Electrolux EDP2074PDW User manual

Electrolux EDP2074PDW User manual

EDP2074PDW

SQ THARËSE ME RROTULLIM UDHËZIMET PËR PËRDORIM

SL SUŠILNI STROJ

NAVODILA ZA UPORABO

UK СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН

ІНСТРУКЦІЯ

2

20

37

2 www.electrolux.com

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7

4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7

5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................8

6. OPSIONET....................................................................................................... 10

7. CILËSIMET.......................................................................................................12

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12

9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................12

10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 13

11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14

12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 17

13. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 18

ME JU NË MENDJE

Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të shkëlqyera.

Mirë se vini në Electrolux.

Vizitoni faqen tonë të internetit për:

Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si dhe për shërbimin:

www.electrolux.com

Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:

www.registerelectrolux.com

Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:

www.electrolux.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.

Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.

Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.

Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna për ambientin

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

SHQIP

1. TË DHËNA PËR SIGURINË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e përgjithshme

Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.

Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe, përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar, mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.

Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni broshurës së instalimit).

Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni broshurës së instalimit).

Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.

Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet të mos bllokohen nga tapeti.

Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.

Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.

Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret e hapur.

Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)

3

4 www.electrolux.com

Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e

Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për të shmangur rreziqet.

Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 7 kg

(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").

Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për pastrim kimikate industriale.

Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.

Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose pas çdo përdorimi.

Mos thani në tharëse tesha të palara.

Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të thahet në tharësen e rrobave.

Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të thahet në tharësen e rrobave.

Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit.

Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët dhe shkrepset.

Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.

Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi

(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.

Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,

çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.

SHQIP

1.2 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të përhershëm.

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.

Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.

Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.

Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg fëmijëve.

Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.

Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.

Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

• Hiqni të gjithë paketimin

• Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.

• Zbatoni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.

• Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë.

Përdorni gjithnjë doreza sigurie.

• Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në vende me temperaturë nën 5°C ose më të lartë se 35°C.

• Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të durojë nxehtësinë dhe të jetë e pastër.

• Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.

• Gjithmonë lëvizeni pajisjen vertikalisht.

• Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të vendoset kundrejt murit.

• Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë tërësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi.

Nëse nuk është në ekuilibër, rregulloni këmbëzat derisa të nivelohet.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditje elektrike.

• Pajisja duhet tokëzuar.

5

6 www.electrolux.com

• Sigurohuni që të dhënat elektrike në pllakën e specifikimeve të përkojnë me karakteristikat e rrjetit elektrik.

Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një elektricist.

• Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.

• Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabëll zgjatues.

• Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablli elektrik.

Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e kapur nga spina.

• Mos e prekni kabllon kryesore ose spinën e rrymës me duar të lagura.

• Vetëm për MB-në dhe Irlandën.

Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju duhet ta ndërroni siguresën në prizë, përdorni një siguresë 13 amp ASTA

(BS 1362).

• Kjo pajisje është në përputhje me direktivat E.E.C.

2.3 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

• Përdoreni këtë pajisje vetëm në mjedis shtëpiak.

• Mos thani artikuj të dëmtuar që përmbajnë material mbushës.

• Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

Ndiqni udhëzimet në etiketën e rrobave.

• Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës njollash, duhet të kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni tharësen e rrobave.

• Mos pini ose mos përgatitni ushqime me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo mund të shkaktojë probleme shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.

• Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur.

• Mos thani në tharëse rroba të lagura që pikojnë ujë.

2.4 Kujdesi dhe pastrimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi ose dëmtim i pajisjes.

• Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të pastruar pajisjen.

• Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.

2.5 Eliminimi i mbeturinave

PARALAJMËRIM!

Rrezik lëndimi ose mbytjeje.

• Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji.

• Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe hidheni atë.

• Hiqni kapësen e derës për të parandaluar bllokimin brenda pajisjes të fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake.

SHQIP 7

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

1 Depozita e ujit

2

Paneli i kontrollit

3 Dera e pajisjes

4

Filtri kryesor

5 Butoni për derën e kondensatorit

6

Vrimat e qarkullimit të ajrit

7 Këmbët me regjistrim

8

Dera e kondensatorit

9 Kapaku i kondensatorit

10

Bravat e kapakut të kondensatorit

11 Pllaka e specifikimeve

Dera e ngarkimit mund të instalohet nga përdoruesi në anën e kundërt. Kjo ndihmon për të futur dhe për të hequr më lehtë rrobat nga pajisja ose nëse ka ndonjë kufizim hapësire për instalimin e pajisjes (shihni broshurën tjetër).

4. PANELI I KONTROLLIT

1

2

3

4

5

6

7

1

Çelësi i programeve dhe çelësi

OFF

2

Treguesit

3 Ekrani

4

5

6

7

8

Blloku i prekjes i Koha

Blloku i prekjes i Vonimi

Blloku i prekjes i Sinjalizues

Blloku i prekjes i Delikat

8 www.electrolux.com

8

Blloku i prekjes i Nisje/Pauzë

Prekni blloqet e prekjes me gisht në zonën me simbolin ose emrin e opsionit. Mos mbani doreza veshur kur përdorni panelin e kontrollit.

Sigurohuni që paneli i kontrollit të jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.

4.1 Treguesit

Treguesit

-

-

5. TABELA E PROGRAMIT

Përshkrimi

Faza e tharjes

Faza e ftohjes

Faza e ruajtjes nga rrudhat

Kondensuesi

Depozita e ujit

Filtri

Shtyrja e programit

Bllokimi për fëmijët

Sinjalet akustike

Kohëzgjatja e programit

Kohëzgjatja e tharjes me kohë

Kohëzgjatja e shtyrjes së programit

Programet Lloji i ngarkesës

Ngarkesa

(maks.)1) /Shenja e rrobave

Tharje ekstra

Tharje e fortë

Të pambukta

Niveli i tharjes: tharje ekstra.

Niveli i tharjes: tharje e fortë.

7 kg/

7 kg/

SHQIP 9

Programet Lloji i ngarkesës

Ngarkesa

(maks.)1) /Shenja e rrobave

Për në dol‐ lap2)3)

Tharje me hekur‐ osje2)

Niveli i tharjes: tharje për në dollap.

Niveli i tharjes: gati për hekurosje.

Tharje ekstra

Për në dollap2)

Tharje me hekur‐ osje

Sintetike

Niveli i tharjes: tharje ekstra.

Niveli i tharjes: tharje për në dollap.

Niveli i tharjes: gati për hekurosje.

Për rroba të për‐ ziera

Tharje e progra‐ muar

Rifreskim

Rifreskim i të leshtave

Delikate

Sportive

7 kg/

7 kg/

3 kg/

3 kg/

3 kg/

Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.

Program me temperaturë të ulët. Pro‐ gram delikat me ajër të ngrohtë.

Me këtë program ju mund të përdorni op‐ sionin Koha dhe të vendosni kohëzgjat‐ jen e programit.

Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐ jur brenda në dollap.

Rifreskim i pëlhurave të leshta. Rrobat e leshta bëhen të buta dhe të lëmuara.

Hiqni menjëherë rrobat pas përfundimit të programit.

Pëlhura delikate.

Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të cilat nuk hekurosen.

2 kg/

7 kg/

1 kg

1 kg

2 kg/

2 kg/

10 www.electrolux.com

Programet Lloji i ngarkesës

Ngarkesa

(maks.)1) /Shenja e rrobave

lehtë

Hekurosje e

Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni ato brenda pa‐ jisjes. Kur përfundon programi, hiqni menjëherë artikujt dhe vendosini ata në një nderëse rrobash.

1 kg (ose 5 këmi‐

sha)/

1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.

2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐ mentin e EN 61121.

3) Programi

Të pambukta Për në dollap është "Programi standard i të pambuktave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe është pro‐ grami më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta të lagura.

6. OPSIONET

6.1 Koha

Ky opsion aplikohet vetëm për programin

Tharje e programuar. Ju mund të vendosni kohëzgjatjen e programit, për një minimum 10 minutash deri maksimumi në 2 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave në pajisje.

Rekomandojmë që të vendosni një kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla rrobash ose vetëm për një artikull.

6.2 Delikat

Me këtë opsion mund të vendosni një program tharjeje për rroba delikate që ka temperaturë të ulët. Përdoreni këtë

6.4 Tabela e opsioneve opsion me pëlhura që kanë simbolin në etiketën e pëlhurës (p.sh. akrilik, viskozë).

6.3 Sinjalizues mund ta dëgjoni zilen:

• në përfundim të ciklit

• në fillim dhe përfundim të fazës së kundër rrudhave

• në ndërprerjen e ciklit

Funksioni i sinjalizuesit është vendosur nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju mund ta përdorni këtë funksion për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin sinjalin.

Ju mund të aktivizoni opsionin Sinjalizues me të gjitha programet.

Programet1)

Të pambukta

Tharje ekstra

■ ■

SHQIP 11

Programet1)

Tharje e fortë

Për në dollap

Tharje me hekur‐ osje

Sintetike

Tharje ekstra

Për në dollap

Tharje me hekur‐ osje

Për rroba të për‐ ziera

Tharje e progra‐ muar

Rifreskim

Rifreskim i të leshtave

Delikate

Sportive

■ lehtë

Hekurosje e

■ ■

1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.

12 www.electrolux.com

7. CILËSIMET

A

B

C

D

E

7.1 Funksioni i bllokimit për fëmijët

Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë me pajisjen gjatë kohës që ajo është në punë. Çelësi i programeve dhe blloku i prekjes bllokohen.

Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.

Opsioni i bllokimit për fëmijët mund të çaktivizohet ndërkohë që është në punë një program. Prekni dhe mbani prekur të njëjtat blloqe prekjeje derisa treguesi i bllokimit për fëmijët të fiket.

A) Koha Blloku i prekjes i

B) Vonimi Blloku i prekjes i

C) Sinjalizues Blloku i prekjes i

D) Delikat Blloku i prekjes i

E) Nisje/Pauzë Blloku i prekjes i

Vetëm çelësi OFF është i zhbllokuar.

Aktivizimi i opsionit të bllokimit për fëmijët:

1. Përdorni përzgjedhësin e programit për të vendosur një program.

2. Prisni afërsisht 8 sekonda.

3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht blloqet e prekjes (A) dhe (D). Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.

8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

7.2 Rregullimi i shkallës së lagështisë së rrobave të mbetura

Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar të lagështisë së mbetur të rrobave:

1. Përdorni përzgjedhësin e programit për të vendosur një program.

2. Prisni afërsisht 8 sekonda.

3. Prekni dhe mbani prekur njëkohësisht butonat (A) dhe (B).

Një nga këta tregues ndizet:

• maksimumi i rrobave të thata

• rrobat më të thata

• rrobat me thatësi standarde

4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht derisa të ndizet treguesi i nivelit të duhur.

5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni dhe mbani shtypur butonat (A) dhe

(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.

• Nisni një program të shkurtër (p.sh.

30 minuta) me rroba të njoma.

Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, kryeni këto veprime:

• Pastroni me një leckë të njomë kazanin e tharëses me rrotullim.

9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

9.1 Nisja e një programi pa shtyrjen e programit

1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.

KUJDES!

Sigurohuni që kur të mbyllni derën, rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.

2. Vendosni programin dhe opsionet e duhura sipas llojit të ngarkesës.

Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.

3. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/

Pauzë.

Niset programi.

9.2 Nisja e programit me shtyrjen e fillimit të programit

1. Vendosni programin dhe opsionet e duhura sipas llojit të ngarkesës.

2. Shtypni butonin e shtyrjes së programit vazhdimisht derisa ekrani të shfaqë kohën e vonesës që dëshironi të vendosni.

Ju mund të shtyni fillimin e një programi nga minimumi 30 minuta deri maksimumi në 20 orë.

3. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/

Pauzë.

Ekrani tregon numërimin mbrapsht të shtyrjes së programit.

Programi fillon pas përfundimit të numërimit mbrapsht.

9.3 Ndryshimi i një programi

1. Rrotullojeni çelësin e programit në

OFF

2. Caktoni programin.

9.4 Në përfundim të programit

Kur programi ka përfunduar:

SHQIP 13

• Bie një sinjal akustik i ndërprerë.

• Pulson treguesi .

• Pulson treguesi .

• Treguesi Nisje/Pauzë ndizet.

Pajisja vazhdon të punojë me fazën e ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta të tjera.

Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat nga rrobat tuaja.

Ju mund të hiqni rrobat përpara se të përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.

Rekomandojmë, për rezultate më të mira, të hiqni rrobat kur faza ka përfunduar ose pothuajse ka përfunduar.

Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka përfunduar:

• Treguesi është i ndezur, por nuk pulson.

• Treguesi është i ndezur, por nuk pulson.

• Nisje/Pauzë fiket.

1. Rrotullojeni çelësin e programit në

OFF

2. Hapni derën e pajisjes.

3. Nxirrni rrobat nga pajisja.

4. Mbyllni derën e pajisjes.

Gjithmonë pastroni filtrin dhe zbrazni mbajtësin e ujit kur të përfundojë programi.

9.5 Funksioni i pritjes aktive

Për të ulur konsumin e energjisë, ky funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:

• Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni programin.

• Pas 5 minutash nga përfundimi i programit.

10. UDHËZIME DHE KËSHILLA

10.1 Përgatitja e rrobave

• Mbyllni zinxhirët.

• Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të jorganëve.

• Mos i lini të palidhura kollaret ose rripat (p.sh. rripat e përparëseve).

Lidhini ato përpara se të nisni një program.

• Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.

• Nëse një artikull ka shtresë të brendshme prej pambuku, kthejeni anën e brendshme jashtë. Sigurohuni që shtresa e pambukut të jetë gjithmonë jashtë

14 www.electrolux.com

• Rekomandojmë që të vendosni programin e duhur për llojin e pëlhurave që janë në pajisje.

• Mos vendosni pëlhura me ngjyra të forta së bashku me pëlhura me ngjyra të çelura. Ngjyrat e forta mund të lëshojnë bojë.

• Përdorni programin përkatës për fanella pambuku dhe trikotazhe për të parandaluar hyrjen e tyre në ujë.

• Sigurohuni që pesha e rrobave të mos jetë më shumë se pesha maksimale në tabelën e programeve.

• Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

Referojuni etiketës së pëlhurës që kanë artikujt.

Etiketa e pël‐ hurës

Përshkrimi

Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni temperaturën me temperaturë standarde.

Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni programin me temperaturë të ulët.

Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

11. KUJDESI DHE PASTRIMI

11.1 Pastrimi i filtrit

1.

2.

2

1

3.

4.

5.1)

6.

1) nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me ujë të nxehtë.

11.2 Shkarkimi i depozitës së ujit

1.

2.

1

SHQIP 15

2

3.

4.

Ju mund të përdorni ujin nga depozita e ujit si alternative për ujë të distiluar (p.sh. për hekurosje me avull). Përpara se të përdorni ujin, hiqni papastërtitë me filtër.

11.3 Pastrimi i kondensatorit

1.

2.

16 www.electrolux.com

3.

5.

1

4.

2

6.

1

2

1

7.

11.4 Pastrimi i kazanit

PARALAJMËRIM!

Shkëputeni pajisjen nga korrenti përpara se ta pastroni.

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar sipërfaqen e brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.

Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

KUJDES!

Mos përdorni materiale gërryese apo lesh teli për të pastruar kazanin.

11.5 Pastrimi i panelit të kontrollit dhe karkasës

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar panelin e kontrollit dhe karakasën.

8.

2

1

2

3

Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.

Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

KUJDES!

Mos përdorni agjentë për pastrimin e mobilieve ose agjentë pastrues të cilët mund të shkaktojnë gërryerje gjatë pastrimit të pajisjes.

11.6 Pastrimi i vrimave të qarkullimit të ajrit

Përdorni një fshesë me korrent për të hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të ajrit.

SHQIP

12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Problemi

Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.

Zgjidhja e mundshme

Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.

Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐ save (instalimin shtëpiak).

Programi nuk fillon.

Dera e pajisjes nuk mbyllet.

Pajisja ndalon gjatë punës.

Shtypni Nisje/Pauzë.

Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.

Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë si duhet.

Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.

Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.

Shtypni Nisje/Pauzë për ta nisur progra‐ min sërish.

Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në përputhje me kohëzgjatjen e programit.

Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ mi. 1)

Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.

Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini rrobat sërish në makinën larëse.

Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ grami.

Në ekran shfaqet Err.

Sigurohuni që temperatura e dhomës të mos jetë tepër e ngrohtë.

Vendosni programin Tharje e programuar ose Tharje ekstra.

Nëse dëshironi të vendosni një program të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.

Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐ nueshme për programin.

Ekrani shfaq (p.sh. E51).

Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni një program të ri. Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.

1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht

Nëse rezultatet e tharjes janë të pakënaqshme

• Programi i vendosur ishte i pasaktë.

• Filtri është i bllokuar.

• Kondensuesi është i bllokuar.

• Në pajisje ka shumë rroba.

• Kazani është i papastër.

• Cilësim i pasaktë i sensorit të përçueshmërisë.

• Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të bllokuara.

17

18 www.electrolux.com

13. TË DHËNA TEKNIKE

Gjerësia x Lartësia x Thellësia

Thellësia maksimale me derën e pajisjes të hapur

Gjerësia maksimale me derën e pajisjes të hapur

Lartësia e rregullueshme

Vëllimi i kazanit

Vëllimi maksimal i ngarkesës

Tensioni

Frekuenca

850 x 600 x 540 mm (maksimumi 570 mm)

1030 mm

950 mm

850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)

104 l

7 kg

230 V

50 Hz

Siguresa e nevojshme

Fuqia totale

Klasifikimi i energjisë

10 A

2250 W

B

4,30 kWh

Konsumi i energjisë 1)

Konsumi vjetor i energjisë 2)

Majtas - thithja e energjisë në modalitetin e mbetur ndezur

Thithja e energjisë në modalitetin fikur

Lloji i përdorimit

504 kWh

0,41 W

0,41 W

Shtëpiak

Temperatura e lejuar e ambientit + 5°C deri në + 35°C

Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë

IPX4

1) Referuar EN 61121. 7 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.

2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja

(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).

13.1 Vlerat e konsumit

Programi

Centrifugimi në / lagështia e mbetur

Të pambukta 7 kg

Koha e tharjes

Konsumi i energjisë

Programi

Për në dollap

Centrifugimi në / lagështia e mbetur

1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Tharje me hekurosje 1400 rpm / 50%

1000 rpm / 60%

Për në dollap

Sintetike 3 kg

1200 rpm / 40%

800 rpm / 50%

14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Koha e tharjes

115 min.

131 min.

96 min.

109 min.

48 min.

55 min.

Ricikloni materialet me simbolin .

Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

SHQIP 19

Konsumi i energjisë

3,77 kWh

4,30 kWh

3,04 kWh

3,47 kWh

1,26 kWh

1,43 kWh

20 www.electrolux.com

KAZALO

1. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 21

2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 23

3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 24

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................25

5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV...................................................................26

6. FUNKCIJE........................................................................................................ 27

7. NASTAVITVE................................................................................................... 29

8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................29

9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................29

10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 30

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 31

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 33

13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 34

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletno mesto za:

Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:

www.electrolux.com

Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:

www.registerelectrolux.com

Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:

www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.

Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije

Splošne informacije in nasveti

Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

SLOVENŠČINA

1. VARNOSTNA NAVODILA

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

21

1.1 Splošna varnostna navodila

Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.

Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite

(glejte list z navodili za nameščanje).

Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali pod kuhinjski pult s pravim razmakom (glejte list z navodili za nameščanje).

Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.

Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme ovirati preproga.

Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja.

Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.

V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v prostor. Pri tem so mišljeni plini, ki nastanejo pri zgorevanju goriv, vključno z odprtim ognjem.

Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo. (če obstaja)

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega

22 www.electrolux.com

• centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Upoštevajte največjo količino perila 7 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).

Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije.

Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti naprave.

Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna očistite pred ali po vsaki uporabi.

V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.

Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.

V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.

Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v skladu z navodili proizvajalca.

Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.

Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina porazgubi.

Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila.

Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

1.2 Varnost otrok in ranljivih oseb

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

SLOVENŠČINA

To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.

Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.

Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.

Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.

Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.

Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.

Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

23

2. VARNOSTNE INFORMACIJE

2.1 Namestitev

• Odstranite vso embalažo.

• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.

• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.

• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.

• Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C ali naraste nad 35 °C.

• Poskrbite, da bodo tla, kamor postavljate napravo, ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.

• Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.

• Napravo vedno premikajte pokonci.

• Naprava mora biti s hrbtno stranjo postavljena ob steno.

• Ko napravo postavite na mesto, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je povsem poravnana. V nasprotnem primeru jo uravnajte z nastavljanjem nog.

2.2 Priključitev na električno napetost

OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

• Naprava mora biti ozemljena.

• Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno napeljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

• Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.

• Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

• Samo za VB in Irsko. Naprava ima vtič s 13-ampersko varovalko. Če je treba zamenjati varovalko v vtiču, uporabite 13-ampersko varovalko

ASTA (BS 1362).

24 www.electrolux.com

• Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Uporaba

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

• To napravo uporabljajte samo v gospodinjstvu.

• Ne sušite poškodovanega perila, ki vsebuje polnilo.

• Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.

• Če ste perilo oprali z odstranjevalcem madežev, pred vklopom sušilnega stroja zaženite dodatno izpiranje.

• Ne pijte ali pripravljajte hrane s kondenzirano/destilirano vodo. Lahko povzroči zdravstvene težave ljudi in živali.

• Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.

• V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.

3. OPIS IZDELKA

1 2

11

10

9

8

5

6

7

3

4

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.

Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

2.5 Odstranjevanje

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja.

• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzite.

• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.

1

Posoda za vodo

2

Upravljalna plošča

3

Vrata naprave

4

Glavni filter

5

Gumb za vrata kondenzatorja

6

Reže za pretok zraka

7

Nastavljive noge

8

Vrata kondenzatorja

9

Pokrov kondenzatorja

10

Varovala za pokrov kondenzatorja

11

Ploščica za tehnične navedbe

SLOVENŠČINA 25

Vrata stroja lahko uporabnik pritrdi na nasprotno stran. To lahko olajša vstavljanje in odstranjevanje perila ali namestitev stroja v primeru prostorske omejitve (glejte dodaten priložen list).

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

1

2

3

8

1

Gumb za izbiro programa in stikalo za IZKLOP

2

Indikatorji

3 Prikazovalnik

4

Polje na dotik Časovno sušenje

5

Polje na dotik Zamik vklopa

6

Polje na dotik Zvočni signal

7

Polje na dotik Občutljivo

4.1 Indikatorji

Indikatorji

8

Polje na dotik Začetek/Prekinitev

S prstom se dotaknite polj na dotik na predelu s simbolom ali imenom funkcije. Pri upravljanju upravljalne plošče ne nosite rokavic. Upravljalna plošča mora biti vedno čista in suha.

Opis

Faza sušenja

Faza hlajenja

Faza zaščite proti mečkanju

Kondenzator

Posoda za vodo

4

5

6

7

26 www.electrolux.com

Indikatorji Opis

Filter

Zamik vklopa

Varovalo za otroke

Zvočni signali

Trajanje programa

-

Trajanje časovnega sušenja

-

Trajanje zamika vklopa

5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV

Programi Vrsta perila

Količina perila

(najv.)1) / Oznaka perila

Zelo suho

Izredno suho

Suho za v omaro2)3)

Lažje likanje2)

Bombaž

Stopnja sušenja: zelo suho.

Stopnja sušenja: izredno suho.

Stopnja sušenja: suho za v omaro.

7kg/

7kg/

7kg/

Stopnja sušenja: primerno za likanje.

Sintetika

Stopnja sušenja: zelo suho.

7kg/

Zelo suho

Suho za v omaro2)

Lažje likanje

Stopnja sušenja: suho za v omaro.

Stopnja sušenja: primerno za likanje.

3 kg/

3 kg/

3 kg/

Hitro-mešano

Časovno sušenje

Bombažno in sintetično perilo. Program z nizko temperaturo. Nežen program s top‐ lim zrakom.

S tem programom lahko uporabite funkci‐ jo Časovno sušenje in nastavite trajanje programa.

2 kg/

7kg/

SLOVENŠČINA 27

Programi Vrsta perila

Osvežitev

Osveževanje volne

Osveževanje shranjenega perila.

Osveževanje volnenih oblačil. Volnena oblačila postanejo mehka in voljna. Per‐ ilo vzemite iz sušilnega stroja takoj po končanem programu.

1 kg

1 kg

Občutljivo

Občutljivo perilo.

2 kg/

Šport

Športna oblačila, tanke in lahke tkanine, perilo iz mikrovlaken, poliestra, ki ga ni treba likati.

2 kg/ kanje

Enostavno li‐

Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐ kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐ jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐ čila stresite, preden jih daste v napravo.

Ko se program zaključi, takoj odstranite perilo in ga obesite na obešalnik.

1 kg (ali 5 srajc)/

1) Največja teža velja za suho perilo.

2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐ mentu EN 61121.

3) Program

Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž« in je pri‐ meren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

6. FUNKCIJE

6.1 Časovno sušenje

Ta funkcija velja le za program Časovno sušenje. Trajanje programa lahko nastavite od najmanj 10 minut do največ dve uri. Nastavitev trajanja je povezana s količino perila v napravi.

Priporočamo, da nastavite kratko trajanje za majhne količine perila ali le za en kos.

6.2 Občutljivo

S to funkcijo lahko nastavite program za sušenje občutljivega perila z nizko temperaturo. To funkcijo uporabite pri

Količina perila

(najv.)1) / Oznaka perila

oblačilih s simbolom na etiketi za nego perila (npr. perilo iz akrila, viskoze).

6.3 Zvočni signal zvočni signal lahko zaslišite ob:

• koncu programa,

• začetku in koncu faze za zaščito proti mečkanju,

• prekinitvi programa.

Funkcija zvočnega signala je tovarniško

(privzeta nastavitev) vedno vklopljena.

To funkcijo lahko uporabite za vklop ali izklop zvoka.

Funkcijo Zvočni signal lahko vklopite pri vseh programih.

28 www.electrolux.com

6.4 Razpredelnica funkcij

Programi1)

Bombaž

Zelo suho

Izredno suho

Suho za v omaro

Lažje likanje

Sintetika

Zelo suho

Suho za v omaro

Lažje likanje

Hitro-mešano

Časovno sušenje

■ ■

Osvežitev

Osveževanje volne

■ ■

Občutljivo

Šport

■ kanje

Enostavno li‐

■ ■

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisn‐ ite ustrezno polje na dotik.

SLOVENŠČINA 29

7. NASTAVITVE

A

B

C

D

E

A) Časovno sušenje Polje na dotik

B) Zamik vklopa Polje na dotik

C) Zvočni signal Polje na dotik

D) Občutljivo Polje na dotik

E) Začetek/Prekinitev Polje na dotik

7.1 Funkcija Varovalo za otroke

Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se igrali z napravo med izvajanjem programa. Gumb za izbiro programa in polja na dotik so zaklenjeni.

Odklenjeno je le stikalo za IZKLOP .

Vklop funkcije varovala za otroke:

1. Poljuben program nastavite z gumbom za izbiro programa.

2. Počakajte približno osem sekund.

3. Sočasno pritisnite in držite polji na dotik (A) in (D). Zasveti indikator varovala za otroke.

8. PRED PRVO UPORABO

Pred prvo uporabo naprave naredite naslednje:

• Boben sušilnega stroja očistite z vlažno krpo.

9. VSAKODNEVNA UPORABA

9.1 Začetek programa brez zamika vklopa

1. Pripravite perilo in napolnite napravo.

Zasveti indikator varovala za otroke.

Funkcijo varovala za otroke lahko izklopite med izvajanjem programa.

Pritisnite in držite isti polji na dotik, dokler indikator varovala za otroke ne ugasne.

7.2 Nastavitev stopnje preostale vlage v perilu

Če želite spremeniti privzeto stopnjo preostale vlage v perilu, naredite naslednje:

1. Poljuben program nastavite z gumbom za izbiro programa.

2. Počakajte približno osem sekund.

3. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in

(B).

Zasveti eden izmed naslednjih indikatorjev:

• najbolj suho perilo

• bolj suho perilo

• standardno suho perilo

4. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti indikator prave stopnje.

5. Za potrditev nastavitve sočasno pritisnite in približno dve sekundi držite tipki (A) in (B).

• Zaženite kratek program (npr. 30 minut) z vlažnim perilom.

POZOR!

Pazite, da se med zapiranjem vrat perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

2. Nastavite pravi program in funkcije, ki ustrezajo perilu.

30 www.electrolux.com

Prikazovalnik prikazuje trajanja programa.

3. Pritisnite polje na dotik Začetek/

Prekinitev.

Program se zažene.

9.2 Začetek programa z zamikom vklopa

1. Nastavite pravi program in funkcije, ki ustrezajo perilu.

2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte toliko časa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže čas zamika, ki ga želite nastaviti.

Vklop programa lahko zamaknete od najmanj

30 minut do največ 20 ur.

3. Pritisnite polje na dotik Začetek/

Prekinitev.

Na prikazovalniku se prikaže odštevanje časa zamika vklopa.

Po koncu odštevanja se program zažene.

9.3 Sprememba programa

1. Gumb za izbiro programa obrnite v položaj za IZKLOP .

2. Nastavite program.

9.4 Ob koncu programa

Ob zaključku programa:

• V presledkih se oglaša zvočni signal.

• Indikator utripa.

10. NAMIGI IN NASVETI

10.1 Priprava perila

• Zapnite zadrge.

• Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih pregrinjalih.

• Ne puščajte razvezanih trakov ali vrvic (npr. na predpasnikih). Pred začetkom programa jih zavežite.

• Odstranite vse predmete iz žepov.

• Če ima oblačilo notranjo plast iz bombaža, ga obrnite z notranjo stranjo navzven. Bombažna plast naj bo vedno zunaj.

• Indikator utripa.

• Sveti indikator Začetek/Prekinitev.

Naprava še približno 30 minut deluje s fazo za zaščito proti mečkanju.

Faza za zaščito proti mečkanju odpravi gube s perila.

Perilo lahko odstranite pred zaključkom faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena ali zaključena.

Ko je faza za zaščito proti mečkanju zaključena:

• Indikator sveti, a ne utripa.

• Indikator sveti, a ne utripa.

• Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.

1. Gumb za izbiro programa obrnite v položaj za IZKLOP .

2. Odprite vrata naprave.

3. Iz stroja odstranite perilo.

4. Zaprite vrata naprave.

Po zaključku programa vedno očistite filter in izpraznite posodo za vodo.

9.5 Funkcija stanja pripravljenosti

Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samodejno izklopi napravo:

• Po petih minutah, če ne zaženete programa.

• Pet minut od konca programa.

• Priporočamo, da nastavite pravi program, ki je primeren za vrsto perila v napravi.

• Ne mešajte temnega in svetlega perila. Temno perilo lahko pušča barvo.

• Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite ustrezen program za bombažni jersey ter pletenine.

• Poskrbite, da perila ne bo več od največje dovoljene količine, navedene v razpredelnici programov.

SLOVENŠČINA 31

• Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Glejte etikete za nego perila.

Oznaka za nego perila

Opis

Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.

Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐ gram s standardno temperaturo.

Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐ gram z nizko temperaturo.

Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

11.1 Čiščenje filtra

1.

2.

2

1

3.

4.

5.1)

6.

1

2

1) po potrebi očistite filter z vročo vodo.

32 www.electrolux.com

11.2 Praznjenje posode za vodo

1.

2.

3.

4.

Vodo iz posode za vodo lahko uporabite namesto destilirane vode (npr. za likanje s paro). Pred uporabo vode odstranite ostanke umazanije s filtrom.

11.3 Čiščenje kondenzatorja

1.

2.

4.

3.

1

2

1

2

1

SLOVENŠČINA 33

5.

6.

7.

8.

2

1

2

3

11.4 Čiščenje bobna

OPOZORILO!

Napravo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in lopatic bobna uporabljajte standardno nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.

POZOR!

Za čiščenje bobna ne uporabljajte grobih materialov ali jeklene volne.

11.5 Čiščenje upravljalne plošče in ohišja

Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja uporabljajte standardno nevtralno čistilno sredstvo.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava

Naprave ne morete vklopiti.

Program se ne zažene.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.

Očiščene površine osušite z mehko krpo.

POZOR!

Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev za pohištvo ali čistilnih sredstev, ki lahko povzročijo korozijo.

11.6 Čiščenje rež za pretok zraka

Za odstranitev kosmov iz rež za pretok zraka uporabite sesalnik.

Možna rešitev

Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.

Preverite varovalko v omarici z varovalka‐ mi (hišna napeljava).

Pritisnite Začetek/Prekinitev.

34 www.electrolux.com

Težava

Vrata naprave se ne zaprejo.

Naprava se med delovanjem ustavi.

Možna rešitev

Prepričajte se, da so vrata naprave zapr‐ ta.

Preverite, ali je filter pravilno nameščen.

Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

Preverite, ali je posoda za vodo prazna.

Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐ četek/Prekinitev.

Poskrbite, da bo teža perila primerna za trajanje programa.

Prikazovalnik prikazuje dolgo trajanje programa. 1)

Poskrbite, da bo filter čist.

Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐ mite v pralnem stroju.

Sobna temperatura ne sme biti previso‐ ka.

Prikazovalnik prikazuje kratko trajanje programa.

Na prikazovalniku se prikaže Err.

Nastavite program Časovno sušenje ali

Zelo suho.

Če želite nastaviti nov program, izklopite in vklopite napravo.

Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐ gram.

Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51).

Izklopite in vklopite napravo. Zaženite nov program. Če se težava ponovi, se obrnite na servis.

1) Po največ petih urah se program samodejno konča.

Če rezultati sušenja niso zadovoljivi

• Nastavljen program ni bil pravi.

• Filter je zamašen.

• Kondenzator je zamašen.

• V napravi je bilo preveč perila.

13. TEHNIČNI PODATKI

• Boben je umazan.

• Napačna nastavitev tipala prevodnosti.

• Reže za pretok zraka so zamašene.

Širina x višina x globina 850 x 600 x 540 mm (največ 570 mm)

Največja globina z odprtimi vrati naprave 1030 mm

Največja širina z odprtimi vrati naprave 950 mm

Nastavljiva višina

Prostornina bobna

850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)

104 l

SLOVENŠČINA 35

Največja količina perila

Napetost

Frekvenca

Potrebna varovalka

Skupna moč

Razred energijske učinkovitosti

7 kg

230 V

50 Hz

10 A

2250 W

B

4,30 kWh

Poraba energije1)

Letna poraba energije2)

Absorbiranje moči pri načinu vklopa

Absorbiranje moči pri načinu izklopa

Vrsta uporabe

504 kWh

0,41 W

0,41 W

V gospodinjstvu

Dopustna temperatura okolja + 5 °C do + 35 °C

Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐ cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pok‐ rov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐ na oprema nima zaščite pred vlago.

IPX4

1) Glede na standard EN 61121. 7kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.

2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐ janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.

392/2012).

13.1 Podatki o porabi

Program

Suho za v omaro

Lažje likanje

Suho za v omaro

Število vrtljajev / preostala vlaž‐ nost

Bombaž 7 kg

1400 vrt./min. / 50 %

1000 vrt./min. / 60 %

1400 vrt./min. / 50 %

1000 vrt./min. / 60 %

Sintetika 3 kg

1200 vrt./min. / 40 %

800 vrt./min. / 50 %

Čas sušenja

115 min.

131 min.

96 min.

109 min.

48 min.

55 min.

Poraba energije

3,77 kWh

4,30 kWh

3,04 kWh

3,47 kWh

1,26 kWh

1,43 kWh

36 www.electrolux.com

14. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

УКРАЇНСЬКА 37

ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................38

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.................................................................40

3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 42

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 43

5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ......................................................................................44

6. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 45

7. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................47

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 47

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................48

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 49

11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 49

12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................52

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................53

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.

Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.

Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.

Компанія Electrolux вітає вас!

Звертайтеся на наш веб-сайт:

Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:

www.electrolux.com

Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:

www.registerelectrolux.com

Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:

www.electrolux.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Її можна знайти на табличці з технічними даними.

Увага! Важлива інформація з техніки безпеки

Загальна інформація й рекомендації

Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

38 www.electrolux.com

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення чи експлуатацію. Інструкції з користування приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

1.1 Загальні правила безпеки

Не змінюйте технічні характеристики приладу.

Для встановлення сушильного барабана зверху на пральній машині використовуйте комплект для вертикального монтажу. Комплект для вертикального монтажу (запитуйте в авторизованих магазинах) можна використовувати тільки із приладом, що вказаний у доданій інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див.

брошуру «Установка») перед встановленням.

Прилад можна встановити окремо або вмонтувати під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див.

у брошурі «Установка»).

Прилад не можна встановлювати за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима, завіси яких розташовані напроти завіс приладу, якщо вони заважають повному відкриттю дверцят приладу.

Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в основі приладу (за наявності).

Вставляйте штепсельну вилку у розетку електроживлення лише після закінчення установки.

Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.

Переконайтеся, що кімната, де встановлюється прилад, достатньо провітрюється, і в неї не потрапляють гази, що утворюються в результаті спалювання палива іншими приладами, уключаючи каміни.

УКРАЇНСЬКА 39

Використане повітря не слід відводити в димохід, призначений для відведення диму від техніки, що працює на газі або іншому паливі. (якщо є)

У разі пошкодження електричного кабелю виробник або його авторизований сервісний центр чи інша кваліфікована особа має замінити його.

Робити це самостійно небезпечно.

Дотримуйтеся максимального обсягу завантаження

7 кг (див. розділ «Таблиця програм»).

Не використовуйте прилад, якщо для чищення використовувалися промислові хімікати.

Видаліть ворс, який накопичився навколо приладу.

Не користуйтеся приладом без фільтрів. Очищайте фільтр ворсу до і після кожного використання.

У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не були перед цим випрані.

Предмети, забруднені такими речовинами, як кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас, плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску, необхідно спершу попрати гарячою водою з додаванням збільшеної дози миючого засобу і лише потім сушити в сушильному барабані.

Такі предмети, як поролон (латексна губка), шапочки для душу, вироби з непромокальних тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки, підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному барабані.

Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини необхідно застосовувати у відповідності до інструкцій виробника.

Витягайте всі предмети з кишень, такі як запальнички та сірники.

Не зупиняйте сушильний барабан, доки не закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них тепло розсіялося.

40 www.electrolux.com

Завершальна частина циклу сушіння в сушильному барабані проходить без нагрівання (цикл охолодження), щоб температура речей залишилася такою, яка виключає їх пошкодження.

Перед початком ремонту прилад треба від’єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.

1.2 Безпека дітей і вразливих осіб

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працездатності.

Діти від восьми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов’язаних ризиків.

Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Не слід залишати дітей до трьох років без постійного нагляду поблизу приладу.

Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.

Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для дітей місці.

Не допускайте дітей і домашніх тварин до відчинених дверцят приладу.

Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей, рекомендується його ввімкнути.

Не можна доручати чищення або технічне обслуговування приладу дітям без відповідного нагляду.

2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

2.1 Установка

• Повністю зніміть упаковку.

• Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.

• Дотримуйтесь інструкцій зі встановлення, що постачаються із приладом.

• Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його.

Обов’язково одягайте захисні рукавички.

• Не встановлюйте та не користуйтеся приладом у приміщеннях, де температура опускається нижче 5 °C або перевищує 35 °C.

• Переконайтеся, що підлога, на якій буде встановлено прилад, є рівною, міцною, чистою та термостійкою.

• Переконайтеся, що повітря може вільно циркулювати між приладом і підлогою.

• Завжди пересувайте прилад у вертикальному положенні.

• Прилад слід встановлювати задньою стороною до стіни.

• Встановивши прилад у місці постійної експлуатації, за допомогою спиртового рівня переконайтеся, що він точно вирівнений. За потреби вирівнюйте його, обертаючи ніжки.

2.2 Підключення до електромережі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик займання або ураження електричним струмом.

• Прилад повинен бути заземленим.

• Переконайтеся, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.

• Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.

• Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.

• Не тягніть за кабель живлення, щоб вимкнути прилад із мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.

• Не торкайтеся кабелю живлення чи штепсельної вилки вологими руками.

УКРАЇНСЬКА 41

• Лише для Великобританії й Ірландії.

Прилад має електричну вилку 13 А.

Необхідно замінити запобіжник в електричній вилці, щоб використовувати запобіжник 13 А

ASTA (BS 1362).

• Цей прилад відповідає директивам

ЄЕС.

2.3 Користування

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик отримання травм, ураження електричним струмом, пожежі, опіків або пошкодження приладу.

• Цей прилад призначено лише для домашнього використання.

• Забороняється сушити пошкоджений одяг, який містить підкладки або набивальний матеріал.

• Дозволяється сушити тільки речі, що придатні для сушіння в сушильному барабані.

Дотримуйтеся вказівок на етикетках виробів.

• Якщо білизна випрана із застосуванням плямовивідника, її необхідно додатково прополоскати, перш ніж завантажувати в сушильний барабан.

• Конденсаційна/дистильована вода не придатна для пиття або приготування їжі. Вживання такої води може завдати шкоди здоров’ю людей та тварин.

• Не сідайте й не ставайте на відкриті дверцята.

• Не сушіть мокрі речі в сушильному барабані.

2.4 Догляд і чищення

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує ризик травмування або пошкодження приладу.

• Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для чищення.

• Мийте прилад м’якою вологою ганчіркою. Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні

42 www.electrolux.com

матеріали, жорсткі ганчірки, їдкі речовини та металеві предмети.

2.5 Утилізація

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека задушення.

• Відключіть прилад від електромережі.

• Відріжте кабель живлення і викиньте його.

3. ОПИС ВИРОБУ

1 2

11

10

9

8

• Зніміть замок із дверцят, щоб уникнути запирання дітей і домашніх тварин у приладі.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам

Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова

Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

5

6

7

3

4

1

Контейнер для води

2

Панель керування

3

Дверцята приладу

4

Первинний фільтр

5

Кнопка для дверцят конденсатора

6

Отвори для виходу повітря

7

Регульовані ніжки

8

Дверцята конденсатора

9

Кришка конденсатора

10

Замки для кришки конденсатора

11

Табличка з технічними даними

Ви можете власноруч перевстановити дверцята на інший бік. У деяких випадках це спрощує завантаження та виймання білизни. Це також може бути необхідним із точки зору існуючих обмежень на встановлення приладу

(див. окремий інформаційний листок).

УКРАЇНСЬКА 43

4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

1

2

3

8

1

Перемикач програм і кнопка вимк.

2

Індикатори

3

Дисплей

4

Сенсорна кнопка Час

5

Сенсорна кнопка Відкладений пуск

6

Сенсорна кнопка Звуковий сигнал

7

Сенсорна кнопка Делікатні тканини

4.1 Індикатори

Індикатори

8

Сенсорна кнопка Пуск/пауза

Торкніться сенсорної кнопки пальцем на символі або імені параметра. Не торкайтеся кнопок панелі керування в рукавицях.

Панель керування завжди має бути чистою та сухою.

Опис

Фаза сушіння

Фаза охолодження

Фаза запобігання зморшкам

Конденціонер

Контейнер для води

Фільтр

Відкладений запуск

Блокування від дітей

4

5

6

7

44 www.electrolux.com

Індикатори

-

-

5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Опис

Звукові сигнали

Тривалість виконання програми

Тривалість часу сушіння

Тривалість відкладеного запуску

Програми Тип завантаження

Завантаження

(макс.)1)/

Позначка тканини

Дуже сухі

Бавовна

Рівень сухості: дуже суха.

Добре висушене Рівень сухості: добре висушені речі.

Сушка2)3)

7 кг/

Рівень сухості: для зберігання в шафі. 7 кг/

Сухі для прасування2)

Рівень сухості: для прасування.

7 кг/

7 кг/

Дуже сухі

Сушка2)

Синтетика

Рівень сухості: дуже суха.

3 кг/

Рівень сухості: для зберігання в шафі. 3 кг/

Сухі для прасування

Рівень сухості: для прасування.

3 кг/

Змішані

Сушіння із заданою тривалістю

Oсвіження

Вироби з бавовни та синтетики.

Програма з низькою температурою.

Делікатна програма з теплим повітрям.

З цією програмою можна використовувати функцію Час і встановити тривалість програми.

Освіження тканин, що зберігалися.

2 кг/

7 кг/

1 кг

УКРАЇНСЬКА 45

Програми Тип завантаження

Завантаження

(макс.)1)/

Позначка тканини

Освіження вовни

Освіження вовняних тканин. Вовняні речі стать м’якими і приємними на дотик. Вийміть речі одразу після завершення програми.

1 кг

Делікатні тканини Делікатні вироби.

Спортивний одяг

Для сушіння спортивного одягу, виробів із тонких тканин, мікроволокна, поліестеру, не призначених для прасування.

2 кг/

2 кг/

Легке прасування

Тканини, що не зминаються та потребують мінімального прасування.

Результати сушіння можуть відрізнятись в залежності від виду тканини. Струшуйте речі, перш ніж класти їх у прилад. Коли програма завершиться, одразу вийміть речі й повісьте їх на вішалку.

1 кг (або 5

сорочок)/

1) Максимальна вага стосується сухих речей.

2) Лише для дослідницьких установ: Cтандартні програми для випробувань, зазначених у стандарті EN 61121.

3) Програма

Бавовна Сушка «Стандартна програма для бавовни» підходить для сушіння звичайної вологої бавовняної білизни та є найефективнішою програмою з огляду на енергоспоживання під час сушіння вологої бавовняної білизни.

6. ФУНКЦІЇ

6.1 Час

Ця функція доступна лише для програми Сушіння із заданою тривалістю. Можна встановити тривалість виконання програми від

10 хвилин до 2 годин. Установка тривалості залежить від кількості білизни у приладі.

Коротку тривалість рекомендується встановлювати для невеликої кількісті білизни або лише для однієї речі.

6.2 Делікатні тканини

За допомогою цієї функції можна встановити програму делікатного сушіння при низькій температурі.

Використовуйте цю функцію для тканин, які мають знак на етикетці

(наприклад, акрилу або віскози).

6.3 Звуковий сигнал ви почуєте звуковий сигнал:

• після закінчення циклу

• після початку та завершення фази розправлення зморшок

• після переривання циклу

За промовчанням функцію звукового сигналу завжди ввімкнено. Ця функція дозволяє вмикати та вимикати сигнал.

46 www.electrolux.com

Функцію Звуковий сигнал можна увімкнути для всіх програм.

6.4 Таблиця функцій

Програми1)

Бавовна

Дуже сухі

Добре висушене

Сушка

Сухі для прасування

Синтетика

Дуже сухі

Сушка

Сухі для прасування

Змішані

Сушіння із заданою тривалістю

Oсвіження

■ ■

Освіження вовни

Делікатні тканини

Спортивний одяг

Легке прасування

■ ■

1) Для кожної програми можна встановити принаймні одну функцію. Щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.

УКРАЇНСЬКА 47

7. НАЛАШТУВАННЯ

A

B

C

D

E

A) Час Сенсорна кнопка

B) Відкладений пуск Сенсорна кнопка

Індикатор захисту від доступу дітей загоряєтсья.

Можна вимкнути функцію захисту від доступу дітей під час виконання програми. Натисніть і втримуйте ті ж самі сенсорні кнопки, поки індикатор захисту від доступу дітей не згасне.

C) Звуковий сигнал Сенсорна кнопка

D) Делікатні тканини Сенсорна кнопка

E) Пуск/пауза Сенсорна кнопка

7.1 Функція захисту від доступу дітей

Ця опція дозволяє дітям гратися з приладом, у той час як програма працює. Перемикач програм і сенсорні кнопки заблоковані.

Працює тільки кнопка вимкнення .

Активація захисту від доступу дітей:

1. Встановіть програму за допомогою перемикача.

2. Почекайте протягом 8 секунд.

3. Натисніть і втримуйте сенсорні кнопки (A) і (D) одночасно.

Індикатор захисту від доступу дітей загоряєтсья.

7.2 Налаштування рівня вологості решти білизни

Щоб змінити рівень вологості за промовчанням для решти білизни, виконайте такі дії.

1. Встановіть програму за допомогою перемикача.

2. Почекайте протягом 8 секунд.

3. Натисніть і втримуйте кнопки (A) і

(B) одночасно.

Загоряється один із індикаторів:

• білизна

максимально суха

більш суха білизна

• білизна

стандатрно суха

4. Натискайте кнопку (E), доки не загориться індикатор потрібного рівня.

5. Щоб підтвердити налаштування, одночасно натисніть кнопки (A) і

(B) і утримуйте їх протягом приблизно 2 секунд.

8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Перед першим використанням приладу виконайте такі дії:

• Витріть сушильний барабан вологою ганчіркою.

• Запустіть коротку програму

(наприклад, 30 хвилин) з вологою білизною.

48 www.electrolux.com

9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

9.1 Негайний пуск програми

1. Підготуйте білизну та завантажте її у прилад.

ОБЕРЕЖНО!

Переконайтеся, що білизна не потрапляє між дверцятами приладу та гумовою прокладкою, коли дверцята закриваються.

2. Установіть програму та функції, що відповідають типу завантаження.

На дисплеї відобразиться тривалість програми.

3. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/ пауза.

Запускається програма.

9.2 Відкладений пуск програми

1. Установіть програму та функції, що відповідають типу завантаження.

2. Натискайте кнопку відкладеного пуску, доки не дисплеї не з’явиться потрібний час відкладеного пуску.

Пуск програми можна відкласти на період від

30 хвилин до 20 годин.

3. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/ пауза.

На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу до відкладеного пуску.

Після закінчення зворотного відліку програма запуститься автоматично.

9.3 Зміна програми

1. Поверніть перемикач програм у положення (вимкнено)

2. Оберіть програму.

9.4 Після завершення програми

Після виконання програми:

• лунає переривчастий звуковий сигнал.

• Блимає індикатор .

• Блимає індикатор .

• Світиться індикатор Пуск/пауза.

Ще близько 30 хвилин прилад продовжує працювати на фазі розправлення зморшок.

Фаза запобігання зморшкам розгладжує зморшки з вашої білизни.

Ви можете видалити білизну до завершення фази запобігання зморшкам. Для отримання кращих результатів рекомендується виймати білизну, коли ця фаза практично завершено або завершена.

Про завершення фази розправлення зморшок свідчать описані нижче ознаки.

• Індикатор світиться, але не блимає.

• Індикатор світиться, але не блимає.

• Індикатор Пуск/пауза згасає.

1. Поверніть перемикач програм у положення (вимкнено)

2. Відчиніть дверцята приладу.

3. Вийміть білизну.

4. Закрийте дверцята приладу.

Завжди очищайте фільтр і спорожняйте контейнер для води після завершення програми.

9.5 Режим очікування

Для зменшення споживання енергії ця функція автоматично вимикає прилад:

• Через 5 хвилин, якщо ви не запустите програму.

• Через 5 хвилин після закінчення програми.

УКРАЇНСЬКА 49

10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

10.1 Підготовка білизни

• Застібніть «блискавки».

• Застібніть фіксатори на пухових виробах.

• Не тримайте стрічки вільними

(наприклад, стрічки фартуха).

Зв'яжіть їх, перш ніж запустити програму.

• Видаліть всі речі з кишень.

• Якщо виріб має внутрішній шар з бавовни, виверніть її навиворіт.

Переконайтеся, що шар бавовни завжди зовнішний

• Рекомендується встановити правильну програму, придатну для того типу тканин, які знаходяться в приладі.

• Не кладіть тканини з яскравими кольорами разом із тканинами в світлих тонах. Яскраві кольори можуть линяти.

• Використовуйте відповідну програму для сушіння бавовняних в'язаних і трикотажних виробів, оскільки вони можуть зсідатися.

• Переконайтеся, що білизна важить не більше, ніж максимальна вага, який наведена в таблиці програм.

• Сушіть тільки білизну, яка придатна для сушильної машини. Звертайте увагу на етикетки на виробах.

Етикетка на тканині

Опис

Білизна, яка є придатною для сушильної машини.

Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з нормальною температурою.

Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть програму з низькою температурою.

Білизна, яка не є придатною для сушильної машини.

11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

11.1 Очищення фільтру

1.

2.

2

1

50 www.electrolux.com

3.

4.

5.1)

6.

1) за необхідності промийте фільтр гарячою водою.

11.2 Зливання води з контейнера для води

1.

2.

1

2

3.

4.

Ви можете використовувати воду з контейнера як альтернативу дистильованій воді

(наприклад, для прасування з парою).

Перш ніж використовувати воду, видаліть залишки бруду з фільтра.

УКРАЇНСЬКА 51

11.3 Очищення конденсатора

1.

2.

3.

5.

1

4.

2

6.

1

2

1

7.

8.

2

1

2

3

11.4 Чищення барабана

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Перш ніж чистити прилад, відключіть його від електромережі.

Для очищення внутрішньої поверхні барабана та його ребер використовуйте нейтральний миючий засіб. Протріть насухо помиті поверхні м’якою ганчіркою.

ОБЕРЕЖНО!

Не використовуйте для чищення барабана абразивні матеріали або дротяну мочалку.

11.5 Очищення панелі керування та корпусу

Для очищення панелі керування і корпусу використовуйте нейтральний миючий засіб.

Для очищення використовуйте вологу ганчірку. Протріть насухо помиті поверхні м’якою ганчіркою.

52 www.electrolux.com

ОБЕРЕЖНО!

Не застосовуйте для очищення приладу засоби для очищення меблів чи очищувальні засоби, які можуть спричинити корозію.

12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Несправність

Прилад не вмикається.

11.6 Очищення отворів для виходу повітря

Використовуйте пилосос для видалення пуху з отворів для виходу повітря.

Програма не запускається.

Дверцята не зачиняються.

Прилад зупиняється під час роботи.

На дисплеї відображається тривалість довгої програми. 1)

На дисплеї відображається тривалість короткої програми.

На дисплеї відображається Err.

Можливе рішення

Переконайтеся в тому, що вилку вставлено в розетку.

Перевірте запобіжник домашньої електропроводки (на електрощиті).

Натисніть Пуск/пауза.

Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.

Переконайтеся, що фільтри правильно встановлені.

Переконайтеся, що білизна не потрапляє між дверцятами приладу та гумовою прокладкою.

Переконайтеся, що контейнер для води порожній. Натисніть Пуск/пауза, щоб запустити програму ще раз.

Переконайтеся, що вага білизни відповідає тривалості програми.

Подбайте про те, щоб фільтри були чисті.

Білизна занадто волога. Повторіть віджимання білизни в пральній машині.

Переконайтеся, що температура в приміщенні не занадто висока.

Установіть програму Сушіння із заданою тривалістюабо Дуже сухі.

Якщо ви хочете встановити нову програму, вимкніть і ввімкніть прилад.

Переконайтеся, що функції відповідають програмі.

УКРАЇНСЬКА 53

Несправність Можливе рішення

На дисплеї відображається (напр.

E51).

Увімкніть і вимкніть прилад. Запустіть нову програму. Якщо проблема виникає знову, зверніться у сервісний центр.

1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється

Якщо результати сушіння незадовільні

• Встановлена програма була неправильною.

• Засмітився фільтр.

• Засмітився конденсатор.

• У приладі було занадто багато білизни.

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

• Барабан забруднений.

• Неправильне налаштування датчика провідності.

• Отвори для виходу повітря забиті.

Висота х Ширина х Глибина 850 x 600 x 540 мм (максимально 570 мм)

Макс. глибина з відкритими дверцятами

1030 мм

Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм

Висота регулюється

Об'єм барабана

Максимальне завантаження

Напруга

850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)

104 л

7 кг

230 В

Частота

Необхідний запобіжник

50 Гц

10 A

2250 Вт Загальна потужність

Клас енергетичної ефективності

B

4,30 кВт-год

Споживання електроенергії1)

Річне споживання електроенергії 2)

Споживання енергії у ввімкненому стані

504 кВт-год

0,41 Вт

Споживання енергії у вимкненому стані 0,41 Вт

Тип використання

Допустима навколишня температура

Побутові прилади від +5 до +35°C

54 www.electrolux.com

Клас захисту від проникнення твердих часток і вологи, що забезпечується захисним кожухом, за винятком випадків, коли низьковольтне обладнання не має захисту від вологи

IPX4

1) Згідно з EN 61121. 7 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.

2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).

13.1 Показники споживання

Программа

Швидкість/залишкова вологість

Час сушіння

Спожива ння електрое нергії

Сушка

Бавовна 7 кг

1400 об/хв / 50 % 115 хв.

Сухі для прасування

Сушка

1000 об/хв/60 %

1400 об/хв/50 %

1000 об/хв/60 %

Синтетика 3 кг

1200 об/хв/40 %

800 об/хв/50 %

131 хв.

96 хв.

109 хв.

48 хв.

55 хв.

3,77 кВтгод

4,30 кВтгод

3,04 кВтгод

3,47 кВтгод

1,26 кВтгод

1,43 кВтгод

14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров’я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям.

Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

*

УКРАЇНСЬКА 55

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project