Electrolux EDH3487RDE User manual

Electrolux EDH3487RDE User manual
EDH3487RDE
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
HR SUŠILICA
UPUTE ZA UPORABU
HU SZÁRÍTÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
23
43
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 14
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 16
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 17
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................20
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................21
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 8 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
6
www.electrolux.com
•
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
•
•
•
•
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
БЪЛГАРСКИ
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
•
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
2.4 Вградена лампичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
•
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.5 Грижи и почистване
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Контейнер за вода
Командно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Бутон за програми
2 Екран
3
панел Time (Времетраене)
11 Reverse Plus панел
12 Dryness (Сушене - степени) панел
4
панел Отложен старт
13 Бутон за Вкл./Изкл.
5
панел Против намачкване
6
панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
7
панел Старт / Пауза
8 Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
9 Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
10 MyFavourite панел
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
БЪЛГАРСКИ
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Ниво на сушене
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Cotton (Памук)
За прибиране+,
прибиране2)3),
Много сухо,
За
За гладене 3)
Mixed (Бърза
програма за
смесено пране)
Памучни и синтетични тъкани.
Програма с ниска температура.
Деликатна програма с топъл въздух.
Synthetic
(Синтетика)
Ниво на изсушаване:
За прибиране3),
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Много сухо,
За гладене3)
8кг/
3кг/
3,5кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Лесно гладене Изтръскайте дрехите, преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
За сушене на памучни и синтетични
тъкани, използва ниска температура.
2кг/
Time Drying
(Време за сушене)
С тази програма можете да
използвате опцията Time
(Времетраене) и да зададете
времетраене на програмата.
8кг/
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1 кг
Drying Rack
(Решетка за
сушене)4)
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте
ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
Бързонагряваща
Вълнени тъкани. Леко сушене на
изпрани вълнени тъкани. Отстранете
незабавно дрехите, когато програмата
свърши.
Wool (Вълна)5)
Фини тъкани
1 кг
Деликатни материи.
2кг/
БЪЛГАРСКИ
Програми
Shirts (Ризи)
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1,5кг (или 7
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите, преди да ги
ризи)/
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
Шалтета
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
3кг/
Дънки
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с различни
дебелини (например по яките,
маншетите и шевовете).
8кг/
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
2кг/
Sports (Спортни
дрехи)
11
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук",
подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
4) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
5) Цикълът за сушене на вълна в този барабан на сушилнята е тестван и одобрен от
компания Woolmark. Цикълът е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които носят
етикет "пране на ръка", като имате предвид, че дрехите се перат на Woolmark цикъл
на ръчно пране и се изсушават в барабана, съгласно инструкциите на производителя.
1780SW13W.
6. OПЦИИ
6.1 Time (Времетраене)
Тази опция е приложима само за
програма Time Drying (Време за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 10 минути до най-много 2 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
12
www.electrolux.com
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
по-сухо пране, натиснете панел Wool
няколко
Load (Вълнено зареждане)
пъти, за да увеличите времетраенето
на програмата.
6.3 Против намачкване
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
на
6.6 Dryness (Сушене степени)
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
•
Много сухо
•
За прибиране+ (само за памук)
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция предотвратява намачкването
на прането. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
6.7 MyFavourite
6.4 Сушене за време на
решетката
Можете да направите ваша
конфигурация на програма и опции и
да запаметите в паметта на уреда.
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 30 минути до най-много 4 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
Препоръчваме ви да зададете кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
6.5 Reverse Plus
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
чувствителни текстил (например акрил
•
За прибиране
•
За гладене
За да запаметите вашата
конфигурация:
1. Задайте програмата и наличните
опции.
2. Докоснете MyFavourite за няколко
секунди.
Звукът и съобщението на екрана
потвърждават, че конфигурацията е
запаметена.
За да активирате вашата
запаметена конфигурация:
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете MyFavourite.
6.8 Таблица с опции
Програми1)
Cotton (Памук)
Mixed (Бърза
програма за
смесено пране)
■
■
■
БЪЛГАРСКИ
Програми1)
Synthetic
(Синтетика)
■
Лесно
гладене
■
■
■
Refresh
(Освежаване)
■
Drying Rack
(Решетка за
сушене)
Wool (Вълна)
■
■
Бързонагряваща
Time Drying
(Време за сушене)
■
■
■
Фини тъкани
■
Shirts (Ризи)
■
Шалтета
Дънки
Sports (Спортни
дрехи)
■
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
13
14
www.electrolux.com
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Time (Времетраене) панел
B) Отложен старт панел
C) Против намачкване панел
D) Wool Load (Вълнено зареждане)
панел
E) Старт / Пауза панел
F) Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
G) Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
H) MyFavourite панел
I) Reverse Plus панел
J) Dryness (Сушене - степени) панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
БЪЛГАРСКИ
Ако е монтиран комплект
за източване
(допълнителен аксесоар),
уредът автоматично
източва водата от
контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора
на контейнера за вода.
Вижте приложената
информация за налични
аксесоари.
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
15
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
Индикаторът
е изключен и
индикаторът
е включен.
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
Индикаторите
и
са
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла
на сушене (3-5 мин.)
нивото на шума може да е
малко по-високо. Това се
дължи на активиране на
компресора и е нормално
при уреди, захранвани с
компресори, като
например: хладилници,
фризери.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
16
www.electrolux.com
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Натиснете панела Старт / Пауза.
Програмата стартира.
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
Индикаторът
примигва.
•
е включен, но не
Индикаторът
примигва.
Старт / Пауза индикаторът изгасва.
•
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
•
Индикаторът
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Старт / Пауза е
включен.
премигва.
е включен, но не
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция за автоматично
изключване
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
•
•
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Етикет
•
•
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
17
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
18
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
БЪЛГАРСКИ
3.
19
4.
1
2
2
1
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Ако е необходимо, един път на 6 месеца, отстранявайте валмата от отделението на
топлообменника. Може да използвате прахосмукачка.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
20
www.electrolux.com
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт / Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт / Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Time Drying
(Време за сушене) или Много сухо.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
Зададената програма не е
правилна.
•
•
•
•
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
БЪЛГАРСКИ
•
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
•
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
4A
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
1,94 кВч
Годишна консумация енергия2)
235 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
21
22
www.electrolux.com
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
За прибиране
За гладене
1400 оборота / 50%
149 мин.
1,70 кВч
1000 оборота / 60%
170 мин.
1,94 кВч
1400 оборота / 50%
110 мин.
1,19 кВч
1000 оборота / 60%
125 мин.
1,35 кВч
1200 оборота / 40%
56 мин.
0,54 кВч
800 оборота / 50%
64 мин.
0,61 кВч
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
За прибиране
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
HRVATSKI
23
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 24
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 26
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 28
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................28
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................30
6. OPCIJE.............................................................................................................31
7. POSTAVKE...................................................................................................... 34
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 35
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................35
10. SAVJETI......................................................................................................... 36
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................37
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................39
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 40
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
24
1.
www.electrolux.com
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
25
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjske ploče s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
HRVATSKI
•
•
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
27
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
28
www.electrolux.com
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Nazivna pločica
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
1 Programator
2 Zaslon
3
Dodirna tipka Vrijeme
5
4
7
Dodirna tipka Odgoda
6
8
7
Dodirna tipka Protiv gužvanja
Dodirna tipka Wool Load
(Punjenje vunene tkanine)
Dodirna tipka Start/Pauza
HRVATSKI
sušenja na rešetki)
9 Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
10 MyFavourite Dodirna tipka
11 Reverse Plus (Okretanje plus)
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
Dodirna tipka
12 Dryness (Sušenje) Dodirna tipka
4.1 Indikatori
Indikatori
29
13 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
8 Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzacijska
Spremnik za vodu
Filter
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Razina sušenja
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
30
www.electrolux.com
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Razina sušenja:
Cotton (Pamuk)
Miješano
ka)
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Vrsta punjenja
Extra suho,
Za u
ormar+,
Suho za ormar2)3),
Suho za glačanje 3)
Pamuk i sintetika. Program s niskom
temperaturom. Program za osjetljivo
rublje s vrućim zrakom.
Extra suho,
Suho
Synthetic (Sinteti‐ Razina sušenja:
za ormar3),
Suho za glačanje3)
8kg/
3kg/
3,5kg/
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
Easy Iron (Lako sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
glačanje)
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Rapid (Brzi)
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na, koristi nisku temperaturu.
2kg/
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
8kg/
Refresh (Osvježa‐
vanje)
Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
1kg
Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐
1 kg (ili 1 par
Drying Rack (Re‐
kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐
sportske obuće)
4)
šetka za sušenje)
isnički priručnik za stalak za sušenje).
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
Wool (Vuna)5)
1kg
HRVATSKI
Programi
vo)
Vrsta punjenja
Delicates (Osjetlji‐ Osjetljive tkanine.
Shirts (Košulje)
31
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
2kg/
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1,5kg (ili 7 košul‐
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije ja)/
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Popluni
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
Jeans (Traper)
Odjeća za slobodno vrijeme, kao što su
traper, majice materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, manžetama i šavo‐ 8kg/
vima).
Sportske jakne
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
3kg/
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Cotton (Pamuk) Suho za ormar je “Standardni program za pamuk” i prikla‐
dan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
5) Ciklus sušenja vune ove sušilice provjerila je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikla‐
dan za sušenje vunenih predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u
ciklusu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u sušilici u skladu s uputama proiz‐
vođača. 1780SW13W.
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Time Drying (Vrijeme sušenja).
Možete postaviti trajanje programa u
rasponu od minimalno 10 minuta do
maksimalno 2 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.2 Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Wool
Load (Punjenje vunene tkanine)
biste produljili trajanje programa.
kako
6.3 Protiv gužvanja
Standardnu fazu protiv gužvanja (30
minuta) produžuje za 60 minuta na kraju
32
www.electrolux.com
ciklusa sušenja. Ta funkcija sprječava
gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze
zaštite od gužvanja može izvaditi.
6.4 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 30
minuta do maksimalno 4 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.5 Reverse Plus (Okretanje
plus)
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
na etiketi.
•
Extra suho
•
Za u ormar+ (samo za Pamuk)
•
Suho za ormar
•
Suho za glačanje
6.7 MyFavourite
Možete obaviti konfiguriranje programa i
opcija te njihovo pohranjivanje u memoriji
uređaja.
Za pohranjivanje konfiguracije:
1. Postavite program i dostupne opcije.
2. Na nekoliko sekundi dodirnite
MyFavourite.
Zvuk i poruka na zaslonu potvrđuju da je
konfiguracija pohranjena.
Za uključivanje pohranjene
konfiguracije:
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite MyFavourite.
6.6 Dryness (Sušenje)
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
6.8 Tablica opcija
Programi1)
ka)
Cotton (Pamuk)
■
Miješano
■
Synthetic (Sinteti‐
■
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
■
Rapid (Brzi)
■
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
■
■
■
■
■
HRVATSKI
33
Programi1)
Refresh (Osvježa‐
vanje)
■
Drying Rack (Re‐
šetka za sušenje)
Wool (Vuna)
■
■
Delicates (Osjetlji‐
■
Shirts (Košulje)
■
vo)
Popluni
Jeans (Traper)
■
Sportske jakne
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
34
www.electrolux.com
7. POSTAVKE
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Vrijeme Dodirna tipka
B) Odgoda Dodirna tipka
C) Protiv gužvanja Dodirna tipka
D) Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) Dodirna tipka
E) Start/Pauza Dodirna tipka
F) Dodirna tipka 'Drying Rack Time
increase' (Produljenje vremena
sušenja na rešetki)
G) Tipka Drying 'Rack Time decrease'
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
H) MyFavourite Dodirna tipka
I) Reverse Plus (Okretanje plus)
Dodirna tipka
J) Dryness (Sušenje) Dodirna tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
7.2 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
HRVATSKI
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
35
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
•
Indikator
je isključen, a
indikator
je uključen.
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
Indikatori
i
su
uključeni.
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo povišena. To
se događa zbog početka
rada kompresora, što je
normalno za kompresorske
uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
36
www.electrolux.com
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
•
•
Indikator
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator Start/Pauza se isključuje.
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
bljeska.
• Indikator
bljeska.
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Etiketa
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
HRVATSKI
Etiketa
37
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
38
www.electrolux.com
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5. 1)
2
6.
2
1
HRVATSKI
39
8.
1) Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača topline.
Možete upotrijebiti usisavač.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
40
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
HRVATSKI
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
4A
Ukupna snaga
900 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja 1)
1,94 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
235 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,50 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,50 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
41
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Cotton (Pamuk) 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
1400 rpm / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 rpm / 60%
125 min.
1,35 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
42
www.electrolux.com
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
MAGYAR
43
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................44
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 46
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 48
4. KEZELŐPANEL................................................................................................49
5. PROGRAMTÁBLÁZAT..................................................................................... 50
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................52
7. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 54
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................55
9. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 55
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................56
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................57
12. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 59
13. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 61
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
44
1.
www.electrolux.com
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
- Olvassa el a mellékelt utasításokat.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
VIGYÁZAT!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
Amennyiben a szárítógépet egy mosógép tetején
szeretné elhelyezni, használja az összeépítő
készletet. Az összeépítő készlet hivatalos
márkakereskedőnél szerezhető be, és kizárólag a
tartozékhoz mellékelt útmutatóban felsorolt
készülékekhez használható. Üzembe helyezés és
használat előtt olvassa el figyelmesen (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon, vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely (lásd az
üzembe helyezési útmutatót).
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a más tüzelőanyagokat
elégető készülékekből (beleértve a nyílt tüzet is)
származó gázok visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál. (ha van)
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, melynek
tisztításához ipari vegyszereket használtak.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Minden
használat előtt vagy után tisztítsa meg szöszszűrőt.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a
szárítógépben.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
étolaj, aceton, alkohol, benzin, kerozin, folteltávolítók,
terpentin, viasz és viaszeltávolítók, meleg vízben ki
kell mosni extra mennyiségű mosószer használatával,
mielőtt szárítógépben szárítaná.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket a
textilöblítőkhöz adott utasításoknak megfelelően kell
használni.
Távolítsa el a zsebekből az összes tárgyat, pl.
öngyújtót és gyufát.
Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus
befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a hő
eltávozzon.
A gépi szárítási ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus) annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékleten maradjanak, amely
mellett biztosan nem fognak károsodni.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C
alatt vagy 35 °C felett van.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
A készüléket mindig függőleges
helyzetben mozgassa.
A készülék hátoldalát a falhoz kell
állítani.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes. A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
47
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítógépet.
Ne igyon a gép kondenz/desztillált
vizéből, és ne használja fel
ételkészítéshez. Egészségügyi
kockázatot jelent az emberek és a
házi kedvencek számára.
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabokat nem szabad a
szárítógépbe tenni, amelyből csöpög
a víz.
2.4 Belső világítás
VIGYÁZAT!
Sérülésveszély.
•
•
•
Látható LED-es sugárzás, ne nézzen
közvetlenül a fénysugárba.
Az izzó illetve halogén lámpa olyan
típusú, amely kizárólag háztartási
készülékekhez használható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A belső világítás cseréje érdekében
forduljon a márkaszervizhez.
2.5 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
A készülék tisztításához ne
használjon vízsugarat vagy gőzt.
48
www.electrolux.com
•
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
megfelelően kell tömítenie. A
rendszer sérülése szivárgást okozhat.
2.7 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.6 Kompresszor
VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A szárítógépben található
kompresszor és rendszer különleges
közeggel van feltöltve, amelyben nem
találhatók klórtartalmú
szénhidrogének. A rendszernek
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
3. TERMÉKLEÍRÁS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A betöltőajtó nyitási iránya
felcserélhető. Ezáltal
könnyen behelyezheti és
eltávolíthatja a ruhaneműt
akkor is, ha a készüléket
kisebb helyiségbe helyezte
(lásd a külön mellékelt
lapon).
Víztartály
Kezelőpanel
Belső világítás
Készülék ajtaja
Elsődleges szűrő
A hőcserélő ajtajának kinyitására
szolgáló gomb
Levegőnyílások
Állítható lábak
Hőcserélő ajtaja
Hőcserélő fedele
A hőcserélő fedelének zárására
szolgáló gomb
Adattábla
MAGYAR
49
4. KEZELŐPANEL
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programválasztó gomb
2 Kijelző
3
Idővezérelt szárítás érintőgomb
4
Késleltetés érintőgomb
5
Gyűrődésgátlás érintőgomb
6
Gyapjú töltet érintőgomb
7
9
8
10 MyFavourite
érintőgomb
11 Plusz irányváltás
12 Szárazság
13 Be-Ki
érintőgomb
érintőgomb
gomb
Érintse meg ujjával a
kiegészítő funkció nevét
vagy szimbólumát viselő
érintőgombokat. Ne viseljen
a kezelőpanel
megérintésekor kesztyűt.
Fontos, hogy a kezelőpanel
mindig tiszta és száraz
legyen.
Start / Szünet érintőgomb
8 Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő növelés)
érintőgomb
9 Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő csökkentés)
érintőgomb
4.1 Visszajelzők
Visszajelzők
7
Megnevezés
Szárítási fázis
Hűtési fázis
Gyűrődésmentesítő fázis
Kondenzátor
Víztartály
Szűrő
50
www.electrolux.com
Visszajelzők
Megnevezés
Késl. indítás
Gyerekzár
Hangjelzések
Plusz irányváltás
Szárítási fokozat
Program időtartama
-
Idővezérelt szárítás időtartama
-
Késleltetett indítás időtartama
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Programok
Töltet típusa
Szárítási fokozat:
Extra száraz,
Pamut
Szekrényszáraz+,
Gyors mix
Pamut és műszálas szövetek. Alacsony
hőmérsékletű program. Kímélő program
meleg levegővel.
Műszál
az2)3),
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Szekrényszár‐ 8 kg/
Vasalószáraz 3)
Szárítási fokozat:
Szekrényszáraz3),
Extra száraz,
Vasalószáraz3)
3 kg/
3,5 kg/
Könnyen kezelhető anyagok, melyek
minimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
1 kg (vagy 5 ing)/
Vasaláskönnyí‐ függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
tő
Pamut és műszálas anyagok alacsony
hőmérsékleten történő szárításához.
2 kg/
Idővezérelt szárí‐
Ezzel a programmal használhatja a Idő‐
vezérelt szárítás funkciót, és beállíthatja
a program időtartamát.
8 kg/
Frissítés
Textíliák felfrissítése, amelyek tárolva
voltak.
1 kg
Erős
tás
MAGYAR
Programok
Szárító kosár4)
Töltet típusa
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Sportcipők kíméletes szárítása kizárólag
1 kg (vagy 1 pár
a szárító kosárral (lásd a kosárhoz mellé‐
sportcipő)
kelt, különálló használati utasítást).
Gyapjú anyagok. Moshatú gyapjú anya‐
gok kíméletes szárítása. A darabokat a
program vége után haladéktalanul vegye
ki a gépből.
Gyapjú5)
51
1 kg
Kímélő
Kényes szövetek.
Ingek
Könnyen kezelhető anyagok, melyek
minimális vasalást igényelnek. A szárítás
hatékonysága a ruhanemű anyagától
1,5 kg (vagy 7
függően eltérhet. Rázza meg a darabo‐
kat, mielőtt a készülékbe helyezi őket. A ing)/
program vége után haladéktalanul távo‐
lítsa el a ruhákat, és tegye vállfára őket.
2 kg/
Takaró
Keskeny vagy széles paplanok, illetve
párnák (toll, pehely vagy szintetikus tölté‐ 3 kg/
sű) szárításához.
Farmer
Különböző (pl. a nyakrésznél, a man‐
dzsettánál vagy a varrásoknál eltérő)
anyagvastagságú szabadidőruhák, pél‐
dául farmernadrágok, melegítőfelsők.
8 kg/
52
www.electrolux.com
Programok
zat
Kültéri sportruhá‐
Max. töltet1) /
Anyagfajta jelz‐
ése
Töltet típusa
Vasalást nem igénylő sportruházat, vék‐
ony és könnyű anyagok, poliészter.
2 kg/
1) A maximális súly száraz állapotú darabokra vonatkozik.
2) A
Pamut Szekrényszáraz program a „Szabványos Pamut program”, mely a nedves,
normál pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és erre a célra az energiafelhasználás
szempontjából a leghatékonyabb program.
3) Kizárólag a bevizsgáló intézetek számára: Standard programok az EN 61121 számú
dokumentumban megadott vizsgálatok számára.
4) Kizárólag Szárító kosárral (modelltől függően standard vagy külön rendelhető tartozék).
5) E szárítógép gyapjúszárítási ciklusát a Woolmark vállalat ellenőrizte és jóváhagyta. Az
említett ciklus alkalmas a „kézimosás” címkével ellátott gyapjú ruhanemű szárítására, fel‐
téve, hogy a ruhanemű mosása a Woolmark által javasolt kézimosási ciklussal történt, és a
gyártó által előírt utasításoknak megfelelően lett szárítva. 1780SW13W.
6. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
6.1 Idővezérelt szárítás
Ez a kiegészítő funkció csak a
Idővezérelt szárítás programnál
használható. A program 10 perc és 2 óra
közötti időtartamra állítható be. Az
időtartam beállítása a készülékben levő
ruha mennyiségétől függ.
Javasoljuk, hogy kis
mennyiségű ruha vagy csak
egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.4 Szárítókosaras szárítási idő
Ez a kiegészítő funkció csak a
Szárítókosár programnál használható. A
program 30 perc és 4 óra közötti
időtartamra állítható be. Az időtartam
beállítása a készülékben levő ruha
mennyiségétől függ.
Javasoljuk, hogy kis mennyiségű ruha
vagy csak egyetlen darab esetén rövid
időtartamot állítson be.
6.2 Gyapjú töltet
6.5 Plusz irányváltás
Ez a kiegészítő funkció csak a Gyapjú
programnál használható. Ha szeretné,
hogy a ruhadarabok szárazabbak
legyenek, nyomja meg többször a
A kényes és hőre érzékeny textíliák (pl.
akril, viszkóz) ruhaneműk kímélő
szárításához. Ez a funkció segít
csökkenteni a ruhaneműn található
gyűrődéseket. Azokhoz a
érintőgombot a program
Gyapjú töltet
időtartamának növeléséhez.
6.3 Gyűrődésgátlás
A szárítási ciklus végén megnöveli a
normál gyűrődésmentesítési fázis (30
perc) idejét 60 perccel. Ez a funkció
megelőzi a ruhanemű gyűrődését. A
szárított ruha a gyűrődésmentesítő fázis
alatt kivehető.
ruhaneműkhöz, melyek címkéjén a
szimbólum látható.
6.6 Szárazság
Ez a funkció fokozza a szárítás
hatásfokát. 4 beállítás közül választhat:
•
•
Extra száraz
Szekrényszáraz+ (csak Pamut
esetén)
MAGYAR
•
Szekrényszáraz
•
Vasalószáraz
6.7 MyFavourite
Elkészítheti saját programkonfigurációs
beállításait és kiegészítő funkcióit,
melyeket a készülék memóriájában
tárolhat.
Saját elmentett konfiguráció
előhívásához:
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a MyFavourite
érzékelőmezőt.
Saját konfiguráció
eltárolásához:
1. Válassza ki a programot és a
kiegészítő funkciókat.
2. Érintse meg a MyFavourite gombot
néhány másodpercre.
6.8 Kiegészítő funkciók táblázata
Programok1)
Pamut
■
Gyors mix
■
Műszál
■
nyítő
Vasaláskön‐
Idővezérelt szárí‐
■
■
■
■
Szárító kosár
■
Kímélő
■
Ingek
■
Takaró
Farmer
■
■
Frissítés
Gyapjú
■
■
Erős
tás
53
Egy hangjelzés és egy üzenet a kijelzőn
nyugtázza a konfiguráció tárolását.
■
■
54
www.electrolux.com
Programok1)
zat
Kültéri sportruhá‐
■
1) A kiválasztott programhoz egy vagy több kiegészítő funkciót is beállíthat. A be- és kikapc‐
solásukhoz nyomja meg a hozzájuk tartozó érintőgombot.
7. BEÁLLÍTÁSOK
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Idővezérelt szárítás
B) Késleltetés
C) Gyűrődésgátlás
D) Gyapjú töltet
érintőgomb
érintőgomb
A gyerekzár kiegészítő funkció
aktiválása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (A) és (D)
érzékelőmezőket. A gyerekzár
visszajelző megjelenik.
A gyerekzár visszajelző megjelenik.
A gyerekzár kiegészítő
funkció a program
működése alatt is
kikapcsolható. Nyomja meg,
és egyidejűleg tartsa
megnyomva ugyanezeket az
érintőgombokat, amíg a
gyerekzár visszajelző el nem
alszik.
érintőgomb
érintőgomb
E) Start / Szünet
érintőgomb
F) Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő növelés)
érintőgomb
G) Drying Rack Time increase
(Szárító állvány idő csökkentés)
érintőgomb
H) MyFavourite
I)
érintőgomb
Plusz irányváltás
J) Szárazság
érintőgomb
érintőgomb
7.1 Gyerekzár funkció
Ez a kiegészítő funkció megakadályozza
a gyermekeket abban, hogy játsszanak a
készülékkel, amikor egy program
működik. A programgomb és az
érintőgombok le vannak zárva.
Csak a be/ki gomb nincs lezárva.
7.2 Hangjelzés be/ki
A hangjelzések ki/bekapcsolására
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja meg
a (B) és a (C) gombot.
7.3 A ruhanemű fennmaradó
nedvességi fokának beállítása
A ruhanemű alapértelmezett fennmaradó
nedvességi fokának módosítása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg nyomja meg és tartsa
megnyomva a (A) és (B) gombot.
Az alábbi visszajelzők egyike világítani
kezd:
•
a maximálisan száraz
ruhanemű
MAGYAR
•
a szárazabb ruhanemű
•
a normál szárazságú
ruhanemű
4. Annyiszor nyomja meg a gombot (E),
amíg világítani nem kezd a megfelelő
szint visszajelzője.
5. A beállítás megerősítéséhez
egyidejűleg 2 másodpercre nyomja
meg a (A) és a (B) gombot.
7.4 Víztartály-visszajelző
Alapértelmezés szerint a víztartályvisszajelző világít. Akkor világít, amikor a
program befejeződött, vagy ha a
víztartály ürítése válik szükségessé.
Ha vízelvezető készlet van
felszerelve (külön rendelhető
tartozék), a készülék
automatikusan leereszti a
vizet a víztartályból. Ebben
az esetben azt javasoljuk,
hogy kapcsolja ki a
víztartály-visszajelzőt.
A rendelhető tartozékok
megtalálhatók a mellékelt
tájékoztatón.
55
A víztartály-visszajelző
kikapcsolása:
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Várjon körülbelül 8 másodpercet.
3. Egyidejűleg érintse meg és tartsa
megérintve a (J) és (I)
érzékelőmezőket.
A kijelző az alábbi két konfiguráció
egyikét jeleníti meg:
•
A
visszajelző nem világít, a
visszajelző világít.
A víztartály-visszajelző nem
világít. Körülbelül 4 másodperc
elteltével a két visszajelző
elalszik.
•
A
és a
visszajelző
világít.
A víztartály-visszajelző világít.
Körülbelül 4 másodperc elteltével
a két visszajelző elalszik.
8. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
A készülék első használata előtt végezze
el az alábbi lépéseket:
•
•
Tisztítsa meg a szárítógép dobját egy
nedves ruhával.
Nedves ruhaneművel indítson el egy
rövid (pl.: 30 perc hosszúságú)
programot.
A szárítási ciklus elején (3-5
perc) a készülék kicsivel
hangosabb lehet. Ez a
kompresszor beindulása
miatt van, és normális
jelenség kompresszorral
működő berendezéseknél,
például: hűtőgépek,
fagyasztók.
9. NAPI HASZNÁLAT
9.1 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
1. Készítse elő a ruhaneműt, és töltse a
készülékbe.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó becsukásakor
ügyeljen arra, hogy ne
csípje be a ruhát a
betöltőajtó és a gumi
tömítés közé.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
56
www.electrolux.com
A kijelző a program időtartamát mutatja.
4. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A program elindul.
• Világít a Start / Szünet visszajelző.
A készülék a gyűrődésmentesítő fázissal
folytatja a működést kb. további 30
percen keresztül.
9.2 Egy program késleltetett
indítással való indítása
A gyűrődésmentesítő fázis eltávolítja a
gyűrődéseket a ruhából.
1. Állítsa be a töltet típusának megfelelő
programot és kiegészítő funkciókat.
2. Nyomja meg annyiszor a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
beállítandó késleltetési idő meg nem
jelenik.
A program indítása 30
perc és 20 óra között
késleltethető.
3. Nyomja meg a Start / Szünet
érintőgombot.
A kijelzőn megjelenik a késleltetett
indítás visszaszámlálása.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
A gyűrődésmentesítő fázis letelte előtt is
kiveheti a ruhát. A jobb eredmény
elérése érdekében azt javasoljuk, hogy
még a fázis befejezése előtt, vagy
közvetlenül a befejezés után vegye ki a
készülékből a ruhát.
Amikor a gyűrődésmentesítő fázis
befejeződött:
•
Világít, de nem villog a
•
•
visszajelző.
Világít, de nem villog a
A Start / Szünet visszajelző kialszik.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Szedje ki a ruhaneműt.
4. Csukja be a készülék ajtaját.
9.3 Egy program módosítása
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a be/ki gombot.
3. Állítsa be a programot.
9.4 Miután a program véget ért
visszajelző.
Mindig tisztítsa meg a
szűrőt, és ürítse ki a
víztartályt a program
befejezése után.
9.5 AutoOff - automatikus
kikapcsolás
•
Szaggatott hangjelzés hallható.
Az energiafogyasztás csökkentése
érdekében ez a funkció az alábbi
esetekben automatikusan kikapcsolja a
készüléket:
•
A
visszajelző villog.
•
A
visszajelző villog.
•
Amikor a program befejeződött:
•
5 perc elteltével, ha nem indítja el a
programot.
A program befejezése után 5 perccel.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
10.1 A ruhanemű előkészítése
•
•
•
•
•
Húzza be a cipzárakat.
Gombolja be a paplanhuzatokat.
A laza zsinegeket és szalagokat (pl.:
kötényszalag) ne hagyja szabadon. A
program elindítása előtt kösse meg
ezeket.
Mindent távolítson el a zsebekből.
Amennyiben egy ruhadarab belső
rétege gyapjúból készült, fordítsa azt
•
•
ki. Fontos, hogy a gyapjúréteg mindig
kívül legyen
Javasoljuk, hogy a készülékben levő
anyagok fajtájának megfelelő
programot állítson be.
Ne töltsön a készülékbe erős színű
textíliákat halvány színű darabokkal
együtt. Lehetséges, hogy a textíliák
erős színei engednek.
MAGYAR
•
•
Használjon megfelelő programot a
pamutjersey és kötött darabokhoz,
hogy ne menjenek össze.
Ügyeljen arra, hogy a töltet tömege ne
legyen nagyobb, mint a
programtáblázatban megadott
maximális érték.
Kezelési címke
•
57
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. További információkért
olvassa el a ruhadarabok kezelési
címkéjén található útmutatásokat.
Megnevezés
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
normál hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása engedélyezett. Állítson be egy
alacsony hőmérsékletű programot.
Ruhanemű, melynek gépi szárítása nem engedélyezett.
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
11.1 A szűrő tisztítása
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt folyó melegvíz alatt, egy kefe és/vagy porszívó
segítségével.
58
www.electrolux.com
11.2 A víztartály ürítése
1.
2.
3.
4.
A víztartályban levő víz a
desztillált víz
helyettesítésére
használható, pl. gőzöléses
vasaláshoz. A víz
felhasználása előtt távolítsa
el belőle a
szennyeződéseket egy
szűrő segítségével.
11.3 A kondenzátor egység tisztítása
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
MAGYAR
59
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Szükség szerint, kb. 6 havonta egyszer tisztítsa meg a hőcserélő-rekeszt a szöszöktől.
Porszívót is használhat.
11.4 A dob tisztítása
VIGYÁZAT!
A tisztítás megkezdése előtt
húzza ki a készülék hálózati
vezetékét.
A dob belső felületét és a bordákat
semleges kémhatású normál
tisztítószerrel tisztítsa meg. A
megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A dob tisztításához ne
használjon súrolószert vagy
drótszivacsot.
A tisztításhoz használjon nedves kendőt.
A megtisztított felületeket törölje szárazra
egy puha ruhával.
FIGYELMEZTETÉS!
A tisztításhoz ne használjon
bútortísztító szert vagy olyan
vegyszert, melyek
károsíthatják a felületeket.
11.6 Levegőnyílások tisztítása
Porszívó segítségével távolítsa el a
szöszöket a levegőnyílásokból.
11.5 A kezelőpanel és a
burkolat tisztítása
A kezelőpanelt és a burkolatot semleges
kémhatású normál tisztítószerrel tisztítsa
meg.
12. HIBAELHÁRÍTÁS
Jelenség
Lehetséges megoldás
Nem lehet bekapcsolni a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legy‐
en dugva a hálózati aljzatba.
60
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze a biztosítékot a biztosítéks‐
zekrényben (otthoni elhelyezés).
A program nem indul el.
Nyomja meg a Start / Szünet gombot.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be
van-e csukva.
Nem záródik a készülék ajtaja.
Ellenőrizze, hogy a szűrő beszerelése
helyes-e.
Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a ruhát
a betöltőajtó és a gumi tömítés közé.
A készülék működés közben leáll.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e. A
program ismételt elindításához nyomja
meg a Start / Szünet gombot.
A kijelző hosszú időtartamot jelenít meg a Győződjön meg arról, hogy a ruhanemű
súlya megfelel-e a program időtartamá‐
programhoz. 1)
nak.
Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szűrő.
A ruhanemű túlságosan nedves. Ismét
centrifugálja ki a ruhaneműt a mosógép‐
ben.
Ellenőrizze, hogy a helyiség hőmérsé‐
klete nem túl magas-e.
A kijelző rövid időtartamot jelenít meg a
programhoz.
Állítsa be a Idővezérelt szárítás vagy a
Extra száraz programot.
A kijelzőn Err üzenet látható.
Ha új programot szeretne beállítani,
kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Ellenőrizze, hogy a kiegészítő funkciók
alkalmazhatóak-e a programhoz.
A kijelzőn például E51 üzenet látható.
Kapcsolja ki majd be a készüléket. Indít‐
son el egy új programot. Ha a probléma
ismét jelentkezik, akkor forduljon a már‐
kaszervizhez.
1) Legfeljebb 5 óra elteltével a program automatikusan véget ér.
Ha nem elégedett a szárítás
eredményével
•
•
•
A beállított program nem volt
megfelelő.
A szűrő eltömődött.
A kondenzátor eltömődött.
•
•
•
•
Túl sok ruhadarab volt a készülékben.
A dob elszennyeződött.
A vezetőképesség-érzékelő beállítása
helytelen.
A levegőnyílások eltömődtek.
MAGYAR
61
13. MŰSZAKI ADATOK
Magasság × szélesség × mélység
850 x 600 x 600 mm (maximális 640 mm)
Maximális mélység nyitott betöltőajtó mel‐ 1090 mm
lett
Maximális szélesség nyitott betöltőajtó
mellett
950 mm
Állítható magasság
850 mm (+15 mm - beállítási tartomány)
Dob térfogata
118 l
Legnagyobb betölthető mennyiség
8 kg
Feszültség
230 V
Frekvencia
50 Hz
Szükséges biztosíték
4A
Összteljesítmény
900 W
Energiahatékonysági osztály
A++
Energiafogyasztás1)
1,94 kWh
Éves energiafogyasztás2)
235 kWh
Bekapcsolva hagyott üzemmód teljesít‐
ményfelvétele
0,50 W
Kikapcsolt üzemmód teljesítményfelvé‐
tele
0,50 W
Használat típusa
Háztartási
Megengedett környezeti hőmérséklet
5 °C és + 35 °C között
A szilárd részecskék és nedvesség beju‐ IPX4
tása elleni védelmet a védőburkolat bizto‐
sítja, kivéve ahol az alacsony feszültségű
részeket nem védi ez burkolat
1) Az EN 61121 szabvány szerint. 8 kg pamut, 1000 ford./perc fordulaton centrifugálva.
2) Éves energiafogyasztás kilowattórában megadva, mely a standard gyapjú program 160
teljes és részleges töltetű gyapjúszárítási ciklusán és az alacsony energiafogyasztású
üzemmódok energiafelhasználásán alapul. A ciklusonkénti aktuális energiafogyasztás függ
a készülék használati módjától ((EU) RENDELET száma: 392/2012).
13.1 Fogyasztási értékek
Program-
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Pamut 8 kg
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
62
www.electrolux.com
ProgramSzekrényszáraz
Vasalószáraz
Szárítási idő
Villamo‐
senergiafogyasz‐
tás
1400 fordulat/perc / 50%
149 perc
1,70 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
170 perc
1,94 kWh
1400 fordulat/perc / 50%
110 perc
1,19 kWh
1000 fordulat/perc / 60%
125 perc
1,35 kWh
1200 fordulat/perc / 40%
56 perc
0,54 kWh
800 fordulat/perc / 50%
64 perc
0,61 kWh
Centrifugálva fordulatszámon /
maradék nedvesség
Műszál 3,5 kg
Szekrényszáraz
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
63
136932860-A-262014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement