Electrolux EW8H458B User manual

Electrolux EW8H458B User manual
EW8H458B
BG
HR
ET
Барабанна сушилня
Sušilica
Trummelkuivati
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
2
25
46
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 14
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 15
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 16
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................19
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................20
14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО............................................................................22
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато вратичката е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад самозалючваща се
врата, плъзгаща се или такава с панти в
срещуположната на уреда страна, защото биха
възпрепятствали пълното отваряне на врата на
уреда.
Вентилационният отвор в основата не бива да
бъде покриван от килим или други постелки за под.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трявба да е
захранван чрез външно, превключващо
устройство, като таймер или да е свързан към ел.
верига, която постоянно се вкл. и изкл. от
устройство.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен приток на
газове в помещението от уреди, които използват
газ или др. горива, включително открит огън.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Не превишавайте обема на максимално зареждане
от 8 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете праха или остатъците от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в сушилнята неизпрани дрехи.
Тъкани, които са били замърсени с вещества като
мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се изперат с гореща вода и
перилен препарат, преди да се изсушат в сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не спирайте сушенето в
сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен
ако няма да извадите бързо всички дрехи и да ги
прострете, така че топлината да се разпръсне.
Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.
6
www.electrolux.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
•
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Вградена лампичка
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
LED лампичката е предназначена
за осветяване на барабана. Тази
лампа не може да се използва за
други осветителни цели.
БЪЛГАРСКИ
•
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
2.7 Изхвърляне
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
За да предотвратите повреда на
системата за охлаждане, бъдете
внимателни при почистване на
уреда.
2.6 Компресор
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
7
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Водосъдържател
Контролен панел
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Филтр
Табелка с технически данни
Отвори за въздушния поток
Капак на топлообменника
Капак на топлообменника
Регулируеми крачета
8
www.electrolux.com
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
9
1 Ключ за програмите и ключ за
RESET (нулиране)
2 Екран
3
4
5
6
7
8
Time Dry (Час) панел
Start/Pause (Старт / Пауза)
панел
Delay Start (Отлагане) панел
Extra Anticrease (Против
намачкване) панел
8
7
6
9 Бутон за Вкл./Изкл.
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
Extra Dry (Екстра сухо) панел
Dryness Level (Степени на
сушене) панел
4.1 Екран
Символ на дисплея
Описание на символите
вкл. опция време на сушене
вкл. опция за отложен старт
индикатор: проверете топлообменника
БЪЛГАРСКИ
Символ на дисплея
Описание на символите
индикатор: почистете филтъра
индикатор: източвайте контейнера за вода
вкл. защита за деца
грешен избор или ключът е на позиция
"Reset" (нулиране)
продължителността на програмата
времетраене на сушенето
-
времетраене на отложения старт
-
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програма
2) Cotton (Памук)
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Фабрична маркировка
8 кг
Памучни тъкани – Сухо за при‐
/
биране
8 кг
Памучни тъкани. Програма за
ежедневна употреба.
/
Synthetics (Синтетика)
3,5 кг
Синтетични и смесени тъкани.
/
Delicates (Фини тъка‐
ни)
4 кг
Деликатни тъкани като виско‐
за, целулоза, акрил и техните
производни.
/
Duvet (Завивки)
3 кг
За сушене на единични или
двойни шалтета и възглавници
/
(с пера, пух или синтетичен
пълнеж).
Refresh (Освежаване)
1 кг
Освежаване на тъкани, които са били при‐
брани.
1 кг
Нежна коприна, подходяща за
пране на ръка.
Eco
Cotton (Памук)
Silk (Коприна)
/
9
10
www.electrolux.com
Програма
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Фабрична маркировка
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани
на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза‐
бавно дрехите, когато програмата свърши.
Wool (Вълна)
1 кг
Цикълът на сушене на вълнени тъкани с
тази машина е одобрен от компанията
Woolmark за сушене на вълнени дрехи,
обозначени с "ръчно пране", при условие
че дрехите се сушат съобразно с инструк‐
циите, предоставени от производителя на
тази перална машина. Вижте етикета от‐
носно други напътствия за пране. M1525
Символът Woolmark е знак за сертифици‐
ране в много държави.
Outdoor (На открито)
Denim (Дънки)
Bedlinen (Спално
бельо) XL
Mixed (Бърза програма
за смесено пране) XL
2 кг
За изсушаване на външни дре‐
хи, технически, спортни, во‐
доустойчиви и дишащи якета,
двуслойни якета със сваляща /
се подплата или вътрешна из‐
олация. Подходящо за сушене
в барабанна сушилня.
4 кг
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с раз‐
лични дебелини (например по /
яките, маншетите и шевовете).
4,5 кг
6 кг
Максимално три комплекта
спално бельо, единият от кои‐
то може да е с двоен размер.
/
Комбинация от дрехи от памук,
смес от памук и синтетика и
/
синтетични влакна.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
БЪЛГАРСКИ
11
6. OПЦИИ
функция предотвратява намачкването
на прането. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
6.1 Dryness Level (Степени
на сушене)
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 3 възможни
варианта:
•
Extra Dry (Много сухо)
•
Cupboard Dry (Сухо за
прибиране)
•
6.2
6.4
Time Dry (Час)
Можете да зададете времетраенето
на програмата от най-малко 10 минути
до най-много 2 часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Сухо за гладене
Extra Dry (Екстра сухо)
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
Уредът работи при ниски нива на шум,
без това да се отразява на качеството
на изсушаване. Уредът работи бавно с
по-дълго време на цикъла.
6.5
Time Dry (Час) на
програма Wool (Вълна)
6.3 Extra Anticrease
(Против намачкване)
Опцията, приложима за програмата
Wool (Вълна) за настройване на
окончателното ниво на сушене за
повече или по-малко сушене.
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
6.6 Таблица с опции
Програми1)
Eco
Dryness Level
(Степени на суше‐
не)
Cotton (Памук)
Extra
Extra Anticrease
Dry (Ек‐
(Против
стра сухо) намачква‐
не)
■
Time
Dry (Час)
■
Cotton (Памук)
■
■
■
■
■
■
Synthetics (Синтети‐
ка)
■
■
■
■
■
■
Delicates (Фини тъ‐
кани)
■
Duvet (Завивки)
■
Refresh (Освежава‐
не)
■
■
12
www.electrolux.com
Dryness Level
(Степени на суше‐
не)
Програми1)
■
Silk (Коприна)
Extra
Extra Anticrease
Dry (Ек‐
(Против
стра сухо) намачква‐
не)
Time
Dry (Час)
■
Wool (Вълна)
■ 2)
Outdoor (На откри‐
■
то)
Denim (Дънки)
■
■
Bedlinen (Спално
бельо) XL
■
■
Mixed (Бърза про‐
грама за смесено
пране) XL
■
■
■
■
■
■
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Вижте глава ОПЦИИ: Сушене за време при програма за вълна
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
B
C
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е настроена
и/или активна програма. Сензорните
панели са заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
E
D
Time Dry (Час) панел
Start/Pause (Старт / Пауза)
панел
Delay Start (Отлагане) панел
Extra Anticrease (Против
намачкване) панел
Extra Dry (Екстра сухо) панел
Dryness Level (Степени на
сушене) панел
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте сензорния
панел (D) за няколко секунди.
Задейства се индикаторът за
защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
БЪЛГАРСКИ
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте същия панел,
докато индикаторът за
защита за деца изгасне.
Функцията "Заключване за
деца" не е достъпна за 8
секунди след включване на
уреда.
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Вижте приложената
информация за налични
аксесоари.
7.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (F) и
(E) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете и задръжте бутоните (F)
и (E) отново, докато индикаторът
за правилното ниво светне.
5. След 5 секунди дисплеят се връща
към нормалния режим.
7.3 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
13
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (E) и
(D) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
• Дисплеят показва "Изкл.". След
5 секунди дисплеят се връща
към нормалния режим.
• Дисплеят показва "Вкл.". След 5
секунди дисплеят се връща към
нормалния режим.
7.4 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (A) и
(C) едновременно.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Опаковъчният материал на
задния барабан се
отстранява автоматично
при първото активиране на
сушилнята. Възможно е да
чуете шум.
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
14
www.electrolux.com
При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да забавите
старта на програма от
минимум 1 час до
максимум 20 часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
Алтернативно:
1. Завъртете ключа за избиране на
позицията "Reset" (нулиране).
2. Изчакайте 1 секунда. На екрана се
появява
.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Дисплеят показва
•
Индикаторите
•
Tank (Резервоар) се включват.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
Filter (Филтър) и
БЪЛГАРСКИ
Уредът продължава да работи с
фазата за защита от намачкване за
още приблизително 30 минути или
повече, ако опцията Extra Anticrease
(Против намачкване) е била зададена
(вижте глава Опция - Extra Anticrease
(Против намачкване) ).
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Дисплеят все още показва
•
Индикаторите
•
Tank (Резервоар) се включват.
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
15
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
Времето е намалено на 30
секунди, ако ключът за
избиране сочи към
позиция "Reset"
(нулиране).
Filter (Филтър) и
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Обърнете наопаки дрехи с
вътрешен слой от памук.
Памучният слой трябва да гледа
навън.
Винаги задавайте подходяща
програма за типа сушене.
Етикет
•
•
•
Не поставяйте заедно светли и
тъмни дрехи.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
Не надвишавайте максималното
количество, описано в главата
Програми, или показано на
дисплея.
Сушете само пране, подходящо за
барабанно сушене. Вижте етикета
върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
16
www.electrolux.com
Етикет
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
БЪЛГАРСКИ
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на топлообменника
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
17
18
www.electrolux.com
7.
8.
9.
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.
11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
БЪЛГАРСКИ
19
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в
контакта.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че вратата на уреда е за‐
творена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Зареждането е твърде малко; увеличе‐
те зареждането или използвайте про‐
грамата Time Drying (Време за суше‐
не).
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
На екрана се появява
.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
20
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Дисплеят показва код за грешка (пр.
E51).
Изключете и включете уреда. Старти‐
райте нова програма. Ако проблемът
се появи отново, се обърнете към сер‐
визния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някои места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
12.1 Ако резултатите от
сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Топлообменникът е запушен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 630 мм (макс. 665 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1100 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
1,99 кВч
Годишна консумация енергия2)
235 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,13 W
БЪЛГАРСКИ
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,13 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
21
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатани флуорирани парникови газове
Предназначение на газта
R134a
Тегло
0,300 кг
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
130 мин.
1,67 кВч
1000 об./ 60%
154 мин.
1,99 кВч
1400 об./ 50%
97 мин.
1,21 кВч
1000 об./ 60%
118 мин.
1,51 кВч
55 мин.
0,60 кВч
67 мин.
0,75 кВч
Сухо за гладене
Synthetics (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
22
www.electrolux.com
14. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
14.1 Всекидневна употреба
1
2
3
5
4
1. Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за
да включите уреда.
2. Използвайте бутона за програми,
за да зададете програма.
3. Заедно с програмата, на която
може да зададете 1 или повече
специални опции. За активиране
или деактивиране на опция
докоснете съответния бутон.
4. За да стартирате програмата,
докоснете бутона Старт/Пауза.
5. Уредът стартира.
14.2 Почистване на филтъра
1
2
В края на всеки цикъл символът на
филтъра
се показва на дисплея и
Вие трябва да почистите филтъра.
3
БЪЛГАРСКИ
23
14.3 Таблица на програмите
Програма
2) Cotton (Памук)
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Фабрична маркировка
8 кг
Памучни тъкани – Сухо за при‐
/
биране
8 кг
Памучни тъкани. Програма за
ежедневна употреба.
/
Synthetics (Синтетика)
3,5 кг
Синтетични и смесени тъкани.
/
Delicates (Фини тъка‐
ни)
4 кг
Деликатни тъкани като виско‐
за, целулоза, акрил и техните
производни.
/
Duvet (Завивки)
3 кг
За сушене на единични или
двойни шалтета и възглавници
/
(с пера, пух или синтетичен
пълнеж).
Refresh (Освежаване)
1 кг
Освежаване на тъкани, които са били при‐
брани.
1 кг
Нежна коприна, подходяща за
пране на ръка.
Eco
Cotton (Памук)
Silk (Коприна)
/
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани
на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза‐
бавно дрехите, когато програмата свърши.
Wool (Вълна)
1 кг
Цикълът на сушене на вълнени тъкани с
тази машина е одобрен от компанията
Woolmark за сушене на вълнени дрехи,
обозначени с "ръчно пране", при условие
че дрехите се сушат съобразно с инструк‐
циите, предоставени от производителя на
тази перална машина. Вижте етикета от‐
носно други напътствия за пране. M1525
Символът Woolmark е знак за сертифици‐
ране в много държави.
24
www.electrolux.com
Програма
Outdoor (На открито)
Denim (Дънки)
Bedlinen (Спално
бельо) XL
Mixed (Бърза програма
за смесено пране) XL
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Фабрична маркировка
2 кг
За изсушаване на външни дре‐
хи, технически, спортни, во‐
доустойчиви и дишащи якета,
двуслойни якета със сваляща /
се подплата или вътрешна из‐
олация. Подходящо за сушене
в барабанна сушилня.
4 кг
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с раз‐
лични дебелини (например по /
яките, маншетите и шевовете).
4,5 кг
6 кг
Максимално три комплекта
спално бельо, единият от кои‐
то може да е с двоен размер.
/
Комбинация от дрехи от памук,
смес от памук и синтетика и
/
синтетични влакна.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
25
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 26
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 28
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 30
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................30
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................31
6. OPCIJE.............................................................................................................33
7. POSTAVKE...................................................................................................... 34
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 35
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................36
10. SAVJETI......................................................................................................... 37
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................38
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................40
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 41
14. BRZI VODIČ................................................................................................... 43
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
26
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 8
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
UPOZORENJE: Nemojte nikada zaustaviti sušilicu
prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih
odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.
•
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
HRVATSKI
•
•
•
•
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
LED svjetlo namijenjeno je osvjetljenu
bubnja. Ta lampa može se ponovno
koristiti za druge svrhe osvjetljenja.
•
29
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Za sprječavanje oštećenja sustava
hlađenja, budite pažljivi prilikom
čišćenja uređaja.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
30
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
10
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Puhastage filter
Natpisna pločica
Otvori za zrak
Poklopac izmjenjivača topline
Pokrov izmjenjivača topline
Prilagodive nožice
9
Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
9
1 Programator i prekidač za
PONIŠTAVANJE
2 Zaslon
3
Dodirna tipka Vremensko
sušenje
4
Dodirna tipka Start/Pause (Start/
Pauza)
5
Dodirna tipka Odgoda početka
8
6
7
8
7
6
Dodirna tipka Ekstra protiv pojave
nabora
Dodirna tipka Ekstra tiho
Dodirna tipka Razina osušenosti
9 Tipka uklj./isklj.
HRVATSKI
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Zaslon
Simbol na zaslonu
Opis simbola
uključena opcija vremena sušenja
opcija odgode početka je uključena
indikator: provjerite izmjenjivač topline
indikator: očistite filtar
indikator: ispraznite spremnik vode
roditeljska zaštita uključena
krivi odabir, ili je tipka za odabir u položaju
"Reset"
trajanje programa
Trajanje vremenskog sušenja
-
Trajanje odgode početka
-
5. TABLICA PROGRAMA
Faze
Punjenj
e 1)
2) Pamuk Eco
8 kg
Pamučne tkanine - Suho za u
ormar
/
8 kg
Pamučne tkanine. Program za
svakodnevnu uporabu.
/
Pamuk
Značajke /Oznaka tkanine
31
32
www.electrolux.com
Faze
Punjenj
e 1)
Synthetics (Sintetika)
3,5 kg
Delicates (Osjetljivo)
Značajke /Oznaka tkanine
Sintetika i miješane tkanine.
/
4 kg
Osjetljive taktike poput viskoze,
rajona, akrila i njihovih
mješavina.
/
Duvet (Poplun)
3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
/
Refresh (Osvježavanje)
1kg
Osvježavanje tekstila koji su bili u skladištu.
1 kg
Nježna svila za ručno pranje.
Svila
/
Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno perivih
vunenih predmeta. Nakon završetka pro‐
grama odmah izvadite predmete.
Wool (Vuna)
1 kg
Ciklus sušenja vune na ovom uređaju odo‐
brila je tvrtka Woolmark za sušenje proizvoda
od vune s oznakom "ručno pranje" uz uvjet da
je rublje osušeno u skladu s uputama proizvo‐
đača ovog uređaja. Pridržavaje se drugih
uputa o njezi s etikete odjeće. M1525
Woolmark simbol je oznaka certifikata u mno‐
gim zemljama.
Odjeća za aktivnosti na
otvorenom
Jeans (Traper)
2 kg
Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske tkanine, vodoot‐
porne i dišuće jakne, nepropus‐
/
ne jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno
za sušenje u sušilici.
4 kg
Za rublje za slobodno vrijeme,
kao što su jeans, majice od
materijala različite debljine (npr.
na okovratniku, manžetama i na
šavovima).
/
HRVATSKI
Punjenj
e 1)
Faze
Posteljina XL
4,5 kg
Miješano XL
6 kg
33
Značajke /Oznaka tkanine
Do tri kompleta posteljine, od
kojih jedan može biti duple veliči‐ /
ne.
Mješavina predmeta od pamuč‐
nih, pamučno-sintetičkih i sinte‐
tičkih tkanina.
/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Pamuk Suho za u ormar jest „Standardni program za pamuk“ Prikladan je
za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
6. OPCIJE
6.1
gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze
zaštite od gužvanja može izvaditi.
Razina osušenosti
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 3 moguća odabira:
•
Extra Dry (Ekstra suho)
•
Suho za u ormar
•
Suho za glačanje
6.2
6.4
Vremensko sušenje
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Ekstra tiho
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
Uređaj radi s niskom razinom buke bez
utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj
polako radi, s dužim trajanjem ciklusa.
6.3 Ekstra protiv pojave
nabora
6.5
Program Vremensko
sušenje uklj. Wool (Vuna)
Standardnu fazu protiv gužvanja (60
minuta) produžuje za 30 minuta na kraju
ciklusa sušenja. Ta funkcija sprječava
Opcija je primjenjiva na program Wool
(Vuna) za podešavanje konačne razine
osušenosti na manje ili više suho.
6.6 Tablica opcija
Programi1)
Razina osušeno‐
sti
■
Pamuk Eco
Pamuk
Ekstra
tiho
■
■
Ekstra
protiv
Vremensk
pojave na‐
o sušenje
bora
■
■
■
■
■
34
www.electrolux.com
Razina osušeno‐
sti
Programi1)
Synthetics (Sintetika)
■
■
Delicates (Osjetljivo)
■
Duvet (Poplun)
■
■
Ekstra
tiho
■
Ekstra
protiv
Vremensk
pojave na‐
o sušenje
bora
■
■
■
Refresh
(Osvježavanje)
■
■
Svila
■
■ 2)
Wool (Vuna)
Odjeća za aktivnosti
■
na otvorenom
Jeans (Traper)
■
■
Posteljina XL
■
■
Miješano XL
■
■
■
■
■
■
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vremensko sušenje na programu za vunu
7. POSTAVKE
A
B
C
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ta opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok je program postavljen i/ili
radi. Dodirne tipke su zaključane.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
F
E
D
A.
Dodirna tipka Vremensko
sušenje
B.
Dodirna tipka Start/Pause (Start/
Pauza)
C.
Dodirna tipka Odgoda početka
D.
Dodirna tipka Ekstra protiv pojave
nabora
E.
Dodirna tipka Ekstra tiho
F.
Dodirna tipka Razina osušenosti
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite i držite pritisnutim simbol D
na dvije sekunde. Pali se indikator
sigurnosne blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
HRVATSKI
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite istu
dodirnu tipku sve dok se
indikator roditeljske zaštite
ne isključi. Funkcija
roditeljske zaštite nije
dostupna 8 sekundi nakon
isključenja uređaja.
7.2 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(F) i (E).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritiščite tipke (F) i (E) dok se ne
uključe indikatori ispravne razine.
5. Nakon 5s zaslon se vraća u normalni
način rada.
7.3 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(E) i (D).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
• Na zaslonu se prikazuje
„Off“ (Isklj.) Nakon 5s zaslon se
vraća u normalni način rada.
• Na zaslonu se prikazuje
„On“ (Uklj.) Nakon 5s zaslon se
vraća u normalni način rada.
7.4 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (A) i
(C).
8. PRIJE PRVE UPORABE
Pakiranje stražnjeg bubnja
automatski se uklanja kad se
sušilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.
Prije prve upotrebe uređaja:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
35
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
Na početku ciklusa sušenja
(3-5 min.) razina zvuka
može biti malo povišena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.
36
www.electrolux.com
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
OPREZ!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno 1
sata do maksimalno 20
sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Po dovršetku odbrojavanja pokreće se
program.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
Alternativno:
1. Okrenite tipku za odabir u položaj
"Reset".
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se
prikazuje
3. Postavite program.
.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Na zaslonu se prikazuje
•
Uključuju se indikatori
Filter (Filtar)
i
Tank (Spremnik).
• Uključen je indikator Start/Pause
(Start/Pauza).
Ako je postavljena opcija Ekstra protiv
pojave nabora uređaj nastavlja raditi s
fazom za sprječavanje pojave nabora
otprilike 30 minuta ili više (pogledajte
poglavlje Opcija - Ekstra protiv pojave
nabora ).
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Na zaslonu se prikazuje
•
Uključuju se indikatori
•
i
Tank (Spremnik).
Indikator Start/Pause (Start/Pauza) se
isključuje.
Filter (Filtar)
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
HRVATSKI
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
•
•
37
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
Ako je tipka za odabir
okrenuta u položaj "Reset",
vrijeme se smanjuje na 30
sekundi.
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite zatvarače na rublju.
Zatvorite zatvarače i poklopce
posteljine.
Ne sušite kravate ili trake odvojeno.
Zavežite ih prije početka programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Predmete s unutarnjim slojem od
pamuka okrenite naopako. Pamučni
sloj mora biti okrenut prema van.
Uvijek postavite prikladan program za
vrstu rublja koje se suši.
Ne stavljajte svijetle i tamne boje
zajedno.
Etiketa tkanine
•
•
Koristite prikladan program za pamuk,
džersej i pleteninu kako biste izbjegli
nabore.
Ne prelazite maksimalno punjenje
navedeno u poglavlju programa ili
prikazano na zaslonu.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etikete o tkanini na
predmetima.
Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.
funkcije
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperatu‐
rama.
Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj tempera‐
turi.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
38
www.electrolux.com
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
11.2 Pražnjenje spremnika vode
1.
2.
3.
4.
HRVATSKI
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje izmjenjivača topline
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
39
40
www.electrolux.com
OPREZ!
Ne dodirujte metalnu
površinu golim rukama.
Opasnost od ozljede. Nosite
zaštitne rukavice. Pažljivo
očistite kako biste izbjegli
oštećenje metalne površine.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja uključen u
utičnicu.
Provjerite osigurač u ormariću (kućna in‐
stalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza).
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) za
ponovno pokretanje programa.
Punjenje je premalo, povećajte punjenje
ili koristite program Vremensko sušenje
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat
sušenja nije zadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
HRVATSKI
Problem
41
Moguće rješenje
Pazite da je temperatura prostorije više
od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna
temperatura prostorije kreće se u raspo‐
nu od 19 °C do 24 °C.
Postavite program Vremensko sušenje ili
Extra Dry (Ekstra suho).2)
Na zaslonu se prikazuje
.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Na zaslonu se prikazuje šifra alarma (npr. Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
E51).
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon najviše 5 sati, program se automatski završava.
2) Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. po‐
steljina).
12.1 Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Izmjenjivač topline je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti (za bolju postavku
pogledajte poglavlje "Postavke -
podešavanje preostale razine vlage u
rublju").
• Prorezi za protok zraka su začepljeni.
• Temperatura prostorije preniska je ili
previsoka (optimalna temperatura
prostorije kreće se u rasponu od 19
°C do 24 °C)
13. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina
850 x 600 x 630 mm (maksimalno 665
mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima
uređaja
1100 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalni volumen punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Ukupna snaga
900 W
42
www.electrolux.com
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja1)
1,99 kWh
Godišnja potrošnja energije 2)
235 kWh
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog 0,13 W
Potrošnja isključenog uređaja
0,13 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage
IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene
Oznaka plina
R134a
Masa
0,300 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)
1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Pamuk 8 kg
Suho za u ormar
Suho za glačanje
1400 o/min / 50%
130 min.
1,67 kWh
1000 o/min / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 o/min / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 o/min / 60%
118 min.
1,51 kWh
1200 o/min / 40%
55 min.
0,60 kWh
800 o/min / 50%
67 min.
0,75 kWh
Synthetics (Sintetika) 3,5 kg
Suho za u ormar
HRVATSKI
43
14. BRZI VODIČ
14.1 Svakodnevna uporaba
1
2
3
5
4
1. Pritisnite tipku Uklj.&Isklj. kako biste
uključili uređaj.
2. Za postavljanje programa koristite
birač programa.
3. Zajedno s programom možete
postaviti jednu ili više posebnih
opcija. Za uključenje ili isključenje
opcije, dotaknite odgovarajuću tipku.
4. Za uključenje programa, dotaknite
tipku Start/Pauza.
5. Uređaj započinje s radom.
14.2 Čišćenje filtra
1
2
Na kraju svakog ciklusa uključuje se
simbol filtra
očistiti filtar.
na zaslonu i morate
3
44
www.electrolux.com
14.3 Tablica programa
Faze
Punjenj
e 1)
2) Pamuk Eco
8 kg
Pamučne tkanine - Suho za u
ormar
/
8 kg
Pamučne tkanine. Program za
svakodnevnu uporabu.
/
Sintetika i miješane tkanine.
/
Pamuk
Značajke /Oznaka tkanine
Synthetics (Sintetika)
3,5 kg
Delicates (Osjetljivo)
4 kg
Osjetljive taktike poput viskoze,
rajona, akrila i njihovih
mješavina.
/
Duvet (Poplun)
3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
/
Refresh (Osvježavanje)
1kg
Osvježavanje tekstila koji su bili u skladištu.
1 kg
Nježna svila za ručno pranje.
Svila
/
Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno perivih
vunenih predmeta. Nakon završetka pro‐
grama odmah izvadite predmete.
Wool (Vuna)
1 kg
Ciklus sušenja vune na ovom uređaju odo‐
brila je tvrtka Woolmark za sušenje proizvoda
od vune s oznakom "ručno pranje" uz uvjet da
je rublje osušeno u skladu s uputama proizvo‐
đača ovog uređaja. Pridržavaje se drugih
uputa o njezi s etikete odjeće. M1525
Woolmark simbol je oznaka certifikata u mno‐
gim zemljama.
Odjeća za aktivnosti na
otvorenom
2 kg
Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske tkanine, vodoot‐
porne i dišuće jakne, nepropus‐
/
ne jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno
za sušenje u sušilici.
HRVATSKI
Faze
Punjenj
e 1)
Jeans (Traper)
4 kg
Posteljina XL
4,5 kg
Miješano XL
6 kg
45
Značajke /Oznaka tkanine
Za rublje za slobodno vrijeme,
kao što su jeans, majice od
materijala različite debljine (npr.
na okovratniku, manžetama i na
šavovima).
/
Do tri kompleta posteljine, od
kojih jedan može biti duple veliči‐ /
ne.
Mješavina predmeta od pamuč‐
nih, pamučno-sintetičkih i sinte‐
tičkih tkanina.
/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Pamuk Suho za u ormar jest „Standardni program za pamuk“ Prikladan je
za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
46
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 47
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 49
3. TOOTE KIRJELDUS.........................................................................................51
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 51
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................52
6. VALIKUD.......................................................................................................... 54
7. SEADED........................................................................................................... 55
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 56
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 57
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................58
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 59
12. VEAOTSING...................................................................................................61
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 62
14. KIIRJUHEND..................................................................................................64
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
47
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
- Lugege kaasasolevaid juhiseid.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornpaigalduskomplekti.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte,
mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise
lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada
vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda,
kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et
toitekaablile pääseb pärast paigaldamist ligi.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse
või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate
ebasoovitatavate gaaside imbumist.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ärge ületage maksimumkogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike
kemikaalidega määrdunud riietega.
Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber
kogunenud.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
EESTI
•
•
•
•
•
•
49
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla
süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
HOIATUS! Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli
lõppu peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja
need kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur võib olla
alla 5 °C või üle 35 °C.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Seadme liigutamisel tuleb seda alati
hoida vertikaalasendis.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
50
www.electrolux.com
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge kuivatage masinas katkisi
(rebenenud, kulunud) esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
2.4 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
•
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse
kiire sisse!
LED-lamp on mõeldud trumli
valgustamiseks. Seda valgustit ei saa
kasutada muul otstarbel.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Olge seadme puhastamisel hoolikas,
et mitte vigastada jahutussüsteemi.
2.6 Kompressor
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Trummelkuivati kompressor ja
kompressorisüsteem on täidetud
spetsiaalse ainega, mis on fluorokloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused
võivad tekitada lekkeid.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
EESTI
51
3. TOOTE KIRJELDUS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
10
Veepaak
Juhtpaneel
Sisevalgusti
Seadme uks
Filter
Andmesilt
Õhuavad
Soojusvaheti kaas
Soojusvaheti kate
Reguleeritavad tugijalad
9
Pesu hõlpsaks sisse- ja
väljavõtmiseks ja seadme
paigaldamiseks saab ukse
avamissuunda muuta. (Vt
eraldi lehte).
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
9
1 Programmi valikunupp ja
LÄHTESTA
2 Ekraan
3
4
5
lüliti
8
Delay Start (Viivitus)-puutenupp
6
6
Extra Anticrease
(Kortsumisvastane)-puutenupp
7
Extra Silent (Eriti vaikne)puutenupp
Time Dry (Aeg)-puutenupp
Start/Pause (Start/paus)puutenupp
7
8
Dryness Level (Kuivus)puutenupp
9 Sisse/välja-nupp
52
www.electrolux.com
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
4.1 Ekraan
Ekraanil olev sümbol
Sümboli selgitus
kuivatusaeg sees
viitkäivituse valik sees
indikaator: kontrollige soojusvahetit
indikaator: puhastage filtrit
indikaator: tühjendage veemahuti
lapselukk sees
vale valik või on nupp asendis
"Lähtesta"
programmi kestus
aegkuivatuse kestus
-
viivituse kestus
-
5. PROGRAMMITABEL
Programm
Kogus 1)
Omadused / kanga tähis
2) Cotton (Puuvil‐
lane) Eco
8 kg
Puuvillased – kapikuiv
/
Cotton (Puuvillane)
8 kg
Puuvillane materjal. Igapäevane
programm.
/
EESTI
Programm
Synthetic (Tehiskiud)
Kogus 1)
3,5 kg
Omadused / kanga tähis
Tehiskiud ja segakangad.
/
Delicates (Õrn materjal)
4 kg
Õrnad materjalid nagu viskoos,
kunstsiid, akrüül ja nende segud. /
Duvet (Tekk)
3 kg
Tavalised või kaheinimesetekid
ja padjad (sule- või tehiskiust täi‐ /
disega).
Refresh (Värskendus)
1 kg
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Käsitsipestav õrn siid.
Silk (Siid)
53
/
Villased esemed. Käsitsipestavate villaste
esemete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
Wool (Vill)
1 kg
Selle pesumasina villapesu on testitud ja see
on saanud The Woolmark Company heakskii‐
du, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsi‐
pesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid
pestakse käesoleva masina tootja soovituste
kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid hool‐
dus- ja muid pesu käsitlevaid juhiseid. M1525
Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis pal‐
judes riikides.
Outdoor (Õueriided)
2 kg
Väliriiete, tehniliste, spordiriiete
ning veekindlate, õhku läbilas‐
kvate ja eemaldatava fliis- või si‐
sevoodriga tuulejakkide kuivata‐ /
miseks. Sobiv trummelkuivatis
kuivatamiseks.
Denim (Teksad)
4 kg
Erineva materjalipaksusega (nt
kaeluse, kätiste ja õmbluskohta‐
de juurest) vabaajariided (nt tek‐
sad, dressipluusid jms).
/
4,5 kg
Kuni kolme voodipesukomplekti
(sh üks topeltsuuruses).
/
Bedlinen (Voodilinad)
XL
54
www.electrolux.com
Programm
Kogus 1)
Mixed (Kiir-segapesu)
XL
6 kg
Omadused / kanga tähis
Erinevad puuvillased, puuvillasesünteetika segust ja sünteetili‐
/
sed esemed.
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Programm
Cotton (Puuvillane) Cupboard Dry (Kapikuiv) on "Puuvillase standard‐
progamm". Sobib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks ning on sellekohane kõige
tõhusam energiasäästuprogramm.
6. VALIKUD
6.1
minutit). See funktsioon takistab riideid
kortsumast. Kortsumisvastase faasi ajal
võib pesu eemaldada millal tahes.
Dryness Level (Kuivus)
See funktsioon aitab teil pesu veelgi
kuivemaks saada. Valida saate 3
võimaliku valiku vahel:
•
Extra Dry (Eriti kuiv)
•
Cupboard Dry (Kapikuiv)
•
Iron Dry (Triikimiskuiv)
6.2
6.4
Time Dry (Aeg)
Programmi kestust saab valida alates 10
minutist kuni 2 tunnini. Valitud kestus
sõltub seadmes olevast pesukogusest.
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
Extra Silent (Eriti vaikne)
Seade töötab madalal müratasemel, ilma
et see mõjutaks kuivatamise kvaliteeti.
Seade töötab aeglaselt ja tsükliaeg on
pikem.
6.5
Time Dry (Aeg)
programmi Wool (Vill) puhul
6.3 Extra Anticrease
(Kortsumisvastane)
Funktsioon programmi Wool (Vill) jaoks,
et reguleerida lõplikku kuivusastet
kuivema või vähem kuiva vahel.
Pikendab 60 minuti võrra kuivatustsükli
lõpus tavalist kortsumisvastast faasi (30
6.6 Valikute tabel
Dryness Level
(Kuivus)
Programmid1)
Cotton (Puuvil‐
lane) Eco
Extra
Extra Anticrease
Silent (Eri‐ (Kortsu‐
ti vaikne) misvasta‐
ne)
■
Time
Dry (Aeg)
■
Cotton (Puuvillane)
■
■
■
■
■
■
Synthetic (Tehiskiud)
■
■
■
■
■
■
EESTI
Extra
Extra Anticrease
Silent (Eri‐ (Kortsu‐
ti vaikne) misvasta‐
ne)
Dryness Level
(Kuivus)
Programmid1)
Delicates (Õrn mater‐
jal)
■
Duvet (Tekk)
■
55
Time
Dry (Aeg)
■
Refresh (Värsken‐
dus)
■
■
Silk (Siid)
■
■ 2)
Wool (Vill)
Outdoor (Õueriided)
■
Denim (Teksad)
■
■
Bedlinen (Voodilinad)
XL
■
■
Mixed (Kiir-segape‐
su) XL
■
■
■
■
■
■
■
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
2) Vt jaotist VALIKUD: Time Drying (Aegkuivatus) programmiga Wool (Vill)
7. SEADED
A
B
C
E.
Extra Silent (Eriti vaikne)puutenupp
F.
Dryness Level (Kuivus)puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
F
A.
B.
C.
D.
E
D
Time Dry (Aeg)-puutenupp
Start/Pause (Start/paus)puutenupp
Delay Start (Viivitus)-puutenupp
Extra Anticrease
(Kortsumisvastane)-puutenupp
See valik takistab lastel seadmega
programmi käivitumise ja/või töötamise
ajal mängimist. Puuteekraan on
lukustatud.
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
Lapseluku aktiveerimine:
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu.
56
www.electrolux.com
2. Vajutage ja hoidke mõni sekund
puutenuppu (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Lapseluku indikaator süttib.
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
sama puutenuppu all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
Lapseluku funktsiooni ei saa
valida 8 sekundi jooksul
pärast seadme
sisselülitamist.
7.2 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (F) ja (E).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
tavaline kuiv pesu
•
4. Vajutage ja hoidke uuesti nuppe (F)
ja E, kuni õige taseme indikaator
süttib.
5. Ekraan lülitub tavalisse režiimi 5
sekundi pärast.
7.3 Veepaagi indikaator
läbi või siis, kui veepaaki tuleb
tühjendada.
Kui kuivatuskomplekt
(lisatarvik) on paigaldatud,
tühjendab seade vee
veepaagist automaatselt. Sel
juhul on soovitatav veepaagi
indikaator välja lülitada.
Saadaolevate tarvikute
kohta leiate teavet
kaasasolevast brošüürist.
Veepaagi indikaatori
väljalülitamine:
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
sisse/välja-nuppu.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (E) ja (D).
Ekraanil kuvatakse üks kahest
konfiguratsioonist:
• Ekraan näitab "Väljas". Ekraan
lülitub tavalisse režiimi 5 sekundi
pärast.
• Ekraan näitab "Sees". Ekraan
lülitub tavalisse režiimi 5 sekundi
pärast.
7.4 Signaal sees/väljas
Helisignaalide väljalülitamiseks või
aktiveerimiseks vajutage ja hoidke
samaaegselt umbes 2 sekundit
puutenuppe (A) ja (C).
Vaikimisi on veepaagi indikaator sisse
lülitatud. See süttib, kui programm saab
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Trumli tagaosa pakend
eemaldatakse automaatselt
kuivati esmakordsel
sisselülitamisel. Kosta võib
mõningaid helisid.
Enne seadme esmakordset kasutamist:
•
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
Võimalik, et kuivatustsükli
alguses (esimesed 3–5 min)
on müratase veidi kõrgem.
Seda põhjustab kompressori
käivitumine. See on tavaline
kompressoriga seadmete,
näiteks külmikute või
sügavkülmikute puhul.
EESTI
57
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
Kuvatav aeg käib 5 kg
puuvillase pesu ja teksade
programmide kohta. Muude
programmide puhul oleneb
kuivatusaeg soovituslikest
kogustest. Puuvillase ja
teksade programmi
kuivatusaeg suurema kui 5
kg pesukoguse puhul on
pikem.
4. Vajutage Start/Pause (Start/paus)puutenuppu.
Programm käivitub.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab programmi
algust edasi lükata
minimaalselt 1 tunnist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/Pause (Start/paus)puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
9.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
Teise võimalusena:
1. Keerake valikunupp asendisse
"Lähtesta".
2. Oodake 1 sekund. Ekraanil
kuvatakse
3. Valige programm.
.
9.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud.
•
Kostub katkendlik helisignaal.
•
Ekraanil kuvatakse
•
Süttivad indikaatorid
.
Filter (Filter)
ja
Tank (Paak).
• Indikaator Start/Pause (Start/paus)
põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit või
rohkem, kui valitud on Extra Anticrease
(Kortsumisvastane) (vt jaotist Valik Extra Anticrease (Kortsumisvastane) ).
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab
pesult kortsud.
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
•
Ekraanil kuvatakse jätkuvalt
•
Süttivad indikaatorid
•
Tank (Paak).
ja
Start/Pause (Start/paus) indikaator
kustub.
.
Filter (Filter)
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
käivitusnuppu.
2. Avage seadme uks.
58
www.electrolux.com
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
•
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Aega on lühendatud 30
sekundini, kui valikunupp on
asendis "Lähtesta".
9.5 Ooterežiimi funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt
põllepaelad). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Pöörake ümber riided, millel on
puuvillane vooder. Puuvillane pool
peab jääma väljapoole.
Valige alati programm, mis sobib
kuivatatava pesu tüübile.
Ärge pange kokku heledaid ja
tumedaid esemeid.
Etikett
•
•
Kokkutõmbumise ärahoidmiseks
kasutage puuvillastele, venivatele või
kootud esemetele mõeldud
programme.
Ärge ületage maksimaalset lubatud
pesukogust; vt infot programmide
jaotises või ekraanil.
Kuivatage ainult sellist pesu, mis
sobib trummelkuivatisse. Vaadake
esemetel olevaid etikette.
Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri
esemeid. Väikesed esemed võivad
suurte sisse kinni jääda ja mitte ära
kuivada.
Kirjeldus
Pesu sobib trummelkuivatamiseks.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuri‐
del.
Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.
EESTI
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Vajadusel peske filtrit sooja kraaniveega, kasutades harja ja/või tolmuimejat.
11.2 Veemahuti tühjendamine
1.
2.
3.
4.
59
60
www.electrolux.com
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Soojusvaheti puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
EESTI
ETTEVAATUST!
Ärge puudutage metallpinda
paljaste kätega. Vigastusoht!
Kandke kaitsekindaid.
Puhastage ettevaatlikult, et
metallpinda mitte
kahjustada.
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
61
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/Pause (Start/paus).
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub töö ajal välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajuta‐
ge nuppu Start/Pause (Start/paus), et
programm uuesti käivitada.
Pesukogus on liiga väike, lisage pesu või
kasutage programmi Time Drying (Aeg‐
kuivatus).
Tsükkel kestab liiga kaua või kuivatustu‐
lemused pole rahuldavad.1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
62
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
masinas uuesti.
Jälgige, et toatemperatuur oleks üle +5°C
ja alla +35°C. Optimaalne toatemperatuur
on vahemikus 19°C kuni 24°C.
Valige Time Drying (Aegkuivatus) või Ext‐
ra Dry (Eriti kuiv) programm.2)
Ekraanil kuvatakse
.
Kui soovite valida uue programmi, lülita‐
ge seade välja ja käivitage seejärel uues‐
ti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse veakood (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käivi‐
tage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt.
2) Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinade) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.
12.1 Kui kuivatustulemused ei
ole rahuldavad
•
•
•
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Soojusvaheti on ummistunud.
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seade (vt jaotist
"Seaded - Pesu lõppniiskuse
reguleerimine", et leida sobivam
seade).
• Õhuavad on ummistunud.
• Toatemperatuur on liiga kõrge
(optimaalne toatemperatuur on 19°C
kuni 24°C )
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 630 mm (maksimaalne 665
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1100 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
8 kg
Pinge
230 V
EESTI
Sagedus
50 Hz
Koguvõimsus
900 W
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarve1)
1,99 kWh
Aastane energiatarve2)
235 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,13 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,13 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
63
See toode sisaldab hermeetiliselt suletud fluoritud kasvuhoonegaase
Gaasi nimetus
R134a
Kaal
0,300 kg
Globaalse soojenemise potentsiaal
(GWP)
1430
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Cotton (Puuvillane) 8 kg
Cupboard Dry (Kapi‐
1400 p/min / 50%
kuiv)
130 min.
1,67 kWh
1000 p/min / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 p/min / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 p/min / 60%
118 min.
1,51 kWh
55 min.
0,60 kWh
Iron Dry (Triikimis‐
kuiv)
Synthetic (Tehiskiud) 3,5 kg
Cupboard Dry (Kapi‐
1200 p/min / 40%
kuiv)
64
www.electrolux.com
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
800 p/min / 50%
Kuivatusaeg
67 min.
Energia‐
tarve
0,75 kWh
14. KIIRJUHEND
14.1 Igapäevane kasutamine
1
2
3
5
4
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
nuppu Sisse/välja.
2. Programmi valimiseks kasutage
programminuppu.
3. Koos programmiga võite valida ühe
või rohkem spetsiaalseid valikuid.
Valiku aktiveerimiseks või
deaktiveerimiseks puudutage
vastavat nuppu.
4. Programmi käivitamiseks puudutage
nuppu Start/paus.
5. Seade hakkab tööle.
14.2 Filtri puhastamine
1
2
Pärast iga tsüklit ilmub ekraanile filtri
sümbol
ning teil tuleb filter puhastada.
3
EESTI
65
14.3 Programmitabel
Programm
Kogus 1)
Omadused / kanga tähis
2) Cotton (Puuvil‐
lane) Eco
8 kg
Puuvillased – kapikuiv
/
Cotton (Puuvillane)
8 kg
Puuvillane materjal. Igapäevane
programm.
/
Tehiskiud ja segakangad.
/
Synthetic (Tehiskiud)
3,5 kg
Delicates (Õrn materjal)
4 kg
Õrnad materjalid nagu viskoos,
kunstsiid, akrüül ja nende segud. /
Duvet (Tekk)
3 kg
Tavalised või kaheinimesetekid
ja padjad (sule- või tehiskiust täi‐ /
disega).
Refresh (Värskendus)
1 kg
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Käsitsipestav õrn siid.
Silk (Siid)
/
Villased esemed. Käsitsipestavate villaste
esemete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
Wool (Vill)
1 kg
Selle pesumasina villapesu on testitud ja see
on saanud The Woolmark Company heakskii‐
du, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsi‐
pesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid
pestakse käesoleva masina tootja soovituste
kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid hool‐
dus- ja muid pesu käsitlevaid juhiseid. M1525
Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis pal‐
judes riikides.
Outdoor (Õueriided)
2 kg
Väliriiete, tehniliste, spordiriiete
ning veekindlate, õhku läbilas‐
kvate ja eemaldatava fliis- või si‐
sevoodriga tuulejakkide kuivata‐ /
miseks. Sobiv trummelkuivatis
kuivatamiseks.
66
www.electrolux.com
Programm
Kogus 1)
Omadused / kanga tähis
4 kg
Erineva materjalipaksusega (nt
kaeluse, kätiste ja õmbluskohta‐
de juurest) vabaajariided (nt tek‐
sad, dressipluusid jms).
/
Bedlinen (Voodilinad)
XL
4,5 kg
Kuni kolme voodipesukomplekti
(sh üks topeltsuuruses).
/
Mixed (Kiir-segapesu)
XL
6 kg
Denim (Teksad)
Erinevad puuvillased, puuvillasesünteetika segust ja sünteetili‐
/
sed esemed.
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Programm
Cotton (Puuvillane) Cupboard Dry (Kapikuiv) on "Puuvillase standard‐
progamm". Sobib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks ning on sellekohane kõige
tõhusam energiasäästuprogramm.
15. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
67
136950000-A-262017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement