Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
.......................................................... .......................................................
RO USCĂTOR DE RUFE
MANUAL DE UTILIZARE
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DESCRIEREA PRODUSULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PANOUL DE COMANDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TABELUL CU PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OPŢIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SETĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UTILIZAREA ZILNICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
INFORMAŢII ŞI SFATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include decenii de experienţă
profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca oricând îl
utilizați puteţi fi sigur de aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute
şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele informaţii.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa.
Informaţii şi recomandări generale
Informaţii cu privire la mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului,
citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate. Producăto‐
rul nu este responsabil dacă instalarea şi utiliza‐
rea incorectă a aparatului provoacă răniri şi dau‐
ne. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru referinţă ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTIZARE
Pericol de sufocare, vătămare sau inva‐
liditate permanentă.
• Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta
mai mare de 8 ani, de persoanele cu capa‐
cităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau de persoanele fără cunoştinţe sau expe‐
rienţă doar sub supraveghere sau după o in‐
struire care să le ofere informaţiile necesare
despre utilizarea aparatului, instruire efectuată
de către o persoană responsabilă pentru sigu‐
ranţa lor.
• Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor ambalajul pro‐
dusului.
• Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
• Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de
uşa aparatului când aceasta este deschisă.
• Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie
efectuate de copii nesupravegheaţi.
1.2 Instalarea
• Îndepărtaţi toate ambalajele.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
• Respectaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
• Aparatul se va instala doar pe o podea
dreaptă, stabilă, rezistentă la căldură şi cu‐
rată.
• Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul într-un loc în
care temperatura este sub 5°C sau mai mare
de 35°C.
• Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi
încuiată, o uşă culisabilă sau o uşă cu bala‐
male în partea opusă, care împiedică deschi‐
derea completă a uşii aparatului.
• Procedaţi cu atenţie sporită atunci când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu. Purtaţi
întotdeauna mănuşi de protecţie.
• Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie verti‐
cală.
• Suprafaţa din spate a aparatului trebuie orien‐
tată spre perete.
• Asiguraţi circulaţia aerul între aparat şi podea.
• Verificaţi dacă mocheta nu obstrucţionează
fantele de ventilaţie de la baza aparatului
(dacă există).
• Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un
coş care este utilizat pentru evacuarea fumu‐
lui de la aparate care ard gaz sau alţi combus‐
tibili.
• Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini
de spălat rufe, folosiţi kit-ul de stivuire. Kit-ul
de stivuire, disponibil la furnizorul autorizat,
poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în
instrucţiunile furnizate împreună cu accesoriul.
Înainte de instalare citiţi cu atenţie instrucţiuni‐
le (consultaţi broşura de instalare).
• Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în came‐
ra de instalare pentru a evita întoarcerea debi‐
tului de gaze în cameră de la aparatele care
folosesc alţi combustibili, inclusiv flacără des‐
chisă.
• Aparatul poate fi montat independent sau sub
blatul de bucătărie cu spaţiu liber adecvat
(consultaţi broşura de instalare).
• Când aparatul este amplasat în poziţia sa per‐
manentă, verificaţi să fie adus la nivel cu aju‐
torul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este,
ridicaţi sau coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTIZARE
Risc de incendiu şi de electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la împământare.
• Verificaţi dacă informaţiile de natură electrică,
specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, co‐
respund sursei de tensiune. Dacă nu, contac‐
taţi un electrician.
• Folosiţi întotdeauna o priză cu protecţie la
electrocutare corect instalată.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri prelungitoa‐
re.
4
www.electrolux.com
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora şte‐
cherul şi cablul de alimentare electrică. Dacă
este necesar, cablul de alimentare trebuie în‐
locuit numai de către Centrul local de Service.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după în‐
cheierea procedurii de instalare. Asiguraţi-vă
că priza poate fi accesată după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
• Nu atingeţi cablul de alimentare sau ştecherul
cu mâinile ude.
• Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
•
•
•
•
•
•
1.3 Utilizarea
AVERTIZARE
Pericol de incendiu, explozie, electrocu‐
tare sau de deteriorare a aparatului
• Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu cas‐
nic.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Partea finală a ciclului de uscare se efec‐
tuează fără căldură (ciclu de răcire) pentru a
proteja rufele.
Dacă opriţi aparatul înainte de terminarea ci‐
clului de uscare, scoateţi imediat şi împrăştiaţi
toate articolele, pentru a ajuta la disiparea
căldurii.
• Dacă utilizaţi un balsam de rufe sau produse
similare, respectaţi instrucţiunile de pe amba‐
laj.
• Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul
de scame înainte sau după fiecare utilizare.
• Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în apa‐
rat.
• Nu uscaţi articolele deteriorate care au căptu‐
şeli sau umpluturi.
• Nu uscaţi articolele cum ar fi cauciucul celular
(latex celular), căştile de baie, ţesăturile im‐
permeabile, articolele căptuşite cu cauciuc şi
hainele sau pernele care au pernuţe din cau‐
ciuc celular.
• Înainte de a usca articole care au fost în con‐
tact cu substanţe, cum ar fi uleiul de gătit,
acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, agenţi
de îndepărtare a petelor, terbentină, ceară şi
agenţi de îndepărtare a cerii, spălaţi articolele
•
•
•
în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de
detergent.
Nu uscaţi articole în aparat dacă s-au utilizat
produse chimice pentru curăţarea lor.
Asiguraţi-vă că nu aţi lăsat în buzunarele hai‐
nelor brichete sau chibrituri.
Poate usca textile care sunt adecvate pentru
uscare într-un uscător de rufe. Respectaţi in‐
strucţiunile de pe eticheta ţesăturii.
Nu uscaţi în aparat articole murdare.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul unui agent
de îndepărtare a petelor, porniţi ciclul de clăti‐
re suplimentară înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncare cu apa
condensată. Poate cauza probleme de
sănătate oamenilor şi animalelor de compa‐
nie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa deschisă.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8
kg (consultaţi capitolul “Tabelul de progra‐
me”).
Nu uscaţi în uscător haine din care apa curge.
1.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE
Pericol de rănire sau de deteriorare a
aparatului.
• Înainte de a curăţa aparatul, deconectaţi-l şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru
curăţarea aparatului.
• Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale umedă.
Utilizaţi numai detergenţi neutri. Nu folosiţi
produse abrazive, bureţi abrazivi, solvenţi sau
obiecte metalice.
1.5 Aruncarea la gunoi
AVERTIZARE
Risc de rănire sau de sufocare.
• Deconectaţi aparatul de la sursa de alimenta‐
re.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii pentru a
preveni închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
ROMÂNA
5
2. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
3 Uşa aparatului
2
4 Filtru
5 Buton pentru uşa condensatorului
6 Fante pentru fluxul de aer
7 Picior reglabil
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Recipient pentru apă
2 Panou de comandă
8 Uşă condensator
9 Capac condensator
10 Încuietori pentru capacul condensatorului
11 Plăcuţă cu date tehnice
Uşa de încărcare poate fi instalată de
utilizator în partea opusă. Aceasta poa‐
te ajuta la introducerea şi scoaterea ru‐
felor sau dacă există o limitare la insta‐
larea aparatului (consultaţi broşura se‐
parată).
3. PANOUL DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
8
1 Buton selectare program
2 Afişaj
7
5 Tasta Delicate
6 Tasta Wool Load (Încărcătură de lână)
3 Tasta Time (Timp)
7 Tasta Start/Pause (Start/Pauză)
4 Tasta Delay (Întârziere)
8 Buton
Atingeţi tastele cu degetul în zona cu
simbolul sau cu numele opţiunii.
Nu purtaţi mănuşi când lucraţi cu pa‐
noul de comandă.
Aveţi grijă ca panoul de comandă să fie
întotdeauna curat şi uscat.
Pornit/Oprit
6
www.electrolux.com
Indicatoare
Descriere
Semnale acustice.
Blocare acces copii.
Recipient pentru apă.
Filtru.
Condensator.
Faza de uscare.
Faza de răcire.
Faza de protecţie la şifonare.
Pornirea cu întârziere.
Durata programului.
Durata pentru Timp de uscare.
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere.
-
4. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip de încărcătură / Încărcătură (max.)1) / Etichetă produs
Ţesături
Extra Dry (Super us‐
cat)
Strong Dry (Puternic
uscate)
Cotton (Bumbac)
Nivel de uscare: super uscat. / 8kg /
Nivel de uscare: puternic uscat. / 8kg /
Cupboard Dry (Usca‐
te pentru a fi puse în du‐
lap) 2)
Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse în dulap. / 8kg /
Iron Dry (Uscate pen‐
tru călcat) 2)
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi călcate. / 8kg /
Ţesături
Extra Dry (Super us‐
cat)
Cupboard Dry (Usca‐
te pentru a fi puse în du‐
lap) 2)
Iron Dry (Uscate pen‐
tru călcat)
Synthetic (Sintetice)
Nivel de uscare: super uscat. / 3,5kg /
Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse în dulap. / 3,5kg /
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi călcate. / 3,5kg /
ROMÂNA
Programe
7
Tip de încărcătură / Încărcătură (max.)1) / Etichetă produs
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care este necesară doar o
călcare simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de la un tip de ma‐
Easy Iron (Călcare terial la altul. Scuturaţi rufele înainte să le introduceţi în aparat.
uşoară)
Când programul este finalizaţi scoateţi imediat articolele şi puneţile pe un umeraş. / 1kg (sau 5 cămăşi) /
Duvet (Pilotă)
Pentru a usca o pilotă simplă sau dublă şi perne care sunt umplute
cu pene sau material sintetic. Program delicat cu aer cald. / 3kg /
Delicate
Ţesături din mătase şi lenjerie. Program delicat cu aer cald. / 3kg
Ţesături din lână. Scoateţi imediat articolele când programul s-a
terminat. / 1kg
Wool (Lână) 3)
Uscare fină a materialelor din lână care pot fi spălate şi a pantofilor
de sport (Doar cu Suportul pentru uscare — consultaţi manualul
utilizatorului oferit împreună cu Suportul pentru uscare). / 1kg (sau
1 pereche de pantofi sport)
re)
Refresh (Împrospăta‐
Time Drying (Timp de
uscare)
Rapid
Împrospătarea textilelor care erau depozitate. / 1kg
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea Time şi setaţi durata pro‐
gramului. / 8kg /
Pentru uscarea articolelor din bumbac şi sintetice, se foloseşte o
temperatură redusă. / 2kg /
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate în documentul EN
61121.
3) Ciclul de uscare lână al acestei maşini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru uscarea
produselor din lână lavabile în maşina de spălat, cu condiţia ca produsele să fie spălate şi uscate în
conformitate cu instrucţiunile de pe eticheta articolului şi cu cele ale producătorului acestei maşini. M1221.
În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi India simbolul WoolmarkWoolmark este o marcă comercială de
certificare.
5. OPŢIUNI
5.1 Time (Timp)
Această opţiune se aplică doar programului Time
Drying (Timp de uscare) şi programului Wool
(Lână) (doar cu Suportul pentru uscare).
Vă recomandăm să setaţi o durată
scurtă pentru cantităţi mici de rufe sau
pentru doar un singur articol.
• Program Time Drying (Timp de uscare) : Pute‐
ţi seta durata programului, de la un minim de
8
www.electrolux.com
10 minute la un maxim de 2 ore. Setarea du‐
ratei depinde de cantitatea de rufe din aparat.
• Program Wool (Lână) : Puteţi seta durata pro‐
gramului, de la un minim de 30 minute la un
maxim de 4 ore. Setarea duratei depinde de
cantitatea de rufe din aparat.
Dacă apăsaţi opţiunea Time (Timp) la programul
Lână, opţiunea Wool Load (Încărcare lână) este
blocată automat.
5.2 Wool Load (Încărcătură de lână)
Wool Load
te apăsaţi în mod repetat tasta
(Încărcătură de lână) pentru a mări durata pro‐
gramului.
5.3 Delicate
Cu această opţiune puteţi seta un program de
uscare delicată care funcţionează la o tempera‐
tură redusă. Utilizaţi această opţiune cu materia‐
pe eticheta
lele sintetice care au simbolul
produsului (de ex. acril, viscoză).
Această opţiune poate fi aplicată doar la progra‐
mul Wool (Lână) . Pentru a avea rufele mai usca‐
Programe1)
Ţesături Cotton (Bumbac)
Extra Dry (Foarte uscat)
●
Strong Dry (Puternic uscate)
●
Cupboard Dry (Uscate pen‐
tru a fi puse în dulap)
●
Iron Dry (Uscate pentru
călcat)
●
Ţesături Synthetic (Sintetice)
Extra Dry (Foarte uscat)
●
Cupboard Dry (Uscate pen‐
tru a fi puse în dulap)
●
Iron Dry (Uscate pentru
călcat)
●
Easy Iron (Călcare
uşoară)
●
Duvet (Pilotă)
●
Delicates (Delicate)
●
Wool (Lână)
●2)
●
●
Refresh (Împrospătare)
re)
Time Drying (Timp de usca‐
●
●
Rapid
1) O dată cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsaţi tasta
corespunzătoare.
2) Doar cu Suportul pentru uscare
ROMÂNA
9
6. SETĂRI
când indicatorul de blocare acces copii se
stinge.
A
B
C
D
E
A) Tasta Time (Timp)
B) Tasta Delay (Pornire cu întârziere)
C) Tasta Delicate
D) Tasta Woll Load (Încărcare cu lână)
E) Tasta Start/Pause (Start/Pauză)
6.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune nu lasă copiii să se joace cu
aparatul în timpul funcţionării unui program. Bu‐
tonul programului şi tastele sunt blocate. Doar
butonul de pornit/oprit este deblocat.
Activarea opţiunii de blocare acces copii
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (A) şi (D)
până când se aprinde indicatorul de blocare
acces copii.
• Puteţi dezactiva opţiunea de blocare ac‐
ces copii în timpul funcţionării unui pro‐
gram. Apăsaţi lung aceleaşi taste până
6.2 Sonerie pornită/oprită
Pentru a dezactiva sau activa semnalele sonore,
apăsaţi simultan şi pentru aproximativ 2 secunde
tastele (B) şi (C).
6.3 Duritatea apei şi conductivitatea
Duritatea apei diferă în funcţie de localitate. Duri‐
tatea apei are un efect asupra conductivităţii apei
şi asupra senzorului de conductivitate din aparat.
În cazul în care cunoaşteţi valoarea conducti‐
vităţii apei, puteţi regla senzorul pentru a avea
rezultate mai bune la uscare.
Reglarea senzorului de conductivitate
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul
2. Ţineţi apăsate simultan tastele (A) şi (B)
până când se aprinde unul dintre aceste indi‐
catoare:
•
(scăzută <300 µS/cm)
•
(moderată 300-600 µS/cm)
•
(înaltă >600 µS/cm)
3. Apăsaţi în mod repetat tasta (E) până când
se afişează indicatorul nivelului corect.
4. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi simultan
şi pentru aproximativ 2 secunde tastele (A) şi
(B).
7. UTILIZAREA ZILNICĂ
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată
1. Curăţaţi tamburul aparatului cu o lavetă
umedă.
2. Porniţi un program scurt ( de ex. de 30 de
minute) cu rufe umede.
7.1 Pornirea unui program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte pentru
tipul de încărcătură.
• Afişajul indică durata programului.
4. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/Pauză) ,
programul porneşte.
ATENŢIE
Verificaţi dacă la închiderea uşii, rufele
nu au rămas prinse între uşa aparatului
şi garnitura de cauciuc.
7.2 Iniţierea programului cu pornirea
cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte pentru
tipul de încărcătură.
10
www.electrolux.com
2. Apăsaţi butonul pentru Pornire cu întârziere
în mod repetat până când afişajul indică în‐
târzierea dorită.
• Puteţi întârzia pornirea unui program de la
o valoare minimă de 30 minute până la
una maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pause (Start/Pauză) ,
numărătoarea inversă începe. Afişajul indică
numărătoarea inversă pentru pornirea cu în‐
târziere.
• Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
7.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni
aparatul.
3. Setaţi programul.
Faza de protecţie la şifonare îndepărtează cutele
din rufele dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea fazei
de protecţie la şifonare. Pentru rezultate mai bu‐
ne, vă recomandăm să scoateţi rufele când faza
este aproape terminată sau complet terminată.
Când faza de protecţia la şifonare s-a terminat:
• Indicatorul este aprins dar nu clipeşte.
• Indicatorul
se stinge.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) se stin‐
ge.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a dezacti‐
va aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi goliţi reci‐
pientul pentru apă după terminarea unui
program.
7.4 La terminarea programului
7.5 Funcţia automata STAND-BY
Când programul s-a terminat,
• Este emis un semnal acustic intermitent.
• Indicatorul se aprinde intermitent.
Pentru a micşora consumul de energie, această
funcţie dezactivează automat aparatul:
• După 5 minute, dacă nu porniţi programul.
• După 5 minute de la încheierea programului.
• Indicatorul
se aprinde.
• Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) este
aprins.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza de pro‐
tecţie la şifonare pentru aproximativ alte 30 de
minute.
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
8.1 Pregătirea rufelor
• Închideţi fermoarele.
• Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
• Nu lăsaţi libere cravatele sau cordoanele (de
ex. cordoanele de la şorţuri). Legaţi-le înainte
de a porni un program.
• Scoateţi toate articolele din buzunare.
• Dacă un articol are un strat intern din bumbac,
întoarceţi-l pe dos. Întotdeauna stratul de
bumbac trebuie să fie extern.
• Vă recomandăm să setaţi programul corect,
aplicabil pentru tipul ţesăturilor care se află în
aparat.
• Nu puneţi ţesături cu culori tari împreună cu
ţesături în culori deschise. Culorile tari pot să
păteze.
• Utilizaţi un program aplicabil pentru jerseuri şi
tricotaje din bumbac pentru a împiedica intra‐
rea acestora la apă.
• Greutatea rufelor nu trebuie să depăşească
greutatea maximă specificată în tabelul de
programe.
• Uscaţi doar rufele care se pot usca într-un
uscător. Consultaţi eticheta ţesăturii aflată pe
articol.
ROMÂNA
Etiche‐ Descriere
ta
ţesăturii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu temperatura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu temperatura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
9.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
11
12
www.electrolux.com
9.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteţi utiliza apa din recipientul pentru
apă ca o alternativă la apa distilată ( de
ex. pentru călcarea cu abur). Înainte de
a utiliza apa, scoateţi reziduurile cu aju‐
torul unui filtru.
9.3 Curăţarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
2
11
1
2
1
ROMÂNA
5.
6.
7.
8.
1
21
13
2
3
9.4 Curăţarea tamburului
Uscaţi aparatul cu o lavetă moale.
Curăţaţi tamburul cu o lavetă umedă. Utilizaţi nu‐
mai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazi‐
ve, bureţi abrazivi sau solvenţi.
Uscaţi tamburul cu o lavetă moale.
9.6 Curăţarea fantelor pentru fluxul de
aer
9.5 Curăţarea externă
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate scamele din
fantele pentru fluxul de aer.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă umedă. Utilizaţi nu‐
mai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazi‐
ve, bureţi abrazivi sau solvenţi.
10. DEPANAREA
10.1
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în priză.
Verificaţi dacă există o siguranţă arsă în tabloul
de siguranţe.
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) .
Verificaţi dacă uşa aparatului este închisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse între uşa
aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata funcţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este gol.
Apăsaţi Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni
din nou programul.
14
www.electrolux.com
Problemă
Soluţie posibilă
Afişajul indică o durată mare a programu‐
lui.1)
Verificaţi dacă greutatea rufelor este adecvată cu
durata programului.
Verififcaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele din nou
în maşina de spălat rufe.
Verificaţi dacă temperatura camerei nu este prea
ridicată.
Afişajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setaţi programul Time Drying (Timp de uscare)
sau Extra Dry (Foarte uscat).
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, dezactivaţi
şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate programu‐
lui.
Afişajul indică E51)
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un program
nou. Dacă problema apare din nou, contactaţi
centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
10.2 Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
• Programul setat nu a fost corect.
• Filtrul este înfundat.
• Condensatorul este înfundat.
• Au fost prea multe rufe în aparat.
• Tamburul este murdar.
• Setare incorectă a senzorului de conductivita‐
te.
• Fantele pentru fluxul de aer sunt înfundate.
11. DATE TEHNICE
Dimensiuni (mm)
Lăţime / Înălţime / Adânci‐
me
600 / 850 – 865 / 600
Adâncime max.
(cu uşa aparatului deschisă)
1090 mm
Lăţime max.
(cu uşa aparatului deschisă)
950 mm
Conexiunea la reţeaua electrică
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Siguranţa fuzibilă
10 A
Putere totală consumată
2250 W
Volumul tamburului
118 l
Greutatea aparatului
40 kg
Rufe: greutate max.
8 kg
ROMÂNA
Tip de utilizare
Temperatura mediului ambiant
Consumul de energie 1)
Casnică
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/ciclu
4,48 kWh
268,8 kWh
Consumul anual de energie 2)
Clasa de eficienţă energetică
Consum de curent
15
B
Modul Nedeconectat
0,48 W
Modul Oprit
0,48 W
1) Cu referinţă la EN 61121. 8 kg de bumbac la o viteză de centrifugare de 1000 rpm.
2) Acesta este consumul aproximativ de energie pentru 4 persoane care utilizează corect aparatul.
12. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii umane
şi la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate
cu acest simbol împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia oraşului
dvs.
136925200-A-482012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement