Electrolux EDH3488GDE User manual

Electrolux EDH3488GDE User manual
EDH3488GDE
BG
HR
HU
Барабанна сушилня
Sušilica
Szárítógép
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Használati útmutató
2
25
45
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................12
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 14
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................16
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 17
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 18
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................21
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................22
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 8 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
6
www.electrolux.com
•
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Спазвайте инструкцията за монтаж,
приложена с уреда.
Винаги внимавайте когато местите
уреда, защото е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Електрическа връзка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
•
•
•
•
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
БЪЛГАРСКИ
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
•
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
2.4 Вградена лампичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
•
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.5 Грижи и почистване
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Водосъдържател
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Time (Час)
4
панел Delay (Отлагане)
5
панел Anti-crease (Против
намачкване)
6
панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
7
панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
8 Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
9 Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
9
8
7
10 MyFavourite панел
11 Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
панел
12 Dryness (Степени на сушене)
панел
13 Бутон за Вкл./Изкл.
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
БЪЛГАРСКИ
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Ниво на сушене
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Ниво на изсушаване:
(Много сухо),
Cotton (Памук)
Mixed (Бърза
програма за смесе‐
но пране)
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Тип зареждане
за прибиране+),
Extra Dry
Cupboard Dry+ (Сухо
Cupboard Dry
(Сухо за прибиране)2)3),
(Сухо за гладене)3)
8кг/
Iron Dry
Памучни и синтетични тъкани. Програ‐
ма с ниска температура. Деликатна
3кг/
програма с топъл въздух.
9
10
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Synthetic (Синте‐ (Много сухо),
тика)
прибиране)3),
дене)
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Extra Dry
Cupboard Dry (Сухо за
Iron Dry (Сухо за гла‐
3,5кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
Easy Iron (Лес‐ ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1кг (или 5 ризи)/
хите, преди да ги сложите в уреда. Ко‐
но гладене)
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
Rapid (Бърза)
За сушене на памучни и синтетични
тъкани.
2кг/
С тази програма можете да използва‐
Time Drying (Вре‐ те опцията Time (Час) и да зададете
ме за сушене)
времетраене на програмата.
5 кг/
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1 кг
Refresh (Освежа‐
ване)
За сушене на спортни обувки само с
Drying Rack (Ре‐ решетка за сушене (вижте ръковод‐
шетка за сушене)4) ството на потребителя, налично към
решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
БЪЛГАРСКИ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Вълнени тъкани. Леко сушене на из‐
прани на ръка вълнени тъкани. От‐
странете незабавно дрехите, когато
програмата свърши.
Wool (Вълна)
Silk (Коприна)
Shirts (Ризи)
1 кг
Цикълът на сушене на вълнени тъкани
с тази машина е одобрен от компания‐
та Woolmark за сушене на вълнени
дрехи, обозначени с "ръчно пране",
при условие че дрехите се сушат съ‐
образно с инструкциите, предоставени
от производителя на тази перална ма‐
шина. Вижте етикета относно други
напътствия за пране. M1525
В Обединеното кралство, Ирландия,
Хонг Конг и Индия, търговска марка
Woolmark е сертификационна търговс‐
ка марка.
За сушене на коприна с топъл въздух
и леко движение.
Jeans (Дънки)
1кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1,5кг (или 7 ри‐
хите, преди да ги сложите в уреда. Ко‐ зи)/
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
За сушене на единични или двойни
Duvets (Завивки) шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
Спортно облекло като джинси, суиче‐
ри от материали с различни дебелини
(например по яките, маншетите и ше‐
вовете).
11
3кг/
8кг/
12
www.electrolux.com
Програми
Sports (Спортно
облекло)
Тип зареждане
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
2кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е "Стандартна
програма за памук", подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е
най-ефикасната от гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро
памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
4) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
6. OПЦИИ
6.1 Time (Час)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
по-сухо пране, натиснете панел Wool
няколко
Load (Вълнено зареждане)
пъти, за да увеличите времетраенето
на програмата.
6.3 Anti-crease (Против
намачкване)
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция поддържа прането в
барабана за избрания период от
време и го предпазва от намачкване.
Прането може да се извади по време
на фазата против намачкване.
6.4 Сушене за време на
решетката
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 30 минути до най-много 4 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме ви да зададете кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
6.5 Reverse Plus (Обратен
ред Плюс)
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
на
БЪЛГАРСКИ
6.6 Dryness (Степени на
сушене)
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
•
Extra Dry (Много сухо)
•
Cupboard Dry+ (Сухо за
прибиране+) (само за памук)
•
Cupboard Dry (Сухо за
прибиране)
•
За да запаметите вашата
конфигурация:
1. Задайте програмата и наличните
опции.
2. Докоснете MyFavourite за няколко
секунди.
Звукът и съобщението на екрана
потвърждават, че конфигурацията е
запаметена.
За да активирате вашата
запаметена конфигурация:
Iron Dry (Сухо за гладене)
6.7 MyFavourite
Можете да направите ваша
конфигурация на програма и опции и
да запаметите в паметта на уреда.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете MyFavourite.
6.8 Таблица с опции
Програми1)
■
Cotton (Памук)
Mixed (Бърза
програма за смесе‐
но пране)
■
Synthetic (Синте‐
тика)
■
Easy Iron
(Лесно гладене)
■
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
■
■
Drying Rack (Ре‐
шетка за сушене)
■ 2)
■
Silk (Коприна)
Shirts (Ризи)
■
■
Refresh (Освежа‐
ване)
Wool (Вълна)
■
■
Rapid (Бърза)
13
■
■
14
www.electrolux.com
Програми1)
Duvets (Завивки)
Jeans (Дънки)
■
Sports (Спортно
облекло)
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Час) панел
B. Delay (Отлагане) панел
C. Anti-crease (Против намачкване)
панел
D. Wool Load (Вълнено зареждане)
панел
E. Start/Pause (Старт / Пауза) панел
F. Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
G. Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
H. MyFavourite панел
I. Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
панел
J. Dryness (Степени на сушене)
панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
БЪЛГАРСКИ
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
стандартно сухо пране
•
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Вижте приложената
информация за налични
аксесоари.
15
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
Индикаторът
е изключен и
индикаторът
е включен.
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
Индикаторите
и
са
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
16
www.electrolux.com
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Опаковъчният материал на
задния барабан се
отстранява автоматично
при първото активиране на
сушилнята. Възможно е да
чуете шум.
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла
на сушене (3-5 мин.)
нивото на шума може да е
малко по-високо. Това се
дължи на активиране на
компресора и е нормално
при уреди, захранвани с
компресори, като
например: хладилници,
фризери.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
БЪЛГАРСКИ
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
•
Индикаторът
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
•
премигва.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
17
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
9.5 Функция за автоматично
изключване
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Етикет
•
•
•
•
•
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да не се
изсушат.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанно сушене.
18
www.electrolux.com
Етикет
Описание
Пране, което е подходящо за барабанно сушене и е устойчи‐
во на висока температура на сушене.
Пране, което е подходящо за барабанно сушене, но само на
ниска температура на сушене.
Пране, което не е подходящо за барабанно сушене.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
БЪЛГАРСКИ
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
19
20
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да не
нараните металната
повърхност.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
БЪЛГАРСКИ
21
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в
контакта.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че люкът на уреда е затво‐
рен.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
22
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
1) След максимум 6 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някой места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
5A
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
1,99 кВч
Годишна консумация енергия2)
235 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,13 W
БЪЛГАРСКИ
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,13 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
23
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатан флуориран газ
Предназначение на газта
R134a
Тегло
300 г
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 оборота / 50%
за прибиране)
130 мин.
1,67 кВч
1000 оборота / 60%
154 мин.
1,99 кВч
1400 оборота / 50%
97 мин.
1,21 кВч
1000 оборота / 60%
118 мин.
1,51 кВч
55 мин.
0,60 кВч
67 мин.
0,75 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 оборота / 40%
за прибиране)
800 оборота / 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа
. Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
24
www.electrolux.com
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
25
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 26
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 28
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 30
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................30
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................32
6. OPCIJE.............................................................................................................34
7. POSTAVKE...................................................................................................... 36
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 37
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................37
10. SAVJETI......................................................................................................... 38
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................39
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................41
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 42
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
26
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjske ploče s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
HRVATSKI
•
•
Samo za UK i Irsku. Uređaj ima
osigurač od 13 A. Ako je potrebno
zamijeniti osigurač u utikaču, koristite
osigurač od 13 A ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ.
•
2.5 Čišćenje i održavanje
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
29
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
30
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Natpisna pločica
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programator
2 Zaslon
3
Dodirna tipka Time (Vremensko
sušenje)
9
8
7
4
Dodirna tipka Delay (Odgoda)
5
Dodirna tipka Anti-crease (Zaštita
od gužvanja)
6
Dodirna tipka Wool Load (Vuna)
HRVATSKI
7
Dodirna tipka Start/Pause (Start/
Pauza)
8 Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
12 Dryness (Sušenje) Dodirna tipka
13 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
sušenja na rešetki)
9 Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
10 MyFavourite Dodirna tipka
11 Reverse Plus (Okretanje PLUS)
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
Dodirna tipka
4.1 Indikatori
Indikatori
31
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzacijska
Spremnik za vodu
Filter
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Razina sušenja
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
32
www.electrolux.com
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Razina sušenja:
ho) ,
Cotton (Pamuk)
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Extra Dry (Ekstra su‐
Cupboard Dry+ (Suho za ormar
+),
ormar)2)3),
glačanje)3)
Cupboard Dry (Suho za
Mixed (Brzo
miješano)
Pamuk i sintetika. Program s niskom
temperaturom. Program za osjetljivo
rublje s vrućim zrakom.
Synthetic (Sinte‐
tika)
ho) ,
Razina sušenja:
3 kg/
Extra Dry (Ekstra su‐
Cupboard Dry (Suho za
ormar)3),
8kg/
Iron Dry (Suho za
3,5kg/
Iron Dry (Suho za glačanje)
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
1 kg (ili 5
Easy Iron (Lako sušenja mogu se razlikovati od jedne do košulje)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
glačanje)
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na.
2kg/
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Time (Vremensko sušenje) i po‐
staviti trajanje programa.
5kg/
Refresh
(Osvježavanje)
Osvježava tkanine koje su bile
spremljene.
1kg
Rapid (Brzi)
Za sušenje sportske obuće samo sa
1 kg (ili 1 par
Drying Rack (Re‐
stalkom za sušenje (pogledajte poseban
sportske obuće)
šetka za sušenje)4)
korisnički priručnik za stalak za sušenje).
HRVATSKI
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
1kg
Wool (Vuna)
Ciklus sušenja vune na ovom uređaju
odobrila je tvrtka Woolmark za sušenje
proizvoda od vune s oznakom "ručno
pranje" uz uvjet da je rublje osušeno u
skladu s uputama proizvođača ovog
uređaja. Pridržavaje se drugih uputa o
njezi s etikete odjeće. M1525
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, Woolmark robna marka je
robna marka certifikacije.
Silk (Svila)
Shirts (Košulje)
Za sušenje ručno perive svile toplim
zrakom i nježnim okretanjem.
33
1kg/
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
1,5kg (ili 7
sušenja mogu se razlikovati od jedne do
košulje)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Duvets (Popluni)
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
Jeans (Traper)
Odjeća za slobodno vrijeme, kao što su
traper, majice materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, manžetama i šavo‐ 8kg/
vima).
3 kg/
34
www.electrolux.com
Programi
Sports (Sportska
lagana odjeća)
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Cotton (Pamuk) Cupboard Dry (Suho za ormar) je “Standardni program za
pamuk” i prikladan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je pro‐
gram što se tiče potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
6. OPCIJE
6.1 Time (Vremensko sušenje)
6.4 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 30
minuta do maksimalno 4 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Wool Load (Vuna)
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Wool
kako biste produljili
Load (Vuna)
trajanje programa.
6.3 Anti-crease (Zaštita od
gužvanja)
Standardnu fazu protiv gužvanja (60
minuta) produžuje za 30 minuta na kraju
ciklusa sušenja. Ta funkcija vrti rublje
odabrano vrijeme, sprječavajući nabore
na rublju. Rublje se tijekom faze zaštite
od gužvanja može izvaditi.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.5 Reverse Plus (Okretanje
PLUS)
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
na etiketi.
6.6 Dryness (Sušenje)
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
•
•
Extra Dry (Ekstra suho)
Cupboard Dry+ (Suho za ormar+)
(samo za Pamuk)
•
Cupboard Dry (Suho za ormar)
•
Iron Dry (Suho za glačanje)
HRVATSKI
6.7 MyFavourite
Možete obaviti konfiguriranje programa i
opcija te njihovo pohranjivanje u memoriji
uređaja.
Za pohranjivanje konfiguracije:
1. Postavite program i dostupne opcije.
2. Na nekoliko sekundi dodirnite
MyFavourite.
Za uključivanje pohranjene
konfiguracije:
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite MyFavourite.
6.8 Tablica opcija
Programi1)
■
Cotton (Pamuk)
Mixed (Brzo
miješano)
■
Synthetic (Sinte‐
tika)
■
Easy Iron
(Lako glačanje)
■
Rapid (Brzi)
■
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
■
■
■
Drying Rack (Re‐
šetka za sušenje)
Wool (Vuna)
■
■
Refresh
(Osvježavanje)
■ 2)
■
Silk (Svila)
Shirts (Košulje)
35
Zvuk i poruka na zaslonu potvrđuju da je
konfiguracija pohranjena.
■
Duvets (Popluni)
Jeans (Traper)
■
Sports (Sportska
lagana odjeća)
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
■
36
www.electrolux.com
7. POSTAVKE
A
J
B
I
C
D
E
H
G
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
F
A. Time (Vremensko sušenje) Dodirna
tipka
B. Delay (Odgoda) Dodirna tipka
C. Anti-crease (Zaštita od gužvanja)
Dodirna tipka
D. Wool Load (Vuna) Dodirna tipka
E. Start/Pause (Start/Pauza) Dodirna
tipka
F. Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
sušenja na rešetki)
G. Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
H. MyFavourite Dodirna tipka
I. Reverse Plus (Okretanje PLUS)
Dodirna tipka
J. Dryness (Sušenje) Dodirna tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
7.2 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
standardno suho rublje
•
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
HRVATSKI
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
•
Indikator
je isključen, a
indikator
je uključen.
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
Indikatori
i
su
uključeni.
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
8. PRIJE PRVE UPORABE
Kad se sušilica prvi put
uključi, pakiranje stražnjeg
bubnja automatski se
uklanja. Moguće je čuti neku
buku.
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo povišena. To
se događa zbog početka
rada kompresora, što je
normalno za kompresorske
uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
37
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Program se pokreće.
38
www.electrolux.com
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/
Pauza).
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Start/Pause
(Start/Pauza).
bljeska.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Isključuje se indikator Start/Pause
(Start/Pauza).
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
•
•
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
HRVATSKI
•
•
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Ne sušite velike i male predmete
zajedno. Mali predmeti mogu biti
Etiketa
39
zarobljeni u velikima i ostati
neosušeni.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje prikladno sušenje u sušilici i otporno na višu temperaturu
sušenja.
Rublje prikladno za sušenje u sušilici ali samo na niskoj tempera‐
turi sušenja.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
40
www.electrolux.com
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
HRVATSKI
5.
41
6.
2
1
7.
POZOR!
Metalne površine ne dirajte
golim rukama. Opasnost od
ozljede. Nosite zaštitne
rukavice. Pažljivo čistite,
kako ne biste oštetili metalnu
površinu.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza).
42
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pause (Start/Pauza) za
ponovno pokretanje programa.
Trajanje ciklusa je predugo ili je rezultat
sušenja nezadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Osigurajte da je temperatura prostorije vi‐
ša od +5°C i niža od +35°C. Optimalna
sobna temperatura je 19°C do 24°C.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra Dry (Ekstra suho) .2)
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 6 sati program automatski završava.
2) Prilikom sušenja velikih predmeta (npr. posteljine) može se dogoditi da neki dijelovi osta‐
nu neosušeni.
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti ( Pogledajte odjeljak
•
•
"Postavke - Podešavanje preostalog
stupnja vlažnosti rublja" za bolje
postavke).
Ventilacijski otvori su začepljeni.
Sobna temperatura je preniska ili
previsoka (optimalna sobna
temperatura je 19°C do 24°C )
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
HRVATSKI
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
5A
Ukupna snaga
900 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja 1)
1,99 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
235 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,13 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,13 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
Ovaj proizvod sadrži hermetički zatvoreni fluorirani plin
Opis plina
R134a
Masa
300 g
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)
1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
43
44
www.electrolux.com
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Cotton (Pamuk) 8 kg
Cupboard Dry (Suho
1400 rpm / 50%
za ormar)
130 min.
1,67 kWh
1000 rpm / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 rpm / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 rpm / 60%
118 min.
1,51 kWh
55 min.
0,60 kWh
67 min.
0,75 kWh
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Cupboard Dry (Suho
1200 rpm / 40%
za ormar)
800 rpm / 50%
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
MAGYAR
45
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................46
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 48
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 50
4. KEZELŐPANEL................................................................................................51
5. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 52
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................54
7. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 56
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................58
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 58
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................59
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................60
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 62
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 64
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
46
1.
www.electrolux.com
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
- Olvassa el a mellékelt utasításokat.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
49
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Belső világítás
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély.
•
•
•
Látható LED-es sugárzás, ne nézzen
közvetlenül a fénysugárba.
Az izzó illetve halogén lámpa olyan
típusú, amely kizárólag háztartási
készülékekhez használható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A belső világítás cseréje érdekében
forduljon a márkaszervizhez.
2.5 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
50
www.electrolux.com
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
megfelelően kell tömítenie. A
rendszer sérülése szivárgást okozhat.
2.7 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.6 Kompresszor
VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók klórtartalmú
szénhidrogének. A rendszernek
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
Víztartály
Kezelőpanel
Belső világítás
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
A hőcserélő ajtajának kinyitására
szolgáló gomb
Levegőnyílások
Állítható lábak
Hőcserélő ajtaja
Hőcserélő fedele
A hőcserélő fedelének zárására
szolgáló gomb
Adattábla
MAGYAR
51
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programválasztó gomb
2 Kijelző
3
Time (Idővezérelt szárítás)
érintőgomb
4
Delay (Késleltetés) érintőgomb
5
Anti-crease
(Gyűrődésmentesítés) érintőgomb
6
Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
7
Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgomb
9
8
10 MyFavourite
érintőgomb
11 Reverse Plus (Plusz irányváltás)
érintőgomb
12 Dryness (Szárazság)
13 Be-Ki
érintőgomb
gomb
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
8 Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő növelés)
érintőgomb
9 Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő csökkentés)
érintőgomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
7
Megnevezés
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
52
www.electrolux.com
Visszajelzők
Megnevezés
Víztartály
Szűrő
Késl. indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
Plusz irányváltás
Szárítási fokozat
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Szárítási fokozat:
száraz),
Cotton (Pamut)
Extra Dry (Extra
Cupboard Dry+ (Szekrény‐
száraz+),
rényszáraz)2)3),
raz)3)
Cupboard Dry (Szek‐
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Szárítási fokozat:
száraz),
raz)3),
8 kg/
Iron Dry (Vasalószá‐
Pamut és műszálas szövetek. Alacsony
Mixed (Gyors mix) hőmérsékletű program. Kímélő program
meleg levegővel.
Synthetic (Mű‐
szál)
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
3 kg/
Extra Dry (Extra
Cupboard Dry (Szekrényszá‐ 3,5 kg/
Iron Dry (Vasalószáraz)
Könnyen kezelhető anyagok, melyek mi‐
nimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
1 kg (vagy 5 ing)/
MAGYAR
Programok
Rapid (Gyors)
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
Töltet típusa
Pamut és műszálas szövetek szárítása.
Drying Rack
(Szárító kosár)4)
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
2 kg/
Ezzel a programmal használhatja a Time
(Idővezérelt szárítás) funkciót, és beállít‐ 5 kg/
hatja a program időtartamát.
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
Refresh (Frissítés) voltak.
Sportcipők kíméletes szárítása kizárólag
a szárító kosárral (lásd a kosárhoz mel‐
lékelt, különálló használati utasítást).
1 kg
1 kg (vagy 1 pár
sportcipő)
Gyapjú anyagok. Kézzel moshatú gyapjú
anyagok kíméletes szárítása. A darabo‐
kat a program vége után haladéktalanul
vegye ki a gépből.
Wool (Gyapjú)
Silk (Selyem)
1 kg
A Woolmark vállalat ennek a mosógép‐
nek a gyapjúszárítási ciklusát jóváhagyta
a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjú ruha‐
darabok gépi szárítására, azzal a feltétel‐
lel, hogy a ruhák szárítása a mosógép
gyártójától származó utasítások szerint
történik. Mindig kövesse a ruhanemű ke‐
zelési címkéjén szereplő kezelési és
egyéb utasítást. M1525
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
Kézzel mosható selyem meleglevegős,
finom mozgatású szárításához.
53
1 kg/
54
www.electrolux.com
Programok
Shirts (Ingek)
Töltet típusa
Könnyen kezelhető anyagok, melyek mi‐
nimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
1,5 kg (vagy 7
ing)/
Duvets (Takaró)
Keskeny vagy széles paplanok, illetve
párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ 3 kg/
sű) szárításához.
Jeans (Farmer)
Különböző (pl. a nyakrésznél, a man‐
dzsettánál vagy a varrásoknál eltérő)
anyagvastagságú szabadidőruhák, pél‐
dául farmernadrágok, melegítőfelsők.
8 kg/
Vasalást nem igénylő sportruházat, vé‐
kony és könnyű anyagok, poliészter.
2 kg/
Sports (Sportru‐
házat)
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A
Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszáraz) program a „Szabványos Pamut
program”, mely a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az
energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.
3) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
4) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Time (Idővezérelt szárítás)
6.2 Wool Load (Gyapjú töltet)
Ez a kiegészítő funkció csak a Time
Drying (Idővezérelt szárítás) programnál
használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő
ruha mennyiségétől függ.
Ez a kiegészítő funkció csak a Gyapjú
programnál használható. Ha szeretné,
hogy a ruhadarabok szárazabbak
legyenek, nyomja meg többször a Wool
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
érintőgombot a
Load (Gyapjú töltet)
program időtartamának növeléséhez.
6.3 Anti-crease
(Gyűrődésmentesítés)
A szárítási ciklus végén megnöveli a
normál gyűrődésmentesítési fázis (60
perc) idejét 30 perccel. Ez a kiegészítő
funkció a beállított időtartam leteltéig
forgatja a dobot, megakadályozva ezzel
a gyűrődések keletkezését. A szárított
MAGYAR
ruha a gyűrődésmentesítő fázis alatt
kivehető.
6.4 Szárítókosaras szárítási idő
Ez a kiegészítő funkció csak a
Szárítókosár programnál használható. A
program 30 perc és 4 óra közötti
időtartamra állítható be. Az időtartam
beállítása a készülékben levő ruha
mennyiségétől függ.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha
vagy csak egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.5 Reverse Plus (Plusz
irányváltás)
A kényes és hőre érzékeny textíliák (pl.
akril, viszkóz) ruhaneműk kímélő
szárításához. Ez a funkció segít
csökkenteni a ruhaneműn található
gyűrődéseket. Azokhoz a
•
•
Extra Dry (Extra száraz)
Cupboard Dry+ (Szekrényszáraz+)
(csak Pamut esetén)
•
Cupboard Dry (Szekrényszáraz)
•
Iron Dry (Vasalószáraz)
6.7 MyFavourite
Elkészítheti saját programkonfigurációs
beállításait és kiegészítő funkcióit,
melyeket a készülék memóriájában
tárolhat.
Saját konfiguráció
eltárolásához:
1. Válassza ki a programot és a
kiegészítő funkciókat.
2. Érintse meg a MyFavourite gombot
néhány másodpercre.
Egy hangjelzés és egy üzenet a kijelzőn
nyugtázza a konfiguráció tárolását.
ruhaneműkhöz, melyek címkéjén a
szimbólum látható.
Saját elmentett konfiguráció
előhívásához:
6.6 Dryness (Szárazság)
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a MyFavourite
érzékelőmezőt.
Ez a funkció fokozza a szárítás
hatásfokát. 4 beállítás közül választhat:
6.8 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
■
Cotton (Pamut)
Mixed (Gyors
mix)
■
Synthetic (Mű‐
szál)
■
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
■
Rapid (Gyors)
■
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
■
55
■
■
■
■
56
www.electrolux.com
Programok1)
■
Refresh (Frissítés)
Drying Rack
(Szárító kosár)
■ 2)
■
Wool (Gyapjú)
Silk (Selyem)
■
Shirts (Ingek)
Duvets (Takaró)
■
Jeans (Farmer)
Sports (Sportru‐
házat)
■
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikap‐
csolásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
7. BEÁLLÍTÁSOK
A
H. MyFavourite
J
B
I.
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Idővezérelt szárítás)
érintőgomb
B. Delay (Késleltetés)
érintőgomb
C. Anti-crease (Gyűrődésmentesítés)
érintőgomb
D. Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
E. Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgomb
F. Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő növelés)
érintőgomb
G. Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő csökkentés)
érintőgomb
érintőgomb
Reverse Plus (Plusz irányváltás)
érintőgomb
J. Dryness (Szárazság)
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a be/ki gomb nincs lezárva.
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
MAGYAR
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
Ha vízelvezető készlet van
felszerelve (külön rendelhető
tartozék), a készülék
automatikusan leereszti a
vizet a víztartályból. Ebben
az esetben azt javasoljuk,
hogy kapcsolja ki a
víztartály-visszajelzőt.
A rendelhető tartozékok
megtalálhatók a mellékelt
tájékoztatón.
7.2 Hangjelzés be/ki
A hangjelzések ki/bekapcsolására
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg
a (B) és a (C) gombot.
7.3 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
•
A víztartály-visszajelző
kikapcsolása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (J) és (I)
érzékelőmezőket.
A kijelző az alábbi két konfiguráció
egyikét jeleníti meg:
•
a szárazabb ruhanemű
a normál szárazságú
ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
7.4 Víztartály-visszajelző
Alapértelmezés szerint a víztartályvisszajelző világít. Akkor világít, amikor a
A
visszajelző nem világít, a
visszajelző világít.
A víztartály-visszajelző nem
világít. Körülbelül 4 másodperc
elteltével a két visszajelző
elalszik.
a maximálisan száraz
ruhanemű
•
57
program befejeződött, vagy ha a
víztartály ürítése válik szükségessé.
•
és a
visszajelző
A
világít.
A víztartály-visszajelző világít.
Körülbelül 4 másodperc elteltével
a két visszajelző elalszik.
58
www.electrolux.com
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A dob hátsó
csomagolásának
eltávolítását a szárítógép
automatikusan elvégzi az
első bekapcsoláskor. Ekkor
némi zaj hallható.
A szárítási ciklus elején (3-5
perc) a készülék kicsivel
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt van, és normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például: hűtőgépek,
fagyasztók.
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetés
nélküli indítása
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
A megjelenő szárítási idő 5
kg töltetű pamut és farmer
programokra vonatkozik.
Egyéb programok esetén a
szárítási idő az aktuális töltet
mennyiségének függvénye.
Az 5 kg-nál nagyobb töltetű
pamut és farmer programok
szárítási ideje hosszabb.
4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás /
Szünet) érintőgombot.
A program elindul.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás /
Szünet) érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
9.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
MAGYAR
•
•
A
visszajelző villog.
•
•
visszajelző villog.
A
Világít a Start/Pause (Indítás /
Szünet) visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
A gyűrődésmentesítő fázis
megakadályozza, hogy gyűrődések
keletkezzenek a ruhán.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
közvetlenül a fázis befejezése előtt
vegye ki a készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
•
Világít, de nem villog a
visszajelző.
•
Világít, de nem villog a
visszajelző.
59
A Start/Pause (Indítás / Szünet)
visszajelző kialszik.
9.5 AutoOff - automatikus
kikapcsolás
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
A program befejezése után 5 perccel.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
Kezelési címke
•
•
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
A nagyobb és kisebb ruhadarabokat
ne szárítsa együtt. A kisebb
ruhadarabok a nagyobb darabok
belsejében rekedhetnek, és nem
száradnak meg megfelelően.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
60
www.electrolux.com
Kezelési címke
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett, és elviseli a
magasabb szárítási hőmérsékletet.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett, de csak ala‐
csony szárítási hőmérsékletet visel el.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt folyó melegvíz alatt, egy kefe és/vagy porszívó
segítségével.
MAGYAR
11.2 A víztartály kiürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, pl. gőzöléses
vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
11.3 A kondenzátor egység tisztítása
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
61
62
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
FIGYELMEZTETÉS!
A fémfelületekhez ne nyúljon
fedetlen kézzel.
Sérülésveszély. Viseljen
védőkesztyűt. Ügyeljen arra,
hogy tisztításkor ne sérüljön
meg a fémfelület.
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték
csatlakoztatva legyen a hálózati aljzatba.
MAGYAR
Jelenség
63
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosíték‐
szekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szü‐
net) gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
gombot.
A programfutás túl hosszú, vagy a szárí‐
tási eredmény nem kielégítő.1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Gondoskodjon arról, hogy a helyiség hő‐
mérséklete +5°C és +35°C közötti érték
legyen. Az optimális hőmérséklet 19°C 24°C.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szá‐
rítás) vagy a Extra Dry (Extra száraz)
programot.2)
A kijelzőn az Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani, kap‐
csolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például az E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 6 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
2) Nagyobb darabok (pl. lepedők) szárításakor előfordulhat, hogy azok néhány helyen ned‐
vesek maradnak.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
64
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A nedvesség érzékelő beállítás
helytelen (Lásd a "Beállítások - A
•
•
ruhanemű maradék
nedvességtartalmának beállítása"
című szakaszt).
A levegőnyílások eltömődtek.
A helyiség hőmérséklete túl alacsony
vagy túl magas (az optimális
tartomány 19°C - 24°C).
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 640 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1090 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
5A
Összteljesítmény
900 W
Energiahatékonysági osztály
A++
Energiafogyasztás1)
1,99 kWh
Éves energiafogyasztás2)
235 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,13 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvéte‐
le
0,13 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
A termék fluorozott, hermetikusan lezárt hűtőközeget tartalmaz.
Alkalmazott hűtőközeg
R134a
Súly
300 g
MAGYAR
Globális melegítési potenciál (GWP)
65
1430
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
13.1 Fogyasztási értékek
Program-
Szárítási idő
Villamos‐
energiafogyasz‐
tás
1400 fordulat/perc / 50%
130 perc
1,67 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
154 perc
1,99 kWh
97 perc
1,21 kWh
118 perc
1,51 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
55 perc
0,60 kWh
800 fordulat/perc / 50%
67 perc
0,75 kWh
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Cotton (Pamut) 8 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
Iron Dry (Vasalószá‐
1400 fordulat/perc / 50%
raz)
1000 fordulat/perc / 60%
Synthetic (Műszál) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
66
www.electrolux.com
MAGYAR
67
136940250-A-312015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement