Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
LV ŽĀVĒŠANAS TVERTNE LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT SKALBINIŲ DŽIOVYKLĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SK SUŠIČKA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
19
37
2
www.electrolux.com
SATURS
1. INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU..........................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..................................................................................5
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS............................................................................ 6
4. VADĪBAS PANELIS............................................................................................ 7
5. STARPTAUTISKIE MAZGĀŠANAS KODU SIMBOLI........................................ 8
6. IESPĒJAS.........................................................................................................10
7. IESTATĪJUMI....................................................................................................11
8. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.......................................................... 12
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 12
10. PADOMI UN IETEIKUMI................................................................................ 13
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA...............................................................................14
12. PROBLĒMRISINĀŠANA................................................................................ 16
13. TEHNISKIE DATI............................................................................................17
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces
durvju tuvumā, ja tās ir atvērtas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Ja žāvētājs novietots uz veļas mazgājamās mašīnas,
izmantojiet stiprinājuma komplektu. Stiprinājuma
komplektu, ko var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja,
var izmantot tikai ar pievienotajā instrukcijā norādīto
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ierīci. Rūpīgi izlasiet to pirms uzstādīšanas (skatiet
uzstādīšanas bukletu).
Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves
darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet
uzstādīšanas bukletu).
Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām
durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja ierīces
durvis tā rezultātā nevar pilnībā atvērt.
Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst
aizsegt ar paklāju.
Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai
uzstādīšanas beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
Lai nepieļautu cita kurināmā patērējošu ierīču gāzu,
tostarp atklātu liesmu iekļūšanu atpakaļ telpā,
pārbaudiet, vai telpā, kurā uzstādīta ierīce, nodrošiniet
atbilstošu ventilāciju.
Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kur tiek
novadīts izplūdes tvaiks no ierīcēm, kas dedzina gāzi
vai citu degvielu. (ja ir piemērojams)
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Ievērojiet norādes par maksimālo ievietojamo veļas
svaru – 8 kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
Nelietojiet ierīci, ja tā ir tīrīta ar rūpnieciskām
ķimikālijām.
Noslaukiet pūkas, kas sakrājas ap ierīci.
Nelietojiet ierīci, ja tajā nav filtra. Iztīriet pūku filtru
pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
Žāvētājā nedrīkst žāvēt neizmazgātus priekšmetus.
Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā
kulinārijas eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja,
traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji pirms
žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā ar palielinātu
daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
5
Žāvēšanas tvertnē nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus
kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures,
ūdensdroši audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un
apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas
polsterējumu.
Veļas mīkstinātājus vai līdzvērtīgus izstrādājumus
jāizmanto atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja
norādēm.
Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, tai skaitā
šķiltavas un sērkociņus.
Nekad neapturiet žāvētāju pirms žāvēšanas cikla
beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek
ātri izņemti un izklāti, lai karstums izvēdinātos.
Žāvēšanas cikla beigu daļa notiek bez karstuma
(dzesēšanas cikls), tas nodrošina to, ka visi priekšmeti
paliek tādā temperatūrā, kādā tiek netiek bojāti.
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā,
kur temperatūra ir zemāka par 5 °C
vai augstāka par 35 °C.
Pārliecinieties, ka grīda, uz kuras
uzstādāt ierīce, ir plakana,
karstumizturīga un tīra.
Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu
cirkulē gaiss.
Vienmēr pārvietojiet ierīci vertikāli.
Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto
pret sienu.
Kad ierīce novietota vajadzīgajā vietā,
pārbaudiet, vai tā ir nolīmeņota,
izmantojot līmeņrādi. Ja
nepieciešams, noregulējiet kājiņas,
līdz ierīce pilnībā nolīmeņota.
2.2 Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Neaiztieciet strāvas kabeli vai
spraudkontaktu ar slapjām rokām.
Tikai Lielbritānijai un Īrijai. Ierīcei ir 13
ampēru kontaktspraudnis. Ja
nepieciešams nomainīt
kontaktspraudni, izmantojiet 13
ampēru ASTA (BS 1362) drošinātāju.
6
www.electrolux.com
•
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
•
2.3 Pielietojums
2.4 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku,
izraisīt ugunsgrēku,
apdegumus vai ierīces
bojājumus.
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
Izmantojiet šo ierīci tikai
mājsaimniecībā.
Nežāvējiet bojātus priekšmetus, kas
satur jebkāda veida polsterējumu.
Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus
drīkst žāvēt žāvētājā. Ievērojiet
norādījumus uz apģērbu
informatīvajām etiķetēm.
Ja izmazgājāt veļu, izmantojot traipu
tīrīšanas līdzekli, pirms veļas likšanas
žāvētājā jāveic papildu skalošanas
cikls.
Nedzeriet kondensatora ūdeni/
destilētu ūdeni un negatavojiet ar to
ēdienu. Tas var radīt veselības
problēmas cilvēkiem un
mājdzīvniekiem.
Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām
ierīces durvīm.
•
•
•
•
•
Žāvētājā nedrīkst žāvēt pilnīgi slapjus
apģērbus, no kuriem tek ūdens.
•
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ūdens tvertne
Vadības panelis
Ierīces durvis
Primārais filtrs
Kondensatora durvju poga
Gaisa plūsmas atveres
Regulējamas kājiņas
Kondensatora durvis
Kondensatora pārsegs
Kondensatora vāka fiksatori
Tehnisko datu plāksnīte
LATVIEŠU
7
Ierīces lietotājs var uzstādīt
ierīces durvis pretējā pusē.
Tas var atvieglot veļas
ievietošanu vai izņemšanu,
kā arī palīdzēt, ja rodas
ierīces uzstādīšanas
ierobežojumi (skatiet
atsevišķo brošūru).
4. VADĪBAS PANELIS
1
2
3
4
5
6
8
1 Programmu izvēles pārslēgs
2 Displejs
3
Laiks skārienpaliktnis
4
Atliktais laiks skārienpaliktnis
5
Delikāta skārienpaliktnis
6
Vilnas apģērbi skārienpaliktnis
7
7
8 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Pieskarieties pie
skārienpaliktņiem ar pirkstu
simbola zonā vai vietā, kur
atrodas iespējas
nosaukums. Rīkojoties ar
vadības paneli, nevalkājiet
cimdus. Vienmēr uzturiet
vadības paneli tīru un sausu.
Sākt/pauze skārienpaliktnis
4.1 Indikatori
Indikatori
Apraksts
Žāvēšanas fāze
Atdzesēšanas fāze
Pretburzīšanās fāze
Kondensators
Ūdens tvertne
8
www.electrolux.com
Indikatori
Apraksts
Filtrs
Atliktais starts
Bērnu drošības ierīce
Skaņas signāli
Programmas ilgums
-
Žāvēšanas ilguma laiks
-
Atliktā starta laiks
5. STARPTAUTISKIE MAZGĀŠANAS KODU SIMBOLI
Programmas
Ielādes veids
Ielāde (maks.)1) /
Auduma marka
Kokvilna
Ļoti sauss
Žāvēšanas pakāpe: loti sausa.
Spēcīga žāvēšana Žāvēšanas pakāpe: sausa.
Gatavs ievieto‐
šanai skapī2) 3)
Žāvēšana pakāpe: ievietošanai skapī.
Gatavs gludināša‐ Žāvēšanas pakāpe: piemērota gludinā‐
šanai.
nai 2)
8kg/
8kg/
8kg/
8kg/
Sintētika
Ļoti sauss
Gatavs ievietoša‐
nai skapī 2)
nai
Žāvēšanas pakāpe: loti sausa.
3,5 kg/
Žāvēšana pakāpe: ievietošanai skapī.
3,5 kg/
Gatavs gludināša‐ Žāvēšanas pakāpe: piemērota gludinā‐
šanai.
3,5 kg/
LATVIEŠU
Programmas
Viegli gludināt
Ielādes veids
9
Ielāde (maks.)1) /
Auduma marka
Viegli aprūpējami audumi, kuriem nepie‐
ciešama minimāla gludināšana. Žāvēša‐
nas rezultāts var atšķirties atkarībā no
1 kg (vai 5 kre‐
auduma veida. Izpuriniet drēbes, pirms
ieliekat tās ierīcē. Kad programma beigu‐ kli)/
sies, nekavējoties izņemiet drēbes un iz‐
kariet uz pakaramajiem.
Segas
Lai žāvētu vienu vai divas segas (ar spal‐
3 kg/
vu, dūnu vai sintētisko saturu).
Smalkveļa
Smalki audumi.
Vilnas audumi. Saudzīga veļas mazgāja‐
majā mašīnā mazgājamo vilnas izstrādā‐
jumu žāvēšana. Nekavējoties izņemiet
apģērbu, kad programma ir beigusies.
2 kg/
1 kg
Vilna4)
Sporta apavu žāvēšanai tikai ar žāvēša‐
nas statni (skatiet atsevišķu žāvēšanas
statņa lietošanas instrukciju).
1 pāris sporta
apavu
Atsvaidzināšana
Ilgi glabātu audumu atsvaidzināšanai.
1 kg
Žāvēšanas laiks
Izmantojot šo programmu, jūs varat lietot
iespēju Laiks un iestatīt programmas dar‐ 8kg/
bības laiku.
Ātrā
Lai žāvētu kokvilnu un sintētiskos audu‐
mus, izmanto zemu temperatūru.
2 kg/
1) Maksimālais svars attiecas uz sausu veļu.
2) Tikai pārbaudes iestādēm: pārbaudēm paredzētās standarta programmas norādītas do‐
kumentā EN 61121.
3) Programma
Kokvilna Gatavs ievietošanai skapī ir "Standarta kokvilnas program‐
ma", un tā ir piemērota normālas kokvilnas veļas žāvēšanai, turklāt tā ir visefektīvākā pro‐
gramma enerģijas patēriņa ziņā slapjai kokvilnas veļai.
4) Šīs ierīces vilnas žāvēšanas ciklu ir apstiprinājis Woolmark uzņēmums veļas mašīnā
mazgājamu vilnas produktu žāvēšanai ar noteikumu, ka šos apģērbus žāvē saskaņā ar ap‐
ģērba etiķetes un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem. M1221. Apvienotajā Karalistē, Īrijā,
Honkongā un Indijā Woolmark simbols ir sertifikācijas zīme.
10
www.electrolux.com
6. IESPĒJAS
6.1 Laiks
Šī iespēja ir piemērojama Žāvēšanas
laiks programmai un Vilna programmai
(tikai ar žāvēšanas paliktni) .
Iesakām iestatīt neilgu laiku
nelielam veļas daudzumam
vai tikai vienam apģērba
gabalam.
•
•
Žāvēšanas laiks programma: Jūs
varat iestatīt programmas darbības
ilgumu, sākot ar 10 minūtēm un
beidzot ar 2 stundām. Darbības
ilguma iestatījums ir saistīts ar veļas
daudzumu ierīcē.
Vilna programma: Jūs varat iestatīt
programmas darbības ilgumu, sākot
ar 30 minūtēm un beidzot ar 4
stundām. Darbības ilguma iestatījums
ir saistīts ar veļas daudzumu ierīcē.
6.2 Vilnas apģērbi
Šī iespēja darbojas tikai ar vilnas
programmu. Lai labāk izžāvētu veļu,
nospiediet atkārtoti Vilnas apģērbi
skārienpaliktni, lai paildzinātu
programmas laiku.
6.3 Delikāta
Izmantojot šo programmu, jūs varat
iestatīt saudzīgu žāvēšanas programmu
ar zemu temperatūru. Izmantojiet šo
iesēju, žāvējot audumus, kuriem uz
informatīvajām etiķetēm norādīts simbols
(piem., akrilu, viskozi).
6.4 Iespēju tabula
Programmas1)
Kokvilna
Ļoti sauss
■
Spēcīga žāvēšana
■
Gatavs ievieto‐
šanai skapī
nai
■
Gatavs gludināša‐
■
Sintētika
Ļoti sauss
Gatavs ievietoša‐
nai skapī
nai
Gatavs gludināša‐
Viegli gludināt
■
■
■
■
LATVIEŠU
11
Programmas1)
Segas
■
Smalkveļa
■
■ 2)
Vilna
■
■
Atsvaidzināšana
■
Žāvēšanas laiks
■
Ātrā
1) Līdz ar programmu jūs varat iestatīt vienu vai vairākas iespējas. Lai aktivizētu vai deakti‐
vizētu tās, piespiediet attiecīgo skārienpaliktni.
2) Tikai ar žāvēšanas statni (standarta vai papildu piederumu, atkarībā no modeļa).
7. IESTATĪJUMI
A
B
C
D
E
A) Laiks
skārienpaliktnis
B) Atliktais laiks
C) Delikāta
D) Vilnas apģērbi
E) Sākt/pauze
skārienpaliktnis
skārienpaliktnis
skārienpaliktnis
skārienpaliktnis
7.1 Bērnu drošības funkcija
Šī iespēja liedz bērniem spēlēties ar ierīci
programmas darbības laikā. Programmas
regulators un skārienjūtīgie taustiņi ir
bloķēti.
Atbloķēts ir tikai taustiņš Ieslēgt/izslēgt.
Bērnu drošības funkcijas
iespējas aktivizēšana:
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pagaidiet aptuveni 8 sekundes.
3. Vienlaicīgi piespiediet un turiet
piespiestus (A) un (D)
skārienpaliktņus. Iedegas bērnu
drošības funkcijas indikators.
Iedegas bērnu drošības funkcijas
indikators.
Bērnu drošības funkcijas
iespēju var atslēgt
programmas darbības laikā.
Piespiediet un turiet
piespiestus tos pašus
skārienpaliktņus, līdz bērnu
drošības funkcijas indikators
nodziest.
7.2 Skaņas signāla ieslēgšana/
izslēgšana
Lai deaktivizētu vai aktivizētu skaņas
signālus, vienlaikus piespiediet un
aptuveni divas sekundes turiet
piespiestus skārienpaliktņus (B) un (C).
12
www.electrolux.com
7.3 Atlikušās auduma mitruma
pakāpes regulēšana
Lai mainītu auduma atlikušā mitruma
standarta līmeni:
1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pagaidiet aptuveni 8 sekundes.
3. Vienlaicīgi piespiediet un turiet
piespiestus (A) un (B) taustiņus.
Iedegas viens no šiem indikatoriem:
•
maksimāli sausa veļa
•
sausāka veļa
•
standarta sausa veļa
4. Atkārtoti nospiediet taustiņu (E), līdz
iedegas pareizā līmeņa indikators.
5. Lai apstiprinātu noregulēto līmeni,
vienlaikus piespiediet un turiet
piespiestus aptuveni divas sekundes
taustiņus (A) un (B).
8. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
Pirms ierīces pirmās lietošanas veiciet
šīs darbības:
•
•
aktivizējiet īstu programmu (piem., 30
minūtes), ievietojot ierīcē mitru veļu.
iztīriet žāvētāja veļas tilpni ar mitru
drānu;
9. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
9.1 Aktivizējiet programmu,
neizmantojot atlikto startu
1. Sagatavojiet veļu un ievietojiet to
ierīcē.
UZMANĪBU!
Pārliecinieties, ka,
aizverot durvis, veļa
neiesprūst starp ierīces
durvīm un gumijas blīvi.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet pareizo programmu un
iespējas atbilstoši veļas veidam.
Displejā redzams programmas darbības
ilgums.
4. Nospiediet Sākt/pauze
skārienpaliktni.
Programma sāk darbību.
9.2 Programmas aktivizēšana,
izmantojot atlikto startu
1. Iestatiet pareizo programmu un
iespējas atbilstoši veļas veidam.
2. Atkārtoti nospiediet atliktā starta
taustiņu, līdz displejā parādās atliktā
starta laiks, kuru vēlaties iestatīt.
Jūs varat atlikt
programmas darbības
sākumu uz laiku, sākot
ar 30 minūtēm un
beidzot ar 20 stundām.
3. Nospiediet Sākt/pauze
skārienpaliktni.
Displejā tiek parādīta atliktā starta laika
atskaite.
Kad laika atskaite beigusies, programma
automātiski aktivizējas.
9.3 Nomainiet programmu
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet programmu.
9.4 Programmas beigās
Kad mazgāšanas programma pabeigta:
•
Atskan pārtraukts skaņas signāls.
•
Mirgo
indikators.
• Mirgo
indikators.
• Iedegas Sākt/pauze indikators.
Ierīce turpina darboties ar aktivizētu
pretburzīšanās fāzi vēl aptuveni 30
minūtes.
LATVIEŠU
Pretburzīšanās fāze likvidē krokas veļā.
Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms
pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai gūtu
labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu,
kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz vai
pilnībā beigusies.
13
Kad programma ir beigusies,
vienmēr iztīriet filtru un
iztukšojiet ūdens tvertni.
9.5 Gaidīšanas funkcija
Kad pretburzīšanās fāze ir beigusies:
Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī
funkcija automātiski deaktivizē ierīci:
•
indikators
deg, taču nemirgo;
•
•
•
indikators
deg, taču nemirgo;
Sākt/pauze nodziest.
•
1. Piespiediet Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņu, lai izslēgtu ierīci.
2. Atveriet ierīces lūku.
3. Izņemiet veļu.
4. Aizveriet ierīces lūku.
Pēc piecām minūtēm, ja jūs
neaktivizējat programmu.
Piecas minūtes pēc programmas
beigām.
10. PADOMI UN IETEIKUMI
10.1 Veļas sagatavošana
•
•
•
•
•
•
•
•
Aizveriet rāvējslēdzējus.
Aiztaisiet segu pārsegu aizdares.
Neatstājiet vaļīgas saites vai lentes
(piem., priekšautiem). Sasieniet tos
pirms programmas aktivizēšanas.
Izņemiet no kabatām visus
priekšmetus.
Ja apģērba iekšējā odere izgatavota
no kokvilnas, izgrieziet to uz otru pusi.
Gādājiet, lai kokvilnas slānis vienmēr
būtu vērsts uz ārpusi.
Iesakām iestatīt programmu, kas
atbilst ierīcē ievietoto audumu veidam.
Informatīvā eti‐
ķete
•
•
Neievietojiet ierīcē spilgtus apģērbus
kopā ar gaišiem apģērbiem. Spilgtas
krāsas var plukt.
Žāvējot kokvilnas trikotāžu vai adītus
izstrādājumus, izmantojiet piemērotu
programmu, lai apģērbi nesarautos.
Gādājiet, lai veļas svars nepārsniegtu
maksimālo svaru, kas norādīts
programmu tabulā.
Žāvējiet tikai to veļu, kuru drīkst žāvēt
žāvētājā. Skatiet apģērbu informatīvās
etiķetes.
Apraksts
Veļa, kuru drīkst žāvēt žāvētājā.
Veļa, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Iestatiet programmu ar standarta
temperatūru.
Veļa, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Iestatiet programmu ar zemu
temperatūru.
Veļa, kuru nedrīkst žāvēt žāvētājā.
14
www.electrolux.com
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
11.1 Filtra tīrīšana
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) ja nepieciešams, notīriet filtru ar karstu ūdeni.
11.2 Ūdens tvertnes iztukšošana
1.
2.
3.
4.
LATVIEŠU
Ūdens tvertnē uzkrāto ūdeni
var lietot kā alternatīvu
destilētam ūdenim (piem.,
gludināšanai ar tvaiku).
Pirms ūdens lietošanas
attīriet ūdeni no atliekām,
izmantojot filtru.
11.3 Kondensatora tīrīšana
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Veļas tvertnes tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pirms tīrīšanas atvienojiet
ierīci no elektrības.
Lai notīrītu tilpnes iekšējo virsmu un
tilpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu
mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet
nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.
UZMANĪBU!
Netīriet tilpni ar tērauda suku
vai abrazīviem materiāliem.
15
16
www.electrolux.com
11.5 Vadības paneļa un
apvalka tīrīšana
11.6 Gaisa plūsmas atveru
tīrīšana
Lai notīrītu vadības paneli un apvalku,
izmantojiet standarta neitrālu
mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu pūkas no gaisa plūsmas
atverēm, izmantojiet putekļu sūcēju.
Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet
nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.
UZMANĪBU!
Tīrot ierīci, nelietojiet mēbeļu
tīrīšanas līdzekļus vai
tīrīšanas līdzekļus, var var
izraisīt koroziju.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
Problēma
Iespējamais risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta
kontaktligzdai.
Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalāci‐
jā).
Programma neaktivizējas.
Nospiediet Sākt/pauze.
Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir aizvēr‐
tas.
Ierīces durvis neveras ciet.
Pārbaudiet, vai filtrs ir uzstādīts pareizi.
Pārliecinieties, ka veļa neiesprūst starp
ierīces durvīm un gumijas blīvi.
Ierīces apstājas darbības laikā.
Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tukša.
Nospiediet Sākt/pauze, lai sāktu pro‐
grammu vēlreiz.
Displejā redzams ilgs programmas darbī‐
bas ilgums. 1)
Pārliecinieties, ka veļas svars atbilst pro‐
grammas darbības ilgumam.
Pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.
Veļa pārāk slapja. Atkārtoti izgrieziet veļu
veļas mazgājamā mašīnā.
Gādājiet, lai istabas temperatūra nebūtu
pārāk augsta.
Displejā redzams īss programmas darbī‐
bas ilgums.
Iestatiet programmu Žāvēšanas laiks vai
Ļoti sauss.
Displejā būs redzams Err (kļūda).
Ja vēlaties iestatīt jaunu programmu, vis‐
pirms nepieciešams deaktivizēt ierīci.
LATVIEŠU
Problēma
17
Iespējamais risinājums
Pārliecinieties, ka iespējas atbilst pro‐
grammai.
Displeja redzams, piemēram, E51.
Ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Sāciet jaunu
programmu. Ja problēma atkārtojas, sazi‐
nieties ar apkopes centru.
1) Pēc ne vairāk kā piecām stundām programma beidzas automātiski
Žāvēšanas rezultāti nav apmierinoši
•
•
•
•
•
Iestatīta nepareiza programma.
Filtrs ir aizsērējis.
Kondensators ir aizsērējis.
Ierīcē ievietots par daudz veļas.
Veļas tilpne ir netīra.
•
•
Nepareizs vadāmības sensora
iestatījums.
Gaisa plūsmas atveres ir
nosprostojušās.
13. TEHNISKIE DATI
Augstums x platums x dziļums
850 x 600 x 600 mm (maks. 630 mm)
Maksimālais dziļums, kad ierīces durvis ir 1090 mm
atvērtas
Maksimālais platums, kad ierīces durvis ir 950 mm
atvērtas
Pielāgojams augstums
850 mm (+ 15 mm - kājiņu regulēšana)
Veļas tilpnes ietilpība
118 l
Maksimālais ielādes apjoms
8 kg
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
Vajadzīgais drošinātājs
10 A
Kopējā jauda
2250 W
Elektroenerģijas patēriņa klase
B
Elektroenerģijas patēriņš1)
4,80 kWh
Enerģijas patēriņš gadā2)
560 kWh
Enerģijas patēriņš, atstājot ieslēgtā stā‐
voklī
0,55 W
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
0,55 W
Izmantošanas veids
Mājsaimniecībā
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra
no +5 °C līdz +35 °C
18
www.electrolux.com
Aizsardzības pakāpe pret cieto daļiņu un
mitruma izplatīšanos, kuru nodrošina aiz‐
sargapvalks, izņemot gadījumus, kad
zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības
no mitruma
IPX4
1) Saskaņā ar EN 61121. 8kokvilnas, kas izgriezta ar ātrumu 1000 apgr./min.
2) Enerģijas patēriņš gadā kWh, rēķinot pēc 160 standarta kokvilnas programmas žāvēša‐
nas cikliem ar pilnu un daļēju ielādi un zemas jaudas režīmu patēriņu. Faktiskais katra cikla
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces lietošanas (REGULA (ES) Nr. 392/2012).
13.1 Patēriņa vērtības
Programma
Izgriešanas ātrums/atlikušais
mitrums
Žāvēšanas
laiks
Elektroe‐
nerģijas
patēriņš
Kokvilna 8 kg
Gatavs ievietošanai
skapī
1400 apgr./min. / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 apgr./min. / 60%
146 min.
4,80 kWh
Gatavs gludināšanai 1400 apgr./min. / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 apgr./min. / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 apgr./min. / 40%
52 min.
1,50 kWh
800 apgr./min. / 50%
59 min.
1,71 kWh
Sintētika 3,5 kg
Gatavs ievietošanai
skapī
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
19
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 20
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..................................................................................22
3. GAMINIO APRAŠYMAS...................................................................................23
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................24
5. PROGRAMŲ LENTELĖ....................................................................................25
6. PARINKTYS..................................................................................................... 27
7. NUOSTATOS................................................................................................... 28
8. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART.................................................................. 29
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 29
10. PATARIMAI.................................................................................................... 30
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 31
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 33
13. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................34
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkome gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir
stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
Modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
20
1.
www.electrolux.com
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,
kai prietaiso durelės atviros.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Jeigu šią skalbinių džiovyklę statysite ant skalbyklės,
naudokite tvirtinimo komplektą. Tvirtinimo komplektą
galima įsigyti iš įgaliotojo atstovo ir naudoti tik su
instrukcijose nurodytu prietaisu, pristatytu su priedu.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atidžiai perskaitykite prieš įrengimą (žr. įrengimo
informacinį lapelį).
Prietaisą galima įrengti atskirai arba jį montuoti po
virtuvės stalviršiu, išlaikant tinkamus atstumus (žr.
įrengimo informacinį lapelį).
Neįrenkite prietaiso už rakinamų durų, slankiojančių
durų arba durų su vyriu priešingoje pusėje, kur
prietaiso durelių nebus galima visiškai atidaryti.
Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina)
neturi užstoti kilimas.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai
visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
Patalpoje, kurioje įrengtas prietaisas, užtikrinkite
tinkamą ventiliaciją, kad dujos iš kurą deginančių
prietaisų nepatektų atgal į patalpą, įskaitant atvirą
liepsną.
Oras neturi būti išleidžiamas į ventiliacijos vamzdį,
kuris naudojamas iš buitinių prietaisų, deginančių
dujas ar kitą kurą, išmetamoms dujoms ir garams
išleisti (jeigu taikytina).
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Neviršykite maksimalaus, 8 kg skalbinių svorio (žr.
skyrių „Programų lentelė“).
Nenaudokite prietaiso, jei jam valyti buvo naudotos
pramoninės cheminės medžiagos.
Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaise
susikaupusius pūkus.
Nenaudokite prietaiso be filtro. Pūkų surinkimo filtrą
valykite prieš arba po kiekvieno panaudojimo.
Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų daiktų.
Skalbinius, kurie buvo sutepti valgomuoju aliejumi,
acetonu, spiritu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu,
terpentinu, vašku ar vaško valikliu, prieš džiovinimą
21
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
skalbyklėje reikia išskalbti karštu vandeniu ir
naudojant daugiau skalbiklio.
Tokie daiktai, kaip porolono kempinės (lateksinio
porolono), maudymosi kepurės, neperšlampami
audiniai, guma pamušti gaminiai ir drabužiai ar
pagalvės, prikimštos porolono, neturėtų būti
džiovinamos šia džiovykle.
Audinių minkštiklius ir kitas panašias priemones
naudokite vadovaudamiesi jų gamintojų instrukcijomis.
Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui,
žiebtuvėlius ir degtukus.
Draudžiama išjungti džiovyklę nepasibaigus
džiovinimo ciklui; tai galima daryti tik tuo atveju, jei
skalbinius greitai išimsite ir išskleisite, kad išsisklaidytų
karštis.
Paskutinis džiovintuvo džiovinimo ciklas atliekamas be
kaitinimo (atvėsinimo ciklas). Taip užtikrinama, kad
išdžiovinti skalbiniai bus tokios temperatūros, kuri
nekenkia audiniui.
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo
lizdo.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso
ten, kur temperatūra būna žemesnė
nei 5 °C arba aukštesnė nei 35 °C.
Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys
būtinai turi būti lygios, tvirtos,
atsparios šilumai ir švarios.
Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir
grindų vyktų oro cirkuliacija.
Prietaisą visada neškite vertikaliai.
Šio prietaiso galinė pusė privalo būti
atremta į sieną.
Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą,
gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi
lygiai. Jei jis stovi nelygiai, pakelkite
ar nuleiskite jo kojeles.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
LIETUVIŲ
•
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Nelieskite maitinimo laido arba
elektros kištuko šlapiomis rankomis.
Tik Jungtinei Karalystei ir Airijai.
Prietaisas turi 13 A maitinimo kištuką.
Jeigu reikia pakeisti maitinimo kištuko
saugiklį, naudokite 13 A ASTA (BS
1362) saugiklį.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužeidimo, elektros smūgio,
gaisro, nudegimų arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nedžiovinkite apgadintų daiktų,
kuriuose yra kamšalų arba užpildų.
Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje
leidžiamus džiovinti gaminius.
Vadovaukitės gaminio etiketėje
pateiktais nurodymais.
Jeigu skalbėte naudodami dėmių
valiklį, prieš dėdami skalbinius į
skalbinių džiovyklę, išskalaukite juos,
atlikdami papildomą skalavimo ciklą.
Negerkite ir nenaudokite
kondensuoto / distiliuoto vandens
•
•
•
•
•
23
maistui ruošti. Jis gali sukelti žmonių ir
naminių gyvūnų sveikatos problemų.
Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų
durelių.
Skalbinių džiovyklėje nedžiovinkite
šlapių, varvančių skalbinių.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Vandens bakelis
Valdymo skydelis
Prietaiso durelės
Pirminis filtras
Kondensatoriaus durelių mygtukas
Ventiliacijos angos
Reguliuojamos kojelės
Kondensatoriaus durelės
Kondensatoriaus dangtis
Kondensatoriaus dangčio fiksatoriai
Techninių duomenų plokštelė
24
www.electrolux.com
Vartotojas įdėjimo dureles
gali sumontuoti priešingoje
pusėje. Tai naudinga
tuomet, kai prietaisui įrengti
turima mažai vietos, arba
norint lengviau sudėti ir išimti
skalbinius (žr. atskirą
informacinį lapelį).
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 Ekranas
3
Jutiklinis mygtukas Laiko
programa
8 Įjungimo / išjungimo mygtukas
4
Jutiklinis mygtukas Delsa
5
Jutiklinis mygtukas Ploni audiniai
6
Jutiklinis mygtukas Vilnos įkrova
7
Lieskite jutiklinius mygtukus
pirštu; privalote paliesti sritį
su simboliu arba parinkties
pavadinimu. Naudodami
valdymo skydelį, nemūvėkite
pirštinių. Valdymo skydelis
būtinai turi būti švarus ir
sausas.
Jutiklinis mygtukas Startas /
Pauzė
4.1 Indikatoriai
Indikatoriai
Aprašymas
Džiovinimo fazė
Aušinimo fazė
Apsaugos nuo susiglamžymo fazė
Kondensatorius
LIETUVIŲ
Indikatoriai
25
Aprašymas
Vandens bakelis
Filtras
Atidėtas paleidimas
Užraktas nuo vaikų
Garso signalai
Programos trukmė
-
Džiovinimo trukmė
-
Atidėto paleidimo trukmė
5. PROGRAMŲ LENTELĖ
Programos
Įkrovos tipas
Įkrova (didž.)1) /
žyma gaminio
etiketėje
Medvilnė
Visiškai sausa
Džiovinimo lygis: ypač sausi.
8kg/
Itin sausi
Džiovinimo lygis: labai sausi.
8kg/
Džiovinimo lygis: tinkama į spintą.
8kg/
Tinkama į spin‐
tą2) 3)
Sausa lyginimui 2) Džiovinimo lygis: tinka lyginti.
8kg/
Sintetika
Visiškai sausa
Džiovinimo lygis: ypač sausi.
Tinkama į spintą 2) Džiovinimo lygis: tinkama į spintą.
Sausa lyginimui
Džiovinimo lygis: tinka lyginti.
3,5 kg/
3,5 kg/
3,5 kg/
26
www.electrolux.com
Programos
Įkrovos tipas
Įkrova (didž.)1) /
žyma gaminio
etiketėje
Lengvai prižiūrimiems audiniams, kuriuos
reikia minimaliai palyginti. Džiovinimo re‐
zultatai gali priklausyti nuo audinių rū‐
Lengvas lygini‐ šies. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, 1 kg (arba 5 mar‐
mas
škiniai)/
juos papurtykite. Programai pasibaigus,
tuoj pat išimkite skalbinius ir pakabinkite
juos ant pakabų.
Antklodės
Vienai arba dviem antklodėms ir pagal‐
vėms (su plunksnų, pūkų arba sintetiniais 3 kg/
užpildais) džiovinti.
Ploni audiniai
Ploni audiniai.
Vilnoniai audiniai. Skalbiamiems vilno‐
niams skalbiniams atsargiai džiovinti.
Programai pasibaigus, tuoj pat išimkite
gaminius.
2 kg/
1 kg
Vilna4)
Sportinių batų džiovinimui tik su džiovini‐
mo kabykla (žr. atskiras su džiovinimo
kabykla pateiktas naudojimo instrukci‐
jas).
1 pora sportinių
batų
Atšviežinti
Skirta ilgai spintoje arba sandėlyje laikytų
1 kg
audinių gaivumui atnaujinti.
Džiovinimo laikas
Su šia programa galite naudoti parinktį
Laiko programa ir nustatyti programos
trukmę.
8kg/
Medvilnei ir sintetikai džiovinti žemoje
temperatūroje.
2 kg/
Greitasis skalbi‐
mas
1) Nurodytas maksimalus sausų skalbinių svoris.
2) Tik bandymų institutams: Standartinės programos bandymams atlikti nurodytos stand‐
arte EN 61121.
3)
Medvilnė Tinkama į spintą programa – tai standartinė medvilnės programa. Ji tinka
džiovinti normaliai drėgniems medvilniniams skalbiniams ir yra pati veiksmingiausia progra‐
ma energijos sąnaudų drėgnų medvilninių skalbinių džiovinimui atžvilgiu.
4) Šios skalbyklės vilnos džiovinimo ciklą patvirtino Woolmark bendrovė skalbyklėje skal‐
biamų vilnonių gaminių džiovinimui, su sąlyga, kad gaminiai skalbiami ir džiovinami pagal
gaminių etiketėse pateiktas ir šios mašinos gamintojo instrukcijas. M1221. Jungtinėje Kara‐
lystėje, Šiaurės Airijoje, Honkonge ir Indijoje ženklas Woolmark yra sertifikavimo prekių
ženklas.
LIETUVIŲ
27
6. PARINKTYS
6.1 Laiko programa
6.2 Vilnos įkrova
Ši parinktis taikoma Džiovinimo laikas
programai ir Vilna programai (tik su
džiovinimo lentynėle).
Ši parinktis taikytina tik vilnos programai.
Norėdami, kad skalbiniai būtų geriau
išdžiovinti, spaudykite jutiklinį mygtuką
Džiovinant mažą skalbinių
kiekį arba tik vieną gaminį,
rekomenduojama nustatyti
trumpą laiką.
•
•
Džiovinimo laikas programa:
Programos trukmę galima nustatyti
mažiausiai nuo 10 minučių iki
daugiausiai 2 valandų. Trukmės
nuostata yra susijusi su prietaise
esančių skalbinių kiekiu.
Vilna programa: Programos trukmę
galima nustatyti mažiausiai nuo 30
minučių iki daugiausiai 4 valandų.
Trukmės nuostata yra susijusi su
prietaise esančių skalbinių kiekiu.
Vilnos įkrova , jog padidintumėte
programos trukmę.
6.3 Ploni audiniai
Naudodami šią parinktį, galite nustatyti
atsargaus džiovinimo programą, kurioje
naudojama žema temperatūra.
Naudokite šią parinktį audiniams (pvz.,
akrilui, viskozei), kurių priežiūros
etiketėse nurodytas simbolis
džiovinti.
,
6.4 Parinkčių lentelė
Programos1)
Medvilnė
Visiškai sausa
■
Itin sausi
■
■
Tinkama į spintą
■
Sausa lyginimui
Sintetika
Visiškai sausa
■
Tinkama į spintą
■
Sausa lyginimui
■
mas
Lengvas lygini‐
Antklodės
■
■
28
www.electrolux.com
Programos1)
■
Ploni audiniai
Vilna
■ 2)
■
■
Atšviežinti
Džiovinimo laikas
■
■
Greitasis skalbi‐
mas
1) Naudodami programą, galite nustatyti 1-ą arba daugiau parinkčių. Norėdami jas įjungti ar‐
ba išjungti, spauskite atitinkamus jutiklinius mygtukus.
2) Tik su džiovinimo kabykla (standartinis arba pasirenkamas priedas, priklauso nuo mode‐
lio).
7. NUOSTATOS
A
B
C
D
E
A) Laiko programa Jutiklinis mygtukas
B) Delsa Jutiklinis mygtukas
C) Ploni audiniai Jutiklinis mygtukas
D) Vilnos įkrova Jutiklinis mygtukas
E) Startas / Pauzė Jutiklinis mygtukas
7.1 Apsaugos nuo vaikų
užrakto funkcija
Ši parinktis neleidžia vaikams žaisti su
prietaisu veikiant programai. Programų
nustatymo rankenėlė ir jutikliniai
mygtukai užrakinami.
Veikia tik įjungimo/išjungimo mygtukas.
Apsaugos nuo vaikų užrakto
parinkties įjungimas:
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
2. Palaukite maždaug 8 sekundes.
3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę jutiklinius mygtukus (A) ir
(D). Užsidega apsaugos nuo vaikų
užrakto indikatorius.
Užsidega apsaugos nuo vaikų užrakto
indikatorius.
Programai veikiant
apsaugos nuo vaikų užrakto
parinktį galima išjungti.
Vienu metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę tuos
pačius jutiklinius mygtukus,
kol apsaugos nuo vaikų
užrakto indikatorius užges.
7.2 Garso signalo įjungimas /
išjungimas
Norėdami išjungti arba įjungti garso
signalus, vienu metu paspauskite ir
maždaug 2 sekundes palaikykite
nuspaudę jutiklinius mygtukus (B) ir (C).
LIETUVIŲ
7.3 Likusios drėgmės
skalbiniuose lygio reguliavimas
Norėdami pakeisti numatytąjį likusios
drėgmės skalbiniuose lygį:
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
2. Palaukite maždaug 8 sekundes.
3. Vienu metu paspauskite ir palaikykite
nuspaudę mygtukus (A) ir (B).
Užsidega vienas šių indikatorių:
•
•
29
maksimaliai sausi
skalbiniai
sausesni skalbiniai
•
standartinio sausumo
skalbiniai
4. Spaudykite mygtuką (E), kol
užsidegs reikiamo lygio indikatorius.
5. Norėdami nustatymą patvirtinti, vienu
metu paspauskite ir maždaug 2
sekundes palaikykite nuspaudę
mygtukus (A) ir (B).
8. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
atlikite vieną šių veiksmų:
•
•
Paleiskite trumpą programą (pvz., 30
minučių), pridėję drėgnų skalbinių.
Išvalykite skalbinių džiovyklės būgną
drėgna šluoste.
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
9.1 Programos paleidimas be
atidėto paleidimo
1. Paruoškite skalbinius ir sudėkite juos
į prietaisą.
Galite atidėti džiovinimo
programos paleidimo
pradžią mažiausiai nuo
30 minučių iki
daugiausiai 20 valandų.
3. Paspauskite jutiklinį mygtuką
Startas / Pauzė.
Ekrane rodoma atidėto paleidimo
atgalinė laiko atskaita.
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa paleidžiama.
PERSPĖJIMAS!
Uždarę dureles
patikrinkite, ar tarp
prietaiso durelių ir
guminio tarpiklio
neprispaudėte skalbinių.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
3. Nustatykite skalbinių tipui tinkamą
programą ir parinktis.
Ekrane rodoma programos trukmė.
4. Paspauskite jutiklinį mygtuką
Startas / Pauzė.
Programa pradeda veikti.
9.3 Programos keitimas
9.2 Programos paleidimas su
atidėtu paleidimu
Pasibaigus programai:
1. Nustatykite skalbinių tipui tinkamą
programą ir parinktis.
2. Spaudykite atidėto paleidimo
mygtuką, kol ekrane bus rodomas
norimas nustatyti delsos laikas.
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
3. Nustatykite programą.
9.4 Programai pasibaigus
•
Su pertrūkiais skamba garso signalai.
•
Mirksi indikatorius
•
•
Mirksi indikatorius .
Šviečia indikatorius Startas / Pauzė.
.
30
www.electrolux.com
Prietaisas veikia toliau, maždaug dar 30
minučių vykdydamas apsaugos nuo
susiglamžymo fazę.
Apsaugos nuo susiglamžymo fazės metu
šalinamas skalbinių susiglamžymas.
Skalbinius galite ištraukti apsaugos nuo
susiglamžymo fazei dar nepasibaigus.
Norint pasiekti geresnių rezultatų,
skalbinius ištraukti rekomenduojame
tada, kai ši fazė bus baigta arba beveik
baigta.
Apsaugos nuo susiglamžymo fazei
pasibaigus:
Programai pasibaigus,
visada išvalykite filtrą ir
išpilkite kondensatą iš
vandens bakelio.
9.5 Budėjimo funkcija
Ši funkcija automatiškai išjungia
prietaisą, kad būtų mažinamos energijos
sąnaudos:
•
•
•
Šviečia, bet nemirksi indikatorius
•
•
Šviečia, bet nemirksi indikatorius .
Užgęsta indikatorius Startas / Pauzė.
Praėjus 5 minutėms, jeigu neįjungiate
programos.
Praėjus 5 minutėms nuo programos
pabaigos.
.
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite skalbinius.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
10. PATARIMAI
10.1 Skalbinių paruošimas
•
•
•
•
•
•
•
•
Užsekite užtrauktukus.
Užsekite pūkinių užvalkalų segtukus.
Suriškite laisvas virveles arba
kaspinus (pvz., prijuosčių raištelius).
Suriškite juos prieš paleisdami
programą.
Išimkite iš kišenių visus daiktus.
Jeigu gaminio vidinis sluoksnis yra
pagamintas iš medvilnės, išverskite jį.
Užtikrinkite, kad medvilnės sluoksnis
visada būtų išorėje
Mes rekomenduojame jums nustatyti
tinkamą programą, atsižvelgiant į
prietaise esančių audinių tipą.
Žyma gaminio
etiketėje
•
•
Nedžiovinkite ryškių spalvų audinių
kartu su šviesių spalvų audiniais.
Ryškios spalvos gali nudažyti kitus
audinius.
Naudokite medvilniniam džersiui ir
trikotažui tinkamą programą, kad
gaminiai nesusitrauktų.
Įsitikinkite, ar skalbinių svoris neviršija
maksimalaus svorio, nurodyto
programų lentelėje.
Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje
leidžiamus džiovinti skalbinius. Žr.
gaminių priežiūros etiketes.
Aprašymas
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Nustatykite programą su standartine temperatūra.
LIETUVIŲ
Žyma gaminio
etiketėje
Aprašymas
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Nustatykite programą su žema temperatūra.
Džiovinkite skalbinius, kurių negalima džiovinti skalbinių džiovy‐
klėje.
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
11.1 Filtro valymas
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) jeigu reikia, išplaukite filtrą karštu vandeniu.
11.2 Vandens išpylimas iš vandens bakelio
1.
2.
31
32
www.electrolux.com
3.
4.
Vandenį iš vandens bakelio
galima naudoti kaip
distiliuotą vandenį (pvz.,
lyginimui naudojant garus).
Prieš naudodami šį vandenį,
perkoškite jį, kad jame
neliktų purvo dalelių.
11.3 Kondensatoriaus valymas
1.
2.
3.
4.
2
11
1
5.
2
6.
1
LIETUVIŲ
7.
33
8.
1
2
12
3
11.4 Būgno valymas
ĮSPĖJIMAS!
Prieš valydami prietaisą,
atjunkite jį nuo maitinimo
tinklo.
Būgno vidui ir būgno mentėms valyti
naudokite standartinę, švelnaus poveikio
valymo priemonę. Nuvalytus paviršius
sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.
PERSPĖJIMAS!
Nevalykite būgno
abrazyvinėmis priemonėmis
arba plieno drožlių
šluostėmis.
Valykite drėgnu skudurėliu. Nuvalytus
paviršius sausai nušluostykite minkštu
skudurėliu.
PERSPĖJIMAS!
Prietaiso nevalykite baldų
valikliais arba valymo
priemonėmis, kurios gali
sukelti koroziją.
11.6 Ventiliacijos angų valymas
Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus iš
ventiliacijos angų.
11.5 Valdymo skydelio ir
korpuso valymas
Valdymo skydeliui ir korpusui valyti
naudokite standartinę, švelnaus poveikio
valymo priemonę.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas
įkištas į elektros tinklo lizdą.
Patikrinkite saugiklį saugiklių dėžutėje (vi‐
daus įranga).
Programa nepasileidžia.
Paspauskite Startas / Pauzė.
Įsitikinkite, ar prietaiso durelės uždarytos.
Neužsidaro prietaiso durelės.
Įsitikinkite, ar filtras tinkamai įtaisytas.
Patikrinkite, ar tarp prietaiso durų ir gumi‐
nio tarpiklio neprispaudėte skalbinių.
34
www.electrolux.com
Problema
Galimas sprendimas
Veikiantis prietaisas išsijungia.
Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuš‐
čias. Norėdami vėl įjungti programą, pas‐
pauskite Startas / Pauzė.
Skaitmeniniame ekrane rodoma ilga pro‐
gramos trukmė. 1)
Įsitikinkite, ar skalbinių svoris tinkamas
programos trukmei.
Patikrinkite, ar filtras yra švarus.
Skalbiniai pernelyg šlapi. Dar kartą iš‐
gręžkite skalbinius skalbyklėje.
Įsitikinkite, ar ne per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Skaitmeniniame ekrane rodoma trumpa
programos trukmė.
Nustatykite programą Džiovinimo laikas
arba Visiškai sausa.
Ekrane rodoma Err.
Jeigu norite nustatyti kitą programą, išjun‐
kite ir vėl įjunkite programą.
Įsitikinkite, ar parinktys yra tinkamos tai
programai.
Ekrane rodoma (pvz. E51).
Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Paleiskite
naują programą. Jeigu problema kartoja‐
si, kreipkitės į techninės priežiūros tarny‐
bą.
1) Maždaug po 5 valandų programa baigiama automatiškai
Jeigu džiovinimo rezultatai
nepatenkinami
•
•
•
•
Nustatyta netinkama programa.
Užsikimšo filtras.
Užsikimšo kondensatorius.
Prietaise pridėta per daug skalbinių.
•
•
•
Būgnas yra purvinas.
Netinkama specifinio laidumo jutiklio
nuostata.
Užkimštos ventiliacijos angos.
13. TECHNINIAI DUOMENYS
Aukštis x plotis x gylis
850 x 600 x 600 mm (didž. 630 mm)
Didžiausias gylis, kai prietaiso durelės ati‐ 1090 mm
darytos
Didžiausias plotis, kai prietaiso durelės
atidarytos
950 mm
Reguliuojamas aukštis
850 mm (+ 15 mm – reguliuojant kojeles)
Būgno tūris
118 l
Didžiausias skalbinių svoris
8 kg
LIETUVIŲ
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
Būtinas saugiklis
10 A
Bendroji galia
2250 W
Energijos efektyvumo klasė
B
Energijos sąnaudos1)
4,80 kWh
Metinės energijos sąnaudos2)
560 kWh
Įjungtas energijos sugėrimo režimas
0,55 W
Išjungtas energijos sugėrimo režimas
0,55 W
Naudojimo paskirtis
Buitinė
Leistina aplinkos temperatūra
nuo + 5 °C iki +35 °C
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės
patekimo lygį užtikrina apsauginis dang‐
tis, išskyrus atvejus, kai žemos įtampos
įranga yra neapsaugota nuo drėgmės
IPX4
35
1) Pagal standartą EN 61121, 8 kg medvilnės, centrifūguojant 1 000 aps./min. greičiu.
2) Energijos sąnaudos per metus kWh, remiantis standartinės medvilnės programos 160
džiovinimo ciklų esant visai ir dalinei įkrovai, ir energiją tausojančių režimų sąnaudos. Fak‐
tinės energijos sąnaudos ciklui priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas (REGLAMEN‐
TAS (ES) Nr. 392/2012).
13.1 Sąnaudos
Programa
Gręžimo greitis / likusi drėgmė
Džiovinimo
trukmė
Energijos
sąnaudos
Medvilnė 8 kg
Tinkama į spintą
Sausa lyginimui
1 400 aps./min. /50 %
130 min.
4,21 kWh
1 000 aps./min. /60 %
146 min.
4,80 kWh
1 400 aps./min. /50 %
110 min.
3,49 kWh
1 000 aps./min. /60 %
126 min.
3,98 kWh
1 200 aps./min. /40 %
52 min.
1,50 kWh
800 aps./min. /50 %
59 min.
1,71 kWh
Sintetika 3,5 kg
Tinkama į spintą
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu
. Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
36
www.electrolux.com
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
SLOVENSKY
37
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................38
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 40
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 42
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................42
5. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................43
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 45
7. NASTAVENIA................................................................................................... 47
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................47
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 48
10. TIPY A RADY................................................................................................. 49
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................49
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 52
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 53
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a
štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete
byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
38
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite
príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu
dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa
dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich
pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci
spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s
potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá
do úvahy)
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Dodržiavajte maximálne náplne 8 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité
priemyselné chemikálie.
Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na
zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom
použití.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
V sušičke nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so
zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto sušičke.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.
Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením
sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a
nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu
(ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie
bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach s teplotou
nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35
°C.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
•
Spotrebič vždy premiestňujte v
stojacej polohe.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť k stene.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy pomocou vodováhy
skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo
vodorovnej polohe, zvýšte alebo
znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nesušte poškodené predmety, ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
V tejto sušičke je možné sušiť iba
bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke.
Dodržiavajte pokyny na štítku
bielizne.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom
škvŕn, pred začatím sušenia spustite
cyklus extra plákania.
41
Skondenzovanú/destilovanú vodu
nepite ani ju nepoužívajte na prípravu
jedla. Ľudom a domácim zvieratám
môže spôsobiť zdravotné problémy.
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V sušičke nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
42
www.electrolux.com
3. POPIS VÝROBKU
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nádržka na vodu
Ovládací panel
Dvierka spotrebiča
Hlavný filter
Tlačidlo pre dvierka kondenzátora
Otvory na prúdenie vzduchu
Nastaviteľné nožičky
Dvierka kondenzátora
Kryt kondenzátora
Príchytky krytu kondenzátora
Typový štítok
8
Záves plniacich dvierok
môže používateľ
namontovať aj na opačnú
stranu. Môže to uľahčiť
vkladanie a vyberanie
bielizne alebo nainštalovanie
spotrebiča pri obmedzenom
priestore (pozri samostatný
leták).
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Ovládač programov
2 Displej
3
Dotykové tlačidlo Čas
4
Dotykové tlačidlo Posunutý štart
7
5
Dotykové tlačidlo Jemná bielizeň
6
Dotykové tlačidlo Vlnená bielizeň
7
Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
8 Tlačidlo Zap/Vyp
SLOVENSKY
43
Prstom sa dotknite
dotykového tlačidla v oblasti
so symbolom alebo názvom
funkcie. Ovládací panel
neobsluhujte v rukaviciach.
Dbajte na to, aby bol
ovládací panel vždy čistý a
suchý.
4.1 Ukazovatele
Ukazovatele
Popis
Fáza sušenia
Fáza ochladzovania
Fáza proti krčeniu
Kondenzátor
Nádoba na vodu
Filter
Posunutý štart
Detská poistka
Zvukové signály
Trvanie programu
-
Trvanie časového programu sušenia
-
Nastavený posunutý štart
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Programy
Druh náplne
Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve
Bavlna
Extra suchá
Úroveň vysušenia: extra suchá.
8 kg/
Veľmi suchá
Úroveň vysušenia: veľmi suchá.
8 kg/
Suchá na ulože‐
Úroveň vysušenia: suchá na uloženie.
nie2) 3)
8 kg/
44
www.electrolux.com
Programy
Suchá na žehle‐
nie 2)
Druh náplne
Úroveň vysušenia: suchá na žehlenie.
Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve
8 kg/
Syntetika
Úroveň vysušenia: extra suchá.
3,5kg/
Suchá na ulože‐
nie 2)
Úroveň vysušenia: suchá na uloženie.
3,5 kg/
Suchá na žehle‐
Úroveň vysušenia: suchá na žehlenie.
3,5 kg/
Extra suchá
nie
Jednoduché
žehlenie
Nenáročné textílie, ktorým postačuje
minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa
môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť.
Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča,
poriadne ju vytraste. Keď sa program
skončí, hneď vyberte bielizeň a zaveste
ju na vešiak.
1 kg (alebo 5 ko‐
šieľ)/
Prikrývky
Sušenie jednoduchých alebo dvojitých
paplónov a vankúšov (s perovou, páper‐
ovou alebo syntetickou náplňou).
3 kg/
Jemná bielizeň
Jemné tkaniny.
2 kg/
Vlnené textílie. Jemné sušenie vlnených
odevov vhodných na pranie. Keď sa pro‐
gram skončí, hneď vyberte bielizeň.
1 kg
Vlna4)
Na sušenie tenisiek iba so stojanom na
sušenie (pozrite si samostatný návod na
používanie priložený k stojanu na suše‐
nie).
1 pár športových
topánok
Osvieženie
Osvieženie textílií, ktoré ste mali odlo‐
žené.
1 kg
Čas sušenia
Pri tomto programe môžete použiť voli‐
teľnú funkciu Čas a nastaviť trvanie pro‐
gramu.
8 kg/
SLOVENSKY
Programy
Rýchly
45
Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve
Druh náplne
Sušenie bavlnených a syntetických textí‐
lií pri nízkej teplote.
2 kg/
1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.
2) Iba pre skúšobne: Štandardné programy pre testy sú uvedené v norme EN 61121.
3) Program
Bavlna Suchá na uloženie je „štandardný program pre bavlnu“ a je vhodný
na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o energeticky najúčinnejší program ohľa‐
dom spotreby energie pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne.
4) Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Com‐
pany na sušenie vlnených odevov, ktoré je možné prať v práčke, za predpokladu, že oble‐
čenie sa perie a suší v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevu a pokynmi výrobcu toh‐
to spotrebiča. M1221. V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je symbol Wool‐
mark certifikačnou obchodnou značkou.
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
6.1 Čas
Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje na
program Čas sušenia a program Vlna
(iba so stojanom na sušenie).
Odporúčame, aby ste pre
malé množstvá bielizne
alebo len pre jeden kus
bielizne nastavili krátke
trvanie sušenia.
•
•
Čas sušenia program: Môžete
nastaviť trvanie programu, a to od 10
minút maximálne do 2 hodín.
Nastavené trvanie by malo
zodpovedať množstvu bielizne v
spotrebiči.
Vlna program: Môžete nastaviť
trvanie programu, a to od 30 minút
maximálne do 4 hodín. Nastavené
trvanie by malo zodpovedať množstvu
bielizne v spotrebiči.
6.2 Vlnená bielizeň
Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na
program Vlna. Ak chcete, aby sa bielizeň
vysušila ešte viac, stláčaním tlačidla
Vlnená bielizeň
programu.
predĺžte trvanie
6.3 Jemná bielizeň
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
nastaviť jemný program sušenia s nízkou
teplotou. Túto voliteľnú funkciu
používajte pri tkaninách, ktoré majú na
štítku symbol
(napr. akryl, viskóza).
6.4 Tabuľka voliteľných funkcií
Programy1)
Bavlna
nie
Extra suchá
■
Veľmi suchá
■
Suchá na ulože‐
■
46
www.electrolux.com
Programy1)
nie
Suchá na žehle‐
■
Syntetika
nie
nie
Extra suchá
■
Suchá na ulože‐
■
Suchá na žehle‐
■
Jednoduché
žehlenie
■
Prikrývky
■
Jemná bielizeň
■
Vlna
■ 2)
■
■
Osvieženie
Čas sušenia
■
■
Rýchly
1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť,
stlačte príslušné dotykové tlačidlo.
2) Iba so stojanom na sušenie (štandardné alebo voliteľné príslušenstvo, v závislosti od
modelu).
SLOVENSKY
47
7. NASTAVENIA
A
B
C
D
7.2 Zapnutie a vypnutie
zvukovej signalizácie
Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvukovú
signalizáciu, naraz stlačte a približne 2
sekundy podržte dotykové tlačidlá (B) a
(C).
E
7.3 Nastavenie stupňa
zostatkovej vlhkosti bielizne
B) Posunutý štart Dotykové tlačidlo
Ak chcete zmeniť predvolený stupeň
zostatkovej vlhkosti bielizne:
A) Čas Dotykové tlačidlo
C) Jemná bielizeň Dotykové tlačidlo
D) Vlnená bielizeň Dotykové tlačidlo
E) Štart/Prestávka Dotykové tlačidlo
7.1 Funkcia detskej poistky
Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať
sa so spotrebičom počas prebiehajúceho
programu. Ovládač programov a
dotykové tlačidlá sú zablokované.
Odblokované je iba tlačidlo Zap./Vyp.
Aktivovanie funkcie detskej
poistky:
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte dotykové
tlačidlá (A) a (D). Ukazovateľ detskej
poistky sa rozsvieti.
Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (A) a
(B).
Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:
•
•
bielizeň
maximálne suchá
suchšia bielizeň
•
štandardne suchá
bielizeň
4. Opakovane stláčajte tlačidlo (E), až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ
správnej úrovne.
5. Ak chcete potvrdiť nastavenie, naraz
stlačte a približne 2 sekundy podržte
tlačidlá (A) a (B).
Počas prebiehajúceho
programu je možné vypnúť
funkciu detskej poistky.
Stlačte a podržte rovnaké
dotykové tlačidlá, až kým
nezhasne ukazovateľ detskej
poistky.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím spotrebiča
vykonajte tieto kroky:
•
Vyčistite bubon sušičky vlhkou
handričkou.
•
Spustite krátky program (napr. 30minútový) s vlhkou bielizňou.
48
www.electrolux.com
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
9.1 Spustenie programu bez
posunutia štartu
9.4 Po skončení programu
1. Pripravte bielizeň a vložte ju do
spotrebiča.
•
Znie prerušovaný zvukový signál.
POZOR!
Dbajte na to, aby sa pri
zatváraní dvierok
nezachytila bielizeň
medzi dvierka spotrebiča
a gumené tesnenie.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné
funkcie pre daný druh náplne.
Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania
programu.
4. Stlačte dotykové tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program sa spustí.
•
Ukazovateľ
• Ukazovateľ
bliká.
• Svieti ukazovateľ Štart/Prestávka.
Približne ďalších 30 minút prebieha v
spotrebiči fáza proti pokrčeniu.
9.2 Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte správny program a voliteľné
funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
posunutého štartu, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
hodnota posunutia.
Môžete odložiť spustenie
programu o minimálne
30 minút až po
maximálne 20 hodín.
3. Stlačte dotykové tlačidlo Štart/
Prestávka.
Na displeji sa zobrazí odpočítavanie
času posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
9.3 Zmena programu
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič vypnite
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.
Po skončení programu:
bliká.
Fáza proti pokrčeniu redukuje pokrčenie
bielizne.
Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať
ešte pred dokončením fázy proti
pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších
výsledkov vám odporúčame, aby ste
bielizeň vybrali až tesne pred alebo po
dokončení fázy.
Po dokončení fázy proti pokrčeniu:
svieti, ale nebliká.
•
Ukazovateľ
•
•
Ukazovateľ
svieti, ale nebliká.
Ukazovateľ Štart/Prestávka zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
Po dokončení programu
vždy vyčistite filter a
vyprázdnite nádobu na vodu.
9.5 Pohotovostná funkcia
Táto funkcia automaticky vypne
spotrebič, aby sa znížila spotreba
energie:
•
•
Po 5 minútach, ak nespustíte
program.
Po 5 minútach od ukončenia
programu.
SLOVENSKY
49
10. TIPY A RADY
10.1 Príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorte zipsy.
Zapnite gombíky obliečok perín.
Kravaty ani stuhy (napr. stuhy na
zástere) nenechávajte voľné. Pred
spustením programu ich zaviažte.
Z vreciek vyberte všetky predmety.
Ak má niektorá položka vnútornú
vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby.
Bavlnená vrstva musí byť vždy na
vonkajšej strane
Odporúčame nastaviť správny
program vhodný pre druh tkanín,
ktoré sú vložené v spotrebiči.
Štítok tkaniny
•
•
Nemiešajte tkaniny s tmavými farbami
s tkaninami svetlej farby. Tmavé farby
môžu púšťať.
Pre bavlnené úplety a pletené odevy
používajte vhodný program, aby sa
veci nezrazili.
Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne
nepresahovala maximálnu hmotnosť
uvedenú v tabuľke programov.
Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie
v sušičke. Riaďte sa štítkom tkaniny
na bielizni.
Popis
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program so
štandardnou teplotou.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program s nízkou
teplotou.
Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
11.1 Čistenie filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
50
www.electrolux.com
6.
5.1)
1
2
1) V prípade potreby vyčistite filter horúcou vodou.
11.2 Vypustenie nádoby na vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu z nádoby môžete
používať ako náhradu
destilovanej vody (napr. na
žehlenie s naparovaním).
Pred použitím vody z nej
pomocou filtra odstráňte
nečistoty.
11.3 Čistenie kondenzátora
1.
2.
SLOVENSKY
3.
51
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Čistenie bubna
VAROVANIE!
Pred čistením spotrebič
odpojte.
Na čistenie vnútra bubna a rebier použite
štandardný neutrálny mydlový saponát.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
POZOR!
Na čistenie bubna
nepoužívajte abrazívne
materiály ani oceľové
drôtenky.
11.5 Čistenie ovládacieho
panela a krytu
Na čistenie ovládacieho panela a krytu
používajte štandardný neutrálny mydlový
saponát.
Umývajte navlhčenou handričkou.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
POZOR!
Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte čistiace
prostriedky na nábytok ani
prostriedky, ktoré môžu
spôsobiť koróziu.
11.6 Čistenie otvorov na
prúdenie vzduchu
Pomocou vysávača odstráňte z otvorov
na prúdenie vzduchu vlákna.
52
www.electrolux.com
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zá‐
suvky elektrickej siete.
Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami
(domáca sieť).
Program sa nespúšťa.
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvor‐
ené.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.
Uistite sa, že je filter namontovaný
správne.
Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila
medzi dvierka spotrebiča a gumené tes‐
nenie.
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.
Uistite sa, že je nádržka na vodu prázd‐
na. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
opäť spustite program.
Na displeji sa zobrazí dlhé trvanie progra‐ Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhod‐
ná pre dĺžku trvania daného programu.
mu. 1)
Uistite sa, že je filter čistý.
Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu od‐
streďte v práčke.
Uistite sa, že miestnosť nie je príliš teplá.
Na displeji sa zobrazí krátke trvanie pro‐
gramu.
Nastavte program Čas sušenia alebo Ex‐
tra suchá.
Na displeji sa zobrazí Err.
Ak chcete nastaviť nový program, vypnite
a zapnite spotrebič.
Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné
pre daný program.
Na displeji sa zobrazí hlásenie (napr.
E51).
Vypnite a zapnite spotrebič. Spustite no‐
vý program. Ak sa problém vyskytne zno‐
va, obráťte sa na servisné stredisko.
1) Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.
Výsledky sušenia nie sú uspokojivé
•
•
•
•
•
Nastavili ste nesprávny program.
Filter je zanesený.
Kondenzátor je upchaný.
V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
Bubon je špinavý.
•
•
Nesprávne nastavenie senzora
vodivosti.
Otvory na prúdenie vzduchu sú
upchané.
SLOVENSKY
53
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x šírka x hĺbka
850 x 600 x 600 mm (maximálne 630
mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča
1090 mm
Max. šírka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča
950 mm
Nastaviteľná výška
850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna
118 l
Maximálna náplň
8 kg
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Potrebná poistka
10 A
Celkový výkon
2250 W
Energetická trieda
B
Spotreba energie 1)
4,80 kWh
Ročná spotreba energie 2)
560 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom re‐
žime
0,55 W
Spotreba energie vo vypnutom režime
0,55 W
Druh použitia
Domácnosť
Povolená teplota okolia
+ 5 °C až + 35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných
častíc a vlhkosti je zabezpečená ochran‐
ným krytom, okrem miesta, kde nemá
nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochra‐
nu proti vlhkosti
IPX4
1) Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.
2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným pro‐
gramom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných
režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spo‐
trebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).
13.1 Údaje o spotrebe
Fázy
Odstredené pri / zvyšková
vlhkosť
Bavlna 8 kg
Doba suše‐
nia
Spotreba
energie
54
www.electrolux.com
Fázy
Suchá na uloženie
Suchá na žehlenie
Odstredené pri / zvyšková
vlhkosť
Doba suše‐
nia
Spotreba
energie
1400 ot./min / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 ot./min / 60%
146 min.
4,80 kWh
1400 ot./min / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 ot./min / 60%
126 min.
3,98 kWh
1200 ot./min / 40 %
52 min.
1,50 kWh
800 ot./min / 50%
59 min.
1,71 kWh
Syntetika 3,5 kg
Suchá na uloženie
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
55
136920442-A-272014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement