AEG | T8DEC86S | User manual | Aeg T8DEC86S Handleiding

LAVATHERM 8DEC86S
NL
FR
DE
USER
MANUAL
Gebruiksaanwijzing
Droogautomaat
Notice d'utilisation
Sèche-linge
Benutzerinformation
Wäschetrockner
2
25
49
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................6
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. PROGRAMMA............................................................................................................10
6. OPTIES........................................................................................................................13
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................14
8. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................14
9. AANWIJZINGEN EN TIPS.........................................................................................17
10. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................18
11. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................20
12. TECHNISCHE GEGEVENS..................................................................................... 22
13. ACCESSOIRES......................................................................................................... 23
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik zorgvuldig de meegeleverde
instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of
schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een
veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
- Lees de meegeleverde instructies.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als de deur open is.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
4
www.aeg.com
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De specificatie van het apparaat mag niet worden
veranderd.
Als de droogautomaat bovenop een wasautomaat
wordt geplaatst, moet u hiervoor het tussenstuk
gebruiken. De stapelkit, beschikbaar bij uw erkende
verkoper, mag uitsluitend gebruikt worden met het
apparaat dat vermeld is in de instructies, die bij het
accessoire geleverd worden. Lees deze aandachtig
alvorens het accessoire te monteren (raadpleeg de
montagebrochure).
Het apparaat kan losstaand of onder het aanrecht in
de keuken met correcte ruimte worden gemonteerd
(raadpleeg de montagebrochure).
Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare
deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier
aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur
van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van
toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt,
een mat of andere soorten vloerbedekking.
WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet van stroom
worden voorzien door een extern schakelapparaat,
zoals een tijdklok, of aangesloten worden op een
circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan
en uit wordt geschakeld.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de hoofdstekker
na installatie toegankelijk is.
Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar
het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen
van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte
die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open
haarden, te voorkomen.
De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal
dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten
die gas of andere brandstoffen verbranden.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Overschrijd het maximale laadvermogen van 8 kg niet
(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
Het apparaat mag niet worden gebruikt als de items
vervuild zijn met industriële chemische
reinigingsmiddelen.
Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich
rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
Gebruik het apparaat niet zonder een filter. Reinig het
pluisfilter voor of na elk gebruik.
Droog geen ongewassen artikelen in de wasdroger.
Artikelen die zijn bevuild met stoffen als spijsolie,
aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en
boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/
droogcombinatie te worden gedroogd, te worden
gewassen in heet water met een extra hoeveelheid
wasmiddel.
Artikelen van schuimrubber (latexschuim),
douchemutsjes, waterdichte kleding, artikelen met
een rubberen binnenkant en kleding of kussens met
een vulling van schuimrubber dienen niet in de
droogtrommel te worden gedroogd.
Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te
worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het product.
Verwijder alle voorwerpen van items die een
ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of
lucifers.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van een
droogcyclus, tenzij alle voorwerpen snel uit de
trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de
hitte snel verdwijnt.
Het laatste deel van een droogtrommelcyclus vindt
plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen
6
www.aeg.com
•
dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben
waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden
beschadigd.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen
verricht.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Installeer of gebruik het apparaat niet
op een plek waar de temperatuur
onder 5°C of boven 35°C kan komen.
• De vloer waar het apparaat wordt
geïnstalleerd moet vlak, stabiel,
hittebestendig en schoon zijn.
• Zorg dat er lucht tussen het apparaat
en de vloer kan circuleren.
• Houd het apparaat tijdens het
verplaatsen altijd verticaal.
• De achterkant van het apparaat moet
tegen de muur worden geplaatst.
• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u
nagaan of het waterpas staat. Is dit
niet het geval, stel de stelpootjes hier
dan op af.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Controleer of de elektrische
informatie op het typeplaatje
overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct
geïnstalleerd, schokbestendig
stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Raak de stroomkabel of stekker niet
aan met natte handen.
• Dit apparaat voldoet aan de EEGrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
elektrische schokken, brand,
brandwonden en schade aan
het apparaat.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• Droog geen beschadigde
(gescheurde, gerafelde) kleding met
vulling of voering.
• Droog uitsluitend textiel dat in de
droogautomaat mag worden
gedroogd. Volg de instructies op het
wasvoorschrift in de kleding.
• Als u het wasgoed heeft gewassen
met een vlekverwijderaar, voer dan
een extra spoelcyclus uit voordat u de
droger start.
• Het gecondenseerde/gedistilleerde
water mag niet worden gebruikt voor
het bereiden van eten en drinken. Het
kan gezondheidsproblemen
veroorzaken bij mensen en dieren.
NEDERLANDS
• Ga niet op de open deur zitten of
staan.
• Droog geen druipnatte
kledingstukken in de droogautomaat.
2.4 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel.
• Zichtbare LED-straling, niet
rechtstreeks in de straal kijken.
• De ledlamp is bedoeld voor de
trommelverlichting. Deze lamp kan
niet worden hergebruikt voor andere
verlichtingsdoeleinden.
• Neem contact op met het servicecentrum om de binnenverlichting te
vervangen.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of schade
aan het apparaat.
• Gebruik geen waterstralen of stoom
om het apparaat te reinigen.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Om beschadiging aan het
koelsysteem te voorkomen dient u
het apparaat voorzichtig te reinigen.
7
2.6 Compressor
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• De compressor en het systeem in de
droogautomaat is gevuld met het
speciale middel dat vrij is van fluorchloor-koolwaterstoffen. Dit systeem
moet goed gesloten blijven. Schade
aan het systeem kan lekkage tot
gevolg hebben.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in de trommel vast
komen te zitten.
• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de
verwijdering van elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA).
8
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Waterreservoir
Bedieningspaneel
Binnenverlichting
Deur van het apparaat
Filter
Typeplaatje
Om de was makkelijker te
laden en voor eenvoudigere
installatie is de deur
omkeerbaar. (zie de
afzonderlijke folder).
7
8
9
10
Ventilatiesleuven
Condensordeksel
Condensatordeksel
Verstelbare pootjes
NEDERLANDS
4. BEDIENINGSPANEEL
1
2
6
1
2
3
4
4
5
5 knop Aan/Uit met Automatisch uit functie
6 Programma's
Programmakeuzeknop
Display
Start/Pauze-toets
Opties
4.1 Display
Symbool op het display
Symboolbeschrijvingen
maximumlading wasgoed
uitgestelde start optie aan
-
3
selectie uitgestelde start (30 min. - 20 u.)
cyclustijdlampje
zoemer uit
9
10
www.aeg.com
Symbool op het display
Symboolbeschrijvingen
kinderslot aan
tijd droogoptie op
selectie droogtijd (10 min. - 2 u.)
-
indicatielampje: leeg het waterreservoir
indicatielampje: reinig filter
indicatielampje: condensor controleren
,
,
droogtegraad wasgoed: strijkdroog, kastdroog, kastdroog +, extra droog
,
ECO
ECO option on
optie Extra Stil aan
optie Opfrissen aan
,
verlenging van de standaard antikreukfase: +30 min,
+60 min, +90 min)
,
indicatielampje: droogfase
indicatielampje: afkoelfase
indicatielampje: antikreukbeveiligingfase
5. PROGRAMMA
Programma
2)
Katoen
Synthetica
Mix
Lading 1)
8 kg
Eigenschappen / textielmarkering
Katoenen stoffen.
/
3,5 kg
Synthetische en gemengde stoffen.
/
3 kg
Katoenen en synthetische stoffen.
/
NEDERLANDS
Programma
Lading 1)
11
Eigenschappen / textielmarkering
Wollen stoffen. Behoedzaam drogen van wol die
met de hand mag worden gewassen. Het wasgoed onmiddellijk na het voltooien van het programma uit het apparaat halen.
Wol
1 kg
De woldroogcyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het drogen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het
handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gedroogd volgens de instructies op
het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies
op het voorschrift in de kleding. M1641
In het VK, Ierland, Hongkong en India is het
Woolmark-symbool is een certificeringshandelsmerk.
Zijde
Strijkvrij
1 kg
1 kg (of 5
overhemden)
Behoedzaam voor zijde dat op de
hand gewassen mag worden.
/
Stoffen die maar heel even hoeven te worden
gestreken. De droogresultaten kunnen tussen
verschillende stoffen onderling variëren. Schud
de items voor u ze in het apparaat plaatst. De
kledingstukken na afloop van het programma
onmiddellijk verwijderen en met een kleerhanger ophangen.
/
Beddengoed
3 kg
Beddengoed zoals één- en tweepersoons lakens, kussenslopen,
dekbedovertrekken.
/
Sportkleding
2 kg
Sportkleding, dunne en lichte materialen, microvezel, polyester.
/
12
www.aeg.com
Programma
Outdoor
Dekbed
Lading 1)
Eigenschappen / textielmarkering
2 kg
Buitenkleding, technische kleding,
sportkleding, waterbestendige en
ademende jassen, jassen met een
verwijderbare fleecelaag of binnenvoering. Geschikt voor machinedrogen.
/
3 kg
Eén- of tweepersoonsdekbedden
en -kussens (met veren, dons of
synthetische vullingen).
/
1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.
2) Het programma
Katoen in combinatie met de keuze kastdroog
Droogtegraad is het “Standaard katoenprogramma”. Het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoen en het is het meest
energiezuinige programma voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
5.1 Keuze programma's en opties
Opties
Programma's 1)
Droogtegraad
Extra Stil
Antikreuk
Opfrissen Droogtijd
Katoen
Synthetica
Mix
Wol
Zijde
Strijkvrij
Beddengoed
Sportkleding
Outdoor
Dekbed
1) U kunt samen met het programma ook 1 of meer opties instellen.
2) Zie hoofdstuk OPTIES: Droogtijd op programma Wol
2)
NEDERLANDS
13
5.2 Verbruiksgegevens
Programma
Centrifugeren op / restvocht
Droogtijd
Energieverbruik
Katoen 8 kg
kastdroog
strijkdroog
1400 tpm / 50%
156 min.
1,31 kWh
1000 tpm / 60%
173 min.
1,47 kWh
1400 tpm / 50%
120 min.
0,94 kWh
1000 tpm / 60%
137 min.
1,12 kWh
1200 tpm / 40%
65 min.
0,47 kWh
800 tpm / 50%
80 min.
0,60 kWh
Synthetica 3,5 kg
kastdroog
6. OPTIES
6.1 Droogtegraad
6.4 Anti-kreuk
Deze optie helpt bij het verkrijgen van de
gewenste droogtegraad van het
wasgoed. Mogelijke keuzes:
Verlengde anti-kreukfase (30 minuten) op
het einde van de droogcyclus, tot 120
minuten. Na de droogfase draait de
trommel van tijd tot tijd om te
voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het
wasgoed kan tijdens de anti-kreukfase uit
de machine gehaald worden.
- strijkklaar - strijkdroog-
graad.
- kastklaar - kastdroog-graad standaard keuze die gerelateerd is aan
het programma.
- kastklaar - kastdroog +-graad.
- kastklaar - extra droog-graad.
6.2 Extra Stil
Het apparaat werkt stiller, zonder de
droogkwaliteit te beïnvloeden. Het
apparaat werkt langzaam met langere
cyclustijd.
6.3 ECO
Deze optie is standaard ingeschakeld
voor alle programma's.
Het stroomverbruik is op het
minimumniveau ingesteld.
6.5 Opfrissen
Kleding opfrissen dat lang in de kast
heeft gelegen. Maximumlading mag niet
meer zijn dan 1 kg.
6.6 Droogtijd
Voor katoen, synthetica en gemengde
stoffen. Hiermee kunt u het
droogprogramma instellen met minimaal
10 minuten tot maximaal 2 uur (in
stappen van 10 min.). Als deze optie is
geactiveerd, verdwijnt de aanduiding
voor maximumlading.
6.7 Droogtijd op programma
Wol
Optie is van toepassing op programma
Wol om het laatste droogniveau aan te
passen naar meer of minder droog.
14
www.aeg.com
6.8 Startuitstel
Hiermee kan de start van het
droogprogramma met
minimaal 30 minuten en
maximaal 20 uur worden
uitgesteld.
1. Stel het droogprogramma en de
opties in.
2. Raak herhaaldelijk de toets
Startuitstel aan.
Uitsteltijd staat op het display (bijv.
3. Raak om de optie Startuitstel te
activeren de toets Start/Pauze aan.
De starttijd neem op de display af.
6.9 Zoemer
Het geluid klinkt:
• aan het einde van de cyclus
• aan het begin en einde van de
antikreukbeveiligingfase
Standaard staat de zoemer altijd aan. U
kunt deze optie gebruiken om het geluid
in- of uit te schakelen.
als het programma over 12 uur moet
beginnen.)
7. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
De verpakking achter de
trommel wordt automatisch
verwijderd als de
droogautomaat voor de
eerste keer geactiveerd
wordt. U hoort mogelijk wat
lawaai.
Voordat u het apparaat voor het eerst in
gebruik neemt:
• Maak de trommel van de
droogautomaat schoon met een
vochtige doek.
• Start een kort programma (d.w.z. 30
minuten) met vochtig wasgoed.
Aan het begin van de
droogcyclus (eerste 3 - 5
min.) kan het geluidsniveau
iets hoger liggen. Dit komt
door het opstarten van de
compressor. Dit is een
normaal verschijnsel in
appararaten die door een
compressor worden
aangedreven, zoals
koelkasten en diepvriezers.
8. DAGELIJKS GEBRUIK
8.1 Wasgoed voorbereiden
• Sluit de ritsen.
• Sluit de drukknoopjes van
dekbedovertrekken.
• Droog geen losse bandjes of linten
(bijvoorbeeld de koorden van een
schort). Maak ze aan elkaar vast
voordat u het programma start.
• Maak alle zakken leeg.
• Als een kledingstuk een katoenen
binnenvoering heeft, draait u het
binnenstebuiten. Zorg dat de
katoenlaag altijd aan de buitenkant
zit.
• Wij adviseren u het geschikte
programma te kiezen voor het soort
stof dat in het apparaat is geplaatst.
• Doe donkere en lichte kleuren niet bij
elkaar.
• Gebruik een geschikt programma
voor katoen, jersey en gebreide
kleding om krimp te verkopen.
• Zorg ervoor dat de maximale lading
zoals vermeld in het hoofdstuk
programma´s of aangegeven in het
display niet wordt overschreden.
• Droog alleen wasgoed dat geschikt is
voor machinedrogen. Zie de
wasvoorschriften op de
kledingstukken.
NEDERLANDS
• Droog grote en kleine items niet
samen. Kleine items kunnen in de
Wasvoorschrift
15
grote verstrikt raken en ongedroogd
blijven.
Beschrijving
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen.
Wasgoed is geschikt voor machinedrogen op hogere temperaturen.
Wasgoed is allen geschikt voor machinedrogen op lage temperaturen.
Wasgoed is niet geschikt voor machinedrogen.
8.2 Wasgoed in de machine
doen
• na 5 minuten vanaf het einde van het
programma.
Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat aan te zetten.
Wanneer het apparaat aan staat, worden
een aantal indicaties zichtbaar op de
display.
LET OP!
Zorg ervoor dat het
wasgoed niet vastzit tussen
de deur van het apparaat en
de rubberen pakking.
1. Trek de deur van het apparaat open.
2. Steek de was een voor een in het
apparaat.
3. Sluit de deur van het apparaat.
8.5 Een programma instellen
8.3 Het apparaat inschakelen
4
Het apparaat inschakelen:
Druk op de toets Aan/Uit.
Als het apparaat aanstaat, verschijnen er
een aantal aanduidingen op het display.
8.4 Automatisch uit-functie
Om het energieverbruik omlaag te
brengen, schakelt de Automatisch uitfunctie het apparaat automatisch uit:
• wanneer niet binnen 5 minuten de
toets Start/Pauze wordt aangeraakt.
Gebruik de programmakeuzeknop om
een programma te kiezen.
De mogelijke tijd waarop een
programma wordt voltooid, verschijnt op
het display.
De droogtijd die u ziet heeft
betrekking op de lading van
5 kg voor
katoenprogramma's. Voor
de andere programma's is
de droogtijd gerelateerd
aan de aanbevolen ladingen.
De droogtijd van de
katoenprogramma's met
een lading van meer dan 5
kg is langer.
16
www.aeg.com
8.6 Opties
U kunt bij het programma ook één of
meer speciale opties instellen.
4. Raak de bovenstaande knoppen
opnieuw aan om het kinderslot te
deactiveren. Het symbool verdwijnt.
8.8 Een programma starten
4
Druk op de relevante knop of combinatie
van 2 knoppen om een optie te activeren
of te deactiveren.
Wanneer de optie is geactiveerd, zal het
led boven de toets of het symbool op
het display oplichten.
8.7 Kinderslotoptie
Het kinderslot voorkomt dat kinderen
met het apparaat kunnen spelen. De
kinderslotoptie blokkeert alle
druktoetsen en de
programmakeuzeknop (deze optie
vergrendelt niet de toets Aan/Uit).
U kunt de kinderslotoptie activeren:
• voordat u de toets Start/Pauze
aanraakt - kan het apparaat niet
starten
• nadat u de toets Start/Pauze
aanraakt - programma- en optiekeuze
is niet beschikbaar.
Kinderslot instellen:
Het programma starten:
Druk op toets Start/Pauze.
Het apparaat start en het led boven de
knop gaat branden in plaats van
knipperen.
8.9 Programma wijzigen
Het wijzigen van een programma:
1. Druk op de toets Aan/Uit om het
apparaat uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op de toets Aan/Uit
om het apparaat in te schakelen.
3. Stel een programma in.
8.10 Programma-einde
Reinig het filter en leeg het
waterreservoir na elke
droogcyclus. (Zie het
hoofdstuk ONDERHOUD EN
REINIGING.)
Na voltooiing van de droogcyclus, zal het
symbool
op de display verschijnen.
Als de optie Zoemer is geactiveerd,
klinkt er gedurende 1 minuut een
geluidssignaal met onderbrekingen.
1. Zet de droger aan.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de 2 knoppen
en houd deze ingedrukt.
Het symbool
verschijnt op het display.
NEDERLANDS
Als u het apparaat niet
uitschakelt, start de
antikreukfase (niet op alle
programma´s actief). Het
knipperende symbool
geeft aan dat de
antikreukfase bezig is. Het
wasgoed kan tijdens de antikreukfase uit de machine
gehaald worden.
17
De was uit de machine halen:
1. Druk 2 seconden op de toets Aan/Uit
om het apparaat uit te zetten.
2. Open de deur van het apparaat.
3. Haal het wasgoed uit de trommel.
4. Sluit de deur van het apparaat.
9. AANWIJZINGEN EN TIPS
9.1 Milieutips
• het wasgoed goed centrifugeert
voordat u het in de droger stopt.
• Overschrijd de laadvolumes die in het
hoofdstuk over programma´s worden
beschreven niet.
• Maak het filter na elke droogcyclus
schoon.
• Gebruik geen wasverzachter om te
wassen en te drogen. In de
droogtrommel wordt uw wasgoed
automatisch zacht.
• Gebruik gedistilleerd water dat u ook
voor stoomstrijken gebruikt. Zuiver
indien nodig het gedistilleerde water
eerst (bijv. met een koffiefilter) om
deeltjes te verwijderen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen aan de
onderzijde van het apparaat vrij zijn.
• Zorg ervoor dat op de plaats waar het
apparaat wordt geïnstalleerd een
goede luchtdoorstroom is.
9.2 Aanpassing van standaard
droogniveaus
Wijzigen van het standaard droogniveau:
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Extra Stil en Opfrissen houd deze
ingedrukt.
Een van de symbolen verschijnt op het
display:
- Maximaal droogniveau
- Extra droog
- Standaard droogniveau
4. Raak herhaaldelijk de knop Start/
Pauze aan totdat u het gewenste
droogniveau bereikt.
Droogniveau
Displaysymbolen
Maximaal
droogniveau
Extra droog
Standaard
droogniveau
5. Houd om de instelling te bewaren de
toetsen Extra Stil en Opfrissen
gedurende 2 seconden tegelijkertijd
ingedrukt.
9.3 Het reservoirlampje
uitschakelen
De aanduiding voor het waterreservoir
staat standaard aan. Het licht op aan het
einde van de droogcyclus of tijdens de
cyclus als het waterreservoir vol is. Als de
afvoerkit is geïnstalleerd wordt het
waterreservoir automatisch geleegd en
kan de aanduiding uitgezet worden.
Om de aanduiding uit te schakelen:
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer 1 van de beschikbare
programma's.
3. Druk tegelijkertijd op de knoppen
Opfrissen en Droogtijd houd deze
ingedrukt.
Eén van 2 configuraties is mogelijk:
18
www.aeg.com
• het lampje Reservoir:
staat aan
• het lampje Reservoir:
als het symbool
verschijnt
- het waterreservoirlampje is
permanent geactiveerd
staat uit
als het symbool
verschijnt
- het waterreservoirlampje is
permanent gedeactiveerd
10. ONDERHOUD EN REINIGING
10.1 Het filter schoonmaken
Aan het einde van elke cyclus verschijnt
het symbool
Filter op het display en
moet u het filter reinigen.
Het filter verzamelt de
pluizen tijdens de
droogcyclus.
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
4. Indien nodig, reinig het filter met een
stofzuiger. Sluit het filter.
5. Verwijder de pluizen indien nodig uit
de filterhouder en pakking. U kunt
hiervoor een stofzuiger gebruiken.
Zet het filter in de filterhouder.
2. Druk op de haak om de filter te
openen.
10.2 Leeg het waterreservoir
3. Maak beide zijden van het filter
schoon met een vochtige hand.
Maak het condenswaterreservoir na elke
droogcyclus leeg.
Wanneer het condenswaterreservoir vol
is, breekt het programma automatisch af.
Het symbool
Reservoir verschijnt op
het display en u moet het waterreservoir
legen.
Het waterreservoir legen:
1. Verwijder het waterreservoir en houd
het horizontaal.
NEDERLANDS
2. Trek de kunststof aansluiting uit en
laat het water weglopen in een
gootsteen of iets dergelijks.
3. Duw de kunststof aansluiting weer op
zijn plek en zet het waterreservoir
terug op zijn plaats.
4. Druk op de toets Start/Pauze om het
programma voort te zetten.
19
2. Open de condensordeksel.
3. Draai de hendel om het deksel van
de condensor te ontgrendelen.
10.3 Reiniging van de
condensator
Als het symbool
Condensator
(Condenser) knippert op het display,
moeten de condensor en het vak worden
gecontroleerd. Als deze vuil is, maakt u
het schoon. Controleer minstens iedere 6
maanden.
WAARSCHUWING!
Raak het metalen oppervlak
niet met blote handen aan.
Gevaar voor letsel. Draag
beschermende
handschoenen. Voorzichtig
schoonmaken zodat
beschadigen van het
metalen oppervlak wordt
vermeden.
4. Laat het deksel van de condensor
zakken.
Controleren:
1. Open de deur. Trek het filter
omhoog.
5. Verwijder, indien nodig, de pluizen
van de condensor en zijn
compartiment. U kunt een natte doek
en/of een stofzuiger met
opzetborstel gebruiken.
20
www.aeg.com
10.5 Het bedieningspaneel en
de behuizing reinigen
Gebruik een standaard zeepsop om het
bedieningspaneel en de behuizing te
reinigen.
Gebruik een vochtige doek om te
reinigen. Droog het gereinigde
oppervlak met een zachte doek.
LET OP!
Gebruik geen
schoonmaakmiddelen voor
meubels of
schoonmaakmiddelen die
corrosie kunnen
veroorzaken.
6. Sluit het deksel van de condensor.
7. Draai de hendel totdat deze op zijn
plek klikt.
8. Plaats het filter terug.
10.4 De trommel reinigen
WAARSCHUWING!
Ontkoppel het apparaat
voordat u het reinigt.
Gebruik een gewone zeepreiniger om de
binnenzijde van de trommel en de
trommelhouders te reinigen. Droog het
gereinigde oppervlak met een zachte
doek.
10.6 De luchtcirculatiesleuven
reinigen
Gebruik een stofzuiger om de pluisjes uit
de luchtcirculatiesleuven te verwijderen.
LET OP!
Gebruik geen
schuurmiddelen of staalwol
om de trommel schoon te
maken.
11. PROBLEEMOPLOSSING
Probleem 1)
De droogautomaat werkt niet.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Droogautomaat is niet aangesloten op de netstroom.
Doe de stekker in het stopcontact.
Controleer de zekering in de zekeringenkast (huisinstallatie).
De deur staat open.
Sluit de vuldeur.
De toets Aan/Uit is niet ingedrukt.
Druk op de toets Aan/Uit.
De toets Start/Pauze is niet ingedrukt.
Druk op toets Start/Pauze.
Het apparaat staat in stand-by-mo- Druk op de toets Aan/Uit.
dus.
NEDERLANDS
Probleem 1)
Mogelijke oorzaak
Onjuiste programmakeuze.
21
Oplossing
Selecteer een geschikt programma. 2)
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon. 3)
Optie Droogtegraad was ingesteld Wijzig optie Droogtegraad naar
een hogere stand.
op
strijkdroog.4)
Onbevredigende droogresultaten.
De lading is te groot.
Overschrijd het maximumlading
niet.
De luchtcirculatiesleuven zijn verstopt.
Reinig het luchtsleuven onderop
het apparaat.
Vuil op de vochtsensor in de trommel.
Reinig de voorkant van de trommel.
Het droogniveau is niet op het ge- Pas het droogniveau aan. 5)
wenste niveau ingesteld.
De condensor is verstopt.
De condensor reinigen. 3)
Het filter is niet op zijn plek vergrendeld.
Zet het filter in de correcte stand.
Wasgoed zit vast tussen deur en
pakking.
Verwijder vastzittende voorwerpen
en doe de deur dicht.
Na de start van de cyclus is het
niet mogelijk om het programma
of de optie te wijzigen.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Wijzig het programma of de optie naar wens.
U kunt geen op- De optie die u probeert te activetie kiezen. Er
ren is niet beschikbaar bij het geklinkt een geselecteerde programma.
luidssignaal.
Schakel de droogautomaat uit en
in. Wijzig het programma of de optie naar wens.
De trommelverlichting brandt
niet
De trommelverlichting is defect.
Neem contact op met de klantenservice om de trommelverlichting
te vervangen.
Onverwachte
tijdsduur op het
display.
De droogtijd is berekend naar gelang de grootte en de vochtigheid
van de lading.
Dit gaat automatisch - het apparaat werk correct.
Programma niet
actief.
Het waterreservoir is vol.
Leeg het waterreservoir, druk op
De laaddeur
gaat niet dicht
Niet mogelijk
het programma
of de optie te
wijzigen.
de toets Start/Pauze. 3)
22
www.aeg.com
Mogelijke oorzaak
Probleem 1)
Oplossing
Ladinggrootte is klein.
Selecteer de programmatijd. De
tijdwaarde moet in verhouding
staan tot de lading. We bevelen
voor het drogen van 1 voorwerp of
een kleine hoeveelheid wasgoed
korte droogtijden aan.
Het wasgoed is te droog.
Selecteer tijdsprogramma of een
Droogcyclus te
kort.
hogere droogtegraad (bijv.
tra droog)
Droogcyclus te
lang 6)
ex-
Het filter is verstopt.
Maak de filter schoon.
De lading is te groot.
Overschrijd het maximumlading
niet.
Het wasgoed is niet voldoende ge- Zorg dat het wasgoed goed is gecentrifugeerd.
centrifugeerd.
Te lage of hoge kamertemperatuur Zorg ervoor dat de kamertempera- dit is geen fout van het apparaat. tuur hoger is dan +5°C en lager
dan +35°C. De optimale kamertemperatuur voor de beste droogresultaten is tussen 19°-24°C.
1) Als er een foutmelding op de display verschijnt (bijv. E51): Schakel de droogautomaat uit en in. Kies
een nieuw programma. Druk op de toets Start/Pauze. Neem contact op met het servicecentrum als het
apparaat niet werkt en geef de foutcode door.
2) Volg de programmabeschrijving op - raadpleeg het hoofdstuk PROGRAMMA'S
3) Zie het hoofdstuk ONDERHOUD EN REINIGING
4) Alleen voor drogers met optie Droogtegraad
5) Zie het hoofdstuk AANWIJZINGEN EN TIPS
6) Opmerking: Na maximaal 5 uur stopt de droogcyclus automatisch.
12. TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte x breedte x diepte
850 x 600 x 630 mm (maximaal 660 mm)
Maximale diepte met de apparaatdeur
open
1100 mm
Maximale breedte met de apparaatdeur
open
950 mm
Afstelbare hoogte
850 mm (+ 15 mm - afstellen van voeten)
Trommelinhoud
118 l
Maximaal laadvolume
8 kg
Spanning
230 V
NEDERLANDS
Frequentie
50 Hz
Totaal vermogen
700 W
Energie-efficiëntieklasse
A+++
Energieverbruik 1)
1,47 kWh
Jaarlijks energieverbruik 2)
177 kWh
Links—aan modus stroomverbruik
0,05 W
Uit-modus stroomverbruik
0,05 W
Type gebruik
Huishoudelijk
Toegestane omgevingstemperatuur
+ 5°C tot + 35°C
23
Niveau van bescherming tegen het binnen- IPX4
dringen van vaste deeltjes en vocht gewaarborgd door het beschermdeksel, behalve
wanneer de laagspanningsapparatuur geen
bescherming tegen vocht heeft
Dit product bevat gefluoreerd broeikasgas dat hermetisch is afgesloten
Benaming van het gas
R134a
Gewicht
0,280 kg
Aardopwarmingsvermogen (GWP)
1430
1) Overeenkomstig EN 61121. 8 kg katoen gecentrifugeerd op 1000 tpm.
2) Energieverbruik per jaar in kWh, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaardkatoenprogramma bij
volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de lage-stroommodi. Daadwerkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt verbruikt (REGELGEVING (EU) nr. 392/2012).
13. ACCESSOIRES
13.1 Tussenstuk
Naam accessoire: SKP11, STA9
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Het tussenstuk kan alleen worden
gebruikt tussen de in de folder
gespecificeerde wasmachines en
droogautomaten. Zie bijgevoegde
folder.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
24
www.aeg.com
13.2 Afvoerset
13.3 Voetstuk met lade
Naam accessoire: DK11.
Verkrijgbaar bij uw erkende dealer (kan
worden bevestigd aan sommige types
droogtrommels)
Om het gecondenseerde water in een
kom, sifon, afvoerpijp, enz. te laten
stromen wordt na installatie het
waterreservoir automatisch geleegd. Het
waterreservoir moet in het apparaat
blijven zitten.
De geïnstalleerde slang moet minimaal
50 cm en maximaal 100 cm van de vloer
zijn verwijderd. De slang mag geen lus
bevatten. Maak de slang zo nodig korter.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
Naam accessoire: PDSTP10, E6WHPED2.
Verkrijgbaar bij uw erkende leverancier.
Om de hoogte van het apparaat te
verhogen en het in- en uitladen van
wasgoed te vergemakkelijken.
De lade kan worden gebruikt voor het
opbergen van wasproducten bijv.:
handdoeken, schoonmaakproducten,
enz.
Lees de met het accessoire
meegeleverde instructies zorgvuldig
door.
14. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
FRANÇAIS
25
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ...............................................................................26
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ......................................................................................29
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.................................................................................31
4. BANDEAU DE COMMANDE....................................................................................32
5. PROGRAMME............................................................................................................ 33
6. OPTIONS....................................................................................................................36
7. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....................................................................... 37
8. UTILISATION QUOTIDIENNE.................................................................................. 37
9. CONSEILS.................................................................................................................. 40
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE................................................................................ 41
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT................................................ 43
12. DONNÉES TECHNIQUES...................................................................................... 45
13. ACCESSOIRES......................................................................................................... 47
POUR DES RÉSULTATS PARFAITS
Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des
performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies
innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne
trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques
instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registeraeg.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.aeg.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
26
1.
www.aeg.com
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant de commencer à installer et utiliser cet appareil,
lisez soigneusement les instructions fournies. Le
fabricant ne pourra être tenu pour responsable des
blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation
ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer
ultérieurement.
- Lire les instructions fournies.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
AVERTISSEMENT!
Risque d'asphyxie, de blessure ou d'invalidité
permanente.
•
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus
éloignés de l'appareil en permanence lorsqu'il est en
fonctionnement.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de la porte
de l'appareil lorsque celle-ci est ouverte.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
FRANÇAIS
27
1.2 Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
Si le sèche-linge est placé au-dessus d'un lave-linge,
utilisez le kit de superposition. Le kit de superposition,
disponible auprès d'un revendeur agréé, ne peut être
utilisé qu'avec l'appareil indiqué dans les instructions
(fournies avec l'accessoire). Lisez attentivement les
instructions avant de procéder à l'installation
(reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil peut être installé de façon autonome ou
sous un plan de travail de cuisine si un espace correct
est disponible (reportez-vous au livret d'installation).
L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte
à serrure, une porte coulissante ni une porte battante
dotée d'une charnière du côté opposé à l'appareil qui
pourrait empêcher l'ouverture complète de la porte.
Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne
doivent pas être obstrués par de la moquette, un
tapis, ou tout type de revêtement de sol.
AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être branché
à l'alimentation en utilisant un appareil de connexion
externe comme un minuteur, ou branché à un circuit
qui est régulièrement activé/désactivé par un
fournisseur d'énergie.
Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise de
courant qu'à la fin de l'installation. Après l'installation,
assurez-vous que la prise est accessible.
Aérez suffisamment la pièce pour éviter le reflux de
gaz provenant d'appareils utilisant d'autres
combustibles, y compris les flammes nues.
L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une
évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant
des appareils brûlant du gaz ou d'autres
combustibles.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger lié à l'électricité.
Respectez la charge maximale de 8 kg (reportez-vous
au chapitre « Tableau des programmes »).
N'utilisez pas l'appareil si certains articles ont été salis
par des produits chimiques industriels.
Retirez les peluches ou morceaux d'emballage
accumulés autour de l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Nettoyez le filtre
avant ou après chaque utilisation.
N'introduisez que du linge propre dans le sèche-linge.
Il convient que les articles qui ont été salis par des
substances telles que l’huile de cuisson, l’acétone,
l’alcool, l’essence, le kérosène, les détachants, la
térébenthine, la cire et les substances pour retirer la
cire soient lavés dans de l’eau chaude avec une
quantité supplémentaire de détergent avant d’être
séchés dans le sèche-linge à tambour.
Il convient que les articles comme le caoutchouc
mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les
textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc
et les vêtements ou les oreillers comprenant des
parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés
dans le sèche-linge.
Les assouplissants ou autres produits similaires
doivent être utilisés conformément aux instructions de
leur fabricant.
Retirez des vêtements tous les objets pouvant
provoquer un incendie comme les briquets ou les
allumettes.
N'arrêtez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de
séchage à moins de sortir immédiatement tout le
linge et de le déplier pour mieux dissiper la chaleur.
Le cycle de séchage se termine par une phase sans
chauffage (cycle de refroidissement) pour éviter que le
linge ne reste longtemps à haute température et ne
subisse des dommages.
FRANÇAIS
•
29
Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil
et débranchez la fiche de la prise secteur.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
• Retirez l'intégralité de l'emballage.
• N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
• Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
• Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
• N'installez pas l'appareil ou ne
l'utilisez pas dans un endroit où la
température ambiante est inférieure à
5 °C ou supérieure à 35 °C.
• L'appareil doit être installé sur un sol
plat, stable, résistant à la chaleur et
propre.
• Assurez-vous que de l'air circule entre
l'appareil et le sol.
• Déplacez toujours l'appareil en
position verticale.
• La surface arrière de l'appareil doit
être positionnée contre le mur.
• Une fois l'appareil installé à son
emplacement permanent, vérifiez
qu'il est bien de niveau à l'aide d'un
niveau à bulle. S'il n'est pas de
niveau, réglez les pieds jusqu'à ce
qu'il le soit.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
• Ne branchez la fiche d'alimentation à
la prise de courant qu'à la fin de
l'installation. Assurez-vous que la
prise de courant est accessible une
fois l'appareil installé.
• L'appareil doit être relié à la terre.
• Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
• Utilisez toujours une prise de courant
de sécurité correctement installée.
• N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
• Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation pour débrancher
l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
• Ne touchez jamais le câble
d'alimentation ni la fiche avec des
mains mouillées.
• Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure, de choc
électrique, d'incendie, de
brûlures ou de dommage
matériel à l'appareil.
• Cet appareil est exclusivement
destiné à une utilisation domestique.
• Ne séchez pas d'articles
endommagés (déchirés, effiloché)
contenant un rembourrage ou un
garnissage.
• Séchez uniquement les textiles
adaptés au séchage dans un sèchelinge. Suivez les instructions figurant
sur l'étiquette des textiles.
• Si vous avez lavé votre linge avec un
produit détachant, lancez un cycle de
rinçage supplémentaire avant de
démarrer le sèche-linge.
• N'utilisez pas l'eau de condensation/
distillée pour préparer des boissons ni
pour cuisiner. Elle peut entraîner des
problèmes de santé chez les
personnes et les animaux
domestiques.
• Ne montez pas sur le hublot ouvert
de votre appareil ; ne vous asseyez
pas dessus.
• N'introduisez pas de linge non essoré
dans le sèche-linge.
30
www.aeg.com
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure.
• Rayonnement DEL visible, ne fixez pas
directement le faisceau.
• L'ampoule LED est réservée à
l'éclairage du tambour. Ne l'utilisez
pas pour éclairer autre chose.
• Pour remplacer l'éclairage intérieur,
contactez le service après-vente
agréé.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
• Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement
des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de
tampons à récurer, de solvants ni
d'objets métalliques.
• Faites attention lorsque vous nettoyez
l'appareil pour éviter d'endommager
le système de refroidissement.
2.6 Compresseur
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
• Dans le sèche-linge, le compresseur
et son système sont remplis d'un
agent spécial ne contenant pas
d'hydrochlorofluorocarbures. Ce
circuit doit rester hermétique. Tout
endommagement du circuit peut
entraîner une fuite.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
• Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique et de
l'arrivée d'eau.
• Coupez le câble d'alimentation au ras
de l'appareil et mettez-le au rebut.
• Retirez le dispositif de verrouillage du
hublot pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans le
tambour.
• Jetez l'appareil en vous conformant
aux exigences locales relatives à la
mise au rebut des Déchets
d'équipements électriques et
électroniques (DEEE).
FRANÇAIS
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Bac d'eau de condensation
Bandeau de commande
Éclairage intérieur
Hublot de l'appareil
Filtre
Plaque signalétique
Pour vous faciliter le
chargement du linge ou
l'installation, le hublot est
réversible. (Reportez-vous à
la notice séparée.)
7
8
9
10
Fentes de circulation d'air
Couvercle du condenseur
Cache du condenseur
Pieds réglables
31
32
www.aeg.com
4. BANDEAU DE COMMANDE
1
2
6
1
2
3
4
Sélecteur de programme
Affichage
Touche Départ/Pause
Options
4
5
5 Touche Marche/Arrêt avec fonction
Auto Off .
6 Programmes
4.1 Affichage
Symbole sur l'affichage
Description du symbole
charge maximale
option départ différé activée
-
3
sélection du Départ différé (30 min. - 20 h)
indication de la durée du cycle
alarme désactivée
FRANÇAIS
Symbole sur l'affichage
33
Description du symbole
sécurité enfants activée
option minuterie activée
sélection du programme Minuterie (10 min. - 2 h)
-
voyant : vidangez le bac à eau
voyant : nettoyez le filtre
voyant : vérifiez le condenseur
,
,
option de degré de séchage du linge : prêt à repasser, prêt à ranger, prêt à ranger +, extra sec
,
ECO
ECO option on
Option Extra Silence activée
Option Rafraîchir activée
,
extension de la phase anti-froissage par défaut :
+30 min, +60 min, +90 min)
,
voyant : phase de séchage
voyant : phase de refroidissement
voyant : phase anti-froissage
5. PROGRAMME
Programme
2)
Coton
Synthétiques
Mixtes
Charge 1)
8 kg
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Textiles Cotton (Coton)
/
3,5 kg
Textiles synthétiques ou mixtes.
/
3 kg
Cotons et textiles synthétiques.
/
34
www.aeg.com
Programme
Charge 1)
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Lainages. Séchage en douceur des lainages lavables à la main. Sortez immédiatement les articles une fois le programme terminé.
Laine
1 kg
Le cycle de séchage de la laine de cet appareil a
été approuvé par la société Woolmark pour le
séchage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », sous réserve que les
vêtements soient séchés conformément aux instructions du fabricant de cette machine. Consultez l'étiquette d'entretien du vêtement pour plus
d'instructions sur le lavage. M1641
Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong ainsi
qu'en Inde, le symbole Woolmark est une marque de certification déposée.
Soie
Repassage Facile
1 kg
1 kg (ou
5 chemises)
Soie uniquement lavable à la main,
/
en douceur.
Vêtements faciles à entretenir demandant un minimum de repassage. Les résultats de séchage
peuvent varier en fonction du type de textile.
Dépliez-les le plus possible avant de les placer
dans l'appareil. Une fois le programme terminé,
sortez immédiatement les articles et accrochezles sur un cintre.
/
Draps
3 kg
Linge de lit comme des draps simples et doubles, des taies d'oreillers, des couvre-lits.
/
Textiles Sports
2 kg
Tenues de sport, textiles fins et légers, en microfibres, en polyester.
/
2 kg
Vêtements d'extérieur, de travail,
de sport, imperméables et tissus
perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles. Adaptés au séchage en machine.
/
Outdoor
FRANÇAIS
Programme
Charge 1)
Propriétés / Étiquette d'entretien des textiles
Couettes simples ou doubles et
oreillers (garnissage en plumes,
duvet ou synthétique).
3 kg
Couette
35
/
1) Poids maximal des articles secs.
2) Le programme
Coton associé au degré de séchage prêt à ranger
Niveau de séchage est le
« programme standard pour le coton ». Il est adapté au séchage d'une charge de linge en coton normal
humide. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher le
linge en coton humide.
5.1 Sélection des programmes et options
Options
Programmes 1)
Niveau
de séchage
Extra Silence
Anti-froisRafraîchir Minuterie
sage
Coton
Synthétiques
Mixtes
2)
Laine
Soie
Repassage Facile
Draps
Textiles Sports
Outdoor
Couette
1) Conjointement au programme, vous pouvez régler 1 ou plusieurs options.
2) Consultez le chapitre des OPTIONS : option Minuterie activée pour le programme Laine
5.2 Données de consommation
Programmation
Vitesse d'essorage / humidité rési- Temps de séduelle
chage
Coton 8 kg
Consommation
énergétique
36
www.aeg.com
Consommation
énergétique
Programmation
Vitesse d'essorage / humidité rési- Temps de séduelle
chage
prêt à ranger
1 400 tr/min / 50%
156 min.
1,31 kWh
1 000 tr/min / 60%
173 min.
1,47 kWh
1 400 tr/min / 50%
120 min.
0,94 kWh
1 000 tr/min / 60%
137 min.
1,12 kWh
1 200 tr/min / 40%
65 min.
0,47 kWh
800 tr/min / 50%
80 min.
0,60 kWh
rêt à repasser
Synthétiques 3,5 kg
prêt à ranger
6. OPTIONS
6.1 Niveau de séchage
6.4 Anti-froissage
Cette option permet d'obtenir le degré
de séchage souhaité. Sélections
possibles :
Prolonge la phase anti-froissage
(30 minutes) à la fin du cycle de séchage
à 120 minutes. Après la phase de
séchage, le tambour tourne quelques
fois pour empêcher le linge de se
froisser. Le linge peut être retiré durant
la phase anti-froissage.
- linge prêt à être repasser degré prêt à repasser.
- linge prêt à être rangé dans
l'armoire - degré prêt à ranger sélection par défaut liée au programme.
- linge prêt à être rangé dans
l'armoire - degré prêt à ranger +.
- linge prêt à être rangé dans
l'armoire - degré extra sec.
6.2 Extra Silence
Le niveau sonore de l'appareil est bas, ce
qui n'affecte pas la qualité de séchage.
L'appareil fonctionne lentement, et la
durée du cycle est plus longue.
6.3 ECO
Par défaut, cette option est activée avec
tous les programmes.
La consommation d'énergie est à son
plus bas niveau.
6.5 Rafraîchir
Pour rafraîchir les vêtements qui étaient
rangés. La charge maximale ne peut pas
dépasser 1 kg.
6.6 Minuterie
Coton, textiles synthétiques et mixtes.
Elle permet à l'utilisateur de régler une
durée spéciale pour le programme de
séchage, d'un minimum de 10 min à un
maximum de 2 heures (par paliers de
10 min). Lorsque cette option est activée,
l'indication de la charge maximale
disparaît.
6.7 Minuterie pour le
programme Laine
Option adaptée au programme Laine
pour ajuster le degré de séchage sur
plus ou moins sec.
FRANÇAIS
6.8 Départ Différé
Permet de retarder le départ
du programme de séchage,
d'un minimum de 30 min à
un maximum de 20 heures.
1. Sélectionnez le programme et les
options de séchage.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ Différé.
La durée du délai s'affiche (par ex.
si le programme doit démarrer au
bout de 12 heures.)
3. Pour activer l'option Départ Différé,
appuyez sur la touche Départ/Pause.
37
Le délai restant avant le départ diminue
sur l'affichage.
6.9 Alarme
Le signal sonore retentit :
• à la fin du cycle
• au début et à la fin de la phase antifroissage
Par défaut, l'option d'alarme est toujours
activée. Vous pouvez utiliser cette option
pour activer ou désactiver le signal
sonore.
7. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Au début du cycle de
séchage (3 à 5 premières
minutes) le niveau sonore
peut être légèrement plus
fort. Ceci est dû au
démarrage du compresseur.
Ce phénomène est normal
sur tous les appareils
fonctionnant avec un
compresseur comme les
réfrigérateurs et
congélateurs.
L'emballage à l'arrière du
tambour se retire
automatiquement lorsque le
sèche-linge est allumé pour
la première fois. Il se peut
que vous entendiez du bruit.
Avant la première utilisation de
l'appareil :
• Nettoyez le tambour du sèche-linge
avec un chiffon humide.
• Démarrez un programme court (par
exemple 30 minutes) avec du linge
humide.
8. UTILISATION QUOTIDIENNE
8.1 Préparation du linge
• Fermez les fermetures à glissière.
• Fermez les boutons des housses de
couette.
• Ne laissez pas de cordons ni de
rubans dénoués pour le séchage (par
exemple des cordons de tablier).
Nouez-les avant de démarrer le
programme.
• Videz les poches.
• Si un article dispose d'une doublure
en coton, retournez-le. Assurez-vous
que la doublure en coton est toujours
tournée vers l'extérieur.
• Nous vous recommandons de
toujours régler le programme le
•
•
•
•
•
mieux adapté au type de textiles se
trouvant dans l'appareil.
Ne mélangez pas les couleurs foncées
et les couleurs claires.
Utilisez un programme adapté pour le
coton, le jersey et la bonneterie pour
éviter qu'ils ne rétrécissent.
Assurez-vous que la charge ne
dépasse pas la charge maximale
indiquée sur l'affichage, ou dans le
chapitre des programmes.
Séchez uniquement du linge adapté
au sèche-linge. Reportez-vous aux
étiquettes des vêtements.
Ne séchez pas les grands articles et
les petits articles ensemble. Les petits
articles peuvent se coincer dans les
38
www.aeg.com
grands et ne pas sécher
correctement.
Étiquette d'enDescription
tretien du textile
Linge adapté au sèche-linge.
Linge adapté au sèche-linge à haute température.
Linge adapté au sèche-linge à basse température uniquement.
Linge non adapté au sèche-linge.
8.2 Chargement du linge
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour allumer l'appareil.
Si l'appareil est allumé, certaines
indications s'affichent.
ATTENTION!
Assurez-vous que le linge
n'est pas coincé entre le
hublot de l'appareil et le
joint en caoutchouc.
8.5 Réglage d'un programme
1. Ouvrez le hublot de l'appareil.
2. Chargez le linge dans le tambour, un
article à la fois.
3. Fermez le hublot de l'appareil.
8.3 Activation de l'appareil
4
Utilisez le sélecteur de programme pour
sélectionner le programme.
Le temps restant du programme
s'affiche.
Pour allumer l'appareil :
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Si l'appareil est allumé, certains
indicateurs apparaissent sur l'affichage.
8.4 Fonction Auto Off
Pour réduire la consommation d'énergie,
la fonction Auto Off éteint
automatiquement l'appareil :
• si la touche Départ/Pause n'a pas été
actionnée dans un délai de 5 minutes.
• 5 minutes après la fin du programme.
Le temps de séchage qui
s'affiche s'applique à une
charge de 5 kg pour les
programmes coton. Pour les
autres programmes, le
temps de séchage est lié aux
charges recommandées.
Pour les programmes coton
et jeans avec une charge de
plus de 5 kg, le temps de
séchage est plus long.
FRANÇAIS
8.6 Options
Conjointement au programme, vous
pouvez sélectionner 1 ou plusieurs
options spéciales.
39
3. Appuyez simultanément sur les
2 touches et maintenez-les
enfoncées.
Le symbole
s'affiche.
4. Pour désactiver la sécurité enfants,
appuyez à nouveau sur les touches
ci-dessus jusqu'à ce que le symbole
disparaisse.
8.8 Départ d'un programme
4
Pour activer ou désactiver une option,
appuyez sur la touche ou la combinaison
de 2 touches correspondantes.
Lorsque l'option est activée, le voyant
situé au-dessus de la touche ou le
symbole s'affichent.
8.7 Option Sécurité enfants
La sécurité enfants peut être activée
pour empêcher les enfants de jouer avec
l'appareil. L'option Sécurité enfants
verrouille toutes les touches et le
sélecteur de programme (cette option ne
verrouille pas la touche Marche/Arrêt).
Vous pouvez activer l'option Sécurité
enfants :
• avant d'appuyer sur la touche
Départ/Pause, ce qui empêche
l'appareil de démarrer
• après avoir appuyé sur la touche
Départ/Pause ; la sélection des
programmes et options est
désactivée.
Activation de l'option Sécurité
enfants :
Pour lancer le programme :
Appuyez sur la touche Départ/Pause.
L'appareil démarre et le voyant audessus de la touche cesse de clignoter et
reste fixe.
8.9 Modification de
programme
Pour modifier un programme :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pour éteindre l'appareil.
2. Appuyez à nouveau sur la touche
Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
3. Sélectionnez un nouveau
programme.
8.10 Fin de programme
Nettoyez le filtre et vidangez
le bac d'eau de
condensation après chaque
cycle de séchage. (Reportezvous au chapitre ENTRETIEN
ET NETTOYAGE.)
Une fois le cycle de séchage terminé, le
1. Allumez le sèche-linge.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
apparaît sur l'affichage. Si
symbole
l'option Alarme est activée, un signal
sonore intermittent retentit pendant une
minute.
40
www.aeg.com
Si vous n'éteignez pas
l'appareil, la phase antifroissage démarre (elle n'est
pas active avec tous les
programmes). Le symbole
clignotant indique
l'exécution de la phase antifroissage. Pendant cette
phase, vous pouvez retirer le
linge.
Pour sortir le linge :
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt
pendant 2 secondes pour éteindre
l'appareil.
2. Ouvrez le hublot de l'appareil.
3. Sortez le linge.
4. Fermez le hublot de l'appareil.
9. CONSEILS
9.1 Conseils écologiques
• Essorez suffisamment le linge avant
de le sécher.
• Ne dépassez pas les charges
indiquées au chapitre consacré aux
programmes.
• Nettoyez le filtre après chaque cycle
de séchage.
• N'utilisez pas d'assouplissant pour le
lavage et le séchage. Le sèche-linge
adoucit automatiquement le linge.
• Utilisez de l'eau distillée, comme pour
les fers à repasser. Si nécessaire,
nettoyez l'eau distillée avant (par ex.
avec un filtre à café) pour enlever
toutes les particules qui peuvent s'y
trouver.
• Maintenez toujours dégagées les
fentes de circulation d'air en bas de
l'appareil.
• Veillez à maintenir une bonne
circulation d'air autour de l'appareil.
9.2 Réglage du degré de
séchage par défaut
Pour modifier le degré de séchage par
défaut :
1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les
touches Extra Silence et Rafraîchir
et maintenez-les enfoncées.
Un des symboles s'affiche :
- Séchage maximal
- Extra sec
- Séchage standard
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la
touche Départ/Pause jusqu'à ce que
le degré de séchage souhaité
s'affiche.
Degré de
séchage
Symbole affiché
Séchage
maximal
Extra sec
Séchage
standard
5. Pour sauvegarder le réglage,
appuyez simultanément sur les
touches Extra Silence et Rafraîchir
et maintenez-les enfoncées pendant
2 secondes.
9.3 Désactivation du voyant du
réservoir
Par défaut, le voyant du bac d'eau est
allumé. Il s'allume à la fin du cycle de
séchage ou en cours de cycle si le bac
d'eau est plein. Si le kit de vidange est
installé, le bac d'eau se vidange
automatiquement et le voyant peut être
désactivé.
Pour éteindre le voyant :
1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez un des programmes
disponibles.
3. Appuyez simultanément sur les
touches Rafraîchir et Minuterie et
maintenez-les enfoncées.
FRANÇAIS
L'une des deux configurations est
possible :
• le voyant Réservoir (Tank) :
• le voyant Réservoir (Tank) :
41
est
éteint et le symbole
s'affiche ; le voyant du bac d'eau
de condensation est éteint en
permanence
est
allumé et le symbole
s'affiche ; le voyant du bac d'eau
de condensation est allumé en
permanence
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
10.1 Nettoyage du filtre
À la fin de chaque cycle, le symbole
Filtre s'affiche et vous devez nettoyer le
filtre.
Le filtre retient les peluches
pendant le séchage.
1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.
4. Si nécessaire, nettoyez le filtre à
l'aide d'un aspirateur. Refermez le
filtre.
5. Si nécessaire, retirez les peluches du
logement et du joint du filtre. Vous
pouvez utiliser un aspirateur.
Remettez le filtre dans son logement.
2. Poussez sur le crochet pour ouvrir le
filtre.
3. Nettoyez les deux parties du filtre
après vous être humecté la main.
10.2 Vidange du bac d'eau de
condensation
Videz le bac d'eau de condensation
après chaque cycle de séchage.
Si le bac d'eau de condensation est
plein, le programme s'interrompt
automatiquement. Le symbole
42
www.aeg.com
Réservoir (Tank) s'affiche et vous devez
vidanger le bac d'eau de condensation.
1. Ouvrez le hublot. Retirez le filtre.
Pour vidanger le bac d'eau de
condensation :
1. Tirez sur le bac d'eau de
condensation et maintenez-le en
position horizontale.
2. Ouvrez le cache du condenseur.
2. Sortez le raccord en plastique et
vidangez le bac d'eau de
condensation dans un évier ou un
réceptacle équivalent.
3. Tournez le levier pour déverrouiller le
couvercle du condenseur.
3. Remettez le raccord en plastique et
le bac d'eau de condensation en
position.
4. Pour faire repartir le programme,
appuyez sur la touche Départ/Pause.
10.3 Nettoyage du
condenseur
Si le symbole
Condenseur clignote
sur l'affichage, vérifiez le condenseur et
son compartiment. S'il est sale, nettoyezle. Veillez à effectuer cette vérification au
moins une fois tous les 6 mois.
AVERTISSEMENT!
Ne touchez pas les surfaces
métalliques à mains nues.
Risque de blessure. Portez
des gants de protection.
Nettoyez-les doucement
pour ne pas endommager la
surface métallique.
Pour effectuer la vérification :
4. Abaissez le couvercle du condenseur.
5. Si nécessaire, retirez les peluches sur
le condenseur et dans son
compartiment. Vous pouvez utiliser
un chiffon humide et/ou un
aspirateur avec brosse.
FRANÇAIS
43
10.5 Nettoyage du bandeau
de commande et de
l'enveloppe
Utilisez un détergent savonneux neutre
standard pour nettoyer le bandeau de
commande et le boîtier.
Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon
humide. Séchez les surfaces nettoyées
avec un chiffon doux.
ATTENTION!
Ne nettoyez pas l'appareil à
l'aide de produits de
nettoyage pour meubles ou
autres pouvant entraîner une
corrosion.
6. Fermez le couvercle du condenseur.
7. Tournez le levier jusqu'à ce qu'il se
verrouille en place.
8. Remettez le filtre en place.
10.4 Nettoyage du tambour
AVERTISSEMENT!
Débranchez l'appareil avant
de le nettoyer.
Utilisez un détergent savonneux doux
standard pour nettoyer la surface interne
du tambour et ses aubes. Séchez les
surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
10.6 Nettoyage des fentes de
circulation d'air
Utilisez un aspirateur pour retirer les
peluches des fentes de circulation d'air.
ATTENTION!
N'utilisez pas de matières
abrasives ou de laine d'acier
pour nettoyer le tambour.
11. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
Problème 1)
Le sèche-linge
ne fonctionne
pas.
Cause probable
Solution
Le sèche-linge n'est pas branché
électriquement.
Branchez l'appareil à une prise
électrique. Vérifiez le fusible dans
la boîte à fusibles (installation domestique).
Le hublot est ouvert.
Fermez le hublot.
Vous n'avez pas appuyé sur la touche Marche/Arrêt.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
Vous n'avez pas appuyé sur la touche Départ/Pause.
Appuyez sur la touche Départ/
Pause.
L'appareil est en mode veille.
Appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.
44
www.aeg.com
Problème 1)
Cause probable
Sélection d'un programme inapproprié.
Sélectionnez un programme adap-
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre. 3)
L'option Niveau de séchage était
Réglez l'option Niveau de séchage
sur un niveau plus élevé.
réglée sur
Résultats de séchage insatisfaisants.
Solution
rêt à repasser.4)
té. 2)
La charge est trop importante.
Ne dépassez pas la charge maximale.
Les fentes de circulation d'air sont
obstruées.
Nettoyez les fentes d'aération qui
se trouvent en bas de l'appareil.
Salissure sur le capteur d'humidité
du tambour.
Nettoyez la surface avant du tambour.
Le degré de séchage n'est pas réglé sur le bon niveau.
Réglez le degré de séchage. 5)
Le condenseur est obstrué.
Nettoyez le condenseur. 3)
Le filtre n'est pas verrouillé en poLe hublot ne fer- sition.
me pas.
Du linge est coincé entre le hublot
et le joint.
Mettez le filtre dans la bonne position.
Retirez les objets coincés et fermez
le hublot.
Vous ne pouvez
pas modifier le
programme ou
les options.
Après le départ du cycle, vous ne
Éteignez puis rallumez le sèche-linpouvez pas modifier le programme ge. Modifiez le programme ou
ou les options.
l'option en fonction des besoins.
Il est impossible
de sélectionner
une option. Un
signal sonore retentit.
L'option que vous avez essayé
Éteignez puis rallumez le sèche-lind'activer ne s'applique pas au pro- ge. Modifiez le programme ou
gramme que vous avez sélection- l'option en fonction des besoins.
né.
Pas d'éclairage
du tambour
Éclairage du tambour défectueux.
Contactez le service après-vente
pour remplacer l'éclairage du tambour.
Durée inattenLa durée de séchage est calculée
Ce calcul est automatique, l'appadue sur l'afficha- en fonction de la taille et du niveau reil fonctionne correctement.
ge.
d'humidité de la charge.
Programme
inactif.
Le bac d'eau de condensation est
plein.
Videz le bac d'eau de condensation, appuyez sur la touche Départ/Pause. 3)
FRANÇAIS
Cause probable
Problème 1)
Solution
La charge est trop petite.
Sélectionnez le programme Minuterie. La durée doit être proportionnelle à la charge. Pour sécher
un seul article ou une petite quantité de linge, nous vous recommandons d'utiliser des temps de
séchage courts.
Le linge est trop sec.
Sélectionnez le programme Minuterie ou un niveau de séchage su-
Cycle de séchage trop court.
périeur (par ex.
Cycle de séchage trop long 6)
45
très sec)
Le filtre est obstrué.
Nettoyez le filtre.
La charge est trop importante.
Ne dépassez pas la charge maximale.
Le linge n'était pas assez essoré.
Essorez correctement le linge.
La température de la pièce est
trop élevée ou trop basse ; il ne
s'agit pas d'une anomalie de l'appareil.
Assurez-vous que la température
de la pièce est comprise entre
+5 °C et +35 °C. La température
optimale dans la pièce pour obtenir les meilleurs résultats est comprise entre 19 °C et 24 °C.
1) Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran (par exemple E51) : Éteignez puis rallumez le sèche-linge.
Sélectionnez un nouveau programme. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Si l'appareil ne fonctionne
pas, contactez le service après-vente et indiquez-lui le code d'erreur.
2) Suivez le descriptif du programme ; reportez-vous au chapitre PROGRAMMES
3) Reportez-vous au chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE
4) Uniquement les sèche-linge avec Niveau de séchage
5) Reportez-vous au chapitre CONSEILS
6) Remarque : Au bout de 5 heures maximum, le cycle de séchage s'arrête automatiquement.
12. DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur x Largeur x Profondeur
850 x 600 x 630 mm (maximum 660 mm)
Profondeur max. avec le hublot de l'appareil ouvert
1100 mm
Largeur max. avec le hublot de l'appareil
ouvert
950 mm
Hauteur réglable
850 mm (+ 15 mm - réglage des pieds)
Capacité du tambour
118 l
Charge maximale
8 kg
46
www.aeg.com
Tension
230 V
Fréquence
50 Hz
Puissance totale
700 W
Classe d'efficacité énergétique
A+++
Consommation énergétique1)
1,47 kWh
Consommation énergétique annuelle2)
177 kWh
Puissance absorbée en mode « Veille »
0,05 W
Puissance absorbée en mode éteint
0,05 W
Type d'utilisation
Domestique
Température ambiante autorisée
+ 5 °C à + 35 °C
Niveau de protection contre l'infiltration de
particules solides et d'humidité assuré par
le couvercle de protection, excepté là où
l'équipement basse tension ne dispose
d'aucune protection contre l'humidité
IPX4
Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés hermétiquement scellé
Désignation du gaz
R134a
Poids
0,280 kg
Potentiel de réchauffement global (PRG)
1430
1) Conformément à la norme EN 61121. 8 kg de coton, essoré à 1 000 tr/min.
2) Consommation énergétique annuelle en kWh basée sur 160 cycles de séchage du programme standard pour le coton, avec une charge complète ou partielle, et la consommation des modes basse consommation. La consommation énergétique réelle par cycle dépendra de l'utilisation de l'appareil (NORME (EU) No 392/2012).
FRANÇAIS
47
13. ACCESSOIRES
13.1 Kit de superposition
Pour la vidange directe de l'eau de
condensation dans une cuvette, un
siphon, une rigole, etc. Après
l'installation, le bac d'eau de
condensation est vidangé
automatiquement. Le bac d'eau de
condensation doit demeurer dans
l'appareil.
Le tuyau installé doit être placé à une
distance de 50 cm à 100 cm du sol. Ce
tuyau ne doit pas faire de boucle. Si
nécessaire, réduisez la longueur du
tuyau.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
13.3 Socle avec tiroir
Nom de l'accessoire : SKP11, STA9
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé.
Le kit de superposition ne peut être
utilisé qu'avec les lave-linge et les sèchelinge indiqués dans le livret. Reportezvous au livret joint.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
13.2 Kit de vidange
Nom de l'accessoire : PDSTP10,
E6WHPED2.
Disponible auprès de votre magasin
vendeur agréé.
Pour rehausser votre appareil et ainsi
faciliter le chargement et le
déchargement du linge.
Nom de l'accessoire : DK11.
Disponible chez votre vendeur agréé
(peut se fixer à certains types de sèchelinge).
Le tiroir peut servir au stockage du linge
comme par ex. : les serviettes, ainsi que
pour les produits de nettoyage et autres.
Lisez attentivement la notice fournie avec
l'accessoire.
48
www.aeg.com
14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
DEUTSCH
49
INHALTSVERZEICHNIS
1. SICHERHEITSHINWEISE........................................................................................... 50
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.................................................................................53
3. GERÄTEBESCHREIBUNG......................................................................................... 55
4. BEDIENFELD..............................................................................................................56
5. PROGRAMME (PROGRAMMA)................................................................................57
6. OPTIONEN.................................................................................................................60
7. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME................................................................... 61
8. TÄGLICHER GEBRAUCH.......................................................................................... 61
9. TIPPS UND HINWEISE.............................................................................................. 64
10. REINIGUNG UND PFLEGE..................................................................................... 65
11. FEHLERSUCHE........................................................................................................ 68
12. TECHNISCHE DATEN.............................................................................................70
13. ZUBEHÖR.................................................................................................................71
FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE
Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es
geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den
innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
Es ist mit Funktionen ausgestattet, die in gewöhnlichen Geräten nicht vorhanden
sind. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge
kennen zu lernen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:
Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und ServiceInformationen zu holen:
www.aeg.com/webselfservice
Ihr Produkt für einen besseren Service zu registrieren:
www.registeraeg.com
Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:
www.aeg.com/shop
REPARATUR- UND KUNDENDIENST
Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.
Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.
Warnungs-/Sicherheitshinweise
Allgemeine Informationen und Empfehlungen
Informationen zum Umweltschutz
Änderungen vorbehalten.
50
1.
www.aeg.com
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die mitgelieferte Gebrauchsanleitung
sorgfältig vor Montage und Inbetriebnahme dieses
Geräts. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht
ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des
Geräts übernimmt der Hersteller keine Haftung.
Bewahren Sie die Anleitung immer an einem sicheren
und zugänglichen Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Lesen Sie die mitgelieferte Anleitung.
1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen
Personen
WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie
Gefahr einer dauerhaften Behinderung.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für
ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät
verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder bis zu 3 Jahren sind während des Betriebs
unbedingt von dem Gerät fernzuhalten.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von
Kindern fern.
Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten
Gerät fern.
Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet
ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
DEUTSCH
•
51
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
1.2 Allgemeine Sicherheit
•
•
•
•
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät
vor.
Wenn der Wäschetrockner auf einer Waschmaschine
aufgestellt wird, muss die Befestigung mithilfe des
Bausatzes Wasch-Trocken-Säule erfolgen. Der Bausatz
Wasch-Trocken Säule, der bei Ihrem autorisierten
Lieferanten erhältlich ist, kann nur für die in der
mitgelieferten Anleitung aufgeführten Geräte
verwendet werden. Lesen Sie die Anleitung
aufmerksam vor der Montage (siehe
Montageanleitung).
Das Gerät kann freistehend oder unter einer
Küchenarbeitsplatte in einer Nische mit den
entsprechenden Abmessungen montiert werden
(siehe Montageanleitung).
Das Gerät darf nicht hinter einer verschließbaren Tür,
einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier
auf der gegenüberliegenden Seite, aufgestellt
werden, wenn dadurch eine vollständige Öffnung der
Gerätetür verhindert wird.
Die Lüftungsöffnung im Gerätesockel (falls vorhanden)
darf nicht von einem Teppich, einer Matte oder einem
Bodenbelag blockiert werden.
WARNUNG: Das Gerät darf nicht durch ein externes
Schaltgerät, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmäßig einund ausgeschaltet wird.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der
Montage in die Steckdose. Wählen Sie eine
Netzsteckdose, die nach der Installation des Geräts
zugänglich ist.
Der Raum, in dem das Gerät aufgestellt wird, muss
gut belüftet sein, damit keine Gase in den Raum
52
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zurückströmen, die von offenem Feuer oder von
anderen Geräten stammen, die mit Brennstoffen
arbeiten.
Die Abluft darf nicht über denselben Abzug abgeleitet
werden, über den der Dunstabzug von mit Gas oder
sonstigen Brennstoffen betriebenen Geräten erfolgt.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermaßen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch elektrischen
Strom zu vermeiden.
Überschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge von 8 kg (siehe Kapitel
„Programmübersicht“).
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon mit
industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
Wischen Sie die um das Gerät ggf. angesammelten
Flusen und/oder Verpackungsrückstände weg.
Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Sieb. Reinigen
Sie das Flusensieb vor oder nach jedem Gebrauch.
Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im
Trockner.
Wäschestücke, die mit Speiseöl verschmutzt sind oder
die mit Aceton, Alkohol, Kerosin, Fleckentfernern,
Terpentin und Wachsentfernern behandelt worden
sind, müssen vor dem Trocknen in dem
Wäschetrockner in heißem Wasser und zusätzlichem
Waschmittel gewaschen werden.
Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi),
Duschhauben, imprägnierte Textilien,
gummibeschichtete Wäschestücke, Kleider oder
Kissen mit Schaumgummipolster dürfen in dem Gerät
nicht getrocknet werden.
Weichspüler oder ähnliche Produkte dürfen nur
entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt
werden.
DEUTSCH
•
•
•
•
53
Entfernen Sie alle Gegenstände aus der Wäsche, die
eine Entzündungsquelle darstellen könnten, z. B.
Feuerzeuge oder Streichhölzer.
Wenn Sie den Wäschetrockner vor dem Ende des
Trockengangs anhalten müssen, entnehmen Sie sofort
die gesamte Wäsche und breiten Sie diese zur
Wärmeableitung aus.
Der letzte Teil eines Trockenprogramms findet ohne
Hitze statt (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die
Wäsche auf einer Temperatur bleibt, bei der sie nicht
beschädigt wird.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
2. SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1 Montage
• Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
• Montieren Sie ein beschädigtes Gerät
nicht und benutzen Sie es nicht.
• Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
• Seien Sie beim Bewegen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist.
Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
• Das Gerät darf nicht an einem Ort
aufgestellt oder verwendet werden,
an dem die Temperatur unter 5 °C
absinken oder auf über 35 °C steigen
kann.
• Der Boden, auf dem das Gerät
aufgestellt werden soll, muss eben,
stabil, hitzebeständig und sauber
sein.
• Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerät und dem Boden
zirkulieren kann.
• Das Gerät muss stets in aufrechter
Lage transportiert werden.
• Die Geräterückseite muss gegen die
Wand zeigen.
• Überprüfen Sie den waagrechten
Stand des Geräts mit einer
Wasserwaage, wenn es an seinen
endgültigen Platz gestellt wird.
Richten Sie es gegebenenfalls mit
den Schraubfüßen entsprechend aus.
2.2 Elektrischer Anschluss
WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.
• Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die
Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage noch
zugänglich ist.
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Stellen Sie sicher, dass die
elektrischen Daten auf dem
Typenschild den Daten Ihrer
Stromversorgung entsprechen.
Wenden Sie sich anderenfalls an eine
Elektrofachkraft.
• Schließen Sie das Gerät unbedingt an
eine sachgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
• Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Gerät vom Netzstrom trennen
möchten. Ziehen Sie stets am
Netzstecker.
54
www.aeg.com
• Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Händen
an.
• Das Gerät entspricht den EWGRichtlinien.
2.3 Gebrauch
WARNUNG!
Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schäden
am Gerät.
• Dieses Gerät ist ausschließlich zur
Verwendung im Haushalt bestimmt.
• Trocknen Sie keine beschädigten
(zerrissenen/ausgefransten)
Wäschestücke mit Wattierungen oder
Füllungen im Gerät.
• Trocknen Sie nur Textilien, die für den
Wäschetrockner geeignet sind.
Beachten Sie die Pflegehinweise auf
dem Textiletikett.
• Für Wäsche, die mit einem
Fleckenentferner behandelt wurde,
muss vor dem Trocknen ein
zusätzlicher Spülgang durchgeführt
werden.
• Das Kondensat/destillierte Wasser
darf nicht getrunken oder für das
Zubereiten von Speisen verwendet
werden. Dies kann bei Mensch und
Tier gesundheitliche Schäden
hervorrufen.
• Setzen oder stellen Sie sich nicht auf
die geöffnete Gerätetür.
• Trocknen Sie keine tropfnassen
Wäschestücke im Gerät.
2.4 Innenbeleuchtung
WARNUNG!
Verletzungsgefahr.
• Sichtbare LED-Abstrahlung;
vermeiden Sie es, direkt in den
Lichtstrahl zu blicken.
• Die LED-Lampe dient ausschließlich
zur Trommelbeleuchtung. Diese
Lampe darf nicht für andere
Beleuchtungszwecke verwendet
werden.
• Für den Austausch der
Innenbeleuchtung wenden Sie sich
bitte an den autorisierten
Kundendienst.
2.5 Reinigung und Pflege
WARNUNG!
Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am
Gerät.
• Reinigen Sie das Gerät nicht mit
Wasserspray oder Dampf.
• Reinigen Sie das Gerät mit einem
weichen, feuchten Tuch. Verwenden
Sie ausschließlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel,
scheuernde
Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder
Metallgegenstände.
• Gehen Sie bei der Reinigung des
Geräts vorsichtig vor, um das
Kühlsystem nicht zu beschädigen.
2.6 Kompressor
WARNUNG!
Das Gerät könnte
beschädigt werden.
• Das Kompressorsystem des
Wäschetrockners ist mit einem
speziellem Mittel gefüllt, das keine
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthält.
Das System muss dicht bleiben. Eine
Beschädigung des Systems kann zu
einem Leck führen.
2.7 Entsorgung
WARNUNG!
Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz
und von der Wasserversorgung.
• Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nähe des Geräts ab, und entsorgen
Sie es.
• Entfernen Sie das Türschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschließen.
• Entsorgen Sie das Gerät nach den
lokalen Vorschriften zur Rücknahme
und Entsorgung von Elektroaltgeräten
(WEEE).
DEUTSCH
3. GERÄTEBESCHREIBUNG
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Behälter
Bedienfeld
Innenbeleuchtung
Gerätetür
Sieb
Typenschild
Für eine einfachere
Beladung und Montage lässt
sich der Türanschlag
wechseln. (Siehe separates
Merkblatt.)
7
8
9
10
Lüftungsschlitze
Kondensatordeckel
Kondensatorabdeckung
Schraubfüße
55
56
www.aeg.com
4. BEDIENFELD
1
2
6
1
2
3
4
4
5
5 Taste Ein/Aus (Aan/Uit) mit AutoOff Funktion
6 Programme
Programmwahlschalter
Display
Taste Start/Pause (/Pauze)
Optionen
4.1 Display
Symbol auf dem Display
Symbolbeschreibung
Maximale Beladung
Die Zeitvorwahl ist eingeschaltet
-
3
Auswahl der Zeitvorwahl (30 Min. - 20 Std.)
Anzeige der Programmdauer
Signal aus
DEUTSCH
Symbol auf dem Display
57
Symbolbeschreibung
Die Kindersicherung ist eingeschaltet
Die Option Zeitwahl ist eingeschaltet
Auswahl der Zeit (10 Min. - 2 Std.)
-
Anzeige: Wasserbehälter leeren
Anzeige: Sieb reinigen
Anzeige: Kondensator prüfen
,
,
Trockengradoptionen: Bügeltrocken, Schranktrocken,
Schranktrocken +, Extratrocken
,
ECO
ECO option on
Die Option Extra Leise (Extra Stil) ist eingeschaltet
Die Option Auffrischen (Opfrissen) ist eingeschaltet
,
Verlängerung der vorgegebenen Knitterschutzphase:
+30 Min., +60 Min., +90 Min.)
,
Anzeige: Trockenphase
Anzeige: Abkühlphase
Anzeige: Knitterschutzphase
5. PROGRAMME (PROGRAMMA)
Programme (Programma)
2)
Baumwolle (Katoen)
Mischgewebe (Synthetica)
Mix
Beladung1)
8 kg
3,5 kg
3 kg
Eigenschaften/Pflegesymbol
Baumwollwäsche.
/
Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe.
/
Baumwolle und Mischgewebe.
/
58
www.aeg.com
Programme (Programma)
Beladung1)
Eigenschaften/Pflegesymbol
Wolltextilien. Sanftes Trocknen von handwaschbaren Wolltextilien. Nehmen Sie die Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus
dem Gerät.
Wolle (Wol)
Seide (Zijde)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
1 kg
Das Trockenprogramm Wolle dieser Maschine
wurde von der Firma Woolmark auf das Trocknen von Wolltextilien mit der Pflegekennzeichnung „Handwäsche“ getestet und zugelassen,
vorausgesetzt, dass die Wäsche gemäß der Anleitung auf dem Kleidungsetikett und gemäß
den Angaben des Maschinenherstellers getrocknet wird. Beachten Sie die auf dem Kleidungsetikett angegebene empfohlene Art der Behandlung. M1641
In Großbritannien, Irland, Hongkong und Indien
ist das Woolmark-Symbol ein zertifiziertes Warenzeichen.
1 kg
Schonende Behandlung von hand/
waschbarer Seide.
Pflegeleichte Textilien, die nur leicht gebügelt
werden müssen. Das Trocknungsergebnis kann
je nach Gewebeart unterschiedlich ausfallen.
Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, be1 kg (oder vor Sie es in das Gerät legen. Nehmen Sie die
5 Hemden) Wäsche unmittelbar nach Abschluss des Programms aus dem Gerät und hängen Sie sie auf
Kleiderbügel.
/
Bettwäsche (Beddengoed)
3 kg
Bettwäsche, wie Einzel-/Doppelbettlaken, Kopfkissen, Bettbezüge, /
Tagesdecken.
Sportkleidung (Sportkleding)
2 kg
Sportbekleidung, dünne und leichte Gewebe, Mikrofaser, Polyester. /
DEUTSCH
Programme (Programma)
Beladung1)
Outdoor
Daunen (Dekbed)
59
Eigenschaften/Pflegesymbol
2 kg
Outdoorkleidung, Sportgewebe,
imprägnierte und atmungsaktive
Jacken, Jacken mit herausnehmba- /
rem Fleeceteil oder Innenwattierung. Trocknergeeignet.
3 kg
Bettdecken in Normal- oder Übergröße und Kopfkissen (mit Federn-, Daunen- oder synthetischer
Füllung).
/
1) Die Angabe des maximalen Gewichts bezieht sich auf trockene Wäsche.
2) Das
Baumwolle (Katoen) Programm in Kombination mit der Auswahl Schranktrocken
Trocken+ (Droogtegraad) ist das „Standard-Baumwollprogramm“. Es eignet sich zum Trocknen von normaler, feuchter Baumwollwäsche und ist in Bezug auf den Energieverbrauch zum Trocknen feuchter Baumwollwäsche das effizienteste Programm.
5.1 Programm- und Optionsauswahl
Optionen
Programme 1)
Trocken+ Extra Lei(Droogte- se (Extra
graad)
Stil)
Knitterschutz
(Antikreuk)
Auffrischen
(Opfrissen)
Zeitwahl
(Droogtijd)
Baumwolle (Katoen)
Mischgewebe (Synthetica)
Mix
Wolle (Wol)
Seide (Zijde)
Leichtbügeln (Strijkvrij)
Bettwäsche (Beddengoed)
Sportkleidung (Sportkleding)
Outdoor
Daunen (Dekbed)
1) Sie können zusammen mit dem Programm eine oder mehrere Optionen wählen.
2) Siehe Kapitel OPTIONEN: Zeitwahl (Droogtijd) beim Wolle (Wol) Programm
2)
60
www.aeg.com
5.2 Verbrauchswerte
Programm
U/min/Restfeuchte
Trockenzeit
Energieverbrauch
Baumwolle (Katoen) 8 kg
Schranktrocken
(kastdroog)
Bügeltrocken
(strijkdroog)
1400 U/min/50%
156 Min.
1,31 kWh
1000 U/min/60%
173 Min.
1,47 kWh
1400 U/min/50%
120 Min.
0,94 kWh
1000 U/min/60%
137 Min.
1,12 kWh
1200 U/min/40%
65 Min.
0,47 kWh
800 U/min/50%
80 Min.
0,60 kWh
Mischgewebe (Synthetica) 3,5 kg
Schranktrocken
(kastdroog)
6. OPTIONEN
6.1 Trocken+ (Droogtegraad)
6.3 ECO
Diese Option ermöglicht Ihnen den
erforderlichen Trockengrad einzustellen.
Mögliche Auswahl:
Diese Option ist standardmäßig bei allen
Programmen eingeschaltet.
Stufe
Bügeltrocken.
6.4 Knitterschutz (Anti-kreuk)
- bügelfertig -
- schrankfertig Stufe
Schranktrocken - Voreinstellung des
Programms.
Stufe
- schrankfertig
Schranktrocken +.
Stufe
- schrankfertig
Extratrocken.
6.2 Extra Leise (Extra Stil)
Der Geräuschpegel wird reduziert, ohne
die Trockenqualität zu beeinträchtigen.
Dabei verlängert sich die
Programmdauer.
Der Stromverbrauch wird minimiert.
Verlängert die Knitterschutzphase (30
Minuten) am Ende des
Trockenprogramms auf bis zu 120
Minuten. Nach der Trocknungsphase
dreht sich die Trommel in kurzen
Abständen, damit die Wäsche knitterfrei
bleibt. Während der Knitterschutzphase
kann Wäsche entnommen werden.
6.5 Auffrischen (Opfrissen)
Auffrischen von Textilien nach längerer
Lagerung. Die maximale Beladung darf 1
kg nicht überschreiten.
6.6 Zeitwahl (Droogtijd)
Für Baumwolle, pflegeleichte Wäsche
und Mischgewebe. Damit kann die
Dauer des Trockenprogramms von min.
10 Minuten bis max. 2 Stunden (in
Schritten von 10 Minuten) eingestellt
DEUTSCH
werden. Wenn diese Option auf die
höchste Stufe gestellt wird, erlischt die
Anzeige.
6.7 Zeitwahl (Droogtijd) beim
Wolle (Wol) Programm
Option verfügbar für das Wolle (Wol)Programm zur Einstellung des
Trockengrads auf eine höhere oder
niedrigere Stufe.
6.8 Zeitvorwahl (Startuitstel)
Ermöglicht die
Startverzögerung eines
Trockenprogramms um
mindestens 30 Minuten und
höchstens 20 Stunden.
1. Stellen Sie das Trockenprogramm
und die Optionen ein.
61
2. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl
(Startuitstel) wiederholt.
Das Display zeigt die Zeitvorwahl an (z.B.
, wenn das Programm nach 12
Stunden gestartet werden soll.)
3. Berühren Sie zum Einschalten der
Option Zeitvorwahl (Startuitstel) die
Taste Start/Pause (/Pauze).
Auf dem Display wird angezeigt, wie viel
Zeit noch bis zum Programmstart
verbleibt.
6.9 Signal (Zoemer)
Der Summer ertönt:
• Am Programmende
• Zu Beginn und am Ende der
Knitterschutzphase
Das Signal ist werkseitig eingeschaltet.
Mit dieser Option können Sie den Ton
ein- oder ausschalten.
7. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME
Die hintere
Trommelverpackung wird
automatisch entfernt, wenn
der Trockner zum ersten Mal
eingeschaltet wird. Es
können Geräusche zu hören
sein.
Vor der ersten Inbetriebnahme:
• Reinigen Sie die Trommel des
Wäschetrockners mit einem feuchten
Tuch.
• Beladen Sie die Trommel mit feuchter
Wäsche und starten Sie ein kurzes
Programm (z. B. 30 Minuten).
Zu Beginn eines
Trockengangs (in den ersten
3 - 5 Min.) ist der
Geräuschpegel
möglicherweise etwas höher.
Die Ursache ist der
Kompressoranlauf. Dies ist
normal bei Geräten mit
Kompressoren, wie
Kühlschränken und
Gefriergeräten.
8. TÄGLICHER GEBRAUCH
8.1 Vorbereiten der Wäsche
• Schließen Sie die Reißverschlüsse.
• Wenn Sie Bettbezüge trocknen,
knöpfen Sie diese zu.
• Trocknen Sie keine Krawatten oder
lose Bänder (z.B. von Schürzen).
Binden Sie sie zusammen, bevor Sie
ein Programm starten.
• Entfernen Sie alle Gegenstände aus
den Taschen.
• Drehen Sie Wäschestücke mit
Baumwollfutter auf links.
Vergewissern Sie sich unbedingt, dass
das Baumwollfutter außen ist.
• Wir empfehlen, die zu trocknende
Gewebeart bei der
Programmeinstellung zu
berücksichtigen.
• Dunkle und helle Textilien sollten
nicht zusammen getrocknet werden.
• Achten Sie auf die Auswahl von
geeigneten Programmen für
62
www.aeg.com
Baumwolle, Trikotwäsche und
Strickwaren, um das Einlaufen der
Wäsche zu verhindern.
• Achten Sie darauf, dass die
Wäschemenge nicht das in der
Programmübersicht angegebene
oder auf dem Display angezeigte
Gewicht überschreitet.
• Trocknen Sie nur trocknergeeignete
Wäsche. Beachten Sie das
Pflegeetikett der Textilien.
Pflegeetikett
• Trocknen Sie nicht große und kleine
Wäschestücke zusammen. Kleine
Wäschestücke können sich in den
großen verfangen und werden nicht
getrocknet.
Beschreibung
Die Wäsche ist trocknergeeignet.
Die Wäsche kann bei höheren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche kann bei niedrigeren Temperaturen getrocknet werden.
Die Wäsche ist nicht trocknergeeignet.
8.2 Einfüllen der Wäsche
8.4 Funktion AutoOff
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Wäsche nicht zwischen der
Tür und der Gummidichtung
eingeklemmt ist.
1. Ziehen Sie die Gerätetür auf.
2. Füllen Sie die Wäsche Stück für Stück
ein.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
8.3 Einschalten des Geräts
Um den Energieverbrauch zu verringern,
schaltet die Funktion AutoOff das Gerät
in den folgenden Fällen automatisch aus:
• Die Taste Start/Pause (/Pauze) wird
nicht innerhalb von 5 Minuten
berührt.
• 5 Minuten nach dem Programmende.
Drücken Sie zum Einschalten des Geräts
die Taste Ein/Aus (Aan/Uit).
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
erscheinen auf dem Display einige
Anzeigen.
8.5 Einstellen eines
Programms
4
Einschalten des Geräts:
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)-Taste.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist,
erscheinen einige Anzeigen auf dem
Display.
DEUTSCH
Wählen Sie das gewünschte Programm
mit dem Programmwahlschalter aus.
Die voraussichtliche Programmdauer
erscheint im Display.
Die angezeigte Trockenzeit
bezieht sich auf eine
Beladung mit 5 kg für
Baumwollprogramme. Bei
den anderen Programmen
bezieht sich die Trockenzeit
auf die empfohlene
Beladung. Die Trockenzeit
für Baumwollprogramme
verlängert sich bei einer
höheren Beladung als 5 kg.
8.6 Optionen
Sie können zusammen mit dem
Programm eine oder mehrere Optionen
wählen.
63
Programm- und Optionsauswahl ist
ausgeschaltet.
Einschalten der
Kindersicherung:
1. Schalten Sie den Wäschetrockner
ein.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie zwei Tasten gleichzeitig
gedrückt.
Das Symbol
erscheint im Display.
4. Berühren Sie zum Ausschalten der
Kindersicherung obige Tasten
erneut, bis das Symbol erlischt.
8.8 Starten eines Programms
4
Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten
einer Option die entsprechende Taste
oder eine Tastenkombination.
Ist die Option eingeschaltet, leuchtet die
Kontrolllampe über der Taste auf oder
das Symbol erscheint auf dem Display.
8.7 Option Kindersicherung
Die Kindersicherung kann eingeschaltet
werden, um zu verhindern, dass Kinder
mit dem Gerät spielen. Die
Kindersicherung sperrt alle Tasten sowie
den Programmwahlschalter (diese
Option sperrt nicht die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit)).
Einschalten der Kindersicherung:
• Bevor Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze) berühren - das Gerät startet
nicht
• Nachdem Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze) berührt haben - die
So starten Sie das Programm:
Berühren Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze).
Das Gerät startet und die Kontrolllampe
über der Taste blinkt nicht mehr, sondern
leuchtet konstant.
8.9 Programmänderung
Ändern eines Programms:
1. Drücken Sie zum Ausschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus (Aan/Uit).
2. Drücken Sie zum Einschalten des
Geräts nochmals die Taste Ein/Aus
(Aan/Uit) .
3. Wählen Sie ein neues Programm.
64
www.aeg.com
8.10 Programmende
Reinigen Sie das Sieb und
leeren Sie den
Wasserbehälter nach jedem
Trockenprogramm. (Siehe
Kapitel REINIGUNG UND
PFLEGE)
Entnehmen der Wäsche:
1. Halten Sie zum Ausschalten des
Geräts die Taste Ein/Aus (Aan/Uit) 2
Sekunden gedrückt.
2. Öffnen Sie die Tür des Geräts.
3. Entnehmen Sie die Wäsche.
4. Schließen Sie die Gerätetür.
Nach Abschluss des Trockenprogramms
erscheint das Symbol
im Display. Ist
die Option Signal (Zoemer)
eingeschaltet, ertönt etwa eine Minute
lang eine akustische Signalfolge.
Wenn Sie das Gerät nicht
ausschalten, startet die
Knitterschutzphase (nicht bei
allen Programmen). Das
blinkende Symbol
zeigt
an, dass die
Knitterschutzphase
durchgeführt wird. Während
dieser Phase kann Wäsche
entnommen werden.
9. TIPPS UND HINWEISE
9.1 Umwelttipps
• Schleudern Sie die Wäsche vor dem
Trocknen ausreichend.
• Überschreiten Sie nicht die in der
Programmübersicht aufgeführten
Füllmengen.
• Reinigen Sie das Sieb nach jedem
Trockengang.
• Benutzen Sie keinen Weichspüler für
Wäsche, die Sie anschließend in den
Trockner geben. Im Wäschetrockner
wird die Wäsche automatisch weich.
• Verwenden Sie destilliertes Wasser,
wie für Dampfbügeleisen. Reinigen
Sie ggf. das destillierte Wasser (z.B.
mit einem Kaffeefilter), um Partikel zu
entfernen.
• Verstellen Sie nicht die
Lüftungsschlitze am Boden des
Geräts.
• Stellen Sie sicher, dass der
Aufstellungsort des Geräts gut
belüftet ist.
9.2 Einstellen des
standardmäßigen
Trockengrads
Ändern des voreingestellten
Trockengrads:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie die Tasten Extra Leise
(Extra Stil) und Auffrischen
(Opfrissen) gleichzeitig gedrückt.
Das Display zeigt eines der folgenden
Symbole an:
- Höchster Trockengrad
- Extratrocken
- Voreingestellter Trockengrad
4. Berühren Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze) wiederholt, bis der
gewünschte Trockengrad angezeigt
wird.
DEUTSCH
Trockengrad
Symbole im Display
Höchster
Trockengrad
Extratrocken
Voreingestellter Trockengrad
5. Halten Sie zum Speichern der
Einstellung die Tasten Extra Leise
(Extra Stil) und Auffrischen
(Opfrissen) gleichzeitig etwa 2
Sekunden gedrückt.
9.3 Ausschalten der
Behälteranzeige
Die Anzeige des Wasserbehälters ist
werkseitig eingeschaltet. Sie leuchtet am
Ende des Trockenprogramms oder
während des Programms, wenn der
Wasserbehälter voll ist. Wenn der
Bausatz zur Ableitung des
Kondenswassers installiert ist, wird das
Wasser automatisch abgepumpt und die
Anzeige kann ausgeschaltet werden.
Ausschalten der Anzeige:
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie eines der verfügbaren
Programme.
3. Halten Sie die Tasten Auffrischen
(Opfrissen) und Zeitwahl
(Droogtijd) gleichzeitig gedrückt.
Eine von 2 Konfigurationen ist möglich:
• Die Anzeige Tank mit
ist
eingeschaltet, wenn das Symbol
leuchtet - die Anzeige
des Wasserbehälters ist dauerhaft
eingeschaltet
• Die Anzeige Tank mit
leuchtet
nicht, wenn das Symbol
leuchtet - die Anzeige des
Wasserbehälters ist dauerhaft
ausgeschaltet
10. REINIGUNG UND PFLEGE
10.1 Reinigen des Siebes
Am Ende jedes Programms leuchtet das
Symbol
Filter im Display und Sie
müssen das Sieb reinigen.
Das Sieb hält die Flusen
während des Trockengangs
zurück.
1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das
Sieb nach oben.
3. Reinigen Sie beide Teile des Siebs
mit der feuchten Hand.
2. Drücken Sie auf den Haken, um das
Sieb zu öffnen.
65
66
www.aeg.com
2. Ziehen Sie die Kunststoffverbindung
heraus und entleeren Sie das Wasser
in ein Waschbecken.
4. Reinigen Sie das Sieb ggf. mit einem
Staubsauger. Schließen Sie das Sieb.
5. Entfernen Sie bei Bedarf Flusen aus
der Siebaufnahme und der Dichtung.
Hierfür können Sie einen
Staubsauger verwenden. Setzen Sie
das Sieb in seine Aufnahme ein.
3. Drücken Sie die
Kunststoffverbindung wieder ein uns
setzen Sie dem Wasserbehälter
wieder in das Gerät.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause (/
Pauze), um das Programm
fortzusetzen.
10.3 Reinigen des
Kondensators
10.2 Leeren des
Wasserbehälters
Der Kondensatbehälter muss nach jedem
Trockengang entleert werden.
Wenn der Kondensatbehälter voll ist,
stoppt das Programm automatisch. Das
Symbol
Tank mit leuchtet im Display
und Sie müssen Sie den Behälter leeren.
So leeren Sie den Behälter:
1. Ziehen Sie den Wasserbehälter
heraus und halten Sie ihn
waagerecht.
Wenn das Symbol
Kondensator
(condensor) im Display blinkt, müssen
der Kondensator und sein Fach gereinigt
werden. Sind sie verschmutzt, reinigen
Sie beide. Führen Sie diese Kontrolle
mindesten alle 6 Monate durch.
WARNUNG!
Berühren Sie die
Metalloberfläche nicht mit
bloßen Händen.
Verletzungsgefahr. Tragen
Sie Schutzhandschuhe.
Gehen Sie vorsichtig vor,
damit die Metalloberfläche
nicht beschädigt wird.
Prüfung:
1. Öffnen Sie die Tür. Ziehen Sie das
Sieb nach oben.
DEUTSCH
67
Staubsauger mit einem
Bürstenaufsatz verwenden.
2. Öffnen Sie die
Kondensatorabdeckung.
6. Schließen Sie den
Kondensatordeckel.
7. Drehen Sie den Hebel, bis er
einrastet.
8. Setzen Sie das Sieb wieder ein.
10.4 Reinigen der Trommel
3. Drehen Sie den Hebel, um den
Kondensatordeckel zu entriegeln.
WARNUNG!
Trennen Sie das Gerät vor
der Reinigung von der
Stromversorgung.
Verwenden Sie zur Reinigung der
Trommelinnenfläche und der Abweiser
einen handelsüblichen neutralen
Reiniger. Trocknen Sie die gereinigten
Flächen mit einem weichen Tuch.
VORSICHT!
Verwenden Sie zur
Reinigung der Trommel
keine Scheuermittel oder
Metallschwämmchen.
4. Klappen Sie den Kondensatordeckel
nach unten.
10.5 Bedienfeld und Gehäuse
reinigen
Verwenden Sie einen handelsüblichen
neutralen Reiniger zur Reinigung des
Bedienfelds und Gehäuses.
Verwenden Sie zur Reinigung ein
feuchtes Tuch. Trocknen Sie die
gereinigten Flächen mit einem weichen
Tuch.
5. Entfernen Sie nach Bedarf die Flusen
aus dem Kondensator und seinem
Fach. Hierzu können Sie einen
feuchten Lappen und/oder einen
VORSICHT!
Verwenden Sie keine
Möbelreiniger oder
Reinigungsmittel, die eine
Korrosion des Geräts
verursachen können.
68
www.aeg.com
10.6 Reinigen der
Lüftungsschlitze
Beseitigen Sie Flusen aus dem
Lüftungsgitter mit einem Staubsauer.
11. FEHLERSUCHE
Störung 1)
Mögliche Ursache
Der Wäschetrockner ist nicht an
die Stromversorgung angeschlossen.
Die Tür ist offen.
Der WäscheDie Ein/Aus (Aan/Uit)-Taste wurde
trockner funktionicht gedrückt.
niert nicht.
Die Start/Pause (/Pauze)-Taste wurde nicht berührt.
Die Einfülltür
schließt nicht
Stecken Sie den Stecker in die
Steckdose. Kontrollieren Sie die Sicherung der Hausinstallation.
Schließen Sie die Tür.
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)Taste.
Berühren Sie die Taste Start/Pause
(/Pauze).
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
Drücken Sie die Ein/Aus (Aan/Uit)Taste.
Es wurde ein falsches Programm
eingestellt.
Wählen Sie ein geeignetes Pro-
Das Sieb ist verstopft.
Reinigen Sie das Sieb. 3)
Die Option Trocken+ (Droogte-
Stellen Sie die Option Trocken+
(Droogtegraad) auf eine höhere
Stufe.
graad) war auf
Nicht zufriedenstellendes
Trockenergebnis.
Abhilfe
Bügeltrocken
(strijkdroog) eingestellt.4)
Das Gerät war überladen.
gramm. 2)
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
Die Lüftungsschlitze sind verstopft. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze
am Boden des Geräts.
Schmutz auf dem Feuchtigkeitssensor in der Trommel.
Reinigen Sie die vordere Fläche
der Trommel.
Der Trockengrad wurde nicht auf
die gewünschte Stufe gestellt.
Stellen Sie den Trockengrad ein. 5)
Der Kondensator ist verstopft.
Reinigen Sie den Kondensator. 3)
Das Sieb ist nicht eingerastet.
Setzen Sie das Sieb korrekt ein.
Zwischen der Tür und der Dichtung ist Wäsche eingeklemmt.
Entfernen Sie die eingeklemmten
Wäschestücke und schließen Sie
die Tür.
DEUTSCH
Störung 1)
Mögliche Ursache
69
Abhilfe
Das Programm
Nach dem Programmstart kann
oder die Option das Programm oder die Option
kann nicht geän- nicht geändert werden.
dert werden.
Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Ändern Sie bei
Bedarf das Programm oder die
Option.
Es kann keine
Option gewählt
werden. Es ertönt ein akustisches Signal.
Schalten Sie den Wäschetrockner
aus und wieder ein. Ändern Sie bei
Bedarf das Programm oder die
Option.
Die Option, die Sie einschalten
möchten, lässt sich nicht mit dem
ausgewählten Programm kombinieren.
Die Trommelbe- Defekte Trommellampe.
leuchtung funktioniert nicht
Kontaktieren Sie den Kundendienst und lassen Sie die Trommellampe austauschen.
Die Dauer des Trockenprogramms Dies geschieht automatisch - das
Unerwartete
wird entsprechend der WäscheGerät funktioniert ordnungsgeDaueranzeige
menge und der Restfeuchte bemäß.
auf dem Display.
rechnet.
Das Programm
läuft nicht.
Der Trockengang ist zu kurz.
Der Wasserbehälter ist voll.
Leeren Sie den Wasserbehälter,
drücken Sie die Start/Pause (/
Pauze)-Taste. 3)
Die Wäschemenge ist nicht ausrei- Wählen Sie ein Zeitprogramm. Die
chend.
Zeitdauer ist entsprechend der
Wäschemenge einzustellen. Wir
empfehlen für ein Wäschestück
oder eine kleine Wäschemenge
kurze Trockenzeiten einzustellen.
Die Wäsche ist zu trocken.
Wählen Sie ein Zeitprogramm
oder einen höheren Trocknungsgrad (z. B.
droog))
Extratrocken (extra
70
www.aeg.com
Mögliche Ursache
Störung 1)
Der Trockengang ist zu
lang 6)
Abhilfe
Das Sieb ist verstopft.
Reinigen Sie das Sieb.
Das Gerät ist überladen.
Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge.
Die Wäsche wurde nicht genug
geschleudert.
Schleudern Sie die Wäsche richtig.
Die Raumtemperatur ist zu niedrig Stellen Sie sicher, dass die Raumoder zu hoch; es handelt sich nicht temperatur zwischen +5 °C und
um eine Gerätestörung.
+35 °C beträgt. Die optimale
Raumtemperatur für die besten
Trocknungsergebnisse liegt zwischen 19 °C und 24 °C.
1) Das Display zeigt eine Fehlermeldung an (z. B. E51): Schalten Sie den Wäschetrockner aus und wieder
ein. Wählen Sie ein neues Programm. Drücken Sie die Start/Pause-Taste. Funktioniert das Gerät nicht,
wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie den Fehlercode an.
2) Lesen Sie die Programmbeschreibung - siehe Abschnitt PROGRAMME
3) Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE
4) Nur Trockner mit der Option Trocken+ (Droogtegraad)
5) Siehe Kapitel TIPPS UND HINWEISE
6) Hinweis: Nach maximal 5 Stunden wird der Trockengang automatisch abgebrochen.
12. TECHNISCHE DATEN
Höhe x Breite x Tiefe
850 x 600 x 630 mm (max. 660 mm)
Max. Tiefe bei geöffneter Gerätetür
1100 mm
Max. Breite bei geöffneter Gerätetür
950 mm
Einstellbare Höhe
850 mm (+ 15 mm - Fußeinstellung)
Trommelvolumen
118 l
Maximale Beladungsmenge
8 kg
Spannung
230 V
Frequenz
50 Hz
Gesamtleistungsaufnahme
700W
Energieeffizienzklasse
A+++
Energieverbrauch1)
1,47 kWh
Jährlicher Energieverbrauch2)
177 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
0,05W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
0,05W
DEUTSCH
Einsatzgebiet
Haushalt
Zulässige Umgebungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen
Schutz gegen das Eindringen von festen
Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das
Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.
IPX4
71
Das Gerät enthält hermetisch verschlossene fluorierte Treibhausgase.
Gasbezeichnung
R134a
Gewicht
0,280 kg
Erderwärmungspotenzial (GWP)
1430
1) Gemäß EN 61121; bei einer Beladung von 8kg Baumwolle und einer Drehzahl von 1000 U/min.
2) Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 160 Trockenprogrammen mit dem StandardBaumwollprogramm bei voller Beladung und bei Teilbeladung und vom Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Trockenprogramm hängt davon ab, wie das
Gerät verwendet wird (VERORDNUNG (EU) Nr. 392/2012).
13. ZUBEHÖR
13.1 Wasch-Trocken-Säule
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
13.2 Kondensatablauf
Zubehörbezeichnung: SKP11, STA9
Erhältlich bei Ihrem autorisierten
Händler.
Der Bausatz Wasch-Trocken-Säule kann
nur mit den in der Broschüre
aufgeführten Waschmaschinen und
Wäschetrocknern verwendet werden.
Siehe beiliegende Broschüre.
Zubehörbezeichnung: DK11.
Erhältlich bei Ihrem autorisierten Händler
(kann bei einigen Modellen des
Wäschetrockners angebracht werden)
Für die Ableitung des Kondenswassers in
ein Waschbecken, einen Siphon, einen
Gully o. ä.. Nach der Montage wird der
Wasserbehälter automatisch geleert. Der
Wasserbehälter muss im Gerät bleiben.
72
www.aeg.com
Der Schlauch muss mindestens 50 cm
und höchstens 100 cm über dem Boden
angebracht werden. Der Schlauch darf
nicht zu einer Schlaufe geformt werden.
Kürzen Sie den Schlauch bei Bedarf.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
13.3 Sockel mit Schublade
Erhältlich bei Ihrem autorisierten
Händler.
Das Gerät steht höher und die Be- und
Entladung ist einfacher.
Die Schublade kann zur Aufbewahrung
von Wäsche benutzt werden, z. B. für
Handtücher, Reinigungsmittel usw.
Lesen Sie die mit dem Zubehör
gelieferte Gebrauchsanleitung sorgfältig
durch.
Zubehörbezeichnung: PDSTP10,
E6WHPED2.
14. UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
. Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern.
Recyceln Sie zum Umwelt- und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geräte. Entsorgen Sie
*
Geräte mit diesem Symbol nicht mit
dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu
Ihrer örtlichen Sammelstelle oder
wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
DEUTSCH
73
74
www.aeg.com
DEUTSCH
75
136943662-B-432016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising