Electrolux EDH3488GOW User manual

Electrolux EDH3488GOW User manual
EDH3488GOW
SQ
MK
SR
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Машина за сушење рубља
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
Упутство за употребу
2
22
44
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 11
7. CILËSIMET.......................................................................................................13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................15
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 16
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 16
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 19
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 20
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj
pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet
si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm.
Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe
ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) nuk
duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë
mbulesë tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin prej
liri përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi,
aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahen në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë tharësen përpara përfundimit të
ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren
shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia të
shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharëses kryhet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që artikujt të mbeten në
një temperaturë që garanton mosdëmtimin e tyre.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
kepuce te mbyllura.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende ku temperatura
mund të jetë nën 5°C ose më të lartë
se 35°C.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të
ndizni tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
•
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Drita LED i dedikohet ndriçimit të
kazanit. Kjo llambë nuk mund të
ripërdoret për qëllime të tjera ndriçimi.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
SHQIP
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Për të mos dëmtuar sistemin e
ftohjes, tregoni kujdes kur pastroni
pajisjen.
•
2.6 Kompresori
•
2.7 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Për të ngarkuar me lehtësi
rrobat ose për të lehtësuar
instalimin, dera mund t'i
ndryshohet krahu i hapjes.
(shihni broshurën tjetër).
7
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
8
www.electrolux.com
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Blloku i prekjes Time (Koha)
10 MyFavourite Blloku i prekjes
11 Reverse Plus (Rikthim plus) Blloku i
4
12 Dryness (Tharja) Blloku i prekjes
prekjes
Blloku i prekjes Delay (Shtyrja)
5
Blloku i prekjes Anti-crease
(Antirrudhë)
6
Blloku i prekjes Wool Load
(Ngarkesë me të leshta)
7
Blloku i prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza)
13 Butoni Ndezje/Fikje
8 Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
9 Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
SHQIP
Treguesit
9
Përshkrimi
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokuesi për fëmijët
Sinjalet akustike
Rikthim plus
Niveli i tharjes
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Cotton (Të
pambukta)
ekstra),
Extra Dry (Tharje
Cupboard Dry+ (Tharje për
dollap+),
për dollap)2)3),
hekurosje)3)
Cupboard Dry (Tharje
Niveli i tharjes:
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
ekstra),
dollap)3),
hekurosje)
8 kg/
Iron Dry (Tharje për
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.
Mixed (I shpejtë
Program me temperaturë të ulët.
për rroba të përziera) Program delikat me ajër të ngrohtë.
Synthetic
(Sintetike)
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
3 kg/
Extra Dry (Tharje
Cupboard Dry (Tharje për
Iron Dry (Tharje për
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda
pajisjes. Kur programi të ketë
përfunduar, nxirrini menjëherë artikujt
dhe vendosini në një nderëse rrobash.
3,5 kg/
1 kg (ose 5
këmisha)/
10
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës
Rapid (E shpejtë) Për të tharë të pambukta dhe sintetike.
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
2 kg/
Time Drying
(Tharje e
programuar)
Me këtë program mund të përdorni
opsionin Time (Koha) dhe të vendosni
kohëzgjatjen e programit.
5 kg/
Refresh
(Rifreskim)
Për rifreskimin e rrobave që kanë
ndenjur brenda në dollap.
1 kg
Drying Rack
(Skara e tharjes)4)
Për tharjen e atleteve vetëm me Skarën
e tharjes (shihni manualin e posaçëm të
përdorimit, i cili ofrohet me skarën e
tharjes).
1 kg (ose 1 palë
atlete)
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e
rrobave të leshta që mund të lahen me
dorë. Nxirrini menjëherë artikujt kur
programi të ketë përfunduar.
Wool (Të leshta)
Silk
(Mëndafsh)
1 kg
Cikli i tharjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga "The
Woolmark Company" për tharjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën "për
larje me dorë" nëse rrobat thahen sipas
udhëzimeve të prodhuesit të kësaj
makinerie. Ndiqni etiketën e kujdesit për
rrobat për udhëzime të tjera rreth tyre.
M1525
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, marka tregtare
"Woolmark" është markë tregtare
certifikimi.
Mëndafsh delikat që lahet me dorë.
1 kg/
SHQIP
Programet
Lloji i ngarkesës
Shirts (Këmisha)
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga një lloj
pëlhure në tjetrën. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda
pajisjes. Kur programi të ketë
përfunduar, nxirrini menjëherë artikujt
dhe vendosini në një nderëse rrobash.
11
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
1,5 kg (ose 7
këmisha)/
Duvet (Jorgan)
Jorganë tek ose dopjo dhe jastëkë (me
pupla apo me mbushje sintetike).
3 kg/
Jeans (Xhinse)
Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza
etj, me trashësi të ndryshme materiali
(p.sh. në pjesën e qafës, manshetave
dhe tegelave).
8 kg/
Sports (Sportive)
Rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër.
2 kg/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) është “Programi
standard për të pambuktat”. Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura normale
prej pambuku dhe ky është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për
tharjen e rrobave të lagura prej pambuku.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
4) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
6. OPSIONET
6.1 Time (Koha)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Time Drying (Tharje e programuar). Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.2 Wool Load (Ngarkesë me të
leshta)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje Wool
në
Load (Ngarkesë me të leshta)
mënyrë të përsëritur për të rritur
kohëzgjatjen e programit (koha e përafërt
e tharjes do të shfaqet në ekran).
6.3 Anti-crease (Antirrudhë)
Zgjat fazën antirrudhë (30 minuta) deri
në 90 minuta në fund të ciklit të tharjes.
Pas fazës së tharjes, kazani rrotullohet
herë pas here për të parandaluar rrudhat
në rroba. Rrobat mund të nxirren nga
pajisja gjatë fazës kundër rrudhave.
12
www.electrolux.com
6.4 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Skara e tharjes. Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 10 minutash deri maksimumi
në 2 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
•
•
Extra Dry (Tharje ekstra)
Cupboard Dry+ (Tharje për dollap
+) (vetëm për të pambukta)
•
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
•
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
6.7 MyFavourite
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
Ju mund të bëni konfigurimin që doni për
programin dhe opsionet e tij dhe ta ruani
atë në memorien e pajisjes.
6.5 Reverse Plus (Rikthim plus)
Për të memorizuar konfigurimin
tuaj:
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
1. Vendosni programin dhe opsionet e
mundshme.
2. Mbani prekur MyFavourite për disa
sekonda.
Tingulli dhe mesazhi në ekran
konfirmojnë që konfigurimi është ruajtur.
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
në
6.6 Dryness (Tharja)
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
Për ta aktivizuar konfigurimin
që keni ruajtur:
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni MyFavourite.
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Cotton (Të
pambukta)
■
Mixed (I shpejtë
për rroba të përziera)
■
Synthetic
(Sintetike)
■
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
■
■
Rapid (E shpejtë)
Time Drying
(Tharje e
programuar)
■
■
■
■
■
SHQIP
13
Programet1)
Refresh
(Rifreskim)
■
Drying Rack
(Skara e tharjes)
■ 2)
Wool (Të
leshta)
■
Silk
(Mëndafsh)
■
Shirts (Këmisha)
Duvet (Jorgan)
Jeans (Xhinse)
■
Sports (Sportive)
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
2) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
7. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Koha) Blloku i prekjes
B. Delay (Shtyrja) Blloku i prekjes
C. Anti-crease (Antirrudhë) Blloku i
prekjes
D. Wool Load (Ngarkesë me të leshta)
Blloku i prekjes
E. Start/Pause (Nisja/Pauza) Blloku i
prekjes
F. Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
G. Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
H. MyFavourite Blloku i prekjes
I.
Reverse Plus (Rikthim plus) Blloku i
prekjes
J. Dryness (Tharja) Blloku i prekjes
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
14
www.electrolux.com
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar
kompleti i zbrazjes (aksesor
shtesë), pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga
depozita e ujit. Në këtë rast,
ne rekomandojmë që ta
çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit.
Referojuni informacionit të
ofruar për aksesorët që janë
në dispozicion.
7.2 Zilja aktive/jo aktive
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda blloqet e prekjes (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
thata
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
(I).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
maksimumi i rrobave të
•
Treguesi
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
rrobat më të thata
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
•
•
dhe
janë të
Treguesi
ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Paketimi i pasmë i kazanit
hiqet automatikisht kur
tharësja aktivizohet për herë
të parë. Mund të dëgjoni pak
zhurmë.
Përpara se të përdorni pajisjen për herë
të parë:
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses së rrobave.
•
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
Në fillim të ciklit të tharjes (3
- 5 minuta) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit. Kjo
është normale për pajisjet
me kompresor të tilla si
frigoriferët dhe ngrirësit.
SHQIP
15
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
4. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
•
•
Pulson treguesi .
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është i ndezur.
.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
•
Treguesi
është i ndezur, por nuk
pulson.
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
fiket.
•
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni Fikja automatike
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
16
www.electrolux.com
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
•
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
•
Përdorni një programin të
përshtatshëm për fanella pambuku
dhe trikotazhe për të parandaluar
hyrjen në ujë.
Sigurohuni që ngarkesa të mos
tejkalojë ngarkesën e treguar në
kapitullin e programeve ose që
shfaqet në ekran.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda artikujve të mëdhenj dhe
mbeten të lagur.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i thani të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur të përshtatshëm
për llojin e pëlhurave që janë në
pajisje.
Mos i vendosni ngjyrat e errëta së
bashku me ngjyrat e çelura.
Etiketa e
pëlhurës
•
•
•
Përshkrimi
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse me
temperatura të larta.
Rrobat janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me
temperatura të ulëta.
Rrobat nuk janë të papërshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
SHQIP
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
17
18
www.electrolux.com
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
7.
KUJDES!
Mos prekni sipërfaqet
metalike me duar të
zhveshura. Rrezik lëndimi.
Vishni dorashka mbrojtëse.
Pastroni me kujdes që të
shmangni dëmtimin e
sipërfaqes metalike.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe filtrat e
kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara
me një leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
SHQIP
19
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza).
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta
nisur programin sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Time Drying (Tharje
e programuar) ose Extra Dry (Tharje
ekstra).2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
20
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 6 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
•
•
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Fuqia totale
900 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë1)
1,99 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
235 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,13 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,13 W
SHQIP
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
21
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuara të efektit serrë, të mbyllur hermetikisht
Emërtimi i gazit
R134a
Pesha
0,300 kg
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1430
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Cotton (Të pambukta) 8 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
1400 rpm / 50%
130 min.
1,67 kWh
1000 rpm / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 rpm / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 rpm / 60%
118 min.
1,51 kWh
1200 rpm / 40%
55 min.
0,60 kWh
800 rpm / 50%
67 min.
0,75 kWh
Synthetic (Sintetike) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
22
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 23
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 26
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 28
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................28
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 30
6. ОПЦИИ.............................................................................................................32
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 34
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 36
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................36
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................37
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................38
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................40
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 42
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
23
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
24
www.electrolux.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од таписон, килим
или било каков покривач за под.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде
доставен преку надворешен уред за префрлање,
како на пример тајмер или да биде поврзан на
струја кога се гаси и пали постојано со помош на
уред.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од
други горива.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот со влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите
предмети не се отстранат брзо и распостелат за
да се испушти топлината.
26
www.electrolux.com
•
•
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека предметите ќе бидат на
температура што нема да ги оштети.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Подот каде што ќе биде поставен
апаратот мора да биде рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување на струја
•
•
•
•
•
•
•
•
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
•
•
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Лампата ЛЕД се користи за
осветлување на барабанот. Оваа
лампа не може да се користи
повторно за друг вид на
осветлување.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
•
27
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
За да го спречите оштетувањето на
системот за ладење внимавајте
кога го чистите апаратот.
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
28
www.electrolux.com
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
За полесно полнење на
алишта или полесно
монтирање вратата е
двострана. (видете ја
посебната брошура).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Регулатор за програми
2 Екран
3
допирна површина Време
4
5
допирна површина Одложено
допирна површина Против
туткање
9
8
7
6
допирна површина Полнење
волна
7
допирна површина Старт/
Пауза
8 Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
МАКЕДОНСКИ
9 Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
10 MyFavourite допирна површина
11 Обратно плус допирна површина
12 Ниво на сувост допирна површина
13 Копче за вклучување/исклучување
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Kондензатор
Pезервоар
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Обратна насока плус
Ниво на сушење
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
29
30
www.electrolux.com
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Ниво на сушење:
Памучни
Брзо за мешани
ткаенини
Синтетика
Лесно
пеглање
Брзо
Време на
сушење
Освежување
Закачалка за
сушење4)
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Вид на полнење
Екстра суви,
Суви за во плакар +,
во плакар2)3),
Суви за
Суви за пеглање3)
Памучни и синтетички ткаенини.
Програма со ниска температура.
Програма за чувствителни алишта со
топол воздух.
Ниво на сушење:
Суви за во плакар3),
пеглање
Екстра суви,
Суви за
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
8kg/
3kg/
3,5kg/
1kg (или 5
кошули)/
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини.
2kg/
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Време и да го
поставите времетраењето на
програмата.
5kg/
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
За сушење на патики само со Сушење
1kg (или 1 пар
на Закачалка (види во посебното
спортски
упатство кое е обезбедено за Сушење
обувки)
на Закачалка).
МАКЕДОНСКИ
Програми
Вид на полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
1kg
Волна
Циклусот на сушење волна со оваа
машина е тестирано и одобрено од
компанијата The Woolmark Company за
сушење волнена облека означена со
„рачно перење“ под услов облеката да
се суши според инструкциите
издадени од производителот на оваа
машина. Следете ги инструкциите на
етикетата за друг вид алишта. M1525
Во Обединетото Кралство, Ирска,
Хонгконг и Индија, симболот Woolmark
е заштитена трговска марка.
Свила
Маици
Свила за рачно перење.
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
31
1kg/
1,5kg (или 7
кошули)/
Jоргани
За сушење единечни или двојни
јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење).
3kg/
Џинс
За сушење неформална облека како
фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
8kg/
32
www.electrolux.com
Програми
Облека за
спортување
Вид на полнење
Спорски, тенки и лесни ткаенини,
микрофибер, полиестер.
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
2kg/
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Памучни Суви за во плакар е „Стандардна програма за памучни
алишта“. Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е
најефикасна програма за штедење на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
4) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
6. ОПЦИИ
6.1 Време
Оваа опција е применлива само кај
програмата Време на сушење. Можете
да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на
траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Полнење волна
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна). Ако сакате
алиштата да се посуви притиснете на
Алиштата може да се извадат во текот
на фазата за заштита од туткање.
6.4 Време на сушење на
закачалка
Оваа опција може да се применува
само кај програмата Drying Rack
(Сушење на закачалка). Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 10 минути до максимум 2
часа. Поставувањето на
времетраењето е поврзано со
количината на алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да поставите
кратко траење за мали количини на
алишта или само за едно парче
облека.
6.5 Обратно плус
копчето на допир Полнење волна
неколку пари за да го продолжите
траењето на програмата (проценетото
време на сушење ќе се појави на
екранот).
За полесно сушење на чувствителни
ткаенини и чувствителни ткаенини на
температура (на пр. акрил, вискоза).
Оваа функција исто така помага да се
намали туткањето на алиштата. За
6.3 Против туткање
ткаенини со симбол
на ткаенината.
Ја зголемува фазата за заштита од
туткање (30 минути) на крајот на
циклусот за сушење до 90 минути.
После фазата на сушење барабанот
се врти одвреме навреме за да го
спречи гужвањето на алиштата.
на етикетата
6.6 Ниво на сувост
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 4 можни
избори:
МАКЕДОНСКИ
•
•
2. Допрете го MyFavourite неколку
секунди.
Звукот и пораката на екранот
потврдуваат дека конфигурацијата е
меморирана.
Екстра суви
Суви за во плакар + (само за
памук)
•
Суви за во плакар
•
Суви за пеглање
За да ја вклучите вашата
меморирана конфигурација:
6.7 MyFavourite
Можете сами да ја конфигурирате
програмата и опциите и да ги
меморирате во меморијата на
апаратот.
1. Вклучете го апаратот.
2. Допрете го MyFavourite.
За да ја меморирате вашата
конфигурација:
1. Поставете ја програмата и
достапните опции.
6.8 Табела со опции
Програми1)
■
Памучни
Брзо за мешани
ткаенини
■
■
Синтетика
Лесно
пеглање
■
Брзо
■
Време на
сушење
■
■
Закачалка за
сушење
■ 2)
■
Свила
Маици
Jоргани
■
■
Освежување
Волна
■
■
■
33
34
www.electrolux.com
Програми1)
■
Џинс
Облека за
спортување
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
2) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
7. ПОСТАВКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Време допирна површина
B. Одложено допирна површина
C. Против туткање допирна површина
D. Полнење волна допирна површина
E. Старт/Пауза допирна површина
F. Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
G. Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
H. MyFavourite допирна површина
I. Обратно плус допирна површина
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
J. Ниво на сувост допирна површина
7.2 Вклучување/исклучување
на звучни сигнали
7.1 Функција за блокада за
деца
За да ги вклучите и исклучите
звучните сигнали, притиснете и
задржете ги истовремено отприлика 2
секунди допирните површини (B) и (C).
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
МАКЕДОНСКИ
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња (J)
и (I).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
•
7.4 Показно светло за садот
за вода
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода.
Во оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното
светло за садот за вода.
Погледнете ги
приложените информации
за дополнителен прибор
кој го имате на
располагање.
Показното светло
е
исклучено, а показното светло
е вклучено.
Показното светло за садот за
вода е исклучено. После околу
4 секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
многу суви алишта
нормално суви алишта
•
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
35
•
Показните светла
и
се вклучени.
Показното светло за садот за
вода е вклучено. После околу 4
секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
36
www.electrolux.com
8. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Амбалажата за задниот
барабан се вади
автоматски кога машината
за сушење се вклучува за
првпат. Можно е да се
слушне некаква бучава.
Пред првата употреба на апаратот:
•
•
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот
на сушење (првите 3 - 5
мин.) може да се слушне
малку посилен звук. Тоа е
заради стартувањето на
компресорот. Ова е
нормално кај апарати кои
се снабдуваат со енергија
со компресор како што се
фрижидери и замрзнувачи.
9. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
МАКЕДОНСКИ
9.4 На крај од програмата
•
Кога програмата за перење е
завршена:
•
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
трепка.
•
Показното светло
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
Показното светло
не трепка.
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
37
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.5 Функција за Автоматско
исклучување
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
е вклучено, но
Ако не ја стартувате програмата
после 5 минути.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги патентите на
прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
(на пр. лентите од престилка) не
треба да се сушат. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
•
•
•
•
•
Не ставајте ги темните алишта
заедно со светлите.
Користете соодветна програма за
памучни, жерсе и трикотажа за да
спречите стеснување.
Проверете дали полнењето го
надминува максимланото полнење
наведено во поглавјето со
програми или прикажано на
екранот.
Сушете само алишта кои се
соодветни за машина за сушење на
алишта. Видете ја фабричката
етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
38
www.electrolux.com
Фабричка
етикета
Опис
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта само на ниска температура.
Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
МАКЕДОНСКИ
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
39
40
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате
металната површина со
голи раце. Ризик од
повреда. Носете заштитни
ракавици. Чистете
внимателно за да не ја
оштетите металната
површина.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
41
Можно решение
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптиманата собна температура
е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Време на
сушење или програма за Екстра
суви.2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 6 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
42
www.electrolux.com
•
•
•
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
•
•
Отворите за воздух се затнати.
Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 л
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Вкупна моќност
900 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија1)
1,99 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
235 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,13 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,13 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R134a
Тежина
0,300 kg
МАКЕДОНСКИ
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
43
1430
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm (врт.
во мин.).
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памучни 8 kg
Суви за во плакар
Суви за пеглање
1400 врт/мин. 50%
130 мин.
1,67 kWh
1000 врт/мин. 60%
154 мин.
1,99 kWh
1400 врт/мин. 50%
97 мин.
1,21 kWh
1000 врт/мин. 60%
118 мин.
1,51 kWh
1200 врт/мин. 40%
55 мин.
0,60 kWh
800 врт/мин. 50%
67 мин.
0,75 kWh
Синтетика 3,5 kg
Суви за во плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
44
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 45
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................48
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................50
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................50
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................52
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 54
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 56
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 57
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 58
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................59
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................60
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 62
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 64
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
45
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре него што започнете са инсталацијом и
коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте
приложено упутство. Произвођач није одговоран за
било какве повреде или штете које су резултат
неисправне инсталације или употребе. Чувајте
упутство за употребу на безбедном и приступачном
месту за будуће коришћење.
- Прочитајте приложена упутства.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду
близу уређаја док су врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
46
www.electrolux.com
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање веша стављате
машину за сушење веша, у ту сврху користите
опрему за слагање. Опрема за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за
Инсталирање).
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом, простирком или
било каквом подном облогом.
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
48
www.electrolux.com
•
•
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температури која га неће оштетити.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију која сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
5°C или виша од 35°C.
Област пода на којој ће уређај бити
инсталиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Прикључивање на
електричну мрежу
•
•
•
•
•
•
•
•
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Уређај мора да буде уземљен.
Проверите да ли информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају извору напајања.
Уколико то није случај, обратите се
електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
•
Уређај је само за кућну употребу.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење веша. Следите упутства са
етикета на вешу.
Уколико сте веш опрали уз
коришћење средства за уклањање
СРПСКИ
•
•
•
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење веша немојте
сушити мокар веш из ког капље
вода.
2.4 Унурашња лампица
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања.
•
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
LED сијалица намењена је за
осветљивање бубња. Ова сијалица
не може се користити у друге сврхе.
Да бисте заменили унутрашње
светло, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Немојте да користите млаз воде
или пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите само
неутралне детерџенте. Немојте да
•
49
користите било какве абразивне
производе, абразивне јастучиће за
чишћење, раствараче или металне
предмете.
Да бисте спречили оштећење
система за хлађење, будите
пажљиви када чистите уређај.
2.6 Компресор
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
оштећења уређаја.
•
Компресор и систем компресора у
машини за сушење веша пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или
угушења.
•
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
50
www.electrolux.com
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Резервоар за воду
Контролна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Прорези за проток ваздуха
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за закључавање поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
Ради лакшег убацивања
веша или једноставније
инсталације, врата су
реверзибилна (погледајте
посебан летак).
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Дугме за избор програма
2 Дисплеј
3
Додирна плочица Time (време)
4
Додирна плочица Delay
(одлагање)
9
8
7
5
Додирна плочица Anti-crease
(против гужвања)
6
Додирна плочица Wool Load
(количина вуненог рубља)
7
Додирна плочица Start/Pause
(старт/пауза)
СРПСКИ
8 Додирна плочица за продужење
времена сушења на решетки
Додирне плочице
додирујте прстом у
подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
9 Додирна плочица за скраћење
времена сушења на решетки
10 MyFavourite Додирна плочица
11 Reverse Plus (инверзно плус)
Додирна плочица
12 Dryness (осушеност) Додирна
плочица
13 Дугме за укључивање/
искључивање
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложени старт
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Инверзно плус
Ниво сушења
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
51
52
www.electrolux.com
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Ниво сушења:
Cotton (памук)
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Тип веша
Extra (екстра суво),
Cupboard (орман+),
board (орман)2)3),
Cup‐
Iron (пегла)3)
8кг/
Памучни веш и веш од синтетике. Про‐
Mixed (мешовито) грам ниске температуре. Програм за
3 кг/
осетљив веш са топлим ваздухом.
Extra (екстра суво),
Synthetic (синте‐ Ниво сушења:
тика)
Cupboard (орман)3),
Iron (пегла)
ко)
Easy Iron (ла‐
Rapid (брзи)
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се разликова‐
ти у зависности од врсте тканине. Про‐ 1 кг (или 5 кошу‐
тресите веш пре него што га ставите у ља)
уређај. Одмах по завршетку програма
извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
За сушење памучних и синтетичких
тканина.
Са овим програмом можете користити
Time Drying (вре‐ опцију Time (време) и подесити траја‐
ме сушења)
ње програма.
Refresh (освежа‐
вање)
3,5 кг/
2 кг/
5 кг/
Освежавање веша који је дуго стајао у
1 кг
ормару.
За сушење спортске обуће само са ре‐
1 кг (или 1 пар
Drying Rack (ре‐ шетком за сушење (прочитајте засе‐
бан
кориснички
приручник
који
је
при‐
патика)
4)
шетка за сушење)
ложен уз решетку за сушење).
СРПСКИ
Програми
Тип веша
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
Вунене тканине. Благо сушење вунене
одеће која се пере ручно. Уклоните
одећу из машине одмах по завршетку
програма.
1 кг
Wool (вуна)
Циклус сушења вуне у овој машини
одобрила компанија The Woolmark
Company за сушење одевних предме‐
та од вуне означених етикетом „ручно
прање“ уколико се одевни предмети
суше према упутствима које је издао
произвођач ове машине. Пратите
начин одржавања на етикети веша за
остала упутства за веш. M1525
У Великој Британији, Ирској, Хонгконгу
и Индији заштитни знак Woolmark је
сертификовани заштитни знак.
Silk (свила)
Shirts (кошуље)
Свилене тканине перите ручно лага‐
ним покретима.
53
1 кг/
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се разликова‐
ти у зависности од врсте тканине. Про‐ 1,5 кг (или 7 ко‐
тресите веш пре него што га ставите у шуља)/
уређај. Одмах по завршетку програма
извадите веш из машине и окачите га
на вешалице.
Duvet (јорган)
Јоргани за једну или две особе и јасту‐
ци (са перјем, паперјем или синте‐
3 кг/
тичким пуњењем).
Jeans (џинс)
Одећа за сваки дан, као што је тексас,
дуксеви различите дебљине (нпр. око
врата, манжетне и шавови).
8кг/
54
www.electrolux.com
Програми
Sports (спортска
одећа)
Тип веша
Спортска одећа, танке и светлел тка‐
нине, микрофибер, полиестер.
Количина веша
(макс.)1) /ознака
материјала
2 кг/
1) Максимална тежина се односи на сув веш.
2) Програм
Cotton (памук) Cupboard (орман) је „Стандардни програм за памук“.
Погодан је за сушење уобичајено мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм
за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије.
3) Искључиво за институте за тестирање: Стандардни програми за тестирање на‐
значени су у документу EN 61121.
4) Само са решетком за сушење (ово је стандардни или опциони додатак, у зависно‐
сти од модела).
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Time (време)
Ова опција се може примењивати
само за програм Time Drying (време
сушења). Можете да подешавате
време трајања програма, од
минимално 10 минута до максимално
2 сата. Подешавање трајања
програма зависиће од количине веша
у уређају.
Препоручујемо да
подесите кратко време
трајања за мале количине,
или за само један комад
веша.
сушења. Након фазе сушења бубањ
се окреће с времена на време како би
се спречило гужвање одеће. Веш
може да се извади током фазе против
гужвања.
6.4 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
Ова опција је примењива само на
програм сушења на решетки. Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине веша у уређају.
6.2 Wool Load (количина
вуненог рубља)
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине, или
за само један комад веша.
Ова опција се може примењивати
само за програм Вуна. Да би се веш
још боље осушио, узастопно
притискајте додирну плочицу Wool
6.5 Reverse Plus (инверзно
плус)
да
Load (количина вуненог рубља)
бисте продужили трајање програма
(процењено време сушења појавиће
се на дисплеју).
6.3 Anti-crease (против
гужвања)
Продужава до 90 минута фазу против
гужвања (30 минута) на крају циклуса
За лаганије сушење осетљивих
материјала и материјала који су
осетљиви на температуру (нпр. акрил,
вискоза). Ова функција такође помаже
и у смањењу гужвања веша. За
тканине на чијим се ознакама за
материјал налази симбол
.
СРПСКИ
6.6 Dryness (осушеност)
Да бисте меморисали
конфигурацију:
Ова функција помаже да се веш
додано осуши. Постоје 4 могућа
избора:
1. Подесите програм и расположиве
опције.
2. Додирните MyFavourite на
неколико секунди.
Звучни сигнал и порука на дисплеју
потврђују да је конфигурација
меморисана.
Extra (екстра суво)
•
•
Cupboard (орман+) (само за
памук)
•
Cupboard (орман)
•
Iron (пегла)
6.7 MyFavourite
Можете сами извршити
конфигурисање програма и опција, а
затим их сачувати у меморији уређаја.
Да бисте активирали
меморисану конфигурацију:
1. Активирајте уређај.
2. Додирните MyFavourite.
6.8 Табела опција
Програми1)
то)
Cotton (памук)
■
Mixed (мешови‐
■
Synthetic (синте‐
тика)
■
Easy Iron (ла‐
■
ко)
■
■
Drying Rack (ре‐
шетка за сушење)
■ 2)
■
Silk (свила)
Shirts (кошуље)
Duvet (јорган)
■
■
Refresh (освежа‐
вање)
Wool (вуна)
■
■
Rapid (брзи)
Time Drying (вре‐
ме сушења)
55
■
■
56
www.electrolux.com
Програми1)
Jeans (џинс)
■
Sports (спортска
одећа)
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их акти‐
вирали или деактивирали, притисните одговарајућу командну плочицу на додир.
2) Само са решетком за сушење (ово је стандардни или опциони додатак, у зависно‐
сти од модела).
7. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (време) Додирна плочица
B. Delay (одлагање) Додирна плочица
C. Anti-crease (против гужвања)
Додирна плочица
D. Wool Load (количина вуненог
рубља) Додирна плочица
E. Start/Pause (старт/пауза) Додирна
плочица
F. Додирна плочица
за повећање
времена сушења на решетки
G. Додирна плочица
за смањење
времена сушења на решетки
H. MyFavourite Додирна плочица
I. Reverse Plus (инверзно плус)
Додирна плочица
J. Dryness (осушеност) Додирна
плочица
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите
исте ове додирне плочице,
све док се индикатор
функције за безбедност
деце не угаси.
7.2 Зујање укључена/
искључена.
Да бисте деактивирали или
активирали звучне сигнале,
притисните и у трајању од приближно
2 секунде задржите додирне плочице
(B) и (C).
СРПСКИ
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности веша
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности веша:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално сув веш
•
сувљи веш
57
Деактивирање индикатора
резервоара за воду:
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
2. Сачекајте приближно 8 секунди.
3. Притисните и држите додирне
плочице (J) и (I) истовремено.
Дисплеј приказује једну од ове две
комбинације:
•
Индикатор
је искључен а
индикатор
је укључен.
Индикатор резервоара за воду
је искључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
стандардно сув веш
•
4. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
5. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
•
7.4 Индикатор резервоара за
воду
Индикатор
и
су
укључени.
Индикатор резервоара за воду
је укључен. Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
По подразумеваној вредности,
индикатор резервоара за воду је
укључен. Он се укључује када се
програм заврши или када је неопходно
испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран
комплет за пражњење
(додатни прибор), уређај
ће аутоматски празнити
воду из резервоара. У том
случају, препоручујемо
деактивирање индикатора
резервоара за воду.
Погледајте приложену
брошуру о расположивој
додатној опреми.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Амбалажа са задње стране
бубња аутоматски се
уклања када се машина за
сушење активира по први
пут. Том приликом може се
чути бука.
Пре првог коришћења уређаја:
•
•
Бубањ машине за сушење веша
очистите влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим вешом.
58
www.electrolux.com
На почетку циклуса
сушења (првих 3-5 мин.)
ниво звука може бити
нешто виши. Ово се
дешава услед активирања
компресора. Ово је
уобичајено код уређаја које
покреће компресор, попут
фрижидера и замрзивача.
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите веш и убаците га у
машину.
ОПРЕЗ
Водите рачуна да, када
затворите врата,
делови веша не остану
заглављени између
врата и гумене
заптивке на вратима.
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
На дисплеју се приказује трајање
програма.
Време сушења које видите
односи се на количину
веша од 5 кг за програме
за памук и џинс. За остале
програме време сушења
односи се на препоручене
количине веша. Време
сушења програма за памук
и џинс при количини веша
већој од 5 кг траје дуже.
4. Притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута
до максимално 20
часова.
3. Притисните додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза).
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 На крају програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
трепери.
•
Индикатор
•
•
Индикатор
трепери.
Индикатор Start/Pause (старт/пауза)
(старт/пауза) је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
веш након сушења остане згужван.
СРПСКИ
Веш можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да веш
вадите непосредно пре завршетка ове
фазе.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер
и испразните резервоар за
воду.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
•
Индикатор
трепери.
•
Индикатор
светли, али више не
трепери.
Индикатор Start/Pause (старт/пауза)
(старт/пауза) се гаси.
•
светли, али више не
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
59
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
9.5 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
•
•
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема веша
•
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не сушите одрешене кравате и
траке (нпр. траке од кецеље).
Вежите их пре но што покренете
неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни.
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, погодан за
тип тканина које сте убацили у
уређај.
Немојте стављати тканине тамних
боја у машину заједно са тканинама
светлих боја.
Ознака мате‐
ријала
•
•
•
•
Користите програм који је погодан
за памучни веш, жерсеј и плетену
одећу, како бисте спречили
скупљање веша.
Уверите се да количина стављеног
веша не прекорачује максималну
количину наведену у одељку
програма или приказану на
дисплеју.
Сушите искључиво веш који је
предвиђен за сушење у машини за
сушење веша. Због тога увек
погледајте етикету на вешу.
Не сушите истовремено мале и
велике предмете. Мали предмети
могу да се заглаве унутар великих
и да остану влажни.
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим
температурама.
60
www.electrolux.com
Ознака мате‐
ријала
Опис
Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на
ниским температурама.
Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) По потреби, очистите филтер топлом водом из славине користећи четку и/или
усисивач.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
СРПСКИ
3.
4.
Воду из резервоара
можете да користите као
замену за дестиловану
воду (нпр. у пеглама на
пару). Пре коришћења,
помоћу филтера уклоните
заосталу прљавштину из
воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
61
62
www.electrolux.com
7.
ОПРЕЗ
Не додирујте металне
површине голим рукама.
Постоји опасност од
повређивања. Носите
заштитне рукавице.
Чистите пажљиво да не
бисте оштетили металну
површину.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња и подизаче бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Проверите да ли је мрежни утикач при‐
кључен у утичницу.
Проверите осигурач у кутији са осигу‐
рачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза).
Проверите да ли су врата уређаја за‐
творена.
СРПСКИ
Проблем
Могуће решење
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
63
Водите рачуна да веш не остане за‐
глављен између врата уређаја и гуме‐
не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Start/Pause (старт/
пауза) да бисте покренули програм по‐
ново.
Циклус траје предуго или су резултати
сушења незадовољавајући.1)
Водите рачуна да тежина веша одгова‐
ра времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Веш је исувише мокар. Веш поново пу‐
стите кроз центрифугу у машини за
прање веша.
Постарајте се да температура у про‐
сторији буде изнад +5°C и испод
+35°C. Оптимална температура про‐
сторије је од 19°C дo 24°C.
Подесите Time Drying (време сушења)
или Extra (екстра суво) програм.2)
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов про‐
грам, деактивирајте и поново активи‐
рајте уређај.
Уверите се да су одабране опције при‐
мењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај. По‐
крените нов програм. Уколико се про‐
блем поново јави, обратите се серви‐
су.
1) Након максимално 6 сати, програм се аутоматски завршава.
2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни
(нпр. прекривачи за кревете).
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише веша у
бубањ уређаја.
Бубањ је прљав.
•
Неодговарајуће подешавање
сензора за проводљивост
(Погледајте поглавље
„Подешавања - Кориговање
степена преостале влажности
веша“ да бисте пронашли боље
подешавање).
• Запушени су прорези за проток
ваздуха.
64
www.electrolux.com
•
Температура просторије је сувише
ниска или сувише висока
(оптимална температура просторије
је од 19°C дo 24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Максимална дубина код отворених
врата уређаја
1090 мм
Максимална ширина код отворених
врата уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм – регулисање ножица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина веша
8 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Укупна снага
900 W
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије1)
1,99 kWh
Годишња потрошња електричне енер‐
гије2)
235 kWh
Лево – укључен режим апсорпције сна‐ 0,13 W
ге
Искључен режим апсорпције снаге
0,13 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5°C дo + 35°C
Ниво заштите од продирања чврстих
честица и влаге пружа заштитни омо‐
тач, изузев места на којима опрема
под напоном нема заштиту од влаге
IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором, који утиче на ефе‐
кат стаклене баште.
Ознака гаса
R134a
Тежина
0,300 кг
СРПСКИ
Потенцијал глобалног загревања
(GWP)
65
1430
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног памучног програма са машином која је пуна или делимично пуна, као и
потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по
циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на / преостала влаж‐
ност
Време су‐
шења
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
Cotton (памук) 8 кг
Cupboard (орман)
Iron (пегла)
1400 о/мин. / 50%
130 мин.
1,67 kWh
1000 о/мин. / 60%
154 мин.
1,99 kWh
1400 о/мин. / 50%
97 мин.
1,21 kWh
1000 о/мин. / 60%
118 мин.
1,51 kWh
1200 о/мин. / 40%
55 мин.
0,60 kWh
800 о/мин. / 50%
67 мин.
0,75 kWh
Synthetic (синтетика) 3,5 кг
Cupboard (орман)
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
66
www.electrolux.com
СРПСКИ
67
136946960-A-452016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement