Electrolux EDH3488GOW User manual

Electrolux EDH3488GOW User manual
EDH3488GOW
EL
RO
Στεγνωτήριο
Uscător de rufe
Οδηγίες Χρήσης
Manual de utilizare
2
25
2
www.electrolux.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................... 3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.......................................................................... 6
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.................................................................................8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................. 8
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ...........................................................................10
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ........................................................................................................ 12
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ...................................................................................................... 14
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..................................................................... 16
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.................................................................................... 16
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ.................................................................... 17
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ........................................................................ 18
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ................................................................21
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ......................................................................... 22
ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα
προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και
καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας.
Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς
γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.
Καλώς ορίσατε στην Electrolux.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.electrolux.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registerelectrolux.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.electrolux.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής
της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες
οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για
τυχόν τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης
αναπηρίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Παιδιά ηλικίας 3 ετών ή μικρότερα πρέπει να
κρατούνται συνεχώς μακριά από τη συσκευή όταν
αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από
την πόρτα της συσκευής όταν αυτή είναι ανοιχτή.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση του χρήστη στη συσκευή χωρίς
επίβλεψη.
4
www.electrolux.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από
πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης.
Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο
προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται
στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε
τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε
στο φυλλάδιο εγκατάστασης).
Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη
μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει
τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο
εγκατάστασης).
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που
κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από
πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, καθώς αυτό
δεν θα επέτρεπε στην πόρτα της συσκευής να ανοίξει
πλήρως.
Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της
συσκευής (κατά περίπτωση) δεν πρέπει να καλύπτεται
από τυχόν χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα
δαπέδου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να
τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης
μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι
συνδεδεμένη σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται συχνά από μια διάταξη.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φις μετά την
εγκατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης αερίζεται
επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή
ανεπιθύμητων αερίων στον χώρο από συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση,
συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να αποβάλλεται σε
καμινάδα που χρησιμοποιείται για αναθυμιάσεις από
συσκευές αερίου ή άλλων καυσίμων.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 8 kg
(ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ρούχα έχουν
λερωθεί από βιομηχανικά χημικά.
Σκουπίστε χνούδια ή υπολείμματα συσκευασίας που
έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.
Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε
χρήση.
Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως
μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο,
κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερί και
καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό
με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν
τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ),
σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα
με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή
μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες
ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο
στεγνωτήριο.
Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών
του κατασκευαστή τους.
Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα ρούχα τα οποία
θα μπορούσαν να είναι πηγή ανάφλεξης όπως
αναπτήρες ή σπίρτα.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Ποτέ μη διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το
τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέστε
αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να
διασκορπιστεί η θερμότητα.
Η τελευταία φάση κάθε κύκλου του στεγνωτηρίου
εκτελείται χωρίς θερμότητα (ψυχρός κύκλος)
προκειμένου τα ρούχα να αποκτήσουν θερμοκρασία
που διασφαλίζει ότι δεν θα υποστούν φθορά.
Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και
αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην εγκαθιστάτε και μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο
όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι
χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη
από 35°C.
Το δάπεδο επάνω στο οποίο
εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να
είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη
θερμότητα και καθαρό.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία
αέρα μεταξύ της συσκευής και του
δαπέδου.
Διατηρείτε πάντα τη συσκευή όρθια
ενώ την μετακινείτε.
Η πίσω επιφάνεια της συσκευής
πρέπει να τοποθετηθεί προς τον
τοίχο.
Μόλις η συσκευή βρεθεί στη μόνιμη
θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως
οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν
είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ή το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα
χέρια.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2.3 Χρήση
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς,
εγκαυμάτων ή βλάβης της
συσκευής.
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα
(σκισμένα, ξεφτισμένα) τα οποία
περιέχουν πληρωτικά υλικά.
Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που
είναι κατάλληλα για στέγνωμα σε
στεγνωτήριο. Ακολουθείτε τις οδηγίες
στην ετικέτα του υφάσματος.
Όταν πλένετε τα ρούχα σας με προϊόν
αφαίρεσης λεκέδων, θα πρέπει να
εκτελείτε έναν επιπλέον κύκλο
ξεβγάλματος πριν εκκινήσετε το
στεγνωτήριο.
Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/
αποσταγμένο νερό και μην
προετοιμάζετε φαγητό με αυτό.
Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
υγείας στον άνθρωπο και στα
κατοικίδια ζώα.
Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην
ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
Μη στεγνώνετε στο στεγνωτήριο
ρούχα που στάζουν.
•
2.4 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού.
•
•
•
•
Ορατή ακτινοβολία φωτοδιόδου
(LED). Μην κοιτάτε απευθείας τη
δέσμη φωτός.
Ο λαμπτήρας LED προορίζεται
αποκλειστικά για τον φωτισμό του
κάδου. Αυτός ο λαμπτήρας δεν μπορεί
να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλες
χρήσεις φωτισμού.
Για την αντικατάσταση του εσωτερικού
λαμπτήρα, επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
2.5 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
βλάβης της συσκευής.
7
Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή
ατμό για το καθάρισμα της συσκευής.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης
στο σύστημα ψύξης, προσέχετε κατά
το καθάρισμα της συσκευής.
2.6 Συμπιεστής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Ο συμπιεστής και το σύστημά του στο
στεγνωτήριο έχουν πληρωθεί με έναν
ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν
περιέχει φλώρο-χλώρουδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα
πρέπει να παραμείνει στεγανό. Η
βλάβη του συστήματος μπορεί να
προκαλέσει διαρροή.
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος και νερού.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στον κάδο.
Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με
τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη
αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
8
www.electrolux.com
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Δοχείο νερού
Πίνακας χειριστηρίων
Εσωτερικός φωτισμός
Πόρτα συσκευής
Κύριο φίλτρο
Κουμπί για άνοιγμα της πόρτας του
εναλλάκτη θερμότητας
Σχισμές αερισμού
Ρυθμιζόμενα πόδια
Πόρτα εναλλάκτη θερμότητας
Κάλυμμα εναλλάκτη θερμότητας
Κουμπί ασφάλισης καλύμματος
εναλλάκτη θερμότητας
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
Για ευκολία φορτώματος των
ρούχων ή για ευκολία στην
εγκατάσταση η πόρτα είναι
αναστρέψιμη. (ανατρέξτε στο
χωριστό φυλλάδιο).
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Οθόνη
3
Επιφάνεια αφής Time (Χρόνος)
4
Επιφάνεια αφής Delay
(Καθυστέρηση)
9
8
7
5
Επιφάνεια αφής Anti-crease
(Προστασία από το τσαλάκωμα)
6
Επιφάνεια αφής Wool Load
(Μάλλινα)
7
Επιφάνεια αφής Start/Pause
(Έναρξη/Παύση)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
8 Επιφάνεια αφής αύξησης χρόνου
σχάρας στεγνώματος
9 Επιφάνεια αφής μείωσης χρόνου
σχάρας στεγνώματος
10 MyFavourite Επιφάνεια αφής
11 Reverse Plus (Αναστροφή κάδου)
Επιφάνεια αφής
Dryness
(Στέγνωμα) Επιφάνεια αφής
12
Αγγίξτε τις επιφάνειες αφής
με το δάκτυλό σας στην
περιοχή με το σύμβολο ή το
όνομα της επιλογής. Μη
φοράτε γάντια όταν
χρησιμοποιείτε το
χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι
το χειριστήριο είναι πάντα
καθαρό και στεγνό.
13 Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
4.1 Ενδείξεις
Ενδείξεις
Περιγραφή
Φάση στεγνώματος
Φάση ψύξης
Φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος
Συμπυκνωτής
Δοχείο νερού
Φίλτρο
Καθυστέρηση έναρξης
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
Ηχητικά σήματα
Αναστροφή κάδου
Βαθμός στεγνώματος
Διάρκεια προγράμματος
-
Διάρκεια χρόνου στεγνώματος
-
Διάρκεια καθυστέρησης έναρξης
9
10
www.electrolux.com
5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ
Προγράμματα
Τύπος φορτίου
Βαθμός στεγνώματος:
Cotton (Βαμβακε‐
ρά)
πλέον στέγνωμα),
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο υφά‐
σματος
Extra Dry (Επι‐
Cupboard Dry+
(Στεγνά για ντουλάπι+),
Cupboard Dry (Στεγνά για ντουλάπι)2)3),
8kg/
Iron Dry (Στεγνά για σιδέρωμα)3)
Mixed (Σύντομο
ανάμεικτα)
Βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
Πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας.
Πρόγραμμα για ευαίσθητα με θερμό αέ‐
ρα.
Βαθμός στεγνώματος:
3kg/
Extra Dry (Επι‐
Cupboard Dry (Στε‐
Synthetic (Συνθε‐ πλέον στέγνωμα),
3,5kg/
τικά)
γνά για ντουλάπι)3),
Iron Dry (Στεγνά
για σιδέρωμα)
Easy Iron (Εύ‐
κολο σιδέρωμα)
Rapid (Ταχύ)
Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρω‐
μα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπο‐
ρεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
1kg (ή 5 πουκά‐
του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν
τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολο‐ μισα)/
κληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέ‐
σως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρε‐
μάστρα.
Για το στέγνωμα βαμβακερών και συνθε‐
τικών υφασμάτων.
2kg/
Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να χρη‐
Time Drying (Χρό‐ σιμοποιήσετε την επιλογή Time (Χρόνος)
5kg/
και να ρυθμίσετε τη διάρκεια του προ‐
νος στεγνώματος)
γράμματος.
Refresh (Φρεσκά‐
ρισμα)
Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν αποθη‐
κευμένα.
Drying Rack
(Σχάρα στεγνώμα‐
τος)4)
Για στέγνωμα αθλητικών παπουτσιών μό‐
νο με το Καλάθι για το στέγνωμα (ανα‐
1kg (ή 1 ζευγάρι
τρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης
αθλητικά παπού‐
που παρέχεται με το Καλάθι για το στέ‐
τσια)
γνωμα).
1kg
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προγράμματα
Τύπος φορτίου
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο υφά‐
σματος
Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα
μάλλινων ρούχων που πλένονται στο χέ‐
ρι. Αφαιρείτε αμέσως τα ρούχα όταν ολο‐
κληρώνεται το πρόγραμμα.
Wool (Μάλλινα)
τά)
Silk (Μεταξω‐
1kg
Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής
της συσκευής έχει εγκριθεί από την The
Woolmark Company για το στέγνωμα
μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύ‐
σιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι
τα ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με τις
οδηγίες που παρέχονται από τον κατα‐
σκευαστή της παρούσας συσκευής. Ακο‐
λουθείτε την ετικέτα του προϊόντος για τις
άλλες οδηγίες πλύσης. M1525
Στο Η.Β., την Ιρλανδία, το Χονγκ Κονγκ
και την Ινδία, το σύμβολο Woolmark είναι
σήμα πιστοποίησης.
Μεταξωτά που πλένονται στο χέρι.
1kg/
Υφάσματα που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη
φροντίδα και απαιτούν ελάχιστο σιδέρω‐
μα. Τα αποτελέσματα στεγνώματος μπο‐
ρεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
1,5kg (ή 7 που‐
Shirts (Πουκάμισα) του υφάσματος. Τινάζετε τα ρούχα πριν
τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Όταν ολο‐ κάμισα)/
κληρωθεί το πρόγραμμα, αφαιρέστε αμέ‐
σως τα ρούχα και τοποθετήστε τα σε κρε‐
μάστρα.
Μονά ή διπλά παπλώματα και μαξιλάρια
Duvet (Πάπλωμα) (με φτερά, πούπουλα, ή συνθετικό γέμι‐
σμα).
3kg/
Σπορ ρούχα, όπως τζιν, φούτερ από
υφάσματα διαφορετικού πάχους (π.χ.
στο γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές).
8kg/
Jeans (Τζην)
11
12
www.electrolux.com
Προγράμματα
Sports (Αθλητικά)
Φορτίο (μέγ.)1) /
Σύμβολο υφά‐
σματος
Τύπος φορτίου
Αθλητικά ρούχα, λεπτά και ελαφριά υφά‐
σματα, ρούχα από μικροΐνες (microfiber)
ή πολυεστέρα.
2kg/
1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε στεγνά ρούχα.
2) Το πρόγραμμα
Cotton (Βαμβακερά)Cupboard Dry (Στεγνά για ντουλάπι) είναι το
«Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά». Είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμέ‐
νων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανά‐
λωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
3) Μόνο για ινστιτούτα δοκιμών: Τυπικά προγράμματα για δοκιμές υποδεικνύονται στο
έγγραφο EN 61121.
4) Μόνο με τη Σχάρα Στεγνώματος (εξάρτημα που παρέχεται ή είναι προαιρετικό, ανάλογα
με το μοντέλο).
6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ
6.1 Time (Χρόνος)
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα Time Drying (Χρόνος
στεγνώματος). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
διάρκεια του προγράμματος, από 10
λεπτά έως και 2 ώρες. Η ρύθμιση της
διάρκειας εξαρτάται από την ποσότητα
των ρούχων στη συσκευή.
Συνιστάται η επιλογή
σύντομης διάρκειας για
μικρές ποσότητες ρούχων ή
για ένα μόνο ρούχο.
6.2 Wool Load (Μάλλινα)
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα Wool (Μάλλινα). Για
καλύτερο στέγνωμα των ρούχων, πιέστε
την επιφάνεια αφής Wool Load (Μάλλινα)
επανειλημμένα για να αυξήσετε τη
διάρκεια του προγράμματος (ο
εκτιμώμενος χρόνος στεγνώματος θα
εμφανιστεί στην οθόνη).
6.3 Anti-crease (Προστασία
από το τσαλάκωμα)
Παρατείνει τη φάση προστασίας κατά του
τσαλακώματος (30 λεπτά) στο τέλος του
κύκλου στεγνώματος σε 90 λεπτά. Μετά
τη φάση στεγνώματος, ο κάδος
περιστρέφεται κατά διαστήματα για να
αποφεύγεται το τσαλάκωμα των ρούχων.
Κατά τη φάση προστασίας κατά του
τσαλακώματος, μπορείτε να αφαιρέσετε
ρούχα από το στεγνωτήριο.
6.4 Χρόνος Στεγνώματος
Σχάρας
Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για το
πρόγραμμα Drying Rack (Σχάρα
στεγνώματος). Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
διάρκεια του προγράμματος, από 10
λεπτά έως και 2 ώρες. Η ρύθμιση της
διάρκειας εξαρτάται από την ποσότητα
των ρούχων στη συσκευή.
Συνιστάται η επιλογή σύντομης διάρκειας
για μικρές ποσότητες ρούχων ή για ένα
μόνο ρούχο.
6.5 Reverse Plus (Αναστροφή
κάδου)
Για πιο ελαφρύ στέγνωμα ευαίσθητων
υφασμάτων που δεν είναι ανθεκτικά στις
υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. ακρυλικό,
βισκόζη). Αυτή η λειτουργία συμβάλλει
επίσης στη μείωση του τσαλακώματος
των ρούχων. Για υφάσματα με το
σύμβολο
στην ετικέτα του υφάσματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6.6 Dryness (Στέγνωμα)
Για να αποθηκευτεί στη μνήμη
μια διαμόρφωση:
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για
καλύτερο στέγνωμα των ρούχων.
Υπάρχουν 4 δυνατές επιλογές:
1. Ρυθμίστε το πρόγραμμα και τις
διαθέσιμες επιλογές.
2. Αγγίξτε το MyFavourite για μερικά
δευτερόλεπτα.
Το ηχητικό σήμα και το μήνυμα στην
οθόνη επιβεβαιώνουν ότι η διαμόρφωση
έχει αποθηκευτεί στη μνήμη.
Extra Dry (Επιπλέον στέγνωμα)
•
•
Cupboard Dry+ (Στεγνά για
ντουλάπι+) (μόνο για βαμβακερά)
•
Cupboard Dry (Στεγνά για
ντουλάπι)
•
Iron Dry (Στεγνά για σιδέρωμα)
6.7 MyFavourite
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη
διαμόρφωση του προγράμματος και των
επιλογών και να την αποθηκεύσετε στη
μνήμη της συσκευής.
Για να ενεργοποιήσετε μια
διαμόρφωση που έχει
αποθηκευτεί στη μνήμη:
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αγγίξτε το MyFavourite.
6.8 Πίνακας επιλογών
Προγράμματα1)
Cotton (Βαμβακε‐
ρά)
■
Mixed (Σύντομο
ανάμεικτα)
■
Synthetic (Συνθε‐
τικά)
■
Easy Iron (Εύ‐
κολο σιδέρωμα)
■
Rapid (Ταχύ)
■
Time Drying (Χρό‐
νος στεγνώματος)
■
Silk (Μεταξω‐
■
■
Drying Rack
(Σχάρα στεγνώματος)
τά)
■
■
Refresh (Φρεσκά‐
ρισμα)
Wool (Μάλλινα)
13
■ 2)
■
■
14
www.electrolux.com
Προγράμματα1)
■
Shirts (Πουκάμισα)
Duvet (Πάπλωμα)
Jeans (Τζην)
■
Sports (Αθλητικά)
■
1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές. Για να τις ενεργο‐
ποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε, πιέστε τη σχετική επιφάνεια αφής.
2) Μόνο με τη Σχάρα Στεγνώματος (εξάρτημα που παρέχεται ή είναι προαιρετικό, ανάλογα
με το μοντέλο).
7. ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Χρόνος) Επιφάνεια αφής
B. Delay (Καθυστέρηση) Επιφάνεια
αφής
C. Anti-crease (Προστασία από το
τσαλάκωμα) Επιφάνεια αφής
D. Wool Load (Μάλλινα) Επιφάνεια
αφής
E. Start/Pause (Έναρξη/Παύση)
Επιφάνεια αφής
F. Επιφάνεια αφής αύξησης χρόνου
σχάρας στεγνώματος
G. Επιφάνεια αφής μείωσης χρόνου
σχάρας στεγνώματος
H. MyFavourite Επιφάνεια αφής
I. Reverse Plus (Αναστροφή κάδου)
Επιφάνεια αφής
J. Dryness (Στέγνωμα) Επιφάνεια αφής
7.1 Λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Η επιλογή αυτή αποτρέπει τα παιδιά από
το να παίζουν με τη συσκευή όταν
βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο
πρόγραμμα. Ο διακόπτης επιλογής
προγράμματος και οι επιφάνειες αφής
κλειδώνουν.
Μόνο το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης δεν είναι κλειδωμένο.
Ενεργοποίηση της επιλογής
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά:
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τις επιφάνειες αφής (A) και (D). Η
ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά ανάβει.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την
επιλογή κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά, ενώ
βρίσκεται σε λειτουργία
κάποιο πρόγραμμα. Πιέστε
παρατεταμένα τις ίδιες
επιφάνειες αφής, μέχρι να
σβήσει η ένδειξη
κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά.
7.4 Η ένδειξη του δοχείου νερού
Βάσει προεπιλογής, η ένδειξη του
δοχείου νερού είναι ενεργοποιημένη.
Ανάβει κατά την ολοκλήρωση του
προγράμματος ή όταν απαιτείται
άδειασμα του δοχείου νερού.
Εάν έχει εγκατασταθεί το σετ
αποστράγγισης (προαιρετικό
εξάρτημα), η συσκευή
αποστραγγίζει αυτόματα το
νερό του δοχείου νερού. Σε
αυτή την περίπτωση,
συνιστούμε να
απενεργοποιήσετε την
ένδειξη του δοχείου νερού.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες
που παρέχονται για τα
διαθέσιμα εξαρτήματα.
7.2 Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση βομβητή
Για να απενεργοποιήσετε ή να
ενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τις
επιφάνειες αφής (B )και (C) για 2
δευτερόλεπτα.
7.3 Ρύθμιση του βαθμού
υγρασίας που παραμένει στα
ρούχα
Για να αλλάξετε το προκαθορισμένο
επίπεδο της υγρασίας που παραμένει
στα ρούχα:
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B).
Μια από τις παρακάτω ενδείξεις ανάβει:
•
μέγιστο στεγνό φορτίο
•
πιο στεγνό φορτίο
•
τυπικό στεγνό φορτίο
4. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί (E)
μέχρι να ανάψει η ένδειξη του
σωστού επιπέδου.
5. Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση,
πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τα κουμπιά (A) και (B) για περίπου 2
δευτερόλεπτα.
15
Απενεργοποίηση της ένδειξης
του δοχείου νερού:
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8
δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
τις επιφάνειες αφής (J) και (I).
Η οθόνη εμφανίζει μια από αυτές τις 2
διαμορφώσεις:
•
είναι
Η ένδειξη
απενεργοποιημένη και η ένδειξη
είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη του δοχείου νερού είναι
απενεργοποιημένη. Μετά από
περίπου 4 δευτερόλεπτα, οι 2
ενδείξεις σβήνουν.
•
και
είναι
Οι ενδείξεις
ενεργοποιημένες.
Η ένδειξη του δοχείου νερού είναι
ενεργοποιημένη. Μετά από
περίπου 4 δευτερόλεπτα, οι 2
ενδείξεις σβήνουν.
16
www.electrolux.com
8. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
Η συσκευασία κάδου στο
πίσω μέρος αφαιρείται
αυτόματα όταν το
στεγνωτήριο ενεργοποιείται
για πρώτη φορά. Είναι
πιθανό να ακούσετε κάποιο
θόρυβο.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
πρώτη φορά:
•
•
Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου
με ένα υγρό πανί.
Ξεκινήστε ένα σύντομο πρόγραμμα
(π.χ. 30 λεπτών) με υγρά ρούχα.
Στην αρχή του κύκλου
στεγνώματος (στα πρώτα 3–
5 λεπτά) ενδέχεται να
υπάρξει ένα ελαφρά
υψηλότερο επίπεδο ήχου.
Αυτό οφείλεται στην
εκκίνηση του συμπιεστή.
Αυτό είναι φυσιολογικό για
συσκευές που διαθέτουν
συμπιεστή όπως ψυγεία και
καταψύκτες.
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
9.1 Έναρξη προγράμματος
χωρίς καθυστέρηση έναρξης
1. Προετοιμάστε τα ρούχα και
τοποθετήστε τα στη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι κατά το
κλείσιμο της πόρτας, τα
ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της
συσκευής και το
στεγανοποιητικό
λάστιχο.
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του
προγράμματος.
Ο χρόνος στεγνώματος που
εμφανίζεται βασίζεται σε
φορτίο 5 kg για
προγράμματα βαμβακερών
και τζην. Για τα υπόλοιπα
προγράμματα, ο χρόνος
στεγνώματος εξαρτάται από
τα συνιστώμενα φορτία. Ο
χρόνος στεγνώματος στα
προγράμματα βαμβακερών
και τζην με φορτίο άνω των 5
kg είναι μεγαλύτερος.
4. Πιέστε την επιφάνεια αφής Start/
Pause (Έναρξη/Παύση).
Το πρόγραμμα ξεκινά.
9.2 Έναρξη του προγράμματος
με καθυστέρηση έναρξης
1. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και
τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του
φορτίου.
2. Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης
έναρξης επανειλημμένα μέχρι να
εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος
καθυστέρησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
Μπορείτε να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση
έναρξης ενός
προγράμματος από 30
λεπτά έως και 20 ώρες.
3. Πιέστε την επιφάνεια αφής Start/
Pause (Έναρξη/Παύση).
Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη
μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης.
Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη
μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.
9.3 Αλλαγή προγράμματος
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα.
9.4 Στο τελοσ του
προγραμματοσ
Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί:
•
Τίθεται σε λειτουργία ένα
διακοπτόμενο ηχητικό σήμα.
•
Η ένδειξη
•
•
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Start/Pause (Έναρξη/
Παύση) είναι αναμμένη.
αναβοσβήνει.
•
Η ένδειξη
ανάβει αλλά δεν
αναβοσβήνει.
•
ανάβει αλλά δεν
Η ένδειξη
αναβοσβήνει.
Η ένδειξη Start/Pause (Έναρξη/
Παύση) σβήνει.
•
1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Κατά την ολοκλήρωση ενός
προγράμματος, πρέπει
πάντα να καθαρίζετε το
φίλτρο και να αδειάζετε τη
δεξαμενή νερού.
Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη
φάση προστασίας από το τσαλάκωμα για
περίπου 30 λεπτά ακόμα.
Η φάση προστασίας από το τσαλάκωμα
αποτρέπει τις ζάρες από τα ρούχα.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα πριν
ολοκληρωθεί η φάση προστασίας από το
τσαλάκωμα. Για καλύτερα αποτελέσματα,
συνιστούμε να αφαιρείτε τα ρούχα όταν η
φάση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Όταν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας
από το τσαλάκωμα:
17
9.5 Λειτουργία αυτόματης
απενεργοποίησης
Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας,
αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή:
•
•
Μετά από 5 λεπτά, εάν δεν ξεκινήσετε
το πρόγραμμα.
5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος.
10. ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
10.1 Προετοιμασία των ρούχων
•
•
•
•
•
•
•
•
Κλείνετε τα φερμουάρ.
Κουμπώνετε τα κλιπ από τις
παπλωματοθήκες.
Μη στεγνώνετε λυτές υφασμάτινες
ζώνες ή κορδέλες (π.χ. από ποδιές).
Δένετέ τις πριν από την έναρξη ενός
προγράμματος.
Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις
τσέπες.
Εάν κάποιο είδος διαθέτει εσωτερική
βαμβακερή επένδυση, γυρίστε το
μέσα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η
βαμβακερή επένδυση είναι πάντα
στραμμένη προς τα έξω.
Συνιστούμε να επιλέγετε το σωστό
πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για
τον τύπο υφασμάτων που βρίσκονται
στη συσκευή.
•
•
•
Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα
μαζί με ανοιχτόχρωμα.
Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο
πρόγραμμα για βαμβακερά, ζέρσεϊ και
πλεκτά ώστε να μη μαζέψουν.
Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο δεν
υπερβαίνει το μέγιστο φορτίο που
αναφέρεται στο κεφάλαιο
προγραμμάτων ή το φορτίο που
εμφανίζεται στην οθόνη.
Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι
κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε
στην ετικέτα κάθε είδους.
Μη στεγνώνετε μεγάλα και μικρά
ρούχα μαζί. Τα μικρά ρούχα μπορούν
να μπερδευτούν μέσα στα μεγάλα και
να μη στεγνώσουν.
18
www.electrolux.com
Ετικέτα υφά‐
σματος
Περιγραφή
Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο σε υψη‐
λότερες θερμοκρασίες.
Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο μόνο σε
χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα ρούχα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
11.1 Καθάρισμα του φίλτρου
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Εάν χρειάζεται, καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό βρύσης, χρησιμοποιώντας μια
βούρτσα ή/και ηλεκτρική σκούπα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
11.2 Άδειασμα του δοχείου νερού
1.
2.
3.
4.
Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το νερό τη;
δεξαμενής νερού ως
αποσταγμένο νερό (π.χ. για
ατμοσίδερο). Πριν
αξιοποιήσετε το νερό,
αφαιρέστε τυχόν
υπολείμματα ρύπων
φιλτράροντάς το.
11.3 Καθάρισμα του συμπυκνωτή
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
19
20
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην αγγίζετε τη μεταλλική
επιφάνεια με γυμνά χέρια.
Κίνδυνος τραυματισμού.
Φορείτε γάντια προστασίας.
Καθαρίζετε με προσοχή
ώστε να μην προκαλέσετε
ζημιά στη μεταλλική
επιφάνεια.
11.4 Καθάρισμα του κάδου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποσυνδέστε τη συσκευή
από το ρεύμα πριν από τον
καθαρισμό.
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την
εσωτερική επιφάνεια και τους
ανυψωτήρες του κάδου. Σκουπίστε τις
επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε υλικά
που χαράζουν ή
ατσαλόσυρμα για τον
καθαρισμό του κάδου.
11.5 Καθάρισμα του
χειριστηρίου και του
περιβλήματος της συσκευής
Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το
χειριστήριο και το περίβλημα της
συσκευής.
Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον
καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με
ένα μαλακό πανί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά επίπλων ή
προϊόντα που μπορούν να
προκαλέσουν διάβρωση για
τον καθαρισμό της
συσκευής.
11.6 Καθάρισμα των σχισμών
αερισμού
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για
να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις
σχισμές αερισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συ‐
σκευή.
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας έχει
συνδεθεί στην πρίζα.
Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα ασφα‐
λειών (οικιακή εγκατάσταση).
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
Πιέστε το Start/Pause (Έναρξη/Παύση).
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής εί‐
ναι κλειστή.
Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά
εγκατεστημένο.
Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν πιάνονται
ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και το
στεγανοποιητικό λάστιχο.
Η συσκευή σταματά κατά τη λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι
άδειο. Πιέστε το Start/Pause (Έναρξη/
Παύση) για να ξεκινήσει το πρόγραμμα
ξανά.
Ο χρόνος κύκλου διαρκεί πολύ ή τα απο‐
τελέσματα στεγνώματος δεν είναι ικανο‐
ποιητικά.1)
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων εί‐
ναι συμβατό με τη διάρκεια του προγράμ‐
ματος.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.
Τα ρούχα είναι πολύ υγρά. Στύψτε τα
ρούχα ξανά στο πλυντήριο ρούχων.
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου
είναι υψηλότερη από +5°C και χαμηλότε‐
ρη από +35°C. Η ιδανική θερμοκρασία
δωματίου είναι μεταξύ 19°C και 24°C.
Επιλέξτε το πρόγραμμα Time Drying
(Χρόνος στεγνώματος) ή Extra Dry (Επι‐
πλέον στέγνωμα).2)
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Err.
Εάν θέλετε να ρυθμίσετε ένα νέο πρό‐
γραμμα, απενεργοποιήστε και ενεργο‐
ποιήστε τη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι συμβατές
με το πρόγραμμα.
22
www.electrolux.com
Πρόβλημα
Πιθανή αντιμετώπιση
Η οθόνη εμφανίζει μια ένδειξη (π.χ. E51).
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη
συσκευή. Ξεκινήστε ένα νέο πρόγραμμα.
Εάν το πρόβλημα εμφανιστεί ξανά, επι‐
κοινωνήστε με το Σέρβις.
1) Μετά από 6 ώρες κατά μέγιστο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα.
2) Κατά το στέγνωμα, τα μεγάλα τεμάχια (π.χ. σεντόνια) είναι δυνατόν να παραμείνουν υγρά
σε μερικά σημεία.
Εάν τα αποτελέσματα του
στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά
•
•
•
•
•
•
Το επιλεγμένο πρόγραμμα ήταν
εσφαλμένο.
Είναι φραγμένο το φίλτρο.
Είναι φραγμένος ο συμπυκνωτής.
Υπήρχαν πάρα πολλά ρούχα στη
συσκευή.
Είναι βρόμικος ο κάδος.
Λανθασμένη ρύθμιση του αισθητήρα
αγωγιμότητας (Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο «Ρυθμίσεις - Ρύθμιση του
βαθμού υγρασίας που παραμένει στα
ρούχα» για καλύτερη ρύθμιση).
• Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.
• Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή (η ιδανική
θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ
19°C και 24°C)
13. ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
Ύψος x Πλάτος x Βάθος
850 x 600 x 600 mm (μέγιστο 640 mm)
Μέγιστο βάθος με την πόρτα της συ‐
σκευής ανοιχτή
1090 mm
Μέγιστο πλάτος με την πόρτα της συ‐
σκευής ανοιχτή
950 mm
Ρυθμιζόμενο ύψος
850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών)
Χωρητικότητα κάδου
118 l
Μέγιστος όγκος φορτίου
8 kg
Τάση
230 V
Συχνότητα
50 Hz
Συνολική ισχύς
900 W
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A++
Κατανάλωση ενέργειας1)
1,99 kWh
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας2)
235 kWh
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση πα‐
ραμονής εν ενεργεία
0,13 W
Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση απε‐
νεργοποίησης
0,13 W
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χρήση
Οικιακή
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλο‐
ντος
+5 °C έως +35 °C
23
Επίπεδο προστασίας κατά της εισόδου
IPX4
στερεών σωματιδίων και υγρασίας που
βεβαιώνεται από το προστατευτικό κά‐
λυμμα, εκτός όπου ο εξοπλισμός χαμηλής
τάσης δεν έχει προστασία κατά της υγρα‐
σίας
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ερμητικά σφραγισμένα
Ονομασία αερίου
R134a
Βάρος
0,300 kg
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη
(GWP)
1430
1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8 kg βαμβακερών με φυγοκέντρηση στις 1.000 στροφές/
λεπτό.
2) Κατανάλωση ενέργειας ανά έτος σε kWh, με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος στο τυ‐
πικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και την κατανάλωση των λει‐
τουργιών χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί
από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).
13.1 Στοιχεία κατανάλωσης
Πρόγραμμα
Χρόνος στε‐
γνώματος
Κατανά‐
λωση
ενέργειας
1.400 σ.α.λ. / 50%
130 λεπτά.
1,67 kWh
1.000 σ.α.λ. / 60%
154 λεπτά.
1,99 kWh
1.400 σ.α.λ. / 50%
97 λεπτά.
1,21 kWh
1.000 σ.α.λ. / 60%
118 λεπτά.
1,51 kWh
1.200 σ.α.λ. / 40%
55 λεπτά.
0,60 kWh
800 σ.α.λ. / 50%
67 λεπτά.
0,75 kWh
Στύψιμο στις / υπολειπόμενη
υγρασία
Cotton (Βαμβακερά) 8 kg
Cupboard Dry (Στε‐
γνά για ντουλάπι)
Iron Dry (Στεγνά για
σιδέρωμα)
Synthetic (Συνθετικά) 3,5 kg
Cupboard Dry (Στε‐
γνά για ντουλάπι)
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο
. Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
24
www.electrolux.com
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
ROMÂNA
25
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 26
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 29
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................30
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................31
5. TABELUL CU PROGRAME..............................................................................32
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 34
7. SETĂRI.............................................................................................................36
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................37
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 38
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 39
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 39
12. DEPANARE.................................................................................................... 42
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 43
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
26
1.
www.electrolux.com
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de a începe instalarea şi de a utiliza acest
aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare
sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea
incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
- Citiţi instrucţiunile furnizate.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTISMENT!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta de maxim 3 ani nu trebuie lăsaţi
niciodată în apropierea acestui aparat atunci când
acesta este în funcţiune.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
ROMÂNA
27
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi Kit-ul de suprapunere. Kit-ul de
suprapunere, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi
utilizat doar cu aparatul specificat în instrucţiunile
furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare
citiţi cu atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de
instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care ar împiedica deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fanta de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie
să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material
folosit la acoperirea pardoselii.
AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat
de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un
temporizator, şi nu trebuie conectat la un circuit care
este cuplat şi decuplat în mod regulat de reţea.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procesului de instalare. Permiteţi accesul la ştecher
după instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
amplasare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze nedorite de la aparatele care
folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la alte
aparate care ard gaz sau alţi combustibili.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nu depăşiţi sarcina maximă de 8 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
Nu folosiţi aparatul dacă articolele au fost murdărite cu
produse chimice industriale.
Îndepărtaţi scamele sau resturile de la ambalare care
s-au adunat în jurul aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare ale producătorului.
Scoateţi toate obiectele din articole care pot fi o sursă
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
ROMÂNA
29
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura poate
ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
Suprafaţa podelei unde aparatul va fi
instalat trebuie să fie plată, stabilă,
rezistentă la căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Ţineţi întotdeauna aparatul vertical
atunci când este mutat.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Atunci când aparatul se află în poziţia
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi
picioarele acestuia.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
•
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au căptuşeli sau
umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător cu
tambur rotativ. Respectaţi
instrucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apă condensată / distilată. Poate
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscătorul cu tambur
rotativ haine din care apa curge.
2.4 Lumină interioară
AVERTISMENT!
Pericol de rănire.
•
•
•
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
Becul LED este dedicat iluminării
tamburului. Acest bec nu poate fi
refolosit pentru alte aplicaţii de
iluminare.
Pentru înlocuirea becului interior,
contactaţi Centrul de service
autorizat.
30
www.electrolux.com
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
Pentru a preveni deteriorarea
sistemului de răcire, curăţaţi cu
atenţie aparatul.
•
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
2.6 Compresorul
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică şi cea de apă.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
tambur.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu
cerinţele locale privind eliminarea
Deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (WEEE).
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pentru a uşura încărcarea
rufelor sau a instalării, uşa
este reversibilă. (consultaţi
prospectul separat).
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Bec interior
Uşa aparatului
Filtru principal
Buton pentru deschiderea uşii
schimbătorului de căldură
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Uşă schimbător de căldură
Capac pentru schimbătorul de
căldură
Buton pentru blocarea capacului
schimbătorului de căldură
Plăcuţă cu date tehnice
ROMÂNA
31
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Buton de selectare a programului
2 Afişaj
3
Tastă Time (Timp)
10 MyFavourite Tastă
11 Reverse Plus (Reversibil plus) Tastă
4
Tastă Delay (Întârziere)
12 Dryness (Nivel de uscare) Tastă
5
Tastă Anti-crease (Antişifonare)
13 Buton
6
Tastă Wool Load (Încărcătură de
lână)
7
Tastă Start/Pause (Start/Pauză)
8 Tastă de creştere pentru Timp suport
pentru uscare
9 Tastă de scădere pentru Timp suport
pentru uscare
Pornit/Oprit
Atingeţi tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opţiunii. Nu purtaţi
mănuşi când lucraţi cu
panoul de comandă. Aveţi
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat şi
uscat.
4.1 Indicatoare
Indicatoare
Descriere
Fază de uscare
Fază de răcire
Fază de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
32
www.electrolux.com
Indicatoare
Descriere
Pornire cu întârziere
Protecţie copii
Semnale acustice
Reversibil plus
Nivel de uscare
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip încărcătură
Nivel de uscare:
cat),
Cotton (Bumbac)
Mixed (Mixt rapid)
fi puse în dulap+),
Articole din bumbac şi materiale sinteti‐
ce. Program la temperatură redusă. Pro‐
gram delicat cu aer cald.
3kg/
Extra Dry (Super us‐
Cupboard Dry (Uscate pentru a
fi puse în dulap)3),
pentru călcat)
Rapid
Cupboard Dry 8kg/
(Uscate pentru a fi puse în dulap)2)3),
Iron Dry (Uscate pentru călcat)3)
Synthetic (Sinteti‐ cat),
Easy Iron
(Călcare uşoară)
Extra Dry (Super us‐
Cupboard Dry+ (Uscate pentru a
Nivel de uscare:
ce)
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Iron Dry (Uscate
3,5kg/
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
fele înainte de a le introduce în aparat.
Atunci când programul s-a terminat,
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
Pentru a usca bumbac şi ţesături sinteti‐
ce.
2kg/
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Time Drying
(Timp de uscare)
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea
Time (Timp) şi setaţi durata programului.
5kg/
Refresh (Îm‐
prospătare)
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate în dulap.
1kg
Pentru uscarea pantofilor sport doar cu
1kg (sau 1 pere‐
Drying Rack (Su‐ Suport pentru uscare (consultaţi manua‐
che de pantofi
port pentru uscare)4) lul utilizatorului furnizat separat cu Suport sport)
pentru uscare).
Ţesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate ma‐
nual. Scoateţi imediat articolele dacă
programul s-a terminat.
Wool (Lână)
Silk (Mătase)
Shirts (Cămăşi)
1kg
Ciclul de uscare pentru lână al acestei
maşini a fost aprobat de The Woolmark
Company pentru uscarea articolelor de
îmbrăcăminte din lână care sunt etiche‐
tate cu „spălare manuală”, cu condiţia ca
articolele să fie uscate în conformitate cu
instrucţiunile producătorului acestei maşi‐
ni de spălat rufe. Respectaţi instrucţiunile
de îngrijire de pe eticheta produsului
pentru alte tratamente. M1525
În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi In‐
dia marca comercială Woolmark este o
marcă comercială de Certificare.
Mătase delicată care se spală de mână.
33
1kg/
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1,5kg (sau 7
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
fele înainte de a le introduce în aparat.
Atunci când programul este finalizaţi,
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
34
www.electrolux.com
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Programe
Tip încărcătură
Duvet (Pilotă)
Pilote simple sau duble şi perne (cu um‐
plutură din pene, puf sau material sinte‐
tic).
Jeans (Blugi)
Articolele destinate timpului liber, de ex.
blugi, tricouri cu materiale cu grosimi di‐ 8kg/
ferite (de ex. la gât, manşete şi cusături).
Sports (Articole
sportive)
Articole sportive, ţesături subţiri şi uşoa‐
re, microfibră, poliester.
3kg/
2kg/
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Programul
Cotton (Bumbac) Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) este
„Programul standard pentru rufe din bumbac”. Este adecvat pentru uscarea lenjeriei ude
obişnuite din bumbac şi este cel mai eficient program în ceea ce priveşte consumul de ener‐
gie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.
3) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
4) Doar cu Suportul pentru uscare (accesoriu standard sau opţional, în funcţie de model).
6. OPŢIUNI
6.1 Time (Timp)
6.3 Anti-crease (Antişifonare)
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Time Drying (Timp de uscare).
Puteţi seta durata programului, de la un
minim de 10 minute la un maxim de 2
ore. Setarea duratei depinde de
cantitatea de rufe din aparat.
Extinde faza de antişifonare (30 de
minute) de la finalul ciclului de uscare cu
până la 90 de minute. După faza de
uscare, tamburul se roteşte din când în
când pentru a împiedica şifonarea
hainelor. Rufele pot fi scoase în timpul
etapei antişifonare.
Vă recomandăm să setaţi o
durată scurtă pentru cantităţi
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
6.2 Wool Load (Încărcătură de
lână)
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
Wool Load (Încărcătură de lână)
pentru a creşte durata programului
(durata estimată de uscare va apărea pe
afişaj).
6.4 Timp Suport pentru uscare
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Suport pentru uscare. Puteţi
seta durata programului, de la un minim
de 10 minute la un maxim de 2 ore.
Setarea duratei depinde de cantitatea de
rufe din aparat.
Vă recomandăm să setaţi o durată scurtă
pentru cantităţi mici de rufe sau pentru
doar un singur articol.
ROMÂNA
6.5 Reverse Plus (Reversibil
plus)
Pentru a usca mai uşor textilele fine
sensibile la temperatură (de ex. acrilic,
viscoză). Această funcţie vă ajută, de
asemenea, să reduceţi şifonarea rufelor.
pe
Pentru ţesături cu simbolul
eticheta produsului.
6.7 MyFavourite
Puteţi configura programul şi opţiunile
pentru a le memora în memoria
aparatului.
Pentru a memora configuraţia:
6.6 Dryness (Nivel de uscare)
Această funcţie vă ajută să uscaţi mai
bine rufele. Sunt disponibile 4 selecţii:
•
Iron Dry (Uscate pentru călcat)
•
Extra Dry (Super uscat)
•
Cupboard Dry+ (Uscate pentru a fi
puse în dulap+) (doar pentru Bumbac)
•
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi
puse în dulap)
1. Setaţi programul şi opţiunile
disponibile.
2. Atingeţi MyFavourite pentru câteva
secunde.
Sunetul emis şi mesajul de pe afişaj
confirmă memorarea configuraţiei.
Pentru a activa configuraţia
memorată:
1. Activaţi aparatul.
2. Atingeţi MyFavourite.
6.8 Tabelul cu opţiuni
Programe1)
ce)
Cotton (Bumbac)
■
Mixed (Mixt rapid)
■
Synthetic (Sinteti‐
■
Easy Iron
(Călcare uşoară)
■
■
■
Refresh (Îm‐
prospătare)
■
Drying Rack (Su‐
port pentru uscare)
Wool (Lână)
Silk (Mătase)
■
■
Rapid
Time Drying
(Timp de uscare)
■
■ 2)
■
■
35
36
www.electrolux.com
Programe1)
■
Shirts (Cămăşi)
Duvet (Pilotă)
Jeans (Blugi)
■
Sports (Articole
sportive)
■
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsaţi tasta corespunzătoare.
2) Doar cu Suportul pentru uscare (accesoriu standard sau opţional, în funcţie de model).
7. SETĂRI
A
J
B
I
C
D
E
H
G
A. Time (Timp)
F
Tasta
B. Delay (Întârziere)
Tasta
C. Anti-crease (Antişifonare)
Tasta
D. Wool Load (Încărcătură de lână)
Tasta
E. Start/Pause (Start/Pauză)
Tasta
F. Tasta de creştere pentru Timp suport
pentru uscare
G. Tasta de scădere pentru Timp suport
pentru uscare
H. MyFavourite
I.
Tasta
Reverse Plus (Reversibil plus)
Tasta
J. Dryness (Nivel de uscare)
Tasta
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (A) şi (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
7.2 Sonerie pornită/oprită
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsaţi simultan şi pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) şi (C).
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
ROMÂNA
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele (A) şi (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
•
rufe uscate la nivelul
standard
4. Apăsaţi în mod repetat butonul (E)
până când se afişează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi
simultan şi pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) şi (B).
Dezactivarea indicatorului
recipientului pentru apă:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (J) şi (I).
Afişajul indică una din următoarele 2
configuraţii:
7.4 Indicatorul recipientului
pentru apă
Implicit, indicatorul recipientului pentru
apă este aprins. Acesta se aprinde la
finalul programului sau când este
necesară golirea recipientului pentru
apă.
•
Indicatorul
este oprit şi
indicatorul
este pornit.
Indicatorul recipientului pentru
apă este oprit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
•
Indicatorul
şi
sunt
pornite.
Indicatorul recipientului pentru
apă este pornit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
Dacă este montat un set
pentru scurgere (accesoriu
suplimentar), aparatul
evacuează automat apa din
recipientul pentru apă. În
acest caz, vă recomandăm
să dezactivaţi indicatorul
recipientului pentru apă.
Pentru accesoriile
disponibile, consultaţi
informaţiile furnizate.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Ambalajul din spatele
tamburului este scos
automat la prima activare a
uscătorului. S-ar putea să
auziţi unele zgomote.
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată:
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
37
La începutul ciclului de
uscare (primele 3-5 min)
este posibil ca nivelul de
zgomot să fie mai ridicat.
Aceasta se datorează
pornirii compresorului. Acest
lucru este normal pentru
aparatele cu compresor,
cum ar fi frigiderele şi
congelatoarele.
38
www.electrolux.com
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniţi un program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
ATENŢIE!
Verificaţi dacă la
închiderea uşii, rufele nu
au rămas prinse între
uşa aparatului şi
garnitura de cauciuc.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afişajul indică durata programului.
Durata de uscare pe care o
vedeţi se referă la o
încărcătură de 5 Kg pentru
programele de bumbac şi
jeans. Pentru celelalte
programe, durata de uscare
corespunde cu încărcăturile
recomandate. Durata de
uscare pentru programele de
bumbac şi jeans cu
încărcătura mai mare de 5
kg este mai mare.
4. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/
Pauză).
Programul începe.
9.2 Iniţierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Puteţi întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/
Pauză).
Afişajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
La terminarea programului:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
•
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză)
este pornit.
se aprinde intermitent.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza
de protecţie la şifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
Faza de protecţie la şifonare împiedică
şifonarea rufelor dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecţie la şifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
scoateţi rufele când faza este aproape
terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a
terminat:
este aprins dar nu
•
Indicatorul
clipeşte.
•
Indicatorul
este aprins dar nu
clipeşte.
Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză)
se stinge.
•
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi
goliţi recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
ROMÂNA
9.5 Funcţie oprire automată
•
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
•
39
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
După 5 minute de la încheierea
programului.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu uscaţi cravatele sau cordoanele
libere (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie la exterior.
Vă recomandăm să setaţi un program
corect, adecvat pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
Nu puneţi culorile închise împreună
cu cele deschise.
•
•
Folosiţi un program adecvat pentru
bumbac, jerseu şi tricotaje pentru a
preveni intrarea la apă.
Asiguraţi-vă că încărcătura nu
depăşeşte încărcătura maximă
declarată în capitolul programe sau
indicată pe afişaj.
Uscaţi doar rufele care sunt adecvate
pentru uscarea la uscător cu tambur
rotativ. Consultaţi eticheta ţesăturii
aflată pe articol.
Nu uscaţi împreună articole mari şi
mici. Articolele mici se pot bloca în
interiorul celor mari şi rămân ude.
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ.
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ la temperaturi înalte.
Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tam‐
bur rotativ la temperaturi reduse.
Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur
rotativ.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
40
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu apă caldă de la robinet folosind o perie şi/sau un
aspirator.
11.2 Golirea recipientul pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteţi utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateţi reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
ROMÂNA
11.3 Curăţarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
5.
6.
2
1
7.
ATENŢIE!
Nu atingeţi suprafaţa
metalică cu mâinile goale.
Pericol de rănire. Purtaţi
mănuşi de protecţie. Curăţaţi
cu atenţie pentru a evita
deteriorarea suprafeţei
metalice.
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTISMENT!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi ridicătoarele tamburului.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
41
42
www.electrolux.com
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
12. DEPANARE
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul de siguran‐
ţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză).
Verificaţi dacă uşa aparatului este în‐
chisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse în‐
tre uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata func‐
ţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză)
pentru a porni programul din nou.
Durata ciclului este prea mare sau rezul‐
tate nesatisfăcătoare la uscare.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
Verificaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele
din nou în maşina de spălat rufe.
Asiguraţi-vă că temperatura camerei este
mai mare de +5°C şi mai mică de +35°C.
Temperatura optimă a camerei este între
19°C şi 24°C.
Setaţi programul Time Drying (Timp de
uscare) sau Extra Dry (Super uscat).2)
ROMÂNA
43
Problemă
Soluţie posibilă
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, de‐
zactivaţi şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate
programului.
Afişajul indică (de ex. E51).
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactaţi centrul de service.
1) După maxim 6 ore, programul se termină automat.
2) Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex.
cearceafuri).
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate (a se vedea capitolul
„Setări - Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru rufe”
pentru o setare mai bună).
• Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
• Temperatura camerei este prea mică
sau prea ridicată (temperatura optimă
a camerei este între 19°C şi 24°C)
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului des‐ 1090 mm
chisă
Lăţime maximă cu uşa aparatului des‐
chisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Putere totală consumată
900 W
Clasa de eficienţă energetică
A++
Consum de energie1)
1,99 kWh
Consumul anual de energie2)
235 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,13 W
44
www.electrolux.com
Putere consumată în modul oprit
0,13 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C şi + 35°C
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii
particulelor solide şi a umidităţii asigurat
de capacul de protecţie, cu excepţia ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidităţii
IPX4
Acest produs conţine gaze fluorinate cu efect de seră, sigilate ermetic
Denumirea gazului
R134a
Masă
0,300 kg
Potenţialul de încălzire globală (GWP)
1430
1) Cu referinţă la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile consumurilor
Program
Centrifugat la / umiditate rezi‐
duală
Timp de us‐
care
Consum
de ener‐
gie
Cotton (Bumbac) 8 kg
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse 1400 rpm / 50%
în dulap)
130 min.
1,67 kWh
1000 rpm / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 rpm / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 rpm / 60%
118 min.
1,51 kWh
55 min.
0,60 kWh
67 min.
0,75 kWh
Iron Dry (Uscate
pentru călcat)
Synthetic (Sintetice) 3,5 kg
Cupboard Dry (Us‐
cate pentru a fi puse 1200 rpm / 40%
în dulap)
800 rpm / 50%
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
ROMÂNA
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
*
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
45
46
www.electrolux.com
ROMÂNA
47
136946940-A-452016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement