Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
................................................ .............................................
SQ THARËSE ME RROTULLIM
UDHËZIMET PËR
2
PËRDORIM
MK MАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ 16
SR МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 30
РУБЉА
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
KULLANMA KILAVUZU
44
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UDHËZIME PËR SIGURINË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PËRSHKRIM I PRODUKTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANELI I KONTROLLIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TABELA E PROGRAMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPSIONET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CILËSIMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PËRDORIMI I PËRDITSHËM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UDHËZIME DHE KËSHILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KUJDESI DHE PASTRIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TË DHËNA TEKNIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete
dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është
projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se
çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për
shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.electrolux.com/productregistration
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Shërbimin, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve. Modeli, PNC, Numri i serisë.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin.
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
UDHËZIME PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të
pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e
ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës
nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë.
Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me
pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe
personave me probleme
PARALAJMËRIM
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose
gjymtimi të përhershëm.
•
•
•
•
•
•
• Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë
të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona
me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh
ose mendore ose që nuk kanë
eksperiencë dhe njohuri, nëse këta
mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e pajisjes
nga një person që është përgjegjës për
sigurinë e tyre.
• Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
• Mbajini të gjitha materialet e
ambalazhimit larg fëmijëve.
• Mbajini të gjitha detergjentet larg
fëmijëve.
• Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake
larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo
është e hapur.
• Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të
kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
•
•
•
1.2 Instalimi
• Hiqni të gjithë paketimin.
• Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
• Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e
pastër e ta durojë nxehtësinë.
• Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë nën
5°C ose më të lartë se 35°C.
• Mos e instaloni pajisjen pas një dere që
kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere
me një menteshë në krahun e kundërt,
•
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni
gjithnjë doreza sigurie.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Sigurohuni që tapeti të mos pengojë
vrimat e ajrosjes në bazën e pajisjes
(nëse ka).
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në
një oxhak që përdoret për daljen e
tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose
karburante të tjera.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi
një lavatriçe, përdorni setin e varjes së
rrobave. Seti i varjes së rrobave, i
disponueshëm nga shitësi juaj i
autorizuar, mund të përdoret vetëm me
pajisjen e specifikuar në udhëzime, të
cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit
(Referojuni broshurës së instalimit).
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë
në dhomën ku do të instaloni pajisjen,
për të shmangur rrjedhjen e gazrave
nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera
që funksionojnë me lëndë djegëse,
duke përfshirë zjarret e hapur.
Pajisja mund të instalohet më vete ose
poshtë një plani kuzhine me hapësirën
e duhur (Referojuni broshurës së
instalimit).
Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin
e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar
me ndihmën e një niveluesi. Nëse nuk
është në ekuilibër, rregulloni këmbëzat
derisa të nivelohet.
Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.
• Pajisja duhet tokëzuar.
• Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë me
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
karakteristikat e rrjetit elektrik. Nëse nuk
përkojnë, kontaktoni me një elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar
të instaluar si duhet.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
ushqimit të pajisjes duhet zëvendësuar,
kjo duhet bërë nga Shërbimi ynë i
Klientit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të
instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e
arritshme pas montimit të pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke
e tërhequr nga kablli elektrik. Gjithmonë
tërhiqeni kabllin duke e kapur nga
spina.
Mos e prekni kabllin kryesore ose
spinën e korentit me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
1.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM
Rrezik zjarri, shpërthimi, goditjeje
elektrike ose dëmtimi të pajisjes
• Përdoreni këtë pajisje vetëm në mjedis
shtëpiak.
• Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
• Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet
pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të
siguruar që rrobat të mos dëmtohen.
Nëse ndaloni pajisjen përpara
përfundimit të ciklit të tharjes,
menjëherë hiqni dhe shpërndani të
gjitha rrobat në mënyrë të tillë që
nxehtësia të shpërndahet.
• Nëse përdorni zbutës rrobash ose
produkte të ngjashme, zbatoni
udhëzimet në ambalazh.
• Mos e përdorni pajisjen pa filtër.
Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose
pas çdo përdorimi.
• Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
• Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
• Mos thani tillë si prej sfungjeri të
gomuar (sfungjer latex), skufjet e dushit,
tekstilet rezistente ndaj ujit dhe artikuj
me pjesë të gomuara.
• Përpara se të thani artikujt që kanë
qenë në kontakt me substanca të tilla si
vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë,
vajguri, heqës njollash, terpentine, dyllë
dhe heqës dylli, lajini me ujë të nxehtë
me një sasi shtesë detergjenti.
• Mos thani artikuj në pajisje nëse janë
përdorur për pastrim kimikate
industriale.
• Sigurohuni që në xhepat e rrobave të
mos kenë mbetur çakmakë apo
shkrepëse.
• Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.
• Mos thani në pajisje rroba të palara.
• Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të nisni tharësen
e rrobave.
• Mos pini ose përgatitni ushqime me ujin
e kondensuar. Kjo mund të shkaktojë
probleme shëndetësore te njerëzit dhe
kafshët.
• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën
e hapur.
• Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale
prej 8 kg (referojuni kapitullit "Tabela e
programeve").
• Mos thani në tharëse rroba të lagura që
pikojnë ujë.
1.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
• Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga
priza.
• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull
për të pastruar pajisjen.
• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë
të lagësht. Përdorni vetëm detergjent
neutral. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të
ashpra, tretës ose objekte metalike.
1.5 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
SHQIP
• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit
elektrik.
• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni.
5
• Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes të
fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
1
4 Filtri
2
5 Butoni për derën e kondensuesit
6 Vrimat e qarkullimit të ajrit
7 Këmbët e rregullueshme
8 Dera e kondensuesit
11
3
9 Kapaku i kondensuesit
4
10 Bllokon kapakun e kondensuesit
5
10
6
9
7
8
1 Depozita e ujit
2 Paneli i kontrollit
11 Etiketa e specifikimeve
Dera e pajisjes mund të instalohet
nga përdoruesi edhe në anën e
kundërt. Kjo ndihmon për të futur
dhe për të hequr rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e pajisjes
(shihni broshurën tjetër).
3 Dera e pajisjes
3. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Çelësi i programeve
5 Fusha me prekje Delicate (Delikate)
2 Ekrani
3 Fusha me prekje Time (Koha)
6 Fusha me prekje Wool Load
4 Fusha me prekje Delay (Shtyrja)
(Ngarkesë me të leshta)
6
www.electrolux.com
7 Fusha me prekje Start/Pause (Nisja/
8 Butoni Ndezje/Fikje
Pauza)
Prekni fushat me prekje me gisht
në zonën me simbolin ose emrin e
opsionit.
Mos mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i kontrollit të
jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.
Treguesit
Përshkrimi
Sinjalet akustike.
Bllokimi për fëmijët.
Depozita e ujit.
Filtri.
Kondensuesi.
Faza e tharjes.
Faza e ftohjes.
Faza e ruajtjes nga rrudhat.
Shtyrja e programit.
Kohëzgjatja e programit.
Kohëzgjatja e tharjes me kohë.
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit.
-
4. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës / Ngarkesa (maks.)1) / Shenja e
rrobave
Pëlhurat
Extra Dry (Tharje
ekstra)
Strong Dry (Tharje
e fortë)
Cupboard Dry
(Tharje për në dollap)
2)
Cotton (Të pambukta)
Niveli i tharjes: tharje shtesë. / 8kg /
Niveli i tharjes: tharje e fortë. / 8kg /
Niveli i tharjes: tharje për në dollap. / 8kg /
Iron Dry (Tharje për
Niveli i tharjes: gati për hekurosje. / 8kg /
hekurosje ) 2)
Pëlhurat
Synthetic (Sintetike)
SHQIP
Programet
Extra Dry (Tharje
ekstra)
Cupboard Dry
(Tharje për në dollap)
2)
7
Lloji i ngarkesës / Ngarkesa (maks.)1) / Shenja e
rrobave
Niveli i tharjes: tharje shtesë. / 3,5 kg /
Niveli i tharjes: tharje për në dollap. / 3,5 kg /
Iron Dry (Tharje për
Niveli i tharjes: gati për hekurosje. / 3,5 kg /
hekurosje )
Easy Iron
(Hekurosje e lehtë)
Duvet (Jorganë)
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat nevojitet hekurosje
minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndryshojnë nga
njëri lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes. Kur përfundon programi,
hiqni menjëherë artikujt dhe vendosini ata në një nderëse
rrobash. / 1 kg (ose 5 këmishë) /
Për të tharë një jorgan tek ose dopjo dhe jastëkë me
pupla apo me mbushje sintetike. Program delikat me ajër
të ngrohtë. / 3 kg /
Pëlhura mëndafshi dhe të brendshme. Program delikat
Delicates (Delikate) me ajër të ngrohtë. / 3 kg
Wool (Të leshta) 3)
Pëlhura të leshta. Hiqni menjëherë artikujt kur programi
ka përfunduar. / 1 kg
Për të tharë me kujdes rroba të leshta që mund të lahen,
si dhe atlete (Vetëm me skarën tharëse — shihni
manualin e përdorimit që keni marrë me skarën
tharëse). / 1 kg (ose 1 palë atlete)
Për rifreskimin e rrobave që kanë ndenjur brenda në
Refresh (Rifreskim) dollap. / 1 kg
Time Drying
(Tharje me kohë)
Rapid (E shpejtë)
Me këtë program ju mund të përdorni opsionin Time dhe
të vendosni kohëzgjatjen e programit. / 8kg /
Për të tharë pëlhura të pambukta dhe sintetike dhe
përdor temperaturë të ulët. / 2 kg /
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në
dokumentin e EN 61121.
3) Ky program është miratuar nga Woolmark Company. Programi është për tharjen e artikujve
të leshtë që kanë etiketën "larje me dorë". Ndiqni udhëzimet që jep prodhuesi mbi mënyrën
e larjes dhe tharjes së artikujve të leshtë.
8
www.electrolux.com
5. OPSIONET
Load (Ngarkesë me të leshta) bllokohet
automatikisht.
5.1 Time (Koha)
Opsioni është i disponueshëm për
programin Time Drying (Tharje me kohë)
dhe programin Wool (Të leshta) (vetëm
me skarën tharëse).
5.2 Wool Load (Ngarkesë me të
leshta)
Rekomandojmë që të vendosni
një kohëzgjatje të shkurtër për
sasi të vogla rrobash ose vetëm
për një artikull.
• Programi Time Drying (Tharje me
kohë) : Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 10 minutash deri maksimumi
në 2 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
• Programi Wool (Të leshta) : Ju mund
të vendosni kohëzgjatjen e programit,
për një minimum 30 minutash deri
maksimumi në 4 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Nëse shtypni opsionin Time (Koha) për
programin Wool (Të leshta), opsioni Wool
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Wool Load (Ngarkesë me të leshta) . Që
rrobat të thahen më shumë, shtypni
Wool Load
fushën me prekje
(Ngarkesë me të leshta) në mënyrë të
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit:
,
ose
.
5.3 Delicate (Delikate)
Me këtë opsion mund të vendosni një
program tharjeje për rroba delikate që ka
temperaturë të ulët. Përdoreni këtë opsion
me pëlhura sintetike që kanë simbolin
në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilik,
viskozë).
Programet1)
Pëlhurat
Cotton (Të pambukta)
●
Extra Dry (Tharje ekstra)
Strong Dry (Tharje e
fortë)
●
Cupboard Dry (Tharje
për në dollap)
●
Iron Dry (Tharje për
hekurosje )
●
Pëlhurat
Extra Dry (Tharje ekstra)
Synthetic (Sintetike)
●
Cupboard Dry (Tharje
për në dollap)
●
Iron Dry (Tharje për
hekurosje )
●
Easy Iron (Hekurosje
e lehtë)
●
Duvet (Jorganë)
●
SHQIP
9
Programet1)
●
Delicates (Delikate)
●2)
Wool (Të leshta)
●
●
Refresh (Rifreskim)
Time Drying (Tharje me
kohë)
●
●
Rapid (E shpejtë)
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar ose
çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
2) Vetëm me skarën tharëse
6. CILËSIMET
A
B
C
D
E
A) Fusha me prekje Time (Koha)
B) Fusha me prekje Delay (Shtyrja)
C) Fusha me prekje Delicate (Delikate)
D) Fusha me prekje Wool Load
derisa treguesi i bllokimit për fëmijët të
ndizet.
• Opsioni i bllokimit për fëmijët mund
të çaktivizohet ndërkohë që është
në punë një program. Shtypni dhe
mbani shtypur të njëjtat fusha me
prekje derisa treguesi i bllokimit për
fëmijët të fiket.
6.2 Zilja aktive/jo aktive
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda fushat me prekje (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
(Ngarkesë me të leshta)
E) Fusha me prekje Start/Pause (Nisja/
Pauza)
6.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe fushat me
prekje bllokohen. Zhbllokohet vetëm
butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit për
fëmijët
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
2. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (A) dhe (D) në të njëjtën kohë
6.3 Fortësia e ujit dhe
përçueshmëria
Fortësia e ujit është e ndryshme në vende
të ndryshme. Fortësia e ujit ndikon në
përçueshmërinë e ujit dhe sensorin e
përçueshmërisë së pajisjes. Nëse e dini
vlerën e përçueshmërisë së ujit mund të
përshtatni sensorin për të pasur rezultate
më të mira tharjeje.
Rregullimi i sensorit të
përçueshmërisë
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen
2. Shtypni dhe mbani shtypur fushat me
prekje (A) dhe (B) në të njëjtën kohë
derisa një nga këta tregues të ndizet:
•
(e ulët <300 μS/cm)
10 www.electrolux.com
•
(mesatare 300-600 μS/cm)
•
(e lartë >600 μS/cm)
3. Shtypni fushën me prekje (E)
vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i
nivelit të duhur.
4. Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur
fushat me prekje (A) dhe (B) në të
njëjtën kohë për rreth 2 sekonda.
7. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
Përpara se të përdorni pajisjen për
herë të parë
1. Pastrojeni kazanin e pajisjes me një
leckë të njomë.
2. Nisni një program të shkurtër (p.sh. 30
minuta) me rroba të njoma.
7.1 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
• Ekrani tregon kohëzgjatjen e
programit.
4. Shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) , programi fillon.
KUJDES
Sigurohuni që kur të mbyllni
derën, rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit
prej gome.
7.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani të
shfaqë kohën e vonesës që dëshironi
të vendosni.
• Ju mund të shtyni fillimin e një
programi nga minimumi 30 minuta
deri maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni fushën me prekje Start/Pause
(Nisja/Pauza) , fillon numërimi
mbrapsht. Ekrani tregon numërimin
mbrapsht të shtyrjes së programit.
• Kur përfundon numërimi mbrapsht,
fillon programi.
7.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin.
7.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar,
• Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
• Treguesi pulson.
• Treguesi
ndizet.
• Treguesi Start/Pause (Nisja/Pauza)
është i ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta të
tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të mira,
të hiqni rrobat kur faza ka përfunduar ose
pothuajse ka përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
• Treguesi është i ndezur, por nuk
pulson.
• Treguesi
fiket.
• Treguesi Start/Pause (Nisje/Pauzë) fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
SHQIP
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni kontejnerin e ujit kur të
përfundojë programi.
11
• Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
• Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
7.5 Funksioni automatik i
gatishmërisë
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:
8. UDHËZIME DHE KËSHILLA
8.1 Përgatitja e rrobave
• Mbyllni zinxhirët.
• Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
• Mos i lini të palidhura kollaret ose rripat
(p.sh. rripat e përparëseve). Lidhini ato
përpara se të nisni një program.
• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
• Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë.
• Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e pëlhurave
që janë në pajisje.
Etiket
ae
pëlhu
rës
• Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
• Përdorni programin përkatës për fanella
pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
• Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale në
tabelën e programeve.
• Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që kanë
artikujt.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
12 www.electrolux.com
9. KUJDESI DHE PASTRIMI
9.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
SHQIP
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative për ujë
të distiluar (p.sh. për hekurosje me
avull). Përpara se të përdorni ujin,
hiqni papastërtitë me filtër.
9.3 Pastrimi i kondensuesit
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Pastrimi i kazanit
Pastrojeni kazanin me një leckë të njomë.
Përdorni vetëm detergjent neutral. Mos
përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra ose tretës.
Thajeni kazanin me një leckë të butë.
9.5 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë.
Përdorni vetëm detergjent neutral. Mos
përdorni produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra ose tretës.
Thajeni pajisjen me një leckë të butë.
9.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
13
14 www.electrolux.com
10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
10.1
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë në prizë.
Sigurohuni që kutia e siguresave të mos
ketë asnjë siguresë të prishur.
Programi nuk fillon punën.
Shtypni Start/Pause (Nisje/Pauzë) .
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si
duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Start/Pause (Nisje/Pauzë) për të
filluar programin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë
programi.1)
Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në lavatriçe.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër Zgjidhni programin Time Drying ose Extra
programi.
Dry.
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program të
ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të
disponueshme për programin.
Në ekran shfaqet E51)
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një
program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni me qendrën e
shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
10.2 Nëse rezultatet e tharjes
janë të pakënaqshme
• Programi i vendosur ishte i pasaktë.
• Filtri është i bllokuar.
• Kondensuesi është i bllokuar.
• Në pajisje ka shumë rroba.
• Kazani është i papastër.
• Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
• Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
SHQIP
15
11. TË DHËNA TEKNIKE
Përmasat (mm)
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia
600 / 850 – 865 / 600
Thellësia maks.
(me derën e pajisjes të hapur)
1090 mm
Gjerësia maks.
(me derën e pajisjes të hapur)
950 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa
10 A
Fuqia totale
2250 W
Vëllimi i kazanit
108 l
Pesha e pajisjes
40 kg
Rrobat: pesha maks.
8 kg
Lloji i përdorimit
Temperatura e ambientit
Konsumimi i energjisë 1)
Shtëpiak
Minuta.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/cikël
4,48 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
268,8 kWh
Klasa e energjisë
B
Konsumi i energjisë
Në modalitetin ndezur
pas programit
0,48 W
Në modalitetin fikur
0,48 W
1) Duke iu referuar EN 61121. 8 kg pambuk në një shpejtësi centrifugimi prej 1000 rpm.
2) Ky është konsumi i përafërt vjetor i energjisë për 4 persona që përdorin saktë pajisjen.
12. PROBLEME QË LIDHEN ME MJEDISIN
Ricikloni materialet me simbolin
.
Vendoseni ambalazhin te kontenierët e
riciklimit nëse ka.
Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe
shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e
mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe
elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara
e mbeturinës shtëpiake.
me simbolin
Ktheni produktin në pikën lokale të
riciklimit ose kontaktoni me zyrën
komunale.
16 www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОСТАВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОМОШ И СОВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИСТЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што купивте Electrolux апарат. Одбравте производ со долгогодишно професионално
искуство и иновативност. Револуционерен и стилски, мислевме на Вас кога го дизајниравме. Со секое
користење, бидете сигурни дека секогаш ќе имате супер резултати.
Добродојовте во Electrolux.
Посетете ја нашата веб страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми, информации за
сервисирање:
www.electrolux.com
Регистрирате Вашиот производ за подобри услуги:
www.electrolux.com/productregistration
Купувате Додатоци, Половни и Оригинални делови за Вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
СЛУЖБА ЗА ПОТРОШУВАЧИ И СЕРВИС
Ви препорачуваме да користите оригинални делови.
Кога ќе контактирате со Сервисот, бидете сигурни дека ги имате на располагање следниве податоци.
Информациите може да ги најдете на плочката со податоци. Модел, Број на производот, Сериски број.
Предупредување / Внимание - Сигурносни информации.
Општи информации и совети
Еколошки информации
Можноста за промени е задржана.
17
19
19
20
22
23
24
25
25
28
29
29
МАКЕДОНСКИ
1.
17
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги доставените
упатства. Производителот не е одговорен ако
неправилната монтажа и употреба
предизвикаат повреди и оштетувања.
Секогаш чувајте го упатството со апаратот за
идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи
лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од задушување, повреда или
траен инвалидитет.
• Овој апарат може да го користат деца на
возраст од 8 години и постари и лица со
намалени физички, сетилни или ментални
способности или со недостаток на искуство
и знаење доколку ги надгледува или им
дава инструкции за работата на апаратот
лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
• Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
• Чувајте го пакувањето настрана од дофат
на деца.
• Чувајте ги сите детергенти настрана од
дофат на деца.
• Чувајте ги децата и домашните
миленичиња настрана од вратата на
апаратот кога е отворена.
• Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без
надзор.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2 Монтажа
• Извадете ја целата амбалажа.
• Немојте да монтирате ниту да користите
оштетен апарат.
• Придржувајте се до упатството за монтажа
приложено со апаратот.
• Проверете дали подот на кој го монтирате
апаратот е рамен, стабилен, отпорен на
топлина и чист.
• Не го монтирајте и не го употребувајте
апаратот онаму каде што температурата е
под 5°C или повисока од 35°C.
• Не го монтирајте уредот зад заклучена
врата, лизгачка врата или врата со шарки
•
на спротивната страна, каде вратата на
уредот не може потполно да се отвори.
Секогаш внимавајте кога го преместувате
апаратот затоа што е тежок. Секогаш
носете заштитни ракавици.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот мора да се
постави кон ѕидот.
Проверете дали има циркулација на
воздухот меѓу апаратот и подот.
Уверете се дека теписонот не ги попречува
отворите за вентилација кои се наоѓаат во
основата на апаратот (ако е применливо).
Издувниот воздух не смее да биде
испуштен во оџак кој се користи за
издувните гасови кои доаѓаат од
запаливиот гас или од други горива.
Ако машината за сушење е ставена врз
машината за перење, користете го
приборот за местење. Комплетот за
наддавање, достапен кај вашиот овластен
продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано
со приборот. Прочитајте го внимателно
пред монтажата (погледнете во летокот за
монтажа).
Уверете се дека имате добро
проветрување во собата каде што е
машината за да избегнете враќање на
гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Апаратот може да се постави самостојно
или под кујнска работна површина со
правилен простор (погледнете во летокот
за монтажа).
Кога апаратот е поставен во неговата
постојана позиција, проверете дали е
целосно порамнет со помош на либела. Ако
не е, прилагодете ги ногарките додека не
се порамни.
Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од пожар и струен удар.
• Апаратот мора да биде заземјен.
• Проверете дали информациите за
напојување со струја на плочката со
спецификации се совпаѓаат со
18 www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
напојувањето со струја. Доколку не се
совпаѓаат, контактирајте со електричар.
Секогаш користете правилно монтиран
штекер отпорен на струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не предизвикате штета на
приклучокот и кабелот за струја. Доколку
кабелот за струја на апаратот треба да се
замени, тоа мора да го направи нашиот
сервисен центар.
Поврзете го приклучникот за струја со
штекерот дури на крајот на монтирањето.
Проверете дали штекерот за струја е
пристапен по монтирањето.
Не повлекувајте го кабелот за струја за да
го исклучите апаратот. Секогаш
повлекувајте го приклучникот.
Не допирајте го кабелот за струја или
приклучникот со влажни раце.
Овој апарат е усогласен со Директивите на
ЕЕЗ.
1.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Опасност од пожар, експлозија,
струен удар или оштетување на
апаратот
• Користете го апаратот само во домашни
услови.
• Не менувајте ги спецификациите на овој
апарат.
• Последниот дел од циклусот на сушење се
прави без топлина (циклус на ладење) за
да се осигураме дека нема да има
оштетување на алиштата.
Ако го запрете апаратот пред крајот на
циклусот на сушење, веднаш извадете ги и
испружете ги сите алишта за да може
топлината да се изгуби.
• Ако користите омекнувач за алишта или
слични производи, следете ги упатствата
од пакувањето.
• Не користете го апаратот без филтер.
Исчистете го филтерот со влакненца пред
или после секоја употреба.
• Исчистете ги сите влакненца кои се
насобрале околу апаратот.
• Немојте да ги сушите оштетените алишта
кои содржат постава или потполнка.
• Немојте да сушите гумирани предмети
(латекс), капи за туширање, водоотпорни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ткаенини или производи кои се прекриени
со гума.
Пред да ги сушите предметите кои биле во
допир со супстанци како на пример масло
за готвење, ацетон, алкохол, бензин,
керозин, отстранувачи на дамки,
терпентин, восок или отстранувачи на
восок, измијте ги во жешка вода со голема
количина на детергент.
Немојте да сушите предмети ако за нивно
чистење со користени индустриски
хемикалии.
Внимајте да не има запалки или кибрит
оставени во џебовите на алиштата.
Сушете само ткаенини кои може да се
сушат во машината за сушење. Следете ги
упатствата на етикетата на секое парче од
облеката.
Не сушете неиспрани алишта во апаратот.
Ако сте ги испрале вашите алишта со
отстранувач за дамки, стартувајте
дополнителен циклус на плакнење пред да
ја пуштите машината за сушење.
Немојте да ја пиете или да подготвувате
храна со кондензираната вода. Таа може
да предизвика здравствени проблеми кај
луѓето и животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Почитувајте ја максималната количина на
полнење од 8 kg (погледнете во поглавјето
„Табела со програми“).
Не сушете неисцедени влажни алишта во
машината за сушење.
1.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или оштетување на
апаратот.
• Пред одржување, деактивирајте го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
• Не користете воден спреј и пареа за
чистење на апаратот.
• Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или
метални предмети.
МАКЕДОНСКИ
1.5 Отстранување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Ризик од повреда или задушување.
19
• Отсечете го кабелот за струја и фрлете го.
• Извадете ја рачката на вратата за да
спречите затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
• Исклучете го апаратот од приклучокот за
струја.
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
4 Филтер
2
5 Копче за вратата на кондензаторот
6 Отвори за проток на воздух
7 Ногалки за нивелирање
8 Врата на кондензаторот
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Сад за вода
2 Контролна табла
3 Врата на апаратот
9 Капак на кондензаторот
10 Затворачи за капакот на кондензаторот
11 Плочка со спецификации
Вратата за полнење може да биде
монтирана во обратна насока од
страна на корисникот. Може да
помогне за лесно ставање и вадење
на алиштата или ако има
ограничување за монтирање на
апаратот (видете во засебната
брошура).
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
1 Копче на програматорот
2 Екран
7
3 Допирна површина за Time (Време)
20 www.electrolux.com
4 Допирна површина за Delay
(Одложување)
5 Допирна површина за Delicate (Нежни)
7 Допирна површина за Start/Pause (Старт/
Пауза)
8 Копче за вклучување/исклучување
6 Допирна површина за Wool Load
(Полнење со волна)
Допрете ги допирните површини со
вашиот прст во областа со симболот
или на името на опцијата.
Немојте да носите ракавици кога
работите со контролната табла.
Внимавајте стакло-керамичката
контролна табла да е секогаш чиста
и сува.
Показатели
Опис
Звучни сигнали.
Блокада за деца.
Сад за вода.
Филтер.
Кондезатор.
Фаза на сушење.
Фаза на ладење.
Фаза против туткање.
Одложен почеток.
Траење на програмата.
Времетраење на сушењето.
-
Времетраење на одложениот почеток.
-
4. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење / Полнење (макс.) 1) / Ознака на ткаенината
Cotton fabrics (Памучни ткаенини)
Extra Dry
Ниво на сушење: многу суви. / 8kg /
(Дополнително сушење)
Strong Dry (Строго
суви)
Cupboard Dry (Суви
за во плакар) 2)
Ниво на сушење: строго суви. / 8kg /
Ниво на сушење: суви за во плакар. / 8kg /
МАКЕДОНСКИ
Програми
Iron Dry (Суви за
пеглање) 2)
21
Вид на полнење / Полнење (макс.) 1) / Ознака на ткаенината
Ниво на сушење: може да се пегла. / 8kg /
Synthetic fabrics (Синтетички ткаенини)
Extra Dry
Ниво на сушење: многу суви. / 3,5 kg /
(Дополнително сушење)
Cupboard Dry (Суви
за во плакар) 2)
Ниво на сушење: суви за во плакар. / 3,5 kg /
Iron Dry (Суви за
пеглање)
Ниво на сушење: може да се пегла. / 3,5 kg /
Easy Iron (Лесно
пеглање)
Ткаенини кои лесно се оддржуваат и за кои е потребно
минимално пеглање. Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од ткаенината. Протресете ги
алиштата пред да ги ставите во апаратот. Кога ќе заврши
програмата, веднаш извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка. / 1 kg (или 5 кошули) /
Duvet (Јоргани)
За сушење на единичен или двоен јорган и перници кои се
полни со пердуви или синтетичко полнење. Програма за
чувствителни алишта со топол воздух. / 3 kg /
Delicates (Нежни)
Свилени ткаенини и долна облека. Програма за чувствителни
алишта со топол воздух. / 3 kg
Wool (Волна) 3)
Волнени ткаенини. Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата. / 1 kg
Волнени алишта и спортски обувки кои се перат и им треба
нежно сушење (само со држач за сушење - видете во
посебното упатство кое доаѓа со држачот за сушење). / 1 kg
(или 1 пар на спортски обувки)
Refresh
(Освежување)
Time Drying (Време
на сушење)
Rapid (Брзо)
Освежување на ткаенини кои биле складирани. / 1 kg
Со оваа програма може да ја користите опцијата Time (Време)
и да го поставите времетраењето на програмата. / 8kg /
За сушење на памучни и синтетички материјали, користи ниска
температура. / 2 kg /
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се наведени во документот
EN 61121.
3) Оваа програма е одобрена од страна на Woolmark Company. Програмата е за сушење на волнени
алишта кои ја содржат етикетата „перење на рака“. Следете ги упатствата на производителот за
перење и сушење во машина на алишта од волна.
22 www.electrolux.com
5. ОПЦИИ
5.1 Time (Време)
5.2 Wool Load (Полнење со волна)
Оваа опција е применлива кај програмата
Time Drying (Време на сушење) и кај
програмата Wool (Волна) (само со држач за
сушење).
Ви препорачуваме да поставите
кратко времетраење за мали
количини на алишта или само за
едно парче облека.
• Програма Time Drying (Време на сушење) :
Можете да го поставите времетраењето на
програмата од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставката за
времетраењето е во сооднос со
количината на алишта во апаратот.
• Програма Wool (Волна) : Можете да го
поставите времетраењето на програмата
од минимум 30 минути до максимум 4 часа.
Поставката за времетраењето е во сооднос
со количината на алишта во апаратот.
Ако притисните на опцијата Time (Време) за
програмата за Волна, опцијата Wool Load
(Волна) автоматски се блокира.
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна) . За подобро
сушење на алиштата, притискајте на
Полнење со волна
допирната површина
повторно и повторно за да го зголемите
времетраењето на програмата:
,
или
.
5.3 Delicate (Нежни)
Со оваа опција можете да ја поставите
програмата за сушење на нежни алишта на
ниска температура. Користете ја оваа опција
кај синтетички ткаенини кои го имаат
на фабричката етикета (на пр.
симболот
акрил, вискоза).
Програми1)
Cotton fabrics (Памучни ткаенини)
Extra Dry (Дополнително
сушење)
●
Strong Dry (Строго суви)
●
Cupboard Dry (Суви за во
плакар)
Iron Dry (Суви за пеглање)
●
●
Synthetic fabrics (Синтетички ткаенини)
Extra Dry (Дополнително
сушење)
●
Cupboard Dry (Суви за во
плакар)
●
Iron Dry (Суви за пеглање)
●
Easy Iron (Лесно
пеглање)
●
Duvet (Јоргани)
●
Delicates (Нежни)
●
МАКЕДОНСКИ
23
Програми1)
●2)
Wool (Волна)
●
●
Refresh (Освежување)
Time Drying (Време на
сушење)
●
●
Rapid (Брзо)
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите или исклучите,
притиснете ја соодветната допирна површина.
2) Само со држач за сушење
6. ПОСТАВКИ
програма. Притиснете и задржете ги
истите допирни површини додека не се
исклучи показателот за блокада за
деца.
A
B
C
D
E
6.2 Аларм за вклучување/
исклучување
A) Допирна површина за Time (Време)
B) Допирна површина за Delay
За да ги вклучите и исклучите звучните
сигнали, притиснете и задржете ги
истовремено отприлика 2 секунди допирните
површини (B) и(C).
C) Допирна површина за Delicate (Нежни)
D) Допирна површина за Wool Load
6.3 Тврдина и проводливост на
водата
(Одложување)
(Полнење со волна)
E) Допирна површина за Start/Pause (Старт/
Пауза)
6.1 Функција за блокада за деца
Оваа опција ги спречува децата да си играат
со апаратот кога работи некоја програма.
Копчето за програма и допирните површини
се заклучени. Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата блокада за деца
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
2. Притиснете ги и држете ги допирните
површини (A) и (D) истовремено додека
не се вклучи показателот за блокада за
деца.
• Можно е да ја исклучите опцијата за
блокада за деца додека работи некоја
Тврдината на водата е различна за различни
локации. Тврдината на водата има влијание
врз проводливоста на водата и врз сензорот
за проводливост на апаратот. Ако ја знаете
вредноста на проводливоста на водата, може
да го прилагодите сензорот да суши со
подобри резултати.
Прилагодување на сензорот за проводливост
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот
2. Притиснете ги и држете ги допирните
површини (A) и (B) истовремено додека не
се вклучи еден од следните показатели:
•
(ниска <300 µS/cm)
•
•
(средна 300-600 µS/cm)
(висока >600 µS/cm)
3. Притискајте на допирната површина (E)
повторно и повторно додека не се појави
показателот за точното ниво.
24 www.electrolux.com
4. За да го потврдите прилагодувањето,
притиснете и задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди допирните површини
(A) и (B).
7. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
Пред првата употреба на апаратот
1. Исчистете го барабанот на апаратот со
навлажнета мека крпа.
2. Стартувајте кратка програма (на пр. 30
минути) со влажни алишта.
7.1 Започнување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и наполнете го
апаратот.
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
• На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
4. Притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) , програмата
започнува.
ВНИМАНИЕ
Внимавајте кога ја затворате вратата
алиштата да не се фаќаат помеѓу
вратата на апаратот и гумениот
заптивач.
7.2 Почнување на програмата со
одложен почеток
1. Поставете ја соодветната програма и
опциите според видот на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно додека на
екранот не се прикаже времето на
одложување што сакате да го поставите.
• Можете да го одложите почетокот на
програма за сушење од минимум 30
минути до максимум 20 часа.
3. Притиснете на допирната површина Start/
Pause (Старт/Пауза) , одбројувањето
започнува. Екранот го покажува
одбројувањето на одложениот почеток.
• Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата започнува.
7.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
7.4 На крај од програмата
Кога програмата е завршена,
• Вклучен е нерамномерен звучен сигнал.
• Показателот трепка.
• Показателот
се пали.
• Показателот Start/Pause (Старт/Пауза) е
вклучен.
Апаратот продолжува да работи со фазата
против туткање отприлика 30 минути.
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против туткање. Ви
препорачуваме, за подобри резултати, да ги
извадите алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е завршена:
• Показателот е вклучен, но не трепка.
• Показателот
се гаси.
• Показателот за Start/Pause (Старт/Пауза)
се гаси.
1. Притиснете го копчето за вклучување/
исклучување за да го исклучите апаратот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Кога програмата ќе заврши, секогаш
чистете го филтерот и испразнете го
садот за вода.
7.5 Функција за автоматско
МИРУВАЊЕ
За да се намали потрошувачката на енергија,
оваа функција автоматски го исклучува
апаратот:
МАКЕДОНСКИ
• После 5 минути ако не ја стартувате
програмата.
25
• После 5 минути од крајот на програмата.
8. ПОМОШ И СОВЕТИ
8.1 Подготвување на алиштата
• Затворете ги патентите.
• Затворете ги прекривките за јорган.
• Вратоврските или украсните ленти ( на пр.
лентите од престилка) треба да се врзани.
Врзете ги пред да започнете некоја
програма.
• Извадете ги сите предмети од џебовите.
• Ако некое парче облека има внатрешен
слој од памук, превртете го наопаку.
Внимавајте памучниот слој да биде на
надворешната страна.
• Ви препорачуваме да ја поставите точната
програма која е применлива за видот на
ткаенини кои се во апаратот.
• Не ставајте ткаенини со јаки бои заедно со
ткаенини со светли бои. Јаките бои може
да се прелеат.
• Користете соодветна програма за памучно
жерсе и трикотажа за да спречите
собирање на алиштата.
• Уверете се дека тежината на алиштата не
е поголема од максималната тежина
којашто е наведена во табелата со
програми.
• Сушете само алишта кои се погодни за
сушење во машина за сушење на алишта.
Видете ја фабричката етикета на
алиштата.
Фабрич Опис
ка
етикета
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете
ја програмата со стандардна температура.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Поставете
ја програмата со ниска температура.
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
9. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
9.1 Чистење на филтерот
1.
2.
2
1
26 www.electrolux.com
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да ја користите водата од
садот со вода како алтернатива за
дестилирана вода (на пр. за пеглање
на пареа). Пред да ја користите
водата, исчистете ги остатоците од
нечистотија со филтер.
МАКЕДОНСКИ
27
9.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Чистење на барабанот
Чистете го барабанот со навлажнета крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни средства, сунѓери со
жица или растворувачи.
Исушете го барабанот со мека крпа.
9.5 Чистење однадвор
Чистете го апаратот со навлажнета крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни средства, сунѓери со
жица или растворувачи.
Исушете го апаратот со мека крпа.
9.6 Чистење на отворите за воздух
Користете правосмукалка за да ги извадите
влакненцата од отворите за воздух.
28 www.electrolux.com
10. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
10.1
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја е
вклучен во штекерот.
Проверете дали има оштетен осигурувач во
таблата со осигурувачи.
Програмата не стартува.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) .
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Уверете се дека монтирањето на филтерот е
правилно направено.
Внимавајте алиштата да не се фаќаат помеѓу
вратата на апаратот и гумениот заптивач.
Апаратот запира за време на работата.
Проверете дали садот за вода е празен.
Притиснете Start/Pause (Старт/Пауза) за
повторно да почне програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма.1)
Уверете се дека тежината на алиштата е во
сооднос со времетраењето на програмата.
Уверете се дека филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги алиштата
уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура е
превисока.
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете го Time Drying (Време на сушење)
или програмата Extra Dry (Дополнително
сушење).
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова програма,
исклучете и вклучете го апаратот.
Уверете се дека опциите се применливи за
програмата.
На екранот се прикажува E51)
Вклучете и исклучете го апаратот. Започнете
нова програма. Ако повторно се појави
проблемот, јавете се во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
10.2 Ако резултатите од сушењето
се незадоволителни
• Поставената програма е погрешна.
• Филтерот е затнат.
• Кондензаторот е затнат.
• Има премногу алишта во апаратот.
• Барабанот е валкан.
• Неправилно поставување на сензорот за
проводливост.
• Отворите за воздух се затнати.
МАКЕДОНСКИ
29
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензии (mm)
Ширина / Висина /
Длабочина
600 / 850 – 865 / 600
Максимална длабочина
(со отворена врата на апаратот)
1090 mm
Максимална ширина
(со отворена врата на апаратот)
950 mm
Поврзување на струјата
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Осигурувач
10 A
Вкупна моќност
2250 W
Капацитет на барабанот
108 l
Тежина на апаратот
40 kg
Алишта: макс. тежина
8 kg
Вид на користење
Температура на околината
Потрошувачка на енергија 1)
Домаќинство
Мин.
5°C
Макс.
35°C
kWh/циклус
4,48 kWh
Годишна потрошувачка на
енергија 2)
268,8 kWh
Класа на енергетска ефикасност
B
Потрошувачка на енергија
Вклучен режим
0,48 W
Исклучен режим
0,48 W
1) Во согласност со EN 61121. 8 kg памук и брзина на центрифугата од 1000 врт./мин.
2) Ова е приближна потрошувачка на енергија за 4 лица кои го користат апаратот правилно.
12. ЕКОЛОШКИ ПРАШАЊА
Рециклирајте ги материјалите со симболот
. Ставете ја амбалажата во соодветни
апарати. Не фрлајте ги апаратите озанчени
со симболот во отпадот од домаќинството.
контејнери за да ја рециклирате.
Помогнете во заштитата на живтната средина
и човековото здравје и рециклирајте го
отпадот од електрични и електронски
Вратете го производот во вашиот локален
капацитет за рециклирање или контактирајте
ја вашата општинска канцеларија.
30 www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПИС ПРОИЗВОДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОНТРОЛНА ТАБЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТАБЕЛА ПРОГРАМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОПЦИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПОДЕШАВАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НАПОМЕНЕ И САВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕКОЛОШКА ПИТАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
33
33
34
35
37
37
38
39
41
42
43
МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили уређај компаније Electrolux. Изабрали сте производ који са собом носи деценије
професионалног искуства и иновација. Генијалан и елегантан, направљен је баш по вашој мери. Стога, кад
год га користите, можете бити спокојни јер ћете знати да ћете сваки пут добити одличне резултате.
Добродошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о
сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.electrolux.com/productregistration
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИЦИМА И СЕРВИС
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број производа (PNC),
серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности.
Опште информације и савети
Еколошке информације
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
31
УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, паж‐
љиво прочитајте приложено упутство. Произ‐
вођач није одговоран уколико услед непра‐
вилне инсталације и употребе уређаја дође
до повреда и квара. Чувајте упутство за упо‐
требу поред уређаја ради будућих подешава‐
ња.
1.1 Безбедност деце и осетљивих
особа
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од гушења, повређива‐
ња или трајног инвалидитета.
• Овај уређај могу да користе деца старија
од 8 година и особе са смањеним фи‐
зичким, чулним или менталним способно‐
стима, или особе којима недостају искуство
и знање уколико им се обезбеди надзор
или им се дају упутства у вези са употре‐
бом од стране особе која је одговорна за
њихову безбедност.
• Немојте дозволити деци да се играју уређа‐
јем.
• Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
• Све врсте детерџената држите ван дома‐
шаја деце.
• Децу и кућне љубимце држите подаље од
уређаја док су врата отворена.
• Чишћење и одржавање не треба да обав‐
љају деца, уколико нису под надзором.
1.2 Инсталирање
• Уклоните сву амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите
оштећен уређај.
• Придржавајте се упутства за инсталацију
које сте добили уз уређај.
• Уверите се да је подлога на којој инстали‐
рате уређај равна, стабилна, отпорна на то‐
плоту и чиста.
• Немојте инсталирати или користити уређај
на местима на којима је температура нижа
од 5°C или виша од 35°C.
• Немојте инсталирати уређај иза врата која
се закључавају, клизних врата нити врата
са шарком на супротној страни, због чега
врата уређаја не би могла до краја да се
отворе.
• Увек будите пажљиви када померате уре‐
ђај, јер је тежак. Увек носите заштитне ру‐
кавице.
• Уређај увек померајте држећи га у усправ‐
ном положају.
• Задњи део уређаја мора да буде ослоњен
на зид.
• Уверите се да постоји циркулација ваздуха
између уређаја и пода.
• Уверите се да вентилациони отвори на до‐
њој страни уређаја (уколико их има) нису
покривени тепихом.
• Издувни гасови не смеју се испуштати у
цев која служи за одвод издувних гасова из
уређаја у којима сагорева гас или друга го‐
рива.
• Ако поврх машине за прање рубља став‐
љате машину за сушење рубља, у ту сврху
користите комплет за слагање. Комплет за
слагање, која се може наћи код овлашћеног
продавца, може се користити само са уре‐
ђајем наведеним у упутству приложеном уз
овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре
инсталације (погледајте брошуру за Инста‐
лирање).
• Обезбедите добру вентилацију у простори‐
ји у којој инсталирате уређај како бисте из‐
бегли да се просторија испуни издувним га‐
совима других уређаја, насталих сагорева‐
њем неких других врста горива, укључујући
и сагоревање отвореним пламеном.
• Уређај може да се инсталира самостално
или испод кухињсих елемената са одгова‐
рајућим простором (погледајте брошуру за
Инсталирање).
• Када се уређај постави у крајњу позицију,
проверите да ли је сасвим у нивоу помоћу
васер-ваге. Уколико није, подешавајте но‐
жице док се не изневелише.
Прикључење на електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји опасност од пожара и струј‐
ног удара.
• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да информације о напону и
струји на плочици са техничким карактери‐
стикама одговарају параметрима елек‐
тричне мреже. Уколико то није случај, обра‐
тите се електричару.
32 www.electrolux.com
• Користите искључиво правилно инсталира‐
ну утичницу, отпорну на ударце.
• Не користите адаптере за вишеструке ути‐
каче и продужне каблове.
• Проверите да нисте оштетили главно напа‐
јање и кабл за напајање. Уколико кабл за
напајање уређаја треба да се замени, то
треба да обави наш сервисни центар.
• Прикључите главни кабл за напајање на
мрежну утичницу тек на крају инсталације.
Водите рачуна да постоји приступ мрежној
утичници након инсталације.
• Немојте вући напојни кабл да бисте ис‐
кључили уређај. Кабл искључите тако што
ћете извући утикач из утчнице.
• Немојте додиривати напојни кабл нити ути‐
кач напојног кабла влажним рукама.
• Уређај је у складу са E.E.C. Директивама.
1.3 Коришћење
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од пожара, експлозије,
струјног удара или оштећења уређаја
• Користите овај уређај само у домаћинству.
• Не мењајте спецификацију овог уређаја.
• Последња фаза циклуса сушења одиграва
се без довођења топлоте (циклус хлађења)
како би се обезбедило да се рубље не
оштети.
Ако уређај искључите пре краја циклуса су‐
шења, рубље одмах извадите из машине и
раширите га како бисте омогућили одвође‐
ње топлоте из њега.
• Уколико користите омекшиваче рубља или
сличне производе, поступајте по упутстви‐
ма отиснутим на њиховом паковању.
• Уређај немојте пуштати у рад без филтера.
Филтер за отпала влакна очистите пре или
после сваког коришћења.
• Очистите отпала влакна која су се накупи‐
ла око уређаја.
• У машини немојте сушити оштећено рубље
са поставом или испунама.
• Немојте сушити рубље од пенасте гуме
(латекс-пена), капе за туширање, непро‐
мочиве тканине и рубље постављено гу‐
мом.
• Пре сушења рубља које је било у контакту
са супстанцама попут јестивог уља, ацето‐
на, алкохола, бензина, керозина, средства
за уклањање флека, терпентина, воска или
средства за скидање воска, то рубље опе‐
•
•
•
•
•
•
•
•
•
рите у врућој води са додатном количином
детерџента.
У уређају немојте сушити рубље које је
претходно чишћено индустријским хемика‐
лијама.
Проверите да у џеповима нема заборавље‐
них гасних упаљача или шибица.
Сушите искључиво материјале који могу да
се суше у машини за сушење рубља. Сле‐
дите упутства са етикета на рубљу.
Немојте да сушите неопране ствари у уре‐
ђају.
Уколико сте рубље опрали уз коришћење
средства за уклањање флека, пре сушења
покрените један допунски циклус испира‐
ња.
Кондензовану воду из уређаја немојте пити,
нити од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код људи и
кућних љубимаца.
Немојте стајати нити седети на отвореним
вратима.
Поштујте максималну количину пуњења од
8 кг (погледајте одељак „Графикон програ‐
ма“).
У машини за сушење рубља немојте суши‐
ти мокро рубље из којег капље вода.
1.4 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји ризик од озлеђивања или
оштећења уређаја.
• Пре одржавања уређаја деактивирајте уре‐
ђај и извуците утикач кабла за напајање из
зидне утичнице.
• Не користите млаз воде или пару за чишће‐
ње уређаја.
• Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту
сврху користите искључиво неутралне де‐
терџенте. Немојте да користите абразивне
производе, абразивне сунђере, раствараче
или металне предмете.
1.5 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ
Постоји могућност од повређивања
или гушења.
• Одвојте кабл за напајање уређаја од мреж‐
ног напајања.
• Одсеците кабл за напајање и баците га у
смеће.
СРПСКИ
33
• Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни љубимци за‐
творе у уређају.
2. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
4 Филтер
2
5 Дугме за врата кондензатора
6 Прорези за проток ваздуха
7 Подесиве ногице
8 Врата кондензатора
3
4
11
5
10
9 Поклопац кондензатора
10 Браве за поклопац кондензатора
11 Плочица са техничким карактеристикама
Врата за унос корисник може да ин‐
сталира на супротној страни. То може
да помогне лакшем стављању и укла‐
њању рубља или при монтирању уре‐
ђаја уколико постоје просторна огра‐
ничења (погледајте засебну брошу‐
ру).
6
9
7
8
1 Резервоар за воду
2 Контролна табла
3 Врата уређаја
3. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
8
1 Дугме за избор програма
2 Дисплеј
3 Додирна плочица Time (време)
4 Додирна плочица Delay (одложени старт)
7
5 Додирна плочица Delicate (осетљиво руб‐
ље)
6 Додирна плочица Wool Load (количина
вуненог рубља)
7 Додирна плочица Start/Pause (старт/пау‐
за)
34 www.electrolux.com
8 Дугме за укључивање/искључивање
Додирне плочице додирујте прстом у
подручју на којем је приказан симбол
или назив опције.
Немојте носити рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна табла
увек буде чиста и сува.
Индикатори
Опис
Звучни сигнали.
Блокада за безбедност деце.
Резервоар воде.
Филтер.
Кондензатор.
Фаза сушења.
Фаза хлађења.
Фаза заштите од гужвања.
Одложени старт.
Трајање програма.
Трајање времена сушења.
-
Трајање одложеног старта.
-
4. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Врста рубља / количина рубља (макс.)1) / Ознака материјала
Cotton (памучно) рубље
во)
во)
Extra Dry (екстра су‐
Strong Dry (јако су‐
Ниво сушења: екстра суво. / 8кг /
Ниво сушења: јако суво. / 8кг /
Cupboard Dry (суво
за ормар) 2)
Ниво сушења: суво за ормар. / 8кг /
Iron Dry (суво за пе‐
глање) 2)
Ниво сушења: прикладно за пеглање. / 8кг /
Synthetic (синтетичко) рубље
во)
Extra Dry (екстра су‐
Ниво сушења: екстра суво. / 3,5 кг /
СРПСКИ
Програми
Врста рубља / количина рубља (макс.)1) / Ознака материјала
Cupboard Dry (суво
за ормар) 2)
Ниво сушења: суво за ормар. / 3,5 кг /
Iron Dry (суво за пе‐
глање)
Ниво сушења: прикладно за пеглање. / 3,5 кг /
Easy Iron (лако
пеглање)
Duvet (јорган)
Delicates (осетљиво
рубље)
Wool (вуна) 3)
Рубље које се лако одржава и код којег је потребно минимално
пеглање. Резултати сушења могу се разликовати у зависности
од врсте тканине. Протресите рубље пре него што га ставите у
уређај. Одмах по завршетку програма извадите рубље из ма‐
шине и окачите га на вешалице. / 1 кг (или 5 кошуља) /
За сушење јоргана за једну или две особе, као и јастука пуње‐
них перјем или синтетиком. Програм за сушење осетљивог
рубља топлим ваздухом. / 3 кг /
Свилено и женско доње рубље. Програм за сушење осетљивог
рубља топлим ваздухом. / 3 кг
Вунено рубље. Извадите рубље из машине одмах по завршет‐
ку програма. / 1 кг
Нежно сушење перивог вуненог рубља и спортске обуће (само
са решетком за сушење — погледајте засебно упутство за ко‐
ришћење решетке за сушење). / 1 кг (или 1 пар спортске обуће)
Refresh (освежава‐
ње)
Освежавање рубља које је дуго стајало у ормару. / 1 кг
Time Drying (време
сушења)
Код овог програма можете користити опцију Time (време) и
подешавати време трајања програма. / 8кг /
Rapid (брзо)
35
За сушење памучне или синтетичке одеће на ниској темпера‐
тури. / 2 кг /
1) Максималне тежине односе се на суво рубље.
2) Искључиво за институте за тестирање: Стандардни програми за тестове дефинисани су у документу
EN 61121.
3) Овај програм одобрен је од стране Woolmark Company. Програм служи за сушење вуненог рубља са
ознаком „ручно прање“. Следите упутства произвођача која се односе на начин прања и машинско
сушење рубља израђеног од вуне.
5. ОПЦИЈЕ
5.1 Time (време)
Ова опција се може примењивати код програ‐
ма Time Drying (време сушења) и код програ‐
ма Wool (вуна) (само са решетком за суше‐
ње).
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине, или
за само један комад рубља.
• Програм Time Drying (време сушења) : Мо‐
жете да подешавате време трајања програ‐
ма, од минимално 10 минута до максимал‐
36 www.electrolux.com
но 2 сата. Подешавање трајања програма
зависиће од количине рубља у уређају.
• Програм Wool (вуна) : Можете да подеша‐
вате време трајања програма, од минимал‐
но 30 минута до максимално 4 сата. Под‐
ешавање трајања програма зависиће од ко‐
личине рубља у уређају.
Ако притиснете опцију Time (време) за про‐
грам Wool (вуна), опција Wool Load (количина
вуненог рубља) биће аутоматски блокирана.
5.2 Wool Load (количина вуненог
рубља)
Wool
ље притискајте додирну плочицу
Load (количина вуненог рубља) како бисте
,
продужили трајање програма:
или
.
5.3 Delicate (осетљиво рубље)
Помоћу ове опције можете подесити програм
деликатнијег сушења на нижој температури.
Ову опцију користите за синтетичко рубље ко‐
(нпр. акрил, ви‐
је на етикети има ознаку
скоза).
Ова опција се може примењивати само за
програм Wool (вуна) . Да би рубље било сув‐
Програми1)
Cotton (памучно) рубље
Extra Dry (екстра суво)
●
Strong Dry (јако суво)
●
Cupboard Dry (суво за ор‐
мар)
●
Iron Dry (суво за пеглање)
●
Synthetic (синтетичко) рубље
Extra Dry (екстра суво)
●
Cupboard Dry (суво за ор‐
мар)
●
Iron Dry (суво за пеглање)
●
ње)
Easy Iron (лако пегла‐
●
●
Duvet (јорган)
Delicates (осетљиво руб‐
ље)
Wool (вуна)
●
●2)
●
●
Refresh (освежавање)
Time Drying (време суше‐
ња)
●
●
Rapid (брзо)
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их активирали или
деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.
2) Само са решетком за сушење
СРПСКИ
37
6. ПОДЕШАВАЊА
A
B
C
D
E
A) Додирна плочица Time (време)
B) Додирна плочица Delay (одложени старт)
C) Додирна плочица Delicate (осетљиво руб‐
ље)
D) Додирна плочица Wool Load (количина ву‐
неног рубља)
E) Додирна плочица Start/Pause (старт/пау‐
за)
6.1 Функција за безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се играју са
уређајем док је у току извршавање неког про‐
грама. Дугме за избор програма и додирне
плочице су закључане. Откључано је само
дугме за укључивање/искључивање.
Активирање опције за безбедност деце
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (A) and (D), све док не за‐
светли индикатор функције за безбедност
деце.
• Опцију за безбедност деце могуће је
деактивирати док је неки програм у то‐
ку. Притисните и задржите исте ове до‐
дирне плочице, све док се индикатор
функције за безбедност деце не угаси.
6.2 Зујалица укљ./искљ.
Да бисте деактивирали или активирали
звучне сигнале, притисните и у трајању од
приближно 2 секунде задржите додирне
плочице (B) и (C).
6.3 Тврдоћа воде и проводљивост
Тврдоћа воде је различита на различитим ло‐
кацијама. Тврдоћа воде утиче на проводљи‐
вост воде и на сензор проводљивости који се
налази у уређају. Уколико знате вредност про‐
водљивости воде, можете да подесите сензор
да би резултати сушења били бољи.
Подешавање сензора проводљивости
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај
2. Истовремено притисните и задржите до‐
дирне плочице (A) and (B), све док не за‐
светли један од следећих индикатора:
•
(мала проводљивост < 300
µS/цм)
•
(умерена проводљивост
300-600 µS/цм)
•
(велика проводљивост > 600
µS/цм)
3. Притискајте додирну плочицу (E) све док
не засветли индикатор одговарајућег ни‐
воа проводљивости.
4. Да бисте потврдили подешавање, исто‐
времено притисните додирне плочице (A)
и (B) и задржите их у трајању од приближ‐
но 2 секунде.
7. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
Пре првог коришћења уређаја
1. Бубањ уређаја очистите влажном крпом.
2. Покрените неки краћи програм (нпр. 30
минута) са мокрим рубљем.
7.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите рубље и убаците га у маши‐
ну.
2. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите одговарајући програм и опције
за ту врсту рубља.
38 www.electrolux.com
• Дисплеј показује трајање програма.
4. Кад притиснете додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза) , програм се покреће.
ПАЖЊА
Водите рачуна да, када затворите
врата, делови рубља не остану за‐
глављени између врата и гумене за‐
птивке на вратима.
7.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и опције
за ту врсту рубља.
2. Притискајте дугме за одлагање старта све
док се на дисплеју не појави време одла‐
гања које желите да подесите.
• Старт неког програма може се одложи‐
ти од минимално 30 минута до макси‐
мално 20 часова.
3. Када притиснете додирну плочицу Start/
Pause (старт/пауза) , почиње одбројава‐
ње. На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
• Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
7.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте деактивирали уређај
2. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите програм.
7.4 Поступак на крају програма
Када је програм завршен,
• Чује се испрекидан звучни сигнал.
• Индикатор
• Индикатор
трепери.
почиње да светли.
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) светли.
Уређај наставља да ради, обављајући фазу
заштите од гужвања у трајању од око 30 мину‐
та.
Фаза заштите од гужвања спречава да рубље
након сушења остане згужвано.
Рубље можете извадити из машине и пре за‐
вршетка фазе заштите од гужвања. Ради по‐
стизања најбољих резултата препоручујемо
да рубље вадите након, или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Када је фаза заштите од гужвања завршена:
• Индикатор светли, али више не трепери.
• Индикатор
се гаси.
• Индикатор Start/Pause (старт/пауза) се га‐
си.
1. Притисните дугме за укључивање/ис‐
кључивање да бисте деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите рубље.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка програма
очистите филтер и испразните резер‐
воар за воду.
7.5 Аутоматска функција
приправности
Да би се смањила потрошња електричне
енергије, ова функција аутоматски деактивира
уређај:
• Након 5 минута, уколико не покренете про‐
грам.
• Пет минута након завршетка програма.
8. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ
8.1 Припрема рубља
• Затворите патент-затвараче на одећи.
• Закопчајте дугмад на јорганским прекр‐
ивачима.
• Не дозволите да кравате и траке (нпр. тра‐
ке од кецеље) остану одрешене. Увежите
их пре но што покренете неки програм.
• Уклоните све предмете из џепова.
• Ако неки одевни предмет има поставу од
памука, изврните га на поставу. Постарајте
се да постава од памука увек остане на
спољној страни.
• Препоручујемо да подесите одговарајући
програм, примењив на врсту рубља које сте
убацили у уређај.
СРПСКИ
• Рубље јарких боја немојте стављати у ма‐
шину заједно са рубљем нежних боја. Руб‐
ље јарких боја може пустити боју.
• Одаберите погодан програм за памучни
жерсеј и штрикану одећу, како бисте
спречили скупљање рубља.
39
• Водите рачуна да тежина рубља не према‐
ши максималну тежину која је дата у табе‐
ли за тај програм.
• Сушите искључиво рубље које се може су‐
шити у машини за сушење. У ту сврху, по‐
гледајте етикету на рубљу.
Ознака Опис
на ети‐
кети
Рубље које се може сушити у машини за сушење.
Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са стан‐
дардном температуром.
Рубље које се може сушити у машини за сушење. Подесите програм са ниском
температуром.
Рубље које се не може сушити у машини за сушење.
9. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
9.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
40 www.electrolux.com
9.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
Воду из резервоара можете користи‐
ти као замену за дестиловану воду
(нпр. у пеглама на пару). Пре кориш‐
ћења, помоћу филтера уклоните зао‐
сталу прљавштину из воде.
9.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
СРПСКИ
5.
6.
7.
8.
1
21
41
2
3
9.4 Чишћење бубња
Бубањ очистите влажном крпом. У ту сврху
користите искључиво неутралне детерџенте.
Немојте да користите абразивне производе,
абразивне сунђере или раствараче.
Просушите бубањ меком крпом.
9.5 Спољашње чишћење
Немојте да користите абразивне производе,
абразивне сунђере или раствараче.
Просушите уређај меком крпом.
9.6 Чишћење прореза за ваздух
Помоћу усисивача уклоните прашину и
длачице са прореза за ваздух.
Уређај очистите влажном крпом. У ту сврху
користите искључиво неутралне детерџенте.
10. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
10.1
Проблем
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Уверите се да је кабл за напајање прикључен
на зидну утичницу.
Уверите се да у кутији са осигурачима није
прегорео неки осигурач.
Програм се не покреће.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) .
Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно монти‐
ран.
Водите рачуна да рубље не остане заглавље‐
но између врата уређаја и гумене заптивке на
вратима.
42 www.electrolux.com
Проблем
Могуће решење
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду празан.
Притисните Start/Pause (старт/пауза) да бисте
поново покренули програм.
Дисплеј показује дуго трајање програ‐
ма.1)
Водите рачуна да тежина рубља одговара вре‐
мену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Рубље је исувише мокро. Рубље поново цен‐
трифугирајте у машини за прање веша.
Уверите се да температура просторије није
превисока.
Дисплеј показује кратко трајање програ‐ Подесите програм Time Drying (време сушења)
ма.
или програм Extra Dry (екстра суво).
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов програм,
деактивирајте и поново активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције примењиве
на тај конкретан програм.
На дисплеју је приказано E51)
Дективирајте и активирајте уређај. Покрените
нов програм. Уколико се проблем поново јави,
обратите се сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
10.2 Ако резултати сушења нису
задовољавајући
• Подешен је неодговарајући програм.
• Филтер је запушен.
• Кондензатор је запушен.
• Стављено је превише рубља у бубањ уре‐
ђаја.
• Бубањ је прљав.
• Неправилно подешен сензор проводљиво‐
сти.
• Запушени су прорези за проток ваздуха.
11. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије (мм)
Тежина / висина/ дубина
600 / 850 – 865 / 600
Макс. дубина
(са отвореним вратима уређаја)
1090 мм
Макс. ширина
(са отвореним вратима уређаја)
950 мм
Прикључење на електричну мре‐
жу
Запремина бубња
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Осигурач
10 A
Укупна снага
2250 W
108 л
СРПСКИ
Тежина уређаја
40 кг
Рубље: макс. тежина
8 кг
Тип коришћења
Температура окружења
У домаћинству
мин.
5 °C
макс.
35 °C
Потрошња електричне енергије 1) kWh/циклус
4,48 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије 2)
268,8 kWh
Класа енергетске ефикасности
Потрошња електричне енергије
43
B
Режим „Укључено“
0,48 W
Режим „Искључено“
0,48 W
1) Према стандарду EN 61121. При 8 кг памучног рубља и брзини центрифуге од 1000 о/мин.
2) Ово је приближна потрошња електричне енергије за 4 особе које правилно користе уређај.
12. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
.
електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални центар
за рециклирање или се обратите општинској
канцеларији.
44 www.electrolux.com
İÇINDEKILER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAM TABLOSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEÇENEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AYARLAMALAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GÜNLÜK KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SORUN GIDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNIK VERILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇEVREYLE ILGILI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir
ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi
sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
45
47
47
48
49
51
51
52
53
55
56
57
TÜRKÇE
1.
45
GÜVENLİK TALİMATLARI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, ve‐
rilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış
bir montajın ve kullanımın hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma
kılavuzunu ileride kullanım için daima cihazın ya‐
kınında bulundurun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık
kişilerin güvenliği
UYARI
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakat‐
lık riski vardır.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi ta‐
rafından gözetim altında tutuldukları ya da ge‐
rekli talimatlar verildiği sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olma‐
yan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin verme‐
yin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutun.
• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
cihazdan uzak tutun.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafın‐
dan, gözetim altında bulunmadıkları müddet‐
çe, yapılmamalıdır.
1.2 Montaj
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullan‐
mayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
• Cihazı kuracağınız zeminin düz, sağlam, ısıya
dayanıklı ve temiz olduğuna emin olun.
• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da
35°C'den daha yüksek olduğu yerlere monte
etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
• Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının
ya da karşısında cihaz kapısının tam olarak
açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sa‐
hip kapının arkasına koymayın.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima dikkat
edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
• Cihazı her zaman dikey olarak hareket ettirin.
• Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.
• Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyo‐
nu olduğundan emin olun.
• Halının, cihazın alt kısmındaki havalandırma
açıklıklarını kapatmadığından emin olun
(mümkün olduğunda).
• Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği
bacalara boşaltılmamalıdır.
• Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üs‐
tüne koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın.
Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitle‐
me aparatı yalnızca, aksesuarla birlikte verilen
talimatlarda belirtilen cihazlarla kullanılabilir.
Kurulumdan önce bunu dikkatle okuyun (Kuru‐
lum broşürüne bakın).
• Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer
yakıtları ateşleme riski söz konusu olabile‐
ceğinden, montajın yapıldığı odada havalan‐
dırmanın yeterli olduğundan emin olun.
• Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da
doğru boşluk bırakılarak mutfak altına konula‐
bilir (Kurulum broşürüne bakın).
• Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir su te‐
razisi kullanarak tam olarak düzgün olup ol‐
madığını kontrol edin. Düzgün değilse, bu ha‐
le gelene dek ayakları ayarlayın.
Elektrik bağlantısı
UYARI
Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrikçiyi arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere
dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullan‐
mayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye
özen gösterin. Cihazın elektrik besleme kablo‐
sunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Servis
Merkezimizce yapılmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan son‐
ra takın. Montajdan sonra elektrik fişine erişi‐
lebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
46 www.electrolux.com
• Islak eller ile elektrik kablosuna ya da fişine
dokunmayın.
• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
1.3 Kullanım amacı
UYARI
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya
cihazın hasar görme riski mevcuttur.
• Bu cihazı yalnızca ev ortamında kullanın.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Çamaşırların hasar görmesine engel olmak
için kurutma işleminin son kısmı ısı kullanılma‐
dan (soğutma çevrimi) gerçekleştirilir.
Kurutma devresini program bitmeden önce
durdurduysanız, tüm çamaşırları hızlıca çıka‐
rıp ısının dağıtılması için yayın.
• Yumuşatıcı veya benzeri ürünler kullanıyorsa‐
nız ambalajın üzerindeki talimatlara uyun.
• Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kulla‐
nımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizle‐
yin.
• Cihazın etrafında biriken tiftiği temizleyin.
• Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı
çamaşırları kurutmayın.
• Köpük kauçuk (lateks köpük), duş bonesi, su
geçirmez tekstil ürünleri ve kauçuk tabanlı
maddeleri kurutmayın.
• Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, gazyağı,
leke çıkarıcılar, neft yağı, parafin veya parafin
çıkarıcılar bulaşmış çamaşırları kurutmadan
önce sıcak suda, ekstra deterjan kullanarak
yıkayın.
• Temizleme için endüstriyel kimyasallar kulla‐
nılmışsa çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Çamaşırların ceplerinde çakmak veya kibrit
unutulmadığından emin olun.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tip‐
te çamaşırları kurutun. Kumaş etiketinde ya‐
zan talimatları takip edin.
• Yıkanmamış çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıy‐
sanız kurutma makinesini çalıştırmadan önce
ekstra bir durulama aşaması başlatın.
• Yoğuşma suyunu içmeyin veya bu su ile ye‐
mek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
• 8 kg maksimum yük hacmine uyun (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çama‐
şırları kurutma makinesinde kurutmayın.
1.4 Bakım ve Temizlik
UYARI
Yaralanma ve cihazın zarar görme riski
söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bıra‐
kın ve elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kul‐
lanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı
ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözü‐
cüleri veya metal cisimleri kullanmayın.
1.5 Elden çıkarma
UYARI
Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kal‐
masını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer
beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım
ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım
süresini ifade eder.
TÜRKÇE
47
2. ÜRÜN TANIMI
1
3 Cihaz kapağı
2
4 Filtre
5 Yoğuşturucu kapağı tuşu
6 Hava akışı delikleri
7 Ayarlanabilir ayaklar
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Su haznesi
2 Kontrol paneli
8 Yoğuşturucu kapağı
9 Yoğuşturucu üst kapağı
10 Yoğuşturucu kapağı için kilitler
11 Bilgi etiketi
Kapı, kullanıcı tarafından, karşı tarafa
takılabilir. Çamaşırların kolayca koyulup
alınmasına yardımcı olabilir veya ciha‐
zın koyulacağı alanın kısıtlı olması du‐
rumunda uygulanabilir (ayrı broşüre ba‐
kın).
3. KONTROL PANELİ
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Program düğmesi
6 Wool Load
3 Time
(Zaman) dokunmatik tuşu
7 Start/Pause
4 Delay
(Geciktirme) dokunmatik tuşu
2 Gösterge ekranı
5 Delicate
(Narin) dokunmatik tuşu
(Yünlü Çamaşırlar) dokun‐
matik tuşu
tuşu
8 On/Off
(Başlat/Beklet) dokunmatik
(Açma/Kapama) tuşu
48 www.electrolux.com
Seçeneğe ait sembolün bulunduğu ya
da seçeneğin adının göründüğü alanda‐
ki dokunmatik tuşa parmaklarınızla do‐
kunun.
Kontrol paneli kullanımı sırasında eldi‐
ven giymeyin.
Kontrol panelinin her zaman temiz ve
kuru olduğundan emin olun.
Göstergeler
Açıklaması
Sesli ikazlar.
Çocuk kilidi.
Su haznesi.
Filtre.
Yoğuşturucu.
Kurutma aşaması.
Soğutma aşaması.
Kırışıklık koruması aşaması.
Gecikmeli başlatma.
Program süresi.
Kurutma süresi.
-
Gecikmeli başlatma süresi.
-
4. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Cotton (Pamuklu) kumaşlar
Extra Dry (Ekstra Ku‐
rutma)
Kurutma seviyesi: ekstra kuru. / 8kg /
Strong Dry (Güçlü Ku‐ Kurutma seviyesi: çok kuru. / 8kg /
rutma)
Cupboard Dry (Dolap‐
Kurutma seviyesi: dolaplık kuru. / 8kg /
lık Kurutma) 2)
Iron Dry (Ütülük Ku‐
rutma) 2)
Kurutma seviyesi: ütülük kuru. / 8kg /
Synthetic (Sentetik) kumaşlar
Extra Dry (Ekstra Ku‐
rutma)
Kurutma seviyesi: ekstra kuru. / 3,5 kg /
TÜRKÇE
Programlar
49
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Cupboard Dry (Dolap‐
Kurutma seviyesi: dolaplık kuru. / 3,5 kg /
lık Kurutma) 2)
Iron Dry (Ütülük Ku‐
rutma)
Ütü)
Easy Iron (Kolay
Duvet (Yorgan)
Kurutma seviyesi: ütülük kuru. / 3,5 kg /
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı
kumaş türleri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce
çamaşırları silkeleyin. Program tamamlandığında hiç zaman kay‐
betmeden çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın. / 1 kg (veya 5
gömlek) /
Kuş tüylü ya da sentetik dolgulu tek veya çift kişilik yorgan ve yas‐
tıkları kurutmak içindir. Sıcak havalı narin program. / 3 kg /
Delicates (Narin Ça‐
maşırlar)
İpekli kumaşlar ve iç çamaşırlar. Sıcak havalı narin program. / 3 kg
Wool (Yünlü) 3)
Yünlü kumaşlar. Program tamamlandığında hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın. / 1 kg
Yıkanabilir yünlülerin ve spor ayakkabıların narin bir şekilde kuru‐
tulması (Sadece Kurutma Rafı ile — Kurutma Rafı ile birlikte veri‐
len ayrı kullanım kılavuzuna başvurun). / 1 kg (veya 1 çift spor
ayakkabı)
Refresh (Havalandır‐
ma)
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırılması. / 1 kg
Time Drying (Kurutma Bu program ile Time (Zaman) seçeneğini kullanabilir ve program
süresini ayarlayabilirsiniz. / 8kg /
Zamanı)
Rapid (Hızlı)
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıcaklıkta kurutulması içindir. /
2 kg /
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 dokümantasyonunda
belirtilmiştir.
3) Bu program Woolmark Company tarafından onaylıdır. Bu program, "elde yıkama" etiketini taşıyan yünlü
çamaşırların kurutulması içindir. Yünlü çamaşırların yıkanması ve çamaşır kurutma makinesinde
kurutulmasına ilişkin olarak üreticinin talimatlarını izleyin.
5. SEÇENEKLER
5.1 Time Drying (Süre)
Bu seçenek Time Drying (Kurutma Zamanı) ve
Wool (Yünlü) programları ile birlikte kullanılabilir
(sadece Kurutma Rafı ile birlikte).
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek
bir çamaşır için kısa süreli bir ayar yap‐
manız tavsiye edilir.
• Time Drying (Kurutma Zamanı) programı:
Program süresini minimum 10 dakika ile mak‐
simum 2 saat arasında olacak şekilde ayarla‐
50 www.electrolux.com
yabilirsiniz. Ayarlanan süre, cihazın içinde bu‐
lunan çamaşır miktarına göre değişiklik göste‐
rir.
• Wool (Yünlü) programı: Program süresini mi‐
nimum 30 dakika ile maksimum 4 saat arasın‐
da olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarı‐
na göre değişiklik gösterir.
Yünlü program için Time (Zaman) seçeneğine
basarsanız, Wool Load (Yünlü Çamaşırlar) seçe‐
neği otomatik olarak engellenir.
Wool Load
ve program süresini artırmak için
(Yünlü Çamaşırlar) dokunmatik tuşuna ardı ardı‐
,
veya
.
na dokunun:
5.3 Delicate (Narin)
Bu seçeneği kullanarak düşük sıcaklığa sahip
olan narin kurutma programını seçebilirsiniz. Bu
seçeneği, kumaş etiketinde
sembolünü taşı‐
yan sentetik kumaşlar için kullanın (örn., akrilik,
viskoz).
5.2 Wool Load (Yünlü Çamaşırlar)
Bu seçenek, sadece Wool (Yünlü) programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde etmek
Programlar1)
Cotton (Pamuklu) kumaşlar
Extra Dry (Ekstra Kurutma)
●
Strong Dry (Güçlü Kurutma)
●
Cupboard Dry (Dolaplık Ku‐
rutma)
●
●
Iron Dry (Ütülük Kurutma)
Synthetic (Sentetik) kumaşlar
Extra Dry (Ekstra Kurutma)
●
Cupboard Dry (Dolaplık Ku‐
rutma)
●
Iron Dry (Ütülük Kurutma)
●
Easy Iron (Kolay Ütü)
●
Duvet (Yorgan)
●
Delicates (Narin Çamaşırlar)
●
Wool (Yünlü)
●2)
●
●
Refresh (Havalandırma)
Time Drying (Kurutma Za‐
manı)
●
●
Rapid (Hızlı)
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
2) Sadece Kurutma Rafı ile
TÜRKÇE
51
6. AYARLAMALAR
Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar do‐
kunmatik tuşlara aynı anda basın ve basılı
tutun.
A
B
C
D
E
A) Time (Zaman)
dokunmatik tuşu
B) Delay
(Geciktirme) dokunmatik tuşu
C) Delicate
(Narin) dokunmatik tuşu
D) Wool Load (Yünlü Çamaşırlar)
dokunma‐
tik tuşu
E) Start/Pause
tuşu
(Başlat/Beklet) dokunmatik
6.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada ço‐
cukların cihaz ile oynamalarını engeller. Program
seçme düğmesi ve dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
2. Çocuk kilidi göstergesi yanana kadar (A) ve
(D) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın ve
basılı tutun.
• Bir program çalışırken çocuk kilidi seçe‐
neğini devre dışı bırakmak mümkündür.
6.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre dışı bı‐
rakmak için (B) ve (C) dokunmatik tuşlarına ba‐
sın ve yakl. olarak 2 saniye boyunca basılı tutun.
6.3 Su sertliği ve iletkenliği
Su sertliği farklı lokasyonlar için farklılık gösterir.
Su sertliği, suyun iletkenliği ve cihazdaki iletken‐
lik sensörünün çalışması üzerinde etkilidir. Su
iletkenlik değerini biliyorsanız, daha iyi kurutma
sonuçları elde etmek için sensörü ayarlayabilirsi‐
niz.
İletkenlik sensörünün ayarlanması
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın
2. Göstergelerden bir tanesi yanana kadar (A)
ve (B) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın
ve basılı tutun:
•
(düşük <300 µS/cm)
•
(orta 300-600 µS/cm)
•
(yüksek >600 µS/cm)
3. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E)
dokunmatik tuşuna ardı ardına basın.
4. Ayarı onaylamak için (A) ve (B) dokunmatik
tuşlarına basın ve yakl. olarak 2 saniye bo‐
yunca basılı tutun.
7. GÜNLÜK KULLANIM
Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
1. Cihaz tamburunu nemli bir bezle temizleyin.
2. Nemli çamaşırlar ile kısa bir program çalıştı‐
rın (örn., 30 dakika).
7.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir
programın başlatılması
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
3. Çamaşır tipine uygun yıkama programını ve
seçeneklerini ayarlayın.
• Gösterge ekranı, programın süresini gös‐
terir.
4. Start/Pause (Başlat/Beklet) dokunmatik tuşu‐
na basın ve programı başlatın.
DİKKAT
Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşı‐
rın tamburdan çıkıp conta ve kapak ara‐
sında kalmadığından emin olun.
52 www.electrolux.com
7.2 Programın gecikmeli başlatma ile
başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun yıkama programını ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi gösterile‐
ne kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ar‐
dına basın.
• Program gecikmesini minimum 30 dakika
ila maksimum 20 saat arasında geciktir‐
meye olanak tanıyacak şekilde ayarlayabi‐
lirsiniz.
3. Start/Pause (Başlat/Beklet) dokunmatik tuşu‐
na basın ve geri sayımı başlatın. Gösterge
ekranında, gecikmeli başlatma işleminin geri
sayımı gösterilir.
• Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program
çalışmaya başlar.
7.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapa‐
ma tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama tuşuna
basın.
3. Programı ayarlayın.
7.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
• Aralıklı bir sesli ikaz duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
• Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi yanar.
Cihaz, yakl. olarak 30 dakika boyunca kırışıklık
koruması aşamasında çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda bulu‐
nan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlanmadan ön‐
ce çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar
elde etmeniz için çamaşırları kırışıklık koruması
aşamasının bitmesine yakın ya da bittikten sonra
çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.
•
göstergesi söner.
• Start/Pause (Başlat/Beklet) göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapa‐
ma tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra filtreyi temizleyin
ve su haznesini boşaltın.
7.5 Otomatik BEKLEME fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon
aşağıdaki durumlarda cihazı otomatik olarak dev‐
re dışı bırakır:
• Programı 5 dakika içerisinde başlatmadığınız‐
da.
• Yıkama programı sona erdikten 5 dakika son‐
ra.
göstergesi yanar.
8. İPUÇLARİ VE YARARLİ BİLGİLER
8.1 Çamaşırın hazırlanması
• Fermuarları kapatın.
• Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
• Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde tut‐
mayın (örn., önlük bağları). Programı başlat‐
madan önce bunları bağlayın.
• Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm nesnele‐
ri çıkarın.
• Bir çamaşırın içinde pamuklu bir katman bulu‐
nuyorsa bunu tersine çevirin. Pamuklu yüze‐
yin daima dışarıda olmasına dikkat edin.
• Cihazda bulunan kumaş türüne uygun progra‐
mı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
• Koyu renkli kumaşları, açık renkli kumaşlar ile
birlikte koymayın. Koyu renkler akabilir.
• Çekmelerini önlemek amacıyla pamuklu kazak
ve el örgüsü giysiler için uygun programı se‐
çin.
• Çamaşır miktarının, program etiketi üzerinde
bulunan maksimum miktardan daha fazla ol‐
mamasına dikkat edin.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulmaya uy‐
gun olan çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üze‐
rinde bulunan kumaş etiketine başvurun.
TÜRKÇE
Kumaş
etiketi
53
Açıklaması
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı standart sıcak‐
lık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı düşük sıcaklık
ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
9. BAKIM VE TEMİZLİK
9.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
54 www.electrolux.com
9.2 Su haznesinin boşaltılması
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir al‐
ternatif olarak kullanabilirsiniz (örn., bu‐
harlı ütüler). Suyu kullanmadan önce bir
filtre yardımıyla kir kalıntılarından arın‐
dırın.
9.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
TÜRKÇE
5.
6.
7.
8.
1
21
55
2
3
9.4 Tamburun temizlenmesi
Cihazı yumuşak bir bez ile kurutun.
Tamburu nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
Tamburu yumuşak bir bez ile kurutun.
9.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
9.5 Dış temizlik
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizle‐
mek için bir elektrikli süpürge kullanın.
Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
10. SORUN GİDERME
10.1
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunma‐
dığından emin olun.
Program başlamıyor.
Start/Pause (Başlat/Beklet) tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak
arasında kalmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su haznesinin boş olduğundan emin olun. Progra‐
mı yeniden başlatmak için Start/Pause (Başlat/
Beklet) tuşuna basın.
56 www.electrolux.com
Sorun
Olası çözüm
Gösterge ekranında uzun bir program sü‐
resi görüntüleniyor.1)
Çamaşır miktarının, program süresine uygun ol‐
duğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesinde ça‐
maşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından emin
olun.
Gösterge ekranında kısa bir program sü‐
resi görüntüleniyor.
Time Drying (Kurutma Zamanı) veya Extra Dry
(Ekstra Kurutma) programını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterilir.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterseniz, cihazı
kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin
olun.
Gösterge ekranında E51) gösteriliyor.
Cihazı devre dışı bırakın ve etkinleştirin. Yeni bir
program başlatın. Sorun tekrarlanırsa, yetkili ser‐
visi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
10.2 Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
• Ayarlanan program yanlıştır.
• Filtre tıkanmıştır.
• Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
11. TEKNİK VERİLER
Boyutlar (mm)
Genişlik / Yükseklik / De‐
rinlik
600 / 850 – 865 / 600
Maks. derinlik
(cihaz kapağı açıkken)
1090 mm
Maks. genişlik
(cihaz kapağı açıkken)
950 mm
Elektrik bağlantısı
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Sigorta
10 A
Toplam güç çekimi
2250 W
Tambur hacmi
108 l
Cihazın ağırlığı
40 kg
Çamaşır: maks. ağırlık
8 kg
TÜRKÇE
Kullanım türü
Ortam sıcaklığı
Enerji tüketimi1)
Ev kullanımı
Min.
5°C
Maks.
35°C
kWsaat/devir
4,48 kWsaat
268,8 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
Enerji verimlilik sınıfı
Enerji tüketimi
57
B
Açık bırakma modu
0,48 W
Kapalı modu
0,48 W
1) EN 61121 referansı uyarınca. 8 kg pamuk ve 1000 dev./dk. sıkma hızı.
2) Bu rakamlar, kurutma makinesi doğru şekilde kullanıldığında 4 kişilik için geçerlidir.
12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
. Ambalajı geri dönüşüm için
dönüştürülebilir
uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
58 www.electrolux.com
TÜRKÇE
59
136920450-A-232012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement