Electrolux EDH3498RDL User manual

Electrolux EDH3498RDL User manual
EDH3498RDL
................................................ .............................................
SQ THARËSE ME RROTULLIM
UDHËZIMET PËR
2
PËRDORIM
MK MАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ 19
SR МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 36
РУБЉА
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PROGRAMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CILËSIMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
UDHËZIME PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me
pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
•
•
•
•
•
•
• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë
të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona
me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh
ose mendore ose që nuk kanë
eksperiencë dhe njohuri, nëse këta
mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e pajisjes
nga një person që është përgjegjës për
sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo
është e hapur.
• Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të
kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
•
•
•
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e
pastër e ta durojë nxehtësinë.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
5°C ose më të lartë se 35°C.
• Mos e instaloni pajisjen pas një dere që
kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere
me një menteshë në krahun e kundërt,
•
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Sigurohuni që tapeti të mos pengojë
vrimat e ajrosjes në bazën e pajisjes
(nëse ka).
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në
një sistem aspirimi që përdoret për
daljen e tymrave nga pajisjet që djegin
gaz ose karburante të tjera.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi
një lavatriçe, përdorni setin e varjes së
rrobave. Seti i varjes së rrobave, i
disponueshëm nga shitësi juaj i
autorizuar, mund të përdoret vetëm me
pajisjen e specifikuar në udhëzime, të
cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit
(Referojuni broshurës së instalimit).
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë
në dhomën ku do të instaloni pajisjen,
për të shmangur rrjedhjen e gazrave
nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera
që funksionojnë me lëndë djegëse,
duke përfshirë zjarret e hapur.
Pajisja mund të instalohet më vete ose
poshtë një banaku kuzhine me
hapësirën e duhur (Referojuni broshurës
së instalimit).
Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin
e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar
me ndihmën e një niveluesi. Nëse nuk
është në ekuilibër, rregulloni këmbëzat
derisa të nivelohet.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
të instaluar si duhet.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
ushqimit të pajisjes duhet zëvendësuar,
kjo duhet bërë nga Shërbimi ynë i
Klientit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga
spina.
Mos e prekni kabllin kryesore ose
spinën e korentit me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
•
•
•
•
•
•
1.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri, shpërthimi, goditjeje
elektrike ose dëmtimi të pajisjes
• Përdoreni këtë pajisje vetëm në mjedis
shtëpiak.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet
pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të
siguruar që rrobat të mos dëmtohen.
Nëse ndaloni pajisjen përpara
përfundimit të ciklit të tharjes,
menjëherë hiqni dhe shpërndani të
gjitha rrobat në mënyrë të tillë që
nxehtësia të shpërndahet.
• Nëse përdorni zbutës rrobash ose
produkte të ngjashme, zbatoni
udhëzimet në ambalazh.
• Mos e përdorni pajisjen pa filtër.
Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose
pas çdo përdorimi.
• Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
• Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
• Mos thani artikuj të tillë si sfungjer të
gomuar (sfungjer latex), skufje dushi,
tekstile rezistente ndaj ujit, artikuj me
pjesë të gomuara, si dhe rroba ose
•
•
•
jastëkë me mbushje prej sfungjeri të
gomuar.
Përpara se të thani artikujt që kanë
qenë në kontakt me substanca të tilla si
vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë,
vajguri, heqës njollash, terpentine, dyllë
dhe heqës dylli, lajini me ujë të nxehtë
me një sasi shtesë detergjenti.
Mos thani artikuj në pajisje nëse janë
përdorur për pastrim kimikate
industriale.
Sigurohuni që në xhepat e rrobave të
mos kenë mbetur çakmakë apo
shkrepëse.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.
Mos thani në pajisje rroba të palara.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të nisni tharësen
e rrobave.
Mos pini ose përgatitni ushqime me ujin
e kondensuar. Kjo mund të shkaktojë
probleme shëndetësore te njerëzit dhe
kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën
e hapur.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale
prej 9 kg (referojuni kapitullit "Tabela e
programeve").
Mos thani në tharëse rroba të lagura që
pikojnë ujë.
1.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
• Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga
priza.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull
për të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
të lagësht. Përdorni vetëm detergjent
neutral. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të
ashpra, tretës ose objekte metalike.
SHQIP
1.5 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambës ose llambës
halogjene të përdorur për këtë
pajisje, është vetëm për pajisje
elektro-shtëpiake. Mos e përdorni
atë për ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, kontaktoni me
qendrën e shërbimit.
1.6 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
5
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
Kompresori
PARALAJMËRIM
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
• Kompresori dhe sistemi i tij në tharësen
me rrotullim është i mbushur me një
lëndë të veçantë, e cila nuk përmban
hidrokarbure me fluor dhe klorur.
Sistemi duhet të qëndrojë hermetik.
Dëmtimi i sistemit mund të shkaktojë
rrjedhje.
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
5 Filtri kryesor
2
6 Butoni për hapjen e derës së
3
4
12
11
10
9
1 Depozita e ujit
2 Paneli i kontrollit
3 Drita e brendshme
4 Dera e ngarkimit
5
6
7
8
shkëmbyesit të nxehtësisë
7 Vrimat e qarkullimit të ajrit
8 Këmbët me regjistrim
9 Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
10 Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
11 Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
12 Pllaka e specifikimeve
Dera e pajisjes mund të instalohet
nga përdoruesi edhe në anën e
kundërt. Kjo ndihmon për të futur
dhe për të hequr rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e pajisjes
(shihni broshurën tjetër).
6
www.electrolux.com
3. PANELI I KONTROLLIT
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Fusha ndjesore e programit
11
(Rikthim plus)
4 Ekrani
5 Fusha me prekje Time (Koha)
6 Fusha me prekje Delay (Shtyrja)
për rritjen e
kohës së skarës së tharjes
11 Fusha me prekje
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
12 Fusha me prekje MyFavourite+ (Të
preferuarat+)
13 Butoni Ndezje/Fikje
Prekni fushat me prekje me gisht
në zonën me simbolin ose emrin e
opsionit.
Mos mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i kontrollit të
jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.
7 Fusha me prekje Buzzer (Sinjalizuesi)
8 Fusha me prekje Anticrease
(Antirrudhë)
9 Fusha me prekje Start/Pause (Nisja/
Pauza)
Treguesit
9
10 Fusha me prekje
2 Butoni Dryness (Tharja)
3 Fusha me prekje Reverse Plus
10
Përshkrimi
Bllokimi për fëmijët.
Depozita e ujit.
Filtri.
Kondensuesi.
Faza e tharjes.
Faza e ftohjes.
Faza e ruajtjes nga rrudhat.
Shtyrja e programit.
Ekstra i heshtur.
Rikthim plus.
Niveli i tharjes
Fusha e tekstit.
SHQIP
Treguesit
7
Përshkrimi
Kohëzgjatja e programit.
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit.
4. PROGRAMET
Programet
Lloji i ngarkesës / Ngarkesa (maks.)1) / Shenja e
rrobave
Cotton (Të
pambukta)
Niveli i tharjes:
Extra Dry (Tharje ekstra) ,
Strong Dry
(Tharje e fortë) ,
Cupboard Dry (Tharje për dollap) 2)3),
Iron Dry (Tharje për hekurosje) 2)/ 9kg /
Synthetic
(Sintetike)
Niveli i tharjes:
Extra Dry (Tharje ekstra) ,
Cupboard
Dry (Tharje për dollap) 2),
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
2)/ 3,5 kg /
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të lehta, rrobat me
Sports (Sportive) mikrofibra, poliestër, të cilat nuk hekurosen. / 2 kg /
Duvet (Jorganë)
Drying Rack
(Skara e tharjes) 4)
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jastëkë (me pupla ose
me mbushje sintetike). / 3 kg /
Tharje e kujdesshme e materialeve të leshta që lahen dhe e
atleteve (shihni manualin e veçantë të përdoruesit që
ofrohet me skarën e tharjes). / 1 kg (ose 1 palë atlete)
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rrobave të leshta që
mund të lahen. Hiqni menjëherë artikujt kur programi
përfundon. Që rrobat të thahen më shumë, shtypni fushën
Wool (Të leshta) në mënyrë të përsëritur për
me prekje
të rritur kohëzgjatjen e programit. / 1kg
Wool (Të leshta) 5)
Rapid (E
shpejtë)
Për të tharë pëlhura të pambukta dhe sintetike dhe përdor
temperaturë të ulët. / 2 kg /
Others (Të tjera) 6)
Artikuj pambuku të tharë butë me zhurmë të ulur në
Cottons Extra Silent minimum. Programi mund të përdoret natën. Niveli i tharjes:
(Të pambukta
Extra Dry (Tharje ekstra) ,
Strong Dry (Tharje e fortë) ,
ekstra i heshtur)
Cupboard Dry (Tharje për dollap) / 9kg /
8
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës / Ngarkesa (maks.)1) / Shenja e
rrobave
Jeans (Xhinse)
Për veshje sportive, si p.sh. xhinse, bluza tutash etj., me
trashësi të ndryshme materiali (p.sh. në pjesën e qafës, të
manshetave dhe tegelave). / 9kg /
Delicates (Delikate)
Pëlhura delikate. / 3 kg /
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat nevojitet hekurosje
minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri
lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes. Kur përfundon programi, hiqni
menjëherë artikujt dhe vendosini ata në një nderëse
rrobash. / 1 kg (ose 5 këmishë) /
Time Drying (Tharje
e programuar)
Me këtë program ju mund të përdorni opsionin Time dhe të
vendosni kohëzgjatjen e programit. / 9kg /
Refresh (Rifreskim)
Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në dollap.
/ 1 kg
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
3) Në përputhje me 932/2012. Cupboard Dry (Tharje për dollap) për të pambuktat është
"Programi standard për të pambukta". Është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura
normale prej pambuku dhe ky është programi më efikas për sa i përket energjisë.
4) Vetëm me skarën e tharjes
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash është testuar dhe miratuar nga
kompania Woolmark. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta të etiketuara
"larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të miratuar nga
Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi. M1129
6) Shtypni fushën me prekje
Others (Të tjera) vazhdimisht derisa të shfaqet në ekran
programi i nevojshëm
5. OPSIONET
5.1 Time (Koha)
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Time Drying (Tharje e programuar) . Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10 minutash
deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
5.2 Anticrease (Antirrudhë)
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në përfundim
të ciklit të tharjes. Ky funksion parandalon
krijimin e rrudhave në rroba. Rrobat mund
të nxirren nga pajisja gjatë fazës kundër
rrudhave.
5.3 Dryness (Tharja)
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë më
të thara.
Ka 4 përzgjedhje të mundshme:
Extra Dry (Tharje ekstra)
Strong Dry (Tharje e fortë) (vetëm për
Cotton (Të pambukta )
Cupboard Dry (Tharje për dollap)
Iron Dry (Tharje për hekurosje)
SHQIP
5.4 Reverse Plus (Rikthim plus)
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të rrobave.
në etiketë.
Për rrobat me simbolin
5.5 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Drying Rack (Skara e tharjes) . Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
5.6 Buzzer (Sinjalizuesi)
Kur funksioni i sinjalizuesit, dëgjohet sinjali
në:
• përfundim të ciklit
• fillim dhe përfundim të fazës së kundër
rrudhave
• ndërprerjes së ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
Ju mund të aktivizoni opsionin
Buzzer (Sinjalizuesi) me të gjitha
programet.
5.7 MyFavourite+ (Të
preferuarat+)
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, nëse
shtypni My Favourite+ (Të preferuarat+)
ekrani tregon se memoria është bosh.
Pajisja mund të memorizojë automatikisht
programet më të përdorura pas disa
përdorimesh.
Me këtë fushë me prekje ju mund të
vendosni një nga 3 opsionet më të
përdorura të larjes.
Shtypni MyFavourite+ (Të preferuarat+)
një herë për të vendosur My Favourite 1
Shtypni MyFavourite+ (Të preferuarat+) dy
herë për të vendosur My Favourite 2
Shtypni MyFavourite+ (Të preferuarat+) tre
herë për të vendosur My Favourite 3
Programet
Cotton (Të
pambukta)
■
■
Synthetic
(Sintetike)
■
■
Sports (Sportive)
■
■
Drying Rack
(Skara e tharjes)
Rapid (E
shpejtë)
■
■
Duvet (Jorganë)
Wool (Të leshta)
Others (Të tjera)
Cottons Extra Silent
(Të pambukta
ekstra i heshtur)
■
Jeans (Xhinse)
■
Delicates (Delikate)
■
9
■
10 www.electrolux.com
Programet
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
■
Time Drying (Tharje
e programuar)
■
■
■
Refresh (Rifreskim)
6. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Fusha me prekje Time (Koha)
B) Fusha me prekje Delay (Shtyrja)
C) Fusha me prekje Buzzer (Sinjalizuesi)
D) Fusha me prekje Anticrease
E)
F)
G)
H)
I)
J)
(Antirrudhë)
Fusha me prekje Start/Pause (Nisja/
Pauza)
Fusha me prekje për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
Fusha me prekje për uljen e kohës së
skarës së tharjes
Fusha me prekje MyFavourite+ (Të
preferuarat+)
Fusha me prekje Reverse Plus
(Rikthim plus)
Butoni Dryness (Tharja)
6.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe fushat me
prekje bllokohen. Zhbllokohet vetëm
butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit për
fëmijët
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (A) dhe (D) në të njëjtën kohë
derisa treguesi i bllokimit për fëmijët të
ndizet.
• Opsioni i bllokimit për fëmijët mund
të çaktivizohet ndërkohë që është
në punë një program. Shtypni dhe
mbani shtypur të njëjtat fusha me
prekje derisa treguesi i bllokimit për
fëmijët të fiket.
6.2 Gjuha
Përzgjedhja e gjuhës
1. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (B) dhe (C) në të njëjtën kohë
derisa të shfaqet gjuha e zgjedhur më
parë.
2. Shtypni fushën me prekje
ose
për të vendosur gjuhën.
Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni fushën me prekje E.
6.3 Fortësia e ujit dhe
përçueshmëria
Fortësia e ujit është e ndryshme në vende
të ndryshme. Fortësia e ujit ndikon në
përçueshmërinë e ujit dhe sensorin e
përçueshmërisë së pajisjes. Nëse e dini
vlerën e përçueshmërisë së ujit mund të
përshtatni sensorin për të pasur rezultate
më të mira tharjeje.
SHQIP
Rregullimi i sensorit të
përçueshmërisë
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen
2. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (A) dhe (B) në të njëjtën kohë
derisa një nga këta tregues të ndizet:
•
(e ulët <300 μS/cm)
•
(mesatare 300-600 μS/cm)
•
(e lartë >600 μS/cm)
3. Shtypni fushën me prekje (E)
vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i
nivelit të duhur.
4. Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur
fushat me prekje (A) dhe (B) në të
njëjtën kohë për rreth 2 sekonda.
11
Çaktivizimi i treguesit të depozitës së
ujit
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen
2. Shtypni dhe mbani shtypur
njëkohësisht fushën me prekje (J) dhe
(I) derisa në ekran të shfaqet një nga
këto 2 konfigurime:
• Treguesi
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
– Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
• Treguesit
dhe
janë të
ndezur.
– Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken
6.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar "Kompleti i
zbrazjes", pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga depozita e
ujit. Në këtë rast, ne
rekomandojmë që ta çaktivizoni
treguesin e depozitës së ujit.
Referojuni broshurës së ofruar për
aksesorët që janë në dispozicion.
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Përpara se ta përdorni pajisjen për
herë të parë, kryeni një nga këto
veprime:
• Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
• Nisni një program të shkurtër
(p.sh. 30 minuta) me rroba të
njoma.
Në fillim të ciklit të tharjes (3-5
min.) niveli i zhurmës mund të jetë
paksa më i lartë. Kjo ndodh për
shkak të ndezjes së kompresorit,
gjë e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.: frigoriferët,
ngrirësit.
7.1 Gjuha
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, në
ekran shfaqet gjuha e parazgjedhur e
pajisjes. Ju mund ta konfirmoni ose mund
të vendosni gjuhë tjetër.
Për të vendosur gjuhën tjetër:
1. Shtypni fushën me prekje
ose
për të vendosur gjuhën
2. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) .
Ju mund ta ndryshoni gjuhën sa herë që
të dëshironi (shihni kapitullin Cilësimet).
12 www.electrolux.com
7.2 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
• Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
• Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit.
4. Shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) , programi fillon.
7.5 Ndryshimi i një programi
KUJDES
Sigurohuni që kur të mbyllni
derën, rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit
prej gome.
7.3 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani të
shfaqë kohën e vonesës që dëshironi
të vendosni.
• Ju mund të shtyni fillimin e një
programi nga minimumi 30 minuta
deri maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) , fillon numërimi
mbrapsht. Ekrani tregon numërimin
mbrapsht të shtyrjes së programit.
• Kur përfundon numërimi mbrapsht,
fillon programi.
7.4 Funksioni Auto Off
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:
• Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin.
7.6 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar,
• Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
• Treguesi ndizet.
• Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është i ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta të
tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të mira,
të hiqni rrobat kur faza ka përfunduar ose
pothuajse ka përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
• Treguesi ndizet.
• Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza) fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni kontejnerin e ujit kur të
përfundojë programi.
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Përgatitja e rrobave
• Mbyllni zinxhirët.
• Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
• Mos i lini të palidhura kollaret ose rripat
(p.sh. rripat e përparëseve). Lidhini ato
përpara se të nisni një program.
• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
SHQIP
• Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
• Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e pëlhurave
që janë në pajisje.
• Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Etiket
ae
pëlhu
rës
• Përdorni programin përkatës për fanella
pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
• Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale në
tabelën e programeve.
• Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që kanë
artikujt.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
9.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
13
14 www.electrolux.com
5.
6.
1
2
9.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative për ujë
të distiluar (p.sh. për hekurosje me
avull). Përpara se të përdorni ujin,
hiqni papastërtitë me filtër.
1.
9.3 Pastrimi i filtrit të
kondensimit
Shpeshtësia e pastrimit të filtrave
është e lidhur me llojin e rrobave
dhe sasinë e tyre.
Nëse thani rroba në ngarkesë
maksimale, pastrojini filtrat pas
çdo 3 ciklesh.
2.
SHQIP
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
2
15
16 www.electrolux.com
15.
16.
2
1
1) Nëse nevojitet, një herë në 6 muaj largoni pushin nga hapësira e shkëmbyesit të
nxehtësisë. Për këtë mund të përdorni një fshesë me korrent.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë. Thajini
sipërfaqet e pastruara me një leckë të
butë.
9.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM
Shkëputeni pajisjen nga korrenti
përpara se ta pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral standard
për të pastruar sipërfaqen e brendshme të
kazanit dhe pjesët e tij. Thajini sipërfaqet e
pastruara me një leckë të butë.
KUJDES
Mos përdorni materiale gërryese
apo lesh teli për të pastruar
kazanin.
KUJDES
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose agjentë
pastrues të cilët mund të
shkaktojnë gërryerje gjatë
pastrimit të pajisjes.
9.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
9.5 Pastrimi i panelit të kontrollit
dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral standard
për të pastruar panelin e kontrollit dhe
karakasën.
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
10.1
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos
ketë asnjë siguresë të prishur.
Programi nuk fillon punën.
Shtypni Start/Pause (Nisje/Pauzë) .
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si
duhet.
SHQIP
Problemi
17
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisje/Pauzë) për të
filluar programin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë
programi.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër Zgjidhni programin Time Drying (Tharje e
programi.
programuar)Extra Dry (Tharje ekstra) ose .
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program të
ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Në ekran shfaqet E51)
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një
program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni me qendrën e
shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
10.2 Nëse rezultatet e tharjes
janë të pakënaqshme
• Programi i vendosur ishte i pasaktë.
• Filtri është i bllokuar.
• Kondensuesi është i bllokuar.
• Në pajisje ka shumë rroba.
• Kazani është i papastër.
• Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
• Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat (mm)
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia
850 x 600 x 600
Thellësia maks.
(me derën e pajisjes të hapur)
1090 mm
Gjerësia maks.
(me derën e pajisjes të hapur)
950 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
18 www.electrolux.com
Siguresa
4A
Fuqia totale
900 W
Vëllimi i kazanit
118 l
Pesha e pajisjes
57 kg
Rrobat: pesha maks.
9 kg
Lloji i përdorimit
Temperatura e ambientit
Konsumimi i energjisë 1)
Shtëpiak
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/cikël
2,23 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
259 kWh
Klasifikimi i energjisë
A++
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur
pas programit
0,05 W
Në modalitetin fikur
0,05 W
1) Referuar EN 61121. 9 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për të
pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme, dhe konsumit të modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
МАКЕДОНСКИ
19
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОСТАВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОМОШ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со долгогодишно професионално
искуство и иновативност. Револуционерен и стилски, мислевме на Вас кога го дизајниравме. Со секое
користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.
Добродојовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за
сервисирање:
www.electrolux.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
20
22
23
24
25
27
28
29
30
33
34
20 www.electrolux.com
1.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените
упатства. Производителот не е одговорен ако
неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања.
Секогаш чувајте го упатството со апаратот за
идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи
лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат може да го користат деца на
возраст од 8 години и постари и лица со
намалени физички, сетилни или ментални
способности или со недостаток на искуство
и знаење доколку ги надгледува или им
дава инструкции за работата на апаратот
лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат
на деца.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од
дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните
миленичиња настрана од вратата на
апаратот кога е отворена.
• Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без
надзор.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2 Монтажа
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
• Проверете дали подот на кој го монтирате
апаратот е рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
• Не го монтирајте и не го употребувајте
апаратот онаму каде што температурата е
под 5°C или повисока од 35°C.
• Не го монтирајте уредот зад заклучена
врата, лизгачка врата или врата со шарки
•
на спротивната страна, каде вратата на
уредот не може потполно да се отвори
Секогаш внимавајте кога го преместувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот мора да се
постави кон ѕидот
Проверете дали има циркулација на
воздухот меѓу апаратот и подот.
Уверете се дека теписонот не ги попречува
отворите за вентилација кои се наоѓаат во
основата на апаратот (ако е применливо).
Издувниот воздух не смее да биде
испуштен во оџак кој се користи за
издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива.
Ако машината за сушење е ставена врз
машината за перење, користете го
приборот за местење. Комплетот за
наддавање, достапен кај вашиот овластен
продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано
со приборот. Прочитајте го внимателно
пред монтажата (погледнете во летокот за
монтажа).
Уверете се дека имате добро
проветрување во собата каде што е
машината за да избегнете враќање на
гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Апаратот може да се постави самостојно
или под кујнска работна површина со
правилен простор (погледнете во летокот
за монтажа).
Кога апаратот е поставен во неговата
постојана позиција, проверете дали е
целосно порамнет со помош на либела. Ако
не е, прилагодете ги ногарките додека не
се порамни.
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од пожар и струен удар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информациите за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓаат со
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓаат, контактирајте со електричар.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не предизвикате штета на
приклучокот и кабелот за струја. Доколку
кабелот за струја на апаратот треба да се
замени, тоа мора да го направи нашиот
сервисен центар.
Поврзете го приклучникот за струја со
штекерот дури на крајот на монтирањето.
Проверете дали штекерот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучникот.
Не допирајте го кабелот за струја или
приклучникот со влажни раце.
Овој апарат е усогласен со Директивите на
ЕЕЗ.
1.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар, експлозија,
струен удар или оштетување на
апаратот
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Последниот дел од циклусот на сушење се
прави без топлина (циклус на ладење) за
да се осигураме дека нема да има
оштетување на алиштата.
Ако го запрете апаратот пред крајот на
циклусот на сушење, веднаш извадете ги и
испружете ги сите алишта за да може
топлината да се изгуби.
• Ако користите омекнувач за алишта или
слични производи, следете ги упатствата
од пакувањето.
• Не користете го апаратот без филтер.
Исчистете го филтерот со влакненца пред
или после секоја употреба.
• Исчистете ги сите влакненца кои се
насобрале околу апаратот.
• Немојте да ги сушите оштетените алишта
кои содржат постава или потполнка.
• Не сушете артикли како пенеста гума
(латекс пена), капи за туширање,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
водоотпорен текстил, артикли поставени со
гума и алишта или перници полнети со
потполнки од пенеста гума..
Пред да ги сушите предметите кои биле во
допир со супстанци како на пример масло
за готвење, ацетон, алкохол, бензин,
керозин, отстранувачи на дамки,
терпентин, восок или отстранувачи на
восок, измијте ги во жешка вода со голема
количина на детергент.
Немојте да сушите предмети ако за нивно
чистење со користени индустриски
хемикалии.
Внимајте да не има запалки или кибрит
оставени во џебовите на алиштата.
Сушете само ткаенини кои може да се
сушат во машината за сушење. Следете ги
упатствата на етикетата на секое парче од
облеката.
Не сушете неиспрани алишта во апаратот.
Ако сте ги испрале вашите алишта со
отстранувач за дамки, стартувајте
дополнителен циклус на плакнење пред да
ја пуштите машината за сушење.
Немојте да ја пиете или да подготвувате
храна со кондензираната вода. Таа може
да предизвика здравствени проблеми кај
луѓето и животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Почитувајте ја максималната количина на
полнење од 9 kg (погледнете во поглавјето
„Табела со програми“).
Не сушете неисцедени влажни алишта во
машината за сушење.
1.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или оштетување на
апаратот.
• Пред одржување, деактивирајте го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
22 www.electrolux.com
1.5 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда.
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Типот на сијалицата или на
халогената лампа што се користи за
овој апарат е само за употреба во
апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да ја замените внатрешната
светилка, контактирајте со
сервисниот центар.
1.6 Отстранување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или задушување.
• Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Компресор
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од оштетување на
апаратот.
• Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со специјален
агенс кој не содржи флуоро-хлоројаглеводороди. Овој систем мора да остане
зацврстен. Оштетувањето на системот
може да доведе до протекување.
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
5 Основен филтер
2
6 Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
7 Отвори за проток на воздух
3
4
12
11
10
9
1 Сад за вода
2 Контролна табла
3 Внатрешна светилка
4 Врата за полнење
5
6
7
8
8 Ногалки за нивелирање
9 Врата на разменувачот на топлина
10 Капак на разменувачот на топлина
11 Копче за заклучување на капакот на
разменувачот за топлина
12 Плочка со спецификации
Вратата за полнење може да биде
монтирана во обратна насока од
страна на корисникот. Може да
помогне за лесно ставање и вадење
на алиштата или ако има
ограничување за монтирање на
апаратот (видете во засебната
брошура).
МАКЕДОНСКИ
23
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Допирна површина за програма
2 Допирна површина за Dryness (Сувост)
3 Допирна површина за Reverse Plus
(Обратна насока Плус)
4 Екран
5 Допирна површина за Time (Време)
11
9
10 Допирна површина за
зголемување
на времето на сушење на закачалка
11 Допирна површина за
намалување на
времето на сушење на закачалка
12 Допирна површина за MyFavourite+ (Моја
Омилена+)
13 Копче за
вклучување/исклучување
Допрете ги допирните површини со
вашиот прст во областа со симболот
или на името на опцијата.
Не носете ракавици кога работите со
контролната табла.
Проверете дали контролната табла е
чиста и сува.
6 Допирна површина за Delay
(Одложување)
7 Допирна површина за Buzzer
(Сигнализатор)
8 Допирна површина за Anticrease (Против
туткање)
9 Допирна површина за Start/Pause (Старт/
Пауза)
Показни светла
10
Опис
Блокада за деца.
Сад за вода.
Филтер.
Кондензатор.
Фаза на сушење.
Фаза на ладење.
Фаза против туткање.
Одложен почеток.
Екстра тивко.
Обратна насока Плус.
Ниво на сушење
24 www.electrolux.com
Показни светла
Опис
Линија со текст.
Траење на програмата.
-
Траење на одложениот почеток.
4. ПРОГРАМИ
Програми
Cotton (Памучни)
Вид на полнење / Полнење (макс.) 1) / Ознака на ткаенината
Ниво на сушење:
Extra Dry (Екстра суви) ,
Strong Dry
Cupboard Dry (Суви за во плакар) 2)3),
Iron
(Строго суви) ,
Dry (Суви за пеглање) 2)/ 9kg /
Synthetic
(Синтетика)
Ниво на сушење:
Extra Dry (Екстра суви) ,
Cupboard Dry
Iron Dry (Суви за пеглање) 2)/ 3,5 kg /
(Суви за во плакар) 2),
Sports (Облека за
спортување)
Спортска облека, тенки и лесни ткаенини, микровлакна,
полиестер, кои не се пеглаат. / 2 kg /
Duvet (Јоргани)
Drying Rack
(Закачалка за
сушење) 4)
За сушење на еден или два јоргани и перници (со полнење од
пердуви или синтетичко полнење). / 3 kg /
Волнени ткаенини кои се перат и нежно се сушат и спортски
обувки (видете во посебното упатство кое е дадено со
Закачалката за сушење). / 1 kg (или 1 пар на спортски обувки)
Волнени ткаенини. Нежно сушење на волнени ткаенини кои се
перат. Веднаш извадете ги алиштата по завршување на
програмата. За подобро сушење на алиштата, притиснете на
Wool (Волна) повеќе пати за да го
допирната површина
зголемите времетраењето на програмата. / 1kg
Wool (Волна) 5)
Rapid (Брз)
За сушење на памучни и синтетички материјали, користи ниска
температура. / 2 kg /
Others (Друго) 6)
Cottons Extra Silent
(Памучни Екстра
Тивко)
Нежно ги суши памучните алишта со минимална бучава.
Програмата може да се користи ноќе. Ниво на сушење:
Extra
Dry(Екстра Суво) ,
Strong Dry(Јако Суво) ,
Cupboard
Dry(Суви за во плакар) / 9kg /
МАКЕДОНСКИ
Програми
25
Вид на полнење / Полнење (макс.) 1) / Ознака на ткаенината
Jeans (Џинс)
Неформална облека како фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот, манжетните и шавовите). /
9kg /
Delicates (Нежни)
Нежни ткаенини. / 3 kg /
Easy Iron (Лесно
пеглање)
Ткаенини кои лесно се оддржуваат и за кои е потребно
минимално пеглање. Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од ткаенината. Протресете ги
алиштата пред да ги ставите во апаратот. Кога ќе заврши
програмата, веднаш извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка. / 1 kg (или 5 кошули) /
Time Drying (Време на Со оваа програма можете да ја користите опцијата Time и да го
сушење)
поставите времетраењето на програмата. / 9kg /
Refresh
(Освежување)
Освежување на ткаенини кои биле складирани. / 1 kg
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се наведени во документот
EN 61121.
3) Во согласност со 932/2012. Памучни „Суви за во плакар“ е „Стандардна програма за памучни“.
Истата е соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма за
штедење на енергија.
4) Само со закачалка за сушење
5) Циклусот за сушење на волна на оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од компанијата
Woolmark. Циклусот е погоден за сушење на волнени алишта означени за „рачно перење“ под услов
материјалите да се испрани со циклус за рачно перење одобрен одWoolmark и сушени според
упатствата дадени од производителот. M1129
6) Притиснете на допирната површина
Others (Друго) повеќе пати додека потребната програма не
се појави на екранот
5. ОПЦИИ
5.1 Time (Време)
Оваа опција може да се применува само кај
програмата Time Drying (Време на сушење) .
Можете да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на
траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да поставите кратко
траење за мали количини на алишта или само
за едно парче облека.
5.2 Anticrease (Заштита од туткање)
Ја продолжува за 60 минути стандардната
фаза против туткање (30 минути) на крајот од
циклусот на сушење. Оваа фукнција го
спречува туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на фазата за
заштита од туткање.
5.3 Dryness (Ниво на сушење)
Оваа фукнција помага алиштата да се исушат
подобро.
Постојат 4 можни избори:
Extra Dry (Екстра суви)
Strong Dry Cotton (само за )
26 www.electrolux.com
Cupboard Dry (Суви за во плакар)
Iron Dry (Суви за пеглање)
5.4 Reverse Plus (Обратна насока
Плус)
За полесно сушење на чувствителни ткаенини
и чувстителни ткаенини на температура (на
пр. акрил, вискоза). Оваа функција исто така
помага да се намали туткањето на алиштата.
на етикетата на
За ткаенини со симбол
ткаенината.
• крајот на циклусот
• почетокот и крајот на фазата против
туткање
• прекинот на циклусот
Стандардно, функцијата на сигнализаторот е
секогаш вклучена. Може да ја искористите
оваа функција за активирање или
деактивирање на звукот.
Можете да ја вклучите опцијата
Buzzer (Сигнализатор) со сите
програми.
5.7 MyFavourite+ (Моја Омилена+)
5.5 Време на сушење на закачалка
Оваа опција може да се применува само кај
програмата Drying Rack (Сушење на
закачалка) . Можете да го поставите
траењето на програмата, од минимум 30
минути до максимум 4 часа. Поставувањето
на траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Ви препорачуваме да поставите кратко
траење за мали количини на алишта или само
за едно парче облека.
5.6 Buzzer (Сигнализатор)
Кога е активирана фукнцијата на
сигнализаторот, може да го слушнете
сигнализаторот на:
Кога прв пат ќе го вклучите апаратот, ако
притисните Моја Омилена+, на екранот се
покажува дека меморијата е празна.
Апаратот може автоматски да ги меморизира
најчесто користените програми после некои
употреби.
Со оваа допирна површина можете да ја
поставите една од 3-те најчесто користени
програми за миење.
Притиснете на MyFavourite+ (Моја Омилена+)
еднаш за да ја поставите My Favourite 1 (Моја
Омилена 1)
Притиснете на MyFavourite+ (Моја Омилена+)
два пати за да ја поставите My Favourite 2
(Моја Омилена 2)
Притиснете на MyFavourite+ (Моја Омилена+)
три пати за да ја поставите My Favourite 3
(Моја Омилена 3)
Програми
■
■
Synthetic
(Синтетика)
■
■
Sports (Облека за
спортување)
■
Cotton (Памучни)
Drying Rack
(Закачалка за
сушење)
Rapid (Брз)
■
■
Duvet (Јоргани)
Wool (Волна)
Others (Друго)
Cottons Extra Silent
(Памучни Екстра
Тивко)
■
■
■
МАКЕДОНСКИ
27
Програми
Jeans (Џинс)
■
Delicates (Нежни)
■
Easy Iron (Лесно
пеглање)
■
Time Drying (Време на
сушење)
■
■
Refresh
(Освежување)
■
6. ПОСТАВКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
G
F
Допирна површина за Time (Време)
Допирна површина за Delay
(Одложување)
Допирна површина за Buzzer
(Сигнализатор)
Допирна површина за Anticrease (Против
туткање)
Допирна површина за Start/Pause (Старт/
Пауза)
Допирна површина за зголемување на
времето на сушење на закачалка
Допирна површина за намалување на
времето на сушење на закачалка
Допирна површина за MyFavourite+ (Моја
Омилена+)
Допирна површина за Reverse Plus
(Обратна насока Плус)
Допирна површина за Dryness (Сувост)
6.1 Функција за блокада за деца
Оваа опција ги спречува децата да си играат
со апаратот кога работи некоја програма.
Копчето за програма и допирните површини
се заклучени. Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата блокада за деца
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Притиснете ги и држете ги допирните
површини (A) и (D) истовремено додека
не се вклучи показателот за блокада за
деца.
• Можно е да ја исклучите опцијата за
блокада за деца додека работи некоја
програма. Притиснете и задржете ги
истите допирни површини додека не се
исклучи показателот за блокада за
деца.
6.2 Јазик
Поставување на јазикот
1. Притиснете и задржете ги допирните
површини (B) и (C) истовремено се додека
не се појави претходно селектираниот
јазик.
2. Притиснете на допирната површина
или на
за да го поставите вашиот
јазик.
За да го меморизирате изборот,
притиснете на допирната површина E.
6.3 Тврдина и проводливост на
водата
Тврдината на водата е различна за различни
локации. Тврдината на водата има влијание
врз проводливоста на водата и врз сензорот
28 www.electrolux.com
за проводливост на апаратот. Ако ја знаете
вредноста на проводливоста на водата, може
да го прилагодите сензорот да суши со
подобри резултати.
Прилагодување на сензорот за проводливост
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот
2. Притиснете ги и држете ги допирните
површини (A) и (B) истовремено додека не
се вклучи еден од следните показатели:
•
(ниска <300 µS/cm)
•
(средна 300-600 µS/cm)
•
(висока >600 µS/cm)
3. Притискајте на допирната површина (E)
повторно и повторно додека не се појави
показателот за точното ниво.
4. За да го потврдите прилагодувањето,
притиснете и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди допирните површини
(A) и (B).
6.4 Показател за садот за вода
Според фабричките поставки, показателот за
садот за вода е вклучен. Тој се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е потребно да
се испразни садот за вода.
Доколу е монтиран „Прибор за
цедење“, апаратот автоматски ќе ја
цеди водата од садот за вода. Во
оваа состојба, ви препорачуваме да
го вклучите показателот за садот за
вода.
Погледнете ја приложената брошура
за дополнителен прибор кој го имате
на располагање.
Исклучување на показателот за садот за вода
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот
2. Притиснете ги истовремено и држете ги
допирните површини (J) и (I) додека на
екранот не се прикаже една од овие 2
конфигурации:
• Показателот
е исклучен, а
показателот
е вклучен.
– Показателот за садот за вода е
исклучен. После околу 4 секунди, 2
показатела се исклучуваат.
• Показателите
и
се
вклучени.
– Показателот за садот за вода е
вклучен. После околу 4 секунди, 2
показатела се исклучуваат
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
• Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
• Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
На почетокот на циклусот на сушење
(3-5 мин.) може да се слушне малку
посилен звук. Тоа е како резултат на
стартувањето на компресорот што е
нормално за апарати кои работат врз
база на компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
7.1 Јазик
Кога го вклучувате апаратот првиот пат, на
екранот се појавува стандардниот јазик.
Можете да го потврдите или да поставите
друг јазик.
За поставување на друг јазик:
1. Притиснете на допирната површина
или на
за да го поставите вашиот јазик
2. За да го меморизирате изборот,
притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) .
Можете да го поставите јазикот секогаш кога
сакате (видете во поглавјето Поставки).
7.2 Започнување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и наполнете го
апаратот.
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
• На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
МАКЕДОНСКИ
4. Притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) , програмата
започнува.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте кога ја затворате вратата
алиштата да не се фаќаат помеѓу
вратата на апаратот и гумениот
заптивач.
7.3 Почнување на програмата со
одложен почеток
1. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно додека на
екранот не се прикаже времето на
одложување што сакате да го поставите.
• Можете да го одложите почетокот на
програма за сушење од минимум 30
минути до максимум 20 часа.
3. Притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) , одбројувањето
започнува. Екранот го покажува
одбројувањето на одложениот почеток.
• Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата започнува.
7.4 Функција Auto Off
За да се намали потрошувачката на енергија,
оваа функција автоматски го исклучува
апаратот:
• После 5 минути ако не ја стартувате
програмата.
• После 5 минути од крајот на програмата.
29
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
7.6 На крај од програмата
Кога програмата е завршена,
• Вклучен е нерамномерен звучен сигнал.
• Се пали показателот .
• Показателот Start/Pause (Старт/Пауза) е
вклучен.
Апаратот продолжува да работи со фазата
против туткање отприлика 30 минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против туткање. Ви
препорачуваме, за подобри резултати, да ги
извадите алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е завршена:
• Се пали показателот .
• Показателот за Start/Pause (Старт/Пауза)
се гаси.
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и празнете го
садот за вода секогаш по
завршувањето на програмата.
7.5 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот
8. ПОМОШ И СОВЕТИ
8.1 Подготвување на алиштата
• Затворете ги патентите.
• Затворете ги прекривките за јорган.
• Вратоврските или украсните ленти ( на пр.
лентите од престилка) треба да се врзани.
Врзете ги пред да започнете некоја
програма.
• Извадете ги сите предмети од џебовите.
• Ако некое парче облека има внатрешен
слој од памук, превртете го наопаку.
Внимавајте памучниот слој да биде на
надворешната страна.
• Ви препорачуваме да ја поставите точната
програма која е применлива за видот на
ткаенини кои се во апаратот.
30 www.electrolux.com
• Не ставајте ткаенини со јаки бои заедно со
ткаенини со светли бои. Јаките бои може
да се прелеат.
• Користете соодветна програма за памучно
жерсе и трикотажа за да спречите
собирање на алиштата.
• Уверете се дека тежината на алиштата не
е поголема од максималната тежина
којашто е наведена во табелата со
програми.
• Сушете само алишта кои се погодни за
сушење во машина за сушење на алишта.
Видете ја фабричката етикета на
алиштата.
Фабрич Опис
ка
етикета
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете
ја програмата со стандардна температура.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете
ја програмата со ниска температура.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
9.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
МАКЕДОНСКИ
31
9.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да ја користите водата од
садот со вода како алтернатива за
дестилирана вода (на пр. за пеглање
на пареа). Пред да ја користите
водата, исчистете ги остатоците од
нечистотија со филтер.
9.3 Исчистете го филтерот на
кондензаторот
Фреквенцијата на чистење на
филтрите е поврзана со видот на
алишта и нивната количина.
Ако сушите со максимално наполнет
апарат, чистете ги филтрите после
секој трет циклус на сушење.
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
32 www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
МАКЕДОНСКИ
15.
33
16.
2
1
1) Ако е неопходно, еднаш на секои 6 месеци, извадете ја мовта од преградата за размена на топлина.
Можете да користите правосмукалка.
9.4 Чистење на барабанот
Користете влажна крпа за чистење. Исушете
ги исчистените површини со мека крпа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Исклучете го апаратот пред да го
чистите.
Користете стандарден неутрален сапунски
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата на
барабанот. Исушете ги исчистените површини
со мека крпа.
ВНИМАНИЕ
Не користете абразивни средства
или челична жица за чистење на
барабанот.
ВНИМАНИЕ
Не користете средства за чистење
мебел или средства за чистење што
може да предизвикаат корозија за
чистење на апаратот.
9.6 Чистење на отворите за воздух
Користете правосмукалка за да ги извадите
влакненцата од отворите за воздух.
9.5 Чистење на контролната табла
и куќиштето
Користете стандарден неутрален сапунски
детергент за чистење на контролната табла и
куќиштето.
10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
10.1
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја е
вклучен во штекерот.
Проверете дали има оштетен осигурувач во
таблата со осигурувачи.
Програмата не стартува.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) .
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Уверете се дека монтирањето на филтерот е
правилно направено.
34 www.electrolux.com
Проблем
Можно решение
Внимавајте алиштата да не се фаќаат помеѓу
вратата на апаратот и гумениот заптивач.
Апаратот запира за време на работата.
Проверете дали садот за вода е празен.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) за
повторно да почне програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма.1)
Уверете се дека тежината на алиштата е во
сооднос со времетраењето на програмата.
Уверете се дека филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги алиштата
уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура е
превисока.
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете го Time Drying (Време на
сушење)Extra Dry (Екстра суви) или
програмата .
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова програма,
исклучете и вклучете го апаратот.
Уверете се дека опциите се применливи за
програмата.
На екранот се прикажува E51)
Вклучете и исклучете го апаратот. Започнете
нова програма. Ако повторно се појави
проблемот, јавете се во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
10.2 Ако резултатите од сушењето
се незадоволителни
• Поставената програма е погрешна.
• Филтерот е затнат.
• Кондензаторот е затнат.
• Има премногу алишта во апаратот.
• Барабанот е валкан.
• Неправилно поставување на сензорот за
проводливост.
• Отворите за воздух се затнати.
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии (mm)
Ширина / Висина /
Длабочина
850 x 600 x 600
Максимална длабочина
(со отворена врата на апаратот)
1090 mm
Максимална ширина
(со отворена врата на апаратот)
950 mm
Поврзување на струја
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Осигурувач
4A
МАКЕДОНСКИ
Вкупна моќност
900 W
Капацитет на барабанот
118 l
Тежина на апаратот
57 kg
Алишта: макс. тежина
9 kg
Вид на користење
Домаќинство
Температура на околината
Потрошувачка на енергија 1)
Мин.
5 °C
Макс.
35 °C
kWh/циклус
2,23 kWh
Годишна потрошувачка на
енергија 2)
259 kWh
Класа на енергетска ефикасност
Потрошувачка на енергија
35
A++
Вклучен режим
0,05 W
Исклучен режим
0,05 W
1) Во согласност со EN 61121. 9 kg памук и брзина на центрифугата од 1000 врт./мин.
2) Потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење на стандардна
програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и потрошувачка во режими со мала
потрошувачка на енергија. Вистинската потрошувачка на енергија во еден циклус зависи од тоа како
се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) Бр 392/2012).
12. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
. Ставете ја амбалажата во соодветни
апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени
со симболот во отпадот од домаќинството.
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната средина
и човековото здравје и рециклирајте го
отпадот од електрични и електронски
Вратете го производот во вашиот локален
капацитет за рециклирање или контактирајте
ја вашата општинска канцеларија.
36 www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОМАНДНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОДЕШАВАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАПОМЕНЕ И САВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
39
40
41
42
44
45
46
47
50
51
МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили уређај компаније Electrolux. Изабрали сте производ који са собом носи деценије
професионалног искуства и иновација. Генијалан и елегантан, направљен је баш по вашој мери. Стога, кад
год га користите, можете бити спокојни јер ћете знати да ћете сваки пут добити одличне резултате.
Добродошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о
сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.electrolux.com/productregistration
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број производа (PNC),
серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности.
Опште информације и савети
Еколошке информације
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
37
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐
љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐
вођач није одговоран уколико услед непра‐
вилне инсталације и употребе уређаја дође
до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐
требу поред уређаја ради будућих подешава‐
ња.
1.1 Безбедност деце и осетљивих
особа
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од гушења, повређива‐
ња или трајног инвалидитета.
• Овај уређај могу да користе деца старија
од 8 година и особе са смањеним фи‐
зичким, чулним или менталним способно‐
стима, или особе којима недостају искуство
и знање уколико им се обезбеди надзор
или им се дају упутства у вези са употре‐
бом од стране особе која је одговорна за
њихову безбедност.
• Немојте дозволити деци да се играју уређа‐
јем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Све врсте детерџената држите ван дома‐
шаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од
уређаја док су врата отворена.
• Чишћење и одржавање не треба да обав‐
љају деца, уколико нису под надзором.
1.2 Инсталирање
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
• Уверите се да је подлога на којој инстали‐
рате уређај равна, стабилна, отпорна на то‐
плоту и чиста.
• Немојте инсталирати или користити уређај
на местима на којима је температура нижа
од 5°C или виша од 35°C.
• Немојте инсталирати уређај иза врата која
се закључавају, клизних врата нити врата
са шарком на супротној страни, због чега
врата уређаја не би могла до краја да се
отворе.
• Увек будите пажљиви када померате уре‐
ђај, јер је тежак. Увек носите заштитне ру‐
кавице.
• Уређај увек померајте држећи га у усправ‐
ном положају.
• Задњи део уређаја мора да буде ослоњен
на зид.
• Уверите се да постоји циркулација ваздуха
између уређаја и пода.
• Уверите се да вентилациони отвори на до‐
њој страни уређаја (уколико их има) нису
покривени тепихом.
• Издувни гасови не смеју се испуштати у
цев која служи за одвод издувних гасова из
уређаја у којима сагорева гас или друга го‐
рива.
• Ако поврх машине за прање рубља став‐
љате машину за сушење рубља, у ту сврху
користите комплет за слагање. Комплет за
слагање, која се може наћи код овлашћеног
продавца, може се користити само са уре‐
ђајем наведеним у упутству приложеном уз
овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре
инсталације (погледајте брошуру за Инста‐
лирање).
• Обезбедите добру вентилацију у простори‐
ји у којој инсталирате уређај како бисте из‐
бегли да се просторија испуни издувним га‐
совима других уређаја, насталих сагорева‐
њем неких других врста горива, укључујући
и сагоревање отвореним пламеном.
• Уређај може да се инсталира самостално
или испод кухињсих елемената са одгова‐
рајућим простором (погледајте брошуру
Инсталирање).
• Када се уређај постави у крајњу позицију,
проверите да ли је сасвим у нивоу помоћу
васер-ваге. Уколико није, подешавајте но‐
гице док се не изневелише.
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од пожара и струј‐
ног удара.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да информације о напону и
струји на плочици са техничким карактери‐
стикама одговарају параметрима елек‐
тричне мреже. Уколико то није случај, обра‐
тите се електричару.
38 www.electrolux.com
• Користите искључиво правилно инсталира‐
ну утичницу, отпорну на ударце.
• Не користите адаптере за вишеструке ути‐
каче и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили главно напа‐
јање и кабл за напајање. Уколико кабл за
напајање уређаја треба да се замени, то
треба да обави наш сервисни центар.
• Прикључите главни кабл за напајање на
мрежну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
• Немојте вући напојни кабл да бисте ис‐
кључили уређај. Кабл искључите тако што
ћете извући утикач из утчнице.
• Немојте додиривати напојни кабл нити ути‐
кач напојног кабла влажним рукама.
• Уређај је у складу са E.E.C. Директивама.
1.3 Коришћење
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од пожара, експлозије,
струјног удара или оштећења уређаја
• Користите овај уређај само у домаћинству.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Последња фаза циклуса сушења одиграва
се без довођења топлоте (циклус хлађења)
како би се обезбедило да се рубље не
оштети.
Ако уређај искључите пре краја циклуса су‐
шења, рубље одмах извадите из машине и
раширите га како бисте омогућили одвође‐
ње топлоте из њега.
• Уколико користите омекшиваче рубља или
сличне производе, поступајте по упутстви‐
ма отиснутим на њиховом паковању.
• Уређај немојте пуштати у рад без филтера.
Филтер за отпала влакна очистите пре или
после сваког коришћења.
• Очистите отпала влакна која су се накупи‐
ла око уређаја.
• У машини немојте сушити оштећено рубље
са поставом или испунама.
• Немојте сушити предмете као што су пена‐
ста гума (латекс пена), капе за туширање,
водоотпорне текстилне тканине, артикли
или одевни предмети са гуменим ојачањем
или јастуци пуњени пеном или гуменим ја‐
стучићима.
• Пре сушења рубља које је било у контакту
са супстанцама попут јестивог уља, ацето‐
на, алкохола, бензина, керозина, средства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
за уклањање флека, терпентина, воска или
средства за скидање воска, то рубље опе‐
рите у врућој води са додатном количином
детерџента.
У уређају немојте сушити рубље које је
претходно чишћено индустријским хемика‐
лијама.
Проверите да у џеповима нема заборавље‐
них гасних упаљача или шибица.
Сушите искључиво материјале који могу да
се суше у машини за сушење рубља. Сле‐
дите упутства са етикета на рубљу.
Немојте да сушите неопране ствари у уре‐
ђају.
Уколико сте рубље опрали уз коришћење
средства за уклањање флека, пре сушења
покрените један допунски циклус испира‐
ња.
Кондензовану воду из уређаја немојте пити,
нити од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код људи и
кућних љубимаца.
Немојте стајати нити седети на отвореним
вратима.
Поштујте максималну количину пуњења од
9 кг (погледајте одељак „Графикон програ‐
ма“).
У машини за сушење рубља немојте суши‐
ти мокро рубље из којег капље вода.
1.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од озлеђивања или
оштећења уређаја.
• Пре одржавања уређаја деактивирајте уре‐
ђај и извуците утикач кабла за напајање из
зидне утичнице.
• Не користите млаз воде или пару за чишће‐
ње уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту
сврху користите искључиво неутралне де‐
терџенте. Немојте да користите абразивне
производе, абразивне сунђере, раствараче
или металне предмете.
1.5 Унутрашња лампица
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од повређивања.
Светлећа диода зрачи видљиву свет‐
лост; немојте гледати директно у зрак
светлости.
СРПСКИ
Тип сијалице или халогене лампе ко‐
ришћене у овом уређају намењен је
искључиво за употребу у кућним апа‐
ратима. Немојте га користити за ра‐
свету у домаћинству.
Ради замене унутрашњег светла, об‐
ратите се сервису.
1.6 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност од повређивања
или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од мреж‐
ног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците га у
смеће.
39
• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни љубимци за‐
творе у уређају.
Компресор
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од оштећења уређаја.
• Компресор и систем компресора у машини
за сушење рубља пуне се посебним сред‐
ством за чишћење које не садржи флуорохлоро-угљоводонике. Овај систем мора да
буде чврст. Оштећење система може изаз‐
вати цурење.
2. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
5 Примарни филтер
2
6 Дугме за отварање врата измењивача то‐
плоте
7 Прорези за ваздух
3
4
12
11
10
9
1 Резервоар воде
2 Командна табла
3 Унутрашња лампица
4 Врата за пуњење
5
6
7
8
8 Подесиве ножице
9 Врата измењивача топлоте
10 Поклопац измењивача топлоте
11 Брава поклопца измењивача топлоте
12 Плочица са техничким карактеристикама
Врата за унос корисник може да ин‐
сталира на супротној страни. То може
да помогне лакшем стављању и укла‐
њању рубља или при монтирању уре‐
ђаја уколико постоје просторна огра‐
ничења (погледајте засебну брошу‐
ру).
40 www.electrolux.com
3. КОМАНДНА ТАБЛА
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Додирна плочица за програмирање
2 Додирна плочица Dryness (осушеност)
3 Додирна плочица Reverse Plus (инверзно
плус)
4 Дисплеј
5 Додирна плочица Time (време)
11
10
10 Додирна плочица
Rack Time increase
(повећање времена сушења на решетки)
11 Додирна плочица
Rack Time decrease
(смањење времена сушења на решетки)
12 Додирна плочица MyFavourite+ (мој оми‐
љени програм +)
13 Дугме за укључивање/искључивање
Додирне плочице додирујте прстом у
подручју на којем је приказан симбол
или назив опције.
Немојте носити рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна табла
увек буде чиста и сува.
6 Додирна плочица Delay (одложени старт)
7 Додирна плочица Buzzer (зујалица)
8 Додирна плочица Anticrease (против гу‐
жвања)
9 Додирна плочица Start/Pause (старт/пау‐
за)
Индикатори
9
Опис
Блокада за безбедност деце.
Резервоар воде.
Филтер.
Кондензатор.
Фаза сушења.
Фаза хлађења.
Фаза заштите од гужвања.
Одложени старт.
Изузетно тихо.
Инверзно плус.
Ниво сушења
СРПСКИ
Индикатори
41
Опис
Трака са текстом.
Трајање програма.
-
Трајање одложеног старта.
4. ПРОГРАМИ
Програми
Cotton (памук)
Врста рубља / количина рубља (макс.)1) / Ознака материјала
Ниво сушења:
Extra Dry (екстра суво) ,
Cupboard Dry (суво за ормар) 2)3),
во) ,
пеглање) 2)/ 9кг /
Strong Dry (јако су‐
Iron Dry (суво за
Synthetic (синте‐
тика)
Ниво сушења:
Extra Dry (екстра суво) ,
Cupboard Dry (суво
Iron Dry (суво за пеглање) 2)/ 3,5 кг /
за ормар) 2),
Sports (спортска
одећа)
За сушење спортске одеће, танких и лаганих материјала, микро‐
фибера и полиестера, који се не пеглају. / 2 кг /
Duvet (јорган)
За сушење једног или два јоргана и јастука (са перјем, паперјем
или синтетичким пуњењем). / 3 кг /
Drying Rack (ре‐
шетка за сушење) 4)
Нежно сушење перивог вуненог рубља и спортске обуће (погле‐
дајте засебно упутство за коришћење решетке за сушење). / 1 кг
(или 1 пар спортске обуће)
Вунени материјали. Благо сушење вуненог рубља које се пере у
машини. Извадите рубље из машине одмах по завршетку програ‐
ма. Да би рубље било сувље притискајте додирну плочицу
Wool (вуна) како бисте продужили трајање програма. / 1 кг
Wool (вуна) 5)
Rapid (брзи)
За сушење памучне или синтетичке одеће на ниској температу‐
ри. / 2 кг /
Others (остало) 6)
Cottons Extra Silent
(памук - изузетно ти‐
хо)
Нежно суши памучно рубље при чему је бука сведена на мини‐
мум. Овај програм може да се користи ноћу. Ниво сушења:
Extra (екстра суво) ,
Strong Dry (јако суво) ,
Cupboard (ор‐
ман) / 9кг /
Jeans (џинс)
За свакодневну одећу, као што је џинс, дуксеви и сл, различите
дебљине (нпр. око врата, манжетне и шавови). / 9кг /
42 www.electrolux.com
Програми
Delicates (осетљиво
рубље)
Врста рубља / количина рубља (макс.)1) / Ознака материјала
Осетљиве тканине. / 3 кг /
Рубље које се лако одржава и код којег је потребно минимално
пеглање. Резултати сушења могу се разликовати у зависности
Easy Iron (лако пегла‐ од врсте тканине. Протресите рубље пре него што га ставите у
ње)
уређај. Одмах по завршетку програма извадите рубље из маши‐
не и окачите га на вешалице. / 1 кг (или 5 кошуља) /
Time Drying (време
сушења)
Са овим програмом можете користити опцију Time и подесити
трајање програма. / 9кг /
Refresh (освежавање) Освежавање рубља које је дуго стајало у ормару. / 1 кг
1) Максималне тежине односе се на суво рубље.
2) Искључиво за институте за тестирање: Стандардни програми за тестове дефинисани су у документу
EN 61121.
3) У складу са 932/2012. Програм за памук „Осушено за ормар“ је „Стандардни програм за памук“.
Погодан је за сушење обичног мокрог памучног рубља и то је најефикаснији програм у смислу
потрошње енергије.
4) Само са решетком за сушење
5) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија Woolmark. Овај
циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком „ручно прање“ под условом да
су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном циклусу прања на руке и осушени у складу са
произвођечким упутством. M1129
6) Узастопно притискајте додирну плочицу
Others (остало) све док се неопходни програм не
прикаже на дисплеју
5. ОПЦИЈЕ
5.1 Time (време)
5.3 Dryness (осушеност)
Ова опција је примењива само на програм
Time Drying (време сушења) . Можете да под‐
ешавате време трајања програма, од мини‐
мално 10 минута до максимално 2 сата. Под‐
ешавање трајања програма зависиће од ко‐
личине рубља у уређају.
Препоручујемо да подесите кратко време тра‐
јања за мале количине, или за само један ко‐
мад рубља.
Ова функција помаже да се рубље више осу‐
ши.
Постоје 4 могућа избора:
Extra (екстра суво)
Strong Dry (јако суво) (само за Cotton (па‐
мук) )
Cupboard (орман)
Iron (пегла)
5.2 Anticrease (против гужвања)
5.4 Reverse Plus (инверзно плус)
Продужетак од 60 минута у односу на стан‐
дардну фазу против гужвања (30 минута) на
крају циклуса сушења. Ова функција спречава
да се рубље гужва. Рубље може да се извади
док траје фаза против гужвања.
За сушење благо осетљивих материјала и ма‐
теријала који су осетљиви на температуру
(нпр. акрил, вискоза). Ова функција помаже и
у смањењу гужвања рубља. За тканине на
чијим се ознакама за материјал налази сим‐
.
бол
СРПСКИ
5.5 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
Опцију Buzzer (зујалица) можете да
активирате са свим програмима.
Ова опција је примењива само на програм
Drying Rack (решетка за сушење) . Можете да
подешавате време трајања програма, од ми‐
нимално 30 минута до максимално 4 сата.
Подешавање трајања програма зависиће од
количине рубља у уређају.
Препоручујемо да подесите кратко време тра‐
јања за мале количине, или за само један ко‐
мад рубља.
5.6 Buzzer (зујалица)
Када је активирана функција аларма, можете
да чујете зујање:
• на крају циклуса
• на почетку и на крају фазе заштите од гу‐
жвања
• током прекида циклуса
Функција аларма је подразумевано увек ук‐
ључена. Ову функцију можете да користите за
активацију или деактивацију звука.
5.7 MyFavourite+ (мој омиљени
програм +)
Приликом прве активације уређаја, уколико
притиснете „My Favourite+“ на дисплеју је при‐
казано да је меморија празна.
После извесног времена, овај уређај може ау‐
томатски да меморише програме који се
најчешће користе.
Уз помоћ ове додирне плочице можете под‐
есити 3 програма прања која најчешће кори‐
стите.
Притисните MyFavourite+ (мој омиљени про‐
грам +) једном да бисте подесили „Мој оми‐
љени програм 1“
Притисните MyFavourite+ (мој омиљени про‐
грам +) два пута да бисте подесили „Мој оми‐
љени програм 2“
Притисните MyFavourite+ (мој омиљени про‐
грам +) три пута да бисте подесили „Мој оми‐
љени програм 3“
Програми
Cotton (памук)
■
■
Synthetic (синте‐
тика)
■
■
Sports (спортска
одећа)
■
Drying Rack (ре‐
шетка за сушење)
■
Duvet (јорган)
Wool (вуна)
Others (остало)
Cottons Extra Silent
(памук - изузетно ти‐
хо)
■
Jeans (џинс)
■
Delicates (осетљиво
рубље)
■
Easy Iron (лако пегла‐
ње)
■
Time Drying (време
сушења)
■
■
Rapid (брзи)
■
43
■
■
44 www.electrolux.com
Програми
Refresh (освежавање)
■
6. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
A)
B)
G
F
Додирна плочица Time (време)
Додирна плочица Delay (одложени старт)
C)
Додирна плочица Buzzer (зујалица)
Додирна плочица Anticrease (против гу‐
жвања)
E) Додирна плочица Start/Pause (старт/пау‐
за)
F) Додирна плочица Rack Time increase (по‐
већање времена сушења на решетки)
G) Додирна плочица Rack Time decrease
(смањење времена сушења на решетки)
H) Додирна плочица MyFavourite+ (мој оми‐
љени програм +)
I) Додирна плочица Reverse Plus (инверзно
плус)
J) Додирна плочица Dryness (осушеност)
D)
6.1 Функција за безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се играју са
уређајем док је у току извршавање неког про‐
грама. Дугме за избор програма и додирне
плочице су закључане. Откључано је само
дугме за укључивање/искључивање.
Активирање опције за безбедност деце
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (A) and (D), све док не за‐
светли индикатор функције за безбедност
деце.
• Опцију за безбедност деце могуће је
деактивирати док је неки програм у то‐
ку. Притисните и задржите исте ове до‐
дирне плочице, све док се индикатор
функције за безбедност деце не угаси.
6.2 Језик
Подешавање језика
1. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (B) and (C), све док се не
појави претходно изабран језик.
2. Притисните додирну плочицу
или
да бисте подесили жељени језик.
Да бисте меморисали изабрано, прити‐
сните додирну плочицу E .
6.3 Тврдоћа воде и проводљивост
Тврдоћа воде је различита на различитим ло‐
кацијама. Тврдоћа воде утиче на проводљи‐
вост воде и на сензор проводљивости који се
налази у уређају. Уколико знате вредност про‐
водљивости воде, можете да подесите сензор
да би резултати сушења били бољи.
Подешавање сензора проводљивости
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (A) and (B), све док не за‐
светли један од следећих индикатора:
•
(мала проводљивост < 300
µS/цм)
•
(умерена проводљивост
300-600 µS/цм)
•
(велика проводљивост > 600
µS/цм)
3. Притискајте додирну плочицу (E) све док
не засветли индикатор одговарајућег ни‐
воа проводљивости.
4. Да бисте потврдили подешавање, исто‐
времено притисните додирне плочице (A)
и (B) и задржите их у трајању од приближ‐
но 2 секунде.
СРПСКИ
6.4 Индикатор резервоара за воду
По подразумеваној вредности, индикатор ре‐
зервоара за воду је укључен. Он се укључује
када се програм заврши или када је неопход‐
но испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран „Комплет за
пражњење“, уређај ће аутоматски
празнити воду из резервоара. У том
случају, препоручујемо деактивирање
индикатора резервоара за воду.
Погледајте приложену брошуру о
расположивој додатној опреми.
Деактивирање индикатора резервоара за
воду
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај
45
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (J) и (I), све док се на дис‐
плеју не прикаже једна од следеће две
конфигурације:
• Индикатор
је искључен а индикатор
је укључен.
– Индикатор резервоара за воду је ис‐
кључен Након приближно 4 секунде,
оба индикатора се искључују.
• Индикатори
и
су ук‐
ључени.
– Индикатор резервоара за воду је ук‐
ључен Након приближно 4 секунде,
оба индикатора се искључују
7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Пре првог коришћења уређаја извр‐
шите једну од следећих операција:
• Бубањ машине за сушење очисти‐
те влажном крпом.
• Покрените неки краћи програм
(нпр. 30 минута) са мокрим руб‐
љем.
На почетку циклуса сушења (3-5
мин.) ниво звука може бити нешто ви‐
ши. Разлог томе је покретање ком‐
пресора што је уобичајено код уређа‐
ја са компресором као што су фрижи‐
дери и замрзивачи.
7.1 Језик
Када по први пут активирате уређај, подразу‐
мевани језик ће бити приказан на дисплеју.
Можете га потврдити или изабрати неки други
језик.
За подешавање неког другог језика:
1. Притисните додирну плочицу
или
да бисте подесили жељени језик
2. Да бисте меморисали изабрано, прити‐
сните додирну плочицу Start/Pause (старт/
пауза) .
Језик можете променити кад год желите (по‐
гледајте одељак Подешавања).
7.2 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите рубље и убаците га у маши‐
ну.
2. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите одговарајући програм и опције
за ту врсту рубља.
• Дисплеј показује трајање програма.
4. Кад притиснете додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза) , програм се покреће.
ПАЖЊА
Водите рачуна да, када затворите
врата, делови рубља не остану за‐
глављени између врата и гумене за‐
птивке на вратима.
7.3 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и опције
за ту врсту рубља.
2. Притискајте дугме за одлагање старта све
док се на дисплеју не појави време одла‐
гања које желите да подесите.
• Старт неког програма може се одложи‐
ти од минимално 30 минута до макси‐
мално 20 часова.
46 www.electrolux.com
3. Када притиснете додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза) , почиње одбројава‐
ње. На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
• Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
7.4 Функција Auto Off
Да би се смањила потрошња електричне
енергије, ова функција аутоматски деактивира
уређај:
• Након 5 минута, уколико не покренете про‐
грам.
• Пет минута након завршетка програма.
7.5 Промена програма
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте деактивирали уређај
2. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите програм.
7.6 Поступак на крају програма
Када је програм завршен,
• чује се испрекидан звучни сигнал.
• Индикатор је укључен.
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) светли.
Уређај наставља да ради, обављајући фазу
заштите од гужвања у трајању од око 30 мину‐
та.
Фаза заштите од гужвања спречава да рубље
након сушења остане згужвано.
Рубље можете извадити из машине и пре за‐
вршетка фазе заштите од гужвања. Ради по‐
стизања најбољих резултата препоручујемо
да рубље вадите након, или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Када је фаза заштите од гужвања завршена:
• Индикатор је укључен.
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) се га‐
си.
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите рубље.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка програма
очистите филтер и испразните резер‐
воар за воду.
8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
8.1 Припрема рубља
• Затворите патент-затвараче на одећи.
• Закопчајте дугмад на јорганским прекр‐
ивачима.
• Не дозволите да кравате и траке (нпр. тра‐
ке од кецеље) остану одрешене. Увежите
их пре но што покренете неки програм.
• Уклоните све предмете из џепова.
• Ако неки одевни предмет има поставу од
памука, изврните га на поставу. Постарајте
се да постава од памука увек остане на
спољној страни.
• Препоручујемо да подесите одговарајући
програм, примењив на врсту рубља које сте
убацили у уређај.
• Рубље јарких боја немојте стављати у ма‐
шину заједно са рубљем нежних боја. Руб‐
ље јарких боја може пустити боју.
• Одаберите погодан програм за памучни
жерсеј и штрикану одећу, како бисте
спречили скупљање рубља.
• Водите рачуна да тежина рубља не према‐
ши максималну тежину која је дата у табе‐
ли за тај програм.
• Сушите искључиво рубље које се може су‐
шити у машини за сушење. У ту сврху, по‐
гледајте етикету на рубљу.
Ознака Опис
на ети‐
кети
Рубље које се може сушити у машини за сушење.
СРПСКИ
47
Ознака Опис
на ети‐
кети
Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са стан‐
дардном температуром.
Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са ниском
температуром.
Рубље које се не може сушити у машини за сушење.
9. ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
9.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
48 www.electrolux.com
9.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара можете користи‐
ти као замену за дестиловану воду
(нпр. у пеглама на пару). Пре кориш‐
ћења, помоћу филтера уклоните зао‐
сталу прљавштину из воде.
9.3 Чишћење филтера
кондензатора
Учесталост чишћења филтера зависи
од врсте и количине рубља.
Ако сушите максималну количину
рубља, чистите филтере након свака
3 циклуса.
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
СРПСКИ
5.
6.
7.
8.
2
1
9.
10.
11.
121).
13.
14.
49
50 www.electrolux.com
15.
16.
2
1
1) По потреби, једном у 6 месеци уклоните паперје из одељка измењивача топлоте. Можете да
користите усисивач.
9.4 Чишћење бубња
Користите влажну крпу за чишћење. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
УПОЗОРЕЊЕ
Искључите кабл уређака из мрежне
утичнице пре него што га очистите.
Користите стандардни неутрални сапун да би‐
сте очистили унутрашњост бубња, као и ре‐
бра бубња. Осушите очишћене површине ме‐
каном крпом.
ПАЖЊА
Немојте да користите абразивне ма‐
теријале или челичну вуну за чишће‐
ње бубња.
ПАЖЊА
Немојте да користите средства за
чишћење намештаја или средства за
чишћење која могу за изазову корози‐
ју да бисте очистили уређај.
9.6 Чишћење прореза за ваздух
Помоћу усисивача уклоните прашину и
длачице са прореза за ваздух.
9.5 Чишћење командне табле и
кућишта
Користите стандардни неутрални сапун да би‐
сте очистили командну таблу и кућиште.
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
10.1
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Уверите се да је кабл за напајање прикључен
на зидну утичницу.
Уверите се да у кутији са осигурачима није
прегорео неки осигурач.
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) .
Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно монти‐
ран.
Водите рачуна да рубље не остане заглавље‐
но између врата уређаја и гумене заптивке на
вратима.
СРПСКИ
51
Проблем
Могуће решење
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду празан.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) да бисте
поново покренули програм.
Дисплеј показује дуго трајање програ‐
ма.1)
Водите рачуна да тежина рубља одговара вре‐
мену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Рубље је исувише мокро. Рубље поново цен‐
трифугирајте у машини за прање веша.
Уверите се да температура просторије није
превисока.
Дисплеј показује кратко трајање програ‐ Подесите програм Time Drying (време суше‐
ма.
њаExtra Dry (екстра суво) или програм .
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов програм,
деактивирајте и поново активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције примењиве
на тај конкретан програм.
На дисплеју је приказано E51)
Дективирајте и активирајте уређај. Покрените
нов програм. Уколико се проблем поново јави,
обратите се сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
10.2 Ако резултати сушења нису
задовољавајући
• Подешен је неодговарајући програм.
• Филтер је запушен.
• Кондензатор је запушен.
• Стављено је превише рубља у бубањ уре‐
ђаја.
• Бубањ је прљав.
• Неправилно подешен сензор проводљиво‐
сти.
• Запушени су прорези за проток ваздуха.
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије (мм)
Тежина / висина/ дубина
850 x 600 x 600
Макс. дубина
(код отворених врата уређаја)
1090 мм
Макс. ширина
(код отворених врата уређаја)
950 мм
Прикључење на електричну мре‐
жу
Запремина бубња
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Осигурач
4A
Укупна снага
900 W
118 л
52 www.electrolux.com
Тежина уређаја
57 кг
Рубље: макс. тежина
9 кг
Тип коришћења
Температура окружења
Домаћинство
мин.
5 °C
макс.
35 °C
Потрошња електричне енергије 1) kWh/циклусу
2,23 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије 2)
259 kWh
Класа енергетске ефикасности
Потрошња електричне енергије
A++
Режим „Укључено“
0,05 W
Режим „Искључено“
0,05 W
1) У сагласности са директивом EN 61121. 9 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног
памучног програма пуно или делимично пуно, као и потрошња у режимима ниске потрошње.
Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи
(РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
.
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални центар
за рециклирање или се обратите општинској
канцеларији.
СРПСКИ
53
54 www.electrolux.com
СРПСКИ
55
136920841-A-062013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement