Electrolux EW9H378S User manual

Electrolux EW9H378S User manual
EW9H378S
SQ
MK
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
25
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 11
7. CILËSIMET.......................................................................................................13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 15
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 16
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 19
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 20
14. UDHËZUES I SHPEJTË.................................................................................22
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi,
aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahen në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
PARALAJMËRIM: Mos e fikni asnjëherë tharësen
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia të shpërndahet.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
•
•
•
•
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
6
www.electrolux.com
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje.
•
•
•
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Drita LED i dedikohet ndriçimit të
kazanit. Kjo llambë nuk mund të
ripërdoret për qëllime të tjera ndriçimi.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Për të mos dëmtuar sistemin e
ftohjes, tregoni kujdes kur pastroni
pajisjen.
2.6 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
2.7 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
SHQIP
•
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
7
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
10
Depozita e ujit
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri
Etiketa e specifikimeve
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Mbulesa e shkëmbyesit të nxehtësisë
Këmbëzat e rregullueshme
9
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
7
11
1 Çelësi i programeve dhe çelësi
RESET
2
Blloku i prekjes Extra Anticrease
(Antirrudhë)
10
3
9
8
Blloku i prekjes Dryness Level
(Tharja)
4 Ekrani
5
Blloku i prekjes Time Dry (Koha)
8
www.electrolux.com
6
Blloku i prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza)
7
Blloku i prekjes Delay Start
(Shtyrja)
8
Blloku i prekjes End Alert
(Sinjalizuesi)
9
Blloku i prekjes Reverse Plus
(Rikthim plus)
10
Blloku i prekjes Extra Silent
(Ekstra i heshtur)
11 Butoni i ndezjes/fikjes
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Ekrani
Simboli në ekran
Përshkrimi i simbolit
opsioni i thatësisë së rrobave: hekurosje, për
në dollap, tharje ekstra
opsioni i kohës së tharjes është i aktivizuar
opsioni i shtyrjes së programit është i
aktivizuar
treguesi: kontrolloni shkëmbyesin e nxehtësisë
treguesi: pastroni filtrin
treguesi: zbrazni depozitën e ujit
bllokimi për fëmijët është i aktivizuar
përzgjedhje ose çelës i gabuar në pozicionin
"Reset" (Rivendos)
treguesi: faza e tharjes
treguesi: faza e ftohjes
treguesi: faza e ruajtjes nga rrudhat
kohëzgjatja e programit
SHQIP
Simboli në ekran
,
,
Përshkrimi i simbolit
shtimi i fazës së parazgjedhur kundër
rrudhave: +30 min, +60 min, +90 min, +2 orë)
,
përzgjedhja e kohës së tharjes (10 min.-2 orë)
-
përzgjedhja e shtyrjes së programit (1 orë - 20
orë)
-
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programi
Ngarkes
a 1)
Veçoritë/Shenja e materialit
2) Cotton (Të
pambukta) Eco
8 kg
Tekstile pambuku - Tharje për
dollap
/
Cotton (Të pambukta)
8 kg
Tekstilet e pambukta. Programi
për përdorim të përditshëm.
/
Synthetics (Sintetike)
3,5 kg
Tekstile sintetike dhe të përziera. /
Delicates (Delikate)
4 kg
Tekstile delikate të tilla si
viskoza, najloni, akriliku dhe
përzierjet e tyre.
/
Duvet (Jorgan)
3 kg
Jorganë tek ose dopjo dhe
jastëkë (me pupla apo me
mbushje sintetike).
/
Refresh (Rifreskim)
1 kg
Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur
brenda në dollap.
1 kg
Mëndafsh delikat që lahet me
dorë.
Silk (Mëndafsh)
/
9
10
www.electrolux.com
Programi
Ngarkes
a 1)
Veçoritë/Shenja e materialit
Tekstile të leshta. Tharje delikate e rrobave të
leshta që mund të lahen me dorë. Nxirrini
menjëherë artikujt kur programi të ketë
përfunduar.
Wool (Të leshta)
1 kg
Cikli i tharjes për të leshtat në këtë lavatriçe
është miratuar nga "The Woolmark Company"
për tharjen e rrobave të leshta që mbajnë
etiketën "për larje me dorë" nëse rrobat
thahen sipas udhëzimeve të prodhuesit të
kësaj makinerie. Ndiqni etiketën e kujdesit për
rrobat për udhëzime të tjera rreth tyre. M1641
Simboli Woolmark është markë certifikimi në
shumë vende.
2 kg
Rroba që vishen jashtë, rroba
pune, sportive, xhaketa të
papërshkueshme nga uji, xhupa
me shtresë të heqshme me push /
ose me izolim të brendshëm. Të
përshtatshme për tharje në
tharëse rrobash.
4 kg
Veshje sportive, të tilla si xhinse,
bluza etj, me trashësi të
ndryshme materiali (p.sh. në
/
pjesën e qafës, manshetave dhe
tegelave).
Bedlinen (Shtrat) XL
4,5 kg
Deri në tre sete shtrojash për
krevat, një prej të cilave mund të /
jetë dopjo.
Mixed (I shpejtë për
rroba të përziera) XL
6 kg
Outdoor
Denim (Xhinse)
Përzierje rrobash prej pambuku,
përzierje pambuk-sintetike dhe
tekstile sintetike.
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
/
2) Programi
Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) është “Programi
standard për të pambuktat”. Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale
prej pambuku dhe ky është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për
tharjen e rrobave të lagura prej pambuku.
SHQIP
11
6. OPSIONET
6.1 Extra Anticrease
(Antirrudhë)
përfundimtar të tharjes në më pak ose
më shumë të thatë.
E çon deri në 30, 60, 90 minuta ose 2
orë fazën standarde kundër rrudhave (30
minuta) në përfundim të ciklit të tharjes.
Ky funksion parandalon krijimin e
rrudhave te rrobat. Rrobat mund të
nxirren nga pajisja gjatë fazës kundër
rrudhave.
6.5
6.2
Dryness Level (Tharja)
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 3 përzgjedhje të
mundshme:
•
Extra Dry (Tharje ekstra)
•
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
•
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
6.3
Time Dry (Koha)
Ju mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.4
Time Dry (Koha) në
programin Wool (Të leshta)
Opsioni i disponueshëm për programin
Wool (Të leshta) për të rregulluar nivelin
End Alert (Sinjalizuesi)
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
• në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Këtë
funksion mund ta përdorni për të
aktivizuar ose çaktivizuar sinjalin.
Ju mund të aktivizoni
opsionin End Alert
(Sinjalizuesi) me të gjitha
programet.
6.6
Reverse Plus (Rikthim
plus)
Rrisni shpeshtësinë e rrotullimit të
kazanit për të reduktuar përdredhjen dhe
ngecjen e rrobave. Për të rritur
uniformitetin e rezultatit të tharjes dhe
për të ndihmuar në reduktimin e
rrudhave. Rekomandohet kur në
ngarkesë ka artikuj të mëdhenj ose të
gjatë (p.sh. çarçafë, pantallona, fustane
të gjata)"
6.7 Extra Silent (Ekstra i
heshtur)
Pajisja funksionon me zhurmë të ulët pa
efekte në cilësinë e tharjes. Pajisja
funksionon me ngadalë me kohë më të
gjatë cikli.
12
www.electrolux.com
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Dryness Level
(Tharja)
Extra
Extra
Silent Revers
Anticre
Time
(Ekstra e Plus
ase
Dry
i
(Rikthi
(Antirru
(Koha)
heshtur m plus)
dhë)
)
SHQIP
13
7. CILËSIMET
A
H
A.
G
F
E
B
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtin bllok
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
Funksioni i bllokimit për
fëmijët nuk është i
disponueshëm për 8
sekonda pas ndezjes së
pajisjes.
C
D
Blloku i prekjes Time Dry (Koha)
B.
Blloku i prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza)
C.
Blloku i prekjes Delay Start
(Shtyrja)
7.2 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
D.
Blloku i prekjes End Alert
(Sinjalizuesi)
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
E. Blloku i prekjes
(Rikthim plus)
Reverse Plus
F.
Blloku i prekjes Extra Silent
(Ekstra i heshtur)
G.
Blloku i prekjes Extra Anticrease
(Antirrudhë)
H.
Blloku i prekjes Dryness Level
(Tharja)
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që është
konfiguruar një program dhe/ose është
në punë. Blloqet e prekjes kyçen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Mbani shtypur bllokun e prekjes (D)
për pak sekonda. Treguesi i bllokimit
për fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (F) dhe (E).
Një nga këta tregues ndizet:
•
thata
•
maksimumi i rrobave të
më shumë rroba të thata
•
rroba me thatësi
standarde
4. Shtypni butonat (F) dhe (E)
vazhdimisht derisa të ndizet treguesi
i nivelit të duhur.
5. Pas 5 sekondash ekrani kthehet në
modalitetin normal.
Dryness Level
(Tharja)
maksimumi i
rrobave të thata
më shumë
rroba të thata
rroba me
thatësi standarde
Simboli në ekran
14
www.electrolux.com
7.3 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar
kompleti i zbrazjes (aksesor
shtesë), pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga
depozita e ujit. Në këtë rast,
ne rekomandojmë që ta
çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit.
Referojuni informacionit të
ofruar për aksesorët që janë
në dispozicion.
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (H)
dhe (G).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
• Ekrani shfaq "Off" (Joaktiv). Pas 5
sekondash ekrani kthehet në
modalitetin normal.
• Ekrani shfaq "On" (Aktiv). Pas 5
sekondash ekrani kthehet në
modalitetin normal.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Paketimi i pasmë i kazanit
hiqet automatikisht kur
tharësja aktivizohet për herë
të parë. Mund të dëgjoni pak
zhurmë.
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
•
Në fillim të ciklit të tharjes (3
- 5 minuta) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit. Kjo
është normale për pajisjet
me kompresor të tilla si
frigoriferët dhe ngrirësit.
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses së rrobave.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
4. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Niset programi.
SHQIP
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 1 orë deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
Ose:
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
Ekrani ende shfaq
•
•
Treguesi
është fikur.
Treguesit Filter (Filtri) dhe Tank
(Depozita) qëndrojnë të ndezur.
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
fiket.
•
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
1. Rrotullojeni çelësin përzgjedhës në
pozicionin "Reset" (Rivendos).
2. Pritni për 1 sekondë. Ekrani shfaq
.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Ekrani shfaq
•
•
Treguesi
ndizet.
Treguesit Filter (Filtri) dhe Tank
(Depozita) mund të ndizen.
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është i ndezur.
•
9.5 Funksioni i gatishmërisë
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
Koha reduktohet në 30
sekonda nëse çelësi
përzgjedhës tregon
pozicionin "Reset"
(Rivendos).
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
15
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera ose më shumë nëse është
vendosur opsioni Extra Anticrease
(Antirrudhë) (shikoni kapitullin Opsioni Extra Anticrease (Antirrudhë) ).
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Kthejini nga ana tjetër artikujt me
shtresën e brendshme prej pambuku.
Shtresa e pambukut duhet të jetë
jashtë.
Vendosni programin e përshtatshëm
për llojin e rrobave për tharje.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura.
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen në ujë.
Etiketa e
pëlhurës
•
•
•
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të
treguar në kapitullin e programeve
ose që tregohet në ekran.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
Përshkrimi
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse me
temperatura të larta.
Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
SHQIP
6.
5. 1)
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i shkëmbyesit të nxehtësisë
1.
2.
2
1
17
18
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
KUJDES!
Mos prekni sipërfaqet
metalike me duar të
zhveshura. Rrezik
plagosjeje. Vishni dorashka
mbrojtëse. Pastroni me
kujdes që të shmangni
dëmtimin e sipërfaqes
metalike.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
SHQIP
19
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) .
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta
nisur programin sërish.
Ngarkesa është tepër e vogël, rrisni
ngarkesën ose përdorni programin Time
Drying (Tharje e programuar).
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Time Drying (Tharje
e programuar) ose Extra Dry (Tharje
ekstra).2)
20
www.electrolux.com
Problemi
Ekrani shfaq
Zgjidhja e mundshme
.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Ekrani shfaq kodin e gabimit (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
12.1 Nëse rezultatet e tharjes
janë të pakënaqshme
•
•
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Shkëmbyesi i nxehtësisë është
bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
•
•
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 630 mm (maksimumi 665
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1100 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Fuqia totale
700 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A+++
Konsumi i energjisë1)
1,47 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
176 kWh
SHQIP
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,05 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,05 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
21
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuara të efektit serrë, të mbyllur hermetikisht
Emërtimi i gazit
R134a
Pesha
0,280 kg
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1430
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Cotton (Të pambukta) 8 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
1400 rpm / 50%
156 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
173 min.
1,47 kWh
1400 rpm / 50%
120 min.
0,94 kWh
1000 rpm / 60%
137 min.
1,12 kWh
1200 rpm / 40%
65 min.
0,47 kWh
800 rpm / 50%
80 min.
0,60 kWh
Synthetics (Sintetike) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
22
www.electrolux.com
14. UDHËZUES I SHPEJTË
14.1 Përdorimi i përditshëm
1
2
3
5
4
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Përdorni përzgjedhësin e programit
për të vendosur programin.
3. Së bashku me programin mund të
vendosni 1 ose më shumë opsione të
veçanta. Për të aktivizuar ose
çaktivizuar një opsion prekni butonin
përkatës.
4. Për të nisur programin, shtypni
butonin Start/Pause (Nisja/Pauza).
5. Pajisja fillon punën.
14.2 Pastrimi i filtrit
1
2
Në fund të çdo cikli, në ekran shfaqet
simboli
dhe duhet të pastrohet filtri.
3
SHQIP
23
14.3 Tabela e programeve
Programi
Ngarkes
a 1)
Veçoritë/Shenja e materialit
Cotton (Të
pambukta) Eco
8 kg
Tekstile pambuku - Tharje për
dollap
/
Cotton (Të pambukta)
8 kg
Tekstilet e pambukta. Programi
për përdorim të përditshëm.
/
Synthetics (Sintetike)
3,5 kg
Tekstile sintetike dhe të përziera. /
Delicates (Delikate)
4 kg
Tekstile delikate të tilla si
viskoza, najloni, akriliku dhe
përzierjet e tyre.
/
Duvet (Jorgan)
3 kg
Jorganë tek ose dopjo dhe
jastëkë (me pupla apo me
mbushje sintetike).
/
Refresh (Rifreskim)
1 kg
Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur
brenda në dollap.
1 kg
Mëndafsh delikat që lahet me
dorë.
1 kg
Tekstile të leshta. Tharje delikate e rrobave të
leshta që mund të lahen me dorë. Nxirrini
menjëherë artikujt kur programi të ketë
përfunduar.
2 kg
Rroba që vishen jashtë, rroba
pune, sportive, xhaketa të
papërshkueshme nga uji, xhupa
me shtresë të heqshme me push /
ose me izolim të brendshëm. Të
përshtatshme për tharje në
tharëse rrobash.
4 kg
Veshje sportive, të tilla si xhinse,
bluza etj, me trashësi të
ndryshme materiali (p.sh. në
/
pjesën e qafës, manshetave dhe
tegelave).
Bedlinen (Shtrat) XL
4,5 kg
Deri në tre sete shtrojash për
krevat, një prej të cilave mund të /
jetë dopjo.
Mixed (I shpejtë për
rroba të përziera) XL
6 kg
Silk (Mëndafsh)
Wool (Të leshta)
Outdoor
Denim (Xhinse)
Përzierje rrobash prej pambuku,
përzierje pambuk-sintetike dhe
tekstile sintetike.
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
/
/
24
www.electrolux.com
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
25
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 26
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 29
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 30
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................31
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ................................................................................ 32
6. ОПЦИИ.............................................................................................................34
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 36
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 37
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................37
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................39
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................40
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................42
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 44
14. КРАТКО УПАТСТВО ....................................................................................46
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
26
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде на дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога вратата е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
МАКЕДОНСКИ
27
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата не смеат да
бидат попречени од таписон, килим или било каков
покривач за под.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде
доставен преку надворешен уред за префрлање,
како на пример тајмер или да биде поврзан на
струја кога се гаси и пали постојано со помош на
уред.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот со влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината
за сушење алишта пред крајот на циклусот за
сушење освен ако сите предмети не се отстранат
брзо и распостелат за да се испушти топлината.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
МАКЕДОНСКИ
29
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што ќе биде поставен
апаратот мора да биде рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување на струја
•
•
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
•
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Лампата ЛЕД се користи за
осветлување на барабанот. Оваа
лампа не може да се користи
30
www.electrolux.com
•
повторно за друг вид на
осветлување.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
•
2.5 Нега и чистење
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
За да го спречите оштетувањето на
системот за ладење внимавајте
кога го чистите апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
2.6 Компресор
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
10
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Сад за вода
Контролна плоча
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Филтер
Плочка со спецификации
Отвори за проток на воздух
Светло за Разменувач на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Ногарки за нивелирање
МАКЕДОНСКИ
31
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
7
11
1 Копче за програми и прекинувач за
ИСКЛУЧУВАЊЕ
2
допирна површина Против
туткање
3
допирна површина Ниво на
сувост
4 Дисплеј
5
допирна површина Bреме
6
допирна површина Старт/
Пауза
7
допирна површина Одложено
8
допирна површина Аларм
9
допирна површина Обратно
Плус
4.1 Дисплеј
10
9
8
10
допирна површина Екстра тивко
11 Копче за вклучување/исклучување
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
32
www.electrolux.com
Симбол на екранот
Описи на симболите
опција за сувост на алишта: суви за
пеглање, суви за во плакар, многу суви
вклучена опција за време на сушење
вклучена опција за одложено
показно светло: проверете го Разменувачот
на топлина
показно светло: исчистете го филтерот
показно светло: исцедете го садот за вода
вклучена блокада за деца
погрешна селекција или копчето е на
позиција „Ресетирај“
показно светло: фаза на сушење
показно светло: фаза на ладење
показно светло: фаза против туткање
траењето на програмата
,
,
зголемување на почетната фаза за антигужвање: +30мин, +60мин, +90мин, +2ч)
,
избор на време на сушење (10мин.-2ч.)
-
избор на одложување (1ч. - 20ч.)
-
5. ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ
Програмa
Полнењ
е 1)
2) Памук Eco
8 kg
Памучни ткаенини - Суви за во
/
плакар
8 kg
Памучни ткаенини. Програма
за секојдневна употреба.
/
Синтетички и мешани
ткаенини.
/
Чувстиветелни ткаенини како
на пр. вискоза, акрилик и
нивна мешавина.
/
Памук
Синтетика
Нежни:
3,5 kg
4 kg
Карактеристики / Ознака на ткаенината
МАКЕДОНСКИ
Програмa
Полнењ
е 1)
Карактеристики / Ознака на ткаенината
Јоргани
3 kg
За сушење единечни или
двојни јоргани и перници (со
полнење од пердуви или
синтетичко полнење).
Освежување
1kg
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1 kg
Свила за рачно перење.
Свила
33
/
/
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат. Веднаш
извадете ги алиштата по завршување на
програмата.
Волна
1 kg
Циклусот на сушење волна со оваа
машина е тестирано и одобрено од
компанијата The Woolmark Company за
сушење волнена облека означена со
„рачно перење“ под услов облеката да се
суши според инструкциите издадени од
производителот на оваа машина. Следете
ги инструкциите на етикетата за друг вид
алишта. M1641
Симболот Woolmark е сертифициран
бренд во многу земји.
Outdoor
2 kg
За сушење парчиња облека за
надвор, технички, спортски,
влакнести ткаенини,
водоотпорни и пропустливи
палта, јакни со волнена
/
постава што се вади или со
внатрешна изолација. Погодни
за сушење во машина за
сушење на алишта.
34
www.electrolux.com
Програмa
Полнењ
е 1)
4 kg
За сушење неформална
облека како фармерки, маици
од материјали со различна
дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
/
4,5 kg
До три сетови постелнина, од
кои една може да биде дупла.
/
Мешавина на алишта од
памук, мешавина од памук и
синтетика и синтетички
ткаенини.
/
Џинс
Постелнина XL
Карактеристики / Ознака на ткаенината
Брзо за мешани
ткаенини XL
6 kg
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Памук Суви за во плакар е „Стандардна програма за памучни
алишта“. Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е
најефикасна програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
6. ОПЦИИ
6.1
Против туткање
Ја продолжува за 30, 60, 90 или 2 часа
стандардната фаза против туткање
(30 минути) на крајот од циклусот на
сушење. Оваа фукнција го спречува
туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на
фазата за заштита од туткање.
6.2
Ниво на сувост
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 3 можни
избори:
•
Екстра суви
•
Суви за во плакар
•
Суви за пеглање
6.3
Bреме
Можете да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на
времетраењето е поврзано со
количината на алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.4
Bреме на програма
Волна
Опција достапна за Волна
прилагодување на последното ниво на
сушење на посуво или помалку суво.
6.5
Аларм
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
• на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
Опцијата Аларм можете да
ја вклучите со сите
програми.
МАКЕДОНСКИ
6.6
Обратно Плус
Зголемете го обратниот вртеж на
барабанот за да намалите
превртувањето и заплеткувањето на
алиштата. За да се намали
едноличноста на резултатот при
сушење и за да се намали туткањето.
Се препорачува кога полнењето има
35
големи или долги алишта (на пр.
чаршафи, панталони, долги фустани)“
6.7
Екстра тивко
Апаратот работи со ниска бучава без
да има ефект врз квалитетот на
сушењето. Апаратот работи бавно со
подолго времетраење на циклусот.
6.8 Табела со опции
Програми1)
Ниво на сувост
Против
Екстра Обратн
туткањ
Bреме
тивко о Плус
е
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
2) Видете во поглавје ОПЦИИ: Време за сушење или програма за Волна
36
www.electrolux.com
7. ПОСТАВКИ
A
H
G
F
E
B
D
A.
допирна површина Bреме
B.
допирна површина Старт/
Пауза
C.
допирна површина Одложено
D.
допирна површина Аларм
E. допирна површина
Плус
F.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
Функцијата за Забрана за
деца не е достапна за
време од 8 сек. после
вклучување на апаратот.
C
Обратно
допирна површина Екстра тивко
G.
допирна површина Против
туткање
H.
допирна површина Ниво на
сувост
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога е поставена
некоја програма и/или работи.
Копчињата на допир се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Притискајте и задржете го копчето
на допир (D) неколку секунди.
Показното светло за блокада за
деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
7.2 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (F) и (E).
Се пали едно од овие показни светла:
•
алишта
•
максимално суви
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
4. Притискајте и задржете ги
копчињата (F) и (E) повторно,
додека не се вклучи показното
светло за точното ниво.
5. После 5 s екранот се враќа во
нормален режим.
Dryness Level
(Ниво на сувост)
максимално суви
алишта
многу
суви алишта
нормално
суви алишта
Симбол на
екранот
МАКЕДОНСКИ
7.3 Показно светло за садот
за вода
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода.
Во оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното
светло за садот за вода.
Погледнете ги
приложените информации
за дополнителен прибор
кој го имате на
располагање.
37
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(H) и (G).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
• На екранот се прикажува "C3".
После 5 s екранот се враќа во
нормален режим.
• На екранот се прикажува
"Вклучено". После 5 s екранот
се враќа во нормален режим.
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Амбалажата за задниот
барабан се вади
автоматски кога машината
за сушење се вклучува за
првпат. Можно е да се
слушне некаква бучава.
Пред првата употреба на апаратот:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот
на сушење (првите 3 - 5
мин.) може да се слушне
малку посилен звук. Тоа е
заради стартувањето на
компресорот. Ова е
нормално кај апарати кои
се снабдуваат со енергија
со компресор како што се
фрижидери и замрзнувачи.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
38
www.electrolux.com
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Или:
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
прикажува
.
3. Поставете ја програмата.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
1 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
почнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
1. Свртете го копчето за одбирање
кон позиција „Ресетирај“.
2. Почекајте 1 секунда. На екранот се
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
На екранот се прикажува
•
•
Се пали показното светло .
Показателите Филтер и Резервоар
може да се вклучат.
• Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање за околу 30
минути или повеќе ако Против туткање
опцијата бола подесена (видете
поглавје Опција - Против туткање ).
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
На екранот се уште се прикажува
•
•
Показателот
се исклучува.
Показателите Филтер и Резервоар
може да останат вклучени.
показното светло Старт/Паузасе
гаси.
•
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
•
•
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
Времето е намалено за 30
секунди ако копчето за
одбирање е свртено кон
позиција „Ресетирај“.
9.5 Функција Во мирување
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Свртете ги алиштата со
внатрешниот слој напревен од
памук. Памучниот слој мора да
биде свртен нанадвор.
Секогаш поставувјате програма
погодна за вид на сушени алишта.
Не ставајте светли и темни алишта
заедно.
Фабричка
етикета
•
•
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Немојте да ја надминете
максималното полнење кое
поставено во поглавјето со
програми или прикажано на
екранот.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
39
40
www.electrolux.com
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
МАКЕДОНСКИ
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на разменувачот на топлина
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
41
42
www.electrolux.com
9.
1
2
ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате
металната површина со
голи раце. Ризик од
повреда. Носете заштитни
ракавици. Чистете
внимателно за да не ја
оштетите металната
површина.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
МАКЕДОНСКИ
43
Проблем
Можно решение
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Полнењето е многу мало, зголемете го
полнењето или искористете ја
програмата Време на сушење.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптималната собна
температура е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Време на
сушење или програма за Екстра
суви.2)
На екранот се прикажува
. Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува код за
Грешка (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
12.1 Ако резултатите од
сушењето се
незадоволителни
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
•
•
•
•
Разменувачот на топлина е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
44
www.electrolux.com
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 630 mm (максимум 665 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1100 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 л
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Вкупна моќност
700 W
Класа на енергетска ефикасност
A+++
Потрошувачка на енергија1)
1,47 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
176 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,05 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,05 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R134a
Тежина
0,280 kg
МАКЕДОНСКИ
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
45
1430
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памук 8 kg
Суви за во плакар
Суви за пеглање
1400 врт/мин. 50%
156 мин.
1,31 kWh
1000 врт/мин. 60%
173 мин.
1,47 kWh
1400 врт/мин. 50%
120 мин.
0,94 kWh
1000 врт/мин. 60%
137 мин.
1,12 kWh
1200 врт/мин. 40%
65 мин.
0,47 kWh
800 врт/мин. 50%
80 мин.
0,60 kWh
Синтетика 3,5 kg
Суви за во плакар
46
www.electrolux.com
14. КРАТКО УПАТСТВО
14.1 Секојдневна употреба
1
2
3
5
4
1. Притиснете го копчето Исклучено/
Вклучено за да го вклучите
апаратот.
2. Искористете го копчето за бирање
програма за да поставите
програма.
3. Заедно со програмата, може да
поставите 1 или повеќе специјални
опции. За да ја вклучите или
исклучите опцијата допрете го
потребното копче.
4. За активирање на програмата,
притисни го копчето Start/Pause
(Старт/Пауза).
5. Апаратот започнува да работи.
14.2 Чистење на филтерот
1
2
На крајот од секој циклус се појавува
симболот за филтер
на екранот и
тогаш мора да го исчистите филтерот.
3
МАКЕДОНСКИ
47
14.3 Табела со програми
Програмa
Полнењ
е 1)
Карактеристики / Ознака на ткаенината
8 kg
Памучни ткаенини - Суви за во
/
плакар
8 kg
Памучни ткаенини. Програма
за секојдневна употреба.
/
Синтетички и мешани
ткаенини.
/
4 kg
Чувстиветелни ткаенини како
на пр. вискоза, акрилик и
нивна мешавина.
/
Јоргани
3 kg
За сушење единечни или
двојни јоргани и перници (со
полнење од пердуви или
синтетичко полнење).
/
Освежување
1kg
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1 kg
Свила за рачно перење.
1 kg
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат. Веднаш
извадете ги алиштата по завршување на
програмата.
2 kg
За сушење парчиња облека за
надвор, технички, спортски,
влакнести ткаенини,
водоотпорни и пропустливи
палта, јакни со волнена
/
постава што се вади или со
внатрешна изолација. Погодни
за сушење во машина за
сушење на алишта.
4 kg
За сушење неформална
облека како фармерки, маици
од материјали со различна
дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
/
4,5 kg
До три сетови постелнина, од
кои една може да биде дупла.
/
Памук Eco
Памук
Синтетика
Нежни:
Свила
Волна
Outdoor
Џинс
Постелнина XL
3,5 kg
/
48
www.electrolux.com
Програмa
Брзо за мешани
ткаенини XL
Полнењ
е 1)
Карактеристики / Ознака на ткаенината
Мешавина на алишта од
памук, мешавина од памук и
синтетика и синтетички
ткаенини.
6 kg
/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
49
50
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
51
136951000-A-282017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement