AEG T76385AH3 User manual

AEG T76385AH3 User manual
RO
SK
SL
Manual de utilizare
Uscător de rufe
Návod na používanie
Sušička
Navodila za uporabo
Sušilni stroj
2
25
48
LAVATHERM 76385AH3
2
www.aeg.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA.............................................................5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7
4. ACCESORII........................................................................................................ 8
5. PANOU DE COMANDĂ......................................................................................9
6. TABELUL CU PROGRAME..............................................................................10
7. OPŢIUNI........................................................................................................... 14
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................14
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 15
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 17
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 18
12. DEPANARE.................................................................................................... 21
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 23
14. INSTALAREA................................................................................................. 23
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă
oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care fac
viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele obişnuite.
Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai bun din
acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
- Citiţi instrucţiunile furnizate.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini de
spălat rufe, folosiţi setul de stivuire. Setul de stivuire,
disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar
cu aparatul specificat în instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiţi cu
atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de instalare).
Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul
de bucătărie cu spaţiu liber adecvat (consultaţi
broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea în cameră a
debitului de gaze de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili. (dacă este cazul)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8 kg
(consultaţi capitolul „Tabelul de programe”).
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
5
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
•
•
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
Atunci când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
6
www.aeg.com
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit şi Irlanda.
Aparatul are un ştecher pentru 13 A.
Dacă este necesară schimbarea
siguranţei din ştecher, folosiţi o
siguranţă tip ASTA (BS 1362) de 13
amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
2.4 Bec interior
AVERTIZARE!
Pericol de rănire.
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apa condensată / distilată. Poate
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Pentru înlocuirea lămpii interioare,
contactaţi centrul autorizat de service.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.6 Compresorul
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
ROMÂNA
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
•
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
12
11
10
6
7
8
9
Container pentru apă
Panou de comandă
Lumină interioară
Uşa aparatului
Filtru
Buton pentru deschiderea uşii
schimbătorului de căldură
7 Fante pentru fluxul de aer
1
2
3
4
5
6
8 Picioare reglabile
9 Uşă schimbător de căldură
10 Capac pentru schimbătorul de
căldură
11 Buton pentru blocarea capacului
schimbătorului de căldură
12 Plăcuţă cu date tehnice
7
8
www.aeg.com
Uşa de încărcare poate fi
instalată de utilizator în
partea opusă. Aceasta poate
ajuta la introducerea şi
scoaterea rufelor sau dacă
există o limitare la instalarea
aparatului (consultaţi
broşura separată).
4. ACCESORII
4.1 Kitul de suprapunere
Numele accesoriului: DK11.
Este disponibil la furnizorul dvs. autorizat
(poate fi ataşat la anumite tipuri de
uscătoare de rufe).
Accesoriul pentru evacuarea completă a
apei condensate într-un bazin, sifon de
scurgere, jgheab etc. După instalate,
containerul pentru apă este golit
automat. Containerul pentru apă trebuie
să rămână în aparat.
Furtunul instalat trebuie să fie la
înălţimea de minim 50 cm şi de maxim
1m faţă de nivelul podelei. Furtunul nu
trebuie sa facă bucle. Reduceţi lungimea
furtunului, dacă este necesar.
Numele accesoriului: SKP11, STA8,
STA9
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
4.3 Piedestalul cu sertar
Disponibil la furnizorul dvs. autorizat.
Kitul de montare suprapusă poate fi
folosit doar cu maşinile de spălat
specificate în prospect. Consultaţi
prospectul ataşat.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
4.2 Kitul de evacuare
Numele accesoriului: PDSTP10.
Este disponibil la furnizorul dvs.
autorizat.
Pentru a poziţiona aparatul mai sus,
ceea ce ajută la uşurarea încărcării şi
golirii cu rufe.
ROMÂNA
Sertarul poate fi utilizat pentru
depozitarea rufelor, de ex.: prosoape,
produse de curăţare şi altele.
Este disponibil la furnizorul dvs. autorizat
(poate fi ataşat la anumite tipuri de
uscătoare de rufe). Verificaţi la furnizor
sau pe site-ul web dacă accesoriul este
compatibil cu aparatul dvs.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
Accesoriul suport de uscare vă permite
să uscaţi în siguranţă cu uscătorul de
rufe:
4.4 Suportul de uscare
• pantofi sport
• lână
• jucării moi
• lenjerie
Citiţi cu atenţie instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
Numele accesoriului: RA5, RA6, RA11,
RA12.
5. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
1 Disc selector pentru programe
2
Buton Pornire /Oprire
3 Indicatoare pentru programe
4
Buton Abur Plus
5
Buton Reversibil Plus
6
Buton Antisifornare
7
Buton Sonerie
8
Buton Timp de uscare
9
4
5
6
7
8
9
10 11 12
9
Buton Start Intarziat
10 Afişaj
11
Buton Start /Pauza
12 Indicatori:
Goliti rez de apa - evacuaţi apa
din recipientul pentru apă
Curata filtrele - curăţaţi filtrul
Curata condens - verificaţi
schimbătorul de căldură
10
www.aeg.com
5.1 Afişaj
m/
indicator pentru fa‐
za de răcire
m
nivel de uscare im‐
plicit pentru rufe
indicator pentru fa‐
za de protecţie la şi‐
fonare
nivel de uscare
moderat pentru rufe
opţiune blocare ac‐
ces copii activată
nivel de uscare
maxim pentru rufe
opţiune pornire cu
întârziere activată
opţiune reversibil
plus activată
indicare durată ciclu
durata fazei anti-şi‐
fonare
indicator pentru fa‐
za de uscare
-
selecţie durată pro‐
gram (10 min - 2 h)
-
selecţie pornire cu
întârziere (30 min. 20 h)
6. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Încărcătur
ă1)
Proprietăţi /Etichetă produs
Bumbac
Superuscare
Uscare pt dulap +
Uscare pt dulap
8 kg
Nivel de uscare: super uscat.
/
8 kg
Nivel de uscare: uscate pentru a fi
puse în dulap +.
/
8 kg
Nivel de uscare: uscate pentru a fi
puse în dulap.
/
8 kg
Nivel de uscare: aplicabil pentru a
fi călcate.
/
8 kg
Articolele destinate timpului liber,
de ex. blugi, tricouri cu materiale
cu grosimi diferite (de ex. la gât,
manşete şi cusături).
/
2)3)
Uscare pt calcat 2)
Jeans
ROMÂNA
Programe
Asternuturi de pat
Paturi
Timp de uscare
Încărcătur
11
Proprietăţi /Etichetă produs
ă1)
3 kg
Pentru uscarea lenjeriei de pat,
cum ar fi: cearceafuri duble şi sim‐
ple, feţe de pernă, cuvertură de
pat.
/
3 kg
Pentru a usca una sau două pilote
şi a pernelor (cu umplutură din
pene, puf sau material sintetic).
/
8 kg
Cu acest program puteţi utiliza op‐
ţiunea Timp de uscare şi setaţi du‐
rata programului.
/
Sintetice
Superuscare
Uscare pt dulap2)
Uscare pt calcat
Calcare usoara
3,5 kg
Nivel de uscare: super uscat.
/
3,5 kg
Nivel de uscare: uscate pentru a fi
puse în dulap.
/
3,5 kg
Nivel de uscare: aplicabil pentru a
fi călcate.
/
Materiale cu întreţinere uşoară pentru care este
necesară doar o călcare simplă. Rezultatele la
uscare pot diferi de la un tip de material la altul.
1 kg (sau 5 Scuturaţi rufele înainte să le introduceţi în apar‐
cămăşi)
at. Atunci când programul este finalizaţi scoateţi
imediat articolele şi puneţi-le pe un umeraş.
/
Sport intensiv
Matase/Lenjerie
2 kg
Pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte pen‐
tru exterior, de protecţie pentru activităţi tehnice,
sportive, ţesături multistrat, jachete impermea‐
bile şi cu materiale care asigură respiraţia corpu‐
lui, jachete cu căptuşeală detaşabilă sau materi‐
al izolator pe interior.
1 kg
Pentru uscarea articolelor din
mătase/de lenjerie, cu aer cald şi
mişcări uşoare.
/
12
www.aeg.com
Programe
Încărcătur
1 kg
Lana 4)
mixt
Super rapid
Proprietăţi /Etichetă produs
ă1)
3 kg
Pentru uscarea articolelor din lână. Articolele
rămân moi şi pufoase. Recomandăm scoaterea
articolelor din uscător imediat după încheierea
programului. Pentru a creşte sau descreşte nive‐
lul de umiditate rămas în rufe, puteţi utiliza func‐
ţia Abur Plus.
Pentru uscarea articolelor din bum‐
bac şi sintetice, se foloseşte o tem‐ /
peratură redusă.
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate în documen‐
tul EN 61121. Dacă este necesară corectarea nivelului de umiditate rămas în rufe, reglaţi programul cu
opţiunea
Abur Plus Curăţaţi filtrul după fiecare ciclu
3) Programul
Bumbac Uscare pt dulap este „Programul standard pentru rufe din bumbac” şi este
adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de umezeală şi este cel mai eficient program
în ceea ce priveşte consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.
4) Ciclul de uscare lână al acestei maşini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru uscarea
produselor din lână lavabile în maşina de spălat, cu condiţia ca produsele să fie spălate şi uscate în con‐
formitate cu instrucţiunile de pe eticheta articolului şi cu cele ale producătorului acestei maşini. M1221. În
Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong şi India simbolul Woolmark este o marcă comercială de certificare.
6.1 Selecţia programelor şi a opţiunilor
Opţiuni
Abur
Plus
Programe 1)
Bumbac;
Superuscare
Bumbac;
Uscare pt dulap +
Bumbac;
Uscare pt dulap
Bumbac;
Uscare pt calcat
Jeans
Asternuturi de pat
Rever‐
sibil Plus
Antisi‐
fornare
Timp
de uscare
ROMÂNA
13
Opţiuni
Abur
Plus
Programe 1)
Rever‐
sibil Plus
Antisi‐
fornare
Timp
de uscare
Paturi
Timp de uscare
Sintetice;
Superuscare
Sintetice;
Uscare pt dulap
Sintetice;
Uscare pt calcat
Calcare usoara
Sport intensiv
Matase/Lenjerie
2)
Lana
Super rapid mixt
1) Împreună cu programul puteţi seta una sau mai multe opţiuni.
2) Doar cu suportul pentru uscare — consultaţi capitolul ACCESORII.
6.2 Valorile de consum
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐
ală
Timp de us‐
care
Consum
de energie
Bumbac 8 kg
Uscare pt dulap
Uscare pt calcat
1400 rpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 rpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 rpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 rpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 rpm / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 rpm / 50%
65 min.
0,72 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscare pt dulap
14
www.aeg.com
7. OPŢIUNI
7.1
Abur Plus
Această opţiune vă ajută să uscaţi mai
bine rufele. Sunt disponibile 3 selecţii:
- selecţia implicită care este folosită
de program.
• întreruperea ciclului
Din fabricaţie, opţiunea sonerie este
activată întotdeauna. Puteţi folosi
această funcţie pentru a activa sau
dezactiva sunetul.
Puteţi activa opţiunea
Sonerie cu toate
programele.
- selecţia pentru a avea rufele puţin
mai uscate.
- selecţia pentru a avea rufele şi mai
uscate.
7.2
Reversibil Plus
Pentru a usca mai uşor textilele fine
sensibile la temperatură (de ex. acrilic,
viscoză). Această opţiune vă ajută, de
asemenea, să reduceţi şifonarea rufelor.
Pentru ţesături cu simbolul
eticheta produsului.
7.3
Când opţiunea sonerie este activată,
puteţi să auziţi soneria la:
•
•
7.6
Start Intarziat
Permite întârzierea pornirii
unui program de uscare de
la minimum 30 minute până
la maximum 20 de ore.
Antisifornare
Sonerie
Timp de uscare
Funcţionează doar cu programul
Timp de uscare. Permite utilizatorului să
seteze o durată specială de uscare de la
minim 10 min. până la maxim 2 ore (în
paşi de 10 min.).
pe
Extinde faza de anti-şifonare (30 de
minute) la finalul ciclului de uscare la 90
de minute. Această opţiune previne
şifonarea rufelor. Rufele pot fi scoase în
timpul etapei anti-şifonare.
7.4
7.5
1. Setaţi programul şi opţiunile de
uscare.
2. Apăsaţi în mod repetat butonul
Start Intarziat.
decalajul de timp necesar este afişat (de
ex.
dacă programul trebuie să
înceapă după 12 ore.)
3. Pentru a activa opţiunea
terminarea ciclului
începerea şi încheierea fazei de antişifonare
Start
Intarziat, apăsaţi butonul
Start /
Pauza. Timpul pana la pornire scade
pe afişaj.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată efectuaţi următoarele operaţii:
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
La începutul ciclului de
uscare (3 - 5 min.) este
posibil ca nivelul de zgomot
să fie mai ridicat. Această
situaţie este generată de
pornirea compresorului,
lucru normal în cazul
aparatelor acţionate de
compresor precum: frigidere,
congelatoare.
ROMÂNA
15
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu lăsaţi libere cravatele sau
cordoanele (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie extern.
Vă recomandăm să setaţi programul
corect, aplicabil pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
•
•
Nu puneţi ţesături cu culori tari
împreună cu ţesături în culori
deschise. Culorile tari pot să păteze.
Utilizaţi un program aplicabil pentru
jerseuri şi tricotaje din bumbac pentru
a împiedica intrarea acestora la apă.
Greutatea rufelor nu trebuie să
depăşească greutatea maximă
specificată în tabelul de programe.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător. Consultaţi eticheta
ţesăturii aflată pe articol.
Eticheta ţesăturii Descriere
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tempera‐
tura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tempera‐
tura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
9.2 Încărcarea rufelor
ATENŢIE!
Rufele nu trebuie să rămână
blocate între uşa aparatului
şi garnitura din cauciuc.
1. Trageţi de uşa aparatului.
2. Încărcaţi rufele fără a le îndesa.
3. Închideţi uşa aparatului.
9.3 Pornirea aparatului
Pentru a porni aparatul:
Apăsaţi butonul
Pornire /Oprire.
Dacă aparatul este pornit, pot apărea
unele indicaţii pe afişaj.
9.4 Funcţia automată de
rămânere în aşteptare
Pentru a micşora consumul de energie
funcţia automată de rămânere în
aşteptare opreşte aparatul:
•
•
Start /Pauza nu a
dacă butonul
fost apăsat în ultimele 5 minute.
după 5 minute de la terminarea
programului.
Apăsaţi butonul
Pornire /Oprire pentru
a activa aparatul.
Dacă aparatul este pornit, pot apărea
unele indicaţii pe afişaj.
16
www.aeg.com
9.5 Setarea unui program
acces copii blochează toate butoanele şi
discul selector de programe (această
opţiune nu blochează butonul
Pornire /Oprire).
Puteţi activa opţiunea de blocare acces
copii:
Folosiţi discul selector de programe
pentru a seta programul.
Durata posibilă de finalizare a
programului apare pe afişaj.
Durata de uscare pe care o
vedeţi se referă la o
încărcătură de 5 Kg pentru
programele de bumbac şi
jeans. Pentru celelalte
programe, durata de uscare
corespunde cu încărcăturile
recomandate. Durata de
uscare pentru programele de
bumbac şi jeans cu
încărcătura mai mare de 5
kg este mai mare.
•
înainte de a apăsa pe butonul
Start /Pauza - aparatul nu va putea
porni
•
după ce apăsaţi pe butonul
Start /
Pauza - selectarea programelor şi a
opţiunilor este dezactivată.
Activarea opţiunii Blocare
acces copii:
1. Porniţi uscătorul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Selectaţi unul dintre programele
disponibile.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsate în
acelaşi timp butoanele
şi
Abur Plus
Reversibil Plus .
Este afişat simbolul .
5. Pentru a dezactiva funcţia de blocare
acces copii, apăsaţi din nou
butoanele de mai sus până când
simbolul dispare de pe afişaj.
9.6 Opţiuni
9.8 Pornirea unui program
Împreună cu programul puteţi seta una
sau mai multe opţiuni speciale.
Pentru a porni programul:
Pentru a activa sau dezactiva opţiunea
apăsaţi pe butonul corespunzător .
Când opţiunea este activată, se aprinde
indicatorul LED aflat deasupra butonului
sau simbolul de pe afişaj.
Apăsaţi butonul
Start /Pauza.
Aparatul porneşte şi LED-ul de deasupra
butonului nu se aprinde intermitent, ci
stabil.
9.7 Opţiunea Blocare acces
copii
Funcţia de blocare acces copii poate fi
setată pentru a împiedica copiii să se
joace cu aparatul. Opţiunea de blocare
ROMÂNA
9.9 Schimbarea programului
Pentru a schimba un program:
Pornire /Oprire
1. Apăsaţi butonul
pentru a opri aparatul.
2. Apăsaţi butonul
Pornire /Oprire
din nou pentru a porni aparatul.
3. Setaţi un program nou.
9.10 Sfârşit program
Curăţaţi filtrul şi goliţi
containerul de apă după
fiecare ciclu de uscare.
(Consultaţi capitolul
ÎNGRIJIREA ŞI
CURĂŢAREA.)
17
Când ciclul de uscare este complet, pe
afişaj se aprinde intermitent simbolul
.
Dacă opţiunea
Sonerie este pornită,
semnalul acustic este emis intermitent
timp de un minut.
Dacă nu opriţi aparatul,
începe faza de protecţie la
şifonare Rufele pot fi scoase
în timpul acestei faze.
Pentru a scoate rufele:
1. Apăsaţi pe butonul Pornire /Oprire
timp de două secunde pentru opri
aparatul.
2. Deschideţi uşa aparatului.
3. Scoateţi rufele.
4. Închideţi uşa aparatului.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Recomandări ecologice
•
•
•
•
•
•
•
Centrifugaţi bine rufele înainte de
uscare.
Utilizaţi volumele de încărcare
specificate în tabelul de programe.
Curăţaţi filtrul după fiecare ciclu de
uscare.
Nu folosiţi balsam de rufe pentru
spălare şi apoi la uscare. În uscător,
rufele devin automat mai pufoase.
Puteţi folosi apa rezultată în urma
condensării ca apă distilată, de ex.
pentru fierul de călcat cu aburi. Dacă
este necesar, curăţaţi înainte apa
condensată (de ex. printr-un filtru de
cafea) pentru a îndepărta resturile
posibile şi scamele mici.
Lăsaţi libere întotdeauna fantele
pentru fluxul de aer din partea de jos
a aparatului.
Asiguraţi-vă că există o bună
circulaţie a aerului în jurul aparatului.
10.2 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Porniţi aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Selectaţi unul dintre programele
disponibile.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsate în
acelaşi timp butoanele
Abur Plus
şi Antisifornare.
Unul dintre simboluri apare pe afişaj:
- rufe uscate la maxim
- rufe uscate mai bine
- rufe uscate la nivelul standard
5. Apăsaţi în mod repetat butonul
Start /Pauza până la setarea
gradului necesar.
6. Pentru a memora setarea, apăsaţi în
acelaşi timp butoanele
Abur Plus
şi Antisifornare aproximativ două
secunde.
18
www.aeg.com
10.3 Dezactivarea
indicatorului Goliti rez de apa
•
1. Porniţi aparatul.
2. Aşteptaţi circa 8 secunde.
3. Selectaţi unul dintre programele
disponibile.
4. Apăsaţi şi menţineţi apăsate în
•
acelaşi timp butoanele
Abur Plus
indicatorul Goliti rez de apa:
este aprins şi simbolul
este afişat - indicatorul
containerului de apă este
permanent aprins
indicatorul Goliti rez de apa:
este stins şi simbolul
este
afişat - indicatorul containerului de
apă este permanent stins
şi
Sonerie.
Este posibilă una dintre cele două
configuraţii:
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curăţarea filtrului
La sfârşitul fiecărui ciclu, indicatorul
Curata filtrele este aprins şi trebuie să
curăţaţi filtrul.
Filtrul colectează scamele.
Scamele apar când hainele
sunt uscate într-un uscător
de rufe.
1. Deschideţi uşa. Scoateţi filtrul.
3. Umeziţi mâna pentru a curăţa
ambele feţe ale filtrului.
2. Împingeţi cârligul pentru a deschide
filtrul.
4. Dacă este necesar, curăţaţi filtrul cu
apă caldă de la robinet folosind o
perie şi/sau un aspirator. Închideţi
filtrul.
ROMÂNA
19
2. Scoateţi conexiunea de plastic şi
goliţi apa într-o bazin sau un recipient
adecvat.
5. Dacă este necesar, înlăturaţi
scamele din suportul pentru filtru şi
garnitură. Puteţi utiliza un aspirator.
Puneţi filtrul în suportul său.
3. Puneţi la loc racordul de plastic şi
montaţi compartimentul pentru apă.
4. Pentru a continua programul, apăsaţi
butonul
Start /Pauza.
11.3 Curăţarea
schimbătorului de căldură
Dacă indicatorul
Curata condens
clipeşte, inspectaţi schimbătorul de
căldură şi compartimentul acestuia. Dacă
există mizerie, curăţaţi-o.
Pentru a realiza inspecţia:
11.2 Golirea containerului
pentru apă
1. Deschideţi uşa. Scoateţi filtrul.
Goliţi containerul pentru apă condensată
după fiecare ciclu de uscare.
În cazul în care containerul de apă
condensată este plin, programul se
Goliti
întrerupe automat. Indicatorul
rez de apa este pornit şi trebuie să goliţi
containerul de apă.
Pentru a goli containerul pentru apă:
1. Scoateţi containerul pentru apă
condensată şi ţineţi-l în poziţie
orizontală.
2. Trageţi butonul de eliberare din
partea de jos a uşii pentru a deschide
uşa schimbătorului de căldură.
20
www.aeg.com
3. Rotiţi blocajul pentru deblocarea
capacului schimbătorului de căldură.
6. Închideţi capacul schimbătorului de
căldură.
7. Rotiţi blocajul în poziţia de blocare
până când face clic.
8. Puneţi filtrul la loc.
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
4. Coborâţi capacul schimbătorului de
căldură.
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe
abrazive sau bureţi de
sârmă pentru a curăţa
tamburul.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
5. Dacă este necesar, îndepărtaţi
scamele din schimbătorul de căldură
şi compartimentul său. Puteţi utiliza o
lavetă umedă şi/sau un aspirator cu
perie.
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
ROMÂNA
21
11.6 Curăţarea fantelor
pentru fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
12. DEPANARE
Cauză posibilă
Problemă 1)
Uscătorul nu
funcţionează.
Uscătorul nu este conectat la
priză.
Introduceţi ştecherul în priză. Veri‐
ficaţi siguranţa din tabloul de sigur‐
anţe (instalaţia locuinţei).
Uşa de încărcare este deschisă.
Închideţi uşa de încărcare.
Butonul
Pornire /Oprire nu a
fost apăsat.
Apăsaţi butonul
Pornire /Oprire.
Butonul
apăsat.
Apăsaţi butonul
Start /Pauza.
Aparatul este în modul aşteptare.
Apăsaţi butonul
Pornire /Oprire.
Selectarea incorectă a programu‐
lui.
Selectaţi un program adecvat. 2)
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul. 3)
Opţiunea
Schimbaţi opţiunea
Start /Pauza nu a fost
Abur Plus a fost la
nivel minim. 4)
Încărcătura este prea mare.
Rezultate de us‐
care nesa‐
Grila pentru fluxul de aer este în‐
tisfăcătoare.
fundată.
Uşa de
încărcare nu se
închide
Soluţie
Abur Plus
la nivelul moderat sau maxim. 4)
Respectaţi volumul maxim de
încărcare.
Curăţaţi grila pentru fluxul de aer
de la baza aparatului.
Murdărie pe senzorul de umiditate
din tambur.
Curăţaţi suprafaţa frontală a tam‐
burului.
Grad incorect de umezeală
rămasă în rufe.
Reglaţi gradul de umezeală
Schimbătorul de căldură este în‐
fundat.
Curăţaţi schimbătorul de
Filtrul nu este pus în poziţie.
Puneţi filtrul în poziţia corectă.
Sunt prinse rufe între uşă şi garni‐
tură.
Puneţi încărcătura corect în tam‐
bur.
rămasă în rufe. 5)
căldură. 3)
22
www.aeg.com
Problemă 1)
Err (Eroare) pe
afişaj.
Cauză posibilă
Încercaţi să schimbaţi programul
sau opţiunea după pornirea ciclu‐
lui.
Soluţie
Opriţi şi porniţi din nou uscătorul.
Faceţi o nouă selecţie.
Opţiunea pe care încercaţi să o ac‐ Opriţi şi porniţi din nou uscătorul.
tivaţi nu poate rula cu programul
Faceţi o nouă selecţie.
selectat.
Nu se aprinde
Becul tamburului s-a defectat.
lumina tamburu‐
lui
Contactaţi centrul de service pen‐
tru a înlocui becul tamburului.
Durata indicată Timpul până la terminare este cal‐
de afişaj se
culat pe baza volumului şi a ume‐
scurge anormal. zelii rufelor.
Procedura este automată — nu
constituie o funcţionare incorectă a
aparatului.
Containerul pentru apă este plin.
Program inactiv.
Goliţi containerul pentru apă,
apăsaţi butonul
Start /
Pauza. 3)
Volum prea mic de rufe.
Selectaţi un program cu timp. Va‐
loarea duratei trebuie setată în
funcţie de încărcătură. Pentru a
usca un articol sau cantităţi mici de
rufe, recomandăm utilizarea dura‐
telor scurte.
Rufele sunt prea uscate.
Selectaţi un program cu timp sau
un nivel de uscare mai mare (de
Ciclul de uscare
este prea scurt.
ex.
Superuscare)
Filtrul este înfundat.
Curăţaţi filtrul.
Încărcătura este prea mare.
Respectaţi volumul maxim de
încărcare.
Ciclul de uscare
este prea lung 6) Rufele nu au fost stoarse suficient. Centrifugaţi corect rufele.
O temperatură mare în cameră nu constituie o funcţionare incor‐
ectă a aparatului.
Dacă este posibil, reduceţi temper‐
atura camerei.
1) Dacă apare un mesaj de eroare pe afişaj (de ex. E51): Opriţi şi porniţi din nou uscătorul. Selectaţi un
program nou. Apăsaţi butonul Start /Pauza. Nu funcţionează? - contactaţi centrul de service şi menţionaţi
codul de eroare.
2) Respectaţi descrierea programului — consultaţi TABELUL CU PROGRAME
3) Consultaţi capitolul ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
4) Doar uscătoarele cu opţiunea
Abur Plus
5) Consultaţi capitolul INFORMAŢII ŞI SFATURI
6) Notă: După maximum 5 ore, ciclul de uscare se termină automat.
ROMÂNA
23
13. DATE TEHNICE
Înălţime x Lăţime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
Adâncime maximă cu uşa aparatului de‐
schisă
1090 mm
Lăţime maximă cu uşa aparatului deschisă
950 mm
Înălţime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
Siguranţa necesară
5A
Putere totală consumată
950 W
Clasa de eficienţă energetică
A+
Consum de energie1)
2,65 kWh
Consumul anual de energie2)
308 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit (in‐
activ)
0,44 W
Putere consumată în modul oprit
0,44 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant
între + 5°C şi + 35°C
Nivel de protecţie împotriva pătrunderii par‐
ticulelor solide şi a umidităţii asigurat de ca‐
pacul de protecţie, cu excepţia cazului în
care echipamentul de joasă tensiune nu
este deloc protejat împotriva umidităţii
IPX4
1) Cu referinţă la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului standard de
bumbac la încărcare completă sau parţială şi consumul modurilor economice. Consumul efectiv de ener‐
gie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
14. INSTALAREA
14.1 Despachetarea
ATENŢIE!
Înainte de utilizare trebuie
îndepărtate ambalajele
utilizate pentru transport.
Pentru a scoate blocajele din polistiren:
1. Deschideţi uşa.
2. Trageţi afară din tambur furtunul de
plastic cu blocaje din polistiren.
24
www.aeg.com
14.3 Instalarea sub blatul de
bucătărie
Aparatul poate fi montat independent sau
sub blatul de bucătărie cu spaţiu liber
adecvat (consultaţi imaginea).
600 mm
> 850 mm
600 mm
14.2 Reglarea picioarelor
Este posibilă reglarea înălţimii
uscătorului. Pentru a face aceasta,
reglaţi picioarele.
15mm
15. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
SLOVENSKY
25
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................26
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 28
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 30
4. PRÍSLUŠENSTVO............................................................................................31
5. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................32
6. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................33
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 36
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................37
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 37
10. TIPY A RADY................................................................................................. 40
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................40
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 43
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 45
14. INŠTALÁCIA...................................................................................................46
DOSIAHNITE TIE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám dlhé roky poskytoval dokonalý výkon, s využitím inovačných technológií,
ktoré uľahčujú život. To sú vlastnosti, ktoré u bežných spotrebičov možno
nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho
prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registeraeg.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
26
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
- Prečítajte si dodané pokyny.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite
príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
27
dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len
so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa
dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich
pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci
spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s
potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá
do úvahy)
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Dodržiavajte maximálne náplne 8 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité
priemyselné chemikálie.
Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na
zachytávanie vlákien čistite pred alebo po každom
použití.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
V sušičke nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so
zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto sušičke.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.
Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením
sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a
nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu
(ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie
bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach s teplotou
nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35
°C.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
•
Spotrebič vždy premiestňujte v
stojacej polohe.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť k stene.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy pomocou vodováhy
skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo
vodorovnej polohe, zvýšte alebo
znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nesušte poškodené predmety, ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
V tejto sušičke je možné sušiť iba
bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke.
Dodržiavajte pokyny na štítku
bielizne.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom
škvŕn, pred začatím sušenia spustite
cyklus extra plákania.
Skondenzovanú/destilovanú vodu
nepite ani ju nepoužívajte na prípravu
jedla. Ľudom a domácim zvieratám
môže spôsobiť zdravotné problémy.
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V sušičke nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
•
•
•
29
Viditeľné žiarenie diódy LED –
nepozerajte sa priamo do lúča.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.6 Kompresor
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Kompresor a jeho systém v sušičke je
naplnený špeciálnym prostriedkom,
ktorý neobsahuje uhľovodíky s
fluórom ani s chlórom. Tento systém
musí byť vždy riadne utesnený.
Poškodenie systému môže spôsobiť
únik tohto prostriedku.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
30
www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Nádoba na vodu
Ovládací panel
Vnútorné osvetlenie
Dvierka spotrebiča
Filter
Tlačidlo na otvorenie dvierok
výmenníka tepla
Záves plniacich dvierok
môže používateľ
namontovať aj na opačnú
stranu. Môže to uľahčiť
vkladanie a vyberanie
bielizne alebo nainštalovanie
spotrebiča pri obmedzenom
priestore (pozri samostatný
leták).
7
8
9
10
11
12
Otvory na prúdenie vzduchu
Nastaviteľná nožička
Dvierka výmenníka tepla
Kryt výmenníka tepla
Príchytka krytu výmenníka tepla
Typový štítok
SLOVENSKY
31
4. PRÍSLUŠENSTVO
4.1 Špeciálna súprava
sifónu, odtokového žľabu a pod. Po
inštalácii sa nádoba na vodu automaticky
vypustí. Nádoba na vodu musí ostať v
spotrebiči.
Namontovaná hadica musí byť vo výške
minimálne 50 cm a maximálne 1 meter
nad úrovňou podlahy. Hadica nesmie
vytvoriť slučku. V prípade potreby skráťte
hadicu.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
4.3 Podstavec so zásuvkou
Názov príslušenstva: SKP11, STA8,
STA9
K dispozícii od autorizovaného
dodávateľa.
Špeciálnu súpravu môžete použiť iba pri
práčkach uvedených v brožúre. Pozrite si
priloženú brožúru.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
4.2 Súprava na vypúšťanie
vody
Názov príslušenstva: PDSTP10.
K dispozícii od autorizovaného
dodávateľa.
Ak chcete umiestniť spotrebič vo vyššej
polohe v záujme pohodlnejšieho
vkladania a vyberania bielizne.
Zásuvku môžete použiť na uskladnenie
bielizne, napr.: uteráky, čistiace
prostriedky a ďalšie.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
Názov príslušenstva: DK11.
K dispozícii od autorizovaného
dodávateľa (možné pripojenie k
niektorým typom bubnových sušičiek)
Príslušenstvo na vypustenie
skondenzovanej vody do umývadla,
32
www.aeg.com
4.4 Stojan na sušenie
niektorým typom sušičiek) Skontrolujte u
dodávateľa alebo na webovej stránke, či
je príslušenstvo kompatibilné s vašim
spotrebičom.
Stojan na sušenie umožňuje bezpečné
sušenie nasledovných predmetov v
sušičke:
• športová obuv,
• vlna,
• plyšové hračky,
• spodná bielizeň.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
Názov príslušenstva: RA5, RA6, RA11,
RA12.
K dispozícii od autorizovaného
dodávateľa (môže byť priložený k
5. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
1 Volič programov
2
Tlačidlo Zap / Vyp
3 Ukazovatele programov
4
Tlačidlo Suchý +
5
Tlačidlo Reverse +
6
Tlačidlo Fáza proti krčeniu
7
Tlačidlo Zvukový signál
8
Tlačidlo Čas sušenia
4
5
6
7
8
9
10 11 12
9
Tlačidlo Oneskorený štart
10 Displej
11
Tlačidlo Štart / Prestávka
12 Ukazovatele:
Prázdna nádržka - vypustite
nádobu na vodu
Vyčistite filtre - vyčistite filter
Vyčistite kond. - skontrolujte
výmenník tepla
SLOVENSKY
5.1 Displej
ukazovateľ fázy
chladenia
ukazovateľ fázy pro‐
ti krčeniu
predvolené vysuše‐
nie bielizne
detská poistka zap
stredné vysušenie
bielizne
funkcia Oneskorený
štart zap
maximálne vysuše‐
nie bielizne
ukazovateľ trvania
cyklu
aktivovaná funkcia
Reverse +
m/
33
m
-
voľba časového pro‐
gramu (10 min – 2
h)
-
voľba oneskoreného
štartu (30 min – 20
h)
trvanie fázy proti
krčeniu
ukazovateľ fázy
sušenia
6. TABUĽKA PROGRAMOV
Programy
Náplň 1)
Vlastnosti / Štítok na odeve
Bavlna
Extra suchá
Suchá na uloženie +
Suchá na uloženie
8 kg
Úroveň vysušenia: extra suchá.
8 kg
Úroveň vysušenia: suchá na ulože‐
/
nie +.
8 kg
Úroveň vysušenia: suchá na ulože‐
/
nie.
8 kg
Úroveň vysušenia: suchá na žehle‐
/
nie.
8 kg
Sušenie odevov na voľný čas ako
džínsov, teplákových búnd a po‐
dobne s rôznou hrúbkou materiálu
(napr. pri krku, na manžetách a
švoch).
3 kg
Sušenie posteľnej bielizne, naprí‐
klad: jednoduchá a dvojitá plachta,
/
obliečka na vankúš, prikrývka na
posteľ.
2)3)
Suchá na žehlenie 2)
Džinsy
Posteľná bielizeň
/
/
34
www.aeg.com
Programy
Prikrývky
Časový program
Vlastnosti / Štítok na odeve
Náplň 1)
3 kg
Sušenie jednoduchých alebo dvoji‐
tých paplónov a vankúšov (s pero‐
vou, páperovou alebo syntetickou /
náplňou).
8 kg
Pri tomto programe môžete použiť
voliteľnú funkciu Časový program a /
nastaviť trvanie programu.
Syntetika
Extra suchá
Suchá na uloženie2)
Suchá na žehlenie
žehlenie
Jednoduchšie
3,5 kg
Úroveň vysušenia: extra suchá.
3,5 kg
Úroveň vysušenia: suchá na ulože‐
/
nie.
3,5 kg
Úroveň vysušenia: suchá na žehle‐
/
nie.
/
Nenáročné textílie, ktorým postačuje minimum
žehlenia. Výsledky sušenia sa môžu pri jednotli‐
vých typoch textílií líšiť. Skôr ako bielizeň vložíte
1 kg (alebo do spotrebiča, poriadne ju vytraste. Keď sa pro‐
5 košieľ) gram skončí, hneď vyberte bielizeň a zaveste ju
na vešiak.
/
Technické, športové
odevy
bielizeň
Hodváb/spodná
Vlna 4)
2 kg
Sušenie odevov určených na nosenie v exteriéri,
odevov z plyšových tkanín, technických, športo‐
vých, nepremokavých a priedušných odevov,
odolných búnd s odnímateľnou flaušovou alebo
vnútornou podšívkou.
1 kg
Na sušenie hodvábu/spodnej bie‐
lizne použitím teplého vzduchu a
jemného pohybu.
1 kg
/
Na sušenie odevov vyrobených z vlny. Odevy
budú mäkké a na dotyk príjemné. Odevy odporú‐
čame vybrať hneď po skončení programu. Na
zvýšenie alebo zníženie úrovne zvyškovej
vlhkosti bielizne môžete použiť funkciu Suchý +.
SLOVENSKY
Programy
Vlastnosti / Štítok na odeve
Náplň 1)
Extra rýchly
mix program
3 kg
35
Sušenie bavlnených a syntetických
/
textílií pri nízkej teplote.
1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.
2) Iba pre skúšobne: Štandardné programy pre testy sú uvedené v norme EN 61121. Ak je potrebné
upraviť úroveň zvyškovej vlhkosti bielizne, prispôsobte si program funkciou
kle filter vyčistite
Suchý +. Po každom cy‐
3) Program
Bavlna Suchá na uloženie je „štandardný program pre bavlnu“ a je vhodný na sušenie
bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o energeticky najúčinnejší program ohľadom spotreby energie pre
sušenie vlhkej bavlnenej bielizne.
4) Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na suše‐
nie vlnených odevov, ktoré je možné prať v práčke, za predpokladu, že oblečenie sa perie a suší v sú‐
lade s pokynmi uvedenými na štítku odevu a pokynmi výrobcu tohto spotrebiča. M1221. V Spojenom krá‐
ľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je symbol Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.
6.1 Voľba programov a voliteľných funkcií
Voliteľné funkcie
Suchý
+
Programy 1)
Bavlna;
Extra suchá
Bavlna;
Suchá na uloženie +
Bavlna;
Suchá na uloženie
Bavlna;
Suchá na žehlenie
Džinsy
Posteľná bielizeň
Prikrývky
Časový program
nie
Syntetika;
Extra suchá
Syntetika;
Suchá na uloženie
Syntetika;
Suchá na žehle‐
Re‐
verse +
Fáza
proti krče‐
niu
Čas
sušenia
36
www.aeg.com
Voliteľné funkcie
Suchý
+
Programy 1)
Re‐
verse +
Fáza
proti krče‐
niu
Čas
sušenia
Jednoduchšie žehlenie
Technické, športové odevy
Hodváb/spodná bielizeň
2)
Vlna
Extra rýchly mix program
1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií.
2) Iba so stojanom na sušenie – pozrite si kapitolu PRÍSLUŠENSTVO
6.2 Údaje o spotrebe
Fázy
Odstredené pri / zvyšková
vlhkosť
Doba sušenia
Spotreba
energie
Bavlna 8 kg
Suchá na uloženie
Suchá na žehlenie
1400 ot./min / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 ot./min / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 ot./min / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 ot./min / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 ot./min / 40 %
57 min.
0,64 kWh
800 ot./min / 50%
65 min.
0,72 kWh
Syntetika 3,5 kg
Suchá na uloženie
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1
Suchý +
Táto funkcia pomáha vysušiť bielizeň
intenzívnejšie. Je možné vybrať z 3
nastavení:
– predvolené programové
nastavenie.
– nastavenie na mierne vysušenie
bielizne.
– nastavenie na intenzívnejšie
vysušenie bielizne.
7.2
Reverse +
Jemnejšie sušenie jemných textílií
citlivých na teplo (napr. akryl, viskóza).
Táto funkcia tiež pomáha redukovať
krčenie bielizne. Určené pre tkaniny so
symbolom
7.3
na štítku.
Fáza proti krčeniu
Fáza proti krčeniu (30 minút) sa na konci
cyklu sušenia predĺži na 90 minút. Táto
SLOVENSKY
funkcia pomáha zabrániť krčeniu. Počas
fázy proti pokrčeniu môžete bielizeň
vybrať.
7.4
Zvukový signál
v rozmedzí od 10 minút do 2 hodín (v 10minútových intervaloch).
7.6
na konci cyklu,
na začiatku a konci fázy proti
pokrčeniu,
• pri prerušení cyklu.
Funkcia zvukového signálu je
štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto
funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť
zvukové signály.
Voliteľnú funkciu Zvukový
signál môžete zapnúť so
všetkými programami.
7.5
Oneskorený štart
Umožňuje odložiť spustenie
programu sušenia o
minimálne 30 minút až po
maximálne 20 hodín.
Ak je funkcia zvukového signálu zapnutá,
signál zaznie:
•
•
37
1. Nastavte program sušenia a voliteľné
funkcie.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Oneskorený štart.
na displeji sa zobrazí potrebný čas
oneskorenia (napr.
ak sa musí
program spustiť po 12 hodinách.)
3. Ak chcete aktivovať funkciu
Oneskorený štart, stlačte tlačidlo
Štart / Prestávka. Čas spustenia na
displeji sa zníži.
Čas sušenia
Funguje iba s programom
Časový
program. Umožňuje nastaviť čas sušenia
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím spotrebiča
vykonajte tieto kroky:
•
•
Na začiatku cyklu sušenia (3
až 5 min.) môže byť úroveň
hlučnosti mierne vyššia. Je
to z dôvodu spustenia
kompresora, čo je bežné pre
spotrebiče vybavené
kompresorom, ako sú:
chladničky a mrazničky.
Vyčistite bubon sušičky vlhkou
handričkou.
Spustite krátky program (napr. 30minútový) s vlhkou bielizňou.
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
9.1 Príprava bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorte zipsy.
Zapnite gombíky obliečok perín.
Kravaty ani stuhy (napr. stuhy na
zástere) nenechávajte voľné. Pred
spustením programu ich zaviažte.
Z vreciek vyberte všetky predmety.
Ak má niektorá položka vnútornú
vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby.
Bavlnená vrstva musí byť vždy na
vonkajšej strane
Odporúčame nastaviť správny
program vhodný pre druh tkanín,
ktoré sú vložené v spotrebiči.
•
•
Nemiešajte tkaniny s tmavými farbami
s tkaninami svetlej farby. Tmavé farby
môžu púšťať.
Pre bavlnené úplety a pletené odevy
používajte vhodný program, aby sa
veci nezrazili.
Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne
nepresahovala maximálnu hmotnosť
uvedenú v tabuľke programov.
Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie
v sušičke. Riaďte sa štítkom tkaniny
na bielizni.
38
www.aeg.com
Štítok tkaniny
Popis
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program so štandard‐
nou teplotou.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program s nízkou te‐
plotou.
Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.
9.2 Vloženie bielizne
9.5 Nastavenie programu
POZOR!
Dávajte pozor, aby sa
bielizeň nezachytila medzi
dvierka spotrebiča a gumené
tesnenie.
1. Potiahnite za dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte voľne.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
9.3 Zapnutie spotrebiča
Zapnutie spotrebiča:
Stlačte tlačidlo
Zap / Vyp.
Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa
rozsvietia niektoré ukazovatele.
9.4 Funkcia automatického
prepnutia do pohotovostného
režimu
V záujme zníženia spotreby energie,
funkcia automatického prepnutia do
pohotovostného režimu vypne spotrebič:
•
•
Štart / Prestávka nebolo
ak tlačidlo
stlačené po dobu 5 minút.
po 5 minútach od dokončenia
programu.
Stlačením tlačidla
Zap / Vyp spotrebič
zapnete.
Ak je spotrebič zapnutý, na displeji sa
rozsvietia niektoré ukazovatele.
Pomocou voliča programov nastavte
program.
Na displeji sa zobrazí predpokladaný čas
dokončenia programu.
Zobrazený čas sušenia sa
vzťahuje na náplň 5 kg pre
programy pre bavlnu a
džínsy. Pri iných
programoch sa čas sušenia
vzťahuje na odporúčané
náplne. Čas sušenia pri
programoch pre bavlnu a
džínsy je pri náplniach nad 5
kg dlhší.
SLOVENSKY
9.6 Možnosti
9.8 Spustenie programu
K programu môžete nastaviť 1 alebo viac
špeciálnych voliteľných funkcií.
Na spustenie programu:
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať
funkciu stlačte príslušné tlačidlo .
Ak je funkcia aktivovaná, rozsvieti sa
LED kontrolka nad príslušným tlačidlom
alebo sa zobrazí symbol na displeji.
9.7 Voliteľná funkcia Detská
poistka
Detskú poistku môžete nastaviť, aby ste
zabránili deťom hrať sa so spotrebičom.
Voliteľná funkcia Detská poistka
zablokuje všetky dotykové tlačidlá a volič
programov (táto funkcia nezablokuje
tlačidlo
Zap / Vyp).
Funkciu Detská poistka môžete zapnúť:
•
pred stlačením tlačidla
Štart /
Prestávka – spotrebič nebude možné
spustiť
•
Štart /
po stlačení tlačidla
Prestávka - vypne sa voľba
programov a voliteľných funkcií.
Zapnutie voliteľnej funkcie
Detská poistka:
1. Zapnite sušičku.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Zvoľte 1 z dostupných programov.
4. Naraz stlačte tlačidlá
Suchý + a
Reverse + a podržte ich.
Na displeji sa zobrazí symbol .
5. Ak chcete vypnúť funkciu Detská
poistka, opäť sa dotknite hore
uvedených tlačidiel, kým symbol
nezhasne.
39
Stlačte tlačidlo
Štart / Prestávka.
Spotrebič sa zapne a LED kontrolka nad
tlačidlom nebude blikať ale rozsvieti sa
natrvalo.
9.9 Zmena programu
Ak chcete zmeniť program:
1. Stlačením tlačidla
spotrebič vypnite.
Zap / Vyp
2. Opätovným stlačením tlačidla
Zap / Vyp spotrebič zapnite.
3. Nastavte nový program.
9.10 Koniec programu
Po skončení každého cyklu
sušenia vyčistite filter a
vypustite nádobu na vodu.
(Pozrite si kapitolu
STAROSTLIVOSŤ A
ČISTENIE.)
Po dokončení cyklu sušenia začne na
displeji blikať symbol
. Ak je
aktivovaná voliteľná funkcia
Zvukový
signál, bude po dobu 1 minúty
prerušovane znieť zvukový signál.
Ak spotrebič nevypnete,
spustí sa fáza proti krčeniu.
Počas tejto fázy môžete
bielizeň vybrať.
Odstránenie bielizne:
1. Dotykom tlačidla
Zap / Vyp na 2
sekundy vypnite spotrebič.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
40
www.aeg.com
10. TIPY A RADY
10.1 Ekologické tipy
•
•
•
•
•
•
•
Pred sušením bielizeň odstreďte.
Do spotrebiča vkladajte náplň s
hmotnosťou uvedenou v tabuľke
programov.
Po každom cykle sušenia filter
vyčistite.
Ak bielizeň po praní sušíte,
nepoužívajte aviváž. Sušička zjemní
bielizeň automaticky.
Skondenzovanú vodu môžete použiť
ako destilovanú vodu, napr. pri
žehlení s naparovaním. V prípade
potreby kondenzovanú vodu najprv
prefiltrujte (napr. pomocou kávového
filtra), aby ste odstránili prípadné malé
kúsky vlákien.
Otvory na prúdenie vzduchu v
spodnej časti zariadenia udržiavajte
vždy čisté.
Uistite sa, že v polohe, v akej je
spotrebič namontovaný, je
zabezpečená dobrá cirkulácia
vzduchu.
10.2 Nastavenie stupňa
zostatkovej vlhkosti bielizne
Ak chcete zmeniť predvolený stupeň
zostatkovej vlhkosti bielizne:
1. Zapnite spotrebič.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Vyberte 1 z dostupných programov.
4. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
Suchý + a
Fáza proti krčeniu.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
11.1 Čistenie filtra
Na konci každého cyklu sa rozsvieti
Vyčistite filtre a musíte
ukazovateľ
vyčistiť filter.
Na displeji sa zobrazí jeden zo
symbolov:
- maximálne suchá bielizeň
- suchšia bielizeň
- štandardne suchá bielizeň
5. Opakovane stláčajte tlačidlo
Štart / Prestávka, kým nenastavíte
požadovaný stupeň.
6. Nastavenie uložíte do pamäte
súčasným stlačením tlačidiel
Suchý + a Fáza proti krčeniu na
približne 2 sekundy.
10.3 Vypnutie ukazovateľa
Prázdna nádržka
1. Zapnite spotrebič.
2. Počkajte približne 8 sekúnd.
3. Vyberte 1 z dostupných programov.
4. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
Suchý + a
Zvukový signál.
Je možná jedna z 2 konfigurácií:
• ukazovateľ Prázdna nádržka:
Rozsvieti sa
a zobrazí sa
- ukazovateľ
symbol
nádoby na vodu nepretržite svieti
•
ukazovateľ Prázdna nádržka:
nesvieti a zobrazí sa symbol
- ukazovateľ nádoby na
vodu je natrvalo vypnutý
SLOVENSKY
41
Na filtri sa hromadia vlákna.
Pri sušení odevov v sušičke
sa uvoľňujú jemné vlákna.
1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter.
2. Stlačením háčika otvorte filter.
5. V prípade potreby odstráňte vlákna z
filtrového lôžka a tesnenia. Môžete
použiť vysávač. Filter vložte do
vnútra filtrového lôžka.
3. Obe časti filtra vyčistite mokrou
rukou.
11.2 Vypustenie nádoby na
vodu
Nádrž na kondenzovanú vodu
vyprázdnite po každom cykle sušenia.
Ak je nádrž na skondenzovanú vodu
plná, program sa automaticky preruší.
4. V prípade potreby vyčistite filter
kefkou pod teplou vodou alebo
pomocou vysávača. Zatvorte filter.
Prázdna
Rozsvieti sa ukazovateľ
nádržka a musíte vypustiť nádrž na
vodu.
Vypustenie nádoby na vodu:
1. Nádobu na vodu vytiahnite a
ponechajte ju vo vodorovnej polohe.
42
www.aeg.com
2. Plastovú prípojku vytiahnite a nádobu
na vodu vypustite do umývadla alebo
inej nádoby.
3. Otočením príchytky odistite kryt
výmenníka tepla.
3. Plastovú prípojku zasuňte a nádrž na
vodu vráťte na svoje miesto.
4. Ak chcete obnoviť program, stlačte
tlačidlo
Štart / Prestávka.
11.3 Čistenie výmenníka tepla
Ak bliká ukazovateľ
Vyčistite kond.,
skontrolujte výmenník tepla a jeho
priehradku. V prípade znečistenia
výmenník tepla a priehradku vyčistite.
4. Sklopte kryt výmenníka tepla.
Vykonajte kontrolu:
1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter.
2. Dvierka výmenníka tepla otvoríte
posunutím tlačidla uvoľnenia v
spodnej časti dvierok.
5. V prípade potreby odstráňte z
výmenníka tepla a jeho priehradky
nahromadené textilné vlákna. Môžete
použiť mokrú handričku a/alebo
vysávač s kefou.
SLOVENSKY
43
POZOR!
Na čistenie bubna
nepoužívajte abrazívne
materiály ani oceľové
drôtenky.
11.5 Čistenie ovládacieho
panela a krytu
Na čistenie ovládacieho panela a krytu
používajte štandardný neutrálny mydlový
saponát.
6. Zatvorte kryt výmenníka tepla.
7. Zaistite príchytku, až kým nezapadne
do správnej polohy.
8. Vložte filter späť.
Umývajte navlhčenou handričkou.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
POZOR!
Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte čistiace
prostriedky na nábytok ani
prostriedky, ktoré môžu
spôsobiť koróziu.
11.4 Čistenie bubna
VAROVANIE!
Pred čistením spotrebič
odpojte.
Na čistenie vnútra bubna a rebier použite
štandardný neutrálny mydlový saponát.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
11.6 Čistenie otvorov na
prúdenie vzduchu
Pomocou vysávača odstráňte z otvorov
na prúdenie vzduchu vlákna.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém 1)
Sušička nefun‐
guje.
Možné príčiny
Riešenie
Sušička nie je zapojená do elek‐
trickej siete.
Zapojte ju do sieťovej zásuvky.
Skontrolujte poistku v skrinke s
poistkami (domáca sieť).
Dvierka na vkladanie bielizne sú
otvorené.
Zatvorte dvierka.
Nestlačili ste tlačidlo
Nestlačili ste tlačidlo
Prestávka.
Zap / Vyp. Stlačte tlačidlo
Štart /
Spotrebič je v pohotovostnom re‐
žime.
Stlačte tlačidlo
ka.
Stlačte tlačidlo
Zap / Vyp.
Štart / Prestáv‐
Zap / Vyp.
44
www.aeg.com
Problém 1)
Možné príčiny
Nastavili ste nevhodný program.
Nastavte vhodný program. 2)
Filter je zanesený.
Filter vyčistite. 3)
Voliteľná funkcia
Suchý + bola
na minimálnej úrovni. 4)
Výsledky suše‐
nia nie sú uspo‐
kojivé.
Riešenie
Príliš veľký objem náplne.
Zmeňte voliteľnú funkciu
Su‐
chý + na strednú alebo maximálnu
úroveň. 4)
Dodržujte maximálny objem
náplne.
Mriežka, cez ktorú prúdi vzduch, je Mriežku v dolnej časti spotrebiča
zanesená.
vyčistite.
Špina na snímači znečistenia v
bubne.
Vyčistite predný povrch bubna.
Nesprávny stupeň vlhkosti zvyšnej
bielizne.
Nastavte stupeň vlhkosti zvyšnej
Výmenník tepla je zanesený.
Vyčistite výmenník tepla. 3)
bielizne. 5)
Filter nie je zaistený vo svojej po‐
Filter zasuňte do správnej polohy.
Nakladacie
lohe.
dvierka sa neda‐
Medzi dvierkami a tesnením sa za‐ Náplň vložte do bubna správne.
jú zatvoriť
chytila bielizeň.
Err (Chyba) na
displeji.
Snažíte sa zmeniť program alebo Sušičku vypnite a znova zapnite.
voliteľnú funkciu po spustení cyklu. Spotrebič znovu nastavte.
Voliteľná funkcia, ktorú sa snažíte
nastaviť, nie je kombinovateľná s
vybraným programom.
Sušičku vypnite a znova zapnite.
Spotrebič znovu nastavte.
Osvetlenie bub‐
na nefunguje
Osvetlenie bubna je nefunkčné.
Kontaktujte servisné stredisko, aby
osvetlenie bubna vymenili.
Čas na displeji
sa odpočítava
nenormálne.
Čas do skončenia programu sa vy‐ Ide o automatický postup – toto nie
počítava na základe objemu a
je porucha spotrebiča.
vlhkosti bielizne.
Program nie je
aktívny.
Nádoba na vodu je plná.
Nádobu na vodu vyprázdnite
a
stlačte tlačidlo Štart / Prestávka. 3)
SLOVENSKY
Možné príčiny
Problém 1)
45
Riešenie
Príliš malý objem náplne.
Vyberte časový program. Časová
hodnota musí zohľadňovať
množstvo bielizne. Na sušenie jed‐
ného odevu alebo malého množst‐
va bielizne odporúčame používať
krátke časy sušenia.
Bielizeň je príliš suchá.
Vyberte časový program alebo
Cyklus sušenia
je príliš krátky.
vyššiu úroveň sušenia (napr.
Extra suchá)
Cyklus sušenia
je príliš dlhý 6)
Filter je zanesený.
Filter vyčistite.
Príliš veľký objem náplne.
Dodržujte maximálny objem
náplne.
Bielizeň nie je dostatočne odstre‐
dená.
Bielizeň dostatočne odstreďte.
Veľmi vysoká teplota v miestnosti – Ak je to možné, znížte teplotu v
toto nie je porucha spotrebiča.
miestnosti.
1) Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie (napr. E51): Sušičku vypnite a znova zapnite. Nanovo nas‐
tavte program. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Sušička nefunguje? – obráťte sa na servisné stredisko a
uveďte príslušný chybový kód.
2) Riaďte sa popisom programu – pozrite si kapitolu TABUĽKA PROGRAMOV
3) Pozrite si kapitolu STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
4) Iba sušičky s voliteľnou funkciou
5) Pozrite si kapitolu TIPY A RADY
Suchý +
6) Poznámka: Cyklus sušenia sa ukončí automaticky po maximálne 5 hodinách.
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x šírka x hĺbka
850 x 600 x 600 mm (maximálne 640 mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spotrebi‐ 1090 mm
ča
Max. šírka s otvorenými dvierkami spotrebi‐
ča
950 mm
Nastaviteľná výška
850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna
118 l
Maximálna náplň
8 kg
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Potrebná poistka
5A
46
www.aeg.com
Celkový výkon
950 W
Energetická trieda
A+
Spotreba energie 1)
2,65 kWh
Ročná spotreba energie 2)
308 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom režime
0,44 W
Spotreba energie vo vypnutom režime
0,44 W
Druh použitia
Domácnosť
Povolená teplota okolia
+ 5 °C až + 35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných
IPX4
častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným
krytom, okrem miesta, kde nemá nízkona‐
päťové zariadenie žiadnu ochranu proti
vlhkosti
1) Podľa normy EN 61121. 8 kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.
2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným programom na
sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných režimoch. Skutočná spo‐
treba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča (NARIADENIE (EÚ) č.
392/2012).
14. INŠTALÁCIA
14.1 Rozbalenie
POZOR!
Pred použitím spotrebiča
musíte odstrániť všetky časti
prepravného obalu.
14.2 Regulácia nožičiek
Výšku sušičky je možné upraviť. Urobíte
tak nastavením nožičiek.
Odstránenie polystyrénových blokov:
1. Otvorte dvierka.
2. Z bubna vytiahnite plastovú hadicu s
polystyrénovým blokom.
15mm
14.3 Inštalácia pod pracovnú
dosku
Spotrebič môžete namontovať ako voľne
stojaci spotrebič alebo pod kuchynskú
dosku do výklenku s dostatočným
priestorom (pozrite si obrázok).
SLOVENSKY
47
600 mm
> 850 mm
600 mm
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
48
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 49
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 51
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 53
4. PRIPOMOČKI...................................................................................................54
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................55
6. RAZPREDELNICA PROGRAMOV...................................................................56
7. FUNKCIJE........................................................................................................ 59
8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................60
9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................60
10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 63
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 63
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 66
13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 68
14. NAMESTITEV.................................................................................................69
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
49
VARNOSTNA NAVODILA
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
- Preberite priložena navodila.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem
uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
50
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(glejte list z navodili za nameščanje).
Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali
pod kuhinjski pult s pravim razmakom (glejte list z
navodili za nameščanje).
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod plinov v prostor. Pri tem so mišljeni plini, ki
nastanejo pri zgorevanju goriv, vključno z odprtim
ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo. (če
obstaja)
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Upoštevajte največjo količino perila 8 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje
uporabljene industrijske kemikalije.
Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti naprave.
Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna
očistite pred ali po vsaki uporabi.
V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,
alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
51
V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in
vžigalice.
Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.
Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez
gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 °C ali naraste
nad 35 °C.
Poskrbite, da bodo tla, kamor
postavljate napravo, ravna, stabilna,
odporna na toploto in čista.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Napravo vedno premikajte pokonci.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
Ko napravo postavite na mesto, kjer
bo trajno delovala, z vodno tehtnico
preverite, ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru jo uravnajte z
nastavljanjem nog.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vtič s 13-ampersko varovalko. Če je
treba zamenjati varovalko v vtiču,
uporabite 13-ampersko varovalko
ASTA (BS 1362).
52
www.aeg.com
•
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
Ne sušite poškodovanega perila, ki
vsebuje polnilo.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.
Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.
Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.
•
•
2.6 Kompresor
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
Vidno LED-sevanje, ne glejte
neposredno v žarek.
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Za menjavo notranje žarnice se
obrnite na pooblaščeni servisni
center.
Kompresor in njegov sistem v
sušilnem stroju sta napolnjena s
posebnim sredstvom, ki ne vsebuje
fluorokloroogljikovodikov. Ta sistem
mora tesniti. Zaradi poškodb sistema,
lahko pride do iztekanja.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
2.4 Notranja lučka
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
SLOVENŠČINA
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Posoda za vodo
Upravljalna plošča
Notranja lučka
Vrata naprave
Filter
Gumb za odpiranje vrat
kondenzatorja
7 Reže za pretok zraka
1
2
3
4
5
6
Vrata stroja lahko uporabnik
pritrdi na nasprotno stran. To
lahko olajša vstavljanje in
odstranjevanje perila ali
namestitev stroja v primeru
prostorske omejitve (glejte
dodaten priložen list).
Nastavljive noge
Vrata kondenzatorja
Pokrov kondenzatorja
Gumb za zaklep pokrova
kondenzatorja
12 Ploščica za tehnične navedbe
8
9
10
11
53
54
www.aeg.com
4. PRIPOMOČKI
4.1 Komplet za namestitev na
pralni stroj
Dodatna oprema za odvod kondenzirane
vode v umivalnik, sifon, odtočni kanal itd.
Po namestitvi se posoda za vodo
samodejno izprazni. Posoda za vodo
mora ostati v napravi.
Cev mora biti nameščena 50 cm do 1 m
od tal. Cev ne sme biti zavita. Po potrebi
skrajšajte cev.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
4.3 Podstavek s predalom
Ime dodatne opreme: SKP11, STA8,
STA9
Na voljo pri vašem pooblaščenem
prodajalcu.
Komplet za namestitev na pralni stroj
lahko uporabljate le pri pralnih strojih,
navedenih v navodilih za uporabo.
Oglejte si priložena navodila za uporabo.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
4.2 Komplet za odvod vode
Ime dodatne opreme: PDSTP10.
Na voljo je pri vašem pooblaščenem
prodajalcu.
Za namestitev naprave višje na višino,
kjer je olajšano vstavljanje in jemanje
perila iz stroja.
Predal lahko uporabljate za shranjevanje
perila, npr.: brisač, čistilnih sredstev in še
več.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
Ime dodatne opreme: DK11.
Na voljo je pri vašem pooblaščenem
prodajalcu (možna namestitev na
nekatere vrste sušilnih strojev).
SLOVENŠČINA
4.4 Košara za sušenje
55
Na voljo je pri vašem pooblaščenem
prodajalcu (možna namestitev na
nekatere vrste sušilnih strojev). S
prodajalcem ali na spletnem mestu
preverite, ali je dodatna oprema
združljiva z vašo napravo.
Košara za sušenje omogoča varno
sušenje v sušilnem stroju:
• športnih copat
• volnenih oblačil
• mehkih igrač
• finega perila
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
Ime dodatne opreme: RA5, RA6, RA11,
RA12.
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2
3
4
1 Gumb za izbiro programa
2
Tipka Vklop/Izklop
3 Programski indikatorji
4
Tipka Dodatno sušenje
5
Tipka Dodatno obračanje bobna
6
Tipka Brez mečkanja
7
Tipka Zvočni signal
8
Tipka Časovno sušenje
5.1 Prikazovalnik
5
6
7
8
9
10 11 12
9
Tipka Zamik vklopa
10 Prikazovalnik
11
Tipka Začetek/Prekinitev
12 Indikatorji:
Izprazni pos.za vodo izpraznite posodo za vodo
Očistite filtre - očistite filter
Očisti kond. - preverite
kondenzator
privzeta suhost per‐
ila
56
www.aeg.com
m/
m
srednja suhost per‐
ila
indikator faze zaš‐
čite proti mečkanju
največja suhost per‐
ila
funkcija varovala za
otroke je vklopljena
funkcija dodatnega
obračanja bobna je
vklopljena
funkcija zamika
vklopa je vklopljena
prikaz časa cikla
trajanje faze za zaš‐
čito proti mečkanju
-
izbira časovnega
programa (10 min. 2 h)
-
izbira zamika vklopa
(30 min. - 20 h)
indikator faze suš‐
enja
indikator faze hla‐
jenja
6. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Programi
Lastnosti / Oznaka perila
Količina 1)
Bombaž
Zelo suho
Suho za v omaro +
Suho za v omaro
8 kg
Stopnja sušenja: zelo suho.
/
8 kg
Stopnja sušenja: suho za v omaro
+.
/
8 kg
Stopnja sušenja: suho za v omaro. /
8 kg
Stopnja sušenja: primerno za li‐
kanje.
8 kg
Oblačila za prosti čas, kot so kav‐
bojke, jopice različne debeline
(npr. pri ovratnikih, manšetah in ši‐ /
vih).
3 kg
Za sušenje posteljnine, kot so:
enojne in dvojne rjuhe, prevleke za /
blazine, posteljna pregrinjala.
3 kg
Za sušenje ene ali dveh prešitih
odej in blazin (s perjem, puhom ali
sintetičnim polnilom).
2)3)
Lažje likanje 2)
Jeans
Posteljnina
Odeje
/
/
SLOVENŠČINA
Programi
Časovno sušenje
Lastnosti / Oznaka perila
Količina 1)
8 kg
57
S tem programom lahko uporabite
funkcijo Časovno sušenje in nasta‐ /
vite trajanje programa.
Sintetika
Zelo suho
Suho za v omaro2)
Lažje likanje
kanje
Enostavno li‐
3,5 kg
Stopnja sušenja: zelo suho.
3,5 kg
Stopnja sušenja: suho za v omaro. /
3,5 kg
Stopnja sušenja: primerno za li‐
kanje.
1 kg (ali 5
srajc)
/
/
Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo likanja.
Rezultati sušenja se lahko razlikujejo od ene
vrste tkanine do druge. Oblačila stresite, preden
jih daste v napravo. Ko se program zaključi, ta‐
koj odstranite perilo in ga obesite na obešalnik.
/
Športna oblačila
perilo
Svila/Spodnje
Volna 4)
2 kg
Za sušenje oblačil, ki jih nosite zunaj, tehničnih,
športnih oblačil, tkanin z lasasto površino, vo‐
doodpornih in zrakoprepustnih jaken, jaken z od‐
stranljivim flisom ali notranjo podlogo.
1 kg
Za sušenje svilenih oblačil/spodn‐
jega perila z vročim zrakom in než‐ /
nim premikanjem.
1 kg
Za sušenje volnenih oblačil. Tkanine postanejo
mehke in voljne. Priporočamo, da oblačila vza‐
mete iz sušilnega stroja takoj po končanem pro‐
gramu. Za povečanje ali zmanjšanje stopnje pre‐
ostale vlage v perilu lahko uporabite funkcijo Do‐
datno sušenje.
58
www.aeg.com
Programi
šano
Lastnosti / Oznaka perila
Količina 1)
Zelo hitro-me‐
3 kg
Za sušenje bombažnega in sinte‐
tičnega perila pri nizki temperaturi.
/
1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v dokumentu EN
61121. Če je treba popraviti stopnjo preostale vlage v perilu, prilagodite program s funkcijo
sušenje Očistite filter po vsakem programu.
Dodatno
3) Program
Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž« in je primeren za suš‐
enje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za suš‐
enje mokrega bombažnega perila.
4) Postopek sušenja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za sušenje volnenih oblačil, ki
so primerna za strojno pranje, pod pogojem, da so oprana in posušena v skladu z navodili na etiketi obla‐
čila in tistimi, ki jih je izdal proizvajalec tega stroja. M1221. V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je sim‐
bol Woolmark certifikacijska blagovna znamka.
6.1 Izbira programov in funkcij
Funkcije
Dodat‐
Dodat‐
no obra‐
no suš‐
čanje bob‐
enje
na
Programi 1)
Bombaž;
Zelo suho
Bombaž;
Suho za v omaro +
Bombaž;
Suho za v omaro
Bombaž;
Lažje likanje
Jeans
Posteljnina
Odeje
Časovno sušenje
Sintetika;
Zelo suho
Sintetika;
Suho za v omaro
Sintetika;
Lažje likanje
Brez
mečkanja
Časov‐
no suš‐
enje
SLOVENŠČINA
59
Funkcije
Dodat‐
Dodat‐
no obra‐
no suš‐
čanje bob‐
enje
na
Programi 1)
Brez
mečkanja
Časov‐
no suš‐
enje
Enostavno likanje
Športna oblačila
Svila/Spodnje perilo
2)
Volna
Zelo hitro-mešano
1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij.
2) Le s košaro za sušenje — oglejte si poglavje DODATNA OPREMA.
6.2 Podatki o porabi
Program
Število vrtljajev / preostala vlaž‐
nost
Čas sušenja
Poraba en‐
ergije
Bombaž 8 kg
Suho za v omaro
Lažje likanje
1400 vrt./min. / 50 %
159 min.
2,32 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
181 min.
2,65 kWh
1400 vrt./min. / 50 %
111 min.
1,66 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
127 min.
1,89 kWh
1200 vrt./min. / 40 %
57 min.
0,64 kWh
800 vrt./min. / 50 %
65 min.
0,72 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za v omaro
7. FUNKCIJE
7.1
Dodatno sušenje
Ta funkcija pomaga bolj posušiti perilo.
Izberete lahko med tremi možnostmi:
- privzet izbor, ki je povezan s
programom.
- izbor za rahlo posušeno perilo.
- izbor za bolj posušeno perilo.
7.2
Dodatno obračanje
bobna
Za nežno sušenje občutljivega in
temperaturno občutljivega perila (npr.
perila iz akrila, viskoze). Ta funkcija prav
tako pomaga zmanjšati pomečkanost
perila. Za perilo s simbolom
za nego perila.
na etiketi
60
www.aeg.com
7.3
Brez mečkanja
Podaljša fazo proti mečkanju (30 minut)
ob koncu sušenja na 90 minut. Ta
funkcija preprečuje mečkanje perila.
Perilo lahko vzamete iz stroja med fazo
proti mečkanju.
7.4
poseben čas programa sušenja od
najmanj 10 minut do največ dveh ur (v
10-minutnih korakih).
7.6
Omogoča zamik vklopa
programa sušenja od
najmanj 30 minut do največ
20 ur.
Zvočni signal
Ko je funkcija zvočnega signala
vklopljena, lahko zvočni signal zaslišite
ob:
• koncu programa,
• začetku in koncu faze proti mečkanju,
• prekinitvi programa.
Funkcija zvočnega signala je tovarniško
(privzeta nastavitev) vedno vklopljena.
To funkcijo lahko uporabite za vklop ali
izklop zvoka.
1. Nastavite program sušenja in
funkcije.
2. Pritiskajte tipko
Zamik vklopa.
na prikazovalniku se prikaže potreben
, če se
čas zamika vklopa (npr.
mora program vklopiti po 12-ih urah.)
3. Za vklop funkcije
Zamik vklopa
Začetek/
pritisnite tipko
Prekinitev. Čas za začetek se znižuje
na prikazovalniku.
Funkcijo Zvočni signal lahko
vklopite pri vseh programih.
7.5
Zamik vklopa
Časovno sušenje
Deluje le s programom
Časovno
sušenje. Uporabniku omogoča nastaviti
8. PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje:
•
•
Na začetku sušenja (3-5
min.) lahko pride do rahlega
povečanja stopnje glasnosti.
To je zaradi zagona
kompresorja, kar je značilno
za naprave, ki jih poganja
kompresor, kot so: hladilniki,
zamrzovalniki.
Boben sušilnega stroja očistite z
vlažno krpo.
Zaženite kratek program (npr. 30
minut) z vlažnim perilom.
9. VSAKODNEVNA UPORABA
9.1 Priprava perila
•
•
•
•
•
Zapnite zadrge.
Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih
pregrinjalih.
Ne puščajte razvezanih trakov ali
vrvic (npr. na predpasnikih). Pred
začetkom programa jih zavežite.
Odstranite vse predmete iz žepov.
Če ima oblačilo notranjo plast iz
bombaža, ga obrnite z notranjo
•
•
•
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.
Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.
Ne mešajte temnega in svetlega
perila. Temno perilo lahko pušča
barvo.
Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažni jersey
ter pletenine.
SLOVENŠČINA
•
Poskrbite, da perila ne bo več od
največje dovoljene količine, navedene
v razpredelnici programov.
Oznaka za nego
perila
•
61
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Glejte
etikete za nego perila.
Opis
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite program
s standardno temperaturo.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite program
z nizko temperaturo.
Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
9.2 Vstavljanje perila
9.5 Nastavitev programa
POZOR!
Pazite, da perilo ne zaide
med vrata naprave in tesnilo
vrat.
1. Povlecite vrata naprave.
2. Vstavite perilo, ki naj ne bo zbito.
3. Zaprite vrata naprave.
9.3 Vklop naprave
Za vklop naprave:
Pritisnite tipko
Vklop/Izklop.
Če je naprava vklopljena, se na
prikazovalniku prikažejo nekateri
indikatorji.
9.4 Funkcija samodejnega
stanja pripravljenosti
Za zmanjšanje porabe energije funkcija
samodejnega stanja pripravljenosti
izklopi napravo:
•
•
če tipke
Začetek/Prekinitev niste
pritisnili pet minut.
pet minut od konca programa.
Vklop/Izklop za vklop
Pritisnite tipko
naprave.
Če je naprava vklopljena, se na
prikazovalniku prikažejo nekateri
indikatorji.
Program nastavite z gumbom za izbiro
programa.
Na prikazovalniku se prikaže okviren čas
do zaključka programa.
Čas sušenja, ki ga vidite, se
nanaša na količino perila 5
kg pri programih bombaža in
jeansa. Pri drugih programih
se čas sušenja nanaša na
priporočene količine perila.
Čas sušenja pri programih
bombaža in jeansa z večjo
količino perila od 5 kg je
daljši.
62
www.aeg.com
9.6 Funkcije
9.8 Vklop programa
Skupaj s programom lahko nastavite eno
ali več posebnih funkcij.
Za vklop programa:
Za vklop ali izklop funkcije pritisnite
ustrezno tipko .
Ko je funkcija vklopljena, zasveti svetleča
dioda nad tipko ali pa se prikaže simbol
na prikazovalniku.
9.7 Funkcija Varovalo za
otroke
Varovalo za otroke lahko nastavite za
preprečitev, da bi se otroci igrali z
napravo. Funkcija varovala za otroke
zaklene vse tipke in gumb za izbiro
programa (ta funkcija ne zaklene tipke
Vklop/Izklop).
Funkcijo varovala za otroke lahko
vklopite:
•
pred pritiskom tipke
Začetek/
Prekinitev - naprave ni mogoče
vklopiti
•
Začetek/
po pritisku tipke
Prekinitev - izbira programov in
funkcije je izklopljena.
Vklop funkcije Varovalo za
otroke:
1. Vklopite sušilni stroj.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Izberite enega izmed razpoložljivih
programov.
4. Sočasno pritisnite in držite tipki
Dodatno sušenje in
obračanje bobna .
Dodatno
Na prikazovalniku se prikaže simbol .
5. Za izklop varovala za otroke ponovno
pritiskajte zgornji tipki, dokler simbol
ne izgine.
Pritisnite tipko
Začetek/Prekinitev.
Naprava se zažene, svetleča dioda nad
tipko pa ne utripa, ampak sveti.
9.9 Sprememba programa
Za spremembo programa:
1. Pritisnite tipko
izklop naprave.
Vklop/Izklop za
2. Ponovno pritisnite tipko
Izklop za vklop naprave.
3. Nastavite nov program.
Vklop/
9.10 Konec programa
Po vsakem sušenju očistite
filter in izpraznite posodo za
vodo. (Oglejte si poglavje
VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE.)
Če se program sušenja zaključi, na
prikazovalniku utripa simbol
. Če je
vklopljena funkcija
Zvočni signal, se
eno minuto v presledkih oglaša zvočni
signal.
Če naprave ne izklopite, se
začne faza za zaščito proti
mečkanju. Perilo lahko med
to fazo vzamete iz stroja.
Za odstranitev perila:
1. Dve sekundi pritiskajte tipko
Vklop/Izklop, da izklopite napravo.
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.
SLOVENŠČINA
63
10. NAMIGI IN NASVETI
10.1 Ekološki nasveti
•
•
•
•
•
•
•
Perilo pred sušenjem dobro ožemite.
V stroj vstavljate količine perila, ki so
navedene v razpredelnici programov.
Očistite filter po vsakem sušenju.
Ne uporabljajte mehčalca za pranje in
nato sušenje. V sušilnem stroju se
perilo samodejno zmehča.
Kondenzirano vodo uporabite kot
destilirano vodo, npr. za likanje s
paro. Po potrebi jo prej prefiltrirajte
(npr. s filtrom za kavo), da odstranite
morebitne koščke kosmov.
Reže za pretok zraka na dnu naprave
naj bodo vedno neovirane.
Poskrbite, da bo na mestu namestitve
naprave dober pretok zraka.
10.2 Nastavitev stopnje
preostale vlage v perilu
Če želite spremeniti privzeto stopnjo
preostale vlage v perilu, naredite
naslednje:
- najbolj suho perilo
- bolj suho perilo
- standardno suho perilo
Začetek/
5. Pritiskajte tipko
Prekinitev, dokler ne nastavite
potrebne stopnje.
6. Za shranitev nastavitve za približno
dve sekundi sočasno pritisnite tipki
Dodatno sušenje in
mečkanja.
10.3 Izklop indikatorja
Izprazni pos.za vodo
1. Vklopite napravo.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Izberite enega izmed razpoložljivih
programov.
4. Sočasno pritisnite in držite tipki
Dodatno sušenje in
Zvočni
signal.
Možna je ena izmed dveh konfiguracij:
1. Vklopite napravo.
2. Počakajte približno osem sekund.
3. Izberite enega izmed razpoložljivih
programov.
4. Sočasno pritisnite in držite tipki
Dodatno sušenje in Brez
mečkanja.
Na prikazovalniku se prikaže eden od
simbolov:
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
11.1 Čiščenje filtra
Ob koncu vsakega programa sveti
Očistite filtre in očistiti
indikator
morate filter.
Brez
•
indikator Izprazni pos.za vodo:
sveti in prikaže se simbol
- indikator posode za vodo sveti.
•
indikator Izprazni pos.za vodo:
ne sveti in prikaže se simbol
- indikator posode za
vodo ne sveti.
64
www.aeg.com
Filter zbira kosme. Kosmi se
naberejo med sušenjem
oblačil v sušilnem stroju.
1. Odprite vrata. Povlecite filter.
2. Stisnite kavelj, da odprete filter.
5. Po potrebi odstranite kosme iz
odprtine za filter in s tesnila. Lahko
uporabite sesalnik. Filter vstavite v
odprtino za filter.
3. Z vlažno roko očistite oba dela filtra.
11.2 Praznjenje posode za
vodo
Posodo za kondenzirano vodo izpraznite
po vsakem sušenju.
Če je posoda za kondenzirano vodo
polna, se program samodejno prekine.
4. Po potrebi očistite filter s krtačko pod
toplo tekočo vodo in/ali sesalnikom.
Zaprite filter.
Izprazni pos.za vodo
Sveti indikator
in izprazniti morate posodo za vodo.
Za praznjenje posode za vodo:
1. Povlecite posodo za vodo in jo držite
v vodoravnem položaju.
SLOVENŠČINA
2. Izvlecite plastični priključek in vodo iz
posode zlijte v umivalnik ali podoben
zbiralnik.
3. Obrnite zapiralo, da odklenete pokrov
kondenzatorja.
3. Plastični priključek potisnite noter in
namestite posodo za vodo.
4. Za nadaljevanje programa pritisnite
tipko
Začetek/Prekinitev.
11.3 Čiščenje kondenzatorja
Če utripa indikator
Očisti kond.,
preglejte kondenzator in njegov predelek.
Če je prisotna umazanija, jo očistite.
4. Spustite pokrov kondenzatorja.
Za pregled naredite naslednje:
1. Odprite vrata. Povlecite filter.
2. Premaknite tipko za sprostitev na
dnu vrat in odprite vrata
kondenzatorja.
65
5. Po potrebi odstranite vlakna s
kondenzatorja in iz njegovega
predelka. Uporabite lahko mokro
krpo in/ali sesalnik s krtačo.
66
www.aeg.com
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih
materialov ali jeklene volne.
11.5 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.
6. Zaprite pokrov kondenzatorja.
7. Obračajte zapiralo, dokler se ne
zaskoči.
8. Filter namestite nazaj.
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.
11.4 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.
Za čiščenje notranje površine bobna in
lopatic bobna uporabljajte standardno
11.6 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Možen vzrok
Težava 1)
Sušilni stroj ne
deluje.
Rešitev
Sušilni stroj ni vključen v vtičnico.
Vključite ga v vtičnico. Preverite
varovalko v omarici z varovalkami
(hišna napeljava).
Vrata stroja so odprta.
Zaprite vrata.
Tipke
li.
Vklop/Izklop niste pritisni‐ Pritisnite tipko
Tipke
Začetek/Prekinitev niste
pritisnili.
Pritisnite tipko
tev.
Naprava je v stanju pripravljenosti.
Pritisnite tipko
Vklop/Izklop.
Začetek/Prekini‐
Vklop/Izklop.
SLOVENŠČINA
Možen vzrok
Težava 1)
Rezultat sušenja
ni zadovoljiv.
67
Rešitev
Izbira napačnega programa.
Izberite ustrezen program. 2)
Filter je zamašen.
Očistite filter. 3)
Funkcija
Dodatno sušenje je
bila nastavljena na najnižjo stopn‐
Funkcijo
Dodatno sušenje
spremenite na srednjo ali najvišjo
jo. 4).
stopnjo. 4)
Prevelika količina perila.
Upoštevajte največjo količino per‐
ila.
Mreža za pretok zraka je zamaše‐
na.
Očistite mrežo za pretok zraka na
dnu naprave.
Umazanija na tipalu vlažnosti v
bobnu.
Očistite sprednjo površino bobna.
Napačna stopnja preostale vlage v Nastavite stopnjo preostale vlage v
perilu.
perilu. 5)
Vrata stroja se
ne zaprejo.
Kondenzator je zamašen.
Očistite kondenzator. 3)
Filter ni vpet na svoje mesto.
Filter namestite v pravi položaj.
Perilo je ujeto med vrata in tesnilo.
Perilo pravilno zložite v boben.
Program ali funkcijo ste poskušali
Err (Napaka) na spremeniti po začetku programa.
prikazovalniku.
Funkcija, ki jo želite vklopiti, ni pri‐
merna za izbrani program.
Sušilni stroj izklopite in ponovno
vklopite. Opravite nov izbor.
Žarnica v bobnu Žarnica je pregorela.
ne sveti.
Obrnite se na servisni center za
zamenjavo žarnice.
Nenormalno od‐ Čas do konca je izračunan na os‐
števanje časa
novi količine in vlažnosti perila.
na prikazovalni‐
ku.
Samodejni postopek — ne gre za
motnje v delovanju naprave.
Program ne de‐
luje.
Posoda za vodo je polna.
Sušilni stroj izklopite in ponovno
vklopite. Opravite nov izbor.
Izpraznite posodo za vodo in pri‐
tisnite tipko
tev. 3)
Začetek/Prekini‐
68
www.aeg.com
Možen vzrok
Težava 1)
Rešitev
Premajhna količina perila.
Izberite program. Časovna vred‐
nost mora biti povezana s količino
perila. Za sušenje enega kosa ob‐
lačila ali majhnih količin perila pri‐
poročamo uporabo kratkih progra‐
mov.
Perilo je presuho.
Izberite časovno krmiljen program
Program sušen‐
ja je prekratek.
ali višjo stopnjo sušenja (npr.
Zelo suho)
Program sušen‐
ja je predolg 6)
Filter je zamašen.
Očistite filter.
Prevelika količina perila.
Upoštevajte največjo količino per‐
ila.
Perilo ni dovolj ožeto.
Perilo pravilno ožemite.
Zelo visoka temperatura v prostoru Če je možno, znižajte temperaturo
- ne gre za motnje v delovanju
v prostoru.
naprave.
1) Če se na prikazovalniku prikaže sporočilo o napaki (npr. E51): Sušilni stroj izklopite in ponovno vklo‐
pite. Izberite nov program. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev. Ne deluje? - obrnite se na servisni center in
jim posredujte kodo napake.
2) Upoštevajte opis programa — oglejte si RAZPREDELNICA PROGRAMOV.
3) Oglejte si poglavje VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.
4) Samo sušilni stroji s funkcijo
Dodatno sušenje
5) Oglejte si poglavje NAMIGI IN NASVETI.
6) Opomba: Po največ petih urah se program sušenja samodejno zaključi.
13. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina
850 x 600 x 600 mm (največ 640 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave
1090 mm
Največja širina z odprtimi vrati naprave
950 mm
Nastavljiva višina
850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
Prostornina bobna
118 l
Največja količina perila
8 kg
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Potrebna varovalka
5A
Skupna moč
950 W
SLOVENŠČINA
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije1)
2,65 kWh
Letna poraba energije2)
308 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa
0,44 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa
0,44 W
Vrsta uporabe
V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja
+ 5 °C do + 35 °C
69
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in IPX4
vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen
v primeru, kjer nizkonapetostna oprema ni‐
ma zaščite pred vlago.
1) Glede na standard EN 61121. 8kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob
napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije na
cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št. 392/2012).
14. NAMESTITEV
14.1 Odstranjevanje
embalaže
POZOR!
Pred prvo uporabo
odstranite vse dele
transportne embalaže.
14.2 Nastavljanje nog
Višino sušilnega stroja je možno
nastaviti. To naredite z nastavljanjem
nog.
Za odstranitev polistirenskih zapor:
1. Odprite vrata.
2. Povlecite plastično cev s
polistirenskimi zaporami iz bobna.
15mm
14.3 Vgradnja pod pult
Napravo lahko postavite kot
prostostoječo enoto ali pod kuhinjski pult
s pravim razmakom (glejte sliko).
70
www.aeg.com
600 mm
> 850 mm
600 mm
15. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
71
136933290-A-282014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement