Electrolux EDH3487RDE User manual

Electrolux EDH3487RDE User manual
EDH3487RDE
RO USCĂTOR DE RUFE
MANUAL DE UTILIZARE
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA....................................................................... 3
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...................................................................5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..................................................................................7
4. PANOU DE COMANDĂ........................................................................................... 8
5. TABELUL CU PROGRAME..................................................................................... 9
6. OPŢIUNI................................................................................................................. 11
7. SETĂRI...................................................................................................................13
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE............................................................................14
9. UTILIZAREA ZILNICĂ............................................................................................ 14
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.................................................................................... 15
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA..............................................................................16
12. DEPANARE..........................................................................................................18
13. DATE TEHNICE................................................................................................... 19
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care
include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost
conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să aveţi
întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile
următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
- Citiţi instrucţiunile furnizate.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini de
spălat rufe, folosiţi setul de stivuire. Setul de stivuire,
disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar
cu aparatul specificat în instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiţi cu
atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili. (dacă este cazul)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8 kg
(consultaţi capitolul „Tabelul de programe”).
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
•
•
•
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Atunci când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
6
www.electrolux.com
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda.
Aparatul are un ştecher pentru 13 A.
Dacă este necesară schimbarea
siguranţei din ştecher, folosiţi o
siguranţă tip ASTA (BS 1362) de 13
amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
2.4 Bec interior
AVERTIZARE!
Pericol de rănire.
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apa condensată / distilată. Poate
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Pentru înlocuirea lămpii interioare,
contactaţi centrul autorizat de service.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.6 Compresorul
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
ROMÂNA
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Uşa de încărcare poate fi
instalată de utilizator în
partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea şi
scoaterea rufelor sau dacă
există o limitare la instalarea
aparatului (consultaţi
broşura separată).
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Bec interior
Uşa aparatului
Filtru principal
Buton pentru deschiderea uşii
schimbătorului de căldură
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Uşă schimbător de căldură
Capac pentru schimbătorul de
căldură
Buton pentru blocarea capacului
schimbătorului de căldură
Plăcuţă cu date tehnice
7
8
www.electrolux.com
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Buton de selectare a programului
2 Afişaj
3
Ora Tasta
4
Întârziere Tasta
5
Anti-şifonare Tasta
6
Încărcătură de lână Tasta
9
8
7
10 MyFavourite
Tasta
11 Reversibil Plus
Tasta
12 Nivel de uscare
Tasta
13 Buton
7
Start/Pauză Tasta
8 Tasta de creştere pentru Timp suport
pentru uscare
9 Tasta de scădere pentru Timp suport
pentru uscare
Pornit/Oprit
Atingeţi tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opţiunii. Nu purtaţi
mănuşi când lucraţi cu
panoul de comandă. Aveţi
grijă ca panoul de comandă
să fie întotdeauna curat şi
uscat.
4.1 Indicatoare
Indicatoare
Descriere
Faza de uscare
Faza de răcire
Faza de protecţie la şifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
ROMÂNA
Indicatoare
9
Descriere
Blocare acces copii
Semnale acustice
Reversibil plus
Nivel de uscare
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Nivel de uscare:
Bumbac
pentru dulap2)3),
Uscate
Uscate pentru
Articole din bumbac şi materiale sinte‐
tice. Program la temperatură redusă.
Program delicat cu aer cald.
Nivel de uscare:
Sintetice
Foarte uscate,
Uscate pentru dulap+,
călcat 3)
Mixt
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Tip încărcătură
8kg/
3 kg/
Foarte uscate,
Uscate pentru dulap3),
călcat3)
Uscate pentru 3,5 kg/
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1 kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
Călcare uşoară fele înainte să le introduceţi în aparat.
Atunci când programul este finalizaţi
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
Rapid
Timp de uscare
Pentru uscarea articolelor din bumbac şi
sintetice, se foloseşte o temperatură re‐
dusă.
2 kg/
Cu acest program puteţi utiliza opţiunea
Ora şi setaţi durata programului.
8kg/
10
www.electrolux.com
Programe
Împrospătare
Tip încărcătură
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate.
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
1 kg/
Pentru uscarea pantofilor sport doar cu
1 kg (sau 1 pere‐
Suport pentru us‐ Suport pentru uscare (consultaţi manua‐
che de pantofi
lul utilizatorului furnizat separat cu Suport
care4)
sport)
pentru uscare).
Ţesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate. Scoa‐
teţi imediat articolele dacă programul s-a
terminat.
Lână5)
1 kg/
Delicate
Ţesături delicate.
Cămăşi
Materiale cu întreţinere uşoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1,5 kg (sau 7
la un tip de material la altul. Scuturaţi ru‐
cămăşi)/
fele înainte să le introduceţi în aparat.
Atunci când programul este finalizaţi
scoateţi imediat articolele şi puneţi-le pe
un umeraş.
2 kg/
Pături
Pentru a usca una sau două pilote şi a
pernelor (cu umplutură din pene, puf sau 3 kg/
material sintetic).
Blugi
Articolele destinate timpului liber, de ex.
blugi, tricouri cu materiale cu grosimi di‐ 8kg/
ferite (de ex. la gât, manşete şi cusături).
ROMÂNA
Programe
Sport
Tip încărcătură
Articole pentru sport, ţesături subţiri şi
uşoare, microfibre, poliester, care nu se
calcă.
11
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
2 kg/
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Programul
Bumbac Uscate pentru dulap este „Programul standard pentru rufe din
bumbac” şi este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umezeală şi
este cel mai eficient program în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufe‐
lor ude din bumbac.
3) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
4) Doar cu Suport de uscare (accesoriu standard sau opţional, în funcţie de model).
5) Programul de uscare al acestei maşini de uscat rufe a fost testat şi aprobat de The Wool‐
mark Company. Ciclul este adecvat pentru a usca articole de îmbrăcăminte din lână care
sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiţia ca articolele de îmbrăcăminte să fie
spălate într-un ciclu aprobat Woolmark de spălare manuală şi uscate în uscătorul de rufe,
conform cu instrucţiunile furnizate de producător. 1780SW13W.
6. OPŢIUNI
6.1 Ora
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Timp de uscare. Puteţi seta
durata programului, de la un minim de 10
minute la un maxim de 2 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe din
aparat.
Vă recomandăm să setaţi o
durată scurtă pentru cantităţi
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
6.4 Timp Suport pentru uscare
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Suport pentru uscare. Puteţi
seta durata programului, de la un minim
de 30 minute la un maxim de 4 ore.
Setarea duratei depinde de cantitatea de
rufe din aparat.
Vă recomandăm să setaţi o durată scurtă
pentru cantităţi mici de rufe sau pentru
doar un singur articol.
6.2 Încărcătură de lână
6.5 Reversibil Plus
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
Pentru a usca mai uşor textilele fine
sensibile la temperatură (de ex. acrilic,
viscoză). Această funcţie vă ajută, de
asemenea, să reduceţi şifonarea rufelor.
Încărcătură de lânăÎncărcătură de lână
pentru a mări durata programului.
6.3 Anti-şifonare
Prelungeşte cu 60 de minute etapa
standard de antişifonare (30 de minute)
la sfârşitul fiecărui ciclu de uscare.
Această funcţie previne şifonarea rufelor.
Rufele pot fi scoase în timpul etapei
antişifonare.
Pentru ţesături cu simbolul
eticheta produsului.
pe
6.6 Nivel de uscare
Această funcţie vă ajută să uscaţi mai
bine rufele. Sunt disponibile 4 selecţii:
•
Foarte uscate
12
www.electrolux.com
•
Uscate pentru dulap+ (doar pentru
Bumbac)
•
Uscate pentru dulap
•
Uscate pentru călcat
Sunetul emis şi mesajul de pe afişaj
confirmă memorarea configuraţiei.
Pentru a activa configuraţia
memorată:
6.7 MyFavourite
1. Activaţi aparatul.
2. Atingeţi MyFavourite.
Puteţi configura programul şi opţiunile
pentru a le memora în memoria
aparatului.
Pentru a memora configuraţia:
1. Setaţi programul şi opţiunile
disponibile.
2. Atingeţi MyFavourite pentru câteva
secunde.
6.8 Tabelul cu opţiuni
Programe1)
Bumbac
■
Mixt
■
Sintetice
■
■
■
Rapid
■
■
■
Împrospătare
Suport pentru us‐
care
Lână
■
■
Călcare uşoară
Timp de uscare
■
■
■
Delicate
■
Cămăşi
■
Pături
Blugi
■
Sport
■
1) Împreună cu programul puteţi seta 1 sau mai multe opţiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsaţi tasta corespunzătoare.
ROMÂNA
13
7. SETĂRI
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se
stinge.
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Ora
G
F
7.2 Sonerie pornită/oprită
Tasta
B) Întârziere
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsaţi simultan şi pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) şi (C).
Tasta
C) Anti-şifonare
Tasta
D) Încărcătură de lână
Tasta
E) Start/Pauză
Tasta
F) Tasta de creştere pentru Timp suport
pentru uscare
G) Tasta de scădere pentru Timp suport
pentru uscare
H) MyFavourite
I)
Tasta
Reversibil Plus
Tasta
J) Nivel de uscare
Tasta
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (A) şi (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
butoanele (A) şi (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
•
rufe uscate la nivelul
standard
4. Apăsaţi în mod repetat butonul (E)
până când se afişează indicatorul
nivelului corect.
5. Pentru a confirma reglarea, apăsaţi
simultan şi pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) şi (B).
7.4 Indicatorul recipientului
pentru apă
Implicit, indicatorul recipientului pentru
apă este aprins. Acesta se aprinde la
finalul programului sau când este
necesară golirea recipientului pentru
apă.
14
www.electrolux.com
Dacă este montat un set
pentru scurgere (accesoriu
suplimentar), aparatul
evacuează automat apa din
recipientul pentru apă. În
acest caz, vă recomandăm
să dezactivaţi indicatorul
recipientului pentru apă.
Pentru accesoriile
disponibile, consultaţi
informaţiile furnizate.
Afişajul indică una din următoarele 2
configuraţii:
•
Indicatorul
este oprit şi
indicatorul
este pornit.
Indicatorul recipientului pentru
apă este oprit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
•
Dezactivarea indicatorului
recipientului pentru apă:
Indicatorul
şi
sunt
pornite.
Indicatorul recipientului pentru
apă este pornit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (J) şi (I).
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată efectuaţi următoarele operaţii:
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
La începutul ciclului de
uscare (3 - 5 min.) este
posibil ca nivelul de zgomot
să fie mai ridicat. Această
situaţie este generată de
pornirea compresorului,
lucru normal în cazul
aparatelor acţionate de
compresor precum: frigidere,
congelatoare.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniţi un program fără
întârziere
1. Pregătiţi rufele şi încărcaţi aparatul.
ATENŢIE!
Verificaţi dacă la
închiderea uşii, rufele nu
au rămas prinse între
uşa aparatului şi
garnitura de cauciuc.
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afişajul indică durata programului.
4. Apăsaţi tasta Start/Pauză.
Programul începe.
9.2 Iniţierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setaţi programul şi opţiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsaţi butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afişajul indică întârzierea dorită.
Puteţi întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsaţi tasta Start/Pauză.
ROMÂNA
Afişajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul porneşte.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
Programul s-a terminat:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
Când faza de protecţia la şifonare s-a
terminat:
Faza de protecţie la şifonare
îndepărtează cutele din rufele dvs.
Puteţi scoate rufele înainte de terminarea
fazei de protecţie la şifonare. Pentru
rezultate mai bune, vă recomandăm să
este aprins dar nu
•
Indicatorul
clipeşte.
•
Indicatorul
este aprins dar nu
clipeşte.
Indicatorul Start/Pauză se stinge.
•
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
Curăţaţi întotdeauna filtrul şi
goliţi recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde intermitent.
• Indicatorul Start/Pauză este pornit.
Aparatul continuă să funcţioneze cu faza
de protecţie la şifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
15
scoateţi rufele când faza este aproape
terminată sau complet terminată.
9.5 Funcţie oprire automată
Pentru a micşora consumul de energie,
această funcţie dezactivează automat
aparatul:
•
•
După 5 minute, dacă nu porniţi
programul.
După 5 minute de la încheierea
programului.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu lăsaţi libere cravatele sau
cordoanele (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie extern.
Vă recomandăm să setaţi programul
corect, aplicabil pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
•
•
Nu puneţi ţesături cu culori tari
împreună cu ţesături în culori
deschise. Culorile tari pot să păteze.
Utilizaţi un program aplicabil pentru
jerseuri şi tricotaje din bumbac pentru
a împiedica intrarea acestora la apă.
Greutatea rufelor nu trebuie să
depăşească greutatea maximă
specificată în tabelul de programe.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător. Consultaţi eticheta
ţesăturii aflată pe articol.
16
www.electrolux.com
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curăţarea filtrului
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu apă caldă de la robinet folosind o perie şi/sau un
aspirator.
ROMÂNA
11.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteţi utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată
( de ex. pentru călcarea cu
abur). Înainte de a utiliza
apa, scoateţi reziduurile cu
ajutorul unui filtru.
11.3 Curăţarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
17
18
www.electrolux.com
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Dacă este necesar, o dată la 6 luni îndepărtaţi scamele din compartimentul
schimbătorului de căldură. Puteţi utiliza un aspirator.
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
12. DEPANARE
Problemă
Soluţie posibilă
Nu puteţi activa aparatul.
Verificaţi dacă ştecherul este introdus în
priză.
ROMÂNA
Problemă
19
Soluţie posibilă
Verificaţi siguranţa din tabloul de sigur‐
anţe (instalaţia locuinţei).
Programul nu porneşte.
Apăsaţi Start/Pauză.
Verificaţi dacă uşa aparatului este în‐
chisă.
Uşa aparatului nu se închide.
Asiguraţi-vă că filtrul este instalat corect.
Verificaţi dacă rufele au rămas prinse în‐
tre uşa aparatului şi garnitura de cauciuc.
Aparatul se opreşte pe durata func‐
ţionării.
Verificaţi dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsaţi Start/Pauză pentru a porni
programul din nou.
Afişajul indică o durată mare a programu‐ Verificaţi dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
lui. 1)
Verificaţi dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugaţi rufele
din nou în maşina de spălat rufe.
Verificaţi dacă temperatura camerei nu
este prea ridicată.
Afişajul indică o durată mică a programu‐
lui.
Setaţi programul Timp de uscare sau
Foarte uscate.
Afişajul indică Err.
Dacă doriţi să setaţi un program nou, de‐
zactivaţi şi activaţi aparatul.
Verificaţi dacă opţiunile sunt adecvate
programului.
Afişajul indică (de ex. E51).
Dezactivaţi şi activaţi aparatul. Porniţi un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactaţi centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
•
•
•
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate.
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
20
www.electrolux.com
Adâncime maximă cu uşa aparatului de‐
schisă
1090 mm
Lăţime maximă cu uşa aparatului de‐
schisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Siguranţa necesară
4A
Putere totală consumată
900 W
Clasa de eficienţă energetică
A++
Consum de energie1)
1,94 kWh
Consumul anual de energie2)
235 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,50 W
Putere consumată în modul oprit
0,50 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C şi + 35°C
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii
particulelor solide şi a umidităţii asigurat
de capacul de protecţie, cu excepţia ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidităţii
IPX4
1) Cu referinţă la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile de consum
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
Bumbac 8 kg
Uscate pentru dulap 1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
ROMÂNA
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
Uscate pentru călcat 1400 rpm / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 rpm / 60%
125 min.
1,35 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscate pentru dulap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
21
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
22
www.electrolux.com
ROMÂNA
23
136932890-A-262014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement