Aeg-Electrolux | T76484EIH | User manual | Aeg-Electrolux T76484EIH Handleiding

LAVATHERM 76484EIH
NL DROOGAUTOMAAT
FR SÈCHE-LINGE
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D'UTILISATION
2
31
2
INHOUD
4
6
7
8
10
11
11
13
17
19
26
27
29
VEILIGHEIDSINFORMATIE
MILIEUBESCHERMING
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ACCESSOIRES
BEDIENINGSPANEEL
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
PROGRAMMA’S
BEDIENING VAN HET APPARAAT
AANWIJZINGEN EN TIPS
ONDERHOUD EN REINIGING
PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
TECHNISCHE INFORMATIE
MONTAGE
KLANTENSERVICE
Wanneer u contact opneemt met de
klantenservice dient u de volgende
gegevens bij de hand te hebben. Deze
informatie treft u aan op het
typeplaatje.
Model
Productnummer
Serienummer
In deze gebruiksaanwijzing worden de
volgende symbolen gebruikt:
Waarschuwing - Belangrijke
veiligheidsinformatie.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
3
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken – functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt
profiteren.
ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN
In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG
mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal
accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u
verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot
waszakken…
Bezoek onze webshop op
www.aeg.com/shop
GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR:
- Producten
- Brochures
- Gebruikershandleidingen
- Oplossen van problemen
- Service-informatie
www.aeg.com
4
VEILIGHEIDSINFORMATIE
In het belang van uw veiligheid en om
een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige
vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen
dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de
werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en
zorg ervoor dat zij bij het apparaat blijven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat
gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd
over het gebruik en de veiligheid van
het apparaat.
•
•
•
•
- Lees de bedieningsinstructies
voordat u het apparaat gebruikt.
ALGEMENE VEILIGHEID
• Het is gevaarlijk om de specificaties te
wijzigen of om te proberen op enigerlei
wijze veranderingen aan te brengen
aan dit apparaat.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van
kinderen) met beperkte lichamelijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit
onder toezicht gebeurt van een voor
hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over
het gebruik van het apparaat.
• Zorg ervoor dat kleine kinderen en
huisdieren niet in de trommel klimmen.
Om dit te voorkomen dient u de trommel voor het gebruik te controleren.
• Voorwerpen als munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven, stenen of
andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat
terechtkomen.
• Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte
kleding (als er geen speciaal droogpro-
•
•
•
•
•
gramma is), artikelen met een rubberbinnenkant en kleding of kussens met
vulling van schuimrubber dienen niet in
de droogtrommel te worden gedroogd.
Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
De stekker van het apparaat dient na
het gebruik, bij reiniging en bij onderhoud altijd uit het stopcontact te worden getrokken.
Probeer in geen geval zelf de machine
te repareren. Reparaties die door nietdeskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Neem contact op met een klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als
spijsolie, aceton, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen
alvorens in de droogtrommel te worden
gedroogd, te worden gewassen in heet
water met een extra hoeveelheid wasmiddel.
Explosiegevaar:Droog nooit voorwerpen in de wasdroger die in aanraking
zijn geweest met ontvlambare oplosmiddelen (petroleum, spiritus, producten voor chemische reiniging en dergelijke). Aangezien deze bestanddelen
vluchtig zijn, kunnen ze een explosie
veroorzaken. Droog alleen voorwerpen
in de wasdroger die met water gewassen zijn.
Brandgevaar:voorwerpen die vlekken
bevatten of gedrenkt zijn in plantaardige of bakolie vormen een gevaar voor
brand en mogen niet in de wasdroger
geplaatst worden.
Als u uw was met vlekkenverwijderaar
heeft gewassen, moet u een extra
spoelcyclus uitvoeren voordat u uw was
in de wasdroger laadt.
Zorg ervoor dat er geen aanstekers of
lucifers in de zakken zijn achtergebleven van kleding in het geval die in de
wasdroger geladen worden
Het condenswater mag niet worden gedronken of worden gebruikt om voeding te bereiden. Het kan gezond-
NEDERLANDS
heidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.
• Ga niet op de open deur zitten of
staan. Het apparaat kan omkantelen.
WAARSCHUWING!
• Brandgevaar! Om het risico
op ontbranding te voorkomen, mag u de droogtrommel
niet voor het einde van de
droogcyclus stoppen, behalve
als alle items snel uit de
droogtrommel worden gehaald en uitgespreid zodat de
warmte kan ontsnappen.
• Er mogen zich geen pluizen
verzamelen in de droger.
• Gevaar voor elektrische schokken!
Spuit geen waterstralen op het apparaat.
• Het laatste deel van een droogcyclus
vindt plaats zonder warmte (koelcyclus)
om ervoor te zorgen dat de artikelen
uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen
niet worden beschadigd.
• De wasdroger mag niet worden gebruikt als er industriële chemische reinigingsmiddelen zijn gebruikt.
• Zorg voor een goede ventilatie in de
ruimte waar het apparaat geïnstalleerd
is, om het terugstromen van gassen van
apparaten in de ruimte die op andere
brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
MONTAGE
• Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig
bij het verplaatsen van het apparaat.
• Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Ingeval
van twijfel, gebruik het apparaat niet en
neem contact op met de Klantenservice.
• Alle verpakkingsmaterialen moeten
vóór het gebruik worden verwijderd.
Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige
schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie
het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Eventuele voor de installatie van deze
machine noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden moeten worden
•
•
•
•
5
uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektricien of bekwame persoon.
De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst
Pas de voeten aan als het apparaat op
tapijt, of een gelijkaardig materiaal,
wordt geplaatst. Er moet luchtcirculatie
zijn onder het apparaat.
Controleer na installatie van het apparaat of dit niet op het aansluitsnoer
drukt of staat.
Als de wasdroger bovenop een wasmachine wordt geplaatst, is het noodzakelijk de stapelkit te gebruiken (optionele
accessoire - zie hoofdstuk: "ACCESSOIRES").
GEBRUIK
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik. Het mag
niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd.
Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
• Droog geen ongewassen artikelen in
de wasdroger.
• Overschrijd de maximale belading niet.
Houd u aan de maximale belading. Zie
het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
• Kleding die druipnat is mag niet in de
droogtrommel worden geplaatst.
• Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige aardolieproducten
mogen niet in de wasdroger gedroogd
worden. Als er vluchtige reinigingsvloeistoffen worden gebruikt, dient u
ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het
kledingstuk is verwijderd voordat u het
in de machine doet.
• Gebruik nooit de wasdroger als het
elektrische snoer, het bedieningspaneel, het bovenblad of de sokkel beschadigd zijn, zodat de binnenkant van
de wasmachine toegankelijk is.
• Wasverzachter of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven door de fabrikant van de wasverzachter.
• Brandgevaar! Droog geen beschadigde artikelen die vulling bevatten
(hoofdkussens, jassen, dekbedden,
6
enz). De vulling kan uit het artikel komen en brand veroorzaken.
KINDERBEVEILIGING
• Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of verstandelijk gehandicapten zonder toezicht.
• Kinderen herkennen de gevaren die bij
elektrische apparaten horen vaak niet.
Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
WAARSCHUWING!
• Gevaar op verstikking! De verpakkingsmaterialen (bijv. plastic
folie, polystyreen) kunnen een
gevaar opleveren voor kinderen
- houd uit de buurt van kinderen.
MILIEUBESCHERMING
VERPAKKINGSMATERIALEN
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
op het product of op de
Het symbool
verpakking wijst erop dat dit product niet
als huishoudafval mag worden
behandeld, maar moet worden
afgegeven bij een verzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de juiste manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu
die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalverwerking. Voor
gedetailleerdere informatie over het
recyclen van dit product, kunt u contact
opnemen met de gemeente, de
gemeentereiniging of de winkel waar u
het product hebt gekocht.
• Berg alle wasmiddelen op een veilige
plaats, buiten het bereik van kinderen,
op.
• Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren
niet in de trommel kunnen klimmen.
HET APPARAAT AFVOEREN
• Trek de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurvergrendeling. Dit
voorkomt dat u kinderen of huisdieren
in de trommel opsluit. Er bestaat gevaar voor verstikking.
NEDERLANDS
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
12
11
10
9
1 Waterreservoir
2 Bedieningspaneel
3 Trommelverlichting
4 Vuldeur (omkeerbaar)
5 Primaire filter
6 Schuifknop om de deur van de warm-
tewisselaar te openen
7 Ventilatiesleuven
8 Verstelbare voetjes
9 Deur warmtewisselaar
10 Filterafdekking warmtewisselaar
11 Vergrendelknop
12 Typeplaatje
6
7
8
7
8
ACCESSOIRES
TUSSENSTUK
Lees de bij het tussenstuk geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
VOETSTUK MET DE LADE
Productnaam: SKP11
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.
Het tussenstuk kan alleen worden gebruikt met de in de folder gespecificeerde
wasautomaten. Zie bijgesloten folder.
Lees de bij het tussenstuk geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
AFVOERSET
Productnaam: PDSTP10.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.
Om het apparaat hoger te plaatsen op
het niveau dat het vullen met en het verwijderen van het wasgoed helpt vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het opbergen van wasproducten bijv. : handdoeken, wasmiddelen enz.
Lees de bij de accessoire geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
DROOGREK
Productnaam: DK11.
Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer
(kan op een aantal types van de droogautomaten worden geplaatst)
Afvoerset om het gecondenseerde water
in een kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten
stromen. Na installatie wordt het waterreservoir automatisch geleegd. Het waterreservoir moet in het apparaat blijven.
De geïnstalleerde slang moet op de
hoogte vanaf minimaal 50 cm tot maximaal 1 m vanaf de vloer zitten. De slang
mag niet in een lus zitten. Maak de slang
indien mogelijk korter.
Verkrijgbaar bij uw bevoegde dealer (kan
worden bevestigd aan sommige types
droogtrommels)
NEDERLANDS
Droogrekaccessoires voor veilig drogen in
de droogtrommel:
• sportschoenen
• wol
• zachte knuffels
• lingerie
Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
9
10
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
4
5
1 Programmakeuzeknop
2 Druktoets Aan/Uit
6
7
8
Symbool
4 Druktoets Drogen Plus
6 Druktoets Anti-kreuk
kreukbeveiliging
aanduiding cyclusfase
7 Druktoets Zoemer
8 Druktoets Droogtijd
9 Druktoets Startuitstel
kinderbeveiliging
geactiveerd
10 Display
11 Drukknop Start/Pauze .
uitgestelde start
12 Controlelampjes: voer het water uit
Beschrijving
standaard droogtegraad
matige extra
droogtegraad
maximale extra
droogtegraad
reverse plus
m/
cyclustijdlampje
selectie tijdsprogramma (10 min. 2u.)
-
-
Symbool
m
anti-kreuktijd
Beschrijving
koelcyclus aanduiding fase
5 Druktoets Reverse Plus
DISPLAY
10 11 12
droogcyclus aanduiding fase
3 Programma-indicatielampjes
het reservoir af, reinig het primaire filter en reinig de filters van de warmtewisselaar
9
selectie uitgestelde start (30 min. 20u.)
NEDERLANDS
11
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Maak de trommel van de droogtrommel
met een vochtige doek schoon of stel een
kort programma in (bv. tijdsprogramma
van 30 minuten) met vochtige kleding.
LET OP!
De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het speciale middel dat vrij is van fluor-chloor-kool-
waterstoffen. Dit systeem moet goed gesloten blijven. Schade aan het systeem
kan lekkage en schade aan het apparaat
veroorzaken.
Aan het begin van de droogcyclus (3-5
min.) kan het geluidsniveau iets hoger liggen. Dit komt door de start van de compressor en is normaal voor apparaten die
worden aangedreven door een compressor zoals: koelkasten, vriezers etc.
PROGRAMMA’S
Programma’s
Lading1)
Eigenschappen
TexBeschikbare tielfuncties
markering
Katoen
Extra Droog
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: extra droog.
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
Kastdroog 2)
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: kastdroog.
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
8 kg
Om katoenen kleding te drogen.
Droogtegraad: geschikt voor strijken.
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
8 kg
Voor het drogen van vrijetijdskleding, zoals jeans, sweatshirts van
verschillende materiaaldiktes (bijv.
bij de kraag, manchetten en naden).
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
3 kg
Om bedlinnen te drogen, zoals:
enkele en dubbele lakens, kussenslopen, spreien.
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
3 kg
Voor het drogen van één of tweepersoonsbeddengoed (met veren,
dons of synthetische vullingen).
alles behalve: Reverse
Plus en Antikreuk en
Droogtijd
Strijkdroog
2)
Jeans
Beddengoed
Dekbed
12
Programma’s
Tijd
Mix Extra
Kort
TexBeschikbare tielfuncties
markering
Lading1)
Eigenschappen
8 kg
Drogen van wasgoed waarbij de
tijd door de gebruiker wordt ingesteld. De tijdwaarde moet gerelateerd worden aan de lading. Om
één artikel of kleine hoeveelheden
wasgoed te drogen raden wij aan
korte tijden te gebruiken.
alles behalve: Drogen
Plus en Reverse Plus
3 kg
Voor het drogen van katoenen en
synthetische stoffen, op lagere
temperatuur.
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
Synthetica
Extra Droog
Drogen van dik of meerlaags tex3,5 kg tiel, bijv. truien, beddengoed, tafellinnen.
Alles behalve Droogtijd
Kastdroog 2)
Drogen van dunne stoffen die niet
gestreken worden, bijv. easy care
3,5 kg shirts, tafelkleden, babykleertjes,
sokken, lingerie met baleinen of
met beugels.
Alles behalve Droogtijd
Strijkdroog
Drogen van dunne stoffen die ge3,5 kg streken worden, bijv. gebreide artikelen, overhemden.
Alles behalve Droogtijd
1 kg
(of 5
overhemden)
Om easy care textiel zoals hemden en bloezen te drogen, met
een minimum aan moeite. Het resultaat kan variëren, afhankelijk
van de verschillende soorten textiel en afwerking. Plaats het textiel
recht in de droogtrommel. Na het
programma verwijdert u onmiddellijk het gedroogd textiel en
hangt u het aan een kleerhanger.
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
2 kg
Voor het drogen van buitenkleallemaal beding, technische kleding, sportklehalve Reverding, gestapelde stoffen, waterbese Plus en
stendige en ademende jassen, jasAnti-kreuk
sen met een verwijderbare fleeceen Droogtijd
laag of binnenvoering.
2 kg
Voor het drogen van sportkleding,
dun en licht textiel, polyester, microvezel die niet gestreken moet
worden.
Strijkvrij
Sport Intensief
Sportkleding
alles behalve: Reverse
Plus en
Droogtijd
NEDERLANDS
Programma’s
Zijde/Lingerie
Wol
13
TexBeschikbare tielfuncties
markering
Lading1)
Eigenschappen
1 kg
Voor het drogen van zijde/lingerie
met warme lucht en behoedzame
trommelbeweging.
1 kg
Het drogen van wollen wasgoed.
Het wasgoed wordt zacht en soepel. Wij raden aan de kleding direct na het einde van het programma te verwijderen.
De droogcyclus voor wol van deze
wasdroger is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor
Droog Plus ,
wollen kleding die volgens het etiZoemer ,
ket op de hand moet worden ge3),
Droogtijd
wassen op voorwaarde dat de kleStartuitstel
ding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. (M1129).
Om de resterende vochtigheid
van het wasgoed te vergroten of
verkleinen kunt u de functie Droog
Plus gebruiken.
alles behalve: Reverse
Plus en Antikreuk en
Droogtijd
1) maximaal gewicht van droge kleding
2) Uitsluitend voor testinstituten:
Voor een prestatietest dient u de standaard programma's te gebruiken die staan
gespecificeerd in het EN 61121 document. Als het resterende vochtniveau van het wasgoed
gecorrigeerd moet worden, dient u het programma aan te passen met de functie Drogen
Plus .
3) Alleen met het droogrek — zie hoofdstuk ACCESSOIRES
BEDIENING VAN HET APPARAAT
WASGOED VOORBEREIDEN
Droog uitsluitend textiel dat in de
droogtrommel mag worden gedroogd. Controleer of het textiel
in de droogtrommel mag worden
gedroogd. Controleer de textielmarkering op de kleding.
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op standaard
temperatuur
14
TexEigenschap
tielmarkering
Kan worden gedroogd in de
wasdroger op lage temperatuur
Kan niet worden gedroogd
in de wasdroger
Het wasgoed goed voorbereiden:
• sluit ritsen, knoop dekbedovertrekken
dicht en sluit losse riemen of strikken
(bijv.van schorten) - het wasgoed kan
verstrikt raken
• zorg dat de zakken leeg zijn - verwijderen metalen voorwerpen (paperclips,
veiligheidsspelden, enz.).
• keer voorwerpen met dubbellaagse
weefsels binnenstebuiten (bijv.met katoen afgewerkte anoraks, de katoenlaag dient aan de buitenkant te zitten).
Alleen drogen:
• katoen en linnen met de programma's
Katoen
• synthetica en gemengde stoffen met
de programma's Synthetica
• de sterk gekleurde stoffen en de licht
gekleurde stoffen scheiden - de kleuren
kunnen ontrokken worden
• katoenen jersey en gebreide artikelen
alleen met de geschikte programma's artikelen kunnen krimpen
2.
3.
Wasgoed losjes in de machine doen.
Sluit de deur van het apparaat.
LET OP!
Laat het wasgoed niet tussen de
deur en de manchet terecht komen.
HET APPARAAT
INSCHAKELEN
Druk op de Aan/Uit knop om de machine
te activeren of te deactiveren. Wanneer
het apparaat aan staat, worden een aantal
indicaties zichtbaar op de display.
AUTO STAND-BYFUNCTIE
Om het energieverbruik omlaag te brengen, deactiveert de automatische standbyfunctie het apparaat:
• wanneer niet binnen 5 minuten op de
Start/Pauze -knop is gedrukt.
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de knop voor Aan/Uit om de machine te activeren.
EEN PROGRAMMA INSTELLEN
Overschrijd de maximale belading
van 8kg niet.
WASGOED IN DE MACHINE
DOEN
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen. De mogelijke
tijd waarop een programma wordt voltooid, verschijnt op het display.
1.
Trek de deur van het apparaat open
NEDERLANDS
De droogtijd die u ziet heeft betrekking op de lading van 5 kg
voor katoen en jeansprogramma's. Voor de andere programma's is de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen. De
droogtijd van de katoen- en jeansprogramma's met een grotere lading dan 5 kg is langer.
SPECIALE FUNCTIES
U kunt samen met het programma ook
één of meer speciale functies kiezen.
Om de functie te activeren of te inactiveren, drukt u op de overeenkomstige drukknop.
15
DE FUNCTIE ZOEMER
Wanneer de zoemer is geactiveerd, kunt u
de zoemer horen:
• op het einde van de cyclus
• bij de start en het einde van de antikreukfase
• bij een cyclusonderbreking
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze functie gebruiken om het geluid te activeren of te inactiveren.
DE FUNCTIE DROOGTIJD
Werkt alleen met het programma Tijd .
Hiermee kunt u het droogprogramma instellen met minimaal 10 minuten tot maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
DE FUNCTIE STARTUITSTEL
Wanneer de functie is geactiveerd, zal het
LED boven de druktoets of het symbool
op het display oplichten.
DE FUNCTIE DROGEN PLUS
Deze functie helpt het wasgoed beter te
drogen. Er zijn 3 mogelijke selecties:
- de standaard selectie die verband
houdt met het programma.
- de selectie om het wasgoed lichtjes
te drogen.
- de selectie om het wasgoed meer
te drogen.
DE REVERSE PLUS -FUNCTIE
Om delicate en temperatuurgevoelige
stoffen te drogen (bv. acryl, viscose). Deze
functie helpt ook om de kreukels in het
wasgoed te verminderen. Voor stoffen
op het wasvoormet het symbool
schrift.
DE ANTI-KREUK FUNCTIE
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten) op
het einde van de droogcyclus, tot 90 minuten. Deze functie zal voorkomen dat
het wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit de machine gehaald worden.
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met minimaal
30 minuten en maximaal 20 uur
worden uitgesteld.
1.
Stel het droogprogramma en de
functies in.
2. Druk opnieuw op de toets Startuitstel
totdat de vereiste uitsteltijd op het
display wordt weergegeven (bv.
als het programma na 12 uur moet
beginnen.)
3.
Om de functie Startuitstel te activeren, drukt u op de toets Start/Pauze .
De starttijd neem op de display af.
KINDERBEVEILIGINGSFUNCTI
E
De kinderbeveiligingsfunctie voorkomt
dat kinderen met het apparaat spelen. De
kinderslotfunctie blokkeert alle druktoetsen en de programmakeuzeknop. (deze
functie vergrendelt niet de toets Aan/Uit ).
Om de kinderbeveiligingsfunctie te activeren, drukt u gelijktijdig op Drogen Plus
op
en Reverse Plus totdat het symbool
de display wordt weergegeven. Druk opnieuw op de bovenstaande toetsen totdat
het symbool verdwijnt om deze functie te
inactiveren.
U kunt de kinderbeveiligingsfunctie activeren:
16
• voor u op de toets Start/Pauze drukt het apparaat kan niet starten
• nadat u op de toets Start/Pause drukt,
worden alle toetsen en de programmaschakelaar uitgeschakeld
EEN PROGRAMMA STARTEN
Om het programma te activeren, drukt u
op de toets Start/Pauze . De kleur van het
LED boven de druktoets verandert naar
rood.
EEN PROGRAMMA WIJZIGEN
Voor het wijzigen van een programma
drukt u op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen. Druk op Aan/Uit om
het apparaat in te schakelen en het programma opnieuw in te stellen.
AAN HET EINDE VAN HET
PROGRAMMA
Na voltooiing van de droogcyclus, zal het
symbool knipperen op de display. Als
de Zoemer actief is, klinkt er gedurende
een minuut een geluidssignaal met onderbrekingen.
De was uit de machine halen:
1. Druk gedurende 2 seconden op de
knop voor Aan/Uit om het apparaat
uit te schakelen.
2. Open de deur van het apparaat.
3. De trommel legen.
4. Sluit de deur van het apparaat.
Na elke droogcyclus:
• maak de filter schoon
• Leeg het waterreservoir
(Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING.)
NEDERLANDS
17
AANWIJZINGEN EN TIPS
MILIEUTIPS
• Gebruik geen wasverzachter om te wassen en te drogen. In de droogtrommel
wordt uw wasgoed automatisch zacht.
• Gebruik het condenswater als gedistilleerd water, bijv. voor een stoomstrijkijzer. Indien nodig filtert u het condenswater (bv. met een koffiefilter) om kleine pluisjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
aan de onderzijde van het apparaat vrij
zijn.
• Houd u aan de laadvolumes die in het
programma-overzicht worden aanbevolen.
• Zorg ervoor dat er een goede luchtventilatie is.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Centrifugeer het wasgoed goed voordat u het in de droger stopt.
GEMIDDELD GEWICHT VAN
WASGOED
badjas
1200 g
dekbedovertrek
700 g
herenwerkoverhemd
600 g
herenpyjama
500 g
laken
500 g
tafelkleed
250 g
herenoverhemd
200 g
nachthemd
200 g
kussensloop
200 g
badstof handdoek
200 g
bloes
100 g
damesslip
100 g
herenslip
100 g
servet
100 g
theedoek
100 g
WATERHARDHEID EN
CONDUCTIVITEIT
Waterhardheid kan verschillen voor verschillende locaties. Waterhardheid heeft
een effect op de waterconductiviteit en
de werking van de conductiviteitssensor
in het apparaat. Als u de waarde van de
waterconductiviteit kent, kunt u de sensor
aanpassen voor betere droogresultaten.
Om de sensorconductiviteit te wijzigen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Drogen Plus en Anti-kreuk . Houd ingedrukt tot een van de symbolen zichtbaar wordt op het display:
–
lage geleiding <300 μS/
cm
–
gemiddelde geleiding
300-600 μS/cm
–
hoge geleiding >600 μS/
cm
3. Druk herhaaldelijk op de toets Start/
Pauze tot u het gewenste niveau
heeft ingesteld.
4. Druk tegelijkertijd op de toetsen Drogen Plus en Anti-kreuk om de instelling op te slaan.
LAMPJE - WATERRESERVOIR
VOL
Het controlelampje is standaard altijd
aan. Het wordt zichtbaar aan het einde
van de cyclus of als het waterreservoir vol
is. Als u externe apparatuur gebruikt om
het reservoir te legen, kan het lampje uit
zijn.
Om het lampje in of uit te schakelen:
1. Draai de programmakeuzeknop op
een beschikbaar programma.
2. Druk tegelijkertijd op de toetsen Drogen Plus en Zoemer en houd deze ingedrukt, totdat u de juiste instelling
ziet:
– het lampje is uit en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is permanent uit
18
– het lampje is aan en het symbool
wordt zichtbaar - het
lampje is aan
NEDERLANDS
19
ONDERHOUD EN REINIGING
DE FILTER SCHOONMAKEN.
De filter vangt de pluizen op. De
pluizen ontstaan terwijl de kleding
wordt gedroogd in de droogtrommel.
Aan het einde van elke cyclus zal het bijbehorende lampje (filter reinigen) aan
gaan om u te laten weten dat de hoofdfilter moet worden gereinigd.
De filter reinigen:
1.
De deur openen
2.
Trek aan de filter.
3.
Open de filter.
20
4.
Maak de filter schoon met een vochtige hand.
5.
Maak, indien nodig, de filter schoon
met warm water en een borstel.
Sluit de filter.
Verwijder de pluizen uit de filterhouder. Hiervoor kan een stofzuiger worden gebruikt.
7. Zet de filter in de filterhouder.
6.
LET OP!
Gebruik de droogautomaat nooit
zonder de filter, of met beschadigde of verstopte filters.
Maak het filter na elke droogcyclus schoon. Een verstopte filter
verlengt de cyclustijd en veroorzaakt een hoger energieverbruik.
WATERRESERVOIR LEGEN
Leeg het waterreservoir na elke droogcyclus.
Wanneer het waterreservoir vol is, breekt
het programma automatisch af en brandt
de reservoir legen-LED. Om het programma te vervolgen moet het waterreservoir
worden geleegd en drukt u op de startknop.
Om het waterreservoir automatisch te legen kunt u waterafvoerset installeren (zie hoofdstuk: ACCESSOIRES)
NEDERLANDS
21
Het waterreservoir legen:
WAARSCHUWING!
Pas op voor vergiftiging. Het condenswater is niet geschikt als
drinkwater of voor het bereiden
van voedsel.
Het condenswater kan gebruikt
worden als gedistilleerd water,
bijv. voor stoomstrijken. Filter het
condenswater indien nodig (bijv.
door een koffiefilter) om eventuele restanten en kleine pluisjes te
verwijderen.
1.
Trek aan het waterreservoir
2.
Verplaats het waterreservoir in horizontale positie.
3.
Schuif de kunststof aansluiting uit en
laat het water weglopen in een gootsteen of iets dergelijks.
4.
Schuif de kunststof aansluiting in en
zet het waterreservoir terug.
DE FILTERS VAN DE
WARMTEWISSELAAR
REINIGEN
Als het bijbehorende indicatielampje (de
filters van de warmtewisselaar reinigen)
aan is, moeten de filters worden gereinigd.
22
De filters reinigen:
1.
Open de vuldeur.
2.
Verschuif de ontgrendelknop in de
onderkant van de deuropening om
de deur van de warmtewisselaar te
openen.
3.
Draai de vergrendeling om de afdekking van de warmtewisselaar te ontgrendelen.
4.
Laat de afdekking van de filters van
warmtewisselaar zakken.
NEDERLANDS
23
5.
Til de primaire filter op. Houd de filter
van de warmtewisselaar vast en trek
het uit het onderste vak.
6.
Druk op de haak om de filter te openen.
7.
Maak de filter schoon met een vochtige hand. Maak, indien nodig, de filter
schoon met warm water en een borstel.
Sluit de filter.
24
LET OP!
Gebruik de droogautomaat niet
terwijl de filters van de warmtewisselaar geblokkeerd is door pluizen. Dit zou schade kunnen veroorzaken aan de droogauomaat.
Het verhoogt ook het energieverbruik
Gebruik geen scherpe voorwerpen om de ruimte van de warmtewisselaar te reinigen.
Gebruik de droogautomaat niet
zonder de filters.
8.
Reinig de kleine filter van de basis
9.
Verwijder indien nodig om de 6
maanden de pluizen uit het vak van
de warmtewisselaar. U kunt hiervoor
een stofzuiger gebruiken.
10.
Doe het kleine filter en het filter van
de warmtewisselaar terug.
11.
Sluit de afdekking van de warmtewisselaar.
12.
Vergrendel de blokkering tot deze
dichtklikt.
13.
Sluit de afdekking van de filters van
de warmtewisselaar.
14.
Sluit de deur van de warmtewisselaar.
15.
Plaats de primaire filter.
DE TROMMEL REINIGEN
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat voordat u
het reinigt.
Gebruik een standaard zeepsop om de
binnenzijde van de trommel te reinigen.
Droog het gereinigde oppervlak met een
zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schuurmiddelen of
staalwol om de trommel schoon
te maken.
NEDERLANDS
HET BEDIENINGSPANEEL EN
DE BEHUIZING REINIGEN
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te reinigen. Droog het gereinigde oppervlak met
een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor meubels of schoonmaakmiddelen die corrosie kunnen veroorzaken.
25
26
PROBLEMEN OPLOSSEN EN SERVICE
PROBLEEMOPLOSSING
Storing1)
De droogautomaat
werkt niet.
Onbevredigende
droogresultaten.
De vuldeur
sluit niet.
Err (Error)
op het display.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de zekering in
de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur van het apparaat is
open.
Sluit de vuldeur.
Toets Aan/Uit niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit .
Toets Start/Pauze niet ingedrukt.
Druk op de toets Start/Pauze .
Het apparaat staat in de standby-modus.
Druk op de toets Aan/Uit .
Onjuiste programmakeuze.
Kies voor het toepasselijke programma. 2)
Het pluizenfilter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
De functie Dry Plus is in minimummodus.
Wijzig de functie Dry Plus naar
gemiddelde of maximummodus.
De condensator is verstopt.
De condensator reinigen. 3)
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Het luchtrooster is verstopt.
Reinig het luchtrooster onderin
het apparaat.
Aanslag op de binnenkant van
de trommel.
Reinig de binnenkant van de
trommel.
Te hoge waterhardheid.
Stel geschikte waterhardheid
in4).
Het filter zit niet op zijn plaats
vast.
Zet het filter in de correcte
stand.
Het wasgoed zit vast tussen
deur en pakking.
Plaats het wasgoed correct in de
trommel.
U probeert het programma of
de functie na de start van de cyclus te wijzigen.
Schakel de droogtrommel uit en
in. Maak de nieuwe selectie.
De functie die u probeert te acSchakel de droogtrommel uit en
tiveren is niet van toepassing op
in. Maak de nieuwe selectie.
het geselecteerde programma.
NEDERLANDS
Storing1)
Mogelijke oorzaak
De trommelverlichting
Trommelverlichting defect.
brandt niet
5)
27
Oplossing
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting te vervangen.
Abnormale
tijdsweergave op de
display.
De tijd tot het einde wordt berekend op basis van het volume
en de vochtigheid van het wasgoed.
De automatisch proces - dit is
geen fout van de machine.
Programma
niet actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir3) , druk
op de toets Start/Pauze .
Te weinig wasgoedvolume.
Kies voor het tijdprogramma.
De tijdwaarde moet gerelateerd
worden aan de lading. Om één
artikel of kleine hoeveelheden
wasgoed te drogen raden wij
aan korte tijden te gebruiken.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer het tijdsprogramma of
een hogere droogtegraad (bijv.
Extra Droog ).
Het pluizenfilter is verstopt.
Maak de filter schoon.
Te hoog laadvolume.
Houd u aan de maximale belading.
Droogcyclus
te kort.
Droogcyclus Het wasgoed is niet voldoende
te lang 6)
gecentrifugeerd.
Zeer hoge kamertemperatuur dit is geen fout van het apparaat.
Zorg dat het wasgoed goed is
gecentrifugeerd.
Verlaag, indien mogelijk, de kamertemperatuur.
1) Als er een foutmelding op het display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogtrommel uit
en in. Selecteer het nieuwe programma. Druk op de toets Start/Pauze . Werkt niet? - neem
contact op met de klantenservice en geef de foutcode.
2) volg de programmabeschrijving - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) zie het gedeelte WATERHARDHEID in het hoofdstuk ADVIEZEN
5) Allen droogtrommels met trommelverlichting.
6) Notitie: Na maximum 5 uur stopt de droogcyclus automatisch (raadpleeg het deel
Droogcyclus voltooid ).
LAMP IN DE TROMMEL
Dit apparaat is voorzien van een binnenlamp die aan- en uitgaat met het openen
en sluiten van de deur.
WAARSCHUWING!
Kijk niet rechtstreeks in het licht
van de lamp.
Neem contact op met de klantenservice om de binnenlamp te vervangen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de binnenlamp vervangt.
28
TECHNISCHE INFORMATIE
hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 600 mm (maximaal 640 mm)
inhoud trommel
118 l
maximale diepte met vuldeur open
1090 mm
maximale breedte met vuldeur open
950 mm
afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
gewicht toestel
56 kg
max. belading
8 kg
spanning
230 V
frequentie
50 Hz
benodigde zekering
4A
totaal vermogen
800 W
energie-efficiëntieklasse
A
energieverbruik kWh/cyclus1)
1,92 kWh
jaarlijks energieverbruik
108,3 kWh
type gebruik
Huishoudelijk
toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
1) 8 kg katoen, aan 1000 rpm volgens EN 61121
NEDERLANDS
29
MONTAGE
PLAATSING VAN HET
APPARAAT
• De wasdroger moet op een schone
plaats worden geïnstalleerd, waar geen
vuilophoping kan plaatsvinden.
• Er moet luchtcirculatie zijn rondom het
apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het
apparaat vrij zijn.
• Om trillingen en geluid tot een minimum te beperken, moet de droogtrommel op een stabiel en vlak oppervlak
worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel dan de stelpootjes af totdat dit
wel het geval is.
• Verwijder de stelpootjes niet. Belemmer de speling tussen het apparaat en
de vloer niet met hoogpolig tapijt, houten strips of dergelijke. Dit kan de temperatuur laten stijgen, die de werking
van het apparaat kan belemmeren.
• De temperatuur van de warme
lucht in de droogtrommel kan
tot 60 °C oplopen. Het apparaat mag niet op een vloer worden geplaatst die niet tegen
hoge temperaturen bestendig
is.
• Bij het bedienen van de wasdroger mag de kamertemperatuur niet lager liggen dan +5 °C
en niet hoger dan +35 °C, omdat dit de prestaties van het apparaat kan beïnvloeden.
• Als u het apparaat moet verplaatsen, dan dient u het vertikaal te verplaatsen.
• Het apparaat mag niet worden
geplaatst achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een
deur met scharnieren aan de tegenovergestelde zijde als die
van het apparaat op zo'n manier dat dat de deur van de droger niet helemaal geopend kan
worden.
Het is mogelijk de hoogte van de droogtrommel aan te passen. Hierdoor moet u
de voeten bijstellen (zie afbeelding).
15mm
ONTPAKKEN
LET OP!
Voordat u de droger in gebruik neemt
moeten alle transportbeveiligingen verwijderd worden.
De polystyreenblokkeringen verwijderen:
1. Open de vuldeur.
2.
Trek kunststofslang met de polystyreenblokkeringen uit de trommel.
30
PLAATSING ONDER EEN
AANRECHT
Het apparaat kan losstaand of onder het
aanrecht in de keuken met correcte ruimte worden geïnstalleerd (zie de afbeelding).
600 mm
> 850 mm
600 mm
OMKEREN VAN DE VULDEUR
De vuldeur kan door de gebruiker aan de
andere kant worden geplaatst. Het kan
helpen om eenvoudig wasgoed te plaatsen en te verwijderen of als er een limiet
is voor de installatie van het apparaat. (zie
de afzonderlijke folder).
AANSLUITING AAN HET
ELEKTRICITEITSNET
• Sluit de machine aan op een geaard
stopcontact, in overeenstemming met
de geldende bedradingsvoorschriften.
• Controleer of de elektrische gegevens
op het typeplaatje overeenkomen met
de stroomvoorziening.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren. Er kan brand ontstaan.
• Indien de voedingskabel moet worden
vervangen, dan MOET dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Zorg ervoor dat de stroomsnoeren en
kabel niet knakken of beschadigd raken
achter het apparaat.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• De stekker moet droog zijn.
FRANÇAIS
SOMMAIRE
33 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
35 EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
36 DESCRIPTION DE L'APPAREIL
37 ACCESSOIRES
39 BANDEAU DE COMMANDE
40 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
40 PROGRAMMES
43 UTILISATION DE L'APPAREIL
46 CONSEILS ET ASTUCES
48 ENTRETIEN ET NETTOYAGE
55 EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET
SERVICE
57 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
58 INSTALLATION
SERVICE APRES-VENTE
Lorsque vous contactez le service aprèsvente, assurez-vous de disposer des
données suivantes. Ces informations se
trouvent sur la plaque signalétique.
Modèle
PNC
Numéro de série
Les symboles suivants sont utilisés dans
ce manuel:
Avertissement – Informations
importantes sur la sécurité.
Informations générales et conseils
Informations écologiques
Sous réserve de modifications.
31
32
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES
Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos
appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme
d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de qualité les plus élevés qui
soient, des articles de cuisine spécialisés aux range-couverts, des porte-bouteilles
aux sacs à linge délicats...
Visitez la boutique en ligne sur
www.aeg.com/shop
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR CONSULTER:
- Produits
- Brochures
- Notices d'utilisation
- Dépannage
- Informations sur le service après-vente
www.aeg.com
FRANÇAIS
33
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Pour votre sécurité et pour garantir une
utilisation correcte de l'appareil, lisez
attentivement cette notice d'utilisation,
ainsi que ses conseils et avertissements,
avant d'installer et d'utiliser l'appareil
pour la première fois. Pour éviter toute
erreur ou accident, veillez à ce que toute personne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses
options de sécurité. Conservez cette
notice d'utilisation avec votre appareil.
Si l'appareil doit être vendu ou cédé à
une autre personne, assurez-vous que
la notice d'utilisation l'accompagne. Le
nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et
des avertissements s'y rapportant.
- Lisez la notice d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
•
•
•
•
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
GÉNÉRALES
• Ne modifiez pas les caractéristiques
techniques de cet appareil, de quelque
manière que ce soit.
• Cet appareil n'est pas destiné à être
utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques ou
sensorielles, ou le manque d'expérience ou de connaissance les empêchent
d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils
sont sans surveillance ou en l'absence
d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour. Pour éviter tout risque
d'accident, contrôlez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
• Les objets, tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous,
les vis, les cailloux ou tout autre objet
dur, tranchant, peuvent provoquer
d'importants dégâts et ne doivent pas
être placés dans l'appareil.
• Les pièces contenant de l'éponge de
caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de bains, les tissus imperméables
(s'il n'existe pas de programme de sé-
•
•
•
•
•
chage spécial), les articles renforcés de
caoutchouc ou les vêtements et les
taies d'oreiller rembourrés d'éponge
de caoutchouc ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge.
Assurez-vous que la prise de courant
est accessible une fois l'appareil installé.
Débranchez toujours l'appareil après
son utilisation, nettoyage et entretien.
N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié
peuvent provoquer des blessures ou le
mauvais fonctionnement de l'appareil.
Contactez le service après-vente. Exigez des pièces de rechange certifiées
par le constructeur.
Le linge sale, taché d'huile culinaire,
d'acétone, d'essence, de kérosène, de
produit détachant, de térébenthine, de
cire ou de décapant pour cire doit être
lavé à l'eau chaude avec une plus grande quantité de lessive avant d'être séché dans le sèche-linge.
Risque d'explosion ! Ne séchez jamais
du linge qui serait entré en contact
avec des solvants inflammables (essence, alcool dénaturé, fluide de nettoyage à sec et similaire). Ces substances
sont volatiles et pourraient causer une
explosion. Ne séchez que du linge lavé
à l'eau.
Risque d'incendie ! Le linge taché ou
imbibé d'huile végétale ou d'huile culinaire peut être à l'origine d'un incendie
et ne doit pas être placé dans le sèchelinge.
Si le linge a été lavé avec un produit
détachant, effectuez un cycle de rinçage supplémentaire avant de le mettre
dans le sèche-linge.
Vérifiez que les poches des vêtements
à sécher ne contiennent pas de briquet
à gaz ni d'allumettes avant de les placer
dans l'appareil.
L'eau de condensation est impropre à
la consommation. Elle peut entraîner
des problèmes de santé chez les personnes et les animaux domestiques.
34
• Ne montez pas ou ne vous asseyez pas
sur la porte de chargement. L'appareil
peut basculer.
AVERTISSEMENT
• Risque d'incendie ! Pour prévenir tout risque d'auto-combustion, ne mettez pas à l'arrêt le sèche-linge avant la fin
du cycle de séchage à moins
de sortir immédiatement tout
le linge et de le déplier pour
mieux dissiper la chaleur.
• Éliminez régulièrement les peluches présentes autour du
sèche-linge.
• Risque d'électrocution !N'utilisez jamais d'appareils à vapeur ou à haute
pression pour nettoyer l'appareil.
• Le cycle de séchage se termine par une
phase sans chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le linge ne
reste longtemps à haute température
et ne subisse des dommages.
• N'utilisez pas le sèche-linge en cas
d'utilisation de produits chimiques industriels pour le nettoyage.
• Aérez suffisamment la pièce pour éviter
le reflux de gaz provenant d'appareils
utilisant d'autres combustibles, y compris les feux à l'air libre.
INSTALLATION
• Cet appareil est lourd. Soyez prudent
lorsque vous déplacez l'appareil.
• Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est
pas endommagé. En cas de doute, ne
l'utilisez pas et contactez le service
après-vente.
• Avant d'utiliser l'appareil, enlevez tous
les éléments de protection de transport. En cas de non-respect de cette recommandation, l'appareil ou les accessoires risquent d'être sérieusement endommagés. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
• Tout travail électrique nécessaire à l'installation de cet appareil ne doit être
exécuté que par un électricien qualifié
ou un professionnel compétent.
• La surface arrière de l'appareil doit être
positionnée contre la paroi.
• Si l'appareil est installé sur une moquette ou analogue, réglez les pieds.
L'air doit pouvoir s'écouler librement
en dessous de l'appareil.
• Après l'installation de l'appareil, vérifiez
qu'il n'écrase pas le câble d'alimentation, ni ne repose sur ce dernier.
• Si le sèche-linge est placé au-dessus
d'un lave-linge, vous devez utiliser le kit
de superposition (accessoire en option
- voir le chapitre « ACCESSOIRES »).
EMPLOI
• Cet appareil est destiné exclusivement
à un usage domestique. Il ne faut pas
l'utiliser à d'autres fins.
• Séchez uniquement les tissus adaptés
au séchage dans le sèche-linge. Suivez
les indications se trouvant sur l'étiquette de chaque vêtement.
• N'introduisez dans le sèche-linge que
du linge propre.
• Ne dépassez pas la charge recommandée. Respectez la charge maximum.
Voir le chapitre correspondant dans
cette notice d'utilisation.
• Ne mettez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
• Ne séchez pas les articles entrés en
contact avec des détachants volatiles.
Si de tels détachants sont utilisés avant
le lavage en machine, il faudra attendre
que le produit se soit évaporé avant
d'introduire les articles dans l'appareil.
• N'utilisez pas le sèche-linge si le cordon d'alimentation, le bandeau de
commande, le plan de travail ou la base
sont endommagés et permettent l'accès à l'intérieur de l'appareil.
• Les adoucissants ou produits équivalents doivent être utilisés selon les instructions du fabricant.
• Risque d'incendie ! Ne séchez pas de
linge endommagé contenant un rembourrage ou remplissage (oreillers, vestes, duvets, etc.). Le rembourrage ou
remplissage peut en sortir et prendre
feu.
SÉCURITÉ ENFANTS
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par
de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision.
• Les enfants ne sont pas toujours conscients des dangers associés à l'utilisa-
FRANÇAIS
tion des appareils électriques. Veiller à
ce que les enfants ne jouent pas avec
l'appareil.
AVERTISSEMENT
• Risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage (par ex. les
films plastiques, le polystyrène)
représentent un danger pour
les enfants - Gardez-les hors de
leur portée.
MISE AU REBUT DE
L'APPAREIL
• Débranchez l'appareil électriquement.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Mettez au rebut le dispositif de verrouillage de porte. Ceci évite d'enfermer un enfant ou un animal dans l'appareil par accident. Il y a un risque
d'étouffement.
• Rangez les détergents en lieu sûr, hors
de la portée des enfants.
• Assurez-vous que ni les enfants ni les
animaux domestiques ne pénètrent
dans le tambour.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
MATÉRIAUX D’EMBALLAGE
Recyclez les matériaux portant le symbole
. Déposez les emballages dans les
conteneurs prévus à cet effet.
sur le produit ou son
Le symbole
emballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager.
Il doit être remis au point de collecte
dédié à cet effet (collecte et recyclage du
matériel électrique et électronique).
En procédant à la mise au rebut de
l'appareil dans les règles de l’art, nous
préservons l'environnement et notre
sécurité, s’assurant ainsi que les déchets
seront traités dans des conditions
optimum.
Pour obtenir plus de détails sur le
recyclage de ce produit, veuillez prendre
contact avec les services de votre
commune ou le magasin où vous avez
effectué l'achat.
35
36
DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
12
11
10
9
1 Réservoir d’eau
2 Bandeau de commande
3 Éclairage du tambour
4 Hublot de chargement (réversible)
5 Filtre principal
6 Levier coulissant pour ouvrir la trappe
du condenseur thermique
7 Fentes pour circulation d'air
8 Pieds réglables
9 Porte du condenseur thermique
10 Portillon des filtres du condenseur
thermique
11 Manette de verrouillage
12 Plaque signalétique
6
7
8
FRANÇAIS
37
ACCESSOIRES
KIT DE SUPERPOSITION
ne doit pas faire de boucle. Réduire autant que possible la longueur du tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie avec
le kit.
SOCLE À TIROIR
Nom du produit : SKP11
Disponible auprès de votre revendeur
agréé. Le kit de superposition ne peut
être utilisé qu'avec les lave-linge indiqués
dans le livret. Voir le livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie avec
le kit.
KIT D'ÉVACUATION
Nom du produit : PDSTP10.
Disponible auprès de votre magasin vendeur.
Sert à surélever l'appareil à un niveau permettant la charge et le retrait aisés du linge.
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes ainsi que
des produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie avec
cet accessoire.
GRILLE DE SÉCHAGE
Nom du produit : DK11.
Disponible auprès de votre magasin vendeur(peut être fixé sur certains types de
sèche-linge)
Kit d'installation pour la vidange directe
de l'eau de condensation dans une cuvette, un siphon, une rigole, etc. Après l'installation le bac d'eau de condensation est
vidangé automatiquement. Le bac d'eau
de condensation doit demeurer dans l'appareil.
Le tuyau doit être installé à une hauteur
comprise entre 50 cm au minimum et 1 m
au maximum du niveau du sol. Ce tuyau
38
Disponible chez votre vendeur agréé
(peut se fixer à certains types de sèchelinge)
Grille de séchage pour laisser sécher le
linge délicat en toute sécurité dans le sèche-linge :
• chaussures de sport
• laine
• peluches
• lingerie
Lisez attentivement la notice fournie avec
le kit.
FRANÇAIS
39
BANDEAU DE COMMANDE
1
2
3
4
5
1 Sélecteur de programmes
2 Touche Marche/Arrêt
6
7
8
Symbole
4 Touche Séchage +
5 Touche Reverse +
7 Touche Alarme
voyant de phase
du cycle antifroissage
8 Touche Minuterie
9 Touche Départ Différé
10 Écran
sécurité enfants
activée
11 Touche Départ/Pause
12 Voyants indicateurs : videz le bac
départ différé
d'eau de condensation, nettoyez le
filtre principal, nettoyez les filtres du
condenseur thermique
indication de la
durée du cycle
sélection du programme de la durée (10 min - 2 h)
-
Description
niveau de séchage par défaut
séchage extra
modéré
séchage extra
maximum
reverse plus
m/
m
durée anti-froissage
Description
voyant de phase
de cycle de refroidissement
6 Touche Anti-froissage
Symbole
10 11 12
voyant de phase
de cycle de séchage
3 Voyants des programmes
ÉCRAN
9
sélection du départ différé (30
min - 20 h)
40
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez le tambour sèche-linge avec un
chiffon humide ou sélectionnez un programme court (par ex. un programme
d'une durée de 30 minutes) avec une
charge de vêtements humides.
ATTENTION
Dans le sèche-linge, le compresseur et
son système sont composés d'un agent
spécifique exempt de fluoro-chloro-hy-
drocarbones. Ce système doit rester hermétique. Les dommages occasionnés au
système peuvent provoquer des fuites et
endommager l'appareil.
Au début du programme de séchage
(pendant 3 à 5 min), l'appareil fera un peu
plus de bruit. Ceci est lié au démarrage
du compresseur et ceci est normal comme pour tous les appareils alimentés par
un compresseur comme : les réfrigérateurs, les congélateurs
PROGRAMMES
Programmes
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Coton
Très Sec
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : Très sec.
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
Prêt à Ranger 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : Prêt à ranger.
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
Prêt à Repasser 2)
8 kg
Séchage de vêtements en coton.
Niveau de séchage : applicable au
repassage.
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
Jeans
8 kg
Séchage complet des tenues de
sport comme les jeans, les sweatshirts, etc. avec différentes épaisseurs de tissu (par exemple au niveau du poignet et du col ou des
coutures).
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
Draps
3 kg
Pour le séchage du linge de lit
comme : draps, taies d'oreillers,
couvre-lits.
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
3 kg
Séchage de couettes simples ou
doubles et d'oreillers (garnissage
en plumes, duvet ou synthétique).
tous sauf :
Reverse+ et
Anti-froissage et Minuterie
Couette
Etiquette
d'entretien
des
textiles
FRANÇAIS
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
Minuterie
8 kg
Séchage complet du linge pendant la durée de séchage sélectionnée par l'utilisateur. La durée
doit correspondre à la charge.
Pour sécher un vêtement ou de
petites quantités de linge, nous
vous recommandons de sélectionner une courte durée.
tous sauf :
Séchage +
et Reverse+
Mix Extra
Court
3 kg
Séchage à basse température de
textiles en coton et synthétiques.
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
Programmes
Synthétiques
Très Sec
Séchage complet des textiles
3,5 kg épais ou multicouches (ex. pullovers, linge de lit, linge de table).
Prêt à Ranger 2)
Séchage complet des tissus fins ne
nécessitant pas de repassage, par
exemple chemises d'entretien fa- tous sauf Mi3,5 kg
nuterie
cile, linge de table, vêtements de
bébé, chaussettes, lingerie à baleines ou armatures.
Prêt à Repasser
Séchage complet des tissus fins à
tous sauf Mi3,5 kg repasser, par exemple tricots, chenuterie
mises.
Repassage
Facile
Séchage des textiles faciles à repasser, tels que les chemises et les
chemisiers, pour limiter le repassa1 kg ge. Les résultats peuvent varier en
(ou 5 fonction des différents types de
chemi- tissus et de finitions. Mettez le linses) ge directement dans le sèche-linge. Une fois le cycle terminé, sortez le linge sec immédiatement et
accrochez-le sur un cintre.
tous sauf Minuterie
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
41
Etiquette
d'entretien
des
textiles
42
Programmes
Vestes
Textiles
Sports
Soie/Lingerie
Laine
Charge1)
Propriétés
Fonctions
disponibles
2 kg
Séchage de vêtements de plein
air, de travail, en velours, d'imperméables et de tissus perméables à
l'air, de vestes à coquilles à molleton ou doublure isolante amovible.
tous sauf
Reverse+ et
Anti-froissage et Minuterie
2 kg
Séchage des tenues de sport, textiles fins, à micro-fibres, en polyester, ne nécessitant pas de repassage.
tous sauf :
Reverse+ et
Minuterie
1 kg
Séchage de la soie/lingerie au
moyen d'air chaud et d'un mouvement délicat.
tous sauf
Reverse+ et
Anti-froissage et Minuterie
1 kg
Séchage de vêtements en laine.
Les vêtements seront doux et confortables. Nous vous recommandons de sortir immédiatement les
vêtements sitôt le programme terminé.
Le cycle de séchage Laine par défaut de ce sèche-linge a été testé
et approuvé par la Woolmark
Séchage
Company. Ce cycle convient pour
le séchage des vêtements en laine Plus , Alarme , Minutemarqués « lavage à la main », à
condition que lesdits vêtements
rie 3), Désoient lavés dans un cycle de lava- part Différé
ge à la main agréé par Woolmark
et séchés à la machine conformément aux instructions fournies par
le fabricant. (M1129).
Si le niveau d'humidité résiduelle
du linge est hors tolérances (trop
humide ou trop sec), ajustez le
programme à l'aide de la fonction
Séchage + .
1) poids maximum des vêtements secs
2) Uniquement pour les instituts d'essais :
Etiquette
d'entretien
des
textiles
FRANÇAIS
43
pour effectuer un essai de performance, utilisez les programmes standard qui sont spécifiés
dans le document EN 61121. Si vous devez modifier le niveau d'humidité résiduelle du
linge, ajustez le programme à l'aide de la fonction Séchage + .
3) Uniquement avec le support de séchage — voir le chapitre ACCESSOIRES
UTILISATION DE L'APPAREIL
PRÉPARATION DU LINGE
CHARGEMENT DU LINGE
Séchez uniquement le linge adapté au séchage dans le sèche-linge.
Veillez à ce que le linge soit adapté au séchage dans le sèche-linge.
Vérifiez le symbole tissu sur les vêtements.
Symbole
tissu
Propriété
Séchable au sèche-linge
Séchable au sèche-linge à
température standard
Séchable au sèche-linge à
température réduite
Non séchable au sèche-linge
Préparez le linge de manière adéquate :
• fermez les fermetures éclair, boutonner
les housses de couettes et nouez les
liens ou rubans (par ex. ceintures de tabliers) - le linge peut s'entremêler ;
• veillez à vider les poches - retirez les
pièces métalliques (trombones, épingles de sûreté, etc.) ;
• retournez sur l'envers les articles doublés (par ex. les anoraks avec doublure
en coton : la doublure doit être à l'extérieur).
Séchage indépendant :
• coton et lin avec les programmes Coton
• tissus synthétiques et mélangés avec
les programmes Synthétiques
• de manière séparée, les textiles de couleur vive et ceux de couleur claire - les
couleurs peuvent déteindre
• lainages et bonneterie uniquement
avec les programmes applicables - les
vêtements peuvent rétrécir
Ne mettez pas une quantité de
linge dépassant la charge maximale de 8 kg.
1.
2.
Ouvrez la porte de l'appareil
Introduisez le linge, sans le comprimer.
3. Fermez la porte de l'appareil.
ATTENTION
Ne coincez pas de linge entre la
porte de l'appareil et le joint en
caoutchouc.
MISE EN FONCTIONNEMENT
DE L'APPAREIL
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
mettre l'appareil en fonctionnement ou à
l'arrêt. Quand l'appareil est en fonctionnement, certaines indications sont affichées sur l'écran.
FONCTION VEILLE
AUTOMATIQUE
Pour réduire la consommation d'énergie,
la fonction Veille automatique éteint l'appareil :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour
mettre l'appareil en fonctionnement.
44
RÉGLAGE D'UN PROGRAMME
- la sélection par défaut qui est liée
au programme.
— la sélection pour un linge légèrement sec.
— la sélection pour un linge plus
sec.
LA FONCTION REVERSE +
Pour sécher plus en douceur les textiles
délicats et sensibles à la chaleur (par
exemple acrylique, viscose). Cette vous
permet également de réduire les plis sur
le linge. Pour les textiles avec une étiquet.
te présentant le symbole
FONCTION ANTI-FROISSAGE
Utilisez le sélecteur pour régler le programme. Le temps restant du programme
apparaît sur l'écran.
Le temps de séchage que vous
voyez s'afficher s'applique à une
charge de 5 kg pour les programmes coton et jeans. Pour les autres programmes, le temps de séchage est en fonction des charges
recommandées. Pour les programmes coton et jeans avec une
charge de plus de 5 kg, le temps
de séchage est plus long.
FONCTIONS SPÉCIALES
Conjointement au programme vous pouvez régler 1 ou plusieurs fonctions spéciales.
Appuyez sur la touche concernée pour activer ou désactiver la fonction.
Prolonge la phase anti-froissage (30 minutes) à la fin du cycle de séchage à 90 minutes. Cette fonction empêche le froissage du linge. Le linge peut être retiré au
cours de la phase anti-froissage.
FONCTION ALARME
Lorsque la fonction alarme est activée,
vous pouvez entendre l'alarme :
• à la fin du cycle ;
• au démarrage et à la fin de la phase anti-froissage ;
• lors de l'interruption du cycle.
Le fonction alarme est activée par défaut.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour
activer ou désactiver le son.
FONCTION MINUTERIE
FOnctionne uniquement avec le programme Minuterie . Elle permet à l'utilisateur
de régler une durée spéciale du programme de séchage d'un minimum de 10 min
jusqu'à un maximum de 2 heures (par paliers de 10 min).
FONCTION DÉPART DIFFÉRÉ
Permet de retarder le départ du
programme de séchage d'un minimum de 30 min jusqu'à un maximum de 20 heures.
Lorsque la fonction est activée, le voyant
au-dessus de la touche ou le symbole
s'affiche.
LA FONCTION SÉCHAGE +
Grâce à cette fonction le linge est plus
sec. Il y a 3 sélections possibles :
1.
Sélectionnez le programme et les
fonctions de séchage.
FRANÇAIS
2.
3.
Appuyez plusieurs fois sur la touche
Départ Différé jusqu'à ce que l'heure
de départ différé requise apparaisse
sur l'affichage (par exemple
si le
programme doit démarrer après
12 heures.)
Pour activer la fonction Départ Différé , appuyez sur la touche Départ/
Pause . Le temps restant avant le départ diminue sur l'affichage.
FONCTION SÉCURITÉ
ENFANTS
La sécurité enfants peut être sélectionnée
pour empêcher aux enfants de jouer avec
l'appareil. La sécurité enfants verrouille
toutes les touches et le sélecteur de programme (cette fonction ne verrouille pas
la touche Arrêt/Marche ). Pour activer la
fonction sécurité enfants appuyez sur les
touches Séchage + et Reverse + en même temps jusqu'à ce que le symbole
apparaisse sur l'écran. Pour la désactiver,
appuyez encore sur les touches précitées
jusqu'à ce que le symbole disparaisse.
Vous pouvez activer la fonction Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche Départ/
Pause - l'appareil ne se met pas en
fonctionnement
• après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause - toutes les touches et le sélecteur de programme sont désactivées.
DÉPART D'UN PROGRAMME
Pour activer le programme appuyez sur la
touche Départ/Pause . Le voyant au-dessus de la touche passe au rouge.
CHANGEMENT DE
PROGRAMME
Pour changer de programme appuyez sur
la touche Départ/Pause pour mettre à
l'arrêt l'appareil. Appuyez sur Marche/Ar-
45
rêt pour mettre l'appareil en fonctionnement, puis sélectionnez de nouveau le
programme.
À LA FIN DU PROGRAMME
Une fois le cycle de séchage terminé, le
symbole clignote sur l'écran. Si la fonction Alarme est active, un signal sonore
retentit à intervalles répétés pendant une
minute.
Pour retirer le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour mettre l'appareil à l'arrêt.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
Après chaque cycle de séchage :
• nettoyez le filtre
• vidangez le bac d'eau de condensation
(Voir le chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE.)
46
CONSEILS ET ASTUCES
CONSEILS ÉCOLOGIQUES
• N'utilisez pas d'adoucissant pendant le
lavage puis le séchage. Le sèche-linge
adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez l'eau de condensation comme
eau distillée, par ex. dans un fer à repasser à vapeur. Nettoyez si nécessaire
l'eau de condensation (par ex. avec un
filtre à café) pour enlever les éventuelles petites peluches.
• Maintenez toujours dégagées les fentes
de circulation d'air au fond de l'appareil.
• Respectez les charges indiquées au
chapitre des programmes.
• Veillez à maintenir une bonne circulation d'air à l'emplacement d'installation
de l'appareil.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle de
séchage.
• Essorez suffisamment le linge avant de
le sécher.
POIDS MOYEN DU LINGE
peignoir
1200 g
housse de couette
700 g
chemise de travail
pour homme
600 g
pyjama pour
homme
500 g
drap
500 g
nappe
250 g
chemise pour
homme
200 g
chemise de nuit
200 g
taie d'oreiller
200 g
drap de bain
200 g
chemisier
100 g
sous-vêtements
pour femme
100 g
sous-vêtements
pour homme
100 g
serviette
100 g
torchon
100 g
DURETÉ ET CONDUCTIVITÉ
DE L'EAU
La dureté de l'eau peut varier selon les
endroits. La dureté de l'eau peut affecter
la conductivité de l'eau et le fonctionnement du capteur de conductivité dans
l'appareil. Si vous connaissez la valeur de
conductivité de l'eau vous pouvez ajuster
le capteur pour obtenir de meilleurs résultats au séchage.
Pour modifier la conductivité du capteur :
1. Tournez le sélecteur de programmes
sur le programme disponible.
2. Appuyez en même temps sur les touches Séchage + et Anti-froissage .
Continuez d'appuyer jusqu'à ce que
l'un des symboles apparaisse sur
l'écran :
–
faible conductivité <300
μS/cm
–
conductivité moyenne
300-600 μS/cm
–
conductivité élevée >600
μS/cm
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause
plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le niveau souhaité.
4. Pour mémoriser le réglage appuyez
en même temps sur les touches Séchage + et Anti-froissage .
VOYANT — CUVE D'EAU
PLEINE
Par défaut le voyant est toujours allumé. Il
s'allume en fin de cycle ou lorsque le bac
d'eau est plein. Lorsque vous utilisez un
équipement externe pour vidanger le bac
d'eau, le voyant peut être éteint.
Pour activer ou désactiver le voyant :
1. Tournez le sélecteur de programmes
sur le programme disponible.
2. Appuyez en même temps sur les touches Séchage + et Alarme et continuez à appuyer jusqu'à ce que vous
obteniez la bonne sélection :
FRANÇAIS
– le voyant est éteint et le symbole
apparaît - le voyant est définitivement éteint
– le voyant est éteint et le symbole
apparaît - le voyant est activé
47
48
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
NETTOYAGE DU FILTRE
PRINCIPAL
Le filtre recueille les peluches. Des
peluches apparaissent lors du séchage de tissus dans le sèche-linge.
À la fin de chaque cycle, le voyant approprié (nettoyez le filtre principal) s'allume
pour vous indiquer que le filtre principal
doit être nettoyé.
Pour nettoyer le filtre principal :
1.
Ouvrez le hublot.
2.
Retirez le filtre.
3.
Ouvrez le filtre.
FRANÇAIS
4.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main.
5.
Au besoin, nettoyez le filtre à l'eau
chaude à l'aide d'une brosse.
Refermez le filtre.
49
Enlevez les peluches du réceptacle
du filtre. Un aspirateur peut être utilisé à cet effet.
7. Insérez le filtre dans son réceptacle.
6.
ATTENTION
N'utilisez jamais votre sèche-linge
sans le filtre principal ou avec un
filtre endommagé ou obstrué.
Nettoyez le filtre principal après
chaque cycle de séchage. Un filtre
obstrué augmente la durée du cycle et entraîne une consommation
d'énergie plus élevée.
VIDANGEZ LE BAC D'EAU DE
CONDENSATION
Vidangez le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est plein,
le programme se met à l'arrêt automatiquement et le voyant Vidanger le bac s'allume. Pour poursuivre le programme, vidangez le bac d'eau de condensation et
appuyez sur la touche Départ.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation automatiquement,
vous pouvez installer un accessoire de vidange (reportez-vous au
chapitre : ACCESSOIRES)
50
Pour vidanger le bac d'eau de condensation :
AVERTISSEMENT
Risque d'empoisonnement. L'eau
de condensation est impropre à la
consommation.
L'eau de condensation récupérée
peut être utilisée dans un fer à repasser à vapeur. Si nécessaire, filtrez l'eau de condensation (par ex.
avec un filtre à café) pour en éliminer les résidus et les petites peluches.
1.
Tirez le bac d'eau de condensation.
2.
Mettez le bac d'eau de condensation
en position horizontale.
3.
Sortez le raccord en plastique et vidangez le bac d'eau de condensation
dans un évier ou un réceptacle équivalent.
4.
Remettez le raccord en plastique en
place et réinstallez le bac d'eau de
condensation.
NETTOYAGE DES FILTRES DU
CONDENSEUR THERMIQUE
Si le voyant (Nettoyez les filtres du condenseur thermique) est allumé, les filtres
doivent être nettoyés.
FRANÇAIS
Pour nettoyer les filtres :
1.
Ouvrez le hublot de chargement.
2.
Déplacez le curseur d'ouverture en
bas du hublot et ouvrez la porte du
condenseur thermique.
3.
Tournez le verrou pour déverrouiller
le capot du condenseur thermique.
4.
Abaissez le capot des filtres du condenseur thermique.
51
52
5.
Soulevez le filtre principal. Tenez le
filtre du condenseur thermique et sortez-le du compartiment inférieur.
6.
Poussez sur le crochet pour ouvrir le
filtre.
7.
Nettoyez le filtre après vous être humecté la main. Au besoin, nettoyez le
filtre à l'eau chaude à l'aide d'une
brosse.
Refermez le filtre.
FRANÇAIS
ATTENTION
N'utilisez pas le sèche-linge
quand les filtres du condenseur
thermique sont obstrués par des
peluches. Cela peut endommager
le sèche-linge. Cela augmente par
ailleurs la consommation d'énergie.
N'utilisez pas d'objets pointus
pour nettoyer le compartiment du
condenseur thermique.
N'utilisez pas le sèche-linge sans
les filtres.
53
8.
Nettoyez le petit filtre situé à la base.
9.
Si nécessaire, une fois tous les 6 mois,
retirez les peluches du compartiment
du condenseur thermique. Vous pouvez utiliser un aspirateur.
10.
Remettez en place le petit filtre et le
filtre du condenseur thermique.
11.
Fermez le capot du condenseur
thermique.
12.
Fermez le verrou jusqu'à ce qu'un
claquement se fasse entendre.
13.
Fermez le capot des filtres du condenseur thermique.
14.
Fermez la porte du condenseur thermique.
15.
Installez le filtre principal.
NETTOYAGE DU TAMBOUR
AVERTISSEMENT
Débranchez l'appareil avant de le
nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et les nervures de ce dernier.
Séchez les surfaces nettoyées avec un
chiffon doux.
54
ATTENTION
N'utilisez pas de matières abrasives ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour.
NETTOYAGE DU BANDEAU
DE COMMANDE ET DU
BOÎTIER
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon humide.
Séchez les surfaces nettoyées avec un
chiffon doux.
ATTENTION
Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide
de produits de nettoyage pour
meubles ou autres pouvant entraîner une corrosion.
FRANÇAIS
55
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE
EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème1)
Cause probable
Le sèche-linge n'est pas branché électriquement.
Le hublot est ouvert.
Le sèche-linge ne fonc- La touche Marche/Arrêt n'a pas
été activée.
tionne pas.
Solution
Branchez l'appareil sur le secteur. Vérifiez le fusible dans la
boîte à fusibles (installation domestique).
Fermez le hublot.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
La touche Départ/Pause n'a pas
été activée.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause .
L'appareil est en mode Veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt .
Sélection d'un programme inap- Sélectionnez un programme
proprié.
plus adapté. 2)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
La fonction Séchage + était au
minimum.
Modifiez la fonction Séchage +
pour le mode modéré ou maximum.
Résultats de Le condenseur est obstrué.
séchage insatisfaisants. Charge excessive.
La porte ne
ferme pas.
Err (Erreur)
sur l'écran.
Nettoyez le condenseur. 3)
Respectez la charge maximum.
La grille d'aération est obstruée.
Nettoyez la grille d'aération qui
se trouve en bas de l'appareil.
Salissure sur la surface interne
du tambour.
Nettoyez la surface interne du
tambour.
La dureté de l'eau est trop élevée.
Réglez la dureté appropriée de
l'eau 4).
Le filtre n'est pas verrouillé en
position.
Mettez le filtre dans la bonne
position.
Le linge est coincé entre la porte et le joint.
Placez la charge correctement
dans le tambour.
Mettez le sèche-linge hors tenVous essayez de modifier le prosion puis de nouveau sous tengramme ou la fonction alors que
sion. Faites la nouvelle sélecle cycle a commencé.
tion.
La fonction que vous essayez
d'activer ne s'applique pas au
programme que vous avez sélectionné.
Mettez le sèche-linge hors tension puis de nouveau sous tension. Faites la nouvelle sélection.
56
Problème1)
Pas d'éclairage du
tambour 5)
Cause probable
Éclairage du tambour défectueux.
Solution
Contactez le service après-vente
pour remplacer l'éclairage du
tambour.
Durée affiLa durée du cycle jusqu'à la fin
chée à
l'écran anor- est calculée sur la base du volume et de l'humidité du linge.
malement
longue.
La procédure automatique — ce
n'est pas une anomalie de l'appareil.
Programme
inactif.
Le bac d'eau de condensation
est plein.
Vidangez le bac d'eau de condensation3), appuyez sur la touche Départ/Pause .
Il n'y a pas assez de linge.
Sélectionnez la durée du programme. La durée doit être proportionnelle à la charge. Pour
sécher un seul article ou de petites quantités de linge, nous
vous recommandons d'utiliser
des durées courtes.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez la durée du programme ou un niveau de séchage plus élevé (par exemple Très
sec )
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
Charge excessive.
Respectez la charge maximum.
Le linge n'est pas bien essoré.
Essorez correctement le linge.
La température de la pièce est
très élevée — il ne s'agit pas
d'une anomalie de l'appareil.
Si possible, réduisez la température de la pièce.
Cycle de séchage trop
court.
Cycle de séchage trop
long 6)
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Mettez le sèche-linge hors
tension puis de nouveau sous tension. Sélectionnez le nouveau programme. Appuyez sur la
touche Départ/Pause . Est-ce qu'il fonctionne ? - contactez votre service après-vente t
donnez votre code d'erreur.
2) suivez le descriptif du programme — reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
3) reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) reportez-vous au paragraphe DURETÉ DE L'EAU au chapitre CONSEILS ET ASTUCES
5) Uniquement pour les sèche-linge avec éclairage du tambour.
6) Note : au bout de 5 heures au maximum, le cycle de séchage se termine automatiquement
(reportez-vous au paragraphe Cycle de séchage terminé).
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DU
TAMBOUR
Cet appareil dispose d'un éclairage interne qui s'allume lors de l'ouverture du hublot et s'éteint lors de la fermeture de celui-ci.
AVERTISSEMENT
Ne regardez pas fixement et directement le faisceau de l'éclairage.
FRANÇAIS
57
Pour remplacer l'éclairage intérieur, contactez le service aprèsvente.
Débranchez l'appareil électriquement avant de remplacer l'éclairage intérieur.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
hauteur x largeur x profondeur
850 x 600 x 600 mm (maximum 640 mm)
capacité du tambour
118 l
profondeur maximale avec hublot ouvert
1090 mm
largeur maximale avec hublot ouvert
950 mm
hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
poids de l'appareil
56 kg
charge maximale
8 kg
tension
230 V
fréquence
50 Hz
fusible nécessaire
4A
puissance totale
800 W
classe d'efficacité énergétique
A
consommation d'énergie en kWh/cycle1)
1,92 kWh
consommation énergétique annuelle
108,3 kWh
type d'utilisation
Domestique
température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
1) 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min conformément à la norme EN 61121
58
INSTALLATION
POSITIONNEMENT DE
L'APPAREIL
• Le sèche-linge doit être installé dans un
endroit propre, à l'abri de la poussière.
• L'air doit pouvoir s'écouler librement
autour de l'appareil. Veillez à ce que les
fentes de circulation d'air au fond de
l'appareil ne soient pas obstruées.
• Pour limiter au minimum les vibrations
et le bruit pendant le fonctionnement
du sèche-linge, il faut l'installer sur une
surface stable et plane.
• Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est
bien d'aplomb à l'aide d'un niveau à
bulle. S'il n'est pas d'aplomb, réglez les
pieds autant que nécessaire.
• Ne retirez pas les pieds. Veillez à ne
pas réduire la circulation de l'air au sol
par des tapis épais, des lames de bois
ou analogues. Cela peut augmenter la
chaleur, laquelle peut perturber le fonctionnement de l'appareil.
• La température de l'air chaud
produit dans le sèche-linge
peut augmenter jusqu'à 60 °C.
L'appareil ne doit pas être installé sur un sol non résistant
aux températures élevées.
• Pendant le fonctionnement du
sèche-linge, la température ambiante ne doit pas être inférieure à +5 °C ou supérieure à +35
°C, car cela peut avoir un effet
néfaste sur les performances de
l'appareil.
• S'il l'appareil doit être déplacé,
il faut le déplacer verticalement.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à serrure, une porte coulissante ou
une porte battante dotée d'une
charnière du côté opposé de
celle de l'appareil qui pourrait
empêcher l'ouverture complète
du sèche-linge.
Il est possible de régler la hauteur du sèche-linge. Pour ce faire, réglez les pieds
(reportez-vous au schéma).
15mm
DÉBALLAGE
ATTENTION
Avant de mettre l'appareil en service, il
est impératif d'enlever tous les éléments
de protection de transport.
Pour retirer les cales en polystyrène :
1. Ouvrez la porte.
2.
Sortez le tuyau en plastique et les cales en polystyrène du tambour.
FRANÇAIS
INSTALLATION SOUS UN
PLAN DE TRAVAIL
L'appareil peut être installé de façon autonome ou sous un plan de travail de cuisine si un espace correct est disponible
(voir schéma).
600 mm
> 850 mm
600 mm
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
L'utilisateur peut installer le hublot de sorte qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Cela est
utile si l'espace autour de l'appareil est
restreint et rend le chargement et le retrait du linge difficile. (Reportez-vous à la
notice séparée.)
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Branchez l'appareil sur une prise avec
terre, conformément aux normes de câblage en vigueur.
• Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau.
• Utilisez toujours une prise antichoc bien
installée.
• L'appareil ne doit pas être raccordé à
l'aide d'un prolongateur, d'une prise
multiple ou d'un raccordement multiple. Risque d'incendie.
• Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué
par notre service après-vente.
• Attention à ne pas écraser ou endommager la prise et le câble d'alimentation situés à l'arrière de l'appareil.
• Ne tirez pas sur le câble d'alimentation
pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la prise principale.
• La prise doit être sèche.
59
www.aeg.com/shop
136919020-A-392011
Download PDF

advertising