AEG | T6DBP721K | User manual | Aeg T6DBP721K Ohjekirja

LAVATHERM 6DBP721K
FI
SV
USER
MANUAL
Käyttöohje
Kuivausrumpu
Bruksanvisning
Torktumlare
2
23
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT...............................................................................................3
2. TURVALLISUUSOHJEET..............................................................................................5
3. LAITTEEN KUVAUS..................................................................................................... 7
4. KÄYTTÖPANEELI.........................................................................................................8
5. OHJELMA.....................................................................................................................9
6. LISÄTOIMINNOT.......................................................................................................11
7. KÄYTTÖÖNOTTO.....................................................................................................12
8. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 12
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA............................................................................................ 15
10. HOITO JA PUHDISTUS........................................................................................... 16
11. VIANMÄÄRITYS....................................................................................................... 18
12. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 20
13. VARUSTEET............................................................................................................. 21
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän
laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei
ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.
Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän
vammautumisen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laitteen luukku on auki.
Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
4
www.aeg.com
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle,
käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä
saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain
laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana
toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen
asennusta (katso asennusopas).
Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai
keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan
(katso asennusopas).
Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai
vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa
laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun
lattiapäällysteen peitossa.
VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä,
kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka
sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois
päältä.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen.
Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin
ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Maksimitäyttömäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. kappale
“Ohjelmataulukko”).
Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä
ei saa pestä laitteessa.
Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt
nukka ja muut materiaalijäämät pois.
Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkasihti
ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran
jälkeen.
Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita
SUOMI
•
•
•
•
•
•
5
Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia,
petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä,
vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa
vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne
voidaan kuivata kuivausrummussa.
Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista
valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyjä,
vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai
vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden
käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet,
kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen
kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä
rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus
haihtuu.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan tai
käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla
alle 5 °C tai yli 35 °C.
• Varmista, että laitteen asennuspaikan
lattia on tasainen, vakaa,
lämmönkestävä ja puhdas.
• Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja
lattian välissä.
• Laite tulee säilyttää pystyasennossa
siirtämisen aikana.
• Laitteen takaosan pinta on asetettava
seinää vasten.
• Kun laite on asetettu lopulliseen
asennuspaikkaan, tarkista, että se on
oikein tasapainossa vesivaakaa
käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen
säätöjalkoja.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Älä koske virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä käsillä.
• Tämä kodinkone vastaa Euroopan
yhteisön direktiivejä.
6
www.aeg.com
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja,
sähköiskuja, tulipaloja,
palovammoja tai laitteen
vaurioitumisen.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
• Älä kuivaa vaurioituneita
(repeytyneitä, rispaantuneita)
tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai
täytteitä.
• Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan
kuivata kuivausrummussa. Noudata
tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
• Jos olet pessyt pyykit
tahranpoistoaineella, suorita
ylimääräinen huuhtelujakso ennen
kuivausrummun käynnistämistä.
• Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai
valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua
vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa
terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
• Älä istu tai seiso laitteen avoimen
luukun päällä.
• Älä kuivaa kuivausrummussa täysin
märkiä vaatteita.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota laite sähköverkosta ja
vedenjakelusta.
• Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni
rummun sisälle.
• Hävitä laite paikallisten kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
(WEEE) koskevien määräyksien
mukaisesti.
SUOMI
3. LAITTEEN KUVAUS
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1
2
3
4
5
Tyhjennä vesisäiliö
Käyttöpaneeli
Laitteen luukku
Suodatin
Arvokilpi
Luukun kätisyyttä voidaan
vaihtaa laitteen täyttämisen
helpottamiseksi ja
asentamisen
helpottamiseksi. (katso
erillinen esite).
6
7
8
9
Tuuletusaukot
Lauhduttimen suojakansi
Lauhduttimen kansi
Säädettävät jalat
7
8
www.aeg.com
4. KÄYTTÖPANEELI
1
2
6
5
1 Ohjelmanvalitsin
2 Näyttö
3
Käynnistä/Tauko (Start/Pause) painike
4
4 Options
5
On/Off -painike
6 Ohjelma
4.1 Näyttö
Näytön symboli
-
Symbolin kuvaus
ajastimen valinta (30 min - 20 h)
ohjelman kesto
merkkivalo: tyhjennä vesisäiliö
merkkivalo: puhdista sihti
merkkivalo: tarkista lauhdutin
lapsilukko on toiminnassa
3
SUOMI
Näytön symboli
Symbolin kuvaus
aikaohjelman valinta (10 min - 2 h)
-
5. OHJELMA
Ohjelma
Täyttömäärä 1)
Ominaisuudet / Tekstiilin merkintä
Puuvilla
Erittäin kuiva
Kaappikuiva +
2)
Kaappikuiva
Silityskuiva
7 kg
Kuivuustaso: erittäin kuiva.
/
7 kg
Kuivuustaso: kaappikuiva +.
/
7 kg
Kuivuustaso: kaappikuiva.
/
7 kg
Kuivuustaso: silityskuiva.
/
Synteettiset ja sekapyykki
Erittäin kuiva
Kaappikuiva
Silityskuiva
Sekapyykki
Hienopesu
Vuodevaatteet
Peitot
Farkut
3,5 kg
Kuivuustaso: erittäin kuiva.
/
3,5 kg
Kuivuustaso: kaappikuiva.
/
3,5 kg
Kuivuustaso: silityskuiva.
/
3 kg
Puuvilla- ja tekokuitutekstiilit.
/
3 kg
Arat tekstiilit.
/
3 kg
Vuodevaatteet, kuten tavallisen tai
parivuoteen lakanat, tyynyliinat,
pussilakanat.
/
3 kg
Tavalliset tai parivuoteen peitot ja
tyynyt (höyhen-, untuva- tai synteettisellä täytteellä).
/
7 kg
Vapaa-ajanvaatteet, esim. farmarit,
college-paidat, joissa on eripaksui/
sia kohtia (esim. kaulukset, hihansuut ja saumat).
9
10
www.aeg.com
Ohjelma
Urheilu
Ajastettu kuivaus
Täyttömäärä 1)
Ominaisuudet / Tekstiilin merkintä
2 kg
Urheiluasut, ohuet ja kevyet tekstii/
lit, mikrokuitu, polyesteri.
5 kg
Voit käyttää tässä ohjelmassa lisätoimintoa Ajastettu kuivaus (Time
Dry) ja asettaa ohjelman keston.
Kuivausajan on oltava sopiva täyttömäärään nähden, esim. 2 h puuvillapyykkien painon ollessa 5 kg.
/
1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.
2)
Puuvilla Kaappikuiva ECO -ohjelma on “Standardi puuvillaohjelma” Euroopan komission asetuksen 392/2012 mukaisesti. Sopii märän normaalin puuvillapyykin kuivaukseen. Energiankulutuksen kannalta
tehokkain märän puuvillapyykin kuivausohjelma.
5.1 Ohjelmien ja lisätoimintojen valinta
Lisätoiminnot
Ohjelmat 1)
Hellävarainen
+ Arka
Pyykki
Puuvilla
Erittäin kuiva
Kaappikuiva +
Kaappikuiva
Silityskuiva
Synteettiset ja sekapyykki
Erittäin kuiva
Kaappikuiva
Silityskuiva
Sekapyykki
Hienopesu
RypistyAjasmisenesto tettu kui(Anticrea- vaus (Time
se)
Dry)
SUOMI
11
Lisätoiminnot
Hellävarainen
Ohjelmat 1)
+ Arka
Pyykki
RypistyAjasmisenesto tettu kui(Anticrea- vaus (Time
se)
Dry)
Vuodevaatteet
Peitot
Farkut
Urheilu
Ajastettu kuivaus
1) Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon.
5.2 Kulutusarvot
Ohjelma
Linkousnopeus/jäännöskosteus
Kuivausaika
Energiankulutus
Puuvilla 7 kg
Kaappikuiva
Silityskuiva
1400 kierrosta minuutissa / 50%
116 min
3,63 kWh
1000 kierrosta minuutissa / 60%
136 min
4,27 kWh
1400 kierrosta minuutissa / 50%
90 min
2,73 kWh
1000 kierrosta minuutissa / 60%
107 min
3,37 kWh
1200 kierrosta minuutissa / 40%
62 min
1,59 kWh
800 kierrosta minuutissa / 50%
74 min
1,93 kWh
Synteettiset 3,5 kg
Kaappikuiva
6. LISÄTOIMINNOT
6.1
+ Arka Pyykki
Usein käytettyjen vaatteiden erittäin
hellävarainen kuivaus alhaisella lämmöllä.
6.2
Hellävarainen
Usein käytettyjen vaatteiden
hellävarainen kuivaus. Lämpö laskee
asteittain, kunnes ohjelma päättyy.
Hellävarainen ja + Arka Pyykki
toimintoja ei voida valita samanaikaisesti.
6.3 Rypistymisenesto
(Anticrease)
Pidentää kuivausohjelman lopussa olevan
rypistymisenestovaiheen (30 minuuttia)
korkeintaan 90 minuuttiin.
Kuivausvaiheen jälkeen rumpu kiertää
ajoittain ryppyjen muodostumisen
12
www.aeg.com
estämiseksi. Pyykin voi ottaa pois
koneesta rypistymisenestovaiheen
aikana.
6.4
Dry)
Ajastettu kuivaus (Time
Puuvilla, synteettiset ja sekapyykki.
Mahdollistaa kuivausajan asettamisen 10
minuutista 2 tuntiin (10 minuutin välein).
Kun tämä lisätoiminto on
maksimiarvossa, täyttömäärän ilmaisin
häviää näytöstä.
6.5
Ajastin (Delay Start)
1. Valitse kuivausohjelma ja
lisätoiminnot.
2. Kosketa painiketta
Ajastin (Delay
Start) toistuvasti.
Ajastimen aika tulee näkyviin näyttöön
(esim.
, jos ohjelman on
käynnistyttävä 12 tunnin kuluttua).
Ajastin (Delay Start) 3. Kytke
lisätoiminto toimintaan koskettamalla
Käynnistä/Tauko (Start/Pause) painiketta.
Ajanlaskenta käynnistyy ja näkyy
näytössä.
Tämän toiminnon avulla
kuivauksen voi ohjelmoida
alkamaan 30 minuutin - 20
tunnin kuluttua.
7. KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen laitteen ensimmäistä
käynnistyskertaa:
• Käynnistä yhden tunnin ohjelma
pyykin ollessa kosteaa.
• Puhdista kuivausrummun rumpu
kostealla liinalla.
8. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
8.1 Pyykin valmisteleminen
• Sulje vetoketjut.
• Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
• Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan
nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido
ne ennen ohjelman käynnistämistä.
• Tyhjennä kaikki taskut.
• Kun vaatteiden sisällä on
puuvillakerros, käännä ne nurinpäin.
Puuvillakerroksen on oltava ulospäin.
• Aseta aina käsiteltävään pyykkiin
sopiva ohjelma.
• Älä sekoita vaaleita ja tummia
vaatteita.
• Vähennä tekstiilien kutistumista
valitsemalla puuvilla-, jersey- tai
trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
• Älä ylitä Ohjelmat-luvussa annettua tai
näytössä näkyvää
maksimitäyttömäärää.
• Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa
kuivattavia tekstiilejä. Katso
soveltuvuus tekstiilin hoitoohjemerkinnästä.
• Suuria ja pieniä kappaleita ei saa
kuivata yhdellä kertaa. Pienet
vaatekappaleet voivat jäädä suurien
kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät
kosteiksi.
SUOMI
Tekstiilin merkin- Kuvaus
tä
Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.
8.2 Koneen täyttö
8.4 Ohjelman asettaminen
HUOMIO!
Varmista, ettei pyykki jää
laitteen luukun ja
kumitiivisteen väliin.
1. Vedä laitteen luukku auki.
2. Täytä kone pyykillä yksi kappale
kerrallaan.
3. Sulje laitteen luukku.
8.3 Laitteen kytkeminen
toimintaan
Valitse haluamasi ohjelma
ohjelmanvalitsimella.
Näyttöön tulee näkyviin ohjelman
mahdollinen päättymisaika.
Laitteen kytkeminen toimintaan:
Paina
On/Off-painiketta.
Jos laite on toiminnassa, jotkin
merkkivalot syttyvät näyttöön.
Näytössä näkyvissä oleva
kuivausaika viittaa 5 kg:n
Puuvilla-ohjelmaan. Muissa
ohjelmissa kuivausaika viittaa
suositeltuihin täyttömääriin.
Puuvilla-ohjelman
kuivausaika yli 5 kg:n
täyttömäärällä on pitempi.
8.5 Lisätoiminnot
Ohjelman asettamisen yhteydessä voit
asettaa 1 tai useamman
erikoislisätoiminnon.
13
14
www.aeg.com
syttyy näyttöön.
Symboli
4. Kytke lapsilukko pois päältä
koskettamalla yllä olevia painikkeita
uudelleen, kunnes symboli häviää.
8.7 Ohjelman käynnistys
Kytke lisätoiminto toimintaan tai pois
toiminnasta koskettamalla vastaavaa
painiketta tai kahden painikkeen
yhdistelmää.
sen symboli tulee näkyviin näyttöön tai
vastaavan painikkeen yläpuolella oleva
merkkivalo syttyy.
8.6 Lapsilukko-lisätoiminto
Lapsilukon avulla voidaan estää lasten
leikkiminen laitteella. Lapsilukkolisätoiminto lukitsee kaikki
kosketuspainikkeet ja ohjelmanvalitsimen
(tämä lisätoiminto ei lukitse
painiketta).
On/Off -
Voit kytkeä lapsilukko-lisätoiminnon
toimintaan:
• ennen
Käynnistä/Tauko (Start/
Pause) -kosketuspainikkeen
painamista - laite ei voi käynnistyä
• painikkeen
Käynnistä/Tauko
(Start/Pause) koskettamisen jälkeen ohjelmat ja lisätoiminnon valinta ovat
pois käytöstä.
Lapsilukko-lisätoiminnon
kytkeminen toimintaan:
Ohjelman käynnistäminen:
Käynnistä/Tauko
Kosketa painiketta
(Start/Pause).
Laite käynnistyy ja painikkeen yläpuolella
oleva merkkivalo palaa pysyvästi.
8.8 Ohjelman muuttaminen
Ohjelman muuttaminen:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla
On/Off-painiketta.
2. Kytke laite toimintaan painamalla
On/Off-painiketta uudelleen.
3. Aseta uusi ohjelma.
8.9 Ohjelman päättyminen
Puhdista sihti ja tyhjennä
vesisäiliö jokaisen
kuivausohjelman jälkeen.
(Katso kappale HOITO JA
PUHDISTUS).
Jos kuivausohjelma on päättynyt, symboli
syttyy näyttöön. Jos
Äänimerkki lisätoiminto on otettu käyttöön, laitteesta
kuuluu jaksottainen äänimerkki minuutin
ajan.
1. Kytke kuivausrumpuun virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista
ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä molempaa painiketta
alhaalla samanaikaisesti.
SUOMI
Jos laitetta ei kytketä pois
toiminnasta,
rypistymisenestovaihe
käynnistyy (ei toiminnassa
kaikissa ohjelmissa). Vilkkuva
-symboli ilmoittaa
rypistymisenestovaiheesta.
Pyykin voi ottaa pois
koneesta kyseisen vaiheen
aikana.
15
Pyykin poistaminen:
1. Kytke laite pois toiminnasta
painamalla
On/Off -painiketta 2
sekunnin ajan.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.
9. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
9.1 Ympäristönsuojeluohjeita
• Linkoa pyykki hyvin ennen kuivausta.
• Ohjelmat-luvussa annettuja
täyttömääriä ei saa ylittää.
• Puhdista sihti jokaisen
kuivausohjelman jälkeen.
• Älä pese pyykkiä huuhteluainetta
käyttäen ja kuivaa pyykkiä sen jälkeen.
Kuivausrummussa pyykistä tulee
automaattisesti pehmeää.
• Käytä tislattua vettä, jota käytetään
höyrysilityksessä. Tislattu vesi on
tarvittaessa ensin puhdistettava (esim.
kahvin suodatinpussin läpi)
mahdollisten hiukkasten
poistamiseksi.
• Pidä laitteen alaosassa olevat
tuuletuskanavat aina esteettöminä.
• Varmista laitteen asennuspaikan hyvä
ilmankierto.
9.2 Oletuskuivuustason
säätäminen
Kuivuustason oletusarvon muuttaminen:
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista
ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä alhaalla
samanaikaisesti painiketta
Kuivaus ja
Ajastettu kuivaus
(Time Dry).
Jokin seuraavista symboleista syttyy
näyttöön:
- maksimaalinen kuivaus
- lisäkuivaus
- vakiokuivaus
4. Kosketa
Käynnistä/Tauko (Start/
Pause) -painiketta toistuvasti, kunnes
saavutat haluamasi kuivuustason.
Kuivuustaso
Näytön symboli
Maksimaalinen kuivuus
Lisäkuivuus
Vakiokuivuus
5. Tallenna asetus koskettamalla ja
pitämällä alhaalla painiketta
Kuivaus ja
Ajastettu kuivaus
(Time Dry) samanaikaisesti noin 2
sekunnin ajan.
9.3 Säiliön merkkivalon
sammuttaminen
Vesisäiliön merkkivalo palaa oletuksena.
Merkkivalo syttyy aina kuivausjakson
päättyessä tai jakson aikana, jos vesisäiliö
on täysi. Jos vedenpoiston asennussarja
on asennettu, vesisäiliö tyhjenee
automaattisesti ja merkkivalo voidaan
sammuttaa.
Merkkivalon sammuttaminen:
1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse jokin saatavilla olevista
ohjelmista.
3. Kosketa ja pidä alhaalla
samanaikaisesti painiketta
Rypistymisenesto (Anticrease) ja
Ajastettu kuivaus (Time Dry).
16
www.aeg.com
Yksi seuraavista kokoonpanoista on
mahdollinen:
• Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:
palaa ja symboli
syttyy
näyttöön - vesisäiliön merkkivalo
on pysyvästi päällä
• Merkkivalo Tyhjennä vesisäiliö:
on sammunut, jos symboli
syttyy näyttöön vesisäiliön merkkivalo on pysyvästi
pois päältä
10. HOITO JA PUHDISTUS
10.1 Sihdin puhdistaminen
Symboli
Nukkasihti syttyy näyttöön
kunkin ohjelman päätyttyä ja sihti on
puhdistettava.
Sihti kerää nukkaa
kuivausohjelman aikana.
4. Puhdista sihti tarvittaessa imurilla.
Sulje sihti.
5. Poista tarvittaessa nukka sihdin
liitoksesta ja tiivisteestä. Voit käyttää
imuria. Aseta sihti takaisin vastaavaan
liitokseen.
Puhdista sihti:
1. Avaa luukku. Vedä sihti ylös.
10.2 Vesisäiliön tyhjentäminen
2. Avaa sihti.
Tyhjennä lauhdevesisäiliö jokaisen
kuivausohjelman jälkeen.
Jos lauhdevesisäiliö on täysi, ohjelma
pysähtyy automaattisesti. Symboli
Tyhjennä vesisäiliö syttyy näyttöön ja
vesisäiliö on tyhjennettävä.
Veden tyhjentäminen:
3. Puhdista sihti kostealla kädellä.
1. Vedä vesisäiliö ulos pitäen se
vaakasuorassa asennossa.
2. Vedä muoviliitos ulos ja tyhjennä vesi
pesualtaaseen tai vastaavaan astiaan.
SUOMI
17
3. Paina muoviliitäntä takaisin sisään ja
aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.
4. Käynnistä ohjelma uudelleen
painamalla
Käynnistä/Tauko
(Start/Pause)-painiketta.
10.3 Lauhduttimen
puhdistaminen
5. Tartu kahvaan ja vedä lauhdutin pois
alaosasta. Siirrä lauhdutinta
vaakasuunnassa välttäen veden
roiskumista.
Jos symboli
Lauhdutin vilkkuu
näytössä, tarkista lauhdutin ja sen lokero.
Jos se on likainen, puhdista se.
Tarkistaminen:
1. Avaa luukku.
2. Avaa lauhduttimen kansi.
6. Puhdista lauhdutin pystyasennossa
pesualtaan päällä. Huuhtele
huolellisesti käsisuihkun avulla.
3. Käännä 2 vipua lauhduttimen kannen
avaamiseksi.
4. Laske lauhduttimen kansi.
7. Aseta lauhdutin takaisin sisälle
alaosaan.
8. Sulje lauhduttimen kansi.
9. Lukitse 2 vipua, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
10. Sulje lauhduttimen suoja.
10.4 Rummun puhdistaminen
VAROITUS!
Irrota laite sähköverkosta
ennen sen puhdistamista.
18
www.aeg.com
Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet
miedolla pesuaineella. Kuivaa
puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.
Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut
pinnat pehmeällä liinalla.
HUOMIO!
Älä käytä kalusteiden
puhdistusaineita tai
puhdistusaineita, jotka voivat
aiheuttaa korroosiota.
HUOMIO!
Älä puhdista rumpua
hankausaineilla tai
teräsvillalla.
10.5 Käyttöpaneelin ja
ulkokuoren puhdistaminen
10.6 Tuuletuskanavien
puhdistaminen
Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori
miedolla pesuaineella.
Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka
pölynimurilla.
11. VIANMÄÄRITYS
Ongelma 1)
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kuivausrumpua ei ole liitetty sähköverkkoon.
Kiinnitä pistoke pistorasiaan. Tarkista asunnon sähkötaulun sulake
(sulakekaapista).
Luukku on auki.
Sulje luukku.
Kuivausrumpu ei
On/Off-painiketta ei ole painet- Paina
toimi.
tu.
On/Off-painiketta.
Käynnistä/Tauko (Start/Pause)- Kosketa
Käynnistä/Tauko
painiketta ei ole kosketettu.
(Start/Pause)-painiketta.
Laite on valmiustilassa.
Paina
Olet valinnut väärän ohjelman.
Valitse sopiva ohjelma. 2)
Sihti on tukossa.
Puhdista sihti. 3)
Kuivuusaste (Dryness) -lisätoimintoon asetettiin asetus
Sili-
On/Off-painiketta.
Aseta
Kuivuusaste (Dryness) lisätoimintoon suurempi asetus.
tyskuiva.4)
Kuivaustulos ei
ole tyydyttävä.
Liian paljon pyykkiä.
Älä ylitä maksimitäyttömäärää.
Tuuletusaukot ovat tukossa.
Puhdista laitteen alaosassa olevat
tuuletusaukot.
Rummun kosteusanturissa on epäpuhtauksia.
Puhdista rummun etupinta.
Haluttua kuivuustasoa ei ole asetettu.
Säädä kuivuustaso. 5)
Lauhdutin on tukossa.
Puhdista lauhdutin. 3)
SUOMI
Ongelma 1)
Luukkua ei voi
sulkea.
Mahdollinen syy
Sihtiä ei ole lukittu paikoilleen.
19
Korjaustoimenpide
Siirrä sihti oikeaan asentoon.
Pyykki on jäänyt luukun ja tiivisteen Poista väliin jääneet pyykit ja sulje
väliin.
luukku.
Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei
voida muuttaa.
Ohjelmaa tai lisätoimintoa ei voida Kytke kuivausrummun virta pois ja
muuttaa ohjelman käynnistymisen takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai
jälkeen.
lisätoimintoa tarpeen mukaan.
Lisätoimintoa ei
voida valita.
Laitteesta kuuluu äänimerkki.
Lisätoiminto, jota yritit kytkeä toimintaan, ei ole käytettävissä valittuun ohjelmaan.
Näytössä näkyvä Kuivausaika lasketaan täyttömääaika on odotta- rän ja kosteuden mukaan.
maton.
Ohjelma ei
käynnisty.
Vesisäiliö on täysi.
Kytke kuivausrummun virta pois ja
takaisin päälle. Muuta ohjelmaa tai
lisätoimintoa tarpeen mukaan.
Tämä on automatisoitu - laite toimii virheettömästi.
Tyhjennä vesisäiliö painamalla painiketta
Käynnistä/Tauko (Start/
Pause). 3)
Täyttömäärä on pieni.
Valitse aikaohjelma. Aika-arvon on
viitattava pyykkimäärään. Suosittelemme valitsemaan lyhyen kuivausajan, kun kuivaat yhden vaatekappaleen tai pieniä pyykkimääriä.
Pyykki on liian kuivaa.
Valitse sopiva aikaohjelma tai kor-
Kuivausohjelma
on liian lyhyt.
keampi kuivuustaso (esim.
täin kuiva)
Kuivausohjelma
on liian pitkä 6)
Erit-
Sihti on tukossa.
Puhdista sihti.
Liian paljon pyykkiä.
Älä ylitä maksimitäyttömäärää.
Pyykkiä ei ole lingottu riittävästi.
Linkoa pyykki hyvin pesukoneessa.
Liian matala tai korkea huoneen
lämpötila - tämä ei ole laitteeseen
liittyvä vika.
Varmista yli +5 °C ja alle +35 °C
huoneenlämpötila. Optimaalinen
huoneenlämpötila parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi on 19
°C - 24 °C.
1) Jos näytössä näkyy virheilmoitus (esim. E51): Kytke kuivausrummun virta pois ja takaisin päälle. Valitse
uusi ohjelma. Kosketa Käynnistä/Tauko-painiketta. Jos laite ei toimi, ota yhteyttä huoltopalveluun ilmoittaen virhekoodin.
2) Noudata ohjelmakuvausta — katso kappale OHJELMAT.
3) Katso kappale HOITO JA PUHDISTUS.
4) Vain kuivausrummut, joissa on Kuivuusaste (Dryness) -lisätoiminto.
5) Katso kappale NEUVOJA JA VINKKEJÄ.
6) Huomaa: Kuivaus päättyy automaattisesti korkeintaan viiden tunnin kuluttua.
20
www.aeg.com
12. TEKNISET TIEDOT
Korkeus x leveys x syvyys
850 x 600 x 540 mm (enintään 600 mm)
Maksimisyvyys laitteen luukun ollessa auki
1030 mm
Maksimileveys laitteen luukun ollessa auki
950 mm
Säädettävä korkeus
850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus
104 l
Maksimitäyttömäärä
7 kg
Jännite
230 V
Taajuus
50 Hz
Äänitaso
65 dB
Kokonaisteho
2250 W
Energiatehokkuusluokka
B
Standardin puuvillaohjelman energiankulu-
4,27 kWh
tus täydellä täyttömäärällä. 1)
Standardin puuvillaohjelman energiankulu-
2,26 kWh
tus osittaisella täyttömäärällä. 2)
Vuosittainen energiankulutus3)
504 kWh
Päällä-tilan tehoabsorptio
0,50 W
Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio
0,50 W
Käyttötapa
Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila
+ 5 °C - + 35 °C
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja
kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta
kuitenkaan matalajännitteisiä laitteita, joissa
ei ole kosteussuojaa
IPX4
1) Standardin EN 61121 mukaisesti. 7 kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.
2) Standardin EN 61121 mukaisesti. 3,5 kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.
3) Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).
SUOMI
21
13. VARUSTEET
13.1 Torniasennussarja
Lauhdeveden tyhjentämiseksi kokonaan
astiaan, lappoon, viemäriin, jne.
Asennuksen jälkeen vesisäiliö
tyhjennetään automaattisesti. Vesisäiliön
on oltava laitteessa.
Asennetun letkun on oltava vähintään 50
cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella
lattiatasosta. Letku ei saa olla mutkalla.
Lyhennä letkua tarvittaessa.
Lue lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet tarkasti.
13.3 Vetolaatikollinen jalusta
Lisävarusteen nimi: SKP11, STA9
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Torniasennussarjaa voidaan käyttää vain
esitteessä mainittujen pesukoneiden ja
kuivausrumpujen välissä. Katso liitteenä
oleva esite.
Lue lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet tarkasti.
13.2 Vedenpoiston
asennussarja
Lisävarusteen nimi: PDSTP10,
E6WHPED2.
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Laitteen korkeuden lisäys koneen
täyttämisen ja tyhjentämisen
helpottamiseksi.
Laatikkoa voidaan käyttää pyykin
säilytykseen, kuten pyyhkeiden,
puhdistustuotteiden jne. säilytykseen.
Lue lisävarusteen mukana toimitetut
ohjeet tarkasti.
Lisävarusteen nimi: DK11.
Saatavilla valtuutetulta jälleenmyyjältä
(voidaan liittää joihinkin
kuivausrumpuihin)
22
www.aeg.com
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SVENSKA
23
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................23
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 26
3. PRODUKTBESKRIVNING.......................................................................................... 27
4. KONTROLLPANEL.....................................................................................................28
5. PROGRAM..................................................................................................................29
6. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................31
7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING................................................................................32
8. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 32
9. RÅD OCH TIPS...........................................................................................................35
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 36
11. FELSÖKNING.......................................................................................................... 38
12. TEKNISKA DATA..................................................................................................... 40
13. TILLBEHÖR.............................................................................................................. 41
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av maskinen. Tillverkaren är inte
24
www.aeg.com
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan
är öppen.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Om torktumlaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin,
använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att
köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
användas med maskinen såsom angivits i medföljande
anvisningar. Läs dem noga före installation (se
installationsbladet).
Maskinen kan installeras fristående eller under en
köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en
skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt
sida så att produkten inte kan öppnas helt.
Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av
en matta eller annat som ligger på golvet.
VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av
installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig
efter installation.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7
kg (se avsnittet ”Programöversikt”).
Använd inte produkten om objekt har blivit
nedsmutsade med kemikalier.
Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som
har samlats runtom produkten.
Använd inte produkten utan något filter. Rensa
luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol,
bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin,
vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt
vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i
torktumlaren.
Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex),
duschmössor, vattentäta textilier, plagg med
gummiinlägg och kläder eller kuddar med
skumgummifyllning i torktumlaren.
26
www.aeg.com
•
•
•
•
Sköljmedel och liknande produkter skall användas
enligt tillverkarens anvisningar.
Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld,
såsom tändare eller tändstickor.
VARNING: Avbryt aldrig en torktumlare innan
torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta
ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Installera inte och använd inte
maskinen på en plats där
temperaturen understiger 5 °C eller
överstiger 35 °C.
• Golvytan, på vilken produkten ska
installeras, måste vara plan, stabil,
värmebeständig och ren.
• Kontrollera att luft kan cirkulera
mellan produkten och golvet.
• Håll alltid produkten vertikalt när den
förflyttas.
• Maskinens bakre yta måste ställas mot
en vägg.
• Använd ett vattenpass för att
kontrollera att produkten står helt
vågrätt när den står på platsen där
den skall användas. Om den inte gör
det kan du justera fötterna tills den
gör det.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Ta inte i anslutningssladden eller
stickkontakten med våta händer.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Det finns risk för
personskador, elstöt, brand
eller skador på produkten.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Torka inte skadade plagg som
innehåller vaddering eller stoppning.
• Torka endast textilier som är lämpliga
att torka i torktumlare. Följ
anvisningarna på alla
klädvårdsetiketter.
• Om tvätten har behandlats med
fläckborttagningsmedel måste en
extra sköljning genomföras innan
torktumlaren startas.
• Använd inte kondens/destillatvattnet
för att dricka eller laga mat. Det kan
orsaka hälsoproblem hos människor
och husdjur.
• Sitt eller stå inte på luckan när den är
öppen.
• Torka inte genomblöta plagg i en
torktumlare.
SVENSKA
2.4 Underhåll och rengöring
• Koppla loss produkten från eluttaget
och vattentillförseln.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
trumman.
• Kassera produkten i enlighet med
lokala föreskrifter för avyttring från
WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment).
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Spruta inte vatten eller ånga på
produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1
2
3
4
Vattentank
Kontrollpanel
Produktlucka
Filter
27
5
6
7
8
Typskylt
Luftflödeshål
Kondensorlock
Kondensorskydd
28
www.aeg.com
9 Justerbar fot
För enklare hantering kan
luckan installeras med
öppningen åt båda hållen.
(se separat blad).
4. KONTROLLPANEL
1
2
6
5
1 Programväljare
2 Display
3
Start/Paus (Start/Pause)-knapp
4 Options
4
3
5
På/Av (On/Off)-knapp
Program
6
4.1 Display
Symbol som visas på displayen
-
Symbolbeskrivning
val av fördröjd start (30 min - 20 tim.)
SVENSKA
Symbol som visas på displayen
Symbolbeskrivning
programtidsindikering
indikator: töm vattenbehållaren
indikator: rengör filtret
indikator: kontrollera kondensorn
barnlås på
val av tidsprogram (10 min - 2 tim.)
-
5. PROGRAM
Program
Vikt 1)
Egenskaper / Materialmärkning
Bomull
Extra Torrt
Skåptorrt +
2)
Skåptorrt
Stryktorrt
7 kg
Torknivå: extra torrt.
/
7 kg
Torknivå: skåptorrt +.
/
7 kg
Torknivå: skåptorrt.
/
7 kg
Torknivå: lämpligt för strykning.
/
Syntet och blandat
Extra Torrt
Skåptorrt
Stryktorrt
Blandat
Skon
Sängkläder
3,5 kg
Torknivå: extra torrt.
/
3,5 kg
Torknivå: skåptorrt.
/
3,5 kg
Torknivå: lämpligt för strykning.
/
3 kg
Bomulls- och syntetplagg.
/
3 kg
Ömtåliga plagg.
/
3 kg
Sängkläder som enkel- och dubbellakan, örngott, påslakan.
/
29
30
www.aeg.com
Program
Täcken
Jeans
Sportkläder
Tid
Vikt 1)
Egenskaper / Materialmärkning
3 kg
Enkla eller dubbla duntäcken och
dunkuddar (med fjäder-, dun- eller
syntetfyllning).
/
7 kg
Fritidskläder som t.ex. jeans,
sweatshirts med material av olika
tjocklek (t.ex. vid nacken, ärmarna
och sömmarna).
/
2 kg
Sportkläder, tunna och lätta textili/
er, mikrofiber, polyester.
5 kg
Med det här programmet kan du
använda Time Dry (Tid)-funktionen
och ställa in programlängden.
Torktiden ska ställas in efter hur
stor tvätten är, t.ex. 2 timmar för 5
kg vit-/kulörtvätt.
/
1) Maximal vikt gäller torra plagg.
2)
Bomull Skåptorrt ECO-programmet är ”standardbomullsprogrammet” enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för att torka normalvåt tvätt och det är det effektivaste programmet vad gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
5.1 Val av program och funktioner
Tillvalsfunktion
Program 1)
Sensitive
+ Skon
Bomull
Extra Torrt
Skåptorrt +
Skåptorrt
Stryktorrt
Syntet och blandat
Extra Torrt
Skåptorrt
Skrynkelskydd
(Anticrease)
Time
Dry (Tid)
SVENSKA
31
Tillvalsfunktion
Sensitive
Program 1)
+ Skon
Skrynkelskydd
(Anticrease)
Time
Dry (Tid)
Torktid
Energiförbrukning
Stryktorrt
Blandat
Skon
Sängkläder
Täcken
Jeans
Sportkläder
Tid
1) Du kan ställa in en eller flera tillvalsfunktioner med programmet.
5.2 Förbrukningsvärden
Program
Centrifugerad vid / resterande
fuktighet
Bomull 7 kg
Skåptorrt
Stryktorrt
1400 varv/minut / 50%
116 min
3,63 kWh
1000 varv/minut / 60%
136 min
4,27 kWh
1400 varv/minut / 50%
90 min
2,73 kWh
1000 varv/minut / 60%
107 min
3,37 kWh
1200 varv/minut / 40%
62 min
1,59 kWh
800 varv/minut / 50%
74 min
1,93 kWh
Syntet 3,5 kg
Skåptorrt
6. TILLVALSFUNKTIONER
6.1
+ Skon
Extra skonsam torkning av välanvända
kläder med reducerad värme.
32
www.aeg.com
6.2
Sensitive
Skonsam torkning av välanvända kläder.
Värmen minskas gradvis till slutet av
programmet.
Sensitive och
tillsammans.
+ Skon kan inte väljas
timmar (i steg om 10 minuter). När det
här alternativet är på maximalt, försvinner
indikatorn för tvättmängd.
6.5
Fördröjd start (Delay
Start)
Med denna funktion kan du
fördröja starten av ett
torkprogram från 30 minuter
till max 20 timmar.
6.3 Skrynkelskydd
(Anticrease)
Förlänger skrynkelskyddsfasen (30
minuter) i slutet av torkprogrammet i upp
till 90 minuter. Efter torkfasen roterar
trumman lite då och då för att förhindra
att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan
tas ut under skrynkelskyddsfasen.
6.4
Time Dry (Tid)
För bomulls-, syntet- och blandade
material. Låter användaren ställa in
torktiden från minst 10 minuter till max 2
1. Ställ in torkprogram och funktioner.
2. Tryck på
Fördröjd start (Delay
Start)-knappen flera gånger.
Tiden för fördröjd start visas på displayen
(t.ex.
om programmet ska börja
efter 12 timmar.)
3. Aktivera
Fördröjd start (Delay
Start)-funktionen genom att trycka på
Start/Paus (Start/Pause)-knappen.
Tiden till start räknas ner på displayen.
7. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Innan produkten används för första
gången:
• Starta ett program på en timme med
fuktig tvätt.
• Rengör torktumlartrumman med en
fuktig trasa.
8. DAGLIG ANVÄNDNING
8.1 Förbereda tvätten
• Stäng dragkedjorna.
• Knäpp knapparna på påslakanen.
• Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på
förkläden). Knyt ihop dem innan du
startar programmet.
• Töm alla fickor på föremål.
• Om plagget har ett innerfoder av
bomull ska plagget vändas ut och in.
Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
• Ställ alltid in programmet som passar
för typen av tvätt.
• Tvätta inte ljusa och mörka färger
ihop.
• Använd ett lämpligt program för vit-/
kulörtvätt, jersey och stickat för att
förhindra att plaggen krymper.
• Överskrid inte maximal tvättmängd
som finns i programkapitlet eller som
visas på displayen.
• Torktumla endast tvätt som klarar av
att torktumlas. Se instruktionerna på
plaggens klädvårdsetiketter.
• Torka inte stora och små plagg
tillsammans. Små plagg kan fastna i
större plagg och därmed inte torkas.
SVENSKA
Klädvårdsmärkning
Beskrivning
Tvätten är lämplig för torktumling.
Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
Plagget är inte lämplig för torktumling.
8.2 Lägga i tvätt
8.4 Inställning av program
FÖRSIKTIGHET!
Se till att tvätten inte fastnar
mellan luckan och
gummitätningen.
1. Öppna luckan.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.
8.3 Slå på maskinen
Vrid programväljaren för att ställa in
programmet.
Den möjliga tiden för att slutföra
programmet visas på displayen.
För att slå på maskinen:
På/Av (On/Off)-knappen.
Tryck på
Om maskinen är påslagen lyser vissa
lampor på displayen.
Torktiden du ser är relaterad
till en tvätt på 5 kg för vit-/
kulörprogram. För de andra
programmen är torktiden
relaterad till
rekommenderade
tvättmängder. Torktiden för
vit-/kulörtvättsprogram med
en tvättmängd på mer än 5
kg är längre.
8.5 Tillvalsfunktion
Du kan ställa in en eller flera
specialfunktioner med programmet.
33
34
www.aeg.com
8.7 Starta ett program
För att aktivera eller avaktivera ett
alternativ, tryck på respektive knapp eller
en kombination av två knappar.
respektive symbol visas på displayen
eller så tänds kontrollampan ovanför
respektive knapp.
8.6 Barnlås
Barnlåset kan ställas in så att barn inte
kan leka med maskinen. Barnlåset spärrar
alla touchknappar och programväljaren
(den här funktionen låser inte
(On/Off)-knappen).
På/Av
Du kan aktivera Barnlåset:
• innan du trycker på
Start/Paus
(Start/Pause)-knappen - maskinen
kan inte starta
• när du har tryckt på
Start/Paus
(Start/Pause)-knappen - val av
program och funktion är avaktiverad.
Aktivering av Barnlåsfunktionen:
För att starta programmet:
Tryck på
Start/Paus (Start/Pause)knappen.
Maskinen startar och lampan ovanför
knappen slutar blinka och lyser med ett
fast sken.
8.8 Ändra program
Ändra ett program:
1. Tryck på
På/Av (On/Off)-knappen
för att stänga av produkten.
På/Av (On/Off)-knappen
2. Tryck på
igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.
8.9 Programmets slut
Rengör filtret och töm
vattenbehållaren efter varje
torkprogram. (Se kapitlet
UNDERHÅLL OCH
RENGÖRING.)
Om torkprogrammet är klart visas
-
symbolen på displayen. Om
Signalfunktionen är aktiverad avges en
ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.
1. Slå på torktumlaren.
2. Välj ett av de tillgängliga
programmen.
3. Tryck och håll inne 2 knappar
samtidigt.
Symbolen
visas på displayen.
4. För att avaktivera barnlåset, tryck på
knapparna ovanför igen tills
symbolen försvinner.
Om du inte stänger av
maskinen startar
skrynkelskyddsfasen (inte
aktiverad med alla program).
En blinkande -symbol
anger att antiskynkelfasen
startar. Tvätten kan tas ut
under denna fas.
Ta ut tvätten:
SVENSKA
1. Tryck på
På/Av (On/Off)-knappen
i två sekunder för att stänga av
maskinen.
35
2. Öppna luckan.
3. Plocka ur tvätten.
4. Stäng luckan.
9. RÅD OCH TIPS
9.1 Miljötips
• Centrifugera tvätten väl före torkning.
• Fyll inte maskinen mer än vad som
anges i programöversikten.
• Rengör filtret efter varje torkprogram.
• Använd inte sköljmedel vid tvätt om
tvätten ska torktumlas. Tvätten blir
automatiskt mjuk i torktumlaren.
• Använd destillerat vatten, t.ex. det
som är avsett för ångstrykning. Vid
behov kan man rengöra det
destillerade vattnet innan (t.ex. låta
det rinna genom ett kaffefilter) för att
ta bort eventuella partiklar.
• Håll alltid ventilationsöppningarna på
maskinens undersida fria.
• Se till att det finns bra luftflöde där
maskinen ska placeras.
9.2 Justering av
standardtorrhetsnivån
Ändra den fabriksinställda torrhetsnivån:
1. Slå på maskinen.
2. Välj ett av de tillgängliga
programmen.
3. Tryck och håll samtidigt in knapparna
Torkning och
Time Dry (Tid).
En av symbolerna visas på displayen:
- Maximal torrhet
- Extra torrt
- Standardtorrt
4. Tryck på
Start/Paus (Start/
Pause)-knappen upprepade gånger
tills du når önskad torrhetsnivå.
Torrhetsgrad
Maximal
torrhet
Torrhetsgrad
Displaysymbol
Extra torrt
Standardtorrt
5. Du memorerar inställningen genom
att samtidigt trycka på och hålla nere
knapparna
Torkning och
Time Dry (Tid) i ca två sekunder.
9.3 Avaktivera
vattenbehållarens indikator
Vattenbehållarens indikator är som
standard påslagen. Den börjar lysa i
slutet av ett torkprogram eller under ett
program om vattenbehållaren är full. Om
tömningskitet är installerat, töms
vattenbehållaren automatiskt och
indikatorn är släckt hela tiden.
Stänga av indikatorn:
1. Slå på maskinen.
2. Välj ett av de tillgängliga
programmen.
3. Tryck på och håll samtidigt in
knapparna
Skrynkelskydd
Time Dry (Tid).
(Anticrease) och
En av två konfigurationer är möjliga:
• Töm vattentank-indikatorn:
• Töm vattentank-indikatorn:
Displaysymbol
är
påslagen om symbolen
visas - vattenbehållarens indikator
lyser hela tiden
är
avslagen om symbolen
visas - vattenbehållarens indikator
är släckt hela tiden
36
www.aeg.com
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
10.1 Rengöring av filtret
I slutet av varje program tänds symbolen
Filter på displayen och du måste
rengöra filtret.
Filtret samlar upp ludd
under torkprogrammet.
För att rengöra filtret:
1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.
10.2 Tömning av
vattenbehållaren
Töm vattenbehållaren efter varje
torkprogram.
Om behållaren för kondenserat vatten är
full stannar programmet automatiskt.
2. Öppna filtret.
Töm vattentank lyser på
Symbolen
displayen och du måste tömma
vattenbehållaren.
För tömning av vattenbehållaren:
1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i
horisontellt läge.
3. Rengör filtret med en fuktad hand.
2. Dra ut plastanslutningen och töm
vattenbehållaren i en diskho eller
motsvarande kärl.
4. Vid behov, rengör filtret med en
dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från
filterhållaren och packningen. Du kan
använda en dammsugare. Sätt
tillbaka filtret i filterhållaren.
3. Skjut in plastanslutningen igen och
sätt tillbaka vattenbehållaren.
4. Tryck på knappen
Start/Paus
(Start/Pause) för att fortsätta
programmet.
SVENSKA
37
10.3 Rengöring av kondensorn
Om
Kondensor-symbolen blinkar på
displayen ska du inspektera kondensorn
och dess fack. Om det finns smuts, torka
bort det.
Inspektera:
1. Öppna luckan.
2. Öppna kondensorskyddet.
6. Rengör kondensorn i vertikalt läge
över ett handfat. Skölj genom med
en handdusch.
3. Vrid 2 stopp för att låsa upp
kondensorlocket.
7. Sätt tillbaka kondensorn inuti det
nedre facket.
8. Stäng kondensorlocket.
9. Lås 2 stopp tills det snäpper till.
10. Stäng kondensorskyddet.
4. Sänk kondensorlocket.
10.4 Rengöring av trumman
VARNING!
Koppla från maskinen innan
den rengörs.
Använd ett vanligt milt rengöringsmedel
för att rengöra insidan av trumman och
trumbladen. Torka de rengjorda ytorna
med en mjuk duk.
5. Ta tag i handtaget och dra ut
kondensorn ur det nedre facket.
Flytta kondensorn horisontellt så att
du inte spiller ut vattnet som finns
kvar.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte slipmedel eller
stålull i trumman.
10.5 Rengöring av
kontrollpanelen och höljet
Använd ett vanligt rengöringsmedel för
att rengöra kontrollpanelen och höljet.
Rengör med en fuktad duk. Torka de
rengjorda ytorna med en mjuk duk.
38
www.aeg.com
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte produkten med
möbelrengöringsmedel eller
rengöringsmedel som kan
orsaka korrosion.
10.6 Rengöring av
luftflödeshål
Använd en dammsugare för att ta bort
ludd från luftflödeshålen.
11. FELSÖKNING
Möjlig orsak
Problem 1)
Torktumlaren
fungerar inte.
Torktumlaren är inte ansluten till
elnätet.
Sätt i kontakten i uttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
Luckan är öppen.
Stäng luckan.
På/Av (On/Off)-knappen trycktes inte in.
Tryck på
pen.
Start/Paus (Start/Pause)-knappen trycktes inte in.
Tryck på
Start/Paus (Start/
Pause)-knappen.
Produkten är i standby-läge.
Tryck på
pen.
Fel programval.
Välj ett lämpligt program. 2)
Filtret är igentäppt.
Rengör filtret. 3)
Torrhetsgrad (Dryness) var inställd på
Otillfredsställande torkresultat.
Luckan går inte
att stänga
Lösning
Stryktorrt.4)
På/Av (On/Off)-knap-
På/Av (On/Off)-knap-
Ändra
Torrhetsgrad (Dryness)
till en högre nivå.
För mycket tvätt i trumman.
Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
Luftflödeshålen är igentäppta.
Rengör ventileringshålen längst
ner på produkten.
Smuts på trummans fuktsensor.
Rengör trummans främre yta.
Torrhetsnivån ställdes inte in på
önskad nivå.
Justera torrhetsnivån. 5)
Kondensorn är igentäppt.
Rengör kondensorn. 3)
Filtret är inte korrekt isatt.
Sätt filtret i rätt läge.
Tvätten har fastnat mellan luckan
och tätningen.
Ta bort plaggen och stäng luckan.
SVENSKA
Möjlig orsak
Problem 1)
39
Lösning
Det går inte att När programmet har startat går
ändra program- det inte att ändra program eller
met eller tillvals- tillvalsfunktion.
funktionen.
Stäng av och sätt på torktumlaren.
Ändra program eller tillvalsfunktion.
Det går inte att
välja en tillvalsfunktion. En
ljudsignal hörs.
Stäng av och sätt på torktumlaren.
Ändra program eller tillvalsfunktion.
Funktionen du försöker aktivera
finns inte med valt program.
Oväntad varak- Torktiden räknas ut efter mängden Detta sker automatiskt - produkten
tighet av protvätt och hur fuktig den är.
fungerar som den ska.
grammet på displayen.
Ett program är
inaktiverat.
Vattenbehållaren är fylld.
Töm vattenbehållaren, tryck på
Start/Paus (Start/Pause)-knappen. 3)
För lite tvätt.
Välj tidsprogram. Tidsvärdet måste
vara relaterat till tvättmängden.
För att torka ett plagg eller en liten
mängd tvätt rekommenderar vi
kortare torktid.
Tvätten är för torr.
Välj lämpligt tidsprogram eller
För kort torkprogram.
högre torrhetsgrad (t.ex.
Torrt)
Torkprogrammet tar för lång
tid 6)
Extra
Filtret är igentäppt.
Rengör filtret.
För stor tvättmängd.
Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.
Centrifugera tvätten ordentligt i
tvättmaskinen.
Rumstemperaturen är för låg eller
för hög - produkten fungerar som
den ska.
Se till att rumstemperaturen är
högre än +5 °C och lägre än +35
°C. Optimal rumstemperatur för
bästa torkresultat är mellan 19°-24
°C.
1) Om ett felmeddelande visas på displayen (t.ex. E51): Stäng av och sätt på torktumlaren. Välj ett nytt
program. Tryck på Start/Pause-knappen. Om produkten inte fungerar, kontakta servicecentret och ange
felkoden.
2) Följ programbeskrivningen - se kapitlet PROGRAM.
3) Se kapitlet UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.
4) Endast torktumlare med funktionen Torrhetsgrad (Dryness).
5) Se kapitlet RÅD OCH TIPS.
6) OBS! Efter maximalt fem timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.
40
www.aeg.com
12. TEKNISKA DATA
Höjd x Bredd x Djup
850 x 600 x 540 mm (maximal 600 mm)
Max. djup med öppen lucka
1030 mm
Max. bredd med öppen lucka
950 mm
Justerbar höjd
850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym
104 l
Maximal lastvolym
7 kg
Nätspänning
230 V
Frekvens
50 Hz
Ljudeffektnivå
65 dB
Total effekt
2250 W
Energiklass
B
Energiförbrukning vid standardbomullspro-
4,27 kWh
grammet med full maskin. 1)
Energiförbrukning vid standardbomullspro-
2,26 kWh
grammet med halv maskin. 2)
Årlig energiförbrukning 3)
504 kWh
På-läge effektförbrukning
0,50 W
Av-läge effektförbrukning
0,50 W
Typ av användning
Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur
+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar
IPX4
och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom
där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt
1) Med referens till EN 61121. 7kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.
2) Med referens till EN 61121. 3,5kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.
3) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full
och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror
på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).
SVENSKA
41
13. TILLBEHÖR
13.1 Pelarsats
För grundlig tömning av kondenserat
vatten i ett handfat, avlopp, ränna, etc.
Efter installationen töms
vattenbehållaren automatiskt.
Vattenbehållaren måste vara i maskinen.
Den installerade slangen måste vara
minst 50 cm till högst 1 meter från
golvnivån. Slangen får inte ligga i en
ögla. Korta av slangens längd vid behov.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
13.3 Sockel med låda
Tillbehörets namn: SKP11, STA9
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
Pelarsatsen kan endast användas mellan
tvättmaskiner och torktumlare som anges
i häftet. Se bifogat häfte.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
13.2 Avloppssats
Tillbehörets namn: PDSTP10,
E6WHPED2.
Finns att köpa hos närmaste
auktoriserade återförsäljare.
För att höja maskinen för att underlätta
vid iläggning och urtagning av tvätt.
Lådan kan användas för förvaring av
tvätt, t.ex.: handdukar,
rengöringsprodukter, etc.
Tillbehörets namn: DK11.
Läs noga igenom anvisningarna som
medföljer tillbehöret.
Finns hos din auktoriserade återförsäljare
(kan medfölja några typer av torktumlare)
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
42
www.aeg.com
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
*
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
43
136955040-A-152018
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising