Electrolux EDP2074PDW User manual

Electrolux EDP2074PDW User manual
EDP2074PDW
BG
HR
CS
ET
БАРАБАННА СУШИЛНЯ
SUŠILICA
BUBNOVÁ SUŠIČKA
TRUMMELKUIVATI
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
KASUTUSJUHEND
2
20
37
54
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................10
7. НАСТРОЙКИ....................................................................................................12
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................12
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 14
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................18
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 7 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
5
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
1.2 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
6
www.electrolux.com
•
•
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
•
•
•
•
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
БЪЛГАРСКИ
•
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
2.5 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
•
7
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контейнер за вода
Командно табло
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за вратичка на кондензатора
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на кондензатора
Капак на топлообменника
Защита за капак на кондензатор
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Ключ за програмите и ключ за
изключване на
2 Индикатори
3 Екран
4
Панел Time
5
Панел Отложен старт
6
Панел Звукова аларма
7
Панел Деликатни
8
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
Панел Старт / Пауза
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Звукови сигнали
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Cotton (Памук)
Екстра
Ниво на изсушаване: екстра сухо.
7кг/
Strong Dry
Ниво на изсушаване: силно сушене.
(Силно изсушаване)
7кг/
За
прибиране2)3)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
7кг/
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
7кг/
Гладене2)
Synthetic (Синтетика)
Екстра
Ниво на изсушаване: екстра сухо.
3кг/
За прибиране2)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
3кг/
Гладене
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
3кг/
Mixed (Бърза
програма за
смесено пране)
Памучни и синтетични тъкани.
Програма с ниска температура.
Деликатна програма с топъл въздух.
2кг/
Time Drying
(Време за сушене)
С тази програма можете да
използвате опцията Time и да
7кг/
зададете времетраене на програмата.
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
9
10
www.electrolux.com
Програми
Wool Refresh
(Освежаване на
вълна)
Фини тъкани
Тип зареждане
Освежаване на вълнени тъкани.
Вълнените дрехи стават меки и
удобни. Извадете дрехите веднага,
след като програмата завърши.
1кг
Фини материи.
2кг/
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
Спортно облекло микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
Лесно
гладене
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
2кг/
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
3) Програмата
Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук",
подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
6. OПЦИИ
6.1 Time
6.2 Деликатни
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
С тази опция можете да зададете
програмата за деликатно сушене,
която използва ниска температура.
Използвайте тази опция с тъкани,
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
върху етикета
които имат символ
(напр. акрилни тъкани, вискоза).
6.3 Звукова аларма
може да чуете алармения звънец при:
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
БЪЛГАРСКИ
Можете да активирате
опцията Звукова аларма с
всички програми.
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Cotton (Памук)
Екстра
Strong Dry
(Силно изсушаване)
За прибиране
Гладене
■
■
■
■
■
■
■
■
Synthetic (Синтетика)
Екстра
■
■
За прибиране
■
■
Гладене
■
■
Mixed (Бърза
програма за
смесено пране)
Time Drying
(Време за сушене)
■
■
■
Refresh
(Освежаване)
Wool Refresh
(Освежаване на
вълна)
■
■
■
■
Фини тъкани
■
■
Спортно облекло
■
■
■
■
Лесно
гладене
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
11
12
www.electrolux.com
7. НАСТРОЙКИ
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
A
B
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
C
D
E
A) Time Панел
B) Отложен старт Панел
C) Звукова аларма Панел
7.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
D) Деликатни Панел
E) Старт / Пауза Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само ако ключа за изключване
е отключен.
OFF
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Използвайте програматора, за да
зададете която и да е програма.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
•
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
БЪЛГАРСКИ
13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Завъртете копчето на програмите
OFF (ИЗКЛ.)
на
2. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Индикаторът
премигва.
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Старт / Пауза е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
•
е включен, но не
Индикаторът
примигва.
Старт / Пауза индикаторът изгасва.
•
1. Завъртете копчето на програмите
на
OFF (ИЗКЛ.)
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
14
www.electrolux.com
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
БЪЛГАРСКИ
6.
5.1)
1
2
1) ако е необходимо, почистете филтъра с гореща вода.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
БЪЛГАРСКИ
17
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт / Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт / Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Time Drying
(Време за сушене) или Екстра.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
Зададената програма не е
правилна.
•
•
•
•
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
18
www.electrolux.com
•
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
•
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 540 мм (макс. 570 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1030 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
104 л
Максимален обем на зареждане
7 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
10 A
Обща консумирана мощност
2250 W
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на електроенергия1)
4,30 кВч
Годишна консумация енергия2)
504 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,41 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,41 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 7кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
БЪЛГАРСКИ
19
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Cotton (Памук) 7 кг
За прибиране
Гладене
1400 оборота / 50%
115 мин.
3,77 кВч
1000 оборота / 60%
131 мин.
4,30 кВч
1400 оборота / 50%
96 мин.
3,04 кВч
1000 оборота / 60%
109 мин.
3,47 кВч
1200 оборота / 40%
48 мин.
1,26 кВч
800 оборота / 50%
55 мин.
1,43 кВч
Synthetic (Синтетика) 3 кг
За прибиране
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
20
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 21
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 23
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 24
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................25
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................26
6. OPCIJE.............................................................................................................27
7. POSTAVKE...................................................................................................... 29
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 29
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................29
10. SAVJETI......................................................................................................... 30
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................31
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................33
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 34
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
21
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjske ploče s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 7 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
1.2 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
23
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
24
www.electrolux.com
2.3 Koristite
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
•
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za vrata kondenzatora
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata kondenzatora
Pokrov kondenzatora
Brave poklopca kondenzatora
Nazivna pločica
HRVATSKI
25
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Programator i
isključenje
2 Indikatori
3 Zaslon
4
tipka Vrijeme
5
tipka Odgoda
6
tipka Zujalo
7
tipka Nježno
prekidač za
8
tipka Start/Pauza
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzacijska
Spremnik za vodu
26
www.electrolux.com
Indikatori
Zaslon
Filter
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Cotton (Pamuk)
Extra suho
Razina sušenja: Extra Dry (Ekstra suho). 7kg/
Vrlo suho
Razina sušenja: vrlo suho.
7kg/
Suho za or‐
mar2)3)
Razina sušenja: Cupboard Dry (Suho za
ormar).
7kg/
Suho za gla‐
čanje2)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
7kg/
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
Razina sušenja: Extra Dry (Ekstra suho). 3kg/
Suho za ormar2)
Razina sušenja: Cupboard Dry (Suho za
ormar).
3kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
3kg/
Mixed (Miješano)
Pamuk i sintetika. Program s niskom
temperaturom. Program za osjetljivo
rublje s vrućim zrakom.
2kg/
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
7kg/
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
HRVATSKI
Programi
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Vrsta punjenja
Refresh (Osvježa‐ Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
vanje)
Wool Refresh
(Osvježavanje vune)
vo)
27
1kg
Osvježavanje vunenih tkanina. Predmeti
od vune postaju meki i udobni. Predmete 1kg
izvadite odmah po završetku programa.
Delicates (Osjetlji‐ Osjetljive tkanine.
2kg/
Sports (Sportska
lagana odjeća)
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
3) Program
Cotton (Pamuk) Suho za ormar je “Standardni program za pamuk” i prikla‐
dan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Nježno
Pomoću ove opcije možete postaviti
program za sušenje osjetljivog rublja koji
ima nisku temperaturu. Ovu opciju
upotrebljavajte za tkanine koje imaju
simbol
na etiketi tkanine (npr. akril,
viskoza).
6.3 Zujalo
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
• prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
Opciju Zujalo možete
aktivirati sa svim
programima.
28
www.electrolux.com
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Cotton (Pamuk)
Extra suho
■
■
Vrlo suho
■
■
Suho za ormar
■
■
Suho za glačanje
■
■
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
■
■
Suho za ormar
■
■
Suho za glačanje
■
■
■
Mixed (Miješano)
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
■
■
Refresh (Osvježa‐
vanje)
Wool Refresh
(Osvježavanje vune)
■
■
■
■
■
■
Sports (Sportska
lagana odjeća)
■
■
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
■
■
vo)
Delicates (Osjetlji‐
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
HRVATSKI
29
7. POSTAVKE
A
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
B
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
C
D
E
A) Vrijeme tipka
B) Odgoda tipka
7.2 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
C) Zujalo tipka
D) Nježno tipka
E) Start/Pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo prekidač
blokiran.
za isključivanje nije
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Pomoću programatora postavite
program.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Pomoću programatora postavite
program.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
•
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
30
www.electrolux.com
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Okrenite programator u položaj
isključeno
2. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
bljeska.
• Indikator
bljeska.
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
je uključen, ali ne bljeska.
•
Indikator
•
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator Start/Pauza se isključuje.
1. Okrenite programator u položaj
isključeno
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
•
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
HRVATSKI
•
•
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Etiketa
•
31
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) Po potrebi operite filtar vrućom vodom.
32
www.electrolux.com
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
HRVATSKI
5.
6.
7.
8.
1
33
2
12
3
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
34
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 540 mm (maksimalno 570
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1030 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
HRVATSKI
Zapremina bubnja
104 l
Maksimalna količina punjenja
7 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
10 A
Ukupna snaga
2250 W
Klasa energetske učinkovitosti
B
Potrošnja 1)
4,30 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
504 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,41 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,41 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
35
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 7kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Cotton (Pamuk) 7 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
1400 rpm / 50%
96 min.
3,04 kWh
1000 rpm / 60%
109 min.
3,47 kWh
1200 rpm / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 rpm / 50%
55 min.
1,43 kWh
Synthetic (Sintetika) 3 kg
Suho za ormar
36
www.electrolux.com
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČESKY
37
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 38
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................................40
3. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................41
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................42
5. TABULKA PROGRAMŮ................................................................................... 43
6. FUNKCE........................................................................................................... 44
7. NASTAVENÍ..................................................................................................... 46
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................46
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 46
10. TIPY A RADY................................................................................................. 47
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 48
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 50
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 51
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
38
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte
speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu,
dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze
použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech
dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je
pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící
nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se
správným volným prostorem (viz instalační leták).
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně
otevřených topenišť do místnosti.
Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících
plyny nebo jiná paliva. (podle situace)
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
Dodržujte maximální náplň 7 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Nepoužívejte spotřebič, pokud byly k čištění použity
průmyslové chemikálie.
Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém
použití vyčistěte filtr na vlákna.
Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton,
alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn,
terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve
vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího
prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat podle pokynů jejich výrobce.
Z kapes vyjměte všechny předměty, jako např.
zapalovače nebo zápalky.
Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem
sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout
a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu
(zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání
prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
1.2 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Spotřebič vždy přesunujte ve
vzpřímené poloze.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte 13A
pojistku ASTA (BS 1362).
ČESKY
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.3 Použití
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Nesušte poškozené kusy oblečení,
které obsahují vycpávky nebo výplně.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v bubnové sušičce. Dodržujte
pokyny na etiketách oděvů.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušičky proveďte dodatečný cyklus
máchání.
Kondenzovanou či destilovanou vodu
nepijte ani ji nepoužívejte k vaření
pokrmů. Může lidem či zvířatům
způsobit zdravotní potíže.
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy v bubnové sušičce
nesušte.
•
•
•
•
•
•
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
41
2.4 Čištění a údržba
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nádržka na vodu
Ovládací panel
Dvířka spotřebiče
Hlavní filtr
Tlačítko dvířek kondenzátoru
Otvory pro proudění vzduchu
Seřiditelné nožičky
Dvířka kondenzátoru
Kryt kondenzátoru
Zajištění víka kondenzátoru
Typový štítek
42
www.electrolux.com
Plnicí dvířka může uživatel
namontovat na protilehlé
straně. Lze tak usnadnit
vkládání a vyjímání prádla,
pokud při instalaci
spotřebiče existují
prostorová omezení (viz
samostatný leták).
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Volič programů a vypínač
2 Ukazatele
3 Displej
8
4
Dotykové tlačítko Čas
5
Dotykové tlačítko Odložený start
6
Dotykové tlačítko Zvuková
signalizace
7
Dotykové tlačítko Jemné
Dotykové tlačítko Start/Pauza
Dotyková tlačítka stiskněte
dotykem prstu v oblasti se
symbolem nebo názvem
funkce. Při používání
ovládacího panelu nenoste
rukavice. Dbejte na to, aby
byl ovládací panel vždy čistý
a suchý.
4.1 Ukazatele
Ukazatele
Popis
Fáze sušení
Ochlazovací fáze
Fáze ochrany proti zmačkání
Kondenzátor
Nádržka na vodu
ČESKY
Ukazatele
43
Popis
Filtr
Odložený start
Dětská bezpečnostní pojistka
Zvuková signalizace
Délka programu
-
Délka časovaného sušení
-
Délka odloženého startu
5. TABULKA PROGRAMŮ
Programy
Druh náplně
Náplň (max.)1) /
Značka tkaniny
Bavlna
Extra suché
Stupeň sušení: extra suchý.
7 kg/
Velmi suché
Stupeň sušení: velmi suchý.
7 kg/
Stupeň sušení: suchý.
7 kg/
Stupeň sušení: vhodné k žehlení.
7 kg/
K uložení2)3)
K žehlení2)
Syntetika
Extra suché
Stupeň sušení: extra suchý.
3 kg/
K uložení2)
Stupeň sušení: suchý.
3 kg/
K žehlení
Stupeň sušení: vhodné k žehlení.
3 kg/
Smíšená náplň
Bavlněné a syntetické tkaniny. Program
s nízkou teplotou. Jemný program s te‐
plým vzduchem.
2 kg/
Časované sušení
S tímto programem můžete použít funkci
Čas a nastavit délku programu.
7 kg/
Osvěžení
K osvěžení uložených tkanin.
1 kg
44
www.electrolux.com
Programy
Osvěžení vlny
Jemné
Náplň (max.)1) /
Značka tkaniny
Druh náplně
Osvěžení vlněných tkanin. Vlněné oděvy
jsou pak měkké a příjemné. Oděvy vyj‐
1 kg
měte okamžitě po dokončení programu.
Jemné prádlo.
2 kg/
Sportovní oblečení, lehké a slabé tkani‐
Sportovní obleče‐ ny, mikrovlákno a polyester, které se ne‐
ní
žehlí.
ní
Snadné žehle‐
2 kg/
Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých
je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky
1 kg (nebo 5 ko‐
sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny.
Prádlo před vložením do spotřebiče
šil)/
protřepte. Po dokončení programu prádlo
okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.
1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.
2) Pouze pro zkušebny: Standardní programy pro zkušebny dle normy EN 61121.
3) Program
Bavlna K uložení je „standardní program pro bavlnu“ a je vhodný k sušení
vlhkého běžného bavlněného prádla, kdy se v rámci spotřeby energie jedná o nejúspornější
program.
6. FUNKCE
6.1 Čas
Tuto funkci lze použít pouze spolu s
programem Časované sušení. Můžete
nastavit délku programu 10 minut až 2
hodiny. Nastavení délky odpovídá
množství prádla ve spotřebiči.
U menšího množství prádla
nebo jeho jediného kusu
doporučujeme nastavit
krátkou délku.
6.2 Jemné
na etiketě oděvu symbol
viskóza).
(např. akryl,
6.3 Zvuková signalizace
bzučák uslyšíte v následujících situacích:
•
•
konec cyklu
začátku a konci fáze ochrany proti
zmačkání
• přerušení cyklu
Zvuková signalizace je podle výchozího
nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci
můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.
Funkci Zvuková signalizace
lze zapnout u všech
programů.
Pomocí této funkce můžete nastavit
šetrný sušicí program s nízkou teplotou.
Tuto funkci použijte u tkanin, které mají
6.4 Tabulka funkcí
Programy1)
Bavlna
ČESKY
45
Programy1)
Extra suché
■
■
Velmi suché
■
■
K uložení
■
■
■
■
Extra suché
■
■
K uložení
■
■
K žehlení
■
■
K žehlení
Syntetika
■
Smíšená náplň
Časované sušení
■
■
■
Osvěžení
■
■
Jemné
■
■
Sportovní obleče‐
■
■
Snadné žehle‐
■
■
Osvěžení vlny
ní
ní
■
1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknu‐
tím příslušného dotykového tlačítka.
46
www.electrolux.com
7. NASTAVENÍ
A
B
C
D
E
se ukazatel funkce dětské
bezpečnostní pojistky.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské
bezpečnostní pojistky.
Funkci dětské bezpečnostní
pojistky lze během
probíhajícího programu
vypnout. Stiskněte a podržte
stejná dotyková tlačítka,
dokud se ukazatel dětské
bezpečnostní pojistky
nepřestane zobrazovat.
A) Čas Dotykové tlačítko
B) Odložený start Dotykové tlačítko
C) Zvuková signalizace Dotykové
tlačítko
D) Jemné Dotykové tlačítko
7.2 Úprava stupně zbývající
vlhkosti prádla
E) Start/Pauza Dotykové tlačítko
7.1 Funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající
vlhkosti prádla:
Tato funkce brání dětem hrát si se
spotřebiče během probíhajícího
programu. Volič programů a dotyková
tlačítka jsou zablokovaná.
Odblokovaný je pouze vypínač
.
Zapnutí funkce dětské
bezpečnostní pojistky:
1. Otočte voličem programů na
libovolný program.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte
dotyková tlačítka (A) a (D). Zobrazí
1. Otočte voličem programů na
libovolný program.
2. Počkejte asi osm sekund.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(A) a (B).
Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:
•
maximálně suché prádlo
•
více suché prádlo
•
standardně suché prádlo
4. Opakovaně stiskněte tlačítko (E),
dokud se nezobrazí ukazatel
správného stupně.
5. Nastavení potvrdíte současným
stisknutím a podržením tlačítek (A) a
(B) na přibližně dvě sekundy.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím spotřebiče
proveďte následující úkony:
•
Vyčistěte buben sušičky vlhkým
hadrem.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
9.1 Spuštění programu bez
odloženého startu
1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.
•
Spusťte krátký program (např. 30
minut) s vlhkým prádlem.
ČESKY
POZOR!
Při zavírání dvířek se
ujistěte, že se mezi
dvířka spotřebiče a
gumové těsnění
nezachytilo prádlo.
2. Nastavte správný program a funkce
pro daný druh náplně.
Na displeji se zobrazí délka programu.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/
Pauza.
Program se spustí.
9.2 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Nastavte správný program a funkce
pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
odloženého startu, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná
prodleva.
Spuštění programu
můžete odložit o
nejméně 30 minut a
nejdéle 20 hodin.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/
Pauza.
Na displeji se zobrazí odpočet do
odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
9.3 Změna programu
1. Otočte voličem programů do polohy
VYP .
2. Nastavte program.
9.4 Na konci programu
Když je program dokončen:
•
Zazní přerušovaný zvukový signál.
•
Ukazatel
47
bliká.
• Ukazatel
bliká.
• Kontrolka Start/Pauza svítí.
Spotřebič bude pokračovat v chodu s
fází ochrany proti zmačkání po dobu
přibližně 30 minut.
Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje
zmačkání vašeho prádla.
Prádlo lze odebrat před dokončením fáze
ochrany proti zmačkání. Pro zabránění
pomačkání doporučujeme prádlo odebrat
těsně před koncem této fáze, nikoliv až
po jejím dokončení.
Po dokončení fáze ochrany proti
zmačkání:
se zobrazuje, ale nebliká.
•
Ukazatel
•
•
Ukazatel
se zobrazuje, ale nebliká.
Kontrolka Start/Pauza zhasne.
1. Otočte voličem programů do polohy
VYP .
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.
Po dokončení programu
vždy vyčistěte filtr a
vyprázdněte nádržku na
vodu.
9.5 Funkce pohotovostního
režimu
Aby se snížila spotřeba energie, tato
funkce vypne automaticky spotřebič:
•
•
Po pěti minutách, když nespustíte
žádný program.
Po pěti minutách po dokončení
programu.
10. TIPY A RADY
10.1 Příprava prádla
•
•
•
•
Zatáhněte zipy.
Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky
a polštáře.
Nenechte pásky a tkanice (např.
zástěr) volně. Před spuštěním
programu je svažte.
Vyndejte všechny předměty z kapes.
•
•
•
Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou
vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou
navrch. Vždy se ujistěte, že je
bavlněná vrstva navrch.
Doporučujeme zvolit správný program
vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
Výrazně barevné tkaniny nedávejte
do spotřebiče spolu s tkaninami
48
www.electrolux.com
•
•
světlých barev. Výrazné barvy mohou
pouštět.
U bavlněných žerzejů a pleteného
oblečení použijte vhodný program,
abyste zabránili jejich sražení.
Ujistěte se, že hmotnost prádla
nepřesahuje maximální hodnoty
uvedené v tabulce programů.
Etiketa oděvu
•
Sušte pouze prádlo, které je vhodné
pro sušení v bubnové sušičce. Viz
etikety oděvů.
Popis
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce.
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program se
standardní teplotou.
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program s
nízkou teplotou.
Prádlo nevhodné k sušení v bubnové sušičce.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
11.1 Čištění filtru
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) v případě potřeby filtr vyčistěte horkou vodou.
ČESKY
11.2 Vypouštění nádržky na vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu z nádržky můžete
použít jako destilovanou
vodu (např. pro žehlení s
párou). Před použitím z vody
odstraňte pomocí filtru
nečistoty.
11.3 Čištění kondenzátoru
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
49
50
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
1
2
12
3
11.4 Čištění bubnu
UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním spotřebič
vypojte ze zásuvky.
K čištění vnitřku a žeber bubnu
používejte neutrální mýdlový prostředek.
Vyčištěný povrch osušte měkkým
hadrem.
POZOR!
K čištění bubnu nepoužívejte
abrazivní prostředky nebo
drátěnku.
K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný
povrch osušte měkkým hadrem.
POZOR!
K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí
prostředky na nábytek nebo
přípravky, které mohou
způsobit korozi.
11.6 Čištění otvorů pro
proudění vzduchu
Pomocí vysavače odstraňte vlákna z
otvorů pro proudění vzduchu.
11.5 Čištění ovládacího panelu
a skříně spotřebiče
K čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče použijte neutrální mýdlový
prostředek.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do sí‐
ťové zásuvky.
Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce
(instalace v domácnosti).
Nespustil se program.
Stiskněte Start/Pauza.
ČESKY
Problém
51
Možné řešení
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče
zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.
Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče
a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přeruší chod.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu
prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
program opět spustíte.
Na displeji se zobrazí dlouhá délka pro‐
gramu. 1)
Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá
délce programu.
Přesvědčte se, že je filtr čistý.
Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu
odstřeďte v pračce.
Ujistěte se, že teplota v místnosti není
příliš vysoká.
Na displeji se zobrazí krátká délka pro‐
gramu.
Zvolte program Časované sušení nebo
Extra suché.
Na displeji se zobrazí Err.
Pokud chcete nastavit nový program,
spotřebič vypněte a zapněte.
Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné
pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí (např. E51).
Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte no‐
vý program. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované servis‐
ní středisko.
1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.
Pokud nejsou výsledky sušení
uspokojivé
•
•
•
•
Byl zvolen nesprávný program.
Filtr je ucpaný.
Kondenzátor je ucpaný.
Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
•
•
•
Buben je znečištěný.
Nesprávné nastavení snímače
vodivosti.
Otvory pro proudění vzduchu jsou
ucpané.
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x Šířka x Hloubka
850 x 600 x 540 mm (maximálně 570
mm)
Max. hloubka s otevřenými dvířky
spotřebiče
1030 mm
52
www.electrolux.com
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče 950 mm
Nastavitelná výška
850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu
104 l
Maximální náplň prádla
7 kg
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Potřebná pojistka
10 A
Celkový příkon
2250 W
Třída energetické účinnosti
B
Spotřeba energie1)
4,30 kWh
Roční spotřeba energie2)
504 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče
0,41 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče
0,41 W
Typ použití
Domácnost
Přípustná okolní teplota
+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných
částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochran‐
ný kryt s výjimkou míst, kde není nízko‐
napěťové vybavení chráněno proti
vlhkosti
IPX4
1) V souladu s normou EN 61121. 7 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu
pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná
spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č.
392/2012).
13.1 Údaje o spotřebě
Program
Odstředěno při / zbytková
vlhkost
Doba sušení
Spotřeba
energie
1 400 ot/min / 50 %
115 min.
3,77 kWh
1 000 ot/min / 60 %
131 min.
4,30 kWh
1 400 ot/min / 50 %
96 min.
3,04 kWh
1 000 ot/min / 60 %
109 min.
3,47 kWh
Bavlna 7 kg
K uložení
K žehlení
Syntetika 3 kg
ČESKY
Program
K uložení
Odstředěno při / zbytková
vlhkost
53
Doba sušení
Spotřeba
energie
1 200 ot/min / 40 %
48 min.
1,26 kWh
800 ot/min / 50 %
55 min.
1,43 kWh
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
54
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 55
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 57
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................58
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 59
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................60
6. VALIKUD.......................................................................................................... 61
7. SEADED........................................................................................................... 62
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 63
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 63
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................64
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 65
12. VEAOTSING...................................................................................................67
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 68
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
55
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornmontaaži komplekti.
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna muude kütuste
põletamise ja ka lahtise tule põlemise tagajärjel
tekkivate gaaside imbumise.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks (kui see on
olemas).
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 7 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui puhastamisel on kasutatud
tööstuslikke kemikaale.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed ära.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Võtke taskutest kõik asjad välja (nt välgumihklid ja
tikud).
Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Trummelkuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
1.2 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
57
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur on alla 5°C
või üle 35 °C.
Veenduge, et põrand, kuhu te
seadme paigaldate, on tasane,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Liigutage seadet alati vertikaalselt.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Ainult UK-s ja Iirimaal. Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui on vaja
vahetada toitepistikus olevat kaitset,
kasutage 13-amprilist ASTA (BS
1362) kaitset.
See seade vastab EÜ direktiividele.
58
www.electrolux.com
2.3 Kasutamine
2.4 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge kuivatage masinas katkisi
esemeid, mis sisaldavad vatiini või
täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Seadme ukse avamissuunda
saab kasutaja ise vahetada.
Sellest võib olla abi pesu
sissepanekul ja väljavõtmisel
või juhul, kui ruumi on vähe
(vt infolehte).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Veepaak
Juhtpaneel
Seadme uks
Põhifilter
Kondensaatori luugi nupp
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Kondensaatori luuk
Kondensaatori kate
Kondensaatori kaane lukud
Andmesilt
EESTI
59
4. JUHTPANEEL
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Programmi valikunupp ja
nupp
2 Indikaatorid
3 Ekraan
4
Aeg-puutenupp
5
Viivitus-puutenupp
6
Helisignaal-puutenupp
7
Õrn pesu-puutenupp
VÄLJA-
8
Start/paus-puutenupp
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
60
www.electrolux.com
Indikaatorid
Kirjeldus
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
Kanga tähis
Puuvillane
Eriti kuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
7kg/
Täiskuiv
Kuivusaste: kuiv.
7kg/
Kuivusaste: kapikuiv.
7kg/
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
7kg/
Kapikuiv2)3)
Triikimiskuiv2)
Tehiskiud
Eriti kuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
3 kg/
Kapikuiv2)
Kuivusaste: kapikuiv.
3 kg/
Triikimiskuiv
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
3 kg/
Segapesu
Puuvillased ja tehiskiust esemed. Madala
temperatuuriga programm. Sooja õhuga 2 kg/
õrn programm.
Aegkuivatus
Selle programmiga saate kasutada vali‐
kut Aeg ning valida programmi kestuse.
7kg/
Värskendus
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Villa värskendus
Villaste esemete värskendamiseks. Vil‐
lased riided lähevad pehmeks ja mõnu‐
1 kg
saks. Võtke riided programmi lõpus kohe
seadmest välja.
Õrn materjal
Õrnad kangad.
Spordiriided
Mittetriigitavatele spordiriietele, õhukes‐
tele ja kergetele materjalidele, mikrokiule, 2 kg/
polüestrile.
2 kg/
EESTI
Programmid
Kerge triikida
61
Kogus (maks.)1) /
Kanga tähis
Pesu tüüp
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
1 kg (või 5 särki)/
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121.
3) Programm
Puuvillane Kapikuiv on "Puuvillase pesu standardprogramm" ja see so‐
bib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks, olles sellekohane kõige tõhusam energia‐
säästuprogramm.
6. VALIKUD
6.1 Aeg
kangaste puhul, millel on etiketil sümbol
See valik on saadaval ainult
programmiga Aegkuivatus. Programmi
kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
6.3 Helisignaal
(nt akrüül või viskoos).
helisignaali võite kuulda:
•
•
tsükli lõpus
kortsumisvastase faasi alguses ja
lõpus
• tsükli katkestamisel
Vaikimisi on helisignaal alati sisse
lülitatud. Selle funktsiooni abil saate heli
sisse ja välja lülitada.
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
6.2 Õrn pesu
Selle valikuga võite valida õrna
kuivatusprogrammi, mis töötab madalal
temperatuuril. Kasutage seda võimalust
Valiku Helisignaal saate
valida kõigi programmidega.
6.4 Valikute tabel
Programmid1)
Puuvillane
Eriti kuiv
■
■
Täiskuiv
■
■
Kapikuiv
■
■
Triikimiskuiv
■
■
62
www.electrolux.com
Programmid1)
Tehiskiud
Eriti kuiv
■
■
Kapikuiv
■
■
Triikimiskuiv
■
■
■
Segapesu
■
Aegkuivatus
■
■
■
Värskendus
■
■
Õrn materjal
■
■
Spordiriided
■
■
■
■
Villa värskendus
Kerge triikida
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
7. SEADED
A
B
C
D
E
A) Aeg
-puutenupp
B) Viivitus
-puutenupp
C) Helisignaal
D) Õrn pesu
E) Start/paus
-puutenupp
-puutenupp
-puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
Ainult
VÄLJA-lüliti on lukustamata.
Lapseluku aktiveerimine:
1. Programmi valimiseks kasutage
programminuppu.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Lapseluku indikaator süttib.
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
EESTI
7.2 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Programmi valimiseks kasutage
programminuppu.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
63
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
•
tavaline kuiv pesu
4. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
5. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne seadme esmakordset kasutamist
tehke järgmised toimingud:
•
•
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Valige laadimise tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Programm käivitub.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi
algust edasi lükata
minimaalselt 30 minutist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
9.3 Programmi muutmine
1. Keerake programmi valikunupp
asendisse
VÄLJA.
2. Valige programm.
9.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud.
•
•
Kostub katkendlik helisignaal.
-indikaator vilgub.
•
-indikaator vilgub.
• Indikaator Start/paus põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab
pesult kortsud.
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
•
Indikaator
põleb, aga ei vilgu.
64
www.electrolux.com
•
•
Indikaator
põleb, aga ei vilgu.
Start/paus näidik kustub.
1. Keerake programmi valikunupp
asendisse
VÄLJA.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
9.5 Ooterežiimi funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
•
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelasid lahtisena
(nt põllepaelasid). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kui esemel on puuvillane sisevooder,
pöörake see tagurpidi. Veenduge, et
puuvillane kiht oleks alati väljaspool.
Soovitame valida seadmes olevale
pesutüübile vastava pesuprogrammi.
Ärge pange intensiivsema värvi ja
heledama värviga pesusid kokku.
Etikett
•
•
•
Intensiivsema värviga pesu võib anda
värvi.
Kasutage puuvillasele riidele ja
kootud riietele vastavaid programme,
et vältida riiete kokkutõmbumist.
Veenduge, et pesukogus ei oleks
suurem, kui programmide tabelis
lubatud maksimaalne kogus.
Kuivatage ainult pesu, mis sobib
trummelkuivatisse. Vaadake esemetel
olevaid etikette.
Kirjeldus
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm standard‐
temperatuuril.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm madalal
temperatuuril.
Pesu, mis ei sobi trummelkuivatisse.
EESTI
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) vajadusel peske filtrit kuuma veega.
11.2 Veepaagi tühjendamine
1.
2.
3.
4.
65
66
www.electrolux.com
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
EESTI
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
67
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/paus.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajut‐
age nuppu Start/paus, et programm
uuesti käivitada.
Ekraan näitab pikka programmi kes‐
tust. 1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
uuesti.
Veenduge, et toatemperatuur poleks liiga
kõrge.
Ekraan näitab liiga lühikest programmi
kestust.
Valige Aegkuivatus või Eriti kuiv pro‐
gramm.
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülit‐
age seade välja ja käivitage seejärel
uuesti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
68
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik lahendus
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käi‐
vitage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
•
•
•
•
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seadistus.
Õhuavad on ummistunud.
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 540 mm (maksimaalne 570
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1030 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
104 l
Maksimaalne pesukogus
7 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Nõutav kaitse
10 A
Koguvõimsus
2250 W
Energiasäästuklass
B
Energiatarve1)
4,30 kWh
Aastane energiatarve2)
504 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,41 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,41 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
EESTI
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
69
IPX4
1) Vastavalt standardile EN 61121. 7 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Puuvillane 7 kg
Kapikuiv
Triikimiskuiv
1400 p/min / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 p/min / 60%
131 min.
4,30 kWh
1400 p/min / 50%
96 min.
3,04 kWh
1000 p/min / 60%
109 min.
3,47 kWh
1200 p/min / 40%
48 min.
1,26 kWh
800 p/min / 50%
55 min.
1,43 kWh
Tehiskiud 3 kg
Kapikuiv
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
*
70
www.electrolux.com
EESTI
71
136922282-A-232014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement