Electrolux EDH3386GDW User manual

Electrolux EDH3386GDW User manual
EDH3386GDW
................................................
HR SUŠILICA
ET TRUMMELKUIVATI
HU SZÁRÍTÓGÉP
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
.............................................
UPUTE ZA UPORABU
2
KASUTUSJUHEND
16
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
29
KULLANMA KILAVUZU
44
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TABLICA PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
POSTAVKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
BRIGA ZA OKOLIŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐
čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐
ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐
đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek
čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina
pa na više i osobe smanjenih tjelesnih,
osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako
su pod nadzorom ili ih je u rukovanje ure‐
đajem uputila osoba odgovorna za njihovu si‐
gurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata
uređaja dok su otvorena.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
1.2 Instalacija
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporuče‐
nih s uređajem.
• Provjerite je li pod u prostoriji gdje postavljate
uređaj ravan, čvrst, otporan na toplinu i čist.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima je temperatura manja od 5°C ili viša od
35°C.
• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na
suprotnoj strani gdje se uređaj ne može do
kraja otvoriti.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je te‐
žak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj uvijek pomičite u okomitom položaju.
• Stražnja površina uređaja mora biti po‐
stavljena uza zid.
• Provjerite kruži li zrak između uređaja i poda.
• Provjerite da tepih ne začepljuje ventilacijske
otvore na dnu uređaja (ako oni postoje).
• Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo.
• Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za
rublje, upotrijebite komplet za okomito po‐
stavljanje. Komplet za okomito postavljanje,
dostupan kod ovlaštenog distributera, može
se upotrebljavati samo s uređajem kod kojeg
je to navedeno u uputama i za koji je on ispo‐
ručen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji
gdje je uređaj postavljen, kako biste izbjegli da
se plinovi od uređaja koji izgaraju druga gori‐
va, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prosto‐
riju.
• Uređaj se može postaviti kao samostojeći ure‐
đaj ili ispod kuhinjskog pulta s pravilnim
razmakom (Pogledajte letak za postavljanje).
• Nakon što se uređaj postavi u konačan
položaj, libelom provjerite je li uređaj u ravnini.
Ako nije, podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti naš servis.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim
rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.
4
www.electrolux.com
1.3 Uporaba
UPOZORENJE
Opasnost od požara, eksplozije,
električnog udara ili oštećenja uređaja
• Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Završni dio ciklusa sušenja odvija se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi se omogućilo
da se odjeća ne oštećuje.
Ako zaustavite uređaj prije završetka ciklusa
sušenja, odmah izvadite i raširite sve
predmete tako da se toplina može raspršiti.
• Ako upotrebljavate omekšivač rublja ili slične
proizvode, poštujte upute na ambalaži.
• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od
gaze prije ili poslije svake upotrebe.
• Obrišite dlačice koje su se skupile oko ure‐
đaja.
• Ne sušite oštećene predmete koji sadrže po‐
stavu ili punjenja.
• Predmeti kao što su plastika (lateks pjena),
kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine,
predmeti s podstavom od gume te rublje ili
jastučnice s gumenim umetcima ne smiju se
sušiti u sušilici.
• Prije sušenja predmeta koji su zaprljani tva‐
rima kao što su jestivo ulje, aceton, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska, operite ih u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
• Predmete ne sušite u sušilici ako ste za čiš‐
ćenje koristili industrijske kemikalije.
• Provjerite da u džepovima nisu ostali plinski
upaljači ili šibice.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi
svakog odjevnog predmeta.
• U uređaju ne sušite neoprano rublje.
• Ako ste oprali rublje sredstvom za uklanjanje
mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite do‐
datni ciklus ispiranja.
• Kondenziranu vodu ne upotrebljavajte za piće
ili pripremu hrane. To može uzrokovati zdrav‐
stvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima.
• Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu
punjenja u8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice
programa").
• Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u sušilici.
1.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda ili oštećenja ure‐
đaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje
vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
1.5 Osvjetljenje unutrašnjosti
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede.
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izrav‐
no u žaruljicu.
Za zamjenu unutarnjeg svjetla kontakti‐
rajte servis.
1.6 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Kompresor
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja uređaja.
• Kompresor i kompresorski sustav u sušilici na‐
punjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži
kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora
biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava
može prouzročiti curenje.
HRVATSKI
5
2. OPIS PROIZVODA
1
4 Vrata za punjenje rublja
2
5 Primarni filtar
6 Gumb za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
3 Osvjetljenje unutrašnjosti
7 Otvori za zrak
8 Prilagodljive nožice
9 Vrata izmjenjivača topline
10 Poklopac izmjenjivača topline
11 Gumb za zaključavanje poklopca izmjenjiva‐
ča topline
12 Nazivna pločica
Korisnik može montirati vrata za
punjenje na suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje rublja u uređaj i
vađenje iz njega, a korisno je i u skuče‐
nim prostorima (pogledajte posebni
letak).
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
1 Programator
2 Zaslon
7
5 Tipka Buzzer (Zujalo)
6 Tipka Wool Load (Vuna)
3 Tipka Time (Vrijeme)
7 Tipka Start/Pause (Start/Pauza)
4 Tipka Delay (Odgoda početka)
8 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
Prstom dodirnite područje sa simbolom
ili nazivom opcije.
Prilikom rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek mora biti čista i
suha.
6
www.electrolux.com
Indikatori
Opis
Zvučni signali.
Sigurnosna blokada za djecu.
Spremnik za vodu.
Filtar.
Kondenzator.
Faza sušenja.
Faza hlađenja.
Faza zaštite od gužvanja.
Odgoda početka.
Trajanje programa.
Vrijeme sušenja.
-
Trajanje odgode početka.
-
4. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja / Punjenje (maks.)1) / Oznaka tkanine
Cotton (Pamuk)
Extra Dry (Ekstra
suho)
Strong Dry (Vrlo
suho)
Razina sušenja: ekstra suho. / 8kg /
Razina sušenja: vrlo suho. / 8kg /
Cupboard Dry (Su‐
ho za ormar) 2)
Razina sušenja: suho za ormar. / 8kg /
Iron Dry (Suho za
glačanje) 2)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. / 8kg /
Synthetic (Sintetika)
Extra Dry (Ekstra
suho)
Razina sušenja: ekstra suho. / 3,5 kg /
Cupboard Dry (Su‐
ho za ormar) 2)
Razina sušenja: suho za ormar. / 3,5 kg /
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. / 3,5 kg /
Rapid (Brzi)
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkanina, koristi nisku temperaturu. /
2 kg /
HRVATSKI
Programi
Vrsta punjenja / Punjenje (maks.)1) / Oznaka tkanine
Time Drying
(Vrijeme sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati opciju Time (Vrijeme) i posta‐
viti trajanje programa. / 8kg /
Refresh (Osvježa‐
vanje)
Osvježava tkanine koje su bile spremljene. / 1 kg
Wool (Vuna) 3)
Delicates
(Osjetljivo)
Duvet (Poplun)
7
Vunene tkanine. Predmete odmah izvadite po završetku programa. /
1 kg
Nježno sušenje vunenih predmeta koji se mogu prati i sportske obuće
(Samo sa rešetkom za sušenje - pogledajte posebne upute isporuče‐
ne s rešetkom za sušenje). / 1 kg (ili 1 par sportske obuće)
Osjetljive tkanine. / 3 kg /
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih popluna i jastuka (s perjem, pa‐
perjem ili sintetičkim punjenjem). / 3 kg /
Tkanine koje je lako održavati koje je potrebno samo malo glačati.
Rezultati sušenja mogu se razlikovati od jedne do druge vrste tkani‐
Easy Iron (Lako ne. Protresite rublje prije stavljanja u uređaj. Kada program završi,
glačanje)
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo. / 1 kg (ili 5 košulja) /
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u dokumentu EN 61121.
3) Ciklus sušenja vune ove sušilice provjerila je i odobrila Woolmark Company. Ciklus je prikladan za sušenje
vunenih predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u ciklusu ručnog pranja kojeg
odobrava Woolmark i suše u sušilici u skladu s uputama proizvođača. (M1129).
5. OPCIJE
5.1 Time (Vrijeme)
Ova je opcija primjenjiva samo uz program Time
Drying (Vremensko sušenje) i program Wool (vu‐
na) (samo s rešetkom za sušenje).
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili samo
za jedan predmet.
• Program Time Drying (Vrijeme sušenja) :
Trajanje programa možete postaviti u rasponu
od minimalno 10 minuta do maksimalno 2 sa‐
ta. Postavka trajanja je povezana s količinom
rublja u uređaju.
• Wool programme (Program za vunu): Trajanje
programa možete postaviti u rasponu od
minimalno 30 minuta do maksimalno 4 sata.
Postavka trajanja je povezana s količinom
rublja u uređaju.
Ako pritisnete opciju Time (Vrijeme) za program
za vunu, opcija Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) automatski se blokira.
5.2 Wool Load (Punjenje vunene
tkanine)
Ova se opcija primjenjuje samo na Wool pro‐
gramme (Program za vunu). Za jače sušenje
odjeće ponovno pritisnite tipku
Wool Load
(Punjenje vunene tkanine) kako biste povećali
trajanje programa.
5.3 Buzzer (Zujalica)
Kada je funkcija zujalice aktivirana, čut ćete
zvučni signal kad nastupi:
• kraj ciklusa
• početak i kraj faze zaštite od gužvanja
8
www.electrolux.com
• prekid ciklusa
Zadana postavka funkcije zujalice je uvijek
uključeno. Ovu funkciju možete upotrijebiti za
uključivanje ili isključivanje zvuka.
Opciju Buzzer (Zujalica) možete uključiti
sa svim programima.
Programi1)
Time Drying (Vrijeme su‐
šenja)
●
●2)
Wool (Vuna)
●
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključivanje pritisnite
odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje
6. POSTAVKE
A
B
C
D
E
A) Tipka Time (Vrijeme)
B) Tipka Delay (Odgoda početka)
C) Tipka Buzzer (Zujalo)
D) Tipka Wool Load (Vuna)
E) Tipka Start/Pause (Start/Pauza)
6.1 Funkcija sigurnosne blokade za
djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s ure‐
đajem dok program radi. Programator i tipke su
blokirani. Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne blokade za djecu
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite i istovremeno držite tipke (A) i (D)
sve dok se ne uključi indikator sigurnosne
blokade za djecu.
• Sigurnosna blokada za djecu može se
isključiti dok program radi. Pritisnite i isto‐
vremeno držite iste tipke sve dok se in‐
dikator sigurnosne blokade za djecu ne
isključi.
6.2 Tvrdoća vode i vodljivost
Tvrdoća vode može se razlikovati na različitim
lokacijama. Tvrdoća vode utječe na vodljivost vo‐
de i senzora vodljivosti uređaja. Ako vam je po‐
znata vrijednost vodljivosti vode, možete prilago‐
diti senzor i tako postići bolje rezultate sušenja.
Podešavanje senzora vodljivosti
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje
2. Pritisnite i istovremeno držite pritisnutima
tipke (A) i (B) dok se ne uključi jedan od ovih
indikatora:
•
(niska vodljivost <300 µS/cm)
•
cm)
(srednja vodljivost 300-600 µS/
•
(visoka vodljivost >600 µS/cm)
3. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne uključi in‐
dikator odgovarajuće vodljivosti.
4. Za potvrđivanje podešavanja pritisnite i isto‐
vremeno oko 2 sekundi držite pritisnutima
tipke (A) i (B).
HRVATSKI
9
7. SVAKODNEVNA UPORABA
Prije prve upotrebe uređaja obavite
jedan od ovih zahvata:
• Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
• Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja (3 - 5 min)
razina zvuka može biti malo povišena.
To se događa zbog početka rada
kompresora, što je normalno za
kompresorske uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
7.1 Pokretanje programa bez odgode
početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
• Na zaslonu se prikazuje trajanje pro‐
grama.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/pauza) ,
program započinje.
POZOR
Provjerite kada zatvarate vrata da rublje
nije zaglavljeno između vrata uređaja i
gumene brtve.
7.2 Pokretanje programa s odgodom
početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve dok se
na zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje
želite postaviti.
• Početak programa možete odgoditi u ra‐
sponu od minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/pauza) ,
odbrojavanje započinje. Na zaslonu se
prikazuje odbrojavanje odgode početka.
• Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
7.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
7.4 Po završetku programa
Kada je program završen,
• Čuje se isprekidani zvučni signal.
• Indikator trepće.
• Uključuje se indikator
.
• Uključen je indikator Start/Pause (start/pau‐
za) .
Uređaj nastavlja s radom s uključenom faze za‐
štite od gužvanja u trajanju od približno 30 minu‐
ta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka faze zaštite
od gužvanja. Mi preporučujemo, za bolje rezulta‐
te, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u
potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja završena:
• Indikator je uključen, ali ne trepće.
• Indikator
se isključuje.
• Indikator Start/Pause (start/pauza) se
isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa sustavno čistite
filtar i ispraznite spremnik za vodu.
7.5 Funkcija automatskog STANJA
MIROVANJA
Kako bi se smanjila potrošnja energije ova
funkcija automatski isključuje uređaj:
• Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
• 5 minuta nakon kraja programa.
10 www.electrolux.com
8. SAVJETI
8.1 Priprema rublja
• Zatvorite patentne zatvarače.
• Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
• Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr.
vrpce na pregačama). Zavežite ih prije pokre‐
tanja programa.
• Izvadite sve predmete iz džepova.
• Ako predmet ima unutarnji sloj od pamuka,
preokrenite ga. Pamučni sloj uvijek mora biti s
vanjske strane.
• Preporučujemo vam da postavite ispravan
program koji odgovara vrsti tkanine u uređaju.
Etiketa
• Tkanine jarkih boja ne stavljajte zajedno sa
svijetlim tkaninama. Jarke bi boje mogle
izblijediti.
• Upotrebljavajte odgovarajući program za
pamučni žersej i pleteninu kako bi se spriječilo
sakupljanje predmeta.
• Provjerite da težina punjenja nije veća od
maksimalne težine navedene u tablici pro‐
grama.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Pogledajte etiketu na odjeći.
Opis
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program sa standardnom
temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s niskom temperatu‐
rom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
9.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
HRVATSKI
5.
11
6.
1
2
9.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu možete
upotrebljavati kao alternativu destiliranoj
vodi (npr. za glačanje na paru). Prije
upotrebe vode uklonite ostatke nečisto‐
ća filtrom.
1.
9.3 Čišćenje kondenzatora
Učestalost čišćenja filtara povezana je s
vrstom rublja i njegovom količinom.
Ako sušite s maksimalnom količinom
rublja, filtre čistite nakon svaka 3
ciklusa.
2.
12 www.electrolux.com
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
2
HRVATSKI
15.
13
16.
2
1
1) Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača topline. Možete upotrijebiti
usisavač.
9.4 Čišćenje bubnja
Bubanj očistite vlažnom krpom. Koristite samo
neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristi‐
te abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili ota‐
pala.
Bubanj osušite mekanom krpom.
9.5 Vanjsko čišćenje
te abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili ota‐
pala.
Uređaj osušite mekanom krpom.
9.6 Čišćenje otvora za ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ven‐
tilaciju.
Obrišite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristi‐
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
10.1
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u
utičnicu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema ošteće‐
nog osigurača.
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (start/pauza) .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite
Start/Pause (start/pauza) za ponovo pokretanje
programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa.1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajanju pro‐
grama.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugirajte rublje
u perilici rublja.
14 www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Provjerite da sobna temperatura nije previsoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time (Vrijeme) ili Extra Dry
(Ekstra suho).
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isključite i
uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Na zaslonu se prikazuje E51)
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi pro‐
gram. Ako i dalje dolazi do kvara, kontaktirajte
servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
10.2 Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
• Postavljeni program nije ispravan.
• Filtar je začepljen.
• Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
11. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije (mm)
Širina / Visina / Dubina
600 / 850 – 865 / 600
Maks. dubina
(s otvorenim vratima uređaja)
1090 mm
Maks. širina
(s otvorenim vratima uređaja)
950 mm
Električni priključak
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Osigurač
4A
Ukupna snaga
900 W
Zapremina bubnja
108 l
Težina uređaja
53 kg
Rublje: maks. težina
8 kg
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Temperatura okoline
Potrošnja 1)
Minimalna
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/ciklus
2,1 kWh
121,6 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
Klasa energetske učinkovitosti
Potrošnja energije
A
Način rada Left-on
0,48 W
HRVATSKI
Način rada isključeno
0,48 W
1) Prema EN 61121. 8 kg pamuka i brzina centrifuge 1 000 o/min.
2) Ovo je približna potrošnja za 4 osobe koje ispravno upotrebljavaju uređaj.
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
15
16 www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMI TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JÄÄTMEKÄITLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
21
22
22
23
24
27
28
28
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
17
OHUTUSJUHISED
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse
tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasu‐
tada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste
turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kah‐
justuse oht!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aas‐
tased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse puudega inimesed või kogemuste ja
teadmisteta isikud juhul, kui nende üle on jä‐
relvalve ja kui nende turvalisuse eest vastutav
isik on neid juhendanud ning näidanud sead‐
me kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaama‐
tuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uk‐
sest eemal, kui see on avatud.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhas‐
tada ega hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Paigaldamine
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Veenduge, et põrand, kuhu te seadme paigal‐
date, on tasane, stabiilne, kuumakindel ja pu‐
has.
• Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis,
mille temperatuur on alla 5°C või üle 35°C
• Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hin‐
ged on seadme hingede suhtes vastasküljel,
sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik,
sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐
daid.
• Liigutage seadet alati vertikaalselt.
• Seadme tagakülg tuleb paigutada vastu seina.
• Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks
tagatud õhuringlus.
• Veenduge, et vaip ei takistaks seadme põhjas
olevaid ventilatsiooniavasid (kui on olemas).
• Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks.
• Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina
peale, kasutage tornmontaaži komplekti. Torn‐
paigalduskomplekti, mille saate osta edasi‐
müüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku ju‐
hendis ette nähtud seadmega. Lugege see
enne paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt pai‐
galdusjuhendit).
• Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud
korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna muu‐
de kütuste põletamise ja ka lahtise tule põle‐
mise tagajärjel tekkivate gaaside imbumise.
• Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui
ka mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
• Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate,
jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti
rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage
tugijalgu.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐
hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐
se.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐
gade kätega.
• See seade vastab EÜ direktiividele.
18 www.electrolux.com
1.3 Kasutamine
HOIATUS
Tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või
seadme kahjustamise oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Viimane kuivatustsükli osa ei kasuta esemete
kahjustamise vältimiseks kuumust (jahutust‐
sükkel).
Kui peatate seadme enne kuivatustsükli lõp‐
pu, eemaldage kõik esemed ja laotage need
laiali, et kuumus saaks hajuda.
• Kangapehmendaja või muude sarnaste toode‐
te kasutamisel järgige pakendi kasutusjuhen‐
deid.
• Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
• Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed
ära.
• Ärge kuivatage masinas katkisi esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
• Ärge kuivatage seadmes vahtkummist (lateks‐
vahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid rii‐
deid, kummivooderdusega esemeid ega vaht‐
kummi täidisega riideid või patju.
• Enne toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, pe‐
trooleumi, plekieemaldaja, tärpentiini, vaha või
vahaeemaldajaga kokkupuutunud esemete
masinas kuivatamist peske neid kuumas vees
rohkema pesuainega.
• Ärge kuivatage masinais esemeid, mille pu‐
hastamisel on kasutatud tööstuslikke kemi‐
kaale.
• Veenduge, et tulemasinaid ega tikke ei ole
jäänud riiete taskutesse.
• Kuivatage trummelkuivatis ainult selleks ette
nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etike‐
til olevaid juhiseid.
• Ärge kuivatage seadmes pesemata riideid.
• Kui olete pesu pesemisel kasutanud plekiee‐
maldajat, käivitage enne kuivati käivitamist li‐
saloputustsükkel.
• Ärge jooge ega kasutage toiduvalmistamisel
seadmesse kondenseerunud vett. See võib
põhjustada tervisehäireid nii inimestele kui ka
lemmikloomadele.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg
(vt jaotist "Programmitabel").
• Ärge kuivatage trummelkuivatis läbimärga pe‐
su.
1.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
1.5 Sisevalgusti
HOIATUS
Vigastusoht!
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse kii‐
re sisse!
Sisevalgusti vahetamiseks võtke ühen‐
dust teeninduskeskusega.
1.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
Kompressor
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Trummelkuivati kompressor ja kompressori‐
süsteem on täidetud spetsiaalse ainega, mis
on fluoro-kloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused võivad
tekitada lekkeid.
EESTI
19
2. SEADME KIRJELDUS
1
3 Sisevalgusti
2
4 Uks
5 Põhifilter
6 Nupp soojusvaheti luugi avamiseks
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Veepaak
2 Juhtpaneel
7 Õhuavad
8 Reguleeritavad tugijalad
9 Soojusvaheti uks
10 Soojusvaheti kate
11 Soojusvaheti katte lukustusnupp
12 Andmesilt
Seadme ukse avamissuunda saab ka‐
sutaja ise vahetada. Sellest võib olla abi
pesu sissepanekul ja väljavõtmisel või
juhul, kui ruumi on vähe (vt infolehte).
3. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programminupp
5 Buzzer (helisignaal)
2 Ekraan
3 Time (aeg)
6 Wool Load (villane)
puutenupp
4 Delay (viitkäivitus)
puutenupp
Puudutage sõrmega puutenuppe soovi‐
tud valiku sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel ärge kasutage
kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel oleks alati pu‐
has ja kuiv.
puutenupp
puutenupp
7 Start/Pause (start/paus)
8 On/Off (sisse/välja)
nupp
puutenupp
20 www.electrolux.com
Indikaatorid
Kirjeldus
Helisignaalid.
Lapselukk.
Veepaak.
Filter.
Kondensaator.
Kuivatusfaas.
Jahutusfaas.
Kortsumiskaitse faas.
Viitkäivitus.
Programmi kestus.
Kuivatusaja kestus.
-
Viitkäivituse kestus.
4. PROGRAMMI TABEL
Programmid
Pesu tüüp / kogus (maks.)1) / kanga tähis
Cotton (puuvillased) kangad
Extra Dry (eriti kuiv) Kuivusaste: eriti kuiv. / 8 kg /
Strong Dry (kuiv)
Kuivusaste: kuiv. / 8 kg /
Cupboard Dry (ka‐
pikuiv) 2)
Kuivusaste: kapikuiv. / 8 kg /
Iron Dry (triikimis‐
kuiv) 2)
Kuivusaste: sobiv triikimiseks. / 8 kg /
Synthetic (tehiskiust) esemed
Extra Dry (eriti kuiv) Kuivusaste: eriti kuiv. / 3,5 kg /
Cupboard Dry (ka‐
pikuiv) 2)
Kuivusaste: kapikuiv. / 3,5 kg /
Iron Dry (triikimis‐
kuiv)
Kuivusaste: sobiv triikimiseks. / 3,5 kg /
Rapid (kiire)
Puuvillaste ja tehiskiust materjalide kuivatamiseks madalal tempera‐
tuuril. / 2 kg /
Time Drying (kuiva‐ Selle programmiga saate kasutada valikut Time (aeg) ning valida pro‐
grammi kestuse. / 8 kg /
tusaeg)
EESTI
Programmid
Refresh (värsken‐
damine)
Wool (vill) 3)
Delicates (õrn ma‐
terjal)
Duvet (suletekk)
Easy Iron (ker‐
ge triikida)
21
Pesu tüüp / kogus (maks.)1) / kanga tähis
Hoiustatud esemete värskendamine. / 1 kg
Villased esemed. Programmi lõpus eemaldage esemed koheselt. / 1
kg
Õrna kuivatamisega pestavad villased esemed ja spordijalatsid (ai‐
nult kuivatusrestiga - vt eraldi kuivatusresti kasutusjuhendit). / 1 kg
(või 1 paar spordijalatseid)
Õrnad kangad. / 3 kg /
Ühe või kahe teki ja padja (sule- või tehiskiust täidisega) kuivatami‐
seks. / 3 kg /
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul piisab kergest triikimisest. Kui‐
vatamistulemused võivad erineda sõltuvalt kanga tüübist. Raputage
esemeid enne seadmesse asetamist. Kui programm on lõppenud,
eemaldage esemed koheselt ja riputage need riidepuule. / 1 kg (või 5
särki) /
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis EN 61121.
3) Selle trummelkuivati villase materjali kuivatustsükkel on testitud ja heaks kiidetud Woolmark Company
poolt. Tsükliga saab kuivatada käsipesuna märgistatud kootud rõivaid, juhul kui neid pesta ettevõtte
Woolmark poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatada vastavalt tootja juhistele. (M1129).
5. VALIKUD
5.1 Time (aeg)
5.2 Wool Load (villane)
See valik on saadaval programmidega Time
Drying (kuivatusaeg) ja Wool (villane) (ainult
koos kuivatusrestiga).
See valik on saadaval ainult programmiga Wool
(villane) . Pesu kuivemaks saamiseks vajutage
korduvalt puutenuppu
Wool Load (villane) , et
suurendada programmi kestust.
Väiksema pesukoguse või ainult ühe
eseme puhul soovitame valida lühem
kestus.
• Time Drying (kuivatusaeg) programm: Pro‐
grammi kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub seadmes
olevast pesukogusest.
• Wool (villane) programm: Programmi kestust
saab valida alates 30 minutist kuni 4 tunnini.
Valitud kestus sõltub seadmes olevast pesu‐
kogusest.
Villase programmi Time (aeg) valiku puhul blo‐
keeritakse valik Wool Load (villane) automaat‐
selt.
5.3 Buzzer (helisignaal)
Kui see funktsioon on valitud, kuulete te helisig‐
naali:
• tsükli lõpus;
• kortsumisvastase faasi alguses ja lõpus;
• tsükli katkestamisel.
Vaikimisi on helisignaal alati sisse lülitatud. Selle
funktsiooni abil saate heli sisse ja välja lülitada.
Funktsiooni Buzzer (helisignaal) saate
valida kõigi programmidega.
22 www.electrolux.com
Programmid1)
●
Time Drying (kuivatusaeg)
●2)
Wool (vill)
●
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühistamiseks vajutage
puutenuppu.
2) Ainult kuivatusrestiga
6. SEADED
A
B
C
D
E
A) Time (aeg)
puutenupp
B) Delay (viitkäivitus)
puutenupp
C) Buzzer (helisignaal)
D) Wool Load (villane)
puutenupp
puutenupp
E) Start/Pause (start/paus)
puutenupp
6.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega programmi
töötamise ajal mängimist. Programminupp ja
puutenupud on lukustatud. Ainult sisse/välja
nupp on kasutatav.
Lapseluku aktiveerimine
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
2. Vajutage ja hoidke puutenuppe (A) ja (D) sa‐
maaegselt, kuni lapseluku indikaator süttib.
• Lapselukku on võimalik välja lülitada pro‐
grammi töötamise ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni lapseluku indi‐
kaator kustub.
6.2 Vee karedus ja juhtivus
Eri piirkondades on vee karedus erinev. Vee ka‐
redus mõjutab vee juhtivust ja seadmes oleva
juhtivussensori tööd. Kui te teate vee juhtivus‐
väärtust, võite sensorit paremate kuivatustule‐
muste saamiseks reguleerida.
Juhtivussensori reguleerimine
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt puutenuppe
(A) ja (B) kuni üks järgnevatest indikaatori‐
test süttib:
•
(madal <300 µS/cm)
•
(keskmine 300-600 µS/cm)
•
(kõrge >600 µS/cm)
3. Vajutage seda puutenuppu korduvalt (E), ku‐
ni õige taseme indikaator süttib.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage ja hoidke sa‐
maaegselt umbes 2 sekundit puutenuppe (A)
ja (B).
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Enne seadme esmakordset kasutamist
tehke ühte järgmistest toimingutest.
• Puhastage trummelkuivatit niiske la‐
piga.
• Valige lühike programm (nt 30 minu‐
tit) niiske pesuga.
Võimalik, et kuivatustsükli alguses (3-5
min) on müratase veidi kõrgem. See on
tingitud kompressori käivitumisest, mis
on tavaline kompressoritega varustatud
seadmete puhul: külmikud, sügavkülmi‐
kud.
EESTI
7.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige seadmesse.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
3. Valige laadimise tüübile vastav õige pro‐
gramm ja valikud.
• Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
4. Vajutage puutenuppu Start/Pause (start/
paus) , programm käivitub.
ETTEVAATUST
Veenduge, et ukse sulgemisel ei jääks
pesu seadme ukse ja kummist tihendi
vahele.
7.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige laadimise tüübile vastav õige pro‐
gramm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud aeg.
• Võimaldab kuivatusprogrammi algust eda‐
si lükata minimaalselt 30 minutist maksi‐
maalselt 20 tunnini.
3. Vajutage puutenuppu Start/Pause (start/
stopp) ; pöördloendus algab. Ekraanil kuva‐
takse viitkäivituse pöördloendus.
• Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
7.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/väl‐
ja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
3. Valige programm.
23
7.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud
• Kostub katkendlik helisignaal.
•
-indikaator vilgub.
• Indikaator
süttib.
• Start/Pause (start/stopp) indikaator põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase kaitse faa‐
sis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab pesult
kortsud.
Pesu võib eemaldada enne kortsumisvastase
kaitse faasi lõppu. Paremate tulemuste saavuta‐
miseks soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on lõppenud:
• Indikaator põleb, aga ei vilgu.
• Indikaator
kustub.
• Start/Pause (start/paus) indikaator kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/väl‐
ja-nuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja tühjendage vee‐
mahuti, kui programm on lõppenud.
7.5 Automaatne OOTEREŽIIMI
funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab funktsi‐
oon seadme automaatselt välja:
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi käivita‐
tud.
• Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõ‐
pust.
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
8.1 Pesu ettevalmistamine
• Sulgege tõmblukud.
• Sulgege tekikottide kinnitused.
• Ärge jätke lipse või paelasid lahtisena (nt põl‐
lepaelasid). Enne programmi käivitamist sidu‐
ge need kokku.
• Eemaldage taskutest kõik esemed.
• Kui esemel on puuvillane sisevooder, pöörake
see tagurpidi. Veenduge, et puuvillane kiht
oleks alati väljaspool.
• Soovitame valida seadmes olevale pesutüübi‐
le vastava pesuprogrammi.
• Ärge pange intensiivsema värvi ja heledama
värviga pesusid kokku. Intensiivsema värviga
pesu võib anda värvi.
24 www.electrolux.com
• Kasutage puuvillasele riidele ja kootud riietele
vastavaid programme, et vältida riiete kokku‐
tõmbumist.
• Veenduge, et pesukogus ei oleks suurem, kui
programmide tabelis lubatud maksimaalne ko‐
gus.
Etikett
• Kuivatage ainult pesu, mis sobib trummelkui‐
vatisse. Vaadake esemetel olevaid etikette.
Kirjeldus
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm standardtemperatuuril.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm madalal temperatuuril.
Pesu, mis ei sobi trummelkuivatisse.
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
9.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
EESTI
25
9.2 Veepaagi tühjendamine
1.
2.
3.
4.
Veemahuti vett võib kasutada destillee‐
ritud veena (nt aurutriikrauas). Enne
vee kasutamist eemaldage mustuseo‐
sakesed filtriga.
9.3 Kondensaatori puhastamine
Filtrite puhastamise sagedus sõltub pe‐
suliigist ja -kogusest.
Maksimaalse koguse kuivatamisel pu‐
hastage filtreid iga 3 tsükli järel.
1.
2.
3.
4.
1
1
5.
2
6.
2
26 www.electrolux.com
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
1
1) Vajadusel eemaldage iga kuue kuu järel soojusvaheti lahtrisse kogunenud ebemed. Seda võib teha
tolmuimejaga.
9.4 Trumli puhastamine
9.5 Välispinna puhastamine
Puhastage trummel niiske lapiga. Kasutage ai‐
nult neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahus‐
teid.
Kuivatage trummel pehme lapiga.
Puhastage seade niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage ab‐
rasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahus‐
teid.
Kuivatage seade pehme lapiga.
EESTI
27
9.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks kasutage
tolmuimejat.
10. VEAOTSING
10.1
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läi‐
nud.
Programm ei käivitu.
Vajutage nupule Start/Pause (start/stopp) .
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigaldatud
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse ja kum‐
mist tihendi vahele.
Seade lülitub välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajutage nuppu
Start/Pause (start/stopp) , et programm uuesti käi‐
vitada.
Ekraan näitab liiga pikka programmi kes‐
tust.1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi kestu‐
sega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu uuesti.
Veenduge, et toatemperatuur poleks liiga kõrge.
Ekraan näitab liiga lühikest programmi
kestust.
Valige Time Drying (kuivatusaeg) Extra Dry (eriti
kuiv) või programm.
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülitage seade
välja ja käivitage seejärel uuesti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad programmile.
Ekraanil kuvatakse E51)
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käivitage uus
programm. Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge tee‐
ninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni järel peatub programm automaatselt
10.2 Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
• Valitud programm oli vale.
• Filter on ummistunud.
• Kondensaator on ummistunud.
•
•
•
•
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seadistus.
Õhuavad on ummistunud.
28 www.electrolux.com
11. TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed (mm)
Laius/kõrgus/sügavus
600 / 850 – 865 / 600
Maks. sügavus
(avatud uksega)
1090 mm
Maks. laius
(avatud uksega)
950 mm
Elektriühendus
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Kaitse
4A
Koguvõimsus
900 W
Trumli maht
108 l
Seadme kaal
53 kg
Pesu: maks. kaal
8 kg
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Ümbritseva õhu temperatuur
Energia tarbimine 1)
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh tsükli kohta
2,1 kWh
Aastane energiatarve 2)
121,6 kWh
Energiasäästuklass
A
Tarbitav võimsus
Ooterežiimil
0,48 W
Väljalülitatult
0,48 W
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu tsentrifuugimisel 1000 p/min.
2) See on umbkaudne energiatarve nelja inimese kohta seadme õigel kasutamisel.
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
MAGYAR
29
TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TERMÉKLEÍRÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEZELŐPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMTÁBLÁZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEÁLLÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAPI HASZNÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIBAELHÁRÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes
szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették.
Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.electrolux.com/productregistration
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
30
32
33
34
35
36
36
37
38
41
42
43
30 www.electrolux.com
1.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondo‐
san olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem
megfelelő üzembe helyezés vagy használat által
okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető
helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő
személyek biztonsága
VIGYÁZAT
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkant‐
ság kockázata.
• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csök‐
kent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek
híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják,
vagy ha tőle tájékoztatást kaptak a készülék
működtetéséről.
• Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a ké‐
szülékkel.
• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
• Minden mosószert tartson távol a gyermekek‐
től.
• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tart‐
sa távol a készüléktől, amikor az ajtaja nyitva
van.
• Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhet‐
nek tisztítási vagy karbantartási tevékenysé‐
get.
1.2 Üzembe helyezés
• Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
• Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
• Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék üzemeltetésé‐
nek helyén a padló vízszintes, sík, stabil, hőál‐
ló és tiszta legyen.
• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan he‐
lyen, ahol a hőmérséklet 5 °C alatt vagy 35 °C
felett van.
• A készüléket ne helyezze üzembe zárható aj‐
tó, tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsa‐
nér, és emiatt a készülék ajtaja nem nyitható
ki teljesen.
• Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi
kesztyűt.
• A készüléket mindig függőleges helyzetben
mozgassa.
• A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
• Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék és a padló között.
• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzembe,
győződjön meg róla, hogy a szőnyeg nem zár‐
ja el a készülék alapzatán található szellőző‐
nyílások egyikét sem.
• A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elé‐
getéséből létrejövő füstgáz elvezetésére szol‐
gál.
• Amennyiben a szárítógépet egy mosógép te‐
tején szeretné elhelyezni, használja az össze‐
építő készletet. Az összeépítő készlet hivata‐
los márkakereskedőnél szerezhető be, és ki‐
zárólag a tartozékhoz mellékelt útmutatóban
felsorolt készülékekhez használható. Üzembe
helyezés és használat előtt olvassa el figyel‐
mesen (lásd az üzembe helyezési útmutatót).
• Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyi‐
ség jó szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüz‐
előanyagokat elégető készülékekből (beleért‐
ve a nyílt tüzet is) származó gázok visszaá‐
ramlását.
• A készülék elhelyezhető szabadon álló mó‐
don, vagy a konyhai munkapult alá, ha van
elegendő hely (lásd az üzembe helyezési út‐
mutatót).
• A készülék végleges elhelyezési pozíciójában
ellenőrizze a felület vízszintességét vízmér‐
tékkel. Ha a felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy süllyesztésével bizto‐
sítsa a vízszintes helyzetet.
Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT
Tűz- és áramütésveszély.
• A készüléket kötelező földelni.
• Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
• Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
MAGYAR
• Ne használjon hálózati elosztókat és hosszab‐
bító kábeleket.
• Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a háló‐
zati kábel épségére. Amennyiben a készülék
hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét sa‐
ját szervizünknél végeztesse el.
• Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
• A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatla‐
kozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugó‐
nál fogva húzza ki.
• Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati ká‐
belt és a csatlakozódugót.
• A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
1.3 Használat
VIGYÁZAT
Tűz, robbanás, áramütés vagy a készü‐
lék károsodásának veszélye áll fenn.
• A készüléket kizárólag háztartási célra hasz‐
nálja.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki jel‐
lemzőit.
• A szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül törté‐
nik (hűtési ciklus), annak biztosítása érdeké‐
ben, hogy a ruhadarabok ne károsodjanak.
Ha a készüléket leállítja a szárítási ciklus be‐
fejeződése előtt, azonnal vegye ki belőle, és
teregesse ki az összes darabot, hogy a hő el‐
távozhasson.
• Amennyiben öblítőszert vagy hasonló termék‐
et használ, tartsa be a csomagolásán feltünte‐
tett utasításokat.
• Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Min‐
den használat előtt vagy után tisztítsa meg
szöszszűrőt.
• Törölje le a készülék körül felhalmozódott szö‐
szöket.
• Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt darabo‐
kat, melyek külső huzatanyaga megsérült.
• Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott ru‐
hadarabok vagy habszivacs darabokkal kitö‐
mött párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
• Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabo‐
kat, mint étolaj, aceton, alkohol, benzin, kero‐
zin, folteltávolítók, terpentin, viasz és viaszel‐
távolítók, meleg vízben ki kell mosni extra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt
megkezdené szárítását.
Nem szabad a készülékben olyan ruhadara‐
bot szárítani, melynek tisztításához ipari vegy‐
szereket használtak.
Ügyeljen arra, hogy ne maradjon gázöngyújtó
vagy gyufa a ruhadarabok zsebeiben.
Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gé‐
pi szárítása engedélyezett. Kövesse a ruhane‐
mű kezelési címkéjén feltüntetett utasításokat.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a ké‐
szülékben.
Ha a szennyes ruhaneműket folteltávolítóval
mosta ki, még egyszer le kell futtatnia egy öb‐
lítőprogramot, mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenzvizéből, és ne hasz‐
nálja fel ételkészítéshez. Egészségügyi koc‐
kázatot jelent az emberek és a házi kedven‐
cek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb
töltetet, mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Prog‐
ramtáblázat” című fejezetet).
Olyan ruhadarabokat nem szabad a szárító‐
gépbe tenni, amelyből csöpög a víz.
1.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT
Személyi sérülés vagy a készülék káro‐
sodásának veszélye áll fenn.
• Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csat‐
lakozóaljzatból.
• A készülék tisztításához ne használjon vízsu‐
garat vagy gőzt.
• A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa.
Csak semleges tisztítószert használjon. Ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldó‐
szert vagy fém tárgyat.
1.5 Belső világítás
VIGYÁZAT
Sérülésveszély.
Látható LED-es sugárzás, ne nézzen
közvetlenül a fénysugárba.
A belső világítás cseréje érdekében for‐
duljon a márkaszervizhez.
32 www.electrolux.com
1.6 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT
Sérülés- vagy fulladásveszély.
• Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
• Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
• Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadá‐
lyozza gyermekek és kedvenc állatok készü‐
lékben rekedését.
• A szárítógépben található kompresszor és
rendszer különleges közeggel van feltöltve,
amelyben nem találhatók klórtartalmú szén‐
hidrogének. A rendszernek megfelelően kell
tömítenie. A rendszer sérülése szivárgást
okozhat.
Kompresszor
VIGYÁZAT
A készülék károsodásának veszélye áll
fenn.
2. TERMÉKLEÍRÁS
1
4 Betöltőajtó
2
5 Elsődleges szűrő
6 A hőcserélő ajtajának kinyitására szolgáló
gomb
3
4
12
11
10
9
1 Víztartály
2 Kezelőpanel
3 Belső világítás
5
6
7
8
7 Levegőnyílások
8 Állítható lábak
9 Hőcserélő ajtaja
10 Hőcserélő fedele
11 A hőcserélő fedelének zárására szolgáló
gomb
12 Adattábla
A betöltőajtó nyitási iránya felcserélhe‐
tő. Ezáltal könnyen behelyezheti és el‐
távolíthatja a ruhaneműt akkor is, ha a
készüléket kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt lapon).
MAGYAR
33
3. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programválasztó gomb
5 Buzzer (Hangjelzés)
2 Kijelző
3 Time (Idővezérelt szárítás)
4 Delay (Késleltetés)
érintőgomb
érintőgomb
7 Start/Pause (Start/Szünet)
8 Be-Ki
gomb
Érintse meg ujjával a funkció nevét
vagy szimbólumát viselő érintőgombo‐
kat.
Ne viseljen a kezelőpanel megérintése‐
kor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel mindig tisz‐
ta és száraz legyen.
Visszajelzők
leírása
Hangjelzések.
Gyerekzár.
Víztartály.
Szűrő.
Kondenzátor.
Szárítási fázis.
Hűtési fázis.
Gyűrődésgátló fázis.
Késleltetett indítás.
Program időtartama.
Szárítási időtartam.
-
érintőgomb
6 Wool Load (Gyapjú töltet)
Késleltetett indítás időtartama.
érintőgomb
érintőgomb
34 www.electrolux.com
4. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa / Töltet (max.)1) / Anyagfajta jelzése
Cotton (Gyapjú) anyagok
Extra Dry (Extra
száraz)
Strong Dry (Na‐
gyon száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz. / 8 kg /
Szárítási fokozat: nagyon száraz. / 8 kg /
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz) 2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 8 kg /
Iron Dry (Vasaló‐
száraz) 2)
Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 8 kg /
Synthetic (Műszálas) szövetek
Extra Dry (Extra
száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz. / 3,5 kg /
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz) 2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz. / 3,5 kg /
Iron Dry (Vasaló‐
száraz)
Szárítási fokozat: azonnal vasalható. / 3,5 kg /
Rapid (Gyors)
Pamut és műszálas anyagok alacsony hőmérsékleten történő szárí‐
tásához. / 2 kg /
Time Drying (Időve‐ Ezzel a programmal használhatja a Time (Idővezérelt szárítás) funk‐
zérelt szárítás)
ciót, és beállíthatja a program időtartamát. / 8 kg /
Refresh (Frissítés)
Wool (Gyapjú) 3)
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva voltak. / 1 kg
Gyapjú anyagok. A darabokat a program vége után haladéktalanul
vegye ki a gépből. / 1 kg
Mosható gyapjúruházat és sportcipők kíméletes szárítása (kizárólag
a szárító állvánnyal – lásd az állványhoz mellékelt, különálló haszná‐
lati utasítást). / 1 kg (vagy 1 pár sportcipő)
Delicates (Kímélő)
Kényes szövetek. / 3 kg /
Duvet (Paplan)
Keskeny vagy széles paplanok, illetve párnák (toll, pehely vagy szin‐
tetikus töltésű) szárításához. / 3 kg /
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Könnyen kezelhető anyagok, melyek minimális vasalást igényelnek.
A szárítás hatékonysága a ruhanemű anyagától függően eltérhet.
Rázza meg a darabokat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A prog‐
ram vége után haladéktalanul távolítsa el a ruhákat, és tegye vállfára
őket. / 1 kg (vagy 5 ing) /
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú dokumentumban
megadott vizsgálatok számára.
3) E szárítógép gyapjúszárító ciklusát aWoolmark Company ellenőrizte és jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével ellátott gyapjú ruhanemű szárítására, feltéve, hogy a ruhanemű mosása
MAGYAR
35
a Woolmark által javasolt kézimosási ciklussal történt, és a gyártó által előírt utasításoknak megfelelően
lett szárítva. (M1129).
5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
5.1 Time (Idővezérelt szárítás)
szárazabbak legyenek, nyomja meg többször a
Wool Load (Gyapjú töltet) érintőgombot a
program időtartamának növeléséhez.
Ez a funkció a Time Drying (Idővezérelt szárítás)
és a Wool (Gyapjú) programoknál áll rendelke‐
zésre (kizárólag szárító kosár esetén).
5.3 Buzzer (Hangjelzés)
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha
vagy csak egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
Ha a hangelzés funkciót bekapcsolja, az alábbi
esetekben hangjelzést ad a készülék:
• ciklus vége
• gyűrődésgátló fázis kezdete és vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint mindig be
van kapcsolva. Ezzel a funkcióval a hangjelzést
be- vagy kikapcsolhatja.
• Time Drying (Idővezérelt szárítás) program: A
program 10 perc és 2 óra közötti időtartamra
állítható be. Az időtartam beállítása a készü‐
lékben levő ruha mennyiségétől függ.
• Wool (Gyapjú) program: A program 30 perc és
4 óra közötti időtartamra állítható be. Az idő‐
tartam beállítása a készülékben levő ruha
mennyiségétől függ.
Ha megnyomja a Gyapjú programhoz a Time
(Idővezérelt szárítás) funkció gombját, a Wool
Load (Gyapjú töltet) funkciót a készülék automa‐
tikusan letiltja.
A Buzzer (Hangjelzés) funkció mind‐
egyik programhoz kiválasztható.
5.2 Wool Load (Gyapjú töltet)
Ez a funkció csak a Wool (Gyapjú) programnál
használható. Ha szeretné, hogy a ruhadarabok
Programok1)
Time Drying (Idővezérelt
szárítás)
Wool (Gyapjú)
●
●2)
●
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több funkciót is beállíthat. A be- és kikapcsolásukhoz nyomja meg a
hozzájuk tartozó érintőgombot.
2) Csak szárító kosárral
36 www.electrolux.com
6. BEÁLLÍTÁSOK
egyidejűleg tartsa megnyomva ugyaneze‐
ket az érintőgombokat, amíg a gyerekzár
visszajelző el nem alszik.
A
B
C
D
6.2 Vízkeménység és
vezetőképesség
E
A vízkeménység a földrajzi hely függvényében
változik. A vízkeménység hatással van a víz ve‐
zetőképességére és a készülék vezetőképességérzékelőjére. Ha ismeri a víz vezetőképességé‐
nek értékét, beállíthatja a megfelelő értéket az
érzékelőn, és így még jobb szárítási eredményt
érhet el.
A) Time (Idővezérelt szárítás)
érintőgomb
B) Delay (Késleltetés)
érintőgomb
C) Buzzer (Hangjelzés)
érintőgomb
D) Wool Load (Gyapjú töltet)
érintőgomb
E) Start/Pause (Start/Szünet)
érintőgomb
6.1 Gyerekzár funkció
E funkció megakadályozza a gyermekeket ab‐
ban, hogy játsszanak a készülékkel, amikor egy
program működik. A programgomb és az érintő‐
gombok le vannak zárva. Csak a be/ki gomb
nincs lezárva.
A gyerekzár funkció aktiválása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Nyomja meg, és egyidejűleg tartsa meg‐
nyomva a A és a D érintőgombot, amíg a
gyerekzár visszajelző világítani nem kezd.
• A gyerekzár funkció a program működése
alatt is kikapcsolható. Nyomja meg, és
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot
2. Érintse meg egyszerre, és tartsa megérintve
a A és a B gombot, amíg az alábbi visszajel‐
zők egyike meg nem jelenik:
•
(alacsony <300 µS/cm)
•
(közepes 300-600 µS/cm)
•
(magas >600 µS/cm)
3. Annyiszor nyomja meg az érintőgombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő szint
visszajelzője.
4. A beállítás megerősítéséhez egyidejűleg 2
másodpercre nyomja meg a A és a B érintő‐
gombot.
7. NAPI HASZNÁLAT
A készülék első használata előtt végez‐
ze el az alábbi lépések egyikét:
• Tisztítsa meg a szárítógép dobját
egy nedves ruhával.
• Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú) prog‐
ramot.
A szárítási ciklus elején (3-5 perc) a ké‐
szülék kicsivel hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása miatt van, és
normális jelenség kompresszorral mű‐
ködő berendezéseknél, például: hűtőgé‐
pek, fagyasztók.
7.1 Egy program késleltetett indítás
nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a készü‐
lékbe.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő prog‐
ramot és funkciókat.
• A kijelző a program időtartamát mutatja.
4. Nyomja meg a Start/Pause (Start/Szünet)
érintőgombot; a program elindul.
MAGYAR
FIGYELEM
Az ajtó becsukásakor ügyeljen arra,
hogy ne csípje be a ruhát a betöltőajtó
és a gumi tömítés közé.
7.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő prog‐
ramot és funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett indítás
gombot, amíg a kijelzőn a beállítandó késlel‐
tetési idő meg nem jelenik.
• A program indítása 30 perc és 20 óra kö‐
zött késleltethető.
3. Nyomja meg a Start/Pause (Start/Szünet)
érintőgombot; a visszaszámlálás elindul. A
kijelzőn megjelenik a késleltetett indítás vis‐
szaszámlálása.
• Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
• Megjelenik a
visszajelző.
• A Start/Pause (Start/Szünet) visszajelző be‐
kapcsol.
A készülék a gyűrődésgátló fázissal folytatja a
működést kb. további 30 percen keresztül.
A gyűrődésgátló fázis eltávolítja a gyűrődéseket
a ruhából.
A gyűrődésgátló fázis letelte előtt is kiveheti a ru‐
hát. A jobb eredmény elérése érdekében azt ja‐
vasoljuk, hogy még a fázis befejezése előtt, vagy
közvetlenül a befejezés után vegye ki a készü‐
lékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésgátló fázis befejeződött:
• Világít, de nem villog a visszajelző.
• A
visszajelző kialszik.
• Start/Pause (Start/Szünet) visszajelző kialszik.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a szűrőt, és ürítse
ki a víztartályt a program befejezése
után.
7.3 Egy program módosítása
1. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
7.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött,
• szaggatott hangjelzés hallható.
• A visszajelző villog.
37
7.5 Automatikus KÉSZENLÉT funkció
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében ez
a funkció az alábbi esetekben automatikusan ki‐
kapcsolja a készüléket:
• 5 perc elteltével, ha nem indítja el a progra‐
mot.
• A program befejezése után 5 perccel.
8. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
8.1 A ruhanemű előkészítése
• Húzza be a cipzárakat.
• Gombolja be a paplanhuzatokat.
• A laza zsinegeket és szalagokat (pl.: kötény‐
szalag) ne hagyja szabadon. A program elin‐
dítása előtt kösse meg ezeket.
• Mindent távolítson el a zsebekből.
• Amennyiben egy ruhadarab belső rétege
gyapjúból készült, fordítsa azt ki. Fontos, hogy
a gyapjúréteg mindig kívül legyen.
• Javasoljuk, hogy a készülékben levő anyagok
fajtájának megfelelő programot állítson be.
• Ne töltsön a készülékbe erős színű textíliákat
halvány színű darabokkal együtt. Lehetséges,
hogy a textíliák erős színei engednek.
• Használjon megfelelő programot a pamutjer‐
sey és kötött darabokhoz, hogy ne menjenek
össze.
• Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne legyen
nagyobb, mint a programtáblázatban mega‐
dott maximális érték.
38 www.electrolux.com
• Csak olyan ruhaneműt szárítson, melynek gé‐
pi szárítása engedélyezett. További informáci‐
ókért olvassa el a ruhadarabok kezelési cím‐
kéjén található útmutatásokat.
Kezelé‐ leírása
si cím‐
ke
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy normál hőmér‐
sékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy alacsony hőmér‐
sékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
9.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
MAGYAR
39
9.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a desztillált víz
helyettesítésére használható, pl. gőzö‐
léses vasaláshoz. A víz felhasználása
előtt távolítsa el belőle a szennyeződé‐
seket egy szűrő segítségével.
9.3 A hűtőegység tisztítása
A szűrők tisztításának gyakorisága a ru‐
ha fajtájától és annak mennyiségétől
függ.
Amennyiben teljes töltetet szárít, min‐
den harmadik szárítási ciklus után tisz‐
títsa meg a szűrőket.
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
40 www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
MAGYAR
15.
41
16.
2
1
1) Szükség szerint, kb. 6 havonta egyszer tisztítsa meg a hőcserélő-rekeszt a szöszöktől. Porszívót is
használhat.
9.4 A dob tisztítása
Puha törlőruhával törölje szárazra a készüléket.
A dobot egy nedves ruhával tisztítsa. Csak sem‐
leges tisztítószert használjon. Ne használjon sú‐
rolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket.
Puha törlőruhával törölje szárazra a dobot.
9.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a szöszöket a
levegőnyílásokból.
9.5 A készülék külső felületének
tisztítása
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak sem‐
leges tisztítószert használjon. Ne használjon sú‐
rolószert, súrolószivacsot vagy oldószereket.
10. HIBAELHÁRÍTÁS
10.1
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva
a konnektorba.
Ellenőrizze, hogy nem olvadt-e le valamelyik biz‐
tosíték a biztosítékdobozban.
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start/Pause (Start/Szünet) gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csuk‐
va.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát a betöl‐
tőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A program
ismételt elindításához nyomja meg a Start/Pause
(Start/Szünet) gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a
programhoz.1)
Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű súlya
megfelel-e a program időtartamának.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
42 www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét centrifugál‐
ja ki a ruhaneműt a mosógépben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérséklete nem túl
magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt szárítás)
vagy a Extra Dry (Extra száraz) programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani, kapcsolja ki,
majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a funkciók alkalmazhatóak-e a
programhoz.
A kijelzőn E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indítson el egy
új programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, ak‐
kor forduljon a márkaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
10.2 Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
• A beállított program nem volt megfelelő.
• A szűrő eltömődött.
• A kondenzátor eltömődött.
• Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
• A dob elszennyeződött.
• A vezetőképesség-érzékelő beállítása helyte‐
len.
• A levegőnyílások eltömődtek.
11. MŰSZAKI ADATOK
Méretek (mm)
Szélesség / magasság /
mélység
600 / 850 – 865 / 600
Max. mélység
(nyitott ajtóval)
1090 mm
Max. szélesség
(nyitott ajtóval)
950 mm
Elektromos csatlakoztatás
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Biztosíték
4A
Összteljesítmény
900 W
Dob térfogata
108 l
A készülék tömege
53 kg
Ruhanemű: max. súly
8 kg
Használat típusa
Háztartási
Környezeti hőmérséklet
perc
5 °C
Max.
35 °C
MAGYAR
Energiafogyasztás 1)
kWh/ciklus
2,1 kWh
Éves energiafogyasztás 2)
121,6 kWh
Energiahatékonysági osztály
A
Teljesítményfelvétel
43
Készenléti üzemmód
0,48 W
Kikapcsolás üzemmód
0,48 W
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Ez egy négytagú háztartás hozzávetőleges energiafogyasztása a készülék helyes használata esetén.
12. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A következő jelzéssel ellátott anyagokat
. Újrahasznosításhoz tegye
hasznosítsa újra:
a megfelelő konténerekbe a csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a
készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy
lépjen kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
44 www.electrolux.com
İÇINDEKILER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM TABLOSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEÇENEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AYARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GÜNLÜK KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SORUN GIDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNIK VERILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇEVREYLE ILGILI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir
ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi
sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
45
47
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
TÜRKÇE
1.
45
GÜVENLİK TALİMATLARI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, ve‐
rilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış
bir montajın ve kullanımın hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma
kılavuzunu ileride kullanım için daima cihazın ya‐
kınında bulundurun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık
kişilerin güvenliği
UYARI
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakat‐
lık riski vardır.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi ta‐
rafından gözetim altında tutuldukları ya da ge‐
rekli talimatlar verildiği sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olma‐
yan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin verme‐
yin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutun.
• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
cihazdan uzak tutun.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafın‐
dan, gözetim altında bulunmadıkları müddet‐
çe, yapılmamalıdır.
1.2 Montaj
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullan‐
mayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
• Cihazı kuracağınız zeminin düz, sağlam, ısıya
dayanıklı ve temiz olduğuna emin olun.
• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da
35°C'den daha yüksek olduğu yerlere monte
etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
• Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının
ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak
açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sa‐
hip kapının arkasına koymayın.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima dikkat
edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
• Cihazı her zaman dikey olarak hareket ettirin.
• Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.
• Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyo‐
nu olduğundan emin olun.
• Halının, cihazın alt kısmındaki havalandırma
açıklıklarını kapatmadığından emin olun
(mümkün olduğunda).
• Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği
bacalara boşaltılmamalıdır.
• Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üs‐
tüne koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın.
Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitle‐
me aparatı yalnızca, aksesuarla birlikte verilen
talimatlarda belirtilen cihazlarla kullanılabilir.
Montajdan önce bunu dikkatle okuyun (Montaj
broşürüne bakın).
• Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer
yakıtları ateşleme riski söz konusu olabile‐
ceğinden, montajın yapıldığı odada havalan‐
dırmanın yeterli olduğundan emin olun.
• Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da
doğru boşluk bırakılarak mutfak tezgahının al‐
tına konulabilir (Montaj broşürüne bakın).
• Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir su te‐
razisi kullanarak tam olarak düzgün olup ol‐
madığını kontrol edin. Düzgün değilse, bu ha‐
le gelene dek ayakları ayarlayın.
Elektrik bağlantısı
UYARI
Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrikçiyi arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere
dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullan‐
mayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye
özen gösterin. Cihazın elektrik besleme kablo‐
sunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Servis
Merkezimizce yapılmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan son‐
ra takın. Montajdan sonra elektrik fişine erişi‐
lebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
46 www.electrolux.com
• Islak eller ile elektrik kablosuna ya da fişine
dokunmayın.
• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
1.3 Kullanım amacı
UYARI
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya
cihazın hasar görme riski mevcuttur.
• Bu cihazı yalnızca ev ortamında kullanın.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Çamaşırların hasar görmesine engel olmak
için kurutma işleminin son kısmı ısı kullanılma‐
dan (soğutma çevrimi) gerçekleştirilir.
Kurutma devresini program bitmeden önce
durdurduysanız, tüm çamaşırları hızlıca çıka‐
rıp ısının dağıtılması için yayın.
• Yumuşatıcı veya benzeri ürünler kullanıyorsa‐
nız ambalajın üzerindeki talimatlara uyun.
• Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kulla‐
nımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizle‐
yin.
• Cihazın etrafında biriken tiftiği temizleyin.
• Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı
çamaşırları kurutmayın.
• Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı mad‐
deler ve köpük kauçuk pedler içeren giysiler
ve yastıklar gibi eşyaları kurutmayın.
• Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, gazyağı,
leke çıkarıcılar, neft yağı, parafin veya parafin
çıkarıcılar bulaşmış çamaşırları kurutmadan
önce sıcak suda, ekstra deterjan kullanarak
yıkayın.
• Temizleme için endüstriyel kimyasallar kulla‐
nılmışsa çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Çamaşırların ceplerinde çakmak veya kibrit
unutulmadığından emin olun.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tip‐
te çamaşırları kurutun. Kumaş etiketinde ya‐
zan talimatları takip edin.
• Yıkanmamış çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıy‐
sanız kurutma makinesini çalıştırmadan önce
ekstra bir durulama aşaması başlatın.
• Yoğuşma suyunu içmeyin veya bu su ile ye‐
mek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
• 8 kg maksimum yük hacmine uyun (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çama‐
şırları kurutma makinesinde kurutmayın.
1.4 Bakım ve Temizlik
UYARI
Yaralanma ve cihazın zarar görme riski
söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bıra‐
kın ve elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kul‐
lanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı
ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözü‐
cüleri veya metal cisimleri kullanmayın.
1.5 İç aydınlatma
UYARI
Yaralanma riski.
Gözle görülebilir LED radyasyonu var‐
dır, doğrudan ışığa bakmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için yetkili
servisi arayın.
1.6 Elden çıkarma
UYARI
Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kal‐
masını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.
Kompresör
UYARI
Cihazın zarar görme riski vardır.
• Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi
içindeki sistemi floro kloro hidrokarbon içerme‐
yen özel bir madde ile doludur. Bu sistem
sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sı‐
zıntıya neden olabilir.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
TÜRKÇE
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer
beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım
47
ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım
süresini ifade eder.
2. ÜRÜN TANIMI
1
4 Çamaşır yükleme kapağı
2
5 Ana Filtre
6 Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
7 Hava akışı delikleri
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1 Su kabı
2 Kontrol paneli
8 Ayarlanabilir ayaklar
9 Isı eşanjörü kapağı
10 Isı eşanjörü koruması
11 Isı eşanjörü koruması kilitleme düğmesi
12 Bilgi etiketi
Kapak, kullanıcı tarafından, karşı tarafa
takılabilir. Çamaşırların kolayca koyulup
alınmasına yardımcı olabilir veya ciha‐
zın koyulacağı alanın kısıtlı olması du‐
rumunda uygulanabilir (ayrı broşüre ba‐
kın).
3 İç aydınlatma
3. KONTROL PANELİ
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Program düğmesi
5 Buzzer (Sesli İkaz)
2 Gösterge ekranı
3 Time (Zaman)
4 Delay (Geciktirme)
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
6 Wool Load (Yünlü Çamaşırlar)
dokun‐
7 Start/Pause (Başlat/Duraklat)
dokun‐
matik tuşu
matik tuşu
48 www.electrolux.com
8 Açma/Kapama
tuşu
Seçeneğe ait sembolün bulunduğu ya
da seçeneğin adının göründüğü alanda‐
ki dokunmatik tuşa dokunun.
Kontrol paneli kullanımı sırasında eldi‐
ven giymeyin.
Kontrol panelinin her zaman temiz ve
kuru olduğundan emin olun.
Göstergeler
Açıklaması
Sesli ikazlar.
Çocuk kilidi.
Su haznesi.
Filtre.
Yoğuşturucu.
Kurutma aşaması.
Soğutma aşaması.
Kırışıklık koruması aşaması.
Gecikmeli başlatma.
Program süresi.
Kurutma süresi.
-
Gecikmeli başlatma süresi.
-
4. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Cotton (Pamuklu) kumaşlar
Extra Dry (Ekstra
Kurutma)
Strong Dry (Güçlü
Kurutma)
Kurutma düzeyi: ekstra kuru. / 8kg /
Kurutma düzeyi: güçlü kurutma. / 8kg /
Cupboard Dry (Do‐
laplık Kurutma) 2)
Kurutma düzeyi: dolaplık kuru. / 8kg /
Iron Dry (Ütülük
Kurutma) 2)
Kurutma düzeyi: ütülemeye uygun. / 8kg /
Synthetic (Sentetik) kumaşlar
Extra Dry (Ekstra
Kurutma)
Kurutma düzeyi: ekstra kuru. / 3,5 kg /
TÜRKÇE
Programlar
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Cupboard Dry (Do‐
laplık Kurutma) 2)
Kurutma düzeyi: dolaplık kuru. / 3,5 kg /
Iron Dry (Ütülük
Kurutma)
Kurutma düzeyi: ütülemeye uygun. / 3,5 kg /
Rapid (Hızlı)
49
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıcaklıkta kurutulması içindir. / 2
kg /
Time Drying (Kurut‐ Bu program ile Time (Zaman) seçeneğin kullanabilir ve program süre‐
ma Süresi)
sini ayarlayabilirsiniz. / 8kg /
Refresh (Havalan‐
dırma)
Wool (Yünlü) 3)
Delicates (Narin
Çamaşırlar)
Duvet (Yorgan)
Easy Iron (Ko‐
lay Ütü)
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırılması. / 1 kg
Yünlü kumaşlar. Program tamamlandığında hiç zaman kaybetmeden
çamaşırları çıkarın. / 1 kg
Yıkanabilir yünlülerin ve spor ayakkabıların narin bir şekilde kurutul‐
ması (Sadece Kurutma Rafı ile — Kurutma Rafı ile birlikte verilen ayrı
kullanım kılavuzuna başvurun). / 1 kg (veya 1 çift spor ayakkabı)
Narin kumaşlar. / 3 kg /
Bir veya iki nevresim ve yastıkları kurutmak içindir (kuş tüylü ya da
sentetik dolgulu). / 3 kg /
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı
kumaş türleri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce
çamaşırları silkeleyin. Program tamamlandığında hiç zaman kaybet‐
meden çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın. / 1 kg (veya 5 gömlek) /
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 dokümantasyonunda
belirtilmiştir.
3) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark Company tarafından test edildi ve onaylandı.
Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve üretici tarafından verilen
talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için
uygundur. (M1129).
5. SEÇENEKLER
5.1 Time (Süre)
Bu seçenek Time Drying (Kurutma Zamanı) ve
Wool (Yünlü) programları ile birlikte kullanılabilir
(sadece Kurutma Rafı ile birlikte).
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek
bir çamaşır için kısa süreli bir ayar yap‐
manız tavsiye edilir.
• Time Drying (Kurutma Zamanı) programı:
Program süresini minimum 10 dakika ile mak‐
simum 2 saat arasında olacak şekilde ayarla‐
yabilirsiniz. Ayarlanan süre, cihazın içinde bu‐
lunan çamaşır miktarına göre değişiklik göste‐
rir.
• Wool (Yünlü) programı: Program süresini mi‐
nimum 30 dakika ile maksimum 4 saat arasın‐
50 www.electrolux.com
5.3 Buzzer (Sesli İkaz)
da olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarı‐
na göre değişiklik gösterir.
Yünlü program için Time (Zaman) seçeneğine
basarsanız, Wool Load (Yünlü Çamaşırlar) seçe‐
neği otomatik olarak engellenir.
Sesli ikaz fonksiyonu etkinleştirildiğinde aşağıda‐
ki durumlarda sinyali duyabilirsiniz:
• program sonu
• kırışıklık önleme aşaması başlangıcı ve sonu
• program kesilmesi
Sesli ikaz fonksiyonu varsayılan ayar olarak de‐
vamlı açık kalacaktır. Sesi açmak ya da kapat‐
mak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
5.2 Wool Load (Yünlü Çamaşırlar)
Bu seçenek, sadece Wool (Yünlü) programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde etmek
ve program süresini artırmak için
Wool Load
(Yünlü Çamaşırlar) dokunmatik tuşuna ardı ardı‐
na dokunun..
Buzzer (Sesli İkaz) seçeneğini tüm
programlarda kullanabilirsiniz.
Programlar1)
si)
Time Drying (Kurutma Süre‐
●
●2)
Wool (Yünlü)
●
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
2) Sadece Kurutma Rafı ile
6. AYARLAR
A
B
C
D
E
A) Time (Zaman)
dokunmatik tuşu
B) Delay (Geciktirme)
dokunmatik tuşu
C) Buzzer (Sesli İkaz)
dokunmatik tuşu
D) Wool Load (Yünlü Çamaşırlar)
dokunma‐
tik tuşu
E) Start/Pause (Başlat/Duraklat)
tik tuşu
dokunma‐
6.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada ço‐
cukların cihaz ile oynamalarını engeller. Program
seçme düğmesi ve dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
2. Çocuk kilidi göstergesi yanana kadar (A) ve
(D) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın ve
basılı tutun.
• Bir program çalışırken çocuk kilidi seçe‐
neğini devre dışı bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar do‐
kunmatik tuşlara aynı anda basın ve basılı
tutun.
6.2 Su sertliği ve iletkenliği
Su sertliği farklı lokasyonlar için farklılık gösterir.
Su sertliği, suyun iletkenliği ve cihazdaki iletken‐
lik sensörünün çalışması üzerinde etkilidir. Su
iletkenlik değerini biliyorsanız, daha iyi kurutma
sonuçları elde etmek için sensörü ayarlayabilirsi‐
niz.
İletkenlik sensörünün ayarlanması
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın
TÜRKÇE
2. Göstergelerden bir tanesi yanana kadar (A)
ve (B) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın
ve basılı tutun:
•
(düşük <300 µS/cm)
•
(orta 300-600 µS/cm)
•
(yüksek >600 µS/cm)
51
3. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E)
dokunmatik tuşuna ardı ardına basın.
4. Ayarı onaylamak için (A) ve (B) dokunmatik
tuşlarına basın ve yakl. olarak 2 saniye bo‐
yunca basılı tutun.
7. GÜNLÜK KULLANIM
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şunlar‐
dan birini yapın:
• Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
• Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
Kurutma programının başında (3-5 dk.)
biraz yüksek seviyede bir ses meydana
gelebilir. Bu ses kompresörün çalışma‐
ya başlamasından kaynaklanır ve buz‐
dolapları ve dondurucular gibi kompre‐
sör ile çalışan cihazlar için normaldir.
7.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir
programın başlatılması
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
3. Çamaşır tipine uygun yıkama programını ve
seçeneklerini ayarlayın.
• Gösterge ekranı, programın süresini gös‐
terir.
4. Start/Pause (Başlat/Beklet) dokunmatik tuşu‐
na basın ve programı başlatın.
DİKKAT
Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşı‐
rın tamburdan çıkıp conta ve kapak ara‐
sında kalmadığından emin olun.
7.2 Programın gecikmeli başlatma ile
başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun yıkama programını ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi gösterile‐
ne kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ar‐
dına basın.
• Program gecikmesini minimum 30 dakika
ila maksimum 20 saat arasında geciktir‐
meye olanak tanıyacak şekilde ayarlayabi‐
lirsiniz.
3. Start/Pause (Başlat/Beklet) dokunmatik tuşu‐
na basın ve geri sayımı başlatın. Gösterge
ekranında, gecikmeli başlatma işleminin geri
sayımı gösterilir.
• Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program
çalışmaya başlar.
7.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapa‐
ma tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
3. Programı ayarlayın.
7.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
• Aralıklı bir sesli ikaz duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
göstergesi yanar.
• Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi yanar.
Cihaz, yakl. olarak 30 dakika boyunca kırışıklık
koruması aşamasında çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda bulu‐
nan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlanmadan ön‐
ce çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar
elde etmeniz için çamaşırları kırışıklık koruması
aşamasının bitmesine yakın ya da bittikten sonra
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.
•
göstergesi söner.
• Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapa‐
ma tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
52 www.electrolux.com
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra filtreyi temizleyin
ve su haznesini boşaltın.
• Programı 5 dakika içerisinde başlatmadığınız‐
da.
• Yıkama programı sona erdikten 5 dakika son‐
ra.
7.5 Otomatik BEKLEME fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon
aşağıdaki durumlarda cihazı otomatik olarak dev‐
re dışı bırakır:
8. İPUÇLARİ VE YARARLİ BİLGİLER
8.1 Çamaşırın hazırlanması
• Fermuarları kapatın.
• Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
• Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde tut‐
mayın (örn., önlük bağları). Programı başlat‐
madan önce bunları bağlayın.
• Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm nesnele‐
ri çıkarın.
• Bir çamaşırın içinde pamuklu bir katman bulu‐
nuyorsa bunu tersine çevirin. Pamuklu yüze‐
yin daima dışarıda olmasına dikkat edin.
• Cihazda bulunan kumaş türüne uygun progra‐
mı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Kumaş
etiketi
• Koyu renkli kumaşları, açık renkli kumaşlar ile
birlikte koymayın. Koyu renkler akabilir.
• Çekmelerini önlemek amacıyla pamuklu kazak
ve el örgüsü giysiler için uygun programı se‐
çin.
• Çamaşır miktarının, program etiketi üzerinde
bulunan maksimum miktardan daha fazla ol‐
mamasına dikkat edin.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulmaya uy‐
gun olan çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üze‐
rinde bulunan kumaş etiketine başvurun.
Açıklaması
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı standart sıcak‐
lık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı düşük sıcaklık
ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
TÜRKÇE
9. BAKIM VE TEMİZLİK
9.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Su haznesinin boşaltılması
1.
2.
3.
4.
53
54 www.electrolux.com
Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir al‐
ternatif olarak kullanabilirsiniz (örn., bu‐
harlı ütüler). Suyu kullanmadan önce bir
filtre yardımıyla kir kalıntılarından arın‐
dırın.
9.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
Filtre temizlik aralığı çamaşır türüne ve
miktarına göre değişiklik gösterir.
Maksimum çamaşır miktarı ile kurutma
yapıyorsanız filtreleri her 3 kurutmada
bir temizlemeniz gerekir.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
1
10.
2
TÜRKÇE
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
55
1
1) Gerektiğinde, 6 ayda bir, ısı eşanjörü bölümündeki tüyleri temizleyin. Elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.
9.4 Tamburun temizlenmesi
Cihazı yumuşak bir bez ile kurutun.
Tamburu nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
Tamburu yumuşak bir bez ile kurutun.
9.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
9.5 Dış temizlik
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizle‐
mek için bir elektrikli süpürge kullanın.
Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
10. SORUN GİDERME
10.1
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunma‐
dığından emin olun.
Program başlamıyor.
Start/Pause (Başlat/Beklet) tuşuna basın.
56 www.electrolux.com
Sorun
Olası çözüm
Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak
arasında kalmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su haznesinin boş olduğundan emin olun. Progra‐
mı yeniden başlatmak için Start/Pause (Başlat/
Beklet) tuşuna basın.
Gösterge ekranında uzun bir program sü‐
resi görüntüleniyor.1)
Çamaşır miktarının, program süresine uygun ol‐
duğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesinde ça‐
maşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından emin
olun.
Gösterge ekranında kısa bir program sü‐
resi görüntüleniyor.
Time Drying (Kurutma Süresi) Extra Dry (Ekstra
Kurutma) veya programını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterilir.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterseniz, cihazı
kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin
olun.
Gösterge ekranında E51) gösteriliyor.
Cihazı devre dışı bırakın ve etkinleştirin. Yeni bir
program başlatın. Sorun tekrarlanırsa, yetkili ser‐
visi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
10.2 Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
• Ayarlanan program yanlıştır.
• Filtre tıkanmıştır.
• Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
11. TEKNİK VERİLER
Boyutlar (mm)
Genişlik / Yükseklik / De‐
rinlik
600 / 850 – 865 / 600
Maks. derinlik
(cihaz kapağı açıkken)
1090 mm
Maks. genişlik
(cihaz kapağı açıkken)
950 mm
Elektrik bağlantısı
Gerilim
230 V
TÜRKÇE
Frekans
50 Hz
Sigorta
4A
Toplam güç çekimi
900 W
Tambur hacmi
108 l
Cihazın ağırlığı
53 kg
Çamaşır: maks. ağırlık
8 kg
Kullanım türü
Ev kullanımı
Ortam sıcaklığı
Enerji tüketimi1)
Min.
5°C
Maks.
35°C
kWsaat/devir
2,1 kWsaat
121,6 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
Enerji verimlilik sınıfı
Enerji tüketimi
57
A
Açık bırakma modu
0,48 W
Kapalı modu
0,48 W
1) EN 61121 referansı uyarınca. 8 kg pamuk ve 1000 dev./dk. sıkma hızı.
2) Bu rakamlar, kurutma makinesi doğru şekilde kullanıldığında 4 kişilik için geçerlidir.
12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
. Ambalajı geri dönüşüm için
dönüştürülebilir
uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
58 www.electrolux.com
TÜRKÇE
59
136921170-B-252012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement