Electrolux EDH3487RDW User manual

Electrolux EDH3487RDW User manual
EDH3487RDW
................................................
LT SKALBINIŲ DŽIOVYKLĖ
NO TØRKETROMMEL
RO USCĂTOR DE RUFE
.............................................
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
BRUKSANVISNING
17
MANUAL DE UTILIZARE
32
2
www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PARINKTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
NUSTATYMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
APLINKOSAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.electrolux.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INSTRUKCIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas ne‐
atsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinka‐
mo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laiky‐
kite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte
ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių
sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti
neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų am‐
žiaus ir vyresni bei asmenys su sutrikusiais fi‐
ziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais bei
stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiū‐
rimi arba dirba kartu su asmeniu, kuris yra at‐
sakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams
būti šalia, kai prietaiso durelės atviros.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir var‐
totojo priežiūros darbų.
1.2 Įrengimas
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys būtinai turi
būti lygios, tvirtos, atsparios šilumai ir švarios.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur
temperatūra būna žemesnė nei 5 °C arba
aukštesnė nei 35 °C.
• Neįrenkite prietaiso už rakinamų durelių, slan‐
kiojančių durelių arba durelių su vyriu kitoje
pusėje, kur prietaiso durelių negalima atidaryti
iki galo.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Prietaisą visada neškite vertikaliai.
• Šio prietaiso galinė pusė privalo būti atremta į
sieną.
• Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų
oro cirkuliacija.
• Įsitikinkite, ar kilimas nedengia ventiliacijos
angų, esančių prietaiso apačioje (jeigu taikyti‐
na).
• Oras neturi būti išleidžiamas į ventiliacijos
vamzdį, kuris naudojamas iš buitinių prietaisų,
deginančių dujas ar kitą kurą, išmetamoms
dujoms ir garams išleisti.
• Jeigu šią skalbinių džiovyklę statysite ant skal‐
byklės, naudokite tvirtinimo komplektą. Tvirti‐
nimo komplektą, kurį galima įsigyti iš įgaliotojo
pardavimo atstovo, galima naudoti tik su prie‐
du pristatytose instrukcijose nurodytu prietai‐
su. Prieš įrengimą atidžiai perskaitykite (žr.
įrengimo informacinį lapelį).
• Patalpoje, kurioje įrengta džiovyklė, užtikrinki‐
te tinkamą ventiliaciją, kad dujos iš kurą degi‐
nančių prietaisų nepatektų atgal į patalpą,
įskaitant atvirą liepsną.
• Prietaisą galima įrengti atskirai arba jį montuo‐
ti po virtuvės stalviršiu, išlaikant tinkamus at‐
stumus (žr. įrengimo informacinį lapelį).
• Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku
patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nely‐
giai, pakelkite ar nuleiskite jo kojeles.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu nepavyktų,
kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą
elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pa‐
keisti elektros laidą, tai turi padaryti techninio
aptarnavimo centras.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
4
www.electrolux.com
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elektros kiš‐
tuko šlapiomis rankomis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
1.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba
prietaiso sugadinimo pavojus
• Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Paskutinė džiovinimo ciklo dalis atliekama be
kaitinimo (atvėsinimo ciklas), kad išdžiovinti
skalbiniai nebūtų sugadinti.
Jeigu prietaisą sustabdysite džiovinimo ciklui
nepasibaigus, tuoj pat ištraukite ir išskirstykite
visus skalbinius, kad išsisklaidytų šiluma.
• Jeigu naudojate audinių minkštiklius arba pa‐
našius produktus, vadovaukitės ant jų pakuo‐
čių nurodytomis instrukcijomis.
• Nenaudokite prietaiso be filtro. Pūkų surinki‐
mo filtrą valykite prieš arba po kiekvieno pa‐
naudojimo.
• Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaise
susikaupusius pūkus.
• Nedžiovinkite apgadintų daiktų, kuriuose yra
kamšalų arba užpildų.
• Skalbinių džiovyklėje negalima džiovinti tokių
gaminių kaip porolonas (lateksas), dušo kepu‐
rėlės, vandeniui nepralaidūs audiniai ir gu‐
muoti daiktai.
• Prieš skalbinių džiovyklėje džiovinant gami‐
nius, suteptus tokiomis medžiagomis kaip ke‐
pimo aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, ži‐
balas, dėmių valikliai, terpentinas, tepalai,
vaškas ir tepalų bei vaško valikliai, juos reikia
išskalbti karštame vandenyje, pridėjus dau‐
giau skalbimo priemonės.
• Nedžiovinkite prietaise gaminių, kuriems valyti
buvo naudotos pramoninės cheminės medžia‐
gos.
• Patikrinkite, ar džiovinamų drabužių kišenėse
neliko žiebtuvėlių ar degtukų
• Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje leidžiamus
džiovinti skalbinius. Vadovaukitės gaminio eti‐
ketėje pateiktais nurodymais.
• Prietaise nedžiovinkite neskalbtų gaminių.
• Jeigu skalbėte naudodami dėmių valiklį, prieš
dėdami skalbinius į skalbinių džiovyklę, išska‐
laukite juos, atlikdami papildomą skalavimo
ciklą.
• Negerkite ir nenaudokite kondesato maistui
ruošti. Jis gali sukelti žmonių ir naminių gy‐
vūnų sveikatos problemų.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
• Neviršykite maksimalaus, 8 kg skalbinių svorio
(žr. skyrių „Programų lentelė“).
• Skalbinių džiovyklėje nedžiovinkite šlapių, var‐
vančių skalbinių.
1.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Galite susižeisti arba sugadinti prietai‐
są.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkški‐
te vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
1.5 Vidinė apšvietimo lemputė
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti.
Matomas šviesos diodų spinduliavimas;
nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo
lemputę, kreipkitės į techninės priežiū‐
ros tarnybą.
1.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
Kompresorius
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Šios skalbinių džiovyklės kompresorius ir jo
sistema užpildyta specialia medžiaga, kurios
sudėtyje nėra fluoro ir chloro angliavandenilių.
LIETUVIŲ
5
Ši sistema privalo išlikti sandari. Pažeidus sis‐
temą, gali įvykti nuotėkis.
2. GAMINIO APRAŠYMAS
1
4 Įkrovos durelės
2
5 Pirminis filtras
6 Mygtukas šilumokaičio durelėms atidaryti
7 Ventiliacijos angos
3
4
5
12
6
11
7
10
8 Reguliuojamos kojelės
9 Šilumokaičio durelės
10 Šilumokaičio dangtelis
11 Rankenėlė šilumokaičio dangteliui užfiksuoti
12 Techninių duomenų lentelė
TVartotojas įkrovos dureles gali sumon‐
tuoti priešingoje pusėje. Tai naudinga
tuomet, kai prietaisui įrengti turima ma‐
žai vietos, arba norint lengviau sudėti ir
išimti skalbinius (žr. atskirą informacinį
lapelį).
8
9
1 Vandens bakelis
2 Valdymo skydelis
3 Vidinė apšvietimo lemputė
3. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 Rodinys
3 Jutiklinis mygtukas Time (laikas)
4 Jutiklinis mygtukas Delay (atidėti pradžią)
9
8
7
5 Jutiklinis mygtukas Anticrease (nuo susi‐
glamžymo)
6 Jutiklis mygtukas Wool Load (vilnoniai skal‐
biniai)
7 Jutiklinis mygtukas Start/Pause (pradėti/
pauzė)
6
www.electrolux.com
8 Džiovinimo lentynos programos trukmės ilgi‐
nimo jutiklinis mygtukas
9 Džiovinimo lentynos programos trukmės
trumpinimo jutiklinis mygtukas
10 Jutiklinis mygtukas MyFavourite (mano
mėgstamoji)
11 Jutiklinis mygtukas Reverse Plus (papildo‐
mas reversavimas)
13 Mygtukas On/Off (įjungti / išjungti)
Lieskite jutiklinius mygtukus pirštu; pri‐
valote paliesti sritį su simboliu arba pa‐
rinkties pavadinimu.
Naudodami valdymo skydelį, nemūvėki‐
te pirštinių.
Valdymo skydelis būtinai turi būti švarus
ir sausas.
12 Jutiklinis mygtukas Dryness (sausumas)
Indikatoriai
Aprašas
Garso signalai.
Apsaugos nuo vaikų užraktas.
Vandens bakelis.
Filtras.
Kondensatorius.
Džiovinimo fazė.
Aušinimo fazė.
Apsaugos nuo susiglamžymo fazė.
Atidėtas paleidimas.
Papildomas reversavimas.
Džiovinimo lygis
Programos trukmė.
Atidėto paleidimo trukmė.
-
4. PROGRAMOS
Programos
Cotton (medvilnė)
Skalbinių rūšis / svoris (maks.)1) / žyma gaminio etiketėje
Džiovinimo lygis:
Extra Dry (ypač sausi) ,
sausi) ,
Cupboard Dry (tinkami į spintą) 2),
nimui) 2)/ 8kg /
Strong Dry (labai
Iron Dry (sausi lygi‐
Quick Mixed (greita Medvilniams ir sintetiniams audiniams. Žemos temperatūros progra‐
ma. Švelni programa su šiltu oru. / 3 kg /
mišriem audiniam)
Sythetic (sintetika)
Džiovinimo lygis:
kami į spintą) 2),
Extra Dry (ypač sausi) ,
Cupboard Dry (tin‐
Iron Dry (sausi lyginimui) 2)/ 3,5 kg /
Lengvai prižiūrimiems audiniams, kuriuos reikia minimaliai palyginti,
džiovinti. Džiovinimo rezultatai gali priklausyti nuo audinių rūšies.
Easy Iron (leng‐ Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, juos papurtykite. Programai pasi‐
vas lyginimas)
baigus, tuoj pat ištraukite skalbinius ir pakabinkite juos ant pakabų. /
1 kg (arba 5 marškiniai) /
LIETUVIŲ
Programos
Rapid (sparčioji)
Time Drying (džio‐
vinimo laikas)
7
Skalbinių rūšis / svoris (maks.)1) / žyma gaminio etiketėje
Medvilnei ir sintetikai džiovinti žemoje temperatūroje. / 2 kg /
Su šia programa galite naudoti parinktį Time (laikas) ir nustatyti pro‐
gramos trukmę. / 8kg /
Refresh (atšviežini‐ Skirta ilgai spintoje arba sandėlyje laikytų audinių gaivumui atnaujinti.
/ 1 kg
mas)
Drying Rack
(džiovinimo lentyna) 3)
Wool (vilna) 4)
Švelniai džiovina vilnonius drabužius ir sportbačius, kuriuos galima
skalbti skalbyklėje (žr. atskirą, su džiovinimo lentyna pateiktą vartoto‐
jo vadovą). / 1 kg (arba 1 pora sportbačių)
Vilnoniai audiniai. Programai pasibaigus, tuoj pat ištarukite gami‐
nius. / 1 kg
Delicates (gležni)
Gležniems audiniams. / 3 kg /
Shirts (marškiniai)
Lengvai prižiūrimiems audiniams, kuriuos reikia minimaliai palyginti,
džiovinti. Džiovinimo rezultatai gali priklausyti nuo audinių rūšies.
Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, juos papurtykite. Programai pasi‐
baigus, tuoj pat ištraukite skalbinius ir pakabinkite juos ant pakabų. /
1,5 kg (arba 7 marškiniai) /
Duvet (antklodė)
Vienai arba dviem antklodėms ir pagalvėms (su plunksnų, pūkų arba
sintetiniais užpildais) džiovinti. / 3 kg /
Jeans (džinsai)
Laisvalaikio drabužiams, pvz., džinsams, nertiniams ir pan., įvairaus
storio (pvz., su pastorintomis apykaklėmis, rankogaliais ir siūlėmis),
džiovinti. / 8kg /
Sports (sportinė
apranga)
Sporto drabužiams, ploniems ir lengviems audiniams, mikropluoštui,
poliesteriui, kurių negalima lyginti, džiovinti. / 2 kg /
1) Nurodytas maksimalus sausų skalbinių svoris.
2) Tik bandymų institutams: standartinės programos bandymams atlikti nurodytos standarte EN 61121.
3) Tik naudojant džiovinimo lentyną
4) Ši programa yra patvirtinta Woolmark Company. Programa skirta vilnoniams gaminiams, kurių priežiūros
etiketėse nurodyta „Skalbti rankomis“, džiovinti. Vadovaukitės gamintojo nurodymais, kaip skalbti ir
džiovinti vilnonius gaminius.
5. PARINKTYS
5.1 Time (laikas)
5.2 Wool Load (vilna)
Ši parinktis taikytina tik programai Time Drying
(džiovinimo laikas) . Programos trukmę galima
nustatyti mažiausiai nuo 10 minučių iki daugiau‐
siai 2 valandų. Trukmės nuostata yra susijusi su
prietaise esančių skalbinių kiekiu.
Džiovinant mažą skalbinių kiekį arba tik vieną ga‐
minį, rekomenduojama nustatyti trumpą laiką.
Ši parinktis taikytina tik programai Wool (vilna) .
Norėdami, kad skalbiniai būtų labiau išdžiovinti,
spaudykite jutiklinį mygtuką
Wool Load (vil‐
noniai skalbiniai) , kad padidintumėte programos
trukmę.
8
www.electrolux.com
5.3 Anticrease (nuo susiglamžymo)
5.6 Dryness (sausumas)
Džiovinimo ciklo pabaigoje standartinė apsaugos
nuo susiglamžymo fazė (30 minučių) pailginama
iki 60 minučių. Šis funkcija neleidžia audiniams
susiglamžyti. Apsaugos nuo susiglamžymo fazės
metu skalbinius galima bet kada ištraukti.
Ši funkcija leidžia geriau išdžiovinti skalbinius.
Galimos 4 parinktys:
Extra Dry (ypač sausi)
Strong Dry (labai sausi) (tik programai Cotton
(medvilnė) )
Cupboard Dry (tinkami į spintą)
Iron Dry (sausi lyginimui)
5.4 Džiovinimo lentyna ir džiovinimo
laikas
5.7 MyFavourite (mano mėgstamoji)
Ši parinktis taikytina tik programai Drying Rack
(džiovinimo lentyna) . Programos trukmę galima
nustatyti mažiausiai nuo 30 minučių iki daugiau‐
siai 4 valandų. Trukmės nuostata yra susijusi su
prietaise esančių skalbinių kiekiu.
Džiovinant mažą skalbinių kiekį arba tik vieną ga‐
minį, rekomenduojama nustatyti trumpą laiką.
Jūs galite konfigūruoti programą bei parinktis ir
išsaugoti tai prietaiso atmintyje.
Norėdami išsaugoti savo konfigūraciją atmintyje:
1. nustatykite programą ir galimas parinktis
2. Kelias sekundes palaikykite nuspaudę My‐
Favourite (mano mėgstamoji) . Garso signa‐
las ir ekrane rodomas pranešimas patvirtina,
kad konfigūracija yra išsaugota.
Norėdami suaktyvinti išsaugotą konfigūraciją:
1. įjunkite prietaisą
2. Palieskite MyFavourite (mano mėgstamoji)
5.5 Papildomas reversavimas
Skirta džiovinti lengvesnius, jautresnius ir tempe‐
ratūrai jautrius audinius (pvz., akrilo, viskozės).
Ši funkcija taip pat padeda sumažinti skalbinių
susiglamžymą. Audiniams, kurių etiketėse yra
.
simbolis
Programos1)
■
Cotton (medvilnė)
Quick Mixed (greita mišriem
audiniam)
■
■
Sythetic (sintetika)
nimas)
Easy Iron (lengvas lygi‐
■
■
■
■
Refresh (atšviežinimas)
Drying Rack (džiovinimo
lentyna)
Wool (vilna)
■
■
Rapid (sparčioji)
Time Drying (džiovinimo lai‐
kas)
■
■
■
Delicates (gležni)
■
Shirts (marškiniai)
■
Duvet (antklodė)
Jeans (džinsai)
■
Sports (sportinė apranga)
■
■
LIETUVIŲ
9
1) Naudodami programą, galite nustatyti vieną arba daugiau parinkčių. Norėdami jas įjungti arba išjungti,
spauskite atitinkamus jutiklinius mygtukus.
6. NUSTATYMAI
A
J
B
I
C
D
E
H
A)
B)
G
F
Jutiklinis mygtukas Time (laikas)
Jutiklinis mygtukas Delay (atidėti pradžią)
Jutiklinis mygtukas Anticrease (nuo susi‐
glamžymo)
D) Jutiklis mygtukas Wool Load (vilnoniai skal‐
biniai)
E) Jutiklinis mygtukas Start/Pause (pradėti/
pauzė)
F) Džiovinimo lentynos programos trukmės ilgi‐
nimo jutiklinis mygtukas
G) Džiovinimo lentynos programos trukmės
trumpinimo jutiklinis mygtukas
H) Jutiklinis mygtukas MyFavourite (mano
mėgstamoji)
I) Jutiklinis mygtukas Reverse Plus (papildo‐
mas reversavimas)
C)
J)
Jutiklinis mygtukas Dryness (sausumas)
6.1 Apsaugos nuo vaikų užrakto
funkcija
Ši parinktis neleidžia vaikams žaisti su prietaisu
veikiant programai. Programų nustatymo ranke‐
nėlė ir jutikliniai mygtukai užrakinami. Veikia tik
įjungimo/išjungimo mygtukas.
Apsaugos nuo vaikų užrakto parinkties įjungimas
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nus‐
paudę jutiklinius mygtukus (A) ir (D), kol užsi‐
degs apsaugos nuo vaikų užrakto indikato‐
rius.
• Programai veikiant apsaugos nuo vaikų
užrakto parinktį galima išjungti. Vienu me‐
tu paspauskite ir palaikykite nuspaudę
tuos pačius jutiklinius mygtukus, kol ap‐
saugos nuo vaikų užrakto indikatorius už‐
ges.
6.2 Garso signalo įjungimas /
išjungimas
Norėdami išjungti arba įjungti garso signalus, vie‐
nu metu paspauskite ir maždaug 2 sekundes pa‐
laikykite nuspaudę jutiklinius mygtukus (B) ir (C).
6.3 Vandens kietumas ir specifinis
laidumas
Skirtingose vietovėse vandens kietumas skiriasi.
Vandens kietumas turi poveikio specifiniam van‐
dens laidumui ir prietaise įrengto specifinio laidu‐
mo jutiklio veikimui. Jeigu žinote vandens specifi‐
nio laidumo dydį, galite pareguliuoti jutiklį, kad
skalbiniai būtų geriau džiovinami.
Specifinio laidumo jutiklio reguliavimas
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką
2. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nus‐
paudę jutiklinius mygtukus (A) bei (B), kol už‐
sidegs šie indikatoriai:
•
(mažas <300 µS/cm)
•
(vidutinis 300–600 µS/cm)
•
(didelis >600 µS/cm)
3. Spaudykite jutiklinį mygtuką (E), kol užsidegs
tinkamo lygio indikatorius.
4. Norėdami nustatymą patvirtinti, vienu metu
paspauskite ir maždaug 2 sekundes palaiky‐
kite nuspaudę jutiklinius mygtukus (A) ir (B).
6.4 Vandens bakelio indikatorius
Vandens bakelio indikatorius šviečia; tai – numa‐
tytoji nuostata. Jis užsidega programai pasibai‐
gus arba tada, kai reikia ištuštinti vandens bakelį.
10 www.electrolux.com
Jeigu įrengtas „vandens išleidimo kom‐
plektas“, prietaisas vandenį iš vandens
bakelio išleidžia automatiškai. Tokiu at‐
veju mes rekomenduojame jums išjungti
vandens bakelio indiaktorių.
Daugiau informacijos apie galimus prie‐
dus rasite pateiktame informaciniame
lape.
Vandens bakelio indikatoriaus išjungimas
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką
2. Vienu metu paspauskite ir palaikykite nus‐
paudę jutiklinius mygtukus (J) ir (I), kol ekra‐
ne bus rodoma viena iš šių 2 konfigūracijų:
• indikatorius
išjungtas ir indikatorius
įjungtas.
– Vandens bakelio indikatorius yra iš‐
jungtas. Maždaug po 4 sekundžių 2 in‐
dikatoriai užges.
• Indikatoriai
ir
yra įjungti.
– Vandens bakelio indikatorius yra įjung‐
tas. Maždaug po 4 sekundžių 2 indika‐
toriai užges
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Išvalykite skalbinių džiovyklės būgną
drėgna šluoste.
• Paleiskite trumpą programą (pvz., 30
minučių), pridėję drėgnų skalbinių.
Džiovinimo ciklo pradžioje (3–5 min.)
triukšmo lygis gali būti šiek tiek dides‐
nis. Taip yra todėl, kad pradeda veikti
kompresorius, o tai įprasta kompreso‐
riais varomiems prietaisams, pavyz‐
džiui: šaldytuvams, šaldikliams.
7.1 Programos paleidimas be atidėto
paleidimo
1. Paruoškite skalbinius ir sudėkite juos į prie‐
taisą.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Nustatykite skalbinių tipui tinkamą programą
ir parinktis.
• Ekrane rodoma programos trukmė.
4. Paspauskite jutiklinį mygtuką Start/Pause
(pradėti/pauzė) ; programa pradedama.
ATSARGIAI
Uždarę duris patikrinkite, ar tarp prietai‐
so durų ir guminio tarpiklio neprispaudė‐
te skalbinių.
7.2 Programos paleidimas su atidėtu
paleidimu
1. Nustatykite skalbinių tipui tinkamą programą
ir parinktis.
2. Spaudykite atidėto paleidimo mygtuką, kol
ekrane bus rodomas norimas nustatyti del‐
sos laikas.
• Galite atidėti džiovinimo programos palei‐
dimo pradžią mažiausiai nuo 30 minučių
iki daugiausiai 20 valandų.
3. Paspauskite jutiklinį mygtuką Start/Pause
(pradėti/pauzė) ; pradedama atgalinė laiko
atskaita. Ekrane rodoma atidėto paleidimo
atgalinė laiko atskaita.
• Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa paleidžiama.
7.3 Funkcija Auto Off
Ši funkcija automatiškai išjungia prietaisą, kad
būtų mažinamos energijos sąnaudos:
• praėjus 5 minutėms, jeigu neįjungiate progra‐
mos;
• praėjus 5 minutėms nuo programos pabaigos.
7.4 Programos keitimas
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite įjungi‐
mo / išjungimo mygtuką.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Nustatykite programą.
LIETUVIŲ
7.5 Programai pasibaigus
Kai programa yra baigta:
• su pertrūkiais skamba garso signalai;
• žybčioja indikatorius ;
• užsidega indikatorius
;
• šviečia indikatorius Start/Pause (pradėti/pau‐
zė) .
Prietaisas veikia toliau, maždaug dar 30 minučių
vykdydamas apsaugos nuo susiglamžymo fazę.
Apsaugos nuo susiglamžymo fazės metu šalina‐
mas skalbinių susiglamžymas.
Skalbinius galite ištraukti apsaugos nuo susi‐
glamžymo fazei dar nepasibaigus. Norint pasiekti
geresnių rezultatų, skalbinius ištraukti rekomen‐
duojame tada, kai ši fazė bus baigta arba beveik
baigta.
11
Apsaugos nuo susiglamžymo fazei pasibaigus:
• šviečia, bet nežybčioja indikatorius ;
• užgęsta indikatorius
;
• užgęsta indikatorius Start/Pause (pradėti/pau‐
zė) .
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite įjungi‐
mo / išjungimo mygtuką.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite skalbinius.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
Programai pasibaigus, visada išvalykite
filtrą ir išpilkite kondensatą iš vandens
bakelio.
8. PATARIMAI
8.1 Skalbinių paruošimas
• Užsekite užtrauktukus.
• Užsekite pūkinių užvalkalų segtukus.
• Suriškite laisvas virveles arba kaspinus (pvz.,
prijuosčių raištelius). Suriškite juos prieš pa‐
leisdami programą.
• Išimkite iš kišenių visus daiktus.
• Jeigu gaminio vidinis sluoksnis yra pagamin‐
tas iš medvilnės, išverskite jį. Užtikrinkite, kad
medvilnės sluoksnis visada būtų išorėje.
• Mes rekomenduojame jums nustatyti tinkamą
programą, atsižvelgiant į prietaise esančių au‐
dinių tipą.
• Nedžiovinkite ryškių spalvų audinių kartu su
šviesių spalvų audiniais. Ryškios spalvos gali
nudažyti kitus audinius.
• Naudokite medvilniniam džersiui ir trikotažui
tinkamą programą, kad gaminiai nesusi‐
trauktų.
• Įsitikinkite, ar skalbinių svoris neviršija maksi‐
malaus svorio, nurodyto programų lentelėje.
• Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje leidžiamus
džiovinti skalbinius. Žr. gaminių priežiūros eti‐
ketes.
Žyma
Aprašymas
gaminio
etiketė‐
je
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius. Nustatykite progra‐
mą su standartine temperatūra.
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius. Nustatykite progra‐
mą su žema temperatūra.
Džiovinkite skalbinius, kurių negalima džiovinti skalbinių džiovyklėje.
12 www.electrolux.com
9. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
9.1 Filtro valymas
1.
2.
2
1
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
9.2 Vandens išpylimas iš vandens bakelio
1.
2.
3.
4.
LIETUVIŲ
Vandenį iš vandens bakelio galima nau‐
doti kaip destiliuotą vandenį (pvz., lygi‐
nimui naudojant garus). Prieš naudoda‐
mi šį vandenį, perkoškite jį, kad jame
neliktų purvo dalelių.
9.3 Kondensatoriaus valymas
Filtrų valymo dažnumas priklauso nuo
to, kokio tipo ir kiek skalbinių džiovinate.
Jeigu džiovinate maksimalų skalbinių
kiekį, valykite filtrus kas 3 ciklus.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
13
1
10.
2
14 www.electrolux.com
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
1
1) Prireikus, maždaug kas 6 mėnesius, pašalinkite pūkus iš šilumokaičio skyriaus. Galite naudoti dulkių
siurblį.
9.4 Būgno valymas
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo
maitinimo tinklo.
Būgno vidui ir būgno mentėms valyti naudokite
standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę.
Nuvalytus paviršius sausai nušluostykite minkštu
skudurėliu.
ATSARGIAI
Nevalykite būgno abrazyvinėmis prie‐
monėmis arba plieno drožlių šluostėmis.
9.5 Valdymo skydelio ir korpuso
valymas
Valdymo skydeliui ir korpusui valyti naudokite
standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę.
Valykite drėgnu skudurėliu. Nuvalytus paviršius
sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.
ATSARGIAI
Prietaiso nevalykite baldų valikliais arba
valymo priemonėmis, kurios gali sukelti
koroziją.
9.6 Ventiliacijos angų valymas
Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus iš ventiliacijos
angų.
LIETUVIŲ
15
10. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
10.1
Problema
Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.
Įsitikinkite, kad elektros laido kištukas būtų įjung‐
tas į elektros lizdą.
Įsitikinkite, ar nepažeistas saugiklis saugiklių dė‐
žėje.
Programa nepasileidžia.
Paspauskite Start/Pause (pradėti/pauzė) .
Įsitinkite, ar prietaiso durelės uždarytos.
Neužsidaro prietaiso durelės.
Įsitikinkite, ar filtras tinkamai įtaisytas.
Patikrinkite, ar tarp prietaiso durų ir guminio tar‐
piklio neprispaudėte skalbinių.
Veikiantis prietaisas išsijungia.
Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuščias. Norė‐
dami vėl paleisti programą, spauskite Start/Pause
(pradėti/pauzė) .
Skaitmeniniame ekrane rodoma ilga pro‐
gramos trukmė.1)
Įsitikinkite, ar skalbinių svoris tinkamas programos
trukmei.
Patikrinkite, ar filtras yra švarus.
Skalbiniai pernelyg šlapi. Dar kartą išgręžkite skal‐
binius skalbyklėje.
Įsitikinkite, ar ne per aukšta patalpos temperatūra.
Skaitmeniniame ekrane rodoma trumpa
programos trukmė.
Nustatykite programą Time Drying (džiovinimo lai‐
kas) arba Extra Dry (ypač sausi).
Ekrane rodoma Err.
Jeigu norite nustatyti kitą programą, išjunkite ir vėl
įjunkite programą.
Įsitikinkite, ar parinktys yra tinkamos tai progra‐
mai.
Ekrane rodoma E51)
Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Paleiskite naują
programą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į
aptarnavimo tarnybą.
1) Maždaug po 5 valandų programa baigiama automatiškai
10.2 Jeigu džiovinimo rezultatai
nepatenkinami
• Nustatyta netinkama programa.
• Užsikimšo filtras.
• Užsikimšo kondensatorius.
•
•
•
•
Prietaise pridėta per daug skalbinių.
Būgnas yra purvinas.
Netinkama specifinio laidumo jutiklio nuostata.
Užkimštos ventiliacijos angos.
16 www.electrolux.com
11. TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys (mm)
Plotis / aukštis / gylis
850 x 600 x 600
Maks. gylis
(kai prietaiso durelės atidarytos)
1090 mm
Maks. plotis
(kai prietaiso durelės atidarytos)
950 mm
Elektros prijungimas
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
Saugiklis
4A
Bendroji galia
900 W
Būgno tūris
108 l
Prietaiso svoris
57 kg
Skalbiniai: maks. svoris
8 kg
Naudojimo paskirtis
Namų ūkis, namiškiai
Aplinkos temperatūra
Energijos sąnaudos 1)
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/ciklui
1,92 kWh
Metinės energijos sąnaudos2)
108,3 kWh
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos
Įjungimo režimas
0,05W
Išjungimo režimas
0,05 W
1) Pagal standartą EN 61121, 8 kg medvilnės, centrifūguojant 1 000 aps./min. greičiu.
2) Tai apytikslės energijos sąnaudos 4 asmenų, tinkamai naudojančių prietaisą, šeimai.
12. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
ženklu
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
NORSK
17
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
SIKKERHETSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BETJENINGSPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILVALG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNSTILLINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAGLIG BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RÅD OG TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STELL OG RENGJØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MILJØVERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
20
21
22
24
25
26
27
30
31
31
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt bygget på erfaring
gjennom flere tiår. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at
du får gode resultater hver gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrere produktet ditt for å få bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Kjøpe tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Vi anbefaler at du bruker originale reservedeler.
Når du kontakter serviceavdelingen, må du sørge for å ha følgende data for hånden.
Informasjonen finner du på typeskiltet. Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Advarsel/Forsiktig - Sikkerhetsinformasjon.
Generelle informasjoner og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
18 www.electrolux.com
1.
SIKKERHETSANVISNINGER
Les instruksjonene nøye før montering og
bruk av produktet. Produsenten er ikke
ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig
bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte
personer
ADVARSEL
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
• Dette produktet kan brukes av barn fra
8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet av
en person som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for
barn.
• Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig
for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn.
1.2 Montering
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
• Følg monteringsinstruksjonene som følger med produktet.
• Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og
rent.
• Ikke monter eller bruk produktet på steder der temperaturen er lavere enn 5 °C
eller høyere enn 35 °C.
• Ikke monter produktet bak en låsbar
dør, en skyvedør eller en dør med et
hengsel på motsatt side, hvor døren ikke kan åpnes helt.
• Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
• Flytt alltid produktet i vertikal stilling.
• Produktets bakere flate må plasseres
inn mot veggen.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom
produktet og gulvet.
• Sørg for at teppet ikke sperrer for ventilasjonsåpningene nederst på produktet
(hvis aktuelt).
• Avtrekksluft må ikke slippes ut i en
røykkanal som ikke brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
• Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen plasseres på toppen av en
vaskemaskin. Stablesettet, er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare brukes med produktet som angitt i
veiledningen som følger med tilbehøret.
Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).
• Påse at det er god ventilasjon der produktet står for å unngå at gasser fra
eventuelle produkter som drives med
brennbart drivstoff, deriblant åpen ild,
ikke blir blandet med luften i tørketrommelen.
• Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
• Når produktet settes på plass må det
kontrolleres at det står i vater. Gjør det
ikke det, justeres føttene til det er i vater.
Elektrisk tilkopling
ADVARSEL
Fare for brann og elektrisk støt.
• Produktet må være jordet.
• Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet
og strømforsyningen i huset. Hvis det
ikke er det, må du kontakt en elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
NORSK
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Dersom strømkabelen til dette produktet må skiftes, må
dette gjøres av et autorisert serviceverksted.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
• Ikke trekk i strømkabelen når du kobler
fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
• Ikke berør strømkabelen eller støpselet
med våte hender.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
1.3 Bruk
ADVARSEL
Fare for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller skade på produktet
• Bare bruk dette produktet i en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
• Den siste delen av tørkesyklusen skjer
uten varme (avkjølingssyklus) for å sørge for at gjenstandene ikke skades.
Hvis du stopper produktet før tørkesyklusen er ferdig, må du umiddelbart ta
ut og spre plaggene, slik at varmen kan
fordampe.
• Følg pakningsvedlegget hvis du bruker
tøymykner eller tilsvarende produkter.
• Ikke bruk produktet uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
• Tørk alltid av lo som har samlet seg
rundt produktet.
• Ikke tørk skadde plagg som inneholder
fyll.
• Ikke tørk gjenstander som skumgummi
(lateks), badehetter, vanntette tekstiler
og gummigjenstander.
• Før du tørker gjenstander som har vært
i kontakt med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks eller voksfjernere må
de vaskes i varmt vann med ekstra mye
vaskemiddel.
• Plagg som er rengjort med industrielle
kjemikaler må ikke tørkes i produktet.
19
• Sørg for at sigarettennere eller fyrstikker
ikke ligger i lommen på noen klær.
• Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli
tørket i tørketrommelen. Følg instruksjonene på vaskeanvisningen.
• Ikke tørk uvaskede tekstiler i produktet.
• Hvis du har vasket tøy med flekkfjerner,
må du starte en ekstra skylling før du
starter tørketrommelen.
• Ikke drikk eller tilbred mat med kondensert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
• Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
• Overhold maksimalt lastevolum på 8 kg
(se kapittelet “Programskjema”).
• Ikke tørk plagg som er dryppende våte i
tørketrommelen.
1.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL
Fare for personskade eller skade
på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
1.5 Innvendig belysning
ADVARSEL
Fare for personskade.
Synlig LED-stråling, ikke se direkte
på strålen.
Kontakt kundesenteret når du skal
skifte den innvendige belysningen.
1.6 Kassering
ADVARSEL
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og
dyr stenger seg inne i produktet.
20 www.electrolux.com
som er fritt for fluor-klor-hydrokarboner.
Systemet må være tett. Skaden på systemet kan føre til en lekkasje.
Kompressor
ADVARSEL
Fare for skade på produktet.
• Kompressoren og dets system i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel
2. PRODUKTBESKRIVELSE
1
4 Ileggsdør
2
5 Hovedfilter
6 Knappen for å åpne døren til varme-
veksleren
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
7 Luftstrømslisser
8 Regulerbare føtter
9 Varmeutveksler-dør
10 Deksel til varmeveksler
11 Bryter for å låse dekselet til varme-
veksleren
12 Typeskilt
Ileggsdøren kan hengsles om. Det
kan hjelpe deg å fjerne klesvasken
enkelt hvis produktet må monteres på en begrenset plass (se separat pakningsvedlegg).
1 Vannbeholder
2 Betjeningspanel
3 Innvendig belysning
3. BETJENINGSPANEL
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
1 Programbryter
3 Time (Tid)
2 Display
4 Delay (utsatt)
7
-berøringsfelt
-berøringsfelt
NORSK
5 Anti-crease (Antikrøllfase)
-berø-
12 Dryness (Tørrhetsgrad)
ringsfelt
-berørings-
felt
6 Wool Load (ullvask)
7 Start/Pause
-berøringsfelt
13 På/Av
-berøringsfelt
8 Tid på tørkestativ øker
felt
-berø-
ringsfelt
-berøringsfelt
11 Reverse Plus (Reversering Plus)
-knapp
Berør berøringsfeltene med fingeren din på områder med symbolet
eller navnet på tilvalget.
Ikke bruk hansker når du bruker
betjeningspanelet.
Sørg for at betjeningspanelet alltid
er rent og tørt.
-berørings-
9 Tid på tørkestativ minsker
10 MyFavourite
21
-
berøringsfelt
Indikatorer
Beskrivelse
Lydsignaler.
Barnesikring.
Vannbeholder.
Filter.
Kondensator.
Tørkefase.
Avkjølingsfase.
Antikrøll-fase.
starttidsforvalg
Reversering Plus
Tørkenivå
Programvarighet.
-
Varighet for starttidsforvalg.
4. PROGRAMMER
Programmer
Type vask / vask (maks.)1) / Stoffmerking
Tørkenivå:
Extra Dry (Ekstra tørt) ,
Strong Dry (Veldig
Cottons (Bomull) tørt) ,
Cupboard (Skaptørt) 2),
Iron Dry (Stryketørt) 2)/
8kg /
Quick Mixed
(Kort blandet)
Bomull og syntetiske stoffer. Program med lav temperatur.
Skånsomt program med varmluft. / 3 kg /
Synthetic (Syntetiske tekstiler)
Tørkenivå:
Extra Dry (Ekstra tørt) ,
Cupboard (SkapIron Dry (Stryketørt) 2)/ 3,5 kg /
tørt) 2),
22 www.electrolux.com
Programmer
Easy Iron
(strykelett)
Rapid (hurtig)
Type vask / vask (maks.)1) / Stoffmerking
Lettstelte stoffer der minimal stryking er nødvendig. Tørkeresultatene kan variere mellom ulike stofftyper. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Ta plaggene umiddelbart ut og heng de på en kleshenger når programmer er
fullført. / 1 kg (eller 5 skjorter) /
Tørke bomull og syntetiske tekstiler, bruker lav temperatur. / 2kg /
Time Drying
(Tidstørking)
Med dette programmet kan du bruke tilvalget Time (Tid) og
velge programvarighet. / 8kg /
Refresh (oppfriskning)
Friske opp en tekstil som har vært oppbevart. / 1 kg
Drying Rack
(Tørkestativ) 3)
Vaskbar ull og sportsko som tåler skånsom tørking (se separat brukerhåndbok som følger med tørkestativet). / 1 kg
(eller 1 par sportssko)
Wool (ull) 4)
Delicates (Skånsom)
Shirts (Skjorter)
Duvet (sengeteppe)
Jeans
Sports (Sportsklær)
Ullstoffer. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er
ferdig. / 1 kg
Ømfintlige tekstiler. / 3 kg /
Lettstelte stoffer der minimal stryking er nødvendig. Tørkeresultatene kan variere mellom ulike stofftyper. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Ta plaggene umiddelbart ut og heng de på en kleshenger når programmer er
fullført. / 1,5kg (eller 7 skjorter) /
Tørke en eller to dyner og puter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). / 3 kg /
Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige stofftykkelser (dvs. ved halsen, mansjetter og sømmer). / 8kg /
Sportstøy, tynt og lett stoff og polyester som ikke skal strykes. / 2kg /
1) Maksimal vekt for plagg som skal tørkes.
2) Kun for testinstitutter: Standardprogrammer for tester er spesifisert i EN 61121dokumentet.
3) Bare med tørkestativet
4) Dette programmet er godkjent av Woolmark Company. Dette programmet er ment for å
tørke ullplagg som er merket med "håndvask". Følg produsentens anvisninger for vasking
og tørking av ullplagg.
5. TILVALG
5.1 Time (Tid)
Dette tilvalget er bare tilgjengelig for Tid
(Tid) -programmet. Du kan angi program-
mets varighet fra minimum 10 minutter til
maksimum 2 timer. Innstillingen av varig-
NORSK
het henger samme med mengde tøy i
produktet.
Vi anbefaler at du angir en kort varighet
for små mengder eller bare ett plagg.
23
Denne funksjonen bidrar også til å reduserer krøller på tøyet. For stoffer med
på stoffmerket.
symbolet
5.6 Dryness (Tørrhetsgrad)
5.2 Wool Load (ullvask)
Dette tilvalget er bare tilgjengelig for Wool
Wool Load
(ull) -programmet. Trykk på
(ullvask) -berøringsfeltet gjentatte ganger
for å øke programmets varighet for å tørke større mengder klesvask.
5.3 Anti-crease (Antikrøllfase)
Forlenges med 60 minutter ved standard
antikrøllfase (30 minutter) på slutten av
tørkesyklusen. Denne funksjonen forhindrer klesvasken fra å krølle seg. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen.
5.4 Tid på tørkestativ
Dette tilvalget er bare tilgjengelig for Drying Rack (Tørkestativ) -programmet. Du
kan angi programmets varighet fra minimum 30 minutter til maksimum 4 timer.
Innstillingen av varighet henger samme
med mengde tøy i produktet.
Vi anbefaler at du angir en kort varighet
for små mengder eller bare ett plagg.
Denne funksjonen får klesvasken tørrere.
Det er 4 mulige valg:
Extra Dry (Ekstra tørt)
Strong Dry (Veldig tørt) (bare for Cottons (Bomull) )
Cupboard (Skaptørt)
Iron Dry (Stryketørt)
5.7 MyFavourite
Du kan konfigurere program og tilvalg og
lagre dem i produktets minne.
Slik lagrer du konfigurasjonen din:
1. Velg programmet og tilgjengelig tilvalg
2. Berør MyFavourite i noen sekunder.
Lyden og meldingen i displayet, bekreftet at konfigurasjonen er lagret.
Slik aktiverer du en lagret konfigurasjon:
1. Slå på produktet
2. Berør MyFavourite
5.5 Reverse Plus (Reversering
Plus)
For å tørke sensitive og temperatursensitive tekstiler lettere (f.eks. akryl, viskose).
Programmer1)
■
Cottons (Bomull)
Quick Mixed (Kort blandet)
■
Synthetic (Syntetiske
tekstiler)
■
■
Rapid (hurtig)
Refresh (oppfriskning)
Drying Rack (Tørkestativ)
■
■
Easy Iron (strykelett)
Time Drying (Tidstørking)
■
■
■
■
■
■
24 www.electrolux.com
Programmer1)
■
Wool (ull)
Delicates (Skånsom)
■
Shirts (Skjorter)
■
Duvet (sengeteppe)
Jeans
■
Sports (Sportsklær)
■
1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. Trykk på det tilhørende
berøringsfeltet for å aktivere eller deaktivere de.
6. INNSTILLINGER
Aktivere tilvalget for barnesikring
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
2. Trykk og hold berøringsfeltene (A) og
(D) nede samtidig, til indikatoren for
barnesikring tennes.
• Det er mulig å deaktivere tilvalget for
barnesikring mens et program er i
bruk. Trykk og holde de samme berøringsfeltene nede til indikatoren for
barnesikring slukkes.
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Time (Tid)
-berøringsfelt
B) Delay (utsatt)
-berøringsfelt
C) Anti-crease (Antikrøllfase)
-berø-
ringsfelt
D) Wool Load (ullvask)
-berøringsfelt
E) Start/Pause
-berøringsfelt
F) Tid på tørkestativ øker-berøringsfelt
G) Tid på tørkestativ minsker-berørings-
felt
H) MyFavourite
-berøringsfelt
I) Reverse Plus (Reversering Plus)
Dryness (Tørrhetsgrad)
felt
For å deaktivere lydsignalet må du trykke
og holde berøringsfeltene (B) og (C) nede
samtidig i omtrent 2 minutter.
6.3 Vannhardhet og ledeevne
-
berøringsfelt
J)
6.2 Akustisk alarm (lydsignal)
på/av
-berørings-
6.1 Barnesikring
Dette tilvalget forhindrer at barn leker med
produktet mens et program er i bruk. Programbryteren og berøringsfeltene er låst.
Bare på/av-knappen forblir ulåst.
Vannhardheten kan variere mellom ulike
steder. Vannhardheten påvirker vannets
ledeevne og produktets konduktivitetssensor. Hvis du kjenner verdien på vannets ledeevne, kan du justere sensoren
for å oppnå bedre tørkeresultater.
Justere konduktivitetssensoren
1. Trykk på av/på-knappen for å aktivere
produktet
2. Trykk og hold berøringsfeltene (A) og
(B) nede samtidig til en av følgende indikatorer tennes:
•
(lav <300 μS/cm)
NORSK
•
(moderat 300-600 μS/cm)
•
(høy >600 μS/cm)
3. Trykk på berøringsfeltet (E) gjentatte
ganger til indikatoren for riktig nivå tennes.
4. Trykk og hold berøringsfeltene (A) og
(B) nede samtidig, i omtrent 2 sekunder for å bekrefte innstillingen.
6.4 Indikatoren for
vannbeholderen
Som standard er indikatoren for vannbeholderen på. Den tennes når programmet
er ferdig, eller når det er nødvendig å tømme vannbeholderen.
25
Slå av og tømme
vannbeholderindikatoren
1. Trykk på av/på-knappen for å aktivere
produktet
2. Trykk og hold berøringsfeltene (J) og
(I) nede samtidig, til displayet vises
disse to konfigurasjonene:
• Indikatoren
er av og indikatoren
er på.
– Indikatoren for vannbeholderen er
av. Etter ca. 4 sekunder, vil de to
indikatorene slukke.
• Indikatorene
og
er på.
– Indikatoren for vannbeholderen er
på. Etter ca. 4 sekunder, vil de to
indikatorene slukke
Hvis “tømmesettet” er montert, vil
produktet automatisk tømme ut
alt vanne i vannbeholderen. I denne tilstanden anbefaler vi at du deaktiverer indikatoren til vannbeholderen.
Se vedlagte oversikt for tilgjengelig
tilbehør.
7. DAGLIG BRUK
Før du bruker produktet for første
gang, må du gjøre en av disse
operasjonene:
• Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.
• Start et kort program (f.eks. 30
minutter) med fuktig tøy.
I starten av tørkesyklusen (3-5
min.) kan det hende at lydnivået
øker en tanke. Det skyldes at
kompressoren starter, og er normalt på kompressordrevne produkter som: kjøleskap og frysere.
7.1 Starte et program uten
starttidsforvalg
1. Forbered klesvasken og legg den i
produktet.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
3. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
• Displayet viser programvarigheten.
4. Trykk på Start/pause -berøringsfeltet
for at programmet skal starte.
OBS
Sørg for at ingen klær klemmes
mellom produktdøren og gummipakningen når du lukker døren.
7.2 Starte programmet med
starttidsforvalg
1. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
2. Trykk på knappen for starttidsforvalg
gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid for starttidsforvalg.
• Kan utsette starten av et program
fra minimum 30 minutter til maksimum 20 timer.
3. Trykk på Start/pause -berøringsfeltet
for at nedtellingen skal starte. Nedtellingen for starttidsforvalget vises i displayet.
26 www.electrolux.com
• Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet.
7.3 Auto Off-funksjon
For å redusere energiforbruket deaktiverer
denne funksjonen produktet automatisk:
• Etter 5 minutter hvis du ikke starter et
program.
• Etter 5 minutter etter at programmet er
ferdig.
7.4 Endre et program
1. Trykk på av/på-knappen for å deaktivere produktet
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet.
3. Still inn programmet.
7.5 Når programmet er slutt
• Indikatoren
• Indikatoren
blinker.
tennes.
• Start/pause -indikatoren tennes.
Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca 30 minutter.
Antikrøllfasen fjerner krøller fra klesvasken.
Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen
er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er helt eller nesten
ferdig for best resultater.
Når antikrøllfasen er ferdig:
• Indikatoren er på, men blinker ikke.
• Indikatoren
slukkes.
• Start/pause -indikatoren slukkes.
1. Trykk på av/på-knappen for å slå av
produktet.
2. Åpne døren til produktet.
3. Ta ut tøyet.
4. Lukk produktets dør.
Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.
Når programmet er ferdig,
• Vil et periodisk lydsignal høres.
8. RÅD OG TIPS
8.1 Forberede klesvasken
• Lukk glidelåser.
• Lukk festene på dynetrekk.
• Ikke la bånd eller sløyfer være løse
(f.eks. forklebånd). Knyt de sammen før
du starter et program.
• Fjern alle gjentander fra lommer.
• Hvis et plagg har et innvendig bomullslag skal det vrenges. Sørg for at bomullslaget alltid vender ut.
• Vi anbefaler at du velger et program
som er egnet for plaggene i produktet.
Stoffmerking
• Ikke bland stoffer med sterke og lyse
farger sammen. Sterke farger kan smitte av.
• Bruk et program for bomullsjersey eller
trikot for å forhindre at plagg krymper.
• Sørg for at klesvaskens vekt ikke overskrider maksimal vekt i programtabellen.
• Bare tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffmerkingen på plaggene.
Beskrivelse
Klesvask som er egnet for tørketrommel.
Klesvask som er egnet for tørketrommel. Velg programmet med standard temperatur.
Klesvask som er egnet for tørketrommel. Velg programmet med lav temperatur.
NORSK
Stoffmerking
Beskrivelse
Klesvask som ikke er egnet for tørketrommel.
9. STELL OG RENGJØRING
9.1 Rengjøring av filteret
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Tøm vannbeholderen
1.
2.
27
28 www.electrolux.com
3.
4.
Du kan bruke vannet fra vannbeholderen som et alternativ til destillert vann (f.eks. til dampstryking). Fjern smussrester med et filter før du bruker vannet.
9.3 Rengjøre kondensatoren
Hvor ofte filtrene skal rengjøres er
avhengig av typen vask og mengde.
Hvis du tørker med full last, bør filtrene rengjøres etter hver tredje
syklus.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
1
2
NORSK
9.
10.
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
29
1
1) Hvis nødvendig kan du fjerne lo fra varmevekslerens beholder en gang hver 6. måned. Du
kan bruke en støvsuger.
9.4 Rengjøring av trommelen
ADVARSEL
Koble produktet fra strømmen for
du rengjør det.
Bruk et standard, nøytral vaskemiddel for
å rengjøre trommelens innside. Tørk av de
rene overflatene med en myk klut.
OBS
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av
trommelen.
9.5 Rengjør betjeningspanelet
og kabinettet
Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å
rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.
Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av
de rene overflatene med en myk klut.
OBS
Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at
produktet ruster.
9.6 Rengjør luftstrømplatene
Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.
30 www.electrolux.com
10. FEILSØKING
10.1
Feil
Mulig løsning
Du kan ikke slå på produktet.
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i
sikringsskapet.
Programmet starter ikke.
Trykk på Start/pause .
Kontroller at produktets dør er lukket.
Produktets dør lar seg ikke lukke.
Forsikre deg om at filtrene er korrekt montert.
Sørg for at det ikke ligger klesvask i klem
mellom produktets dør og gummipakningen.
Produktet stopper under bruk.
Sørg for at vannbeholderen er tom. Trykk
på Start/pause for å starte programmet på
nytt.
Displayet viser en lang programvarighet.1)
Sørg for at klesvaskens vekt er i samsvar
med programmets varighet.
Sørg for at filtret er rent.
Klesvasken er for våt. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen på nytt.
Sørg for at romtemperaturen ikke er for
høy.
Displayet viser en kort programvarighet.
Velg Time (Tid)- eller Extra Dry (Extra Tørt)programmet.
Displayet viser Err.
Skru produktet av og på hvis du vi starte et
nytt program.
Sørg for at tilvalget er egnet for programmet.
Displayet viser E51)
Slå produktet på og av. Starte et nytt program. Ta kontakt med servicesenteret hvis
feilen vedvarer.
1) Programmet vil automatisk avsluttes etter maksimalt 5 timer
10.2 Hvis tørkeresultatene ikke
er tilfredsstillende
• Feil program ble valgt.
• Filteret er blokkert.
• Kondensatoren er blokkert.
• Det var for mye klesvask i produktet.
• Trommelen er skitten.
• Feil innstilling av konduktivitetssensoren.
• Luftstrømplatene er tette.
NORSK
11. TEKNISKE DATA
Mål (mm)
Bredde/høyde/dybde
850 x 600 x 600
Maksimal dybde
(med produktets dør åpen)
1090 mm
Maksimal bredde
(med produktets dør åpen)
950 mm
Elektrisk tilkopling
Elektrisk spenning
230 V
Frekvens
50 Hz
Sikring
4A
Nominell effekt
900 W
Trommelvolum
108 l
Produktets vekt
57 kg
Klesvask: maksimal vekt
8 kg
Bruksområde
Husholdning
Omgivelsestemperatur
Energiforbruk 1)
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/syklus
1,92 kWt
Årlig energiforbruk 2)
108,3 kWt
Energieffektivitetsklasse
A
Strømforbruk
Forblitt på-modus
0,05W
Av-modus
0,05 W
1) Med referanse til EN 61121. 8 kg bomull og en sentrifugehastighet på 1000 opm.
2) Dette er omtrentlig energiforbruk for 4 personer som bruker produktet på riktig måte.
12. MILJØVERN
Resirkuler materialer som er merket med
. Legg emballasjen i riktige
symbolet
beholdere for å resirkulere det.
Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers
helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke
kast produkter som er merket med
symbolet
sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan
leveres der hvor tilsvarende produkt
selges eller på miljøstasjonen i
kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
31
32 www.electrolux.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANOU DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SETĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
35
35
36
37
39
40
41
42
45
46
46
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
33
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului,
citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐
rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐
rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐
ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru referinţă ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare sau inva‐
liditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
mai mare de 8 ani, de persoanele cu capa‐
cităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără cunoştinţe sau expe‐
rienţă doar sub supraveghere sau după o in‐
struire care să le ofere informaţiile necesare
despre utilizarea aparatului, instruire efectuată
de către o persoană responsabilă pentru sigu‐
ranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul pro‐
dusului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de
uşa aparatului când aceasta este deschisă.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie
efectuate de copii nesupravegheaţi.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură şi cu‐
rată.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un loc în
care temperatura este sub 5°C sau mai mare
de 35°C.
• Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi
încuiată, o uşă culisabilă sau o uşă cu bala‐
male în partea opusă, care împiedică deschi‐
derea completă a uşii aparatului.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie verti‐
cală.
• Suprafaţa din spate a aparatului trebuie orien‐
tată spre perete.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi podea.
• Verificaţi dacă mocheta nu obstrucţionează
fantele de ventilaţie de la baza aparatului
(dacă există).
• Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un
coş care este utilizat pentru evacuarea fumu‐
lui de la aparate care ard gaz sau alţi combus‐
tibili.
• Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi kit-ul de stivuire. Kit-ul
de stivuire, disponibil la furnizorul autorizat,
poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în
instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriul.
Înainte de instalare citiţi cu atenţie instrucţiuni‐
le (consultaţi broşura de instalare).
• Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în came‐
ra de instalare pentru a evita întoarcerea debi‐
tului de gaze în cameră de la aparatele care
folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără des‐
chisă.
• Aparatul poate fi montat independent sau sub
blatul de bucătărie cu spaţiu liber adecvat
(consultaţi broşura de instalare).
• Când aparatul este amplasat în poziţia sa per‐
manentă, verificaţi să fie adus la nivel cu aju‐
torul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este,
ridicaţi sau coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
34 www.electrolux.com
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
1.3 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de incendiu, explozie, electrocu‐
tare sau de deteriorare a aparatului
• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu cas‐
nic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Partea finală a ciclului de uscare se efec‐
tuează fără căldură (ciclu de răcire) pentru a
proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de terminarea ci‐
clului de uscare, scoateţi imediat şi împrăştiaţi
toate articolele, pentru a ajuta la disiparea
căldurii.
• Dacă utilizaţi un balsam de rufe sau produse
similare, respectaţi instrucţiunile de pe amba‐
laj.
• Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul
de scame înainte sau după fiecare utilizare.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în apa‐
rat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au căptu‐
şeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articolele cum ar fi cauciucul celular
(latex celular), căştile de baie, ţesăturile im‐
permeabile, articolele căptuşite cu cauciuc şi
hainele sau pernele care au pernuţe din cau‐
ciuc celular.
• Înainte de a usca articole care au fost în con‐
tact cu substanţe, cum ar fi uleiul de gătit,
acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, agenţi
de îndepărtare a petelor, terbentină, ceară şi
agenţi de îndepărtare a cerii, spălaţi articolele
în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de
detergent.
• Nu uscaţi articole în aparat dacă s-au utilizat
produse chimice pentru curăţarea lor.
• Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzunarele hai‐
nelor brichete sau chibrituri.
• Poate usca textile care sunt adecvate pentru
uscare într-un uscător de rufe. Respectaţi in‐
strucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
• Nu uscaţi în aparat articole murdare.
• Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul unui agent
de îndepărtare a petelor, porniţi ciclul de clăti‐
re suplimentară înainte de a porni uscătorul.
• Nu consumaţi sau pregătiţi mâncare cu apa
condensată. Poate cauza probleme de
sănătate oamenilor şi animalelor de compa‐
nie.
• Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
• Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8
kg (consultaţi capitolul “Tabelul de progra‐
me”).
• Nu uscaţi în uscător haine din care apa curge.
1.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
1.5 Bec interior
AVERTIZARE
Pericol de rănire.
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă uitaţi
direct în fascicul.
Pentru înlocuirea becului interior, con‐
tactaţi centrul de service.
1.6 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
ROMÂNA
Compresor
35
nu conţine fluoro-cloro-hidrocarburi. Sistemul
trebuie să rămână etanş. Deteriorarea siste‐
mului poate provoca o scurgere.
AVERTIZARE
Pericol de deteriorare a aparatului.
• Compresorul şi sistemul acestuia din uscăto‐
rul de rufe este umplut cu agent special, care
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
4 Uşă de încărcare
2
5 Filtru principal
6 Buton pentru deschiderea uşii schimbătoru‐
lui de căldură
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
7 Fante pentru fluxul de aer
8 Picioruşe reglabile
9 Uşă schimbător de căldură
10 Capac pentru schimbătorul de căldură
11 Buton pentru blocarea capacului schimbăto‐
rului de căldură
12 Plăcuţă cu date tehnice
Uşa de încărcare poate fi instalată de
utilizator în partea opusă. Aceasta poa‐
te ajuta la introducerea şi scoaterea ru‐
felor sau dacă există o limitare la insta‐
larea aparatului (consultaţi broşura se‐
parată).
1 Recipient pentru apă
2 Panou de comandă
3 Bec interior
3. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
13
1 Buton selectare program
2 Afişaj
12 11 10
9
8
7
3 Tasta Time (Timp)
4 Tasta Delay (Pornire întârziată)
36 www.electrolux.com
5 Tasta Anticrease (Antişifonare)
12 Tasta Dryness (Nivel de uscare)
6 Tasta Woll Load (Încărcare cu lână)
13 Buton On/Off (Pornit/Oprit)
7 Tasta Start/Pause (Start/Pauză)
Atingeţi tastele cu degetul în zona cu
simbolul sau cu numele opţiunii.
Nu purtaţi mănuşi când lucraţi cu pa‐
noul de comandă.
Aveţi grijă ca panoul de comandă să fie
întotdeauna curat şi uscat.
8 Tasta de creştere pentru Drying Rack Time
(Timp Suport pentru uscare)
9 Tasta de scădere pentru Drying Rack Time
(Timp Suport pentru uscare)
10 Tasta MyFavourite (Preferatul meu)
11 Tasta Reverse Plus (Opus plus)
Indicatoare
Descriere
Semnale acustice.
Blocare acces copii.
Recipient pentru apă.
Filtru.
Condensator.
Faza de uscare.
Faza de răcire.
Faza de protecţie la şifonare.
Pornirea cu întârziere.
Reversibilitate plus.
Nivel de uscare
Durata programului.
Durata pentru Pornirea cu întârziere.
-
4. PROGRAME
Programe
Tip de încărcătură / Încărcătură (max.)1) / Etichetă produs
Cotton (Bumbac)
Nivel de uscare:
Extra Dry (Foarte uscate) ,
Strong Dry (Bine
uscate) ,
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) 2),
Iron Dry (Uscate pentru călcat) 2)/ 8kg /
Quick Mixed (Mixt
rapid)
ce)
Synthetic (Sinteti‐
Articole din bumbac şi materiale sintetice. Program la temperatură re‐
dusă. Program delicat cu aer cald. / 3kg /
Nivel de uscare:
Extra Dry (Foarte uscate) ,
Cupboard Dry
Iron Dry (Uscate pentru
(Uscate pentru a fi puse în dulap) 2),
călcat) 2)/ 3,5kg /
ROMÂNA
Programe
Easy Iron
(Călcare uşoară)
Rapid
37
Tip de încărcătură / Încărcătură (max.)1) / Etichetă produs
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care este necesară doar o
călcare simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de la un tip de material
la altul. Scuturaţi rufele înainte să le introduceţi în aparat. Când pro‐
gramul este finalizat scoateţi imediat rufele şi puneţi-le pe un ume‐
raş. / 1kg (sau 5 cămăşi) /
Pentru uscarea articolelor din bumbac şi sintetice, se foloseşte o tem‐
peratură redusă. / 2kg /
Time Drying (Timp
de uscare)
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea Time şi setaţi durata progra‐
mului. / 8kg /
Refresh (Îm‐
prospătare)
Împrospătarea textilelor care erau depozitate. / 1kg
Drying Rack (Su‐
port pentru uscare) 3)
Uscare fină a materialelor din lână care pot fi spălate şi a pantofilor
de sport ( consultaţi manualul separat pentru utilizator oferit împreună
cu Suportul pentru uscare). / 1kg (sau 1 pereche de pantofi sport)
Wool (Lână) 4)
Ţesături din lână. Scoateţi imediat articolele când programul s-a ter‐
minat. / 1kg
Delicates (Delicate) Ţesături delicate. / 3kg /
Shirts (Cămăşi)
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care este necesară doar o
călcare simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de la un tip de material
la altul. Scuturaţi rufele înainte să le introduceţi în aparat. Când pro‐
gramul este finalizaţi scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe un
umeraş. / 1,5kg (sau 7 cămăşi) /
Duvet (Pilotă)
Pentru a usca una sau două pilote şi a pernelor (cu umplutură din pe‐
ne, puf sau material sintetic). / 3kg /
Jeans (Blugi)
Pentru uscarea articolelor destinate timpului liber, de ex. blugi, tricou‐
ri cu materiale cu grosimi diferite (de ex. la gât, manşete şi cusături). /
8kg /
Sports (Articole
sportive)
Articole pentru sport, ţesături subţiri şi uşoare, microfibre, poliester,
care nu se calcă. / 2kg /
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate în documentul EN
61121.
3) Doar cu Suportul pentru uscare
4) Acest program este aprobat de Woolmark Company. Programul este pentru uscarea articolelor din lână
care au eticheta "spălare manuală". Respectaţi instrucţiunile pe care producătorul vi le oferă despre cum
se spală şi se usucă articolele din lână.
5. OPŢIUNI
5.1 Time (Timp)
Această opţiune poate fi aplicată doar la progra‐
mul Time Drying (Timp de uscare) . Puteţi seta
durata programului, de la un minim de 10 minute
la un maxim de 2 ore. Setarea duratei depinde
de cantitatea de rufe din aparat.
Vă recomandăm să setaţi o durată scurtă pentru
cantităţi mici de rufe sau pentru doar un singur
articol.
38 www.electrolux.com
5.2 Wool Load (Încărcătură de lână)
funcţie vă ajută, de asemenea, să reduceţi şifo‐
pe
narea rufelor. Pentru ţesături cu simbolul
eticheta produsului.
Această opţiune poate fi aplicată doar la progra‐
mul Wool (Lână) . Pentru a avea rufele mai usca‐
te apăsaţi în mod repetat tasta
Wool Load
(Încărcătură de lână) pentru a mări durata pro‐
gramului.
5.6 Dryness (Nivel de uscare)
Această funcţie vă ajută să uscaţi mai bine rufe‐
le.
Sunt disponibile 4 selecţii:
Extra Dry (Foarte uscat)
Strong Dry (Bine uscat) (doar pentru Cotton
(Bumbac) )
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în du‐
lap)
Iron Dry (Uscate pentru călcat)
5.3 Anticrease (Anti ifonare)
Prelungeşte cu 60 de minute etapa standard de
antişifonare (30 de minute) la sfârşitul fiecărui ci‐
clu de uscare. Această funcţie previne şifonarea
rufelor. Rufele pot fi scoase în timpul etapei anti‐
şifonare.
5.7 MyFavourite (Preferatul meu)
5.4 Rack Time Drying (Timp la
Suportul pentru uscare)
Puteţi configura programul şi opţiunile pentru a le
memora în memoria aparatului.
Pentru a memora configuraţia:
1. Setaţi programul şi opţiunile disponibile
2. Atingeţi MyFavourite (Preferatul meu) pentru
câteva secunde. Sunetul emis şi mesajul de
pe afişaj confirmă memorarea configuraţiei.
Pentru a activa configuraţia memorată:
1. Activaţi aparatul
2. Atingeţi MyFavourite (Preferatul meu)
Această opţiune poate fi aplicată doar la progra‐
mul Drying Rack (Suport pentru uscare) . Puteţi
seta durata programului, de la un minim de 30
minute la un maxim de 4 ore. Setarea duratei de‐
pinde de cantitatea de rufe din aparat.
Vă recomandăm să setaţi o durată scurtă pentru
cantităţi mici de rufe sau pentru doar un singur
articol.
5.5 Reverse Plus (Opus plus)
Pentru a usca mai uşor textilele fine sensibile la
temperatură (de ex. acrilic, viscoză). Această
Programe1)
Cotton (Bumbac)
■
Quick Mixed (Mixt rapid)
■
Synthetic (Sintetice)
■
Easy Iron (Călcare
uşoară)
Time Drying (Timp de usca‐
■
■
■
■
Refresh (Împrospătare)
Drying Rack (Suport pen‐
tru uscare)
Wool (Lână)
■
■
Rapid
re)
■
■
■
Delicates (Delicate)
■
Shirts (Cămăşi)
■
■
ROMÂNA
39
Programe1)
Duvet (Pilotă)
Jeans (Blugi)
■
Sports (Articole sportive)
■
1) O dată cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsaţi tasta
corespunzătoare.
6. SETĂRI
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A)
Tasta Time (Timp)
B)
Tasta Delay (Pornire întârziată)
C)
Tasta Anticrease (Antişifonare)
D)
Tasta Woll Load (Încărcare cu lână)
E)
Tasta Start/Pause (Start/Pauză)
F) Tasta de creştere pentru Drying Rack Time
(Timp Suport pentru uscare)
G) Tasta de scădere pentru Drying Rack Time
(Timp Suport pentru uscare)
H)
Tasta MyFavourite (Preferatul meu)
I)
Tasta Reverse Plus (Opus plus)
J)
Tasta Dryness (Nivel de uscare)
6.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune nu lasă copiii să se joace cu
aparatul în timpul funcţionării unui program. Bu‐
tonul programului şi tastele sunt blocate. Doar
butonul de pornit/oprit este deblocat.
Activarea opţiunii de blocare acces copii
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (A) şi (D)
până când se aprinde indicatorul de blocare
acces copii.
• Puteţi dezactiva opţiunea de blocare ac‐
ces copii în timpul funcţionării unui pro‐
gram. Apăsaţi lung aceleaşi taste până
când indicatorul de blocare acces copii se
stinge.
6.2 Sonerie pornită/oprită
Pentru a dezactiva sau activa semnalele sonore,
apăsaţi simultan şi pentru aproximativ 2 secunde
tastele (B) şi (C).
6.3 Duritatea apei şi conductivitatea
Duritatea apei diferă în funcţie de localitate. Duri‐
tatea apei are un efect asupra conductivităţii apei
şi asupra senzorului de conductivitate din aparat.
În cazul în care cunoaşteţi valoarea conducti‐
vităţii apei, puteţi regla senzorul pentru a avea
rezultate mai bune la uscare.
Reglarea senzorului de conductivitate
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (A) şi (B)
până când se aprinde unul dintre aceste indi‐
catoare:
•
(scăzută <300 µS/cm)
•
•
(moderată 300-600 µS/cm)
(înaltă >600 µS/cm)
3. Apăsaţi în mod repetat tasta (E) până când
se afişează indicatorul nivelului corect.
4. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi simultan
şi pentru aproximativ 2 secunde tastele (A) şi
(B).
40 www.electrolux.com
6.4 Indicatorul recipientului pentru
apă
Implicit, indicatorul recipientului pentru apă este
aprins. Acesta se aprinde la finalul programului
sau când este necesară golirea recipientului pen‐
tru apă.
Dacă este montat un "Kit de scurgere",
aparatul evacuează automat apa din re‐
cipientul pentru apă. În acest caz, vă re‐
comandăm să dezactivaţi indicatorul re‐
cipientului pentru apă.
Pentru accesoriile disponibile, consultaţi
prospectul furnizat.
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (J) şi (I) până
când afişajul indică una dintre aceste 2 confi‐
guraţii:
• Indicatorul
este oprit şi indicatorul
este pornit.
– Indicatorul recipientului pentru apă este
oprit. După aproximativ 4 secunde, cele
2 indicatoare se sting.
• Indicatoarele
şi
sunt porni‐
te.
– Indicatorul recipientului pentru apă este
pornit. După aproximativ 4 secunde,
cele 2 indicatoare se sting
Dezactivarea indicatorului recipientului pentru
apă
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
Înainte de a utiliza aparatul pentru pri‐
ma dată efectuaţi una din următoarele
operaţii:
• Curăţaţi tamburul uscătorului cu o la‐
vetă umedă.
• Porniţi un program scurt ( de ex. de
30 de minute) cu rufe umede.
La începutul ciclului de uscare (3 - 5
min.) este posibil ca nivelul de zgomot
să fie mai ridicat. Această situaţie este
generată de pornirea compresorului, lu‐
cru normal în cazul aparatelor acţionate
de compresor precum: frigidere, conge‐
latoare.
7.1 Pornirea unui program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte pentru
tipul de încărcătură.
• Afişajul indică durata programului.
4. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/Pauză) ,
programul porneşte.
ATENŢIE
Verificaţi dacă la închiderea uşii, rufele
nu au rămas prinse între uşa aparatului
şi garnitura de cauciuc.
7.2 Iniţierea programului cu pornirea
cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte pentru
tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru Pornire cu întârziere
în mod repetat până când afişajul indică în‐
târzierea dorită.
• Puteţi întârzia pornirea unui program de la
o valoare minimă de 30 minute până la
una maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/Pauză) ,
numărătoarea inversă începe. Afişajul indică
numărătoarea inversă pentru pornirea cu în‐
târziere.
• Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
7.3 Funcţia Auto Off
Pentru a micşora consumul de energie, această
funcţie dezactivează automat aparatul:
• După 5 minute, dacă nu porniţi programul.
• După 5 minute de la încheierea programului.
ROMÂNA
7.4 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
3. Setaţi programul.
7.5 La terminarea programului
Când programul s-a terminat,
• Este emis un semnal acustic intermitent.
• Indicatorul se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) este
aprins.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza de pro‐
tecţie la şifonare pentru aproximativ alte 30 de
minute.
Faza de protecţie la şifonare îndepărtează cutele
din rufele dvs.
41
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea fazei
de protecţie la şifonare. Pentru rezultate mai bu‐
ne, vă recomandăm să scoateţi rufele când faza
este aproape terminată sau complet terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a terminat:
• Indicatorul este aprins dar nu clipeşte.
• Indicatorul
se stinge.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) se stin‐
ge.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi goliţi reci‐
pientul pentru apă după terminarea unui
program.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Pregătirea rufelor
• Închideţi fermoarele.
• Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
• Nu lăsaţi libere cravatele sau cordoanele (de
ex. cordoanele de la şorţuri). Legaţi-le înainte
de a porni un program.
• Scoateţi toate articolele din buzunare.
• Dacă un articol are un strat intern din bumbac,
întoarceţi-l pe dos. Întotdeauna stratul de
bumbac trebuie să fie extern.
• Vă recomandăm să setaţi programul corect,
aplicabil pentru tipul ţesăturilor care se află în
aparat.
• Nu puneţi ţesături cu culori tari împreună cu
ţesături în culori deschise. Culorile tari pot să
păteze.
• Utilizaţi un program aplicabil pentru jerseuri şi
tricotaje din bumbac pentru a împiedica intra‐
rea acestora la apă.
• Greutatea rufelor nu trebuie să depăşească
greutatea maximă specificată în tabelul de
programe.
• Uscaţi doar rufele care se pot usca într-un
uscător. Consultaţi eticheta ţesăturii aflată pe
articol.
Etiche‐ Descriere
ta
ţesăturii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu temperatura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu temperatura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
42 www.electrolux.com
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
9.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5.
6.
1
2
9.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
ROMÂNA
Puteţi utiliza apa din recipientul pentru
apă ca o alternativă la apa distilată ( de
ex. pentru călcarea cu abur). Înainte de
a utiliza apa, scoateţi reziduurile cu aju‐
torul unui filtru.
9.3 Curăţarea condensatorului
Frecvenţa de curăţare a filtrelor depinde
de tipul şi cantitatea rufelor.
Dacă nu uscaţi o încărcătura maximă,
curăţaţi filtrele la fiecare 3 cicluri.
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
6.
7.
8.
2
9.
43
1
10.
2
44 www.electrolux.com
11.
121).
13.
14.
15.
16.
2
1
1) Dacă este necesar, o dată la 6 luni îndepărtaţi scamele din compartimentul schimbătorului de căldură.
Puteţi utiliza un aspirator.
9.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE
Scoateţi din priză aparatul înainte de a-l
curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru pentru a
curăţa suprafaţa interioară a tamburului şi striaţii‐
le tamburului. Uscaţi suprafeţele curăţate cu o
cârpă moale.
ATENŢIE
Nu folosiţi substanţe abrazive sau bureţi
de sârmă pentru a curăţa tamburul.
9.5 Curăţarea panoului de comandă
şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru pentru a
curăţa panoul de comandă şi carcasa.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE
Nu folosiţi agenţi de curăţare speciali
pentru mobilă sau agenţi de curăţare
care pot cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
9.6 Curăţarea fantelor pentru fluxul de
aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate scamele din
fantele pentru fluxul de aer.
ROMÂNA
45
10. DEPANAREA
10.1
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul
de siguranţe.
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) .
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse între uşa
aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata funcţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este gol.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni
din nou programul.
Afişajul indică o durată mare a programu‐
lui.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este adecvată cu
durata programului.
Verififcaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele din nou
în maşina de spălat rufe.
Verificaţi dacă temperatura camerei nu este prea
ridicată.
Afişajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setaţi programul Time Drying sau Extra Dry.
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, dezactivaţi
şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate programu‐
lui.
Afişajul indică E51)
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un program
nou. Dacă problema apare din nou, contactaţi
centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
10.2 Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
• Programul setat nu a fost corect.
• Filtrul este înfundat.
• Condensatorul este înfundat.
• Au fost prea multe rufe în aparat.
• Tamburul este murdar.
• Setare incorectă a senzorului de conductivita‐
te.
• Fantele pentru fluxul de aer sunt înfundate.
46 www.electrolux.com
11. DATE TEHNICE
Dimensiuni (mm)
Lăţime / Înălţime / Adânci‐
me
850 x 600 x 600
Adâncime max.
(cu uşa aparatului deschisă)
1090 mm
Lăţime max.
(cu uşa aparatului deschisă)
950 mm
Conexiunea la reţeaua electrică
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Siguranţa fuzibilă
4A
Putere totală consumată
900 W
Volumul tamburului
108 l
Greutatea aparatului
57 kg
Rufe: greutate max.
8 kg
Tip de utilizare
Temperatura mediului ambiant
Consumul de energie 1)
Casnică
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciclu
1,92 kWh
Consumul anual de energie 2)
108,3 kWh
Clasa de eficienţă energetică
A
Consum de curent
Modul Nedeconectat
0,05W
Modul Oprit
0,05 W
1) Cu referinţă la EN 61121. 8 kg de bumbac la o viteză de centrifugare de 1000 rpm.
2) Acesta este consumul aproximativ de energie pentru 4 persoane care utilizează corect aparatul.
12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
ROMÂNA
47
136920490-B-232012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement