AEG | T6DBP721K | User manual | Aeg T6DBP721K Brugermanual

LAVATHERM 6DBP721K
DA
NO
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Tørretumbler
Bruksanvisning
Tørketrommel
2
22
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET................................................................. 6
4. KONTROLPANEL........................................................................................................ 7
5. PROGRAM....................................................................................................................8
6. TILVALG......................................................................................................................10
7. FØR FØRSTE ANVENDELSE.................................................................................... 11
8. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 11
9. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 14
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................................ 15
11. FEJLFINDING.......................................................................................................... 17
12. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 19
13. TILBEHØR................................................................................................................ 20
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før du påbegynder
installationen og ibrugtagningen af dette apparat.
DANSK
3
Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle
skader, der er resultatet af forkert installation eller brug.
Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og
tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand,
medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med
mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på maskinen,
mens lågen er åben.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine,
skal stablesættet anvendes. Stablesættet, der kan fås
hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med
det apparat, der er angivet i vejledningen, som fulgte
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden
installation (se installationsbrochuren).
Apparatet kan monteres som fritstående eller under et
køkkenbord med korrekt plads (se
installationsbrochuren).
Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en
skydedør eller en dør med et hængsel på den
modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at
åbne helt.
Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et
gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
ADVARSEL: Apparatet må ikke forsynes gennem en
ekstern kontaktanordning, som f.eks. en timer, eller
være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes
og slukkes af et forsyningsværk.
Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens
afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Undlad at overskride den maksimale fyldning på 7 kg
(se kapitlet “Programtabel”).
Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med
industrikemikalier.
Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har
ophobet sig omkring apparatet.
Brug ikke maskinen uden et filter. Rengør fnugfilteret
inden og efter hver brug.
Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for
eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin,
petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner,
skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel,
før det tørres i tørretumbleren.
Genstande som skumgummi (latexgummi),
badehætter, vandtætte tekstiler, ting med
DANSK
•
•
•
•
5
gummibagside og tøj eller puder forsynet med
skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges
som angivet i vejledningen fra produktets producent.
Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en
kilde til antændelse, f.eks. lightere eller tændstikker.
ADVARSEL: Stands aldrig tørretumbleren, før
tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet
hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan slippe
væk.
Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten
inden nogen som helst form for vedligeholdelse.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Stil eller brug ikke apparatet et sted,
hvor temperaturen kan komme under
5 °C eller over 35 °C.
• Gulvarealet, hvorpå apparatet skal
installeres, skal være fladt, stabilt,
varmebestandigt og rent.
• Sørg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.
• Hold altid apparatet lodret, når det
flyttes.
• Apparatets bagside skal anbringes
mod en væg.
• Når apparatet står i den endelige
position, kontrolleres det, at det er
korrekt i vater. Skru benene op og
ned i overensstemmelse hermed.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade
på apparatet.
• Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
• Tør ikke beskadigede (iturevne,
trevlede) genstande, som indeholder
polstring eller fyld.
• Tør kun stoffer, som er egnet til
tørring i tørretumbler. Følg
instruktionerne på stofmærket.
• Hvis du har vasket dit vasketøj med en
pletfjerner, skal du starte et ekstra
skylleprogram, inden du starter
tørretumbleren.
6
www.aeg.com
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
• Undlad at drikke eller tilberede mad
med kondensvandet/destilleret vand.
Det kan føre til sundhedsproblemer
for såvel mennesker som dyr.
• Undgå at sidde eller stå på apparatets
åbne låge.
• Tør ikke dryppende vådt tøj i en
tørretumbler.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Tag stikket ud af kontakten og kobl
det fra vandforsyningen.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
• Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
tromlen.
• Bortskaf apparatet i
overensstemmelse med lokale krav til
bortskaffelse af affald af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE).
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1
2
3
4
Tøm vandtank
Kontrolpanel
Apparatluge
Filter
5
6
7
8
Mærkeplade
Lufttilførselshuller
Kondensatorlåg
Kondensatordæksel
DANSK
9 Justerbare ben
For at gøre det nemmere at
ilægge vasketøj eller at
installere maskinen kan
lugen vendes om. (se
separat folder).
4. KONTROLPANEL
1
2
6
1 Programvælger
2 Display
3
Start/Pause-knap
4 Options
5
4
5
Tænd/sluk (On/Off)-knap
6 Program
4.1 Display
Symbolet vises i displayet
-
3
Symbolbeskrivelse
valg af udskudt start (30 min. - 20 t)
7
8
www.aeg.com
Symbolet vises i displayet
Symbolbeskrivelse
angivelse af programtid
indikator: tøm vandbeholderen
indikator: rens filteret
indikator: kontrollér kondensatoren
børnesikring til
valg af tidsprogram (10 min. - 2 t)
-
5. PROGRAM
Program
Fyldning1)
Egenskaber / Fabriksmærke
Bomuld
Ekstra Tørt
Skabstørt +
2)
Skabstørt
Strygetørt
7 kg
Tørhedsgrad: ekstra tørt.
/
7 kg
Tørhedsgrad: skabstørt +.
/
7 kg
Tørhedsgrad: skabstørt.
/
7 kg
Tørhedsgrad: egnet til strygning.
/
Syntetisk og blandet
Ekstra Tørt
Skabstørt
Strygetørt
Blandet
Finvask
Sengetøj
3,5 kg
Tørhedsgrad: ekstra tørt.
/
3,5 kg
Tørhedsgrad: skabstørt.
/
3,5 kg
Tørhedsgrad: egnet til strygning.
/
3 kg
Bomuld og syntetiske stoffer.
/
3 kg
Sarte stoffer.
/
3 kg
Sengetøj som enkelt- og dobbeltlagener, pudebetræk, dynebetræk. /
DANSK
Program
Tæpper
Jeans
Sport
Tid
Fyldning1)
9
Egenskaber / Fabriksmærke
3 kg
Enkelt- eller dobbeltdyner og puder (med fjer, dun eller syntetisk
fyld).
/
7 kg
Fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts
med forskellig stoftykkelse (f.eks. i
hals, manchetter og sømme).
/
2 kg
Sportstøj, tynde og lette stoffer,
mikrofibre, polyester.
/
5 kg
Med dette program kan du bruge
tilvalget Tørretid (Time Dry) og
indstille programmets varighed.
Tørretiden skal passe til fyldningen, f.eks. 2 t til 5 kg bomuld.
/
1) Den maksimale vægt henviser til tørt tøj.
2)
Bomuld Skabstørt ECO-programmet er “standard-bomuldsprogrammet” ifølge EU-Kommissionens forordning nr. 392/2012. Det er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj, og det er det mest
effektive program, hvad angår energiforbrug for tørring af vådt bomuldstøj.
5.1 Valg af programmer og tilvalg
Tilvalg
Programmer 1)
Sensitiv
+ Finvask
Bomuld
Ekstra Tørt
Skabstørt +
Skabstørt
Strygetørt
Syntetisk og blandet
Ekstra Tørt
Skabstørt
Strygetørt
Antikrøl Fase
(Anticrease)
Tørretid (Time
Dry)
10
www.aeg.com
Tilvalg
Programmer 1)
Sensitiv
+ Finvask
Antikrøl Fase
(Anticrease)
Tørretid (Time
Dry)
Tørretid
Energiforbrug
Blandet
Finvask
Sengetøj
Tæpper
Jeans
Sport
Tid
1) Du kan vælge 1 eller flere tilvalg sammen med programmet.
5.2 Forbrugsværdier
Program
Centrifugeret ved / resterende
fugtighed
Bomuld 7 kg
Skabstørt
Strygetørt
1400 o/m / 50%
116 min.
3,63 kWh
1000 o/m / 60%
136 min.
4,27 kWh
1400 o/m / 50%
90 min.
2,73 kWh
1000 o/m / 60%
107 min.
3,37 kWh
1200 o/m / 40%
62 min.
1,59 kWh
800 o/m / 50%
74 min.
1,93 kWh
Syntetisk 3,5 kg
Skabstørt
6. TILVALG
6.1
+ Finvask
Ekstra skånsom tørring af tøj, der vaskes
tit, med mindre varme.
6.2
Sensitiv
Skånsom tørring af tøj, der vaskes tit.
Varmen mindskes gradvist, indtil
programmet slutter.
Sensitiv og + Finvask kan ikke
vælges sammen.
DANSK
6.3 Anti-krøl Fase
(Anticrease)
Forlænger antikrølfasen (30 minutter) op
til 90 minutter ved slutningen af
tørringen. Efter tørrefasen roterer
tromlen af og til for at forhindre, at tøjet
krøller. Tøjet kan tages ud under
antikrølfasen.
6.4
Tørretid (Time Dry)
For bomuld, syntetisk og blandet. Gør
det muligt at indstille tørretiden fra
mindst 10 min. til højst 2 timer (i trin à 10
minutter). Når funktionen er på maksimal
fyldning, forsvinder angivelsen.
11
1. Vælg tørreprogrammet og tilvalg.
2. Tryk en eller flere gange på
Udskudt Start (Delay Start)-knappen.
Den udskudte tid vises på displayet
(f.eks.
, hvis programmet skal
starte efter 12 timer.)
3. For at slå tilvalget
Udskudt Start
(Delay Start) til skal du trykke på
Start/Pause-knappen.
Displayet viser nedtællingen til den
udskudte start.
6.5
Udskudt Start (Delay
Start)
Gør det muligt at udskyde
tørreprogrammets start
mindst 30 minutter og op til
højst 20 timer.
7. FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden første ibrugtagning:
• Rengør tørretumblerens tromle med
en fugtig klud.
• Start et 1 times program med fugtigt
vasketøj.
8. DAGLIG BRUG
8.1 Forberedelse af tøjet
• Luk lynlåsene.
• Luk for dynebetrækkene.
• Lad ikke snore eller bånd være løse
(f.eks. bånd på forklæder) under
tørringen. Bind dem, inden du starter
et program.
• Fjern alle genstande fra lommerne.
• Vend indersiden ud på genstande
med et indvendigt lag lavet af
bomuld. Bomuldslaget skal vende
udad.
• Indstil altid det velegnede program
for typen af vasketøj.
• Læg ikke lyse og mørke farver
sammen.
• Brug et velegnet program til bomuld,
jersey og strik for at reducere
krympning.
• Overskrid ikke den maksimale
mængde, der er angivet i
programkapitlet, eller som vises på
displayet.
• Tør kun vasketøj, der kan tåle at
komme i tørretumbleren. Se
vaskeanvisningen.
• Tør ikke store og små ting sammen.
De små ting kan blive fanget inde i de
store ting og blive ved med at være
våde.
12
www.aeg.com
Vaskeanvisning
Beskrivelse
Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.
8.2 Ilægning af vasketøjet
8.4 Indstilling af program
FORSIGTIG!
Sørg for, at vasketøjet ikke
sætter sig fast mellem
apparatets luge og
gummitætningen.
1. Træk i apparatets luge, så den åbnes.
2. Læg vasketøjet i én del ad gangen.
3. Luk apparatets luge.
8.3 Aktivering af apparatet.
Brug programvælgeren til at vælge et
program.
Den mulige tid til afslutningen af
programmet vises på displayet.
Sådan tændes for apparatet:
Tryk på
Tænd/sluk (On/Off)-knappen.
Hvis apparatet er tændt, vises nogle
kontrollamper på displayet.
Den viste tørretid på
displayet er i forhold til en
fyldning på 5 kg for
bomuldsprogram. For de
andre programmer er
tørretiden i forhold til de
anbefalede fyldninger.
Tørretiden for
bomuldsprogrammer med
en fyldning på over 5 kg er
længere.
8.5 Tilvalg
Du kan vælge 1 eller flere
specialfunktioner sammen med
programmet.
DANSK
13
8.7 Sådan startes et program
For at aktivere eller deaktivere et tilvalg
skal du trykke på den relevante knap
eller kombinationen af to knapper.
dets symbol vises på displayet, eller LEDlampen over den tilsvarende knap lyser.
8.6 Børnesikring
Børnesikringen kan indstilles for at
forhindre børn i at lege med apparatet.
Børnesikringen låser alle knapper og
programvælgeren (denne funktion låser
ikke
Tænd/sluk (On/Off)-knappen).
Sådan aktiveres børnesikringen:
Sådan startes programmet:
Tryk på
Start/Pause-knappen.
Apparatet starter, og LED-lampen over
knappen ophører med at blinke og bliver
ved med at lyse.
8.8 Programskift
Sådan ændres et program:
1. Tryk på knappen
Tænd/sluk (On/
Off) for at slukke for apparatet.
• Før du trykker på
Start/Pauseknappen – apparatet kan ikke starte
Tænd/sluk (On/
2. Tryk på knappen
Off) igen for at tænde for apparatet.
3. Vælg et nyt program.
Start/Pause• Efter du trykker på
knappen – valg af programmer og
tilvalg er utilgængeligt.
8.9 Programslut
Aktivering af børnesikring:
Rens filteret, og tøm
vandbeholderen efter hvert
tørreprogram. (Se kapitlet
PLEJE OG RENGØRING.)
Når tørringen er afsluttet, vises symbolet
i displayet. Hvis
Akustisk Signaltilvalget er aktiveret, lyder der et afbrudt
signal i 1 minut.
1. Tænd tørretumbleren.
2. Vælg 1 af de tilgængelige
programmer.
3. Tryk på og hold 2 knapper nede
samtidigt.
Displayet viser -symbolet.
4. Tryk igen på knapperne ovenover, til
symbolet forsvinder, for at deaktivere
børnesikringen.
Hvis du ikke slukker for
apparatet, starter
antikrølfasen (ikke aktiv med
alle programmer). Blinkende
symbol signalerer, at
antikrølfasen er i gang. Tøjet
kan tages ud under
antikrølfasen.
Sådan fjernes tøjet:
14
www.aeg.com
1. Tryk på
Tænd/sluk (On/Off)knappen i 2 sekunder for at slukke for
apparatet.
2. Åbn lugen til apparatet.
3. Tag tøjet ud.
4. Luk apparatets luge.
9. RÅD OG TIPS
9.1 Råd om økologi
• Centrifugér tøjet godt inden tørring.
• Læg ikke mere i end de tøjmængder,
der er angivet i kapitlet om
programmer.
• Rens filteret efter hvert tørreprogram.
• Brug ikke skyllemiddel til at vaske og
derefter tørre. Tøjet bliver automatisk
blødt i tørretumbleren.
• Brug destilleret vand som det, der
bruges til dampstrygning. Rens om
nødvendigt det destillerede vand
inden (f.eks. med et kaffefilter) for at
fjerne evt. partikler.
• Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel
til ventilationsåbningerne nederst på
apparatet.
• Sørg for, at der er god lufttilførsel,
hvor apparatet skal installeres.
9.2 Justering af
standardtørhedsgraden
Sådan ændrer du
standardtørhedsgraden:
Tørring
Tørretid (Time Dry) nede
samtidigt.
Et af symbolerne vises på displayet:
- Maksimal tørhed
- Ekstra tørhed
- Standardtørhed
4. Tryk gentagne gange på knappen
Start/Pause, indtil du når den
ønskede tørhedsgrad.
Tørhedsgrad
Maksimal
tørhed
Displaysymbol
Ekstra tørhed
Standardtørhed
5. Tryk og hold på knapperne
Tørring og
Tørretid (Time Dry)
samtidigt i ca. 2 sekunder for at
gemme indstillingen.
9.3 Deaktivering af tanklampen
Kontrollampen for vandbeholderen er
som standard slået til. Den lyser sidst i
tørreprogrammet eller under
programmet, hvis vandbeholderen er
fuld. Hvis afløbssættet er installeret,
tømmes vandbeholderen automatisk, og
kontrollampen kan slås fra.
Sådan deaktiveres kontrollampen:
1. Tænd for apparatet.
2. Vælg 1 af de tilgængelige
programmer.
3. Tryk og hold knapperne
Tørhedsgrad
Displaysymbol
1. Tænd for apparatet.
2. Vælg 1 af de tilgængelige
programmer.
3. Tryk på og hold knapperne
Anti-
krøl Fase (Anticrease)
Tørretid
(Time Dry) nede samtidigt.
Der er 2 mulige konfigurationer:
• Tøm vandtank-kontrollampen:
er tændt, hvis symbolet
vises - kontrollampen for
vandbeholderen er permanent
aktiveret
• Tøm vandtank-kontrollampen:
er slukket, hvis symbolet
vises - kontrollampen for
vandbeholderen er permanent
deaktiveret
DANSK
15
10. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
10.1 Rengøring af filteret
Ved hvert programs afslutning vises
symbolet
Filter i displayet, og filteret
skal renses.
Filteret opsamler fnug under
tørreprogrammet.
Sådan renses filteret:
1. Åbn lugen. Træk filteret op.
10.2 Tømning af
vandbeholderen
Tøm kondensvandbeholderen efter hvert
tørreprogram.
Når kondensvandbeholderen er fuld,
stoppes programmet automatisk.
2. Åbn filteret.
Tøm vandtank tændes i
Symbolet
displayet, og vandbeholderen skal
tømmes.
For at tømme vandbeholderen:
1. Træk vandbeholderen ud, og hold
den vandret.
3. Rengør filteret med en fugtig hånd.
2. Træk plastiktilslutningen ud, og tøm
vandbeholderen i en vask eller
lignende.
4. Rengør, om nødvendigt støvfiltret
med en støvsuger. Luk filteret.
5. Fjern om nødvendigt fnug fra
filtersoklen og pakningen. Du kan
bruge en støvsuger. Sæt filteret
tilbage i filtersoklen.
3. Skub plastiktilslutningen på plads, og
stil vandbeholderen på plads.
4. Fortsæt programmet ved at trykke på
Start/Pause-knappen.
16
www.aeg.com
10.3 Rengøring af
kondensatoren
Hvis symbolet
Kondensator blinker på
displayet, skal kondensatoren og dens
rum efterses. Rengør den, hvis den er
snavset.
Sådan efterses den:
1. Åbn lågen.
2. Åbn kondensatordækslet.
6. Rengør kondensatoren i lodret
stilling over et bassin. Gennemskyl
med en håndbruser.
3. Drej de 2 håndtag, så
kondensatorlåget åbnes.
7. Sæt kondensatoren på plads igen i
bundrummet.
8. Luk kondensatorlåget.
9. Lås de 2 håndtag, indtil der høres et
klik.
10. Luk kondensatordækslet.
4. Sænk kondensatorlåget.
10.4 Rengøring af tromle
ADVARSEL!
Kobl apparatet fra
strømforsyningen, før det
rengøres.
Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel
til at rengøre den indvendige overflade
af tromlen og tromleløfterne. Tør de
rengjorte overflader med en blød klud.
5. Grib fat i håndtaget, og træk
kondensatoren ud fra bundrummet.
Flyt kondensatoren vandret for at
undgå at spille eventuelt
tiloversbleven vand.
FORSIGTIG!
Brug ikke skuremidler eller
stålsvampe til rengøring af
tromlen.
10.5 Rengøring af
betjeningspanel og kabinet
Bruge et almindeligt neutralt
vaskemiddel til at rengøre
betjeningspanelet og kabinettet.
DANSK
17
10.6 Rengøring af
lufttilførselshullerne
Rengør med en fugtig klud. Tør de
rengjorte overflader med en blød klud.
FORSIGTIG!
Brug ikke møbelrens eller
skrappe rengøringsmidler,
som kan forårsage korrosion.
Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra
lufttilførselshullerne.
11. FEJLFINDING
Problem 1)
Tørretumbleren
virker slet ikke.
Mulig årsag
Løsning
Tørretumbleren er ikke tilsluttet
lysnettet.
Sæt stikket i stikkontakten. Kontrollér sikringen i sikringsboksen
(husholdningsinstallation).
Lågen er åben
Luk lågen.
Der blev ikke trykket på
sluk (On/Off)-knappen.
Tænd/
Der blev ikke trykket på
Pause-knappen.
Start/
Tryk på
Tænd/sluk (On/Off)knappen.
Tryk på
Start/Pause-knappen.
Apparatet er i standby-tilstand.
Tryk på
Tænd/sluk (On/Off)knappen.
Forkert programvalg.
Vælg et passende program. 2)
Filteret er tilstoppet.
Rengør filteret. 3)
Tørhedsgrad (Dryness)-tilvalget blev stillet på
Utilfredsstillende tørring.
Apparatets luge
lukker ikke
Skift tilvalget
Tørhedsgrad
Strygetørt.4) (Dryness) til et højere niveau.
Fyldningen var for stor.
Overstig ikke den maksimale fyldning.
Lufttilførselshullerne er tilstoppede.
Rens lufttilførselsåbningerne i bunden af apparatet.
Der er noget snavs på fugtighedssensoren i tromlen.
Rengør tromlens forside.
Tørhedsgraden blev ikke stillet på
det ønskede niveau.
Justér tørhedsgraden. 5)
Kondensatoren er tilstoppet.
Rens kondensatoren. 3)
Filteret er ikke låst i position.
Sæt filteret i korrekt position.
Der sidder tøj i klemme mellem lu- Fjern tingene, der sidder i klemme,
gen og pakningen.
og luk lugen.
18
www.aeg.com
Problem 1)
Mulig årsag
Det er ikke muligt at ændre
programmet eller tilvalget.
Efter et programstart er det ikke
muligt at ændre programmet eller
tilvalget.
Sluk og tænd for tørretumbleren.
Ændr programmet eller tilvalget
efter behov.
Det er ikke muligt at vælge et
tilvalg. Der udsendes et akustisk signal.
Tilvalget, du forsøgte at aktivere,
er ikke tilgængeligt for det valgte
program.
Sluk og tænd for tørretumbleren.
Ændr programmet eller tilvalget
efter behov.
Uventet varigTørringens varighed beregnes efhed vises på dis- ter fyldningens størrelse og fugt.
playet.
Det er automatiseret - apparatet
fungerer korrekt.
Et program er
inaktivt.
Vandbeholderen er fuld.
Løsning
Tøm vandbeholderen, og tryk på
Start/Pause-knappen. 3)
Fyldningen er for lille.
Vælg et tidsprogram. Tørretiden
skal være afstemt i forhold til
mængden af tøj. Vi anbefaler korte
tørretider til at tørre én ting eller
en lille mængde vasketøj.
Tøjet er for tørt.
Vælg et passende tidsprogram eller en højere tørhedsgrad (f.eks.
Tørreprogrammet er for kort.
Ekstra Tørt)
Tørreprogrammet er for
langt 6)
Filteret er tilstoppet.
Rengør filteret.
Der er for meget tøj i maskinen.
Overstig ikke den maksimale fyldning.
Vasketøjet blev ikke centrifugeret
tilstrækkeligt.
Centrifugér vasketøjet godt i vaskemaskinen.
For lav eller for høj rumtemperatur Sørg for, at rumtemperaturen er
- dette er ikke en funktionsfejl i ap- højere end +5 °C og mindre end
paratet.
+35 °C. Optimal rumtemperatur til
de bedste tørreresultater er fra 19
°-24 °C.
1) Hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet (f.eks. E51): Sluk og tænd for tørretumbleren. Vælg et nyt
program. Tryk på Start/Pause-knappen. Hvis apparatet ikke fungerer, skal du kontakte Electrolux Service
A/S og oplyse fejlkoden.
2) Følg programbeskrivelsen — se kapitlet PROGRAMMER.
3) Se kapitlet VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.
4) Kun tørretumblere med tilvalget Tørhedsgrad (Dryness).
5) Se kapitlet NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD.
6) Bemærk: Efter et maksimum på 5 timer slutter tørreprogrammet automatisk.
DANSK
12. TEKNISKE DATA
Højde x bredde x dybde
850 x 600 x 540 mm (maks. 600 mm)
Maks. dybde, når apparatets luge er åben
1030 mm
Maks. bredde, når apparatets luge er åben
950 mm
Indstillelig højde
850 mm (+ 15 mm - justering af ben)
Tromlens rumfang
104 l
Maksimal fyldning
7 kg
Spænding
230 V
Hyppighed
50 Hz
Lydeffektniveau
65 dB
Effekt i alt
2250 W
Energieffektivitetsklasse
B
Energiforbrug på standardbomuldspro-
4,27 kWh
grammet med den fulde belastning. 1)
Energiforbrug på standardbomuldspro-
2,26 kWh
grammet med den delvise belastning. 2)
Årligt energiforbrug3)
504 kWh
Strømforbrug, tændt
0,50 W
Strømforbrug, slukket
0,50 W
Type af anvendelse
Husholdning
Tilladt omgivelsestemperatur
+ 5 °C til + 35 °C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af
IPX4
faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt
1) Med reference til EN 61121. 7kg bomuld og centrifugeret ved 1000 o/m.
2) Med reference til EN 61121. 3,5kg bomuld og centrifugeret ved 1000 o/m.
3) Energiforbrug pr. år i kWt, baseret på 160 tørrecyklusser i standardprogrammet for bomuld, helt og
halvt fyldt op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan
apparatet bruges (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).
19
20
www.aeg.com
13. TILBEHØR
13.1 Sammenbygningssæt
Fås hos den autoriserede forhandler (kan
fastgøres til visse tørretumblertyper)
Til grundig aftapning af kondensvandet
ned i en skål, nedløbsbrønd osv. Efter
installationen tømmes vandbeholderen
automatisk. Vandbeholderen skal blive i
apparatet.
Den installerede slange skal være mindst
50 cm til højst 100 cm fra gulvniveauet.
Slangen må ikke vikles op. Gør om
nødvendigt slangen kortere.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
13.3 Sokkel med skuffe
Navn på tilbehør: SKP11, STA9
Fås hos den autoriserede forhandler.
Sammenbygningssæt kan kun bruges
mellem de vaskemaskiner og de
tørretumblere, der er angivet i folderen.
Se den medfølgende folder.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
13.2 Afløbssæt
Navn på tilbehør: PDSTP10, E6WHPED2.
Fås hos den autoriserede forhandler.
Til at øge apparatets højde med henblik
på at lægge vasketøj i og tage det ud.
Skuffen kan bruges til opbevaring af
vasketøj, f.eks. : håndklæder,
rengøringsprodukter osv.
Navn på tilbehør: DK11.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med tilbehøret.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
DANSK
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
21
22
www.aeg.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 22
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 25
3. PRODUKTBESKRIVELSE............................................................................................26
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 27
5. PROGRAM..................................................................................................................28
6. TILVALG......................................................................................................................30
7. FØR FØRSTE GANGS BRUK.................................................................................... 31
8. DAGLIG BRUK............................................................................................................31
9. RÅD OG TIPS............................................................................................................. 33
10. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................34
11. FEILSØKING............................................................................................................ 37
12. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 38
13. TILBEHØR................................................................................................................ 40
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
NORSK
23
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på
et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke
er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
det.
Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen
plasseres på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet,
er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare
brukes med produktet som angitt i veiledningen som
24
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen
(se monteringsvedlegget).
Produktet kan monteres frittstående eller under en
arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør
eller en dør med et hengsel på motsatt side, som
forhindrer at produktets dør ikke kan åpnes helt.
Ventilasjonsåpningen på basen må ikke blokkeres av
et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
ADVARSEL: Dette produktet må ikke tilføres strøm
gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en
tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig
slås av og på av elektrisitetsverket.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er
fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter
monteringen.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
farer.
Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se
kapittelet "Programskjema").
Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med
industrikjemikalier.
Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg
rundt produktet.
Ikke bruk produktet uten et filter. Rengjør lofilteret før
eller etter hver bruk.
Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje,
aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere,
terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann
med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i
tørketrommelen.
Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette
tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer
av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør
ikke tørkes i tørketrommelen.
NORSK
•
•
•
•
25
Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes
som spesifisert i produsentens instrukser på
produktet.
Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik
som lightere eller fyrstikker.
ADVARSEL: Stopp aldri en tørketrommel før den er på
slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene
fjernes raskt og legges utover slik at varmen
forsvinner.
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Ikke installer eller bruk produktet hvor
temperaturen kan være lavere enn 5
°C eller høyere enn 35 °C.
• Sørg for at gulvet der produktet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon
mellom produktet og gulvet.
• Sørg for at produktet alltid er vertikalt
under transport.
• Den bakre overflaten av produktet må
plasseres mot en vegg.
• Når produktet settes på plass må det
kontrolleres at det står i vater. Gjør
det ikke det, justeres føttene til det er
i vater.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
•
•
•
•
•
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Ikke berør strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
• Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.
• Ikke tørk skadde plagg (raknet eller
revnet) som inneholder fyll.
• Kun tørre tekstiler som er egnet for
tørking i en tørketrommel. Følg
instruksjonene på vaskeanvisningen.
• Hvis du har vasket tøy med
flekkfjerner, må du starte en ekstra
skylling før du starter tørketrommelen.
• Ikke drikk eller tilbered mat med
kondensert vann/destillert vann. Det
kan føre til helseproblemer for
mennesker og dyr.
26
www.aeg.com
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren til
produktet.
• Ikke tørk dyvåte klær i en
tørketrommel.
2.5 Avfallsbehandling
2.4 Stell og rengjøring
• Koble produktet fra strømmen og
vannforsyningen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr stenger seg inne i
trommelen.
• Produkt skal avhendes i henhold til
lokale krav for avhending av avfall fra
elektrisk og elektronisk utstyr (EEavfall).
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1
2
3
4
5
Vannbeholder
Betjeningspanel
Produktdør
Filter
Typeskilt
6
7
8
9
Luftstrømslisser
Kondensatorlokk
Kondensatordeksel
Justerbare føtter
NORSK
For at det skal være lettvint å
legge inn klesvask eller å
montere enheten, er døren
vendbar. (se separat
pakningsvedlegg).
4. BETJENINGSPANEL
1
2
6
1 Programbryter
2 Skjerm
3
Start/Pause-knapp
Options
4
4
5
3
5
På/av-knapp
6 Program
4.1 Display
Symbol på displayet
-
Beskrivelse av symbol
starttidsforvalg (30 min–20 t)
tidsangivelse for syklus
27
28
www.aeg.com
Symbol på displayet
Beskrivelse av symbol
indikator tøm vannbeholderen
indikator: rengjør filteret
indikator: kontroller kondensatoren
barnesikring på
tidsprogramvalg (10 min–2 t)
-
5. PROGRAM
Program
Tøymengde 1)
Egenskaper / stoffmerking
Koke-/Kulørtvask
Ekstra Tørt
Skaptørt +
2)
Skaptørt
Stryketørt
7 kg
Tørkenivå: Ekstra tørt.
/
7 kg
Tørkenivå: Skaptørt +.
/
7 kg
Tørkenivå: Skaptørt.
/
7 kg
Tørkenivå: egner seg for stryking.
/
Lettstelt vask og blandet
Ekstra Tørt
Skaptørt
Stryketørt
Blandet
Finvask
Sengetøy
3,5 kg
Tørkenivå: Ekstra tørt.
/
3,5 kg
Tørkenivå: Skaptørt.
/
3,5 kg
Tørkenivå: egner seg for stryking.
/
3 kg
Bomull og lettstelte stoffer.
/
3 kg
Ømfintlige tekstiler.
/
3 kg
Sengetøy som enkle og doble laken, putetrekk og sengetepper.
/
NORSK
Program
Sengeteppe
Jeans
Sportsklær
Tørketid (Time Dry)
Tøymeng-
29
Egenskaper / stoffmerking
de 1)
3 kg
Enkle eller doble dyner og puter
(med fjær, dun eller syntetisk fyll).
7 kg
Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige
/
stofftykkelser (dvs. ved halsen,
mansjetter og sømmer).
2 kg
Sportstøy, tynt og lett stoff, mikrofiber og polyester.
/
5 kg
Med dette programmet kan du
bruke tilvalget Tørketid (Time Dry)
og velge programvarighet.
Tørketid bør vare tilpasset tøymengden, f.eks. 2 timer for 5 kg
bomull.
/
/
1) Maksimal vekt gjelder for tørre plagg.
2)
Koke-/KulørtvaskSkaptørtECO-programmet er "Standard bomullsprogram» i henhold til EUkommisjonsforordning nr. 392/2012. Det passer godt til å tørke normalt våt bomullsvask og er det mest
energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull.
5.1 Velg programmene og tilvalgene
Tilvalg
Programmer 1)
Sensitiv
+ Finvask
Koke-/Kulørtvask
Ekstra Tørt
Skaptørt +
Skaptørt
Stryketørt
Lettstelt vask og blandet
Ekstra Tørt
Skaptørt
Stryketørt
Antikrøll (Anticrease)
Tørketid (Time
Dry)
30
www.aeg.com
Tilvalg
Programmer 1)
Sensitiv
+ Finvask
Antikrøll (Anticrease)
Tørketid (Time
Dry)
Tørketid
Energiforbruk
Blandet
Finvask
Sengetøy
Sengeteppe
Jeans
Sportsklær
Tørketid (Time Dry)
1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg.
5.2 Forbruksmengder
Program
Spant på / restfuktighet
Koke-/Kulørtvask 7 kg
Skaptørt
Stryketørt
1 400 o/min / 50%
116 min
3,63 kWh
1 000 o/min / 60%
136 min
4,27 kWh
1 400 o/min / 50%
90 min
2,73 kWh
1 000 o/min / 60%
107 min
3,37 kWh
1 200 o/min / 40%
62 min
1,59 kWh
800 o/min / 50%
74 min
1,93 kWh
Lettstelt vask 3,5 kg
Skaptørt
6. TILVALG
6.1
+ Finvask
Ekstra skånsom tørking av klær som ofte
er i bruk, med redusert temperatur.
6.2
Sensitiv
Skånsom tørking av klær som ofte er i
bruk. Varmen blir gradvis redusert til
syklusen er ferdig.
NORSK
Sensitiv og + Finvask kan ikke
velges sammen.
6.3
6.5
Starttidsforvalg (Delay
Start)
Antikrøll (Anticrease)
Lar deg utsette starten av et
tørkeprogram fra et
minimum på 30 min. til
maksimum 20 timer.
Forlenger antikrøllfase med opptil 90
minutter (30 minutter) på slutten av
tørkesyklusen. Etter tørkefasen roterer
trommelen fra tid til annen for å
forhindre klærne fra å krølle seg.
Klesvasken kan tas ut under
antikrøllfasen.
1. Velg tørkeprogram og alternativer.
6.4
displayet (f.eks.
hvis
programmet skal starte etter 12 timer.)
Tørketid (Time Dry)
For bomull, syntetiske tekstiler og
blandingstekstiler. Lar brukeren angi et
spesielt tidspunkt for tørkeprogrammet,
fra minimum 10 min. til maksimalt 2 timer
(i trinn på 10 min.). Når dette alternativet
er maksimalt, forsvinner lasteindikatoren.
31
2. Trykk på
Starttidsforvalg (Delay
Start)-knappen gjentatte ganger.
Tidspunktet for forsinkelsen vises i
3. For å aktivere
Starttidsforvalg
(Delay Start)-alternativet, trykk på
Start/Pause-knappen.
Tiden til start minsker på displayet.
7. FØR FØRSTE GANGS BRUK
Før du starter produktet for første gang:
• Rengjør tørketrommelens trommel
med en fuktig klut.
• Start et program på 1 time med fuktig
tøy.
8. DAGLIG BRUK
8.1 Forberede klesvasken
• Lukk glidelåsene.
• Lukk festene på dynetrekk.
• Ikke la bånd eller sløyfer være løse
(f.eks. forklebånd). Knyt de sammen
før du starter et program.
• Fjern alle gjenstander fra lommer.
• Plagg med et lag på innsiden må
vrenges. Bomullslaget må peke
utover.
• Angi alltid programmet som passer
for typen tøy.
• Ikke bland stoffer med mørke og lyse
farger sammen.
Stoffmerking
• Bruk et passende program for bomull,
jersey og trikot for å redusere
krymping.
• Ikke overskrid maksimal tøymengde
som er oppgitt i programkapittelet
eller som vises i displayet.
• Kun tørk klesvask som er egnet for
tørketrommel. Se stoffmerkingen på
plaggene.
• Ikke tørk store og små plagg sammen.
Små plagg kan fanges inne i de store,
og dermed forbli våte.
Beskrivelse
Klesvask egnet for tørketromling.
Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
32
www.aeg.com
Stoffmerking
Beskrivelse
Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
Klesvask ikke egnet for tørketromling.
8.2 Legge tøyet i
vaskemaskinen
FORSIKTIG!
Ikke la tøyet komme i klem
mellom døren på produktet
og gummipakningen.
1. Åpne døren på produktet.
2. Legg inn tøyet, plagg for plagg.
3. Lukk produktets dør.
8.3 Slå på produktet
Bruk programvelgeren til å velge ønsket
program.
Ca. ferdigtid for programmet vises i
displayet.
Tørketiden du vil se på
displayet er relatert til 5 kg
for bomullprogrammet. For
andre programmer er
tørketiden relatert til
anbefalte mengder.
Tørketiden for
bomullsprogrammet med en
last som er større enn 5 kg
vil ta lengre tid.
8.5 Alternativer
Sammen med programmet kan du velge
1 eller flere spesialtilvalg.
For å slå på produktet:
Trykk på
På/av-knappen.
Noen indikatorer vil bli vist på displayet
når produktet er på.
8.4 Velge et program
For å aktivere eller deaktivere en
funksjon, trykk på den aktuelle knappen
eller kombinasjonen av to knapper.
vises symbolet på displayet eller LEDlampen over korresponderende knapper
lyser opp.
8.6 Tilvalg for Barnesikring
Barnesikringen kan brukes for å forhindre
at barn leker med produktet.
Barnesikringsfunksjonen låser alle
berøringsknappene og programvelgeren
(denne funksjonen låser ikke
knappen).
På/av-
Du kan aktivere barnesikringsfunksjonen:
NORSK
• produktet kan ikke starte før du
trykker på
Start/Pause-knappen
• programmene og valg er ikke
tilgjengelig etter at du trykker
Start/Pause-knappen.
Aktivering av barnesikring:
33
Produktet starter, og LED-lampen over
knappen slutter å blinke og forblir på.
8.8 Programendring
For å endre et program:
På/av-knappen for å slå
1. Trykk på
av produktet.
På/av-knappen igjen for
2. Trykk på
å slå på produktet.
3. Stille inn et nytt program.
8.9 Programslutt
1. Slå tørketrommelen på.
2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne to knapper
samtidig.
Symbolet
dukker opp i displayet.
4. For å deaktivere barnesikring må du
trykke på knappene ovenfor igjen til
symbolet forsvinner.
8.7 Starte et program
Rengjør filteret og tøm
vannbeholderen etter hver
tørkesyklus. (Se kapittelet
STELL OG RENGJØRING.)
Når tørkesyklusen er fullført, vil symbolet dukke opp i displayet. Hvis
funksjonen
Signal er aktivert, høres et
pulserende lydsignal i ett minutt.
Hvis du ikke skrur av
produktet, starter
antikrøllfasen (ikke aktivt på
alle programmer). Blinkende
-symbol signaliserer
utføring av antikrøllfasen.
Klesvasken kan tas ut under
denne fasen.
Ta ut klesvasken:
For å starte programmet:
Trykk på
På/av-knappen i to
1. Trykk på
sekunder for å slå av produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.
Start/Pause-knappen.
9. RÅD OG TIPS
9.1 Miljøtips
• Sentrifuger tøyet godt før det tørkes.
• Bruk klesvaskmengdene som er
spesifisert i programoversikten.
• Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.
• Ikke bruk tøymykner for å vaske og så
tørke. Klesvasken i tørketrommelen vil
bli myk automatisk.
• Bruk destillert vann på samme måte
som i dampstrykejern. Om det er
nødvendig, rengjør det destillerte
vannet først (f.eks. med et kaffefilter)
for å fjerne små partikler.
• Hold alltid luftstrømspaltene nederst
på produktet frie.
• Sørg for at det er god luftstrøm der
produktet skal være installert.
34
www.aeg.com
9.2 Justering av standard
tørrhetsgrad
For å endre standard tørrhetsgrad:
1. Slå på produktet.
2. Velg ett av de mulige programmene.
Tørking og
3. Trykk og hold inne
Tørketid (Time Dry) samtidig.
Et av symbolene dukker opp i displayet:
– Maksimal tørrhet
– Ekstra tørrhet
– Standard tørrhet
4. Trykk flere ganger på
Start/
Pause-knappen, til ønsket tørkenivå
er nådd.
Tørrhetsnivå
Displaysymbol
Maksimal
tørrhet
9.3 Deaktivere
beholderindikatoren
Indikatoren for vannbeholderen er
aktivert som standard. Den lyser på
slutten av tørkesyklusen, eller i løpet av
den hvis vannbeholderen er full. Hvis
tømmesettet er montert, tømmes
vannbeholderen automatisk, og dermed
kan indikatoren være deaktivert.
For å deaktivere indikatoren:
1. Slå på produktet.
2. Velg ett av de mulige programmene.
3. Trykk og hold inne
Antikrøll
(Anticrease) og
Tørketid (Time
Dry)-knappene samtidig.
Én av 2 konfigurasjoner er mulig:
• indikatorenTank:
er på dersom
symbolet
vises –
indikatoren for vannbeholderen er
alltid på
Ekstra tørrhet
• indikatorenTank:
Standard
tørrhet
5. For å huske innstillingen, må du
trykke knappene
Tørketid (Time Dry) samtidig i 2
sekunder.
Tørking og
10. STELL OG RENGJØRING
10.1 Rengjøring av filteret
På slutten av hver syklus vises
Filtersymbolet for å fortelle deg at filteret må
rengjøres.
Filteret samler opp loen i
løpet av tørkesyklusen.
For å rengjøre filteret:
1. Åpne døren. Trekk ut filteret.
er av dersom
vises –
symbolet
indikatoren for vannbeholderen er
alltid av
2. Åpne filteret.
NORSK
3. Rengjør filteret med en fuktig hånd.
35
2. Fjern plastproppen og tøm
vannbeholderen i en vask eller et
tilsvarende sted.
3. Sett på plass plastproppen og sett
vannbeholderen på plass igjen.
4. Rengjør filteret med en støvsuger
dersom det er nødvendig. Lukk
filteret.
5. Om nødvendig, fjern lo fra filteret og
pakningen. Du kan bruke en
støvsuger. Sett filteret i
filterholderen.
4. Trykk på
Start/Pause-knappen for
å fortsette programmet.
10.3 Rengjøre kondensatoren
Hvis symbolet
Kondensator blinker i
displayet, må kondensatoren og
beholderen dens inspiseres. Rengjør den
dersom den er skitten.
For å inspisere:
1. Åpne døren.
2. Åpne kondensatordekslet.
10.2 Tømme vannbeholderen
Tøm kondensvannbeholderen etter hver
tørkesyklus.
Hvis kondensvannbeholderen er full,
3. Drei 2 spaker for å låse opp
kondensatorlokket.
avsluttes programmet automatisk.
Tank-symbolet vises i displayet, og
vannbeholderen må tømmes.
For å tømme vannbeholderen:
1. Trekk ut vannbeholderen mens du
holder den horisontalt.
4. Senk kondensatorlokket.
36
www.aeg.com
8. Lukk kondensatorlokket.
9. Drei de 2 spakene til de klikker på
plass.
10. Lukk kondensatordekselet.
10.4 Rengjør trommelen
5. Ta i håndtaket og trekk
kondensatoren ut. Flytt
kondensatoren horisontalt slik at det
ikke søles ut vann.
ADVARSEL!
Koble produktet fra
strømmen for du rengjør
det.
Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel
for å rengjøre trommelens innside. Tørk
av de rene overflatene med en myk klut.
FORSIKTIG!
Ikke bruk slipende
rengjøringsmidler eller
stålull ved rengjøring av
trommelen.
6. Rengjør kondensatoren i vertikal
posisjon over en vask. Skyll gjennom
med en hånddusj.
10.5 Rengjør
betjeningspanelet og
kabinettet
Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å
rengjøre betjeningspanelet og
kabinettet.
Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av
de rene overflatene med en myk klut.
FORSIKTIG!
Ikke bruk møbelrens eller
rengjøringsmiddel som kan
føre til at produktet ruster.
10.6 Rengjør luftstrømplatene
Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra
luftstrømplatene.
7. Plasser kondensatoren tilbake på
plass i de nederste beholderen.
NORSK
37
11. FEILSØKING
Mulig årsak
Problem 1)
Tørketrommelen er ikke koblet til
strømnettet.
Kople det til stikkontakten. Sjekk
sikringen i sikringsskapet (hjemlig
montering).
Døren er åpen.
Lukk døren.
Tørketrommelen Knappen
fungerer ikke.
på.
På/av ble ikke trykket
Trykk på
På/av-knappen.
Start/Pause-knappen ble ikke
berørt.
Berør
Produktet er i standbymodus.
Trykk på
Feil programvalg.
Velg et passende program. 2)
Filteret er blokkert.
Rengjør filteret. 3)
Tørrhet (Dryness)-alternativ
ble satt til
Utilfredsstillende tørkeresultater.
Løsning
Stryketørt.4)
Start/Pause-knappen.
På/av-knappen.
Endre
Tørrhet (Dryness)-alternativ til et høyere nivå.
Tøymengden var for stor.
Ikke overskrid den maksimale tøymengden.
Luftstrømplatene er tette.
Rengjør luftstrømgrillen på bunnen
av produktet.
Det er skitt på fuktighetssensoren
på trommelen.
Rengjør trommelens fremre overflate.
Tørrhetsnivå var ikke satt til ønsket
nivå.
Juster tørrhetsnivå. 5)
Kondensatoren er blokkert.
Rengjør kondensatoren. 3)
Filteret er ikke låst inn i posisjon.
Plasser filteret i korrekt posisjon.
Døren lar seg ikKlesvasken er i klem mellom døren Fjern de aktuelle plaggene og lukk
ke lukke
og pakningen.
døren.
Det er ikke mulig å endre programmet eller
alternativet.
Etter at en syklus har startet, er det Slå tørketrommelen av og på. Enikke mulig å endre programmet el- dre programmet eller tilvalget ved
ler alternativet.
behov.
Det er ikke mulig å velge et alternativ. Et lydsignal er aktivert.
Det alternativet du forsøkte å velge er ikke tilgjengelig for det valgte programmet.
Slå tørketrommelen av og på. Endre programmet eller tilvalget ved
behov.
38
www.aeg.com
Mulig årsak
Problem 1)
Løsning
Tørketiden blir beregnet med hen- Dette skjer automatisk – produktet
Uventet varighet
syn til tøymengde og grad av fuk- fungerer som det skal.
vises i displayet.
tighet.
Et program er
inaktivt.
Tørkesyklusen er
for kort.
Vannbeholderen er full.
Tøm vannbeholderen, trykk på
Start/Pause-knappen. 3)
Tøymengden er liten.
Velg et tidsprogram. Tidsverdien
må være relatert til tøymengden.
For å tørke ett plagg eller lite tøy
anbefaler vi korte tørketider.
Klesvasken er for mye tørket.
Velg et passende tidsprogram eller
et høyere tørrhetsnivå (f.eks.
stra Tørt)
Tørkesyklusen er
for lang 6)
Ek-
Filteret er blokkert.
Rengjør filteret.
Tøymengden er for stor.
Ikke overskrid den maksimale tøymengden.
Klesvasken ble ikke sentrifugert til- Sentrifuger klesvasken godt i vastrekkelig.
skemaskinen.
Svært høy romtemperatur – dette
er ikke en feil på produktet.
Sørg for at romtemperaturen er
høyere enn +5 °C og lavere enn
+35 °C. Optimal romtemperatur
for å oppnå best tørkeresultater er
mellom 19 °C og 24 °C.
1) Hvis et er en feilmelding på displayet (f.eks. E51): Slå tørketrommelen av og på. Velg et nytt program.
Berør Start/Pause-knappen. Hvis produktet ikke fungerer, kontakt servicesenteret og oppgi feilkoden.
2) Følg programbeskrivelsen — se kapittelet PROGRAMMER.
3) Se kapittelet STELL OG RENGJØRING.
4) Kun tørketromler med Tørrhet (Dryness)-alternativ.
5) Se kapitlet RÅD OG TIPS.
6) Merk: Etter maksimalt 5 timer avsluttes tørkingen automatisk.
12. TEKNISKE DATA
Høyde x bredde x dybde
850 x 600 x 540 mm (maks 600 mm)
Maksimal dybde med produktets dør åpen
1030 mm
Maksimal bredde med produktets dør åpen 950 mm
Justerbar høyde
850 mm (+ 15 mm – fotregulering)
Trommelvolum
104 l
Maksimal ileggsmengde
7 kg
NORSK
Spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Lydeffektnivå
65 dB
Totalt strømforbruk
2250 W
Energieffektivitetsklasse
B
Energiforbruk på standard bomullsprogram
4,27 kWh
39
med maks tøymengde. 1)
Energiforbruk på standard bomullsprogram
2,26 kWh
med halv tøymengde. 2)
Årlig energiforbruk3)
504 kWh
Effektopptak i Forblitt på-modus
0,50 W
Forblitt av-modus effektopptak
0,50 W
Bruksområde
Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur
+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde IPX4
partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et
beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet
1) I henhold til EN 61121. 7 kg bomull, sentrifugert ved 1000 o/min.
2) I henhold til EN 61121. 3,5 kg bomull, sentrifugert ved 1000 o/min.
3) Energiforbruk per år i kWh, basert på 160 tørkesykluser for standarden bomullsprogram med full og
delvis last, og forbruket av lavstrømmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan produktet brukes (REGULERING (EU) nr. 392/2012).
40
www.aeg.com
13. TILBEHØR
13.1 Stablesett
Tilgjengelig fra din autoriserte forhandler
(kan festes til enkelte tørketromler)
For tømming av kondensvann i en
beholder, sluk, ol. Vannbeholderen
tømmes automatisk etter monteringen.
Vannbeholderen må stå i produktet.
Den monterte slangen må minimum
være i en høyde på 50 cm til maksimalt
100 cm fra gulvnivået. Slangen kan ikke
kveiles. Reduser lengden på slangen om
nødvendig.
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med tilbehøret.
13.3 Sokkel med skuff
Tilbehørnavn: SKP11, STA9
Tilgjengelig fra din autoriserte
forhandler.
Stablesettet skal kun brukes mellom
vaskemaskiner og tørketromler som er
ført opp på pakningsvedlegget. Se det
vedlagte pakningsvedlegget.
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med tilbehøret.
13.2 Tømmesett
Tilbehørnavn: PDSTP10, E6WHPED2.
Tilgjengelig fra din autoriserte
forhandler.
For å heve produktet slik at det blir
lettere å legg inn og ta ut klesvask.
Skuffen kan brukes til å oppbevare
klesvask, f.eks. : håndklær,
rengjøringsprodukter osv.
Tilbehørnavn: DK11.
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med tilbehøret.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
NORSK
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
*
41
42
www.aeg.com
NORSK
43
136955030-A-152018
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising