Electrolux EDH3887GDE User manual

Electrolux EDH3887GDE User manual
EDH3887GDE
SQ
MK
Tharëse me Rrotullim
Mашина за сушење
Udhëzimet për përdorim
Упатство за ракување
2
21
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACION SIGURIE.................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. TABELA E PROGRAMEVE................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 11
7. CILËSIMET.......................................................................................................12
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................13
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................13
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 14
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 15
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17
13. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 19
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACION SIGURIE
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
•
•
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të
durojë nxehtësinë dhe të jetë e
pastër.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
6
www.electrolux.com
•
•
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 A. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 A ASTA (BS
1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
•
•
•
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2.6 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
SHQIP
2.7 Eliminimi i mbeturinave
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi në
anën e kundërt. Kjo ndihmon
për të futur dhe për të hequr
më lehtë rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e
pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
7
8
www.electrolux.com
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
8
7
8 Butoni Ndezje/Fikje
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Blloku i prekjes Time (Koha)
4
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
Blloku i prekjes Delay (Shtyrja)
5
Blloku i prekjes Buzzer
(Sinjalizuesi)
6
Blloku i prekjes Wool Load
(Ngarkesë me të leshta)
7
Blloku i prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza)
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensuesi
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokimi për fëmijët
SHQIP
Treguesit
9
Përshkrimi
Sinjalet akustike
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMEVE
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Cotton (Të pambukta)
Extry Dry (Tharje
ekstra)
Niveli i tharjes: extra dry (tharje
ekstra).
8 kg/
Cupboard Dry+
(Tharje për dollap+)
Niveli i tharjes: strong dry (tharje e
fortë).
8 kg/
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)2) 3)
Niveli i tharjes: cupboard dry (tharje
për dollap).
8 kg/
Iron Dry (Tharje për
hekurosje) 2)
Niveli i tharjes: i përshtatshëm për
hekurosje.
8 kg/
Synthetic (Sintetike)
Extry Dry (Tharje
ekstra)
Niveli i tharjes: extra dry (tharje
ekstra).
Cupboard Dry (Tharje Niveli i tharjes: cupboard dry (tharje
për dollap).
për dollap)2)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
Rapid (E shpejtë)
3,5 kg/
3,5 kg/
Niveli i tharjes: i përshtatshëm për
hekurosje.
3,5 kg/
Për të tharë të pambukta dhe
sintetike.
2 kg/
Me këtë program mund të përdorni
Time Drying (Tharje e opsionin Time (Koha) dhe të
programuar)
vendosni kohëzgjatjen e programit.
5 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
Refresh (Rifreskim)
Lloji i ngarkesës
Për rifreskimin e rrobave që kanë
ndenjur brenda në dollap.
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
1 kg
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e
rrobave të leshta që mund të lahen
me dorë. Nxirrini menjëherë artikujt
kur programi të ketë përfunduar.
Wool (Të leshta)
Silk (Mëndafsh)
Duvets (Jorgan)
1 kg
Cikli i tharjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga "The
Woolmark Company" për tharjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
"për larje me dorë" nëse rrobat
thahen sipas udhëzimeve të
prodhuesit të kësaj makinerie. Ndiqni
etiketën e kujdesit për rrobat për
udhëzime të tjera rreth tyre. M1525
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, marka tregtare
"Woolmark" është markë tregtare
certifikimi.
Për të tharë veshje të mëndafshta
me ajër të ngrohtë dhe lëvizje të
buta.
1 kg/
Për të tharë jorganë tek ose dopjo
dhe jastëkë (me pupla apo me
mbushje sintetike).
3 kg/
SHQIP
Programet
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Lloji i ngarkesës
Pëlhura që kërkojnë kujdes, për të
cilat nevojitet hekurosje minimale.
Rezultatet e tharjes mund të
ndryshojnë nga një lloj pëlhure në
tjetrën. Shkundini artikujt përpara se
t'i vendosni ato brenda pajisjes. Kur
programi të ketë përfunduar, nxirrini
menjëherë artikujt dhe vendosini në
një nderëse rrobash.
11
1 kg (ose 5
këmisha)/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121. Pastroni filtrin kryesor dhe filtrin e shkëmbyesit të nxehtësisë pas
çdo cikli.
3) Programi
Cotton (Të pambukta) Cupboard Dry (Tharje për dollap) është "Programi
standard i të pambuktave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me
lagie normale dhe është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për
tharjen e rrobave të pambukta të lagura.
6. OPSIONET
6.1 Time (Koha)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Time Drying (Tharje e programuar). Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.2 Wool Load (Ngarkesë me të
leshta)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje Wool
Load (Ngarkesë me të leshta)
në
mënyrë të përsëritur për të rritur
kohëzgjatjen e programit.
6.3 Buzzer (Sinjalizuesi)
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
Ju mund të aktivizoni
opsionin Buzzer
(Sinjalizuesi) me të gjitha
programet.
12
www.electrolux.com
6.4 Tabela e opsioneve
Programet1)
Time Drying
(Tharje e
programuar)
■
Wool (Të
leshta)
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
B
C
D
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
E
A. Time (Koha) Blloku i prekjes
B. Delay (Shtyrja) Blloku i prekjes
C. Buzzer (Sinjalizuesi) Blloku i prekjes
D. Wool Load (Ngarkesë me të leshta)
Blloku i prekjes
E. Start/Pause (Nisja/Pauza) Blloku i
prekjes
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
7.2 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
•
thata
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
SHQIP
13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Paketimi i pasmë i kazanit
hiqet automatikisht kur
tharësja aktivizohet për herë
të parë. Mund të dëgjoni pak
zhurmë.
Në fillim të ciklit të tharjes
(3-5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit, gjë
e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.:
frigoriferët, ngrirësit.
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
vonimin e fillimit
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
Koha e tharjes që shihni i
përkon një ngarkese prej 5
kg për programet për të
pambukta dhe xhinse. Për
programet e tjera koha e
tharjes u përkon ngarkesave
të rekomanduara. Koha e
tharjes së programit për të
pambukta dhe xhinse me
ngarkesë mbi 5 kg është më
e gjatë.
4. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Niset programi.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Start/Pause
(Nisja/Pauza).
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
.
•
Pulson treguesi
.
14
www.electrolux.com
•
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është i ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat parandalon
rrudhat nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë
përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
Treguesi
pulson.
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni depozitën e ujit kur
të përfundojë programi.
9.5 Funksioni i pritjes aktive
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
Etiketa e
pëlhurës
•
•
•
•
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Mos thani së bashku artikuj shumë të
mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël.
Artikujt e vegjël mund të ngecin
brenda të mëdhenjve dhe mbeten të
patharë.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse dhe
rezistojnë temperatura të larta në tharje.
SHQIP
Etiketa e
pëlhurës
15
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse, por vetëm
me temperatura të ulëta në tharje.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Zbrazja e depozitës së ujit
1.
2.
16
www.electrolux.com
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
SHQIP
17
7.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
KUJDES!
Mos prekni sipërfaqet
metalike me duar të
zhveshura. Rrezik lëndimi.
Vishni dorashka mbrojtëse.
Pastroni me kujdes që të
mos dëmtoni sipërfaqen
metalike.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
11.4 Pastrimi i kazanit
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e
siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza).
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
18
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisja/Pauza) për ta
nisur programin sërish.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka
rezultate të pakënaqshme në tharje.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se
+35°C. Temperatura optimale e dhomës
është 19°C deri në 24°C.
Vendosni programin Time Drying (Tharje
e programuar) ose Extry Dry (Tharje
ekstra).2)
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas maksimumi 6 orësh, programi përfundon automatikisht.
2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh.
çarçafë krevati).
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensatori është bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë (shihni kapitullin
•
•
"Cilësimet - Rregullimi i nivelit të
mbetur të lagështirës në rroba" për
cilësim më të mirë).
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
Temperatura e dhomës është tepër e
ulët ose tepër e lartë (temperatura
optimale e dhomës është 19°C deri
24°C )
SHQIP
19
13. TË DHËNAT TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
5A
Fuqia totale
900 W
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë 1)
1,99 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
235 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,13 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,13 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
Ky produkt përmban gaz të fluorinuar të mbyllur hermetikisht
Emërtimi i gazit
R134a
Pesha
300 g
Potenciali i ngrohjes globale (GWP)
1430
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
20
www.electrolux.com
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Cotton (Të pambukta) 8 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për
hekurosje)
1400 rpm / 50%
130 min.
1,67 kWh
1000 rpm / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 rpm / 50%
97 min.
1,21 kWh
1000 rpm / 60%
118 min.
1,51 kWh
1200 rpm / 40%
55 min.
0,60 kWh
800 rpm / 50%
67 min.
0,75 kWh
Synthetic (Sintetike) 3,5 kg
Cupboard Dry
(Tharje për dollap)
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
21
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 22
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.......................................................................... 25
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 26
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................27
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 28
6. ОПЦИИ.............................................................................................................30
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 31
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.................................................................................32
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................................32
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................33
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................34
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................37
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 38
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што одлучивте да купите апарат Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добро дојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com/webselfservice
да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
22
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
- Прочитајте ги приложените упатства.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде на дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
МАКЕДОНСКИ
23
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (Погледнете во летокот за монтажа).
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со правилен простор
(погледнете во летокот за монтажа).
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од килим.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот
за струја е пристапен по монтирањето.
Проверете дали има добра вентилација во собата
каде што е монтиран апаратот, за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што
користат различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Издувниот воздух не смее да се испушта во оџак
што се користи за издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива. (ако постои во
опремата)
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не користете го апаратот ако бил чистен со
индустриски хемикалии.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале
околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот за влакненца пред или после секоја
употреба.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со супстанции какви што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите, како на
пример, запалки и кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење, освен ако сите
алишта не се извадат брзо од машината и не се
распостелат за да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека алиштата ќе бидат на температура
што нема да ги оштети.
МАКЕДОНСКИ
•
25
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и
откачете го кабелот од штекерот за струја.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
•
•
•
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и
Ирска. Апаратот има приклучок за
струја со јачина од 13 A ампери.
Ако е потребно да го смените
осигурувачот во штекерот за струја,
користете осигурувач од 13 A ASTA
(BS 1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
•
•
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не сушете ги оштетените алишта
кои содржат постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
26
www.electrolux.com
2.4 Внатрешна светилка
растворувачи или метални
предмети.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
2.6 Компресор
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
2.7 Расходување
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pезервоар
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногарки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
МАКЕДОНСКИ
27
Корисникот може да ја
монтира вратата за
полнење во обратна
насока. Тоа може да
помогне полесно да се
ставаат и вадат алиштата
или ако постои некакво
ограничување во однос на
монтирањето на апаратот
(видете во засебниот
леток).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Регулатор за програми
2 Екран
3
допирна површина Time
(Време)
8 Копче за вклучување/исклучување
Допирните површини
допирајте ги со вашиот
прст во областа со
симболот и името на
опцијата. Не носете
ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали
контролната табла е чиста
и сува.
4
допирна површина Delay
(Одложено)
5
допирна површина Buzzer
(Аларм)
6
допирна површина Wool Load
(Волнени)
7
допирна површина Start/Pause
(Старт/Пауза)
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
28
www.electrolux.com
Показни светла
Опис
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондензатор
Сад за вода
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Времетраење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Времетраење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Cotton (Памук)
Extra Dry (Екстра
суви)
Ниво на сушење: екстра суви.
8kg/
Cupboard Dry+ (Суви Ниво на сушење: целосно суви.
за во плакар+)
8kg/
Ниво на сушење: суви за во
Cupboard Dry
(Суви за во плакар)2) 3) плакар.
8kg/
Iron Dry (Суви за
пеглање) 2)
Ниво на сушење: може да се
пегла.
8kg/
Synthetic (Синтетика)
Extra Dry (Екстра
суви)
Ниво на сушење: екстра суви.
3,5kg/
МАКЕДОНСКИ
Програми
Вид полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
Cupboard Dry (Суви
за во плакар)2)
Ниво на сушење: суви за во
плакар.
3,5kg/
Iron Dry (Суви за
пеглање)
Ниво на сушење: може да се
пегла.
3,5kg/
За сушење на памучни и
синтетички ткаенини.
2kg/
Rapid (Брзо)
Time Drying (Време
на сушење)
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Time (Време) и
да го поставите времетраењето на 5kg/
програмата.
Refresh
(Освежување)
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
Волнени ткаенини. Нежно сушење
на волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Wool (Волна)
29
Циклусот на сушење волна со оваа 1kg
машина е тестирано и одобрено од
компанијата The Woolmark
Company за сушење волнена
облека означена со „рачно
перење“ под услов облеката да се
суши според инструкциите
издадени од производителот на
оваа машина. Следете ги
инструкциите на етикетата за друг
вид алишта. M1525
Во Обединетото Кралство, Ирска,
Хонгконг и Индија, симболот
Woolmark е заштитена трговска
марка.
30
www.electrolux.com
Програми
Silk (Свила)
Duvet (Јорган)
Easy Iron (Лесно
пеглање)
Вид полнење
Полнење
(макс.)1) /Ознака
на ткаенината
За сушење на свила со топол
воздух и благи движења.
1kg/
За сушење единечни или двојни
јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење).
3kg/
Ткаенини кои лесно се одржуваат и
за кои е потребно минимално
пеглање. Резултатите од
сушењето може да се разликуваат 1kg (или 5
во зависност од ткаенината.
кошули)/
Протресете ги алиштата пред да ги
ставите во апаратот. Кога ќе
заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги
на сушалка.
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121. Чистете ги примарниот филтер и филтерот на
разменувачот на топлина после секој циклус.
3) Програмата
Cotton (Памук) Cupboard Dry (Суви за во плакар) е „Стандардна
програма за памук“ соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е
најефикасна програма во смисла на потрошувачка на енергија за сушење на влажни
памучни алишта.
6. ОПЦИИ
6.1 Time (Време)
Оваа опција е применлива само кај
програмата Time Drying (Време на
сушење). Можете да го поставите
траењето на програмата, од минимум
10 минути до максимум 2 часа.
Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење
за мали количини на
алишта или само за едно
парче облека.
6.2 Wool Load (Волнени)
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна). За подобро
сушење на алиштата, притиснете на
допирната површина Wool Load
(Волнени)
повеќе пати за да го
зголемите времетраењето на
програмата.
6.3 Buzzer (Аларм)
сигнализаторот можете да го
слушнете:
•
•
•
на крајот на циклусот
на почетокот и крајот на фазата
против туткање
на прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на
сигнализаторот е секогаш вклучена.
Оваа функција може да ја искористите
за вклучување ии исклучување на
звукот.
МАКЕДОНСКИ
31
Опцијата Buzzer (Аларм)
можете да ја вклучите со
сите програми.
6.4 Табела со опции
Програми1)
Time Drying
(Време на сушење)
■
■
Wool (Волна)
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
B
C
D
E
A. Time (Време) допирна површина
B. Delay (Одложено) допирна
површина
C. Buzzer (Аларм) допирна површина
D. Wool Load (Волнени) допирна
површина
E. Start/Pause (Старт/Пауза) допирна
површина
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за
деца додека работи некоја
програма. Притиснете ги и
задржете ги истите
допирни површини додека
не се исклучи показното
светло за блокада за деца.
7.2 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Почекајте околу 8 секунди.
32
www.electrolux.com
3. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
алишта
максимално суви
•
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
4. Притискајте го копчето (E) повеќе
пати, додека не се вклучи
показното светло за точното ниво.
5. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете ги
и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА
Амбалажата за задниот
барабан се вади
автоматски кога машината
за сушење се вклучува за
првпат. Можно е да се
слушне некаква бучава.
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
•
•
На почетокот на циклусот
на сушење (3-5 мин.) може
да се слушне малку
посилен звук. Тоа е како
резултат на стартувањето
на компресорот што е
нормално за апарати кои
работат врз база на
компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
Времето на сушење што го
гледате е поврзано со
полнење од 5 kg за
памучни и тексас
програми. За другите
програми, времето на
сушење е поврзано со
препорачаните полнења.
Времето на сушење на
памучните и тексас
програми со полнење
поголемо од 5 kg е
подолго.
4. Притиснете ја допирната
површина Start/Pause (Старт/
Пауза).
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
МАКЕДОНСКИ
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Start/Pause (Старт/
Пауза).
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
33
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
•
Показното светло
не трепка.
е вклучено, но
•
Показното светло
е вклучено, но
не трепка.
показното светло Start/Pause
(Старт/Пауза) се гаси.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
•
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
•
•
Показното светло
трепка.
Се вклучува показното светло Start/
Pause (Старт/Пауза).
трепка.
9.5 Во состојба на
подготвеност
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
После 5 минути ако не ја
стартувате програмата.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
( на пр. лентите од престилка)
•
•
треба да се врзани. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Не ставајте ткаенини со јаки бои
заедно со ткаенини со светли бои.
Јаките бои може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучно жерсе и трикотажа за да
спречите собирање на алиштата.
Уверете се дека тежината на
алиштата не е поголема од
Фабричка
етикета
•
•
максималната тежина којашто е
наведена во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Немојте да ги сушите големите и
малите алишта заедно. Малите
алишта може да се заглават во
поголемите и да останат
неисушени.
Опис
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта и се отпорни на повисока температура на сушење.
Алишта кои се погодни сушење во машина за сушење на
алишта но само за ниска температура на сушење.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење
на алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
МАКЕДОНСКИ
6.
5. 1)
1
2
1) Ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за
дестилирана вода (на пр.
за пеглање на пареа).
Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
35
36
www.electrolux.com
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
7.
ВНИМАНИЕ!
Немојте да ја допирате
металната површина со
голи раце. Ризик од
повреда. Носете заштитни
ракавици. Чистете
внимателно за да не ја
оштетите металната
површина.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот
пред да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете абразивни
средства или челична
жица за чистење на
барабанот.
МАКЕДОНСКИ
37
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза).
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Start/Pause
(Старт/Пауза) за да започне
програмата.
Времето на циклусот е многу долго
или сушењето дава незадоволителни
резултати.1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
38
www.electrolux.com
Проблем
Можно решение
Проверете дали собната температура
е повисока од +5°C и пониска од
+35°C. Оптиманата собна температура
е од 19°C до 24°C.
Поставете програма за Time Drying
(Време на сушење) или програма за
Extra Dry (Екстра суви).2)
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 6 часа, програмата автоматски завршува.
2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр.
чаршафи за кревет ).
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроведливост
( Видете во поглавјето "Поставки -
Прилагодување на нивото на
влажност на преостанатите
алишта" за подобра поставка).
• Отворите за воздух се затнати.
• Собната температура е многу ниска
или многу висока ( оптимална
собна температура е од 19°C до
24°C )
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
МАКЕДОНСКИ
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
5A
Вкупна моќност
900 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија1)
1,99 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
235 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,13 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,13 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
39
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
Овој производ содржи флуоросцентен гас херметички затворен
Означување на гас
R134a
Тежина
300 g
Потенцијал за глобално затоплување
(GWP)
1430
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm.
2) Годишна потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на
сушење на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење,
и потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната
потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр. 392/2012).
13.1 Податоци за потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Cotton (Памук) 8 kg
Cupboard Dry (Суви
1400 rpm / 50%
за во плакар)
130 min.
1,67 kWh
1000 rpm / 60%
154 min.
1,99 kWh
1400 rpm / 50%
97 min.
1,21 kWh
Iron Dry (Суви за
пеглање)
40
www.electrolux.com
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
1000 rpm / 60%
Време на
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
118 min.
1,51 kWh
55 min.
0,60 kWh
67 min.
0,75 kWh
Synthetic (Синтетика) 3,5 kg
Cupboard Dry (Суви
1200 rpm / 40%
за во плакар)
800 rpm / 50%
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
41
42
www.electrolux.com
МАКЕДОНСКИ
43
136944440-A-242016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement