδικές σημειώσεις σχετικά με το ProSteam
• Πριν επεξεργαστείτε ρούχα με ένα πρόγραμμα ProSteam, αφαιρέστε τους
λεκέδες με πλύσιμο ή χρησιμοποιώντας τοπικά αφαιρετικό λεκέδων.
Άνοιγμα πόρτας φόρτωσης / φόρτωση ρούχων.
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης:
Σπρώξτε με δύναμη την πόρτα φόρ‐
τωσης (σημείο πίεσης - βλ. εικόνα)
2. Φορτώστε τα ρούχα σας (μην τα πιέ‐
ζετε μέσα).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη μαγκώνετε ρούχα μεταξύ της πόρ‐
τας φόρτωσης και του στεγανοποιητι‐
κού λάστιχου.
3. Ασφαλές κλείσιμο της πόρτας. Η
ασφάλεια πρέπει να ακουστεί να
ασφαλίζει.
Σύστημα ProSteam
Γεμίστε το δοχείο νερού ατμού
Πρέπει να γεμίσετε το δοχείο νερού ατμού πριν χρησιμοποιήσετε ένα πρό‐
γραμμα ProSteam για πρώτη φορά. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο απεσταγ‐
μένο νερό εάν δεν υπάρχει ακόμη συμπυκνωμένο νερό από προηγούμενα
προγράμματα στεγνώματος (δείτε το κεφάλαιο σχετικά με τη 'Φροντίδα και κα‐
θαρισμό, Άδειασμα του δοχείου συμπυκνωμένου νερού'). Εάν, μετά την επι‐
λογή ενός προγράμματος ProSteam, το ακόλουθο μήνυμα Το δοχείο νερού
ατμού είναι άδειο. Παρακαλούμε γεμίστε το και στη συνέχεια πιέστε ΕΝΑΡΞΗ
εμφανιστεί στην οθόνη, θα χρειαστεί να γεμίσετε το δοχείο νερού ατμού με
απεσταγμένο νερό. Διαφορετικά, δε θα μπορείτε να εκκινήσετε οποιοδήποτε
πρόγραμμα ProSteam.
14
Σύστημα ProSteam
Τραβήξτε λίγο έξω το συρτάρι που περιέχει
το δοχείο του συμπυκνωμένου νερού 1, στη
συνέχεια τραβήξτε το λαιμό πλήρωσης του
δοχείου 2.
2
Σημαντικό! Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο
με απεσταγμένο ή πλήρως αφαλατωμένο
νερό. Μη χρησιμοποιείτε νερό βρύσης ή
πρόσθετα! Μπορείτε επίσης να χρησιμο‐
ποιήσετε το συμπυκνωμένο νερό από το
δοχείο, αρκεί να το φιλτράρετε πρώτα (χρη‐
σιμοποιήστε το παρεχόμενο κάνιστρο με το
τοποθετημένο φίλτρο: βλ. εικόνα απέναντι).
1
max.
Γεμίστε με απεσταγμένο νερό από το πα‐
ρεχόμενο κάνιστρο, μέχρι την ένδειξη MAX
μέσα στο δοχείο.
Σπρώξτε το λαιμό πλήρωσης και το συρτάρι με το συμπυκνωμένο νερό πίσω
στη θέση του.
Όταν είναι στεγνά, όλα τα υφάσματα τα οποία δεν απαγορεύονται ρητά στο
κεφάλαιο 'Χωρίζοντας και προετοιμάζοντας τα ρούχα' μπορούν να υποστούν
επεξεργασία με το σύστημα ProSteam. Τα υγρά υφάσματα μπορούν να υπο‐
στούν επεξεργασία μόνο εάν έχουν ετικέτα που τα καθορίζει ως κατάλληλα για
προγράμματα στεγνώματος.
Σύστημα ανακυκλοφορίας νερού
Το σύστημα αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόματα για ένα κύκλο
ProSteam το συμπυκνωμένο νερό που συλλέχθηκε στο δοχείο συμπυκνωμέ‐
νου νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.
Το νερό στο δοχείο συμπυκνωμένου νερού δε θα γεμίσει ποτέ αυτόματα το
δοχείο νερού ατμού.
Το σύστημα ανακυκλοφορίας νερού λειτουργεί μόνο εάν τροφοδοτείται από
νερό που προκύπτει κατά τους στάνταρ κύκλους στεγνώματος.
Για να ενεργοποιήσετε αυτό το σύστημα, γυρίστε τη βαλβίδα στη θέση ON.
Όταν η βαλβίδα είναι ON το δοχείο νερού ατμού θα γεμίσει κατά τον επόμενο
κύκλο στεγνώματος. Το κύκλωμα νερού να τροφοδοτήσει νερό απευθείας στο
δοχείο νερού ατμού γεμίζοντάς το αυτόματα.
Για να ενεργοποιήσετε την ανακυκλοφορία, ρυθμίστε τη βαλβίδα στη θέση ON.
Για να γίνει αυτό:
Σύστημα ProSteam
1. Τραβήξτε λίγο έξω το συρτάρι με το
δοχείο του συμπυκνωμένου νερού.
Πίσω από το συρτάρι υπάρχουν δύο
στοιχεία:
1 εισαγωγή νερού ατμού - για χει‐
ροκίνητη επαναπλήρωση του
δοχείου νερού ατμού.
2 βαλβίδα/φίλτρο συστήματος
ανακυκλοφορίας νερού.
2. γυρίστε τη βαλβίδα στη θέση ON. Το
κύκλωμα νερού να τροφοδοτήσει νε‐
ρό απευθείας στο δοχείο νερού
ατμού γεμίζοντάς το αυτόματα κατά
τον επόμενο κύκλο στεγνώματος.
Η δεξαμενή νερού για ατμό είναι άδεια.
Παρακαλούμε γεμίστε την και πιέστε
ΕΝΑΡΞΗ.
Εάν η βαλβίδα είναι κλειστή (θέση OFF)
- το σύστημα ανακυκλοφορίας δε λει‐
τουργεί.
1
2
ON
OFF
15
16
Σύστημα ProSteam
Επισκόπηση προγραμμάτων ProSteam
•
•
•
•
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ZEITVORWAHL)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ 1)
ΒΟΜΒΗΤΗΣ 1)
1,0
kg
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ 1)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
(HEMDEN
BAUMWOLLE)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE)
Προγράμματα
μέγ. φορτίο (βάρος όταν είναι στεγνά)
Πρόσθετες λειτουρ‐
γίες/επιλογές
•
Εφαρμογή/ιδιότητες
Για 1- 5 βαμβακερά πουκάμι‐
σα. Ελάχ. 80% φυσικές ίνες
(βαμβακερά, λινά κλπ).
υγρά
, στε‐
γνά
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
(HEMDEN
MISCHGEWEB
E)
1,0
kg
•
•
•
•
•
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
(BAUMWOLLE
)
3,0
kg
•
•
•
•
•
Για λείανση βαμβακερών ρού‐ υγρά
χων. Ελάχ. 80% φυσικές ίνες , στε‐
(βαμβακερά, λινά κλπ).
γνά
ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟ‐
ΝΤΙΔΑ
(MISCHGEWE
BE)
1,5
kg
•
•
•
•
•
Για λείανση ρούχων που δε
χρειάζονται ιδιαίτερη φροντί‐
δα. Μέγ. 20% φυσικές ίνες
(βαμβακερά, λινά κλπ).
ΦΡΕΣΚΑΡΙ‐
ΣΜΑ ΜΑΛΛΙ‐
ΝΩΝ
(REFRESH
WOLLE KORB)
1-2
ρού‐
χα
•
Για φρεσκάρισμα και απομά‐
κρυνση οσμών, μέχρι δύο
ρούχα. Μόνο για στεγνά ρού‐
χα.
ΦΡΕΣΚΑΡΙ‐
ΣΜΑ ΚΑΘΗΜΕ‐
ΡΙΝΩΝ
(REFRESH
2,5
kg
•
•
-
•
•
•
-
-
•
υγρά
Για 1- 5 συνθετικά πουκάμισα. , στε‐
γνά
Μέγ. 20% φυσικές ίνες (βαμ‐
βακερά, λινά κλπ).
Για φρεσκάρισμα καθημερι‐
νών ρούχων όπως μπλουζά‐
κια, παντελόνια, φούστες κλπ.
2)
υγρά
, στε‐
γνά
στε‐
γνά
στε‐
γνά
Σύστημα ProSteam
17
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ZEITVORWAHL)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ 1)
ΒΟΜΒΗΤΗΣ 1)
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ 1)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE)
Προγράμματα
μέγ. φορτίο (βάρος όταν είναι στεγνά)
Πρόσθετες λειτουρ‐
γίες/επιλογές
Εφαρμογή/ιδιότητες
LEGERE
KLEIDUNG)
ΦΡΕΣΚΑΡΙ‐
ΣΜΑ ΚΟΣΤΟΥ‐
ΜΙΩΝ
(REFRESH
BUSINESS
KLEIDUNG)
2,5
kg
•
•
•
-
•
Για φρεσκάρισμα κουστου‐
μιών, σακακιών και παντελο‐
νιών.
στε‐
γνά
1) μενού ΕΠΙΛΟΓΗ
2) για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυλλάδιο Οδηγός Υφασμάτων.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές είναι μόνο για καθοδήγηση. Τα
αποτελέσματα της λείανσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο
πρόγραμμα και ειδικά τα εξαρτήματα και τις ιδιότητες των υλικών των υφασμά‐
των. Τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιωθούν εάν χρειάζεται, χρησιμοποιώ‐
ντας διαφορετικά προγράμματα και όγκους ατμού. Για παράδειγμα, ορισμένα
υφάσματα τα οποία περιέχουν περισσότερο από 20% συνθετικό αλλά με τα
σωστά εξαρτήματα μπορεί να συμπεριφερθούν περισσότερο σαν βαμβακερά
υφάσματα σε ένα πρόγραμμα ProSteam. Συνεπώς μπορεί να έχετε καλύτερα
αποτελέσματα λείανσης επιλέγοντας ένα πρόγραμμα ProSteam για βαμβακε‐
ρά.
18
Σύστημα ProSteam
Με δεδομένη τη μεγάλη ποικιλία διαφορετικών βαθμών υφασμάτων και ιδιοτή‐
των που μπορούν να κατασκευαστούν σήμερα χρησιμοποιώντας διαφορετικές
μηχανικές και χημικές διαδικασίες, συνιστούμε τη λειτουργία των πρώτων προ‐
γραμμάτων ProSteam σε χαμηλά επίπεδα ατμού και με μικρό αριθμό ρούχων
τα οποία είναι όσο το δυνατόν παρόμοια. Αργότερα, μπορείτε να αρχίσετε να
μεταβάλλετε προσεκτικά τις συνθήκες των προγραμμάτων ProSteam για να
μάθετε από την εμπειρία πώς να επιτυγχάνετε τα καλύτερα αποτελέσματα από
τον όγκο των ρούχων που φορτώνετε, την ποιότητα των υφασμάτων και των
πιο κατάλληλων επιπέδων ατμού και προγραμμάτων ProSteam. Παρακαλούμε
προσέξτε και το φυλλάδιο 'Οδηγός Υφασμάτων' που παρέχεται.
Σύστημα ProSteam
19
ΕΠΙΠΕ‐
ΔΟ
ΑΤΜΟΥ
Όγκος ΔΙΑΡΚΕΙΑ στεγνά 1)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ υγρά 1)
Πρόγραμμα
(DAMPF φορτίου
[λεπτά]
[λεπτά.]
MENGE
)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
(HEMDEN
BAUMWOLLE)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
(HEMDEN
MISCHGEWEB
E)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
(BAUMWOLLE
)
ΕΥΚΟΛΗ ΦΡΟ‐
ΝΤΙΔΑ
(MISCHGEWE
BE)
ΦΡΕΣΚΑΡΙ‐
ΣΜΑ ΜΑΛΛΙ‐
ΝΩΝ
(REFRESH
WOLLE KORB)
ΦΡΕΣΚΑΡΙ‐
ΣΜΑ ΚΑΘΗΜΕ‐
ΡΙΝΩΝ
(REFRESH
LEGERE
KLEIDUNG)
ΦΡΕΣΚΑΡΙ‐
ΣΜΑ ΚΟΣΤΟΥ‐
ΜΙΩΝ
(REFRESH
BUSINESS
KLEIDUNG)
MIN
1 - 2 ρού‐
χα
19
MED
3 - 4 ρού‐
χα
21
MAX
5 ρούχα.
22
MIN
1 - 2 ρού‐
χα
13
MED
3 - 4 ρού‐
χα
14
MAX
5 ρούχα.
16
MIN
0,5 - 1 kg
12
MED
1 - 2 kg
13
MAX
2 - 3 kg
15
MIN
0,2 - 0,5
kg
12
MED
0,5 - 1 kg
13
MAX
1 – 1,5 kg
15
MIN
1 ρούχο
15
MED
1 - 2 ρού‐
χα
16
MAX
2 ρούχα.
19
-
MIN
1 - 2 ρού‐
χα
18
-
MED
3 - 4 ρού‐
χα
18
-
MAX
5 ρούχα
19
-
MIN
1 παντε‐
λόνι
12
MED
1 σακάκι
13
-
MAX
1 κου‐
στούμι
15
-
40 +/-10
30 +/-5
40 +/-10
30 +/-5
-
-
1) οι ακριβείς χρόνοι προγραμμάτων εμφανίζονται στην οθόνη από τη στιγμή που η συσκευή έχει
εκτελέσει την αναγνώριση υγρού/στεγνού (περ. 2 λεπτά)
20
Σύστημα ProSteam
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται για την επιλογή του επιπέδου ατμού και
του αντίστοιχου φορτίου είναι μόνο προτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
χρήση υψηλότερου επιπέδου ατμού ή μικρότερου φορτίου μπορεί να προσφέ‐
ρει καλύτερα αποτελέσματα. Τα προγράμματα ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ είναι απαλά
προγράμματα ProSteam για υφάσματα που δεν πλένονται. Οποιαδήποτε πα‐
ραμόρφωση του σχήματος ενός ρούχου που μπορεί να συμβεί σε ορισμένες
περιπτώσεις, μπορεί να διορθωθεί με το σιδέρωμα.
Επιλογή του προγράμματος
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να θέσετε το επιθυμητό
πρόγραμμα. Ο υπολογιζόμενη διάρκεια
προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) εμφα‐
νίζεται στην οθόνη όπως και η ώρα τέλους
του κύκλου.
Επιλέξτε ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE)
Για επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, απαιτούνται διαφορετικά επίπεδα
ατμού για διαφορετικούς όγκους ρούχων.
Το πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE) χρησιμοποιείται για τη ρύθ‐
μιση της απαιτούμενης ποσότητας ατμού: MIN, MED ή MAX.
Όλα τα προγράμματα ProSteam, εκτός από τα προγράμματα ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ,
αναγνωρίζουν αυτόματα την παραμένουσα υγρασία στα ρούχα. Όταν α ρούχα
είναι υγρά, ενεργοποιείται πρώτα ένας κύκλος στεγνώματος εάν χρειάζεται. Ο
πίνακας δείχνει τα κατάλληλα επίπεδα ατμού για το επιλεγμένο φορτίο, στη
στήλη ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE).
Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE) επανειλημμένα μέχρι
να εμφανιστεί το επιθυμητό επίπεδο ατμού (MIN, MED ή MAX) στην οθόνη.
Εάν δεν πιεστεί το πλήκτρο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΤΜΟΥ (DAMPFMENGE) μετά την
επιλογή ενός προγράμματος ProSteam, επιλέγεται αυτόματα το μεσαίο επίπε‐
δο ατμού (MED). Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ, επιλέγεται
αυτόματα το MIN.
Εάν έχετε αμφιβολία, επιλέγετε πάντοτε ένα χαμηλότερο επίπεδο ατμού αρχικά
μέχρι να αποκτήσετε περισσότερη εμπειρία με τους όγκους των φορτίων, τους
τύπους των υφασμάτων και το αντίστοιχο βέλτιστο επίπεδο ατμού. Εάν επιλεγεί
πολύ υψηλό επίπεδο ατμού, τα ρούχα μπορεί να χάσουν το σχήμα τους. Εάν
επιλεγεί πολύ χαμηλό επίπεδο ατμού, μπορεί να παραμείνουν ζάρες.
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών
Οι πρόσθετες επιλογές που είναι διαθέσιμες για τα προγράμματα ProSteam
είναι ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ, ΒΟΜΒΗΤΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
1) και το ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
1. Περιστρέφοντας το διακόπτη επιλέγετε ένα πρόγραμμα ProSteam.
Σύστημα ProSteam
21
2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ για να ρυθμίσετε την επιλογή σας θα δείτε τις
διαθέσιμες επιλογές στην οθόνη.
3. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ, για να διαλέξετε τη σωστή
επιλογή. Η επιλογή επισημαίνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιηθεί. Το κατάλληλο εικονίδιο πρέπει
να εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Για την αποεπιλογή μιας επιλογής ακολουθήστε τα ίδια βήματα. Το εικονίδιο
της επιλογής πρέπει να εξαφανιστεί.
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ
Ρυθμίζεται μια φάση αποφυγής ζαρώματος 90 λεπτών. Η οθόνη εμφανίζει τώρα
το εικονίδιο κατά του ζαρώματος μεγάλο . Εάν επιλεγεί αυτή η πρόσθετη
επιλογή, η φάση αποφυγής ζαρώματος (30 λεπτά) στο τέλος του κύκλου
ProSteam παρατείνεται κατά 60 λεπτά. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος.
ΒΟΜΒΗΤΗΣ
Η συσκευή παρέχεται με τη λειτουργία ΒΟΜΒΗΤΗΣ απενεργοποιημένη. Το
πλήκτρο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο ΒΟΜΒΗΤΗΣ
εμφανίζεται στην οθόνη.
Ο βομβητής ηχεί ή παίζει μια μελωδία:
– στο τέλος του κύκλου
– στη φάση αποφυγής ζαρώματος και στην αρχή ή το τέλος της φάσης
– κατά τη διακοπή μιας φάσης από μια προειδοποίηση
– όταν υπάρχει συναγερμός
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το κλείδωμα για παιδιά μπορεί να ρυθμιστεί για να εμποδίσετε την κατά λάθος
αλλαγή ενός προγράμματος σε λειτουργία. Η συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά
ασφαλίζει όλα τα πλήκτρα και το διακόπτη προγράμματος. Η συσκευή ασφα‐
λείας για τα παιδιά μπορεί να απενεργοποιηθεί κρατώντας ταυτόχρονα πιε‐
σμένα τα πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΗ και OK για 5 δευτερόλεπτα.
– Πριν από την εκκίνηση του προγράμματος: η συσκευή δεν μπορεί να χρη‐
σιμοποιηθεί
– Μετά την εκκίνηση του προγράμματος: το πρόγραμμα σε λειτουργία δεν
μπορεί να αλλαχθεί
Το εικονίδιο κλειδώματος για τα παιδιά εμφανίζεται στην οθόνη για να υπο‐
δείξει ότι είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για τα παιδιά. Το κλείδωμα για τα
παιδιά δεν απενεργοποιείται όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Εάν θέλετε να ρυθ‐
μίσετε ένα νέο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα
για τα παιδιά.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Εάν τα ρούχα στο πλυντήριο στραγγίστηκαν αρχικά πριν από τον κύκλο
ProSteam, το στεγνωτήριο μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ταχύτητα στυ‐
ψίματος της αρχικής διαδικασίας αποστράγγισης. Όσο μεγαλύτερη ήταν η τα‐
1) διαθέσιμα με τα προγράμματα βαμβακερά/εύκολη φροντίδα και βαμβακερά/συνθετικά προ‐
γράμματα
22
Σύστημα ProSteam
χύτητα στυψίματος, τόσο συντομότερος είναι ο χρόνος του κύκλου στεγνώμα‐
τος.
Ενεργοποιήστε την επιλογή ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ και μετά πιέστε το
πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ταχύτητα της αρχικής
στράγγισης. Δεν εμφανίζεται καμία τιμή εάν δεν επιλεγεί καμία ταχύτητα στυ‐
ψίματος.
Σε ορισμένα προγράμματα η ταχύτητα στυψίματος δεν παίζει κανένα ρόλο (κύ‐
κλοι που ελέγχονται από το χρόνο), δεν μπορεί να επιλεχθεί και εμφανίζονται
μόνο τρεις παύλες. Διαθέσιμες επιλογές: από 800 σε 1800 σαλ σε διαστήματα
των 100 σαλ.
Η μέγιστη τιμή εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα, η ελάχιστη είναι πάντα
800 σαλ.
Σε εκείνα τα προγράμματα όπου η ταχύτητα στυψίματος δεν παίζει κανένα ρόλο
(κύκλοι που ελέγχονται από το χρόνο), δεν επιτρέπεται η επιλογή και εμφανί‐
ζονται τρεις παύλες "- - -" που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρύθμιση ή είναι άγνω‐
στη.
Η διασύνδεση χρήστη πάντοτε απομνημονεύει την τελευταία επιλογή στυψί‐
ματος, και την προτείνει σαν προεπιλογή για όλα τα νέα προγράμματα που
επιλέγονται. Εάν η απομνημονευμένη ταχύτητα στυψίματος είναι μεγαλύτερη
από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, θα μειωθεί αυτόματα στη μέγιστη ταχύτητα
στυψίματος που είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
Ρύθμιση της λειτουργίας ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Με το πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, μπορείτε να καθυστερήσετε την έναρξη του
προγράμματος ProSteam από 30 λεπτά μέχρι και το μέγιστο των 20 ωρών.
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και τις πρόσθετες λειτουργίες/επιλογές εάν χρειά‐
ζεται.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ όσες φορές χρειάζεται.
Κατά την επιλογή, το ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ του κύκλου αυξάνεται στην οθόνη
είναι αναμμένο.
και το εικονίδιο καθυστέρησης
Εάν φτάσετε τις 20 ώρες καθυστέρησης έναρξης και πιέσετε το πλήκτρο ξανά,
ο χρόνος καθυστέρησης θα ακυρωθεί και το εικονίδιο θα εξαφανιστεί.
3. Για την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη καθυστέρησης, πιέστε το πλήκ‐
τρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE). Ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι τη
ρυθμισμένη έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται διαρκώς (π.χ. 5:00
ώρες, 4:59… 0:30 λεπτά κλπ).
Το μήνυμα Καθυστέρησης εκκίνησης και το εικονίδιο καθυστέρησης είναι
αναμμένα.
Έναρξη του προγράμματος ProSteam
Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE). Το πρόγραμμα ξεκινά.
Η γραμμή προόδου και το όνομα της τρέχουσας φάσης, από πάνω της, εμφα‐
νίζουν το στάδιο του κύκλου.
Με υγρά ρούχα, μετά από μερικά λεπτά η συσκευή θα εμφανίζει τη σωστή
διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ProSteam, συμπεριλαμβανομένου
του προγράμματος στεγνώματος που προηγείται.
Σύστημα ProSteam
23
Μόλις επιτευχθεί το σωστό επίπεδο στεγνότητας, το πρόγραμμα ProSteam θα
ξεκινήσει αυτόματα. Εναλλακτικά εμφανίζονται τα ονόματα των φάσεων ΕΠΕ‐
ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΜΟ και ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΤΜΟΥ.
Κατά τις φάσεις ατμού που αποτελούν μέρος του προγράμματος ProSteam και
επίσης κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος, η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να
ανοίξει.
Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Εάν το δοχείο νερού ατμού είναι άδειο όταν
επιλέξετε ένα πρόγραμμα ProSteam, θα εμ‐
φανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη
(βλ. εικόνα). Το πρόγραμμα δεν μπορεί να
ξεκινήσει. Θα πρέπει να γεμίσετε το δοχείο
νερού πρώτα (δείτε το κεφάλαιοσύστημα
ProSteam - ενότητα Γέμισμα του δοχείου νερού ατμού).
Είναι συνηθισμένο για τη συσκευή να παράγει θορύβους κατά ένα πρόγραμ‐
μα ProSteam ή στεγνώματος εάν τοποθετηθούν στον κάδο ρούχα με σκληρά
μέρη, όπως μεταλλικά κουμπιά.
Αλλαγή προγράμματος
Για την αλλαγή ενός προγράμματος το οποίο επιλέχθηκε κατά λάθος αφού έχει
ξεκινήσει, πρώτα περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο OFF
και στη συνέχεια επαναρυθμίστε το πρόγραμμα.
Μετά την έναρξη του προγράμματος, το πρόγραμμα δεν μπορεί πλέον να αλ‐
λαχθεί απευθείας. Εάν ωστόσο κάνετε προσπάθεια να αλλάξετε το πρόγραμμα
με το διακόπτη επιλογής προγράμματος, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στην τελευταία θέση που χρησι‐
μοποιήσατε.
Το πρόγραμμα στεγνώματος ωστόσο δεν επηρεάζεται από αυτό.
Τοποθέτηση επιπλέον ρούχων ή αφαίρεση ρούχων πριν από το τέλος
του προγράμματος
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κάδος και τα ρούχα μπορούν να ζεσταθούν. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
2. Φορτώστε ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα καλά. Η ασφάλεια πρέπει να ακουστεί να ασφαλίζει.
4. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE) για να συνεχίσετε
τον κύκλο στεγνώματος.
Ολοκλήρωση προγράμματος ProSteam / αφαίρεση των ρούχων
Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος ProSteam, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη 0:00
και εναλλάξ τα μηνύματα: Ολοκληρώθηκε. Αφαιρέστε τα ρούχα και Αποφυγή
ζαρώματος εμφανίζονται στην οθόνη. Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο βομβητής,
ακούγεται ένα ηχητικός συναγερμός σε τακτικά διαστήματα.
24
Σύστημα ProSteam
Το πρόγραμμα ProSteam ακολουθείται αυτόματα από μια φάση αποφυγής ζα‐
ρώματος που περιλαμβάνει σύντομες φάσεις ατμού, η οποία διαρκεί περίπου
30 λεπτά.
Κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος ο κάδος περιστρέφεται. Αυτό διατηρεί τα
ρούχα χαλαρά και χωρίς ζάρες. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδή‐
ποτε στιγμή κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος εκτός από τις φάσεις ψεκα‐
σμού ατμού (κοιτάξτε για το μήνυμα ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΑΤΜΟΥ στην οθόνη!). Τα
ρούχα πρέπει να αφαιρεθούν το συντομότερο δυνατό.
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης για να αφαιρέσετε τα ρούχα.
2. Πριν βγάλετε τα ρούχα, αφαιρέστε τα χνούδια από το μικρό-λεπτό φίλτρο.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα βρεγμένο χέρι για το σκοπό αυτό.
(Δείτε το κεφάλαιο "Φροντίδα και καθαρισμός").
3. Αφαιρέστε τα ρούχα ένα ένα.
Για να διατηρηθεί η επίδραση της επεξεργασίας ProSteam, τα ρούχα πρέπει
να αφαιρεθούν ένα ένα κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος και να κρεμαστούν
αμέσως σε κρεμάστρα για να στεγνώσουν (για τουλάχιστον 5-15 λεπτά, ανά‐
λογα με το ύφασμα και το επιλεγμένο επίπεδο ατμού). Κουμπώστε τα κουμπιά
και δώστε σχήμα στο ρούχο, προσέχοντας ιδιαίτερα τις μανσέτες και τις ραφές.
4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση OFF.
Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος
– καθαρίστε το μικρό-λεπτό φίλτρο και το λεπτό φίλτρο
– Αδειάστε το δοχείο του συμπυκνωμένου νερού εάν δε χρησιμοποιείτε το σύ‐
στημα ανακυκλοφορίας νερού (Δείτε το κεφάλαιο "Φροντίδα και καθαρι‐
σμός").
5. Κλείστε την πόρτα.
Στέγνωμα
25
Στέγνωμα
Επισκόπηση προγραμμάτων στεγνώματος
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ
Εφαρμογή/ιδιότητες
Σύμβολο φροντίδας
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ZEITVORWAHL)
ΩΡΑ (ZEITWAHL)
ΒΟΜΒΗΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 1)
ΣΑΛ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ (TROCKENGRAD)
μέγ. φορτίο
(βάρος όταν είναι στεγνά)
Προγράμματα
Πρόσθετες λειτουργίες/επι‐
λογές
ΕΠΙ‐
ΠΛΕΟΝ
(EXTRA)
7 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Καλό στέγνωμα χοντρών
υφασμάτων ή υφασμάτων
πολλαπλών στρώσεων,
π.χ. πετσέτες, μπουρνού‐
ζια.
ΣΥΝΘΕΤ.
ΓIA
AMOΘH
KHKEYΣ
H
(SCHRA
NKTROC
KEN)
7 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Καλό στέγνωμα υφασμά‐
των με ομοιόμορφο πά‐
χος, π.χ. πετσέτες, πλε‐
κτά.
ΥΓΡΑ
(LEICHT
TROCKE
N)
7 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Για κανονικού πάχους
βαμβακερά ή λινά ρούχα,
π.χ. κλινοσκεπάσματα,
τραπεζομάντιλα.
•
Καλό στέγνωμα χοντρών
υφασμάτων ή υφασμάτων
πολλαπλών στρώσεων,
)
π.χ. πουλόβερ, κλινοσκε‐
πάσματα, λινά τραπεζομά‐
ντιλα.
ΕΠΙ‐
ΠΛΕΟΝ
(EXTRA)
3 kg
•
•
•
•
•
•
-
Στέγνωμα
Εφαρμογή/ιδιότητες
Σύμβολο φροντίδας
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ZEITVORWAHL)
ΩΡΑ (ZEITWAHL)
ΒΟΜΒΗΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 1)
ΣΑΛ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ (TROCKENGRAD)
μέγ. φορτίο
(βάρος όταν είναι στεγνά)
Πρόσθετες λειτουργίες/επι‐
λογές
Προγράμματα
26
ΣΥΝΘΕΤ.
ΓIA
AMOΘH
KHKEYΣ
H
(SCHRA
NKTROC
KEN )
3 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Για λεπτά υφάσματα που
δε σιδερώνονται, π.χ.
2)
πουκάμισα που δε χρειά‐
ζονται ιδιαίτερη φροντίδα,
τραπεζομάντιλα, μωρου‐
διακά, κάλτσες, εσώρουχα
με μπανέλες ή σύρματα.
ΥΓΡΑ
(LEICHT
TROCKE
N)
3 kg
•
•
•
•
•
•
-
•
Για λεπτά υφάσματα που
πρόκειται να σιδερωθούν,
π.χ. πλεκτά, πουκάμισα.
PYΘM.
XPONOY
ΣTEΓNΩ
MATOΣ
(ZEITPR
OGRAM
M)
7 kg
-
-
•
-
•
•
•
•
Για επιπλέον στέγνωμα με‐
μονωμένων ρούχων ή για
όγκους κάτω του 7kg.
ΚΑΘΗ‐
ΜΕΡΙΝΑ
ΑΘΛΗΤΙ‐
ΚΑ
(SPORT
KLEIDUN
G)
2 kg
•
•
3)
-
•
•
-
•
Για αθλητικά, λεπτά υφά‐
σματα, πολυεστέρα, που
δε σιδερώνονται.
•
)
Στέγνωμα
27
ΣΕΝΤΟ‐
ΝΙΑ
(BETTW
ÄSCHE )
3 kg
•
•
ΤΖΙΝ
(JEANS)
7 kg
•
•
•
ΜΕΤΑ‐
ΞΩΤΑ
(SEIDE)
1 kg
•
•
3)
ΜΑΛΛΙ‐
ΝΑ
(KORB
WOLLE/
SPORTS
CHUHE)
1 kg
-
-
•
•
3)
-
•
•
-
Εφαρμογή/ιδιότητες
•
Κλινοσκεπάσματα (μονά
και διπλά σεντόνια, μαξι‐
λαροθήκες, καλύμματα
κρεβατιού, παπλωματοθή‐
κες).
•
•
•
-
•
Για σπορ ρούχα, όπως
τζιν, φούτερ, κλπ. διαφο‐
ρετικού πάχους υφάσμα‐
τος (π.χ. στο γιακά, στις
μανσέτες και στις ραφές).
-
•
•
-
•
Για στέγνωμα μεταξωτών
με χρήση θερμού αέρα και
απαλής κίνησης.
•
Για στέγνωμα μάλλινων
υφασμάτων μετά το πλύσι‐
μο, με χρήση θερμού αέρα
σε ελάχιστο μηχανικό φορ‐
τίο (Ακολουθήστε το κεφά‐
λαιο "Χωρίζοντας και
προετοιμάζοντας τα ρού‐
χα"). Συμβουλή: Αφαιρέ‐
στε τα ρούχα αμέσως μετά
το στέγνωμα, καθώς δεν
ακολουθεί πρόγραμμα
αποφυγής ζαρώματος.
-
-
1) δεν μπορεί να επιλεχθεί μαζί με ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
2) επιλέξτε ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
3)
•
•
Σύμβολο φροντίδας
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (ZEITVORWAHL)
ΩΡΑ (ZEITWAHL)
ΒΟΜΒΗΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ 1)
ΣΑΛ
•
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ (TROCKENGRAD)
μέγ. φορτίο
(βάρος όταν είναι στεγνά)
Προγράμματα
Πρόσθετες λειτουργίες/επι‐
λογές
28
Στέγνωμα
Επιλογή του προγράμματος
Χρησιμοποιήστε το διακόπτη επιλογής
προγράμματος για να θέσετε το επιθυμητό
πρόγραμμα. Ο υπολογιζόμενη διάρκεια
προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) εμφα‐
νίζεται στην οθόνη όπως και η ώρα τέλους
του κύκλου.
Ρύθμιση ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ
Εάν τα ρούχα βγουν από τη συσκευή πολύ υγρά μετά από ένα κανονικό πρό‐
γραμμα στεγνώματος, μπορείτε να αυξήσετε το αποτέλεσμα στεγνώματος χρη‐
σιμοποιώντας τη λειτουργία ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ. Τα ρούχα γίνονται
πιο στεγνά όσο μετακινείστε από το MIN στο MAX.
Πιέστε το πλήκτροΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ επανειλημμένα μέχρι να εμφα‐
νιστεί ο επιθυμητός βαθμός στεγνώματος (MIN, MED ή MAX) στην οθόνη. Όταν
δεν προβλέπεται ρύθμιση υγρασίας στο σχετικό πρόγραμμα, εμφανίζεται το
μήνυμα Μη επιλέξιμο.
Εάν από το συσκευή βγουν πολύ υγρά τα μάλλινα ή τα μεταξωτά στο τέλος
ενός προγράμματος ΜΑΛΛΙΝΑ ή ΜΕΤΑΞΩΤΑ, μπορείτε να τα στεγνώσετε ξανά
επανεκκινώντας το κατάλληλο πρόγραμμα, αυτή τη φορά με επιλεγμένη τη λει‐
τουργία ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ και το βαθμό στεγνότητας MIN, MED ή
MAX. Στην περίπτωση ενός κύκλου στεγνώματος με σχετικά στεγνά ρούχα, το
τέλος του κύκλου του προγράμματος που εμφανίζεται στην αρχή διορθώνεται
μετά από λίγο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι επιλέγοντας τη λειτουργία ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ, δεν στε‐
γνώνετε υπερβολικά τα μάλλινα ή τα μεταξωτά σας.
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών
Οι πρόσθετες επιλογές που είναι διαθέσιμες για τα προγράμματα ProSteam
είναι ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ, ΒΟΜΒΗΤΗΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
2) και το ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
1. Περιστρέφοντας το διακόπτη επιλέγετε ένα πρόγραμμα ProSteam.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ για να ρυθμίσετε την επιλογή σας. θα δείτε τις
διαθέσιμες επιλογές στην οθόνη.
3. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ, για να διαλέξετε τη σωστή
επιλογή. Η επιλογή επισημαίνεται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιηθεί. Το κατάλληλο εικονίδιο πρέπει
να εμφανιστεί στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
2) διαθέσιμα με τα προγράμματα βαμβακερά/εύκολη φροντίδα και βαμβακερά/συνθετικά προ‐
γράμματα
Στέγνωμα
29
Για την αποεπιλογή μιας επιλογής ακολουθήστε τα ίδια βήματα. Το εικονίδιο
της επιλογής πρέπει να εξαφανιστεί.
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
Για ιδιαίτερα απαλό στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων με την ετικέτα φροντί‐
δας: και για υφάσματα ευαίσθητα στη θερμοκρασία (π.χ. ακρυλικά, βισκόζη).
Το πρόγραμμα εκτελείται με μειωμένη θερμότητα.
Η λειτουργία ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ είναι κατάλληλη μόνο για φορτία μέχρι 3kg!
είναι αναμ‐
Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
μένο.
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
Για απαλό στέγνωμα υφασμάτων που φοριούνται συχνά. Το πρόγραμμα ξεκινά
με τη ρύθμιση πλήρους θερμότητας, η οποία στη συνέχεια μειώνεται καθώς το
πρόγραμμα προχωρά στην περιποίηση των ρούχων.
είναι αναμ‐
Όταν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
μένο.
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΖΑΡΩΜ ΜΕΓΑΛΟ
Ρυθμίζεται μια φάση αποφυγής ζαρώματος 90 λεπτών. Η οθόνη εμφανίζει τώρα
το εικονίδιο κατά του ζαρώματος μεγάλο . Εάν επιλεγεί αυτή η πρόσθετη
επιλογή, η φάση αποφυγής ζαρώματος (30 λεπτά) στο τέλος του κύκλου πα‐
ρατείνεται κατά 60 λεπτά. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος.
ΒΟΜΒΗΤΗΣ
Η συσκευή παρέχεται με τη λειτουργία ΒΟΜΒΗΤΗΣ απενεργοποιημένη. Το
πλήκτρο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λει‐
τουργίας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο ΒΟΜΒΗΤΗΣ
εμφανίζεται στην οθόνη.
Ο βομβητής ηχεί ή παίζει μια μελωδία:
– στο τέλος του κύκλου
– στη φάση αποφυγής ζαρώματος και στην αρχή ή το τέλος της φάσης
– κατά τη διακοπή μιας φάσης από μια προειδοποίηση
– όταν υπάρχει συναγερμός
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το κλείδωμα για παιδιά μπορεί να ρυθμιστεί για να εμποδίσετε την κατά λάθος
αλλαγή ενός προγράμματος σε λειτουργία. Η συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά
ασφαλίζει όλα τα πλήκτρα και το διακόπτη προγράμματος. Η συσκευή ασφα‐
λείας για τα παιδιά μπορεί να απενεργοποιηθεί κρατώντας ταυτόχρονα πιε‐
σμένα τα πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΗ και OK για 5 δευτερόλεπτα.
– Πριν από την εκκίνηση του προγράμματος: η συσκευή δεν μπορεί να χρη‐
σιμοποιηθεί
– Μετά την εκκίνηση του προγράμματος: το πρόγραμμα σε λειτουργία δεν
μπορεί να αλλαχθεί
Το εικονίδιο κλειδώματος για τα παιδιά εμφανίζεται στην οθόνη για να υπο‐
δείξει ότι είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για τα παιδιά. Το κλείδωμα για τα
παιδιά δεν απενεργοποιείται όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Εάν θέλετε να ρυθ‐
30
Στέγνωμα
μίσετε ένα νέο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα
για τα παιδιά.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ
Εάν τα ρούχα στο πλυντήριο στραγγίστηκαν αρχικά πριν από τον κύκλο στε‐
γνώματος, το στεγνωτήριο μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με την ταχύτητα στυ‐
ψίματος της αρχικής διαδικασίας αποστράγγισης. Όσο μεγαλύτερη ήταν η τα‐
χύτητα στυψίματος, τόσο συντομότερος είναι ο χρόνος του κύκλου στεγνώμα‐
τος.
Ενεργοποιήστε την επιλογή ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ και μετά πιέστε το
πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ταχύτητα της αρχικής
στράγγισης. Δεν εμφανίζεται καμία τιμή εάν δεν επιλεγεί καμία ταχύτητα στυ‐
ψίματος.
Σε ορισμένα προγράμματα η ταχύτητα στυψίματος δεν παίζει κανένα ρόλο (κύ‐
κλοι που ελέγχονται από το χρόνο), δεν μπορεί να επιλεχθεί και εμφανίζονται
μόνο τρεις παύλες. Διαθέσιμες επιλογές: από 800 σε 1800 σαλ σε διαστήματα
των 100 σαλ.
Η μέγιστη τιμή εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα, η ελάχιστη είναι πάντα
800 σαλ.
Σε εκείνα τα προγράμματα όπου η ταχύτητα στυψίματος δεν παίζει κανένα ρόλο
(κύκλοι που ελέγχονται από το χρόνο), δεν επιτρέπεται η επιλογή και εμφανί‐
ζονται τρεις παύλες "- - -" που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρύθμιση ή είναι άγνω‐
στη.
Η διασύνδεση χρήστη πάντοτε απομνημονεύει την τελευταία επιλογή στυψί‐
ματος, και την προτείνει σαν προεπιλογή για όλα τα νέα προγράμματα που
επιλέγονται. Εάν η απομνημονευμένη ταχύτητα στυψίματος είναι μεγαλύτερη
από τη μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή θα μειωθεί αυτόματα στη μέγιστη ταχύτητα
στυψίματος που είναι διαθέσιμη στο επιλεγμένο πρόγραμμα.
Επιλογή ΩΡΑΣ
Για να επιλέξετε τη διάρκεια προγράμματος μετά τη ρύθμιση του προγράμματος
ΩΡΑ (ZEITWAHL). Μπορείτε να επιλέξετε μια διάρκεια προγράμματος από 10
λεπτά έως 3 ώρες σε βήματα των 10 λεπτών.
1. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα ΡΥΘΜ.
ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ. Τα 0:10 λεπτά στην οθόνη (αντιστοιχεί στο
πρόγραμμα ΚΡΥΩΜΑ).
2. Πιέστε το πλήκτρο ΩΡΑ (ZEITWAHL) επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η
επιθυμητή διάρκεια προγράμματος στην οθόνη, π.χ. 0:20 για ένα πρόγραμ‐
μα 20 λεπτών.
Εάν δεν επιλεγεί η διάρκεια προγράμματος, η διάρκεια ρυθμίζεται αυτόματα στα
10 λεπτά.
Επιλογή της ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Βλέπε κεφάλαιο Σύστημα ProSteam, ενότητα Επιλογή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
Ξεκίνημα του προγράμματος στεγνώματος
Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE). Το πρόγραμμα ξεκινά.
Στέγνωμα
31
Η γραμμή προόδου και το όνομα της τρέχουσας φάσης, από πάνω της, εμφα‐
νίζουν το στάδιο του κύκλου.
Με υγρά ρούχα, μετά από μερικά λεπτά η συσκευή θα εμφανίσει τη σωστή
διάρκεια προγράμματος και το προβλεπόμενο τέλος χρόνου του κύκλου.
Είναι συνηθισμένο για τη συσκευή να παράγει θορύβους κατά τη διάρκεια ενός
προγράμματος στεγνώματος, εάν τοποθετηθούν στον κάδο ρούχα με σκληρά
μέρη, όπως μεταλλικά κουμπιά.
Αλλαγή προγράμματος
Για την αλλαγή ενός προγράμματος το οποίο επιλέχθηκε κατά λάθος αφού έχει
ξεκινήσει, πρώτα περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στο OFF
και στη συνέχεια επαναρυθμίστε το πρόγραμμα.
Μετά την έναρξη του προγράμματος, το πρόγραμμα δεν μπορεί πλέον να αλ‐
λαχθεί απευθείας. Εάν ωστόσο κάνετε προσπάθεια να αλλάξετε το πρόγραμμα
με το διακόπτη επιλογής προγράμματος, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στην τελευταία θέση που χρησι‐
μοποιήσατε.
Το πρόγραμμα στεγνώματος ωστόσο δεν επηρεάζεται από αυτό.
Τοποθέτηση επιπλέον ρούχων ή αφαίρεση ρούχων πριν από το τέλος
του προγράμματος
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κάδος και τα ρούχα μπορούν να ζεσταθούν. Κίνδυνος εγκαυμάτων!
2. Φορτώστε ή αφαιρέστε ρούχα.
3. Κλείστε την πόρτα καλά. Η ασφάλεια πρέπει να ακουστεί να ασφαλίζει.
4. Πιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START PAUSE) για να συνεχίσετε
τον κύκλο στεγνώματος.
Ολοκλήρωση προγράμματος στεγνώματος / αφαίρεση των ρούχων
Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος, αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη
0:00 και εναλλάξ τα μηνύματα: Ολοκληρώθηκε. Αφαιρέστε τα ρούχα και Απο‐
φυγή ζαρώματος εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν έχει ενεργοποιηθεί ο βομβητής,
ακούγεται ένα ηχητικός συναγερμός σε τακτά διαστήματα.
Το πρόγραμμα στεγνώματος ακολουθείται αυτόματα από μια φάση αποφυγής
ζαρώματος που περιλαμβάνει σύντομες φάσεις ατμού, η οποία διαρκεί περίπου
30 λεπτά.
Κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος ο κάδος περιστρέφεται. Αυτό διατηρεί τα
ρούχα χαλαρά και χωρίς ζάρες. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδή‐
ποτε στιγμή κατά τη φάση αποφυγής ζαρώματος. Τα ρούχα πρέπει να αφαι‐
ρεθούν το συντομότερο δυνατό για να μη ζαρώσουν.
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης για να αφαιρέσετε τα ρούχα.
32
Σχάρα στεγνώματος
2. Πριν βγάλετε τα ρούχα, αφαιρέστε τα χνούδια από το μικρό-λεπτό φίλτρο.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα βρεγμένο χέρι για το σκοπό αυτό.
(Δείτε το κεφάλαιο "Φροντίδα και καθαρισμός").
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση OFF (AUS).
Μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος
– καθαρίστε το μικρό-λεπτό φίλτρο και το λεπτό φίλτρο
– Αδειάστε το δοχείο του συμπυκνωμένου νερού (Δείτε το κεφάλαιο "Φροντίδα
και καθαρισμός".)
5. Κλείστε την πόρτα.
Σχάρα στεγνώματος
Η σχαρα στεγνωματος προσφερει τη δυνατοτητα στεγνωματος μαλλινων υφα‐
σματων που μπορουν να πλυθουν στο πλυντηριο καθως και αθλητικων πα‐
πουτσιων. Η σχαρα στεγνωματος δε γυρναει μαζι με τον καδο ρουχων του
στεγνωτηριου. Αυτο επιτρεπει το στεγνωμα μαλλινων ρουχων η αθλητικων πα‐
πουτσιων.
Οταν ειναι υγρο, το μαλλι πρεπει να κινειται οσο το δυνατον λιγοτερο γιατι εχει
την ταση να μπερδευεται, οποτε η σχαρα στεγνωματος ειναι μια λυση.
Τα αθλητικα παπουτσια δεν μπορουν να στεγνωσουν χωρις σχαρα, γιατι δια‐
φορετικα μπορουν να προκαλεσουν ζημια στον καδο εξαιτιας του βαρους τους.
Για την αφαιρεση της σχαρας απο τη συσκευασια της για πρωτη φορα, ανα‐
τρεξτε στο κεφαλαιο εγκαταστασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν την εγκατασταση της σχαρας, ελεγξετε τον καδο του στεγνωτηριου. Θα
πρεπει να ειναι αδειος!
1. Ανοιξτε την πορτα φορτωσης.
2. Εισαγετε τη σχαρα.
Σηκωστε οριζοντιως τη σχαρα στον
καδο. Οδηγηστε τη σχαρα προς τα
κατω μεχρι ο βραχιονας στηριξης
στο εμπρος μερος να ακουμπησει
στο ανοιγμα.
Φροντίδα και καθαρισμός
33
3. Τοποθετηστε τα ρουχα στη σχαρα:
– Απλωστε τα ρουχα στη σχαρα και
τυλιξτε τα, χωρις να τα πιεσετε η
να τα διπλωσετε.
– - Τοποθετηστε τα αθλητικα πα‐
πουτσια στη σχαρα με τη λαβη γυ‐
ρισμενη προς τα πανω για υπο‐
στηριξη.
Αφαιρεστε τους εσωτερικους πατους και
τοποθετηστε τους πανω στη σχαρα διπλα
στα παπουτσια. Δεστε τα κορδονια.
4. Επιλεξτε τη χρονικη διαρκεια του
προγραμματος, που μπορει να επι‐
λεγει με βηματα των 10 λεπτων, απο
30 λεπτα εως 180 λεπτα.
Πιεστε το κουμπι ΧΡΟΝΟΣ οσες φο‐
ρες χρειαζεται μεχρι να εμφανιστει
στην οθονη η απαιτουμενη χρονικη
διαρκεια του προγραμματος.
5. Πιεστε το κουμπι START PAUSE
(εκκινηση-παυση). Το προγραμμα
ξεκινα.
6. Στο τελος του προγραμματος στεγνωματος ανοιξτε την πορτα φορτωσης
και αφαιρεστε τα ρουχα η τα παπουτσια.
7. Γυριστε το διακοπτη επιλογης προγραμματος στη θεση OFF.
8. Αφαιρεστε τη σχαρα απο τον καδο στο τελος του στεγνωματος.
Φροντίδα και καθαρισμός
Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών
Τα φίλτρα συγκεντρώνουν όλα τα χνούδια που συσσωρεύονται κατά το στέ‐
γνωμα. Για να εξασφαλίσετε την άριστη λειτουργία του στεγνωτηρίου, τα φίλτρα
χνουδιών (μικρό-λεπτό φίλτρο και λεπτή σήτα) πρέπει να καθαρίζονται μετά
από κάθε κύκλο.
34
Φροντίδα και καθαρισμός
Το μήνυμα Παρακαλούμε καθαρίστε τα φίλτρα. εμφανίζεται στην οθόνη για να
σας το υπενθυμίσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μη λειτουργήσετε το στεγνωτήριο χωρίς τα φίλτρα χνουδιών ή με χαλα‐
σμένα ή βουλωμένα φίλτρα χνουδιών.
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης
2. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο χέ‐
ρι για να καθαρίστε το μικρό-λεπτό
φίλτρο. Το οποίο είναι ενσωματω‐
μένο στο κάτω μέρος του ανοίγμα‐
τος φόρτωσης.
3. Έπειτα από κάποιο χρονικό διά‐
στημα, σχηματίζεται ένα στρώμα
στο φίλτρο, το οποίο οφείλεται στα
υπολείμματα απορρυπαντικών.
Όταν συμβεί αυτό, καθαρίστε τα
φίλτρα με χλιαρό νερό και βούρ‐
τσα. Αφαιρέστε το φίλτρο από την
πόρτα τραβώντας το έξω. Μπορεί
να τοποθετηθεί με τα δόντια να δεί‐
χνουν προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά).
Μετά τον καθαρισμό μην ξεχάσετε να το βάλετε πίσω στη θέση του.
4. Πιέστε κάτω το πλήκτρο απασφά‐
λισης στο χονδρό φίλτρο με κυψε‐
λωτό πλέγμα.
Το χονδρό φίλτρο με κυψελωτό
πλέγμα πετάγεται επάνω.
Φροντίδα και καθαρισμός
35
5. Αφαιρέστε τη λεπτή σήτα.
6. Αφαιρέστε τα χνούδια από τη λε‐
πτή σήτα. Είναι καλύτερο να χρη‐
σιμοποιήσετε ένα βρεγμένο χέρι
για το σκοπό αυτό.
Καθαρίστε ολόκληρη την περιοχή του
φίλτρου.
7.
8.
9.
10.
11.
Η περιοχή της σήτας δε χρειάζεται
καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο
στεγνώματος, αλλά πρέπει να
ελέγχεται συχνά και να καθαρίζο‐
νται τα χνούδια εάν χρειάζεται.
Για να γίνει αυτό, πιάστε το επάνω μέρος του χονδρού φίλτρου με κυψε‐
λωτό πλέγμα και τραβήξτε το προς τα εμπρός μέχρι να απελευθερωθεί από
τα δύο στηρίγματα.
Αφαιρέστε τα χνούδια από ολό‐
κληρη την περιοχή του φίλτρου.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσε‐
τε μια ηλεκτρική σκούπα για το
σκοπό αυτό.
Πιέστε και τους δύο στροφείς του
χονδρού φίλτρου με κυψελωτό
πλέγμα στα στηρίγματα στην πόρ‐
τα φόρτωσης μέχρι να κουμπώ‐
σουν στη θέση τους.
Επανατοποθετήστε τη λεπτή σή‐
τα.
Πιέστε πάνω στο χονδρό φίλτρο με
κυψελωτό πλέγμα μέχρι να ασφαλίσει στην ενδασφάλεια.
Εάν δεν τοποθετηθεί η λεπτή σήτα, το χον‐
δρό φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα δε θα κου‐
μπώσει στη θέση του και η πόρτα φόρτω‐
σης δε θα μπορεί να κλείσει.
Καθαρισμός του λάστιχου της πόρτας
Σκουπίστε το λάστιχο της πόρτας με υγρό πανί αμέσως μετά το τέλος του κύ‐
κλου στεγνώματος.
36
Φροντίδα και καθαρισμός
Άδειασμα του δοχείου συμπυκνώματος
Αδειάζετε το δοχείο του συμπυκνωμένου νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώ‐
ματος.
Το άδειασμα του δοχείου νερού μπορεί να περιοριστεί ή να αποφευχθεί εντε‐
λώς σε περίπτωση:
– ανοικτού συστήματος ανακυκλοφορίας εάν χρησιμοποιείτε προγράμματα
ProSteam (δείτε την ενότητα Σύστημα ανακυκλοφορίας νερού)
– εγκατάστασης συστήματος απευθείας αποστράγγιση (δείτε την ενότηταΕιδι‐
κά αξεσουάρ)
Εάν το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο, ένα ενεργό πρόγραμμα θα διακο‐
πεί αυτόματα και το μήνυμα Η δεξαμενή είναι πλήρης. Παρακαλούμε αδειάστε
την και πιέστε ΕΝΑΡΞΗ. εμφανίζεται στην οθόνη. Προκειμένου να συνεχιστεί
το πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να αδειάσει το δοχείο συμπυκνώματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το συμπύκνωμα δεν είναι πόσιμο ούτε και κατάλληλο για προετοιμασία τροφί‐
μων.
1. Αφαιρέστε εντελώς το συρτάρι που
περιέχει το δοχείο του συμπυκνω‐
μένου νερού 1 και τραβήξτε επάνω
το σωλήνα αποστράγγισης του δο‐
χείου συμπυκνωμένου νερού μέχρι
τέρμα 2.
2
1
2. Αδειάστε το συμπυκνωμένο νερό σε
μια λεκάνη ή ένα παρόμοιο δοχείο.
3. σπρώξτε μέσα τις συνδέσεις εξόδου
και επανατοποθετήστε το δοχείο
συμπυκνώματος.
Εάν το πρόγραμμα διακόπηκε σαν
αποτέλεσμα του γεμίσματος του δο‐
χείου συμπυκνώματος: Πιέστε το
πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START
PAUSE) για να συνεχίσετε τον κύ‐
κλο στεγνώματος.
Το δοχείο συμπυκνώματος έχει χωρητικότητα περ. 4 λίτρα. Αυτό είναι αρκετό
για περίπου 7kg ρούχων τα οποία προηγουμένως είχαν στυφτεί στις 1000
στροφές/ λεπτό.
Φροντίδα και καθαρισμός
37
4. Το συμπυκνωμένο νερό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως απεσταγμένο
νερό, π.χ. σε προγράμματα ατμού.
Ωστόσο πρώτα φιλτράρετε το συ‐
μπυκνωμένο νερό για να απομα‐
κρυνθούν τυχόν υπολείμματα ή κομ‐
ματάκια χνούδι.
Χρήση του παρεχόμενου φίλτρου για
φιλτράρισμα: Αδειάστε το νερό από το
δοχείο απευθείας από το φίλτρο στο
επάνω μέρος του κάνιστρου.
Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας
Εάν το μήνυμα: Παρακαλούμε καθαρίστε το συμπυκνωτή εμφανίζεται στην
οθόνη, ο εναλλάκτης θερμότητας χρειάζεται καθάρισμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση όταν ο εναλλάκτης θερμότητας είναι βουλωμένος με χνούδια μπορεί
να καταστρέψει το στεγνωτήριο. Αυτό επίσης αυξάνει και την κατανάλωση
ενέργειας.
1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Ανοίξτε την πόρτα στη βάση. Για να
γίνει αυτό, πιέστε το πλήκτρο απε‐
λευθέρωσης στο κάτω μέρος του
ανοίγματος της πόρτας και ανοίξτε
την πόρτα στη βάση προς τα αρι‐
στερά.
3. Καθαρίστε τα χνούδια από το εσω‐
τερικό της πόρτας και τον εμπρός
θάλαμο του εναλλάκτη θερμότητας.
Σκουπίστε το λάστιχο της πόρτας με
υγρό πανί.
4. Περιστρέψτε και τις δύο ασφάλειες
προς τα μέσα.
38
Φροντίδα και καθαρισμός
5. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τρα‐
βήξετε τον εναλλάκτη θερμότητας
έξω από τη βάση και να τον μεταφέ‐
ρετε οριζόντια για να μη χύσετε τυ‐
χόν παραμένον νερό.
6. Για να αδειάσετε τον εναλλάκτη θερ‐
μότητας, κρατήστε τον οριζόντια πά‐
νω από μια λεκάνη πλυσίματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Ο εναλλάκτης θερ‐
μότητας μπορεί να παρουσιάσει διαρροές.
7. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας.
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μία βούρτσα ή να ξεπλύνετε κάτω
από το ντους.
8. Επανατοποθετήστε τον εναλλάκτη θερμότητας και ασφαλίστε τον στη θέση
του (περιστρέψτε και τις δύο ασφάλειες προς τα έξω μέχρι να κουμπώσουν
στη θέση τους).
9. Κλείστε την πόρτα στη βάση:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τον εναλλάκτη θερμότητας.
Καθάρισμα της βαλβίδας/φίλτρου ανακυκλοφορίας νερού
Εάν το μήνυμαΠαρακαλούμε καθαρίστε το φίλτρο ανακυκλοφορίας νερού εμ‐
φανίζεται στην οθόνη, το φίλτρο ανακυκλοφορίας νερού χρειάζεται καθάρισμα.
Η βαλβίδα/φίλτρο βρίσκεται πίσω από τη λαβή του δοχείου - βλέπε κεφάλαιο
"Περιγραφή προϊόντος".
1. Τραβήξτε εντελώς έξω το συρτάρι με
το δοχείο του συμπυκνωμένου νε‐
ρού.
2. Γυρίστε τη βαλβίδα/φίλτρο στη θέση
OFF.
3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για
να επιτρέψετε το σωστό άδειασμα
της βαλβίδας/φίλτρου.
4. Τραβήξτε έξω τη βαλβίδα/φίλτρο.
5. Καθίστε τη βαλβίδα/φίλτρο κάτω
από χλιαρό νερό.
6. Επανατοποθετήστε τη βαλβίδα/φίλτρο.
7. Γυρίστε τη βαλβίδα/φίλτρο στη θέση ON.
Καθαρισμός του κάδου
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του
κάδου.
Τι να κάνετε εάν...
39
Το ασβέστιο στο νερό ή τα καθαριστικά μέσα μπορεί να σχηματίσουν μια μόλις
ορατή επίστρωση στο εσωτερικό του κάδου. Στην περίπτωση αυτή βαθμός κα‐
τά τον οποίο έχουν στεγνώσει τα ρούχα δεν μπορεί πλέον να ανιχνευθεί αξιό‐
πιστα. Τα ρούχα είναι υγρότερα από το αναμενόμενο όταν αφαιρούνται από το
στεγνωτήριο.
Χρησιμοποιήστε ένα κανονικό οικιακό καθαριστικό (π.χ. καθαριστικό με βάση
το ξύδι) για να σκουπίσετε το εσωτερικό του κάδου και τις νευρώσεις του κάδου.
Καθαρισμός της οθόνης λειτουργίας και του περιβλήματος
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά επίπλων ή ισχυρά καθαριστικά μέσα για τον
καθαρισμό της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε την οθόνη λειτουργίας και
το περίβλημα.
Τι να κάνετε εάν...
Επιλύνοντας προβλήματα μόνοι σας
Εάν, κατά τη λειτουργία, το προειδοποιητικό μήνυμα εμφανιστεί στην οθόνη
LCD, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνει το μήνυμα στην οθόνη:
Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Λύση
Συνδέστε το φις στην ηλεκ‐
τρική πρίζα. Ελέγξτε την
Το φις τροφοδοσίας δεν
έχει συνδεθεί ή η ασφάλεια ασφάλεια στον πίνακα
ασφαλειών (οικιακή εγκα‐
δε λειτουργεί σωστά.
τάσταση).
Το στεγνωτήριο δε λειτουρ‐
γεί.
Η πόρτα του στεγνωτηρίου
Κλείστε την πόρτα.
είναι ανοιχτή.
Το πρόγραμμα ProSteam
δεν ξεκινά. Μήνυμα στην
οθόνη: Η δεξαμενή νερού
Πατήσατε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΥΣΗΣ;
Πατήστε το πλήκτρο
ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΥΣΗ ξανά.
Η δεξαμενή νερού είναι
άδεια.
Γεμίστε το δοχείο νερού.
για ατμό είναι άδεια. Παρα‐ Η βαλβίδα ανακυκλοφο‐
ρίας είναι κλειστή (θέση
καλούμε γεμίστε την και
OFF (AUS)).
πιέστε ΕΝΑΡΞΗ.
Επιλέχθηκε λάθος πρό‐
Μετά από ένα πρόγραμμα γραμμα (π.χ. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ProSteam, τα ρούχα δεν εί‐ αντί για ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ).
ναι αρκετά λεία.
Ρυθμίστηκε πολύ χαμηλό
επίπεδο ατμού.
Γυρίστε τη βαλβίδα ανακυ‐
κλοφορίας στη θέση ON.
Προσέξτε τη σύνθεση του
υφάσματος.
Ρυθμίστε υψηλότερα το
επίπεδο ατμού.
40
Τι να κάνετε εάν...
Πάρα πολλά ρούχα στη
συσκευή, ή ρούχα που εί‐
ναι πολύ διαφορετικά.
Φορτώστε τη συσκευή με
λιγότερα ρούχα ή μόνο με
παρόμοια.
Αφαιρέστε γρήγορα τα
ρούχα ένα ένα από τη συ‐
Τα ρούχα δεν αφαιρέθηκαν
σκευή όσο το δυνατό συν‐
μέχρι το τέλος της φάσης
τομότερα μετά την έναρξη
αποφυγής ζαρώματος.
της φάσης αποφυγής ζα‐
ρώματος.
Τα ρούχα δεν κρεμάστη‐
καν σε κρεμάστρες και/ή
δεν τους δόθηκε σχήμα.
Κρεμάστε τα ρούχα σε κρε‐
μάστρες, κουμπώστε τα
κουμπιά και δώστε σχήμα
στα ρούχα.
Δώστε ξανά σχήμα σε ρού‐
Τα ρούχα με πολλαπλές
χα με πολλαπλές στρώσεις
στρώσεις έχουν τη τάση να σιδερώνοντάς τα αφού
χάνουν το σχήμα τους.
αφαιρεθούν από τη συ‐
σκευή.
Μετά από ένα πρόγραμμα
ProSteam, δεν υπάρχουν
ζάρες στα ρούχα.
Μη ικανοποιητικό στέγνω‐
μα.
Το πρόγραμμα ProSteam
κάνει τα ρούχα λεία.
Προσθέστε ξανά τις πτυχές
με σιδέρωμα μετά το πρό‐
γραμμα ProSteam.
Επιλέχθηκε λάθος πρό‐
γραμμα.
Επιλέξτε ένα διαφορετικό
πρόγραμμα στο επόμενο
στέγνωμα (βλ. ενότητα "Πί‐
νακας προγραμμάτων").
Φίλτρα χνουδιών βουλω‐
μένα.
Καθαρίστε τα φίλτρα χνου‐
διών.
Φίλτρο χνουδιών βουλω‐
μένο.
Καθαρίστε το φίλτρο χνου‐
διών.
Εναλλάκτης θερμότητας
βουλωμένος από χνούδια.
Καθαρίστε τον εναλλάκτη
θερμότητας.
Υπερφόρτωση της συ‐
σκευής.
Τηρήστε τους συνιστώμε‐
νους όγκους φορτίου.
Ανοίγματα εξαερισμού
στην περιοχή της βάσης
καλυμμένα.
Ελευθερώστε τα ανοίγματα
εξαερισμού στην περιοχή
της βάσης.
Καθαρίστε την εσωτερική
επιφάνεια του κάδου και τις
ραβδώσεις του.
Υπολείμματα στην εσωτε‐
ρική επιφάνεια του κάδου ή Πραγματοποιήστε μια ρύθ‐
στις ραβδώσεις του κάδου. μιση χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑ
(TROCKENGRAD) (δείτε
το κεφάλαιο "Στέγνωμα")
Η αγωγιμότητα του νερού
στον τόπο εγκατάστασης
Προγραμματίστε ξανά τη
στάνταρ ρύθμιση για το
Τι να κάνετε εάν...
διαφέρει από τη στάνταρ
ρύθμιση του στεγνωτη‐
ρίου.
41
βαθμό στεγνώματος (βλ.
κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συ‐
σκευής").
Η πόρτα του στεγνωτηρίου Η λεπτή σήτα δε βρίσκεται
δεν κλείνει. Μήνυμα στην
στη θέση της και/ή το φίλ‐
οθόνη: Παρακαλώ ελέγξτε τρο με κυψελωτό πλέγμα
ότι η πόρτα έχει κλείσει σω‐ δεν έχει ασφαλίσει στη θέ‐
στά και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ. ση του.
Τοποθετήστε τη λεπτή σή‐
τα και/ή ασφαλίστε το χον‐
δρό φίλτρο με κυψελωτό
πλέγμα στη θέση του.
Προστασία στεγνώματος.
Όταν πατηθεί αυτό το
Μετά την έναρξη του προ‐
πλήκτρο - καμία αντίδραση
γράμματος, η επιλογή δεν
από τη συσκευή.
μπορεί πλέον να ρυθμιστεί.
Γυρίστε το διακόπτη επιλο‐
γής προγράμματος στη θέ‐
ση OFF (AUS). Ρυθμίστε
το πρόγραμμα ξανά.
Διακόπτης επιλογής προ‐
γράμματος στη θέση OFF
Ο λαμπτήρας του κάδου δε (AUS).
λειτουργεί.
Ελαττωματικός λαμπτή‐
ρας.
Γυρίστε το διακόπτη επιλο‐
γής στη θέση ΛΥΧΝΙΑ η σε
οποιοδήποτε πρόγραμμα.
Ο εμφανιζόμενος χρόνος
προγράμματος αλλάζει
ακανόνιστα ή παραμένει
αμετάβλητος για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Το πρόγραμμα είναι ανε‐
νεργό, μηνύματα: Η δεξα‐
Ο χρόνος προγράμματος
διορθώνεται αυτόματα
ανάλογα με τον τύπο και
τον όγκο των ρούχων και
το βαθμό υγρασίας.
Αντικαταστήστε το λαμπτή‐
ρα (δείτε το επόμενο κεφά‐
λαιο).
Αυτόματη διαδικασία, αυτό
δεν είναι βλάβη του μηχα‐
νήματος.
μενή είναι πλήρης. Παρα‐
καλούμε αδειάστε την και
πιέστε ΕΝΑΡΞΗ ή Παρα‐
καλούμε αδειάστε τη δεξα‐
μενή. εμφανίζονται στην
Αδειάστε το δοχείο συμπυ‐
κνώματος και στη συνέχεια
Το δοχείο συμπυκνώματος ξεκινήστε το πρόγραμμα
πατώντας το πλήκτρο
είναι γεμάτο.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΥΣΗ (START
PAUSE).
Ο κύκλος στεγνώματος τε‐
λειώνει λίγο μετά την έναρ‐
ξη του προγράμματος. Εμ‐
φανίζεται το μήνυμαΟλο‐
κληρώθηκε.
Δε φορτώθηκαν αρκετά
ρούχα ή τα ρούχα που
φορτώθηκαν είναι πολύ
στεγνά για το επιλεγμένο
πρόγραμμα.
Επιλέξτε πρόγραμμα χρό‐
νου ή υψηλότερο βαθμό
στεγνώματος (π.χ. ΕΝΤΑ‐
ΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ αντί για
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ‐
ΣΗΣ).
Φίλτρο χνουδιών βουλω‐
μένο.
Καθαρίστε το φίλτρο χνου‐
διών.
Φίλτρο χνουδιών βουλω‐
μένο.
Καθαρίστε το φίλτρο χνου‐
διών.
Ο όγκος φορτίου είναι πο‐
λύ μεγάλος.
Μειώστε τον όγκο του φορ‐
τίου.
Τα ρούχα δεν έχουν στυ‐
φτεί αρκετά.
Τα ρούχα πρέπει προη‐
γουμένως να στύβονται
επαρκώς.
οθόνη.
Ο κύκλος στεγνώματος
διαρκεί ασυνήθιστα πολύ.
Σημείωση: Μετά από περί‐
που 5 ώρες ο κύκλος στε‐
γνώματος ολοκληρώνεται
αυτόματα (βλ. "Κύκλος στε‐
γνώματος ολοκληρώθη‐
κε").
42
Ρυθμίσεις συσκευής
Αποχρωματισμός
Ιδιαίτερα υψηλή θερμο‐
κρασία του χώρου. Προ‐
σωρινή απενεργοποίηση
του συμπιεστή για να απο‐
φευχθεί η υπερφόρτωση.
Αυτόματη διαδικασία, δεν
παρουσιάζει βλάβη η συ‐
σκευή. Εάν είναι δυνατό
μειώστε τη θερμοκρασία
του χώρου.
Στερεότητα χρώματος των
υφασμάτων.
Ελέγξτε τη στερεότητα των
χρωμάτων των υφασμά‐
των. Επεξεργαστείτε ρού‐
χα μαζί εάν έχουν παρό‐
μοιο χρώμα.
Αλλαγή του λαμπτήρα για τον εσωτερικό φωτισμό
Χρησιμοποίησε μόνο ένα ειδικό λαμπτήρα ο οποίος έχει σχεδιαστεί για στε‐
γνωτήρια. Ο ειδικός λαμπτήρας είναι διαθέσιμος από το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών, ET αρ. 112 552 000-5.
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιεί‐
ται μόνος του μετά από 4 λεπτά όταν είναι ανοικτή η πόρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε στάνταρ λαμπτήρες! Αυτοί αναπτύσσουν υπερβολική θερ‐
μότητα και μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
1. Ξεβιδώστε το κάλυμμα πάνω από το λαμπτήρα (αυτό βρίσκεται κατευθείαν
πίσω από το άνοιγμα φόρτωσης, στο επάνω μέρος. ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Περιγραφή της συσκευής".)
2. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό λαμπτήρα.
3. Ξαναβιδώστε το κάλυμμα.
Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του στεγανωτικού δακτυλίου Ο πριν ξαναβιδώ‐
σετε το κάλυμμα του φωτός της πόρτας. Μη χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο
εάν λείπει ο στεγανωτικός δακτύλιος Ο στο κάλυμμα του φωτός της πόρτας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για λόγους ασφαλείας, το κάλυμμα πρέπει να βιδωθεί και να σφιχτεί. Αν δε γίνει
αυτό, το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
Ρυθμίσεις συσκευής
Οι ειδικές επιλογές που μπορούν να ρυθμιστούν στο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ παραμένουν
μόνιμα αποθηκευμένες ανεξάρτητα από κάθε κύκλο στεγνώματος – ακόμα και
αφού απενεργοποιηθεί η συσκευή ή το φις τροφοδοσίας αφαιρεθεί από την
πρίζα.
Ρυθμίσεις συσκευής
43
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις:
1. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΕΠΙ‐
BAMBAKEPA ÐOYKAMIÓA
ΛΟΓΗ, μέχρι το πλαίσιο να μαρκάρει
TAXYTHTA ÓTYØIMATOÓ
PYÈMIÓEIÓ
την ένδειξη ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
Ði w
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ
για να κινηθείτε στη λίστα:
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα απραξίας η
οθόνη ρυθμίσεων επανέρχεται.
Μπορείτε να επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη κάθε φορά εάν επιλέξετε
Πίσω και επιβεβαιώσετε με OK.
ΓΛΩΣΣΑ
Η ρύθμιση της γλώσσας είναι πάντα πρώτη
σαν προεπιλογή.
1. Πιέστε το πλήκτρο OK - το πλαίσιο πά‐
νω από τη συντομογραφία της γλώσ‐
σας αρχίζει να αναβοσβήνει.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.
3. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε.
PYÈMIÓEIÓ
Ði w
ÃËÙÓÓA
XPONOÓ
EËË
ΩΡΑ (ZEITWAHL)
1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
επιλεγεί ΩΡΑ (ZEITWAHL).
PYÈMIÓEIÓ
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
ÃËÙÓÓA
11:50
XPONOÓ
βαιώσετε - η ένδειξη ώρας αρχίζει να
ÖÙTEINOTHTA
αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
ρυθμίσετε τη σωστή ώρα.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε - η ένδειξη λεπτών αρχίζει να
αναβοσβήνει.
5. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να ρυθμίσετε τα σωστά λεπτά.
6. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε.
44
Ρυθμίσεις συσκευής
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ
1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
επιλεγεί ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ.
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε - το πλαίσιο γύρω από τη
γραμμή ένδειξης αρχίζει να αναβοσβή‐
νει.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
ρυθμίσετε το σωστό επίπεδο φωτεινό‐
τητας.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε.
PYÈMIÓEIÓ
XPONOÓ
ÖÙTEINOTHTA
ANTIÈEÓH
9
PYÈMIÓEIÓ
ÖÙTEINOTHTA
ANTIÈEÓH
ÓKËHPOTHTA NEPOY
9
ΑΝΤΙΘΕΣΗ
1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
επιλεγεί ΑΝΤΙΘΕΣΗ.
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε - το πλαίσιο γύρω από τη
γραμμή ένδειξης αρχίζει να αναβοσβή‐
νει.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
ρυθμίσετε το σωστό επίπεδο αντίθεσης.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε.
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
Το νερό περιέχει άλατα και μέταλλα, τα πο‐
PYÈMIÓEIÓ
σοστά των οποίων διαφέρουν ανάλογα με
ANTIÈEÓH
τη γεωγραφική θέση, με αποτέλεσμα να
ÓKËHPOTHTA NEPOY
διαφέρουν και οι τιμές αγωγιμότητας του
ÐPOEIÄOÐ ÐËHPOYÓ ÄEÎAM MED
νερού.
Σχετικές μεταβολές της αγωγιμότητας του
νερού σε σχέση με αυτή που έχει καθορι‐
στεί στο εργοστάσιο μπορεί να επηρεά‐
σουν ελαφρώς το ποσοστό υγρασίας που
παραμένει στα ρούχα μετά το τέλος του κύ‐
κλου. Το στεγνωτήριό σας, παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε την ευαισθησία
του αισθητήρα στεγνώματος σύμφωνα με τις τιμές αγωγιμότητας.
1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να επιλεγεί ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ.
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε - το πλαίσιο γύρω από τη
γραμμή ένδειξης αρχίζει να αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να ρυθμίσετε το σωστό επίπεδο σκλη‐
ρότητας νερού.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε.
Τεχνικά στοιχεία
45
διαθέσιμες επιλογές:
– MIN- χαμηλή αγωγιμότητα <300 micro S/cm
– MED - μέση αγωγιμότητα 300-600 micro S/cm
– MAX- υψηλή αγωγιμότητα >600 micro S/cm
η MED είναι ρυθμισμένη ως προεπιλογή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΕΞΑΜ - ON/OFF
Η ένδειξη δοχείου στο τέλος του προγράμ‐
ματος μπορεί να απενεργοποιηθεί, για πα‐
ράδειγμα, εάν υπάρχει εξωτερική αποχέ‐
τευση για το συμπυκνωμένο νερό.
PYÈMIÓEIÓ
ÓKËHPOTHTA NEPOY
ÐPOEIÄOÐ ÐËHPOYÓ ÄEÎAM
On
Ði w
1. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να
επιλεγεί ΠΡΟΕΙΔΟΠ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΕ‐
ΞΑΜ.
2. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβε‐
βαιώσετε - το πλαίσιο γύρω από τη
γραμμή ένδειξης αρχίζει να αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ μέχρι να ρυθμίσετε τη σωστή κατάσταση.
4. Πιέστε το πλήκτρο OK για να επιβεβαιώσετε.
Η προειδοποίηση είναι ρυθμισμένη στο ON ως προεπιλογή.
46
Τιμές κατανάλωσης
Τεχνικά στοιχεία
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ:
– 2006/95/ΕΟΚ της 12/12/2006 Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης
– 89/336/ΕΟΚ της 03/05/1989 Οδηγία ΗΜΣ συμπεριλαμβανομένης της Τρο‐
ποποιητικής Οδηγίας 92/31/ΕΟΚ
– 93/68/ΕΟΚ της 22/07/1993 Οδηγία περί Σήμανσης ΕΚ
Ύψος x πλάτος x βάθος
85 x 60 x 58 cm
Βάθος με την πόρτα ανοικτή
109 cm
Το ύψος μπορεί να ρυθμιστεί κατά
1,5 cm
Βάρος κενό
περ. 48 kg
Όγκος φορτίου (ανάλογα με το πρόγραμ‐
μέγ. 7 kg
μα) 1)
Κατανάλωση ενέργειας κατά EN 1121 s.
e. (7kg βαμβακερών, προστραγγισμένα
στις 1000 σαλ, πρόγραμμα ΒΑΜΒΑΚ. ΓΙΑ 3,92 kWh
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (BAUMWOLLE
SCHRANKTROCKEN) )
Χρήση
Οικιακή
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος
+ 5°C έως + 35°C
1) Σε μερικές χώρες μπορεί να χρειάζονται διαφορετικά στοιχεία όγκου φόρτωσης λόγω των
διαφορετικών μεθόδων μέτρησης.
Τιμές κατανάλωσης
Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν υπό πρότυπες συνθήκες. Ενδέχεται να
αποκλίνουν όταν το στεγνωτήριο λειτουργεί σε οικιακές συνθήκες.
Πρόγραμμα
Όγκος φορτίου σε kg
Κατανάλωση ενέργειας
σε kWh
ΒΑΜΒΑΚ. ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(BAUMWOLLE
SCHRANKTROCKEN) 1)
7
3.92
ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΥΓΡΑ
(BAUMWOLLE
BÜGELTROCKEN) 1)
7
3.34
ΣΥΝΘΕΤ. ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(MISCHGEWEBE
SCHRANKTROCKEN) 2)
3
1.33
1) προστραγγισμένα στις 1000 σαλ
2) προστραγγισμένα στις 1200 σαλ
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
47
Συμβουλές για ινστιτούτα δοκιμών
Παράμετροι που μπορούν να ελεγχθούν από τα ινστιτούτα δοκιμών:
• Κατανάλωση ενέργειας (διορθωμένη με την τελική υγρασία) κατά τον κύκλο
βαμβακερά για φύλαξη στη ντουλάπα με ονομαστικό φορτίο.
• Κατανάλωση ενέργειας (διορθωμένη με την τελική υγρασία) κατά τον κύκλο
βαμβακερά για φύλαξη στη ντουλάπα με μισό φορτίο.
• Τελική υγρασία (κατά τα Βαμβακερά για φύλαξη στη ντουλάπα, Βαμβακερά
στεγνά για σιδέρωμα και Στεγνά για φύλαξη στη ντουλάπα για υφάσματα που
δε χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα)
• Αποτελεσματικότητα συμπύκνωσης (διορθωμένη με την τελική υγρασία) κα‐
τά τον κύκλο βαμβακερά για φύλαξη στη ντουλάπα με ονομαστικό και μισό
φορτίο (με τη βαλβίδα/φίλτρο συστήματος ανακυκλοφορίας νερού στη θέ‐
ση OFF).
Όλοι οι κύκλοι πρέπει να ελεγχθούν κατά EN 61121 (Στεγνωτήρια για οικιακή
χρήση – Μέθοδοι για τη μέτρηση της απόδοσης).
Εγκατάσταση
Η συσκευή πρέπει να μετακινείται σε κατακόρυφη θέση για τη μεταφορά της.
Τοποθέτηση συσκευής
• Για μεγαλύτερη ευκολία συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά στο
πλυντήριό σας.
• Το στεγνωτήριο πρέπει να εγκατασταθεί σε μέρος καθαρό, όπου δε συσσω‐
ρεύονται ρύποι.
• Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη
συσκευή. Μην καλύπτετε την μπροστινή γρίλια αερισμού ή τις γρίλιες εισόδου
αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής.
• Για να ελαχιστοποιήσετε τις δονήσεις και το θόρυβο που προκαλεί το στε‐
γνωτήριο όταν λειτουργεί, τοποθετήστε το σε μία σταθερή, επίπεδη επιφά‐
νεια.
• Αφού τοποθετήσετε το στεγνωτήριο στη μόνιμη θέση του, ελέγξτε ότι είναι
απόλυτα οριζοντιωμένο με τη βοήθεια ενός αλφαδιού. Εάν δεν είναι, σηκώστε
ή κατεβάστε τα ποδαράκια.
• Τα ποδαράκια δεν πρέπει να αφαιρούνται. Μην περιορίζετε το διάκενο δα‐
πέδου με χοντρά χαλιά, ξύλινες ράβδους ή παρόμοια αντικείμενα. Αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας και να επηρεάσει τη λει‐
τουργία της συσκευής.
Ο θερμός αέρας που εκπέμπει το στεγνωτήριο μπορεί να φτάσει σε θερμοκρα‐
σίες έως 60°C. Για αυτόν το λόγο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε
δάπεδα που δεν είναι ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες.
Όταν λειτουργεί το στεγνωτήριο, η θερμοκρασία του χώρου δεν πρέπει να είναι
χαμηλότερη από +5°C και υψηλότερη από +35°C, ειδάλλως μπορεί να επη‐
ρεαστεί η απόδοση της συσκευής.
48
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν η συσκευή πρόκειται να μετακινηθεί, πρέπει να μεταφερθεί σε κάθετη θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, από
συρόμενη πόρτα, από πόρτα με μεντεσέδες στην αντίθετη πλευρά από αυτής
της συσκευής.
Αφαίρεση της συσκευασίας ασφαλείας μεταφοράς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν τη χρήση όλα τα μέρη της συσκευα‐
σίας μεταφοράς πρέπει να απομακρυν‐
θούν.
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης
2. Αφαιρέστε τις κολλητικές ταινίες από το
εσωτερικό της συσκευής στο επάνω μέ‐
ρος του κάδου.
3. Αφαιρέστε την επένδυση αλουμινό‐
χαρτου από τους σωλήνες και την
επένδυση πολυστερίνης από τη συ‐
σκευή.
Αφαιρεση της σχαρας στεγνωματος απο τη συσκευασια της
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν απο τη χρηση θα πρεπει να αφαιρεθουν απο τον καδο ολα τα μερη της
συσκευασιας και της σχαρας.
Για να αφαιρεσετε τη σχαρα απο τη συσκευασια:
1. Αφαιρεστε τα πανω προστατευτικα
κομματια απο πολυστυρενιο τραβω‐
ντας τα.
2. Αφαιρεστε την ελαστικη ζωνη που
σταθεροποιει τη λαβη της σχαρας
στη θηκη.
1
1
Εγκατάσταση
3. Τραβηξτε ελαφρως τη λαβη της σχα‐
ρας (οχι μεχρι τελους). Πιαστε την
πιο δυνατα και σηκωστε την.
Για πιο ευκολη αφαιρεση απο τη συ‐
σκευασια, γυριστε τη σχαρα αναπο‐
δα
4. Αφαιρεστε την με προσοχη απο τον
καδο.
5. Αφαιρεστε τα υπολοιπα τμηματα της
συσκευασιας απο τον καδο.
4
49
3
2
Ηλεκτρικές συνδέσεις
Οι λεπτομέρειες σχετικά με την τάση του δικτύου, τον τύπο του ρεύματος και
τις ασφάλειες που χρειάζονται πρέπει να λαμβάνονται από την πινακίδα τεχνι‐
κών στοιχείων. Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων είναι τοποθετημένη κοντά στο
άνοιγμα φόρτωσης (δείτε το κεφάλαιο "Περιγραφή προϊόντος").
Συνδέστε τη συσκευή σε μια γειωμένη πρίζα σύμφωνα με τους ισχύοντες κα‐
νονισμούς για την καλωδίωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που οφείλονται
στην παράβλεψη των παραπάνω προφυλάξεων σχετικά με την ασφάλεια. Σε
περίπτωση που πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας της συ‐
σκευής, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το Κέντρο Σέρβις της εταιρίας
μας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση
στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Αλλαγή του αναστολέα της πόρτας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
50
Εγκατάσταση
1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Ξεβιδώστε το μεντεσέ A από το
εμπρός μέρος της συσκευής και
αφαιρέστε την πόρτα φόρτωσης.
3. Αφαιρέστε τα καλύμματα B. Για να
γίνει αυτό εισάγετε ένα λεπτό κα‐
τσαβίδι στις εγκοπές που εμφανί‐
ζονται στην εικόνα, πιέστε ελαφρά
προς τα κάτω και ανασηκώστε τα
καλύμματα.
4. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
εργαλείο και εφαρμόστε πίεση για
να αποσυνδέσετε το τεμάχιο ασφά‐
λισης C από την κουμπωτή υπο‐
δοχή, αφαιρέστε το και επανατο‐
ποθετήστε το στην άλλη πλευρά
αφού το περιστρέψετε κατά 180°.
5. Ξεβιδώστε το μεντεσέ A από την
πόρτα φόρτωσης, περιστρέψτε τον
κατά 180°, επανατοποθετήστε
στην απέναντι πλευρά και βιδώστε
τον.
6. Επανατοποθετήστε τα καλύμματα
B στην απέναντι πλευρά αφού
πρώτα τα περιστρέψετε κατά 180°.
A
B
C
A
B
7. Ξεβιδώστε τα καλύμματαD από το
D
εμπρός μέρος της συσκευής, περι‐
στρέψτε τον κατά 180°, και βιδώ‐
F
στε τα στην απέναντι πλευρά.
8. Ξεβιδώστε την ασφάλεια της πόρ‐
E
τας E, πιέστε ελαφρά κάτω και
αφαιρέστε από το εμπρός μέρος
του μηχανήματος.
9. Πιέστε το κούμπωμα F μέσα και
D
κάτω, πιέστε το κάλυμμα ελαφρά
κάτω και αφαιρέστε από το εμπρός
E
της συσκευής.
F
10. Μετακινήστε την ασφάλεια της
πόρτας E στην απέναντι πλευρά
και βιδώστε την ενδασφάλεια της
πόρτας.
11. Στην άλλη πλευρά εισάγετε το κά‐
λυμμα F και αφήστε το κούμπωμα
να ασφαλίσει στη θέση του.
12. Εισάγετε την πόρτα φόρτωσης και τους μεντεσέδες στο εμπρός μέρος της
συσκευής και βιδώστε.
Περιβάλλον
51
Σημείωση σχετικά με την προστασία επαφής: Η συσκευή είναι και πάλι ασφα‐
λής για λειτουργία από τη στιγμή που έχουν εισαχθεί όλα τα πλαστικά μέρη.
Ειδικά αξεσουάρ
Ενδιάμεσο σετ εγκατάστασης για στοιβαγμένο πλυντήριο και στεγνωτήριο:
Διαθέσιμο από το κέντρο σέρβις της περιοχής σας ή τον ειδικευμένο αντιπρό‐
σωπο
Αυτά τα ενδιάμεσα σετ εγκατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
διευθετηθεί το στεγνωτήριο και ένα αυτόματο πλυντήριο AEG-Electrolux (60cm
πλάτος, εμπρόσθιας φόρτωσης) σα μια στοίβα πλυντηρίου/στεγνωτηρίου για
εξοικονόμηση χώρου. Το αυτόματο πλυντήριο είναι κάτω και το στεγνωτήριο
από πάνω.
Έκδοση για προμήθεια:
– με αφαιρούμενη πλάκα στοίβαξης 916093151
Σετ εγκατάστασης για εξωτερική αποχέτευση συμπυκνώματος
Συνδεδεμένο στη συσκευή σας
Σετ εγκατάστασης 12512251. για την απευθείας αποστράγγιση του συμπυ‐
κνώματος σε μια λεκάνη, σιφόνι, υπόνομο, κλπ. Το δοχείο συμπυκνώματος δε
χρειάζεται πλέον να αδειάζεται, ωστόσο πρέπει να παραμένει στη προοριζό‐
μενη θέση του στη συσκευή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις συσκευής"
σχετικά με το πώς απενεργοποιείται ο συναγερμός Η δεξαμενή είναι πλήρης.
Παρακαλούμε αδειάστε την και πιέστε ΕΝΑΡΞΗ. .
Μέγ. ύψος μετατόπισης: 1m από τη βάση του στεγνωτηρίου, μέγ. μήκος μετα‐
τόπισης: 2.5 m
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που συνοδεύουν το σετ.
Περιβάλλον
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως
θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το
προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων
ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και είναι ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά
εξαρτήματα αναγνωρίζονται από τη σήμανση, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ. Παρα‐
52
Περιβάλλον
καλούμε απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στο κατάλληλο δοχείο στην τοπική
εγκατάσταση διάθεσης απορριμμάτων.
Παλιά συσκευή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν δε χρειάζεστε πλέον τη συσκευή. Κόψτε
το καλώδιο παροχής και απορρίψτε το μαζί με το φις. Καταστρέψτε το άγκιστρο
της πόρτας φόρτωσης. Έτσι δε θα είναι δυνατό να κλειδωθεί μέσα στη συσκευή
κάποιο παιδί και να διακινδυνεύσει η ζωή του.
Περιβαλλοντικές συμβουλές
• Στο στεγνωτήριο, τα ρούχα γίνονται αφράτα και μαλακά. Τα μαλακτικά συν‐
επώς δε χρειάζονται στο πλύσιμο.
• Το φιλτραρισμένο συμπυκνωμένο νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προ‐
γράμματα ProSteam.
• Το στεγνωτήριό σας θα λειτουργεί πιο οικονομικά εάν:
– πάντα διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού στη βάση του στε‐
γνωτηρίου,
– χρησιμοποιείτε τους όγκους φόρτωσης που καθορίζονται στην επισκόπη‐
ση προγραμμάτων,
– εξασφαλίζετε ότι έχετε καλό αερισμό στο χώρο,
– καθαρίζετε το μικρό-λεπτό φίλτρο και τη λεπτή σήτα μετά από κάθε πρό‐
γραμμα στεγνώματος ή ProSteam.
– στύβετε τα ρούχα πριν από το στέγνωμα. Παράδειγμα: Στοιχεία κατανά‐
λωσης – ανάλογα με την ταχύτητα στυψίματος – για 7kg ρούχα, που στε‐
γνώνουν με χρήση του προγράμματος ΒΑΜΒΑΚ. ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
(BAUMWOLLE SCHRANKTROCKEN)
Προστράγγισμα
Κύκλος στεγνώματος
Παραμένουσα υγρασία
Στροφές ανά
λεπτό
σε λίτρα
ως %
Ενέργεια σε
kWh
Κόστος σε Ευ‐
ρώ 1)
1000
4.20
60
3,92
0,58
1200
3.92
56
3,75
0,56
1400
3.64
52
3,60
0,54
1800
3.15
45
3,20
0,48
1) Τιμολόγιο: 0.15 Ευρώ/kWh
Σέρβις
Στην περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα εάν
μπορείτε μόνοι σας να διορθώσετε το πρόβλημα με τη βοήθεια των οδηγιών
λειτουργίας (Κεφάλαιο "Τι να κάνετε εάν…").
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών
53
Εάν δεν μπορέσατε να διορθώσετε μόνοι σας το πρόβλημα, παρακαλούμε επι‐
κοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή ένα από τους συνεργάτες
του σέρβις μας.
Προκειμένου να μπορέσουμε να σας εξυ‐
πηρετήσουμε γρήγορα, χρειαζόμαστε τις
εξής πληροφορίες:
– Περιγραφή μοντέλου
– Τον αριθμό προϊόντος(PNC)
– Τον αριθμό σειράς (S No.) (για τους αριθ‐
μούς, δείτε την πινακίδα τεχνικών στοι‐
χείων)
– Τον τύπο του προβλήματος
– Οποιαδήποτε μηνύματα σφάλματος εμφάνισε η συσκευή
Για να έχετε τους απαραίτητους αριθμούς αναφοράς της συσκευής σας πρό‐
χειρους, σας συνιστούμε να τους γράψετε εδώ:
Περιγραφή μοντέλου: ................................................................................
PNC : .....................................................................................................
Αρ. σειράς.: ...................................................................................................
GR
Εγγύηση/Εξυπηρέτηση πελατών
HELLAS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓYΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο
Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.
Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης
Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, σύμφωνα με τις προ‐
διαγραφές του Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησι‐
μοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης η
εταιρεία δεσμεύεται να επαναφέρει τη συσκευή σε ομαλή λειτουργία, επισκευά‐
ζοντας ή αντικαθιστώντας κάθε τυχόν ελαττωματικό μέρος χωρίς χρέωση στον
Καταναλωτή. Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς
της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:
• η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρημένο έγγραφο αγοράς
(τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα του
πωλητή, η ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (εί‐
δος, τυπολογία).
• η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς και σε κάθε περίπτωση
όχι στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
• όλες οι εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέρ‐
γειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας λεπτομε‐
ρώς τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα
Έγγραφα Οδηγιών για την εγκατάσταση.
• όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να
γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που αναγράφονται στο Βι‐
βλίο με τις Οδηγίες Χρήσης.
54
Ευρωπαϊκη Εγγυηση
• οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση να πραγματοποιείται από προ‐
σωπικό των Εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπη‐
ρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι τα γνήσια.
Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στα τμήματα Τεχνικής Εξυπηρέτησης
της εταιρείας ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέ‐
τησης. Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της
ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η
οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη των 24 μηνών .
Όροι εξαίρεσης
Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επισκευές και
τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαττωματικά λόγω:
• εσφαλμένης εγκατάστασης
• ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύ‐
σταση των προϊόντων ενέργειας)
• αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
• μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
• συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προ‐
σωπικό
• χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων
• ζημιών κατά την μεταφορά της συσκευής
• ζημιών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας
Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή χρησι‐
μοποιούνται σε μία ξένη χώρα. Ο καταναλωτής μπορεί να ωφεληθεί από τους
όρους της Ευρωπαϊκής Εγγύησης.
Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόμενες βλάβες που μπο‐
ρεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη
τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών
Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και
συντήρησης της συσκευής.
Electrolux Hellas sa
Λήμνου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη
e-mail: elux@electrolux.com.gr
Electrolux Service sa
Τεχνική Υποστήριξη και Ανταλλακτικά
Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 0310 561970-3, 0310 561981-2
Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, Άλιμος Τηλ. 010 9854876-7
e-mail: electrolux.service@electrolux.com.gr
Ευρωπαϊκη Εγγυηση
Η συσκευή αυτή είναι εγγυημένη από την Electrolux σε κάθε μια από τις χώρες
που αναγράφονται στο πίσω μέρος αυτού του εγχειριδίου για την περίοδο που
καθορίζεται από την εγγύηση της συσκευής ή διαφορετικά από τη νομοθεσία.
Εάν μετακινηθείτε από μια από αυτές τις χώρες σε κάποια άλλη από τις παρα‐
κάτω αναγραφόμενες χώρες η εγγύηση της συσκευής μετακινείται μαζί σας υπό
τους παρακάτω όρους:-
www.electrolux.com
55
• Η εγγύηση της συσκευής ξεκινά από την ημερομηνία πρώτης αγοράς της
συσκευής η οποία αποδεικνύεται με την παρουσίαση ενός έγκυρου εγγρά‐
φου απόδειξης αγοράς το οποίο εκδόθηκε από τον πωλητή της συσκευής.
• Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα και για το ίδιο
εύρος κάλυψης σε ότι αφορά την εργασία και τα ανταλλακτικά όπως ισχύει
και στη νέα χώρας διαμονής σας για το συγκεκριμένο μοντέλο ή σειρά συ‐
σκευών.
• Η εγγύηση της συσκευής είναι προσωπική του αρχικού αγοραστή της συ‐
σκευής και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο χρήστη.
• Η συσκευή εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που
εκδίδει η Electrolux και χρησιμοποιείται μόνο εντός της οικίας, δηλ., δεν χρη‐
σιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
• Η συσκευή εγκαθίσταται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς οι
οποίοι ισχύουν στη νέα χώρα διαμονής σας.
Οι όροι αυτής της Ευρωπαϊκής Εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιοδήποτε από
τα δικαιώματα τα οποία σας αναγνωρίζει ο νόμος.
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502
Lembeek
Česká republika
+420 2 61 12 61 12
Budějovická 3, Praha 4,
140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000
Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429
Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Pärnu mnt. 153, 11624
Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton,
Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4, Limnou Str., 54627
Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3,
10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
56
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080
Porcia (PN)
Latvija
+371 67313626
Kr. Barona iela 130/2,
LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 278 06 03
Ozo 10a, LT-08200 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273
Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7,
Warszawa
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio
Gonçalves Zarco - Q 35
-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2,
S4, 040671 RO
Schweiz - Suisse - Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506
Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Gerbičeva ulica 98, 1000
Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o.,
Electrolux Domáce
spotrebiče SK, Seberíniho
1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t
Göransgatan 143, S-105 45
Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaşı caddesi no : 35
Taksim İstanbul
Россия
+7 495 937 7837
129090 Москва,
Олимпийский проспект,
16, БЦ "Олимпик"
Україна
+380 44 586 20 60
04074 Київ,
вул.Автозаводська, 2а,
БЦ "Алкон"
57
58
59
136905881-02-07082008
www.electrolux.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising