Aeg-Electrolux | T65270AC | User manual | Aeg-Electrolux T65270AC Korisnički priručnik

LAVATHERM 65270AC
HR SUŠILICA
CS BUBNOVÁ SUŠIČKA
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
2
26
2
SADRŽAJ
4
6
7
7
9
9
9
11
14
15
21
23
24
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
BRIGA ZA OKOLIŠ
OPIS PROIZVODA
DODATNI PRIBOR
UPRAVLJAČKA PLOČA
PRIJE PRVE UPORABE
PROGRAMI
UPORABA UREĐAJA
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
RJEŠAVANJE PROBLEMA
TEHNIČKI PODACI
POSTAVLJANJE
SERVIS
Kada kontaktirate servis, provjerite
raspolažete li sljedećim podacima. Podatke
možete pronaći na nazivnoj pločici.
Model
PNC
Serijski broj
U ovom se priručniku koriste sljedeći simboli:
Upozorenje - Važne informacije o sigurnosti.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene
HRVATSKI
3
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio godine
nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim - svojstva koja ne
možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta na čitanje kako biste
dobili ono najbolje od njega.
PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL
U AEG web trgovini pronaći ćete sve što vam je potrebno za održavanje vaših AEG uređaja
besprijekorno čistima i u savršenom radnom stanju. Pored široke palete dodataka namjenjenih i
proizvedenih u skladu s visokim standardima kvalitete kakve očekujete, od posebnog posuđa do
košara za pribor za jelo, od održača boca do vrećica za osjetljivo rublje...
Posjetite web trgovinu na
www.aeg.com/shop
Posjetite našu internetsku stranicu za:
- Proizvode
- Brošure
- Upute za upotrebu
- Rješavanje problema
- Servisne informacije
www.aeg.com
4
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i
prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte
ove upute za uporabu, uključujući savjete i
upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne
greške i nezgode, važno je osigurati da sve
osobe koje koriste uređaj vrlo dobro poznaju njegov način rada i sigurnosne
karakteristike. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog
prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova
radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima.
upute.
•
•
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte
•
OPĆA SIGURNOST
• Opasno je mijenjati specifikacije ili pokušati
izmijeniti ovaj proizvod na bilo koji način.
• Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od
strane osoba (uključujući djecu) koje imaju
smanjene fizičke ili senzorne sposobnosti ili
su bez iskustva ili znanja, osim ako nisu
pod nadzorom ili ako nisu dobile upute vezane uz korištenje uređaja od osobe koja je
odgovorna za njihovu sigurnost.
• Nemojte dopustiti maloj djeci i kućnim
ljubimcima da se popnu u bubanj. Kako bi
ste to spriječili, prije uporabe uvijek provjerite bubanj.
• Predmeti kao što su kovanice, sigurnosne
igle, pribadače, vijci, kamenje i ostali tvrdi,
oštri materijali mogu uzrokovati veliku štetu
i ne smiju se stavljati u uređaj.
• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena),
kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine
(ako ne postoji poseban program za sušenje), predmeti s postavom od gume te
rublje ili jastučnice s plastičnim umetcima
ne smiju se sušiti u sušilici.
• Osigurajte da se utičnici nakon postavljanja
može lako pristupiti.
• Uvijek isključite uređaj nakon uporabe, čišćenja i održavanja.
• Ni u kom slučaju nemojte pokušavati sami
popravljati uređaj. Popravci koje izvrše oso-
•
•
•
•
be bez potrebnog iskustva mogu prouzrokovati ozljede ili teška oštećenja. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Uvijek
zatražite originalne rezervne dijelove.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što
su jestivo ulje, aceton, benzin, petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj
vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Opasnost od eksplozije: U sušilici nikad
ne sušite predmete koji su bili u kontaktu sa
zapaljivim otapalima (benzin, metilirani
alkohol, tekućine za kemijsko čišćenje i slično). Budući da su te tvari hlapljive, mogu
prouzročiti eksploziju. U sušilici sušite samo
predmete oprane vodom.
Opasnost od požara: predmeti koji su
zamrljani ili umočeni u biljno ili jestivo ulje
predstavljaju opasnost od požara i ne smiju
se stavljati u sušilicu rublja.
Ako ste oprali vaše rublje s odstranjivačem
mrlja, morate izvršiti dodatni ciklus ispiranja
prije stavljanja u sušilicu.
Provjerite da upaljači ili šibice nisu slučajno
ostali u džepovima odjeće koju stavljate u
uređaj
Kondenzirana voda nije prikladna za piće ili
za pripremanje jela. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i kućne
ljubimce.
Ne sjedajte i ne naslanjajte se na vrata za
punjenje. Uređaj se može prevrnuti.
UPOZORENJE
• Opasnost od požara! Da biste
otklonili opasnosti od samozapaljenja, nikad ne zaustavljajte
sušilicu prije završetka ciklusa
sušenja, osim u slučaju da
odmah izvadite i prostrete sve
artikle tako da se toplina rasprši.
• Ne dozvolite da se oko uređaja
nakupljaju dlačice.
• Opasnost od električnog udara! Ne
prskajte uređaj vodom.
• Završna faza ciklusa sušenja obavlja se
bez topline (ciklus hlađenja) kako bi se osi-
HRVATSKI
guralo da artikli budu na temperaturi koja ih
ne može oštetiti.
• Ne smijete koristiti sušilicu ako ste za čišćenje koristili industrijske kemikalije.
• Osigurajte dobru prozračenost u prostoriji
gdje je uređaj postavljen, kako bi izbjegli da
se plinovi od uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i otvorenu vatru, vrate u
prostoriju.
POSTAVLJANJE
• Ovaj uređaj vrlo je težak. Pazite prilikom
pomicanja uređaja.
• Pri vađenju uređaja iz ambalaže provjerite
da nema oštećenja. Ako postoje sumnje,
nemojte upotrebljavati uređaj i kontaktirajte
servisni centar.
• Potrebno je ukloniti svu ambalažu prije
uporabe. Nepoštivanje tog upozorenja
može prouzročiti opasna oštećenja na proizvodu i na imovini. Pročitajte odgovarajući
dio u ovim uputama za uporabu.
• Sve električarske radove potrebne za postavljanje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili druga stručna osoba.
• Stražnja površina uređaja mora biti postavljena uz zid
• Ako se uređaj postavlja na tepihu ili sl.,
podesite nožice. Zrak mora slobodno
strujati ispod uređaja.
• Nakon ugradnje uređaja provjerite da ne
pritišće i da ne stoji na svom kabelu
električnog napajanja.
• Ako se sušilica stavlja na vrh perilice, obvezno se mora koristiti komplet za spajanje
(dodatna oprema - pogledajte poglavlje:
"DODATNI DIJELOVI").
KORISTITE
• Ovaj je uređaj namijenjen isključivo uporabi
u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u bilo
koje druge svrhe.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za
sušenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi
svakog komada rublja.
• Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
• Ne umećite veću količinu rublja od preporučene. Pridržavajte se maksimalne količine
•
•
•
•
•
5
rublja. Pročitajte odgovarajuće poglavlje u
ovom priručniku.
Potpuno mokro rublje ne smije se stavljati u
sušilicu.
Rublje koje je bilo u dodiru s hlapljivim naftnim proizvodima ne smije se sušiti u sušilici. Ako koristite hlapljive tekućine za čišćenje, morate paziti da tekućina prije
stavljanja u uređaj bude uklonjena iz rublja.
Nemojte koristiti sušilicu ako su električni
kabel, upravljačka ploča, radna površina ili
podnožje oštećeni na način da se može doći do unutrašnjosti sušilice.
Omekšivače rublja ili slične proizvode treba
koristiti prema uputama njihovih proizvođača.
Opasnost od požara! Ne sušite oštećene
predmete koji sadrže obloge ili punjenje
(jastuci, jakne, popluni itd.). Obloga ili
punjenje mogu ispasti van i uzrokovati požar.
SIGURNOST DJECE
• Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi od strane male djece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
• Djeca često ne prepoznaju opasnosti vezane uz električne uređaje. Djecu je potrebno
nadzirati kako biste bili sigurni da se ne
igraju uređajem.
UPOZORENJE
• Opasnost od gušenja! Sastavni
dijelovi pakiranja (npr. plastični
omot, polistiren) mogu biti opasni
za djecu - držite ih podalje od dohvata djece.
• Sva sredstva za pranje držite na sigurnom,
izvan dohvata djece.
• Pazite da djeca ili kućni ljubimci ne uđu u
bubanj.
ZBRINJAVANJE UREĐAJA
• Izvucite utikač iz strujne utičnice.
• Odrežite naponski kabel i bacite ga.
• Bacite kvaku na vratima. Na taj ćete način
spriječiti da se djeca ili kućni ljubimci zatvore u uređaj. Postoji opasnost od gušenja.
6
BRIGA ZA OKOLIŠ
AMBALAŽNI MATERIJALI
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju oz. Ambalažu za recikliranje odložite u
naku
prikladne spremnike.
na proizvodu ili na njegovoj
Simbol
ambalaži označuje da se s tim proizvodom ne
smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva.
Umjesto toga treba biti uručen prikladnim
sabirnim točkama za recikliranje elektroničkih i
električkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi,
koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš
lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje
otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste
kupili proizvod.
HRVATSKI
7
OPIS PROIZVODA
1
2
11
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Upravljačka ploča
2 Vrata za punjenje rublja (reverzibilna)
7 Gumbi za blokiranje
8 Nazivna pločica
3 Otvori za zrak
4 Podesive nožice
9 Klizni gumb za otvaranje vrata kondenzatora
10 Filtar
5 Vrata kondenzatora
6 Pokrov kondenzatora
11 Spremnik vode
DODATNI PRIBOR
KOMPLET ZA SPAJANJE
Naziv proizvoda: SKP11
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca.
Komplet za okomito postavljanje smije se koristiti isključivo s perilicama specificiranim u
letku. Pogledajte priloženi letak.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
8
KOMPLET ZA IZBACIVANJE
KONDENZATA
Naziv proizvoda: DK11.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca
(može se priključiti na određene vrste sušilica)
Komplet za instalaciju putem odvoda kondenzirane vode u spremnik, sifon, odvod itd.
Spremnik vode se nakon postavljanja automatski prazni. Spremnik vode mora ostati u
uređaju.
Montirana cijev mora biti na visini od
minimalno 50 cm do maksimalno 1 m od razine tla. Cijev ne smije tvoriti petlju. Ako je
moguće, skratite cijev.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
kompletom.
POSTOLJE S LADICOM
Naziv proizvoda: PDSTP10.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog trgovca.
Za postavljanje uređaja na većoj visini, što
vam olakšava umetanje i vađenje rublja.
Ladica se može koristiti za spremanje rublja
itd.: ručnika, proizvoda za čiščćenje itd.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
opremom.
HRVATSKI
9
UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
1 Programator
2 Pritisnite tipku
3
Nježno
5 Pritisnite tipku
6 Pritisnite tipku
Zaštita od gužvanja
5
6
7
7 Zaslon
8 Pritisnite tipku
Uključeno/Isključeno
3 Pritisnite tipku
4 Pritisnite tipku
4
8
9
Start/Pauza
ispraznite
9 Svjetlosni indikatori:
spremnik vode,
očistite filtar,
očistite kondenzator
Zujalo
Odgođen start
PRIJE PRVE UPORABE
Očistite bubanj sušilice vlažnom krpom ili odaberite kratki program (npr. program od 30
minuta) s napunjenim vlažnim rubljem.
PROGRAMI
Umeta
nje
rublja1)
Svojstva
7 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Razina
sušenja: extra suho.
sve
Suho za
ormar 2)
7 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Razina
sušenja: suho za ormar.
sve
Suho za
glačanje 2)
7 kg
Za sušenje pamučnog rublja. Razina
sušenja: primjenjivo za glačanje.
sve
Programi
Raspoložive
funkcije
Pamuk
Extra suho
Oznaka
tkanine
10
Programi
Umeta
nje
rublja1)
Svojstva
Raspoložive
funkcije
Jeans
7 kg
Za sušenje rublja za slobodno
vrijeme, kao što su jeans, majice od
materijala različite debljine (npr. na
okovratniku, manžetama i na šavovima).
Posteljina
3 kg
Za sušenje posteljine poput: jednostruke i dvostruke plahte, jastučnice,
prekrivači.
sve
Jastuci
3 kg
Za sušenje dvostrukih popluna ili
jastuka (s perjem, liom ili sintetičkim
punjenjem).
sve, osim
Zaštita od gužvanja 3)
Osjetljivo
3 kg
Za sušenje osjetljivih tkanina.
sve
sve3)
Sintetika
3,5 kg
Za sušenje debelih ili višeslojnih
tkanina, npr. pulovera, posteljine,
stolnog rublja.
sve
Suho za
ormar 2)
3,5 kg
Za tanke tkanine koje se ne glačaju,
npr. sintetičke košulje, stolno rublje,
čarape, donje rublje s kitovom kosti ili
žicom.
sve
Suho za
glačanje
3,5 kg
Za sušenje tankih tkanina koje se
glačaju, npr. pletenine, košulja.
sve
Extra suho
glačanje
Lako
Za sušenje odjeće koje se lako održava, poput majica i bluza, za
minimalne napore glačanja. Rezultati
1 kg (ili
ovise o vrsti i završnoj obradi tkanine.
5
Stavite rublje neposredno u bubanj
košulja)
sušilice. Nakon završetka ciklusa,
odmah izvadite osušeno rublje i
objesite ga.
sve3)
2 kg
Za sušenje sportske odjeće, tanke
tkanine, mikrovlakana i poliestera koji
se ne glačaju.
sve
60 min.
3 kg
Vremenski program za sušenje
pojedinih komada rublja.
sve
30 min.
1 kg
Vremenski program za sušenje
pojedinih komada rublja.
sve
Sportska
lagana odjeća
1) Maksimalna masa suhe odjeće
2) Samo za ustanove za testiranje:
Za testiranje učinkovitosti koristite standardne programe specificirane u dokumentu EN 61121.
Oznaka
tkanine
HRVATSKI
3)
11
Nježno aktivirano kao zadano
UPORABA UREĐAJA
PRIPREMA RUBLJA
PUNJENJE PERILICE
Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Uvjerite se
da je rublje prikladno za sušenje u sušilici. Prevjerite oznake tkanine na
odjeći.
Oznaka Svojstva
tkanine
Prikladno za sušenje u sušilici
Prikladno za sušenje u sušilici na
standardnoj temperaturi
Prikladno za sušenje u sušilici na
smanjenoj temperaturi
Nije prikladno za sušenje u sušilici
Pravilno pripremite rublje:
• zatvorite patent-zatvarače, zakopčajte
navlake za poplune i zavežite slobodne
trake i vrpce (npr. trake kecelje) - rublje se
može zapetljati
• pobrinite se da su džepovi prazni - uklonite
metalne predmete (spajalice za papir, sigurnosne igle i sl.).
• predmete od dvoslojnog materijala preokrenite na drugu stranu (npr. na jaknama koje
imaju pamučnu podstavu, pamučni sloj
mora biti izvana).
Sušite samo:
• pamuk i platno s programom Pamuk
• sintetiku i miješano rublje s programom Sintetika
• zasebno intenzivno obojene tkanine i lagano obojene tkanine - boje mogu izblijediti
• pamučni jersey i tkane predmete isključivo
s odgovarajućim programima - predmeti se
mogu smanjiti
Ne umećite više rublja od
maksimalne količine rublja koja iznosi
7kg.
1. Otvorite vrata uređaja
2. Stavite rublje bez nabijanja.
3. Zatvorite vrata uređaja.
POZOR
Nemojte zaglaviti rublje između vrata
uređaja i gumene brtve.
UKLJUČIVANJE UREĐAJA
Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno kako biste uključili ili isključili uređaj. Kada je uređaj
uključen, na zaslonu se pojavljuju određene
oznake.
FUNKCIJA AUTOMATSKOG
STANJA MIROVANJA
Funkcija automatskog stanja mirovanja automatski isključuje uređaj kako bi se smanjila
potrošnja energije:
• ako gumb Start/Pauza nije pritisnut u roku
od 5 minuta.
• 5 minuta nakon kraja programa.
Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno kako biste uključili uređaj.
12
POSTAVLJANJE PROGRAMA
FUNKCIJA NJEŽNO
Za laganije sušenje osjetljive tkanine i tkanine
osjetljive na temperaturu (npr. akrilik, viskoza).
na etiketi. ProZa tkanine sa simbolom
gram radi sa smanjenom toplinom.
FUNKCIJA ZUJALO
Uporabite programator za odabir programa.
Moguće vrijeme završetka programa
pojavljuje se na zaslonu.
Vrijeme sušenja koje vidite odnosi se
na količinu rublja od 5 kg za programe pamuk i jeans . Kod drugih
programa vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine rublja.
Vrijeme sušenja programa pamuk i
jeans s količinom rublja većom od 5
kg traje dulje.
POSEBNE FUNKCIJE
Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više posebnih funkcija.
Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite
odgovarajući gumb funkcije.
Kada je funkcija aktivirana, uključuje se LED
iznad pritisnutog gumba.
Uključeno/isključeno
Nježno
Zujalo
Zaštita od gužvanja
Odgođen start
Start/Pauza
Kada je funkcija zujala aktivirana, čut ćete
zvučni signal kad nastupi:
• kraj ciklusa
• početak i kraj faze protiv gužvanja
• prekid ciklusa
Početna postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Ovu funkciju možete uporabiti za
uključivanje ili isključivanje zvuka.
FUNKCIJAA DUGOTRAJNA
ZAŠTITA OD GUŽVANJA
Produljuje fazu protiv gužvanja (30 minuta) na
kraju ciklusa sušenja na 90 minuta. Ova
funkcija sprječava gužvanje rublja. Rublje se
tijekom faze protiv gužvanja može izvaditi.
FUNKCIJA ODGOĐEN START
Za odgodu početka programa sušenja od minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
1. Podesite program sušenja i funkcije.
2. Pritišćite tipku Odgođen start dok se na
zaslonu ne pojavi željeno vrijeme odgode
ako program treba započetka (npr.
početi nakon 12 sati).
3. Za aktiviranje funkcije Odgođen start pritisnite gumb Start/Pauza . Vrijeme do početka rada smanjuje se na zaslonu.
POKRETANJE PROGRAMA
HRVATSKI
Za aktiviranje programa pritisnite gumb Start/
Pauza . LED iznad pritisnutog gumba mijenja
boju u crvenu.
PROMJENA PROGRAMA
Za promjenu programa okrenite Programator
na Stop i potom ponovno postavite program.
FUNKCIJA ZAŠTITE ZA DJECU
Moguće je postaviti roditeljsku zaštitu kako bi
se spriječilo da se djeca igraju uređajem. Roditeljska zaštita blokira sve gumbe i programator (ova funkcija ne blokira gumb
Uključeno/Isključeno ). Za aktiviranje roditeljske zaštite istovremeno pritisnite gumbe
Odgođen start i Dugotrajna zaštita od gužvanja dok se na zaslonu ne prikaže simbol
. Za deaktiviranje ponovno pritisnite iste
gumbe dok se simbol ne isključi.
Funkciju roditeljske zaštite možete uključiti:
• prije nego pritisnite gumb Start/Pauza - uređaj se ne može pokrenuti
13
• nakon što pritisnete tipku Start/Pauza isključuju se sve tipke i programator
NA KRAJU PROGRAMA
Kada se ciklus sušenja dovrši, na zaslonu će
treptati simbol . Ako je funkcija Zujalo bila
aktivna, oglašava se isprekidani zvučni signal
u trajanju od jedne minute.
Za uklanjanje rublja:
1. Pritisnite gumb Uključeno/Isključeno na 2
sekunde kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Nakon svakog ciklusa sušenja:
• očistite filtar
• ispraznite spremnik za vodu
(Vidi poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
14
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
EKOLOŠKI SAVJETI
• Nemojte koristiti omekšivač rublja za pranje
i sušenje. U sušilici rublje samo postaje
mekano.
• Kondenzat koristite kao destiliranu vodu,
npr. za glačanje na paru. No prvo filtrirajte
kondenzat (npr. filtrom za kavu) kako biste
uklonili sve ostatke i male dlačice.
• Uvijek ostavite slobodne otvore za ventilaciju na dnu uređaja.
• Koristite količine rublja koje su navedene u
poglavlju programa.
• Pobrinite se da na mjestu postavljanja uređaja uvijek bude dobar protok zraka.
• Nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar.
• Dobro centrifugirate rublje prije sušenja.
PROSJEČNE TEŽINE RUBLJA
ogrtač za kupanje
1.200 g
pokrivači za krevete
700 g
muška radna bluza
600 g
muška pidžama
500 g
plahte
500 g
stolnjaci
250 g
košulja
200 g
spavaćice
200 g
jastučnice
200 g
ručnici
200 g
bluze
100 g
grudnjaci
100 g
muško donje rublje
100 g
ubrusi
100 g
stolnjaci za čaj
100 g
TVRDOĆA VODE I VODLJIVOST
Tvrdoća vode može se razlikovati na različitim
lokacijama. Tvrdoća vode utječe na vodljivost
vode i rad senzora vodljivosti uređaja. Ako
vam je poznata vrijednost vodljivosti vode,
možete podesiti senzor i tako postići bolje rezultate sušenja.
Za promjenu vodljivosti senzora:
1. Okrenite programator na dostupni program.
2. Istovremeno pritisnite gumbe Nježno i
Zaštita od gužvanja i držite ih dok se na
zaslonu ne pojavi jedan od ovih simbola:
–
niska vodljivost <300 µS/cm
–
srednja vodljivost 300-600
µS/cm
–
visoka vodljivost >600 µS/cm
3. Pritišćite tipku Start/Pauza dok ne postavite željenu razinu.
4. Za memoriranje postavke istovremeno pritisnite tipke Nježno i Zaštita od gužvanja .
SPREMNIK VODE JE PUN OZNAKA
Kao zadano, postavka LED oznake je uvijek
uključeno. Uključuje se na kraju ciklusa ili kad
se spremnik vode napuni vodom. Kada za
pražnjenje spremnika koristite vanjsku
opremu, LED može biti isključen.
Za aktiviranje ili deaktiviranje oznake:
1. Okrenite programator na dostupni program.
2. Istovremeno pritisnite gumbe Nježno i Odgođen start i držite ih dok ne ugledate pravilnu postavku:
– LED je isključen i pojavljuje se simbol
- LED je trajno isključen
– LED je uključen i pojavljuje se simbol
- LED je trajno uključen
HRVATSKI
15
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE FILTRA
Na kraju svakog ciklusa uključuje se LED filtra
i ukazuje vam da trebate očistiti filtar.
Filtar sakuplja dlačice. Dlačice se
stvaraju dok se rublje suši u sušilici.
Za čišćenje filtra:
1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filtar van.
3. Otvorite filtar.
16
4. Očistite filtar vlažnom rukom.
5. Po potrebi očistite filtre toplom vodom i
četkom.
Zatvorite filtar.
6. Izvadite dlačice iz ležišta filtra. Možete
uporabiti usisavač.
7. Umetnite filtar u ležište filtra.
POZOR
Nikada ne koristite sušilicu bez filtra ili
s oštećenim ili začepljenim filtrom.
Nakon svakog ciklusa sušenja očistite
filtar. Začepljen filtar produljuje
trajanje ciklusa i uzrokuje veću potrošnju energije.
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA
VODU
Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite
spremnik vode.
Ako je spremnik vode pun, program se automatski prekida i uključuje se LED za
pražnjenje spremnika. Za nastavak programa
ispraznite spremnik vode i pritisnite gumb za
pokretanje.
Za automatsko pražnjenje spremnika
vode možete ugraditi opremu za
pražnjenje (pogledajte poglavlje: PRIBOR)
HRVATSKI
17
Za pražnjenje spremnika vode:
1. Izvadite spremnik za vodu.
2. Pomaknite spremnik vode u vodoravan
položaj.
3. Izvadite plastični priključak i ispraznite
spremnik vode u sudoper ili sl.
4. Pomaknite plastični priključak natrag i
montirajte spremnik vode.
UPOZORENJE
Opasnost od trovanja. Kondenzirana
voda nije prikladna za piće ili za pripremanje jela.
Kondenzirana voda se može koristiti
kao destilirana voda, npr. za glačanje
na paru. No prvo filtrirajte kondenzat
(npr. filtrom za kavu) kako biste
uklonili sve ostatke i male dlačice.
ČIŠĆENJE KONDENZATORA
Ako se uključi LED kondenzatora, trebate očistiti kondenzator.
18
Za čišćenje kondenzatora:
1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Pomaknite gumb za oslobađanje na dnu
otvora vrata i otvorite vrata kondenzatora.
3. Okrenite 2 blokade kako biste oslobodili
pokrov kondenzatora.
4. Spustite pokrov kondenzatora.
HRVATSKI
19
5. Uhvatite ručku i izvadite kondenzator iz
donjeg odjeljka. Pomaknite kondenzator
vodoravno kako ne biste prolili preostalu
vodu.
6. Očistite kondenzator u okomitom položaju
nad sudoperom ili kadom. Temeljito isperite ručnim tušem.
7. Očistite filtar kondenzatora. Temeljito
isperite ručnim tušem.
8. Umetnite kondenzator natrag u donji
odjeljak.
9. Zatvorite pokrov kondenzatora.
10. Zatvorite 2 blokade dok ne uskoče na
svoja mjesta.
11. Zatvorite vrata kondenzatora.
20
POZOR
Ne koristite sušilicu kada je kondenzator začepljen dlačicama. Može doći do oštećenja sušilice. To također
povećava potrošnju struje.
Nemojte koristiti oštre predmete za
čišćenje kondenzatora. Oštećeni kondenzator može uzrokovati curenje vode.
Ne koristite sušilicu bez kondenzatora.
ČIŠĆENJE BUBNJA
UPOZORENJE
Prije čišćenja uređaja izvucite utikač
iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i rebara bubnja.
Očišćene površine osušite mekanom krpom.
POZOR
Nemojte koristiti abrazivne materijale
ili čeličnu vunu za čišćenje bubnja.
ČIŠĆENJE UPRAVLJAČKE PLOČE I
KUĆIŠTA
Koristite obični neutralni sapun za čišćenje
upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene
površine osušite mekanom krpom.
POZOR
Za čišćenje uređaja ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja bi mogla uzrokovati koroziju.
HRVATSKI
21
RJEŠAVANJE PROBLEMA
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem1)
Sušilica ne radi.
Mogući uzrok
Sušilica nije spojena na električnu
mrežu.
Utaknite utikač u utičnicu. Provjerite
osigurač na ploči s osiguračima (kućna instalacija).
Vrata za punjenje rubljem su otvorena.
Zatvorite vrata za punjenje.
Nije pritisnuta tipka Uključeno/
Isključeno .
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
Nije pritisnuta tipka Start/Pauza .
Pritisnite gumb Start/Pauza .
Uređaj je u stanju čekanja.
Pritisnite tipku Uključeno/Isključeno .
Nepravilan odabir programa.
Odaberite odgovarajući program. 2)
Filtar je začepljen.
Očistite filtar. 3)
Kondenzator je začepljen.
Očistite kondenzator. 3)
Umetnuta je prevelika količina rublja.
Nezadovoljavajući rezultati sušenja. Rešetka za protok zraka je začepljena.
Vrata se ne
zatvaraju.
Rješenje
Pridržavajte se maksimalne količine
rublja.
Očistite rešetku za protok zraka na
dnu uređaja.
Nečistoće na unutarnjoj površini
bubnja.
Očistite unutarnju površinu bubnja.
Prevelika tvrdoća vode.
Postavite odgovarajuću tvrdoću vode4).
Filtar nije postavljen na mjesto.
Postavite filtar u pravilan položaj.
Rublje je zaglavljeno između vrata i
brtve.
Pravilno umetnite rublje u bubanj.
Pokušali ste promijeniti program ili
Err (Pogreška) funkciju nakon pokretanja ciklusa.
na zaslonu.
Funkcija koju želite aktivirati ne može
se koristiti s odabranim programom.
Isključite i isključite sušilicu. Ponovite
odabir.
Isključite i isključite sušilicu. Ponovite
odabir.
Abnormalno
vrijeme na
zaslonu.
Vrijeme do kraja izračunava se na
temelju količine i vlažnosti rublja.
Automatski postupak - to ne predstavlja kvar uređaja.
Program je
neaktivan.
Spremnik vode je pun.
Ispraznite spremnik vode 3)i pritisnite
gumb Start/Pauza .
Premala količina rublja.
Prekratak
ciklus sušenja. Rublje je presuho.
Predug ciklus
sušenja 5)
Filtar je začepljen.
Odaberite vremenski program.
Odaberite vremenski program ili viši
stupanj sušenja (npr. Extra suho )
Očistite filtar.
22
Umetnuta je prevelika količina rublja.
Pridržavajte se maksimalne količine
rublja.
Rublje nije pravilno centrifugirano.
Pravilno centrifugirajte rublje.
Vrlo visoka temperatura prostorije - to Ako je moguće, smanjite sobnu
ne predstavlja kvar uređaja.
temperaturu.
1) Ako se na zaslonu pojavi poruka pogreške(npr. E51): Isključite i isključite sušilicu. Odaberite novi program.
Pritisnite gumb Start/Pauza . Ne radi? - kontaktirajte servisni centar i saopćite im kod pogreške.
2) slijedite opis programa - pogledajte poglavlje PROGRAMI
3) pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
4) pogledajte TVRDOĆA VODE u poglavlju Savjeti
5) Napomena: Nakon maksimalno 5 sati ciklus sušenja automatski se prekida (vidi Dovršen ciklus sušenja).
HRVATSKI
TEHNIČKI PODACI
visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
volumen bubnja
118 l
maksimalna dubina s otvorenim vratima za
punjenje
1090 mm
maksimalna širina s otvorenim vratima za
punjenje
950 mm
podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
masa uređaja
41 kg
maksimalni volumen punjenja
7 kg
napon
230 V
frekvencija
50 Hz
potrebni osigurač
10 A
ukupna snaga
2250 W
klasa energetske učinkovitosti
B
potrošnja energije kWh/ciklusu 1)
3,92 kWh
godišnja potrošnja energije
265,8 kWh
vrsta uporabe
Kućanstva
dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
1) 7 kg pamuka, centrifugirano na 1000okr./min. prema EN 61121
23
24
POSTAVLJANJE
POZICIONIRANJE UREĐAJA
• Sušilicu treba postaviti na čistom mjestu na
kojem se ne nakuplja prašina.
• Zrak mora slobodno strujati oko uređaja.
Pobrinite se da prednji otvori za zrak na
dnu uređaja ne budu blokirani.
• Smjestite sušilicu na čvrstu i ravnu površinu
kako bi se vibracije i buka prilikom njenog
rada svele na najmanju moguću mjeru.
• Nakon što se uređaj postavi u konačan
položaj, libelom provjerite je li sušilica u poravnana. Ako nije, podesite nožice dok ne
bude ravno postavljena.
• Nemojte uklanjati nožice. Nemojte
smanjivati razmak od tla debelim tepisima,
drvenim trakama ili sličnim materijalima. To
bi moglo izazvati porast topline, što može
ometati rad uređaja.
• Temperatura vrućeg zraka koja se
primjenjuje u sušilici može porasti
do 60 °C. Uređaj se ne smije postavljati na podovima koji nisu otporni na visoke temperature.
• Kad sušilica radi, temperatura u
prostoriji ne smije biti niža od +5
°C i viša od +35 °C. U suprotnom,
može nepovoljno utjecati na rad
uređaja.
• Ako morate premjestiti uređaj, treba ga premještati u okomitom
položaju.
• Uređaj se ne smije postavljati iza
vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata sa šarkom na strani suprotnoj od uređaja na način da je
onemogućeno potpuno otvaranje
sušilice rublja.
15mm
UKLANJANJE AMBALAŽE
POZOR
Prije uporabe potrebno je ukloniti svu
ambalažu.
Za uklanjanje blokada od polistirena:
1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Izvucite iz bubnja 2 plastične cijevi s
blokadama od polistirena.
Moguće je podesiti visinu sušilice. Da biste to
postigli, podesite nožice (pogledajte sliku).
x2
HRVATSKI
POSTAVLJANJE ISPOD RADNE
PLOČE
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili ispod kuhinjskog pulta s pravilnim
razmakom. (pogledajte sliku).
600 mm
> 850 mm
600 mm
OKRETANJE VRATA ZA PUNJENJE
Korisnik može montirati vrata za punjenje na
suprotnoj strani ako postoje ograničenja za
postavljanje uređaja. (pogledajte priloženi
letak).
25
ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK
• Spojite uređaj na utičnicu s uzemljenjem, u
skladu s propisima na snazi o spajanju na
struju.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci
na nazivnoj pločici s napajanjem.
• Obvezno koristite pravilno postavljenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Nemojte koristiti razdjelnike napajanja i produžne kabele. Postoji opasnost od požara.
• Ako je potrebno zamijeniti električni kabel,
to mora izvršiti naš servis.
• Pazite da ne zgnječite i ne oštetite glavni
utikač prilikom postavljanja uređaja.
• Nemojte povlačiti za električni kabel da biste iskopčali uređaj. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
• Utikač mora biti suh.
26
OBSAH
28
30
31
31
32
33
33
34
37
38
44
46
47
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
POPIS SPOTŘEBIČE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
OVLÁDACÍ PANEL
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
PROGRAMY
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
RADY A TIPY
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
TECHNICKÉ ÚDAJE
INSTALACE
SERVIS
Při kontaktu se servisním střediskem se
ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém
štítku.
Model
Výrobní číslo (PNC)
Sériové číslo (S.N.)
V tomto návodu pro uživatele se používají
následující symboly:
Upozornění - Důležité bezpečnostní
informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny
ČESKY
27
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z
něho získat co nejvíce.
PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
V e-shopu společnosti AEG naleznete vše, co potřebujte k udržování všech vašich spotřebičů AEG
v perfektním stavu. Čeká na vás široká nabídka příslušenství navrženého a vyrobeného s ohledem
na nejvyšší standardy kvality, které očekáváte: od speciálního kuchyňského vybavení po košíčky
na příbory, od držáků na lahve po vaky na choulostivé prádlo…
Navštivte internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Navštivte naše stránky ohledně:
- Produktů
- Brožur
- Uživatelských příruček
- Odstraňování závad
- Servisních informací
www.aeg.com
28
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a
prvním použitím pozorně přečtěte návod k
použití, včetně rad a upozornění. Než začnete spotřebič používat, je důležité se seznámit s jeho provozem a bezpečnostními
funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě
jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni
uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
•
•
- Před použitím spotřebiče si pročtěte
návod k použití.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných zkušeností a znalostí,
které nejsou pod dozorem či vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Ujistěte se, že se malé děti či malá domácí
zvířata nemohou dostat do bubnu. Před
použitím proto raději vždy zkontrolujte
vnitřek bubnu.
• Jakékoliv předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné
tvrdé nebo ostré předměty mohou spotřebič
značně poškodit, a proto se do spotřebiče
nesmí dostat.
• V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny (pokud není
spotřebič vybaven speciálním programem),
oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či
polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
• Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka
nadále dostupná.
• Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič
vždy odpojte od zdroje napájení.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič
svépomocí. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo k
•
•
•
•
•
vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko.
Vždy žádejte originální náhradní díly.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej,
aceton, benzín, petrolej, odstraňovače
skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku
je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu: Nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita
hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol,
roztoky k chemickému čištění apod.). Tyto
látky jsou těkavé a mohly by způsobit výbuch. V bubnové sušičce sušte pouze prádlo vyprané ve vodě.
Nebezpečí požáru: prádlo, které je poskvrněné nebo namočené v rostlinném oleji
nebo oleji na vaření se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte jej nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavného
máchacího cyklu, a teprve pak jej vložit do
sušičky.
Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete sušit, nezůstaly plynové zapalovače nebo zápalky.
Kondenzovaná voda není vhodná k pití či
přípravě jídla. Může lidem či zvířatům způsobit zdravotní potíže.
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani se o
ně neopírejte. Spotřebič by se mohl překlopit.
UPOZORNĚNÍ
• Nebezpečí požáru! Abyste zabránili nebezpečí samovznícení,
nezastavujte bubnovou sušičku
před koncem sušicího cyklu, jinak musíte všechno prádlo rychle vyjmout a rozprostřít tak,
aby se teplo mohlo rozptýlit.
• V okolí sušičky se nesmí hromadit vlákna.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez
ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je zajiště-
ČESKY
no ponechání prádla v teplotě, která prádlo
nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy
čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť
do místnosti.
INSTALACE
• Tento spotřebič je těžký. Při stěhování
spotřebiče buďte opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se
na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto
pokyny, může dojít k vážnému poškození
spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna
směrem ke zdi.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci či
podobném materiálu, nastavte nožičky
spotřebiče. Pod spotřebičem musí volně
proudit vzduch.
• Po instalaci spotřebiče zkontrolujte, zda netlačí či nestojí na přívodním kabelu.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu k
umístění sušičky na pračku (volitelné příslušenství - viz kapitola: „PŘÍSLUŠENSTVÍ“).
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití. Nesmí se používat k žádnému
jinému účelu.
• Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v
bubnové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
• Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
• Nevkládejte víc prádla, než se doporučuje.
Řiďte se maximálním objemem náplně. Viz
příslušná kapitola tohoto návodu k použití.
29
• V bubnové sušičce nikdy nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí prostředky, musíte je z oděvu nejprve
odstranit, než je vložíte do spotřebiče.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozený tak, že
je vnitřek sušičky přístupný.
• Aviváž a obdobné přípravky se musí používat v souladu s pokyny jejich výrobce.
• Hrozí nebezpečí požáru! Nesušte poškozené kusy prádla, které obsahují vycpávky či
výplně (polštáře, kabáty, přikrývky, apod.).
Vycpávky nebo výplně se mohou dostat
ven a způsobit požár.
DĚTSKÁ POJISTKA
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti je
třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem
nehrály.
UPOZORNĚNÍ
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový
materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - Uložte jej proto mimo jejich
dosah.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat
děti nebo malá domácí zvířata.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku. Tím zabráníte
dětem či zvířatům, aby se zavřely ve
spotřebiči. Hrozí nebezpečí udušení.
30
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
OBALOVÉ MATERIÁLY
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
na výrobku nebo jeho balení
Symbol
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
ČESKY
31
POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
11
10
9
8
7
3
6
4
5
1 Ovládací panel
2 Plnicí dvířka (možnost změny strany otevírání)
3 Otvory pro proudění vzduchu
4 Seřiditelné nožičky
5 Dvířka kondenzátoru
7 Zajišťovací tlačítka
8 Typový štítek
9 Posuvné tlačítko k otevírání dvířek kondenzátoru
10 Filtr
11 Nádržka na vodu
6 Kryt kondenzátoru
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SPOJOVACÍ SADA
Název výrobku: SKP11
Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.
Spojovací sadu lze použít pouze s pračkami
uvedenými v letáku. Viz přiložený leták.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.
32
VYPOUŠTĚCÍ SADA
PODSTAVEC SE ZÁSUVKOU
Název výrobku: DK11.
Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce
(lze ji připojit k některým typům bubnových sušiček)
Instalační sada pro celkové vypuštění kondenzované vody do dřezu, sifonu, odpadu, atd.
Po instalaci se nádržka na vodu automaticky
vypustí. Nádržka na vodu musí zůstat ve
spotřebiči.
Instalovaná hadice musí být umístěná ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 1 m od
úrovně podlahy. Na hadici nemůže být oblouk.
Pokud je to možné, hadici zkraťte.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.
Název výrobku: PDSTP10.
Dostupný u vašeho autorizovaného prodejce.
Slouží k umístění spotřebiče výše pro snazší
plnění a vyjímání prádla.
Zásuvku lze použít k uložení prádla např.: ručníky, čisticí prostředky a dále.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané spolu s
příslušenstvím.
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Volič programu
Zapnuto/Vypnuto
2 Tlačítko
7 Displej
8 Tlačítko
3 Tlačítko
4 Tlačítko
Velmi jemné
5 Tlačítko
6 Tlačítko
Proti pomačkání
vyprázdněte nádržku na
9 Kontrolky:
vodu,
vyčistěte filtr,
vyčistěte
kondenzátor
Signál
Odložený start
Start/Pauza
ČESKY
33
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Buben sušičky vyčistěte vlhkým hadrem nebo
nastavte krátký program (např. 30-minutový
program) s náplní vlhkého prádla.
PROGRAMY
Programy
Náplň1)
Vlastnosti
Dostupné
funkce
Bavlna
chá
7 kg
K sušení kusů bavlněného oblečení.
Stupeň sušení: extra suchý.
vše
7 kg
K sušení kusů bavlněného oblečení.
Stupeň sušení: sušení k uložení.
vše
7 kg
K sušení kusů bavlněného oblečení.
Stupeň sušení: vhodné k žehlení.
vše
Jeans
7 kg
K sušení oděvů pro volný čas jako
džíny, mikiny, apod. z různě silných
materiálů (např. u krku, na manžetách, ve švech).
vše
Ložní prá-
3 kg
K sušení ložního prádla jako: jednoduchá a dvojitá prostěradla, povlaky
na polštář, přehoz přes postel.
vše
Polštáře
3 kg
K sušení jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a povlaků na polštář (s
peřím, prachovým peřím nebo syntetickou výplní).
Velmi jem-
3 kg
K sušení jemných tkanin.
Extra suSuchá 2)
2)
dlo
né
K žehlení
všechny
kromě funkce
Proti pomačkání 3)
vše3)
Syntetika
chá
Extra su-
Suchá 2)
K žehlení
3,5 kg
K sušení silných nebo vícevrstevných
tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.
vše
3,5 kg
K sušení slabých tkanin, které se nežehlí, např. košil se snadnou
údržbou, stolního prádla, dětského
oblečení, ponožek, dámského prádla
s kosticemi nebo dráty.
vše
3,5 kg
K sušení slabých tkanin, které se žehlí, např. pleteniny a košile.
vše
Značka
tkaniny
34
Náplň1)
Vlastnosti
Dostupné
funkce
Snadné žehlení
1 kg
(nebo
pět košil)
K sušení snadno udržovatelných tkanin jako košile a blůzy; pro žehlení s
minimální námahou. Výsledky se mohou lišit v závislosti na různých druzích tkanin a jejich povrchové úpravy.
Prádlo do bubnové sušičky vkládejte
přímo. Po provedení sušicího cyklu je
okamžitě vyndejte a pověste na ramínka.
vše3)
Sportovní
oblečení
2 kg
Pro sportovní oděvy, slabé tkaniny,
mikrovlákno a polyester, které se nežehlí.
vše
Čas 60´
3 kg
Časový program k sušení jednotlivých kusů prádla.
vše
Čas 30´
1 kg
Časový program k sušení jednotlivých kusů prádla.
vše
Programy
Značka
tkaniny
1) Maximální hmotnost suchého oblečení
2) Pouze pro zkušebny:
K provedení testu výkonnosti použijte standardní programy, které jsou specifikovány v dokumentu EN
61121.
3) Funkce
Velmi jemné je aktivovaná jako výchozí.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
PŘÍPRAVA PRÁDLA
Sušte pouze prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Ujistěte se, že
je prádlo vhodné pro sušení v bubnové sušičce. Zkontrolujte etikety oděvů.
Značka Vlastnost
tkaniny
Vhodné k sušení v bubnové sušičce
Vhodné k sušení v bubnové sušičce při standardní teplotě
Vhodné k sušení v bubnové sušičce při snížené teplotě
Nevhodné k sušení v bubnové sušičce
Řádně připravte prádlo:
• zavřete zipy, zapněte knoflíky povlaků na
polštáře a přikrývky a svažte volné pásky
nebo tkanice (např. zástěr) - prádlo se může zamotat
• ujistěte se, že jsou všechny kapsy prázdné
- odstraňte kovové předměty (kancelářské
sponky, spínací špendlíky, atd.).
• kusy prádla s dvěmi vrstvami tkaniny otočte
naruby (např. u větrovek s bavlněnou vložkou by měla být bavlněná vrstva otočená
ven).
Sušte pouze:
• bavlnu a len s programy Bavlna
• syntetické a směsové tkaniny s programy
Syntetika
• odděleně sušte silně barevné a málobarevné textilie - barvy mohou pouštět
• bavlněný žerzej a pleteniny pouze pomocí
vhodných programů - oblečení se může
srazit
Nevkládejte více prádla, než stanovuje maximální náplň, která činí 7 kg.
ČESKY
VKLÁDÁNÍ PRÁDLA
35
Pootočte programovým voličem na požadovaný program. Možný čas dokončení programu
se zobrazí na displeji.
Zobrazený čas sušení odpovídá 5 kg
náplni u programů pro sušení bavlny
nebo džínů. U ostatních programů
čas sušení odpovídá doporučené náplni prádla. Čas sušení u programů
pro sušení bavlny a džínů s náplní
větší než 5 kg je delší.
SPECIÁLNÍ FUNKCE
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte volně prádlo.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo
více speciálních funkcí.
Funkci zapnete či vypnete stisknutím příslušného tlačítka.
POZOR
Dbejte na to, aby se prádlo nezachytilo mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto zapnete
či vypnete spotřebič. Když je spotřebič zapnutý, na displeji se zobrazí některé údaje.
Po zapnutí funkce se nad příslušným tlačítkem rozsvítí kontrolka LED.
Zapnuto/Vypnuto
FUNKCE AUTOMATICKÉHO
POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU
Velmi jemné
Signál
Aby se snížila spotřeba energie, funkce automatického pohotovostního režimu vypne
spotřebič:
• jestliže nebylo tlačítko Start/Pauza stisknuto po dobu pěti minut.
• po pěti minutách od konce programu.
Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto spotřebič
zapnete.
NASTAVENÍ PROGRAMU
Proti zmačkání
Odložený start
Start/Pauza
FUNKCE VELMI JEMNÉ
Slouží k šetrnému sušení jemných a na teplotu citlivých textilií (např. akrylu, viskózy). Pro
na etiketě oděvu.
tkaniny se symbolem
Program funguje při snížené teplotě.
FUNKCE SIGNÁL
Po zapnutí této funkce uslyšíte zvukovou signalizaci při nebo na:
• konci cyklu
• začátku či konci fáze proti zmačkání
36
• přerušení cyklu
Zvuková signalizace je podle výchozího nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci můžete
použit k zapnutí či vypnutí zvuků.
FUNKCE PROTI POMAČKÁNÍ
Prodlouží fázi proti zmačkání (o délce 30 minut) na konci sušicího cyklu na 90 minut. Tato
funkce zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo
můžete během fáze proti zmačkání vyjmout.
FUNKCE ODLOŽENÝ START
Umožňuje odložit začátek sušicího
programu o nejméně 30 minut a nejdéle 20 hodin.
1. Nastavte sušicí program a funkce.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený
start , dokud se na displeji neukáže požadovaná doba odloženého startu (např.
, pokud se má program spustit po 12
hodinách).
3. Chcete-li zapnout funkci Odložený start ,
stiskněte tlačítko Start/Pauza . Na displeji
se začne odpočítávat čas.
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY
Nastavená funkce dětské pojistky brání dětem
ve hraní si se spotřebičem. Funkce dětské pojistky zablokuje všechna tlačítka a programový
volič (tato funkce nezablokuje tlačítka Zapnuto/Vypnuto ). Funkci dětské pojistky zapnete
současným stisknutím tlačítka Odložený start
a Proti pomačkání , dokud se na displeji nezobrazí symbol . Funkci vypnete opětovným
stisknutím výše uvedených tlačítek, dokud
symbol nezmizí.
Funkci dětské pojistky lze zapnout:
• před stisknutím tlačítka Start/Pauza spotřebič nelze spustit
• po stisknutí tlačítka Start/Pauza - vypnou
se všechna tlačítka spolu s voličem programů
NA KONCI PROGRAMU
Po dokončení sušicího cyklu začne na displeji
blikat symbol . Pokud je zapnutá funkce
Signál , bude po dobu jedné minuty přerušovaně znít zvukový signál.
Vyndání prádla:
1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/Vypnuto na
dvě sekundy vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.
Po každém sušicím cyklu:
Program spustíte stisknutím tlačítka Start/
Pauza . Kontrolka LED nad tímto tlačítkem začne svítit červeně.
ZMĚNA PROGRAMU
Program změníte otočením voliče programů
na Stop a jeho opětovným nastavením.
• vyčistěte filtr
• vypusťte nádržku na vodu
(Viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.)
ČESKY
37
RADY A TIPY
EKOLOGICKÉ RADY
• Nepoužívejte aviváž jak pro praní tak pro
sušení. Prádlo je po usušení v bubnové sušičce automaticky měkké.
• Kondenzát použijte jako destilovanou vodu,
např. pro žehlení s párou. V případě
potřeby kondenzát zbavte možných kousků
vláken (např. pomocí filtru na kávu).
• Otvory pro proudění vzduchu na spodku
spotřebiče udržujte vždy průchodné.
• Sušte taková množství prádla, která jsou
stanovená v kapitole programů.
• Ujistěte se, že v místě instalace spotřebiče
může dobře proudit vzduch.
• Vyčistěte filtr po každém sušicím cyklu.
• Před sušením prádlo dobře odstřeďte.
PRŮMĚRNÉ VÁHY PRÁDLA
koupací plášť
1200 g
povlak na přikrývku
700 g
pánská pracovní košile
600 g
pánské pyžamo
500 g
prostěradlo
500 g
ubrus
250 g
pánská košile
200 g
noční prádlo
200 g
povlak polštáře
200 g
osuška
200 g
blůza
100 g
dámské kalhotky
100 g
pánské spodky
100 g
ubrousek
100 g
utěrka
100 g
TVRDOST VODY A VODIVOST
Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost
vody má vliv na vodivost vody, a ovlivňuje tak
funkci snímače vodivosti ve spotřebiči. Pokud
znáte hodnotu vodivosti vody, můžete nastavením snímače dosáhnout lepších výsledků
sušení.
Změna nastavení snímače vodivosti:
1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Velmi jemné a Proti pomačkání , dokud se na
displeji neobjeví jeden z těchto symbolů:
–
nízká vodivost <300 µS/cm
–
střední vodivost 300—600
µS/cm
–
vysoká vodivost >600 µS/cm
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Start/Pauza , dokud nenastavíte požadovanou úroveň.
4. Nastavení uložíte současným stisknutím
tlačítek Velmi jemné a Proti pomačkání .
PLNÁ NÁDRŽKA NA VODU —
OZNAMOVÁNÍ
Ve výchozím nastavení je tato kontrolka LED
vždy zapnutá. Rozsvítí se na konci cyklu nebo, když je nádržka na vodu plná. Když k vypuštění nádržky použijete externí vybavení,
může kontrolka LED zhasnout.
Zapnutí či vypnutí oznamování:
1. Pootočte programovým voličem na dostupný program.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka Velmi jemné a Odložený Start , dokud se nezobrazí správné nastavení:
– kontrolka LED nesvítí a zobrazí se
- kontrolka LED je
symbol
vždy vypnutá
– kontrolka LED svítí a zobrazí se symbol
- kontrolka LED je vždy zapnutá
38
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ FILTRU
Na konci každého cyklu vám LED kontrolka filtru oznámí, že je nutné filtr vyčistit.
Filtr zachytává vlákna. Vlákna se
uvolňují při sušení prádla v bubnové
sušičce.
Čištění filtru:
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Zatlačte filtr.
3. Otevřete filtr.
ČESKY
39
4. Vlhkou rukou filtr vyčistěte.
5. Je-li to nutné, umyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí kartáčku.
Zavřete filtr.
6. Odstraňte vlákna ze zásuvky filtru. Můžete
k tomu použít vysavač.
7. Vložte filtr do jeho zásuvky.
POZOR
Bubnovou sušičku bez filtru nebo s
poškozeným nebo zablokovaným filtrem nepoužívejte.
Vyčistěte filtr po každém sušicím cyklu. Zanesený filtr zvyšuje délku cyklu
a zvyšuje spotřebu energie.
VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU
Nádržku na vodu vypusťte po každém sušicím
cyklu.
Pokud je nádržka na vodu plná, program se
automaticky pozastaví a rozsvítí se kontrolka
LED oznamující nutnost jejího vypuštění. Program bude pokračovat, až vypustíte nádržku
na vodu a stisknete tlačítko Start/Pauza.
Pro automatické vypouštění nádržky
na vodu lze instalovat vypouštěcí
příslušenství (viz kapitola: PŘÍSLUŠENSTVÍ)
40
Nádržku na vodu vypustíte následujícím způsobem:
1. Nádržku na vodu vytáhněte ven.
2. Nádržkou pohybujte ve vodorovné poloze.
3. Plastovou spojku vytáhněte ven a nádržku
na vodu vylijte do dřezu nebo vhodné
nádoby.
4. Plastovou spojku zasuňte a nádržku na
vodu vložte zpět.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí otravy. Kondenzovaná voda není vhodná k pití či přípravě jídla.
Kondenzovanou vodu lze použít jako
destilovanou vodu, např. pro žehlení
s párou. Kondenzát v případě potřeby
přefiltrujte (např. filtrem na kávu) k
odstranění všech zbytků a částí vláken.
ČIŠTĚNÍ KONDENZÁTORU
Pokud svítí LED kontrolka kondenzátoru, je
nutné jej vyčistit.
ČESKY
41
Čištění kondenzátoru:
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Posuňte uvolňovací tlačítko na dně plnicího otvoru a otevřete dvířka kondenzátoru.
3. Otočte dvěma zarážkami a odjistěte víko
kondenzátoru.
4. Sklopte víko kondenzátoru dolů.
42
5. Uchopte kondenzátor za držadlo a vytáhněte jej z dolního prostoru. Kondenzátorem hýbejte ve vodorovné poloze, abyste
nerozlili zbývající vodu.
6. Kondenzátor vyprázdněte a vyčistěte ve
svislé poloze nad umyvadlem či vhodnou
nádobou. Důkladně jej opláchněte v ruce
opláchněte proudem vody.
7. Vyčistěte filtr kondenzátoru. Důkladně jej
opláchněte v ruce opláchněte proudem
vody.
8. Vraťte kondenzátor do dolního prostoru.
9. Zavřete víko kondenzátoru.
10. Zajistěte obě zarážky, dokud nezaklapnou.
11. Zavřete dvířka kondenzátoru.
POZOR
Bubnovou sušičku nespouštějte, když
je kondenzátor zanesený vlákny. Mohlo by dojít k poškození sušičky. Zvyšuje se také spotřeba energie.
Při čištění kondenzátoru nepoužívejte
ostré předměty. Z poškozeného kondenzátoru by mohla unikat voda.
Nepoužívejte bubnovou sušičku bez
kondenzátoru.
ČIŠTĚNÍ BUBNU
UPOZORNĚNÍ
Před čištěním spotřebič vypojte ze
zásuvky.
K čištění vnitřku a žeber bubnu používejte neutrální mýdlový prostředek. Vyčištěný povrch
osušte měkkým hadrem.
ČESKY
POZOR
K čištění bubnu nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnku.
ČIŠTĚNÍ OVLÁDACÍHO PANELU A
SKŘÍNĚ SPOTŘEBIČE
K čištění ovládacího panelu a skříně spotřebiče použijte neutrální mýdlový prostředek.
43
K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný povrch
osušte měkkým hadrem.
POZOR
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky na nábytek nebo
přípravky, které mohou způsobit korozi.
44
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém1)
Možná příčina
Bubnová sušička není zapojená do
proudu.
Bubnová suPlnicí dvířka jsou otevřená.
šička nefunguNestisknuli jste tlačítko Zapnuto/Vyje.
pnuto .
Prádlo není
dobře usušené.
Plnicí dvířka
nelze zavřít.
Na displeji se
zobrazí Err
(Závada).
Řešení
Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce
(instalace v domácnosti).
Zavřete plnicí dvířka.
Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto .
Nestisknuli jste tlačítko Start/Pauza .
Stiskněte tlačítko Start/Pauza .
Spotřebič je v pohotovostním režimu.
Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto .
Nesprávná volba programu.
Zvolte vhodný program. 2)
Filtr je ucpaný.
Vyčistěte filtr. 3)
Kondenzátor je ucpaný.
Kondenzátor vyčistěte. 3)
Příliš velká náplň prádla.
Řiďte se maximálním objemem náplně.
Větrací mřížka je zanesená.
Vyčistěte větrací mřížku na spodku
spotřebiče.
Nečistoty na vnitřním povrchu bubnu.
Vyčistěte vnitřní povrch bubnu.
Příliš vysoká tvrdost vody.
Nastavte správnou tvrdost vody4).
Filtr není zajištěn ve své poloze.
Zasuňte do správné polohy.
Mezi dvířka a těsnění se zachytilo
prádlo.
Rozmístěte náplň bubnu správně.
Po spuštění cyklu můžete zkusit změ- Bubnovou sušičku vypněte a zapněnit program nebo funkci.
te. Proveďte nový výběr.
Funkci, kterou se pokoušíte zapnout,
není možné použít se zvoleným programem.
Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Proveďte nový výběr.
Čas zobrazovaný na displeji ubíhá nepravidelně.
Zbývající čas je vypočítáván na základě množství a vlhkosti prádla.
Jedná se o automatický proces —
nejedná se o závadu spotřebiče.
Nelze zvolit
program.
Nádržka na vodu je plná.
Vypusťte nádržku na vodu3) a stiskněte tlačítko Start/Pauza .
Příliš malé množství prádla.
Sušicí cyklus
je příliš krátký. Prádlo je příliš suché.
Sušicí cyklus Filtr je ucpaný.
je příliš dlouhý
Příliš velká náplň prádla.
5)
Zvolte časový program.
Zvolte časový program nebo vyšší
stupeň sušení (např. Extra suchá ).
Vyčistěte filtr.
Řiďte se maximálním objemem náplně.
ČESKY
Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.
45
Prádlo řádně odstřeďte.
Velmi vysoká teplota v místnosti - nej- Pokud možno snižte teplotu v místedná se závadu spotřebiče.
nosti.
1) Pokud se na displeji zobrazí výstražný kód (např. E51): Bubnovou sušičku vypněte a zapněte. Zvolte nový
program. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Stále nefunguje? - obraťte se na servisní středisko a sdělte jim
výstražný kód.
2) řiďte se popisem programu — viz kapitola PROGRAMY.
3) viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
4) viz část TVRDOST VODY v rámci kapitoly TIPY A RADY
5) Poznámka: Sušicí cyklus se ukončí automaticky asi po pěti hodinách(viz část Dokončení sušicího cyklu).
46
TECHNICKÉ ÚDAJE
výška x šířka x hloubka
850 x 600 x 600 mm (maximal 640 mm)
objem bubnu
118 l
maximální hloubka s otevřenými plnicími
dvířky
1090 mm
maximální šířka s otevřenými plnicími dvířky
950 mm
nastavitelná výška
850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
hmotnost spotřebiče
41 kg
maximální náplň prádla
7 kg
napětí
230 V
frekvence
50 Hz
potřebná pojistka
10 A
celkový příkon
2250 W
třída energetické účinnosti
B
spotřeba energie KWh/cyklus 1)
3,92 kWh
roční spotřeba energie
265,8 kWh
typ použití
V domácnosti
přípustná okolní teplota
+5 °C až +35 °C
1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min dle EN 61121
ČESKY
47
INSTALACE
UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
• Kolem spotřebičem musí volně proudit
vzduch. Ujistěte se, že přední otvory pro
proudění vzduchu na spodku spotřebiče
nejsou blokovány.
• Pro minimální vibrace a hluk při provozu
bubnové sušičky ji musíte umístit na rovném a stabilním povrchu.
• Když spotřebič umístíte na konečné místo,
pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela
vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle
potřeby.
• Nožičky neodstraňujte. Nezakrývejte volný
prostor mezi sušičkou a podlahou tím, že ji
postavíte na koberce s vysokým vlasem,
prkénka apod. Mohlo by tak dojít k nárůstu
teploty, která může rušit provoz spotřebiče.
• Teplota horkého vzduchu v bubnové sušičce se může zvýšit až na 60
°C. Spotřebič se nesmí instalovat
na podlahu, která není odolná vůči
vysokým teplotám.
• Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než
+5 °C nebo vyšší než +35 °C, protože teplota může negativně ovlivnit výkon spotřebiče.
• Pokud je spotřebič nutné přemísťovat, přemísťujte jej ve svislé poloze.
• Spotřebič se nesmí instalovat za
zamykatelné dveře, posuvné dveře
a dveře se závěsem na opačné
straně, než je závěs dvířek u
spotřebiče, aby nebylo bráněno
plnému otevření bubnové sušičky.
15mm
VYBALENÍ
POZOR
Před použitím je nutné odstranit všechny části
přepravního balení.
Odstranění polystyrénových ucpávek:
1. Otevřete plnicí dvířka.
2. Z bubnu vytáhněte dvě plastové hadice s
polystyrénovými ucpávkami.
Výšku bubnové sušičky lze seřídit. Lze tak
učinit seřízením nožiček (viz obrázek).
x2
48
INSTALACE POD PRACOVNÍ
DESKU
Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně
stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se správným volným prostorem (viz obrázek).
600 mm
> 850 mm
600 mm
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ
PLNICÍCH DVÍŘEK
Plnicí dvířka může uživatel namontovat na
opačnou stranu, pokud je prostor v místě instalace spotřebiče omezený. (viz samostatný
leták).
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Zařízení zapojte do uzemněné zásuvky v
souladu s příslušnými platnými předpisy.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Hrozí nebezpečí požáru.
• Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést naše servisní středisko.
• Dávejte pozor, abyste zástrčku a síťový kabel za spotřebičem neskřípli nebo jinak nepoškodili.
• Neodpojujte síťový kabel ze zásuvky tahem
za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Zástrčka musí být suchá.
ČESKY
49
50
ČESKY
51
www.aeg.com/shop
136916030-A-042011
Download PDF

advertising