Electrolux EW8HS259S User manual

Electrolux EW8HS259S User manual
EW8HS259S
BG
HR
Барабанна сушилня
Sušilica
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
2
33
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 8
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ.........................................................................10
6. OПЦИИ.............................................................................................................12
7. ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА........................................................................................14
8. НАСТРОЙКИ....................................................................................................16
9. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................18
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА........................................................................ 18
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 20
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 21
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................24
14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................26
15. КРАТКО РЪКОВОДСТВО............................................................................29
16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ НА ЕС
1369/2017.............................................................................................................31
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
БЪЛГАРСКИ
3
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
4
www.electrolux.com
•
•
•
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато вратичката е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационният отвор в основата не бива да
бъде покриван от килим или други постелки за под.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трявба да е захранван
чрез външно превключващо устройство като
таймер или да е свързан към ел. верига, която
постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Не превишавайте обема на максимално зареждане
от 9 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете праха или остатъците от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в сушилнята неизпрани дрехи.
Тъкани, които са били замърсени с вещества като
мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се изперат с гореща вода и
перилен препарат, преди да се изсушат в сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
ВНИМАНИЕ: Не спирайте сушенето в сушилнята
преди края на цикъла на сушене, освен ако няма
да извадите бързо всички дрехи и да ги прострете,
така че топлината да се разпръсне.
Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.
6
www.electrolux.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уредът вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата.
2.3 Използвайте
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
При парна обработка
пълнете резервоара само
с дестилирана вода. Не
използвайте чешмяна вода
или добавки! Това може да
причини повреда на уреда.
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, подходящи за
сушене в барабанната сушилня.
Следвайте инструкциите на етикета
на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка на уреда.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
•
•
Кондензираната вода от съда за
кондензна вода на уреда също
може да се ползва, ако първо е
преминала през филтър (напр.
филтър на кафе машина).
Използвайте само дестилирана
вода за програмите с парна
обработка!
При прекъсване на програмата с
цикъл на сушене или програмата с
парна обработка е възможно
прането и барабанът да са горещи.
Опасност от изгаряния! Бъдете
БЪЛГАРСКИ
•
внимателни при изваждане на
прането.
Отнасяйте се с внимание при
прекъсване на програмата с парна
обработка: Не отваряйте вратата
на уреда по време на фазата с
парна обработка. Горещата пара
може да причини изгаряния. На
дисплея се показва съобщение,
посочващо фазата с парна
обработка.
2.4 Вътрешно осветление
2.6 Компресор
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
LED лампичката е предназначена
за осветяване на барабана. Тази
лампа не може да се използва за
други осветителни цели.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
7
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
8
www.electrolux.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
11
3
4
5
6
7
8
10
9
Водосъдържател
Контролен панел
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Филтър
Табелка с данни
Отвори за въздушния поток
Капак на топлообменника
Капак на топлообменника
Регулируеми крачета
Филтър за рециркулация на водата
За по-лесно зареждане с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
2
3
4
5
6
7
12
1 Ключ за програмите и ключ за
RESET (нулиране)
2 Extra Anticrease (Против
намачкване) сензорен бутон
3 Dryness Level (Степени на сушене)
сензорен бутон
4 Дисплей
5 Time Dry (Час) сензорен бутон
11
10
9
8
6 Start/Pause (Старт / Пауза)
сензорен бутон
7 Delay Start (Отлагане) сензорен
бутон
8
Steam Level (Ниво на парата)
сензорен бутон
9 End Alert (Звънец) сензорен бутон
10 Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
сензорен бутон
БЪЛГАРСКИ
11 Extra Silent (Екстра тихо) сензорен
бутон
12 Бутон за вкл./изкл.
Натиснете сензорните
бутони с пръст в областта
със символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
4.1 Дисплей
Символ на дисплея
Описание на символите
опция за ниво на сушене: сухо за гладене,
сухо за прибиране, екстра
вкл. опция време на сушене
вкл. опция за отложен старт
индикатор: проверете топлообменника
индикатор: почистете филтъра
индикатор: източете контейнера за вода
вкл. защита за деца
грешен избор или ключът е на позиция
"Reset" (нулиране)
индикатор: фаза на сушене
индикатор: фаза на охлаждане
индикатор: фаза против намачкване
индикатор: фаза на парна обработка
,
,
опция за ниво на парата: минимално, уме‐
рено, максимално
9
10
www.electrolux.com
Символ на дисплея
Описание на символите
индикатор: напълнете контейнера с вода за
системата за парна обработка
индикатор: почистете филтъра на система‐
та за парна обработка
продължителността на програмата
,
,
удължаване на началната фаза против на‐
мачкване: +30 мин. +60 мин. +90 мин. +2 ч.)
,
избор на продължителност на сушене (10
мин. - 2 ч.)
-
избор на отложен старт (1 ч. – 20 ч.)
-
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програма
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Вид плат2)
9 кг
Цикъл за използване за суше‐
не на памучни дрехи с ниво на
сухота „памук за прибиране”, с /
максимално енергоспестяване.
9 кг
Цикълът е дефиниран за су‐
шене на всички видове памук,
готови за прибиране.
/
3,5 кг
Синтетични и смесени тъкани.
/
Mixed (Смесено)
3 кг
Памучни и синтетични тъкани.
Програма с ниска температу‐
ра. Деликатна програма с то‐
пъл въздух.
/
Bedlinen (Спално
бельо)
3 кг
Спално бельо, напр. единични
и двойни чаршафи, калъфки
за възглавници, плик за юрга‐
ни.
/
Duvet (Завивки)
3 кг
За сушене на единични или
двойни шалтета и възглавници
/
(с пера, пух или синтетичен
пълнеж).
1 кг
Леко сушене на изпрани на ръ‐
/
ка копринени тъкани.
Eco
3) Cotton (Памук)
Cotton (Памук)
Synthetics (Синтетика)
Silk (Коприна)
БЪЛГАРСКИ
Програма
Зарежда‐
не 1)
11
Свойства / Вид плат2)
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани
на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза‐
бавно дрехите, когато програмата свърши.
Wool (Вълна)
1 кг
Цикълът на сушене на вълнени тъкани с
тази машина е одобрен от компанията
Woolmark за сушене на вълнени дрехи,
обозначени с "ръчно пране", при условие
че дрехите се сушат съобразно с инструк‐
циите, предоставени от производителя на
тази перална машина. Вижте етикета от‐
носно други напътствия за пране. M1639
Символът Woolmark е знак за сертифици‐
ране в много държави.
Outdoor (На открито)
2 кг
За изсушаване на външни дре‐
хи, технически, спортни, во‐
доустойчиви и "дишащи" яке‐
та, двуслойни якета със сваля‐ /
ща се подплата или вътрешна
изолация. Подходящо за суше‐
не в барабанна сушилня.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) За знака на марката за тъкани вижте глава СЪВЕТИ И ИДЕИ: Подготовка на пране‐
то.
3) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стан‐
дартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Под‐
ходящ е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма
по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.
12
www.electrolux.com
5.1 Програми с пара
Програма
Cotton (Памук)
Synthetics (Син‐
тетика)
Refresh (Освежа‐
ване)
Зарежда‐
не 1)
Свойства
3 кг
Помага за отстраняване на гънките от памучни
дрехи. Преди парното действие влажните дрехи
автоматично се подсушават. Често след парна
програма не е необходимо да гладите дрехите.
В този случай дрехите трябва да се прострат
или сгънат.
1,5 кг
Помага за отстраняване на гънките от синтетич‐
ни дрехи. Преди парното действие влажните
дрехи автоматично се подсушават. Често след
парна програма не е необходимо да гладите
дрехите. В този случай дрехите трябва да се
прострат или сгънат.
1 кг
Само за сухи дрехи. Прилага се и за премахва‐
не на миризми. Дрехите стават меки и удобни.
Препоръчваме да извадите и прострете дрехите
веднага след края на програмата.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
6. OПЦИИ
6.1 Dryness Level (Степени на
сушене)
6.4 Reverse Plus (Обратен
ред Плюс)
Тази функция помага да се увеличи
сухотата на прането. Има 3 функции:
Увеличете честотата на обръщане на
барабана, за да намалите увиването и
оплитането на артикулите. За да се
увеличи еднородността на резултата
от изсушаването и да се намали
появяването на гънки. Препоръчва се
за големи или дълги елементи
(например чаршафи, панталони, дълги
рокли) "
•
Extra Dry (Много сухо)
•
Cupboard Dry (Сухо за
прибиране)
•
Iron Dry (Сухо за гладене)
6.2 Extra Anticrease (Против
намачкване)
Удължава фазата против намачкване
до 30,60, 90 мин. или 2 часа в края на
цикъла на сушене. Тази функция
намалява гънките. Прането може да
се извади по време на фазата против
намачкване.
6.3 Extra Silent (Екстра тихо)
Уредът работи при ниски нива на шум,
без това да се отразява на качеството
на изсушаване. Уредът работи бавно с
по-дълго време на цикъла.
6.5 End Alert (Звънец)
Звънецът издава звук при:
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
Можете да активирате
опцията End Alert (Звънец)
с всички програми.
БЪЛГАРСКИ
6.6 Time Dry (Час)
13
6.7 Time Dry (Час) на
програма Wool (Вълна)
Можете да зададете времетраенето
на програмата от най-малко 10 минути
до най-много 2 часа. Необходимото
времетраене е свързано с
количеството на пране в уреда.
Опция, подходяща за Wool (Вълна)
програма за коригиране на
окончателното ниво на сухота.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
6.8 Таблица с опции
Програми1)
Eco
Extra
Rever
Antic
se
Stea
Extra
rease
Plus
m
Silent
Time
(Обр Level
Dryness Level (Сте‐ (Про‐
(Ек‐
Dry
тив
атен (Ни‐
пени на сушене)
стра
(Час)
на‐
ред во на
тихо)
мачк‐
Плюс пара‐
ване)
)
та)
Cotton (Памук)
■
■
Cotton (Памук)
■
■
■
■
■
■
■
Synthetics (Синтети‐
ка)
■
■
■
■
■
■
■
Mixed (Смесено)
■
■
Bedlinen (Спално
бельо)
■
■
Duvet (Завивки)
■
Silk (Коприна)
■
■
■
Wool (Вълна)
Outdoor (На откри‐
то)
Cotton (Памук)
Synthetics (Синтети‐
ка)
■ 2)
■
■
■
■
■
14
www.electrolux.com
Програми1)
Extra
Rever
Antic
se
Stea
Extra
rease
Plus
m
Silent
Time
(Обр Level
Dryness Level (Сте‐ (Про‐
(Ек‐
Dry
тив
атен (Ни‐
пени на сушене)
стра
(Час)
на‐
ред во на
тихо)
мачк‐
Плюс пара‐
ване)
)
та)
Refresh (Освежава‐
не)
■
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Вижте глава ОПЦИИ: Сушене за време при програма за вълна
7. ФУНКЦИЯ ЗА ПАРА
Парата помага за премахването на
миризми като въздухът на открито.
Намалява или отстранява гънките.
Прави дрехите по-гъвкави.
Дрехите се гладят лесно след
програма с пара.
В края на парните програми
дрехите излизат с остатъчна
влажност, подходяща за гладене.
Ако дрехите няма да бъдат
изгладени незабавно, ги прострете,
за да изсъхнат докрай.
В началото приложете
ниско ниво на парата
заради разнообразните
видове тъкани. Лесно ще
свикнете да избирате
подходящото ниво на
пара.
7.1 Как да напълните
контейнера с вода за
системата за парна
обработка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
дестилирана или
деминерализирана вода.
Винаги, когато
контейнерът е празен, ще
свети индикаторът
и
няма да можете да
стартирате програмите с
пара.
БЪЛГАРСКИ
Първия път можете да
използвате водата в
бутилката.
Кондензираната вода е
подходяща и за системата
за парна обработка.
Кондензираната вода
трябва да се филтрира,
например с филтър за
кафе, за да премахнете
евентуалните малки
топчета мъх от дрехите.
Ако сушите със стандартни
програми и програми с
пара, контейнерът за вода
на системата за парна
обработка се пълни
автоматично.
За да напълните водния контейнер:
1. Включете уреда.
2. Задайте 1 от програмите с опция
за пара, за да проверите нивото на
водата.
3. Издърпайте контейнера за вода.
Дръжте го в хоризонтална позиция.
7.3
Акустичният сигнал прозвуачва, когато
контейнерът за вода на системата за
парна обработка е пълен.
5. Поставете контейнера за вода.
7.2
Steam Level (Ниво на
парата)
Тази опция задава необходимото ниво
на парата. То зависи от: вида, теглото
и обема на прането.
Има 3 възможни варианта:
минимално ниво
умерено ниво
максимално ниво
Steam Level (Ниво на парата) диаграма
Програми / видове
дрехи
Cotton (Памук)
Steam Level (Ниво на
парата)
/ ри‐
Зареждане 1)
минимално ниво
0,2 - 0,5 кг
умерено ниво
0,5 – 1 кг
максимално ниво
Cotton (Памук)
зи
15
4. Напълнете с вода, докато чуете
акустичния сигнал.
1 - 1,5 кг
минимално ниво
1 - 2 артикула
умерено ниво
3 - 4 артикула
максимално ниво
5 артикула
16
www.electrolux.com
Програми / видове
дрехи
Steam Level (Ниво на
парата)
Synthetics (Синтетика)
минимално ниво
0,2 - 0,5 кг
умерено ниво
0,5 – 1 кг
максимално ниво
Synthetics (Синтетика)
/ ризи
1 - 1,5 кг
минимално ниво
1 - 2 артикула
умерено ниво
3 - 4 артикула
максимално ниво
Refresh (Освежаване)
Зареждане 1)
5 артикула
минимално ниво
1 - 2 артикула
умерено ниво
3 - 4 артикула
максимално ниво
5 артикула
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
8. НАСТРОЙКИ
A
B
C
8.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Сензорните панели са
заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
I
H
G
F
E
D
A. Time Dry (Час) сензорен бутон
B. Start/Pause (Старт / Пауза)
сензорен бутон
C. Delay Start (Отлагане) сензорен
бутон
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Steam Level (Ниво на парата)
сензорен бутон
End Alert (Звънец) сензорен бутон
Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
сензорен бутон
Extra Silent (Екстра тихо) сензорен
бутон
Extra Anticrease (Против
намачкване) сензорен бутон
Dryness Level (Степени на сушене)
сензорен бутон
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте сензорния
панел (D) за няколко секунди.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне. Функцията
"Заключване за деца" не е
достъпна за 8 секунди
след включване на уреда.
БЪЛГАРСКИ
8.2 Регулиране на
оставащата влага
Всеки път, когато влизате
в режим „Регулиране на
оставащата влажност на
прането”, предходно
зададената степен на
оставаща влажност ще се
промени до следващата
стойност (напр. предходно
зададено
промени на
17
секунди и дисплеят ще се върне в
нормалния режим.
ще се
).
За да промените степента по
подразбиране на оставащата влага:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да активирате уреда.
2. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
3. Изчакайте приблизително 8
секунди.
4. Натиснете и задръжте бутони (G) и
(F) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сушене
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
5. Натиснете и задръжте бутоните
(G) и (F) отново, докато
индикаторът на правилното ниво
се включи.
Ако дисплеят се върне
в нормалния режим
(ще се показва времето
на избраната програма
от стъпка 2), докато
задавате степента на
оставащата влажност,
докоснете и задръжте
бутоните (G) и (F) още
веднъж, за да влезете
в режим „Регулиране
на оставащата
влажност на прането”
(предходно зададената
стойност на оставаща
влажност ще се
промени на
следващата стойност).
6. За да приемете избраната степен
на остатъчна влага, изчакайте 5
Dryness Level
(Степени на су‐
шене)
Символ на дис‐
плея
макси‐
мално сушене
пране
по-сухо
стандарт‐
но сухо пране
8.3 Индикатор на контейнера
за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (H) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
• Дисплеят показва "Изкл.". След
5 секунди дисплеят се връща
към нормалния режим.
• Дисплеят показва "Вкл.". След 5
секунди дисплеят се връща към
нормалния режим.
18
www.electrolux.com
9. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
програмата с парна обработка за
първи път (вижте главата за
„Функции за пара” - Как да
Транспортните болтове,
прикрепени към задната
част на барабан, се
отстранява автоматично
при първото активиране на
сушилнята. Възможно е да
чуете шум.
напълним контейнера за вода за
парната система”).
При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Започнете едночасова програма с
влажно пране.
Напълнете контейнера за водна
пара, преди да използвате
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
10.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да активирате уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате на дисплея,
когато бъде избрана
програмата за памук, е
свързано със зареждане от
5 кг и стандартни условия.
Реалното време за сушене
ще зависи от вида
зареждане (количество и
състав), температурата в
помещението и
влажността на прането
след фазата на
центрофугиране.
4. Натиснете сензорния бутон Start/
Pause (Старт / Пауза).
Програмата стартира.
10.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да забавите
старта на програма от
минимум 1 час до
максимум 20 часа.
БЪЛГАРСКИ
3. Натиснете сензорния бутон Start/
Pause (Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира.
10.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
Алтернативно:
1. Завъртете ключа за избиране на
позицията "Reset" (нулиране).
2. Изчакайте 1 секунда. На екрана се
появява
.
3. Задайте програмата.
10.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Дисплеят показва
•
•
Индикаторът
е включен.
Индикаторът филтър и резервоар
може да се включи.
• Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
Уредът продължава да работи с
фазата за защита от намачкване за
още приблизително 30 минути или
повече, ако опцията Extra Anticrease
(Против намачкване) е била зададена
(вижте глава Опция - Extra Anticrease
(Против намачкване) ).
Фазата против намачкване намалява
появяването на гънки.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за намаляване на
гънките. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
19
•
Дисплеят все още показва
•
•
Индикаторът
е изключен.
Индикаторът филтър и резервоар
ще остане да свети.
Start/Pause (Старт / Пауза) изгасва.
•
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
За да запазите
ефектите от
обработката с пара,
дрехите трябва да се
премахват една по
една по време на
фазата против
намачкване и веднага
да се прострат, за да
изсъхнат (за минимум
5-15 мин., в зависимост
от плата и избраното
ниво на парата).
Закопчайте копчетата и
сгънете дрехата, като
обърнете внимание на
маншетите и шевовете.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода,
когато програмата
приключи.
10.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
Времето е намалено на 30
секунди, ако ключът за
избиране сочи към
позиция "Reset"
(нулиране).
20
www.electrolux.com
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
11.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Обърнете наопаки дрехи с
вътрешен слой от памук.
Памучният слой трябва да гледа
навън.
Винаги задавайте подходяща
програма за типа пране.
Не поставяйте заедно светли и
тъмни дрехи.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
намалите намачкването.
Не надвишавайте максималното
количество, описано в главата
Програми, или показано на
дисплея.
Сушете само пране, подходящо за
барабанно сушене. Вижте етикета
върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Етикет
Съвети за функция за пара
• Не използвайте програми с пара за:
вълна, която не е подходящо да се
суши в барабанни сушилни, кожа,
текстил с големи метални, дървени
или пластмасови части, текстил с
ръждясали метални части, дрехи от
брезент или промазани дрехи.
• Сортирайте и сушете заедно
текстил с подобен размер, тегло,
материал и цвят.
• Не сушете нови цветни тъкани
заедно с дрехи със светъл цвят.
Цветовете могат да избледнеят
(проверете устойчивостта на
цветовете на незабележима зона от
влажния плат).
• Не използвайте комплекти за
химическо чистене в комбинация с
програми с парна обработка.
• Премахнете петната чрез изпиране
или с препарат за петна с локално
приложение преди да използвате
програма с пара.
• За най-добри резултати при сушене
обърнете двуслойните дрехи с
хастара навън (например при
анораци с памучна подплата
памучният слой трябва да е найвъншен).
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
БЪЛГАРСКИ
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
12.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете топчетата от гнездото на филтъра и уплътнителя.
Може да използвате прахосмукачка.
12.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
3.
4.
21
22
www.electrolux.com
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
12.3 Почистване на топлообменника
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
БЪЛГАРСКИ
23
9.
1
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте
програмите с пара без
филтъра на системата за
парна обработка или с
повреден или задръстен
филтър.
Ако на дисплея се показва символът
(почистете филтъра на системата
за парна обработка, трябва да
почистите филтъра.
За да почистите филтъра на
системата за парна обработка:
1. Издърпайте контейнера за вода.
Дръжте го в хоризонтална позиция.
E
R
3. Почистете филтъра с топла вода и
четка.
IL
T
12.4 Почистване на филтъра
на системата за парна
обработка
FILTER
F
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.
4. Поставете филтъра в гнездото за
филтъра.
5. Поставете контейнера за вода.
12.5 Как се източва вода от
контейнера на парната
система
Качеството на водата в
контейнера може да се
влоши.
Ако няма да използвате
уреда за дълъг период,
източете водата от
контейнера.
За да източите водата:
1. Отворете вратата.
2. Издърпайте филтъра.
24
www.electrolux.com
2. Отворете капака на кондензатора.
8. Затворете капака на кондензатора.
12.6 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
3. Завъртете завъртете лоста, за да
деблокирате капака на
кондензатора, и свалете капака на
кондензатора.
1
2
4. Отворете капачката на лявата
горна стена на отделението и
източете водата.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
12.7 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
12.8 Почистване на отворите
за въздушен поток
5. Затворете капачката.
6. Затворете капака на кондензатора.
7. Завъртете лоста, за да заключите
капака на кондензатора.
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в
контакта.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
25
Възможно решение
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че уредът е заземен.
Програмата с парна обработка не
стартира. Индикаторът на контейнера
за водна пара светва.
Напълнете водния контейнер.
След програма с парна обработка дре‐ Взимайте предвид състава на тъкани‐
хите не са достатъчно гладки.
те.
Задайте по-високо ниво на парата.
Заредете машината с по-малко дрехи
или само дрехи от един вид.
Извадете дрехите бързо и една по ед‐
на от уреда, възможно най-скоро след
стартирането на фазата против на‐
мачкване.
Закачете дрехите на закачалки, закоп‐
чайте копчетата и ги наредете.
Сменете формата на дрехите с някол‐
ко подплати, като ги изгладите веднага
щом бъдат извадени от машината.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се е закачи‐
ло между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Зареждането е твърде малко; увеличе‐
те зареждането или използвайте про‐
грамата Time Drying (Сушене за вре‐
ме).
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
26
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Су‐
шене за време) или Extra Dry (Много
сухо).2)
На екрана се появява
.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва код за грешка (пр.
E51).
Изключете и включете уреда. Старти‐
райте нова програма. Ако неизправ‐
ността се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някои места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
13.1 Ако резултатите от
сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Топлообменникът е запушен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
14. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (максимум 665 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1100 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
БЪЛГАРСКИ
27
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 l
Максимален обем на зареждане
9 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Сила на звука
65 dB
Обща консумирана мощност
1650 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергиея при стандарт‐ 2,27 kWh
на програма за памучни тъкани с пъл‐
но зареждане. 1)
Консумация на енергиея при стандарт‐ 1,12 kWh
на програма за памучни тъкани с ча‐
стично зареждане. 2)
Годишна консумация енергия3)
258,7 kWh
Ляво — в режим на абсорбиране на
мощността 4)
0,13 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността 4)
0,13 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима температура на околната
реда
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатани флуорирани парникови газове
Предназначение на газта
R407c
Тегло
0,430 кг
28
www.electrolux.com
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1774
1) Съгласно EN 61121. 9кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
2) Съгласно EN 61121. 4,5кг памучни тъкани, центрофугирани при 1000 об./мин.
3) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) № 392/2012).
4) With reference to EN 61121.
Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламента на
Европейската комисия 392/2012 директива за прилагане 2009/125/EC.
14.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене 1)
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия2)
Cotton (Памук) Eco 9 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
175 мин.
2,00 kWh
1000 об./ 60%
200 мин.
2,27 kWh
1400 об./ 50%
121 мин.
1,31 kWh
1000 об./ 60%
143 мин.
1,64 kWh
97 мин.
0,99 kWh
111 мин.
1,12 kWh
56 мин.
0,54 kWh
64 мин.
0,61 kWh
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Cotton (Памук) Eco 4,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
1000 об./ 60%
Synthetics (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
1) За частично натоварване времето за цикъл е по-кратко и уредът използва по-малко
енергия.
2) Неправилната температура на околната среда и/или лошо центрофугираното пране
може да удължи времето за цикъл и да увеличи консумацията на енергия.
БЪЛГАРСКИ
29
15. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
15.1 Всекидневна употреба
1
2
3
5
4
1. Натиснете бутона за Вкл./Изкл., за
да включите уреда.
2. Използвайте бутона за програми,
за да зададете програма.
3. Заедно с програмата, на която
може да зададете 1 или повече
специални опции. За активиране
или деактивиране на опция
докоснете съответния бутон.
4. За да стартирате програмата,
докоснете бутона Старт/Пауза.
5. Уредът стартира.
15.2 Почистване на филтъра
В края на всеки цикъл символът на
филтъра
се показва на дисплея и
Вие трябва да почистите филтъра.
15.3 Таблица на програмите
Програма
Eco
3) Cotton (Памук)
Cotton (Памук)
Synthetics (Синтетика)
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Вид плат2)
9 кг
Цикъл за използване за суше‐
не на памучни дрехи с ниво на
сухота „памук за прибиране”, с /
максимално енергоспестяване.
9 кг
Цикълът е дефиниран за су‐
шене на всички видове памук,
готови за прибиране.
/
3,5 кг
Синтетични и смесени тъкани.
/
30
www.electrolux.com
Програма
Зарежда‐
не 1)
Свойства / Вид плат2)
Mixed (Смесено)
3 кг
Памучни и синтетични тъкани.
Програма с ниска температу‐
ра. Деликатна програма с то‐
пъл въздух.
/
Bedlinen (Спално
бельо)
3 кг
Спално бельо, напр. единични
и двойни чаршафи, калъфки
за възглавници, плик за юрга‐
ни.
/
Duvet (Завивки)
3 кг
За сушене на единични или
двойни шалтета и възглавници
/
(с пера, пух или синтетичен
пълнеж).
1 кг
Леко сушене на изпрани на ръ‐
/
ка копринени тъкани.
1 кг
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани
на ръка вълнени тъкани. Отстранете неза‐
бавно дрехите, когато програмата свърши.
Символът Woolmark е знак за сертифици‐
ране в много държави.
2 кг
За изсушаване на външни дре‐
хи, технически, спортни, во‐
доустойчиви и "дишащи" яке‐
та, двуслойни якета със сваля‐ /
ща се подплата или вътрешна
изолация. Подходящо за суше‐
не в барабанна сушилня.
Silk (Коприна)
Wool (Вълна)
Outdoor (На открито)
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) За знака на марката за тъкани вижте глава СЪВЕТИ И ИДЕИ: Подготовка на пране‐
то.
3) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) ECO е "Стан‐
дартна програма за памук" съгласно Регламент на ЕС Комисията № 392/2012. Под‐
ходящ е за сушене на нормално мокро памучно пране и е най-ефективната програма
по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.
БЪЛГАРСКИ
31
Програми с пара
Програма
Cotton (Памук)
Synthetics (Син‐
тетика)
Refresh (Освежа‐
ване)
Зарежда‐
не 1)
Свойства
3 кг
Помага за отстраняване на гънките от памучни
дрехи. Преди парното действие влажните дрехи
автоматично се подсушават. Често след парна
програма не е необходимо да гладите дрехите.
В този случай дрехите трябва да се прострат
или сгънат.
1,5 кг
Помага за отстраняване на гънките от синтетич‐
ни дрехи. Преди парното действие влажните
дрехи автоматично се подсушават. Често след
парна програма не е необходимо да гладите
дрехите. В този случай дрехите трябва да се
прострат или сгънат.
1 кг
Само за сухи дрехи. Прилага се и за премахва‐
не на миризми. Дрехите стават меки и удобни.
Препоръчваме да извадите и прострете дрехите
веднага след края на програмата.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА ВЪВ ВРЪЗКА С
РЕГЛАМЕНТ НА ЕС 1369/2017
Информация за продукта
Запазена марка
Electrolux
Модел
EW8HS259S,
PNC916098352
Номинална вместимост в кг
9
Барабанна сушилня с отдушник или кондензатор
с отдушник
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия за година в kWh на година на
258,7
базата на 160 цикъла на сушене при стандартна про‐
грама за памук при пълно и частично зареждане и кон‐
сумация при режими, използващи по-малко енергия.
Действителната консумация на енергия на цикъл ще
зависи от начина на използване на уреда.
Автоматична барабанна сушилня или неавтоматична
барабанна сушилня
Автоматичен
Консумация на енергия на стандартната програма за
памук при пълно зареждане в kWh
2,27
32
www.electrolux.com
Консумация на енергия на стандартната програма за
памук при частично зареждане в kWh
1,12
Консумация на енергия на изключен режим във W
0,13
Консумация на енергия в режим неизключен във W
0,13
Времетраене на включения режим в минути
10
„Стандартната програма за памук”, използвана при
пълно и частично зареждане, е стандартната програма
за сушене, за която се отнася информацията на етике‐
та и листа; тази програма е подходяща за сушене на
нормално мокро памучно пране и е най-ефикасната
програма по отношение на консумация на енергия за
памук.
Претегленото времетраене на „стандартната програма 149
за памук при пълно и частично зареждане” в минути
Времетраене на програмата на „стандартната програ‐
ма за памук при пълно зареждане” в минути
200
Времетраене на програмата на „стандартната програ‐
ма за памук при частично зареждане” в минути
111
Клас на ефективност при кондензация по скалата от G
(най-малко ефективно) до A (най-ефективно)
B
Средна ефикасност на кондензация на стандартната
програма за памук при пълно зареждане в проценти
87
Средна ефикасност на кондензация на стандартната
87
програма за памук при частично зареждане в проценти
Претеглено времетраене на „стандартната програма
за памук при пълно и частично зареждане”
87
Сила на звука в dB
65
Вграден уред Д/Н
Не
Информацията, посочена в таблицата по-горе, е в съответствие с Регламента на
Европейската комисия 392/2012 директива за прилагане 2009/125/EC.
17. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
33
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 34
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 36
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 38
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................38
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................40
6. OPCIJE.............................................................................................................42
7. FUNKCIJA PARE............................................................................................. 43
8. POSTAVKE UREĐAJA.....................................................................................45
9. PRIJE PRVE UPOTREBE................................................................................ 47
10. SVAKODNEVNA UPORABA..........................................................................47
11. SAVJETI......................................................................................................... 48
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................49
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................53
14. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 54
15. BRZI VODIČ................................................................................................... 57
16. PRODUCT INFORMATION SHEET IN REFERENCE TO E.U. REGULATION
1369/2017.............................................................................................................59
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
34
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
HRVATSKI
35
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Nemojte prelaziti maksimalnu količinu punjenja od 9
kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
UPOZORENJE: Nemojte nikada zaustaviti sušilicu
prije završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih
odmah izvadite i prostrete tako da se toplina rasprši.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.
Pod na kojeg ćete uređaj postaviti
treba biti ravan, stabilan, otporan na
toplinu i čist.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
HRVATSKI
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima uređaja.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
UPOZORENJE!
Spremnik vode za tretman
parom napunite isključivo
destiliranom vodom.
Nemojte upotrebljavati vodu
iz slavine ili aditive! To može
uzrokovati oštećenje
uređaja.
•
•
•
•
Može se koristiti i kondenzirana voda
iz spremnika kondenzirane vode ovog
uređaja, ako se prije toga filtrira (npr.
filtrom za kavu).
Programe s parom upotrebljavajte
isključivo s destiliranom vodom!
Nakon što je ciklus sušenja ili
program s parom prekinut, rublje i
bubanj mogu biti vrući. Opasnost od
opekotina! Pazite prilikom vađenja
rublja.
Pazite prilikom prekida programa s
parom: Ne otvarajte vrata uređaja
tijekom parne faze. Vruća para može
prouzročiti opekline. Zaslon prikazuje
poruku koja označava parnu fazu.
37
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
LED svjetlo namijenjeno je osvjetljenu
bubnja. Ta lampa može se ponovno
koristiti za druge svrhe osvjetljenja.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
38
www.electrolux.com
•
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
3. OPIS PROIZVODA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
11
3
4
5
6
7
8
10
9
Isprazni sprem. Vode
Upravljačka ploča
Unutrašnje svjetlo
Vrata uređaja
Očisti filtre
Natpisna pločica
Otvori za zrak
Poklopac izmjenjivača topline
Pokrov izmjenjivača topline
Prilagodive nožice
Filtar recirkulacije vode
Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
7
12
1 Programator i prekidač za
PONIŠTAVANJE
2 Dodirna tipka Extra Anticrease
(Zaštita od gužvanja)
3 Dodirna tipka Dryness Level
(Sušenje)
11
10
9
8
4 Opis
5 Dodirna tipka Time Dry (Vremensko
sušenje)
6 Dodirna tipka Start/Pause (Start/
Pauza)
HRVATSKI
7 Dodirna tipka Delay Start (Odgoda)
8
Dodirna tipka Razina pare
9 Dodirna tipka End Alert (Zujalo)
10 Dodirna tipka Reverse Plus
(Okretanje PLUS)
11 Dodirna tipka Ekstra tiho
12 Tipka uklj./isklj.
Prstom pritisnite tipke na
dodir na dijelu sa simbolom
ili nazivom opcije. Kod
upravljanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Opis
Simbol na zaslonu
Opis simbola
opcija suhoće rublja: suho za glačanje, suho
za u ormar, super suho
uključena opcija vremena sušenja
opcija odgode početka je uključena
indikator: provjerite izmjenjivač topline
indikator: očistite filtar
indikator: ispraznite spremnik vode
roditeljska zaštita uključena
krivi odabir, ili je tipka za odabir u položaju
"Reset"
indikator: faza sušenja
indikator: faza hlađenja
indikator: faza zaštite sprječavanja pojave na‐
bora
indikator: faza parne akcije
,
,
opcija razine pare: minimalno, umjereno,
maksimalno
indikator: napunite spremnik vode parnog su‐
stava
39
40
www.electrolux.com
Simbol na zaslonu
Opis simbola
indikator: očistite filtar parnog sustava
trajanje programa
,
,
produženje faze sprječavanja pojave nabora:
+30min, +60min, +90min, +2h)
,
odabir vremena sušenja (10 min - 2 h)
-
odabir odgode početka (1h-20 h)
-
5. TABLICA PROGRAMA
Program
Eco
3) Cotton (Pamuk)
Cotton (Pamuk)
Synthetic (Sintetika)
Količina 1)
Značajke / Vrsta tkanine2)
9 kg
Ciklus koji se treba koristiti za
sušenje pamuka sa suhoćom za
/
spremanje u ormar, s
maksimalnom uštedom energije.
9 kg
Ciklus definiran za sve vrste
pamuka spremnog za spremanje /
(suho za u ormar).
3,5 kg
Sintetika i miješane tkanine.
/
Mixed (Brzo miješano)
3kg
Pamučne i sintetičke tkanine.
Niskotemperaturni program.
Osjetljivi program s toplim
zrakom.
/
Bedlinen (Posteljina)
3 kg
Posteljina (poput jednostrukih i
dvostrukih plahti, navlaka za
jastuke, navlaka za poplune.
/
Duvet (Popluni)
3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
/
1 kg
Svila / žensko donje rublje,
nježno.
/
Silk (Svila)
HRVATSKI
Program
Količina 1)
41
Značajke / Vrsta tkanine2)
Vunene tkanine Nježno sušenje ručno perivih
vunenih predmeta. Predmete izvadite odmah
nakon završetka programa.
1 kg
Wool (Vuna)
Ciklus sušenja vune na ovom uređaju odo‐
brila je tvrtka Woolmark za sušenje proizvoda
od vune s oznakom "ručno pranje" uz uvjet da
je rublje osušeno u skladu s uputama proizvo‐
đača ovog uređaja. Pridržavaje se drugih
uputa o njezi s etikete odjeće. M1639
Woolmark simbol je oznaka certifikata u mno‐
gim zemljama.
2 kg
Outdoor
Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske tkanine, vodoot‐
porne i dišuće jakne, nepropus‐
/
ne jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno
za sušenje u sušilici.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Za značenje oznaka na tkanini, pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE: Priprema
rublja.
3) Program
Cotton (Pamuk) Cupboard Dry (Suho za ormar) ECO je "Standardni pro‐
gram za pamuk" u skladu s regulativom EU Komisije br. 392/2012. Prikladan je za sušenje
normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u vezi potrošnje energije za
sušenje mokrog pamučnog rublja.
5.1 Programi s parom
Program
Cotton (Pamuk)
Količina 1)
Svojstva
3 kg
Pomaže u uklanjanju nabora s pamučne odjeće.
Prije parne akcije, mokra odjeća automatski se suši.
Odjeću nakon parnog programa često nije potrebno
glačati- U tom slučaju odjeću je potrebno objesiti na
vježalicu ili preklopljenu.
42
www.electrolux.com
Program
Synthetic (Sinte‐
tika)
Refresh
(Osvježavanje)
Količina 1)
Svojstva
1,5 kg
Pomaže u uklanjanju nabora sa sintetičke odjeće.
Prije parne akcije, mokra odjeća automatski se suši.
Odjeću nakon parnog programa često nije potrebno
glačati- U tom slučaju odjeću je potrebno objesiti na
vježalicu ili preklopljenu.
1 kg
Samo za suho rublje. Također je pogodno za
uklanjanje mirisa. Odjeća će postati meka i udobna.
Preporučujemo vađenje i vješanje odjeće odmah
nakon završetka programa.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
6. OPCIJE
6.1 Dryness Level (Sušenje)
6.5 End Alert (Zujalo)
Ta funkcija pomaže u povećanju suhoće
rublja. Postoje 3 opcije:
Zujalo se oglašava:
•
Extra Dry (Ekstra suho)
•
Cupboard Dry (Suho za ormar)
•
Iron Dry (Suho za glačanje)
6.2 Extra Anticrease (Zaštita od
gužvanja)
Produžuje fazu sprječavanja pojave
nabora za 30, 60, 90 minuta ili 2 sata na
kraju ciklusa sušenja. Ta funkcija
smanjuje pojavu nabora. Rublje se
tijekom faze sprječavanja pojave nabora
može izvaditi.
6.3 Ekstra tiho
Uređaj radi s niskom razinom buke bez
utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj
polako radi, s dužim trajanjem ciklusa.
6.4 Reverse Plus (Okretanje
PLUS)
Povećava frekvenciju okretanja bubnja
unatrag za smanjenje uvrtanja i
zaplitanja rublja. Za povećanje
jednoličnosti rezultata sušenja i pomoć u
smanjenju pojave nabora. Preporučeno
za velike ili dugačke predmete (npr.
plahte, hlače, duge haljine)"
•
•
na kraju ciklusa
na početku i kraju faze sprječavanja
pojave nabora
• prilikom prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
Opciju End Alert (Zujalo)
možete aktivirati sa svim
programima.
6.6 Time Dry (Vremensko
sušenje)
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Potrebno trajanje
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.7 Time Dry (Vremensko
sušenje) uklj Wool (Vuna)
program
Opcija prikladna za program Wool
(Vuna), za podešavanje razine suhoćel.
HRVATSKI
43
6.8 Tablica opcija
Programi1)
Eco
Dryness Level
(Sušenje)
Cotton (Pamuk)
■
Extra
Re‐
Time
Anti‐
verse
Dry
crea‐
Plus
(Vre
se
Ekstr
(Okre Razi‐ mens
(Zašti a tiho
na
tanje
ko
ta od
PLUS pare suše
gužv
)
nje)
anja)
■
Cotton (Pamuk)
■
■
■
■
■
■
■
Synthetic (Sintetika)
■
■
■
■
■
■
■
Mixed (Brzo
miješano)
■
■
Bedlinen (Posteljina)
■
■
Duvet (Popluni)
■
Silk (Svila)
■
■
■
■ 2)
Wool (Vuna)
Outdoor
■
Cotton (Pamuk)
Synthetic (Sintetika)
Refresh
(Osvježavanje)
■
■
■
■
■
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Kako biste ih aktivirali odnosno
deaktivirali, pritisnite odgovarajuću tipku na dodir.
2) Pogledajte poglavlje OPCIJE: Vremensko sušenje na programu za vunu
7. FUNKCIJA PARE
Para pomaže u uklanjanju mirisa, poput
mirisa vanjskog zraka.
Smanjuje ili uklanja nabode. Čini dijelove
odjeće fleksibilnijima.
Odjeću je nakon parnog programa lakše
glačati.
Na kraju parnih ciklusa, odjeća izlazi s
preostalom vlažnošću prikladnom za
glačanje.
Ako se odjeća ne glača odmah,
objesite je dok se potpuno ne osuši.
44
www.electrolux.com
Na početku, zbog mnogo
vrsta tkanina, radite s malom
razinom pare. Lako ćete
dobiti iskustvo koje vam
pomaže koristiti dovoljnu
razinu pare.
3. Izvadite spremnik za vodu. Držite ga
u vodoravnom položaju.
7.1 Kako napuniti spremnik
vode sustava pare
OPREZ!
Koristite samo destiliranu ili
demineraliziranu vodu.
Kad god je spremnik prazan,
4. Napunite vodu dok ne čujete zvučni
signal-
indikator
je uključen i ne
možete pokrenuti programe
s parom.
Prvi put možete koristiti vodu
iz boce.
Kondenzirana voda također
je prikladna za parni sustav.
Prvo filtrirajte kondenzat,
npr. filtrom za kavu, kako
biste uklonili male dlačice.
Ako sušite sa standardnim i
parnim programima,
spremnik vode za sustav
pare automatski se puni.
Punjenje spremnika vode:
Zvučni signal oglašava se kad je spremn
ik vode sustava pare napunjen.
5. Stavite spremnik za vodu.
Postoje 3 moguća odabira:
1. Uključite uređaj.
2. Postavite jedan od programa s
opcijom pare kako biste provjerili
razinu vode.
7.3
Razina pare
7.2
Ta opcija je za postavljanje potrebne
razine pare. Ovisi o: vrsti, masi i
volumenu rublja.
minimalna razina
srednja razina
maksimalna razina
Razina pare tablica
Programi /vrste odjeće
Cotton (Pamuk)
Razina pare
minimalna razina
0,2 - 0,5 kg
srednja razina
0,5 - 1 kg
maksimalna razina
Cotton (Pamuk)
majice
/
Količina 1)
1 - 1,5 kg
minimalna razina
1- 2 komada
srednja razina
3- 4 komada
maksimalna razina
5 komada
HRVATSKI
Programi /vrste odjeće
Razina pare
Synthetic (Sintetika)
Synthetic (Sintetika)
/ majice
0,2 - 0,5 kg
srednja razina
0,5 - 1 kg
1 - 1,5 kg
minimalna razina
1- 2 komada
srednja razina
3- 4 komada
maksimalna razina
Refresh (Osvježavanje)
Količina 1)
minimalna razina
maksimalna razina
5 komada
minimalna razina
1- 2 komada
srednja razina
3- 4 komada
maksimalna razina
45
5 komada
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
8. POSTAVKE UREĐAJA
A
B
C
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
I
H
G
F
E
D
A. Dodirna tipka Time Dry (Vremensko
sušenje)
B. Dodirna tipka Start/Pause (Start/
Pauza)
C. Dodirna tipka Delay Start (Odgoda)
D.
Dodirna tipka Razina pare
E. Dodirna tipka End Alert (Zujalo)
F. Dodirna tipka Reverse Plus
(Okretanje PLUS)
G. Dodirna tipka Ekstra tiho
H. Dodirna tipka Extra Anticrease
(Zaštita od gužvanja)
I. Dodirna tipka Dryness Level
(Sušenje)
8.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Dodirne
tipke su zaključane.
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite i nekoliko sekundi držite
pritisnutu tipku D.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste
dodirne tipke sve dok se
indikator roditeljske zaštite
ne isključi. Funkcija
roditeljske zaštite nije
dostupna 8 sekundi nakon
isključenja uređaja.
46
www.electrolux.com
8.2 Podešavanje preostale
vlage
Svaki put kada uđete u način
rada "Podešavanje preostale
vlage rublja", prethodno
postavljena razina preostale
vlage mijenja se na sljedeću
vrijednost (npr. prethodno
postavljena
će se
promijeniti u
).
Da biste promijenili zadani stupanj
preostale vlage:
1. Pritisnite tipku za uključenje/
isključenje da aktivirate aparat.
2. Pomoću gumba za programe
postavite neki program.
3. Pričekajte približno 8 sekundi.
4. Pritisnite i zadržite tipke (G) i (F)
istodobno.
Pale se sljedeći indikatori:
•
maksimalna suhoća
•
više suho rublje
•
standardno suho rublje
5. Pritisnite i zadržite tipke (G) i (F)
ponovno dok se ne upali indikator
odgovarajuće razine.
Ako se zaslon vrati u
normalan način rad
(prikazat će se vrijeme
odabranog programa iz
koraka 2), dok se
podešava stupanj
preostale vlage, pritisnite
i držite tipke (G) i (F) još
jednom i uđite u način
rada "Podešavanje
preostale vlage rublja"
(prethodno postavljena
razina preostale vlage
mijenja se na sljedeću
vrijednost).
6. Da biste prihvatili odabrani stupanj
preostale vlage, pričekajte 5 sekundi
i zaslon se vraća u normalni način
rada.
Dryness Level
(Szárazság)
Simbol na zaslonu
maksimalna suho‐
ća
rublje
više suho
standard‐
no suho rublje
8.3 Indikator spremnika vode
Osnovna postavka spremnika za vodu je
"uključeno". Uključuje se kada program
završi ili kada je potrebno isprazniti
spremnik za vodu.
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite dodirne
tipke (H) i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
• Na zaslonu se prikazuje
„Off“ (Isklj.) Nakon 5s zaslon se
vraća u normalni način rada.
• Na zaslonu se prikazuje
„On“ (Uklj.) Nakon 5s zaslon se
vraća u normalni način rada.
HRVATSKI
47
9. PRIJE PRVE UPOTREBE
(pogledajte poglavlje "Parna funkcije Kako napuniti spremnik vode parnog
sustava").
Pakiranje stražnjeg bubnja
automatski se uklanja kad se
sušilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.
Na početku ciklusa sušenja
(3-5 min.) razina zvuka
može biti malo povišena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.
Prije prve upotrebe uređaja:
•
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite program trajanja 1 sata s
vlažnim rubljem.
Napunite spremnik vode za paru prije
prve uporabe parnog programa
10. SVAKODNEVNA UPORABA
10.1 Pokretanje programa bez
odlaganja
1. Priprema rublja i punjenje aparata.
OPREZ!
Provjerite da nakon
zatvaranja vrata rublje
nije ostalo između vrata i
gumene brtve.
2. Pritisnite tipku za uključenje/
isključenje da aktivirate aparat.
3. Postavite tačan program i opcije za
vrstu punjenja.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
Vrijeme sušenja koje vidite
na zaslonu kad je odabran
program za pamuk odgovara
punjenju od 5 kg i
standardnim uvjetima.
Stvarno vrijeme sušenja
ovisi o vrsti punjenja
(količina i sastav),
temperaturi prostorije i
vlažnosti vašeg rublja nakon
faze centrifugalnog sušenja.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Program se pokreće.
10.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno 1
sata do maksimalno 20
sati.
3. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pause
(Start/Pauza).
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Po dovršetku odbrojavanja pokreće se
program.
10.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
Alternativno:
1. Okrenite tipku za odabir u položaj
"Reset".
2. Pričekajte 1 sekundu. Na zaslonu se
prikazuje
3. Postavite program.
.
10.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
48
www.electrolux.com
•
Na zaslonu se prikazuje
•
•
Uključen je indikator .
Indikatori Filtar i Spremnik mogu se
uključiti.
• Uključen je indikator Start/Pause
(Start/Pauza).
Uređaj nastavlja raditi s fazom
sprječavanja pojave nabora otprilike 30
minuta ili više ako je postavljena opcija
Extra Anticrease (Zaštita od gužvanja)
(pogledajte poglavlje Opcija - Extra
Anticrease (Zaštita od gužvanja) ).
Faza sprječavanja pojave nabora
smanjuje pojavu nabora.
Kako bi zadržali učinak
parnog tretmana, rublje
mora biti izvađeno
komad po komad tijekom
faze protiv gužvanja i
odmah obješeno na
vješalice kako bi se
osušilo (najmanje 5-15
minuta, ovisno o tkanini i
odabranoj razini pare).
Zakopčajte dugmad i
složite rublje, naročito
pazeći na manžete i
rubove.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze sprječavanja pojave nabora. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza sprječavanja pojave nabora
završena:
•
Na zaslonu se još uvijek pokazuje
•
•
Isključen je indikator .
Indikatori Filtar i Spremnik ostaju
uključeni.
Indikator Start/Pause (Start/Pauza) se
isključuje.
•
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za
vodu.
10.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
Ako je tipka za odabir
okrenuta u položaj "Reset",
vrijeme se smanjuje na 30
sekundi.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
11. SAVJETI
11.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite zatvarače na rublju.
Zatvorite zatvarače i poklopce
posteljine.
Ne sušite kravate ili trake odvojeno.
Zavežite ih prije početka programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Odjevne predmete s unutarnjim
pamučnim slojem okrenite naopako.
Pamučni sloj mora biti okrenut prema
van.
Uvijek postavite odgovarajući program
ovisno o vrsti rublja.
Ne stavljajte svijetle i tamne boje
zajedno.
•
Koristite odgovarajući program za
pamučne tkanine, jersey i pletene
tkanine kako ne bi došlo do
skupljanja.
• Ne prelazite maksimalno punjenje
navedeno u poglavlju programa ili
prikazano na zaslonu.
• Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etikete o tkanini na
predmetima.
• Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.
Savjeti za parnu funkciju
• Ne koristite parne programe za: vunu
koja nije prikladna za sušenje u
HRVATSKI
•
•
•
sušilicama, kožu, tkanine s velikim
metalnim, drvenim ili plastičnim
dijelovima, tkanine s metalnim
dijelovima koji hrđaju, kabanice ili
pamučno rublje prevučeno voskom.
Sortirajte i zajedno sušite tkanine
jednake veličine, mase, materijala i
boje.
Nemojte sušiti nove, obojene tkanine
s rubljem svijetlih boja. Boje mogu
izblijediti (provjerite postojanost boja
tkanine kada su vlažne u neznatnom
području).
Nemojte koristiti komplete za kemijsko
čišćenje zajedno sa parnim
programima.
Etiketa tkanine
•
•
Opis
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperatu‐
rama.
Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj tempera‐
turi.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
12.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
49
Prije uprabe parnog programa, mrlje
uklonite pranjem ili uporabom
lokaliziranih sredstava za uklanjanje
mrlja.
Za najbolje rezultate sušenja,
predmete od dvoslojnog materijala
preokrenite na drugu stranu (npr. na
jaknama koje imaju pamučnu
podstavu, pamučni sloj mora biti
izvana).
50
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) Po potrebi uklonite dlačice iz utičnice i brtve filtra. Možete upotrijebiti usisavač.
12.2 Pražnjenje spremnika vode
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
12.3 Čišćenje izmjenjivača topline
1.
2.
2
1
HRVATSKI
3.
51
4.
1
2
5.
6.
7.
8.
9.
1
2
OPREZ!
Ne dodirujte metalnu
površinu golim rukama.
Opasnost od ozljede. Nosite
zaštitne rukavice. Pažljivo
očistite kako biste izbjegli
oštećenje metalne površine.
12.4 Čišćenje filtra parnog
sustava
OPREZ!
Ne koristite parne programe
bez filtra sustava pare ili s
oštećenim ili blokiranim
filtrom.
Ako je na zaslonu prikazan simbol
(očistite filtar sustava pare, morate očistiti
filtar.
Čišćenje filtra parnog sustava:
1. Izvadite spremnik za vodu. Držite ga
u vodoravnom položaju.
www.electrolux.com
1
2
2. Izvadite filtar.
FILTER
4. Otvorite poklopac na gornjoj desnoj
strani odjeljka i ispraznite vodu.
E
R
3. Očistite filtar toplom vodom i četkom.
F
IL
T
52
4. Filtar umetnite u ležište.
5. Stavite spremnik za vodu.
12.5 Kako isprazniti vodu iz
sustava generatora pare
Kvaliteta vode u spremniku
može se smanjiti.
Ako uređaj nećete koristiti
duže vrijeme, ispraznite
vodu iz spremnika.
Za izbacivanje vode:
1. Otvorite vrata.
2. Otvorite poklopac kondenzatora.
5. Zatvorite poklopac.
6. Zatvorite poklopac kondenzatora.
7. Okrenite polugu za zaključavanje
poklopca kondenzatora.
8. Zatvorite poklopac kondenzatora.
12.6 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
3. Okrenite polugu kako biste otključali
poklopac kondenzatora i spustite
poklopac kondenzatora.
12.7 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
HRVATSKI
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
OPREZ!
Ne koristite sredstva za
čišćenje namještaja ili
sredstva za čišćenje koja
mogu uzrokovati rđu.
53
12.8 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Uređaj ne možete uključiti.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u ormariću (kućna in‐
stalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza).
Provjerite jesi li vrata uređaja zatvorena.
Parni program ne započinje s radom. In‐
dikator spremnika vode za paru počinje
svijetliti.
Napunite spremnik vode.
Nakon parnog programa rublje nije do‐
voljno izravnato.
Pogledajte sastav tkanine.
Postavite višu razinu pare.
Napunite uređaj s manje rublja ili samo s
međusobno sličnim rubljem.
Nakon početka faze protiv gužvanja što
je prije moguće izvadite rublje komad po
komad iz uređaja.
Objesite rublje na vješalice, zakopčajte
gumbe i složite rublje.
Nakon vađenja iz uređaja glačanjem vra‐
tite oblik višeslojnog rublja.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se tijekom rada zaustavlja.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) za
ponovno pokretanje programa.
Punjenje je premalo, povećajte punjenje
ili koristite program Time Drying (Vrijeme
sušenja)
54
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Vrijeme ciklusa je predugačko ili rezultat
sušenja nije zadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Pazite da je temperatura prostorije više
od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna
temperatura prostorije kreće se u raspo‐
nu od 19 °C do 24 °C.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra Dry (Ekstra suho) .2)
Na zaslonu se prikazuje
.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Na zaslonu se prikazuje šifra alarma (npr. Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
E51).
program. Ako i dalje dolazi do kvara, ob‐
ratite se servisnom centru.
1) Nakon najviše 5 sati, program se automatski završava.
2) Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. po‐
steljina).
13.1 Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Izmjenjivač topline je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti (za bolju postavku
pogledajte poglavlje "Postavke -
podešavanje preostale razine vlage u
rublju").
• Prorezi za protok zraka su začepljeni.
• Temperatura prostorije preniska je ili
previsoka (optimalna temperatura
prostorije kreće se u rasponu od 19
°C do 24 °C)
14. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 665
mm)
Maks. dubina s otvorenim vratima
uređaja
1100 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
HRVATSKI
Maksimalni volumen punjenja
9 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Jačina zvuka
65 dB
Ukupna snaga
1650 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
55
Potrošnja energije standardnog programa 2,27 kWh
za pamuk s cijelim punjenjem. 1)
Potrošnja energije standardnog programa 1,12 kWh
za pamuk s djelomičnim punjenjem. 2)
Godišnja potrošnja energije 3)
258,7 kWh
Potrošnja uređaja ostavljenog
uključenog 4)
0,13 W
Potrošnja isključenog uređaja 4)
0,13 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage
IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene
Oznaka plina
R407c
Masa
0,430 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)
1774
1) Prema EN 61121. 9kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Prema EN 61121. 4,5kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
3) Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja sa standard‐
nim programom za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife za
potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja
(REGULACIJA (EU) br. 392/2012).
4) U odnosu na EN 61121
Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 392/2012 za primjenu
direktive 2009/125/EZ.
56
www.electrolux.com
14.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja1)
Potrošnj
a2)
Cotton (Pamuk) Eco 9 kg
Cupboard Dry (Suho
1400 o/min / 50%
za ormar)
175 min.
2,00 kWh
1000 o/min / 60%
200 min.
2,27 kWh
1400 o/min / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 o/min / 60%
143 min.
1,64 kWh
97 min.
0,99 kWh
111 min.
1,12 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Cotton (Pamuk) Eco 4,5 kg
Cupboard Dry (Suho
1400 o/min / 50%
za ormar)
1000 o/min / 60%
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Cupboard Dry (Suho
1200 o/min / 40%
za ormar)
800 o/min / 50%
1) Za djelomična punjenja, vrijeme ciklusa je kraće i uređaj troši manje energije.
2) Neodgovarajuća temperatura okoline i/ili slabo centrifugirano rublje mogu produžiti
vrijeme ciklusa i povećati potrošnju energije.
HRVATSKI
15. BRZI VODIČ
15.1 Svakodnevna uporaba
1
2
3
5
4
1. Pritisnite tipku Uklj.&Isklj. kako biste
uključili uređaj.
2. Program odaberite uz pomoć
programatora.
3. Zajedno s programom možete
postaviti 1 ili više posebnih opcija. Za
uključenje ili isključenje opcije,
dotaknite odgovarajuću tipku.
4. Za uključenje programa, dotaknite
tipku Start/Pause (Start/Pauza).
5. Uređaj započinje s radom.
15.2 Čišćenje filtra
Na kraju svakog ciklusa uključuje se
simbol filtra
očistiti filtar.
na zaslonu i morate
15.3 Tablica programa
Program
Eco
3) Cotton (Pamuk)
Cotton (Pamuk)
Synthetic (Sintetika)
Količina 1)
Značajke / Vrsta tkanine2)
9 kg
Ciklus koji se treba koristiti za
sušenje pamuka sa suhoćom za
/
spremanje u ormar, s
maksimalnom uštedom energije.
9 kg
Ciklus definiran za sve vrste
pamuka spremnog za spremanje /
(suho za u ormar).
3,5 kg
Sintetika i miješane tkanine.
/
57
58
www.electrolux.com
Količina 1)
Program
Značajke / Vrsta tkanine2)
Mixed (Brzo miješano)
3kg
Pamučne i sintetičke tkanine.
Niskotemperaturni program.
Osjetljivi program s toplim
zrakom.
Bedlinen (Posteljina)
3 kg
Posteljina (poput jednostrukih i
dvostrukih plahti, navlaka za
jastuke, navlaka za poplune.
/
Duvet (Popluni)
3 kg
Jednostruki ili dvostruki popluni i
jastuci (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
/
1 kg
Svila / žensko donje rublje,
nježno.
/
1 kg
Vunene tkanine Nježno sušenje ručno perivih
vunenih predmeta. Predmete izvadite odmah
nakon završetka programa.
Woolmark simbol je oznaka certifikata u mno‐
gim zemljama.
2 kg
Odjeća za boravak u prirodi, teh‐
ničke, sportske tkanine, vodoot‐
porne i dišuće jakne, nepropus‐
/
ne jakne s odvojivim flisom ili
unutarnjom izolacijom. Prikladno
za sušenje u sušilici.
Silk (Svila)
Wool (Vuna)
Outdoor
/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Za značenje oznaka na tkanini, pogledajte poglavlje SAVJETI I PREPORUKE: Priprema
rublja.
3) Program
Cotton (Pamuk) Cupboard Dry (Suho za ormar) ECO je "Standardni pro‐
gram za pamuk" u skladu s regulativom EU Komisije br. 392/2012. Prikladan je za sušenje
normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u vezi potrošnje energije za
sušenje mokrog pamučnog rublja.
Programi s parom
Program
Cotton (Pamuk)
Synthetic (Sinte‐
tika)
Količina 1)
Svojstva
3 kg
Pomaže u uklanjanju nabora s pamučne odjeće.
Prije parne akcije, mokra odjeća automatski se suši.
Odjeću nakon parnog programa često nije potrebno
glačati- U tom slučaju odjeću je potrebno objesiti na
vježalicu ili preklopljenu.
1,5 kg
Pomaže u uklanjanju nabora sa sintetičke odjeće.
Prije parne akcije, mokra odjeća automatski se suši.
Odjeću nakon parnog programa često nije potrebno
glačati- U tom slučaju odjeću je potrebno objesiti na
vježalicu ili preklopljenu.
HRVATSKI
Program
Refresh
(Osvježavanje)
59
Količina 1)
Svojstva
1 kg
Samo za suho rublje. Također je pogodno za
uklanjanje mirisa. Odjeća će postati meka i udobna.
Preporučujemo vađenje i vješanje odjeće odmah
nakon završetka programa.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
16. PRODUCT INFORMATION SHEET IN REFERENCE
TO E.U. REGULATION 1369/2017
Product Information Sheet
Zaštitni znak
Electrolux
Model
EW8HS259S,
PNC916098352
Pročitajte kapacitet u kg
9
Zračno ventilirana ili kondenzacijska cijevna sušilica
Očisti konden.
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Godišnja potrošnja struje u kWh izračunata na temelju 160 258,7
ciklusa sušenja sa standardnim programom za pamuk pri
punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife
za potrošnju električne energije. Stvarna potrošnja
energije po ciklusu ovisiti će o načinu uporabe uređaja.
Automatska sušilica ili ne-automatska sušilica
Automatsko
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk i pri
punom opterećenju, u kWh.
2,27
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk i pri
djelomičnom opterećenju, u kWh.
1,12
Potrošnja energije u stanju isključenosti, u W
0,13
Potrošnja energije kad je uređaj ostavljen uključen, u W
0,13
Trajanje načina rada "ostavljeno uključeno" u minutama
10
"Standardni program za pamuk" korišten pri punom ili
djelomičnom opterećenju standardni je program sušenja
na koji se odnose informacije na naljepnici i na oznakama,
prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja
i najučinkovitiji je program za pamuk što se tiče potrošnje
energije.
Izmjereno vrijeme trajanja "standardnog programa za
149
pamuk" pri punom i djelomičnom opterećenju, u minutama
Trajanje "standardnog programa za pamuk" i pri punom
opterećenju, u minutama.
200
60
www.electrolux.com
Trajanje "standardnog programa za pamuk" i pri djelomič‐
nom opterećenju, u minutama.
111
Klasa učinkovitosti kondenzacije na ljestvici od G
(najmanje učinkovito) do A (najučinkovitije)
B
Prosječna učinkovitost kondenzacije standardnog pro‐
grama za pamuk pri punom opterećenju, kao postotak
87
Prosječna učinkovitost kondenzacije standardnog pro‐
grama za pamuk pri djelomičnom opterećenju, kao posto‐
tak
87
Izmjerena učinkovitost kondenzacije za "standaredni pro‐
gram za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju"
87
Razina zvuka u dB
65
Ugradbeni uređaj D/N
ne
Podaci navedeni u gornjoj tablici u skladu su s odredbom komisije EU 392/2012 za primjenu
direktive 2009/125/EZ.
17. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
61
62
www.electrolux.com
HRVATSKI
63
136957491-A-312018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement