Electrolux EDC67550W User manual

Electrolux EDC67550W User manual

Instrukcja obsługi

Suszarka

EDC 67550W

Witamy w świecie Electrolux

Dziękujemy za wybranie doskonałego produktu firmy

Electrolux. Mamy nadzieję, że korzystanie z niego będzie dla

Państwa źródłem prawdziwej przyjemności. Ambicją Grupy

Electrolux jest oferowanie klientom bogatego wyboru wysokiej jakości produktów, które pomogą uczynić Twoje życie jeszcze bardziej wygodnym. Ich przykłady znajdziecie Państwo na okładce niniejszej instrukcji obsługi. Zachęcamy do przeczytania niniejszej instrukcji tak, aby optymalnie wykorzystać wszystkie zalety Państwa nowego urządzenia. Z pewnością docenicie jego zalety i wygodę użytkowania.

Powodzenia!

electrolux

3

PL

4

electrolux

spis treści

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa ............................5

Opis urządzenia ............................8

Panel sterowania...........................8

Eksploatacja .................................9

Wskazówki dotyczące suszenia .....................................14

Program suszenia .......................16

Informacje o programach .............18

Czyszczenie i konserwacja ...........19

Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo .....................23

Dane techniczne .........................26

Parametry eksploatacyjne ............27

Instalacja ....................................28

Ochrona środowiska....................30

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Informacje i wskazówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

informacje dotyczące bezpieczeństwa

electrolux

5

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z wskazówkami i ostrzeżeniami.

Wszyscy użytkownicy suszarki powinni poznać zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Należy zachować niniejszą instrukcję i upewnić się, że pozostaje ona z urządzeniem w przypadku jego przeniesienia lub sprzedaży, aby wszyscy użytkownicy mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznej obsługi tego urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

• Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby

(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

• Należy upewnić się, czy zwierzęta domowe nie weszły do bębna suszarki. W tym celu należy przed użyciem suszarki, sprawdzić zawartość bębna.

• Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą spowodować znaczne uszkodzenie i nie wolno ich wkładać do urządzenia.

• Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy:

Poduszek, kołder, itp. (rzeczy te akumulują ciepło).

• Przedmioty takie jak gumowa pianka

(pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki zawierające piankę gumową nie mogą być suszone w suszarce.

• Po zakończeniu suszenia, czyszczenia i konserwacji, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

• W żadnym wypadku nie wolno podejmować samodzielnych prób naprawy. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą spowodować obrażenia lub wadliwe działanie urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym. Należy zawsze domagać się użycia oryginalnych części zamiennych.

• Przed suszeniem w suszarce rzeczy zabrudzonych substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk i środki do usuwania wosku, należy je wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.

Niebezpieczeństwo eksplozji

: Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do

PL

6

electrolux

informacje dotyczące bezpieczeństwa

czyszczenia chemicznego itp.).

Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować wybuch. W suszarce suszyć jedynie rzeczy wyprane w wodzie.

Ryzyko pożaru

: rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich wkładać do suszarki.

• Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, wówczas należy wykonać dodatkowy cykl płukania przed rozpoczęciem suszenia w suszarce.

• Należy się upewnić, czy przez przypadek nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek w kieszeniach ubrań, które mają zostać wysuszone w suszarce.

OSTRZEŻENIE!

Nie należy zatrzymywać suszarki przed końcem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z suszarki i rozłożyć ich, aby ciepło mogło się rozproszyć.

RYZYKO POŻARU!

całość opakowania i wszystkie blokady, których użyto na czas transportu. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia i ubrań.

Patrz stosowny rozdział w instrukcji obsługi.

• Ostatnia część cyklu suszenia jest przeprowadzana bez nagrzewania

(cykl studzenia), aby rzeczy były schłodzone do temperatury, która ich nie uszkodzi.

• Wszelkie prace elektryczne związane z instalacją urządzenia powinny być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka lub inną kompetentną osobę.

• Należy sprawdzić, czy urządzenie nie stoi na przewodzie zasilającym.

• Jeśli urządzenie zostanie postawione na wykładzinie, należy wyregulować, za pomocą nóżek, wysokość w taki sposób, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza.

• Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie przyciska ono lub nie stoi na przewodzie zasilającym.

• Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, obowiązkowo należy zastosować zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).

Instalacja

• Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność przy jego przenoszeniu.

• Podczas wypakowywania suszarki należy sprawdzić, czy nie została uszkodzona. W przypadku wątpliwości, nie uruchamiać suszarki, lecz skontaktować się z serwisem.

• Przed użyciem należy usunąć

Eksploatacja

• Suszarka jest przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym.

Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem.

• Suszyć można jedynie materiały nadające się do suszenia w suszarce. Przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.

• W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane.

informacje dotyczące bezpieczeństwa

electrolux

7

• Urządzenia nie należy przeładowywać. Patrz stosowny rozdział w instrukcji obsługi.

• Nie wkładać do suszarki

(nieodwirowanej) bielizny, z której kapie woda.

• Ubrania, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie powinny być suszone w suszarce. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed włożeniem do suszarki.

• Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód;

Należy zawsze chwycić za samą wtyczkę.

• Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat czy podstawa są uszkodzone w taki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.

• Zmiękczacze i podobne produkty mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez małe dzieci lub osoby niedołężne bez nadzoru.

• Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

• Elementy opakowania (np. folia, styropian) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci niebezpieczeństwo uduszenia się!

Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Należy upewnić się, czy dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna.

PL

8

electrolux

opis produktu/panel sterowania

Opis urządzenia

3

4

5

6

1

Panel sterowania

2

Filtry puchu

Tabliczka znamionowa

Skraplacz

Zbiornik na wodę

Nóżki regulowane

Panel sterowania

1

Pokrętło wyboru programów

2

Przycisk „Tkaniny delikatne”

3

Przycisk „Poziom wysuszenia”

4

Przycisk „Sygnał akustyczny”

5

Lampki kontrolne

6

7

Przycisk „Start/Pauza”

Przycisk „Opóźnienie rozpoczęcia programu”

eksploatacja

electrolux

9

Eksploatacja

Uruchomienie po raz pierwszy

Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji.

Wyjąć z bębna blok styropianowy i wszelkie inne materiały.

Przed pierwszym użyciem suszarki zalecamy umieszczenie kilku wilgotnych ściereczek w bębnie suszarki i suszenie ich przez 30 minut.

W nowej suszarce może być kurz.

Codzienna eksploatacja

Załadowanie prania

Wybrać żądany program

Ustawić pokrętło wyboru programów zgodnie z wybranym programem.

Kontrolka Start/Pauza zacznie migać.

Podłączyć urządzenie.

Otworzyć drzwi (patrz rysunek).

Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, wytrząsając dokładnie każdą sztukę. Zamknąć drzwi.

Sprawdzić, czy pranie nie zostało przytrzaśnięte między drzwiami a filtrem.

Tarcza pokrętła wyboru programów dzieli się na następujące części:

Bawełna

Syntetyczne

Czas

Specjalne

Pokrętło służy do wyboru programu suszenia sterowanego elektronicznie lub programu z określonym czasem suszenia.

Należy ustawić przełącznik programów na odpowiednim programie lub na wybranym czasie.

Suszenie sterowane elektronicznie

(automatyczne)

Urządzenie wykonuje program przy zastosowaniu czujników wykrywających poziom wilgotności bielizny. Należy wybrać program odpowiedni do danego rodzaju bielizny i żądanego stopnia wysuszenia.

Pokrętło wyboru programów można obracać w kierunku zgodnym z ruchem

PL

10

electrolux

eksploatacja

wskazówek zegara, jak i w kierunku przeciwnym. Włączą się lampki sygnalizujące Suszenie, Chłodzenie i

Ochronę przed zagnieceniami.

Aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu programu, obrócić pokrętło wyboru programów do pozycji „O”.

Uwaga!

W przypadku obrócenia pokrętła wyboru programu na inny program podczas działania urządzenia lampki sygnalizujące postęp programu zaczną migać. Suszarka nie wykona nowego programu.

Przyciski opcji programów

W zależności od wybranego programu można ustawiać jednocześnie różne funkcje. Funkcje należy wybierać po ustawieniu wybranego programu i przed naciśnięciem przycisku

Start/Pauza.

Po wciśnięciu przycisków zaświecą się odpowiadające im kontrolki. Po ponownym wciśnięciu lampki kontrolne wyłączą się.

Funkcja “Tkaniny delikatne”

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia suszenie w niższej temperaturze przeznaczone dla tkanin delikatnych. włącza się lampka kontrolna

„Zakończenie”.

Wybór poziomu wysuszenia

Nacisnąć kilka razy przycisk „Poziom wysuszenia”, aby wybrać żądaną opcję.

Włączy się odpowiednia lampka kontrolna. Bielizna będzie coraz bardziej wysuszona, przy zmianie ustawienia w kierunku od MIN do MAX.

Nacisnąć przycisk „Poziom wysuszenia” tyle razy, ile jest konieczne dla włączenia się lampki sygnalizującej wymagany poziom wilgotności resztkowej.

Gdy program został zakończony włącza się lampka kontrolna „Zakończenie”.

Wybór sygnału akustycznego

Po zakończeniu cyklu suszenia emitowany jest przerywany sygnał akustyczny.

Włączy się odpowiednia lampka kontrolna. Tę opcję można również stosować w programach z określonym czasem suszenia.

Funkcja Delikatne jest przeznaczona do wsadów nie przekraczających 3 kg!

Gdy program został zakończony

Naciśnięcie przycisku „Sygnał akustyczny” powoduje wyłączenie sygnału w następujących przypadkach:

• podczas wyboru programu

• po naciśnięciu przycisków

• podczas obrócenia tarczy wyboru programu na inna pozycję w trakcie wykonywania programu lub naciśnięcia przycisku opcji podczas

trwania cyklu

• po zakończeniu programu.

Włącza się odpowiednia kontrolka

Wybrać przycisk Start/Pauza eksploatacja

electrolux

11 programu po włączeniu się lampki

.

W obydwu przypadkach lampka sygnalizacyjna Start/Pauza miga, co oznacza, że przycisk ten należy wcisnąć ponownie.

Wybrać „Opóźnione uruchomienie”

PL

Nacisnąć ten przycisk, aby uruchomić suszarkę po wybraniu programu i funkcji.

Odpowiednia lampka kontrolna przestanie migać.

Jeśli tarcza wyboru programu zostanie obrócona na inną pozycję podczas pracy urządzenia, włączy się sygnał akustyczny i lampki sygnalizacyjne fazy programu będą migać.

Podczas suszenia bęben obraca się na przemian w obie strony.

Wszystkie programy suszenia kończą się 10 minutową fazą chłodzenia

(włączona jest lampka “Chłodzenie”).

Po zakończeniu tej fazy można wyjąć bieliznę.

Włączone są lampki „Ochrona przed zagnieceniami”, i i słychać sygnał akustyczny.

Jeśli zostaną otwarte drzwi urządzenia lub małe drzwi na dole podczas wykonywania programu, należy ponownie nacisnąć ten przycisk po zamknięciu drzwi w celu wznowienia programu od punktu jego przerwania.

Ten przycisk należy nacisnąć również w przypadku przerwy w zasilaniu oraz ponownym umieszczeniu pojemnika na wodę, jeśli został opróżniony w trakcie

Niniejszy przycisk umożliwia opóźnienie uruchomienia programu o

3, 6 lub 9 godzin.

Nacisnąć przycisk aż do włączenia lampki odpowiadającej żądanemu opóźnieniu. Taką opcję należy wybrać

po

wybraniu programu i

przed

naciśnięciem Start/Pauza w celu rozpoczęcia programu.

Maszyna rozpocznie odliczanie.

Wskazuje to lampka kontrolna. Np.

jeśli wybrano 9-godzinne opóźnienie

(włączona jest lampka 9h), po 3 godzinach lampka 9h gaśnie i włącza się lampka 6h. po kolejnych 3 godzinach 6h gaśnie i włącza się 3h.

Po upłynięciu 9 godzin (lampka 3h gaśnie) rozpoczyna się cykl suszenia.

Podczas odliczania czasu nie można zmienić programu ani wybranego opóźnienia. Jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian najpierw należy anulować wszystkie ustawienia obracając tarczę wyboru programu do pozycji “

O

”. Wybrać nowy program, opcje i opóźnienie uruchomienia, a następnie nacisnąć

„Start/Pauza”. Jeśli mają być zmienione jedynie opcje, można to zrobić jedynie pod warunkiem, że nowe opcje są zgodne z programem.

12

electrolux

eksploatacja

Włączyć PAUZĘ naciskając odpowiedni przycisk, wybrać nowe opcje i ponownie nacisnąć przycisk

„Start/Pauza”.

Jeśli ma być włożona dodatkowa bielizna podczas odliczania czasu, po dodaniu bielizny i zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk

„Start/Pauza” w celu umożliwienia dokończenia odliczania przez urządzenie.

Lampki kontrolne

Lampki sygnalizacyjne wskazują następujące funkcje:

Lampka „Suszenie”

Lampka ta wskazuje, że suszarka znajduje się w fazie suszenia

.

Lampka „Chłodzenie”

Lampka ta wskazuje, że suszarka znajduje się w fazie chłodzenia. Po zakończeniu suszenia następuje 10minutowa faza chłodzenia bielizny.

Lampka zakończenia programu

„Ochrona przed zagnieceniami”

Lampka ta włączy się po zakończeniu fazy chłodzenia, podczas fazy zapobiegania zgnieceniom bielizny i po zakończeniu programu.

Lampka „Zbiornik napełniony wodą”

Lampka ta wskazuje, że suszarka znajduje się w fazie suszenia

.

Lampka ta zaświeci się po zakończeniu programu przypominając o konieczności opróżnienia zbiornika z wody. Gdy lampka zaświeci się podczas wykonywania programu oznacza to, że zbiornik jest pełny. Wówczas włącza się sygnał akustyczny, program zostaje przerwany automatycznie i miga lampka

„Start/Pauza”. Ta lampka włącza się również w przypadku, gdy zbiornik wody jest nieprawidłowo umieszczony.

Lampka „Czyszczenie filtrów”

Lampka ta włącza się po zakończeniu programu i przypomina o konieczności wyczyszczenia filtrów.

Lampka „Czyszczenie skraplacza”

Włącza się co 80 cykli suszenia przypominając o konieczności wyczyszczenia skraplacza.

Anulowanie programu

Aby anulować wykonywany program, należy ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji

O

. Teraz można wybrać nowy program.

Po zakończeniu programu

Jeśli bielizna nie zostanie wyciągnięta z suszarki po zakończeniu cyklu, wówczas suszarka wykona fazę

chroniącą przed

zagnieceniami

(która trwa: maksymalnie 30 minut).

Gdy również po tej fazie bielizna nie zostanie wyciągnięta z bębna, suszarka zatrzyma się po zakończeniu fazy ochrony przed zagnieceniami.

Lampki „Ochrony przed zagnieceniami” i będą włączone, a sygnał akustyczny będzie emitowany przez następne dwie minuty.

Aby wyłączyć suszarkę, należy obrócić pokrętło wyboru programów na pozycję

„O”

. Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić, czy jest pusty.

Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy zamknąć zawór dopływu wody.

Pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji „O”; wszystkie lampki zostają wyłączone. Urządzenie jest wyłączone.

Wyjąć pranie. Jeśli drzwi zostaną otwarte a następnie zamknięte przed obróceniem tarczy wyboru programu do pozycji „O”, włączą się wszystkie lampki odpowiadające fazom wykonywanego programu.

Po każdym suszeniu

• Wyczyścić filtry.

• Opróżnić zbiornik na wodę.

Uwaga!

Jeśli program suszenia ma być zatrzymany przed jego ukończeniem, zalecamy obrócenie pokrętła wyboru programu do pozycji chłodzenia i odczekanie do zakończenia fazy chłodzenia przed wyjęciem bielizny.

Pozwoli to na uniknięcie nagromadzenia wysokiej temperatury wewnątrz urządzenia. Aby to zrobić należy najpierw obrócić pokrętło do pozycji “

O

” a a następnie do pozycji chłodzenia i nacisnąć przycisk

„Start”.

Zmiana programu

Aby zmienić wykonywany program należy najpierw ten program wyłączyć ustawiając pokrętło wyboru programu w pozycji „

O

”. Wybrać nowy program i nacisnąć przycisk

„Start”.

eksploatacja

electrolux 13

PL

14

electrolux

praktyczne wskazówki dotyczące suszenia

Wskazówki dotyczące suszenia

Przed włożeniem prania

W suszarce nie wolno suszyć:

W szczególności rzeczy wykonane z delikatnych tkanin takie jak firany, ubrania z wełny, jedwabiu, z wykończeniem metalowym, nylonowe pończochy, rzeczy o dużej objętości takie jak kurtki, koce, kołdry, śpiwory, kołdry z pierza i rzeczy zawierające gumową piankę lub materiały podobne do pianki.

• Należy przestrzegać wskazówek o sposobie suszenia podanych na metkach odzieży: dozwolone suszenie mechaniczne zwykłe suszenie (wysoka temperatura) suszenie tkanin delikatnych

(niska temperatura) nie wolno suszyć mechanicznie

• Zapiąć poszewki na poduszki i poszwy w celu uniemożliwienia zaplątania w nich małych rzeczy.

Zapiąć zatrzaski, zamki błyskawiczne i haftki oraz zawiązać paski i tasiemki fartuchów.

• Posortować odzież w zależności od rodzaju tkaniny oraz żądanego stopnia wysuszenia.

• Nie należy nadmiernie suszyć prania, unika się wtedy zagnieceń i oszczędza energię.

• Oddzielać ciemne tkaniny od jasnych tkanin puszystych takich jak ręczniki, ponieważ resztki włókien mogą osiąść na ubraniach.

• Pranie musi zostać odpowiednio odwirowane.

Rzeczy nie wymagające prasowania

np. koszule należy krótko odwirować przed suszeniem

(zależnie od odporności na za zagniecenia przez około 30 sekund lub stosując specjalny krótki program wirowania pralki).

• Dzianiny (bielizna z dzianiny) może się lekko zbiegać podczas suszenia.

Nie wolno przesuszyć rzeczy tego rodzaju. Zaleca się dopuszczanie do zbiegnięcia w przypadku wyboru rozmiaru nowo zakupionych rzeczy.

• Do suszarki można także wkładać wykrochmalone tkaniny. Aby uzyskać pożądany stopień krochmalenia należy wybrać program suszenia do prasowania.

Po wysuszeniu tkanin należy z wnętrza bębna usunąć wszelkie pozostałości krochmalu posługując się wilgotną szmatką a następnie wytrzeć bęben do sucha.

• Aby unikać elektryzowania się tkanin po zakończeniu programu, należy do prania stosować środek zmiękczający tkaniny lub środek do pielęgnacji tkanin przeznaczony specjalnie do suszarek automatycznych.

• Po zakończeniu tej fazy można wyjąć bieliznę z suszarki.

• Jeżeli po zakończeniu suszenia pojedyncze sztuki odzieży pozostały jeszcze wilgotne należy ustawić program krótkiego suszenia, ale

nie krótszy niż 30 minut

. Jest to możliwe w przypadku ubrań wielowarstwowych (np. kołnierze, kieszenie w spodniach itp.).

Należy opróżnić ubrania z wszelkich metalowych przedmiotów (takich jak spinki do

praktyczne wskazówki dotyczące suszenia

electrolux

15 włosów, agrafki, pinezki itp.).

Przed włożeniem do suszarki należy pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski, zamki błyskawiczne.

Związać długie paski lub tasiemki.

Aby uniknąć splątania się bielizny należy: zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i związać troczki lub tasiemki (np. fartuchów).

Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z podpinką bawełnianą, warstwa bawełniana powinna być wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lepsze suszenie tkanin.

Maksymalny wsad

Zalecane ilości wsadu bielizny podano w tabeli programów.

Ogólne wskazówki:

Bawełna, len:

bęben załadować do pełna, ale nie przeładowywać;

Tkaniny syntetyczne:

nie więcej niż do połowy bębna;

Tkaniny delikatne i wełniane:

do

1/3 bębna.

Zaleca się suszenie z pełnym wsadem bielizny, gdyż suszenie małej ilości bielizny jest nieekonomiczne.

Waga prania

Poniżej podano orientacyjną wagę niektórych artykułów ubraniowych i pościelowych: szlafrok serwetka poszwa prześcieradło poszewka na poduszkę obrus ręcznik frotte ścierka koszula nocna figi damskie koszula męska robocza koszula męska piżama męska bluzka slipy męskie

1 200 g

100 g

700 g

500 g

200 g

250 g

200 g

100 g

200 g

100 g

600 g

200 g

500 g

100 g

100 g

16

ectrolux

programy suszenia

Programy suszenia

Program

Extra

Rodzaj tkaniny

Opcje

Tkaniny bawełniane i lniane

Stopień wysuszenia

Opis programu

Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np. rzeczy z tkaniny frotte.

Maksymalny wsad: 7 kg

Suche

Tkaniny bawełniane i lniane

Stopień wysuszenia

Suszenie grubych tkanin, np. rzeczy z tkaniny frotte, ręczniki.

Do szafy

Tkaniny bawełniane i lniane

Stopień wysuszenia

Suszenie rzeczy o równomiernej grubości, np.

e.g. rzeczy z tkaniny frotte, trykotowych, ręczników frotte.

Wilgotne

Tkaniny bawełniane i lniane

Stopień wysuszenia

W przypadku cienkich tkanin, które nadal będą prasowane np. rzeczy z dzianiny, koszule bawełniane.

Do prasowania

Tkaniny bawełniane i lniane

Stopień wysuszenia

Extra

Tkaniny syntetyczne

Stopień wysuszenia

W przypadku tkanin z bawełny lub lnu, które nadal należy umieścić w maszynie, np. bielizna pościelowa, obrusy.

Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np. swetrów, pościeli, obrusów.

Do szafy

Czas

30 minut

60 minut

Tkaniny syntetyczne

Stopień wysuszenia

Tkaniny

Do prasowania

syntetyczne

Tkaniny syntetyczne

Bawełna

Stopień wysuszenia

Program do suszenia cienkiej odzieży, która nie będzie prasowana, np. koszule nie wymagające prasowania, obrusy, ubrania dziecięce, skarpety, bielizna.

Dla cienkich tkanin, które będą prasowane, np. dzianiny, koszule bawełniane.

Program do suszenia odzieży grubej lub wielowarstwowej, np. rzeczy z tkaniny frotte.

Do suszenia pojedynczych rzeczy lub dla wielkości poniżej 1 kg.

programy suszenia

electrolux

17

Programy suszenia

Program

Specjalne

Mieszane

Rodzaj tkaniny

Opcje

Bawełna

Do szafy

Tkaniny syntetyczne

Stopień wysuszenia

Specjalne

Nie wymagając e prasowania

Tkaniny syntetyczne

Specjalne

Bawełna

Do szafy

Dżins

Specjalne

Chłodzenie

Tkaniny bawełniane i lniane

Tkaniny syntetyczne

Stopień wysuszenia

Opis programu

Specjalny program dla tkanin bawełnianych i nie wymagających prasowania, które mogą być suszone razem.

Specjalny program z mechanizmem chroniącym przed zagnieceniami dla tkanin nie wymagających prasowania takich jak koszule i bluzy; dla ograniczenia prasowania. Wyniki zależą od rodzaju i jakości tkaniny.

(Objętość załadunku odpowiada około 4 lub 5 koszulom.)

Zalecenie: Umieścić tkaniny w suszarce tuż po odwirowaniu. Po wysuszeniu, natychmiast wyjąć tkaniny i powiesić na wieszakach.

Specjalny program dla ubrań normalnych, jak dżinsy, bluzy, itp. o różnej grubości materiału (np.

kołnierz, mankiety i szwy).

Program specjalny trwający około

10 minut do odświeżania lub delikatnego czyszczenia tkanin za pomocą dostępnych na rynku środków do czyszczenia chemicznego.

(Stosować wyłącznie produkty określone przez producenta jako nadające się do stosowania w suszarce; należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.)

Maksymalny wsad bawełny:

Maksymalny wsad tkanin syntetycznych:

Maksymalny wsad dla programu

7 kg

3 kg z określonym czasem suszenia: 1 kg

Maksymalny wsad dla tkanin mieszanych:

Maksymalny wsad dla tkanin dżinsowych:

3 kg

7 kg

18

electrolux

informacje o programach

Informacje o programach

Cel Sposób postępowania

Regulacja poziomu przewodności

Woda zawiera różną ilość kamienia i soli mineralnych w zależności od lokalizacji geograficznej i w związku z tym wartości przewodnictwa wody są różne w różnych miejscach.

Wahania przewodności wody w stosunku do ustawień fabrycznych mogą nieznacznie wpływać na wilgotność prania obecną po zakończeniu programu. Suszarka umożliwia regulowanie czułości czujnika suszenia w oparciu o wartości przewodności wody za pomocą następującej procedury.

W celu uzyskania dostępu do trybu regulacji:

1. Obrócić pokrętło wyboru programu w celu włączenia urządzenia.

2. W trybie wyboru nacisnąć jednocześnie przycisk Poziom wysuszenia i Start/Pauza.

Przytrzymać przyciski aż lampki jedna nad drugą zaczną migać i jedna z lampek wskazująca fazę suszenia , i pozostanie włączona.

Regulacja poziomu przewodnictwa

:

Nacisnąć kolejno przycisk Start/Pauza: poziom przewodności wskazują lampki fazy, które są włączone w różnych kombinacjach np.:

Włączona dioda LED Przewodność Przybliżona wartość µS/cm

Niska < 300

Średnia 300-600

Wysoka >600

Zwykle urządzenie jest fabrycznie ustawione na najwyższą wartość; jednak określone modele mogą być inaczej skonfigurowane.

Zapamiętywanie nowych ustawień:

Jednocześnie nacisnąć przyciski „Poziom wysuszenia” i

„Start/Pauza”. Przytrzymać przyciski aż lampki nad każdym z nich przestaną migać i słychać sygnał akustyczny.

O =

Anulowanie/WYŁ

Aby anulować program i wyłączyć urządzenie, należy ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji

O

. Następnie można wybrać nowy program.

konserwacja i czyszczenie

electrolux

19

Konserwacja i czyszczenie

programu suszenia

.

Lampka kontrolna zapala się, aby przypomnieć o konieczności wykonania tej czynności.

Przed przystąpieniem do czyszczenia i prac konserwacyjnych należy

ODŁĄCZYĆ urządzenie od zasilania.

Czyszczenie zewnętrznych powierzchni

Stosować wyłącznie mydło i wodę, a następnie dokładnie wysuszyć.

Uwaga:

nie należy stosować spirytusu, rozpuszczalników ani innych produktów o podobnym działaniu.

Wyczyścić drzwi suszarki

Wewnętrzna strona drzwi powinna być okresowo czyszczona w celu usunięcia resztek włókien osadzających się na uszczelkach wokół filtra. Skrupulatne przeprowadzenie tego zabiegu stanowi gwarancję niezawodnego suszenia.

Czyszczenie filtrów

Suszarka może działać prawidłowo jedynie z czystymi filtrami.

Filtry zatrzymują resztki włókien gromadzące się podczas suszenia, a zatem powinny być oczyszczane za pomocą wilgotnej szmatki przed wyjęciem bielizny,

po każdorazowym zakończeniu

Aby wyczyścić filtr umieszczony na wewnętrznej stronie drzwi, należy go wyciągnąć.

Ilość nagromadzonych na filtrze włókien może się wydać niepokojąca.

Zjawisko to nie jest jednak spowodowane zbyt intensywnym działaniem mechanicznym suszarki.

Wszystkie tkaniny tracą włókna w trakcie suszenia, z tym że podczas suszenia na wolnym powietrzu jest to trudniej zauważyć. W suszarce natomiast zbierają się one na filtrze.

Po pewnym czasie używania, na filtrach zbiera się osad będący pozostałością detergentów stosowanych do prania. W takim przypadku należy wyczyścić filtry ciepłą wodą za pomocą szczotki.

Wyjąć filtr z otworu drzwi zgodnie z instrukcją podaną na rysunku (można go zamontować z wpustem skierowanym w lewą lub prawą stronę).

20

electrolux

konserwacja i czyszczenie

Nie wolno używać suszarki bez filtrów.

W celu wyjęcia skraplacza należy obrócić w dół dwa czerwone ograniczniki a następnie wyciągnąć zestaw skraplacza trzymając go za uchwyt.

Czyszczenie skraplacza

Czyszczenie skraplacza należy wykonywać, gdy włączy się lampka

.

Skraplacz znajduje się w dolnej części szafki za małymi drzwiami. Aby otworzyć drzwi należy popchnąć mechanizm blokujący zgodnie z instrukcją na rysunku.

Podczas cyklu suszenie lub po jego zakończeniu normalnym zjawiskiem jest obecność wody na powierzchni wkładu skraplacza.

Wyczyścić szczoteczką i spłukać, jeśli potrzeba, pod prysznicem.

Ponadto wyczyścić na zewnątrz usuwając wszystkie włókna.

Wyczyścić wilgotną szmatką gumową uszczelkę wokół skraplacza i w wewnętrznej części małych drzwi.

konserwacja i czyszczenie

elektrolux

21

Uwaga!

Nie używać ostro zakończonych przedmiotów do czyszczenia powierzchni pomiędzy płytkami ponieważ może to uszkodzić skraplacz i spowodować jego nieszczelność.

Ponownie umieścić skraplacz, skierować ku górze czerwone ograniczniki i zamknąć drzwi.

Należy prawidłowo umieścić zbiornik.

Po opróżnieniu i umieszczeniu zbiornika należy nacisnąć przycisk

Start/Pauza w celu kontynuowania pracy urządzenia.

Nie używać urządzenia bez skraplacza.

Opróżnianie zbiornika na skropliny

Woda pochodząca z bielizny skrapla się wewnątrz urządzenia i gromadzi się w zbiorniku.

Zbiornik należy opróżnić

po każdym cyklu suszenia

w celu zapewnienia optymalnego działania podczas następnego użycia urządzenia.

Lampka kontrolna przypomina o konieczności wykonania tej czynności.

Postępować w następujący sposób:

• Wyciągnąć pojemnik

• Obrócić do góry nogami i wylać wodę

• Włożyć zbiornik na miejsce

Pomocne wskazówki

: Skroplona woda może być użyta w żelazku lub do uzupełnienia akumulatora itp. W takim przypadku należy ją przefiltrować (np. przez filtr do kawy).

Czyszczenie siatki wlotu powietrza

Za pomocą odkurzacza usunąć włókna z kratki wlotu powietrza z tyłu urządzenia.

Czyszczenie bębna

Jeśli pranie nie osiąga żądanego poziomu suchości, jest zbyt suche lub zbyt wilgotne, zaleca się wyczyszczenie wnętrza bębna szmatką zwilżoną octem.

22

electrolux

konserwacja i czyszczenie

Spowoduje to usunięcie osadu powstałego na bębnie (w związku z resztkami detergentu i środka zmiękczającego stosowanego podczas prania oraz kamieniem zawartym w wodzie), które uniemożliwiają czujnikom wykrywanie prawidłowego poziomu suchości.

co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

electrolux

23

Co robić, jeśli urządzenie nie pracuje prawidłowo

Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności wzywania technika z serwisu. Przed skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać następujące kontrole.

Podczas pracy suszarki może migać

czerwona

lampka kontrolna “Start/Pauza” wskazująca, że urządzenie nie działa.

Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk “Start/Pauza”. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy się zwrócić do lokalnego centrum serwisowego.

PL

Problem

Suszarka nie działa.

Efekty suszenia są niezadowalające.

Drzwi nie zamykają się.

Możliwa przyczyna Środek zaradczy

Wtyczka nie jest poprawnie włożona do gniazdka sieciowego lub zadziałał bezpiecznik instalacji domowej.

Drzwi urządzenia są otwarte.

Czy naciśnięto przycisk

„Start/Pauza”?

Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).

Zamknąć drzwi.

Nacisnąć przycisk

„Start/Pauza” ponownie.

Został wybrany niewłaściwy program suszenia.

Filtry są zatkane.

Wymiennik ciepła zablokowany włóknami.

Niewłaściwa wielkość wsadu.

Wybrać inny program przy następnym suszeniu (patrz rozdział „Przegląd programów”).

Oczyścić filtr puchu.

Czyszczenie wymiennika ciepła.

Przestrzegać wielkości maksymalnego wsadu bielizny.

Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie urządzenia.

Kratka wentylacyjna w podstawie urządzenia jest zakryta.

Osad na wewnętrznej powierzchni bębna lub progów bębna.

ll

Przewodnictwo wody w miejscu instalacji różni się od standardowego ustawienia urządzenia.

Oczyścić wewnętrzną powierzchnię bębna suszarki oraz progi bębna

Przeprogramować standardowe ustawienia do stopnia suszenia (patrz rozdział „Opcje programowania”).

Filtr drobny nie został włożony na miejsce i/lub filtr wstępny nie zatrzasnął się.

Zamontować filtr drobny i/lub zatrzasnąć duży filtr siatkowy.

24

electrolux

co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Problem Możliwa przyczyna

Podczas naciskania przycisku odpowiadająca mu lampka miga kilkakrotnie.

Ochrona prania.

Po rozpoczęciu programu nie można zmienić opcji.

Środek zaradczy

Obrócić pokrętło wyboru programów do pozycji „O”

(Wyłączone). Ponownie ustawić program

Program zatrzymuje się, podświetla się wskaźnik

:

Pojemnik na skropliny jest pełny.

Opróżnić zbiornik skraplacza, a następnie uruchomić program za pomocą przycisku Start/

Pauza.

Cykl suszenia kończy się wkrótce po rozpoczęciu programu. Włączona jest lampka ochrony przed zagnieceniami.

Niewystarczająca ilość prania lub pranie jest zbyt suche dla wybranego programu.

Wybrać program z określonym czasem suszenia lub wyższy poziom suszenia (np. bardzo suche zamiast suche do szafy)

Cykl suszenia zajmuje nadzwyczaj dużo czasu.

Uwaga:

Po 5 godzinach cykl kończy się automatycznie (patrz

„Zakończenie cyklu suszenia”)

Filtry są zatkane.

Wymiennik ciepła zablokowany włóknami.

Wciśnięty przycisk

„Delikatne” i zbyt duża objętość bielizny.

Oczyścić filtr puchu

Czyszczenie wymiennika ciepła.

Funkcja Delikatne jest przeznaczona do wsadów nie przekraczających 3 kg!

Objętość prania jest zbyt duża.

Zmniejszyć objętość prania.

Pranie jest niewystarczająco odwirowane.

Pranie musi zostać odpowiednio odwirowane.

co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

electrolux

25

Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki, należy podać model, numer produktu oraz numer seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje te są wymagane przez serwis w celu zapewnienia sprawnej obsługi.

PL

1206

WAŻNE: Wzywając serwisanta do usunięcia wymienionych usterek lub do usunięcia usterek spowodowanych niewłaściwą obsługą lub instalacją urządzenia, zostaną Państwo obciążeni kosztami takiej naprawy, pomimo, że urządzenie jest na gwarancji.

26

electrolux

dane techniczne

Dane techniczne

Wymiary

Podłączenie elektryczne

Napięcie - Moc całkowita - Bezpiecznik

Głębokość z drzwiami otwartymi

Maksymalny wsad

Szerokość

Wysokość

Głębokość

60 cm

85 cm

58 cm

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego znajdują się na tabliczce znamionowej umieszczonej na krawędzi drzwi suszarki

109 cm

Eksploatacja

Bawełna

Tkaniny syntetyczne

7 kg

3 kg

Do użytku domowego

+ 5°C + 35°C

Niniejsze urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw europejskich:

73/23/EEC z dnia 19.02.1973 dyrektywa niskonapięciowa

- 89/336/EWG z dnia 03.05.1989 Dyrektywa o zgodności elektromagnetycznej łącznie ze zmianą

Dyrektywy 92/31/ EWG

- 93/68/EEC z dnia 22.07.1993 Dyrektywa dotycząca oznaczeń CE

zużycie energii i wody

electrolux

27

Program

Bawełna do szafy 1)

Bawełna do prasowania 1)

Bawełna do szafy 1)

Bawełna do prasowania 1)

Syntetyki do szafy 2)

Parametry eksploatacyjne

Długość programu

(w minutach)

Pobór energii

(w kWh)

125

107

119

95

48

3,92

3,34

3,6

2,8

1,33

Obrotów na minutę

1000

1000

1400

1400

1200

PL

1) Maksymalny wsad bawełny: 7 kg

2) Maksymalny wsad tkanin syntetycznych:

3 kg

Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizowanych.

W związku z tym w trakcie normalnego użytkowania mogą przybierać nieco inne wartości.

28

electrolux

instalacja

Instalacja

Rozpakowanie

Wysunąć worek polietylenowy z polistyrenowym wypełnieniem przed użyciem urządzenia. Wyciągnąć paski taśmy przylepnej z wnętrza urządzenia na górze bębna.

W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia, należy transportować

brud.

Powietrze musi mieć możliwość swobodnego obiegu wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kratki wentylacyjnej ani kratek otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki.

Aby zminimalizować poziom wibracji i hałasu pracującej suszarki, powinno się ją ustawić na twardej, poziomej powierzchni.

Gdy urządzenie znajdzie się już w miejscu gdzie ma być zainstalowane na stałe, należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy jest ustawione dokładnie poziomo. Jeśli nie, należy wkręcić lub wykręcić nóżki aż do uzyskania prawidłowego położenia.

Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych lub podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować gromadzenie się ciepła, co zakłócałoby działanie urządzenia.

je w pozycji pionowej.

Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których zawiasy znajdują się po przeciwnej stronie w stosunku do zawiasów urządzenia.

Ustawienie

Dla wygody użytkowników, zaleca się, aby suszarka ustawiona była w pobliżu pralki.

Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się

Ważne

Gorące powietrze wydzielane przez suszarkę może osiągać temperaturę do 60°C. Z tego względu urządzenia nie można umieszczać na podłogach z materiałów nieodpornych na wysokie temperatury.

Podczas pracy suszarki temperatura pomieszczenia, w który się ona znajduje nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C, gdyż może to mieć wpływ na wydajność urządzenia.

instalacja

electrolux

29

Łącznik między pralką a suszarką

Możliwe jest ustawienie suszarki na pralce przy użyciu dodatkowych elementów montażowych, dostępnych u dostawcy, przy głębokości pokrywy od 48 do 60 cm.

Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

Podłączenie elektryczne

Urządzenie jest przystosowane do funkcjonowania pod napięciem 230 V prądu jednofazowego o częstotliwości

50 Hz. Sprawdzić, czy domowa instalacja elektryczna może wytrzymać maksymalne wymagane obciążenie, biorąc pod uwagę stosowanie innych urządzeń gospodarstwa domowego.

Gniazdko, do którego będzie podłączona suszarka, musi mieć uziemienie zgodne z obowiązującymi normami.

PL

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Aby ułatwić załadowanie prania i opróżnianie suszarki, można zmienić kierunek otwierania drzwi.

Zabrania się przekładania zawiasów drzwiowych, jeżeli na skutek tej czynności zawiasy drzwiczek urządzenia znalazłyby się po przeciwnej stronie w stosunku do zawiasów drzwi znajdujących się przed urządzeniem

Zmiana ta może być wykonana jedynie przez wykwalifikowany personel.

Należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń bezpieczeństwa.

Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.

Uwaga!

Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

30

electrolux

ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wskazówki dotyczące ekologii

Opakowanie

Materiały oznaczone symbolem nadają się do ponownego przetwarzania.

>PE<=polietylen

>PS<=polistyren

>PP<=polipropylen

Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane, muszą zostać umieszczone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).

Stare urządzenie

W celu utylizacji starej suszarki należy korzystać z wyznaczonych składowisk odpadów. Przyczyńmy się do utrzymania czystości w naszym kraju!

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie.

Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Dla oszczędności energii i pomocy w ochronie środowiska zaleca się postępowanie według poniższych wskazówek.

• Zaleca się suszenie pełnego wsadu bielizny, gdyż suszenie małej ilości bielizny jest nieekonomiczne.

• Należy zawsze ładować pranie dobrze odwirowane. Im wyższe obroty wirowania, tym niższe zużycie energii i krótszy czas suszenia.

• Nie należy nadmiernie suszyć prania, unika się wtedy zagnieceń i oszczędza energię.

Należy wybrać program odpowiedni do danego rodzaju bielizny i żądanego stopnia wysuszenia

• W celu wykorzystania maksymalnego załadunku pranie, które ma być suszone do szafy, może być suszone razem z rzeczami do prasowania. Aby to osiągnąć należy wybrać program suszenia do prasowania, wyjąć rzeczy do prasowania po zakończeniu tego programu, a następnie wysuszyć pozostałą część bielizny.

• Czyścić regularnie filtry, aby uniknąć nadmiernego czasu suszenia i wysokiego zużycia energii.

• Wietrzyć dobrze pomieszczenie.

Temperatura pomieszczenia nie powinna przekraczać +35°C podczas suszenia.

PL

136907580-01-08082008

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project