Aeg T8DE95CS Handleiding

Add to My manuals
24 Pages

advertisement

Aeg T8DE95CS Handleiding | Manualzz
LAVATHERM 8DE95CS
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................7
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 8
5. PROGRAMMA..............................................................................................................9
6. OPTIES........................................................................................................................12
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................13
8. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................13
9. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................16
10. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................17
11. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................19
12. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 21
13. ACCESSOIRES......................................................................................................... 22
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde
instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.
NEDERLANDS
3
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of
schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een
veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
- Lees de meegeleverde instructies.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat
wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk
gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in
de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd
(raadpleeg de montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet
worden afgedekt door tapijt, een mat of andere
soorten vloerbedekking.
WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom
worden voorzien door een extern schakelapparaat,
zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een
circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan
en uit wordt geschakeld.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker
na installatie toegankelijk is.
Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar
het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen
van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte
die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Overschrijd het maximale laadvermogen van 9 kg niet
(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items
vervuild zijn met industriële chemische
reinigingsmiddelen.
Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich
rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het
pluisfilter voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de
droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het product.
Verwijder alle voorwerpen van items die een
ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of
lucifers.
WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor
het einde van een droogcyclus, tenzij alle voorwerpen
snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen
worden, zodat de hitte snel verdwijnt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder 5°C of boven 35°C kan komen.
• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
6
www.aeg.com
• Het apparaat moet bij het verplaatsen
altijd rechtop worden gehouden.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats is, moet u nagaan of het
waterpas staat. Is dit niet het geval,
stel de stelpootjes dan
overeenkomstig af.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• Droog geen beschadigde
(gescheurde, gerafelde) kleding met
vulling of voering.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden
•
•
•
•
gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
Het gecondenseerde/gedistilleerde
water mag niet worden gebruikt voor
het bereiden van eten en drinken. Het
kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
Ga niet op de open deur zitten of
staan.
Droog geen druipnatte
kledingstukken in de droogautomaat.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Zichtbare ledstraling, niet rechtstreeks
in de straal kijken.
• De ledlamp is bedoeld voor de
trommelverlichting. Deze lamp kan
niet worden hergebruikt voor andere
verlichtingsdoeleinden.
• Neem contact op met het servicecentrum om de binnenverlichting te
vervangen.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Om beschadiging aan het
koelsysteem te voorkomen dient u
het apparaat voorzichtig te reinigen.
2.6 Compressor
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het
NEDERLANDS
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in de trommel vast
komen te zitten.
• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de
verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
speciale middel dat vrij is van fluorchloor-koolwaterstoffen. Dit systeem
moet goed gesloten blijven. Schade
aan het systeem kan lekkage tot
gevolg hebben.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Waterreservoir
Bedieningspaneel
Binnenverlichting
Deur van het apparaat
Filter
Typeplaatje
7
8
9
10
Ventilatiesleuven
Condensordeksel
Condensatordeksel
Verstelbare pootjes
7
8
www.aeg.com
Om de was makkelijker te
laden en voor eenvoudigere
installatie is de deur
omkeerbaar. (zie de
afzonderlijke folder).
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
6
1
2
3
4
Programmadraaiknop
Display
Start/Pauze-toets
Opties
5
4
5 Knop Aan/Uit met Auto Off -functie
6 programma’s
4.1 Display
Symbool op het display
3
Symboolbeschrijvingen
maximumlading wasgoed
uitgestelde start optie aan
NEDERLANDS
Symbool op het display
Symboolbeschrijvingen
selectie uitgestelde start (30 min. - 20 u.)
-
cyclustijdlampje
zoemer uit
kinderslot aan
tijd droogoptie op
selectie droogtijd (10 min. - 2 u.)
-
indicatielampje: leeg het waterreservoir
indicatielampje: reinig filter
indicatielampje: condensor controleren
,
,
droogtegraad wasgoed: strijkdroog, kastdroog, kastdroog +, extra droog
,
ECO
optie ECO aan
optie Extra Stil aan
optie Opfrissen aan
,
verlenging van de standaard antikreukfase: +30 min,
+60 min, +90 min)
,
indicatielampje: droogfase
indicatielampje: afkoelfase
indicatielampje: antikreukbeveiligingfase
5. PROGRAMMA
Programma
2)
Katoen ECO
Katoen
Synthetica
Lading 1)
Eigenschappen / textielmarkering
9 kg
Katoen - Kastdroog
9 kg
Katoenen stoffen.
Programma voor dagelijks gebruik. /
3,5 kg
Synthetische en gemengde stoffen.
/
/
9
10
www.aeg.com
Programma
Mix
Lading 1)
3 kg.
Eigenschappen / textielmarkering
Katoenen en synthetische stoffen.
/
Wollen stoffen. Behoedzaam drogen van wol die
met de hand mag worden gewassen. Het wasgoed onmiddellijk na het voltooien van het programma uit het apparaat halen.
Wol
1 kg.
De woldroogcyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het drogen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het
handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gedroogd volgens de instructies op
het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies
op het voorschrift in de kleding. M1717
Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk
in vele landen.
Zijde
Beddengoed
Strijkvrij
1 kg.
Behoedzaam drogen van zijde die
met de hand mag worden gewassen.
/
3 kg.
Beddengoed zoals één- en tweepersoons lakens, kussenslopen,
dekbedovertrekken.
/
1 kg (of 5
overhemden)
Stoffen die maar heel even hoeven te worden
gestreken. De droogresultaten kunnen tussen
verschillende stoffen onderling variëren. Schud
de items voor u ze in het apparaat plaatst. De
kledingstukken na afloop van het programma
onmiddellijk verwijderen en met een kleerhanger ophangen.
/
Outdoor
2 kg.
Buitenkleding, technische kleding,
sportkleding, waterbestendige en
ademende jassen, jassen met een
verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. Geschikt voor machinedrogen.
/
NEDERLANDS
Programma
Dekbed
Lading 1)
11
Eigenschappen / textielmarkering
Eén- of tweepersoonsdekbedden
en -kussens (met veren, dons of
synthetische vullingen).
3 kg.
/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Het programma
Katoen in combinatie met de keuze kastdroog
Drogtegraad is het “Standaard katoenprogramma”. Het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoen en het is het meest
energiezuinige programma voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
5.1 Keuzeprogramma's en -opties
Opties
Drogtegraad
Programma' 1)
Extra Stil
Antikreuk
Opfrissen
Tijd
Katoen ECO
Katoen
Synthetica
Mix
2)
Wol
Zijde
Beddengoed
Strijkvrij
Outdoor
Dekbed
1) U kunt samen met het programma ook één of meer opties instellen.
2) Zie hoofdstuk OPTIES: Tijd op Wol programma
5.2 Verbruiksgegevens
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
Katoen 9 kg
kastdroog
1400 tpm / 50%
160 min.
1,88 kWh
1000 tpm / 60%
185 min.
2,21 kWh
12
www.aeg.com
Programma
strijkdroog
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
1400 tpm / 50%
107 min.
1,27 kWh
1000 tpm / 60%
129 min.
1,57 kWh
1200 tpm / 40%
56 min.
0,56 kWh
800 tpm / 50%
69 min.
0,78 kWh
Synthetica 3,5 kg
kastdroog
6. OPTIES
6.1 Drogtegraad
Deze optie helpt bij het verkrijgen van de
gewenste droogtegraad van het
wasgoed. Mogelijke keuzes:
- strijkklaar - strijkdroog-
graad.
- kastklaar - kastdroog-graad standaard keuze die gerelateerd is aan
het programma.
- kastklaar - kastdroog +-graad.
- kastklaar - extra droog-graad.
6.2 Extra Stil
Het apparaat werkt stiller, zonder de
droogkwaliteit te beïnvloeden. Het
apparaat werkt langzaam met langere
cyclustijd.
6.3 ECO
Deze optie is standaard ingeschakeld
voor alle programma's.
Het stroomverbruik is op het
minimumniveau ingesteld.
6.4 Anti-kreuk
Verlengde antikreukfase (30 minuten) aan
het einde van de droogcyclus, maximaal
120 minuten. Na de droogfase draait de
trommel van tijd tot tijd om te
voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit
de machine gehaald worden.
6.5 Opfrissen
Kleding opfrissen dat lang in de kast
heeft gelegen. Maximumlading mag niet
meer zijn dan 1 kg.
6.6 Tijd
Voor katoen, synthetica en gemengde
stoffen. Hiermee kunt u de droogtijd
instellen met minimaal 10 minuten tot
maximaal 2 uur (in stappen van 10 min.).
Als deze optie is geactiveerd, verdwijnt
de aanduiding voor maximumlading.
6.7 Tijd op programma Wol
Optie is van toepassing op programma
Wol om het laatste droogniveau aan te
passen naar meer of minder droog.
6.8 Startuitstel
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met
minimaal 30 minuten en
maximaal 20 uur worden
uitgesteld.
1. Stel het droogprogramma en de
opties in.
2. Raak herhaaldelijk de toets
Startuitstel aan.
Uitsteltijd staat op het display (bijv.
als het programma over 12 uur moet
beginnen.)
NEDERLANDS
3. Raak om de optie Startuitstel te
activeren de toets Start/Pauze aan.
De starttijd neem op de display af.
6.9 Zoemer
Het geluid klinkt:
13
• aan het einde van de cyclus
• aan het begin en einde van de
antikreukbeveiligingfase
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze optie gebruiken om het geluid
in- of uit te schakelen.
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
De verpakking achter de
trommel wordt automatisch
verwijderd als de
droogautomaat voor de
eerste keer geactiveerd
wordt. U hoort mogelijk wat
lawaai.
Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt:
• Maak de trommel van de
droogautomaat schoon met een
vochtige doek.
• Start een kort programma (d.w.z. 30
minuten) met vochtig wasgoed.
Aan het begin van de
droogcyclus (eerste 3 - 5
min.) kan het geluidsniveau
iets hoger liggen. Dit komt
door het opstarten van de
compressor. Dit is een
normaal verschijnsel in
appararaten die door een
compressor worden
aangedreven, zoals
koelkasten en diepvriezers.
8. DAGELIJKS GEBRUIK
8.1 Wasgoed voorbereiden
• Sluit de ritsen.
• Sluit de drukknoopjes van
dekbedovertrekken.
• Droog geen losse bandjes of linten
(bijvoorbeeld de koorden van een
schort). Maak ze aan elkaar vast
voordat u het programma start.
• Maak alle zakken leeg.
• Draai de kledingstukken met een
katoenen voering binnenstebuiten.
Het katoen moet aan de buitenkant
zitten.
• Stel altijd het programma in dat
geschikt is voor het soort wasgoed.
• Doe lichte en donkere kleuren niet
samen.
Wasvoorschrift
• Gebruik een geschikt programma
voor katoen, jersey en gebreide
kleding om krimp te verminderen.
• Overschrijd de maximale lading niet
die in het programmahoofdstuk wordt
aangegeven of wordt getoond op het
scherm.
• Droog alleen wasgoed dat geschikt is
voor machinedrogen. Zie de
wasvoorschriften op de
kledingstukken.
• Droog grote en kleine items niet
samen. Kleine items kunnen in de
grote verstrikt raken en ongedroogd
blijven.
Beschrijving
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.
14
www.aeg.com
Wasvoorschrift
Beschrijving
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.
Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.
Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.
8.2 Wasgoed in de machine
doen
Wanneer het apparaat aan staat, worden
een aantal indicaties zichtbaar op de
display.
LET OP!
Zorg ervoor dat het
wasgoed niet vastzit tussen
de deur van het apparaat en
de rubberen pakking.
8.5 Een programma instellen
1. Trek de deur van het apparaat open.
2. Steek de was een voor een in het
apparaat.
3. Sluit de deur van het apparaat.
8.3 Het apparaat inschakelen
4
Het apparaat inschakelen:
Druk op de toets Aan/Uit.
Als het apparaat aanstaat, verschijnen er
een aantal aanduidingen op het display.
8.4 Auto Off-functie
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, schakelt de Auto Off-functie
het apparaat automatisch uit:
• als de knop Start/Pauze niet binnen 5
minuten wordt ingedrukt.
• 5 minuten nadat de cyclus eindigt.
Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat aan te zetten.
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
De mogelijke tijd waarop een
programma wordt voltooid, verschijnt op
het display.
De droogtijd die u ziet heeft
betrekking op de lading van
5 kg voor
katoenprogramma's. Voor
de andere programma's is
de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen.
De droogtijd van de
katoenprogramma's met
een lading van meer dan 5
kg is langer.
8.6 Opties
U kunt bij het programma ook één of
meer speciale opties instellen.
NEDERLANDS
15
8.8 Een programma starten
4
Druk op de relevante knop of combinatie
van 2 knoppen om een optie te activeren
of te deactiveren.
Wanneer de optie is geactiveerd, zal het
led boven de toets of het symbool op
het display oplichten.
8.7 Kinderslotoptie
Het kinderslot voorkomt dat kinderen
met het apparaat kunnen spelen. De
kinderslotoptie blokkeert alle
druktoetsen en de
programmakeuzeknop (deze optie
vergrendelt niet de toets Aan/Uit).
U kunt de kinderslotoptie activeren:
• voordat u de toets Start/Pauze
aanraakt - kan het apparaat niet
starten
• nadat u de toets Start/Pauze
aanraakt - programma- en optiekeuze
is niet beschikbaar.
Kinderslot instellen:
Het programma starten:
Druk op toets Start/Pauze.
Het apparaat start en het led boven de
knop gaat branden in plaats van
knipperen.
8.9 Programma wijzigen
Het wijzigen van een programma:
1. Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op de toets Aan/Uit
om het apparaat in te schakelen.
3. Stel een programma in.
8.10 Programma-einde
Reinig het filter en leeg het
waterreservoir na elke
droogcyclus. (Zie het
hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
Na voltooiing van de droogcyclus, zal het
symbool
op de display verschijnen.
Als de optie Zoemer is geactiveerd,
klinkt er gedurende 1 minuut een
geluidssignaal met onderbrekingen.
1. Zet de droger aan.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de 2 knoppen
en houd deze ingedrukt.
verschijnt op het display.
Het symbool
4. Raak de bovenstaande knoppen
opnieuw aan om het kinderslot te
deactiveren. Het symbool verdwijnt.
Als u het apparaat niet
uitschakelt, start de
antikreukfase (niet op alle
programma´s actief). Het
knipperende symbool
geeft aan dat de
antikreukfase bezig is. Het
wasgoed kan tijdens de antikreukfase uit de machine
gehaald worden.
De was uit de machine halen:
16
www.aeg.com
1. Druk 2 seconden op de toets Aan/Uit
om het apparaat uit te zetten.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
9. AANWIJZINGEN EN TIPS
9.1 Milieutips
• het wasgoed goed centrifugeert
voordat u het in de droger stopt.
• Overschrijd de laadvolumes die in het
hoofdstuk over programma´s worden
beschreven niet.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de
droogtrommel wordt uw wasgoed
automatisch zacht.
• Gebruik gedistilleerd water dat u ook
voor stoomstrijken gebruikt. Zuiver
indien nodig het gedistilleerde water
eerst (bijv. met een koffiefilter) om
deeltjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de
onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Zorg ervoor dat op de plaats waar het
apparaat wordt geïnstalleerd een
goede luchtdoorstroom is.
9.2 Aanpassing van standaard
droogniveaus
Wijzigen van het standaard droogniveau:
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Extra Stil en Opfrissen houd deze
ingedrukt.
Een van de symbolen verschijnt op het
display:
- Maximaal droogniveau
- Extra droog
- Standaard droogniveau
4. Raak herhaaldelijk de knop Start/
Pauze aan totdat u het gewenste
droogniveau bereikt.
Droogniveau
Displaysymbolen
Maximaal
droogniveau
Extra droog
Standaard
droogniveau
5. Houd om de instelling te bewaren de
toetsen Extra Stil en Opfrissen
gedurende 2 seconden tegelijkertijd
ingedrukt.
9.3 Het reservoirlampje
uitschakelen
De aanduiding voor het waterreservoir
staat standaard aan. Het licht op aan het
einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Als de
afvoerkit is geïnstalleerd wordt het
waterreservoir automatisch geleegd en
kan de aanduiding uitgezet worden.
Om de aanduiding uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Opfrissen en Tijd houd deze
ingedrukt.
Eén van 2 configuraties is mogelijk:
• het lampje Tank:
staat aan als
verschijnt het symbool
het waterreservoirlampje is
permanent geactiveerd
• het lampje Tank:
staat uit als
het symbool
verschijnt het waterreservoirlampje is
permanent gedeactiveerd
NEDERLANDS
17
10. ONDERHOUD EN REINIGING
10.1 Het filter schoonmaken
Aan het einde van elke cyclus verschijnt
het symbool
Filter op het display en
moet u het filter reinigen.
Het filter verzamelt de
pluizen tijdens de
droogcyclus.
4. Indien nodig, reinig het filter met een
stofzuiger. Sluit het filter.
5. Verwijder de pluizen indien nodig uit
de filterhouder en pakking. U kunt
hiervoor een stofzuiger gebruiken.
Zet het filter in de filterhouder.
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
10.2 Leeg het waterreservoir
2. Druk op de haak om de filter te
openen.
Maak het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus leeg.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af.
Tank verschijnt op het
Het symbool
display en u moet het waterreservoir
legen.
Het waterreservoir legen:
1. Verwijder het waterreservoir en houd
het horizontaal.
3. Maak beide zijden van het filter
schoon met een vochtige hand.
2. Trek de kunststof aansluiting uit en
laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
18
www.aeg.com
2. Open de condensordeksel.
3. Duw de kunststof aansluiting weer op
zijn plek en zet het waterreservoir
terug op zijn plaats.
4. Druk op de toets Start/Pauze om het
programma voort te zetten.
10.3 Reiniging van de
condensator
3. Draai de hendel om het deksel van
de condensor te ontgrendelen.
Als het symbool
Condenser knippert
op het display, moeten de condensor en
het vak worden gecontroleerd. Als deze
vuil is, maakt u het schoon. Controleer
minstens iedere 6 maanden.
WAARSCHUWING!
Raak het metalen oppervlak
niet met blote handen aan.
Gevaar voor letsel. Draag
beschermende
handschoenen. Voorzichtig
schoonmaken zodat
beschadigen van het
metalen oppervlak wordt
vermeden.
4. Laat het deksel van de condensor
zakken.
Controleren:
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
5. Verwijder, indien nodig, de pluizen
van de condensor en zijn
compartiment. U kunt een natte doek
en/of een stofzuiger met
opzetborstel gebruiken.
NEDERLANDS
19
10.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te
reinigen. Droog het gereinigde
oppervlak met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor
meubels of
schoonmaakmiddelen die
roest kunnen veroorzaken.
6. Sluit het deksel van de condensor.
7. Draai de hendel totdat deze op zijn
plek klikt.
8. Plaats het filter terug.
10.4 De trommel reinigen
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat
voordat u het reinigt.
Gebruik een gewone zeepreiniger om de
binnenzijde van de trommel en de
trommelhouders te reinigen. Droog het
gereinigde oppervlak met een zachte
doek.
10.6 De luchtcirculatiesleuven
reinigen
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit
de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
LET OP!
Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te
maken.
11. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem 1)
De droogautomaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Doe de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur staat open.
Sluit de vuldeur.
De toets Aan/Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit.
De toets Start/Pauze is niet ingedrukt.
Druk op toets Start/Pauze.
Het apparaat staat in stand-by-mo- Druk op de toets Aan/Uit.
dus.
20
www.aeg.com
Mogelijke oorzaak
Probleem 1)
Onjuiste programmakeuze.
Oplossing
Selecteer een geschikt programma. 2)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
Optie Drogtegraad was ingesteld
Wijzig optie Drogtegraad naar een
hogere stand.
op
Onbevredigende droogresultaten.
strijkdroog.4)
De lading is te groot.
Overschrijd het maximumlading
niet.
De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
Reinig het luchtsleuven onderop
het apparaat.
Vuil op de vochtsensor in de trommel.
Reinig de voorkant van de trommel.
Het droogniveau is niet op het ge- Pas het droogniveau aan. 5)
wenste niveau ingesteld.
De condensor is verstopt.
De condensor reinigen. 3)
Het filter is niet op zijn plek vergrendeld.
Zet het filter in de correcte stand.
Wasgoed zit vast tussen deur en
pakking.
Verwijder vastzittende voorwerpen
en doe de deur dicht.
Na de start van de cyclus is het
niet mogelijk om het programma
of de optie te wijzigen.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Wijzig het programma of de optie naar wens.
U kunt geen op- De optie die u probeert te activetie kiezen. Er
ren is niet beschikbaar bij het geklinkt een geselecteerde programma.
luidssignaal.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Wijzig het programma of de optie naar wens.
De trommelverlichting brandt
niet
De trommelverlichting is defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting
te vervangen.
Onverwachte
tijdsduur op het
display.
De droogtijd is berekend naar gelang de grootte en de vochtigheid
van de lading.
Dit gaat automatisch - het apparaat werk correct.
Programma niet
actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir, druk op
De laaddeur
gaat niet dicht
Niet mogelijk
het programma
of de optie te
wijzigen.
de toets Start/Pauze. 3)
NEDERLANDS
Mogelijke oorzaak
Probleem 1)
Oplossing
Ladinggrootte is klein.
Selecteer de programmatijd. De
tijdwaarde moet in verhouding
staan tot de lading. We bevelen
voor het drogen van 1 voorwerp of
een kleine hoeveelheid wasgoed
korte droogtijden aan.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer tijdsprogramma of een
Droogcyclus te
kort.
hogere droogtegraad (bijv.
tra droog)
Droogcyclus te
lang 6)
21
ex-
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon.
De lading is te groot.
Overschrijd het maximumlading
niet.
Het wasgoed is niet voldoende ge- Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
centrifugeerd.
Te lage of hoge kamertemperatuur Zorg ervoor dat de kamertempera- dit is geen fout van het apparaat. tuur hoger is dan +5°C en lager
dan +35°C. De optimale kamertemperatuur voor de beste droogresultaten is tussen 19°-24°C.
1) Als er een foutmelding op de display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit en in. Kies
een nieuw programma. Druk op de toets Start/Pauze. Neem contact op met het servicecentrum als het
apparaat niet werkt en geef de foutcode door.
2) Volg de programmabeschrijving op - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) Alleen voor drogers met optie Drogtegraad
5) Zie het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS
6) Opmerking: Na maximaal 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.
12. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 630 mm (maximaal 665 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur
open
1100 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur
open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
118 l
Maximaal laadvolume
9 kg
Spanning
230 V
22
www.aeg.com
Frequentie
50 Hz
Totaal vermogen
900 W
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik 1)
2,21 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
259 kWh
Links—aan modus stroomverbruik
0,13 W
Uit-modus stroomverbruik
0,13 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
Niveau van bescherming tegen het binnen- IPX4
dringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve
wanneer de laagspanningsapparatuur geen
bescherming tegen vocht heeft
Dit product bevat gefluoreerd broeikasgas dat hermetisch is afgesloten
Benaming van het gas
R134a
Gewicht
0,260 kg
Aardopwarmingsvermogen (GWP)
1430
1) Overeenkomstig EN 61121. 9 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
13. ACCESSOIRES
13.1 Tussenstuk
Naam accessoire: SKP11, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt tussen de in de folder
gespecificeerde wasmachines en
droogautomaten. Zie bijgevoegde
folder.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
NEDERLANDS
13.2 Afvoerset
23
13.3 Voetstuk met lade
Naam accessoire: DK11.
Verkrijgbaar bij uw erkende dealer (kan
worden bevestigd aan sommige types
droogtrommels)
Om het gecondenseerde water in een
kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten
stromen wordt na installatie het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat
blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet minimaal
50 cm en maximaal 100 cm van de vloer
zijn verwijderd. De slang mag geen lus
bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
Naam accessoire: PDSTP10, E6WHPED2.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om de hoogte van het apparaat te
verhogen en het in- en uitladen van
wasgoed te vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv.:
handdoeken, schoonmaakproducten,
enz.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
136950410-A-292017
www.aeg.com/shop

advertisement

Related manuals

advertisement