Zanussi | ZTK123 | User manual | ZANUSSI ZTK123 Uživatelský manuál

BG
CS
HU
Ръководство за
употреба
Návod k použití
Használati útmutató
Барабанна сушилня
Bubnová sušička
Szárítógép
ZTK 123
2
18
33
Съдържание
Важна информация за безопасност _ _ _
Околна среда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Инсталиране _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Описание на уреда _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Преди първата употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Таблица на програмите _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сортиране и подготовка на прането _ _
2
4
5
7
8
8
9
Всекидневна употреба _ _ _ _ _ _ _ _ _
Почистване и поддръжка _ _ _ _ _ _ _ _
Как да постъпите, ако... _ _ _ _ _ _ _ _ _
Настройки на машината _ _ _ _ _ _ _ _
Технически данни _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сервиз _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10
12
15
16
17
17
Запазваме си правото на изменения
Важна информация за безопасност
ВАЖНО! В интерес на вашата
безопасност и за осигуряване на
правилна употреба, преди да
инсталирате и използвате уреда за
първи път, прочетете внимателно
настоящото ръководство за
потребителя, включително
препоръките и предупрежденията. За
да избегнете ненужни грешки и
злополуки, важно е да внимавате
всички хора, които използват уреда, да
са напълно запознати с неговата работа
и средствата за предпазване. Запазете
тези инструкции и се погрижете те да
останат към уреда, ако той бъде
преместен или продаден, така че всеки,
който го използва през целия му срок
на експлоатация, да бъде добре
информиран за употребата и
безопасността на уреда.
- Преди да използвате този уред,
прочетете книжката с инструкции.
Общи инструкции за безопасност
• Извършването на реконструиране и модифициране на този продукт по какъвто
и да било начин е опасно.
• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически и сетивни способности
или липса на опит и познания, освен ако
не бъдат наблюдавани или обучавани
за използване на уреда от човек, който
отговаря за тяхната безопасност.
2
• Внимавайте малки деца и домашни животни да не влизат в барабана. За да избегнете това, проверете в барабана
преди употреба.
• Всякакви предмети като монети, безопасни игли, карфици, пирони, винтове,
камъни или други твърди или остри материали могат да причинят сериозни повреди и не бива да се поставят в машината.
• За да се избегне опасност от пожар,
предизвикан от прекомерно сушене, не
използвайте уреда, за да сушите следните предмети: Възглавници, юргани и
т.н. (тези предмети натрупват топлина).
• Предмети като порест каучук (латексова
пяна), шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани, артикули с гумена основа
и дрехи или възглавници, снабдени с
подложки от порест каучук, не трябва да
се сушат в барабанната сушилня.
• Винаги изваждайте от контакта щепсела
на уреда след употреба, почистване и
техническо обслужване.
• При никакви обстоятелства не трябва да
се опитвате да поправяте уреда сами.
Ремонтите, извършени от неопитни хора, могат да причинят нараняване или
сериозни неизправности. Свържете се с
местния сервизен център. Винаги настоявайте за оригинални резервни части.
• Предмети, които са били замърсени с
препарати като мазнина за готвене, ацетон, бензин, газ, препарати за премахва-
•
•
•
•
не на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да
се перат в гореща вода с допълнително
количество перилен препарат, преди да
се сушат в барабанната сушилня.
Опасност от избухване: Никога не сушете в барабанната сушилня предмети,
които са били в контакт със запалителни
разтворители (бензин, метилов спирт,
течност за химическо чистене и други
подобни). Тъй като тези материали са
летливи, те могат да предизвикат експлозия. Сушете в барабанната сушилня само артикули, изпрани във вода.
Опасност от пожар: предмети, които са
били замърсени или напоени с растителна или готварска мазнина, представляват опасност от пожар и не трябва
да се поставят в барабанната сушилня.
Ако сте изпрали прането си с препарат
за премахване на петна, трябва да изпълните допълнителен цикъл на изплакване, преди да заредите барабанната
сушилня.
Уверете се, че няма случайно останали
запалки или кибрит в джобовете на дрехите, когато се зареждат в уреда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Риск от пожар! Никога не спирайте барабанната сушилня преди
края на цикъла на сушене, освен
ако ще извадите всички дрехи
бързо и ще ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
• Не трябва да се допуска натрупването на битова прах около сушилнята.
• Опасност от токов удар!Не пръскайте
върху уреда със струя вода.
• Заключителната част от цикъла на барабанната сушилня се извършва без нагряване (цикъл на охлаждане), за да се
гарантира, че дрехите ще останат при
температура, която няма да ги повреди.
• Барабанната сушилня не трябва да се
използва, ако за почистване са използвани промишлени химикали.
• Погрижете се да осигурите добра вентилация в помещението за монтиране, за
да избегнете обратен поток на газове в
помещението от уреди, които изгарят
други горива, включително с открит
огън.
Инсталиране
• Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
• Когато разопаковате електроуреда, уверете се, че той не е повреден. Ако имате
съмнение, не го използвайте, а се свържете със сервизния център.
• Всички опаковъчни материали трябва да
бъдат свалени преди употреба. Ако това
не бъде спазено, може да възникне сериозна повреда на уреда и друго имущество. Вижте съответния раздел в ръководството за потребителя.
• Всякакви електротехнически работи,
необходими за инсталирането на този
уред, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или компетентно лице.
• Трябва да се внимава, за да е сигурно,
че уредът не застъпва кабела на електрозахранването.
• Ако уредът е поставен върху под с килим, регулирайте крачетата, за да може
въздухът може свободно да циркулира
под уреда.
• След като уредът е инсталиран, уверете
се, че не затиска или застъпва електрозахранващия кабел.
Употреба
• Този електроуред е предназначен за домашна употреба. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели, освен
за тези, за които е проектиран.
• Перете само тъкани, които са направени
за машинно сушене. Следвайте инструкциите на етикета на всяка дреха.
• Не сушете в барабанната сушилня неизпрани дрехи.
3
• Не претоварвайте електроуреда. Вижте
съответния раздел в ръководството за
потребителя.
• Дрехи, които са много мокри и капят, не
бива да се поставят в сушилнята.
• Дрехи, които са били в контакт с летливи продукти, не трябва да се сушат в машина. Ако са използвани летливи почистващи течни препарати, те трябва много внимателно да се отстранят от дрехите, преди те да бъдат поставени в машината.
• Никога не дърпайте захранващия кабел,
за да махнете щепсела от контакта; винаги изваждайте кабела, като го държите за самия щепсел.
• Не използвайте барабанната сушилня,
ако захранващият кабел, командното табло, работният плот или основата са повредени, така че вътрешността на барабанната сушилня е станала достъпна.
• Омекотители на тъкани или подобни
препарати трябва да се използват според предписанията на производителя на
омекотителя на тъкани.
• Внимание - гореща повърхност: Не се
допирайте до повърхността на капачето
на осветлението на вратичката, когато
осветлението е включено.
(Само за сушилни, снабдени с вътрешно
осветление на барабана)
Безопасност за деца
• Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или от немощни лица
без надзор.
• Децата обикновено не осъзнават рисковете, свързани с електроуредите. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да
се гарантира, че няма да си играят с
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Опасност от задушаване! Опаковъчните материали (напр. пластмасово
фолио, полистирол) могат да бъдат
опасни за децата - съхранявайте ги
там, където децата нямат достъп.
• Пазете всички миялни препарати на сигурно място, далеч от местата, достъпни
за деца.
• Внимавайте деца или домашни животни
да не влизат в барабана.
Околна среда
Символът
върху продукта или
опаковката му показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакинските
отпадъци. Вместо това, той трябва да се
предаде в специализиран пункт за
рециклиране на електрическо и
електронно оборудване. Като се
погрижите този продукт да бъде изхвърлен
по подходящ начин, вие ще помогнете за
предотвратяване на възможните
негативни последствия за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха
могли да бъдат предизвикани от
неправилното изхвърляне като отпадък на
този продукт. За по-подробна информация
за рециклиране на този продукт се
обърнете към местната градска управа,
4
службата за вторични суровини или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Стар уред
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Извадете щепсела от контакта, когато няма да използвате повече машината. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете
заедно с щепсела. Разбийте ключалката
на вратата за зареждане. Така в машината
не могат да се заключат деца и да подложат живота си на риск.
Опаковъчни материали
Опаковъчните материали са безопасни за
околната среда и могат да се рециклират.
Пластмасовите компоненти са обозначени
с маркировка, напр. >PE<, >PS< и др. Изхвърляйте опаковъчните материали в съответния контейнер на местата за битови
отпадъци.
Екологични съвети
• В сушилнята прането става пухкаво и
меко. Затова не са необходими омекотители за тъкани при пране.
• Вашата сушилня ще работи най-икономично, ако:
– винаги поддържате вентилационните
отвори в основата на сушилнята незакрити;
– използвате посочените в прегледа на
програмите обеми на зареждане;
– осигурите добро проветрение в стаята, където е монтирана;
– почиствате микрофиния филтър и фината цедка след всеки цикъл на сушене;
– центрофугирате добре прането преди
сушене.
Консумацията на енергия зависи от
зададената в пералната машина скорост на центрофугиране По-висока скорост на центрофугиране – по-ниска консумация на електроенергия
Инсталиране
ВАЖНО! Уредът трябва да се мести във
вертикално положение, когато се
транспортира.
Разполагане на уреда
• За ваше удобство се препоръчва машината да се разполага близо до вашата
перална машина.
• Барабанната сушилня трябва да се монтира в чисто място, където няма да се
натрупва прах.
• Въздухът трябва да може да циркулира
свободно около уреда. Не закривайте
предната вентилационна решетка или
решетките за поемане на въздух отзад
на машината.
• За да се поддържат вибрациите и шумът на минимум, когато се използва сушилнята, тя трябва да е поставена върху здрава, нивелирана повърхност.
• Веднъж наместена в постоянното си работно положение, проверете дали сушилнята е абсолютно нивелирана с помощта на нивелир. Ако не е, повдигнете
или спуснете крачетата, докато се нивелира.
• Крачетата никога не трябва да се махат.
Не ограничавайте отстоянието от пода
чрез дебели килими, летви или други по-
добни. Това би могло да причини натрупване на топлина, която да повлияе
върху работата на уреда.
ВАЖНО!
• Отделяният от барабанната сушилня горещ въздух може да достигне температури до 60°C. Затова уредът не трябва
да се монтира върху подове, неустойчиви на високи температури.
• Когато барабанната сушилня работи,
стайната температура не трябва да е
по-ниска от +5°C и по-висока от +35°C,
тъй като това би могло да повлияе върху работата на уреда.
• Ако трябва да се премести уредът, той
трябва да се транспортира вертикално.
• Уредът не трябва да се монтира зад
врата, която се заключва, плъзгаща се
врата или врата с панти в срещуположната на тези на сушилнята страна, което
да ограничава пълното отваряне на вратичката на сушилнята.
Сваляне на предпазната
транспортна опаковка
ВНИМАНИЕ! Всички части на
транспортната опаковка болтове
трябва да бъдат извадени преди употреба.
5
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вратичката
трябва да се обръща само от
упълномощен сервизен техник.
Свържете се с вашия местен Сервизен
център. Техникът ще извърши обръщането срещу заплащане.
Специални принадлежности
1. Отворете вратата за зареждане
2. Свалете залепващите ленти, поставени в машината върху барабана.
3. Свалете калъфа от фолио и уплътненията от полистирол от машината.
Свързване в електрическата мрежа
Данните за напрежението на мрежата, вида на тока и необходимите предпазители
трябва да се вземат от табелката с данни.
Табелката с данни е поставена близо до
отвора за зареждане (вж. глава "Описание
на продукта").
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Производителят
не носи отговорност за щети или
наранявания при неспазване на горните
предпазни мерки за безопасност.
Ако захранващият кабел на машината
трябва да се подмени, това трябва да се
извърши от нашия сервизен център.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Захранващият
кабел трябва да бъде достъпен след
монтиране на машината.
Обръщане на вратичката
За да се улесни зареждането и изваждането на прането, вратичката може да се
обръща.
6
• комплект за надстрояване
Предлага се от вашия местен сервизен център или вашия дилър
Тези междинни монтажни комплекти могат да се използват за подреждане на
сушилнята и перална машина (с ширина
60 см и предно зареждане) като комплект от разположени една над друга
пералня-сушилня за пестене на място.
Пералната машина е отдолу, а сушилнята - отгоре.
Внимателно прочетете приложените към
комплекта инструкции.
• комплект за източване
Предлага се от вашия местен сервизен център или вашия дилър
Монтажен комплект за директно източване на кондензата в леген, сифон, канализация и др. Тогава резервоарът за
кондензат вече няма нужда да се източва, но трябва да остане на предвиденото за целта място в машината.
Внимателно прочетете приложените към
комплекта инструкции.
• поставка с чекмедже
Предлага се от вашия местен сервизен център или вашия дилър
За да разположите сушилнята на оптимална височина и да имате допълнително място за съхранение (напр. на пране).
Внимателно прочетете приложените към
комплекта инструкции.
Описание на уреда
Описание на уреда
1
2
9
3
8
4
7
6
5
1 Контролно табло
2 Филтри за валма
6 Вратичка на топлообменника
7 Резервоар за вода
3 Врата за зареждане
4 Вентилационна решетка
8 Топлообменник
9 Табелка с данни
5 Регулируеми крачета
1
2
3
4
7
1 Селектор на програмите и ключ за изключване на
2 Бутони за функции
3 Лампичка за състояние на функция
–
Лампичка за сушене
–
Лампичка за функцията Анти-гънки/Край
–
Лампичка за кондензатор
–
Лампичка за филтри
–
Лампичка за Резервоар за вода
4 Бутон
Start/Pause (Старт/Пауза)
Преди първата употреба
За да премахнете всички остатъци, които
може да са се получили при работата, избършете барабана на сушилнята с влажна
кърпа или изпълнете кратък цикъл на сушене (прибл. 30 мин.) с мокри дрехи в машината.
Приложение/свойства
ПАМУК ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
150
7 кг
Пълно сушене на дебели или многослойни тъкани, напр. хавлиени дрехи, хавлии.
ПАМУК СИЛНО
СУШЕНЕ
140
7 кг
Пълно сушене на дебели или многослойни тъкани, напр. хавлиени дрехи, хавлии.
ПАМУК СУШЕНЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ 1)
130
7 кг
Пълно сушене на тъкани с равномерна
дебелина, напр. хавлиени дрехи, трикотаж, хавлиени кърпи.
ПАМУК ВЛАЖНИ 1)
105
7 кг
За тънки тъкани, които трябва да се гладят, например трикотаж, памучни ризи.
ПАМУК СУШЕНЕ С ЮТИЯ 1)
85
7 кг
За тънки тъкани, които трябва да се гладят, например трикотаж, памучни ризи.
СИНТЕТИЧНИ
ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ
55
3 кг
Щателно сушене на дебели или многослойни тъкани, например пуловери, постелки и завивки, покривки за маса.
8
Маркировка за грижи
Програми
Време
в минути
(приблизително)
макс. зареждане (тегло сухи)
Таблица на програмите
СИНТЕТИЧНИ
СУШЕНЕ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ
Приложение/свойства
50
3 кг
За тънки тъкани, които не се гладят, например неизискващи грижи ризи, покривки
за маса, дрехи за бебета, чорапи, бельо с
пълнеж или нишки.
40
3 кг
За тънки тъкани, които трябва да се гладят, например трикотаж, памучни ризи.
7 кг
За спортно облекло като джинси, якета и
др. от материали с различни дебелини
(например по яките, маншетите и шевовете).
1)
СИНТЕТИЧНИ
СУШЕНЕ С
ЮТИЯ
ДЖИНСИ
130
Маркировка за грижи
макс. зареждане (тегло сухи)
Програми
Време
в минути
(приблизително)
1) В съответствие с IEC 61121
Сортиране и подготовка на прането
Сортиране на прането
• Сортирайте по тип тъкан:
– Памук/лен за програми в групата програми ПАМУЧНИ .
– Смеси и синтетични за програми в
програмната група СИНТЕТИЧНИ .
• Сортиране по етикета за грижи: Етикетът за грижи означава:
Сушене в барабанната сушилня
е възможно по принцип
Сушене при нормална температура
Сушене при намалена температура
Сушене в барабанната сушилня
не е възможно
ВАЖНО! Не поставяйте в уреда мокро
пране, за което не е указано на етикета за
грижи, че е подходящо за сушене в сушилня.
Този уред може да се използва за всякакво мокро пране, което е с етикет, че е подходящо за сушене в сушилня.
• Не сушете нови, цветни тъкани заедно с
дрехи със светъл цвят. Цветните тъкани
може да пуснат боя.
• Не сушете памучно жарсе и трикотаж с
програмата ДОПЪЛНИТЕЛНО СУШЕНЕ . Дрехите може да се свият!
9
Подготовка на прането
• За да избегнете заплитане на прането:
затворете циповете, закопчайте пликовете на юрганите и завържете свободните панделки или връзки (например на
престилки).
• Изпразнете джобовете. Извадете всички
метални предмети (кламери, безопасни
игли и др.).
• Обърнете дрехите с два слоя тъкани с
хастара навън (например, при анораци с
памучна подплата памучният слой трябва да е най-външен). Тези тъкани така
ще се изсушат по-добре.
ВАЖНО! Не претоварвайте електроуреда.
Наблюдавайте обема за макс.
натоварване.
Тегло на прането
Тип пране
Хавлия за баня
Тегло
1200 гр
Всекидневна употреба
Включване на машината
Завъртете превключвателя на програмите
на някоя програма. Машината се включва.
10
Тип пране
Тегло
Салфетка
100 гр
Покривка за легло
700 гр
Чаршаф
500 гр
Калъфка за възглавница
200 гр
Покривка за маса
250 гр
Хавлиена кърпа
200 гр
Малка покривка за чай
100 гр
Нощница
200 гр
Дамски шорти
100 гр
Мъжка работна риза
600 гр
Мъжка работна риза
200 гр
Мъжка пижама
500 гр
Блуза
100 гр
Мъжки слипове
100 гр
Отваряне на вратата и зареждане
на прането
1. Отворете вратата.
2. Заредете вашето пране (не
го насилвайте
навътре)
Избиране на програма
Завъртете селектора за програмите
на избраната програма. ИндикатоСТАРТ/ПАУрът
ЗА започва да мига.
ВНИМАНИЕ!
Не затискайте
прането вътре между вратата за зареждане и гуменото
уплътнение
3. Затворете
здраво вратата
за зареждане
Трябва да се
чуе щракване
на ключалката.
1
2
3
Избиране на допълнителни функции
Може да изберете от допълнителните
функции:
ФИНИ
бутон 1 ПАМУК ,
СИНТЕТИЧНИ
бутон 2 ФИНИ
нежно сушене с намалена температура
за чувствителни към температурата тъкани (напр. акрил, вискоза), обозначени
на етикета с:
ПАМУЧНИ ,
СИНТЕТИЧНИ
тип пране - избор на програми с контролирано време
Стартиране на програмата
Натиснете бутона
Старт/Пауза , за да
стартирате сушилнята, след като сте избрали програмата и опцията. Съответният
индикатор ще спре да мига. Ако селекторът на програмите е завъртян на друго положение, когато машината работи, звуковата аларма ще издаде сигнал и индикаторът за фаза на програмата ще премигне.
Барабанът се върти последователно в
двете посоки по време на сушене.
Всички програми за сушене завършват с
10 минутна охлаждаща фаза. След тази
фаза може да извадите прането.
Ако вратата на уреда или малката врата в
долната част е отворена, докато програмата работи, този бутон трябва да се натисне отново след затваряне на вратата, за
да се рестартира програмата от момента,
в който е била прекъсната. Този бутон
трябва също така да се натисне след спиране на тока и след повторно въвеждане
на резервоара за вода, ако е бил изпразнен по средата на програма, след светваРезервоар за вода.
не на индикаторът
И в двата случая индикаторът на бутона
Старт/Пауза мига, за да ви напомни, че
бутонът за стартиране трябва да се натисне отново.
Индикаторни лампички
Тези лампички показват следните функции:
•
Лампичка за сушене: Тази лампичка
означава, че уредът е във фаза сушене.
•
Лампичка Край на програмата: Тази
лампичка се включва в края на охлаждащата фаза, по време на фазата антигънки и в края на програмата.
•
Лампичка Резервоар за вода: Тази
лампичка означава, че уредът е във фаза сушене. Тази лампичка се включва в
края на програмата, за да ви напомни,
че резервоарът за вода трябва да се из11
празни. Ако тази лампичка светва по
време на дадена програма, това означава, че резервоарът за вода е пълен.
Звуковата аларма издава сигнал, програмата спира, лампичката на бутона
Старт/Пауза мига. Лампичката се включва също, когато резервоарът за вода не
е поставен правилно.
•
Лампичка за филтри: Тази лампичка
светва в края на програмата, за да ви
напомни, че филтрите трябва да се изчистят.
•
Лампичка за кондензатор: Светва на
всеки 80 цикъла, за да ви напомни, че
кондензаторът трябва да се изчисти.
Смяна на програма
За да смените програма, избрана по погрешка, след като е започнала, най-напред
завъртете селекторът за програмите на
- изключено положение. Програмата е отменена.
Програмата не може вече да се сменя
директно, щом е започнала веднъж.
Ако все пак има опит за смяна на програмата на копчето за програми или, ако бубутотон за функции (с изключение на
на Звукова аларма1)) е натиснат, лампичСТАРТ/ПАУЗА започва
ката на бутона
да мига постоянно в червено. Програмата
за сушене обаче не се влияе от това (защита на прането).
Почистване и поддръжка
Почистване на филтъра за мъх
За да сте сигурни, че уредът работи
идеално, филтрите за мъх на вратата и
пред барабана трябва да се почистват
след всеки цикъл на сушене.
ВНИМАНИЕ! Важно Не работете със
сушилнята без филтри за мъх или с
повредени или задръстени филтри за мъх.
1) Само сушилни с бутон за звукова аларма
12
В края на програмата
Ако прането не е преместено в края на цикъла, сушилнята извършва фаза анти-гънки (времетраене: максимум 30 минути).
Ако не извадите прането, сушилнята ще
спре автоматично в края на фазата антиКрай на програмата
гънки. Лампичките
Резервоар за вода остават светнати и
и
звуковата аларма звучи в продължение на
2 минути.
Завъртете селектора на програмите на по, за да изключите машината.
ложение
Извадете прането от барабана и внимателно проверете дали барабанът е празен.
Ако не възнамерявате да пускате още пране, затворете крана за водата. Оставете
вратичката отворена, за да предотвратите
формирането на плесен и неприятни миризми.
Ако отворите и след това затворите
вратата, преди да завъртите селектовсички лампички, съответстващи
ра на
на фазите за тази програма светват.
След всяка употреба
• Почистете филтрите.
• Изпразнете резервоарът за вода.
1. Отворете вратата за зареждане
2. След известен
период от време
върху филтрите се
образува патина
поради остатъците
от перилни препарати по прането Когато това стане, почистете филтрите с
топла вода и четка
Извадете филтъра
от вратата с издърпване.
3. Използвайте
влажна ръка, за да
почистите микрофиния филтър,
вграден в долната
част на отвора за
зареждане.
4. Махнете валмата
от филтъра за мъх,
за предпочитание с
помощта на навлажнена ръка за
тази цел.
Сменете филтъра.
Почистете топлообменника
Почистете кондензаторът, когато лампичКондензатор светне.
ката
Кондензаторът се намира в долната част
на кабинета зад малка вратичка.
1. За да отворите
2. Завъртете двата
вратата, бутнете
червени ограничизъбчето, както е по- теля надолу.
казано на снимката. По време на цикъла на сушене или
в края, е нормално
присъствието на
вода на повърхността на вмъкването на кондензатора.
3. Дръпнете кондензатора, като го
държите за дръжката.
4. Почистете го с
четка и го изплакнете, ако е необходимо под душа. Почистете го и отвън,
като отстраните
всичкия мъх. Почистете гуменото
уплътнение около
кондензатора и във
вътрешната част
на малката вратичка с влажна кърпа.
13
ВАЖНО! Не използвайте остри предмети
или прибори, за да почистите пространството между плочите, тъй като това може
да повреди кондензатора и да стане пропусклив. Поставете обратно кондензатора,
завъртете червените ограничители и затворете вратата.
ВАЖНО! Не използвайте този уред, ако
кондензаторът не е поставен.
Изпразване на резервоара за вода
Водата, извлечена от прането се кондензира вътре в машината и се събира в резервоар. Резервоарът трябва да се изпразни след всеки цикъл на сушене, за да
се осигури ефикасна работа на машината
при следващото използване. Пилотната
Резервоар за вода ви напомлампичка
ня за тази операция.
1. Отворете малката вратичка в долната част на кабинета.
2. Завъртете жълтия ограничител
нагоре
3. Извадете резервоара
4. Отворете малкия
капак и изпразнете
водата
5. Затворете малкия капак и и поставете обратно резервоара
6. Натиснете го докато не изщрака и
завъртете жълтия
ограничител надолу, докато заключи.
7. Затворете малката вратичка и натиснете бутона
СТАРТ/ПАУЗА отново, за да позволите на програмата
да продължи.
Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
абразиви или домакински телчета за
почистване на барабана
Варовик във водата или почистващи
препарати могат да образуват едва
видимо отлагане по вътрешността на барабана. Степента, до която се суши прането, вече не се открива надеждно. Прането
е по-влажно, отколкото се очаква, при изваждането му от сушилнята.
Използвайте стандартен домашен препарат за почистване (например на базата на
14
оцет) за изтриване на вътрешността и ребрата на барабана.
Почистване на командното табло и
корпуса
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
почистващи препарати за мебели или
агресивно действащи почистващи
препарати за почистване на машината
Използвайте влажна кърпа, за да изтриете
командното табло и корпуса.
Как да постъпите, ако...
Отстраняване на неизправности от
вас самите
Някои проблеми се дължат на липса на
проста настройка или пропуски, които могат да се отстранят лесно, без да се вика
техник. Преди да се свържете с местния
сервизен център, извършете изредените
по-долу проверки.
По време на работа с машината е възможно червената пилотна лампичка Старт/
Проблем
Сушилнята не работи.
Незадоволителни резултати от сушенето.
Пауза да мига, за да покаже, че машината
не работи.
Когато проблемът е отстранен, натиснете
бутона "Старт/Пауза" , за да пуснете отново програмата. Ако след всички проверки
проблемът продължава да съществува,
обърнете се към местния сервизен център.
Възможна причина
Отстраняване
Не е вкаран щепселът в контакта или предпазителят не
работи правилно.
Включете щепсела в контакта. Проверете предпазителя
на таблото (на домашната
инсталация).
Отворена врата за зареждане
Затворете вратичката.
Натиснали ли сте бутона
СТАРТ ПАУЗА ?
Натиснете бутона СТАРТ /
ПАУЗА отново.
Погрешно избрана програма
Изберете друга програма, когато сушите следващия път
(вж. глава „Преглед на програмите”).
Задръстени филтри за мъх
Почистете филтъра за мъх.
Задръстен филтър за валма.
Почистете филтъра за валма.
Топлообменник, задръстен с
валма.
Почистете топлообменника.
Претоварване с пране.
Спазвайте препоръчваните
обеми за зареждане.
15
Запушени отвори за вентилация в зоната на основата.
Открийте отворите за вентилация в зоната на основата.
Остатъци по вътрешната повърхност на барабана или
ребрата на барабана.
Почистете вътрешната повърхност на барабана и ребрата на барабана.
Врата за зареждане не
се затваря.
Фината цедка не е на мястото си и/или мрежестият филтър не е щракнал на място.
Монтирайте фината цедка и/
или щракнете големия мрежест филтър на място.
Когато е натиснат бутон
- машината не реагира.
Защита при сушене. Опцията Завъртете селектора на проне може вече да се задава
грамите на Изключено. Заслед старта на програмата
дайте програмата отново
Цикълът на сушене завършва бързо след
старт на програма Лампичката за функцията
Анти-гънки/Край светва.
Няма достатъчно заредено
пране или е твърде сухо за
избраната програма.
Неактивна програма,
лампичката на Резервоарът за вода свети.
Изпразнете резервоара за
конденз и след това пуснете
Пълен резервоар за конденз.
програмата с бутона СТАРТ/
ПАУЗА .
Цикълът на сушене трае
необичайно дълго време. Бележка: След над
5 часа цикълът на суше- Задръстен филтър за мъх
не спира автоматично
(вижте "Край на цикъл
на сушене").
Задайте програма за време.
Почистете филтъра за мъх.
Задръстен филтър за валма.
Почистете филтъра за валма.
Твърде голям обем за зареждане.
Намалете обема за зареждане.
Недостатъчно центрофугирано пране.
Прането трябва да се центрофугира адекватно.
Особено висока стайна температура. Временно изключване на компресора, за да се
избегне претоварване.
Автоматичен процес, няма
неизправност на уреда. Ако е
възможно, намалете стайната температура.
Настройки на машината
Постоянно изключване на ЗВУКОВАТА
АЛАРМА
1. Завъртете превключвателя на програмите на някоя програма.
16
2. Натиснете едновременно бутоните
Фини и
Памук /
Синтетични и
задръжте за приблизително 5 секунди.
3. Звуковата аларма е винаги изключена
по подразбиране.
Технически данни
височина x ширина x дълбочина
85 x 60 x 58 cm
обем на барабана
108 l
дълбочина при отворена врата за зареждане
109 см
регулируема височина
1,5 см
височината на уреда
37,5 кг
максимален обем на зареждане
7 кг
волтаж
230 V
необходим предпазител
10 A
обща консумирана мощност
2350 W
клас на енергийна ефективност
C
консумация на енергия КВч/цикъл1)
4,4 КВч
годишна консумация на енергия
298,7 КВч
вид употреба
Домашна
допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
1) 7 кг памук, центрофугирани при 1000 оборота в минута съгласно EN 61121
Сервиз
В случай на технически неизправности,
проверете най-напред дали не можете сами да отстраните проблема с помощта на
инструкциите за работа с помощта на инструкциите за работа - вижте глава „Как да
постъпите, ако...”
Ако не можете да поправите проблема сами, свържете се с Отдела за грижа за
клиента или някой от нашите обслужващи
партньори.
За да Ви помогнем бързо, са необходими
следните данни:
– Описание на модела
– Номер на продукта (PNC)
– Сериен номер (S No. на табелката с данни, закрепена върху уреда - за да го намерите, вж. глава Описание на продукта ))
– Вид повреда
– Съобщения за грешка, показвани на дисплея.
За да имате необходимите справочни номера за вашия уред под ръка, ви препоръчваме да си ги запишете тук:
Описание на
модела:
........................................
PNC:
........................................
Сер. №
........................................
17
Obsah
Důležitá bezpečnostní upozornění _ _ _ _
Životní prostředí _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tabulka programů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Třídění a příprava prádla _ _ _ _ _ _ _ _ _
18
20
20
22
23
23
24
Denní používání _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Čištění a údržba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Co dělat, když... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nastavení spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Servis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25
27
29
31
31
31
Zmĕny vyhrazeny
Důležitá bezpečnostní upozornění
Důležité V zájmu své bezpečnosti a
správného chodu spotřebiče si před jeho
instalací a prvním použitím pozorně
přečtěte návod k použití, včetně rad a
upozornění. Než začnete spotřebič
používat, je důležité se seznámit s jeho
provozem a bezpečnostními funkcemi.
Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby
zůstaly u spotřebiče i v případě jeho
přestěhování na jiné místo nebo prodeje
dalším osobám, aby se tak všichni
uživatelé po celou dobu životnosti
spotřebiče mohli řádně informovat o jeho
používání a bezpečnosti.
•
•
•
•
- Před použitím tohoto spotřebiče si
prosím přečtěte návod k použití.
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, které nejsou pod dozorem či vedením
osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
• Ujistěte se, že se malé děti či malá domácí
zvířata nemohou dostat do bubnu. Před
použitím proto raději vždy zkontrolujte
vnitřek bubnu.
• Jakékoliv předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné
tvrdé nebo ostré předměty mohou
spotřebič značně poškodit, a proto se žá18
•
•
•
dným způsobem nesmí do spotřebiče dostat.
Ve spotřebiči nesušte následující věci, protože jejich přesušení by mohlo způsobit požár: polštáře, pokrývky apod. (v těchto věcech se hromadí teplo).
V sušičce se nesmějí sušit předměty z pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Po použití, čištění nebo údržbě spotřebič
vždy odpojte od zdroje napájení.
Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič
svépomocí. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo k
vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní autorizované servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej,
aceton, benzín, petrolej, odstraňovače
skvrn, terpentýn nebo odstraňovače vosku
je nutné nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
Nebezpečí výbuchu! Nikdy v bubnové sušičce nesušte prádlo, na které byla použita
hořlavá rozpouštědla (benzín, metylalkohol, roztoky k chemickému čištění apod.).
Tyto látky jsou těkavé a mohly by způsobit
výbuch. V bubnové sušičce sušte pouze
prádlo vyprané ve vodě.
Nebezpečí požáru! Prádlo, které je poskvrněné nebo namočené v rostlinném oleji
nebo oleji na vaření se může vznítit a nesmí se proto sušit v sušičce.
• Pokud jste prádlo čistili čisticím
prostředkem na skvrny, musíte jej nechat
ještě jednou vymáchat pomocí přídavného
máchacího cyklu, a teprve pak jej vložit do
sušičky.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů,
které chcete vložit do spotřebiče, nezůstaly
plynové zapalovače nebo zápalky.
Upozornění
• Pokud zastavíte bubnovou sušičku
před koncem sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout a
rozprostřít tak, aby se teplo mohlo
rozptýlit. Nebezpečí požáru!
• Okolo bubnové sušičky se nesmí
hromadit chuchvalce vláken.
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Na spotřebič nikdy nestříkejte proudy vody.
• Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá
bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěno ponechání prádla v teplotě, která
prádlo nepoškodí.
• Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy
čištěné průmyslovými chemikáliemi.
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání
zpětnému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně otevřených topenišť
do místnosti.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování
spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není
spotřebič poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se
na servisní středisko.
• Všechny obaly je nutné před použitím
spotřebiče odstranit. Pokud nedodržíte tyto
pokyny, může dojít k vážnému poškození
spotřebiče nebo jeho funkcí. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
• Jakékoli elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět po-
uze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Když je instalace ukončena, zkontrolujte,
zda spotřebič nestojí na elektrickém
přívodním kabelu, přívodní hadici nebo vypouštěcí hadici.
• Je-li sušička umístěná na pračce, je nezbytné použít speciální spojovací soupravu
k umístění sušičky na pračku (volitelné
příslušenství).
Použijte
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než
pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo určené k sušení v sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
• Nevyprané prádlo v sušičce nesušte.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná část
tohoto návodu k použití.
• V sušičce nesušte promočené oděvy.
• Oděvy, které se dostaly do kontaktu s těkavými ropnými produkty, se nesmí sušit v
sušičce. Pokud jste na oděv použili těkavé
čisticí prostředky, musíte je z oděvu před
vložením do spotřebiče odstranit.
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel; vždy vytahujte uchopením
zástrčky.
• Nikdy sušičku nepoužívejte, pokud je
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec poškozený tak, že
je vnitřek sušičky přístupný.
• Avivážní přípravky nebo podobné
prostředky je nutné používat podle pokynů
jejich výrobce.
• Pozor - horký povrch! Při zapnutém světle se nedotýkejte krytu osvětlení dvířek.
(Pouze modely vybavené vnitřním osvětlením bubnu)
19
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí bez dozoru obsluhovat malé děti ani nemocné či jinak oslabené osoby.
• Děti si často neuvědomují nebezpečí spojená s elektrickými spotřebiči. Na malé děti
je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem
nehrály.
ren) může být pro děti nebezpečný Uložte jej proto mimo jejich dosah.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat
děti nebo malá domácí zvířata.
Upozornění
• Hrozí nebezpečí udušení! Obalový
materiál (např. plastové fólie, polysty-
Životní prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Starý spotřebič
Upozornění
Po každém použití sušičky vždy vytáhněte
zástrčku ze zásuvky. Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho i se zástrčkou. Zničte zámek plnicích dvířek. Děti se pak nemohou v
sušičce zavřít a ohrozit tak svůj život.
Obalový materiál
čeny značkami, např. >PE<, >PS<, apod.
Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál
ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v
místě svého bydliště.
Rady k ochraně životního prostředí
• Prádlo je po usušení v sušičce načechrané
a měkké. Při praní tedy nemusíte používat
aviváž.
• Sušička bude fungovat úsporněji, jestliže:
– budete udržovat větrací štěrbiny v podstavci vždy volné;
– budete sušit množství prádla podle
přehledu programů;
– budete místnost se sušičkou dobře větrat;
– vyčistěte mikro-jemný filtr a jemné síto
po každém sušicím cyklu;
– před sušením prádlo dobře odstředíte.
Spotřeba energie závisí na rychlosti
odstředění prádla v pračce. Vyšší rychlost odstředění - nižší spotřeba energie.
Obalový materiál neškodí životnímu prostředí
a je recyklovatelný. Plastové díly jsou ozna-
Instalace
Důležité Při přemísťování musí být spotřebič
ve svislé poloze.
20
Umístění spotřebiče
• Kvůli pohodlí doporučujeme umístit sušičku
v blízkosti pračky.
• Bubnovou sušičku je nutné instalovat na čisté místo, kde se nemohou usazovat nečistoty.
• Okolo sušičky musí volně cirkulovat
vzduch. Nezakrývejte přední větrací mřížku, ani mřížky přívodu vzduchu na zadní
straně spotřebiče.
• Sušička musí stát na pevném, rovném povrchu, který co nejvíce utlumí vibrace a
hluk zapnuté sušičky.
• Po instalaci sušičky na místo zkontrolujte
její dokonalé vyrovnání pomocí vodováhy.
Jestliže není správně vyrovnaná, zdvihněte
nebo snižte nožičky podle potřeby.
• Nožičky nikdy neodstraňujte. Nezakrývejte
volný prostor mezi sušičkou a podlahou
tím, že ji postavíte na koberce s vysokým
vlasem, prkénka apod. Pod sušičkou by se
pak hromadilo teplo a narušovalo její provoz.
Důležité
• Horký vzduch vypouštěný bubnovou sušičkou může dosáhnout teplot až 60°C.
Spotřebič se proto nesmí instalovat na
podlahy, které nejsou odolné vůči vysokým
teplotám.
• Při provozu bubnové sušičky nesmí být teplota místnosti nižší než +5°C nebo vyšší
než +35°C, protože teplota může ovlivnit
výkon spotřebiče.
• Je-li nutné spotřebič přemístit, přepravujte
ho ve svislé poloze.
• Spotřebič se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře a dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs
dvířek u spotřebiče tak, že by dvířka sušičky nešla úplně otevřít.
Odstranění bezpečnostních
přepravních prvků
Pozor Před použitím je nutné odstranit
všechny části přepravního balení
1. Otevřete plnicí
dvířka.
2. Uvnitř spotřebiče
odtrhněte lepicí proužky z horní části
bubnu.
3. Ze spotřebiče odstraňte fólii na hadici a
polystyrénové vycpávky.
Připojení k elektrické síti
Informace o síťovém napětí, typu proudu a
potřebných pojistkách jsou uvedeny na typovém štítku. Typový štítek je umístěn u plnících dvířek (viz část "Popis spotřebiče" .
Upozornění Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost za škody a zranění, k nimž
došlo v důsledku nedodržení výše uvedených
bezpečnostních pokynů.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel,
musí výměnu provést naše servisní středisko.
Upozornění Přívodní kabel musí být po
instalaci spotřebiče přístupný.
Změna směru otvírání dvířek
Směr otvírání dvířek můžete změnit, aby se
vám prádlo pohodlněji vkládalo a vytahovalo.
Upozornění Dvířka smí obrátit pouze
autorizovaný servisní technik.
Obraťte se prosím na místní servisní středisko. Servisní technik provede změnu směru
otevírání dvířek na vaše náklady.
21
Speciální příslušenství
• Spojovací souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
Tyto spojovací soupravy lze použít k umístění sušičky a automatické pračky (60 cm
široké, přední plnění) na sebe kvůli úspoře
místa. Automatická pračka je dole a sušička nahoře.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Vypouštěcí souprava
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
Instalační souprava pro přímé vypouštění
kondenzátu do umyvadla, sifonu, odpadu
apod. Kondenzační nádržka se tak již nemusí vylévat, musí však zůstat na svém
místě ve spotřebiči.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
• Podstavec se zásuvkou
K dispozici v servisním středisku nebo u
specializovaného prodejce
Slouží k instalaci sušičky do optimální výšky a poskytuje další úložný prostor (např.
pro prádlo).
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
Popis spotřebiče
Popis spotřebiče
1
2
9
3
8
4
7
6
5
1 Ovládací panel
2 Filtry na vlákna
5 Seřiditelné nožičky
6 Dvířka výměníku tepla
3 Plnicí dvířka
4 Větrací mřížka
7 Nádržka na vodu
8 Výměník tepla
22
9 Typový štítek
1
2
3
4
1 Volič programů a vypínač
2 Tlačítka funkcí
– Kontrolka
– Kontrolka
filtrů
3 Stavová kontrolka funkce
– Kontrolka
fáze Sušení
– Kontrolka
nádržky na vodu
– Kontrolka
nec cyklu
4 Tlačítko
kondenzátoru
Start/Pauza
fáze Proti pomačkání/Ko-
Před prvním použitím
Vytřete buben sušičky vlhkým hadříkem, nebo spusťte krátký sušicí cyklus (asi 30 min.) s
vlhkými hadříky uvnitř bubnu, aby se odstranily všechny případné zbytky z výroby.
Použití / vlastnosti
BAVLNA EXTRA
SUŠENÍ
150
7 kg
Úplné usušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.
BAVLNA SILNÉ
SUŠENÍ
140
7 kg
Úplné usušení silných nebo vícevrstvých tkanin, např. froté osušek a koupacích plášťů.
Symbol péče
Programy
Doba v
minutách
(přibližně)
max. náplň (suché prádlo)
Tabulka programů
23
max. náplň (suché prádlo)
BAVLNA SUŠENÍ K ULOŽENÍ 1)
130
7 kg
Úplné usušení tkanin stejné tloušťky, např.
froté osušek, pletenin, ručníků.
105
7 kg
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako úplety,
bavlněné košile.
BAVLNA SUŠENÍ K ŽEHLENÍ 1)
85
7 kg
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
SYNTETIKA
EXTRA SUŠENÍ
55
3 kg
Úplné usušení silných nebo vícevrstevných
tkanin, např. svetrů a ložního či stolního prádla.
BAVLNA VLHKÁ
1)
Použití / vlastnosti
SYNTETIKA SUŠENÍ K ULOŽENÍ 1)
50
3 kg
Pro slabé tkaniny které se nežehlí, např. košile se snadnou údržbou, stolní prádlo, dětské oděvy, ponožky, dámské prádlo s kosticemi nebo dráty.
SYNTETIKA SUŠENÍ K ŽEHLENÍ
40
3 kg
Pro slabé tkaniny, které se žehlí, jako pleteniny a bavlněné košile.
DŽÍNY
130
7 kg
Na oděvy pro volný čas jako džíny, mikiny
apod. z různě silných materiálů (např. u krku,
na manžetách, ve švech).
Symbol péče
Programy
Doba v
minutách
(přibližně)
1) V souladu s normou IEC61121
Třídění a příprava prádla
Třídění prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu tkaniny:
– Bavlna/len pro programy ve skupině programů BAVLNA .
– Smíšené a syntetické pro programy ve
skupině programů SYNTETIKY .
• Třídění podle symbolů péče na etiketě, které mají následující význam:
24
Sušení v bubnové sušičce je možné
Sušení při normální teplotě
Sušení při snížené teplotě
Sušení v bubnové sušičce není
možné
Důležité Nedávejte do sušičky žádné mokré
prádlo, u kterého není na etiketě uvedeno, že
je vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
Tuto sušičku lze použít pro veškeré mokré
prádlo, u něhož je na etiketě uvedeno, že je
vhodné pro sušení v bubnové sušičce.
• Nesušte nové barevné tkaniny spolu se
světlým prádlem. Textilní barvy mohou pouštět.
• Nesušte bavlněné kabátky a pleteniny pomocí programu sušení . Prádlo se může
srazit!
Příprava prádla
• Aby se prádlo nezamotalo, zavřete zipy,
zapněte knoflíky povlaků na polštáře a
přikrývky a svažte volné pásky nebo tkanice (např. zástěr).
• Vyprázdněte kapsy. Ujistěte se, že v prádle
nezůstaly žádné kovové předměty (např.
sponky do vlasů, špendlíky apod.).
• Dvouvrstvé tkaniny obraťte vnitřní stranou
ven (např. u větrovek s bavlněnou vložkou
by měla být bavlněná vrstva venku). Tyto
tkaniny pak lépe uschnou.
Váhy prádla
Druh prádla
Koupací plášť
Hmotnost
1 200 g
Ubrousek
100 g
Povlak na přikrývku
700 g
Prostěradlo
500 g
Povlak polštáře
200 g
Ubrus
250 g
Osuška
200 g
Utěrka
100 g
Noční prádlo
200 g
Dámské kalhotky
100 g
Pánská pracovní košile
600 g
Pánská pracovní košile
200 g
Pánské pyžamo
500 g
Blůza
100 g
Pánské spodky
100 g
Důležité Spotřebič nepřeplňujte. Dodržujte
maximální náplň prádla.
Denní používání
Zapnutí sušičky
Pootočte programovým voličem na libovolný
program. Sušička se zapne
25
Otevření dvířek a
vložení prádla
1. Otevřete dvířka
spotřebiče.
2. Vložte prádlo
(nepěchujte ho
příliš).
Pozor Dbejte
na to, aby se
prádlo nezachytilo
mezi plnicí dvířka a
gumové těsnění.
Volba požadovaného programu
Pootočte voličem
programu na požadovaný program.
Kontrolka
START/PAUZA začne blikat.
3. Zavřete dobře
dvířka. Zámek
musí slyšitelně
zapadnout.
mů otočíte do jiné polohy během chodu
spotřebiče, zazní zvukový signál a kontrolka
fáze programu začne blikat. Během sušení
se buben střídavě otáčí oběma směry.
Všechny sušicí programy končí desetiminutovou chladicí fází. Po této fázi můžete prádlo
ze sušičky vyndat.
Pokud během průběhu sušicího programu
otevřete dvířka spotřebiče nebo malá dvířka
na jeho spodku, musíte po zavření dvířek
opět stisknout toto tlačítko, aby došlo k pokračování programu od chvíle jeho přerušení.
Toto tlačítko je také nutné stisknout po
případném výpadku proudu nebo po opětovném vložení nádržky na vodu, pokud jste ji
vyprázdnili během sušicího programu poté,
co se rozsvítila kontrolka nádržky na vodu
.
V obou případech bude blikat kontrolka
tlačítka start/přerušení jako upozornění, že je
třeba opět stisknout tlačítko start.
Kontrolky
1
2
3
Volba doplňkových funkcí
Můžete si vybrat z doplňkových funkcí:
JEMNÉ
tlačítko 1 BAVLNA ,
SYNTETIKA
tlačítko 2 jemné
šetrné sušení se sníženým tepleným výkonem pro choulostivé nebo na teplo citlivé
tkaniny (např. akryl, viskóza), které mají na
etiketě symbol:
BAVLNA ,
SYNTETIKA
druh náplně - volba časových programů
Spuštění programu
Stisknutím
tlačítka start/přerušení sušičku
spustíte poté, co jste navolili program a
případné možnosti či funkce. Příslušná kontrolka přestane blikat. Pokud voličem progra26
Tyto kontrolky signalizují následující funkce:
•
kontrolka Sušení: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi.
•
kontrolka Konec programu: Tato kontrolka se rozsvítí na konci chladicí fáze, během fáze proti zmačkání a na konci sušicího programu.
•
kontrolka nádržky na vodu: Tato kontrolka signalizuje, že spotřebič právě provádí sušicí fázi. Tato kontrolka se rozsvítí na
konci sušicího programu jako upozornění,
že je zapotřebí vyprázdnit nádržku na vodu. Pokud se tato kontrolka rozsvítí během
sušicího programu, znamená to, že je nádržka na vodu plná. Zazní zvukový signál,
sušicí program se pozastaví, a začne blikat
kontrolka tlačítka start/přerušení . Tato
kontrolka se také rozsvítí v případě, že
nádržka na vodu není správně zasunutá.
•
kontrolka Filtry: Tato kontrolka se rozsvítí na konci programu jako upozornění,
že je zapotřebí vyčistit filtry.
•
kontrolka Kondenzátor: Tato kontrolka
se rozsvítí po každých 80 cyklech jako
upozornění, že je nutné vyčistit kondenzátor.
Změna programu
Chcete-li změnit omylem zvolený program po
jeho spuštění, nejprve pootočte programo. Program
vým voličem do polohy vypnuto
se zruší.
Jakmile již program běží, není možné ho
přímo změnit. Jestliže se přesto pokusíte
změnit program pomocí programového voliče
nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka funkcí
signál 2)), kontrolka na tla(kromě tlačítka
start/přerušení začne dočasně blikat
čítku
červeně. Sušicí program tím však není ovlivněn (ochrana prádla).
Na konci programu
Pokud prádlo ze sušičky na konci cyklu nevyndáte, sušička provede fázi proti zmačkání
(doba trvání: maximálně 30 minut).
Pokud prádlo nevyndáte, sušička se automaticky vypne po dokončení fáze proti zmačkáa nádržky
ní. Kontrolky konce programu
zůstanou svítit a na 2 minuty zana vodu
zní zvukový signál.
Otočením voliče programu do polohy
spotřebič vypněte. Vyjměte prádlo z bubnu a
pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže již nebudete spotřebič používat,
zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Pokud otevřete a zavřete dvířka před otočením programového voliče do polohy
, všechny kontrolky týkající se příslušných
fází prováděného programu se rozsvítí.
Po každém použití
• Vyčistěte filtry.
• Vyprázdněte nádržku na vodu.
Čištění a údržba
Čištění filtrů na vlákna
K zajištění dokonalého sušení prádla je nutné
filtry ve dvířkách a v přední části bubnu vyčistit po každém sušicím cyklu.
Pozor Důležité. Nikdy nepoužívejte
sušičku bez filtru na vlákna nebo s
poškozeným nebo ucpaným filtrem.
1. Otevřete plnicí
dvířka.
2. Po určité době se
na filtrech vytvoří bílý povlak ze zbytků
pracího prášku. Vyčistěte filtry teplou
vodou a kartáčkem.
Vyjměte filtr z dvířek
vytažením ven.
2) Pouze u sušiček s tlačítkem zvukové singalizace
27
3. Vlhkou rukou očistěte mikro/jemný filtr, který je zabudován v dolní části
vkládacího otvoru.
4. Vlákna doporučujeme z filtru na vlákna setřít vlhkou rukou.
Vyměňte filtr.
Vyčistěte výměník tepla
Kondenzátor vyčistěte, když se rozsvítí konkondenzátoru .
trolka
Kondenzátor je umístěn ve spodní části
skříně za malými dvířky.
3. Vytáhněte kondenzační jednotku
za držadlo ven.
4. Vyčistěte ji pomocí kartáčku a v
případě potřeby ji
opláchněte proudem
vody. Očistěte také
vnější plochy a odstraňte všechna vlákna. Pomocí vlhkého
hadru očistěte gumové těsnění kolem
skříně kondenzátoru
a vnitřek dvířek.
Důležité K čištění prostoru mezi plechy nepoužívejte špičaté předměty nebo nástroje,
jelikož by mohly kondenzátor poškodit a způsobit jeho propustnost. Namontujte kondenzátor zpět, otočte červené zarážky směrem
nahoru a zavřete dvířka.
1. Dvířka otevřete
2. Otočte dvě červezatlačením na úchyt né zarážky směrem
dle vyobrazení. Bě- dolů.
hem sušicího cyklu
nebo na jeho konci
je běžné, že se na
povrchu otvoru pro
kondenzátor nachází
voda.
28
Důležité Spotřebič bez osazeného kondenzátoru nepoužívejte.
Vylití nádržky na vodu
Voda odvedená z prádla kondenzuje uvnitř
spotřebiče a je zachycována do nádržky.
Nádržku je nutné vyprázdnit po každém sušicím cyklu, aby se při dalším použití spotřebiče zajistil jeho účinný chod. Kontrolka
nádržky na vodu vás na toto upozorní.
Čištění bubnu
Pozor Pozor! K čištění bubnu
nepoužívejte abrazivní prostředky ani
drátěnku.
1. Otevřete malá
dvířka v dolní části
skříně.
2. Otočte žlutou zarážku směrem nahoru.
3. Vytáhněte nádržku ven.
4. Otevřete malý kryt
a nechte vodu vytéct.
5. Zavřete malý kryt
a vložte nádržku
správně zpět.
6. Zatlačte ji, dokud
nezaklapne, a žlutou
zarážku pevně zajistěte jejím otočením
směrem dolů.
7. Zavřete malá
dvířka a opět stiskněte tlačítko
START/PAUZA ,
aby mohl program
dále pokračovat.
Vápenec ve vodě nebo čisticí prostředky
mohou na vnitřní straně bubnu vytvořit
viditelný povlak. Stupeň odstředění prádla
pak není možné spolehlivě zjistit. Prádlo je při
vyjmutí ze sušičky vlhčí, než očekáváte.
S použitím standardního čisticího prostředku
pro domácnost (např. na bázi octa) vytřete
vnitřek bubnu a žebra bubnu.
Čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče
Pozor Pozor! K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky na
nábytek nebo agresivní čisticí prostředky.
Vlhkým hadříkem otřete ovládací panel a
skříň spotřebiče.
Co dělat, když...
Odstraňování závad vlastními silami
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání opraváře. Než zavoláte do servisního střediska,
proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během praní začne blikat kontrolka Start/Pauza na znamení, že spotřebič
nefunguje.
Problém
Po odstranění problému stiskněte tlačítko
Start/Pauza k restartování programu. Pokud
potíže přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní autorizované servisní středisko.
Možná příčina
Řešení
29
Sušička nefunguje.
Sušení není uspokojivé.
Síťová zástrčka není zasunutá
do zásuvky, nebo nefunguje
správně pojistka.
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce, popř. jistič (instalace v domácnosti).
Jsou otevřená plnicí dvířka.
Zavřete plnicí dvířka.
Stiskli jste tlačítko START/
PAUZA ?
Stiskněte opět tlačítko START/
PAUZA .
Zvolili jste nevhodný program.
Příště zvolte k sušení jiný program (viz kapitola „Přehled
programů“).
Ucpané filtry na vlákna.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Filtr na vlákna je zanesený.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Výměník tepla je zanesený vláVyčistěte výměník tepla.
kny.
Příliš mnoho prádla.
Dodržujte doporučená množství.
Větrací otvory v prostoru podstavce jsou zakryté.
Odkryjte větrací otvory v prostoru podstavce.
Zbytky na vnitřním povrchu
bubnu nebo žeber bubnu.
Vyčistěte vnitřní povrch bubnu
a žebra bubnu.
Plnicí dvířka nelze zavřít.
Jemné síto není na místě anebo sítkový filtr není zajištěný
na svém místě.
Instalujte správně jemné síto
anebo velký síťový filtr tak, aby
zapadl.
Sušička nereaguje na
stisk tlačítka.
Ochrana sušení. Po spuštění
programu už nelze nastavit
funkci.
Otočte volič programů do polohy O - vypnuto. Nastavte opět
program.
Sušicí cyklus se ukončí
Vložili jste příliš málo prádla,
krátce po spuštění. Svítí
nebo příliš suché prádlo pro
kontrolka Proti pomačkázvolený program.
ní/Konec cyklu .
Zvolte časový program.
Program je neaktivní, svítí
Nádržka na vodu je plná.
kontrolka plné nádržky
na vodu .
Vylijte nádržku na vodu, pak
spusťte program tlačítkem
START/PAUZA .
Sušení trvá neobvykle
dlouho. Poznámka: Sušicí
cyklus se ukončí automaFiltr na vlákna je zanesený.
ticky asi po 5 hodinách
(viz "Konec sušicího cyklu").
Vyčistěte filtr na vlákna.
Filtr na vlákna je zanesený.
Vyčistěte filtr na vlákna.
Příliš mnoho prádla.
Snižte množství prádla.
30
Nedostatečně odstředěné prádlo.
Prádlo musí být vhodně
odstředěno.
Zvlášť vysoká teplota místnosti. Dočasné vypnutí kompresoru, aby nedošlo k přetížení.
Automatický proces, nejedná
se o závadu spotřebiče. Je-li to
možné, snižte teplotu v místnosti.
Nastavení spotřebiče
BZUČÁK trvale vypnutý
1. Pootočte voličem programů na libovolný
program.
2. Současně stiskněte a na přibližně pět seJemné a
kund podržte tlačítko
Bavlna /
Syntetika .
3. Bzučák je podle výchozího nastavení
vždy vypnutý.
Technické údaje
výška x šířka x hloubka
85 x 60 x 58 cm
objem bubnu
108 l
hloubka s otevřenými dvířky
109 cm
nastavitelná výška
1,5 cm
hmotnost spotřebiče
37,5 kg
maximální náplň prádla
7 kg
napětí
230 V
potřebná pojistka
10 A
celkový příkon
2350 W
třída energetické účinnosti
spotřeba energie KWh/cyklus
C
1)
4,4 kWh
roční spotřeba energie
298,7 kWh
typ použití
V domácnosti
přípustná okolní teplota
+5 °C až +35 °C
1) 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1000 ot/min s ohledem na EN 61121
Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve
zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit
sami pomocí návodu k použití - viz část Co
dělat, když….
31
Pokud nedokážete problém vyřešit sami, kontaktujte oddělení péče o zákazníky nebo jednoho z našich servisních partnerů.
Pro rychlou asistenci jsou zapotřebí následující údaje:
– Označení modelu
– Výrobní číslo (PNC)
– Sériové číslo (S. N.) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče - umístění viz část Popis spotřebiče
– Druh závady
– Jakékoliv chybové hlášení zobrazené na
displeji.
32
Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme vám poznamenat si je zde:
Označení modelu:
........................................
Výrobní číslo
(PNC):
........................................
Sériové číslo (S. ........................................
N.):
Tartalomjegyzék
Fontos biztonsági tudnivalók _ _ _ _ _ _ _ 33
Környezet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Üzembe helyezés _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36
Termékleírás _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38
Az első használat előtt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
Programtáblázat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40
Napi használat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tisztítás és karbantartás _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mit tegyek, ha... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A készülék beállításai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Műszaki adatok _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Szerviz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
41
43
45
47
47
48
A változtatások jogát fenntartjuk
Fontos biztonsági tudnivalók
Fontos Saját biztonsága és a helyes
használat biztosítása érdekében a
készülék üzembe helyezése és első
használata előtt olvassa át figyelmesen
ezt a használati útmutatót, beleértve a
tippeket és figyelmeztetéseket is. A
szükségtelen hibák és balesetek
elkerülése érdekében fontos annak
biztosítása, hogy mindenki, aki a
készüléket használja, jól ismerje annak
működését és biztonságos használatát.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót, és
ha a készüléket elajándékozza vagy
eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá,
hogy annak teljes élettartamán keresztül
mindenki, aki használja, megfelelő
információkkal rendelkezzen annak
használatát és biztonságát illetően.
- A készülék használata előtt, kérjük,
olvassa el a használati utasítást.
Általános biztonság
• Veszélyes megváltoztatni a műszaki jellemzőket vagy megkísérelni a termék bármilyen módon történő módosítását.
• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személy (beleértve a
gyermekeket is) használhassa, hacsak a
biztonságáért felelős személy nem biztosít
számára felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
• Ügyeljen rá, hogy gyermekek és háziállatok ne másszanak a szárítógép dobjába.
Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
tartalmát.
• Bármilyen tárgy, mint például pénzérmék,
biztosítótűk, tűk, csavarok, kövek vagy más
kemény, éles anyagok komoly károkat
okozhatnak, és nem szabad azokat a gépbe tenni.
• A túlzott szárítás által okozott tűzveszély
elkerülése érdekében ne használja a készüléket a következők szárítására: Párnák,
paplanok stb (felhalmozzák a hőt).
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab) zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Használat, tisztítás és karbantartás után
mindig húzza ki a dugót a konnektorból.
• Semmilyen körülmények között ne kísérelje
meg saját maga megjavítani a készüléket.
A szakszerűtlen beavatkozás személyi sérülést vagy komoly működési problémákat
okozhat. Forduljon szakszervizhez. Mindig
ragaszkodjon eredeti pótalkatrészek felhasználásához.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint étolaj, aceton, benzin, kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki kell mosni
extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
33
• Robbanásveszély:Soha ne szárítson szárítógépben olyan ruhadarabokat, amelyekre gyúlékony oldószer (benzin, metilalkoholok, szárazon tisztító folyadékok és hasonlók) került. Mivel ezek az anyagok illékonyak, robbanást okozhatnak. Csak vízben
kimosott ruhákat szárítson a gépben.
• Tűzveszély:a növényi olajjal vagy főzőolajjal befröcskölt vagy átitatott darabok tűzveszélyesek, ezért nem helyezhetők be a
szárítógépbe.
• Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval mosta ki, még egyszer le kell futtatnia
egy öblítőprogramot, mielőtt a szárítógépbe helyezné azokat.
• Kérjük, győződjön meg arról, hogy nem
maradt-e véletlenül gázöngyújtó vagy gyufa a készülékbe betölteni kívánt ruhadarabok zsebeiben
Vigyázat
• Tűzveszély! Soha ne állítsa le a gépi szárítást a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az
összes darabot gyorsan kiszedni és
kiteregetni, hogy a hő eltávozzon.
• Ruharojtok ne gyűljenek össze a
szárítógép környékén.
• Áramütés veszély!Ne fecskendezzen vízsugarat a készülék alá.
• A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés
nélkül történik (hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a ruhadarabok olyan
hőmérsékleten maradjanak, amely mellett
biztosan nem fognak károsodni.
• Nem szabad a szárítógépet használni, ha
ipari vegyszereket használtak a tisztításhoz.
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a
más tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is) származó
gázok visszaáramlását.
Üzembe helyezés
• Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el.
34
• Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem
sérült-e meg a készülék. Ha bármilyen kétsége támadna, ne helyezze üzembe a készüléket, hanem forduljon a szakszervizhez.
• Használat előtt minden csomagolóanyagot
el kell távolítani. Súlyos károk keletkezhetnek a készülékben vagy a berendezési tárgyakban, ha ezt nem tartja be. További információkért lásd a felhasználói kézikönyv
vonatkozó részét.
• A készülék üzembe helyezéséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerelőnek vagy kompetens
személynek kell elvégeznie.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, úgy állítsa be a lábakat, hogy a levegő szabadon
áramolhasson a készülék alatt.
• A készülék üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne nyomja a tápvezetéket,
illetve ne álljon rajta.
• Ha a szárítógépet a mosógép tetejére helyezi, kötelezően használnia kell a rögzítőkészletet (külön rendelhető tartozék).
Használat
• Ezt a készüléket háztartási célú használatra tervezték. Ne használja más célra, mint
amire azt tervezték.
• Csak gépi szárításra alkalmas termékeket
szárítson. Kövesse a ruhaneműkön feltüntetett utasításokat.
• Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
• Ne töltse túl a készüléket. Lásd a felhasználói kézikönyv vonatkozó fejezetét.
• Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárítógépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
• Ne szárítson a gépben olyan ruhadarabokat, amelyek illékony petróleum számrazákokkal érintkeztek. Amennyiben illékony
tisztítófolyadékokat használt, ügyeljen arra,
hogy a folyadék eltávozzon a ruhadarabból, mielőtt a gépbe helyezné.
• A hálózati dugaszt soha ne a vezetékénél
fogva húzza, hanem mindig magát a dugót
fogja meg.
• Soha ne használja a szárítógépet, ha a hálózati tápkábel, a kezelőpanel, a munkafelület vagy a lábazat oly módon sérült, hogy
a szárítógép belseje szabadon hozzáférhető.
• A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a textilöblítőkhöz adott utasításoknak
megfelelően kell használni.
• Figyelem - Forró felület: Ne érintse meg
az ajtóvilágítás burkolatának felületét, amikor a világítás be van kapcsolva.
(Csak belső dobvilágítással ellátott szárítógépek esetén)
Gyermekek biztonsága
• Ezt a gépet nem arra szánták, hogy kisgyermekek vagy fogyatékkal élő személyek
felügyelet nélkül használják.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel az
elektromos készülékekkel kapcsolatos veszélyeket. Gondoskodjon arról, hogy a
gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
Vigyázat
• Fulladásveszély! A csomagolóanyag
egyes részei (pl. fólia, polisztirol) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára – Tartsa távol azokat a gyermekektől.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől,
és tárolja biztonságos helyen.
• Ügyeljen arra, hogy gyermekek és háziállatok ne mászhassanak be a gép dobjába.
Környezet
A terméken vagy a csomagoláson található
szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
Régi készülék
Vigyázat
Húzza ki a dugót a hálózati konnektorból, ha
többé már nem használja a készüléket. Vágja
le róla a hálózati kábelt, és dobja ki a dugóval
együtt. Tegye tönkre a betöltőajtó kampóját.
Így nem fordulhat elő, hogy gyerekek bezár-
ják magukat a készülékbe és az életük nem
kerül veszélybe.
Csomagolóanyag
A csomagolóanyagok környezetbarátak és újrahasznosíthatóak. A műanyag alkatrészeken
jelölések szerepelnek, pl. >PE<, >PS< stb. A
csomagolóanyagokat kérjük a közösségi szelektív hulladékgyűjtés megfelelő tartályába
bedobni.
Környezetvédelmi tanácsok
• A szárítóban a ruha bolyhos és puha lesz.
Ezért mosás közben nem szükséges textilöblítőt használni.
• A szárítógép akkor működik a leggazdaságosabban, ha Ön:
– mindig, minden akadályt eltávolít a szárító alján lévő szellőzőnyílások útjából;
– a programáttekintésben megadott töltetmennyiségeket használja;
– gondoskodik róla, hogy jó legyen a szellőzés a készüléknek helyet adó helyiségben;
– minden egyes szárítási ciklus után megtisztítja a mikroszűrőt és a finomszűrőt;
– szárítás előtt jól kicentrifugálja a szárításra váró ruhákat.
35
Az energiafogyasztás a mosógépen beállított centrifugálási sebességtől függ.
Nagyobb centrifugálási sebesség - alacsonyabb energiafogyasztás.
Üzembe helyezés
Fontos A készüléket függőleges helyzetbe
kell hozni a szállításhoz.
A készülék elhelyezése
• Ajánlatos, hogy - saját kényelme érdekében - a készüléket a mosógéphez közel
helyezze el.
• A szárítógépet egy tiszta helyen kell üzembe helyezni, ahol a szennyeződés nem halmozódik fel.
• A levegőnek szabadon kell tudnia áramolnia a készülék körül. Ne tömítse el az elülső szellőzőrácsokat, illetve a készülék hátlapján található levegőbemeneti rácsokat.
• Annak érdekében, hogy a vibrációt és zajt
a minimális szinten tartsa a szárítógép
használata során, a készüléket szilárd, sima felületre kell helyezni.
• Miután a készülék az állandó üzemelési
helyére került, vízmértékkel ellenőrizze,
hogy a szárítógép teljesen vízszintben vane. Ha nincs, a lábak emelésével vagy lesüllyesztésével biztosítsa a vízszintbe állítást.
• A lábakat soha nem szabad eltávolítani. Ne
csökkentse a padlótól való távolságot süppedős szőnyegek, facsíkok és hasonlók
használata révén. Ez hőfelhalmozódást
okozhat, ami megzavarhatja a készülék
üzemelését.
Fontos
• A szárítógép által kibocsátott meleg levegő
elérheti akár a 60 °C-ot is. A készüléket
ezért tilos olyan padlózatra felállítani,
amely nem áll ellen a magas hőmérsékletnek.
• Amikor a szárítógépet üzemelteti, a helyiség hőmérséklete nem lehet alacsonyabb
+5 °C-nál, és nem lehet magasabb +35 °Cnál, mivel az befolyásolná a készülék teljesítményét.
• Amennyiben a készüléket áthelyezik, azt
függőlegesen állítva kell szállítani.
36
• A készüléket tilos üzembe helyezni zárható
ajtó mögött, tolóajtó mögött, olyan ajtó mögött, amelynél a készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér olymódon, hogy a
szárítógép teljes kinyitása korlátozva van.
Távolítsa el a szállításhoz biztosított
biztonsági csomagolást
Figyelem Használat előtt a szállításhoz
biztosított biztonsági csomagolás
minden részét el kell távolítani.
1. Nyissa ki a betöltőajtót
2. Húzza ki a dob tetején lévő ragasztószalagokat a készülék belsejéből.
3. Vegye le a készülékről a fóliatömlőt és
polisztirén paplant.
Elektromos csatlakoztatás
A hálózati feszültséget, az áram fajtáját és a
szükséges biztosítékokat a névtábláról kell
leolvasni. A névtábla a töltőnyílás közelében
van rögzítve (ld. a "Termékleírás" című fejezetet).
Vigyázat A gyártó semminemű
felelősséget nem vállal a fenti biztonsági
szabályok be nem tartásából adódó károk,
illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a
lakóhelyéhez legközelebb található
szervizhez.
Vigyázat Az elektromos kábel a gép
üzembe helyezése után legyen
hozzáférhető.
Az ajtó megfordítása
A ruhaneműk bepakolásának és kipakolásának megkönnyítése érdekében az ajtó nyitásiránya megfordítható.
Vigyázat Az ajtó megfordítását csak erre
felhatalmazott szervizmérnök végezheti.
Kérjük, forduljon a helyi márkaszervizhez. A
mérnök elvégzi az ajtó megfordítását költségtérítés ellenében.
Különleges tartozékok
• rögzítőkészlet
Kapható szakszervizeknél vagy szakértő
eladóknál
Ez a köztes telepítési készlet arra szolgál,
hogy a szárítógépet és egy (60 cm széles,
elöltöltős) mosógépet helytakarékosság
céljából egymásra rakva lehessen beszerelni Az automata mosógép helyezkedik el
alul, arra kerül a szárítógép.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• vízelvezető készlet
Kapható szakszervizeknél vagy erre szakosodott eladóknál
Telepítési készlet közvetlenül a kondenzvíz
lefolyóba, szifonba, vízaknába stb. vezetéséhez. A kondenzvízgyűjtő tartályt ebben
az esetben többet nem kell leengedni, de
továbbra is a rendeltetésszerű helyén kell
hagyni a készüléken belül.
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
• lábazat fiókkal
Kapható szakszervizeknél vagy erre szakosodott eladóknál
A szárítógép optimális magasságba helyezéséhez és további tárolótér eléréséhez
(pl. ruhanemű számára).
Figyelmesen olvassa el a készlethez adott
használati utasítást.
37
Termékleírás
A készülék leírása
1
2
9
3
8
4
7
6
5
1 Kezelőpanel
2 Szöszgyűjtő szűrők
6 Hőcserélő ajtaja
7 Víztartály
3 Betöltőajtó
4 Szellőzőrács
8 Hőcserélő
9 Adattábla
5 Állítható lábak
1
38
2
3
4
1 Programgomb és
2 Funkciógombok
KI kapcsoló
3 Funkcióállapot jelző LED
–
Szárítás jelzőfénye
–
Gyűrődésgátlás/befejezés jelzőfénye
4
–
Kondenzátor jelzőfénye
–
Szűrők jelzőfénye
–
Víztartály jelzőfénye
Start/Szünet gomb
Az első használat előtt
Ha el kívánja távolítani a gyártás közben keletkezett esetleges maradványokat, törölje le
a szárítódobot nedves ruhával, vagy futtas-
son le nedves ruhákkal egy rövid (kb. 30
perc) szárító ciklust a gépben.
Alkalmazás/tulajdonságok
PAMUT EXTRA
SZÁRAZ
150
7 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítása.
PAMUT NAGYON SZÁRAZ
140
7 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. frottírtörlők, fürdőköpenyek alapos megszárítása.
130
7 kg
Egyenletes vastagságú anyagok, pl. frottírtörlők, kötöttáruk, törülközők alapos megszárítása.
PAMUT NEDVES 1)
105
7 kg
Vasalásra is váró vékony textíliákhoz, pl. kötött darabokhoz, pamutingekhez.
PAMUT VASALÓ-SZÁRAZ 1)
85
7 kg
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl.
kötöttáruhoz, pamutingekhez.
Programok
PAMUT SZEKRÉNY-SZÁRAZ
1)
Kezelés jelző
Idő
percben
(megközelítő)
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
Programtáblázat
39
max. töltet (száraz állapotban mért súly)
MŰSZÁL EXTRA
SZÁRAZ
55
3 kg
Vastag vagy több rétegű anyagok, pl. pulóverek, ágyneműk, asztalterítők alapos megszárítása.
50
3 kg
Vékony, nem vasalt anyagokhoz, pl. könnyen kezelhető ingekhez, asztalterítőkhöz,
csecsemőruhákhoz, zoknikhoz, merevítős
fehérneműhöz.
40
3 kg
Vasalásra is váró vékony anyagokhoz, pl.
kötöttáruhoz, pamutingekhez.
7 kg
Különböző (pl. a nyakrésznél, a mandzsettánál vagy a varrásoknál eltérő) anyagvastagságú szabadidőruhákhoz, például farmernadrágokhoz, melegítőfelsőkhöz.
MŰSZÁL SZEKRÉNY-SZÁRAZ
1)
MŰSZÁL VASALÓ-SZÁRAZ
FARMER
130
Alkalmazás/tulajdonságok
Kezelés jelző
Programok
Idő
percben
(megközelítő)
1) Az IEC61121 szerint
A ruhanemű szétválogatása és előkészítése
Szétválogatás
• Szétválogatás az anyag fajtája szerint
– Pamut/vászon programok a PAMUT
program csoportban.
– Kevert és szintetikus programok a MŰSZÁL program csoportban.
• Szétválogatás a kezelési címke szerint: A
kezelési címke jelentése:
40
A szárítógépben történő szárítás
elvben lehetséges
Szárítás normál hőmérsékleten
Szárítás csökkentett hőmérsékleten
Szárítás a szárítógépben nem lehetséges
Fontos Ne helyezzen a készülékbe semmilyen olyan nedves ruhát, amelynek kezelési
címkéjén nincs az feltüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas
A készülékbe minden olyan nedves ruha esetében használható, amelynek kezelési címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben történő szárításra alkalmas
• Ne szárítson együtt új, színes textíliákat
enyhén színezett, használt darabokkal Lehetséges, hogy a textíliák színei engednek.
• Ne szárítson pamutjersey és kötött darabokat a SZÁRAZ programmal. Lehetséges,
hogy a ruhadarabok összemennek!
A ruhanemű előkészítése
• A ruhanemű összegubancolódásának
megelőzése érdekében: A cipzárakat húzza fel, gombolja be a huzatokat, és kösse
össze a laza zsinegeket és szalagokat (pl.
kötényekét).
• Ürítse ki a zsebeket. Távolítsa el a fém elemet (gemkapcsok, biztosítótűk stb.)
• Fordítsa ki a kétrétegű szövetekből készült
darabokat (pl. pamutvászon hálózsákok, a
pamutréteg legyen legkívül). Ezek a szövetek ezután jobban száradnak.
Fontos Ne töltse túl a készüléket. Ügyeljen a
megengedett töltési mennyiségre.
A ruhaneműk súlya
Anyag fajtája
Tömeg
Fürdőköpeny
1200 g
Zsebkendő
100 g
Paplanhuzat
700 g
Lepedő
500 g
Párnahuzat
200 g
Terítő
250 g
Frottírtörülköző
200 g
Konyharuha
100 g
Hálóing
200 g
Női alsónemű
100 g
Férfimunkaköpeny
600 g
Férfimunkaköpeny
200 g
Férfipizsama
500 g
Alsóing
100 g
Alsónadrág
100 g
Napi használat
A készülék bekapcsolása
Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra A készülék bekapcsol
41
A betöltőajtó kinyitása és a ruha betöltése
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Töltse be a ruhát (ne erőltesse).
A kívánt program
kiválasztása
Fordítsa a programválasztó gombot a
kívánt programra. A
START/SZÜNET
jelzőfény villogni
kezd.
Figyelem Ne
nyomjon ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
3. Csukja be jól a
betöltőajtót. A
zárnak hallhatóan be kell kattannia.
1
2
3
Kiegészítő funkciók kiválasztása
Lehetősége van kiegészítő funkciók kiválasztására:
KÍMÉLŐ
1. gomb PAMUT ,
MŰSZÁL
2. gomb KÍMÉLŐ
gyengéd szárítás csökkentett hőmérsékleten érzékeny szövetek és hőmérséklet érzékeny textíliák számára (pl. akril, viszkóza), ahol a címkén a következő látható:
PAMUT ,
MŰSZÁL
ruha típusa – idővezérelt program kiválasztása
42
A program elindítása
Nyomja meg
Nyomja meg a Start/Szüneteltetve gombot a szárítógép elindításához,
miután kiválasztotta a programot és az opciókat. Ekkor abbamarad a vonatkozó jelző villogása. Ha a programválasztó tárcsát a gép
működése közben másik pozíció forgatja,
megszólal a figyelmeztető hang, és a programfázis jelzőfényei villognak. A dob szárítás
közben váltakozva mindkét irányba forog.
Valamennyi szárítóprogram egy 10 perces
hűtési fázissal fejeződik be. A fázis letelte
után kiveheti a mosott ruhát.
Ha a program futása közben a készülék ajtaját vagy az alul lévő kis ajtót kinyitották, ismét
meg kell nyomni ezt a gombot az ajtó bezárása után a program újraindításához attól a
ponttól, ahol megszakadt. Ezt a gombot
áramszünet, illetve a víztartály visszahelyezése után is meg kell nyomni, ha azt a program közben kellett kiüríteni, miután a jelz viVíztartály.
lágítani kezdett
Start/Szüneteltetve
Mindkét esetben a
gomb jelzője villog, hogy emlékeztesse a
start gomb ismételt megnyomásának szükségességére.
Jelzők
Ezek a jelzők a következő funkciókat jelzik
•
Szárítás jelző: Ez a jelző azt jelzi, hogy
a készülék a szárítási szakaszban van.
•
Program vége jelző: Ez a jelző a hűtési
szakasz végén, a gyűrődést megelőző fázis alatt és a program végén világít
•
Víztartály jelző jelző: Ez a jelző azt jelzi, hogy a készülék a szárítási szakaszban
van. Ez a jelző a program végén kigyulladva emlékezteti arra, hogy a víztartályt ki
kell üríteni Ha ez a jelző program közben
világít, ez azt jelzi, hogy a víztartály megtelt. A figyelmeztető hang megszólal, a
program leáll, a Start/Szüneteltetve gomb
jelzője villog. Ez a jelző olyankor is világít,
amikor a víztartály nem megfelelően van
behelyezve.
•
Szűrő jelző: Ez a jelző a program végén világítva emlékezteti arra, hogy a szűrőket meg kell tisztítani
•
Kondenzátor jelző: Ez a jelző minden
80. ciklus után világítva emlékezteti arra,
hogy a kondenzátort meg kell tisztítani.
Programváltás
Egy véletlenül kiválasztott program megváltoztatásához a program elindítása után először a programkapcsolót el kell forgatni
KI pozícióba. A program törlésre került.
A program elindítása után a kiválasztás
többé nem alkalmazható közvetlenül.
Amennyiben mégis megkísérli valaki a programgomb segítségével megváltoztatni a
programot, vagy ha egy funkciógombot (kivéFIGYELMEZTETŐ HANG gomb 3))
ve a
START/SZÜNETELTETVE
megnyom, a
gomb jelzője ideiglenesen pirosan villog. Ez
nem befolyásolja a szárítási programot (ruhavédelem).
A program végén
Ha a ciklus végén nem veszi ki a ruhát, a
szárító egy gyűrődésgátló fázis iktat be (időtartam: maximum 30 perc).
Ha nem veszi ki a ruhát, a szárítógép automatikusan leáll a gyűrődést megelőző fázis
Program vége, és
Víztarvégén Jelzők
tály világít, figyelmeztető hang 2 percig hallgató.
A gép kikapcsolásához forgassa el a progállásba a gép kikapcsolásáramkapcsolót
hoz. Szedje ki a ruhákat a dobból, és alaposan ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Ha nem kíván további mosást végezni, zárja
el a vízcsapot. Hagyja nyitva az ajtót, nehogy
penész vagy kellemetlen szagok keletkezzenek.
Ha kinyitja majd bezárja az ajtót a progpozíramkapcsoló elforgatása előtt a
cióba, minden fázishoz tartozó jelző világítani
kezd.
Minden használat után
• Tisztítsa meg a szűrőket.
• Ürítse ki a víztartályt.
Tisztítás és karbantartás
Boholyszűrők tisztítása
A készülék tökéletes működésének a biztosítása érdekében az ajtóban és a dob elejénél
található boholyszűrőket minden szárítási ciklus után meg kell tisztítani
Figyelem FONTOS Soha ne
üzemeltesse a szárítót a boholyszűrő
nélkül, illetve sérült vagy eldugult
boholyszűrővel.
1. Nyissa ki a betöltőajtót.
2. Bizonyos idő elteltével a ruhában lévő
mosószermaradvány
miatt patinaréteg
alakul ki a szűrőkön.
Amikor ezt tapasztalja, tisztítsa meg a
szűrőket meleg vízzel és egy kefe segítségével. Húzza ki
a szűrőt az ajtóból.
3) Csak figyelmeztető hang gombbal rendelkező szárítógépeknél
43
3. Nedves kézzel
tisztítsa meg a töltőnyílás alsó részébe
beépített mikroszűrőt.
4. Lehetőleg nedves
kézzel távolítsa el a
szöszöket a boholyszűrőről.
Cserélje ki a szűrőt.
A hőcserélő tisztítása
Tisztítsa meg a kondenzátort, amikor a
Kondenzátor jelzőfény felgyullad
A kondenzátor a készülékház alsó részében,
egy kis ajtó mögött található.
3. A fogantyúnál fog- 4. Tisztítsa meg egy
va húzza ki a konkefével, és öblítse le
denzátor egységet.
zuhany alatt, ha
szükséges. Tisztítsa
meg kívülről is, eltávolítva minden
szöszt. Tisztítsa
meg a kondenzátorházon körben és a
kis ajtó belső oldalán
lévő gumitömítést
egy nedves ruhával.
Fontos Ne használjon hegyes végű eszközöket vagy tárgyakat a lemezek közötti üreg kitisztítására, mivel azok kárt okozhatnak a
kondenzátorban, és áteresztővé teszik. Helyezze vissza a kondenzátort, fordítsa felfele
a piros ütközőket, és zárja be az ajtót.
1. Az ajtó kinyitásá- 2. Fordítsa el lefele
hoz nyomja meg a
a két piros ütközőt.
reteszt a képen látható módon. Normális jelenség, ha a
szárítási ciklus közben vagy a végén
víz jelenik meg a
kondenzátor beillesztési helyének felületén.
44
Fontos Ne használja a készüléket, ha a kondenzátor nincs visszaszerelve.
A víztartály kiürítése
A ruhaneműkből elvont víz lecsapódik a szárítógép belsejében, és egy tartályban gyűlik
össze. A készülék hatékony üzemelésének
biztosítása érdekében a tartályt minden száríVíztartály
tási ciklus után ki kell üríteni. A
jelzőfény figyelmezteti ennek a műveletnek
az elvégzésére.
A dob tisztítása
Figyelem A dob tisztításához ne
használjon dörzsölőszereket vagy
acélpárnát.
1. Nyissa ki a készü- 2. Fordítsa el felfele
lékház alsó részén
a sárga ütközőt.
található kis ajtót.
3. Húzza ki a tartályt.
4. Nyissa ki a kis
fedelet, és hagyja kifolyni a vizet.
5. Csukja vissza a
kis fedelet, és helyezze vissza helyesen a tartályt.
6. Nyomja be kattanásig, és fordítsa el
a sárga ütközőt lefelé, hogy szilárdan
rögzítse.
7. Csukja be a kis ajtót, és nyomja meg a
START/SZÜNET
gombot ismét, hogy
a program folytatódhasson.
A vízből vagy tisztítószerekből származó
vízkő alig látható réteget képezhet a dob
belsejében. Ettől kezdve a ruha száraz állapotát nem lehet megbízhatóan mérni. A ruha
a vártnál nedvesebb lesz a készülékből kivételkor.
A dob belsejét és a dob bordázatát normál
háztartási tisztítószerrel (pl. ecetes tisztítószerrel) tisztítsa meg.
A kezelőpanel és készülékház
tisztítása
Figyelem Ne használjon bútortisztítót
vagy agresszív tisztítószereket a
készülék tisztításához.
Nedves ruhával törölje le a kezelőpanelt és a
házat.
Mit tegyek, ha...
Önálló hibaelhárítás
Bizonyos problémák az egyszerű karbantartás hiánya vagy elővigyázatlanságok miatt
következnek be, ezek szerelő kihívása nélkül
is könnyen orvosolhatók. Mielőtt a márkaszervizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenőrzéseket:
Előfordulhat, hogy a gép üzemelése közben
a Piros Start/Szünet jelzőfény villog, jelezve,
hogy a készülék nem működik.
Jelenség
A probléma megszüntetését követően nyomja meg a Start/Szünet gombot a program újraindításához Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a márkaszervizhez.
Lehetséges ok
Javítási mód
45
Nem működik a szárítógép.
A szárítás eredménye
nem kielégítő.
A hálózati dugasz nincs csatlakoztatva, vagy a biztosíték
nem működik megfelelően.
Csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítékszekrényben
(otthoni elhelyezés).
Nyitva van a betöltőajtó.
Zárja be a betöltőajtót.
Megnyomta a START/SZÜNET gombot?
Nyomja meg a START/SZÜNET gombot ismét.
Rossz programot választott.
Válasszon másik programot,
amikor legközelebb szárít (lásd
a „Programtáblázat” c. fejezetet).
Eldugultak a boholyszűrők.
Tisztítsa meg a boholyszűrőket.
Eldugult a szöszgyűjtő szűrő.
Tisztítsa meg a szöszgyűjtő
szűrőt.
A hőcserélőt eltömítették a
bolyhok.
Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Túl nagy ruhatöltet.
Vegye figyelembe az ajánlott
töltetmennyiségeket.
A lábazati területen lévő szellő- Tegye szabaddá a lábazati tezőnyílások le vannak fedve.
rületen lévő szellőzőnyílásokat.
Maradványok a dob belső felületén vagy a dob bordázatán.
Tisztítsa meg a dob belső felületét és a dob bordázatát.
Nem csukódik be a betöltőajtó.
A finom szita nincs a helyén,
és/vagy a durvaszűrő nem ugrott be a helyére.
Helyezze be a finom szitát, és/
vagy pattintsa a helyére a nagy
durvaszűrőt (szöszszűrőt).
Gombnyomásra nem reagál a készülék.
Szárítási védelem. A program
elindítása után ezt az opciót
többé nem lehet használni.
Forgassa a programkapcsolót
Oki állásba. Válassza ki ismét
a kívánt programot.
A szárítási ciklus a program elindítása után túl
gyorsan befejeződik. Befejezés/gyűrődésgátlás
jelzőfénye világít.
A betöltött ruha mennyisége
nem elegendő, vagy maga a
ruha túl száraz a kiválasztott
programhoz.
Állítsa be ki a program időtartamát.
A program nem működik,
a Víztartály jelzőfény világít.
A kondenzvíztartály tele van.
Ürítse ki a kondenzvíztartályt,
majd indítsa el a programot a
START/SZÜNET gombbal.
46
A szárítási ciklus szokatlanul sokáig tart. Megjegyzés: Kb. 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér (ld.:
„A szárítási ciklus vége”
című fejezetet)
Eldugult a boholyszűrő.
Tisztítsa meg a boholyszűrőt.
Eldugult a szöszgyűjtő szűrő.
Tisztítsa meg a szöszgyűjtő
szűrőt.
Túl nagy a ruhatöltet mennyisége.
Csökkentse a ruhatöltetet.
A ruha nincs megfelelően kicentrifugálva.
A ruhaneműt a gépben való
szárítás előtt alaposan ki kell
centrifugálni.
Különösen magas szobahőmérséklet. A kompresszor ideiglenes kikapcsolása a túlterhelés elkerülése érdekében.
Automatikus folyamat, nincs
semmi baj a készülékkel. Lehetőség szerint csökkentse a
helyiség hőmérsékletét.
A készülék beállításai
FIGYELMEZTETŐ HANG állandó kikapcsolása
1. Forgassa a programkapcsolót bármilyen
programra.
2. Nyomja meg egyszerre a
Kímélő és a
Pamut /
műszál gombot, és tartsa
lenyomva kb. 5 másodpercig.
3. A figyelmeztető hang alapértelmezés
szerint mindig ki van kapcsolva.
Műszaki adatok
magasság x szélesség x mélység
85 x 60 x 58 cm
dobtérfogat
108 l
mélység nyitott betöltőajtó mellett
109 cm
állítható magasság
1,5 cm
a készülék tömege
37,5 kg
legnagyobb betölthető mennyiség
7 kg
feszültség
230 V
szükséges biztosíték
10 A
összteljesítmény
2350 W
energiahatékonysági osztály
C
47
energiafogyasztás kWh/ciklus 1)
4,4 kWh
éves energiafogyasztás
298,7 kWh
használat típusa
Háztartási
megengedett környezeti hőmérséklet
5°C és + 35°C között
1) 7 kg pamut, kicentrifugálva 1000 rpm fordulaton, az EN 61121 szerint
Szerviz
Műszaki hiba esetén először ellenőrizze,
hogy nem tudja-e saját maga orvosolni a
helyzetet a használati utasítás alapján – lásd
a Mit tegyek, ha... című részt.
Ha a problémát nem sikerül megszüntetni,
lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal,
vagy valamelyik hivatalos márkaszervizzel.
A gyors segítség érdekében az alábbi adatokat kell közölnie:
– A modell típusa
– Termékszám (PNC)
– Gyári szám (S No. megtalálható a terméken elhelyezett adattáblán - helyére vonatkozóan lásd a Termékleírás c. fejezetet))
48
– A hiba típusa
– A kijelzőn megjelenő bármilyen hibaüzenet.
Javasoljuk, hogy írja ide a készülékhez tartozó fontosabb hivatkozási számokat, mert így
szükség esetén azonnal kéznél lesznek:
A modell leírása:
........................................
PNC:
........................................
S No:
........................................
49
50
51
136918200-A-312011
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising