Electrolux EDH3487RDE User manual

Electrolux EDH3487RDE User manual
EDH3487RDE
SQ THARËSE ME RROTULLIM UDHËZIMET PËR PËRDORIM
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
KULLANMA KILAVUZU
UK СУШИЛЬНИЙ БАРАБАН
ІНСТРУКЦІЯ
2
22
41
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 11
7. CILËSIMET.......................................................................................................13
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................14
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 15
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 16
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 18
13. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 20
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
5
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të
durojë nxehtësinë dhe të jetë e
pastër.
•
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
6
www.electrolux.com
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2.6 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
2.7 Eliminimi i mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
SHQIP
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
7
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Depozita e ujit
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbët me regjistrim
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Pllaka e specifikimeve
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi në
anën e kundërt. Kjo ndihmon
për të futur dhe për të hequr
më lehtë rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e
pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
13
1 Çelësi i programeve
12 11 10
9
2 Ekrani
8
7
8
www.electrolux.com
3
Blloku i prekjes Ora
11 Rikthim plus Blloku i prekjes
4
Blloku i prekjes Shtyrje
12 Tharja Blloku i prekjes
5
Blloku i prekjes Anti-rrudhë
13 Butoni Ndezje/Fikje
6
Blloku i prekjes Ngarkesë me të
leshta
7
Blloku i prekjes Nisje/Pauzë
8 Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
9 Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
10 MyFavourite Blloku i prekjes
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensatori
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrje e programit
Bllokimi për fëmijët
Sinjalet akustike
Rikthim plus
Niveli i tharjes
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
SHQIP
9
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Tharje shtesë,
Të pambukta
Tharje për në dollap+,
Të përziera
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.
Program me temperaturë të ulët. Pro‐
gram delikat me ajër të ngrohtë.
në dollap2)3),
Niveli i tharjes:
Sintetike
lehtë
Hekurosje e
E shpejtë
Tharje e progra‐
muar
Rifreskim
Tharje për 8 kg/
Tharje me hekurosje 3)
3 kg/
Tharje shtesë,
Tharje për në dollap3),
kurosje3)
Tharje me he‐
3,5 kg/
Pëlhura që kërkojnë kujdes dhe për të
cilat nevojitet hekurosje minimale. Rezul‐
tatet e tharjes mund të ndryshojnë nga
një lloj pëlhure në tjetrën. Shkundini arti‐ 1 kg (ose 5 këmi‐
kujt përpara se t'i futni në pajisje. Kur
sha)/
programi të përfundojë, hiqini menjëherë
artikujt dhe vendosini në një nderëse rro‐
bash.
Përdor temperaturë të ulët për të tharë
pëlhura të pambukta dhe sintetike.
2 kg/
Me këtë program, mund të përdorni op‐
sionin Ora dhe të vendosni kohëzgjatjen
e programit.
8 kg/
Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐
jur brenda në dollap.
1 kg
Për tharjen e atleteve vetëm me skarën e
1 kg (ose 1 palë
Skara e tharjes4) tharjes (shihni manualin e posaçëm të
atlete)
përdorimit që vjen me skarën e tharjes).
10
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rro‐
bave të leshta që mund të lahen. Hiqini
menjëherë artikujt kur programi përfun‐
don.
Të leshta5)
1 kg
Delikate
Pëlhura delikate.
Këmisha
Pëlhura që kërkojnë kujdes dhe për të
cilat nevojitet hekurosje minimale. Rezul‐
tatet e tharjes mund të ndryshojnë nga
një lloj pëlhure në tjetrën. Shkundini arti‐ 1,5 kg (ose 7 kë‐
kujt përpara se t'i futni në pajisje. Kur
misha)/
programi të përfundojë, hiqini menjëherë
artikujt dhe vendosini në një nderëse rro‐
bash.
2 kg/
Jorgan
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jas‐
tëkë (me pupla, push ose me mbushje
sintetike).
3 kg/
Xhinse
Veshje të përditshme, të tilla si xhinse,
bluza tutash etj., me trashësi të
ndryshme materiali (p.sh. në pjesën e
qafës, manshetave dhe tegelave).
8 kg/
SHQIP
Programet
Sportive
Lloji i ngarkesës
11
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Për rroba sportive, pëlhura të holla dhe
të lehta, rrobat me mikrofibra, prej polies‐ 2 kg/
tre, të cilat nuk hekurosen.
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Të pambukta Tharje për në dollap është "Programi standard i të pambuk‐
tave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe është
programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta
të lagura.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121.
4) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash me rrotullim është testuar dhe mir‐
atuar nga kompania Woolmark. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta me
etiketën "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të mira‐
tuar nga Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi.
1780SW13W.
6. OPSIONET
6.1 Ora
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje e programuar. Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit, për
një minimum 10 minutash deri
maksimumi në 2 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e rrobave
në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.2 Ngarkesë me të leshta
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje
përfundim të ciklit të tharjes. Ky funksion
parandalon krijimin e rrudhave në rroba.
Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë
fazës kundër rrudhave.
6.4 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Skara e tharjes. Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
6.5 Rikthim plus
në mënyrë të
Ngarkesë me të leshta
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit.
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
6.3 Anti-rrudhë
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në
në
12
www.electrolux.com
6.6 Tharja
Për të memorizuar konfigurimin
tuaj:
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
Tharje shtesë
•
•
Tharje për në dollap+ (vetëm për
të pambukta)
•
Tharje për në dollap
•
Tharje me hekurosje
1. Vendosni programin dhe opsionet e
mundshme.
2. Mbani prekur MyFavourite për disa
sekonda.
Tingulli dhe mesazhi në ekran
konfirmojnë që konfigurimi është ruajtur.
Për ta aktivizuar konfigurimin
që keni ruajtur:
6.7 MyFavourite
Ju mund të bëni konfigurimin që doni për
programin dhe opsionet e tij dhe ta ruani
atë në memorien e pajisjes.
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni MyFavourite.
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
■
Të përziera
■
Sintetike
■
lehtë
Hekurosje e
■
■
■
■
■
Rifreskim
■
Skara e tharjes
Të leshta
■
■
E shpejtë
Tharje e progra‐
muar
■
■
Delikate
■
Këmisha
■
Jorgan
Xhinse
■
Sportive
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
SHQIP
13
7. CILËSIMET
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Ora Blloku i prekjes
B) Shtyrje Blloku i prekjes
C) Anti-rrudhë Blloku i prekjes
D) Ngarkesë me të leshta Blloku i
prekjes
E) Nisje/Pauzë Blloku i prekjes
F) Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
G) Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
H) MyFavourite Blloku i prekjes
I)
Rikthim plus Blloku i prekjes
J) Tharja Blloku i prekjes
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
7.2 Zilja aktive/jo aktive
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda blloqet e prekjes (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
thata
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
•
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
14
www.electrolux.com
Nëse është instaluar
kompleti i zbrazjes (aksesor
shtesë), pajisja e zbraz
automatikisht ujin nga
depozita e ujit. Në këtë rast,
ne rekomandojmë që ta
çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit.
Referojuni informacionit të
ofruar për aksesorët që janë
në dispozicion.
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
•
Treguesi
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
•
dhe
janë të
Treguesi
ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
(I).
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
Në fillim të ciklit të tharjes
(3-5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit, gjë
e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.:
frigoriferët, ngrirësit.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
shtyrjen e programit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
4. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Pauzë.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
SHQIP
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Pauzë.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
Treguesi
pulson.
•
Treguesi
është i ndezur, por nuk
pulson.
Nisje/Pauzë fiket.
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
.
• Pulson treguesi .
• Treguesi Nisje/Pauzë ndizet.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
është i ndezur, por nuk
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni mbajtësin e ujit kur
të përfundojë programi.
Kur programi ka përfunduar:
•
15
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të
mira, të hiqni rrobat kur faza ka
përfunduar ose pothuajse ka përfunduar.
9.5 Funksioni Fikja automatike
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
•
•
•
•
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
16
www.electrolux.com
Etiketa e pël‐
hurës
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
SHQIP
11.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
17
18
www.electrolux.com
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Nëse nevojitet, një herë në 6 muaj largoni pushin nga hapësira e shkëmbyesit të
nxehtësisë. Për këtë mund të përdorni një fshesë me korrent.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
SHQIP
Problemi
19
Zgjidhja e mundshme
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisje/Pauzë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisje/Pauzë për ta nisur progra‐
min sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
mi. 1)
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në makinën larëse.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ Vendosni programin Tharje e programuar
grami.
ose Tharje shtesë.
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensuesi është i bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
20
www.electrolux.com
13. TË DHËNA TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
4A
Fuqia totale
900 W
Klasifikimi i energjisë
A++
Konsumi i energjisë 1)
1,94 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
235 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,50 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Të pambukta 8 kg
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
SHQIP
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
21
Konsumi i
energjisë
Tharje për në dollap 1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
Tharje me hekurosje 1400 rpm / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 rpm / 60%
125 min.
1,35 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Sintetike 3,5 kg
Tharje për në dollap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
22
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 23
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 25
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 27
4. KONTROL PANELI...........................................................................................27
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 29
6. SEÇENEKLER .................................................................................................30
7. AYARLAR......................................................................................................... 32
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 33
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................34
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................35
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................35
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 38
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 39
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Dikkat / Uyarı Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
23
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra kullanmak için daima cihazın yakınında
bulundurun.
- Verilen talimatları okuyun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir. (mümkünse)
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
8kg maksimum yük hacmine uyun (“Program tablosu”
bölümüne bakın).
Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmış cihazı
kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
25
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Ceplerden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları
çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların
zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için
ısıtma uygulanmadan (soğutma programı)
gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz
olduğuna emin olun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman dikey olarak
hareket ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
•
Cihaz sabit bir konuma alındığında,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düzgün olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, bu hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
26
www.electrolux.com
•
•
•
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda için
geçerlidir. Cihaz bir 13 amp fişe
sahiptir. Fişte bulunan sigortanın
değişitirilmesi gerekirse bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
2.3 Kullanım amacı
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 İç aydınlatma
UYARI!
Yaralanma riski.
•
•
•
Gözle görülebilir LED radyasyonu
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili
Servis Merkezini arayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.6 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
2.7 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
TÜRKÇE
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
27
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Su kabı
Kontrol paneli
İç aydınlatma
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
12 Bilgi etiketi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kapak, kullanıcı tarafından,
karşı tarafa takılabilir.
Çamaşırların kolayca
koyulup alınmasına yardımcı
olabilir veya cihazın
koyulacağı alanın kısıtlı
olması durumunda
uygulanabilir (ayrı broşüre
bakın).
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
13
1 Program düğmesi
2 Ekran
12 11 10
9
3
8
7
Zaman dokunmatik tuşu
28
www.electrolux.com
4
5
6
7
Gecikmeli başlatma dokunmatik
tuşu
Kırışıklık önleme dokunmatik tuşu
12 Kuruluk
13 Açma/Kapama
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
8 Kurutma Rafı Zamanı artırma
dokunmatik tuşu
9 Kurutma Rafı Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
10 MyFavourite
dokunmatik tuşu
11 Tersine Plus
dokunmatik tuşu
dokunmatik tuşu
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
tuşu
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtre
Gecikmeli başlat
Çocuk kilidi
Sesli ikazlar
Ekstra hassas
Kurutma seviyesi
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
TÜRKÇE
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşır türü
Kurutma seviyesi:
Cotton (Pamuklu)
Mixed (Hızlı Karı‐
şık)
Sentetik
Kolay Ütü
Hızlı
Dolap Kurutma+,
ma2)3),
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Ekstra Kurutma,
Dolaplık Kurut‐
Ütülük Kurutma 3)
8kg/
Pamuklu ve sentetik kumaşlar. Düşük sı‐
caklık programı. Sıcak havalı narin pro‐
3kg/
gram.
Kurutma seviyesi:
Dolaplık Kurutma3),
Ekstra Kurutma,
Ütülük Kurutma3)
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
3,5kg/
1kg (ya da 5
gömlek)/
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıca‐
2kg/
klıkta kurutulması içindir.
Kurutma Süresi
Bu program ile Zaman seçeneğini kulla‐
nabilir ve program süresini ayarlayabilir‐
siniz.
8kg/
Havalandırma
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
1kg (veya 1 çift
spor ayakkabı)
Kurutma Rafı4)
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandığında hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın.
Yünlü5)
1kg
29
30
www.electrolux.com
Programlar
Çamaşır türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Hassas giysiler
Hassas kumaşlar.
Gömlekler
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
Yorgan
Bir veya iki nevresim ve yastıkları kurut‐
mak içindir (kuş tüyü ya da sentetik dol‐
gulu).
3kg/
Kot kumaşlar
Farklı kalınlıklardaki kot kumaşlar, uzun
kollu tişörtler gibi (örn. boyun kısmı, kol
kısmı ve dikiş yerleri) gündelik giysiler.
8kg/
Spor Giysiler
Ütülenmeyen spor giysileri, ince ve hafif
kumaşları, mikro fiber, polyester kumaş‐
ları kurutun.
2kg/
2kg/
1,5kg (ya da 7
gömlek)/
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2)
Cotton (Pamuklu) Dolaplık Kurutma programı, "Standart pamuklu programıdır" ve
normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur, ayrıca pamuklu ıslak çamaşır‐
ların kurutulmasında enerji tasarrufu konusunda en verimli programdır.
3) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir.
4) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
5) Bu kurutma makinesinin yünlü kurutma programı, Woolmark şirketi tarafından test edil‐
miş ve onaylanmıştır. Program, çamaşırların Woolmark onaylı elde yıkama programı ile yı‐
kanması ve üretici tarafından verilen talimatlara göre kurutulması koşuluyla "elde yıkama"
olarak etiketlenmiş kuru yünlü çamaşırlar için uygundur. 1780SW13W.
6. SEÇENEKLER
6.1 Zaman
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Bu seçenek, sadece Kurutma Süresi
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 10 dakika ile
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
dokunmatik tuşuna
Yünlü Çamaşırlar
ardı ardına dokunun.
6.3 Kırışıklık önleme
Kurutma devrinin sonunda, standart
kırışıklık önleme aşamasına (30 dakika)
60 dakika ekler. Bu fonksiyon
çamaşırdaki kırışıklıkları önler.
TÜRKÇE
Çamaşırlar, kırışıklık giderme
aşamasında çıkarılabilir.
6.4 Kurutma Rafı Zamanı
Bu seçenek, sadece Kurutma Rafı
programı için kullanılabilir. Program
süresini minimum 30 dakika ile
maksimum 4 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına
göre değişiklik gösterir.
Küçük miktarlardaki çamaşırlar veya tek
bir çamaşır için kısa süreli bir ayar
yapmanız tavsiye edilir.
6.5 Tersine Plus
Narin ve sıcaklığa hassas kumaşları
daha hafif şekilde kurutmak için (örn.
akrilik, viskoz). Bu fonksiyon aynı
zamanda çamaşırın kırışıklıklarını
azaltmaya yardımcı olur. Kumaş
etiketinde,
için.
sembolü olan kumaşlar
6.6 Kuruluk
Bu fonksiyon çamaşırları daha kuru hale
getirmenize yardımcı olur. 4 olası tercih
vardır:
•
•
Ekstra Kurutma
Dolap Kurutma+ (yalnızca
Pamuklular için)
•
Dolaplık Kurutma
•
Ütülük Kurutma
6.7 MyFavourite
Program ve seçenek yapılandırma
ayarlarınızı yapabilir ve cihazın belleğine
kaydedebilirsiniz.
Ayarlarınızı hafızaya almak için:
1. Programı ve mevcut seçenekleri
ayarlayın.
2. Birkaç saniyeliğine MyFavourite
tuşuna basın.
Ayarlar hafızaya alındığında sesli bir ikaz
duyulacak ve onay mesajı ekrana
gelecektir.
Hafızaya alınmış ayarlarınızı
etkinleştirmek için:
1. Cihazı etkinleştirin.
2. MyFavourite tuşuna basın.
6.8 Seçenekler tablosu
Programlar1)
Cotton (Pamuklu)
■
Mixed (Hızlı Karı‐
şık)
■
■
Hızlı
Havalandırma
Kurutma Rafı
■
■
Kolay Ütü
Kurutma Süresi
■
■
Sentetik
■
31
■
■
■
■
32
www.electrolux.com
Programlar1)
■
Yünlü
Hassas giysiler
■
Gömlekler
■
Yorgan
Kot kumaşlar
■
Spor Giysiler
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
7. AYARLAR
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Zaman
G
F
dokunmatik tuşu
B) Gecikmeli başlatma
tuşu
dokunmatik tuşu
C) Kırışıklık önleme
D) Yünlü Çamaşırlar
tuşu
E) Başlat/Durdur
dokunmatik
dokunmatik
dokunmatik tuşu
F) Kurutma Rafı Zamanı artırma
dokunmatik tuşu
G) Kurutma Rafı Zamanı azaltma
dokunmatik tuşu
H) MyFavourite
dokunmatik tuşu
I)
dokunmatik tuşu
Tersine Plus
J) Kuruluk
dokunmatik tuşu
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
7.2 Sesli ikaz açma/kapama
Sesli ikazları etkinleştirmek ya da devre
dışı bırakmak için (B) ve (C) dokunmatik
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
TÜRKÇE
7.3 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
standart kuru çamaşır
•
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
Su tankı göstergesinin devre
dışı bırakılması:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (J) ve (I) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun.
Ekranda 2 yapılandırmadan biri gösterilir:
•
göstergesi kapalı ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi kapalıdır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
•
ve
göstergesi açıktır.
Su tankı göstergesi açıktır.
Yaklaşık 4 saniye sonra 2
gösterge de kapanır.
7.4 Su tankı göstergesi
Su tankı göstergesi varsayılan olarak
açıktır. Program tamamlandığında ya da
su tankının boşaltılması gerektiğinde
yanmaya başlar.
Tahliye kiti takılı ise (ilave
aksesuar), cihaz su tankını
otomatik olarak boşaltır. Bu
durumunda su tankı
göstergesini devre dışı
bırakmanızı tavsiye ederiz.
Mevcut aksesuarlar için
verilen bilgilere bakın.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şu
işlemleri yapın:
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
33
Kurutma programının
başında (3-5 dak.) biraz
yüksek seviyede bir ses
meydana gelebilir. Bu ses
kompresörün çalışmaya
başlamasından kaynaklanır
ve buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için
normaldir.
34
www.electrolux.com
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
9.4 Program sonunda
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
4. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
•
göstergesi yanıp söner.
•
göstergesi yanıp söner.
• Başlat/Durdur göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
Program tamamlandığında:
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın ya da
bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
Başlat/Durdur göstergesi söner.
•
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapağını açın.
3. Çamaşırları çıkarın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.5 Otomatik Kapanma
fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Program sona erdikten 5 dakika
sonra.
TÜRKÇE
35
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde tutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm
nesneleri çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Kumaş etiketi
•
•
Koyu renkli kumaşları, açık renkli
kumaşlar ile birlikte koymayın. Koyu
renkler akabilir.
Çekmelerini önlemek amacıyla
pamuklu kazak ve el örgüsü giysiler
için uygun programı seçin.
Çamaşır miktarının, program etiketi
üzerinde bulunan maksimum
miktardan daha fazla olmamasına
dikkat edin.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı standart sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı düşük sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
36
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) Gerekirse filtreyi bir fırça ve/veya elektrik süpürgesinden faydalanarak sıcak musluk suyu
ile temizleyin.
11.2 Su tankının boşaltılması
1.
2.
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn., buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
TÜRKÇE
3.
4.
1
2
1
2
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Gerektiğinde, 6 ayda bir, tüyleri ısı eşanjörü bölümünden çıkarın. Elektrikli süpürge
kullanabilirsiniz.
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
37
38
www.electrolux.com
12. SORUN GIDERME
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(ev tesisatı).
Program başlamıyor.
Başlat/Durdur tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat/Durdur tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program
süresi görüntüleniyor. 1)
Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makine‐
sinde bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından
emin olun.
Gösterge ekranında kısa bir program
süresi görüntüleniyor.
Kurutma Süresi veya Ekstra Kurutma pro‐
gramını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösteriliy‐
or.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösteriliy‐
or.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
TÜRKÇE
39
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 lt
Maksimum yük hacmi
8 kg
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
Gereken sigorta
4A
Toplam güç
900 W
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Enerji tüketimi1)
1,94 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
235 kWsaat
Bekleme halinde güç tüketimi
0,50 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,50 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dak. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim Değerleri
Program
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
Cotton (Pamuklu) 8 kg
Dolaplık Kurutma
1400 dev./dak. / 50%
149 dak.
1,70
kWsaat
40
www.electrolux.com
Program
Ütülük Kurutma
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
1000 dev.dak. / 60%
170 dak.
1,94
kWsaat
1400 dev./dak. / 50%
110 dak.
1,19
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
125 dak.
1,35
kWsaat
1200 dev./dak. / 40%
56 dak.
0,54
kWsaat
800 dev./dak. / 50%
64 dak.
0,61
kWsaat
Sentetik 3,5 kg
Dolaplık Kurutma
14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
УКРАЇНСЬКА
41
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................42
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 45
3. ОПИС ВИРОБУ............................................................................................... 47
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 47
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ......................................................................................49
6. ФУНКЦІЇ........................................................................................................... 51
7. НАЛАШТУВАННЯ............................................................................................53
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.......................................................... 54
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................55
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.......................................................................... 56
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.................................................................................... 57
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ.................................................................................59
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ..............................................................................................60
МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій.
Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
42
1.
www.electrolux.com
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
- Прочитайте додані інструкції.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати
працездатності.
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
УКРАЇНСЬКА
43
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Для встановлення сушильного барабана зверху на
пральній машині використовуйте комплект для
вертикального монтажу. Комплект для
вертикального монтажу (запитуйте в
авторизованих магазинах) можна використовувати
тільки із приладом, що вказаний у доданій
інструкції. Уважно прочитайте інструкцію (див.
брошуру «Установка») перед встановленням.
Прилад можна встановити окремо або вмонтувати
під кухонну робочу поверхню (необхідні зазори див.
у брошурі «Установка»).
Прилад не можна встановлювати за дверима, що
замикаються, розсувними дверима або дверима,
завіси яких розташовані напроти завіс приладу,
якщо вони заважають повному відкриттю дверцят
приладу.
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Вставляйте штепсельну вилку у розетку
електроживлення лише після закінчення установки.
Переконайтесь, що після установки є вільний
доступ до розетки електроживлення.
Переконайтеся, що кімната, де встановлюється
прилад, достатньо провітрюється, і в неї не
потрапляють гази, що утворюються в результаті
спалювання палива іншими приладами, уключаючи
каміни.
Використане повітря не слід відводити в димохід,
призначений для відведення диму від техніки, що
працює на газі або іншому паливі. (якщо є)
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Дотримуйтеся максимального обсягу завантаження
8 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
Не використовуйте прилад, якщо для чищення
використовувалися промислові хімікати.
Видаліть ворс, який накопичився навколо приладу.
Не користуйтеся приладом без фільтрів. Очищайте
фільтр ворсу до і після кожного використання.
У барабанній сушарці не можна сушити речі, які не
були перед цим випрані.
Предмети, забруднені такими речовинами, як
кулінарний жир, ацетон, алкоголь, бензин, гас,
плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску,
необхідно спершу попрати гарячою водою з
додаванням збільшеної дози миючого засобу і
лише потім сушити в сушильному барабані.
Такі предмети, як поролон (латексна губка),
шапочки для душу, вироби з непромокальних
тканин, прогумовані вироби та одяг або подушки,
підбиті поролоном, не слід сушити в сушильному
барабані.
Пом'якшувачі та інші аналогічні речовини
необхідно застосовувати у відповідності до
інструкцій виробника.
Витягайте всі предмети з кишень, такі як
запальнички та сірники.
Не зупиняйте сушильний барабан, доки не
закінчиться цикл сушіння, інакше всі речі потрібно
швидко вийняти й розкласти, щоб накопичене в них
тепло розсіялося.
Завершальна частина циклу сушіння в сушильному
барабані проходить без нагрівання (цикл
охолодження), щоб температура речей
залишилася такою, яка виключає їх пошкодження.
Перед початком ремонту прилад треба від’єднати
від електромережі, знявши запобіжник або
витягнувши шнур живлення з розетки.
УКРАЇНСЬКА
45
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 5 °C або
перевищує 35 °C.
Переконайтеся, що підлога, на якій
буде встановлено прилад, є рівною,
міцною, чистою та термостійкою.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Завжди пересувайте прилад у
вертикальному положенні.
Прилад слід встановлювати
задньою стороною до стіни.
Встановивши прилад у місці
постійної експлуатації, за
допомогою спиртового рівня
переконайтеся, що він точно
вирівнений. За потреби вирівнюйте
його, обертаючи ніжки.
•
•
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
2.2 Підключення до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання або
ураження електричним
струмом.
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Лише для Великобританії й Ірландії.
Прилад має електричну вилку 13 А.
Необхідно замінити запобіжник в
електричній вилці, щоб
використовувати запобіжник 13 А
ASTA (BS 1362).
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
•
•
•
•
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Забороняється сушити
пошкоджений одяг, який містить
підкладки або набивальний
матеріал.
Дозволяється сушити тільки речі,
що придатні для сушіння в
сушильному барабані.
Дотримуйтеся вказівок на етикетках
виробів.
Якщо білизна випрана із
застосуванням плямовивідника, її
необхідно додатково прополоскати,
перш ніж завантажувати в
сушильний барабан.
Конденсаційна/дистильована вода
не придатна для пиття або
приготування їжі. Вживання такої
води може завдати шкоди здоров’ю
людей та тварин.
Не сідайте й не ставайте на відкриті
дверцята.
Не сушіть мокрі речі в сушильному
барабані.
46
www.electrolux.com
2.4 Внутрішнє освітлення
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик поранення.
•
•
•
Присутнє видиме світлодіодне
випромінювання – не дивіться
безпосередньо на промінь.
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Щоб замінити внутрішнє освітлення,
зверніться до авторизованого
сервісного центру.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
Не застосовуйте водяні
розпилювачі або пару для чищення.
Мийте прилад м’якою вологою
ганчіркою. Використовуйте тільки
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні
матеріали, жорсткі ганчірки, їдкі
речовини та металеві предмети.
2.6 Компресор
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
Компресор та його система у
сушильному барабані наповнені
спеціальним засобом, який не
містить фтор-хлор-вуглеводнів.
Система має залишатися
герметичною. Пошкодження
системи може спричинити витік.
2.7 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
УКРАЇНСЬКА
47
3. ОПИС ВИРОБУ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Контейнер для води
Панель керування
Внутрішнє освітлення
Дверцята приладу
Первинний фільтр
Кнопка для відкриття дверцят
теплообмінника
Отвори для виходу повітря
Регульовані ніжки
Дверцята теплообмінника
Кришка теплообмінника
Перемикач для блокування кришки
теплообмінника
Табличка з технічними даними
Ви можете власноруч
перевстановити дверцята
на інший бік. У деяких
випадках це спрощує
завантаження та виймання
білизни. Це також може
бути необхідним із точки
зору існуючих обмежень на
встановлення приладу
(див. окремий
інформаційний листок).
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
2
3
4
5
6
13
1 Перемикач програм
2 Дисплей
12 11 10
9
3
8
7
Сенсорна кнопка Час
48
www.electrolux.com
4
Сенсорна кнопка Відкладений
запуск
11 Додатковий реверс Сенсорна
кнопка
5
Сенсорна кнопка Розправлення
зморшок
12 Сухість Сенсорна кнопка
6
Сенсорна кнопка Вовна
13 Кнопка ввімкнення/вимкнення
7
Сенсорна кнопка Пуск/Пауза
8 Сенсорна кнопка збільшення часу
для підставки для сушіння
9 Сенсорна кнопка зменшення часу
для підставки для сушіння
Торкніться сенсорної
кнопки пальцем на символі
або імені параметра. Не
торкайтеся кнопок панелі
керування в рукавицях.
Панель керування завжди
має бути чистою та сухою.
10 MyFavourite Сенсорна кнопка
4.1 Індикатори
Індикатори
Опис
Фаза сушіння
Фаза охолодження
Фаза запобігання зморшкам
Конденсатор
Контейнер для води
Фільтр
Відкладений запуск
Блокування від дітей
Звукові сигнали
Реверс плюс
Рівень сухості
Тривалість виконання програми
-
Тривалість часу сушіння
-
Тривалість відкладеного запуску
УКРАЇНСЬКА
5. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ
Програми
Тип завантаження
Рівень сухості:
Бавовна
Змішана
Легке
прасування
Швидка
Дуже сухо,
Додаткове сушіння для зберігання,
Сушіння для зберігання2)3),
Сушіння для прасування 3)
Дуже сухо,
Сушіння для зберігання3),
для прасування3)
Сушіння
Тканини, що не зминаються та
потребують мінімального прасування.
Результати сушіння можуть
відрізнятись в залежності від виду
тканини. Струшуйте речі, перш ніж
класти їх у прилад. Коли програма
завершиться, одразу вийміть речі й
повісьте їх на вішалку.
Для сушіння виробів із бавовняних і
синтетичних тканин при низькій
температурі.
З цією програмою можна
Сушіння із
використовувати функцію Час і
заданою тривалістю встановити тривалість програми.
Oсвіження
Підставка для
сушіння4)
8 кг/
Вироби з бавовни та синтетики.
Програма з низькою температурою.
3 кг/
Делікатна програма з теплим повітрям.
Рівень сухості:
Синтетика
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка
тканини
3,5 кг/
1 кг (або
5 сорочок)/
2 кг/
8 кг/
Освіження тканин, що зберігалися.
1 кг
Для сушіння спортивного взуття лише
з підставкою для сушіння (див. окрему
інструкцію щодо підставки для
сушіння).
1 кг (або 1 пара
спортивного
взуття)
49
50
www.electrolux.com
Програми
Тип завантаження
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка
тканини
Вовняні тканини. Лагідне сушіння
виробів із вовни, які можна прати.
Після завершення програми негайно
вийміть речі.
Вовна5)
1 кг
Делікатні тканини Делікатні тканини.
2 кг/
Сорочки
Тканини, що не зминаються та
потребують мінімального прасування.
Результати сушіння можуть
відрізнятись в залежності від виду
тканини. Струшуйте речі, перш ніж
класти їх у прилад. Коли програма
завершиться, одразу вийміть речі й
повісьте їх на вішалку.
Ковдри
Для сушіння однієї або двох ковдр та
подушок (наповнювач: пір’я, пух або
синтетичні матеріали).
Джинсові речі
Для сушіння одягу, призначеного для
дозвілля, зокрема джинсів, спортивних
светрів тощо з різною товщиною
8 кг/
матеріалу (наприклад, на комірцях,
манжетах і швах).
1,5 кг (або
7 сорочок)/
3 кг/
УКРАЇНСЬКА
Програми
Тип завантаження
51
Завантаження
(макс.)1) /
Позначка
тканини
Для сушіння спортивного одягу,
виробів із тонких тканин, мікроволокна,
Спортивний одяг поліестеру, не призначених для
2 кг/
прасування.
1) Максимальна вага стосується сухих речей.
2) Програма
Бавовна Сушіння для зберігання «Стандартна програма для
бавовни» підходить для сушіння звичайної вологої бавовняної білизни та є
найефективнішою програмою з огляду на енергоспоживання під час сушіння вологої
бавовняної білизни.
3) Лише для дослідницьких установ: Cтандартні програми для випробувань,
зазначених у стандарті EN 61121.
4) Тільки з підставкою для сушіння (стандартний або додатковий аксесуар, залежно
від моделі).
5) Цикл сушіння вовняних виробів у цьому сушильному барабані був випробуваний і
схвалений компанією Woolmark. Цей цикл підходить для сушіння виробів із вовни, що
мають на етикетці символ «ручне прання» за умови прання цих речей на ручному
циклі прання та сушіння в барабані, схваленому Woolmark, з дотриманням указівок
виробника. 1780SW13W.
6. ФУНКЦІЇ
6.1 Час
6.3 Розправлення зморшок
Ця функція доступна лише для
програми Сушіння із заданою
тривалістю. Можна встановити
тривалість виконання програми від
10 хвилин до 2 годин. Установка
тривалості залежить від кількості
білизни у приладі.
Подовжує стандартну фазу
антизминання (30 хвилин) наприкінці
циклу сушіння на 60 хвилин. Ця
функція попереджує утворення
складок на білизні. Білизну можна
вийняти під час виконання фази
антизминання.
Коротку тривалість
рекомендується
встановлювати для
невеликої кількісті білизни
або лише для однієї речі.
6.2 Вовна
Ця функція доступна лише для
програми «Вовна». Щоб отримати
більш суху білизну, натисніть сенсорну
кілька разів, щоб
кнопку Вовна
збільшити тривалість програми.
6.4 Час сушіння на підставці
Ця функція поширюється тільки на
програму «Підставка для сушіння». Ви
можете встановити програму
тривалістю мінімум від 30 хвилин
максимум до 4 годин. Установка
тривалості залежить від кількості
білизни у приладі.
Коротку тривалість рекомендується
встановлювати з невеликою кількістю
білизни або лише для однієї речі.
52
www.electrolux.com
6.5 Додатковий реверс
Для менш інтенсивного сушіння
виробів із легких та чутливих до
температури тканин (наприклад, з
акрилу чи віскози). Ця функція
допомагає також усунути зморшки з
білизни. Для виробів, на ярлику яких є
символ
.
6.6 Сухість
Ця функція допомагає отримати більш
суху білизну. Можливо встановити
один із 4 рівнів:
•
•
Дуже сухо
Додаткове сушіння для
зберігання (тільки для бавовни)
•
Сушіння для зберігання
•
Сушіння для прасування
Щоб запам'ятати
конфігурацію, виконайте такі
дії.
1. Оберіть програму і додаткові
функції.
2. Торкніться кнопки MyFavourite на
декілька секунд.
Звук та повідомлення на дисплеї
поінформують про те, що конфігурацію
збережено.
Щоб активувати збережену
конфігурацію, виконайте такі
дії:
1. Увімкніть прилад.
2. Торкніться кнопки MyFavourite.
6.7 MyFavourite
Можна налаштувати власну
конфігурацію програми та функцій і
зберегти її у пам'яті приладу.
6.8 Таблиця функцій
Програми1)
Бавовна
■
Змішана
■
Синтетика
■
Легке
прасування
■
Швидка
■
Сушіння із
заданою тривалістю
■
■
■
■
Oсвіження
Підставка для
сушіння
Вовна
■
■
■
■
УКРАЇНСЬКА
53
Програми1)
Делікатні тканини
■
Сорочки
■
Ковдри
Джинсові речі
■
Спортивний одяг
■
1) Для кожної програми можна встановити принаймні одну функцію. Щоб увімкнути або
вимкнути функцію, натисніть відповідну сенсорну кнопку.
7. НАЛАШТУВАННЯ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Час Сенсорна кнопка
B) Відкладений запуск Сенсорна
кнопка
C) Розправлення зморшок Сенсорна
кнопка
D) Вовна Сенсорна кнопка
E) Пуск/Пауза Сенсорна кнопка
F) Сенсорна кнопка збільшення часу
для підставки для сушіння
G) Сенсорна кнопка зменшення часу
для підставки для сушіння
H) MyFavourite Сенсорна кнопка
I) Додатковий реверс Сенсорна
кнопка
J) Сухість Сенсорна кнопка
7.1 Функція захисту від
доступу дітей
Ця опція дозволяє дітям гратися з
приладом, у той час як програма
працює. Перемикач програм і сенсорні
кнопки заблоковані.
Працює тільки кнопка увімкнення/
вимкнення.
Активація захисту від доступу
дітей:
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте протягом 8 секунд.
3. Натисніть і втримуйте сенсорні
кнопки (A) і (D) одночасно.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Індикатор захисту від доступу дітей
загоряєтсья.
Можна вимкнути функцію
захисту від доступу дітей
під час виконання
програми. Натисніть і
втримуйте ті ж самі
сенсорні кнопки, поки
індикатор захисту від
доступу дітей не згасне.
7.2 Увімкнення/вимкнення
звукового сигналу
Щоб увімкнути або вимкнути звукові
сигнали, одночасно натисніть і
утримуйте сенсорні кнопки (B) і (C)
протягом приблизно 2 секунд.
54
www.electrolux.com
7.3 Налаштування рівня
залишкової вологості білизни
Щоб змінити рівень залишкової
вологості за промовчанням для
білизни, виконайте такі дії.
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте близько 8 секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте
кнопки (A) і (B).
Загоряється один із індикаторів:
•
•
білизна
Вимкнення індикатора
контейнера для води.
1. Для ввімкнення приладу натисніть
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Почекайте близько 8 секунд.
3. Одночасно натисніть і утримуйте
сенсорні кнопки (J) і (I).
На дисплеї відображається одна із 2
конфігурацій:
•
Індикатор
згасає, а
індикатор
загоряється.
Індикатор контейнера для води
вимкнено. Приблизно через 4
секунди 2 індикатори згаснуть.
максимально суха
більш суха білизна
стандартно суха
білизна
4. Натискайте кнопку (E)знов і знов,
доки не загориться індикатор
потрібного рівня.
5. Щоб підтвердити налаштування,
одночасно натисніть кнопки (A) і
(B) і утримуйте їх протягом 2
секунд.
•
•
Індикатори
і
загоряються.
Індикатор контейнера для води
ввімкнено. Приблизно через 4
секунди 2 індикатори згаснуть.
7.4 Індикатор контейнера для
води
За промовчанням індикатор
контейнера для води увімкнений. Він
загоряється, коли програму завершено
або коли необхідно спорожнити
контейнер для води.
Якщо встановлено
комплект для зливання
(додаткове приладдя),
прилад автоматично
зливає воду з контейнера.
У такій ситуації
рекомендується вимкнути
індикатор контейнера для
води.
Інформацію про доступні
аксесуари див. у
інформаційному листку, що
додається.
8. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
Перед першим використанням
приладу виконайте такі дії:
•
Витріть сушильний барабан
вологою ганчіркою.
УКРАЇНСЬКА
•
Запустіть коротку програму
(наприклад, 30 хвилин) з вологою
білизною.
55
На початку фази сушіння
(3–5 хв) прилад може
створювати дещо
сильніший шум. Це
відбувається, оскільки
запускається компресор.
Таке явище є нормальним
для приладів, оснащених
компресорами, наприклад
холодильників,
морозильників тощо.
9. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
9.1 Негайний пуск програми
9.3 Зміна програми
1. Підготуйте білизну та завантажте її
у прилад.
1. Для вимкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Оберіть програму.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся, що
білизна не потрапляє
між дверцятами
приладу та гумовою
прокладкою, коли
дверцята
закриваються.
2. Для увімкнення приладу натисніть
кнопку увімкнення/вимкнення.
3. Установіть програму та функції, що
відповідають типу завантаження.
На дисплеї відобразиться тривалість
програми.
4. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/
Пауза.
Запускається програма.
9.2 Відкладений пуск
програми
1. Установіть програму та функції, що
відповідають типу завантаження.
2. Натискайте кнопку відкладеного
пуску, доки не дисплеї не з’явиться
потрібний час відкладеного пуску.
Пуск програми можна
відкласти на період від
30 хвилин до 20 годин.
3. Натисніть сенсорну кнопку Пуск/
Пауза.
На дисплеї відобразиться зворотний
відлік часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
програма запуститься автоматично.
9.4 Після завершення
програми
Після виконання програми:
•
лунає переривчастий звуковий
сигнал.
•
Блимає індикатор
.
• Блимає індикатор .
• Світиться індикатор Пуск/Пауза.
Ще близько 30 хвилин прилад
продовжує працювати на фазі
розправлення зморшок.
Фаза запобігання зморшкам
розгладжує зморшки з вашої білизни.
Ви можете видалити білизну до
завершення фази запобігання
зморшкам. Для отримання кращих
результатів рекомендується виймати
білизну, коли ця фаза практично
завершено або завершена.
Про завершення фази розправлення
зморшок свідчать описані нижче
ознаки.
•
Індикатор
блимає.
світиться, але не
•
Індикатор
блимає.
світиться, але не
56
www.electrolux.com
•
Індикатор Пуск/Пауза згасає.
1. Вимкніть прилад, натиснувши
кнопку ввімкнення/вимкнення.
2. Відчиніть дверцята приладу.
3. Вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята приладу.
Завжди очищайте фільтр і
спорожняйте контейнер
для води після завершення
програми.
9.5 Функція автоматичного
вимикання
Для зменшення споживання енергії ця
функція автоматично вимикає прилад:
•
•
Через 5 хвилин, якщо ви не
запустите програму.
Через 5 хвилин після закінчення
програми.
10. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
10.1 Підготовка білизни
•
•
•
•
•
•
Застібніть «блискавки».
Застібніть фіксатори на пухових
виробах.
Не тримайте стрічки вільними
(наприклад, стрічки фартуха).
Зв'яжіть їх, перш ніж запустити
програму.
Видаліть всі речі з кишень.
Якщо виріб має внутрішній шар з
бавовни, виверніть її навиворіт.
Переконайтеся, що шар бавовни
завжди зовнішний
Рекомендується встановити
правильну програму, придатну для
того типу тканин, які знаходяться в
приладі.
Етикетка на
тканині
•
•
•
•
Не кладіть тканини з яскравими
кольорами разом із тканинами в
світлих тонах. Яскраві кольори
можуть линяти.
Використовуйте відповідну
програму для сушіння бавовняних
в'язаних і трикотажних виробів,
оскільки вони можуть зсідатися.
Переконайтеся, що білизна важить
не більше, ніж максимальна вага,
який наведена в таблиці програм.
Сушіть тільки білизну, яка придатна
для сушильної машини. Звертайте
увагу на етикетки на виробах.
Опис
Білизна, яка є придатною для сушильної машини.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть
програму з нормальною температурою.
Білизна, яка є придатною для сушильної машини. Встановіть
програму з низькою температурою.
Білизна, яка не є придатною для сушильної машини.
УКРАЇНСЬКА
57
11. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
11.1 Очищення фільтру
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) За необхідності промийте фільтр теплою водопровідною водою за допомогою щітки
або пилососа.
11.2 Зливання води з контейнера для води
1.
2.
3.
4.
58
www.electrolux.com
Ви можете
використовувати воду з
контейнера як
альтернативу
дистильованій воді
(наприклад, для
прасування з парою).
Перш ніж використовувати
воду, видаліть залишки
бруду з фільтра.
11.3 Очищення конденсатора
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5. 1)
2
6.
2
1
8.
1) За потреби раз на 6 місяців видаляйте ворс із відділення теплообмінника. Для цього
можна використати пилосос.
УКРАЇНСЬКА
11.4 Чищення барабана
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Перш ніж чистити прилад,
відключіть його від
електромережі.
Для очищення внутрішньої поверхні
барабана та його ребер
використовуйте нейтральний миючий
засіб. Протріть насухо помиті поверхні
м’якою ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте для
чищення барабана
абразивні матеріали або
дротяну мочалку.
59
Для очищення використовуйте вологу
ганчірку. Протріть насухо помиті
поверхні м’якою ганчіркою.
ОБЕРЕЖНО!
Не застосовуйте для
очищення приладу засоби
для очищення меблів чи
очищувальні засоби, які
можуть спричинити
корозію.
11.6 Очищення отворів для
виходу повітря
Використовуйте пилосос для
видалення пуху з отворів для виходу
повітря.
11.5 Очищення панелі
керування та корпусу
Для очищення панелі керування і
корпусу використовуйте нейтральний
миючий засіб.
12. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Несправність
Можливе рішення
Прилад не вмикається.
Переконайтеся в тому, що вилку
вставлено в розетку.
Перевірте запобіжник домашньої
електропроводки (на електрощиті).
Програма не запускається.
Натисніть Пуск/Пауза.
Переконайтеся в тому, що дверцята
приладу закриті.
Дверцята не зачиняються.
Переконайтеся, що фільтри правильно
встановлені.
Переконайтеся, що білизна не
потрапляє між дверцятами приладу та
гумовою прокладкою.
Прилад зупиняється під час роботи.
Переконайтеся, що контейнер для
води порожній. Натисніть Пуск/Пауза,
щоб запустити програму ще раз.
На дисплеї відображається тривалість
довгої програми. 1)
Переконайтеся, що вага білизни
відповідає тривалості програми.
Подбайте про те, щоб фільтри були
чисті.
60
www.electrolux.com
Несправність
Можливе рішення
Білизна занадто волога. Повторіть
віджимання білизни в пральній машині.
Переконайтеся, що температура в
приміщенні не занадто висока.
На дисплеї відображається тривалість
короткої програми.
Установіть програму Сушіння із
заданою тривалістюабо Дуже сухо.
На дисплеї відображається Err.
Якщо ви хочете встановити нову
програму, вимкніть і ввімкніть прилад.
Переконайтеся, що функції
відповідають програмі.
На дисплеї відображається (напр.
E51).
Увімкніть і вимкніть прилад. Запустіть
нову програму. Якщо проблема
виникає знову, зверніться у сервісний
центр.
1) Максимум через 5 годин програма автоматично припиняється
Якщо результати сушіння
незадовільні
•
•
•
•
Встановлена програма була
неправильною.
Засмітився фільтр.
Засмітився конденсатор.
У приладі було занадто багато
білизни.
•
•
•
Барабан забруднений.
Неправильне налаштування
датчика провідності.
Отвори для виходу повітря забиті.
13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота х Ширина х Глибина
850 x 600 x 600 мм (максимально 640
мм)
Макс. глибина з відкритими
дверцятами
1090 мм
Макс. ширина з відкритими дверцятами 950 мм
Висота регулюється
850 мм (+15 мм — регулювання ніжок)
Об'єм барабана
118 л
Максимальне завантаження
8 кг
Напруга
230 В
Частота
50 Гц
Необхідний запобіжник
4A
Загальна потужність
900 Вт
УКРАЇНСЬКА
Клас енергетичної ефективності
A++
Споживання електроенергії1)
1,94 кВт-год
Річне споживання електроенергії 2)
235 кВт-год
Споживання енергії у ввімкненому
стані
0,50 Вт
61
Споживання енергії у вимкненому стані 0,50 Вт
Тип використання
Побутові прилади
Допустима навколишня температура
від +5 до +35°C
Клас захисту від проникнення твердих
часток і вологи, що забезпечується
захисним кожухом, за винятком
випадків, коли низьковольтне
обладнання не має захисту від вологи
IPX4
1) Згідно з EN 61121. 8 кг бавовни, швидкість обертання 1000 об/хв.
2) Споживання електроенергії в кВт-год, виходячи зі 160 циклів сушіння стандартної
програми для бавовни при повному й частковому завантаженні, і споживання в
режимах зі зниженою потужністю. Фактичне споживання енергії на цикл залежатиме
від характеру використання приладу (ПОЛОЖЕННЯ (ЄС) № 392/2012).
13.1 Показники споживання
Программа
Час сушіння
Спожива
ння
електрое
нергії
1400 об/хв / 50 %
149 хв.
1,70 кВтгод
1000 об/хв/60 %
170 хв.
1,94 кВтгод
1400 об/хв/50 %
110 хв.
1,19 кВтгод
1000 об/хв/60 %
125 хв.
1,35 кВтгод
1200 об/хв/40 %
56 хв.
0,54 кВтгод
800 об/хв/50 %
64 хв.
0,61 кВтгод
Швидкість/залишкова
вологість
Бавовна 8 кг
Сушіння для
зберігання
Сушіння для
прасування
Синтетика 3,5 кг
Сушіння для
зберігання
62
www.electrolux.com
14. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
63
136932910-A-262014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement