AEG T65270AC User manual

AEG T65270AC User manual
LAVATHERM 65270AC
HU Használati útmutató
ROManual de utilizare
2
20
2
www.aeg.com
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ÜZEMBE HELYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk
kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk
olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben
megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet
az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.aeg.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt
gondosan olvassa el a mellékelt útmuta‐
tót. A nem megfelelő üzembe helyezés
vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További
tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal
élő személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rok‐
kantság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális
képességű, illetve megfelelő tapaszta‐
latok és ismeretek híján lévő szemé‐
lyek a biztonságukért felelős személy
felügyelete mellett használhatják, vagy
ha tőle tájékoztatást kaptak a készülék
működtetéséről.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játssza‐
nak a készülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson tá‐
vol a gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a
gyermekektől.
• A gyermekeket és kedvenc háziállato‐
kat tartsa távol a készüléktől, amikor
az ajtaja nyitva van.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem vé‐
gezhetnek tisztítási vagy karbantartási
tevékenységet.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóa‐
nyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is hasz‐
náljon sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban foglal‐
takat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üze‐
meltetésének helyén a padló vízszin‐
tes, sík, stabil, hőálló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
• A készüléket ne helyezze üzembe zár‐
ható ajtó, tolóajtó vagy olyan ajtó mö‐
gött, amelynél a készülékkel ellentétes
oldalon található a zsanér, és emiatt a
készülék ajtaja nem nyitható ki telje‐
sen.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körül‐
tekintő a mozgatásakor. Mindig visel‐
jen munkavédelmi kesztyűt.
• A készüléket mindig függőleges hely‐
zetben mozgassa.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell állí‐
tani.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi
üzembe, győződjön meg róla, hogy a
szőnyeg nem zárja el a készülék alap‐
zatán található szellőzőnyílások egyi‐
két sem.
• A készülékből kilépő levegőt ne ve‐
zesse olyan szellőzőbe, mely gáz
vagy egyéb anyag elégetéséből létre‐
jövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha
van)
• Amennyiben a szárítógépet egy mosó‐
gép tetején szeretné elhelyezni, hasz‐
nálja az összeépítő készletet. Az ös‐
szeépítő készlet hivatalos márkake‐
reskedőnél szerezhető be, és kizáró‐
lag a tartozékhoz mellékelt útmutató‐
ban felsorolt készülékekhez használ‐
ható. Üzembe helyezés és használat
előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
• Gondoskodjon a készüléknek helyt
adó helyiség jó szellőzéséről, hogy el‐
kerülje a más tüzelőanyagokat elégető
készülékekből (beleértve a nyílt tüzet
is) származó gázok visszaáramlását.
• A készülék elhelyezhető szabadon ál‐
ló módon, vagy a konyhai munkapult
alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
• A készülék végleges elhelyezési pozí‐
ciójában ellenőrizze a felület vízszin‐
tességét vízmértékkel. Ha a felület
nem teljesen vízszintes, a lábak eme‐
lésével vagy süllyesztésével biztosítsa
a vízszintes helyzetet.
4
www.aeg.com
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán sze‐
replő elektromos adatok megfelelneke a háztartási hálózati áram paraméte‐
reinek. Amennyiben nem, forduljon
szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramü‐
tés ellen védett aljzatot használjon.
• Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és
a hálózati kábel épségére. Amennyi‐
ben a készülék hálózati vezetékét ki
kell cserélni, a cserét saját szervizünk‐
nél végeztesse el.
• Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati csatla‐
kozódugót a hálózati csatlakozóaljzat‐
ba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati du‐
gasz üzembe helyezés után is kön‐
nyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontásá‐
ra, soha ne a hálózati kábelnél fogva
húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt
mindig a csatlakozódugónál fogva
húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a háló‐
zati kábelt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányel‐
veinek.
1.3 Használat
VIGYÁZAT
Tűz, robbanás, áramütés vagy a
készülék károsodásának veszé‐
lye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra
használja.
• Ne változtassa meg a készülék mű‐
szaki jellemzőit.
• A szárító ciklus utolsó része fűtés nél‐
kül történik (hűtési ciklus), annak biz‐
tosítása érdekében, hogy a ruhadara‐
bok ne károsodjanak.
Ha a készüléket leállítja a szárítási cik‐
lus befejeződése előtt, azonnal vegye
ki belőle, és teregesse ki az összes
darabot, hogy a hő eltávozhasson.
• Amennyiben öblítőszert vagy hasonló
terméket használ, tartsa be a csoma‐
golásán feltüntetett utasításokat.
• Ne használja a készüléket szűrő nél‐
kül. Minden használat előtt vagy után
tisztítsa meg szöszszűrőt.
• Törölje le a készülék körül felhalmozó‐
dott szöszöket.
• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
• Olyan darabokat, mint habszivacs (la‐
texhab), zuhanysapkák, vízálló textíli‐
ák, gumírozott ruhadarabok vagy hab‐
szivacs darabokkal kitömött párnák, ti‐
los a szárítógépben szárítani.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ru‐
hadarabokat, mint étolaj, aceton, alko‐
hol, benzin, kerozin, folteltávolítók, ter‐
pentin, viasz és viaszeltávolítók, me‐
leg vízben ki kell mosni extra mennyi‐
ségű mosószer használatával, mielőtt
megkezdené szárítását.
• Nem szabad a készülékben olyan ru‐
hadarabot szárítani, melynek tisztítá‐
sához ipari vegyszereket használtak.
• Ügyeljen arra, hogy ne maradjon gáz‐
öngyújtó vagy gyufa a ruhadarabok
zsebeiben.
• Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása engedélyezett.
Kövesse a ruhanemű kezelési címké‐
jén feltüntetett utasításokat.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat
a készülékben.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltá‐
volítóval mosta ki, még egyszer le kell
futtatnia egy öblítőprogramot, mielőtt
elindítja a szárítógépet.
• Ne igyon a gép kondenzvizéből, és ne
használja fel ételkészítéshez. Egész‐
ségügyi kockázatot jelent az emberek
és a házi kedvencek számára.
• Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
• Soha ne lépje túl a megengedett leg‐
nagyobb töltetet, mely 7 kg tömegű le‐
het (lásd a „Programtáblázat” című fe‐
jezetet).
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
MAGYAR
1.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy a készü‐
lék károsodásának veszélye áll
fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a ké‐
szüléket, és húzza ki a hálózati csatla‐
kozódugót a csatlakozóaljzatból.
• A készülék tisztításához ne használjon
vízsugarat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon súrolószert,
5
súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
1.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlako‐
zását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és he‐
lyezze a hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy me‐
gakadályozza gyermekek és kedvenc
állatok készülékben rekedését.
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
11
2
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Kezelőpanel
7 Reteszelő gombok
2 Betöltőajtó (megfordítható)
8 Adattábla
3 Levegő beömlőnyílások
4 Állítható lábak
9 A hűtőegység ajtajának nyitóretesze
10 Szűrő
5 Hűtőegység ajtaja
11 Víztartály
6 Hűtőegység fedele
6
www.aeg.com
3. TARTOZÉKOK
3.1 Összeépítő készlet
Beszerezhető a hivatalos márkakereske‐
dőnél (csak meghatározott szárítógép
modellekhez használható)
Tartozék a kondenzvíz mosdóba, szifon‐
ba, lefolyóba stb. történő elvezetéséhez.
Üzembe helyezés után a víztartály üríté‐
se önműködően történik. A víztartálynak
a készülékben kell maradnia.
A felszerelt tömlő padlószinttől mért ma‐
gassága minimum 50 cm, maximum 1 m
lehet. A tömlő nem képezhet hurkot. Ha
szükséges, csökkentse a tömlő hosszát.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
3.3 Lábazat a fiókkal
Tartozéknév: SKP11, STA8, STA9
Beszerezhető a hivatalos márkakereske‐
dőnél. Az összeépítő készlet kizárólag a
mellékelt tájékoztatóban felsorolt mosó‐
gépekhez használható. Lásd a mellékelt
tájékoztatót.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
3.2 Vízelvezető készlet
Tartozéknév: DK11.
Tartozéknév: PDSTP10.
Beszerezhető a hivatalos márkakereske‐
dőnél.
A készülék magasabb elhelyezésére
szolgál. Ily módon a ruhanemű betöltése
és kivétele kényelmesebb lesz.
A fiókot használhatja ruhanemű tárolá‐
sára, pl. : törölközők, tisztítószerek és
hasonlók.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
MAGYAR
7
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
1 Programválasztó gomb
4
5
6
8
9
7 Kijelző
2
Be/Ki nyomógomb
8
3
Kímélő nyomógomb
9 Jelzőfények:
4
7
víztartályt kiüríteni,
szűrőt megtisztítani,
kon‐
denzátort megtisztítani
Hangjelzés nyomógomb
5
Gyűrődésmentesítés nyomógomb
6
Késleltetett indítás nyomógomb
Start / Szünet nyomógomb
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Nedves ruhával törölje át a szárítógép
dobját, vagy indítson el egy rövid (pl. 30
perces) programot nedves ruhákkal.
6. PROGRAMOK
Programok
Töl‐
tet1)
Jellemzők
Elérhető
funkciók
Pamut
Extra
száraz
7 kg
Pamut ruhanemű szárításához.
Szárítási fokozat: extra száraz.
minden
Szekrény‐
száraz 2)
7 kg
Pamut ruhanemű szárításához.
Szárítási fokozat: szekrényszá‐
raz.
minden
Anyag
fajta
jelzé‐
se
8
www.aeg.com
Programok
Töl‐
tet1)
Jellemzők
Elérhető
funkciók
Vasaló‐
száraz 2)
7 kg
Pamut ruhanemű szárításához.
Szárítási fokozat: azonnal va‐
salható.
minden
Farmer
7 kg
Különböző (pl. a nyakrésznél, a
mandzsettánál vagy a varrá‐
soknál eltérő) anyagvastagsá‐
gú szabadidőruhák, például
farmernadrágok, melegítőfel‐
sők szárításához.
minden
Ágyne‐
3 kg
Ágynemű szárításához, pl.:
keskeny és széles lepedő, pár‐
nahuzat, ágyterítő.
minden
3 kg
Keskeny vagy széles paplanok,
illetve párnák (toll, pehely vagy
szintetikus töltésű) szárításá‐
hoz.
mű
Párna
Kímélő
3 kg
Kényes anyagok szárításához.
minden, ki‐
véve
Gyűrődés‐
mentesítés
3)
minden3)
Műszál
Műszálas ruhanemű szárításá‐
3,5 kg hoz. Szárítási fokozat: extra
száraz.
minden
Műszálas ruhanemű szárításá‐
Szekrény‐ 3,5 kg hoz. Szárítási fokozat: szek‐
száraz 2)
rényszáraz.
minden
Műszálas ruhanemű szárításá‐
3,5 kg hoz. Szárítási fokozat: azonnal
vasalható.
minden
Extra
száraz
Vasaló‐
száraz
Va‐
saláskönnyí‐
tés
1 kg
(vagy
5 ing)
Kevés kezelést igénylő ruhane‐
mű, pl. ingek és blúzok szárítá‐
sához; a vasalás megkönnyíté‐
se érdekében. A funkció haté‐
konysága a ruhanemű anyag‐
ától és felületétől függően eltér‐
het. A ruhaneműt azonnal te‐
gye bele a szárítógépbe. A
szárítási ciklus végén haladék‐
talanul vegye ki a megszáradt
ruhát, és helyezze vállfára.
minden3)
Anyag
fajta
jelzé‐
se
MAGYAR
Programok
Töl‐
tet1)
Elérhető
funkciók
Jellemzők
2 kg
Vasalást nem igénylő sportru‐
házat, vékony anyagok, po‐
liészter szárításához.
minden
60 per‐
ces program
3 kg
Idővezérelt program egyedi ru‐
hadarabok szárításához.
minden
30 per‐
ces program
1 kg
Idővezérelt program egyedi ru‐
hadarabok szárításához.
minden
házat
Sportru‐
9
Anyag
fajta
jelzé‐
se
1) Száraz ruhák maximális súlya
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára:
Teljesítmény bevizsgáláshoz használja az EN 61121 dokumentációban előírt standard
programokat.
3) Alapértelmezett beállítás a
Kímélő
7. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
7.1 A ruhanemű előkészítése
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása engedé‐
lyezett. Győződjön meg ar‐
ról,hogy a ruhanemű szárítható-e
szárítógépben. Ellenőrizze a ru‐
hanemű kezelési előírásait tartal‐
mazó címkéjét.
Anyag Jellemző
fajta
jelzé‐
se
Szárítógépben való szárí‐
tásra alkalmas
Alkalmas szárítógépben,
normál hőmérsékleten törté‐
nő szárításra
Alkalmas szárítógépben,
csökkentett hőmérsékleten
történő szárításra
• a cipzárakat húzza fel, gombolja be a
huzatokat, és kösse össze a laza zsi‐
negeket és szalagokat (pl. kötényekét)
- a ruhanemű összegabalyodhat
• ürítse ki a zsebeket - minden fém tár‐
gyat (gemkapcsot, biztosítótűt stb.) tá‐
volítson el.
• fordítsa ki a kétrétegű szövetekből ké‐
szült darabokat (pl. pamutvászon há‐
lózsákok, a pamutréteg legyen legkí‐
vül).
Csak szárítás:
• pamut és vászon a Pamut programok‐
kal
• műszálas és kevert anyagok a Műszá‐
las programokkal
• különítse el az élénk színű textíliákat a
halvány színűektől - színszivárgás for‐
dulhat elő
• pamut dzsörzé és kötött ruhanemű
csak a megfelelő programokkal - a ru‐
ha összemehet
Ne tegyen be több ruhaneműt a
megengedettnél, mely 7 kg.
Szárítógépben való szárí‐
tásra nem alkalmas
Készítse elő megfelelően a ruhaneműt:
7.2 A ruhák betöltése
1.
Nyissa ki a készülék ajtaját
10 www.aeg.com
2.
3.
Helyezze be tömörítés nélkül a ruha‐
neműt.
Zárja be a készülék ajtaját.
FIGYELEM
Ne gyűrje be a ruhát a betöltőajtó
és a gumi tömítés közé.
7.6 Speciális funkciók
A kiválasztott programhoz 1 vagy több
speciális funkciót is beállíthat.
A funkció be- vagy kikapcsolásához
nyomja meg a megfelelő funkciógombot.
7.3 A készülék bekapcsolása
A készülék bekapcsolásához és kikap‐
csolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.
A készülék bekapcsolt állapotában né‐
hány visszajelző világít a kijelzőn.
7.4 Automatikus készenlét
funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érde‐
kében az alábbi esetekben a készülék
automatikusan készenléti állapotba kap‐
csol:
• ha az Indítás/Szünet gombot nem
nyomja meg 5 percen belül.
• a program vége után 5 perccel.
A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
7.5 Program kiválasztása
A funkció bekapcsolása után a funkció‐
gomb fölötti LED visszajelző világít.
Be/Ki
Kímélő
Hangjelzés
Gyűrődésmente‐
sítés
Késleltetett indí‐
tás
Start / Szünet
7.7 A Kímélő funkció
A kényes és hőre érzékeny textíliák (pl.
akril, viszkóz) ruhaneműk kímélő szárítá‐
sához. Azokhoz a ruhaneműkhöz, me‐
szimbólum látható. A
lyek címkéjén a
program csökkentett hőmérsékletű szárí‐
tást végez.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programnak megfelelő állásba. A prog‐
ram várható hossza megjelenik a kijel‐
zőn.
A megjelenő szárítási idő 5 kg
töltetű pamut és farmer progra‐
mokra vonatkozik. Egyéb progra‐
mok esetén a szárítási idő az ak‐
tuális töltet mennyiségének függ‐
vénye. Az 5 kg-nál nagyobb töl‐
tetű pamut és farmer programok
szárítási ideje hosszabb.
7.8 A Hangjelzés funkció
Ha a hangelzés funkciót bekapcsolja, az
alábbi esetekben hangjelzést ad a ké‐
szülék:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint
mindig be van kapcsolva. Ezzel a funkci‐
óval a hangjelzést be- vagy kikapcsol‐
hatja.
MAGYAR
7.9 A Gyűrődésmentesítés
funkció
A szárítási ciklus végén működésbe lépő
gyűrődésmentesítő ciklus (30 perc) meg‐
hosszabbítása 90 percre. Ez a funkció
megelőzi a ruhanemű gyűrődését. A
szárított ruha a gyűrődésmentesítő fázis
alatt kivehető.
7.10 A Késleltetett indítás
funkció
Lehetővé teszi a program késlel‐
tetett indítását 30 perc és 20 óra
között.
1.
2.
3.
Állítsa be a szárítóprogramot és a
funkciókat.
Nyomja meg ismételten a Késlelte‐
tett indítás gombot mindaddig, amíg
a kijelzőn megjelenik a kívánt késlel‐
tetett indítás (pl.
, ha a prog‐
ramnak 12 óra múlva kell elindulnia).
A Késleltetett indítás funkció aktivá‐
lásához nyomja meg az Indítás/Szü‐
net gombot. Az indításig hátralévő
idő folyamatosan csökken a kijelzőn.
7.11 A program indítása
11
7.13 Gyerekzár funkció
A gyermekzár funkcióval megakadályoz‐
ható, hogy a gyermekek véletlenül mű‐
ködésbe hozzák a készüléket. A gyer‐
mekzár funkció zárolja az összes nyo‐
mógombot és a programválasztót (a Be/
Ki gombot azonban nem). A gyermekzár
bekapcsolásához nyomja meg egyszerre
a Gyűrődésmentesítés és a Késleltetett
indítás gombot mindaddig, míg a
szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn. A
funkció kikapcsolásához nyomja meg is‐
mét a fenti gombokat mindaddig, míg a
szimbólum ki nem alszik.
A gyermekzár funkció az alábbi körülmé‐
nyek között kapcsolható be:
• mielőtt megnyomná a Start/Szünet
gombot - a készülék ekkor nem indít‐
ható el
• miután megnyomta a Start/Szünet
gombot - ekkor az összes nyomógomb
és a programválasztó le van tiltva
7.14 A program végén
Amikor a szárítási program befejeződik,
a szimbólum villog a kijelzőn. Ha a
Hangjelzés funkció aktív, kb. egy percen
keresztül szaggatott hangjelzés hallható.
A ruhanemű eltávolítása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot 2 másodpercig.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Zárja be a készülék ajtaját.
Minden szárítási ciklus után:
A program elindításához nyomja meg az
Indítás/Szünet gombot. A nyomógomb
fölötti LED színe pirosra változik.
7.12 Egy program módosítása
Egy program módosításához forgassa a
programválasztót Stop állásba, majd vál‐
asszon egy másik programot.
• tisztítsa meg a szűrőt
• eressze le a vizet a víztartályból
(Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című
fejezetet.)
12 www.aeg.com
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 Környezetvédelmi tanácsok
• A mosáshoz és szárításhoz ne hasz‐
náljon öblítőszert. A szárítógépben a
ruhanemű önműködően puhává válik.
• A kondenzvíz felhasználható desztillált
vízként, pl. gőzvasalóban. Ha szüksé‐
ges, a felhasználás előtt tisztítsa meg
a kondenzvizet (pl. teaszűrővel) az
esetleges apró bolyhok eltávolítása ér‐
dekében.
• A készülék alján lévő levegőnyílások
legyenek mindig tiszták.
• A programáttekintésben megadott töl‐
tetmennyiségeket alkalmazza.
• Ellenőrizze, hogy a készülék felállítási
helyén megfelelő-e a légáramlás.
• Tisztítsa meg a szűrőt minden szárítá‐
si ciklus után.
• Szárítás előtt centrifugálja ki jól a szá‐
rításra váró ruhákat.
8.2 Vízkeménység és
vezetőképesség
A vízkeménység a földrajzi hely függvé‐
nyében változhat. A vízkeménység ha‐
tással van a víz vezetőképességére és a
készülék vezetőképesség-érzékelőjére.
Ha ismeri a víz vezetőképességének ér‐
tékét, beállíthatja a megfelelő értéket az
érzékelőn, így még jobb szárítási ered‐
ményt érhet el.
Az érzékelő vezetőképességének beállí‐
tása:
1. Fordítsa a programválasztót a meg‐
felelő programra.
2. Nyomja le egyszerre a Kímélő és a
Gyűrődésgátló gombot, és tartsa
3.
4.
nyomva mindaddig, míg az alábbi
szimbólumok egyike meg nem jele‐
nik a kijelzőn:
–
alacsony vezetőképesség
<300 µS/cm
–
közepes vezetőképesség
300-600 µS/cm
–
magas vezetőképesség
>600 µS/cm
Nyomja le ismételten az Indítás/Szü‐
net gombot, amíg a kívánt érték meg
nem jelenik.
A beállítás tárolásához nyomja le
egyszerre a Kímélő és a Gyűrődés‐
gátló gombot.
8.3 Víztartály megtelt —
kijelzés
Alapértelmezés szerint a LED jelző min‐
dig világít. A szárítási ciklus végén vagy
a víztartály telítődése esetén világít. Ha
a víztartály ürítéséhez külső eszközt
használ, a LED kikapcsolható.
A kijelzés ki- és bekapcsolásához:
1. Fordítsa a programválasztót a meg‐
felelő programra.
2. Nyomja le egyszerre a Kímélő és a
Késleltetett indítás gombot, és tartsa
nyomva mindaddig, míg a megfelelő
beállítást nem látja:
– a LED kikapcsol, és a
szimbólum megjelenik - a LED tar‐
tósan kikapcsolva marad
– a LED bekapcsol, és a
szimbólum megjelenik - a LED be‐
kapcsolva marad
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
9.1 A szűrő tisztítása
Minden szárítási ciklus végén a szűrő
LED világít, ami azt jelenti, hogy a szűrőt
meg kell tisztítani.
A szűrő összegyűjti a bolyhokat.
A bolyhok a szárítógépben törté‐
nő szárítás közben keletkeznek.
MAGYAR
13
A szűrő megtisztításához:
1.
2.
Nyissa ki az ajtót.
Húzza ki a szűrőt.
3.
Nyissa ki a szűrőt.
4.
Nedves kézzel tisztítsa meg a szű‐
rőt.
5.
Szükség esetén tisztítsa meg a szű‐
rőt folyó melegvíz alatt, egy kefe se‐
gítségével.
Zárja be a szűrőt.
6.
Távolítsa el a bolyhot a szűrőtartóból
is. Ehhez a művelethez használjon
porszívót.
Helyezze vissza a szűrőt a tartóba.
7.
FIGYELEM
Soha ne üzemeltesse a szárító‐
gépet a boholyszűrő nélkül, illet‐
ve sérült vagy eldugult szűrővel.
14 www.aeg.com
Tisztítsa meg a szűrőt minden
szárítási ciklus után. Az eltömő‐
dött szűrő miatt a szárítási ciklus
hossza, ezzel együtt a készülék
energiafogyasztása megnövek‐
szik.
Ha a víztartály megtelik, a program auto‐
matikusan megszakad, és az ürítse a
víztartályt LED világít. A program folyta‐
tásához ürítse ki a víztartályt és nyomja
meg az indítás gombot.
A víztartály automatikus ürítésé‐
hez használhatja a külön megvá‐
sárolható leeresztő készletet
(lásd a: TARTOZÉKOK című
részt)
9.2 A víztartály ürítése
Minden szárítási ciklus után ürítse ki a
víztartályt.
A víz leengedése a kondenzvíztartályból:
1.
Húzza ki, és tartsa vízszintes hely‐
zetben a kondenzvíztartályt.
2.
Vegye ki a műanyag csatlakozót, és
eressze le a kondenzvíztartályban
lévő vizet a mosdóba vagy megfele‐
lő edénybe.
Tegye vissza a műanyag csatlako‐
zót, és helyezze vissza a víztartályt.
3.
VIGYÁZAT
Mérgezés veszélye. A kicsapó‐
dott (kondenz) víz nem alkalmas
ivóvízként történő felhasználásra
vagy ételkészítésre.
9.3 A hűtőegység tisztítása
Ha a kondenzátor LED világít, a konden‐
zátort meg kell tisztítani.
A kondenzvíz felhasználható
desztillált vízként, pl. gőzöléses
vasaláshoz. Ha szükséges, szűr‐
je át a kondenzvizet (pl. teaszű‐
rőn), hogy ne maradjanak benne
maradványok vagy kisebb szösz‐
gombolyagok.
A kondenzátor tisztítása:
1.
2.
Nyissa ki a betöltőajtót.
A kondenzátor ajtajának kinyitásá‐
hoz mozgassa az ajtónyílás aljánál
lévő kioldó gombot.
MAGYAR
15
3.
A kondenzátor fedelének nyitásához
forgassa el a két reteszt.
4.
Hajtsa le a kondenzátor fedelét.
5.
A fogantyúnál fogva húzza ki a kon‐
denzátort az alsó rekeszből. A kon‐
denzátort vízszintesen mozgassa,
hogy a maradék víz ne ömöljön ki.
6.
Egy mosdó vagy lefolyó fölött függő‐
leges helyzetbe fordítva tisztítsa
meg a kondenzátort. Alaposan öblí‐
tse át kézi zuhany segítségével.
7.
Helyezze vissza a kondenzátort az
alsó rekeszbe.
8.
Zárja le a kondenzátor fedelét.
9.
Kattanásig forgassa vissza a 2 re‐
teszt.
10.
Zárja be a kondenzátor ajtaját.
16 www.aeg.com
FIGYELEM
Ne működtesse a szárítógépet,
ha a hűtőegység eltömődött a
bolyhoktól. Ellenkező esetben a
szárítógép károsodhat. Ugyanak‐
kor megnövekszik az energiafo‐
gyasztás is.
A hűtőegység tisztításához ne
használjon éles eszközt. A sérült
hűtőegység szivároghat.
Ne működtesse a szárítógépet a
hűtőegység nélkül.
9.4 A dob tisztítása
FIGYELEM
A dob tisztításához ne használ‐
jon súrolószert vagy drótsziva‐
csot.
9.5 A kezelőpanel és a burkolat
tisztítása.
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál szappanoldattal tisz‐
títsa meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje száraz‐
ra egy puha ruhával.
VIGYÁZAT
A tisztítás megkezdése előtt húz‐
za ki a készülék hálózati vezeté‐
két.
A dob belső felületét és a bordákat sem‐
leges kémhatású normál szappanoldat‐
tal tisztítsa meg. A megtisztított felülete‐
ket törölje szárazra egy puha ruhával.
FIGYELEM
A tisztításhoz ne használjon bú‐
tortísztító szert vagy olyan vegy‐
szert, melyek károsíthatják a fel‐
ületeket.
10. HIBAELHÁRÍTÁS
10.1 Hibaelhárítás
Hibajelen‐
ség1)
Lehetséges ok
Megoldás
Csatlakoztassa a készüléket a
A szárítógépet nem csatlakoz‐ hálózathoz. Ellenőrizze a bizto‐
tatta az elektromos hálózathoz. sítékot a biztosítékszekrényben
(otthoni elhelyezés).
A szárító‐
gép nem
működik.
Nem kielé‐
gítő szárítá‐
si hatásfok.
A betöltőajtó nyitva van.
Zárja be a betöltőajtót.
Nem nyomta meg a Be/Ki gom‐
Nyomja meg a Be/Ki gombot.
bot.
Nem nyomta meg az Indítás/
Szünet gombot.
Nyomja meg az Indítás/Szünet
gombot.
A készülék készenléti állapot‐
ban van.
Nyomja meg a Be/Ki gombot.
Nem megfelelő programot vá‐
lasztott.
Válassza ki a megfelelő progra‐
mot. 2)
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt. 3)
A hűtőegység szűrője eltömő‐
dött.
Tisztítsa meg a hűtőegységet.
3)
MAGYAR
Túl sok ruhát helyezett be.
17
Soha ne lépje túl a megenge‐
dett legnagyobb töltetet.
A szellőzőnyíláson lévő rács el‐ Tisztítsa meg a készülék alján
tömődött.
lévő szellőzőnyílások rácsait.
Szennyeződés van a dob belső Tisztítsa meg a dob belső felü‐
felületén.
letét.
Nem záró‐
dik a betöl‐
tőajtó.
A víz túl kemény.
Állítsa be a megfelelő vízke‐
ménységet4).
A szűrő nincs megfelelően a
helyén.
Tegye a szűrőt pontosan a he‐
lyére.
A ruhanemű beszorult a dob és Helyezze a ruhaneműt az előírt
a tömítés közé.
módon a dobba.
A szárítási ciklus elindítása
után megpróbálta módosítani a
programot vagy valamelyik
funkciót.
Kapcsolja ki és be a szárítógé‐
pet. Válassza ki az új progra‐
mot.
A kiválasztott funkció nem
használható együtt az aktuális
programmal.
Kapcsolja ki és be a szárítógé‐
pet. Válassza ki az új progra‐
mot.
Irreális szá‐
rítási idő je‐
lenik meg a
kijelzőn.
A szárítás végéig hátralévő idő
kiszámítása a ruhanemű men‐
nyiségén és nedvességén
alapul.
Automatikus művelet — nem
hibajelenség.
A program
inaktív.
A víztartály megtelt.
Ürítse ki a víztartályt3) , nyomja
meg az Indítás/Szünet gombot.
Az Err (Hi‐
ba) jelenik
meg a kijel‐
zőn.
Kevés ruhát helyezett be.
A szárítási
ciklus túl rö‐ A ruhanemű túlságosan szá‐
vid.
raz.
A szárítási
ciklus túl
hosszú 5)
Válassza ki az időprogramot.
Válasszon időprogramot vagy
egy másik szárítási fokozatot
(pl. ne az Extra száraz fokoza‐
tot)
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt.
Túl sok ruhát helyezett be.
Soha ne lépje túl a megenge‐
dett legnagyobb töltetet.
Nem centrifugálta ki megfelelő‐
en a ruhaneműt.
Centrifugálja ki megfelelően a
ruhaneműt.
A helyiség hőmérséklete túl
magas - nem hibajelenség.
Lehetőség szerint csökkentse a
helyiség hőmérsékletét.
1) Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn (pl. E51): Kapcsolja ki és be a szárítógépet.
Válasszon ki egy új programot. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. Továbbra sem
működik? - forduljon a szakszervizhez, és közölje velük a hibakódot.
2) olvassa el a programleírást — lásd a PROGRAMOK című részt
3) lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című részt
4) lásd a VÍZKEMÉNYSÉG című részt a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
fejezetben
18 www.aeg.com
5) Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (lásd A
szárítási ciklus vége című részt).
11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
magasság x szélesség x mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 640
mm)
dob űrtartalma
118 l
legnagyobb mélység nyitott betöltőaj‐
tóval
1090 mm
legnagyobb szélesség nyitott betöl‐
tőajtóval
950 mm
állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tarto‐
mány)
a készülék tömege
41 kg
legnagyobb betölthető mennyiség
7 kg
feszültség
230 V
frekvencia
50 Hz
szükséges biztosíték
10 A
összteljesítmény
2250 W
energiahatékonysági osztály
B
energiafogyasztás kWh/ciklus 1)
4,28 kWh
éves energiafogyasztás2)
504 kWh
bekapcsolva hagyott üzemmód telje‐
sítményfelvétele
0,55 W
kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐
0,55 W
tele
használat típusa
Háztartási
megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
1) 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva, az EN 61121 szerint
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás
függ a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
MAGYAR
19
12. ÜZEMBE HELYEZÉS
12.1 Kicsomagolás
FIGYELEM
Használat előtt a szállításhoz biztosított
csomagolás minden részét el kell távolí‐
tani.
A polisztirén rögzítők eltávolítása:
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Húzza ki a dobból a műanyag tömlőt
a polisztirén rögzítőkkel együtt.
12.2 Beépítés munkapult alá
A készülék elhelyezhető szabadon álló
módon, vagy a konyhai munkapult alá,
ha van elegendő hely (lásd az ábrát).
600 mm
> 850 mm
600 mm
12.3 A betöltőajtó
nyitásirányának megfordítása.
A szárítógép magassága állítható. Eh‐
hez a beállító lábakat kell használni
(lásd az ábrát).
A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhető.
Ezáltal könnyen behelyezheti és eltávo‐
líthatja a ruhaneműt akkor is, ha a ké‐
szüléket kisebb helyiségbe helyezte.
(lásd külön tájékoztatóban).
15mm
13. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra: .
Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és
hasznosítsa újra az elektromos és
elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne
dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért
felelős hivatallal.
20 www.aeg.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESORIILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
23
24
25
25
25
27
30
30
34
36
37
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Îţi mulţumim că ai ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanţe
impecabile, pentru mulţi ani de acum inainte, cu tehnologii inovatoare care fac viaţa mai simplă
- funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva
minute cititului pentru a obţine tot ce este mai bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor
probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.aeg.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
21
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea apa‐
ratului, citiţi cu atenţie instrucţiunile furni‐
zate. Producătorul nu este responsabil
dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă răniri şi daune.
Păstraţi întotdeauna instrucţiunile îm‐
preună cu aparatul pentru referinţă ulte‐
rioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a
persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare
sau invaliditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii
cu vârsta mai mare de 8 ani, de per‐
soanele cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de persoane‐
le fără cunoştinţe sau experienţă doar
sub supraveghere sau după o instruire
care să le ofere informaţiile necesare
despre utilizarea aparatului, instruire
efectuată de către o persoană respon‐
sabilă pentru siguranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu apara‐
tul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambala‐
jul produsului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna co‐
piilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se
apropie de uşa aparatului când aceas‐
ta este deschisă.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu
trebuie efectuate de copii nesuprave‐
gheaţi.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl in‐
stalaţi sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură
şi curată.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
• Nu instalaţi aparatul în locuri care nu
permit deschiderea completă a uşii sa‐
le.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
• Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
• Suprafaţa din spate a aparatului tre‐
buie orientată spre perete.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi
podea.
• Verificaţi dacă mocheta nu obstrucţio‐
nează fantele de ventilaţie de la baza
aparatului (dacă există).
• Aerul evacuat nu trebuie direcţionat
spre un coş care este utilizat pentru
evacuarea fumului de la aparate care
ard gaz sau alţi combustibili (dacă
există)..
• Dacă uscătorul este pus deasupra
unei maşini de spălat rufe, folosiţi kit-ul
de stivuire. Kit-ul de stivuire, disponibil
la furnizorul autorizat, poate fi utilizat
doar cu aparatul specificat în instruc‐
ţiunile furnizate împreună cu acceso‐
riul Înainte de instalare citiţi cu atenţie
instrucţiunile (consultaţi broşura de in‐
stalare).
• Asiguraţi-vă că există o bună aerisire
în camera de instalare pentru a evita
întoarcerea debitului de gaze în ca‐
meră de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
• Aparatul poate fi montat independent
sau sub blatul de bucătărie cu spaţiu
liber adecvat (consultaţi broşura de in‐
stalare).
• Când aparatul este amplasat în poziţia
sa permanentă, verificaţi să fie adus la
nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de
aer. Dacă nu este, ridicaţi sau coborâţi
picioarele acestuia până când este
perfect orizontal.
Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocu‐
tare.
22 www.aeg.com
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu da‐
tele tehnice, corespund sursei de ten‐
siune. Dacă nu, contactaţi un electri‐
cian.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protec‐
ţie la electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri pre‐
lungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu dete‐
riora ştecherul şi cablul de alimentare
electrică. Dacă este necesar, cablul
de alimentare trebuie înlocuit numai
de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de instala‐
re. Asiguraţi-vă că priza poate fi acce‐
sată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directi‐
vele C.E.E.
1.3 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de incendiu, explozie,
electrocutare sau de deteriorare
a aparatului
• Utilizaţi acest aparat doar într-un me‐
diu casnic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui apa‐
rat.
• Partea finală a ciclului de uscare se
efectuează fără căldură (ciclu de răci‐
re) pentru a proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de termi‐
narea ciclului de uscare, scoateţi ime‐
diat şi împrăştiaţi toate articolele, pen‐
tru a ajuta la disiparea căldurii.
• Dacă utilizaţi un balsam de rufe sau
produse similare, respectaţi instrucţiu‐
nile de pe ambalaj.
• Nu utilizaţi aparatul fără un filtru.
Curăţaţi filtrul de scame înainte sau
după fiecare utilizare.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat
în aparat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au
căptuşeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articolele cum ar fi cauciucul
celular (latex celular), căştile de baie,
ţesăturile impermeabile, articolele
căptuşite cu cauciuc şi hainele sau
pernele care au pernuţe din cauciuc
celular.
• Înainte de a usca articole care au fost
în contact cu substanţe, cum ar fi
uleiul de gătit, acetona, alcoolul, ben‐
zina, kerosenul, agenţi de îndepărtare
a petelor, terbentină, ceară şi agenţi
de îndepărtare a cerii, spălaţi articole‐
le în apă fierbinte cu o cantitate supli‐
mentară de detergent.
• Nu uscaţi articole în aparat dacă s-au
utilizat produse chimice pentru curăţa‐
rea lor.
• Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzuna‐
rele hainelor brichete sau chibrituri.
• Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe eticheta
ţesăturii.
• Nu uscaţi în aparat articole murdare.
• Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
• Nu consumaţi sau pregătiţi mâncare
cu apa condensată. Poate cauza pro‐
bleme de sănătate oamenilor şi ani‐
malelor de companie.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
• Respectaţi volumul maxim de încărca‐
re de 7 kg (consultaţi capitolul “Tabelul
de programe”).
• Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
1.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deterio‐
rare a aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconec‐
taţi-l şi scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pen‐
tru curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale
umedă. Utilizaţi numai detergenţi neu‐
ROMÂNA
tri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
1.5 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
23
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în apa‐
rat.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare.
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
11
2
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Panoul de comandă
7 Butoane de blocare
2 Uşă încărcare (reversibilă)
8 Plăcuţă date tehnice
3 Fante pentru fluxul de aer
4 Picior reglabil
9 Buton culisabil pentru deschiderea
5 Uşă condensator
6 Capac condensator
uşii condensatorului
10 Filtru
11 Container pentru apă
24 www.aeg.com
3. ACCESORIILE
3.1 Kitul de suprapunere
Accesoriul pentru evacuarea completă a
apei condensate într-un bazin, sifon de
scurgere, jgheab, etc. După instalate, re‐
cipientul pentru apă este golit automat.
Recipientul pentru apă trebuie să
rămână în aparat.
Furtunul instalat trebuie să fie la înălţi‐
mea de minim 50 cm şi de maxim 1m
faţă de nivelul podelei. Furtunul nu tre‐
buie sa facă bucle. Reduceţi lungimea
furtunului dacă este necesar.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
3.3 Piedestalul cu sertar
Numele accesoriului: SKP11, STA8,
STA9
Disponibil la furnizorul dvs. autorizat. Ki‐
tul de montare suprapusă poate fi folosit
doar cu maşinile de spălat specificate în
prospect. Consultaţi prospectul ataşat.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
3.2 Kitul de evacuare
Numele accesoriului: PDSTP10.
Este disponibil la furnizorul dvs. autori‐
zat.
Pentru a poziţiona aparatul mai sus,
ceea ce ajută la uşurarea încărcării şi
golirii cu rufe.
Sertarul poate fi folosit pentru depozita‐
rea rufelor, de ex.: prosoape, produse de
curăţat şi altele.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
Numele accesoriului: DK11.
Este disponibil la furnizorul dvs. autorizat
(poate fi ataşat la anumite tipuri de
uscătoare de rufe)
ROMÂNA
25
4. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Discul selector de programe
7 Afişajul
2 Butonul
Pornire /Oprire
8 Butonul
3 Butonul
Delicat
9 Becurile indicatoare:
4 Butonul
5 Butonul
Start /Pauza
goliţi contai‐
nerul pentru apă,
curăţaţi filtrul,
curăţaţi condensatorul
Sonerie
Antisifornare
6 Butonul
9
Start Intarziat
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Curăţaţi tamburul uscătorului de rufe cu
o cârpă moale sau setaţi un program
scurt (de ex. un program de 30 de minu‐
te) cu o încărcătură cu cârpe umede.
6. PROGRAME
Programe
Încărc
ătură
1)
Proprietăţi
Funcţii dis‐
ponibile
Bumbac
Superus‐
7 kg
Pentru a usca hainele din bum‐
bac. Nivel de uscare: super us‐
cat.
Uscare pt
dulap 2)
7 kg
Pentru a usca hainele din bum‐
bac. Nivel de uscare: uscate
pentru a fi puse în dulap.
care
toate
toate
Eti‐
chetă
pro‐
dus
26 www.aeg.com
Încărc
ătură
Proprietăţi
Funcţii dis‐
ponibile
7 kg
Pentru a usca hainele din bum‐
bac. Nivel de uscare: aplicabil
pentru a fi călcate.
toate
Jeans
7 kg
Pentru uscarea articolelor des‐
tinate timpului liber, de ex. blu‐
gi, tricouri cu materiale cu gro‐
simi diferite (de ex. la gât, man‐
şete şi cusături).
toate
Asternu‐
turi de pat
3 kg
Pentru uscarea lenjeriei de pat,
cum ar fi: cearceafuri duble şi
simple, feţe de pernă, cuver‐
tură de pat.
toate
Perne
3 kg
Pentru uscarea pilotelor, sim‐
ple sau duble şi a pernelor (cu
umplutură din pene, puf sau
material sintetic).
toate cu ex‐
cepţia
Antisiforna‐
re 3)
Delicat
3 kg
Pentru a usca textile delicate.
toate3)
Programe
Uscare
pt calcat 2)
1)
Sintetice
care
Superus‐
Pentru a usca hainele din ma‐
3,5 kg terial sintetic. Nivel de uscare:
super uscat.
toate
Uscare pt
dulap 2)
3,5 kg
Pentru a usca hainele din ma‐
terial sintetic. Nivel de uscare:
uscate pentru a fi puse în du‐
lap.
toate
Uscare
pt calcat
Pentru a usca hainele din ma‐
3,5 kg terial sintetic. Nivel de uscare:
aplicabil pentru a fi călcate.
toate
Cal‐
care usoara
Pentru uscarea textilelor cu în‐
treţinere uşoară cum ar fi
cămăşi şi bluze; pentru un efort
1 kg minim la călcat. Rezultatele pot
(sau 5 fi diferite pentru diferitele tipuri
cămăş de textile şi de modul lor de fi‐
i)
nisare. Puneţi textilele întinse
în uscător. După terminarea ci‐
clului, scoateţi imediat textilele
uscate şi puneţi-le pe umeraşe.
toate3)
Eti‐
chetă
pro‐
dus
ROMÂNA
Programe
Încărc
ătură
1)
Proprietăţi
Funcţii dis‐
ponibile
Sport le‐
2 kg
Pentru uscarea de articole pen‐
tru sport, ţesături subţiri, micro‐
fibre, poliester, care nu se
calcă.
toate
Ciclu de
60 min
3 kg
Setaţi durata programului pen‐
tru a usca articole individuale
de rufe.
toate
Ciclu de
30 min
1 kg
Setaţi durata programului pen‐
tru a usca articole individuale
de rufe.
toate
jer
27
Eti‐
chetă
pro‐
dus
1) Greutate maximă a hainelor uscate
2) Doar pentru institutele de testare:
Pentru a efectua un test de performanţă folosiţi programele standard care sunt
specificate în documentul EN 61121.
3)
Delicat activat implicit
7. UTILIZAREA APARATULUI
7.1 Pregătirea rufelor
Uscaţi doar rufele care sunt
adecvate pentru uscare într-un
uscător de rufe. Asiguraţi-vă că
rufele sunt adecvate pentru us‐
care într-un uscător de rufe. Cer‐
cetaţi eticheta produsului aflată
pe obiectul de îmbrăcăminte.
Eti‐
chetă
pro‐
dus
Proprietăţi
Adecvat uscării în uscător
Adecvat uscării în uscător la
temperatură standard
Adecvat uscării în uscător la
temperatură scăzută
sau panglicile (de ex. la şorţuri) - rufe‐
le se pot încurca
• asiguraţi-vă că buzunarele sunt goale
- scoateţi toate elementele metalice
(agrafe, bolduri, etc.).
• articolele cu 2 straturi de ţesătură în‐
toarceţi-le pe dos (de ex. hanoracele
căptuşite cu bumbac, stratul cu ţesătu‐
ra din bumbac trebuie să fie extern).
Numai uscare:
• bumbac şi lenjerie cu programele
Bumbac
• sintetice şi mixte cu programele Sinte‐
tic
• separaţi textilele în culori puternice de
textilele în culori slabe - culorile pot să
se amestece
• pulovăre şi tricotaje doar cu programe‐
le adecvate - acestea pot intra la apă
Nu puneţi mai multe rufe decât
încărcătura maximă de 7kg.
Inadecvat uscării în uscător
Pregătiţi corect rufele:
• închideţi fermoarele, încheiaţi nasturii
cearşafurilor-plic şi legaţi cordoanele
7.2 Încărcarea rufelor în aparat
1.
Trageţi de uşa aparatului
28 www.aeg.com
2.
3.
Încărcaţi rufele fara a le îndesa.
Închideţi uşa aparatului.
ATENŢIE
Rufele nu trebuie să rămână blo‐
cate între uşa aparatului şi garni‐
tura din cauciuc.
7.6 Funcţii speciale
O dată cu programul puteţi seta 1 sau
mai multe funcţii speciale.
Pentru a activa sau dezactiva funcţia
apăsaţi butonul corespunzător.
7.3 Pornirea aparatului
Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit pentru a
porni sau opri aparatul. Când aparatul
este pornit, pot apărea unele indicaţii pe
afişaj.
7.4 Funcţia automată de
rămânere în aşteptare
Pentru a micşora consumul de energie
funcţia automată de rămânere în aştep‐
tare opreşte aparatul:
• dacă butonul Start/Pauză nu a fost
apăsat în ultimele 5 minute.
• după 5 minute de la terminarea pro‐
gramului.
Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit pentru a
porni aparatul.
7.5 Setarea unui program
Când funcţia este activată indicatorul
LED de deasupra butonului se aprinde.
Pornire /Oprire
Delicat
Sonerie
Antisifornare
Start Intarziat
Start /Pauza
7.7 Funcţia Delicate
Pentru a usca mai uşor textilele fine sen‐
sibile la temperatură (de ex. acrilic, vâs‐
coză). Pentru ţesături cu simbolul
pe
eticheta produsului. Programul funcţio‐
nează cu incălzire redusă.
7.8 Funcţia Soneria
Folosiţi discul selector de programe pen‐
tru a seta programul. Durata posibilă de
finalizare a programului apare pe afişaj.
Durata de uscare pe care o ve‐
deţi se referă la o încărcătură de
5 Kg pentru programele de bum‐
bac şi denim. Pentru celelalte
programe, durata de uscare co‐
respunde cu încărcăturile reco‐
mandate. Durata de uscare pen‐
tru programele de bumbac şi de‐
nim cu încărcătura mai mare de
5kg este mai mare.
Când funcţia sonerie este activată puteţi
să auziţi soneria la:
• terminarea ciclului
• începerea şi încheierea fazei de antişifonare
• întreruperea ciclului
Din fabricaţie, funcţia sonerie este acti‐
vată întotdeauna. Puteţi folosi această
funcţie pentru a activa sau dezactiva su‐
netul.
7.9 Funcţia Antisifonare
Extinde faza de antişifonare (30 de mi‐
nute) la finalul ciclului de uscare la 90 de
minute. Această funcţie previne şifona‐
ROMÂNA
rea rufelor. Rufele pot fi scoase în timpul
etapei antişifonare.
7.10 Funcţia Start Intarziat
Permite întârzierea pornirii unui
program de uscare de la mini‐
mum 30 minute până la maxi‐
mum 20 de ore.
1.
2.
3.
Setaţi programul şi funcţiile de usca‐
re.
Apăsaţi de mai multe ori butonul
Pornire cu întârziere până când apa‐
re pe afişaj durata întârzierii dorite
(de ex.
dacă programul trebuie
să pornească după 12 ore.)
Pentru a activa funcţia Pornire cu în‐
târziere apăsaţi butonul Start/
Pauză . Timpul pana la pornire sca‐
de pe afişaj.
7.11 Pornirea unui program
Pentru a activa programul apăsaţi pe bu‐
tonul Start/Pauză . Indicatorul LED de
deasupra butonului îşi schimbă culoarea
în roşu.
7.12 Modificarea unui program
Pentru a modifica un program rotiţi se‐
lectorul de programe la Stop şi setaţi din
nou programul.
7.13 Funcţia Blocare acces
copii
Funcţia de blocare acces copii poate fi
setată pentru a împiedica copiii să se
29
joace cu aparatul. Funcţia de blocare ac‐
ces copii blochează toate butoanele şi
discul selector de programe (această
funcţie nu blochează butonul Pornire /
Oprire ). Pentru a activa funcţia de sigu‐
ranţă pentru copii apăsaţi simultan bu‐
toanele Antisifornare şi Start Intarziat
.
până când apare pe afişaj simbolul
Pentru a dezactiva funcţia apăsaţi din
nou butoanele de mai sus până când
simbolul dispare de pe afişaj.
Funcţia de blocare acces copii poate fi
activată:
• înainte de a apăsa pe butonul Start /
Pauza - aparatul nu va putea porni
• după apăsarea butonului Start /Pauza
- toate butoanele şi discul selector de
programe sunt dezactivate
7.14 La terminarea programului
Când ciclul de uscare este complet, pe
afişaj se aprinde intermitent simbolul .
Dacă funcţia Sonerie este pornită, un
semnal acustic se aude intermitent, timp
de un minut.
Pentru a scoate rufele:
1. Apăsaţi pe butonul Pornit/Oprit timp
de 2 secunde pentru opri aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
După fiecare ciclu de uscare:
• curăţaţi filtrul
• evacuaţi apa din containerul pentru
apă
(Consultaţi capitolul ÎNGRIJIREA ŞI
CURĂŢAREA.)
30 www.aeg.com
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Recomandări ecologice
• Nu folosiţi balsam de rufe pentru
spălare şi apoi la uscare. În uscător,
rufele devin automat mai pufoase.
• Puteţi folosi apa rezultata in urma con‐
densării ca apă distilată, de ex. pentru
fierul de călcat cu aburi. Dacă este ne‐
cesar, curăţaţi înainte apa condensată
(de ex. printr-un filtru de cafea) pentru
a îndepărta resturile posibile şi scame‐
le mici.
• Lăsaţi libere întotdeauna fantele pen‐
tru fluxul de aer din partea de jos a
aparatului.
• Utilizaţi volumul de încărcare specifi‐
cat în capitolul dedicat programelor.
• Asiguraţi-vă că există o buna circulatie
de aer în jurul aparatului.
• Curăţaţi filtrul după fiecare ciclu de us‐
care
• Centrifugaţi bine rufele înainte de us‐
care.
8.2 Duritatea apei şi
conductivitatea
Duritatea apei diferă în funcţie de locali‐
tate. Duritatea apei are un efect asupra
conductivităţii apei şi asupra funcţionării
senzorului de conductivitate din aparat.
Dacă cunoaşteţi valoarea conductivităţii
apei puteţi regla senzorul pentru o usca‐
re cu rezultate mai bune.
Pentru a modifica conductivitatea senzo‐
rului:
1. Rotiţi discul selector de programe pe
un program disponibil.
2. Apăsaţi în acelaşi timp butoanele
Delicate şi Antişifonare şi menţineţi-
3.
4.
le apăsate până când unul din aces‐
te simboluri apar pe afişaj:
–
conductivitate joasă <300
µS/cm
–
conductivitate moderată
300-600 µS/cm
–
conductivitate înaltă >600
µS/cm
Apăsaţi în mod repetat butonul
Start /Pauză până la atingerea nive‐
lului necesar.
Pentru a memora setarea apăsaţi si‐
multan butoanele Delicate şi Antişi‐
fonare .
8.3 Indicator - container pentru
apă plin
Din fabricaţie, indicatorul LED este acti‐
vat întotdeauna. Se aprinde la termina‐
rea ciclului sau când containerul pentru
apă este plin. Când folosiţi un echipa‐
ment extern pentru golirea containerului
LED-ul poate fi stins.
Pentru a activa sau dezactiva indicarea:
1. Rotiţi discul selector de programe pe
un program disponibil.
2. Apăsaţi în acelaşi timp butoanele
Delicate şi Pornire cu întârziere şi
menţineţi-le apăsate până când ve‐
deţi setarea corectă:
– indicatorul LED este oprit iar sim‐
apare pe afişaj bolul
LED-ul este stins permanent
– indicatorul LED este pornit iar sim‐
bolul
apare pe afişaj LED-ul este activat
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
9.1 Curăţarea filtrului
La finalul fiecărui ciclu LED-ul pentru fil‐
tru se aprinde pentru a vă spune că filtrul
trebuie curăţat.
Filtrul colectează scamele. Sca‐
mele apar când hainele sunt us‐
cate într-un uscător de rufe.
ROMÂNA
31
Pentru curăţarea filtrului:
1.
2.
Deschideţi uşa.
Scoateţi filtrul.
3.
Deschideţi filtrul.
4.
Umeziţi mâna pentru a curăţa filtrul.
5.
Dacă este necesar curăţaţi filtrele cu
apă caldă, folosind o perie.
Închideţi filtrul.
6.
Îndepărtaţi scamele din suportul
pentru filtru. Pentru aceasta puteţi
folosi un aspirator.
Puneţi filtrul în suportul său.
7.
ATENŢIE
Nu utilizaţi niciodată uscătorul
fără filtru sau cu filtru deteriorat
sau astupat.
32 www.aeg.com
Curăţaţi filtrul după fiecare ciclu
de uscare. Un filtru înfundat
măreşte durata ciclului şi gene‐
rează un consum mai mare de
energie.
aprinde LED-ul pentru golirea recipientu‐
lui pentru apă condensată. Pentru a con‐
tinua programul, goliţi recipientul pentru
apă condensată şi apăsaţi butonul de
start.
Pentru a goli automat recipientul
pentru apă condensată puteţi
monta un accesoriu de golire
(consultaţi capitolul: ACCESO‐
RIILE)
9.2 Golirea recipientului pentru
apa condensată
Goliţi recipientul pentru apă condensată
după fiecare ciclu de uscare.
Dacă recipientul pentru apă este plin,
programul se întrerupe automat şi se
Pentru a goli recipientul pentru apă con‐
densată:
1.
Scoateţi recipientul pentru apă con‐
densată şi ţineţi-l în poziţie orizon‐
tală.
2.
Scoateţi racordul de plastic şi goliţi
recipientul pentru apă condensată
într-o chiuvetă sau un container
adecvat.
Puneţi la loc racordul de plastic şi
montaţi recipientul pentru apă.
3.
AVERTIZARE
Pericol de intoxicare. Apa con‐
densată nu este bună pentru
băut sau pentru a fi folosită la
prepararea mâncării.
Apa condensată poate fi folosită
ca apă distilată, de ex. pentru
călcarea cu abur a rufelor. Dacă
este necesar, filtraţi apa conden‐
sată (de ex. printr-un filtru de ca‐
fea) pentru a îndepărta toate res‐
turile şi scamele mici.
9.3 Curăţarea condensatorului
Dacă se aprinde LED-ul pentru conden‐
sator, condensatorul trebuie curăţat.
ROMÂNA
33
Pentru curăţarea condensatorului:
1.
2.
Deschideţi uşa de încărcare.
Trageţi butonul de eliberare în par‐
tea de jos a deschiderii uşii şi des‐
chideţi uşa condensatorului.
3.
Rotiţi de cele 2 blocaje pentru a de‐
bloca capacul condensatorului.
4.
Coborâţi capacul condensatorului.
5.
Prindeţi mânerul şi trageţi afară con‐
densatorul din compartimentul de
jos. Mutaţi condensatorul orizontal
fără a vărsa apa rămasă.
34 www.aeg.com
6.
Curăţaţi condensatorul în poziţie ver‐
ticală deasupra unui bazin sau li‐
ghean. Clătiţi-l cu duşul.
7.
Puneţi condensatorul la loc în com‐
partimentul de jos.
8.
Închideţi capacul condensatorului.
9.
Prindeţi la loc cele 2 blocaje până
când se aude un clic.
10.
ATENŢIE
Nu utilizaţi uscătorul de rufe când
condensatorul este blocat cu
scame. Aceasta poate cauza de‐
teriorarea uscătorului. Acest lu‐
cru duce, de asemenea, la mări‐
rea consumului de energie
Nu folosiţi obiecte ascuţite pentru
a curăţa condensatorul. Un con‐
densator deteriorat poate cauza
pierderi de apă.
Nu utilizaţi uscătorul de rufe în
lipsa condensatorului.
9.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE
Scoateţi din priză aparatul înain‐
te de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
Închideţi uşa condensatorului.
ATENŢIE
Nu folosiţi substanţe abrazive
sau bureţi de sârmă pentru a
curăţa tamburul.
9.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau agenţi
de curăţare care pot cauza coro‐
ziune pentru a curăţa aparatul.
10. DEPANAREA
10.1 Depanarea
Problema1)
Cauză posibilă
Soluţie
ROMÂNA
Uscătorul
nu funcţio‐
nează.
Uscătorul nu este conectat la
priză.
Introduceţi ştecărul în priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul
de siguranţe (instalaţia locuin‐
ţei).
Uşa de încărcare este des‐
chisă.
Închideţi uşa de încărcare.
Butonul Pornit/Oprit nu a fost
apăsat.
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit .
Butonul Start/Pauză nu a fost
apăsat.
Apăsaţi pe butonul Start/
Pauză .
35
Aparatul este în modul aştepta‐
Apăsaţi butonul Pornit/Oprit .
re.
Selectarea incorectă a progra‐
mului.
Selectaţi un program adecvat.
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul. 3)
Condensatorul este înfundat.
Curăţaţi condensatorul. 3)
Rezultate
Încărcătura este prea mare.
de uscare
nesa‐
tisfăcătoare. Grila pentru fluxul de aer este
înfundată.
2)
Respectaţi volumul maxim de
încărcare.
Curăţaţi grila pentru fluxul de
aer de la baza aparatului.
Mizerie pe suprafaţa interioară
a tamburului.
Curăţaţi suprafaţa interioară a
tamburului.
Apa are o duritate prea mare.
Setaţi un nivel de duritate co‐
respunzător pentru apă4).
Filtrul nu este pus în poziţie.
Puneţi filtrul în poziţia corectă.
Sunt prinse rufe între uşă şi
garnitură.
Puneţi încărcătura corect în
tambur.
Încercaţi să schimbaţi progra‐
mul sau funcţia după pornirea
ciclului.
Opriţi şi porniţi din nou uscăto‐
rul. Faceţi o nouă selecţie.
Funcţia pe care încercaţi să o
activaţi nu poate rula cu pro‐
gramul selectat.
Opriţi şi porniţi din nou uscăto‐
rul. Faceţi o nouă selecţie.
Durata afi‐
şată pe afi‐
şaj se scur‐
ge anormal.
Timpul până la terminare este
calculat pe baza volumului şi a
umezelii rufelor.
Procedura este automată - nu
constituie o funcţionare inco‐
rectă a aparatului.
Program
inactiv.
Containerul pentru apă este
plin.
Goliţi containerul pentru apă3) ,
apăsaţi pe butonul Start/
Pauză .
Uşa nu se
închide.
Err (Eroare)
pe afişaj.
36 www.aeg.com
Volum prea mic de rufe.
Ciclul de us‐
care este
Rufele sunt prea uscate.
prea scurt.
Selectaţi un program cu timp.
Selectaţi un program cu timp
sau un nivel de uscare mai ma‐
re (de ex. Foarte uscat )
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul.
Încărcătura este prea mare.
Respectaţi volumul maxim de
încărcare.
Ciclul de us‐
Rufele nu au fost stoarse sufi‐
care este
prea lung 5) cient.
O temperatură mare în cameră
- nu constituie o funcţionare in‐
corectă a aparatului.
Centrifugaţi corect rufele.
Dacă este posibil, reduceţi tem‐
peratura camerei
1) Dacă apare un mesaj de eroare pe afişaj (e.g. E51): Opriţi şi porniţi din nou uscătorul.
Selectaţi un program nou. Apăsaţi pe butonul Start/Pauză . Nu funcţionează? - contactaţi
centrul de service şi menţionaţi codul de eroare.
2) respectaţi descrierea programului — consultaţi capitolul PROGRAME
3) Consultaţi capitolul ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
4) consultaţi secţiunea DURITATEA APEI din capitolul SFATURI ŞI INFORMAŢII
5) Observaţie: După aproximativ 5 ore ciclul de uscare se termină automat (consultaţi
secţiunea Terminarea ciclului de uscare).
11. INFORMAŢII TEHNICE
înălţime x lăţime x adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
volumul tamburului
118 l
adâncimea maximă cu uşa de încărca‐
1090 mm
re deschisă
lăţimea maximă cu uşa de încărcare
deschisă
950 mm
înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioare‐
lor)
masa aparatului
41 kg
volumul maxim de încărcare
7 kg
tensiune alimentare
230 V
frecvenţa
50 Hz
siguranţă necesară
10 A
putere totală
2250 W
clasa de eficienţă energetică
B
consum de energie kWh/ciclu 1)
4,28 kWh
ROMÂNA
consumul anual de energie2)
504 kWh
putere consumată în modul lăsat por‐
nit
0,55 W
putere consumată în modul oprit
0,55 W
tipul utilizării
Casnică
temperatura permisă a mediului am‐
biant
între + 5 °C şi + 35 °C
37
1) 7 kg de articole din bumbac, centrifugate la 1000 rpm, conform EN 61121
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor
economice. Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al
aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
12. INSTALAREA
12.1 Despachetarea
ATENŢIE
Înainte de utilizare trebuie îndepărtate
ambalajele utilizate pentru transport.
Pentru a scoate blocajele din polistiren:
1. Deschideţi uşa de încărcare.
2. Trageţi afară din tambur cele 2 furtu‐
nuri de plastic cu blocaje din polisti‐
ren.
15mm
12.2 Instalarea sub blatul de
bucătărie
Aparatul poate fi montat independent
sau sub blatul de bucătărie cu spaţiu li‐
ber adecvat (consultaţi imaginea).
600 mm
Este posibilă reglarea înălţimii uscătoru‐
lui. Pentru a face aceasta, reglaţi picioa‐
rele (vedeţi imaginea).
> 850 mm
600 mm
38 www.aeg.com
12.3 Reversabilitatea uşii de
încărcare
Uşa de încărcare poate fi instalată de
utilizator în partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea şi scoaterea rufelor
sau dacă există o limitare la instalarea
aparatului. (consultaţi prospectul sepa‐
rat).
13. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu
simbolul . Pentru a recicla
ambalajele, acestea trebuie puse în
containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a
sănătăţii umane şi la reciclarea
deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
39
136916062-B-222013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement