Aeg-Electrolux | T75470AH | User manual | Aeg-Electrolux T75470AH Lietotāja rokasgrāmata

Aeg-Electrolux T75470AH Lietotāja rokasgrāmata
LAVATHERM 75470AH
VEĻAS ŽĀVĒTĀJS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
2
SATURS
4
6
7
8
10
11
11
13
17
18
25
27
28
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
PAPILDPIEDERUMI
VADĪBAS PANELIS
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
PROGRAMMAS
IERĪCES LIETOŠANA
PADOMI UN IETEIKUMI
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
PROBLĒMRISINĀŠANA UN APKALPOŠANA
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
UZSTĀDĪŠANA
SERVISS
Kad sazināties ar servisu, jums jābūt
pieejamiem šādiem datiem. Informāciju var
atrast uz datu plāksnītes.
Modelis
Izstrādājuma Nr.
Sērijas numurs
Šajā rokasgrāmatā izmantoti šādi simboli:
Brīdinājums - Svarīga informācija par drošību.
Vispārīgā informācija un piemēri
Vides informācija
Izmaiņu tiesības rezervētas
3
VISLABĀKAJIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to radījuši, lai ilgstoši nodrošinātu nevainojamu
veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko
neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes lasīšanai, lai sasniegtu vislabākos
rezultātus.
PIEDERUMI UN SAIMNIECĪBAS PRECES
AEG interneta veikalā atradīsiet visu, kas nepieciešams, lai visas jūsu AEG ierīces izskatītos
nevainojami un darbotos ar pilnu atdevi. Tāpat tur atradīsiet plašu piederumu klāstu, kas izstrādāts
un veidots pēc augstākajiem kvalitātes standartiem, – sākot no traukiem ēdiena gatavošanai līdz
galda piederumu groziem, no pudeļu turētājiem līdz maisiņiem delikātās veļas mazgāšanai...
Apmeklējiet interneta veikalu vietnē
www.aeg.com/shop
APMEKLĒJIET MŪSU MĀJAS LAPU, LAI IEPAZĪTOS AR:
- Izstrādājumiem
- Brošūrām
- Lietotāja rokasgrāmatām
- Problēmām un cēloņiem
- Informāciju par pakalpojumiem
www.aeg.com
4
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Jūsu drošības labad un lai nodrošinātu tās
pareizu izmantošanu, pirms mašīnas uzstādīšanas un pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, tai skaitā padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no
nevajadzīgām kļūdām un negadījumiem,
svarīgi parūpēties, lai visi cilvēki, kuri izmanto šo ierīci, pilnībā iepazītos ar tās lietošanu un drošības funkcijām. Saglabājiet
šīs norādes un parūpējieties, lai tās paliek
kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai visi tās lietotāji ierīces kalpošanas
laikā būtu pareizi informēti par tās izmantošanu un drošību.
•
•
- Izlasiet lietošanas pamācību pirms ierīces lietošanas.
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
• Mainīt ierīces specifikācijas vai mēģināt to
pārbūvēt ir bīstami.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot cilvēki (ieskaitot
bērnus) ar samazinātu jutību, ar ierobežotām fiziskām un garīgām spējām, bez pieredzes un zināšanām, ja vien viņiem netiek
nodrošināta pienācīga uzraudzība vai
sniegti norādījumi par ierīces darbību.
• Nodrošiniet, lai mazi bērni un mājdzīvnieki
nevarētu iekļūt veļas tilpnē. Lai to nepieļautu, pirms lietošanas pārbaudiet veļas tilpni.
• Dažādi priekšmeti, piemēram, monētas, saspraužamās adatas, naglas, skrūves, akmentiņi vai citi cieti un asi priekšmeti var
sabojāt ierīci, tādēļ tie nedrīkst tur nokļūt.
• Žāvētājā nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus
kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensdrošus audumus (ja ierīcei nav
īpašas žāvēšanas programmas), ar gumiju
oderētus priekšmetus un apģērbus vai spilvenus, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
• Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas spraudkontaktam var brīvi piekļūt.
• Pēc lietošanas, tīrīšanas un apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet remontēt veļas mazgājamo mašīnu pašrocīgi. Nepieredzējušas personas veikts remonts var radīt
savainojumus vai nopietnus ierīces darbī-
•
•
•
•
•
bas traucējumus. Sazinieties ar vietējo apkopes centru. Pieprasiet tikai oriģinālas rezerves daļas.
Priekšmetus, kas nosmērēti ar tādām vielām kā kulinārijas eļļa, acetons, benzīns,
petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un
vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā
jāizmazgā karstā ūdenī ar palielinātu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
Sprādziena risks: nekādā gadījumā nelieciet žāvētājā priekšmetus, kas bijuši saskarē ar viegli uzliesmojošiem šķīdumiem
(benzīnu, metilspirtiem, sausās tīrīšanas
šķidrumiem un tamlīdzīgām vielām). Šīs
vielas ir gaistošas, un tās var izraisīt sprādzienu. Var žāvēt tikai ūdenī mazgātus
priekšmetus.
Aizdegšanās risks: priekšmeti, kas notraipīti vai piesūkušies ar augu vai cepamo eļļu, var aizdegties, tāpēc tos nedrīkst likt žāvētājā.
Ja esat mazgājuši veļu ar traipu tīrītāju,
pirms likšanas žāvētājā jāveic papildu skalošanas cikls.
Pirms apģērba ievietošanas ierīcē pārliecinieties, ka kabatās nav nejauši palikuši sērkociņi vai gāzes šķiltavas
Kondensētais ūdens nav piemērots dzeršanai un ēdiena gatavošanai. Tas var radīt
veselības problēmas cilvēkiem un mājdzīvniekiem.
Nesēdiet un neatbalstieties uz ierīces durvīm. Ierīce var sasvērties.
BRĪDINĀJUMS
• Aizdegšanās risks! Lai novērstu
aizdegšanās risku, nekādā gadījumā neapturiet žāvētāju pirms
žāvēšanas cikla beigām, izņemot
gadījumus, kad visi priekšmeti
tiek ātri izņemti un izklāti, lai karstums izvēdinātos.
• Žāvētāja tuvumā nedrīkst novietot jēlkokvilnu.
• Pastāv risks saņemt elektrošoku! Nevērsiet pret iekārtas apakšdaļu augstspiediena
ūdens strūklu.
• Žāvēšanas cikla beigu daļa notiek bez karstuma (dzesēšanas cikls), tas nodrošina to,
5
ka visi priekšmeti paliek tādā temperatūrā,
kādā tiek netiek bojāti.
• Veļas žāvētāju nedrīkst izmantot, ja veļas
tīrīšanā ir lietoti industriāli tīrīšanas līdzekļi.
• Lai nepieļautu cita kurināmā patērējošu ierīču gāzu, tostarp atklātu liesmu iekļūšanu
atpakaļ telpā, pārbaudiet, vai telpā, kurā
uzstādīta ierīce, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
UZSTĀDĪŠANA
• Šī ierīce ir smaga. Ievērojiet piesardzību,
pārvietojot ierīci.
• Izsaiņojot pārbaudiet, vai tai nav bojājumu.
Ja rodas šaubas, sazinieties ar apkopes
centru.
• Visi iesaiņojuma materiāli pirms lietošanas
jānoņem. Pretējā gadījumā var rasties bīstami izstrādājuma bojājumi. Skatiet attiecīgo lietošanas rokasgrāmatas sadaļu.
• Jebkādus šīs iekārtas uzstādīšanai nepieciešamos elektroinstalācijas darbus drīkst
veikt tikai kvalificēts elektriķis vai cita kompetenta persona.
• Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto pret
sienu
• Ja ierīce uzstādīta uz paklāja vai līdzīgas
virsmas, noregulējiet kājiņas. Zem ierīces
jānodrošina brīva gaisa plūsma.
• Pēc ierīces uzstādīšanas pārbaudiet, ka tā
nesaspiež vai nav novietota uz elektrības
kabeļa.
• Ja žāvētājs novietots uz veļas mašīnas,
jāizmanto statņu komplekts (papildu piederums) - skatiet sadaļu: "PIEDERUMI").
IZMANTOŠANA
• Šī iekārta paredzēta tikai izmantošanai mājās. Šo ierīci nedrīkst lietot citiem mērķiem.
• Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus drīkst
žāvēt žāvētājā. Ievērojiet norādījumus uz
veļas informatīvajām etiķetēm.
• Žāvētājā nedrīkst žāvēt nemazgātus apģērbus.
• Neievietojiet vairāk drēbju, nekā ieteikts. Ievērojiet maksimālo ievietojamo drēbju
daudzumu. Skatiet attiecīgo lietošanas rokasgrāmatas sadaļu.
• Pavisam slapjus un pilošus audumus nedrīkst likt žāvētājā.
• Apģērbi, kas bijuši saskarē ar gaistošiem
naftas produktiem, žāvēt mašīnā nedrīkst.
Ja tiek izmantoti gaistoši tīrīšanas šķidrumi,
iztīriet tos no apģērba pirms ievietošanas
ierīcē.
• Nekādā gadījumā nelietojiet žāvētāju, ja
elektrības padeves kabelis, vadības panelis, darba virsma vai pamatne ir bojāti tā, ka
var piekļūt iekšējām sastāvdaļām.
• Auduma mīkstinātājus vai līdzīgus izstrādājumus jālieto saskaņā ar veļas mīkstinātāja
ražotāja norādēm.
• Aizdegšanās risks! Nežāvējiet bojātus
priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu (spilvenus, žaketes, segas utt.).
Polsterējums var izkrist no žāvējamā
priekšmeta un izraisīt ugunsgrēku.
BĒRNU DROŠĪBA
• Šo ierīci bez uzraudzības nedrīkst lietot
mazi bērni un nespējīgi cilvēki.
• Bērni bieži vien neapzinās briesmas, kas
saistītas ar elektroierīču lietošanu. Mazi
bērni ir jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
BRĪDINĀJUMS
• Pastāv nosmakšanas risks! Iepakojuma sastāvdaļas (piem., plēve,
polistirols) var būt bīstamas bērniem - glabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.
• Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamā vietā.
• Nodrošiniet, lai mazi bērni vai mājdzīvnieki
nevarētu iekļūt veļas tilpnē.
ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCES
• Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet to.
• Sabojājiet durvju slēdzeni. Šādi bērni vai
dzīvnieki nevarēs iesprūst ierīcē. Pastāv
nosmakšanas risks.
6
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
IEPAKOŠANAS MATERIĀLI
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar
. Ievietojiet iepakojuma materiālus
simbolu
atbilstošos konteineros to otrreizējai pārstrādei.
uz produkta vai tā iepakojuma
Simbols
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi
un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt,
nepareizi izmetot atkritumos šo produktu. Lai
iegūtu detalizētāku informāciju par
atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu sazinieties
ar jūsu pašvaldību, saimniecības atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā jūs
iegādājāties šo produktu.
7
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Ūdens tvertne
2 Vadības panelis
7 Regulējamas kājiņas
8 Siltummaiņa durtiņas
3 Lūka (ar maināmu vēršanās virzienu)
4 Primārais filtrs
9 Siltummaiņa filtru vāciņš
10 Bloķēšanas regulatori
5 Slīdpoga siltummaiņa durtiņu atvēršanai
6 Gaisa plūsmas atveres
11 Tehnisko datu plāksnīte
8
PAPILDPIEDERUMI
KOMPLEKTS ŽĀVĒTĀJA
NOVIETOŠANAI UZ VEĻAS
MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
Šļūtene nevar mest cilpu. Ja iespējams, samaziniet šļūtenes garumu.
Uzmanīgi izlasiet komplektam pievienotās instrukcijas.
PAMATNE AR ATVILKTNI
Izstrādājuma nosaukums: SKP11
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja. Komplektu žāvētāja novietošanai un veļas mazgājamās mašīnas var izmantot tikai ar brošūrā
norādītajām veļas mazgājamām mašīnām.
Skatiet pievienoto brošūru.
Uzmanīgi izlasiet komplektam pievienotās instrukcijas.
IZTECINĀŠANAS KOMPLEKTS
Izstrādājuma nosaukums: PDSTP10.
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja.
Lai novietotu ierīci augstāk tādā līmenī, kas
ļauj ērtāk ievietot un izņemt veļu.
Atvilktni var izmantot veļas glabāšanai, piem.,
lai glabātu dvieļus, tīrīšanas izstrādājumus
u.c.
Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.
ŽĀVĒŠANAS STATNIS
Izstrādājuma nosaukums: DK11.
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja (var
pievienot dažiem žāvētāju veidiem)
Uzstādīšanas komplekts kondensētā ūdens
iztecināšanai tvertnē, sifonā, notekā utt. Pēc
uzstādīšanas ūdens tvertne tiek automātiski
iztukšota. Ūdens tvertnei jāpaliek ierīcē.
Uzstādītajai šļūtenei jāatrodas ne zemāk kā
50 cm un ne augstāk kā 1 m no grīdas līmeņa.
Var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja (var
pievienot dažiem žāvētāju veidiem)
Žāvēšanas plaukts ļauj droši žāvēt žāvētājā:
9
• sporta apavus;
• vilnu;
• mīkstās rotaļlietas;
• dāmu veļu.
Žāvēšanas statnis ļauj droši žāvēt žāvētājā:
10
VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
6
7
1 Programmu pārslēgs
Ieslēgt/Izslēgt
2 Piespiediet taustiņu
Programmu
indikatori
3
4 Taustiņš
5 Taustiņš
8
9
Simbols
maksimāla īpaši stipra sausuma pakāpe
Reverss Plus
Pretburz. Fāze
8 Taustiņš
9 Taustiņš
10 Displejs
Žāvēšanas laiks
Signāls
Apraksts
vidēja īpaši stipra
sausuma pakāpe
Sausa Plus
6 Taustiņš
7 Taustiņš
10 11 12
Reverss plus
m/
m
pretburzīšanās laiks
žāvēšanas cikla fāzes indikators
Atliktais starts
atdzesēšanas cikla
fāzes indikators
Sākt/Pauze
11 Taustiņš
ūdens tvertnes izsūknēša12 Indikatori:
na,
primārā filtra tīrīšana,
siltummaiņa filtru tīrīšana
kroku novēršanas
cikla fāzes indikators
aktivizēta bērnu drošības funkcija
DISPLEJS
atliktais starts
cikla laika norāde
Simbols
Apraksts
noklusējuma sausuma pakāpe
laika programmas izvēle (10 min. – 2 st.)
-
atliktā starta izvēle
(30 min. – 20 st.)
11
PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS
Notīriet žāvētāja tilpni ar mitru drānu vai iestatiet \istu programmu (piem., 30 minūšu garu
programmu), ievietojot mitras drānas.
UZMANĪBU
Kompresors un tās sistēma žāvētājā ir piepildīta ar īpašu līdzekli, kas nesatur fluorhloro-
gļūdeņražus. Šai sistēmai jāpaliek nospriegotai. Sistēmas bojājumi var izraisīt noplūdi un
ierīces bojājumus.
Žāvēšanas cikla sākumā (3–5 min) iespējams
nedaudz augstāks skaņas līmenis. Tas notiek
sakarā ar kompresora ieslēgšanos, tāpat kā
citām ierīcēm, kuras darbina ar kompresoru:
ledusskapjiem, saldētavām.
PROGRAMMAS
Programmas
Ielāde1)
Īpašības
Pieejamās
funkcijas
Kokvilna
Ļoti sausa
Ievietošanai
skapī 2)
nai 2)
Gludināša-
Džinsi
Gultas veļa
Spilveni
7 kg
Lai žāvētu kokvilnas izstrādājumus. Žāvēšanas līmenis: īpaši
sauss.
viss, izņemot
Reverss
Plus un
Žāvēšanas laiks
7 kg
Lai žāvētu kokvilnas izstrādājumus. Žāvēšanas līmenis: ievietošanai skapī.
viss, izņemot
Reverss
ŽāPlus un
vēšanas laiks
7 kg
Lai žāvētu kokvilnas izstrādājumus. Žāvēšanas līmenis: piemērots gludināšanai.
viss, izņemot
Reverss
ŽāPlus un
vēšanas laiks
7 kg
Brīvā laika apģērbiem, piem.,
džinsiem, sporta džemperiem ar
dažādu materiāla biezumu (piem.,
apkaklē, aprocēs un vīlēs).
viss, izņemot
Reverss
Plus un
Žāvēšanas laiks
3 kg
Lai žāvētu tādu gultas veļu, kā:
vienvietīgais un divvietīgais palags, spilvendrāna, gultas pārklājs.
viss, izņemot
Reverss
ŽāPlus un
vēšanas laiks
Lai žāvētu vienvietīgās vai divvietīgās segas (ar spalvu, dūnu vai
sintētisko saturu).
viss, izņemot
Reverss
Plus un Pretburz. Fāze un
Žāvēšanas
laiks
3 kg
Auduma atzīme
12
Programmas
Laiks
Mix ļoti
ātra
Ielāde1)
Īpašības
Pieejamās
funkcijas
7 kg
Lai žāvētu veļu ar lietotāja iestatīto laiku. Laika vērtībai jāatbilst ielādes daudzumam. Lai žāvētu vienu veļas gabalu vai nelielu daudzumu veļas iesakām izmantot īsos
laikus.
viss, izņemot
Sausa Plus
un
Reverss
Plus
3 kg
Lai žāvētu kokvilnu un sintētiskos
audumus, izmanto zemu temperatūru.
viss, izņemot:
viss, izņemot
Reverss
Plus un
Žāvēšanas laiks
Sintētika
Ļoti sausa
Ievietošanai
skapī 2)
nai
Gludināša-
gludināt
ģērbs
ģērbs
Viegli
Sporta ap-
Sporta ap-
3,5 kg
Lai žāvētu biezus vai daudzslāņainus audumus, piemēram, puloverus, gultasveļu, galdautus.
viss, izņemot
Žāvēšanas
laiks
3,5 kg
Lai žāvētu plānus audumus, kas
netiek gludināti, piemēram, parastus kreklus, galdautus, mazuļu
drēbes, zeķes, dāmu veļu ar vaļa
ūsām vai stieplēm.
viss, izņemot
Žāvēšanas
laiks
3,5 kg
Lai žāvētu plānus audumus, kas
arī jāgludina, piemēram, adījumi,
krekli.
viss, izņemot
Žāvēšanas
laiks
1 kg
(vai 5
krekli)
Lai žāvētu viegli aprūpējamus audumus, tādus kā krekli un blūzes;
lai tos būtu jāgludina pēc iespējas
mazāk. Rezultāti var atšķirties atkarībā no auduma un apdares veida. Uzreiz ievietojiet audumus žāvēšanas tvertnē. Pēc cikla beigām
nekavējoties izņemiet izžāvētās
drēbes un novietojiet uz pakaramajiem.
viss, izņemot
Reverss
Plus un
Žāvēšanas laiks
2 kg
Sauss āra apģērbs, tehniskais,
sporta apģērbs, dūnu audumi,
ūdensnecaurlaidīgas un gaisu
caurlaidīgas jakas, īsi virssvārki ar
izņemamu vilnas vai iekšējo silto
oderi.
viss, izņemot
Reverss
Plus un Pretburz. Fāze un
Žāvēšanas
laiks
2 kg
Sporta tērpu, plānu un vieglu audumu, mikrošķiedru, poliestera,
kas netiek gludināti, žāvēšanai.
viss, izņemot
Reverss
Plus un
Žāvēšanas laiks
Auduma atzīme
13
Programmas
Zīds/
Smalkā veļa
Vilna - atsvaidzināšana
Ielāde1)
Pieejamās
funkcijas
Īpašības
1 kg
Zīda žāvēšanai ar siltu gaisu un
liegu kustību.
viss, izņemot
Reverss
ŽāPlus un
vēšanas laiks
1 kg
Lai atsvaidzinātu vilnas apģērbus.
Audums kļūst mīksts un maigs.
Mēs iesakām izņemt veļu uzreiz
pēc programmas beigām.
Signāls ,
Žāvēšanas laiks
3),
Atliktais
starts
Auduma atzīme
1) sausu drēbju maksimālais svars
2) Tikai pārbaudes iestādēm:
veiktspējas pārbaudei izmantojiet standarta programmas, kas norādītas EN 61121 dokumentā. Ja
atlikušais veļas mitruma līmenis nav pieņemams, noregulējiet programmu, izmantojot funkciju
Sausa
Plus .
3) Tikai ar žāvēšanas plauktu — skatiet sadaļu PAPILDPIEDERUMI
IERĪCES LIETOŠANA
VEĻAS SAGATAVOŠANA
Žāvējiet tikai tādus apģērbus, kurus
drīkst žāvēt žāvētājā. Pārliecinieties,
vai apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā.
Pārbaudiet uzlīmes uz drēbēm.
Auduma atzīme
Īpašība
Paredzēta žāvēšanai veļas žāvētājā
Paredzēta žāvēšanai veļas žāvētājā standarta temperatūrā
Paredzēta žāvēšanai veļas žāvētājā pazeminātā temperatūrā
Nav paredzēta žāvēšanai veļas
žāvētājā
Pareizi sagatavojiet veļu:
• aizveriet rāvējslēdžus, izgrieziet uz kreiso
pusi dūnu pārsegus un piesieniet vaļīgas
lences (piem., priekšautu lentes) - veļa var
satīties
• pārliecinieties, ka kabatas ir tukšas - izņemiet visus metāla priekšmetus (papīra saspraudes, saspraužamās adatas utt.);
• izgrieziet apģērbus ar divām auduma kārtām uz āru (piem., žāvējot vējjaku ar kokvilnas oderi, kokvilnas slānim jābūt ārpusē).
Žāvējiet tikai:
• kokvilnu un linu, izmantojot Kokvilna programmas;
• sintētiku un jauktus audumus ar Sintētika
programmām;
• atsevišķi spilgtas krāsas izstrādājumus un
gaišus izstrādājumus - krāsas var plukt;
• kokvilnas trikotāžu un adījumus, izmantojot
tikai piemērotas programmas - apģērbi var
sarauties.
Neievietojiet ierīcē vairāk drēbju nekā
maksimāli atļautais daudzums, kas ir
7kg.
14
VEĻAS IEVIETOŠANA
1.
2.
3.
PROGRAMMAS IESTATĪŠANA
Atveriet ierīces durvis
Ievietojiet veļu, nepieblīvējot tilpni.
Aizveriet ierīces durvis.
UZMANĪBU
Neiespiediet veļu starp ierīces durvīm
un gumijas blīvi.
IESLĒDZIET IERĪCI
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt , lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Kad ierīce ieslēgta, displejā parādās daži rādījumi.
Funkciju taustiņu simbolu saraksts
Ieslēgt/Izslēgt
Sausa Plus
Lai iestatītu programmas, izmantojiet programmu pārslēgu. Displejā parādās iespējamais programmas darbības laiks.
Redzamais žāvēšanas laiks paredzēts 5 kg veļas, izmantojot kokvilnas
un džinsu audumu programmas. Pārējām programmām žāvēšanas laiks
saistīts ar ieteicamo veļas daudzumu.
Žāvēšanas laiks, izmantojot kokvilnas
un džinsu audumu programmas, ja ievietots vairāk par 5 kg, ir ilgāks.
Reverss Plus
ĪPAŠĀS FUNKCIJAS
Pretburz. Fāze
Līdz ar programmu jūs varat iestatīt vienu vai
vairākas īpašās funkcijas.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju, piespiediet attiecīgo taustiņu.
Signāls
Žāvēšanas laiks
Atliktais starts
Sākt/pauze
AUTOMĀTISKĀ GAIDĪŠANAS
FUNKCIJA
Lai samazinātu enerģijas patēriņu, automātiskā gaidstāves funkcija deaktivizē ierīci:
• ja taustiņš Sākt/Pauze netika piespiests
piecu minūšu laikā;
• piecas minūtes pēc programmas beigām.
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt , lai ieslēgtu ierīci.
Kad funkcija aktivizēta, iedegas virs taustiņa
izvietotais indikators vai simbols displejā.
FUNKCIJA SAUSA PLUS
Šī funkcija palīdz izžāvēt apģērbu labāk. Iespējamas trīs izvēles iespējas:
- noklusējuma izvēle, kas saistīta ar programmu.
15
bu.
— izvēle, kas ļauj viegli izžāvēt apģērbu.
— izvēle, kas ļauj vairāk izžāvēt apģēr-
FUNKCIJA REVERSS PLUS
Lai uzmanīgāk žāvētu audumus, kas var būt
jūtīgi pret augstu temperatūru (piem., akrils,
viskoze). Šī funkcija palīdz arī samazināt krokas uz veļas. Audumiem, kur uz uzlīmes re.
dzams simbols
FUNKCIJA PRETBURZ. FĀZE
Pagarina pretburzīšanās fāzi (30 minūtes) žāvēšanas cikla beigās līdz 90 minūtēm. Šī funkcija neļauj veļai burzīties. Veļu var izņemt no
žāvētāja pretburzīšanās fāzes laikā.
FUNKCIJA SIGNĀLS
Kad aktivizēta skaņas signāla funkcija, jūs
dzirdēsiet skaņas signālu:
• programmas beigās;
• pretburzīšanās fāzes sākumā un beigās;
• ja cikls tiek pārtraukts.
Pēc noklusējuma skaņas signāls vienmēr ir ieslēgts. Šo funkciju var izmantot lai aktivizētu
vai deaktivizētu skaņu.
FUNKCIJA ŽĀVĒŠANAS LAIKS
Darbojas ar programmu Laiks . Ļauj lietotājam
iestatīt konkrētu žāvēšanas programmas laiku
no 10 minūtēm līdz 2 stundām (10 minūšu pakāpēs).
FUNKCIJA ATLIKTAIS STARTS
Ļauj atlikt žāvēšanas programmas
sākumu no 30 min. līdz 20 stundām.
1.
2.
3.
Iestatiet žāvēšanas programmu un funkcijas.
Vairakkārt nospiediet taustiņu Atliktais
starts , līdz displejā parādās vajadzīgais
,
atliktā starta periods, piemēram,
ja programmai jāaktivizējas pēc 12 stundām.
Lai aktivizētu funkciju Atliktais starts , nospiediet taustiņu Start/Pause . Laiks līdz
startam samazinās displejā.
BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA
Ierīcei iespējams iestatīt bērnu drošības ierīci,
lai bērni nerotaļātos ar to. Bērnu drošības
funkcija bloķē visus taustiņus un programmu
pārslēgu (šī funkcija nenobloķē taustiņu Ieslēgt/Izslēgt ). Lai aktivizētu bērnu drošības
funkciju, piespiediet taustiņus Sausa Plus un
Reverss Plus vienlaikus, līdz displejā redzams
simbols . Lai deaktivizētu, atkal piespiediet
iepriekšminētos taustiņus, līdz simbols izzūd.
Bērnu drošības funkciju var aktivizēt:
• pirms taustiņa Sākt/Pauze piespiešanas —
ierīci nevar ieslēgt
• pēc taustiņa Sākt/Pauze piespiešanas —
visi taustiņu un programmu pārslēgs tiek
deaktivizēti.
PROGRAMMAS AKTIVIZĒŠANA
Lai aktivizētu programmu, nospiediet taustiņu
Sākt/Pauze . Indikators virs taustiņa kļūst sarkans.
NOMAINIET PROGRAMMU
Lai mainītu programmu, piespiediet taustiņu
Ieslēgt/Izslēgt , lai izslēgtu ierīci. Piespiediet
taustiņu Ieslēgt/Izslēgt , lai ieslēgtu ierīci, un
tad atkārtoti iestatiet programmu.
PROGRAMMAS BEIGĀS
Kad žāvēšanas cikls beidzies, displejā mirgo
simbols . Ja aktivizēta funkcija Signāls , vienu minūti skan pārtraukts skaņas signāls.
Lai izņemtu veļu:
1. Turiet piespiestu taustiņu Ieslēgt/Izslēgt
divas sekundes, lai izslēgtu ierīci.
2. Atveriet ierīces durvis.
3. Izņemiet veļu.
4. Aizveriet ierīces durvis.
Pēc katra žāvēšanas cikla:
• iztīriet filtru;
16
• iztukšojiet ūdens tvertni.
(Skatiet sadaļu APKOPE UN TĪRĪŠANA.)
17
PADOMI UN IETEIKUMI
IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI
• Nelietojiet veļas mīkstinātāju mazgāšanas
laikā, ja gatavojaties likt veļu žāvētājā. Žāvētājā ieliktā veļa automātiski kļūst mīksta.
• Izmantojiet kondensātu kā destilēto ūdeni,
piemēram, gludināšanai ar tvaiku. Ja nepieciešams, iepriekš attīriet kondensātu (piemēram, izmantojot kafijas filtru), lai likvidētu
mazas pūku paliekas.
• Vienmēr gādājiet par to, lai gaisa plūsmas
atveres ierīces apakšā nebūtu nosprostotas.
• Ievērojiet programmu sadaļā noteiktos ielādes daudzumus.
• Pārliecinieties, ka ierīces uzstādīšanas pozīcijā gaiss plūst brīvi.
• Tīriet primāro filtru pēc katra žāvēšanas cikla.
• Tīriet siltummaiņa filtrus, kad attiecīgais indikators parādās uz vadības paneļa.
• Pirms žāvēšanas rūpīgi izgrieziet veļu.
VIDĒJĀS VEĻAS SVARA
MĒRVIENĪBAS
peldmētelis
1200 g
segas pārvalks
700 g
vīriešu darba krekls
600 g
vīriešu pidžama
500 g
palags
500 g
galdauts
250 g
vīriešu krekls
200 g
naktskrekls
200 g
spilvendrāna
200 g
dvielis
200 g
blūze
100 g
dāmu biksītes
100 g
vīriešu apakšbikses
100 g
salvete
100 g
galdauts
100 g
ŪDENS CIETĪBA UN VADĀMĪBA
Ūdens cietības pakāpe var atšķirties dažādās
vietās. Ūdens cietības pakāpe ietekmē ūdens
vadāmību un vadāmības sensora darbību ierīcē. Ja jūs zināt ūdens vadāmības vērtību, jūs
varat noregulēt sensoru, lai gūtu labākus žāvēšanas rezultātus.
Lai mainītu vadāmības sensoru:
1. Pagrieziet programmu pārslēgu pret atbilstošo programmu.
2. Vienlaikus piespiediet taustiņus Sausa
Plus un Pretburz. Fāze . Turiet piespiestus, līdz displejā parādās simboli:
–
zema vadītspēja <300 µS/cm
–
vidēja vadītspēja 300-600
µS/cm
–
augsta vadītspēja >600 µS/
cm
3. Vairakkārt piespiediet taustiņu Sākt/Pauze , līdz iestatīts nepieciešamais līmenis.
4. Lai iegaumētu iestatījumu, vienlaikus piespiediet taustiņus Sausa Plus un Pretburz. Fāze .
ŪDENS TVERTNE PILNA –
INDIKATORS
Pēc noklusējuma indikators vienmēr ir iedegts. Tas iedegas cikla beigās vai arī tad,
kad ūdens tvertne ir pilna. Lietojot ārējo ierīci
ūdens novadīšanai, indikators var būt izslēgts.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu indikatoru:
1. Pagrieziet programmu pārslēgu pret atbilstošo programmu.
2. Piespiediet vienlaikus taustiņus Sausa
Plus un Signāls un turiet tos piespiestus,
līdz parādās pareizais iestatījums:
– indikators izdziest un kļūst redzams
- indikators ir pastāsimbols
vīgi izslēgts;
– indikators ieslēgts un kļūst redzams
- indikators aktivisimbols
zēts.
18
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
PRIMĀRĀ FILTRA TĪRĪŠANA
Filtrā uzkrājas pūkas. Pūkas rodas,
žāvējot drēbes žāvēšanas tvertnē.
Katra cikla beigās attiecīgais indikators (primārā filtra tīrīšana) ir ieslēgts, lai jums paziņotu, ka jāiztīra filtrs.
Lai iztīrītu primāro filtru:
1.
Atveriet durtiņas.
2.
Izvelciet filtru.
3.
Atveriet filtru.
19
4.
Ar mitru roku iztīriet filtru.
5.
Ja nepieciešams, notīriet filtru ar siltu
ūdeni un suku.
Aizveriet filtru.
6.
Izņemiet pūkas no filtra ligzdas. Šim darbam varat izmantot putekļsūcēju.
Ievietojiet filtru filtra ligzdā.
7.
UZMANĪBU
Nedarbiniet žāvēšanas tvertni, ja primārais filtrs nav uzstādīts vai tas ir
bojāts vai nosprostots.
Tīriet primāro filtru pēc katra žāvēšanas cikla. Aizsērējis filtrs paildzina
cikla laiku un izraisa augstāku enerģijas patēriņu.
ŪDENS TVERTNES IZTUKŠOŠANA
Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas
cikla.
Ja ūdens tvertne ir pilna, programma automātiski apstāsies un iedegsies tilpnes iztukšošanas indikators. Lai atsāktu programmu, iztukšojiet ūdens tvertni un piespiediet starta taustiņu.
Lai ūdens tvertne iztukšotos automātiski, jūs varat uzstādīt ūdens iztukšošanas piederumu (skat. sadaļu: PIEDERUMI)
20
Lai iztukšotu ūdens tvertni:
BRĪDINĀJUMS
Saindēšanās risks. Kondensētais
ūdens nav piemērots dzeršanai un
ēdiena gatavošanai.
Kondensēto ūdeni var izmantot kā
destilēto ūdeni, piemēram, gludināšanai ar tvaiku. Ja nepieciešams, vispirms izfiltrējiet kondensātu (piem.
caur kafijas filtru), lai iztīrītu atlikušas
pūkas vai šķiedras.
1.
Pavelciet ūdens tvertni.
2.
Novietojiet ūdens tvertni horizontālā pozīcijā.
3.
Izbīdiet plastmasas savienotāju ārā un izlejiet ūdeni izlietnē vai līdzīgā vietā.
4.
Iebīdiet plastmasas savienotāju atpakaļ
un uzstādiet ūdens tvertni.
SILTUMMAIŅA FILTRU TĪRĪŠANA
Ja attiecīgais indikators (siltummaiņa filtru tīrīšana) ieslēdzas, filtri ir jāiztīra.
21
Lai iztīrītu filtrus:
1.
Atveriet lūku.
2.
Pārbīdiet atbloķēšanas pogu lūkas atvēruma apakšā un atveriet kondensatora
durtiņas.
3.
Pagrieziet bloķēšanas ietaisi, lai atvērtu
siltummaiņa vāciņu.
4.
Nolaidiet siltummaiņa filtru vāciņu.
22
5.
Paceliet primāro filtru. Turiet siltummaiņa
filtru un velciet to ārā no apakšējā nodalījuma.
6.
Pavelciet āķi, lai atvērtu filtru.
7.
Ar mitru roku iztīriet filtru. Ja nepieciešams, notīriet filtru ar siltu ūdeni un suku.
Aizveriet filtru.
23
UZMANĪBU
Nedarbiniet veļas žāvētāju, kad siltummaiņa filtri nosprostoti ar pūkām.
Tas var bojāt žāvēšanas tvertni. Tas
arī palielina enerģijas patēriņu.
Tīrot siltummaiņa nodalījumu, neizmantojiet asus priekšmetus.
Neizmantojiet veļas žāvēšanas tvertni
bez filtriem.
TILPNES TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS
Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no
elektrības.
8.
Iztīriet mazo filtru no pamatnes
9.
Ja nepieciešams, vienu reizi ik pēc 6 mēnešiem, izņemiet pūkas siltummaiņa nodalījumā. Varat lietot putekļu sūcēju.
10.
Novietojiet atpakaļ mazo filtru un siltummaiņa filtru.
11.
Aizveriet siltummaiņa vāciņu.
12.
Aizveriet bloķēšanas ietaisi, līdz tā noklikšķ.
13.
Aizveriet siltummaiņa filtru vāciņu.
14.
Aizveriet siltummaiņa vāciņu.
15.
Ielieciet primāro filtru.
Lai notīrītu tilpnes iekšējo virsmu un tilpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.
UZMANĪBU
Netīriet tilpni ar tērauda suku vai
abrazīviem materiāliem.
VADĪBAS PANEĻA UN APVALKA
TĪRĪŠANA
Lai notīrītu vadības paneli un apvalku, izmantojiet standarta neitrālu mazgāšanas līdzekli.
Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet nomazgātās
virsmas var mīkstu drānu.
24
UZMANĪBU
Tīrot ierīci, nelietojiet mēbeļu tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas līdzekļus,
var var izraisīt koroziju.
25
PROBLĒMRISINĀŠANA UN APKALPOŠANA
PROBLĒMRISINĀŠANA
Problēma1)
Žāvēšanas
tvertne nedarbojas.
Neapmierinošs žāvēšanas rezultāts.
Lūka nav aizvērta.
Displejā redzams paziņojums Err (Kļūda).
Iespējamais iemesls
Risinājums
Žāvēšanas tvertne nav pieslēgta
elektrotīklam.
Ievietojiet spraudkontaktu kontaktligzdā. Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalācijā).
Ierīces lūka ir atvērta.
Aizveriet ierīces lūku.
Taustiņš Ieslēgt/Izslēgt nebija piespiests.
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt .
Nav piespiests taustiņš Sākt/Pauze .
Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze .
Ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.
Piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt .
Izvēlēta nepareiza programma.
Izvēlieties atbilstošu programmu. 2)
Filtrs ir aizsērējis.
Iztīriet filtru. 3)
Funkcija Sausa Plus bija iestatīta minimālajā režīmā.
Mainiet funkcijas Sausa Plus režīmu
uz vidēju vai maksimālo.
Kondensators ir aizsērējis.
Iztīriet kondensatoru. 3)
Ievietots pārāk daudz veļas.
Ievērojiet maksimālo ievietojamo
drēbju daudzumu.
Gaisa plūsmas restes nosprostojušās.
Notīriet ierīces apakšpusē uzstādītās
gaisa plūsmas restes.
Netīrumi uz veļas tilpnes iekšējās
virsmas.
Notīriet veļas tilpnes iekšējo virsmu.
Pārāk augsts ūdens cietības līmenis.
Iestatiet piemērotu ūdens cietības pakāpi4).
Filtrs nav nofiksēts.
Ievietojiet filtru pareizajā pozīcijā.
Veļa iesprūdusi starp lūku un blīvējumu.
Ievietojiet veļu tilpnē pareizi.
Jūs centāties mainīt programmu vai
funkciju pēc cikla sākuma.
Izslēdziet un ieslēdziet žāvēšanas
tvertni. Izvēlieties jaunu programmu.
Funkcija, kuru cenšaties aktivizēt, nav Izslēdziet un ieslēdziet žāvēšanas
piemērota izvēlētajai programmai.
tvertni. Izvēlieties jaunu programmu.
Nav veļas tilpnes apgaismo- Bojāts veļas tilpnes apgaismojums.
juma5)
Sazinieties ar servisa centru, lai nomainītu veļas tilpnes apgaismojumu.
Nepareiza laika parādīšanas kārtība
displejā.)
Laiks līdz cikla beigām tiek aprēķināts, pamatojoties uz veļas daudzumu un mitrumu.
Automātiska procedūra — tā nav nepareiza ierīces darbība.
Programma
neaktivizējas.
Ūdens tvertne ir pilna.
Iztukšojiet ūdens tvertni3), piespiediet
taustiņu Sākt/Pauze .
26
Problēma1)
Žāvēšanas
cikls par īsu.
Žāvēšanas
cikls par ilgu6)
Iespējamais iemesls
Risinājums
Pārāk mazs žāvējamo drēbju daudzums.
Izvēlieties atbilstošu laika programmu. Laika vērtībai jāatbilst ielādes
daudzumam. Lai žāvētu vienu veļas
gabalu vai nelielu daudzumu veļas iesakām izmantot īsos laikus.
Veļa pārāk sausa.
Izvēlieties laika programmu vai augstāku žāvēšanas pakāpi (piem., funkciju Ļoti sausa )
Filtrs ir aizsērējis.
Iztīriet filtru.
Ievietots pārāk daudz veļas.
Ievērojiet maksimālo ievietojamo
drēbju daudzumu.
Veļa nav pietiekami izgriezta.
Izgrieziet veļu pareizi.
Ļoti augsta temperatūra telpā — tā
nav nepareiza ierīces darbība.
Ja iespējams, samaziniet temperatūru telpā.
1) Ja displejā redzams kļūdas ziņojums (piem., E51): Izslēdziet un ieslēdziet žāvēšanas tvertni. Izvēlieties
jaunu programmu. Piespiediet taustiņu Sākt/Pauze . Vai nedarbojas? Sazinieties ar apkopes centru un
uzrādiet kļūdas kodu.
2) Aplūkojiet programmu aprakstu — skatiet sadaļu PROGRAMMAS
3) Skatiet sadaļu KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.
4) Skatiet sadaļu ŪDENS CIETĪBA nodaļā PADOMI UN IETEIKUMI
5) Tikai žāvētāji ar veļas tilpnes apgaismojumu.
6) Piezīme: pēc ne vairāk kā 5 stundu ilgas žāvēšanas cikls beidzas automātiski (skatiet sadaļu Žāvēšanas
cikls pabeigts).
27
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
augstums x platums x dziļums
850 x 600 x 600 mm (maks. 640 mm)
veļas tilpnes ietilpība
118 l
maksimālais dziļums ar atvērtu lūku
1090 mm
maksimālais platums ar atvērtu lūku
950 mm
pielāgojams augstums
850 mm (+ 15 mm - kājiņu regulēšana)
ierīces svars
59 kg
maksimālais ielādes apjoms
7 kg
spriegums
230 V
frekvence
50 Hz
vajadzīgais drošinātājs
4A
kopējā jauda
800 W
elektroenerģijas patēriņa klase
A
enerģijas patēriņš kWh/uz ciklu 1)
1,85 kWh
enerģijas patēriņš gadā
121,8 kWh
izmantošanas veids
Mājsaimniecībā
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra
no +5 °C līdz +35 °C
1) 7 kg kokvilnas, kas izgriezti ar 1000 apgr./min. ar atsauci uz EN 61121
28
UZSTĀDĪŠANA
IEKĀRTAS NOVIETOŠANA
• Veļas žāvētāju jāuzstāda tīrā vietā, kur neuzkrājas netīrumi.
• Ap ierīci jānodrošina brīva gaisa plūsma.
Pārliecinieties, ka priekšējās gaisa plūsmas
atveres ierīces apakšā nav nosprostotas.
• Lai līdz minimumam samazinātu vibrācijas
un troksni žāvētāja darbības laikā, tas jānovieto uz stabilas un plakanas virsmas.
• Kad ierīce novietota vajadzīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir izlīmeņota, izmantojot līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas, līdz ierīce pilnībā nolīmeņota.
• Nenoņemiet kājiņas. Nesamaziniet atstarpi
līdz grīdai, izmantojot biezus paklājus, grīdlīstēm utt. Tas var palielināt karstumu, kas
var traucēt ierīces darbībai.
• Žāvētājā radītā karstā gaisa temperatūra var pieaugt līdz 60 °C. Ierīci nedrīkst uzstādīt uz grīdas, kas
nav karstumizturīga.
• Darbinot žāvētāju, temperatūra telpā nedrīkst būt zemāka par +5 °C
un augstāka par +35 °C, jo tas var
nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas veiktspēju.
• Ja ierīci nepieciešams pārvietot,
tas jādara vertikāli.
• Neuzstādiet veļas žāvētāju aiz slēdzamām, bīdāmām vai durvīm ar
eņģēm ierīcei pretējā pusē, lai neierobežotu žāvētāja pilnīgu atvēršanu.
Žāvētāja augstumu var noregulēt. Lai to izdarītu, noregulējiet kājiņas (skatiet attēlu).
15mm
IZSAIŅOŠANA
UZMANĪBU
Pirms izmantošanas viss transporta iepakojumus ir jānoņem.
Lai noņemtu polistirola blokus:
1. Atveriet lūku.
2.
Izvelciet no veļas tilpnes divas plastmasas šļūtenes un polistirola blokus.
x2
UZSTĀDĪŠANA ZEM VIRSMAS
Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem
virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet attēlu).
29
600 mm
> 850 mm
600 mm
DURVJU VĒRŠANĀS VIRZIENA
MAIŅA.
Lietotājs var uzstādīt lūku pretējā pusē. Tas
var palīdzēt viegli ielikt un izņemt veļu vai, ja ir
kāds ierobežojums, lai instalētu iekārtu. (skatiet atsevišķo brošūru).
ELEKTRĪBAS PADEVES
PIESLĒGŠANA
• Pievienojiet mašīnu iezemētai kontaktligzdai saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
• Pārliecinieties, ka informācija uz tehnisko
datu plāksnītes atbilst jūsu elektrosistēmas
parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu drošu
kontaktligzdu.
• Nelietojiet vairākus kontaktspraudņus vai
pagarinātājus. Pastāv aizdegšanās risks.
• Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā servisa
centrā.
• Uzstādot ierīci, elektrības kabeli un spraudkontaktu ierīces aizmugurē nedrīkst saspiest vai sabojāt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz
strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
• Spraudkontaktam jābūt sausam.
30
31
www.aeg.com/shop
136917110-A-232011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising