Electrolux EDH3988TDW User manual

Electrolux EDH3988TDW User manual
EDH3988TDW
BG
HR
ET
Барабанна сушилня
Sušilica
Trummelkuivati
Ръководство за употреба
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
2
25
45
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................12
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 14
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................16
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 16
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 17
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 18
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................21
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................22
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Преди да започнете инсталиране и експлоатация на
този уред прочетете внимателно предоставените
инструкции. Производителят не е отговорен за
контузии или наранявания в резултат на неправилна
инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място
за справка в бъдеще.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационният отвор в основата (ако е наличен)
не бива да бъде покриван от килим, мат или
всякакви покривала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът не трявба да е
захранван чрез външно устройство, като таймер
или да е свързан към ел. верига, която често се
вкл. и изкл. от уред.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен поток на
газове в помещението от уреди, които горят други
газове или горива, включително открит огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Не превишавайте обема на максимално зареждане
в 8 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Избършете мъха или останки от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
6
www.electrolux.com
•
•
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата може да е
под 5°C или по-висока от 35°C.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
•
•
•
•
•
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Този уред е само за домашна
употреба.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
БЪЛГАРСКИ
•
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
2.6 Компресор
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.4 Вградена лампичка
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
LED лампичката е предназначена
за осветяване на барабана. Тази
лампа не може да се използва за
други осветителни цели.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
2.5 Грижи и почистване
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Водосъдържател
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
8
www.electrolux.com
12 Табелка с данни
За по-лесно товарене с
пране или по-лесен
монтаж, вратичката може
да се обръща. (вижте
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Time (Час)
10 MyFavourite панел
11 Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
4
панел Delay (Отлагане)
12 Cуха плюс панел
5
панел Дълга против намачкване
13 Бутон за Вкл./Изкл.
6
панел
панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
7
панел Start/Pause (Старт /
Пауза)
8 Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
9 Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Kондензатор
Водосъдържател
Филтр
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Ниво на сушене
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
(Много сухо),
Cotton (Памук)
Eкстра бързо
смесена
Extra Dry
Силно изсушаване,
Cupboard Dry (Сухо за приби‐
ране)2)3),
не)3)
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
8кг/
Iron Dry (Сухо за гладе‐
Памучни и синтетични тъкани. Програ‐
ма с ниска температура. Деликатна
3кг/
програма с топъл въздух.
Ниво на изсушаване:
Synthetic (Синте‐ (Много сухо),
тика)
прибиране)3),
дене)
Extra Dry
Cupboard Dry (Сухо за
Iron Dry (Сухо за гла‐
3,5кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Полусухо
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1кг (или 5 ризи)/
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
С тази програма можете да използва‐
Time Drying (Вре‐ те опцията Time (Час) и да зададете
ме за сушене)
времетраене на програмата.
5 кг/
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте ръковод‐
ството на потребителя, налично към
решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
Обнови
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1 кг
На открито
За изсушаване на външни дрехи, тех‐
нически, спортни, водоустойчиви и ди‐
шащи якета, двуслойни якета със сва‐
ляща се подплата или вътрешна изо‐ 2кг/
лация. Подходящо за сушене в бара‐
банна сушилня.
Багажник4)
БЪЛГАРСКИ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
Вълнени тъкани. Леко сушене на из‐
прани на ръка вълнени тъкани. От‐
странете незабавно дрехите, когато
програмата свърши.
Wool (Вълна)
Silk (Коприна)
Pиза
1 кг
Цикълът на сушене на вълнени тъкани
с тази машина е одобрен от компания‐
та Woolmark за сушене на вълнени
дрехи, обозначени с "ръчно пране",
при условие че дрехите се сушат съ‐
образно с инструкциите, предоставени
от производителя на тази перална ма‐
шина. Вижте етикета относно други
напътствия за пране. M1641
В Обединеното кралство, Ирландия,
Хонг Конг и Индия, търговска марка
Woolmark е сертификационна търговс‐
ка марка.
Нежна коприна, подходяща за пране
на ръка.
11
1кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене. Резулта‐
тите може да са различни при различ‐
ните видове тъкани. Изтръскайте дре‐ 1,5кг (или 7 ри‐
хите преди да ги сложите в уреда. Ко‐ зи)/
гато завърши програмата, веднага из‐
вадете дрехите и ги сложете на зака‐
чалка.
Шалтета
За сушене на единични или двойни
шалтета и възглавници (с пера, пух
или синтетичен пълнеж).
Спално бельо
Спално бельо, напр. единични и двой‐
ни чаршафи, калъфки за възглавници, 3кг/
плик за юргани.
3кг/
12
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Спортно облекло, тънки и леки дрехи,
Спортно облекло микрофибри, полиестер.
Зареждане
(макс.)1) / Фаб‐
рична марки‐
ровка
2кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Сухо за прибиране) е “Стандартна
програма за памук”. Подходяща е за сушене на нормално мокро памучно пране и е
най-ефективна от гледна точка на консумацията на енергия за сушене на нормално
мокро памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
4) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
6. OПЦИИ
6.1 Time (Час)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). За да
изсушите допълнително прането,
натиснете сензорния панел Wool Load
(Вълнено зареждане)
неколкократно, за да увеличите
времетраенето на програмата
(приблизителното време на сушене
ще се появи на дисплея).
6.3 Дълга против намачкване
Удължава до 90 мин. фазата против
намачкване (30 минути) в края на
цикъла на сушене. След фазата на
сушене, за да предпази дрехите от
намачкване барабане се върти от
време на време. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
6.4 Сушене за време на
решетката
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да задавате кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
6.5 Reverse Plus (Обратен
ред Плюс)
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
БЪЛГАРСКИ
13
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
За да запаметите вашата
конфигурация:
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
1. Задайте програмата и наличните
опции.
2. Докоснете MyFavourite за няколко
секунди.
Звукът и съобщението на екрана
потвърждават, че конфигурацията е
запаметена.
на
6.6 Cуха плюс
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
•
Extra Dry (Много сухо)
•
Силно изсушаване (само за
памук)
•
Cupboard Dry (Сухо за
прибиране)
•
За да активирате вашата
запаметена конфигурация:
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете MyFavourite.
Iron Dry (Сухо за гладене)
6.7 MyFavourite
Можете да направите ваша
конфигурация на програма и опции и
да запаметите в паметта на уреда.
6.8 Таблица с опции
Програми1)
■
Cotton (Памук)
Eкстра бързо
смесена
■
Synthetic (Синте‐
тика)
■
Полусухо
■
Time Drying (Вре‐
ме за сушене)
■
■ 2)
■
Обнови
На открито
Silk (Коприна)
■
■
Багажник
Wool (Вълна)
■
■
■
■
14
www.electrolux.com
Програми1)
■
Pиза
Шалтета
Спално бельо
■
Спортно облекло
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги акти‐
вирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A. Time (Час) панел
B. Delay (Отлагане) панел
C. Дълга против намачкване панел
D. Wool Load (Вълнено зареждане)
панел
E. Start/Pause (Старт / Пауза) панел
F. Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
G. Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
H. MyFavourite панел
I. Reverse Plus (Обратен ред Плюс)
панел
J. Cуха плюс панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
БЪЛГАРСКИ
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
стандартно сухо пране
•
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Вижте приложената
информация за налични
аксесоари.
15
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
Индикаторът
е изключен и
индикаторът
е включен.
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
Индикаторите
и
са
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
16
www.electrolux.com
8. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
Опаковъчният материал на
задния барабан се
отстранява автоматично
при първото активиране на
сушилнята. Възможно е да
чуете шум.
Какво да правим при използване за
първи път:
•
•
При започване на цикъла
на сушене (първите 3 - 5
мин.) нивото на шума може
да е малко по-високо. Това
е заради стартирането на
компресора. Това е
нормално за уреди с
компресор, като
хладилници или фризери.
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
Времето за сушене, което
виждате, е за зареждане
на 5 кг при програми за
памук и джинси. За другите
програми времето за
сушене е свързано с
препоръчителното тегло за
зареждане. Времето за
сушене на програмите за
памук и джинси със
зареждане над 5 кг е подълго.
4. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Програмата стартира.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Start/Pause
(Старт / Пауза).
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
БЪЛГАРСКИ
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
•
Индикаторът
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Start/Pause (Старт /
Пауза) е включен.
1. Натиснете бутона за включване/
изключване, за да деактивирате
уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
•
премигва.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
Фазата за защита от намачкване
предотвратява намачкванията по
прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
е включен, но не
17
Start/Pause (Старт / Пауза)
индикаторът изгасва.
9.5 Функция за автоматично
изключване
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не сушете връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги от външната страна.
Препоръчваме да задавате
правилна програма, приложима към
вида тъкани, които се намират в
уреда.
Етикет
•
•
•
Не слагайте тъмни цветове заедно
със светлите.
Използвайте подходяща програма
за памук, пуловери и плетива, за да
предотвратите намачкване.
Уверете се, че прането не
надвишава максималното
количество, посочено в главата с
програмите или показано на
дисплея.
Само сухо пране, което е
подходящо за сушене в сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Не сушете големи и малки артикули
заедно. Малките артикули може да
се заклещят в големите и да
останат мокри.
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня.
18
www.electrolux.com
Етикет
Описание
Прането е подходящо за сушене в сушилня на високи темпе‐
ратури.
Прането е подходящо за сушене в сушилня само на ниски
температури.
Прането не е подходящо за сушене в сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
БЪЛГАРСКИ
11.2 Източване на контейнера за водата
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
19
20
www.electrolux.com
5.
6.
2
1
7.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не докосвайте металната
повърхност с голи ръце.
Опасност от нараняване.
Носете предпазващи
ръкавици. Почиствайте
внимателно, за да
предотвратите
наранявания по металната
повърхност.
11.4 Почистване на барабана
ВНИМАНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
филтрите му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
БЪЛГАРСКИ
21
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в
контакта.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт / Пауза).
Уверете се, че люкът на уреда е затво‐
рен.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Start/Pause (Старт /
Пауза), за да рестартирате програма‐
та.
Времетраенето на центрофугата е
прекалено дълго или резултатите от
сушене не са задоволителни.1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на про‐
грамата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро. Центро‐
фугирайте отново прането в пералната
машина.
Уверете се, че стайната температуре е
повече от +5°C и по-ниска от +35°C.
Оптималната стайна температура е от
19°C до 24°C.
Задайте програма за Time Drying (Вре‐
ме за сушене) или Extra Dry (Много су‐
хо).2)
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
22
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако про‐
блемът се появи отново, се обърнете
към сервизния център.
1) След максимум 6 часа, програмата приключва автоматично.
2) Може някой места да останат влажни, когато сушите големи артикули (например
чаршафи).
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
Неправилна настройка на сензора
за проводимост (Вижте глава
"Настройки - Настройване на
нивото на влажност за оставащо
пране" за по-добра настройка).
• Отворите за въздушен поток са
запушени.
• Стайната температура е прекалено
ниска или прекалено висока
(оптималната стайна температура е
19°C до 24°C)
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена вратич‐ 1090 мм
ка на уреда
Макс. широчина при отворена вратич‐
ка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на кра‐
четата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Обща консумирана мощност
700 W
Клас на енергийна ефективност
A+++
Консумация на електроенергия1)
1,47 кВч
Годишна консумация енергия2)
177 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,05 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,05 W
БЪЛГАРСКИ
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
23
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско напреже‐
ние не разполага със защита срещу
влага
Този продукт съдържа херметически запечатани флуорирани парникови газове
Предназначение на газта
R134a
Тегло
0,280 кг
Потенциал глобално затопляне (ПГЗ)
1430
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при ре‐
жими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл
ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при / оста‐
тъчна влажност
Време на
сушене
Консума‐
ция на
електрое‐
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
Cupboard Dry (Сухо
1400 об./ 50%
за прибиране)
156 мин.
1,31 кВч
1000 об./ 60%
173 мин.
1,47 кВч
1400 об./ 50%
120 мин.
0,94 кВч
1000 об./ 60%
137 мин.
1,12 кВч
65 мин.
0,47 кВч
80 мин.
0,60 кВч
Iron Dry (Сухо за
гладене)
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
Cupboard Dry (Сухо
1200 об./ 40%
за прибиране)
800 об./ 50%
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
24
www.electrolux.com
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
25
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 26
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 28
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 30
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................30
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................32
6. OPCIJE.............................................................................................................34
7. POSTAVKE...................................................................................................... 36
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 37
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................37
10. SAVJETI......................................................................................................... 38
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................39
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................41
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 42
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
26
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije početka postavljanja i korištenja uređaja pažljivo
pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran
za bilo kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat
neispravnog postavljanja ili korištenja. Upute uvijek
držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću
upotrebu.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od otvorenih
vrata uređaja.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
Ako je sušilica postavljena iznad perilice, koristite
komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan
od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s
uređajima navedenim u uputama isporučenim s
priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod
kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora
(pogledajte letak o postavljanju).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Otvori za ventilaciju na bazi (ako je primjenjivo) ne
smiju se pokrivati sagom, podloškom ili bilo kakvom
podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Ne prelazite maksimalno punjenje od 8 kg (pogledajte
poglavlje "Tablica programa").
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
U sušilici nemojte sušiti neoprano rublje.
Prije sušenja u sušilici predmeti koji su zaprljani
tvarima kao što su jestivo ulje, aceton, alkohol, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska trebaju se oprati u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
podstavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da ih odmah izvadite i
prostrete tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite uređaj
gdje temperatura može biti niža od
5°C ili viša od 35°C.
•
•
•
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Stražnja površina uređaja mora se
prisloniti na zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
HRVATSKI
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite za električni kabel da
biste uređaj isključili iz strujne
utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svake
tkanine.
Ako ste rublje oprali sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. Ona može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Potpuno mokro rublje nemojte sušiti u
sušilici.
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
LED svjetlo namijenjeno je osvjetljenu
bubnja. Ta lampa može se ponovno
koristiti za druge svrhe osvjetljenja.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
29
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
30
www.electrolux.com
•
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik vode
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Natpisna pločica
Za lako punjenje rublja ili
lako postavljanje, smjer
otvaranja vrata može se
mijenjati. (pogledajte
poseban letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programator
2 Zaslon
3
Dodirna tipka Time (vremensko
sušenje)
9
8
7
4
Dodirna tipka Delay (Odgoda)
5
Dodirna tipka Sprječavanje pojave
nabora
HRVATSKI
6
12 Suhoća Dodirna tipka
13 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
Dodirna tipka Wool Load
(Punjenje vunene tkanine)
7
Dodirna tipka Početak/Pauza
8 Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
sušenja na rešetki)
9 Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
10 MyFavourite Dodirna tipka
11 Reverse Plus (Okretanje plus)
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
Dodirna tipka
4.1 Indikatori
Indikatori
31
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza sprječavanja pojave nabora
Očisti konden.
Spremnik za vodu
Očisti filtar
Odgodi početak
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Razina sušenja
Trajanje programa
-
Trajanje sušenja
-
Trajanje odgode početka
32
www.electrolux.com
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Razina sušenja:
Pamuk
Mixed (Miješano)
Sintetika
Lako glačanje
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vrsta punjenja
Extra suho,
suho,
Suho za ormar2)3),
ho za glačanje3)
Jako
Su‐ 8kg/
Pamučne i sintetičke tkanine.
Niskotemperaturni program. Osjetljivi
program s toplim zrakom.
Razina sušenja:
za ormar3),
Extra suho,
Suho
Suho za glačanje
3kg/
3,5kg/
Tkanine koje se lako održavaju i za koje
je potrebno minimalno glačanje. Rezultati
sušenja mogu biti različiti od jedne vrste 1 kg (ili 5
tkanine do druge. Prije stavljanja u
košulja)/
uređaj, protresite predmete. Kad je pro‐
gram završio, odmah izvadite predmete i
stavite ih na vješalicu.
S ovim programom možete koristiti opciju
Time (vremensko sušenje) i postaviti
5kg/
trajanje programa.
Za sušenje sportskih cipela na rešetki za
Drying Rack (Re‐ sušenje (pogledajte odvojeni korisnički
priručnik isporučen s rešetkom ta
šetka za sušenje)4)
sušenje).
1 kg (ili 1 par
sportske obuće)
Refresh
(Osvježavanje)
Osvježavanje tekstila koji su bili u skladi‐
štu.
Odjeća za aktiv‐
nosti na otvorenom
Odjeća za boravak u prirodi, tehničke,
sportske tkanine, vodootporne i dišuće
jakne, nepropusne jakne s odvojivim
2 kg/
flisom ili unutarnjom izolacijom. Prikladno
za sušenje u sušilici.
1 kg
HRVATSKI
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vunene tkanine. Nježno sušenje ručno
perivih vunenih predmeta. Nakon za‐
vršetka programa odmah izvadite
predmete.
1kg
Wool (Vuna)
Ciklus sušenja vune na ovom uređaju
odobrila je tvrtka Woolmark za sušenje
proizvoda od vune s oznakom "ručno
pranje" uz uvjet da je rublje osušeno u
skladu s uputama proizvođača ovog
uređaja. Pridržavaje se drugih uputa o
njezi s etikete odjeće. M1641
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, oznaka Woolmark je zašti‐
ćeni trgovački znak.
Silk (Svila)
Shirts (Košulje)
Nježna svila za ručno pranje.
33
1kg/
Tkanine koje se lako održavaju i za koje
je potrebno minimalno glačanje. Rezultati
sušenja mogu biti različiti od jedne vrste 1,5kg (ili 7
tkanine do druge. Prije stavljanja u
košulja)/
uređaj, protresite predmete. Kad je pro‐
gram završio, odmah izvadite predmete i
stavite ih na vješalicu.
Popluni
Jednostruki ili dvostruki popluni i jastuci
(s perjem, paperjem ili sintetičkim
punjenjem).
3kg/
Posteljina
Posteljina (poput jednostrukih i dvo‐
strukih plahti, navlaka za jastuke,
navlaka za poplune.
3kg/
34
www.electrolux.com
Programi
Sportska odjeća
Punjenje
(maks.)1) /
Oznaka tkanine
Vrsta punjenja
Sportska odjeća, tanke i lagane tkanine,
mikrofibra, poliester.
2kg/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Pamuk Suho za ormar je “Standardni program za pamuk”. Prikladan je za
sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje
energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u
dokumentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
6. OPCIJE
6.1 Time (vremensko sušenje)
sprječavanja pojave nabora može
izvaditi.
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
6.4 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Kako bi se rublje više
osušilo, pritiščite dodirnu tipku Wool
za
Load (Punjenje vunene tkanine)
povećanje trajanja programa (na zaslonu
će se pojaviti procijenjeno trajanje
sušenja).
6.3 Sprječavanje pojave nabora
Produljuje fazu sprječavanja pojave
nabora (30 minuta) na kraju ciklusa
sušenja na do 90 minuta. Nakon faze
sušenja bubanj se okreće s vremena na
vrijeme, kako bi spriječio stvaranje
nabora na odjeći. Rublje se tijekom faze
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.5 Reverse Plus (Okretanje
plus)
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
na etiketi.
6.6 Suhoća
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
•
Extra suho
•
Jako suho (samo za Pamuk)
•
Suho za ormar
•
Suho za glačanje
HRVATSKI
6.7 MyFavourite
Možete obaviti konfiguriranje programa i
opcija te njihovo pohranjivanje u memoriji
uređaja.
Za pohranjivanje konfiguracije:
1. Postavite program i dostupne opcije.
2. Na nekoliko sekundi dodirnite
MyFavourite.
Za uključivanje pohranjene
konfiguracije:
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite MyFavourite.
6.8 Tablica opcija
Programi1)
Pamuk
■
Mixed (Miješano)
■
Sintetika
■
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
■
■
■
Lako glačanje
■
■
Drying Rack (Re‐
šetka za sušenje)
■ 2)
Refresh
(Osvježavanje)
■
Odjeća za aktiv‐
nosti na otvorenom
Wool (Vuna)
Silk (Svila)
Shirts (Košulje)
35
Zvuk i poruka na zaslonu potvrđuju da je
konfiguracija pohranjena.
■
■
■
Popluni
Posteljina
■
Sportska odjeća
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili
isključivanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
■
36
www.electrolux.com
7. POSTAVKE
A
J
B
I
C
D
E
H
G
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
F
A. Time (vremensko sušenje) Dodirna
tipka
B. Delay (Odgoda) Dodirna tipka
C. Sprječavanje pojave nabora Dodirna
tipka
D. Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) Dodirna tipka
E. Početak/Pauza Dodirna tipka
F. Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
sušenja na rešetki)
G. Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
H. MyFavourite Dodirna tipka
I. Reverse Plus (Okretanje plus)
Dodirna tipka
J. Suhoća Dodirna tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
7.2 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
standardno suho rublje
•
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
HRVATSKI
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
37
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
•
Indikator
je isključen, a
indikator
je uključen.
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
Indikatori
i
su
uključeni.
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
8. PRIJE PRVE UPORABE
Pakiranje stražnjeg bubnja
automatski se uklanja kad se
sušilica pokrene po prvi put.
Moguće je čuti neku buku.
Prije prve upotrebe uređaja:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja
(3-5 min.) razina zvuka
može biti malo povišena. To
je zbog početka rada
kompresora. To je normalno
za uređaje pokretane
kompresorom, poput
hladnjaka i zamrzivača.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
OPREZ!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
Vrijeme sušenja koje vidite
odnosi se na količinu rublja
od 5 kg za programe
sušenja pamuka i jeansa.
Kod drugih programa
vrijeme sušenja odnosi se
na preporučene količine
rublja. Vrijeme sušenja za
programe sušenja pamuka i
jeansa s količinom rublja
većom od 5 kg traje dulje.
4. Pritisnite tipku Početak/Pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
38
www.electrolux.com
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Početak/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
•
•
Indikator
bljeska.
Uključen je indikator Početak/Pauza.
bljeska.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja sprječava
nabore na rublju.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Isključuje se indikator Početak/Pauza.
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite zatvarače na rublju.
Zatvorite zatvarače i poklopce
posteljine.
Ne sušite kravate ili trake odvojeno.
Zavežite ih prije početka programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, izvrnite ga naopako.
Osigurajte da taj pamučni sloj uvijek
bude prema vani.
Preporučujemo da postavite ispravan
program prikladan za vrstu tkanine u
uređaju.
Ne stavljajte rublje tamnih boja
zajedno s onim svjetlih boja.
•
•
Koristite prikladan program za pamuk,
džersej i pleteninu kako biste izbjegli
nabore.
Osigurajte da punjenje ne prelazi
maksimalno punjenje navedeno u
odjeljku programa ili prikazano na
zaslonu.
Sušite isključivo rublje prikladno za
sušenje u sušilici. Pogledajte etikete o
tkanini na predmetima.
Ne sušite male i velike predmete
zajedno. Mali predmeti mogu zapeti u
velikim predmetima i ostati mokri.
HRVATSKI
Etiketa tkanine
Zaslon
Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici na visokim temperatu‐
rama.
Rublje je prikladno samo za sušenje u sušilici na niskoj tempera‐
turi.
Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
39
40
www.electrolux.com
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
HRVATSKI
5.
41
6.
2
1
7.
OPREZ!
Golim rukama ne dodirujte
metalne površine. Opasnost
od ozljede. Nosite zaštitne
rukavice. Da biste spriječili
oštećivanje metalne
površine, pažljivo je čistite.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite standardni neutralni deterdžent
za čišćenje unutarnje površine i podizača
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
OPREZ!
Za čišćenje bubnja ne
koristite abrazivne materijale
ili čeličnu vunu.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
OPREZ!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel mrežnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Početak/Pauza.
42
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Početak/Pauza za ponovno
pokretanje programa.
Trajanje ciklusa je predugo ili je rezultat
sušenja nezadovoljavajući.1)
Provjerite odgovara li težina rublja
trajanju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno
centrifugirajte rublje u perilici rublja.
Osigurajte da je temperatura prostorije vi‐
ša od +5°C i niža od +35°C. Optimalna
sobna temperatura je 19°C do 24°C.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.2)
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program,
isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon najviše 6 sati, program se automatski završava.
2) Može se dogoditi da neki dijelovi ostanu vlažni ako se suše veliki predmeti (npr. po‐
steljina).
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti ( Pogledajte odjeljak
•
•
"Postavke - Podešavanje preostalog
stupnja vlažnosti rublja" za bolje
postavke).
Ventilacijski otvori su začepljeni.
Sobna temperatura je preniska ili
previsoka (optimalna sobna
temperatura je 19°C do 24°C )
13. TEHNIČKI PODACI
Visina x širina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
HRVATSKI
Maks. dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalni volumen punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Ukupna snaga
700 W
Klasa energetske učinkovitosti
A+++
Potrošnja1)
1,47 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
177 kWh
43
Potrošnja uređaja ostavljenog uključenog 0,05 W
Potrošnja isključenog uređaja
0,05 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih
predmeta i vlage osigurana je zaštitnim
poklopcem, osim gdje niskonaponska
oprema nije zaštićena od vlage
IPX4
Ovaj proizvod sadrži fluorirane plinove, hermetički zatvorene
Oznaka plina
R134a
Masa
0,280 kg
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP)
1430
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Podaci o potrošnji
Program
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
Pamuk 8 kg
Suho za ormar
1400 o/min / 50%
156 min.
1,31 kWh
44
www.electrolux.com
Program
Suho za glačanje
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme
sušenja
Potrošnja
1000 o/min / 60%
173 min.
1,47 kWh
1400 o/min / 50%
120 min.
0,94 kWh
1000 o/min / 60%
137 min.
1,12 kWh
1200 o/min / 40%
65 min.
0,47 kWh
800 o/min / 50%
80 min.
0,60 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
EESTI
45
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 46
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 48
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................50
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 50
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................51
6. VALIKUD.......................................................................................................... 54
7. SEADED........................................................................................................... 56
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 57
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 57
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................58
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 59
12. VEAOTSING...................................................................................................61
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 62
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
46
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
- Lugege kaasasolevaid juhiseid.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed
ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornpaigalduskomplekti.
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise
materjaliga tõkestada.
HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise
lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada
vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda,
kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et
toitekaablile pääseb pärast paigaldamist ligi.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse
või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate
ebasoovitatavate gaaside imbumist.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike
kemikaalidega määrdunud riietega.
Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber
kogunenud.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla
süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Trummelkuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
•
•
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur võib olla
alla 5 °C või üle 35 °C.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Seadme liigutamisel tuleb seda alati
hoida vertikaalasendis.
EESTI
•
•
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Ärge kuivatage masinas katkisi
(rebenenud, kulunud) esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
49
2.4 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
•
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse
kiire sisse!
LED-lamp on mõeldud trumli
valgustamiseks. Seda valgustit ei saa
kasutada muul otstarbel.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2.6 Kompressor
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Trummelkuivati kompressor ja
kompressorisüsteem on täidetud
spetsiaalse ainega, mis on fluorokloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused
võivad tekitada lekkeid.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
50
www.electrolux.com
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veeanum
Juhtpaneel
Sisevalgusti
Seadme uks
Põhifilter
Soojusvaheti luugi nupp
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Soojusvaheti luuk
Soojusvaheti kate
Soojusvaheti katte lukustusnupp
Andmesilt
Pesu hõlpsaks sisse- ja
väljavõtmiseks ja seadme
paigaldamiseks saab ukse
avamissuunda muuta. (Vt
eraldi lehte).
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programminupp
2 Ekraan
3
Aeg-puutenupp
4
Viitkäivitus-puutenupp
5
Kortsumisvastane-puutenupp
9
6
7
8
7
Vill-puutenupp
Start/paus-puutenupp
8 Kuivatusresti aja pikenduse
puutenupp
EESTI
9 Kuivatusresti aja vähenduse
puutenupp
10 MyFavourite
12 Kuivus
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
-puutenupp
11 Suunavahetus pluss
-puutenupp
-puutenupp
13 Sisse/välja
51
-nupp
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
Suunavahetus
Kuivusaste
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Puuvill
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Pesu tüüp
Kuivusaste:
Ekstrakuiv,
Kapikuiv2)3),
Täiskuiv,
Triikimiskuiv3)
8 kg /
52
www.electrolux.com
Programmid
Segapesu
Tehiskiud
Kerge triikida
Kuivatusaeg
Kuivatusrest4)
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Pesu tüüp
Puuvillased ja tehiskiust esemed. Madala
temperatuuriga programm. Sooja õhuga 3 kg /
õrn programm.
Kuivusaste:
kuiv3),
Ekstrakuiv,
Kapi‐
Triikimiskuiv
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
Selle programmiga saate kasutada vali‐
kut Aeg ning valida programmi kestuse.
3,5 kg /
1 kg (või 5 sär‐
ki) /
5 kg /
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kui‐
1 kg (või 1 paar
vatusrestil (vt kuivatusresti juurde kuulu‐
spordijalatseid)
vat juhendit).
Värskendamine
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Pealisrõivad
Väliriiete, tehniliste, spordiriiete ning vee‐
kindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldata‐
va fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kui‐ 2 kg /
vatamiseks. Sobiv trummelkuivatis kuiva‐
tamiseks.
EESTI
Programmid
Pesu tüüp
53
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Villased esemed. Käsitsipestavate villas‐
te esemete õrn kuivatamine. Kui pro‐
gramm on lõppenud, eemaldage esemed
koheselt.
1 kg
Vill
Selle pesumasina villapesu on testitud ja
see on saanud The Woolmark Company
heakskiidu, millega lubatakse pesta villa‐
seid "käsitsipesu" tähisega tooteid tingi‐
musel, et esemeid pestakse käesoleva
masina tootja soovituste kohaselt. Järgi‐
ge hooldussildil olevaid hooldus- ja muid
pesu käsitlevaid juhiseid. M1641
Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis
ja Indias on Woolmarki kaubamärk serti‐
fitseeritud kaubamärk.
Siid
Särgid
Käsitsipestav õrn siid.
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
1 kg /
1,5 kg (või 7 sär‐
ki) /
Tekid
Tavalised või kaheinimesetekid ja padjad
3 kg /
(sule- või tehiskiust täidisega).
Voodilinad
Voodiriided (voodilinad ja tekikotid, pad‐
japüürid, voodikatted).
3 kg /
54
www.electrolux.com
Programmid
Spordirõivad
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Pesu tüüp
Spordiriided, õhukesed ja kerged mater‐
jalid, mikrofiiber, polüester.
2 kg /
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Programm
Puuvill Kapikuiv on "Puuvillase standardprorgamm". Sobib tavalise puu‐
villase märja pesu kuivatamiseks ning on sellekohane kõige tõhusam energiasäästupro‐
gramm.
3) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121.
4) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
6. VALIKUD
6.1 Aeg
See valik on saadaval ainult
programmiga Kuivatusaeg. Programmi
kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
6.2 Vill
See valik on saadaval ainult
villaprogrammiga. Pesu kuivemaks
saamiseks vajutage korduvalt
puutenuppu Vill , et pikendada
programmi keskust (hinnanguline
kuivatusaeg kuvatakse ekraanil).
6.3 Kortsumisvastane
Pikendab kuni 90 minutit
kortsumisvastast tsüklit (30 minutit)
kuivatustsükli lõpus. Pärast kuivatusfaasi
lõppemist teeb trummel mõned pöörded,
et vältida riiete kortsuminekut.
Kortsumisvastase faasi kestel võib pesu
eemaldada millal tahes.
6.4 Kuivatusresti ajastatud
kuivatus
See valik on saadaval ainult kuivatusresti
programmiga. Programmi kestust saab
valida alates 10 minutist kuni 2 tunnini.
Valitud kestus sõltub seadmes olevast
pesukogusest.
Väiksema pesukoguse või ainult ühe
eseme puhul soovitame valida lühem
kestus.
6.5 Suunavahetus pluss
Õrnade ja temperatuuri suhtes tundlike
esemete kuivatamiseks (nt akrüülist,
viskoosist). Selle funktsiooni abil saate
vähendada pesu kortsuminekut.
Materjalide puhul, mille hooldussildil on
sümbol
.
6.6 Kuivus
See funktsioon aitab teil pesu veelgi
kuivemaks saada. Valida saate 4
võimaliku valiku vahel:
•
Ekstrakuiv
•
Täiskuiv (ainult puuvillasele)
•
Kapikuiv
•
Triikimiskuiv
6.7 MyFavourite
Võite ise seadistada programmi ja
valikud ning need seadme mällu
salvestada.
EESTI
Oma seadistuse salvestamine:
1. Valige programm ja saadaolevad
valikud.
2. Puudutage paar sekundit valikut
MyFavourite.
Heli ja teade ekraanil kinnitavad, et
seadistus jäeti mällu.
55
Salvestatud seadistuse
aktiveerimine:
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage MyFavourite.
6.8 Valikute tabel
Programmid1)
Puuvill
■
Segapesu
■
Tehiskiud
■
■
■
■
Kerge triikida
Kuivatusaeg
■
■
■
■ 2)
Kuivatusrest
■
Värskendamine
Pealisrõivad
Vill
Siid
Särgid
■
■
■
Tekid
Voodilinad
■
Spordirõivad
■
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
2) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
56
www.electrolux.com
7. SEADED
A
J
B
I
C
D
E
H
G
A. Aeg
F
-puutenupp
B. Viitkäivitus
-puutenupp
C. Kortsumisvastane
D. Vill
-puutenupp
-puutenupp
E. Start/paus
-puutenupp
F. Kuivatusresti aja pikenduse
puutenupp
G. Kuivatusresti aja vähenduse
puutenupp
H. MyFavourite
I.
-puutenupp
Suunavahetus pluss
J. Kuivus
-puutenupp
-puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
Lapseluku aktiveerimine:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Lapseluku indikaator süttib.
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
7.2 Signaal sees/väljas
Helisignaalide väljalülitamiseks või
aktiveerimiseks vajutage ja hoidke
samaaegselt umbes 2 sekundit
puutenuppe (B) ja (C).
7.3 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
•
tavaline kuiv pesu
4. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
5. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
7.4 Veepaagi indikaator
Vaikimisi on veepaagi indikaator sisse
lülitatud. See süttib, kui programm saab
läbi või siis, kui veepaaki tuleb
tühjendada.
Kui kuivatuskomplekt
(lisatarvik) on paigaldatud,
tühjendab seade vee
veepaagist automaatselt. Sel
juhul on soovitatav veepaagi
indikaator välja lülitada.
Saadaolevate tarvikute
kohta leiate teavet
kaasasolevast brošüürist.
Veepaagi indikaatori
väljalülitamine:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
EESTI
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (J) ja (I).
Ekraanil kuvatakse üks kahest
konfiguratsioonist:
•
Indikaator
•
on kustunud ja
57
Indikaatorid
ja
on
sees.
Veepaagi indikaator on sees.
Umbes 4 sekundi pärast kustuvad
2 indikaatorit.
indikaator
on sees.
Veepaagi indikaator on väljas.
Umbes 4 sekundi pärast kustuvad
2 indikaatorit.
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Trumli tagaosa pakend
eemaldatakse automaatselt
kuivati esmakordsel
sisselülitamisel. Kosta võib
mõningaid helisid.
Enne seadme esmakordset kasutamist:
•
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
Võimalik, et kuivatustsükli
alguses (esimesed 3–5 min)
on müratase veidi kõrgem.
Seda põhjustab kompressori
käivitumine. See on tavaline
kompressoriga seadmete,
näiteks külmikute või
sügavkülmikute puhul.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
4. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Programm käivitub.
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
Kuvatav aeg käib 5 kg
puuvillase pesu ja teksade
programmide kohta. Muude
programmide puhul oleneb
kuivatusaeg soovituslikest
kogustest. Puuvillase ja
teksade programmi
kuivatusaeg suurema kui 5
kg pesukoguse puhul on
pikem.
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi
algust edasi lükata
minimaalselt 30 minutist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
58
www.electrolux.com
9.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
9.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud.
•
•
•
•
Kostub katkendlik helisignaal.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
•
Indikaator
•
•
Indikaator
põleb, aga ei vilgu.
Start/paus indikaator kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
käivitusnuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
-indikaator vilgub.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
-indikaator vilgub.
Indikaator Start/paus põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
põleb, aga ei vilgu.
9.5 Automaatne väljalülitus
Kortsumisvastase kaitse faas hoiab ära
pesu kortsumise.
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada veidi enne
faasi lõppu.
•
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt
põllepaelad). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kui esemel on puuvillane sisevooder,
pöörake see tagurpidi. Veenduge, et
puuvillane voodrikiht oleks alati
väljaspool.
Soovitame valida seadmes olevale
pesutüübile vastava sobiva
pesuprogrammi.
Ärge peske tumedaid ja heledaid
esemeid koos.
Etikett
•
•
Kokkutõmbumise ärahoidmiseks
kasutage puuvillastele, venivatele või
kootud esemetele mõeldud
programme.
Jälgige, et pesukogus ei ületaks
programmijaotises või ekraanil
esitatud maksimaalset kogust.
Ainult trummelkuivatamiseks sobiv
kuiv pesu. Vaadake esemetel olevaid
etikette.
Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri
esemeid. Väikesed esemed võivad
suurte sisse kinni jääda ja mitte ära
kuivada.
Kirjeldus
Pesu sobib trummelkuivatamiseks.
Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.
EESTI
Etikett
Kirjeldus
Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuri‐
del.
Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Vajadusel peske filtrit sooja kraaniveega, kasutades harja ja/või tolmuimejat.
11.2 Veemahuti tühjendamine
1.
2.
59
60
www.electrolux.com
3.
4.
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
EESTI
61
7.
ETTEVAATUST!
Ärge puudutage metallpinda
paljaste kätega. Vigastusoht!
Kandke kaitsekindaid.
Puhastage ettevaatlikult, et
metallpinda mitte
kahjustada.
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/paus.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
62
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
Seade lülitub töö ajal välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajuta‐
ge nuppu Start/paus, et programm uuesti
käivitada.
Tsükkel kestab liiga kaua või kuivatustu‐
lemused pole rahuldavad.1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
masinas uuesti.
Jälgige, et toatemperatuur oleks üle +5°C
ja alla +35°C. Optimaalne toatemperatuur
on vahemikus 19°C kuni 24°C.
Valige Kuivatusaeg või Ekstrakuiv pro‐
gramm.2)
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülita‐
ge seade välja ja käivitage seejärel uues‐
ti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käivi‐
tage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 6 tunni pärast peatub programm automaatselt.
2) Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinade) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
•
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seade (vt jaotist
"Seaded - Pesu lõppniiskuse
reguleerimine", et leida sobivam
seade).
• Õhuavad on ummistunud.
• Toatemperatuur on liiga kõrge
(optimaalne toatemperatuur on 19°C
kuni 24°C )
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 600 mm (maksimaalne 640
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1090 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
EESTI
63
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
8 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Koguvõimsus
700 W
Energiatõhususe klass
A+++
Energiatarve1)
1,47 kWh
Aastane energiatarve2)
177 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,05 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,05 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
See toode sisaldab hermeetiliselt suletud fluoritud kasvuhoonegaase
Gaasi nimetus
R134a
Kaal
0,280 kg
Globaalse soojenemise potentsiaal
(GWP)
1430
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Puuvill 8 kg
Kapikuiv
Triikimiskuiv
1400 p/min / 50%
156 min.
1,31 kWh
1000 p/min / 60%
173 min.
1,47 kWh
1400 p/min / 50%
120 min.
0,94 kWh
64
www.electrolux.com
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
1000 p/min / 60%
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
137 min.
1,12 kWh
1200 p/min / 40%
65 min.
0,47 kWh
800 p/min / 50%
80 min.
0,60 kWh
Tehiskiud 3,5 kg
Kapikuiv
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
65
66
www.electrolux.com
EESTI
67
136944601-A-322016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement