Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
RO
Uscător de rufe
Manual de utilizare
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ...................................................................... 5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7
4. PANOU DE COMANDĂ......................................................................................7
5. TABELUL CU PROGRAME................................................................................8
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 10
7. SETĂRI.............................................................................................................12
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................12
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 13
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 14
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 14
12. DEPANARE.................................................................................................... 17
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 18
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de a începe instalarea şi de a utiliza acest
aparat, citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare
sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea
incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTISMENT!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când uşa acestuia este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi setul de stivuire. Setul de
stivuire, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi
utilizat doar cu aparatul specificat în instrucţiunile
furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare
citiţi cu atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de
instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care ar împiedica deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de
mochetă, covor sau orice alt material folosit la
acoperirea pardoselii.
AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat
de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un
temporizator, şi nu trebuie conectat la un circuit care
este cuplat şi decuplat în mod regulat de reţea.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procesului de instalare. Permiteţi accesul la ştecher
după instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
amplasare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze nedorite de la aparatele care
folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără deschisă.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Nu depăşiţi sarcina maximă de 8 kg (consultaţi
capitolul „Tabelul de programe”).
Nu folosiţi aparatul dacă articolele au fost murdărite cu
produse chimice industriale.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Îndepărtaţi scamele sau resturile de la ambalare care
s-au adunat în jurul aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite doar în conformitate cu instrucţiunile de
utilizare ale producătorului.
Scoateţi toate obiectele din articole care pot fi o sursă
de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau
chibriturile.
AVERTISMENT: Nu opriţi niciodată uscătorul înainte
de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în
care rufele sunt scoase imediat şi întinse, astfel încât
căldura să fie disipată.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
•
•
•
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura poate
ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
Suprafaţa podelei unde aparatul va fi
instalat trebuie să fie plată, stabilă,
rezistentă la căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Ţineţi întotdeauna aparatul vertical
atunci când este mutat.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
6
www.electrolux.com
•
Atunci când aparatul se află în poziţia
sa permanentă, verificaţi dacă este
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, reglaţi
picioarele acestuia.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate (rupte,
uzate) care au căptuşeli sau
umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător cu
tambur rotativ. Respectaţi
instrucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi niciun produs
abraziv, burete abraziv, solvent sau
obiect metalic.
2.5 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
2.3 Utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apă condensată / distilată. Poate
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscătorul cu tambur
rotativ haine din care apa curge.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică şi cea de apă.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
tambur.
Aruncaţi aparatul în conformitate cu
cerinţele locale privind eliminarea
Deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice (WEEE).
ROMÂNA
7
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Uşa aparatului
Filtru principal
Buton pentru uşa condensatorului
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Uşă condensator
Capac condensator
Încuietori pentru capacul
condensatorului
11 Plăcuţă cu date tehnice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pentru a uşura încărcarea
rufelor sau a instalării, uşa
este reversibilă. (consultaţi
prospectul separat).
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
8
1 Buton de selectare a programului
2 Afişaj
3
Tastă Durată
4
Tastă Întârziere
5
Tastă Delicate
6
Tastă Încărcătură de lână
7
7
Tastă Start/Pauză
8 Buton Pornit/Oprit
8
www.electrolux.com
Atingeţi tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opţiunii. Nu purtaţi
mănuşi când lucraţi cu
panoul de comandă. Aveţi
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat şi
uscat.
4.1 Indicatoare
Indicatoare
Descriere
Fază de uscare
Fază de răcire
Fază de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
Protecţie copii
Semnale acustice
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Bumbac
Super uscat
Nivel de uscare: super uscat.
8kg/
Puternic uscate
Nivel de uscare: puternic uscate.
8kg/
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Uscate pentru
dulap2) 3)
Nivel de uscare: uscate dulap.
8kg/
Uscate pentru
călcat 2)
Nivel de uscare: pentru articole care vor
fi călcate.
8kg/
Sintetice
Super uscat
Uscate pentru du‐
lap 2)
Uscate pentru
călcat
Nivel de uscare: super uscat.
3,5kg/
Nivel de uscare: uscate dulap.
3,5kg/
Nivel de uscare: pentru articole care vor
fi călcate.
3,5kg/
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
Călcare uşoară fele înainte de a le introduce în aparat.
Atunci când programul s-a terminat,
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
Pilote
Pilote simple sau duble şi perne (cu um‐
plutură din pene, puf sau material sinte‐
tic).
3kg/
Delicate
Ţesături delicate.
2kg/
Ţesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate. Scoa‐
teţi imediat articolele dacă programul s-a
terminat.
9
1kg
Lână4)
Pentru uscarea pantofilor sport doar cu
Suport pentru uscare (consultaţi manua‐ 1 pereche de
lul utilizatorului furnizat separat cu Suport pantofi sport
pentru uscare).
10
www.electrolux.com
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Împrospătare
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate în dulap.
1kg
Timp de uscare
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea
Durată şi setaţi durata programului.
8kg/
Pentru a usca bumbac şi ţesături sinteti‐
ce.
2kg/
Rapid
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
3) Programul
Bumbac Uscate pentru dulap este „Programul standard pentru rufe din
bumbac”. Este adecvat pentru uscarea lenjeriei ude obişnuite din bumbac şi este cel mai
eficient program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din
bumbac.
4) Ciclul de uscare lână al acestei maşini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru
uscarea produselor din lână lavabile în maşina de spălat, cu condiţia ca produsele să fie
spălate şi uscate în conformitate cu instrucţiunile de pe eticheta articolului şi cu cele ale pro‐
ducătorului acestei maşini. M1221. În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi India simbolul
Woolmark este o marcă comercială de certificare.
6. OPŢIUNI
6.1 Durată
6.2 Încărcătură de lână
Această opţiune este aplicabilă
programelor Timp de uscare şi Lână
(doar cu Suport pentru uscare).
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
Vă recomandăm să setaţi o
durată scurtă pentru cantităţi
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
•
•
Timp de uscare programul: Puteţi
seta durata programului, de la un
minim de 10 minute la un maxim de 2
ore. Setarea duratei depinde de
cantitatea de rufe din aparat.
Lână programul: Puteţi seta durata
programului, de la un minim de 30 de
minute la un maxim de 4 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe
din aparat.
pentru a creşte
Încărcătură de lână
durata programului (durata estimată de
uscare va apărea pe afişaj).
6.3 Delicate
Cu această opţiune puteţi seta un
program de uscare delicată care
funcţionează la o temperatură redusă.
Utilizaţi această opţiune cu ţesături care
au simbolul
pe eticheta produsului (de
ex. acril, viscoză).
ROMÂNA
11
6.4 Tabelul cu opţiuni
Programe1)
Bumbac
Super uscat
■
Puternic uscate
■
Uscate pentru
dulap
■
Uscate pentru
călcat
■
Sintetice
lap
Super uscat
■
Uscate pentru du‐
■
Uscate pentru
călcat
■
■
Călcare uşoară
Pilote
■
Delicate
■
Lână
■ 2)
■
■
Împrospătare
Timp de uscare
■
■
Rapid
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsaţi tasta corespunzătoare.
2) Doar cu Suportul pentru uscare (accesoriu standard sau opţional, în funcţie de model).
12
www.electrolux.com
7. SETĂRI
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
A
B
C
D
E
7.2 Sonerie pornită/oprită
A. Durată Tastă
B. Întârziere Tastă
C. Delicate Tastă
D. Încărcătură de lână Tastă
E. Start/Pauză Tastă
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (A) şi (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsaţi simultan şi pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) şi (C).
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele (A) şi (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
•
rufe uscate la nivelul
standard
4. Apăsaţi în mod repetat butonul (E)
până când se afişează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi
simultan şi pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) şi (B).
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată:
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
•
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
ROMÂNA
13
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniţi un program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
ATENŢIE!
Verificaţi dacă la
închiderea uşii, rufele nu
au rămas prinse între
uşa aparatului şi
garnitura de cauciuc.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afişajul indică durata programului.
Durata de uscare pe care o
vedeţi se referă la o
încărcătură de 5 Kg pentru
programele de bumbac şi
jeans. Pentru celelalte
programe, durata de uscare
corespunde cu încărcăturile
recomandate. Durata de
uscare pentru programele de
bumbac şi jeans cu
încărcătura mai mare de 5
kg este mai mare.
4. Apăsaţi tasta Start/Pauză.
Programul începe.
9.2 Iniţierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Puteţi întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pauză.
Afişajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
La terminarea programului:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde intermitent.
• Indicatorul Start/Pauză este pornit.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza
de protecţie la şifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
Faza de protecţie la şifonare împiedică
şifonarea rufelor dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecţie la şifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
scoateţi rufele când faza este aproape
terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a
terminat:
•
Indicatorul
clipeşte.
•
este aprins dar nu
Indicatorul
clipeşte.
Indicatorul Start/Pauză se stinge.
•
este aprins dar nu
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi
goliţi recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
9.5 Funcţia Repaus
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
14
www.electrolux.com
•
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
•
După 5 minute de la încheierea
programului.
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
Folosiţi un program adecvat pentru
bumbac, jerseu şi tricotaje pentru a
preveni intrarea la apă.
Nu depăşiţi încărcătura maximă
declarată în capitolul programe sau
indicată pe afişaj.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător de rufe. Consultaţi
eticheta ţesăturii aflată pe articol.
Nu uscaţi împreună articole mari şi
mici. Articolele mici se pot bloca în
interiorul celor mari şi rămân ude.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu uscaţi cravatele sau cordoanele
libere (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Întoarceţi pe dos articolele cu stratul
interior realizat din bumbac. Stratul de
bumbac trebuie să fie la exterior.
Întotdeauna alegeţi programul
adecvat pentru tipul de rufe uscate.
Nu puneţi împreună culori deschise
cu cele închise.
•
•
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ.
Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur ro‐
tativ la temperaturi înalte.
Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tam‐
bur rotativ la temperaturi reduse.
Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur
rotativ.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
ROMÂNA
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu apă fierbinte.
11.2 Golirea recipientul pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteţi utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateţi reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
15
16
www.electrolux.com
11.3 Curăţarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTISMENT!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi ridicătoarele tamburului.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o lavetă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
ROMÂNA
17
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
12. DEPANARE
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
Verificaţi siguranţa din tabloul de siguran‐
ţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pauză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este în‐
chisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse în‐
tre uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata func‐
ţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsaţi Start/Pauză pentru a porni
programul din nou.
Durata ciclului este prea mare sau rezul‐
tate nesatisfăcătoare la uscare.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
Verificaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele
din nou în maşina de spălat rufe.
Asiguraţi-vă că temperatura camerei este
mai mare de +5°C şi mai mică de +35°C.
Temperatura optimă a camerei este între
19°C şi 24°C.
Setaţi programul Timp de uscare sau Su‐
per uscat.2)
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, de‐
zactivaţi şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate
programului.
Afişajul indică (de ex. E51).
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactaţi centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat.
2) Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex.
cearceafuri).
18
www.electrolux.com
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate (a se vedea capitolul
„Setări - Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru rufe”
pentru o setare mai bună).
• Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
• Temperatura camerei este prea mică
sau prea ridicată (temperatura optimă
a camerei este între 19°C şi 24°C)
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 630 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului des‐ 1090 mm
chisă
Lăţime maximă cu uşa aparatului des‐
chisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Putere totală consumată
2250 W
Clasa de eficienţă energetică
B
Consum de energie1)
4,80 kWh
Consumul anual de energie2)
560 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,50 W
Putere consumată în modul oprit
0,50 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C şi + 35°C
ROMÂNA
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii
particulelor solide şi a umidităţii asigurat
de capacul de protecţie, cu excepţia ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidităţii
19
IPX4
1) Cu referinţă la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile consumurilor
Program
Centrifugat la / umiditate rezi‐
duală
Timp de us‐
care
Consum
de ener‐
gie
Bumbac 8 kg
Uscate pentru dulap 1400 rpm / 50%
130 min.
4,21 kWh
1000 rpm / 60%
146 min.
4,80 kWh
Uscate pentru călcat 1400 rpm / 50%
110 min.
3,49 kWh
1000 rpm / 60%
126 min.
3,98 kWh
52 min.
1,50 kWh
59 min.
1,71 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscate pentru dulap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
136925203-A-232017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement