Electrolux EDH3487RDW User manual

Electrolux EDH3487RDW User manual
EDH3487RDW
................................................ .............................................
SQ THARËSE ME RROTULLIM
UDHËZIMET PËR
2
PËRDORIM
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
KULLANMA KILAVUZU
19
UK СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН
ІНСТРУКЦІЯ
35
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CILËSIMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
UDHËZIME PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me
pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
•
•
•
•
•
•
• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë
të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona
me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh
ose mendore ose që nuk kanë
eksperiencë dhe njohuri, nëse këta
mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e pajisjes
nga një person që është përgjegjës për
sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo
është e hapur.
• Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të
kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
•
•
•
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e
pastër e ta durojë nxehtësinë.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
5°C ose më të lartë se 35°C.
• Mos e instaloni pajisjen pas një dere që
kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere
me një menteshë në krahun e kundërt,
•
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Sigurohuni që tapeti të mos pengojë
vrimat e ajrosjes në bazën e pajisjes
(nëse ka).
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në
një oxhak që përdoret për daljen e
tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose
karburante të tjera.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi
një lavatriçe, përdorni setin e varjes së
rrobave. Seti i varjes së rrobave, i
disponueshëm nga shitësi juaj i
autorizuar, mund të përdoret vetëm me
pajisjen e specifikuar në udhëzime, të
cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit
(Referojuni broshurës së instalimit).
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë
në dhomën ku do të instaloni pajisjen,
për të shmangur rrjedhjen e gazrave
nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera
që funksionojnë me lëndë djegëse,
duke përfshirë zjarret e hapur.
Pajisja mund të instalohet më vete ose
poshtë një plani kuzhine me hapësirën
e duhur (Referojuni broshurës së
instalimit).
Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin
e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar
me ndihmën e një niveluesi. Nëse nuk
është në ekuilibër, rregulloni këmbëzat
derisa të nivelohet.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
të instaluar si duhet.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
ushqimit të pajisjes duhet zëvendësuar,
kjo duhet bërë nga Shërbimi ynë i
Klientit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga
spina.
Mos e prekni kabllin kryesore ose
spinën e korentit me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
•
•
•
•
•
•
1.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri, shpërthimi, goditjeje
elektrike ose dëmtimi të pajisjes
• Përdoreni këtë pajisje vetëm në mjedis
shtëpiak.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet
pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të
siguruar që rrobat të mos dëmtohen.
Nëse ndaloni pajisjen përpara
përfundimit të ciklit të tharjes,
menjëherë hiqni dhe shpërndani të
gjitha rrobat në mënyrë të tillë që
nxehtësia të shpërndahet.
• Nëse përdorni zbutës rrobash ose
produkte të ngjashme, zbatoni
udhëzimet në ambalazh.
• Mos e përdorni pajisjen pa filtër.
Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose
pas çdo përdorimi.
• Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
• Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
• Mos thani artikuj të tillë si sfungjer të
gomuar (sfungjer latex), skufje dushi,
tekstile rezistente ndaj ujit, artikuj me
pjesë të gomuara, si dhe rroba ose
•
•
•
jastëkë me mbushje prej sfungjeri të
gomuar.
Përpara se të thani artikujt që kanë
qenë në kontakt me substanca të tilla si
vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë,
vajguri, heqës njollash, terpentine, dyllë
dhe heqës dylli, lajini me ujë të nxehtë
me një sasi shtesë detergjenti.
Mos thani artikuj në pajisje nëse janë
përdorur për pastrim kimikate
industriale.
Sigurohuni që në xhepat e rrobave të
mos kenë mbetur çakmakë apo
shkrepëse.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.
Mos thani në pajisje rroba të palara.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të nisni tharësen
e rrobave.
Mos pini ose përgatitni ushqime me ujin
e kondensuar. Kjo mund të shkaktojë
probleme shëndetësore te njerëzit dhe
kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën
e hapur.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale
prej 8 kg (referojuni kapitullit "Tabela e
programeve").
Mos thani në tharëse rroba të lagura që
pikojnë ujë.
1.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
• Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga
priza.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull
për të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
të lagësht. Përdorni vetëm detergjent
neutral. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të
ashpra, tretës ose objekte metalike.
SHQIP
1.5 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambës ose llambës
halogjene të përdorur për këtë
pajisje, është vetëm për pajisje
elektro-shtëpiake. Mos e përdorni
atë për ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, kontaktoni me
qendrën e shërbimit.
1.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
5
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
Kompresori
PARALAJMËRIM
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
• Kompresori dhe sistemi i tij në tharësen
me rrotullim është i mbushur me një
lëndë të veçantë, e cila nuk përmban
hidrokarbure me fluor dhe klorur.
Sistemi duhet të qëndrojë hermetik.
Dëmtimi i sistemit mund të shkaktojë
rrjedhje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
5 Filtri kryesor
2
6 Butoni për hapjen e derës së
3
4
12
11
10
9
1 Depozita e ujit
2 Paneli i kontrollit
3 Drita e brendshme
4 Dera e ngarkimit
5
6
7
8
shkëmbyesit të nxehtësisë
7 Vrimat e qarkullimit të ajrit
8 Këmbët me regjistrim
9 Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
10 Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
11 Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
12 Pllaka e specifikimeve
Dera e pajisjes mund të instalohet
nga përdoruesi edhe në anën e
kundërt. Kjo ndihmon për të futur
dhe për të hequr rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e pajisjes
(shihni broshurën tjetër).
6
www.electrolux.com
3. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Çelësi i programeve
10 Fusha me prekje MyFavourite (Të
2 Ekrani
preferuarat)
11 Fusha me prekje Reverse Plus
(Rikthim plus)
3 Fusha me prekje Time (Koha)
4 Fusha me prekje Delay (Shtyrja)
5 Fusha me prekje Anticrease
(Antirrudhë)
6 Fusha me prekje Wool Load
(Ngarkesë me të leshta)
7 Fusha me prekje Start/Pause (Nisja/
Pauza)
12 Butoni Dryness (Tharja)
13 Butoni On/Off (Ndezje/Fikje)
Prekni fushat me prekje me gisht
në zonën me simbolin ose emrin e
opsionit.
Mos mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i kontrollit të
jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.
8 Fusha me prekje
për rritjen e
kohës së skarës së tharjes
9 Fusha me prekje
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
Treguesit
Përshkrimi
Sinjalet akustike.
Bllokimi për fëmijët.
Depozita e ujit.
Filtri.
Kondensuesi.
Faza e tharjes.
Faza e ftohjes.
Faza e ruajtjes nga rrudhat.
Shtyrja e programit.
Rikthim plus.
Niveli i tharjes
SHQIP
Treguesit
7
Përshkrimi
Kohëzgjatja e programit.
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit.
4. PROGRAMET
Programet
Lloji i ngarkesës / Ngarkesa (maks.)1) / Shenja e
rrobave
Cotton (Të
pambukta)
Niveli i tharjes:
Extra Dry (Tharje ekstra) ,
Strong Dry
(Tharje e fortë) ,
Cupboard Dry (Tharje për dollap) 2)3),
Iron Dry (Tharje për hekurosje) 2)/ 8kg /
Quick Mixed (I
shpejtë për rroba të
përziera)
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike. Program me
temperaturë të ulët. Program delikat me ajër të ngrohtë. /
3kg /
Synthetic
(Sintetike)
Niveli i tharjes:
Extra Dry (Tharje ekstra) ,
Cupboard
Dry (Tharje për dollap) 2),
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
2)/ 3,5kg /
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat nevojitet hekurosje
minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri
lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes. Kur përfundon programi, hiqni
menjëherë artikujt dhe vendosini ata në një nderëse
rrobash. / 1 kg (ose 5 këmishë) /
Rapid (E
shpejtë)
Për të tharë pëlhura të pambukta dhe sintetike dhe përdor
temperaturë të ulët. / 2 kg /
Time Drying
(Tharje e
programuar)
Me këtë program ju mund të përdorni opsionin Time dhe të
vendosni kohëzgjatjen e programit. / 8kg /
Refresh
(Rifreskim)
Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në dollap.
/ 1 kg
Drying Rack
(Skara e tharjes) 4)
Tharje e kujdesshme e materialeve të leshta që lahen dhe e
atleteve (shihni manualin e veçantë të përdoruesit që
ofrohet me skarën e tharjes). / 1 kg (ose 1 palë atlete)
Pëlhura të leshta. Tharje e butë për të leshta që lahen. Hiqni
menjëherë artikujt kur programi ka përfunduar. / 1kg
Wool (Të leshta) 5)
8
www.electrolux.com
Programet
Delicates
(Delikate)
Lloji i ngarkesës / Ngarkesa (maks.)1) / Shenja e
rrobave
Pëlhura delikate. / 3kg /
Shirts (Këmisha)
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat nevojitet hekurosje
minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri
lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes. Kur përfundon programi, hiqni
menjëherë artikujt dhe vendosini ata në një nderëse
rrobash. / 1,5kg (ose 7 këmishë) /
Duvet (Jorgan)
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jastëkë (me pupla ose
me mbushje sintetike). / 3kg /
Jeans (Xhinse)
Për veshje sportive, si p.sh. xhinse, bluza tutash etj., me
trashësi të ndryshme materiali (p.sh. në pjesën e qafës, të
manshetave dhe tegelave). 2)/ 8kg /
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të lehta, rrobat me
Sports (Sportive) mikrofibra, poliestër, të cilat nuk hekurosen. / 2 kg /
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
3) Në përputhje me standardin 932/2012. Programi për të pambuktat "Cupboard dry" (Tharje
për dollap) është "Programi standard i pambukut". Është i përshtatshëm për të tharë rroba
pambuku me lagështi normale dhe është programi më efikas për energjinë.
4) Vetëm me skarën e tharjes
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash është testuar dhe miratuar nga
kompania Woolmark . Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta të etiketuara
"larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të miratuar nga
Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të lëshuara nga prodhuesi. M1129
5. OPSIONET
5.1 Time (Koha)
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Time Drying (Tharje e programuar) . Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
5.2 Wool Load (Ngarkesë me të
leshta)
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Wool Load (Ngarkesë me të leshta) . Që
rrobat të thahen më shumë, shtypni
Wool Load
fushën me prekje
(Ngarkesë me të leshta) në mënyrë të
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit.
5.3 Anticrease (Antirrudhë)
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në përfundim
të ciklit të tharjes. Ky funksion parandalon
SHQIP
krijimin e rrudhave në rroba. Rrobat mund
të nxirren nga pajisja gjatë fazës kundër
rrudhave.
9
Ka 4 përzgjedhje të mundshme:
Extra Dry (Tharje ekstra)
Strong Dry (Tharje e fortë) (vetëm për
Cotton (Të pambukta )
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
5.4 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Drying Rack (Skara e tharjes) . Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
5.7 MyFavourite (Të preferuarat)
Ju mund të bëni konfigurimin që doni për
programin dhe opsionet e tij dhe ta ruani
atë në memorien e pajisjes.
Për të memorizuar konfigurimin tuaj:
1. Vendosni programin dhe opsionet e
mundshme
2. Mbani prekur MyFavourite (Të
preferuarat) për disa sekonda. Tingulli
dhe mesazhi në ekran konfirmojnë që
konfigurimi është ruajtur.
Për ta aktivizuar konfigurimin që keni
ruajtur:
1. Aktivizoni pajisjen
2. Prekni MyFavourite (Të preferuarat)
5.5 Reverse Plus (Rikthim plus)
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të rrobave.
në etiketë.
Për rrobat me simbolin
5.6 Dryness (Tharja)
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë më
të thara.
Programet1)
Cotton (Të pambukta)
■
Quick Mixed (I shpejtë
për rroba të përziera)
■
Synthetic (Sintetike)
■
Easy Iron (Hekurosje
e lehtë)
■
■
■
■
Refresh (Rifreskim)
Drying Rack (Skara e
tharjes)
Wool (Të leshta)
■
■
Delicates (Delikate)
■
Shirts (Këmisha)
■
Duvet (Jorgan)
■
■
Rapid (E shpejtë)
Time Drying (Tharje e
programuar)
■
■
10 www.electrolux.com
Programet1)
Jeans (Xhinse)
■
Sports (Sportive)
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar ose
çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
6. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Fusha me prekje Time (Koha)
B) Fusha me prekje Delay (Shtyrja)
C) Fusha me prekje Anticrease
(Antirrudhë)
D) Fusha me prekje Wool Load
(Ngarkesë me të leshta)
E) Fusha me prekje Start/Pause (Nisja/
Pauza)
F) Fusha me prekje për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
G) Fusha me prekje për uljen e kohës së
skarës së tharjes
H) Fusha me prekje MyFavourite (Të
preferuarat)
I) Fusha me prekje Reverse Plus
(Rikthim plus)
J)
Butoni Dryness (Tharja)
6.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe fushat me
prekje bllokohen. Zhbllokohet vetëm
butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit për
fëmijët
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (A) dhe (D) në të njëjtën kohë
derisa treguesi i bllokimit për fëmijët të
ndizet.
• Opsioni i bllokimit për fëmijët mund
të çaktivizohet ndërkohë që është
në punë një program. Shtypni dhe
mbani shtypur të njëjtat fusha me
prekje derisa treguesi i bllokimit për
fëmijët të fiket.
6.2 Zilja aktive/jo aktive
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda fushat me prekje (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
6.3 Fortësia e ujit dhe
përçueshmëria
Fortësia e ujit është e ndryshme në vende
të ndryshme. Fortësia e ujit ndikon në
përçueshmërinë e ujit dhe sensorin e
përçueshmërisë së pajisjes. Nëse e dini
vlerën e përçueshmërisë së ujit mund të
përshtatni sensorin për të pasur rezultate
më të mira tharjeje.
Rregullimi i sensorit të
përçueshmërisë
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen
2. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (A) dhe (B) në të njëjtën kohë
derisa një nga këta tregues të ndizet:
•
(e ulët <300 μS/cm)
SHQIP
•
(mesatare 300-600 μS/cm)
•
(e lartë >600 μS/cm)
3. Shtypni fushën me prekje (E)
vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i
nivelit të duhur.
4. Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur
fushat me prekje (A) dhe (B) në të
njëjtën kohë për rreth 2 sekonda.
6.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar "Kompleti i
zbrazjes", pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga depozita e
ujit. Në këtë rast, ne
rekomandojmë që ta çaktivizoni
treguesin e depozitës së ujit.
Referojuni broshurës së ofruar për
aksesorët që janë në dispozicion.
11
Çaktivizimi i treguesit të depozitës së
ujit
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht fushën me prekje (J) dhe
(I) derisa në ekran të shfaqet një nga
këto 2 konfigurime:
• Treguesi
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
– Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
• Treguesit
dhe
janë të
ndezur.
– Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Përpara se ta përdorni pajisjen për
herë të parë, kryeni një nga këto
veprime:
• Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
• Nisni një program të shkurtër
(p.sh. 30 minuta) me rroba të
njoma.
Në fillim të ciklit të tharjes (3-5
min.) niveli i zhurmës mund të jetë
paksa më i lartë. Kjo ndodh për
shkak të ndezjes së kompresorit,
gjë e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.: frigoriferët,
ngrirësit.
7.1 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
• Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit.
4. Shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) , programi fillon.
KUJDES
Sigurohuni që kur të mbyllni
derën, rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit
prej gome.
7.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani të
shfaqë kohën e vonesës që dëshironi
të vendosni.
• Ju mund të shtyni fillimin e një
programi nga minimumi 30 minuta
deri maksimumi në 20 orë.
12 www.electrolux.com
3. Shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) , fillon numërimi
mbrapsht. Ekrani tregon numërimin
mbrapsht të shtyrjes së programit.
• Kur përfundon numërimi mbrapsht,
fillon programi.
7.3 Funksioni Auto Off
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:
• Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
• Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
7.4 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin.
7.5 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar,
• Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
• Treguesi pulson.
• Treguesi
ndizet.
• Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është i ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta të
tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të mira,
të hiqni rrobat kur faza ka përfunduar ose
pothuajse ka përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
• Treguesi është i ndezur, por nuk
pulson.
• Treguesi
fiket.
• Treguesi Start/Pause (Nisje/Pauzë) fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni kontejnerin e ujit kur të
përfundojë programi.
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Përgatitja e rrobave
• Mbyllni zinxhirët.
• Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
• Mos i lini të palidhura kollaret ose rripat
(p.sh. rripat e përparëseve). Lidhini ato
përpara se të nisni një program.
• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
• Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
• Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e pëlhurave
që janë në pajisje.
• Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
• Përdorni programin përkatës për fanella
pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
• Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale në
tabelën e programeve.
• Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që kanë
artikujt.
SHQIP
Etiket
ae
pëlhu
rës
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
9.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
13
14 www.electrolux.com
9.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative për ujë
të distiluar (p.sh. për hekurosje me
avull). Përpara se të përdorni ujin,
hiqni papastërtitë me filtër.
9.3 Pastrimi i filtrit të
kondensimit
Shpeshtësia e pastrimit të filtrave
është e lidhur me llojin e rrobave
dhe sasinë e tyre.
Nëse thani rroba në ngarkesë
maksimale, pastrojini filtrat pas
çdo 3 ciklesh.
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
SHQIP
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
15
16 www.electrolux.com
15.
16.
2
1
1) Nëse nevojitet, një herë në 6 muaj largoni pushin nga hapësira e shkëmbyesit të
nxehtësisë. Për këtë mund të përdorni një fshesë me korrent.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë. Thajini
sipërfaqet e pastruara me një leckë të
butë.
9.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM
Shkëputeni pajisjen nga korrenti
përpara se ta pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral standard
për të pastruar sipërfaqen e brendshme të
kazanit dhe pjesët e tij. Thajini sipërfaqet e
pastruara me një leckë të butë.
KUJDES
Mos përdorni materiale gërryese
apo lesh teli për të pastruar
kazanin.
KUJDES
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose agjentë
pastrues të cilët mund të
shkaktojnë gërryerje gjatë
pastrimit të pajisjes.
9.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
9.5 Pastrimi i panelit të kontrollit
dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral standard
për të pastruar panelin e kontrollit dhe
karakasën.
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
10.1
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos
ketë asnjë siguresë të prishur.
Programi nuk fillon punën.
Shtypni Start/Pause (Nisje/Pauzë) .
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si
duhet.
SHQIP
Problemi
17
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisje/Pauzë) për të
filluar programin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë
programi.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër Zgjidhni programin Time Drying (Tharje e
programi.
programuar)Extra Dry (Tharje ekstra) ose .
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program të
ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Në ekran shfaqet E51)
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një
program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni me qendrën e
shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
10.2 Nëse rezultatet e tharjes
janë të pakënaqshme
• Programi i vendosur ishte i pasaktë.
• Filtri është i bllokuar.
• Kondensuesi është i bllokuar.
• Në pajisje ka shumë rroba.
• Kazani është i papastër.
• Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
• Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat (mm)
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia
850 x 600 x 600
Thellësia maks.
(me derën e pajisjes të hapur)
1090 mm
Gjerësia maks.
(me derën e pajisjes të hapur)
950 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
18 www.electrolux.com
Siguresa
4A
Fuqia totale
900 W
Vëllimi i kazanit
118 l
Pesha e pajisjes
57 kg
Rrobat: pesha maks.
8 kg
Lloji i përdorimit
Temperatura e ambientit
Konsumimi i energjisë 1)
Shtëpiak
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/cikël
1,94 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
235 kWh
Klasifikimi i energjisë
A++
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur
pas programit
0,05W
Në modalitetin fikur
0,05 W
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për të
pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, dhe konsumit të modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
TÜRKÇE
19
İÇINDEKILER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEÇENEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AYARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GÜNLÜK KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SORUN GIDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNIK VERILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir
ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi
sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
20
22
22
23
25
26
27
28
29
32
33
20 www.electrolux.com
1.
GÜVENLİK TALİMATLARI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, ve‐
rilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış
bir montajın ve kullanımın hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma
kılavuzunu ileride kullanım için daima cihazın ya‐
kınında bulundurun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık
kişilerin güvenliği
UYARI
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakat‐
lık riski vardır.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi ta‐
rafından gözetim altında tutuldukları ya da ge‐
rekli talimatlar verildiği sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olma‐
yan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin verme‐
yin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutun.
• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
cihazdan uzak tutun.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafın‐
dan, gözetim altında bulunmadıkları müddet‐
çe, yapılmamalıdır.
1.2 Montaj
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullan‐
mayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
• Cihazı kuracağınız zeminin düz, sağlam, ısıya
dayanıklı ve temiz olduğuna emin olun.
• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da
35°C'den daha yüksek olduğu yerlere monte
etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
• Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının
ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak
açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sa‐
hip kapının arkasına koymayın.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima dikkat
edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
• Cihazı her zaman dikey olarak hareket ettirin.
• Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.
• Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyo‐
nu olduğundan emin olun.
• Halının, cihazın alt kısmındaki havalandırma
açıklıklarını kapatmadığından emin olun
(mümkün olduğunda).
• Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği
bacalara boşaltılmamalıdır.
• Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üs‐
tüne koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın.
Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitle‐
me aparatı yalnızca, aksesuarla birlikte verilen
talimatlarda belirtilen cihazlarla kullanılabilir.
Montajdan önce bunu dikkatle okuyun (Montaj
broşürüne bakın).
• Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer
yakıtları ateşleme riski söz konusu olabile‐
ceğinden, montajın yapıldığı odada havalan‐
dırmanın yeterli olduğundan emin olun.
• Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da
doğru boşluk bırakılarak mutfak tezgahının al‐
tına konulabilir (Montaj broşürüne bakın).
• Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir su te‐
razisi kullanarak tam olarak düzgün olup ol‐
madığını kontrol edin. Düzgün değilse, bu ha‐
le gelene dek ayakları ayarlayın.
Elektrik bağlantısı
UYARI
Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrikçiyi arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere
dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullan‐
mayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye
özen gösterin. Cihazın elektrik besleme kablo‐
sunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Servis
Merkezimizce yapılmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan son‐
ra takın. Montajdan sonra elektrik fişine erişi‐
lebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
TÜRKÇE
• Islak eller ile elektrik kablosuna ya da fişine
dokunmayın.
• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
1.3 Kullanım amacı
UYARI
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya
cihazın hasar görme riski mevcuttur.
• Bu cihazı yalnızca ev ortamında kullanın.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Çamaşırların hasar görmesine engel olmak
için kurutma işleminin son kısmı ısı kullanılma‐
dan (soğutma çevrimi) gerçekleştirilir.
Kurutma devresini program bitmeden önce
durdurduysanız, tüm çamaşırları hızlıca çıka‐
rıp ısının dağıtılması için yayın.
• Yumuşatıcı veya benzeri ürünler kullanıyorsa‐
nız ambalajın üzerindeki talimatlara uyun.
• Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kulla‐
nımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizle‐
yin.
• Cihazın etrafında biriken tiftiği temizleyin.
• Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı
çamaşırları kurutmayın.
• Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı mad‐
deler ve köpük kauçuk pedler içeren giysiler
veya yastıklar gibi eşyaları kurutmayın.
• Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, gazyağı,
leke çıkarıcılar, neft yağı, parafin veya parafin
çıkarıcılar bulaşmış çamaşırları kurutmadan
önce sıcak suda, ekstra deterjan kullanarak
yıkayın.
• Temizleme için endüstriyel kimyasallar kulla‐
nılmışsa çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Çamaşırların ceplerinde çakmak veya kibrit
unutulmadığından emin olun.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tip‐
te çamaşırları kurutun. Kumaş etiketinde ya‐
zan talimatları takip edin.
• Yıkanmamış çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıy‐
sanız kurutma makinesini çalıştırmadan önce
ekstra bir durulama aşaması başlatın.
• Yoğuşma suyunu içmeyin veya bu su ile ye‐
mek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
• 8 kg maksimum yük hacmine uyun (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
21
• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çama‐
şırları kurutma makinesinde kurutmayın.
1.4 Bakım ve Temizlik
UYARI
Yaralanma ve cihazın zarar görme riski
söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bıra‐
kın ve elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kul‐
lanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı
ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözü‐
cüleri veya metal cisimleri kullanmayın.
1.5 İç aydınlatma
UYARI
Yaralanma riski.
Gözle görülebilir LED radyasyonu var‐
dır, doğrudan ışığa bakmayın.
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya fırın içi aydınlatma lambası türü,
sadece ev cihazları içindir. Ev aydınlat‐
ması için kullanmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için yetkili
servisi arayın.
1.6 Elden çıkarma
UYARI
Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kal‐
masını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.
Kompresör
UYARI
Cihazın zarar görme riski vardır.
• Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi
içindeki sistemi floro kloro hidrokarbon içerme‐
yen özel bir madde ile doludur. Bu sistem
sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sı‐
zıntıya neden olabilir.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
22 www.electrolux.com
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer
beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım
ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım
süresini ifade eder.
Kullanım Ömrü Bilgisi :
2. ÜRÜN TANIMI
1
4 Çamaşır kapağı
2
5 Ana Filtre
6 Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
7 Hava akışı delikleri
3
4
5
12
6
11
7
10
8 Ayarlanabilir ayaklar
9 Isı eşanjörü kapağı
10 Isı eşanjörü koruması
11 Isı eşanjörü koruması kilitleme düğmesi
12 Bilgi etiketi
Kapı, kullanıcı tarafından, karşı tarafa
takılabilir. Çamaşırların kolayca koyulup
alınmasına yardımcı olabilir veya ciha‐
zın koyulacağı alanın kısıtlı olması du‐
rumunda uygulanabilir (ayrı broşüre ba‐
kın).
8
9
1 Su kabı
2 Kontrol paneli
3 Fırın içi aydınlatma
3. KONTROL PANELİ
1
2
3
4
5
6
13
1 Program düğmesi
2 Gösterge ekranı
12 11 10
9
8
7
3 Time
(Zaman) dokunmatik tuşu
4 Delay
(Geciktirme) dokunmatik tuşu
TÜRKÇE
5 Anticrease
(Kırışıklık Önleme) dokun‐
matik tuşu
6 Yünlüler
13 On/Off
dokunmatik tuşu
7 Start/Pause
tuşu
12 Dryness
tik tuşu
9 Kurutma Rafı Zamanı düşürme
matik tuşu
dokunma‐
dokun‐
10 MyFavourite
(Favorim) dokunmatik tuşu
11 Reverse Plus
(Hassas Kurutma) dokun‐
matik tuşu
Göstergeler
(Kuruluk) dokunmatik tuşu
(Açma/Kapama) tuşu
Seçeneğe ait sembolün bulunduğu ya
da seçeneğin adının göründüğü alanda‐
ki dokunmatik tuşa parmaklarınızla do‐
kunun.
Kontrol paneli kullanımı sırasında eldi‐
ven giymeyin.
Kontrol panelinin her zaman temiz ve
kuru olduğundan emin olun.
(Başlat/Beklet) dokunmatik
8 Kurutma Rafı Zamanı artırma
23
Açıklaması
Sesli ikazlar.
Çocuk kilidi.
Su haznesi.
Filtre.
Yoğuşturucu.
Kurutma aşaması.
Soğutma aşaması.
Kırışıklık koruması aşaması.
Gecikmeli başlatma.
Hassas Kurutma.
Kurutma düzeyi
Program süresi.
Gecikmeli başlatma süresi.
-
4. PROGRAMLAR
Programlar
şık)
tik)
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Cotton (Pamuklu)
Kurutma düzeyi:
lık Kurutma 2)3),
Ekstra Kurutma ,
Güçlü Kurutma ,
Ütülük Kurutma 2)/ 8kg /
Mixed (Hızlı Karı‐
Pamuklu ve sentetik kumaşlar. Düşük sıcaklık programı. Sıcak havalı
hassas program. / 3 kg /
Synthetic (Sente‐
Kurutma düzeyi:
Ekstra Kurutma ,
Ütülük Kurutma 2)/ 3,5kg /
Dolaplık Kurutma 2),
Dolap‐
24 www.electrolux.com
Programlar
Easy Iron (Ko‐
lay Ütü)
Rapid (Hızlı)
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Çok az ütü gerektiren hassas kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı
kumaş türleri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce
çamaşırları silkeleyin. Program tamamlandığında hiç zaman kaybet‐
meden çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın. / 1 kg (veya 5 gömlek) /
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıcaklıkta kurutulması içindir. / 2
kg /
Time Drying (Kurut‐ Bu program ile Time seçeneğini kullanabilir ve program süresini ayar‐
layabilirsiniz. / 8kg /
ma Süresi)
Refresh (Havalan‐
dırma)
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırılması. / 1 kg
Drying Rack (Ku‐
rutma Rafı) 4)
Yıkanabilir yünlülerin ve spor ayakkabıların hassas bir şekilde kuru‐
tulması (Kurutma Rafı ile birlikte verilen ayrı kullanım kılavuzuna baş‐
vurun). / 1 kg (veya 1 çift spor ayakkabı)
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin hassas bir şekilde kurutulması.
Program tamamlandığında hiç zaman kaybetmeden çamaşırları çıka‐
rın. / 1 kg
Wool (Yünlü) 5)
Delicates (Hassas
Çamaşırlar)
ler)
Hassas kumaşlar. / 3 kg /
Shirts (Gömlekler)
Çok az ütü gerektiren hassas kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı
kumaş türleri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce
çamaşırları silkeleyin. Program tamamlandığında hiç zaman kaybet‐
meden çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın. / 1,5 kg (veya 7 göm‐
lek) /
Duvet (Yorgan)
Bir veya iki nevresim ve yastıkları kurutmak içindir (kuş tüylü ya da
sentetik dolgulu). / 3 kg /
Jeans (Kotlar)
Kotlar, uzun kollu tişört, vs. gibi boş zamanlarda giyilen, farklı kalınlık‐
lardaki (ör. boyun kısmı, kol kısmı ve dikiş yerleri farklı kalınlıkta olan)
giysilerin kurutulması için. 2)/ 8kg /
Sports (Spor Giysi‐ Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif kumaşları, mikro fiber, pol‐
yester kumaşları kurutun. / 2 kg /
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 dokümantasyonunda
belirtilmiştir.
3) 932/2012 uyarınca. Pamuklu "Dolaplık kurutma", "Standart Pamuklu Programı"dır. Nemli normal yünlü
çamaşırları kurutmak için uygundur ve enerji kapsamında en etkili programdır.
4) Sadece Kurutma Rafı ile
TÜRKÇE
25
5) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark şirketi tarafından test edildi ve onaylandı.
Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yıkanması ve üretici tarafından verilen
talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama" olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için
uygundur. M1129
5. SEÇENEKLER
5.1 Time (Süre)
5.5 Reverse Plus (Tersine Plus)
Bu seçenek, sadece Time Drying (Kurutma Süre‐
si) (Kurutma Zamanı) program için kullanılabilir.
Program süresini minimum 10 dakika ile maksi‐
mum 2 saat arasında olacak şekilde ayarlayabi‐
lirsiniz. Ayarlanan süre, cihazın içinde bulunan
çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek bir par‐
ça için kısa süreli bir ayar yapmanız tavsiye edi‐
lir.
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları daha hafif
şekilde kurutmak için (ör. akrilik, viskoz). Bu
fonksiyon aynı zamanda çamaşırın kırışıklıklarını
azaltmaya yardımcı olur. Kumaş etiketinde,
sembolü olan kumaşlar için.
5.6 Dryness (Kuruluk)
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için kullanı‐
labilir. Daha kuru çamaşırlar elde etmek ve prog‐
ram süresini artırmak için
Yünlü Çamaşırlar
dokunmatik tuşuna ardı ardına dokunun.
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale getirme‐
nize yardımcı olur.
4 olası tercih vardır:
Extra Dry (Ekstra Kurutma)
Güçlü Kurutma (sadece Pamuklu için)
Cupboard Dry (Dolaplık Kurutma)
Iron Dry (Ütülük Kurutma)
5.3 Anticrease (Kırışıklık Önleme)
5.7 MyFavourite (Favorim)
Kurutma devrinin sonunda, standart kırışıklık ön‐
leme aşamasına (30 dakika) 60 dakika ekler. Bu
fonksiyon çamaşırdaki kırışıklıkları önler. Çama‐
şırlar, kırışıklık giderme aşamasında çıkarılabilir.
Program ve seçenek yapılandırma ayarlarınızı
yapabilir ve cihazın belleğine kaydedebilirsiniz.
Ayarlarınızı hafızaya almak için:
1. Programı ve mevcut seçenekleri ayarlayın.
2. Bir kaç saniyeliğine MyFavourite (Favorim)
tuşuna basın. Ayarlar hafızaya alındığında
sesli bir ikaz duyulacak ve onay mesajı ekra‐
na gelecektir.
Hafızaya alınmış ayarlarınızı etkinleştirmek için:
1. Cihazı etkinleştirin.
2. MyFavourite (Favorim) tuşuna basın.
5.2 Wool Load (Yünlü Çamaşırlar)
5.4 Kurutma Rafı Zamanı
Bu seçenek, sadece Drying Rack (Kurutma Rafı)
(Kurutma Rafı) program için kullanılabilir. Prog‐
ram süresini minimum 30 dakika ile maksimum 4
saat arasında olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Ayarlanan süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek bir ça‐
maşır için kısa süreli bir ayar yapmanız tavsiye
edilir.
Programlar1)
Cotton (Pamuklu)
■
Mixed (Hızlı Karışık)
■
Synthetic (Sentetik)
■
Easy Iron (Kolay Ütü)
■
■
■
■
26 www.electrolux.com
Programlar1)
■
Rapid (Hızlı)
si)
Time Drying (Kurutma Süre‐
■
■
■
Refresh (Havalandırma)
fı)
Drying Rack (Kurutma Ra‐
■
Wool (Yünlü)
lar)
■
Delicates (Hassas Çamaşır‐
■
Shirts (Gömlekler)
■
Duvet (Yorgan)
Jeans (Kotlar)
■
Sports (Spor Giysiler)
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
6. AYARLAR
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A)
Time
(Zaman) dokunmatik tuşu
B)
Delay
(Geciktirme) dokunmatik tuşu
C)
Anticrease
matik tuşu
D)
Yünlüler
(Kırışıklık Önleme) dokun‐
dokunmatik tuşu
E)
Start/Pause
(Başlat/Beklet) dokunmatik
tuşu
F) Kurutma Rafı Zamanı artırma dokunmatik
tuşu
G) Kurutma Rafı Zamanı düşürme dokunmatik
tuşu
H)
MyFavourite
(Favorim) dokunmatik tuşu
I)
Reverse Plus
matik tuşu
(Hassas Kurutma) dokun‐
J)
Dryness
(Kuruluk) dokunmatik tuşu
6.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada ço‐
cukların cihaz ile oynamalarını engeller. Program
seçme düğmesi ve dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
2. Çocuk kilidi göstergesi yanana kadar (A) ve
(D) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın ve
basılı tutun.
• Bir program çalışırken çocuk kilidi seçe‐
neğini devre dışı bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar do‐
kunmatik tuşlara aynı anda basın ve basılı
tutun.
6.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre dışı bı‐
rakmak için (B) ve (C) dokunmatik tuşlarına ba‐
sın ve yakl. olarak 2 saniye boyunca basılı tutun.
TÜRKÇE
6.3 Su sertliği ve iletkenliği
Su sertliği farklı lokasyonlar için farklılık gösterir.
Su sertliği, suyun iletkenliği ve cihazdaki iletken‐
lik sensörünün çalışması üzerinde etkilidir. Su
iletkenlik değerini biliyorsanız, daha iyi kurutma
sonuçları elde etmek için sensörü ayarlayabilirsi‐
niz.
İletkenlik sensörünün ayarlanması
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın
2. Göstergelerden bir tanesi yanana kadar (A)
ve (B) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın
ve basılı tutun:
•
(düşük <300 µS/cm)
•
(orta 300-600 µS/cm)
•
(yüksek >600 µS/cm)
3. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E)
dokunmatik tuşuna ardı ardına basın.
4. Ayarı onaylamak için (A) ve (B) dokunmatik
tuşlarına basın ve yakl. olarak 2 saniye bo‐
yunca basılı tutun.
27
"Tahliye kiti" takılı ise, cihaz su haznesi‐
ni otomatik olarak boşaltır. Bu durumun‐
da su haznesi göstergesini devre dışı
bırakmanızı tavsiye ederiz.
Mevcut aksesuarlar için verilen broşüre
bakın.
Su haznesi göstergesinin devre dışı bırakılması
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
2. Göstergede aşağıdaki yapılandırmalardan
biri görüntülenene kadar (J) ve (I) dokunma‐
tik tuşlarını aynı anda basılı tutun:
•
göstergesi kapalı ve
göster‐
gesi açıktır.
– Su haznesi göstergesi kapalıdır. Yakla‐
şık 4 saniye sonra 2 gösterge de kapa‐
nır.
•
ve
göstergesi açıktır.
– Su haznesi göstergesi açıktır. Yaklaşık
4 saniye sonra 2 gösterge de kapanır.
6.4 Su haznesi göstergesi
Su haznesi göstergesi varsayılan olarak açıktır.
Program tamamlandığında ya da su haznesinin
boşaltılması gerektiğinde yanmaya başlar.
7. GÜNLÜK KULLANIM
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şunlar‐
dan birini yapın:
• Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
• Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
3. Çamaşır tipine uygun yıkama programını ve
seçeneklerini ayarlayın.
• Gösterge ekranı, programın süresini gös‐
terir.
4. Start/Pause (Başlat/Beklet) dokunmatik tuşu‐
na basın ve programı başlatın.
Kurutma programının başında (3-5 dk.)
biraz yüksek seviyede bir ses meydana
gelebilir. Bu ses kompresörün çalışma‐
ya başlamasından kaynaklanır ve buz‐
dolapları ve dondurucular gibi kompre‐
sör ile çalışan cihazlar için normaldir.
DİKKAT
Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşı‐
rın tamburdan çıkıp conta ve kapak ara‐
sında kalmadığından emin olun.
7.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir
programın başlatılması
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
7.2 Programın gecikmeli başlatma ile
başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun yıkama programını ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi gösterile‐
ne kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ar‐
dına basın.
28 www.electrolux.com
• Program gecikmesini minimum 30 dakika
ila maksimum 20 saat arasında geciktir‐
meye olanak tanıyacak şekilde ayarlayabi‐
lirsiniz.
3. Start/Pause (Başlat/Beklet) dokunmatik tuşu‐
na basın ve geri sayımı başlatın. Gösterge
ekranında, gecikmeli başlatma işleminin geri
sayımı gösterilir.
• Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program
çalışmaya başlar.
7.3 Auto Off fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon
aşağıdaki durumlarda cihazı otomatik olarak dev‐
re dışı bırakır:
• Programı 5 dakika içerisinde başlatmadığınız‐
da.
• Yıkama programı sona erdikten 5 dakika son‐
ra.
7.4 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapa‐
ma tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
3. Programı ayarlayın.
• Aralıklı bir sesli ikaz duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
göstergesi yanar.
• Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi yanar.
Cihaz, yakl. olarak 30 dakika boyunca kırışıklık
koruması aşamasında çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda bulu‐
nan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlanmadan ön‐
ce çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar
elde etmeniz için çamaşırları kırışıklık koruması
aşamasının bitmesine yakın ya da bittikten sonra
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.
•
göstergesi söner.
• Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapa‐
ma tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra filtreyi temizleyin
ve su haznesini boşaltın.
7.5 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
8. İPUÇLARİ VE YARARLİ BİLGİLER
8.1 Çamaşırın hazırlanması
• Fermuarları kapatın.
• Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
• Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde tut‐
mayın (örn., önlük bağları). Programı başlat‐
madan önce bunları bağlayın.
• Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm nesnele‐
ri çıkarın.
• Bir çamaşırın içinde pamuklu bir katman bulu‐
nuyorsa bunu tersine çevirin. Pamuklu yüze‐
yin daima dışarıda olmasına dikkat edin.
• Cihazda bulunan kumaş türüne uygun progra‐
mı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
• Koyu renkli kumaşları, açık renkli kumaşlar ile
birlikte koymayın. Koyu renkler akabilir.
• Çekmelerini önlemek amacıyla pamuklu kazak
ve el örgüsü giysiler için uygun programı se‐
çin.
• Çamaşır miktarının, program etiketi üzerinde
bulunan maksimum miktardan daha fazla ol‐
mamasına dikkat edin.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulmaya uy‐
gun olan çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üze‐
rinde bulunan kumaş etiketine başvurun.
TÜRKÇE
Kumaş
etiketi
29
Açıklaması
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı standart sıcak‐
lık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı düşük sıcaklık
ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
9. BAKIM VE TEMİZLİK
9.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
30 www.electrolux.com
9.2 Su haznesinin boşaltılması
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir al‐
ternatif olarak kullanabilirsiniz (örn., bu‐
harlı ütüler). Suyu kullanmadan önce bir
filtre yardımıyla kir kalıntılarından arın‐
dırın.
9.3 Yoğuşturucu filtresinin
temizlenmesi
Filtre temizlik aralığı çamaşır türüne ve
miktarına göre değişiklik gösterir.
Maksimum çamaşır miktarı ile kurutma
yapıyorsanız filtreleri her 3 kurutmada
bir temizlemeniz gerekir.
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
TÜRKÇE
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
31
32 www.electrolux.com
15.
16.
2
1
1) Gerektiğinde, 6 ayda bir, ısı eşanjörü bölümündeki tüyleri temizleyin. Elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.
9.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI
Temizlemeden önce cihazın bağlantısı‐
nı kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan kullanın. Te‐
mizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT
Tamburu temizlemek için aşındırıcı
maddeler veya çelik yünü kullanmayın.
9.5 Kontrol panelinin ve yuvasının
temizlenmesi
Temizlemek için nemli bir bez kullanın. Temizlen‐
miş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT
Cihazı temizlemek için korozyona ne‐
den olabilecek temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme maddeleri kullanma‐
yın.
9.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizle‐
mek için bir elektrikli süpürge kullanın.
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için stan‐
dart bir nötr sabun deterjan kullanın.
10. SORUN GİDERME
10.1
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunma‐
dığından emin olun.
Program başlamıyor.
Start/Pause (Başlat/Beklet) tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak
arasında kalmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su haznesinin boş olduğundan emin olun. Progra‐
mı yeniden başlatmak için Start/Pause (Başlat/
Beklet) tuşuna basın.
Gösterge ekranında uzun bir program sü‐
resi görüntüleniyor.1)
Çamaşır miktarının, program süresine uygun ol‐
duğundan emin olun.
TÜRKÇE
Sorun
33
Olası çözüm
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesinde ça‐
maşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından emin
olun.
Gösterge ekranında kısa bir program sü‐
resi görüntüleniyor.
Time Drying (Kurutma Süresi)Extra Dry (Ekstra
Kurutma) veya programını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterilir.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterseniz, cihazı
kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin
olun.
Gösterge ekranında E51) gösteriliyor.
Cihazı devre dışı bırakın ve etkinleştirin. Yeni bir
program başlatın. Sorun tekrarlanırsa, yetkili ser‐
visi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
10.2 Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
• Ayarlanan program yanlıştır.
• Filtre tıkanmıştır.
• Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
11. TEKNİK VERİLER
Boyutlar (mm)
Genişlik / Yükseklik / De‐
rinlik
850 x 600 x 600
Maks. derinlik
(cihaz kapağı açıkken)
1090 mm
Maks. genişlik
(cihaz kapağı açıkken)
950 mm
Elektrik bağlantısı
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
Sigorta
4A
Toplam güç
900 W
Tambur hacmi
118 l
Cihazın ağırlığı
57 kg
Çamaşır: maks. ağırlık
8 kg
Kullanım türü
Ortam sıcaklığı
Ev kullanımı
Min.
5°C
34 www.electrolux.com
Enerji tüketimi1)
Maks.
35°C
kWsaat/devir
1,94 kWsaat
235 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
Enerji verimlilik sınıfı
Enerji tüketimi
A++
Açık bırakma modu
0,05W
Kapalı modu
0,05 W
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dk. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu olarak ve düşük
enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma başına enerji tüketimi cihazın
kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
. Ambalajı geri dönüşüm için
dönüştürülebilir
uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Українська
35
ЗМІСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ВИРОБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАЛАШТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНІЧНІ ДАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
38
39
40
41
43
44
45
46
49
50
МИ ПРО ВАС ДУМАЄМО
Дякуємо за покупку приладу Electrolux. Ви обрали продукт, який втілює в собі десятки років професійного
досвіду та інновацій. Оригінальний та стильний, він був розроблений з думкою про вас. Тому щоразу, коли
ви ним користуєтесь, ви можете бути впевнені в отриманні гарних результатів.
Ласкаво просимо в світ Electrolux.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.
Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.
Загальна інформація та рекомендації
Екологічна інформація
Може змінитися без оповіщення.
36 www.electrolux.com
1.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу
слід уважно прочитати інструкцію користува‐
ча. Виробник не несе відповідальності за пош‐
кодження, що виникли через неправильне
встановлення або експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з ме‐
тою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
Попередження!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи
втрати працездатності.
• Цей прилад може використовуватись діть‐
ми старше 8 років та особами із зниженими
фізичними, сенсорними або психічними
можливостями чи недостатнім досвідом і
знаннями лише під наглядом або після про‐
ведення інструктажу стосовно користуван‐
ня приладом відповідальною за їх безпеку
людиною.
• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
• Пакувальні матеріали слід тримати в недо‐
ступному для дітей місці.
• Усі миючі засоби слід тримати в недоступ‐
ному для дітей місці.
• Не допускайте дітей та домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
• Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування дітям без відповідного на‐
гляду.
1.2 Установка
• Повністю зніміть упаковку.
• Не встановлюйте й не використовуйте пош‐
коджений прилад.
• Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення,
що постачаються із приладом.
• Переконайтеся, що підлога, на якій буде
встановлено прилад, є рівною, міцною, чи‐
стою і термостійкою.
• Не встановлюйте та не користуйтеся при‐
ладом у приміщеннях, де температура опу‐
скається нижче 5 °C або перевищує 35°C.
• Прилад не можна встановлювати за двери‐
ма, що замикаються, розсувними дверима
або дверима, завіси яких розташовані на‐
проти завіс приладу, якщо вони заважають
повному відкриттю дверцят приладу.
• Прилад важкий, тому будьте обережні, пе‐
ресуваючи його. Обов’язково одягайте за‐
хисні рукавички.
• Завжди переміщайте прилад у вертикаль‐
ному положенні.
• Прилад слід встановлювати задньою сторо‐
ною до стіни.
• Подбайте про те, щоб повітря могло вільно
циркулювати між приладом і підлогою.
• Переконайтеся, що килим не закриває вен‐
тиляційні отвори в нижній частині приладу
(за наявності).
• Використане повітря не слід відводити в ди‐
мохід, призначений для відведення диму
від техніки, що працює на газі або іншому
паливі.
• Для встановлення сушильного барабана
зверху на пральній машині використовуйте
комплект для вертикального монтажу. Ком‐
плект для вертикального монтажу (запитуй‐
те в авторизованих магазинах) можна вико‐
ристовувати тільки із приладом, що вказа‐
ний у доданій інструкції. Уважно прочитайте
інструкцію (див. брошуру «Встановлення»)
перед встановленням.
• Переконайтеся, що кімната для встано‐
влення достатньо провітрюється і в неї не
потрапляють гази, що утворюються в ре‐
зультаті спалювання палива іншими прила‐
дами, включаючи каміни.
• Прилад можна встановити окремо або
вмонтувати під кухонну робочу поверхню
(необхідні зазори див. у брошурі «Встано‐
влення»).
• Встановивши прилад у місці постійної екс‐
плуатації, за допомогою спиртового рівня
переконайтеся, що він точно вирівняний. За
потреби вирівняйте його, обертаючи ніжки.
Підключення до електромережі
Попередження!
Існує небезпека пожежі й ураження
електричним струмом.
• Прилад повинен бути заземленим.
• Переконайтеся, що електричні параметри
на табличці з технічними даними відповіда‐
ють параметрам електромережі. У разі не‐
відповідності слід звернутися до електрика.
• Завжди користуйтеся правильно встановле‐
ною протиударною розеткою.
Українська
• Не використовуйте розгалужувачі, перехід‐
ники й подовжувачі.
• Під час встановлення приладу пильнуйте,
щоб не пошкодити кабель живлення і штеп‐
сель. Якщо кабель електроживлення необ‐
хідно замінити, цю процедуру мають вико‐
нувати фахівці з нашого Центру технічного
обслуговування.
• Вмикайте штепсель у розетку лише після
завершення установки. Переконайтесь, що
після установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
• Не тягніть за кабель живлення, щоб відклю‐
чити прилад від електромережі. Тягніть
тільки за штепсельну вилку.
• Не торкайтеся кабелю живлення чи штеп‐
сельної вилки вологими руками.
• Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
1.3 Користування
Попередження!
Ризик пожежі, вибуху, поразки елек‐
тричним струмом або пошкодження
приладу
• Цей прилад призначений лише для дом‐
ашнього використання.
• Не змінюйте технічні характеристики прила‐
ду.
• Завершальна частина циклу сушіння прохо‐
дить без нагрівання (цикл охолодження),
щоб речі не були пошкоджені.
Якщо ви зупинили прилад до кінця циклу
сушіння, негайно вийміть і розкладіть всі
речі: таким чином тепло може розсіятися.
• Якщо ви використовуєте пом'якшувач або
аналогічні продукти, дотримуйтесь інструк‐
цій на упаковці.
• Не користуйтеся приладом без фільтрів
Очищайте фільтр ворсу до і після кожного
використання.
• Видаліть ворс, який накопичився навколо
приладу.
• Забороняється сушити пошкоджений одяг,
який містить підкладки або набивальний
матеріал.
• Не сушіть такі речі, як поролон (латексна
губка), шапочки для душу, вироби з непро‐
мокальних тканин, прогумовані вироби, а
також одяг і подушки з поролоновим напов‐
нювачем.
• Перед сушінням елементи, які були в кон‐
такті з речовинами, такими як рослинна
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
олія, ацетон, спирт, бензин, гас, плямови‐
відники, скипидар, віск та усувачі воску,
промийте в гарячій воді з додатковою кіль‐
кістю миючого засобу.
Не сушіть речі в приладі, якщо для чищен‐
ня використовувалися промислові хімікати.
Переконайтеся, що газові запальнички або
сірники не залишилися в кишенях одягу.
Сушити у приладі дозволяється лише речі,
придатні для сушіння у сушильному бара‐
бані. Дотримуйтеся вказівок на етикетках
до кожного виробу.
У приладі не можна сушити речі, які не були
перед цим випрані.
Якщо білизна випрана із застосуванням
плямовивідника, її необхідно додатково
прополоскати, перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна вода не придатна для пиття
або приготування їжі. Вживання такої води
може завдати шкоди здоров’ю людей та
тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті двер‐
цята.
Дотримуйтесь максимального обсягу заван‐
таження 8 кг (див. розділ «Таблиця про‐
грам»
Не сушіть мокрі речі в сушильному бараба‐
ні.
1.4 Догляд і чищення
Попередження!
Є ризик травмування або пошкоджен‐
ня приладу.
• Перш ніж виконувати технічне обслугову‐
вання, вимкніть прилад і вийміть вилку з ро‐
зетки.
• Не використовуйте воду з пульверизатора
або пар для чищення приладу.
• Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засо‐
би. Не застосовуйте абразивні засоби,
абразивні серветки, розчинники або мета‐
леві предмети.
1.5 Внутрішнє освітлення
Попередження!
Існує ризик поранення.
Присутнє видиме світлодіодне випро‐
мінювання – не дивіться безпосе‐
редньо на промінь.
38 www.electrolux.com
Електричну або галогенову лампочка,
що використовується в цьому прила‐
ді, призначено лише для побутових
приладів. Не використовуйте її для
освітлення оселі.
Щоб замінити внутрішнє освітлення,
зверніться до сервісного центру.
1.6 Утилізація
Попередження!
Існує небезпека травмування або за‐
душення.
• Відключіть прилад від електромережі.
• Відріжте кабель живлення і викиньте його.
• Зніміть дверний замок, щоб уникнути запи‐
рання дітей і домашніх тварин у приладі.
Компресор
Попередження!
Існує ризик пошкодження приладу.
• Компресор та його система у сушильному
барабані наповнені спеціальним засобом,
який не містить фтор-хлор-вуглеводнів. Си‐
стема має залишатися герметичною. Пош‐
кодження системи може спричинити витік.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
2. ОПИС ВИРОБУ
1
4 Дверцята для завантаження
2
5 Первинний фільтр
6 Кнопка для відкриття дверцят теплооб‐
3
4
12
11
10
9
1 Контейнер для води
2 Панель керування
3 Внутрішнє освітлення
5
6
7
8
мінника
7 Отвори для виходу повітря
8 Регульовані ніжки
9 Дверцята теплообмінника
10 Кришка теплообмінника
11 Перемикач для блокування кришки теп‐
лообмінника
12 Табличка з технічними даними
Ви можете власноруч перевстанови‐
ти дверцята на інший бік. Це може
допомогти легко класти й виймати бі‐
лизну або якщо є обмеження на вста‐
новлення приладу (див. окремий ін‐
формаційний листок).
Українська
39
3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Перемикач програм
2 Дисплей
3 Сенсорна кнопка Time (Час)
4 Сенсорна кнопка Delay (Відкладений за‐
пуск)
5 Сенсорна кнопка Anticrease (Антизминан‐
ня)
9
8
7
10 Сенсорна кнопка MyFavourite (Мої улю‐
блені)
11 Сенсорна кнопка Reverse Plus (Реверс
плюс)
12 Сенсорна кнопка Dryness (Сухість)
13 Кнопка On/Off (Увімкнення/Вимкнення)
Торкніться сенсорної кнопки пальцем
в області символу або імені парамет‐
ра.
Не торкайтеся кнопок панелі керуван‐
ня у рукавицях.
Дбайте про те, щоб панель керування
завжди була чистою і сухою.
6 Сенсорна кнопка Wool Load (Вовна)
7 Сенсорна кнопка Start/Pause (Пуск/пауза)
8 Сенсорна кнопка збільшення часу для
підставки для сушіння
9 Сенсорна кнопка зменшення часу для
підставки для сушіння
Індикатори
Опис
Звукові сигнали.
Вмикання захисту від доступу дітей.
Контейнер для води.
Фільтр.
Конденсатор.
Фаза сушіння.
Фаза охолодження.
Фаза запобігання зморшкам.
Відкладений запуск.
Реверс плюс.
Рівень сухості
40 www.electrolux.com
Індикатори
Опис
Тривалість програми.
-
Тривалість відкладеного запуску.
4. ПРОГРАМИ
Програми
Тип завантаження/завантаження (макс.)1)/позначка на етикетці
Cotton (Бавовна)
Ступінь сухості:
Extra Dry (Дуже сухо) ,
Strong Dry (Добре
висушена) ,
Cupboard Dry (Сушіння для зберігання) 2)3),
Iron Dry (Сушіння для прасування) 2)/ 8кг /
Quick Mixed
(Швидко змішані тка‐
нини)
Вироби з бавовни та синтетики. Програма з низькою температу‐
рою. Делікатна програма з теплим повітрям. / 3 кг /
Synthetic (Синте‐
тика)
Ступінь сухості:
Extra Dry (Дуже сухо) ,
Cupboard Dry (Су‐
Iron Dry (Сушіння для прасування)
шіння для зберігання) 2),
2)/ 3,5 кг /
Easy Iron (Лег‐
ке прасування)
Тканини, що не зминаються і потребують мінімального прасуван‐
ня. Результат сушіння залежить від виду тканини. Струшуйте
речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли програма завершиться,
відразу вийміть речі й повісьте їх на вішалку. / 1 кг (або 5 соро‐
чок) /
Rapid (Швидко)
Time Drying (Су‐
шіння із заданою три‐
валістю)
ня)
Refresh (Oсвіжен‐
Для сушіння виробів із бавовняних і синтетичних тканин при
низькій температурі. / 2 кг /
З цією програмою можна використовувати функцію Time і встано‐
вити тривалість програми. / 8кг/
Освіження тканин, що зберігалися. / 1 кг
Drying Rack (Під‐ Лагідне сушіння виробів з вовни, які можна прати, та спортивного
взуття (див. окрему інструкцію, що постачається разом із підстав‐
ставка для сушіння) 4) кою для сушіння). / 1 кг (або 1 пара спортивного взуття)
Вовняні тканини. Лагідне сушіння виробів із вовни, які можна пра‐
ти. Після завершення програми негайно вийміть речі. / 1 кг
Wool (Вовна) 5)
Delicates (Тонка
білизна)
Делікатні вироби. / 3 кг /
Українська
41
Програми
Тип завантаження/завантаження (макс.)1)/позначка на етикетці
Shirts (Сорочки)
Тканини, що не зминаються і потребують мінімального прасуван‐
ня. Результат сушіння залежить від виду тканини. Струшуйте
речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли програма завершиться,
відразу вийміть речі й повісьте їх на вішалку. / 1,5 кг (або 7 соро‐
чок) /
Duvet (Ковдра)
Для сушіння однієї або двох ковдр та подушок (наповнювач: пір’я,
пух або синтетичні матеріали). / 3 кг/
Jeans (Джинсові
речі)
Sports (Спортив‐
ний одяг)
Для сушіння одягу, призначеного для дозвілля, зокрема джинсів,
спортивних светрів тощо з різною товщиною матеріалу (напри‐
клад, на комірцях, манжетах і швах). 2)/ 8 кг /
Для сушіння спортивного одягу, виробів із тонких тканин, мікрово‐
локна, поліестеру, не призначених для прасування. / 2 кг /
1) Вказана максимальна вага сухих речей.
2) Лише для дослідницьких установ: Стандартні програми для випробувань, зазначених в документі
EN 61121.
3) У відповідності до Директиви 932/2012. Програма Cotton "Cupboard dry" (Бавовна "Сушіння для
зберігання") – це стандартна програма для бавовни. Вона може використовуватися для сушіння
вологої звичайної білизни з бавовни, і це найбільш економічна програма з точки зору
енергоспоживання.
4) Тільки з підставкою для сушіння
5) Цикл сушіння вовняних виробів у цьому сушильному барабані був випробуваний і схвалений
компанією Woolmark . Цей цикл підходить для сушіння виробів із вовни, що мають на етикетці
символ «ручне прання», за умови прання цих речей на ручному циклі прання та сушіння в барабані,
схваленому Woolmark, з дотриманням вказівок виробника. M1129
5. ОПЦІЇ
5.1 Time (Час)
5.3 Anticrease (Антизминання)
Ця функція поширюється тільки на програму
Time Drying (Час сушіння) . Ви можете встано‐
вити програму тривалістю мінімум від 10 хви‐
лин максимум до 2 годин. Установка тривало‐
сті пов'язана з кількістю білизни в приладі.
Коротку тривалість рекомендується встано‐
влювати з невеликою кількістю білизни або
лише для однієї речі.
Подовжує стандартну фазу антизминання (30
хвилин) наприкінці циклу сушіння на 60 хви‐
лин. Ця функція попереджує утворення скла‐
док на білизні. Білизну можна вийняти під час
виконання фази антизминання.
5.2 Шерсть (Вовна)
Ця функція поширюється тільки на програму
Wool (Вовна) . Щоб отримати більш суху бі‐
лизну, натисніть сенсорну кнопку
Wool
Load (Вовна) кілька разів, щоб збільшити три‐
валість програми.
5.4 Час сушіння на підставці
Ця функція поширюється тільки на програму
Drying Rack (Підставка для сушіння) . Ви мо‐
жете встановити програму тривалістю мінімум
від 30 хвилин максимум до 4 годин. Установка
тривалості пов'язана з кількістю білизни в при‐
ладі.
Коротку тривалість рекомендується встано‐
влювати з невеликою кількістю білизни або
лише для однієї речі.
42 www.electrolux.com
5.5 Reverse Plus (Реверс плюс)
Щоб запам'ятати конфігурацію, виконайте такі
дії.
1. Оберіть програму і додаткові функції
2. Торкніться кнопки MyFavourite (Мої улю‐
блені) на декілька секунд. Звук та повідо‐
млення на дисплеї поінформують про те,
що конфігурацію збережено.
Щоб активувати збережену конфігурацію, ви‐
конайте такі дії.
1. Увімкніть прилад
2. Торкніться кнопки MyFavourite (Мої улю‐
блені)
Для менш інтенсивного сушіння виробів із лег‐
ких та чутливих до температури тканин (на‐
приклад, з акрилу чи віскози). Ця функція до‐
помагає також усунути зморшки з білизни. Для
.
виробів, на ярлику яких є символ
5.6 Dryness (Сухість)
Ця функція допомагає отримати більш суху бі‐
лизну.
Можливо встановити один із 4 рівнів:
Extra Dry (Дуже сухо)
Strong Dry (Добре висушена) — тільки для
програми Cotton (Бавовна)
Cupboard Dry (Сушіння для зберігання)
Iron Dry (Сушіння для прасування)
5.7 MyFavourite (Мої улюблені)
Можна налаштувати власну конфігурацію про‐
грами та функцій і зберегти її у пам'яті прила‐
ду.
Програми1)
■
Cotton (Бавовна)
Quick Mixed (Швидко змі‐
шані тканини)
■
Synthetic (Синтетика)
■
вання)
Easy Iron (Легке прасу‐
■
■
■
■
Refresh (Oсвіження)
Drying Rack (Підставка
для сушіння)
Wool (Вовна)
■
■
Rapid (Швидко)
Time Drying (Сушіння із за‐
даною тривалістю)
■
■
■
Delicates (Тонка білизна)
■
Shirts (Сорочки)
■
Duvet (Ковдра)
Jeans (Джинсові речі)
■
Sports (Спортивний одяг)
■
1) Для програми можна встановити 1 чи більше функцій. Щоб активувати або вимкнути функцію,
натисніть відповідну сенсорну кнопку.
■
Українська
43
6. НАЛАШТУВАННЯ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A)
Сенсорна кнопка Time (Час)
B) Сенсорна кнопка Delay (Відкладений за‐
пуск)
C) Сенсорна кнопка Anticrease (Антизминан‐
ня)
D)
E)
Сенсорна кнопка Wool Load (Вовна)
Сенсорна кнопка Start/Pause (Пуск/пауза)
Сенсорна кнопка збільшення часу для
підставки для сушіння
G) Сенсорна кнопка зменшення часу для
підставки для сушіння
H) Сенсорна кнопка MyFavourite (Мої улю‐
блені)
I) Сенсорна кнопка Reverse Plus (Реверс
плюс)
F)
J)
Сенсорна кнопка Dryness (Сухість)
6.1 Функція захисту від доступу
дітей
Ця опція дозволяє дітям гратися з приладом,
у той час як програма працює. Перемикач
програм і сенсорні кнопки заблоковані. Пра‐
цює тільки кнопка увімкнення/вимкнення.
Активація функції захисту від доступу дітей
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D), поки не загориться індика‐
тор захисту від доступу дітей.
• Можна вимкнути функцію захисту від
доступу дітей, у той час як програма
працює. Натисніть і утримуйте ті ж самі
сенсорні кнопки, поки індикатор захисту
від доступу дітей не згасне.
6.2 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
Щоб увімкнути або вимкнути звукові сигнали,
одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (B) і (C) протягом приблизно 2 секунд.
6.3 Жорсткість та провідність води
В різних місцевостях жорсткість води різна.
Жорсткість води впливає на провідність води
та на роботу датчика провідності в приладі.
Якщо вам відоме значення провідності води,
ви можете відрегулювати датчик для сушіння
з кращими результатами.
Регулювання датчика провідності
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Одночасно натисніть і утримуйте сенсорні
кнопки (A) і (B), поки не загориться один із
індикаторів:
•
(низька провідність <300 мкС/
см)
•
(середня провідність 300-600
мкС/см)
•
(висока провідність >600 мкС/
см)
3. Натискайте на цю сенсорну кнопку (E) до‐
ти, доки не загориться індикатор потрібно‐
го рівня.
4. Щоб підтвердити налаштування, одночас‐
но натисніть і утримуйте сенсорні кнопки
(A) і (B) протягом приблизно 2 секунд.
6.4 Індикатор контейнера для води
За промовчанням індикатор контейнера для
води увімкнений. Він загоряється, коли про‐
граму завершено або коли необхідно спорож‐
нити контейнер для води.
Якщо встановлено «Комплект зливан‐
ня», прилад автоматично зливає воду
з контейнера. У такій ситуації реко‐
мендується вимкнути індикатор кон‐
тейнера для води.
Інформацію про доступні аксесуари
див. у інформаційному листку, що до‐
дається.
44 www.electrolux.com
Вимкнення індикатора контейнера для води
1. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Натисніть і утримуйте одночасно сенсорні
кнопки (J) та (I), доки на дисплеї не буде
відображено одну з наступних 2 конфігу‐
рацій:
• Індикатор
згасає, а індикатор
загоряється.
– Індикатор контейнера для води вим‐
кнено. Приблизно через 4 секунди 2
індикатори згасають.
• Індикатори
і
загоряються.
– Індикатор контейнера для води увім‐
кнено. Приблизно через 4 секунди 2
індикатори згасають
7. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
Перед першим застосуванням вико‐
найте одну з наступних операцій:
• Витріть сушильний барабан вол‐
огою ганчіркою.
• Запустіть коротку програму (напри‐
клад, 30 хвилин) з вологою білиз‐
ною.
На початку фази сушіння (3-5 хвилин)
прилад може створювати дещо силь‐
ніший шум. Це відбувається, оскільки
запускається компресор. Таке явище
є нормальним для приладів, оснаще‐
них компресорами, наприклад, холо‐
дильників, морозильників тощо.
7.1 Запуск програми без
відкладеного запуску
1. Підготуйте білизну та завантажте її у при‐
лад.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
3. Установіть потрібну програму, що відпові‐
дає типу завантаження.
• На дисплеї відображається тривалість
виконання програми.
4. Натисніть сенсорну кнопку Start/Pause
(Пуск/пауза) , щоб запустити програму.
Обережно!
Переконайтеся, що, коли закривають‐
ся дверцята, білизна не потрапляє
між дверцятами приладу та гумовою
прокладкою.
7.2 Відкладений запуск програми
1. Установіть потрібну програму, що відпові‐
дає типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного запуску,
доки не дисплеї не з’явиться потрібний
час відкладеного запуску.
• Дозволяє відкласти запуск програми на
термін від 30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Start/Pause
(Пуск/пауза) , щоб розпочати зворотний
відлік. На дисплеї відображається зворот‐
ний відлік часу, на який було відкладено
запуск,
• Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
7.3 Функція Auto Off
Для зменшення споживання енергії ця функ‐
ція автоматично вимикає прилад:
• Через 5 хвилин, якщо ви не запустите про‐
граму.
• Через 5 хвилин після закінчення програми.
7.4 Зміна програми
1. Для вимкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Для увімкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
7.5 Після завершення програми
Коли виконання програми завершилося:
• Лунає переривчастий звуковий сигнал.
• Мигтить індикатор .
• Починає світитися індикатор
.
• Світиться індикатор Start/Pause (Пуск/пау‐
за) .
Пристрій продовжує працювати з фазою запо‐
бігання зморшкам приблизно ще 30 хвилин.
Українська
Фаза запобігання зморшкам розгладжує
зморшки з вашої білизни.
Ви можете видалити білизну до завершення
фази запобігання зморшкам. Для отримання
кращих результатів рекомендується виймати
білизну, коли ця фаза практично завершено
або завершена.
Коли фаза запобігання зморшкам завершена:
• Індикатор горить, але не блимає.
• Індикатор
згасає.
45
• Індикатор Start/Pause (Пуск/пауза) згасає.
1. Для вимкнення приладу натисніть кнопку
увімкнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Зачиніть дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і спорож‐
няйте контейнер для води, коли про‐
грама буде завершена.
8. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
8.1 Підготовка білизни
• Застібніть «блискавки».
• Застібніть фіксатори на пухових виробах.
• Не тримайте стрічки вільними (наприклад,
стрічки фартуха). Зв'яжіть їх, перш ніж запу‐
стити програму.
• Видаліть всі речі з кишень.
• Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни,
виверніть її навиворіт. Переконайтеся, що
шар бавовни завжди зовнішний.
• Рекомендується встановити правильну про‐
граму, придатну для того типу тканин, які
знаходяться в приладі.
• Не кладіть тканини з яскравими кольорами
разом із тканинами в світлих тонах. Яскраві
кольори можуть линяти.
• Використовуйте відповідну програму для
сушіння бавовняних в'язаних і трикотажних
виробів, оскільки вони можуть зсідатися.
• Переконайтеся, що білизна важить не біль‐
ше, ніж максимальна вага, який наведена в
таблиці програм.
• Сушіть тільки білизну, яка придатна для су‐
шильної машини. Звертайте увагу на ети‐
кетки на виробах.
Етикет‐ Опис
ка на
тканині
Білизна, яка є придатною для сушильної машини.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з нор‐
мальною температурою.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з низь‐
кою температурою.
Білизна, яка не є придатною для сушильної машини.
46 www.electrolux.com
9. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
9.1 Очищення фільтру
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
9.2 Зливання води з контейнера для води
1.
2.
3.
4.
Українська
Ви можете використовувати воду з
контейнера в якості альтернативи ди‐
стильованій воді (наприклад, для пра‐
сування з парою). Перш ніж викори‐
стовувати воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
9.3 Чищення фільтра конденсатора
Частота очищення фільтрів залежить
від типу та кількості білизни.
Якщо сушіння відбувається з макси‐
мальним навантаженням, очищуйте
фільтри після кожних 3 циклів.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
47
1
10.
2
48 www.electrolux.com
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
1
1) Якщо необхідно, раз на 6 місяців видаляйте ворс із відділення теплообмінника. Можна
користуватися пилососом.
9.4 Чищення барабана
Попередження!
Перш ніж чистити прилад, відключіть
його від електромережі.
Для очищення внутрішньої поверхні барабана
та його ребер використовуйте нейтральний
миючий засіб. Протріть насухо помиті поверх‐
ні м’якою ганчіркою.
Обережно!
Не використовуйте для чищення ба‐
рабана абразивні матеріали або дро‐
тяну мочалку.
9.5 Витріть панель керування.
Для очищення панелі керування і корпусу ви‐
користовуйте нейтральний миючий засіб.
Для очищення використовуйте вологу ганчір‐
ку. Протріть насухо помиті поверхні м’якою
ганчіркою.
Обережно!
Не застосовуйте для очищення при‐
ладу засоби для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які можуть спри‐
чинити корозію.
9.6 Очищення отворів для виходу
повітря
Використовуйте пилосос для видалення пуху
з отворів для виходу повітря.
Українська
49
10. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
10.1
Несправність
Можливе рішення
Прилад не вмикається.
Переконайтеся, що кабель живлення підключе‐
ний до електромережі.
Переконайтеся, що на щитку немає пошкодже‐
них запобіжників.
Програма не запускається.
Натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/пауза) .
Переконайтеся, що дверцята приладу зачине‐
ні.
Дверцята не закриваються.
Переконайтеся, що фільтри правильно встано‐
влені.
Переконайтеся, що білизна не потрапляє між
дверцятами приладу та гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для води порож‐
ній. Щоб знову запустити програму, натисніть
кнопку Start/Pause (Пуск/пауза) .
На дисплеї відображається тривалість
довгої програми.1)
Переконайтеся, що вага білизни відповідає
тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були чисті.
Білизна занадто волога. Повторіть віджимання
білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в приміщенні
не занадто висока.
На дисплеї відображається тривалість
короткої програми.
Встановіть програму Time Drying (Сушіння із
заданою тривалістю)Extra Dry (Дуже сухо)або .
На дисплеї відобразиться Err.
Якщо ви хочете встановити нову програму,
вимкніть та увімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції відповідають про‐
грамі.
На дисплеї відображається E51).
Увімкніть і вимкніть прилад. Запустіть нову про‐
граму. Якщо проблема виникає знову, зверніть‐
ся у сервісний центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється
10.2 Якщо результати сушіння
незадовільні
• Встановлена програма була неправильною.
• Засмітився фільтр.
• Засмітився конденсатор.
• У приладі було занадто багато білизни.
• Барабан забруднений.
• Неправильне налаштування датчика про‐
відності.
• Отвори для виходу повітря забиті.
50 www.electrolux.com
11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розміри (мм)
Ширина/висота/глибина
850 x 600 x 600
Макс. глибина
(з відкритими дверцятами)
1090 мм
Макс. ширина
(з відкритими дверцятами)
950 мм
Підключення до електромережі
Напруга
230 В
Частота струму
50 Гц
Запобіжник
4A
Загальна потужність
900 Вт
Об’єм барабана
118 л
Вага приладу
57 кг
Білизна: макс. вага
8 кг
Тип використання
Побутові прилади
Навколишня температура
Споживання електроенергії 1)
Мін.
5 °C
Макс.
35 °C
кВт / цикл
1,94 кВт-год
Річне споживання електроенергії
235 кВт-год
Клас енергетичної ефективності
A++
2)
Споживання енергії
Режим «Залишити увім‐
кненим»
0,05W
Режим «Вимкнено»
0,05 W
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи із 160 циклів сушіння стандартної програми для
бавовни при повному і частковому завантаженні і споживання в режимах із зниженою потужністю.
Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу
(ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
12. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
.
позначені відповідним символом
і електронних приладів. Не викидайте
прилади, позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини.
Допоможіть захистити навколишнє
середовище та здоров’я інших людей і
забезпечити вторинну переробку електричних
разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть
продукт до заводу із вторинної переробки у
вашій місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
,
Українська
51
136920511-A-042013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement