Electrolux EDH3488GOW User manual

Electrolux EDH3488GOW User manual
EDH3488GOW
BG
HR
HU
Барабанна сушилня
Sušilica
Szárítógép
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Használati útmutató
2
24
44
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 8
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ.........................................................................10
6. OПЦИИ.............................................................................................................12
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 14
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 17
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 18
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................20
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................22
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационният отвор в основата (ако е наличен)
не бива да бъде покриван от килим, мат или
всякакви покривала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трявба да е
захранван чрез външно устройство, като таймер
или да е свързан към ел. верига, която често се
вкл. и изкл. от уред.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен поток на
газове в помещението от уреди, които горят други
газове или горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Не превишавайте обема на максимално зареждане
в 8 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете мъха или останки от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
6
www.electrolux.com
•
•
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Вградена лампичка
•
2.6 Компресор
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
LED лампичката е предназначена
за осветяване на барабана. Тази
лампа не може да се използва за
други осветителни цели.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
7
За да предотвратите повреда на
системата за охлаждане, бъдете
внимателни при почистване на
уреда.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
8
www.electrolux.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Водосъдържател
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Time (Час)
4
панел Delay (Отлагане)
5
панел Anti-crease (Против
намачкване)
9
6
7
8
7
панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
8 Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
БЪЛГАРСКИ
9 Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
10 MyFavourite панел
11 Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
панел
12 Dryness (Степени на сушене)
панел
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
13 Бутон за Вкл./Изкл.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Kондензатор
Водосъдържател
Филтр
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Ниво на сушене
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
9
10
www.electrolux.com
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
(Много сухо),
Cotton (Памук)
Mixed (Бърза
програма за смесе‐
но пране)
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Extra Dry
Cupboard Dry+ (Сухо
Cupboard Dry
за прибиране+),
(Сухо за прибиране)2)3),
(Сухо за гладене)3)
8кг/
Iron Dry
Памучни и синтетични тъкани. Програ‐
ма с ниска температура. Деликатна
3кг/
програма с топъл въздух.
Ниво на изсушаване:
Synthetic (Синте‐ (Много сухо),
тика)
прибиране)3),
дене)
Extra Dry
Cupboard Dry (Сухо за
Iron Dry (Сухо за гла‐
3,5кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
Easy Iron (Лес‐ ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1кг (или 5 ризи)/
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐
но гладене)
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
Rapid (Бърза)
За сушене на памучни и синтетични
тъкани.
2кг/
С тази програма можете да използва‐
Time Drying (Вре‐ те опцията Time (Час) и да зададете
ме за сушене)
времетраене на програмата.
5 кг/
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1 кг
Refresh (Освежа‐
ване)
За сушене на спортни обувки само с
Drying Rack (Ре‐ решетка за сушене (вижте ръковод‐
шетка за сушене)4) ството на потребителя, налично към
решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
БЪЛГАРСКИ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Вълнени тъкани. Леко сушене на из‐
прани на ръка вълнени тъкани. От‐
странете незабавно дрехите, когато
програмата свърши.
Wool (Вълна)
Silk (Коприна)
Shirts (Ризи)
1 кг
Цикълът на сушене на вълнени тъкани
с тази машина е одобрен от компания‐
та Woolmark за сушене на вълнени
дрехи, обозначени с "ръчно пране",
при условие че дрехите се сушат съ‐
образно с инструкциите, предоставени
от производителя на тази перална ма‐
шина. Вижте етикета относно други
напътствия за пране. M1525
В Обединеното кралство, Ирландия,
Хонг Конг и Индия, търговска марка
Woolmark е сертификационна търговс‐
ка марка.
Нежна коприна, подходяща за пране
на ръка.
11
1кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1,5кг (или 7 ри‐
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐ зи)/
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
Шалтета
За сушене на единични или двойни
шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
3кг/
Jeans (Дънки)
Спортно облекло като джинси, суиче‐
ри от материали с различни дебелини
(например по яките, маншетите и ше‐
вовете).
8кг/
12
www.electrolux.com
Програми
Sports (Спортно
облекло)
Тип зареждане
Спортно облекло, тънки и леки дрехи,
микрофибри, полиестер.
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
2кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
4) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
6. OПЦИИ
6.1 Time (Час)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). За да
изсушите допълнително прането,
натиснете сензорния панел Wool Load
(Вълнено зареждане)
неколкократно, за да увеличите
времетраенето на програмата
(приблизителното време на сушене
ще се появи на дисплея).
6.3 Anti-crease (Против
намачкване)
Удължава до 90 мин. фазата против
намачкване (30 минути) в края на
цикъла на сушене. След фазата на
сушене, за да предпази дрехите от
намачкване барабане се върти от
време на време. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
6.4 Сушене за време на
решетката
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да задавате кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
6.5 Reverse Plus (Обратен
ред Плюс)
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
БЪЛГАРСКИ
13
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
За да запаметите вашата
конфигурация:
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
1. Задайте програмата и наличните
опции.
2. Докоснете MyFavourite за няколко
секунди.
Звукът и съобщението на екрана
потвърждават, че конфигурацията е
запаметена.
на
6.6 Dryness (Степени на
сушене)
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
•
Extra Dry (Много сухо)
•
Cupboard Dry+ (Сухо за
прибиране+) (само за памук)
•
Cupboard Dry (Сухо за
прибиране)
•
За да активирате вашата
запаметена конфигурация:
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете MyFavourite.
Iron Dry (Сухо за гладене)
6.7 MyFavourite
Можете да направите ваша
конфигурация на програма и опции и
да запаметите в паметта на уреда.
6.8 Таблица с опции
Програми1)
■
Cotton (Памук)
Mixed (Бърза
програма за смесе‐
но пране)
■
Synthetic (Синте‐
тика)
■
Easy Iron
(Лесно гладене)
■
Refresh (Освежа‐
ване)
Drying Rack (Ре‐
шетка за сушене)
■
■
Rapid (Бърза)
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
■
■
■
■
■ 2)
■
14
www.electrolux.com
Програми1)
■
Wool (Вълна)
Silk (Коприна)
■
Shirts (Ризи)
Шалтета
Jeans (Дънки)
■
Sports (Спортно
облекло)
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Час) панел
B. Delay (Отлагане) панел
C. Anti-crease (Против намачкване)
панел
D. Wool Load (Вълнено зареждане)
панел
E. Start/Pause (Старт / Пауза) панел
F. Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
G. Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
H. MyFavourite панел
I. Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
панел
J. Dryness (Степени на сушене)
панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
БЪЛГАРСКИ
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Вижте приложената
информация за налични
аксесоари.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
15
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
Индикаторът
е изключен и
индикаторът
е включен.
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
и
са
Индикаторите
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Опаковъчният материал на
задния барабан се
отстранява автоматично
при първото активиране на
сушилнята. Възможно е да
чуете шум.
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
16
www.electrolux.com
При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
премигва.
•
Индикаторът
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
БЪЛГАРСКИ
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
9.5 Функция за автоматично
изключване
•
Индикаторът
примигва.
•
Индикаторът
е включен, но не
примигва.
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
е включен, но не
17
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
•
•
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги от външната страна.
Препоръчваме да задавате
правилна програма, приложима към
вида тъкани, които се намират в
уреда.
Етикет
•
•
•
Не слагайте тъмни цветове заедно
със светлите.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
Уверете се, че прането не
надвишава максималното
количество, посочено в главата с
програмите или показано на
дисплея.
Само сухо пране, което е
подходящо за сушене в сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
18
www.electrolux.com
Етикет
Описание
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
БЪЛГАРСКИ
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
19
20
www.electrolux.com
7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.
11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в
контакта.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че люкът на уреда е затво‐
рен.
БЪЛГАРСКИ
21
Проблем
Възможно решение
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
1) След максимум 6 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някой места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
22
www.electrolux.com
•
Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
1,99 кВч
Годишна консумация енергия2)
235 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,13 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,13 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатани флуорирани парникови газове
Предназначение на газта
R134a
Тегло
0,300 кг
БЪЛГАРСКИ
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
23
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
130 мин.
1,67 кВч
1000 об./ 60%
154 мин.
1,99 кВч
1400 об./ 50%
97 мин.
1,21 кВч
1000 об./ 60%
118 мин.
1,51 кВч
55 мин.
0,60 кВч
67 мин.
0,75 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
24
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 25
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 27
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 29
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................30
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................31
6. OPCIJE.............................................................................................................33
7. POSTAVKE...................................................................................................... 35
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 36
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................36
10. SAVJETI......................................................................................................... 37
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................38
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................40
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 41
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
25
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od otvorenih
vrata uređaja.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Ne prelazite maksimalno punjenje od 8 kg (pogledajte
poglavlje "Tablica programa").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.
•
•
•
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
28
www.electrolux.com
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Utikač naponskoga kabela uključite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
•
•
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
LED svjetlo namijenjeno je osvjetljenu
bubnja. Ta lampa može se ponovno
koristiti za druge svrhe osvjetljenja.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Za sprječavanje oštećenja sustava
hlađenja, budite pažljivi prilikom
čišćenja uređaja.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
HRVATSKI
2.7 Odlaganje
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
•
29
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Natpisna pločica
30
www.electrolux.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programator
2 Zaslon
3
Dodirna tipka Time
4
Dodirna tipka Delay
5
Dodirna tipka Anti-crease
6
Dodirna tipka Wool Load
9
8
7
10 MyFavourite Dodirna tipka
11 Reverse Plus Dodirna tipka
12 Dryness Dodirna tipka
13 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
7
Dodirna tipka Start/Pause
8 Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
sušenja na rešetki)
9 Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
rešetki)
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza sprječavanja pojave nabora
Očisti konden.
Spremnik za vodu
Očisti filtar
HRVATSKI
Indikatori
31
Zaslon
Odgodi početak
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Razina sušenja
Trajanje programa
-
Trajanje sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vrsta punjenja
Razina sušenja:
Extra Dry,
Cup‐
Cupboard Dry2)3),
Cotton
board Dry+,
Mixed
Pamučne i sintetičke tkanine.
Niskotemperaturni program. Osjetljivi
program s toplim zrakom.
Synthetic
Easy Iron
Rapid
Iron Dry3)
Razina sušenja:
board Dry3),
Extra Dry,
Cup‐
Iron Dry
8kg/
3 kg/
3,5kg/
Tkanine koje se lako održavaju i za koje
je potrebno minimalno glačanje. Rezultati
sušenja mogu biti različiti od jedne vrste 1 kg (ili 5
tkanine do druge. Prije stavljanja u
košulje)/
uređaj, protresite predmete. Kad je pro‐
gram završio, odmah izvadite predmete i
stavite ih na vješalicu.
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na.
2kg/
Time Drying
S ovim programom možete koristiti opciju
5kg/
Time i postaviti trajanje programa.
Refresh
Osvježavanje tekstila koji su bili u skladi‐
štu.
1kg
32
www.electrolux.com
Programi
Vrsta punjenja
Drying Rack4)
Za sušenje sportskih cipela na rešetki za
sušenje (pogledajte odvojeni korisnički
priručnik isporučen s rešetkom ta
sušenje).
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
1 kg (ili 1 par
sportske obuće)
Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno
perivih vunenih predmeta. Nakon za‐
vršetka programa odmah izvadite
predmete.
1kg
Wool
Ciklus sušenja vune na ovom uređaju
odobrila je tvrtka Woolmark za sušenje
proizvoda od vune s oznakom "ručno
pranje" uz uvjet da je rublje osušeno u
skladu s uputama proizvođača ovog
uređaja. Pridržavaje se drugih uputa o
njezi s etikete odjeće. M1525
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, oznaka Woolmark je zašti‐
ćeni trgovački znak.
Silk
Shirts
Nježna svila za ručno pranje.
1kg/
Tkanine koje se lako održavaju i za koje
je potrebno minimalno glačanje. Rezultati
sušenja mogu biti različiti od jedne vrste 1,5kg (ili 7
tkanine do druge. Prije stavljanja u
košulje)/
uređaj, protresite predmete. Kad je pro‐
gram završio, odmah izvadite predmete i
stavite ih na vješalicu.
Duvets
Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci
(s perjem, paperjem ili sintetičkim
punjenjem).
Jeans
Za rublje za slobodno vrijeme, kao što su
jeans, majice od materijala različite
8kg/
debljine (npr. na okovratniku, manže‐
tama i na šavovima).
3 kg/
HRVATSKI
Programi
Sports
33
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vrsta punjenja
Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine,
mikrofibra, poliester.
2kg/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Cotton Cupboard Dry je “Standardni program za pamuk”. Prikladan je za
sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje
energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
6. OPCIJE
6.1 Time
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying. Možete postaviti
trajanje programa u rasponu od
minimalno 10 minuta do maksimalno 2
sata. Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Wool Load
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Kako bi se rublje više
osušilo, pritiščite dodirnu tipku Wool
za povećanje trajanja programa
Load
(na zaslonu će se pojaviti procijenjeno
trajanje sušenja).
6.4 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.5 Reverse Plus
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
na etiketi.
6.3 Anti-crease
6.6 Dryness
Produljuje fazu sprječavanja pojave
nabora (30 minuta) na kraju ciklusa
sušenja na do 90 minuta. Nakon faze
sušenja bubanj se okreće s vremena na
vrijeme, kako bi spriječio stvaranje
nabora na odjeći. Rublje se tijekom faze
sprječavanja pojave nabora može
izvaditi.
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
•
Extra Dry
•
Cupboard Dry+ (samo za Pamuk)
•
Cupboard Dry
•
Iron Dry
34
www.electrolux.com
6.7 MyFavourite
Možete obaviti konfiguriranje programa i
opcija te njihovo pohranjivanje u memoriji
uređaja.
Za pohranjivanje konfiguracije:
1. Postavite program i dostupne opcije.
2. Na nekoliko sekundi dodirnite
MyFavourite.
Zvuk i poruka na zaslonu potvrđuju da je
konfiguracija pohranjena.
Za uključivanje pohranjene
konfiguracije:
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite MyFavourite.
6.8 Tablica opcija
Programi1)
Cotton
■
Mixed
■
Synthetic
■
■
Rapid
■
■
■
Refresh
■ 2)
Drying Rack
Wool
■
■
Easy Iron
Time Drying
■
■
Silk
Shirts
■
Duvets
Jeans
■
Sports
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
■
HRVATSKI
35
7. POSTAVKE
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time Dodirna tipka
B. Delay Dodirna tipka
C. Anti-crease Dodirna tipka
D. Wool Load Dodirna tipka
E. Start/Pause Dodirna tipka
F. Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
sušenja na rešetki)
G. Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
H. MyFavourite Dodirna tipka
I.
Reverse Plus Dodirna tipka
J. Dryness Dodirna tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
7.2 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
36
www.electrolux.com
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
•
Indikator
je isključen, a
indikator
je uključen.
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
Indikatori
i
su
uključeni.
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
8. PRIJE PRVE UPORABE
Pakiranje stražnjeg bubnja
automatski se uklanja kad se
sušilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.
Prije prve upotrebe uređaja:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja
(3-5 min.) razina zvuka
može biti malo povišena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
OPREZ!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Start/Pause.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
HRVATSKI
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Start/Pause.
bljeska.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
37
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Isključuje se indikator Start/Pause.
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite zatvarače na rublju.
Zatvorite zatvarače i poklopce
posteljine.
Ne sušite kravate ili trake odvojeno.
Zavežite ih prije početka programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, izvrnite ga naopako.
Osigurajte da taj pamučni sloj uvijek
bude prema vani.
Preporučujemo da postavite ispravan
program prikladan za vrstu tkanine u
uređaju.
Ne stavljajte rublje tamnih boja
zajedno s onim svjetlih boja.
•
•
Koristite prikladan program za pamuk,
džersej i pleteninu kako biste izbjegli
nabore.
Osigurajte da punjenje ne prelazi
maksimalno punjenje navedeno u
odjeljku programa ili prikazano na
zaslonu.
Sušite isključivo rublje prikladno za
sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o
tkanini na predmetima.
Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.
38
www.electrolux.com
Etiketa tkanine
Zaslon
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperatu‐
rama.
Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj tempera‐
turi.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
HRVATSKI
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
39
40
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
OPREZ!
Golim rukama ne dodirujte
metalne površine. Opasnost
od ozljede. Nosite zaštitne
rukavice. Da biste spriječili
oštećivanje metalne
površine, pažljivo je čistite.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause.
HRVATSKI
Problem
41
Moguće rješenje
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pause za ponovno
pokretanje programa.
Trajanje ciklusa je predugo ili je rezultat
sušenja nezadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Osigurajte da je temperatura prostorije vi‐
ša od +5°C i niža od +35°C. Optimalna
sobna temperatura je 19°C do 24°C.
Postavite program Time Drying ili Extra
Dry.2)
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon najviše 6 sati, program se automatski završava.
2) Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. po‐
steljina).
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti ( Pogledajte odjeljak
•
•
"Postavke - Podešavanje preostalog
stupnja vlažnosti rublja" za bolje
postavke).
Ventilacijski otvori su začepljeni.
Sobna temperatura je preniska ili
previsoka (optimalna sobna
temperatura je 19°C do 24°C )
13. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
42
www.electrolux.com
Maks. dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalni volumen punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Ukupna snaga
900 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja1)
1,99 kWh
Godišnja potrošnja energije 2)
235 kWh
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog 0,13 W
Potrošnja isključenog uređaja
0,13 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage
IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene
Oznaka plina
R134a
Masa
0,300 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)
1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Cotton 8 kg
Cupboard Dry
1400 o/min / 50%
130 min.
1,67 kWh
HRVATSKI
Program
Iron Dry
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
43
Potrošnja
1000 o/min / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 o/min / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 o/min / 60%
118 min.
1,51 kWh
1200 o/min / 40%
55 min.
0,60 kWh
800 o/min / 50%
67 min.
0,75 kWh
Synthetic 3,5 kg
Cupboard Dry
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
44
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................45
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 48
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 50
4. KEZELŐPANEL................................................................................................50
5. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 52
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................54
7. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 56
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................57
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 58
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................59
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................59
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 62
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 63
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
45
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A készülék üzembe helyezése és használata előtt
gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó
nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy
használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért.
Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót,
hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.
- Olvassa el a mellékelt utasításokat.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
46
www.electrolux.com
1.2 Általános Biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást (ha van) a készülék alatti szőnyeg,
lábtörlő vagy egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
48
www.electrolux.com
•
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Elhelyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alá csökkenhet vagy 35 °C fölé
emelkedhet.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
•
•
•
•
•
•
•
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
MAGYAR
•
•
•
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
•
2.6 Kompresszor
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülésveszély.
•
•
•
Látható LED-es sugárzás, ne nézzen
közvetlenül a fénysugárba.
A LED lámpa a dob megvilágítására
szolgál. Ez a lámpa nem használható
egyéb világítási célokra.
A belső világítás cseréje érdekében
forduljon a márkaszervizhez.
2.5 Tisztítás és ápolás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
49
A hűtőrendszer épségének megóvása
érdekében a tisztítást körültekintően
hajtsa végre.
A szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók klórtartalmú
szénhidrogének. A rendszernek
megfelelően kell tömítenie. A
rendszer sérülése szivárgást okozhat.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
50
www.electrolux.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Víztartály
Kezelőpanel
Belső világítás
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
A hőcserélő ajtajának kinyitására
szolgáló gomb
Levegőnyílások
Állítható lábak
Hőcserélő ajtaja
Hőcserélő fedele
A hőcserélő fedelének zárására
szolgáló gomb
Adattábla
A ruhanemű betöltésének,
illetve a telepítés
elvégzésének
megkönnyítésére az ajtó
nyitási iránya megfordítható.
(lásd külön tájékoztatóban).
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Programválasztó gomb
2 Kijelző
3
Time (Idővezérelt szárítás)
érintőgomb
5
Anti-crease
(Gyűrődésmentesítés) érintőgomb
6
Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
4
7
Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgomb
Delay (Késleltetés) érintőgomb
MAGYAR
8 Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő növelés)
érintőgomb
13 Be-Ki
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
9 Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő csökkentés)
érintőgomb
10 MyFavourite
érintőgomb
11 Reverse Plus (Plusz irányváltás)
érintőgomb
12 Dryness (Szárazság)
gomb
érintőgomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
Megnevezés
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Ürítse ki a tartályt
Szűrő
Késl. indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
Plusz irányváltás
Szárítási fokozat
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
51
52
www.electrolux.com
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Szárítási fokozat:
száraz),
Cotton (Pamut)
Extra Dry (Extra
Cupboard Dry+ (Szekrény‐
száraz+),
rényszáraz)2)3),
raz)3)
Cupboard Dry (Szek‐
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Rapid (Gyors)
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
Szárítási fokozat:
száraz),
raz)3),
3 kg/
Extra Dry (Extra
Cupboard Dry (Szekrényszá‐ 3,5 kg/
Iron Dry (Vasalószáraz)
Könnyen kezelhető anyagok, melyek mi‐
nimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
Pamut és műszálas szövetek szárítása.
1 kg (vagy 5 ing)/
2 kg/
Ezzel a programmal használhatja a Time
(Idővezérelt szárítás) kiegészítő funkciót, 5 kg/
és beállíthatja a program időtartamát.
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
Refresh (Frissítés) voltak.
Drying Rack
(Szárító kosár)4)
8 kg/
Iron Dry (Vasalószá‐
Pamut és műszálas szövetek. Alacsony
Mixed (Gyors mix) hőmérsékletű program. Kímélő program
meleg levegővel.
Synthetic (Mű‐
szál)
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
Sportcipők kíméletes szárítása kizárólag
a szárító kosárral (lásd a kosárhoz mel‐
lékelt, különálló használati utasítást).
1 kg
1 kg (vagy 1 pár
sportcipő)
MAGYAR
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
Gyapjú anyagok. Kézzel moshatú gyapjú
anyagok kíméletes szárítása. A ruhada‐
rabokat a program vége után haladékta‐
lanul vegye ki a gépből.
Wool (Gyapjú)
Silk (Selyem)
Shirts (Ingek)
1 kg
A Woolmark vállalat ennek a mosógép‐
nek a gyapjúszárítási ciklusát jóváhagyta
a „kézzel mosható” jelzésű, gyapjú ruha‐
darabok gépi szárítására, azzal a feltétel‐
lel, hogy a ruhák szárítása a mosógép
gyártójától származó utasítások szerint
történik. Mindig kövesse a ruhanemű ke‐
zelési címkéjén szereplő kezelési és
egyéb utasítást. M1525
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
Kézzel mosható selyem kímélő szárítá‐
sa.
Könnyen kezelhető anyagok, melyek mi‐
nimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
53
1 kg/
1,5 kg (vagy 7
ing)/
Takaró
Keskeny vagy széles paplanok, illetve
párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ 3 kg/
sű).
Jeans (Farmer)
Különböző (pl. a nyakrésznél, a man‐
dzsettánál vagy a varrásoknál eltérő)
anyagvastagságú szabadidőruhák, pél‐
dául farmernadrágok, melegítőfelsők.
8 kg/
54
www.electrolux.com
Programok
Sports (Sportru‐
házat)
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelzé‐
se
Töltet típusa
Sportruházat, vékony és könnyű anyag‐
ok, mikroszálas, poliészter.
2 kg/
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A
Cotton (Pamut) Cupboard Dry (Szekrényszáraz) program a „Szabványos pamut
program”. A nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az ener‐
giafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.
3) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
4) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Time (Idővezérelt szárítás)
összegyűrődését. A szárított ruha a
gyűrődésgátló fázis alatt kivehető.
Ez a kiegészítő funkció csak a Time
Drying (Idővezérelt szárítás) programnál
használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő
ruha mennyiségétől függ.
6.4 Szárítókosaras szárítási idő
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.2 Wool Load (Gyapjú töltet)
Ez a kiegészítő funkció csak a Gyapjú
programnál használható. Ha szeretné,
hogy a ruhadarabok szárazabbak
legyenek, nyomja meg többször a Wool
érintőgombot a
Load (Gyapjú töltet)
program időtartamának növeléséhez (a
program végéig becsült időtartam
megjelenik a kijelzőn).
6.3 Anti-crease
(Gyűrődésmentesítés)
A szárítási ciklus végén működésbe lépő
gyűrődésmentesítő ciklust (30 perc)
meghosszabbítja 90 percre. A szárítási
fázis után a dob időnként megfordul,
hogy meggátolja a ruhanemű
Ez a kiegészítő funkció csak a
Szárítókosár programnál használható. A
program 10 perc és 2 óra közötti
időtartamra állítható be. Az időtartam
beállítása a készülékben levő ruha
mennyiségétől függ.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha
vagy csak egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.5 Reverse Plus (Plusz
irányváltás)
A kényes és hőre érzékeny textíliák (pl.
akril, viszkóz) ruhaneműk kímélő
szárításához. Ez a funkció segít
csökkenteni a ruhaneműn található
gyűrődéseket. Azokhoz a
ruhaneműkhöz, melyek címkéjén a
szimbólum látható.
6.6 Dryness (Szárazság)
Ez a funkció fokozza a szárítás
hatásfokát. 4 beállítás közül választhat:
•
•
Extra Dry (Extra száraz)
Cupboard Dry+ (Szekrényszáraz+)
(csak Pamut esetén)
MAGYAR
•
Cupboard Dry (Szekrényszáraz)
•
Iron Dry (Vasalószáraz)
6.7 MyFavourite
Elkészítheti saját programkonfigurációs
beállításait és kiegészítő funkcióit,
melyeket a készülék memóriájában
tárolhat.
Saját konfiguráció
eltárolásához:
Saját elmentett konfiguráció
előhívásához:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a MyFavourite
érzékelőmezőt.
1. Válassza ki a programot és a
kiegészítő funkciókat.
6.8 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
■
Cotton (Pamut)
Mixed (Gyors
mix)
■
Synthetic (Mű‐
szál)
■
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
■
Rapid (Gyors)
■
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
■
■ 2)
■
Silk (Selyem)
Shirts (Ingek)
■
Takaró
Jeans (Farmer)
■
■
Drying Rack
(Szárító kosár)
Wool (Gyapjú)
■
■
Refresh (Frissítés)
55
2. Érintse meg a MyFavourite gombot
néhány másodpercre.
Egy hangjelzés és egy üzenet a kijelzőn
nyugtázza a konfiguráció tárolását.
■
■
56
www.electrolux.com
Programok1)
Sports (Sportru‐
házat)
■
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikap‐
csolásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
7. BEÁLLÍTÁSOK
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Idővezérelt szárítás)
érintőgomb
B. Delay (Késleltetés)
érintőgomb
C. Anti-crease (Gyűrődésmentesítés)
érintőgomb
D. Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
E. Start/Pause (Indítás / Szünet)
érintőgomb
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
F. Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő növelés)
érintőgomb
7.2 Hangjelzés be/ki
G. Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő csökkentés)
érintőgomb
A hangjelzések ki/bekapcsolására
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg
a (B) és a (C) gombot.
H. MyFavourite
7.3 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
I.
érintőgomb
Reverse Plus (Plusz irányváltás)
érintőgomb
J. Dryness (Szárazság)
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a be/ki gomb nincs lezárva.
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
MAGYAR
•
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
a szárazabb ruhanemű
•
a normál szárazságú
ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
A víztartály-visszajelző
kikapcsolása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (J) és (I)
érzékelőmezőket.
A kijelző az alábbi két konfiguráció
egyikét jeleníti meg:
7.4 Víztartály-visszajelző
Alapértelmezés szerint a víztartályvisszajelző világít. Akkor világít, amikor a
program befejeződött, vagy ha a
víztartály ürítése válik szükségessé.
Ha vízelvezető készlet van
felszerelve (külön rendelhető
tartozék), a készülék
automatikusan leereszti a
vizet a víztartályból. Ebben
az esetben azt javasoljuk,
hogy kapcsolja ki a
víztartály-visszajelzőt.
A rendelhető tartozékok
megtalálhatók a mellékelt
tájékoztatón.
•
A
visszajelző nem világít, a
visszajelző világít.
A víztartály-visszajelző nem
világít. Körülbelül 4 másodperc
elteltével a két visszajelző
elalszik.
•
A
és a
visszajelző
világít.
A víztartály-visszajelző világít.
Körülbelül 4 másodperc elteltével
a két visszajelző elalszik.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A dob hátsó
csomagolásának
eltávolítását a szárítógép
automatikusan elvégzi az
első bekapcsoláskor. Ekkor
némi zaj hallható.
A készülék első alkalommal történő
használata előtt:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
57
A szárítási ciklus elején (3-5
percig) a készülék kissé
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt lép fel. Normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például hűtőgépeknél és
fagyasztóknál.
58
www.electrolux.com
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetés
nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
VIGYÁZAT!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
A megjelenő szárítási idő 5
kg töltetű pamut és farmer
programokra vonatkozik.
Egyéb programok esetén a
szárítási idő az aktuális töltet
mennyiségének függvénye.
Az 5 kg-nál nagyobb töltetű
pamut és farmer programok
szárítási ideje hosszabb.
4. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás /
Szünet) érintőgombot.
A program elindul.
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Indítás /
Szünet) érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
9.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
•
A
•
•
A
visszajelző villog.
Világít a Start/Pause (Indítás /
Szünet) visszajelző.
visszajelző villog.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis
megakadályozza, hogy gyűrődések
keletkezzenek a ruhán.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
közvetlenül a fázis befejezése előtt
vegye ki a készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
visszajelző.
•
Világít, de nem villog a
•
•
Világít, de nem villog a
visszajelző.
A Start/Pause (Indítás / Szünet)
visszajelző kialszik.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
9.5 AutoOff - automatikus
kikapcsolás
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
MAGYAR
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
•
59
A program befejezése után 5 perccel.
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen.
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Sötét és világos ruhadarabokat ne
tegyen együtt a készülékbe.
Használjon megfelelő programot a
pamut, a dzsörzé és kötött
Kezelési címke
•
•
•
darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.
Győződjön meg róla, hogy a töltet
mérete nem haladja a programokat
ismertető fejezetben feltüntetett,
illetve a kijelzőn megjelenő
legnagyobb értéket.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
A nagyobb és kisebb ruhadarabokat
ne szárítsa együtt. A kisebb
ruhadarabok a nagyobb darabok
belsejében rekedhetnek, és nedvesek
maradhatnak.
Megnevezés
Gépi szárításra alkalmas ruhanemű.
A ruhanemű a magas hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
A ruhanemű kizárólag az alacsony hőmérsékletű gépi szárításra
alkalmas.
A ruhanemű nem alkalmas a gépi szárításra.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
60
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt folyó melegvíz alatt, egy kefe és/vagy porszívó
segítségével.
11.2 A víztartály kiürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, (pl. gőzöléses
vasaláshoz). A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
MAGYAR
61
11.3 A kondenzátoregység tisztítása
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
7.
VIGYÁZAT!
A fémfelületekhez ne nyúljon
csupasz kézzel.
Sérülésveszély. Viseljen
védőkesztyűt. Ügyeljen arra,
hogy tisztításkor ne sérüljön
meg a fémfelület.
11.4 A dob tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a dobszűrőket
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
VIGYÁZAT!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
62
www.electrolux.com
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
VIGYÁZAT!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték
csatlakoztatva legyen a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosíték‐
szekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start/Pause (Indítás / Szü‐
net) gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start/Pause (Indítás / Szünet)
gombot.
A programfutás túl hosszú, vagy a szárí‐
tási eredmény nem kielégítő.1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Gondoskodjon arról, hogy a helyiség hő‐
mérséklete +5°C és +35°C közötti érték
legyen. Az optimális hőmérséklet 19°C 24°C.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szá‐
rítás) vagy a Extra Dry (Extra száraz)
programot.2)
A kijelzőn az Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani, kap‐
csolja ki, majd be a készüléket.
MAGYAR
Jelenség
63
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például az E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 6 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
2) Nagyobb darabok (pl. lepedők) szárításakor előfordulhat, hogy azok néhány helyen ned‐
vesek maradnak.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
•
•
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A nedvesség érzékelő beállítás
helytelen (Lásd a "Beállítások - A
ruhanemű maradék
nedvességtartalmának beállítása"
című szakaszt).
• A levegőnyílások eltömődtek.
• A helyiség hőmérséklete túl alacsony
vagy túl magas (az optimális
tartomány 19°C - 24°C).
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 640 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1090 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Üzemi feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Összteljesítmény
900 W
Energiahatékonysági osztály
A++
Energiafogyasztás1)
1,99 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
235 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,13 W
64
www.electrolux.com
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvéte‐
le
0,13 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
A termék fluorozott, hermetikusan lezárt üvegházhatású gázokat tartalmaz.
Alkalmazott hűtőközeg
R134a
Tömeg
0,300 kg
Globális melegítési potenciál (GWP)
1430
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
13.1 Fogyasztási értékek
Program
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Energia‐
fogyasz‐
tás
Cotton (Pamut) 8 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
1400 fordulat/perc / 50%
130 perc
1,67 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
154 perc
1,99 kWh
97 perc
1,21 kWh
118 perc
1,51 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
55 perc
0,60 kWh
800 fordulat/perc / 50%
67 perc
0,75 kWh
Iron Dry (Vasalószá‐
1400 fordulat/perc / 50%
raz)
1000 fordulat/perc / 60%
Synthetic (Műszál) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
MAGYAR
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
*
65
66
www.electrolux.com
MAGYAR
67
136946920-A-452016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement