AEG | T8DBG48S | User manual | Aeg T8DBG48S Használati utasítás

LAVATHERM 8DBG48S
HU
PL
USER
MANUAL
Használati útmutató
Szárítógép
Instrukcja obsługi
Suszarka
2
25
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 7
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 8
5. PROGRAM............................................................................................................9
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK................................................................................... 12
7. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 13
8. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................13
9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK........................................................ 16
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 17
11. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................19
12. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 21
13. TARTOZÉKOK..................................................................................................23
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
A készülék üzembe helyezése és használata előtt
gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó
nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy
használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért.
Tartsa biztonságos és elérhető helyen az útmutatót,
hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.
- Olvassa el a mellékelt utasításokat.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
3
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne állítsa le a szárítógépet
a szárítási ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja
az összes darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni,
hogy a hő eltávozzon.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
6
www.aeg.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Elhelyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alá csökkenhet vagy 35 °C fölé
emelkedhet.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
•
•
•
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Tisztítás és ápolás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
MAGYAR
•
•
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
A hűtőrendszer épségének megóvása
érdekében a tisztítást körültekintően
hajtsa végre.
megfelelően kell tömítenie. A
rendszer sérülése szivárgást okozhat.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
2.5 Kompresszor
•
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók klórtartalmú
szénhidrogének. A rendszernek
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1 Ürítse ki a tartályt
2 Kezelőpanel
3 Készülék ajtaja
7
4 Tisztítsa a szűrőket
5 Adattábla
6 Levegőnyílások
8
www.aeg.com
7 Kondenzátor fedele
8 Kondenzátor burkolata
9 Állítható lábak
A ruhanemű betöltésének,
illetve a telepítés
elvégzésének
megkönnyítésére az ajtó
nyitási iránya megfordítható.
(lásd külön tájékoztatóban).
4. KEZELŐPANEL
1
2
6
1 Programválasztó
2 Kijelző
3
Start / Szünet gomb
Kiegészítő
funkciók
4
4.1 Kijelző
5
5
4
3
Be / Ki gomb Automatikus
kikapcsolás funkcióval
6 Programok
MAGYAR
Szimbólum a kijelzőn
Szimbólum leírása
legnagyobb megengedett ruhanemű-töltet
késleltetett indítás kiegészítő funkció be
késleltetett indítás kiválasztása (30 perc - 20 óra)
-
ciklusidő jelzés
hangjelzés ki
gyerekzár be
,
,
ruhanemű szárazsági fokozata: vasalószáraz, szek‐
rényszáraz, szekrényszáraz +, extra száraz
,
visszajelző: eressze le a vizet a víztartályból
visszajelző: tisztítsa meg a szűrőt
visszajelző: ellenőrizze a hőcserélőt
idővezérelt szárítás be
idővezérelt program kiválasztása (10 perc - 2 óra)
-
visszajelző: szárítási fázis
visszajelző: gyűrődésmentesítő fázis
visszajelző: hűtési fázis
5. PROGRAM
Program
2)
Töltet 1)
8 kg
Tulajdonságok / Anyagfajta jelzése
Pamut anyagok.
/
Műszálas és kevertszálas szöve‐
tek.
/
Pamut és műszálas szövetek.
/
Pamut
Műszál
Extra gyors mix
3,5 kg
3 kg
9
10
www.aeg.com
Program
Tulajdonságok / Anyagfajta jelzése
Töltet 1)
Gyapjú anyagok. Kézzel moshatú gyapjú anyag‐
ok kíméletes szárítása. A ruhadarabokat a prog‐
ram vége után haladéktalanul vegye ki a gépből.
Gyapjú
Selyem
tés
Vasaláskönnyí‐
1 kg
A Woolmark vállalat ennek a mosógépnek a
gyapjúszárítási ciklusát jóváhagyta a „kézzel
mosható” jelzésű, gyapjú ruhadarabok gépi szá‐
rítására, azzal a feltétellel, hogy a ruhák szárítá‐
sa a mosógép gyártójától származó utasítások
szerint történik. Mindig kövesse a ruhanemű ke‐
zelési címkéjén szereplő kezelési és egyéb uta‐
sítást. M1525
Az Egyesült Királyságban, Írországban, Hong‐
kongban és Indiában a Woolmark szimbólum mi‐
nőségtanúsító védjegy funkciót tölt be.
1 kg
Kézzel mosható selyem kímélő
szárítása.
/
Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális
vasalást igényelnek. A szárítás hatékonysága a
ruhanemű anyagától függően eltérhet. Rázza
1 kg (vagy meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi
5 ing)
őket. A program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
/
Ágynemű
Sportruházat
Kültéri sportruházat
3 kg
Ágynemű, például szimpla és dup‐
la lepedő, párnahuzat, paplanhu‐
zat.
/
2 kg
Sportruházat, vékony és könnyű
anyagok, mikroszálas, poliészter.
/
2 kg
Kivehető polár vagy egyéb termo‐
béléssel rendelkező kültéri ruhá‐
zat, például munkaruha, sportruha,
vízálló és lélegző dzseki vagy szél‐ /
dzseki. Szárítógépben történő szá‐
rításra alkalmas.
MAGYAR
Program
Töltet 1)
3 kg
Takaró
11
Tulajdonságok / Anyagfajta jelzése
Keskeny vagy széles paplanok, il‐
letve párnák (toll, pehely vagy
szintetikus töltésű).
/
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A
Pamut program és a szekrényszáraz
Szárítás plusz beállítás kombinációja a „Szabványos
pamut program”. A nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafel‐
használás szempontjából a leghatékonyabb program.
5.1 Programok és kiegészítő funkciók kiválasztása
Kiegészítő funkciók
Szárí‐
tás plusz
Programok 1)
Gyűrő‐
désmente‐
sítés
Extra
csendes
Időve‐
zérelt szá‐
rítás
Pamut
Műszál
Extra gyors mix
2)
Gyapjú
Selyem
Vasaláskönnyítés
Ágynemű
Sportruházat
Kültéri sportruházat
Takaró
1) A kiválasztott programhoz 1 vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat.
2) Lásd a KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK című fejezetet: Idővezérelt szárítás Gyapjú program esetén
5.2 Fogyasztási értékek
Program
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Energiafo‐
gyasztás
Pamut 8 kg
Szekrényszáraz
1400 fordulat/perc / 50%
130 perc
1,67 kWh
12
www.aeg.com
Program
Vasalószáraz
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Szárítási idő
Energiafo‐
gyasztás
1000 fordulat/perc / 60%
154 perc
1,99 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
97 perc
1,21 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
118 perc
1,51 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
55 perc
0,60 kWh
800 fordulat/perc / 50%
67 perc
0,75 kWh
Műszál 3,5 kg
Szekrényszáraz
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1
Szárítás plusz
E kiegészítő funkció elősegíti a
ruhanemű kívánt szárazsági fokozatának
elérését. Lehetséges beállítások:
- vasalásra kész vasalószáraz fokozat.
- tárolásra kész szekrényszáraz fokozat - a programhoz
kapcsolódó alapértelmezett beállítás.
- tárolásra kész szekrényszáraz + fokozat.
fokozat.
6.2
- tárolásra kész - extra száraz
Extra csendes
A készülék anélkül működik csendesen,
hogy károsan befolyásolná a szárítás
hatásfokát. A készülék lassabban
működik hosszabb ciklusidő mellett.
6.3
ECO
Ez a kiegészítő funkció minden program
esetén alapértelmezés szerint be van
kapcsolva.
Az energiafogyasztás a legalacsonyabb
szintű.
6.4
Gyűrődésmentesítés
A szárítási ciklus végén működésbe lépő
gyűrődésgátló fázist (30 perc)
meghosszabbítja 120 percre. A szárítási
fázis után a dob időnként megfordul,
hogy meggátolja a ruhanemű
összegyűrődését. A szárított ruha a
gyűrődésgátló fázis alatt kivehető.
6.5
Idővezérelt szárítás
Pamuthoz, műszálas és kevertszálas
szövetekhez. A felhasználó 10 perc és 2
óra időtartam között (10 perces
ugrásokkal) beállíthatja a szárító
program idejét. Amikor a kiegészítő
funkció a maximális értékre van állítva, a
betöltés visszajelző eltűnik.
6.6
Idővezérelt szárítás
Gyapjú program esetén
A kiegészítő funkció Gyapjú programra
vonatkozik, és a végső szárazsági
fokozathoz szükséges szárítási
intenzitás beállítására szolgál.
6.7
Késleltetett indítás
Lehetővé teszi a szárítási
program 30 perctől
legfeljebb 20 órahosszáig
terjedő késleltetett indítását.
1. Állítsa be a szárítóprogramot és a
kiegészítő funkciókat.
MAGYAR
2. Érintse meg ismételten a
Késleltetett indítás gombot.
A késleltetés időtartama a kijelzőn
látható (például
, ha a program
12 óra elteltével indul el.)
Késleltetett indítás kiegészítő
3. A
funkció bekapcsolásához érintse
meg a
Start / Szünet gombot.
Az indításig hátralévő idő folyamatosan
csökken a kijelzőn.
13
6.8 Hangjelzés
A hang az alábbi esetekben hallható:
•
•
ciklus vége
gyűrődésmentesítő fázis kezdete és
vége
A hangjelzés kiegészítő funkció
alapértelmezés szerint mindig be van
kapcsolva. Ezzel a kiegészítő funkcióval
a hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.
7. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A dob hátsó
csomagolásának
eltávolítását a szárítógép
automatikusan elvégzi az
első bekapcsoláskor. Ekkor
némi zaj hallható.
A szárítási ciklus elején (3-5
percig) a készülék kissé
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt lép fel. Normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például hűtőgépeknél és
fagyasztóknál.
A készülék első alkalommal történő
használata előtt:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
8. NAPI HASZNÁLAT
8.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen.
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Sötét és világos ruhadarabokat ne
tegyen együtt a készülékbe.
Használjon megfelelő programot a
pamut, a dzsörzé és kötött
•
•
•
darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.
Győződjön meg róla, hogy a töltet
mérete nem haladja a programokat
ismertető fejezetben feltüntetett,
illetve a kijelzőn megjelenő
legnagyobb értéket.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
A nagyobb és kisebb ruhadarabokat
ne szárítsa együtt. A kisebb
ruhadarabok a nagyobb darabok
belsejében rekedhetnek, és nedvesek
maradhatnak.
14
www.aeg.com
Kezelési címke
Megnevezés
Gépi szárításra alkalmas ruhanemű.
A ruhanemű a magas hőmérsékletű gépi szárításra alkalmas.
A ruhanemű kizárólag az alacsony hőmérsékletű gépi szárításra alkal‐
mas.
A ruhanemű nem alkalmas a gépi szárításra.
8.2 A mosnivaló betöltése
VIGYÁZAT!
Ügyeljen rá, hogy ne
szoruljon be a ruhanemű a
készülék ajtaja és a gumi
tömítés közé.
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
•
a ciklus végét követő 5 percen belül.
A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a
Be / Ki gombot.
A készülék bekapcsolt állapotában
néhány visszajelző világít a kijelzőn.
8.5 Program kiválasztása
8.3 A készülék bekapcsolása
A készülék bekapcsolása:
Nyomja meg a
Be / Ki gombot.
A készülék bekapcsolt állapotában
néhány visszajelző jelenik meg a
kijelzőn.
8.4 Automatikus kikapcsolás
funkció
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében az Automatikus kikapcsolás
funkció az alábbi esetekben
automatikusan kikapcsolja a készüléket:
•
Start / Szünet érintőgombot
ha a
nem érinti meg 5 percen belül.
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt
programnak megfelelő állásba.
A program várható hossza megjelenik a
kijelzőn.
A megjelenő szárítási idő 5
kg töltetű pamut
programokra vonatkozik.
Egyéb programok esetén a
szárítási idő az aktuális töltet
mennyiségének függvénye.
Az 5 kg-nál nagyobb töltetű
pamut programok szárítási
ideje hosszabb.
8.6 Kiegészítő funkciók
A kiválasztott programhoz egy vagy több
speciális kiegészítő funkciót is beállíthat.
MAGYAR
15
szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
A
4. A gyerekzár kikapcsolásához érintse
meg újra, és tartsa lenyomva a fenti
gombokat, amíg a szimbólum el nem
tűnik.
8.8 Program indítása
A kiegészítő funkciók be- vagy
kikapcsolásához érintse meg a megfelelő
gombot, illetve 2 gombból álló
kombinációt.
A kiegészítő funkció bekapcsolása után
a gomb feletti LED vagy a kijelző
megfelelő szimbóluma világít.
8.7 Gyerekzár kiegészítő
funkció
A program indítása:
A gyerekzár funkcióval
megakadályozható, hogy a gyermekek
véletlenül működésbe hozzák a
készüléket. A gyerekzár kiegészítő
funkció zárolja az összes érintőgombot
és a programválasztó gombot (a
Ki gombot azonban nem).
Be /
A gyerekzár kiegészítő funkció az alábbi
körülmények között kapcsolható be:
•
mielőtt megérintené a
Start /
Szünet gombot - a készülék ekkor
nem indítható el
•
Start /
miután megérintette a
Szünet gombot - a program- és
funkcióválasztás elérhetetlenné válik.
A Gyerekzár kiegészítő
funkció bekapcsolása:
Érintse meg a
Start / Szünet
gombot.
A készülék elindul, a gomb feletti LED
pedig nem villog tovább, hanem
folyamatosan világít.
8.9 Programváltás
Program váltása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
Be / Ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
Be / Ki gombot.
meg ismét a
3. Állítson be egy új programot.
8.10 Program vége
Minden szárítási ciklus után
tisztítsa meg a szűrőt, és
ürítse ki a víztartályt. (Lásd
az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
című fejezetet.)
Amikor a szárítási ciklus véget ér, a
szimbólum jelenik meg a kijelzőn. Ha a
1. Kapcsolja be a szárítógépet.
2. Válasszon ki egyet a rendelkezésre
álló programok közül.
3. Érintse meg egyszerre, és tartsa
lenyomva a 2 gombot.
Hangjelzés kiegészítő funkció aktív,
egy percen keresztül szaggatott
hangjelzés hallható.
16
www.aeg.com
Ha nem kapcsolja ki a
készüléket, kezdetét veszi a
gyűrődésmentesítési fázis
(nem minden program
esetén kapcsol be). A
gyűrődésmentesítési fázis
végrehajtását a
szimbólum villogása jelzi. A
szárított ruha ezen fázis alatt
kivehető.
A ruhanemű eltávolítása:
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
Be / Ki gombot 2
másodpercig.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
9. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
9.1 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
•
•
•
Szárítás előtt jól kicentrifugálja a
szárításra váró ruhákat.
Ne lépje túl a programokat ismertető
fejezetben feltüntetett töltetméreteket!
Tisztítsa meg a szűrőt minden
szárítási ciklus után.
A mosáshoz és szárításhoz ne
használjon öblítőszert. A
szárítógépben a ruhanemű
automatikusan puhává válik.
Desztillált vizet használjon, melyet a
gőzöléses vasaláshoz is alkalmaz. Ha
szükséges, a különböző részecskék
(például kávészűrővel történő)
eltávolítása érdekében előbb tisztítsa
meg a desztillált vizet.
A készülék alján lévő levegőnyílások
legyenek mindig tiszták.
Gondoskodjon róla, hogy a készülék
üzembe helyezési helyén megfelelő
legyen a légáramlás.
- Extra száraz
- Standard szárítás
4. Nyomja meg többször a
Start /
Szünet gombot, amíg el nem éri a
kívánt szárazsági fokozatot.
Szárazsági
fokozat
Kijelzőszimbólum
Maximálisan
száraz
Extra száraz
Standard
szárítás
5. A beállítás memóriába mentéséhez
érintse meg egyszerre, és körülbelül
2 másodpercig tartsa lenyomva a
Szárítás plusz és
Gyűrődésmentesítés gombot.
9.2 Az alapértelmezett
szárazsági fokozat beállítása
9.3 A tartály visszajelzőjének
kikapcsolása
Az alapértelmezett szárazsági fokozat
módosításához:
Alapértelmezés szerint a víztartály
visszajelzője be van kapcsolva. Akkor
világít, ha a szárítási ciklus a végére ért,
vagy ha ciklus közben a víztartály
megtelik. Ha vízelvezető készlet van
felszerelve, a készülék a víztartályt
automatikusan kiüríti, a visszajelző pedig
kikapcsolható.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válasszon ki egyet a rendelkezésre
álló programok közül.
3. Érintse meg egyszerre, és tartsa
lenyomva a
Szárítás plusz és
Gyűrődésmentesítés gombot.
Az alábbi szimbólumok egyike jelenik
meg a kijelzőn:
- Maximálisan száraz
A visszajelző kikapcsolása:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válasszon ki egyet a rendelkezésre
álló programok közül.
MAGYAR
3. Érintse meg egyszerre, és tartsa
lenyomva a
Gyűrődésmentesítés és
Idővezérelt szárítás gombot.
Két eset lehetséges:
• a Ürítse ki a tartályt visszajelző: a
világít, ha a
•
17
szimbólum jelenik meg – a
víztartály visszajelzője tartósan
bekapcsolva marad
a Ürítse ki a tartályt visszajelző: a
kialszik, ha a
szimbólum jelenik meg – a
víztartály visszajelzője tartósan
kikapcsolva marad
10. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
10.1 A szűrő tisztítása
A
Tisztítsa a szűrőket szimbólum
minden ciklus végén megjelenik a
kijelzőn, és a szűrőt meg kell tisztítani.
A szűrő a szárítási ciklus
során felhalmozódó szösz
összegyűjtésére szolgál.
1. Nyissa ki az ajtót. Húzza ki a szűrőt.
4. Szükség esetén porszívóval tisztítsa
meg a szűrőt. Zárja be a szűrőt.
5. Amennyiben szükséges, távolítsa el
a bolyhot a szűrőtartóból és a
tömítésből is. Porszívót is
használhat. Helyezze vissza a szűrőt
a tartóba.
2. Nyomja meg az akasztót a szűrő
kinyitásához.
10.2 A víztartály kiürítése
3. A szűrő mindkét részét nedves
kézzel tisztítsa meg.
Minden szárítási ciklus után ürítse ki a
kondenzvíztartályt.
Ha a kondenzvíztartály megtelik, a
program automatikusan leáll. A
Ürítse
ki a tartályt szimbólum világítani kezd a
18
www.aeg.com
kijelzőn, jelezve, hogy a víztartályt ki kell
üríteni.
1. Nyissa ki az ajtót Húzza ki a szűrőt.
A víztartály ürítése:
1. Húzza ki, és tartsa vízszintes
helyzetben a víztartályt.
2. Nyissa fel a kondenzátor burkolatát.
2. Húzza ki a műanyag csatlakozót, és
eressze le a vizet a mosdóba vagy
egy megfelelő edénybe.
3. Nyomja vissza a műanyag
csatlakozót, és helyezze vissza a
víztartályt a helyére.
4. A program folytatásához nyomja meg
a
3. A kondenzátor fedelének
kinyitásához forgassa el a kart.
Start / Szünet gombot.
10.3 A kondenzátor egység
tisztítása
Ha a
Kond szűrő tisztítás szimbólum
villog a kijelzőn, vizsgálja meg a
kondenzátort (hűtőegységet) és annak
rekeszét. Ha szennyeződést észlel,
takarítsa azt le. Legalább 6 havonta
egyszer ellenőrizze.
4. Hajtsa le a kondenzátor fedelét.
FIGYELMEZTETÉS!
A fémfelületekhez ne nyúljon
fedetlen kézzel.
Sérülésveszély. Viseljen
védőkesztyűt. Ügyeljen arra,
hogy tisztításkor ne sérüljön
meg a fémfelület.
Az ellenőrzéshez:
5. Amennyiben szükséges, távolítsa el
a bolyhot a kondenzátorból és annak
rekeszéből. Nedves törlőkendő és/
vagy kefés fejjel ellátott porszívó is
használható.
MAGYAR
19
VIGYÁZAT!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
10.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
6. Zárja le a kondenzátor fedelét.
7. Forgassa el a kart, amíg a helyére
nem kattan.
8. Tegye vissza a szűrőt.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
VIGYÁZAT!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
10.4 A dob tisztítása
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
10.6 Levegőnyílások
tisztítása
A dob belső felületét és a dobszűrőket
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
11. HIBAELHÁRÍTÁS
Hibajelenség 1)
A szárítógép
nem működik.
Lehetséges ok
Javítási mód
A szárítógépet nem csatlakoztatta
az elektromos hálózathoz.
Csatlakoztassa a hálózati aljzat‐
hoz. Ellenőrizze a biztosítékot a
biztosítékszekrényben (otthoni el‐
helyezés).
Nyitva van az ajtó.
Zárja be az ajtót.
Nem nyomta meg a
gombot.
Nem érintette meg a
Szünet gombot.
Be / Ki
Start /
A készülék készenléti állapotban
van.
Nyomja meg a
Be / Ki gombot.
Érintse meg a
gombot.
Start / Szünet
Nyomja meg a
Be / Ki gombot.
20
www.aeg.com
Lehetséges ok
Hibajelenség 1)
Javítási mód
Nem megfelelő programot válasz‐
tott.
Válasszon ki egy megfelelő prog‐
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt. 3)
A Szárítás plusz kiegészítő
funkciót
Vasalószáraz lehető‐
ramot. 2)
Állítsa a
Szárítás plusz kiegé‐
szítő funkciót magasabb fokozatra.
ségre állították be.4)
Nem kielégítő
szárítási hatás‐
fok.
Nem záródik a
betöltőnyílás aj‐
taja.
Túl nagy volt a töltet.
Ne lépje túl a maximális töltési tér‐
fogatot!
A levegőnyílások eltömődtek.
Tisztítsa meg a készülék alján lévő
szellőzőnyílásokat.
A dobban levő páratartalom-érzé‐
kelő elszennyeződött.
Tisztítsa meg a dob elülső felüle‐
tét.
A szárazsági fokozatot nem a kí‐
vánt szintre állították be.
Állítsa be a szárazsági fokoza‐
A kondenzátor eltömődött.
Tisztítsa meg a kondenzátort. 3)
tot. 5)
Nem rögzítették a helyére a szűrőt. Tegye a szűrőt pontosan a helyé‐
re.
A ruhanemű beszorult az ajtó és a
tömítés közé.
Vegye ki a beszorult ruhaneműt,
és zárja be az ajtót.
Nem lehetséges A ciklus elindítását követően nem Kapcsolja ki és be a szárítógépet.
a program, illet‐ lehetséges a program, illetve a kie‐ Szükség szerint módosítsa a prog‐
ve a kiegészítő gészítő funkció módosítása.
ramot, illetve a kiegészítő funkciót.
funkció módosí‐
tása.
Nem lehetséges A kiválasztani kívánt kiegészítő
a kiegészítő
funkció nem érhető el az aktuális
funkciók kivá‐
programhoz.
lasztása. Hang‐
jelzés hallható.
Kapcsolja ki és be a szárítógépet.
Szükség szerint módosítsa a prog‐
ramot, illetve a kiegészítő funkciót.
Rendellenes
A szárítási időtartam kiszámítása a Ez automatikusan történik — a ké‐
időtartam jelenik töltet mérete és nedvességtartal‐
szülék megfelelően működik.
meg a kijelzőn. ma alapján történik.
A program inak‐
tív.
A víztartály megtelt.
Ürítse ki a víztartályt, majd nyomja
meg a
bot. 3)
Start / Szünet gom‐
MAGYAR
Lehetséges ok
Hibajelenség 1)
Javítási mód
A töltet túl kicsi.
Válassza az idővezérelt progra‐
mot. Az időértéknek a töltethez kell
kapcsolódnia. Egyetlen ruhadarab,
illetve kevés ruhanemű szárítása
esetén azt javasoljuk, hogy rövid
szárítási időtartamot válasszon.
A ruhanemű túlságosan száraz.
Válassza az időzített programot
vagy egy magasabb szárazsági fo‐
A szárítási cik‐
lus túl rövid.
kozatot (például
A szárítási cik‐
21
Extra száraz)
A szűrő eltömődött.
Tisztítsa meg a szűrőt.
A töltet túl nagy.
Ne lépje túl a maximális töltési tér‐
fogatot!
Nem centrifugálta ki megfelelően a Centrifugálja ki alaposan a ruhane‐
ruhaneműt.
műket.
lus túl hosszú. 6) A helyiség hőmérséklete túl ala‐
csony vagy túl magas - nem hiba‐
jelenség.
Ügyeljen arra, hogy a helyiség hő‐
mérséklete +5 °C-nál magasabb
és +35 °C-nál alacsonyabb legyen.
Az optimális szárítási eredmény
eléréséhez a helyiség hőmérsékle‐
tének 19-24 °C között kell lennie.
1) Hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn (pl. E51): Kapcsolja ki és be a szárítógépet. Válasszon ki egy új
programot. Nyomja meg a Start/Szünet gombot. Ha nem működik a készülék, forduljon a márkaszerviz‐
hez, és adja meg a hibakódot.
2) Olvassa el a programleírást — lásd a PROGRAMOK című fejezetet
3) Lásd az ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS című fejezetet.
4) Csak a Szárítás plusz kiegészítő funkcióval rendelkező szárítógépeknél
5) Lásd a HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK című fejezetben.
6) Megjegyzés: Legfeljebb 5 óra elteltével a szárítási ciklus automatikusan véget ér.
12. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 630 mm (maximális 640 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mellett 1100 mm
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó mel‐
lett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Üzemi feszültség
230 V
22
www.aeg.com
Frekvencia
50 Hz
Összteljesítmény
900 W
Energiahatékonysági osztály
A++
Energiafogyasztás1)
1,99 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
235 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,13 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvétele
0,13 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
+ 5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása IPX4
elleni védelmet a védőburkolat biztosítja, ki‐
véve ahol az alacsony feszültségű részeket
nem védi ez burkolat
A termék fluorozott, hermetikusan lezárt üvegházhatású gázokat tartalmaz.
Alkalmazott hűtőközeg
R134a
Tömeg
0,300 kg
Globális melegítési potenciál (GWP)
1430
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160 teljes és rész‐
leges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású üzemmódok energiafelhaszná‐
lásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ a készülék használati módjától ((EU)
RENDELET száma: 392/2012).
MAGYAR
23
13. TARTOZÉKOK
13.1 Összeépítő készlet
A kondenzvíz mosdóba, szifonba,
lefolyóba stb. történő elvezetéséhez.
Üzembe helyezés után a víztartály
ürítése önműködően történik. A
víztartálynak a készülékben kell
maradnia.
A felszerelt tömlő padlószinttől mért
magassága minimum 50 cm, maximum
100 cm lehet. A tömlő nem képezhet
hurkot. Ha szükséges, csökkentse a
tömlő hosszát.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
13.3 Lábazat fiókkal
Tartozéknév: SKP11, STA9
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Az összeépítő készlet kizárólag a
mellékelt tájékoztatóban felsorolt
mosógépek és szárítógépek
összeépítéséhez használható. Lásd a
mellékelt tájékoztatót.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
13.2 Vízelvezető készlet
Tartozéknév: PDSTP10, E6WHPED2.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
A készülék magasságának
megnövelésére szolgál, hogy
megkönnyítse a ruhaneműk betöltését és
kipakolását.
A fiókot használhatja ruhaneműk, például
törölközők, tisztítószerek stb. tárolására.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
Tartozéknév: DK11.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél (csak meghatározott
szárítógép modellekhez használható)
24
www.aeg.com
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
POLSKI
25
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................26
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................29
3. OPIS URZĄDZENIA............................................................................................31
4. PANEL STEROWANIA....................................................................................... 32
5. PROGRAM..........................................................................................................33
6. OPCJE................................................................................................................ 36
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 37
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................37
9. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................40
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 41
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................44
12. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 46
13. AKCESORIA..................................................................................................... 47
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
26
1.
www.aeg.com
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani
szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję
obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do
wykorzystania w przyszłości.
- Przeczytać dołączoną instrukcję.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym
nadzorem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się
w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otworzone.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
POLSKI
•
27
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy
użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje
wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do
niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed
zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca
instalacji).
Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub
pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią
przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zasilać przez
zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani
ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład
energetyczny.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po
zakończeniu instalacji był łatwy dostęp do gniazda
elektrycznego.
Upewnić się, że miejsce instalacji jest odpowiednio
wietrzone, aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia
szkodliwych spalin z urządzeń zasilanych opałem lub
z kominka.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 8 kg (patrz „Tabela
programów”).
Nie używać urządzenia do rzeczy zanieczyszczonych
przemysłowymi środkami chemicznymi.
Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia
nagromadzone wokół urządzenia.
Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym
użyciem urządzenia oczyścić filtr.
W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton,
alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk
czy środki do usuwania wosku, należy przed
wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z
większą ilością detergentu.
W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak
gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania
powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z
pianki lateksowej.
Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty
wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.
Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon,
takie jak zapalniczki lub zapałki.
OSTRZEŻENIE: Nie zatrzymywać suszarki przed
zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można
natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć
ich w celu rozproszenia ciepła.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
POLSKI
29
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w miejscach, w których
temperatura może być niższa niż 5°C
lub wyższa niż 35°C.
Podłoże, na którym będzie stało
urządzenie, musi być płaskie,
stabilne, odporne na działanie
wysokiej temperatury i czyste.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza pomiędzy urządzeniem i
podłogą.
Podczas przenoszenia urządzenia
należy zawsze je trzymać w położeniu
pionowym.
Tył urządzenia musi znajdować się
przy ścianie.
Po ustawieniu urządzenia w
docelowym miejscu należy sprawdzić
za pomocą poziomicy, czy stoi
poziomo. W przeciwnym razie należy
odpowiednio wyregulować jego nóżki.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
•
•
•
•
•
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękami.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Obsługa
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
porażeniem prądem,
wznieceniem pożaru lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie wolno suszyć uszkodzonych
rzeczy (rozdartych, wystrzępionych
itp.), w których znajduje się
wypełnienie.
W urządzeniu należy suszyć
wyłącznie tkaniny nadające się do
suszenia w suszarce. Należy
przestrzegać zaleceń umieszczonych
na metkach.
Jeśli do prania użyto odplamiacza,
przed rozpoczęciem suszenia należy
wykonać dodatkowy cykl płukania.
Nie pić wody ze zbiornika na
skropliny/wodę destylowaną ani nie
używać jej do przyrządzania potraw.
Jej spożycie przez ludzi lub zwierzęta
może spowodować problemy
zdrowotne.
Nie siadać ani nie stawać na
otwartych drzwiach urządzenia.
W suszarce nie wolno suszyć rzeczy,
z których kapie woda.
30
www.aeg.com
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń i
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
Urządzenia nie wolno czyścić wodą
pod ciśnieniem ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Podczas czyszczenia urządzenia
należy zachować ostrożność, aby
zapobiec uszkodzeniu układu
chłodzenia.
2.5 Sprężarka
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzenia urządzenia.
Sprężarka oraz jej układ w suszarce
są napełnione specjalną substancją,
która nie zawiera
fluorochlorowęglowodorów. Układ
musi być szczelny. Uszkodzenie
układu może spowodować jego
rozszczelnienie.
2.6 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i zamknąć dopływ wody.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w bębnie.
Utylizację urządzenia należy
przeprowadzić zgodnie miejscowymi
przepisami w zakresie utylizacji
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE).
POLSKI
3. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1
2
3
4
5
Zbiornik na wodę
Panel sterowania
Drzwi urządzenia
Filtr
Tabliczka znamionowa
Kierunek otwierania drzwi
można zmienić, aby ułatwić
wkładanie prania lub
instalację. (Patrz osobna
ulotka).
6
7
8
9
Szczeliny wentylacyjne
Pokrywa skraplacza
Osłona skraplacza
Regulowane nóżki
31
32
www.aeg.com
4. PANEL STEROWANIA
1
2
6
1 Pokrętło wyboru programów
2 Wyświetlacz
3
Przycisk Start/pauza
4 Opcje
5
4
3
5
Przycisk Wł./Wył. z funkcją
Samoczynne wyłączenie
6 Programy
4.1 Wyświetlacz
Symbol na wyświetlaczu
Opis symbolu
maksymalny ciężar ładunku
opcja opóźnionego startu włączona
-
wybór czasu opcji opóźniony start (30 min - 20 godz.)
wskazanie czasu trwania cyklu
sygnalizacja dźwiękowa wyłączona
POLSKI
Symbol na wyświetlaczu
33
Opis symbolu
blokada uruchomienia włączona
,
,
stopień wysuszenia prania: suche do prasowania, su‐
che do szafy, suche do szafy +, ekstra suche
,
wskaźnik: opróżnić zbiornik wody
wskaźnik: wyczyścić filtr
wskaźnik: sprawdzić wymiennik ciepła
opcja suszenia na czas włączona
wybór czasu trwania programu (10 min - 2 godz.)
-
wskaźnik: faza suszenia
wskaźnik: faza ochrony przed zagnieceniami
wskaźnik: faza chłodzenia
5. PROGRAM
Program
2)
Ładunek 1)
8 kg
Właściwości / Oznaczenie na metce
Tkaniny bawełniane.
/
Tkaniny syntetyczne i mieszane.
/
Tkaniny bawełniane i syntetyczne.
/
Bawełniane
Syntetyczne
Mieszane
3,5 kg
3 kg
34
www.aeg.com
Program
Właściwości / Oznaczenie na metce
Ładunek 1)
Tkaniny wełniane. Do delikatnego suszenia tka‐
nin wełnianych nadających się do prania ręczne‐
go. Po zakończeniu programu niezwłocznie wy‐
jąć rzeczy z urządzenia.
Wełna
1 kg
Firma Woolmark Company zatwierdziła cykl su‐
szenia wełny dostępny w tym urządzeniu jako
nadający się do suszenia odzieży wełnianej oz‐
naczonej metką „prać ręcznie” pod warunkiem,
że suszenie będzie wykonane zgodnie z zalece‐
niami producenta tego urządzenia. Należy stoso‐
wać się do pozostałych wskazówek umieszczo‐
nych na metce odzieży. M1525
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hong Kongu i In‐
diach znak towarowy Woolmark jest certyfikowa‐
nym znakiem towarowym.
Jedwab
nie
Łatwe prasowa‐
1 kg
Delikatne suszenie jedwabiu prze‐
znaczonego tylko do prania ręcz‐
nego.
/
Tkaniny niemnące się, wymagające minimum
prasowania. Efekty suszenia mogą być zróżnico‐
wane zależnie od rodzaju tkaniny. Strzepnąć
1 kg (lub 5 rzeczy przed włożeniem ich do urządzenia. Po
koszul)
zakończeniu programu niezwłocznie wyjąć rze‐
czy i rozwiesić je na wieszakach.
/
Pościel
Sportowe
3 kg
Pościel (pojedyncze i podwójne
prześcieradła, poszewki na pod‐
uszki, poszwa na kołdrę).
/
2 kg
Odzież sportowa, lekkie i cienkie
tkaniny, mikrofibra, poliester
/
POLSKI
Program
Odzież sportowa
Koce
35
Właściwości / Oznaczenie na metce
Ładunek 1)
2 kg
Odzież turystyczna, techniczna,
sportowa, kurtki z materiałów wo‐
doodpornych i oddychających,
kurtki z odpinanym futerkiem lub
wewnętrzną podpinką. Odpowied‐
nie do suszenia w suszarce.
3 kg
Pojedyncze lub podwójne kołdry i
poduszki (z wypełnieniem z pierza, /
puchu lub włókien syntetycznych).
/
1) Maksymalny ciężar odnosi się do suchego prania.
2) Program
Bawełniane w połączeniu z ustawieniem suche do szafy
Stopień wysuszenia to
„Standardowy program do tkanin bawełnianych”. Program jest przeznaczony do suszenia zwykłych tka‐
nin bawełnianych i jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii.
5.1 Programy i wybór opcji
Opcje
Programy 1)
Sto‐
pień wysu‐
szenia
Bardzo
ciche
Ochro‐
na przed
zagniece‐
niami
Czas
suszenia
Bawełniane
Syntetyczne
Mieszane
Wełna
Jedwab
Łatwe prasowanie
Pościel
Sportowe
Odzież sportowa
Koce
1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji.
2) Patrz rozdział OPCJE: Czas suszenia w programie Wełna
2)
36
www.aeg.com
5.2 Dane eksploatacyjne
Program
Obroty/wilgotność szczątkowa
Czas susze‐
nia
Zużycie
energii
Bawełniane 8 kg
Suche do szafy
Suche do praso‐
wania
1400 obr./min / 50%
130 min
1,67 kWh
1000 obr./min / 60%
154 min
1,99 kWh
1400 obr./min / 50%
97 min
1,21 kWh
1000 obr./min / 60%
118 min
1,51 kWh
1200 obr./min / 40%
55 min
0,60 kWh
800 obr./min / 50%
67 min
0,75 kWh
Syntetyczne 3,5 kg
Suche do szafy
6. OPCJE
6.1
Stopień wysuszenia
Opcja ta umożliwia uzyskanie żądanego
poziomu wysuszenia prania. Dostępne
ustawienia:
- gotowe do prasowania –
poziom suche do prasowania.
- gotowe do przechowywania –
poziom suche do szafy – domyślne
ustawienie dla danego programu.
- gotowe do przechowywania –
poziom suche do szafy +.
- gotowe do przechowywania –
poziom ekstra suche.
6.2
Bardzo ciche
Urządzenie pracuje ze zmniejszoną
głośnością bez pogorszenia jakości
suszenia. Urządzenie pracuje wolniej, a
czas trwania cyklu jest wydłużony.
6.3
ECO
Ta opcja jest domyślnie włączona we
wszystkich programach.
Zużycie energii jest minimalne.
6.4 Ochrona przed
zagnieceniami
Wydłuża 30-minutową fazę chroniącą
przed zagnieceniami pod koniec cyklu
suszenia do 120 minut. Po zakończeniu
fazy suszenia bęben obraca się co
pewien czas, aby zapobiec powstaniu
zagnieceń. Podczas trwania fazy
ochrony przed zagnieceniami można
wyjąć pranie.
6.5
Czas suszenia
Do tkanin bawełnianych, syntetycznych i
mieszanych. Umożliwia samodzielne
ustawienie czasu suszenia w zakresie od
10 minut do 2 godzin (skokowo co 10
minut). Wybór maksymalnego ustawienia
powoduje zgaśnięcie wskaźnika ładunku.
6.6
Czas suszenia w
programie Wełna
Opcja dostępna w programie Wełna,
umożliwiająca dostosowanie poziomu
wysuszenia, aby pranie było bardziej lub
mniej wysuszone.
POLSKI
6.7
Opóźniony start
Umożliwia opóźnienie
rozpoczęcia programu
suszenia w zakresie od 30
minut do 20 godzin.
Na wyświetlaczu rozpocznie się
odliczanie czasu do rozpoczęcia
programu.
6.8 Sygnał dźwiękowy
1. Ustawić program suszenia i opcje.
Sygnał dźwiękowy sygnalizuje:
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
Opóźniony start.
Czas opóźnienia jest pokazywany na
•
•
wyświetlaczu (np.
, jeśli program
ma rozpocząć się za 12 godzin).
3. Aby włączyć opcję
Opóźniony
start, należy dotknąć przycisku
Start/pauza.
37
zakończenie cyklu
rozpoczęcie i zakończenie fazy
ochrony przed zagnieceniami
Opcja sygnału dźwiękowego jest
domyślnie stale włączona. Można jej
użyć w celu włączenia lub wyłączenia
sygnału dźwiękowego.
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Przy pierwszym
uruchomieniu suszarki
automatycznie usuwane jest
tylne zabezpieczenie bębna.
Może to powodować hałas.
Na początku cyklu suszenia
(3-5 min) urządzenie może
pracować nieco głośniej.
Jest to związane z
uruchamianiem sprężarki.
Jest to normalne zjawisko w
urządzeniach wyposażonych
w sprężarkę, jak chłodziarki
czy zamrażarki.
Przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia:
•
•
Wyczyścić bęben suszarki za pomocą
wilgotnej szmatki.
Uruchomić krótki program (np. 30minutowy) z wilgotnym praniem.
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA
8.1 Przygotowanie prania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasunąć zamki błyskawiczne.
Zapiąć poszwy.
Nie pozostawiać luźnych troczków i
tasiemek (np. troczków fartuchów).
Zawiązać je przed uruchomieniem
programu.
Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
Jeśli przeznaczone do suszenia
rzeczy mają bawełnianą podszewkę,
należy wywrócić je na lewą stronę.
Bawełniana warstwa powinna zawsze
znajdować się po zewnętrznej stronie.
Zaleca się wybór programu
odpowiedniego do rodzaju tkanin
przeznaczonych do suszenia.
Nie wkładać razem rzeczy o jasnych i
ciemnych kolorach.
•
•
Używać odpowiednich programów do
bawełny i dzianin, aby zapobiec ich
skurczeniu.
Upewnić się, że ciężar ładunku nie
przekracza maksymalnej wartości
podanej w rozdziale „Programy” lub
widocznej na wyświetlaczu.
Suszyć wyłącznie rzeczy, które
nadają się do suszenia. Odpowiednie
informacje znajdują się na metkach
ubrań.
Nie suszyć jednocześnie małych
rzeczy z dużymi. Duże rzeczy mogą
owinąć się wokół małych, co
uniemożliwi ich prawidłowe
wysuszenie.
38
www.aeg.com
Symbol na met‐
ce
Opis
Można suszyć w suszarce.
Można suszyć w suszarce w wyższej temperaturze.
Można suszyć w suszarce tylko w niskiej temperaturze.
Nie można suszyć w suszarce.
8.2 Wkładanie prania
UWAGA!
Należy uważać, aby nie
przytrzasnąć prania między
drzwiami urządzenia a
gumową uszczelką.
Nacisnąć przycisk
Wł./Wył., aby
włączyć urządzenie.
Po włączeniu urządzenia na
wyświetlaczu pojawiają się odpowiednie
wskaźniki.
8.5 Ustawianie programu
1. Otworzyć drzwi urządzenia.
2. Włożyć pranie (rzeczy należy
wkładać pojedynczo).
3. Zamknąć drzwi urządzenia.
8.3 Włączanie urządzenia
Ustawić program za pomocą pokrętła
wyboru programów.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
przewidywany czas trwania programu.
Aby włączyć urządzenie:
Nacisnąć przycisk
Wł./Wył..
Po włączeniu urządzenia, na
wyświetlaczu pojawią się odpowiednie
wskaźniki.
8.4 Funkcja Samoczynne
wyłączenie
Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja
Samoczynne wyłączenie powoduje
automatyczne wyłączenie urządzenia:
• jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie
•
Start/pauza;
naciśnięty przycisk
po 5 minutach od zakończenia cyklu.
Wyświetlany czas suszenia
odnosi się do 5 kg ładunku w
programie do suszenia
tkanin bawełnianych. W
przypadku innych
programów czas suszenia
odnosi się do zalecanych
wielkości ładunków. Czas
suszenia w programie do
suszenia tkanin
bawełnianych przy ładunku
większym niż 5 kg jest
dłuższy.
POLSKI
8.6 Opcje
Wraz z programem suszenia można
ustawić jedną lub więcej opcji
specjalnych.
39
2. Wybrać jeden z dostępnych
programów.
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać
oba przyciski.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol .
4. Aby wyłączyć blokadę uruchomienia,
należy ponownie dotknąć i
przytrzymać przyciski, aż symbol
zniknie.
8.8 Uruchamianie programu
Aby włączyć lub wyłączyć opcję, należy
dotknąć odpowiedniego przycisku lub
kombinacji dwóch przycisków.
W chwili włączenia opcji zapala się
kontrolka nad przyciskiem lub pojawia się
odpowiedni symbol na wyświetlaczu.
8.7 Opcja blokady
uruchomienia
Opcja blokady uruchomienia
uniemożliwia dzieciom zabawę
urządzeniem. Powoduje ona
zablokowanie działania wszystkich
przycisków dotykowych i pokrętła wyboru
programów (nie blokuje działania
przycisku
Wł./Wył.).
Opcję blokady uruchomienia można
włączyć:
•
przed naciśnięciem przycisku
Start/pauza – nie będzie można
uruchomić urządzenia;
•
po naciśnięciu przycisku
Start/
pauza – nie będzie można wybrać
programu ani opcji.
Włączanie opcji blokady
uruchomienia:
Aby uruchomić program, należy:
Dotknąć przycisku
Start/pauza.
Nastąpi uruchomienie urządzenia, a
kontrolka nad przyciskiem przestanie
migać i zacznie świecić w sposób ciągły.
8.9 Zmiana programu
Aby zmienić program, należy:
1. Nacisnąć przycisk
Wł./Wył., aby
wyłączyć urządzenie.
Wł./
2. Nacisnąć ponownie przycisk
Wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustawić nowy program.
8.10 Zakończenie programu
Po każdym cyklu suszenia
należy oczyścić filtr i
opróżnić zbiornik na
skropliny. (Patrz rozdział
KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE).
Po zakończeniu cyklu suszenia na
wyświetlaczu pojawi się symbol
Sygnał
włączona jest opcja
dźwiękowy, przez minutę będzie
1. Włączyć suszarkę.
. Jeśli
40
www.aeg.com
emitowany przerywany sygnał
dźwiękowy.
Jeśli urządzenie nie zostanie
wyłączone, rozpocznie się
faza ochrony przed
zagnieceniami (nie dotyczy
wszystkich programów).
Wyjmowanie prania:
Wł./Wył. i
1. Nacisnąć przycisk
przytrzymać przez 2 sekundy, aby
wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.
Migający symbol
sygnalizuje trwanie fazy
ochrony przez
zagnieceniami. Podczas
trwania tej fazy można wyjąć
pranie.
9. WSKAZÓWKI I PORADY
9.1 Wskazówki dotyczące
ekologii
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać
•
Ochrona przed zagnieceniami.
Na wyświetlaczu pojawi się jeden z
symboli:
•
•
•
•
•
•
Dobrze odwirowywać pranie przed
suszeniem.
Nie przekraczać wielości ładunków
określonych w rozdziale „Programy”.
Czyścić filtr po każdym cyklu
suszenia.
Do prania, które będzie suszone w
suszarce, nie należy dodawać płynu
zmiękczającego do tkanin. W
suszarce pranie staje się miękkie w
naturalny sposób.
Stosować wodę destylowaną – taką
samą jak do prasowania parowego. W
razie potrzeby uprzednio oczyścić
wodę destylowaną (np. poprzez
przepuszczenie jej przez filtr do
kawy), aby usunąć zanieczyszczenia.
Nie zatykać szczelin wentylacyjnych
na spodzie urządzenia.
Upewnić się, że w miejscu instalacji
urządzenia jest zapewniony dobry
przepływ powietrza.
9.2 Dostosowanie
domyślnego poziomu
wysuszenia
Aby zmienić domyślny poziom
wysuszenia, należy:
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać jeden z dostępnych
programów.
przyciski
Stopień wysuszenia i
– maksymalny poziom
wysuszenia
– zwiększony poziom
wysuszenia
– standardowy poziom
wysuszenia
4. Dotknąć kilkakrotnie przycisku
Start/pauza, aż pojawi się symbol
żądanego poziomu wysuszenia.
Poziom wy‐
suszenia
Symbol na wyświetlaczu
Maksymalny
poziom wy‐
suszenia
Zwiększony
poziom wy‐
suszenia
Standardo‐
wy poziom
wysuszenia
5. Aby zapisać ustawienie w pamięci,
należy dotknąć jednocześnie i
przytrzymać przez około 2 sekundy
przyciski
Stopień wysuszenia i
Ochrona przed zagnieceniami.
POLSKI
9.3 Wyłączanie wskazań
wskaźnika zbiornika
Wskaźnik zbiornika na skropliny jest
domyślnie włączony. Wskaźnik włącza
się po zakończeniu cyklu suszenia lub
gdy zbiornik na skropliny jest pełny. Jeśli
zainstalowano zestaw do opróżniania,
zbiornik na skropliny opróżnia się
automatycznie, a wskaźnik można
wyłączyć.
Aby wyłączyć wskaźnik:
41
Możliwa jest jedna z dwóch konfiguracji:
•
wskaźnik Zbiornik:
jest
włączony, jeśli widoczny jest
symbol
– wskaźnik
zbiornika na skropliny jest na
stałe włączony
•
jest
wskaźnik Zbiornik:
wyłączony, jeśli widoczny jest
symbol
– wskaźnik
zbiornika na skropliny jest na
stałe wyłączony
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać jeden z dostępnych
programów.
3. Dotknąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski
Ochrona przed
zagnieceniami i
Czas suszenia.
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
10.1 Czyszczenie filtra
Po zakończeniu każdego cyklu na
Filtr
wyświetlaczu pojawia się symbol
i konieczne jest wyczyszczenie filtra.
Podczas cyklu suszenia na
filtrze gromadzą się
fragmenty włókien.
1. Otworzyć drzwi. Wyciągnąć filtr.
3. Oczyścić obie części filtra wilgotną
dłonią.
2. Docisnąć zaczep, aby otworzyć filtr.
4. W razie potrzeby oczyścić filtr
odkurzaczem. Zamknąć filtr.
5. W razie potrzeby usunąć fragmenty
włókien z kieszeni i uszczelki filtra.
Można użyć w tym celu odkurzacza.
42
www.aeg.com
Umieścić filtr z powrotem w kieszeni
filtra.
4. Aby wznowić działanie programu,
należy nacisnąć przycisk
pauza.
Start/
10.3 Czyszczenie skraplacza
Jeśli na wyświetlaczu miga symbol
Skraplacz, należy sprawdzić skraplacz i
jego komorę. Jeśli są zanieczyszczone,
należy je oczyścić. Sprawdzać stan
skraplacza co najmniej raz na 6
miesięcy.
10.2 Opróżnianie zbiornika na
wodę
Zbiornik na skropliny należy opróżniać
po każdym cyklu suszenia.
Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny,
następuje automatyczne zatrzymanie
programu. Na wyświetlaczu pojawia się
OSTRZEŻENIE!
Nie dotykać metalowej
powierzchni gołymi rękami.
Zagrożenie odniesienia
obrażeń. Założyć rękawice
ochronne. Czyścić ostrożnie
metalową powierzchnię, aby
jej nie uszkodzić.
W tym celu należy:
1. Otworzyć drzwi. Wyciągnąć filtr.
symbol
Zbiornik i konieczne jest
opróżnienie zbiornika na skropliny.
Aby opróżnić zbiornik na skropliny:
1. Wyciągnąć zbiornik na skropliny,
trzymając go poziomo.
2. Otworzyć pokrywę skraplacza.
2. Wyciągnąć plastikową złączkę i
wylać zawartość zbiornika do miski
lub innego naczynia.
3. Obrócić dźwignię w celu otwarcia
pokrywy skraplacza.
3. Wcisnąć z powrotem plastikową
złączkę i umieścić zbiornik na
skropliny na swoim miejscu.
POLSKI
43
10.4 Czyszczenie bębna
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do
czyszczenia urządzenia
należy je odłączyć od
zasilania.
4. Opuścić pokrywę skraplacza.
Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni
i chwytaków bębna należy stosować
obojętny detergent na bazie mydła.
Osuszyć wyczyszczone powierzchnie
miękką szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia bębna nie
wolno używać materiałów
ściernych ani myjek
stalowych.
10.5 Czyszczenie panelu
sterowania i obudowy
5. W razie potrzeby usunąć włókna ze
skraplacza i jego komory. W tym celu
można użyć wilgotnej szmatki lub
odkurzacza ze szczotką.
Do czyszczenia panelu sterowania i
obudowy należy stosować obojętny
detergent na bazie mydła.
Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć
wyczyszczone powierzchnie miękką
szmatką.
UWAGA!
Do czyszczenia urządzenia
nie stosować środków do
czyszczenia mebli lub
środków czyszczących,
które mogłyby spowodować
korozję.
6. Zamknąć pokrywę skraplacza.
7. Obrócić dźwignię, aż zaskoczy na
swoje miejsce.
8. Ponownie założyć filtr.
10.6 Czyszczenie szczelin
wentylacyjnych
Usunąć ze szczelin wentylacyjnych
nagromadzone fragmenty włókien za
pomocą odkurzacza.
44
www.aeg.com
11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem 1)
Suszarka nie
działa.
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Suszarka nie jest podłączona do
źródła zasilania.
Podłączyć urządzenie do gniazda
elektrycznego. Sprawdzić bez‐
piecznik w skrzynce z bezpieczni‐
kami (instalacja domowa).
Drzwi urządzenia są otwarte.
Zamknąć drzwi.
Nie naciśnięto przycisku
Wył..
Wł./
Nacisnąć przycisk
Nie dotknięto przycisku
pauza.
Start/
Dotknąć przycisku
pauza.
Urządzenie jest w trybie czuwania. Nacisnąć przycisk
Wł./Wył..
Start/
Wł./Wył..
Wybrano niewłaściwy program.
Wybrać odpowiedni program. 2)
Filtr jest niedrożny.
Oczyścić filtr. 3)
Opcja
Stopień wysuszenia by‐ Zmienić ustawienie opcji
Sto‐
pień
wysuszenia
na
wyższy
po‐
ła ustawiona na
Suche do
ziom.
prasowania.4)
Niezadowalają‐
cy efekt susze‐
nia.
Drzwi urządze‐
nia nie zamyka‐
ją się.
Nie można
zmienić progra‐
mu lub opcji.
Włożono zbyt dużo prania.
Nie należy przekraczać maksymal‐
nej wielkości ładunku.
Szczeliny wentylacyjne są zatka‐
ne.
Oczyścić szczeliny wentylacyjne
na spodzie urządzenia.
Zabrudzony czujnik wilgotności w
bębnie.
Oczyścić przednią powierzchnię
bębna.
Nie ustawiono żądanego poziomu
wysuszenia.
Dostosować poziom wysusze‐
Skraplacz jest niedrożny.
Oczyścić skraplacz. 3)
Nie zablokowano filtra we właści‐
wym położeniu.
Umieścić filtr we właściwym poło‐
żeniu.
Pranie jest przytrzaśnięte między
drzwiami a uszczelką.
Wyjąć przytrzaśnięte rzeczy i za‐
mknąć drzwi.
Po uruchomieniu cyklu nie jest
możliwa zmiana programu ani op‐
cji.
Wyłączyć, a następnie włączyć su‐
szarkę. Zmienić program lub opcję
odpowiednio do wymagań.
nia. 5)
POLSKI
Problem 1)
Nie można wy‐
brać opcji. Roz‐
lega się sygnał
dźwiękowy.
Prawdopodobna przyczyna
Środek zaradczy
Opcja, którą próbowano wybrać,
Wyłączyć, a następnie włączyć su‐
nie działa z wybranym programem. szarkę. Zmienić program lub opcję
odpowiednio do wymagań.
Nieoczekiwany Czas trwania cyklu suszenia jest
czas trwania cy‐ obliczany na podstawie wielkości
klu na wyświet‐ ładunku i stopnia jego wilgotności.
laczu.
Program nie
działa.
Zbiornik na skropliny jest pełny.
Jest to automatyczny proces —
urządzenie działa prawidłowo.
Opróżnić zbiornik na skropliny, na‐
cisnąć przycisk
Wybrać program sterowany czaso‐
wo. Wartość czasu musi być odpo‐
wiednio dostosowana do wielkości
ładunku. Aby wysuszyć jedną
rzecz lub niewielką ilość prania,
zaleca się ustawienie krótkiego
czasu suszenia.
Pranie jest zbyt suche.
Wybrać program sterowany czaso‐
wo lub wyższy poziom wysuszenia
(np.
jest za długi 6)
Start/pauza. 3)
Zbyt mała ilość prania.
Cykl suszenia
jest za krótki.
Cykl suszenia
45
Ekstra suche).
Filtr jest niedrożny.
Oczyścić filtr.
Zbyt dużo prania.
Nie należy przekraczać maksymal‐
nej wielkości ładunku.
Pranie nie zostało wystarczająco
odwirowane.
Dobrze odwirować pranie.
Zbyt wysoka lub zbyt niska tempe‐
ratura w pomieszczeniu – nie jest
to usterka urządzenia.
Temperatura w pomieszczeniu po‐
winna być wyższa niż +5°C i niż‐
sza niż +35°C. Aby uzyskać naj‐
lepszy efekt suszenia, temperatura
powinna wynosić od 19°C do
24°C.
1) Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie (np. E51): Wyłączyć, a następnie włączyć suszarkę. Wy‐
brać nowy program. Nacisnąć przycisk Start/Pauza. Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się
z punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) Należy zapoznać się z opisem programów — patrz rozdział PROGRAMY
3) Patrz rozdział KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.
4) Tylko suszarki wyposażone w opcję Stopień wysuszenia.
5) Patrz rozdział WSKAZÓWKI I PORADY
6) Uwaga: po upływie maksymalnie 5 godzin cykl suszenia kończy się automatycznie.
46
www.aeg.com
12. DANE TECHNICZNE
Wysokość x szerokość x głębokość
850 x 600 x 630 mm (maksymalnie 640
mm)
Maks. głębokość przy otworzonych
drzwiach urządzenia
1100 mm
Maks. szerokość przy otworzonych
drzwiach urządzenia
950 mm
Wysokość
850 mm (+ 15 mm – regulacja nóżek)
Pojemność bębna
118 l
Maksymalna ładowność
8 kg
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
Łączna moc
900 W
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii1)
1,99 kWh
Roczne zużycie energii2)
235 kWh
Zużycie energii w trybie włączenia
0,13 W
Zużycie energii w trybie wyłączenia
0,13 W
Rodzaj użytkowania
W gospodarstwie domowym
Dopuszczalna temperatura otoczenia
od +5°C do +35°C
Klasa zabezpieczenia przed wnikaniem czą‐ IPX4
stek stałych i wilgoci zapewniona przez os‐
łonę zabezpieczającą z wyjątkiem sytuacji,
gdy sprzęt niskonapięciowy nie ma zabez‐
pieczenia przed wilgocią
Produkt zawiera hermetycznie zamknięte fluoropochodne gazy cieplarniane
Oznaczenie gazu
R134a
Ciężar
0,300 kg
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP)
1430
1) Zgodne z normą EN 61121. 8 kg tkanin bawełnianych odwirowanych z prędkością 1000 obr./min.
2) Roczne zużycie energii w kWh przy założeniu 160 cykli suszenia ze standardowym programem do
tkanin bawełnianych, z pełnym lub częściowym załadunkiem i przy stosowaniu trybów energooszczęd‐
nych. Rzeczywiste zużycie energii na cykl zależy od sposobu użycia urządzenia (Dyrektywa UE
392/2012).
POLSKI
47
13. AKCESORIA
13.1 Zestaw łączący
Służy do odprowadzania skroplin do
umywalki, syfonu, kanału ściekowego itp.
Po jego zainstalowaniu zbiornik na
skropliny jest opróżniany automatycznie.
Zbiornik na skropliny musi pozostać w
urządzeniu.
Koniec zamontowanego węża powinien
znajdować się wysokości od 50 cm do
100 cm od poziomu podłogi. Wąż nie
może być zapętlony. W razie potrzeby
wąż można skrócić.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
13.3 Cokół z szufladą
Nazwa akcesoriów: SKP11, STA9
W ofercie u autoryzowanego
sprzedawcy.
Zestaw łączący wolno stosować
wyłącznie do pralek i suszarek
wymienionych w ulotce. Patrz dołączona
ulotka.
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
13.2 Zestaw do
odprowadzania skroplin
Nazwa akcesoriów: PDSTP10,
E6WHPED2.
W ofercie u autoryzowanego
sprzedawcy.
Umożliwia ustawienie urządzenia na
wyższej wysokości, aby ułatwić
wkładanie i wyjmowanie prania.
Szuflada może służyć do
przechowywania rzeczy np.: ręczniki,
środki czyszczące itp.
Nazwa akcesoriów: DK11.
Dostępny u autoryzowanego sprzedawcy
(może być dołączony do niektórych
typów suszarek).
Należy uważnie przeczytać instrukcję
dołączoną do produktu.
48
www.aeg.com
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
49
50
www.aeg.com
POLSKI
51
136945331-A-192017
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising