Electrolux EDP2074GW3 User manual

Electrolux EDP2074GW3 User manual
EDP2074GW3
HU SZÁRÍTÓGÉP
RO USCĂTOR DE RUFE
SL SUŠILNI STROJ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE
NAVODILA ZA UPORABO
2
20
38
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 5
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 7
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................7
5. PROGRAMTÁBLÁZAT....................................................................................... 8
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................10
7. BEÁLLÍTÁS.......................................................................................................12
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................12
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 12
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................13
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................14
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 17
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 18
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 7 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
6
www.electrolux.com
•
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
•
•
•
•
•
•
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
MAGYAR
7
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
11
5
10
6
9
7
Víztartály
Kezelőpanel
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
Kondenzátor ajtajának gombja
Levegőnyílások
Állítható lábak
Kondenzátor ajtaja
Kondenzátor fedele
Kondenzátor fedelének záróelemei
Adattábla
8
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
4. KEZELŐPANEL
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Programgomb és
2 Visszajelzők
3 Kijelző
4
Idő érintőgomb
KI kapcsoló
5
Késleltetés érintőgomb
6
Hangjelzés érintőgomb
7
Kímélő érintőgomb
8
Start / Szünet érintőgomb
8
www.electrolux.com
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
Leírás
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Víztartály
Szűrő
Késl. Indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Pamut
Extra Dry (Extra
száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz.
7 kg/
MAGYAR
Programok
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Strong Dry (Nagy‐ Szárítási fokozat: nagyon száraz.
on száraz)
7 kg/
Cupboard Dry
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
(Szekrényszáraz)2)3)
7 kg/
Iron Dry (Vasalós‐
Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
záraz)2)
7 kg/
Synthetic (Műszál)
Extra Dry (Extra
száraz)
Szárítási fokozat: extra száraz.
3 kg/
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)2)
Szárítási fokozat: szekrényszáraz.
3 kg/
Iron Dry (Vasalós‐ Szárítási fokozat: azonnal vasalható.
záraz)
3 kg/
Mixed (Gyors
mix)
Pamut és műszálas szövetek. Alacsony
hőmérsékletű program. Kímélő program
meleg levegővel.
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
Ezzel a programmal használhatja a Idő
funkciót, és beállíthatja a program időtar‐ 7 kg/
tamát.
Frissítés
Wool Refresh
(Gyapjú frissítés)
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
voltak.
1 kg
Gyapjú anyagok frissítése. A gyapjú dar‐
abokat újra puhává és finommá teszi. A
1 kg
program befejezése után azonnal távolít‐
sa el a ruhaneműt.
Delicates (Kímélő) Kényes szövetek.
Sports (Sportru‐
házat)
2 kg/
Vasalást nem igénylő sportruházat, vék‐
ony és könnyű anyagok, poliészter.
2 kg/
2 kg/
9
10
www.electrolux.com
Programok
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Töltet típusa
Könnyen kezelhető anyagok, melyek
minimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
1 kg (vagy 5 ing)/
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
3) A
Pamut Cupboard Dry (Szekrényszáraz) program a „Szabványos Pamut pro‐
gram”, mely a nedves, normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az en‐
ergiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb program.
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Idő
melyek kezelési címkéjén
található.
Ez a kiegészítő funkció csak a Time
Drying (Idővezérelt szárítás) programnál
használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő
ruha mennyiségétől függ.
szimbólum
6.3 Hangjelzés
egy hangjelzés hallható, amikor:
•
•
ciklus vége
gyűrődésmentesítő fázis kezdete és
vége
• ciklus megszakítás
A hangjelzés alapértelmezés szerint
mindig be van kapcsolva. Ezzel a
funkcióval a hangjelzést be- vagy
kikapcsolhatja.
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.2 Kímélő
A Hangjelzés kiegészítő
funkció mindegyik
programhoz kiválasztható.
Ezzel a kiegészítő funkcióval alacsony
hőmérsékletű, kímélő szárítást állíthat
be. A kiegészítő funkciót olyan
textíliákhoz (pl. akril, viszkóz) használja,
6.4 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
Pamut
Extra Dry (Extra
száraz)
■
■
MAGYAR
11
Programok1)
Strong Dry (Nagy‐
on száraz)
■
■
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
■
■
Iron Dry (Vasalós‐
záraz)
■
■
Synthetic (Műszál)
Extra Dry (Extra
száraz)
■
■
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
■
■
Iron Dry (Vasalós‐
záraz)
■
■
Mixed (Gyors
mix)
Time Drying (Idő‐
vezérelt szárítás)
■
■
■
■
Frissítés
Wool Refresh
(Gyapjú frissítés)
■
■
■
■
■
Sports (Sportru‐
házat)
■
■
Easy Iron (Va‐
saláskönnyítő)
■
■
Delicates (Kímélő)
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapc‐
solásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
12
www.electrolux.com
7. BEÁLLÍTÁS
A
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
B
C
D
E
A) Idő
érintőgomb
B) Késleltetés
érintőgomb
C) Hangjelzés
érintőgomb
D) Kímélő
érintőgomb
E) Start / Szünet
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a
feloldva.
KI kapcsoló zárolása van
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. Fordítsa a programgombot a kívánt
programnak megfelelő állásba.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
7.2 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. Fordítsa a programgombot a kívánt
programnak megfelelő állásba.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
a szárazabb ruhanemű
•
az alapértelmezett
szárazságú ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
•
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
A kijelző a program időtartamát mutatja.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A program elindul.
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
9.3 Egy program módosítása
1. Forgassa
KI állásba a
programgombot
2. Állítsa be a programot.
9.4 Miután a program véget ért
Amikor a program befejeződött:
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
•
A
13
visszajelző villog.
• Megjelenik a
visszajelző.
• Világít a Start / Szünet visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a
gyűrődéseket a ruhából.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
még a fázis befejezése előtt, vagy
közvetlenül a befejezés után vegye ki a
készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
visszajelző.
•
Világít, de nem villog a
•
•
A
visszajelző kialszik.
A Start / Szünet visszajelző kialszik.
KI állásba a
1. Forgassa
programgombot
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
9.5 Készenléti funkció
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
A program befejezése után 5 perccel.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
•
•
•
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
14
www.electrolux.com
•
•
•
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
Kezelési címke
•
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
normál hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
alacsony hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
MAGYAR
6.
5.1)
1
2
1) szükség esetén meleg vízzel tisztítsa meg a szűrőt.
11.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, pl. gőzöléses
vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
11.3 A kondenzátor egység tisztítása
1.
2.
15
16
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
MAGYAR
17
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legy‐
en dugva a hálózati aljzatba.
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéks‐
zekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start / Szünet gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start / Szünet gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
programhoz. 1)
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérsé‐
klete nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Time Drying (Idővezérelt
szárítás) vagy a Extra Dry (Extra száraz)
programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani,
kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
•
•
•
•
A kondenzátor eltömődött.
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
helytelen.
18
www.electrolux.com
•
A levegőnyílások eltömődtek.
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 540 mm (maximális 575 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1030 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
104 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
7 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
10 A
Összteljesítmény
2250 W
Energiahatékonysági osztály
B
Energiafogyasztás1)
4,30 kWh
Éves energiafogyasztás2)
504 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,41 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐
tele
0,41 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 7 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
MAGYAR
19
13.1 Fogyasztási értékek
Program-
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
1400 fordulat/perc / 50%
115 perc
3,77 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
131 perc
4,30 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
96 perc
3,04 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
109 perc
3,47 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
48 perc
1,26 kWh
800 fordulat/perc / 50%
55 perc
1,43 kWh
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Pamut 7 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
Iron Dry (Vasalós‐
záraz)
Synthetic (Műszál) 3 kg
Cupboard Dry
(Szekrényszáraz)
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá
környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
20
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 21
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................23
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................25
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................25
5. TABELUL CU PROGRAME..............................................................................26
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 28
7. SETĂRI.............................................................................................................29
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................30
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 30
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 31
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 32
12. DEPANARE.................................................................................................... 34
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 35
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs
care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să
aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.
Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
21
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini de
spălat rufe, folosiţi kit-ul de stivuire. Kit-ul de stivuire,
disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cu aparatul specificat în instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiţi cu
atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea debitului de gaze
în cameră de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili. (dacă este cazul)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 7 kg
(consultaţi capitolul “Tabelul de programe”).
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
23
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
•
Când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. Dacă nu
corespund, contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit și Irlanda.
Aparatul are un ștecher pentru 13 A.
Dacă este necesară schimbarea
siguranței din ștecher, folosiți o
siguranță tip ASTA (BS 1362) de 13
amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apa condensată / distilată. Poate
•
•
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.5 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
ROMÂNA
25
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Ușa aparatului
Filtru principal
Buton pentru ușa condensatorului
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Ușă condensator
Capac condensator
Încuietori pentru capacul
condensatorului
11 Plăcuță cu date tehnice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Ușa de încărcare poate fi
instalată de utilizator în
partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea și
scoaterea rufelor sau dacă
există o limitare la instalarea
aparatului (consultați broșura
separată).
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Buton pentru programe și buton
OFF (oprit)
2 Indicatoare luminoase
3 Afișaj
26
www.electrolux.com
4
Tasta Timp
5
Tasta Întârziere
6
Tasta Sonerie
7
Tasta Delicat
8
Atingeți tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opțiunii. Nu purtați
mănuși când lucrați cu
panoul de comandă. Aveți
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat și
uscat.
Tasta Start / Pauză
4.1 Indicatoare luminoase
Indicatoare luminoase
Descriere
Faza de uscare
Faza de răcire
Faza de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
Blocare acces copii
Semnale acustice
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Bumbac
Superuscare
Nivel de uscare: super uscat.
7kg/
Puternic uscate
Nivel de uscare: puternic uscat.
7kg/
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Uscare pentru
dulap2)3)
Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse
în dulap.
7kg/
Uscare pentru
călcat2)
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi
călcate.
7kg/
Sintetice
Superuscare
Nivel de uscare: super uscat.
Uscare pentru du‐ Nivel de uscare: uscate pentru a fi puse
în dulap.
lap2)
Uscare pentru
călcat
Nivel de uscare: aplicabil pentru a fi
călcate.
3kg/
3kg/
3kg/
Mixt
Articole din bumbac și materiale sintetice.
Program la temperatură redusă. Program 2kg/
delicat cu aer cald.
Timp de uscare
Cu acest program puteți utiliza opțiunea
Timp și setați durata programului.
7kg/
Reîmprospătare
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate.
1kg
Reîmprospătare
lână
27
Împrospătarea țesăturilor din lână. Artico‐
lele din lână rămân moi și pufoase.
1kg
Scoateți articolele imediat după terminar‐
ea programului.
Delicate
Țesături delicate.
2kg/
Articole sportive
Articole pentru sport, țesături subțiri și
ușoare, microfibre, poliester, care nu se
calcă.
2kg/
28
www.electrolux.com
Programe
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Tip încărcătură
Materiale cu întreținere ușoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturați ru‐
cămăși)/
Călcare ușoară fele înainte să le introduceți în aparat.
Când programul este finalizați scoateți
imediat articolele și puneți-le pe un
umeraș.
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
3) Programul
Bumbac Uscare pentru dulap este „Programul standard pentru rufe din
bumbac” și este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umezeală și
este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufe‐
lor ude din bumbac.
6. OPŢIUNI
6.1 Timp
Această opțiune poate fi aplicată doar la
programul Timp de uscare. Puteți seta
durata programului, de la un minim de 10
minute la un maxim de 2 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe din
aparat.
Vă recomandăm să setați o
durată scurtă pentru cantități
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
6.2 Delicat
pe eticheta produsului (de
au simbolul
ex. acril, viscoză).
6.3 Sonerie
puteţi auzi soneria la:
•
•
terminarea ciclului
pornirea şi terminarea fazei de
protecţie la şifonare
• întreruperea ciclului
Din fabricaţie, funcţia sonerie este
activată întotdeauna. Puteţi folosi
această funcţie pentru a activa sau
dezactiva sunetul.
Puteți activa opțiunea
Sonerie cu toate
programele.
Cu această opțiune puteți seta un
program de uscare delicată care
funcționează la o temperatură redusă.
Utilizați această opțiune cu țesături care
6.4 Tabelul cu opțiuni
Programe1)
Bumbac
Superuscare
■
■
ROMÂNA
29
Programe1)
■
■
Uscare pentru
dulap
■
■
Uscare pentru
călcat
■
■
Superuscare
■
■
Uscare pentru du‐
■
■
■
■
Puternic uscate
Sintetice
lap
Uscare pentru
călcat
■
Mixt
Timp de uscare
■
■
■
■
Reîmprospătare
Reîmprospătare
lână
■
■
Delicate
■
■
Articole sportive
■
■
■
■
Călcare ușoară
1) Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsați tasta corespunzătoare.
7. SETĂRI
A
D) Delicat Tasta
B
E) Start / Pauză Tasta
C
D
E
A) Timp Tasta
B) Întârziere Tasta
C) Sonerie Tasta
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul
OPRIT este deblocat.
30
www.electrolux.com
Activarea opțiunii de blocare
acces copii:
1. Folosiți butonul pentru programe
pentru a seta orice program.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsate simultan
tastele (A) și (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Puteți dezactiva opțiunea de
blocare acces copii în timpul
funcționării unui program.
Apăsați lung aceleași taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
1. Folosiți butonul pentru programe
pentru a seta orice program.
2. Așteptați circa 8 secunde.
3. Apăsați și mențineți apăsate simultan
butoanele (A) și (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
•
rufe uscate la nivelul
implicit
4. Apăsați în mod repetat butonul (E)
până când se afișează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsați
simultan și pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) și (B).
7.2 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată efectuați următoarele operații:
•
•
Porniți un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
Curățați tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniți un program fără
întârziere
9.2 Inițierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Pregătiți rufele și încărcați aparatul.
1. Setați programul și opțiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsați butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afișajul indică întârzierea dorită.
ATENŢIE!
Verificați dacă la
închiderea ușii, rufele nu
au rămas prinse între
ușa aparatului și
garnitura de cauciuc.
2. Setați programul și opțiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afișajul indică durata programului.
3. Apăsați tasta Start / Pauză.
Programul începe.
Puteți întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsați tasta Start / Pauză.
Afișajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
ROMÂNA
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul pornește.
Când faza de protecția la șifonare s-a
terminat:
9.3 Modificarea unui program
•
Indicatorul
clipește.
1. Rotiţi butonul pentru programe la
OPRIT
2. Setaţi programul.
•
•
Indicatorul
se stinge.
Indicatorul Start / Pauză se stinge.
9.4 La terminarea programului
Programul s-a terminat:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
Faza de protecție la șifonare
îndepărtează cutele din rufele dvs.
Puteți scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecție la șifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
scoateți rufele când faza este aproape
terminată sau complet terminată.
este aprins dar nu
1. Rotiți butonul pentru programe la
OPRIT
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Scoateți rufele.
4. Închideți ușa aparatului.
Curățați întotdeauna filtrul și
goliți recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde.
• Indicatorul Start / Pauză este pornit.
Aparatul continuă să funcționeze cu faza
de protecție la șifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
31
9.5 Funcţia Repaus
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
•
•
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
După 5 minute de la încheierea
programului.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu lăsaţi libere cravatele sau
cordoanele (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie extern.
Vă recomandăm să setaţi programul
corect, aplicabil pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
•
•
Nu puneţi ţesături cu culori tari
împreună cu ţesături în culori
deschise. Culorile tari pot să păteze.
Utilizaţi un program aplicabil pentru
jerseuri şi tricotaje din bumbac pentru
a împiedica intrarea acestora la apă.
Greutatea rufelor nu trebuie să
depăşească greutatea maximă
specificată în tabelul de programe.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător. Consultaţi eticheta
ţesăturii aflată pe articol.
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
32
www.electrolux.com
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curățarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) dacă este necesar, curățați filtrul cu apă fierbinte.
ROMÂNA
11.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteți utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateți reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
11.3 Curățarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
2
11
2
1
1
33
34
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
1
2
12
3
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
12. DEPANARE
Problemă
Soluție posibilă
Nu puteți activa aparatul.
Verificați dacă ștecherul este introdus în
priză.
Verificați siguranța din tabloul de sigur‐
anțe (instalația locuinței).
Programul nu pornește.
Apăsați Start / Pauză.
ROMÂNA
Problemă
35
Soluție posibilă
Verificați dacă ușa aparatului este în‐
chisă.
Ușa aparatului nu se închide.
Asigurați-vă că filtrul este instalat corect.
Verificați dacă rufele au rămas prinse în‐
tre ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
Aparatul se oprește pe durata funcționării. Verificați dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsați Start / Pauză pentru a porni
programul din nou.
Afișajul indică o durată mare a programu‐ Verificați dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
lui. 1)
Verificați dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugați rufele
din nou în mașina de spălat rufe.
Verificați dacă temperatura camerei nu
este prea ridicată.
Afișajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setați programul Timp de uscare sau Su‐
peruscare.
Afișajul indică Err.
Dacă doriți să setați un program nou, de‐
zactivați și activați aparatul.
Verificați dacă opțiunile sunt adecvate
programului.
Afișajul indică (de ex. E51).
Dezactivați și activați aparatul. Porniți un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactați centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
•
•
•
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate.
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
13. DATE TEHNICE
Înălțime x Lățime x Adâncime
850 x 600 x 540 mm (maxim 575 mm)
Adâncime maximă cu ușa aparatului de‐
schisă
1030 mm
Lățime maximă cu ușa aparatului de‐
schisă
950 mm
36
www.electrolux.com
Înălțime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
104 l
Volumul maxim de încărcare
7 kg
Tensiune
230 V
Frecvență
50 Hz
Siguranța necesară
10 A
Putere totală consumată
2250 W
Clasa de eficiență energetică
B
Consum de energie1)
4,30 kWh
Consumul anual de energie2)
504 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,41 W
Putere consumată în modul oprit
0,41 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C și + 35°C
Nivel de protecție împotriva pătrunderii
particulelor solide și a umidității asigurat
de capacul de protecție, cu excepția ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidității
IPX4
1) Cu referință la EN 61121. 7kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parțială și consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile de consum
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
Bumbac 7 kg
Uscare pentru dulap 1400 rpm / 50%
115 min.
3,77 kWh
1000 rpm / 60%
131 min.
4,30 kWh
96 min.
3,04 kWh
109 min.
3,47 kWh
Uscare pentru călcat 1400 rpm / 50%
1000 rpm / 60%
Sintetice 3 kg
ROMÂNA
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Uscare pentru dulap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
Consum
de ener‐
gie
48 min.
1,26 kWh
55 min.
1,43 kWh
14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
37
38
www.electrolux.com
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................. 39
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 41
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 42
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................43
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV...................................................................44
6. FUNKCIJE........................................................................................................ 45
7. NASTAVITVE................................................................................................... 46
8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................47
9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................47
10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 48
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 49
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 51
13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 52
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
39
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem
uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(glejte list z navodili za nameščanje).
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
V prostoru, kjer je postavljen stroj, naj bo zagotovljeno
dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v
prostor. Pri tem so mišljeni plini, ki nastanejo pri
zgorevanju goriv, vključno z odprtim ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo. (če
obstaja)
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Upoštevajte največjo količino perila 7 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje
uporabljene industrijske kemikalije.
Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti naprave.
Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna
očistite pred ali po vsaki uporabi.
V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,
alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
41
Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in
vžigalice.
Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.
Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez
gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 °C ali naraste
nad 35 °C.
Poskrbite, da bodo tla, kamor
postavljate napravo, ravna, stabilna,
odporna na toploto in čista.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Napravo vedno premikajte pokonci.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
Ko napravo postavite na mesto, kjer
bo trajno delovala, z vodno tehtnico
preverite, ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru jo uravnajte z
nastavljanjem nog.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vtič s 13-ampersko varovalko. Če je
treba zamenjati varovalko v vtiču,
uporabite 13-ampersko varovalko
ASTA (BS 1362).
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
42
www.electrolux.com
2.3 Uporaba
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
Ne sušite poškodovanega perila, ki
vsebuje polnilo.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.
Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.
Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
11
5
10
6
9
7
8
Vrata stroja lahko uporabnik
pritrdi na nasprotno stran. To
lahko olajša vstavljanje in
odstranjevanje perila ali
namestitev stroja v primeru
prostorske omejitve (glejte
dodaten priložen list).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Posoda za vodo
Upravljalna plošča
Vrata naprave
Glavni filter
Gumb za vrata kondenzatorja
Reže za pretok zraka
Nastavljive noge
Vrata kondenzatorja
Pokrov kondenzatorja
Varovala za pokrov kondenzatorja
Ploščica za tehnične navedbe
SLOVENŠČINA
43
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
3
2
4
5
6
7
8
1 Gumb za izbiro programa in stikalo
za IZKLOP
2 Indikatorji
3 Prikazovalnik
4
Polje na dotik Časovno sušenje
5
Polje na dotik Zamik vklopa
6
Polje na dotik Zvočni signal
7
Polje na dotik Občutljivo
8
Polje na dotik Začetek/Prekinitev
S prstom se dotaknite polj
na dotik na predelu s
simbolom ali imenom
funkcije. Pri upravljanju
upravljalne plošče ne nosite
rokavic. Upravljalna plošča
mora biti vedno čista in
suha.
4.1 Indikatorji
Indikatorji
Opis
Faza sušenja
Faza hlajenja
Faza zaščite proti mečkanju
Kondenzator
Posoda za vodo
Filter
Zamik vklopa
Varovalo za otroke
Zvočni signali
44
www.electrolux.com
Indikatorji
Opis
Trajanje programa
-
Trajanje časovnega sušenja
-
Trajanje zamika vklopa
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Programi
Vrsta perila
Količina perila
(najv.)1) / Oznaka
perila
Bombaž
Zelo suho
Stopnja sušenja: zelo suho.
7kg/
Izredno suho
Stopnja sušenja: izredno suho.
7kg/
Stopnja sušenja: suho za v omaro.
7kg/
Stopnja sušenja: primerno za likanje.
7kg/
Suho za v
omaro2)3)
Lažje likanje2)
Sintetika
Stopnja sušenja: zelo suho.
3 kg/
Stopnja sušenja: suho za v omaro.
3 kg/
Lažje likanje
Stopnja sušenja: primerno za likanje.
3 kg/
Hitro-mešano
Bombažno in sintetično perilo. Program z
nizko temperaturo. Nežen program s top‐ 2 kg/
lim zrakom.
Časovno sušenje
S tem programom lahko uporabite funkci‐
jo Časovno sušenje in nastavite trajanje 7kg/
programa.
Osvežitev
Osveževanje shranjenega perila.
1 kg
Osveževanje volnenih oblačil. Volnena
oblačila postanejo mehka in voljna. Per‐
ilo vzemite iz sušilnega stroja takoj po
končanem programu.
1 kg
Občutljivo perilo.
2 kg/
Zelo suho
Suho za v
omaro2)
Osveževanje
volne
Občutljivo
SLOVENŠČINA
Programi
Šport
kanje
Enostavno li‐
45
Količina perila
(najv.)1) / Oznaka
perila
Vrsta perila
Športna oblačila, tanke in lahke tkanine,
perilo iz mikrovlaken, poliestra, ki ga ni
treba likati.
2 kg/
Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐
kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐
jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐ 1 kg (ali 5 srajc)/
čila stresite, preden jih daste v napravo.
Ko se program zaključi, takoj odstranite
perilo in ga obesite na obešalnik.
1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐
mentu EN 61121.
3) Program
Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž« in je pri‐
meren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede
porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
6. FUNKCIJE
6.1 Časovno sušenje
Ta funkcija velja le za program Časovno
sušenje. Trajanje programa lahko
nastavite od najmanj 10 minut do največ
dve uri. Nastavitev trajanja je povezana s
količino perila v napravi.
Priporočamo, da nastavite
kratko trajanje za majhne
količine perila ali le za en
kos.
6.2 Občutljivo
S to funkcijo lahko nastavite program za
sušenje občutljivega perila z nizko
temperaturo. To funkcijo uporabite pri
na etiketi za
oblačilih s simbolom
nego perila (npr. perilo iz akrila, viskoze).
6.3 Zvočni signal
zvočni signal lahko zaslišite ob:
•
•
koncu programa,
začetku in koncu faze za zaščito proti
mečkanju,
• prekinitvi programa.
Funkcija zvočnega signala je tovarniško
(privzeta nastavitev) vedno vklopljena.
To funkcijo lahko uporabite za vklop ali
izklop zvoka.
Funkcijo Zvočni signal lahko
vklopite pri vseh programih.
6.4 Razpredelnica funkcij
Programi1)
Bombaž
Zelo suho
■
■
Izredno suho
■
■
46
www.electrolux.com
Programi1)
Suho za v
omaro
■
■
Lažje likanje
■
■
Zelo suho
■
■
Suho za v omaro
■
■
Lažje likanje
■
■
Sintetika
■
Hitro-mešano
Časovno sušenje
■
■
■
■
Osvežitev
Osveževanje
volne
■
■
Občutljivo
■
■
Šport
■
■
■
■
kanje
Enostavno li‐
1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisn‐
ite ustrezno polje na dotik.
7. NASTAVITVE
A
B
C
D
E
A) Časovno sušenje Polje na dotik
B) Zamik vklopa Polje na dotik
C) Zvočni signal Polje na dotik
D) Občutljivo Polje na dotik
E) Začetek/Prekinitev Polje na dotik
7.1 Funkcija Varovalo za otroke
Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se
igrali z napravo med izvajanjem
programa. Gumb za izbiro programa in
polja na dotik so zaklenjeni.
Odklenjeno je le stikalo za IZKLOP
Vklop funkcije varovala za
otroke:
1. Poljuben program nastavite z
gumbom za izbiro programa.
2. Počakajte približno osem sekund.
.
SLOVENŠČINA
3. Sočasno pritisnite in držite polji na
dotik (A) in (D). Zasveti indikator
varovala za otroke.
Zasveti indikator varovala za otroke.
Funkcijo varovala za otroke
lahko izklopite med
izvajanjem programa.
Pritisnite in držite isti polji na
dotik, dokler indikator
varovala za otroke ne
ugasne.
7.2 Nastavitev stopnje
preostale vlage v perilu
Če želite spremeniti privzeto stopnjo
preostale vlage v perilu, naredite
naslednje:
47
1. Poljuben program nastavite z
gumbom za izbiro programa.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in
(B).
Zasveti eden izmed naslednjih
indikatorjev:
•
najbolj suho perilo
•
bolj suho perilo
privzeto suho perilo
•
4. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti
indikator prave stopnje.
5. Za potrditev nastavitve sočasno
pritisnite in približno dve sekundi
držite tipki (A) in (B).
8. PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje:
•
•
Zaženite kratek program (npr. 30
minut) z vlažnim perilom.
Boben sušilnega stroja očistite z
vlažno krpo.
9. VSAKODNEVNA UPORABA
9.1 Začetek programa brez
zamika vklopa
1. Pripravite perilo in napolnite napravo.
POZOR!
Pazite, da se med
zapiranjem vrat perilo ne
ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
2. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
Prikazovalnik prikazuje trajanja
programa.
3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Program se zažene.
9.2 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte
toliko časa, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže čas
zamika, ki ga želite nastaviti.
Vklop programa lahko
zamaknete od najmanj
30 minut do največ 20
ur.
3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Na prikazovalniku se prikaže odštevanje
časa zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program
zažene.
9.3 Sprememba programa
1. Gumb za izbiro programa obrnite v
položaj za IZKLOP
2. Nastavite program.
.
9.4 Ob koncu programa
Ob zaključku programa:
•
V presledkih se oglaša zvočni signal.
•
Indikator
utripa.
48
www.electrolux.com
• Zasveti indikator .
• Sveti indikator Začetek/Prekinitev.
Naprava še približno 30 minut deluje s
fazo za zaščito proti mečkanju.
Faza za zaščito proti mečkanju odpravi
gube s perila.
Perilo lahko odstranite pred zaključkom
faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše
rezultate priporočamo, da perilo
odstranite, ko je faza skoraj zaključena
ali zaključena.
Ko je faza za zaščito proti mečkanju
zaključena:
sveti, a ne utripa.
•
Indikator
•
•
Indikator
ugasne.
Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.
1. Gumb za izbiro programa obrnite v
položaj za IZKLOP .
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.
Po zaključku programa
vedno očistite filter in
izpraznite posodo za vodo.
9.5 Funkcija stanja
pripravljenosti
Za zmanjšanje porabe energije ta
funkcija samodejno izklopi napravo:
•
•
Po petih minutah, če ne zaženete
programa.
Pet minut od konca programa.
10. NAMIGI IN NASVETI
10.1 Priprava perila
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapnite zadrge.
Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih
pregrinjalih.
Ne puščajte razvezanih trakov ali
vrvic (npr. na predpasnikih). Pred
začetkom programa jih zavežite.
Odstranite vse predmete iz žepov.
Če ima oblačilo notranjo plast iz
bombaža, ga obrnite z notranjo
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.
Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.
•
•
Ne mešajte temnega in svetlega
perila. Temno perilo lahko pušča
barvo.
Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažni jersey
ter pletenine.
Poskrbite, da perila ne bo več od
največje dovoljene količine, navedene
v razpredelnici programov.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Glejte
etikete za nego perila.
Oznaka za nego Opis
perila
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐
gram s standardno temperaturo.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐
gram z nizko temperaturo.
Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
SLOVENŠČINA
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
11.1 Čiščenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
5.1)
6.
1
2
1) po potrebi očistite filter z vročo vodo.
11.2 Praznjenje posode za vodo
1.
2.
3.
4.
49
50
www.electrolux.com
Vodo iz posode za vodo
lahko uporabite namesto
destilirane vode (npr. za
likanje s paro). Pred uporabo
vode odstranite ostanke
umazanije s filtrom.
11.3 Čiščenje kondenzatorja
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
2
1
5.
6.
7.
8.
12
3
11.4 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.
Za čiščenje notranje površine bobna in
lopatic bobna uporabljajte standardno
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih
materialov ali jeklene volne.
SLOVENŠČINA
11.5 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
11.6 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.
51
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Preverite varovalko v omarici z varovalka‐
mi (hišna napeljava).
Program se ne zažene.
Pritisnite Začetek/Prekinitev.
Prepričajte se, da so vrata naprave zapr‐
ta.
Vrata naprave se ne zaprejo.
Preverite, ali je filter pravilno nameščen.
Pazite, da se perilo ne ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
Naprava se med delovanjem ustavi.
Preverite, ali je posoda za vodo prazna.
Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐
četek/Prekinitev.
Prikazovalnik prikazuje dolgo trajanje
programa. 1)
Poskrbite, da bo teža perila primerna za
trajanje programa.
Poskrbite, da bo filter čist.
Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐
mite v pralnem stroju.
Sobna temperatura ne sme biti previso‐
ka.
Prikazovalnik prikazuje kratko trajanje
programa.
Nastavite program Časovno sušenje ali
Zelo suho.
Na prikazovalniku se prikaže Err.
Če želite nastaviti nov program, izklopite
in vklopite napravo.
52
www.electrolux.com
Težava
Možna rešitev
Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐
gram.
Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51).
Izklopite in vklopite napravo. Zaženite
nov program. Če se težava ponovi, se
obrnite na servis.
1) Po največ petih urah se program samodejno konča.
Če rezultati sušenja niso zadovoljivi
•
•
•
•
Nastavljen program ni bil pravi.
Filter je zamašen.
Kondenzator je zamašen.
V napravi je bilo preveč perila.
•
•
•
Boben je umazan.
Napačna nastavitev tipala
prevodnosti.
Reže za pretok zraka so zamašene.
13. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina
850 x 600 x 540 mm (največ 575 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave
1030 mm
Največja širina z odprtimi vrati naprave
950 mm
Nastavljiva višina
850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
Prostornina bobna
104 l
Največja količina perila
7 kg
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Potrebna varovalka
10 A
Skupna moč
2250 W
Razred energijske učinkovitosti
B
Poraba energije1)
4,30 kWh
Letna poraba energije2)
504 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa
0,41 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa
0,41 W
Vrsta uporabe
V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja
+ 5 °C do + 35 °C
SLOVENŠČINA
Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐
cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pok‐
rov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐
na oprema nima zaščite pred vlago.
53
IPX4
1) Glede na standard EN 61121. 7kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom
za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐
janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.
392/2012).
13.1 Podatki o porabi
Program
Število vrtljajev / preostala vlaž‐
Čas sušenja
nost
Poraba
energije
Bombaž 7 kg
Suho za v omaro
Lažje likanje
1400 vrt./min. / 50 %
115 min.
3,77 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
131 min.
4,30 kWh
1400 vrt./min. / 50 %
96 min.
3,04 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
109 min.
3,47 kWh
1200 vrt./min. / 40 %
48 min.
1,26 kWh
800 vrt./min. / 50 %
55 min.
1,43 kWh
Sintetika 3 kg
Suho za v omaro
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
*
54
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
55
136931000-A-112014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement