Electrolux EDH3686GDE User manual

Electrolux EDH3686GDE User manual
EDH3686GDE
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
HR SUŠILICA
UPUTE ZA UPORABU
ET TRUMMELKUIVATI
KASUTUSJUHEND
2
20
37
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ).............................................................................. 12
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................12
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 13
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 14
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 14
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................17
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................18
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
- Прочетете доставените инструкции.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
4
www.electrolux.com
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Уредът може да се инсталира като свободно стоящ
или под кухненския плот като спазвате
съответното разстояние (Вижте в брошурата за
Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта
единствено в края на инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е достъпен след
инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
разреждане за 8 кг (вижте глава “Таблица с
програми”).
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
6
www.electrolux.com
•
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди поддръжка изключете уреда и извадете
щепсела на захранването от контакта на ел.
мрежата.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
•
•
•
•
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
БЪЛГАРСКИ
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
•
•
2.6 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
2.4 Вградена лампичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
•
•
•
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
2.5 Грижи и почистване
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Контейнер за вода
Kомандно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана
на обратната страна от
потребителя. Това може
да помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за
монтирането на уреда (виж
отделната листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
8
1 Бутон за програми
2 Екран
3
Панел Time (Времетраене)
4
Панел Отложен старт
5
Панел Звукова аларма
6
Панел Wool Load (Вълнено
зареждане)
7
7
8 Бутон вкл./изкл.
Докоснете панелите с
пръст в областта със
символа или името на
опцията. Не носете
ръкавици, когато работите
с командното табло.
Уверете се, че командното
табло е винаги чисто и
сухо.
Панел Старт / Пауза
4.1 Индикатори
Индикатори
Описание
Фаза на сушене
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Cotton (Памук)
Много сухо
Ниво на изсушаване: екстра.
8кг/
За прибиране+
Ниво на изсушаване: силно сушене.
8кг/
Ниво на изсушаване: за прибиране.
8кг/
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
8кг/
За
прибиране2) 3)
За гладене2)
Synthetic (Синтетика)
Много сухо
Ниво на изсушаване: екстра.
3,5кг/
За прибиране2)
Ниво на изсушаване: за прибиране.
3,5кг/
За гладене
Ниво на изсушаване: подходящо за
гладене.
3,5кг/
За сушене на памучни и синтетични
тъкани, използва ниска температура.
2кг/
Бързонагряваща
9
10
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Time Drying
(Време за сушене)
С тази програма можете да
използвате опцията Time
(Времетраене) и да зададете
времетраене на програмата.
8кг/
Refresh
(Освежаване)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1 кг
Вълнени тъкани. Леко сушене на
изпрани вълнени тъкани. Отстранете
незабавно дрехите, когато програмата
свърши.
1 кг
Wool (Вълна)
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте
ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1 чифт спортни
обувки
Фини тъкани
Деликатни материи.
2кг/
Шалтета
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
3кг/
Лесно
гладене
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите, преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121. Почиствайте главният филтър и топлообменния филтър след
всеки цикъл.
3) Програмата
Cotton (Памук) За прибиране е "Стандартна програма за памук",
подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
БЪЛГАРСКИ
11
6. OПЦИИ
по-сухо пране, натиснете панел Wool
6.1 Time (Времетраене)
Тази опция е приложима за програма
Time Drying (Време за сушене) и
програма Wool (Вълна) (единствено с
Решетката за сушене)..
Препоръчваме да
задавате кратко
времетраене за малки
количества пране или само
за една дреха.
•
•
Load (Вълнено зареждане)
няколко
пъти, за да увеличите времетраенето
на програмата.
6.3 Звукова аларма
може да чуете алармения звънец при:
•
•
Time Drying (Време за сушене)
програма: Можете да зададете
времетраенето на програмата от
най-малко 10 минути до максимум 2
часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Wool (Вълна) програма: Можете
да зададете времетраенето на
програмата от най-малко 30 минути
до максимум 4 часа. Настройката
на времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
Можете да активирате
опцията Звукова аларма с
всички програми.
6.2 Wool Load (Вълнено
зареждане)
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
6.4 Таблица с опции
Програми1)
Time Drying
(Време за сушене)
■
Wool (Вълна)
■ 2)
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
12
www.electrolux.com
7. SETTINGS (НАСТРОЙКИ)
A
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
B
C
D
E
A) Time (Времетраене) Панел
B) Отложен старт Панел
C) Звукова аларма Панел
D) Wool Load (Вълнено зареждане)
Панел
E) Старт / Пауза Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
7.2 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Изчакайте приблизително 8
секунди.
3. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
стандартно сухо пране
4. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
5. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла
на сушене (3-5 мин.)
нивото на шума може да е
малко по-високо. Това се
дължи на активиране на
компресора и е нормално
при уреди, захранвани с
компресори, като
например: хладилници,
фризери.
БЪЛГАРСКИ
13
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след
като сте затворили
вратичката, прането не
се закача между
вратата на уреда и
гуменото уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Натиснете панела Старт / Пауза.
Програмата стартира.
•
Индикаторът
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30
мин до максимум 20
часа.
3. Натиснете панела Старт / Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
премигва.
•
•
Индикаторът
премигва.
Индикаторът Старт / Пауза е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
•
е включен, но не
Индикаторът
примигва.
Старт / Пауза индикаторът изгасва.
•
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция Готовност
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
14
www.electrolux.com
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
БЪЛГАРСКИ
15
6.
5. 1)
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр.
за гладене на пара). Преди
да използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
16
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
2
1
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Ако е необходимо, един път на 6 месеца, отстранявайте валмата от отделението на
топлообменника. Може да използвате прахосмукачка.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от
контакта, преди да го
почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване
на мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
БЪЛГАРСКИ
17
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт / Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт / Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Time Drying
(Време за сушене) или Много сухо.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
Зададената програма не е
правилна.
•
•
•
•
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
Барабанът е мръсен.
18
www.electrolux.com
•
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
•
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
5A
Обща консумирана мощност
950 W
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на електроенергия1)
2,65 кВч
Годишна консумация енергия2)
308 кВч
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,44 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
БЪЛГАРСКИ
19
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Cotton (Памук) 8 кг
За прибиране
За гладене
1400 оборота / 50%
159 мин.
2,32 кВч
1000 оборота / 60%
181 мин.
2,65 кВч
1400 оборота / 50%
111 мин.
1,66 кВч
1000 оборота / 60%
127 мин.
1,89 кВч
1200 оборота / 40%
57 мин.
0,64 кВч
800 оборота / 50%
65 мин.
0,72 кВч
Synthetic (Синтетика) 3,5 кг
За прибиране
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
20
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 21
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 23
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 25
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................25
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................26
6. OPCIJE.............................................................................................................28
7. POSTAVKE...................................................................................................... 29
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 30
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................30
10. SAVJETI......................................................................................................... 31
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................31
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................34
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 35
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
21
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
- Pročitajte isporučene upute.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj se može postaviti kao samostojeći uređaj ili
ispod kuhinjske ploče s pravilnim razmakom
(Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u 8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
23
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
24
www.electrolux.com
•
•
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
2.6 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
HRVATSKI
25
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Prilagodive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Nazivna pločica
Korisnik može montirati
vrata za punjenje na
suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje
rublja u uređaj i vađenje iz
njega, a korisno je i u
skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Programator
2 Zaslon
3
tipka Vrijeme
5
4
7
tipka Odgoda
6
tipka Zujalo
tipka Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
tipka Start/Pauza
26
www.electrolux.com
8 Tipka Uključeno/isključeno
Tipku dodirnite tako da je
prst u području sa simbolom
ili nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek
mora biti čista i suha.
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzacijska
Spremnik za vodu
Filter
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Cotton (Pamuk)
Extra suho
Razina sušenja: ekstra suho.
8kg/
Za u ormar+
Razina sušenja: vrlo suho.
8kg/
Razina sušenja: suho za ormar.
8kg/
Suho za or‐
mar2) 3)
HRVATSKI
Programi
Suho za gla‐
čanje2)
Vrsta punjenja
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
8kg/
Synthetic (Sintetika)
Extra suho
Razina sušenja: ekstra suho.
3,5kg/
Suho za ormar2)
Razina sušenja: suho za ormar.
3,5kg/
Suho za glačanje
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje.
3,5kg/
Rapid (Brzi)
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na, koristi nisku temperaturu.
2kg/
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
8kg/
Refresh (Osvježa‐ Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
vanje)
1kg
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
1kg
Wool (Vuna)
Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐
1 par sportske
kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐
obuće
isnički priručnik za stalak za sušenje).
vo)
Delicates (Osjetlji‐ Osjetljive tkanine.
Popluni
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
27
2kg/
3 kg/
28
www.electrolux.com
Programi
Easy Iron (La‐
ko glačanje)
Punjenje
(maks.)1) /Ozna‐
ka tkanine
Vrsta punjenja
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1 kg (ili 5 ko‐
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije šulje)/
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121. Primarni filtar i izmjenjivač topline očistite nakon svakog ciklusa.
3) Program
Cotton (Pamuk) Suho za ormar je “Standardni program za pamuk” i prikla‐
dan je za sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče
potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
Ta opcija primjenjiva je na program Time
Drying (Vrijeme sušenja) i na program
Wool (Vuna) (samo s rešetkom za
sušenje).
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
•
•
Time Drying (Vrijeme sušenja)
program: Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 10
minuta do maksimalno 2 sata.
Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Wool (Vuna) program: Možete
postaviti trajanje programa u rasponu
od minimalno 30 minuta do
maksimalno 4 sata. Postavka trajanja
odnosi se na količinu rublja u uređaju.
6.2 Wool Load (Punjenje
vunene tkanine)
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Wool
Load (Punjenje vunene tkanine)
biste produljili trajanje programa.
kako
6.3 Zujalo
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
• prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
Opciju Zujalo možete
aktivirati sa svim
programima.
HRVATSKI
29
6.4 Tablica opcija
Programi1)
Time Drying (Vri‐
jeme sušenja)
■
Wool (Vuna)
■ 2)
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
2) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
7. POSTAVKE
A
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok
program radi. Pritisnite i
istovremeno držite iste tipke
sve dok se indikator
sigurnosne blokade za djecu
ne isključi.
B
C
D
E
A) Vrijeme tipka
B) Odgoda tipka
C) Zujalo tipka
D) Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) tipka
E) Start/Pauza tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
7.2 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Pričekajte otprilike 8 sekundi.
3. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
standardno suho rublje
4. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
5. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
30
www.electrolux.com
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Na početku ciklusa sušenja
(3 - 5 min) razina zvuka
može biti malo povišena. To
se događa zbog početka
rada kompresora, što je
normalno za kompresorske
uređaje kao što su:
hladnjaci, zamrzivači.
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
bljeska.
• Indikator
bljeska.
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
fazom zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Početak programa
možete odgoditi u
rasponu od minimalno
30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
Indikator
•
•
je uključen, ali ne bljeska.
Indikator
Indikator Start/Pauza se isključuje.
je uključen, ali ne bljeska.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
HRVATSKI
•
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
•
31
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
9.5 Funkcija "Stanje
pripravnosti"
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Etiketa
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
32
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
HRVATSKI
33
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača topline.
Možete upotrijebiti usisavač.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja
izvucite utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
34
www.electrolux.com
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time Drying (Vrijeme
sušenja) ili Extra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
•
•
•
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
HRVATSKI
•
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
•
Ventilacijski otvori su začepljeni.
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
5A
Ukupna snaga
950 W
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja 1)
2,65 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
308 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,44 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,44 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
35
36
www.electrolux.com
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Cotton (Pamuk) 8 kg
Suho za ormar
Suho za glačanje
1400 rpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 rpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 rpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 rpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
1200 rpm / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 rpm / 50%
65 min.
0,72 kWh
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg
Suho za ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
EESTI
37
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 38
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 40
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................42
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 42
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................43
6. VALIKUD.......................................................................................................... 45
7. SEADED........................................................................................................... 46
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 46
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 47
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................47
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 48
12. VEAOTSING...................................................................................................51
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 52
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
38
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
- Lugege kaasasolevaid juhiseid.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornmontaaži komplekti.
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka
mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna muude kütuste
põletamise ja ka lahtise tule põlemise tagajärjel
tekkivate gaaside imbumise.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks (kui see on
olemas).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui puhastamisel on kasutatud
tööstuslikke kemikaale.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed ära.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Võtke taskutest kõik asjad välja (nt välgumihklid ja
tikud).
Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Trummelkuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur on alla 5°C
või üle 35 °C.
Veenduge, et põrand, kuhu te
seadme paigaldate, on tasane,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Liigutage seadet alati vertikaalselt.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Ainult UK-s ja Iirimaal. Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui on vaja
EESTI
•
vahetada toitepistikus olevat kaitset,
kasutage 13-amprilist ASTA (BS
1362) kaitset.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge kuivatage masinas katkisi
esemeid, mis sisaldavad vatiini või
täitematerjali.
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
2.4 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse
kiire sisse!
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
•
41
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
2.6 Kompressor
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Trummelkuivati kompressor ja
kompressorisüsteem on täidetud
spetsiaalse ainega, mis on fluorokloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused
võivad tekitada lekkeid.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
42
www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veepaak
Juhtpaneel
Sisevalgusti
Seadme uks
Põhifilter
Nupp soojusvaheti luugi avamiseks
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Soojusvaheti uks
Soojusvaheti kate
Soojusvaheti katte lukustusnupp
Andmesilt
Seadme ukse avamissuunda
saab kasutaja ise vahetada.
Sellest võib olla abi pesu
sissepanekul ja väljavõtmisel
või juhul, kui ruumi on vähe
(vt infolehte).
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Programminupp
2 Ekraan
3
Aeg-puutenupp
4
Viivitus-puutenupp
5
Helisignaal-puutenupp
6
Villased-puutenupp
7
7
Start/paus-puutenupp
8 Sisse/välja-nupp
EESTI
43
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel
ärge kasutage kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel
oleks alati puhas ja kuiv.
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Puuvillane
Eriti kuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
8 kg/
Kapikuiv+
Kuivusaste: täiesti kuiv.
8 kg/
Kuivusaste: kapikuiv.
8 kg/
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
8 kg/
Kapikuiv2) 3)
Triikimiskuiv2)
44
www.electrolux.com
Programmid
Pesu tüüp
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Tehiskiud
Eriti kuiv
Kuivusaste: eriti kuiv.
3,5 kg/
Kapikuiv2)
Kuivusaste: kapikuiv.
3,5 kg/
Triikimiskuiv
Kuivusaste: sobiv triikimiseks.
3,5 kg/
Puuvillaste ja tehiskiust materjalide kui‐
vatamiseks madalal temperatuuril.
2 kg/
Aegkuivatus
Selle programmiga saate kasutada vali‐
kut Aeg ning valida programmi kestuse.
8 kg/
Värskendus
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Kiire
Villased esemed. Pestavate villaste ese‐
mete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
1 kg
Villane
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kui‐
1 paar spordijala‐
vatusrestil (vt kuivatusresti juurde kuulu‐
nõusid
vat juhendit).
Õrn materjal
Õrnad kangad.
2 kg/
Tekid
Ühe või kahe teki ja padja (sule- või te‐
hiskiust täidisega) kuivatamiseks.
3 kg/
Kerge triikida
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
1 kg (või 5 särki)/
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121. Puhastage põhifiltrit ja soojusvaheti filtrit pärast iga tsüklit.
3) Programm
Puuvillane Kapikuiv on "Puuvillase pesu standardprogramm" ja see so‐
bib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks, olles sellekohane kõige tõhusam energia‐
säästuprogramm.
EESTI
45
6. VALIKUD
saamiseks vajutage korduvalt
6.1 Aeg
puutenuppu Villased
programmi keskust.
See valik on saadaval programmidega
Aegkuivatus ja Villane (ainult koos
kuivatusrestiga).
6.3 Helisignaal
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
•
•
, et pikendada
helisignaali võite kuulda:
•
•
Aegkuivatus programm: Programmi
kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
Villane programm: Programmi
kestust saab valida alates 30 minutist
kuni 4 tunnini. Valitud kestus sõltub
seadmes olevast pesukogusest.
tsükli lõpus
kortsumisvastase faasi alguses ja
lõpus
• tsükli katkestamisel
Vaikimisi on helisignaal alati sisse
lülitatud. Selle funktsiooni abil saate heli
sisse ja välja lülitada.
Valiku Helisignaal saate
valida kõigi programmidega.
6.2 Villased
See valik on saadaval ainult
villaprogrammiga. Pesu kuivemaks
6.4 Valikute tabel
Programmid1)
Aegkuivatus
Villane
■
■ 2)
■
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
2) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
46
www.electrolux.com
7. SEADED
A
Lapseluku indikaator süttib.
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni
lapseluku indikaator kustub.
B
C
D
E
A) Aeg
-puutenupp
B) Viivitus
-puutenupp
C) Helisignaal
D) Villased
E) Start/paus
-puutenupp
-puutenupp
-puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
Lapseluku aktiveerimine:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
7.2 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
•
tavaline kuiv pesu
4. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
5. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne seadme esmakordset kasutamist
tehke järgmised toimingud:
•
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
Võimalik, et kuivatustsükli
alguses (3-5 min) on
müratase veidi kõrgem. See
on tingitud kompressori
käivitumisest, mis on
tavaline kompressoritega
varustatud seadmete puhul:
külmikud, sügavkülmikud.
EESTI
47
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
9.4 Programmi lõpus
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
•
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige laadimise tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
4. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Programm käivitub.
•
-indikaator vilgub.
• Indikaator Start/paus põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi
algust edasi lükata
minimaalselt 30 minutist
maksimaalselt 20
tunnini.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
Kui programm on lõppenud.
•
Kostub katkendlik helisignaal.
-indikaator vilgub.
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab
pesult kortsud.
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
põleb, aga ei vilgu.
•
Indikaator
•
•
Indikaator
põleb, aga ei vilgu.
Start/paus näidik kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
9.5 Ooterežiimi funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
9.3 Programmi muutmine
•
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelasid lahtisena
(nt põllepaelasid). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
Kui esemel on puuvillane sisevooder,
pöörake see tagurpidi. Veenduge, et
puuvillane kiht oleks alati väljaspool.
Soovitame valida seadmes olevale
pesutüübile vastava pesuprogrammi.
Ärge pange intensiivsema värvi ja
heledama värviga pesusid kokku.
Intensiivsema värviga pesu võib anda
värvi.
Kasutage puuvillasele riidele ja
kootud riietele vastavaid programme,
et vältida riiete kokkutõmbumist.
Etikett
•
•
Veenduge, et pesukogus ei oleks
suurem, kui programmide tabelis
lubatud maksimaalne kogus.
Kuivatage ainult pesu, mis sobib
trummelkuivatisse. Vaadake esemetel
olevaid etikette.
Kirjeldus
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm standard‐
temperatuuril.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm madalal
temperatuuril.
Pesu, mis ei sobi trummelkuivatisse.
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
EESTI
6.
5. 1)
1
2
1) Vajadusel peske filtrit sooja kraaniveega, kasutades harja ja/või tolmuimejat.
11.2 Veepaagi tühjendamine
1.
2.
3.
4.
Veemahuti vett võib
kasutada destilleeritud
veena (nt aurutriikrauas).
Enne vee kasutamist
eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
49
50
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
2
1
6.
5. 1)
2
1
8.
1) Vajadusel eemaldage iga 6 kuu järel soojusvaheti lahtrisse kogunenud ebemed. Seda
võib teha tolmuimejaga.
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist
eemaldage seade
vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid
ega seadme pinda
kriimustada võivaid
puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
EESTI
51
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/paus.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajut‐
age nuppu Start/paus, et programm
uuesti käivitada.
Ekraan näitab pikka programmi kes‐
tust. 1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
uuesti.
Veenduge, et toatemperatuur poleks liiga
kõrge.
Ekraan näitab liiga lühikest programmi
kestust.
Valige Aegkuivatus või Eriti kuiv pro‐
gramm.
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülit‐
age seade välja ja käivitage seejärel
uuesti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käi‐
vitage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
•
•
•
•
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seadistus.
Õhuavad on ummistunud.
52
www.electrolux.com
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 600 mm (maksimaalne 640
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1090 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
8 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Nõutav kaitse
5A
Koguvõimsus
950 W
Energiasäästuklass
A+
Energiatarve1)
2,65 kWh
Aastane energiatarve2)
308 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,44 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,44 W
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
Puuvillane 8 kg
Kapikuiv
Triikimiskuiv
1400 p/min / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 p/min / 60%
181 min.
2,65 kWh
1400 p/min / 50%
111 min.
1,66 kWh
EESTI
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
1000 p/min / 60%
Kuivatusaeg
53
Energia‐
tarve
127 min.
1,89 kWh
1200 p/min / 40%
57 min.
0,64 kWh
800 p/min / 50%
65 min.
0,72 kWh
Tehiskiud 3,5 kg
Kapikuiv
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
54
www.electrolux.com
EESTI
55
136933440-A-262014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement