Electrolux EDP2074PDW User manual

Electrolux EDP2074PDW User manual
EDP2074PDW
.......................................................... .......................................................
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
KULLANMA KILAVUZU
2
www.electrolux.com
İÇINDEKILER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
GÜVENLIK TALIMATLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ÜRÜN TANIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KONTROL PANELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PROGRAM TABLOSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SEÇENEKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
AYARLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
GÜNLÜK KULLANIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
BAKIM VE TEMIZLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SORUN GIDERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TEKNIK VERILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÇEVREYLE ILGILI BILGILER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim ve yenilik sunan bir
ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi
sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve ipuçları
Çevresel bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
3
GÜVENLİK TALİMATLARI
Cihazın montajından ve kullanımından önce, ve‐
rilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış
bir montajın ve kullanımın hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma
kılavuzunu ileride kullanım için daima cihazın ya‐
kınında bulundurun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık
kişilerin güvenliği
UYARI
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakat‐
lık riski vardır.
• Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi ta‐
rafından gözetim altında tutuldukları ya da ge‐
rekli talimatlar verildiği sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olma‐
yan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamalarına izin verme‐
yin.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak
tutun.
• Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
• Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları
cihazdan uzak tutun.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafın‐
dan, gözetim altında bulunmadıkları müddet‐
çe, yapılmamalıdır.
1.2 Montaj
• Tüm ambalajları çıkarın.
• Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullan‐
mayın.
• Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
• Cihazı kuracağınız zeminin düz, sağlam, ısıya
dayanıklı ve temiz olduğuna emin olun.
• Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya da
35°C'den daha yüksek olduğu yerlere monte
etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
• Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının
ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak
açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sa‐
hip kapının arkasına koymayın.
• Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima dikkat
edin. Her zaman güvenlik eldivenleri kullanın.
• Cihazı her zaman dikey olarak hareket ettirin.
• Cihazın arka yüzeyi duvara dönük olmalıdır.
• Cihaz çevresinde ve zeminde hava sirkülasyo‐
nu olduğundan emin olun.
• Halının, cihazın alt kısmındaki havalandırma
açıklıklarını kapatmadığından emin olun
(mümkün olduğunda).
• Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği
bacalara boşaltılmamalıdır.
• Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üs‐
tüne koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın.
Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitle‐
me aparatı yalnızca, aksesuarla birlikte verilen
talimatlarda belirtilen cihazlarla kullanılabilir.
Montajdan önce bunu dikkatle okuyun (Montaj
broşürüne bakın).
• Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer
yakıtları ateşleme riski söz konusu olabile‐
ceğinden, montajın yapıldığı odada havalan‐
dırmanın yeterli olduğundan emin olun.
• Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da
doğru boşluk bırakılarak mutfak tezgahının al‐
tına konulabilir (Montaj broşürüne bakın).
• Cihaz sabit bir konuma alındığında, bir su te‐
razisi kullanarak tam olarak düzgün olup ol‐
madığını kontrol edin. Düzgün değilse, bu ha‐
le gelene dek ayakları ayarlayın.
Elektrik bağlantısı
UYARI
Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.
• Cihaz topraklanmalıdır.
• Bilgi etiketindeki elektriksel verilerin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrikçiyi arayın.
• Her zaman doğru monte edilmiş, darbelere
dayanıklı bir priz kullanın.
• Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları kullan‐
mayın.
• Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye
özen gösterin. Cihazın elektrik besleme kablo‐
sunun değiştirilmesi gerekirse, bu işlem Servis
Merkezimizce yapılmalıdır.
• Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan son‐
ra takın. Montajdan sonra elektrik fişine erişi‐
lebildiğinden emin olun.
• Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik
kablosunu çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
4
www.electrolux.com
• Islak eller ile elektrik kablosuna ya da fişine
dokunmayın.
• Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile uyumludur.
1.3 Kullanım amacı
UYARI
Yangın, patlama, elektrik çarpması veya
cihazın hasar görme riski mevcuttur.
• Bu cihazı yalnızca ev ortamında kullanın.
• Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
• Çamaşırların hasar görmesine engel olmak
için kurutma işleminin son kısmı ısı kullanılma‐
dan (soğutma çevrimi) gerçekleştirilir.
Kurutma devresini program bitmeden önce
durdurduysanız, tüm çamaşırları hızlıca çıka‐
rıp ısının dağıtılması için yayın.
• Yumuşatıcı veya benzeri ürünler kullanıyorsa‐
nız ambalajın üzerindeki talimatlara uyun.
• Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kulla‐
nımdan önce veya sonra tiftik filtresini temizle‐
yin.
• Cihazın etrafında biriken tiftiği temizleyin.
• Destek ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı
çamaşırları kurutmayın.
• Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk tabanlı mad‐
deler ve köpük kauçuk pedler içeren giysiler
ve yastıklar gibi eşyaları kurutmayın.
• Yemeklik yağ, aseton, alkol, petrol, gazyağı,
leke çıkarıcılar, neft yağı, parafin veya parafin
çıkarıcılar bulaşmış çamaşırları kurutmadan
önce sıcak suda, ekstra deterjan kullanarak
yıkayın.
• Temizleme için endüstriyel kimyasallar kulla‐
nılmışsa çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Çamaşırların ceplerinde çakmak veya kibrit
unutulmadığından emin olun.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulabilir tip‐
te çamaşırları kurutun. Kumaş etiketinde ya‐
zan talimatları takip edin.
• Yıkanmamış çamaşırları cihazda kurutmayın.
• Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile yıkadıy‐
sanız kurutma makinesini çalıştırmadan önce
ekstra bir durulama aşaması başlatın.
• Yoğuşma suyunu içmeyin veya bu su ile ye‐
mek hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
• Açık kapak üzerine oturmayın veya basmayın.
• 7 kg maksimum yük hacmine uyun (“Program
tablosu” bölümüne bakın).
• Üzerinden su damlayacak kadar ıslak çama‐
şırları kurutma makinesinde kurutmayın.
1.4 Bakım ve Temizlik
UYARI
Yaralanma ve cihazın zarar görme riski
söz konusudur.
• Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bıra‐
kın ve elektrik fişini prizden çekin.
• Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kul‐
lanmayın.
• Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı
ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözü‐
cüleri veya metal cisimleri kullanmayın.
1.5 Elden çıkarma
UYARI
Yaralanma ya da boğulma riski.
• Cihazın fişini prizden çekin.
• Elektrik kablosunu kesin ve atın.
• Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kal‐
masını önlemek için kapı kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX HOME PRODUCTS
CORPORATION NV.
RAKETSTRAAT 40 / RUE DE LA FUSEE 40
B-1130 BRUSSEL / BRUXELLES
BELGIUM
TEL: +32 2 716 26 00
FAX: +32 2 716 26 01
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer
beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım
ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın
cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım
süresini ifade eder.
TÜRKÇE
5
2. ÜRÜN TANIMI
1
3 Cihaz kapağı
2
4 Filtre
5 Yoğuşturucu kapağı tuşu
6 Hava akışı delikleri
7 Ayarlanabilir ayaklar
8 Yoğuşturucu kapağı
3
9 Yoğuşturucu üst kapağı
4
11
10 Yoğuşturucu kapağı için kilitler
5
10
11 Bilgi etiketi
6
9
Kapı, kullanıcı tarafından, karşı tarafa
takılabilir. Çamaşırların kolayca koyulup
alınmasına yardımcı olabilir veya ciha‐
zın koyulacağı alanın kısıtlı olması du‐
rumunda uygulanabilir (ayrı broşüre ba‐
kın).
7
8
1 Su haznesi
2 Kontrol paneli
3. KONTROL PANELİ
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Program düğmesi ve
2 Göstergeler
KAPAMA düğmesi
3 Gösterge ekranı
4 Kurutma süresi
dokunmatik tuşu
5 Gecikmeli başlatma
6 Sesli sinyal
7 Hassas
Göstergeler
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
8 Başlat/Beklet
dokunmatik tuşu
Seçeneğe ait sembolün bulunduğu ya
da seçeneğin adının göründüğü alanda‐
ki dokunmatik tuşa dokunun.
Kontrol paneli kullanımı sırasında eldi‐
ven giymeyin.
Kontrol panelinin her zaman temiz ve
kuru olduğundan emin olun.
Açıklaması
Kurutma aşaması.
6
www.electrolux.com
Göstergeler
Açıklaması
Soğutma aşaması.
Kırışıklık koruması aşaması.
Yoğuşturucu.
Su kabı.
Filtre.
Gecikmeli başlatma.
Çocuk kilidi.
Sesli ikazlar.
Program süresi.
Kurutma süresi.
-
Gecikmeli başlatma süresi.
-
4. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Pamuklular kumaşlar
Ekstra kurutma
Kurutma düzeyi: Ekstra kurutma. / 7kg /
Güçlü kurutma
Kurutma düzeyi: Güçlü kurutma. / 7kg /
Dolaplık kurutma2)
Kurutma düzeyi: Dolaplık kurutma. / 7kg /
Ütülük kurutma2)
Kurutma düzeyi: Ütülük kurutma. / 7kg /
Sentetikler kumaşlar
ma
Ekstra kurutma
Kurutma düzeyi: Ekstra kurutma. / 3 kg /
Dolaplık kurutma2)
Kurutma düzeyi: Dolaplık kurutma. / 3 kg /
Ütülük kurutma
Kurutma düzeyi: Ütülük kurutma. / 3 kg /
Karışık
Pamuklu ve sentetik kumaşlar. Düşük sıcaklık programı. Sıcak havalı
hassas program. / 2 kg /
Zaman ayarlı kurut‐ Bu program ile Kurutma süresi seçeneğini kullanabilir ve program sü‐
resini ayarlayabilirsiniz. / 7kg /
Havalandırma
ma
Yünlü havalandır‐
Hassas
Saklanan ya da asılarak kurutulan tekstil ürünlerinin havalandırılması.
/ 1 kg
Yünlü kumaşların havalandırılması. Yünlü giysiler yumuşak ve rahat
hale gelir. Program sona erdiği anda çamaşırları çıkarın. / 1 kg
Hassas kumaşlar. / 2 kg /
TÜRKÇE
Programlar
Spor giysileri
Kolay ütü
7
Çamaşır türü / Yükü (maks.)1) / Kumaş işareti
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif kumaşları, mikro fiber, pol‐
yester kumaşları kurutun. / 2 kg /
Çok az ütü gerektiren hassas kumaşlar için. Kurutma sonuçları, farklı
kumaş türleri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza koymadan önce
çamaşırları silkeleyin. Program tamamlandığında hiç zaman kaybet‐
meden çamaşırları çıkarın ve bir askıya asın. / 1 kg (veya 5 gömlek) /
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 dokümantasyonunda
belirtilmiştir.
5. SEÇENEKLER
5.1 Kurutma süresi
Bu seçenek, sadece Zaman ayarlı kurutma prog‐
ramı için kullanılabilir. Program süresini minimum
10 dakika ile maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre, cihazın
içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik
gösterir.
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek bir ça‐
maşır için kısa süreli bir ayar yapmanız tavsiye
edilir.
5.2 Hassas
Bu seçeneği kullanarak düşük sıcaklığa sahip
olan hassas kurutma programını seçebilirsiniz.
Bu seçeneği, kumaş etiketinde
sembolünü
taşıyan sentetik kumaşlar için kullanın (örn., akri‐
lik, viskoz).
5.3 Sesli sinyal
Sesli sinyal fonksiyonu etkinleştirildiğinde
aşağıdaki durumlarda sinyali duyabilirsiniz:
• Program sonunda.
• Kırışıklık önleme aşaması başlangıcı ve so‐
nunda.
• Program kesilmesinde.
Sesli sinyal fonksiyonu varsayılan ayar olarak
devamlı açık kalacaktır. Sesi açmak ya da kapa‐
mak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.
Sesli sinyal seçeneğini tüm programlar‐
da kullanabilirsiniz.
Programlar1)
Pamuklular kumaşlar
Ekstra kurutma
●
●
Güçlü kurutma
●
●
Dolaplık kurutma
●
●
Ütülük kurutma
●
●
Ekstra kurutma
●
●
Dolaplık kurutma2)
●
●
Ütülük kurutma
●
●
Sentetikler kumaşlar
8
www.electrolux.com
Programlar1)
●
Karışık
●
Zaman ayarlı kurutma
●
●
●
Havalandırma
●
●
Hassas
●
●
Spor giysileri
●
●
Kolay ütü
●
●
Yünlü havalandırma
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı
bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
6. AYARLAR
Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar do‐
kunmatik tuşlara aynı anda basın ve basılı
tutun.
A
B
C
D
E
A) Kurutma süresi
dokunmatik tuşu
B) Gecikmeli başlatma
dokunmatik tuşu
C) Sesli sinyal
dokunmatik tuşu
D) Hassas
dokunmatik tuşu
E) Başlat/Beklet
dokunmatik tuşu
6.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı esnada ço‐
cukların cihaz ile oynamalarını engeller. Program
seçme düğmesi ve dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece
KAPAMA düğmesi kilidi açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi
1. Bir program ayarlamak için program düğme‐
sini kullanın.
2. Çocuk kilidi göstergesi yanana kadar (A) ve
(D) dokunmatik tuşlarına aynı anda basın ve
basılı tutun.
• Bir program çalışırken çocuk kilidi seçe‐
neğini devre dışı bırakmak mümkündür.
6.2 Su sertliği ve iletkenliği
Su sertliği farklı lokasyonlar için farklılık gösterir.
Su sertliği, suyun iletkenliği ve cihazdaki iletken‐
lik sensörünün çalışması üzerinde etkilidir. Su
iletkenlik değerini biliyorsanız, daha iyi kurutma
sonuçları elde etmek için sensörü ayarlayabilirsi‐
niz.
İletkenlik sensörünün ayarlanması
1. Bir program ayarlamak için program düğme‐
sini kullanın.
2. Göstergelerden bir tanesi yanana kadar (A)
ve (B) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı
tutun:
•
(düşük <300 µS/cm)
•
•
(orta 300-600 µS/cm)
(yüksek >600 µS/cm)
3. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E)
dokunmatik tuşuna ardı ardına basın.
4. Ayarı onaylamak için (A) ve (B) dokunmatik
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2 saniye
boyunca basılı tutun.
TÜRKÇE
9
7. GÜNLÜK KULLANIM
Cihazı ilk kez kullanmadan önce:
1. Cihaz tamburunu nemli bir bezle temizleyin.
2. Nemli çamaşırlar ile kısa bir program çalıştı‐
rın (örn., 30 dakika).
7.1 Gecikmeli başlatma olmadan bir
programın başlatılması
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza yerleştirin.
2. Çamaşır tipine uygun programı ve seçenek‐
lerini ayarlayın.
• Gösterge ekranı, programın süresini gös‐
terir.
3. Başlat/Beklet dokunmatik tuşuna basın,
program başlar.
DİKKAT
Kapağını kapattığınızda hiçbir çamaşı‐
rın tamburdan çıkıp conta ve kapak ara‐
sında kalmadığından emin olun.
7.2 Programın gecikmeli başlatma ile
başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve seçenek‐
lerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi gösterile‐
ne kadar gecikmeli başlatma tuşuna ardı ar‐
dına basın.
• Program gecikmesini minimum 30 dakika
ile maksimum 20 saat arasında geciktir‐
meye olanak tanıyacak şekilde ayarlayabi‐
lirsiniz.
3. Başlat/Beklet dokunmatik tuşuna basın, geri
sayım başlar. Gösterge ekranında, gecikmeli
başlatma işleminin geri sayımı gösterilir.
• Geri sayım işlemi sona erdiğinde, program
çalışmaya başlar.
7.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Program düğmesini
numuna çevirin.
OFF (Kapama) ko‐
2. Programı ayarlayın.
7.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
• Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
göstergesi yanar.
• Başlat/Beklet göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika boyunca kırışık‐
lık koruması aşamasında çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda bulu‐
nan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlanmadan ön‐
ce çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar
elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması
aşaması bitmesine yakın ya da bittikten sonra çı‐
karmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp sönmez.
•
göstergesi söner.
• Başlat/Beklet göstergesi söner.
1. Program düğmesini
OFF (Kapalı) konu‐
muna çevirin.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra filtreyi temizleyin
ve su haznesini boşaltın.
7.5 Otomatik BEKLEME fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon
aşağıdaki durumlarda cihazı otomatik olarak dev‐
re dışı bırakır:
• Programı 5 dakika içerisinde başlatmadığınız‐
da.
• Yıkama programı sona erdikten 5 dakika son‐
ra.
8. İPUÇLARİ VE YARARLİ BİLGİLER
8.1 Çamaşırın hazırlanması
• Fermuarları kapatın.
• Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
10
www.electrolux.com
• Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde tut‐
mayın (örn., önlük bağları). Programı başlat‐
madan önce bunları bağlayın.
• Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm nesnele‐
ri çıkarın.
• Bir çamaşırın içinde pamuklu bir katman bulu‐
nuyorsa bunu tersine çevirin. Pamuklu yüze‐
yin daima dışarıda olmasına dikkat edin.
• Cihazda bulunan kumaş türüne uygun progra‐
mı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
• Koyu renkli kumaşları, açık renkli kumaşlar ile
birlikte koymayın. Koyu renkler akabilir.
Kumaş
etiketi
• Çekmelerini önlemek amacıyla pamuklu kazak
ve el örgüsü giysiler için uygun programı se‐
çin.
• Çamaşır miktarının, program etiketi üzerinde
bulunan maksimum miktardan daha fazla ol‐
mamasına dikkat edin.
• Sadece kurutma makinesinde kurutulmaya uy‐
gun olan çamaşırları kurutun. Çamaşırlar üze‐
rinde bulunan kumaş etiketine başvurun.
Açıklaması
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı standart sıcak‐
lık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Programı düşük sıcaklık
ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
9. BAKIM VE TEMİZLİK
9.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
TÜRKÇE
6.
5.1)
1
2
1) Gerekirse, filtreyi sıcak su ile temizleyin.
9.2 Su haznesinin boşaltılması
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış suya bir al‐
ternatif olarak kullanabilirsiniz (örn., bu‐
harlı ütüler). Suyu kullanmadan önce bir
filtre yardımıyla kir kalıntılarından arın‐
dırın.
9.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
11
12
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Tamburun temizlenmesi
Cihazı yumuşak bir bez ile kurutun.
Tamburu nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
Tamburu yumuşak bir bez ile kurutun.
9.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
9.5 Dış temizlik
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizle‐
mek için bir elektrikli süpürge kullanın.
Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr
deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini veya çözücüleri kullanmayın.
10. SORUN GİDERME
10.1
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
Sigorta kutusunda hasarlı bir sigorta bulunma‐
dığından emin olun.
Program başlamıyor.
Başlat/Beklet tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
TÜRKÇE
Sorun
Olası çözüm
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin olun.
13
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta ve kapak
arasında kalmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su haznesinin boş olduğundan emin olun. Başlat/
Beklet tuşuna basarak programı tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program sü‐
resi görüntüleniyor.1)
Çamaşır miktarının, program süresine uygun ol‐
duğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makinesinde bulu‐
nan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından emin
olun.
Gösterge ekranında kısa bir program sü‐
resi görüntüleniyor.
Zaman ayarlı kurutma veya Ekstra kurutma prog‐
ramını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösterili‐
yor.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterseniz, cihazı
kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin
olun.
Gösterge ekranında E51) gösteriliyor.
Cihazı devre dışı bırakın ve etkinleştirin. Yeni bir
program başlatın. Sorun tekrarlanırsa, yetkili ser‐
visi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
10.2 Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
• Ayarlanan program yanlıştır.
• Filtre tıkanmıştır.
• Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
11. TEKNİK VERİLER
Boyutlar (mm)
Genişlik / Yükseklik / De‐
rinlik
850 x 600 x 540 mm (maxi‐
mal 575 mm)
Maks. derinlik
(cihaz kapağı açıkken)
1030 mm
Maks. genişlik
(cihaz kapağı açıkken)
950 mm
Elektrik bağlantısı
Gerilim
230 V
Frekans
50 Hz
Sigorta
10 A
14
www.electrolux.com
Toplam güç çekimi
2250 W
Tambur hacmi
104 l
Cihazın ağırlığı
37 kg
Çamaşır: maks. ağırlık
7 kg
Kullanım türü
Ev kullanımı
Ortam sıcaklığı
Enerji tüketimi1)
Min.
5°C
Maks.
35°C
kWsaat/devir
3,92 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
272 kWsaat
Enerji verimlilik sınıfı
B
Enerji tüketimi
Açık bırakma modu
0,48 W
Kapalı modu
0,48 W
1) EN 61121 referansı uyarınca. 7 kg pamuk ve 1000 dev./dk. sıkma hızı.
2) Bu rakamlar, kurutma makinesi doğru şekilde kullanıldığında 4 kişilik için geçerlidir.
12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir
. Ambalajı geri dönüşüm için
uygun konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri
dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü
bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
15
136922730-A-242012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement