Electrolux EDH3686GDE User manual

Electrolux EDH3686GDE User manual
EDH3686GDE
SQ THARËSE ME
RROTULLIM
TR ÇAMAŞIR KURUTUCU
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
KULLANMA KILAVUZU
2
19
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................8
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................11
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................12
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................12
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 13
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 14
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 16
13. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 17
MENDOJMË PËR JU
Faleminderit që bletë pajisje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me
vete dekada të tëra inovacioni dhe përvoje nga profesionistë. Ky produkt gjenial
dhe elegant është projektuar duke ju pasur juve në mendje. Pra, sa herë që ta
përdorni mund të ndiheni të sigurt do të merrni rezultate të shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për zgjidhjen e
problemeve dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të
këmbimit për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të
dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Informacion për sigurinë/kujdesin
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion mjedisor
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
- Lexoni udhëzimet e dhëna.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një
banaku kuzhine me hapësirën e duhur (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
5
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, të
durojë nxehtësinë dhe të jetë e
pastër.
•
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
6
www.electrolux.com
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
•
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2.6 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
2.7 Eliminimi i mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
SHQIP
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
7
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Rezervuar
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbëzat e rregullueshme
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Etiketa e specifikimeve
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi në
anën e kundërt. Kjo ndihmon
për të futur dhe për të hequr
më lehtë rrobat nga pajisja
ose nëse ka ndonjë kufizim
hapësire për instalimin e
pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
8
1 Çelësi i programeve
7
2 Ekrani
8
www.electrolux.com
3
Blloku i prekjes Ora
4
Blloku i prekjes Shtyrje
5
Blloku i prekjes Sinjalizues
6
Blloku i prekjes Ngarkesë me të
leshta
7
Blloku i prekjes Nisje/Pauzë
8 Butoni Ndezje/Fikje
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensuesi
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokimi për fëmijët
Sinjalet akustike
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Të pambukta
Tharje shtesë
Niveli i tharjes: tharje shtesë.
8 kg/
SHQIP
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Tharje për në dol‐ Niveli i tharjes: tharje e fortë.
lap+
8 kg/
Tharje për në
dollap2) 3)
Niveli i tharjes: tharje për në dollap.
8 kg/
Tharje me hekur‐
osje2)
Niveli i tharjes: gati për hekurosje.
8 kg/
Sintetike
Tharje shtesë
Niveli i tharjes: tharje shtesë.
3,5 kg/
Tharje për në dol‐
Niveli i tharjes: tharje për në dollap.
lap2)
3,5 kg/
Tharje me hekur‐
osje
Niveli i tharjes: gati për hekurosje.
3,5 kg/
Përdor temperaturë të ulët për të tharë
pëlhura të pambukta dhe sintetike.
2 kg/
Me këtë program, mund të përdorni op‐
sionin Ora dhe të vendosni kohëzgjatjen
e programit.
8 kg/
Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐
jur brenda në dollap.
1 kg
E shpejtë
Tharje e progra‐
muar
Rifreskim
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rro‐
bave të leshta që mund të lahen. Hiqini
menjëherë artikujt kur programi përfun‐
don.
1 kg
Të leshta
Për tharjen e atleteve vetëm me skarën e
tharjes (shihni manualin e posaçëm të
1 palë atlete
përdorimit që vjen me skarën e tharjes).
Delikate
Pëlhura delikate.
9
2 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
Jorgan
lehtë
Hekurosje e
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Lloji i ngarkesës
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jas‐
tëkë (me pupla, push ose me mbushje
sintetike).
3 kg/
Pëlhura që kërkojnë kujdes dhe për të
cilat nevojitet hekurosje minimale. Rezul‐
tatet e tharjes mund të ndryshojnë nga
një lloj pëlhure në tjetrën. Shkundini arti‐ 1 kg (ose 5 këmi‐
kujt përpara se t'i futni në pajisje. Kur
sha)/
programi të përfundojë, hiqini menjëherë
artikujt dhe vendosini në një nderëse rro‐
bash.
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121. Pastroni filtrin kryesor dhe filtrin e shkëmbyesit të nxehtësisë pas çdo
cikli.
3) Programi
Të pambukta Tharje për në dollap është "Programi standard i të pambuk‐
tave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe është
programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta
të lagura.
6. OPSIONET
6.1 Ora
6.2 Ngarkesë me të leshta
Ky opsion përdoret në programin Tharje
e programuar dhe në programin Të
leshta (vetëm me skarën e tharjes).
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
•
•
Tharje e programuar programi: Ju
mund të vendosni kohëzgjatjen e
programit, për një minimum 10
minutash deri maksimumi në 2 orë.
Vendosja e kohëzgjatjes lidhet me
sasinë e rrobave në pajisje.
Të leshta programi: Ju mund të
vendosni kohëzgjatjen e programit,
për një minimum 30 minutash deri
maksimumi në 4 orë. Vendosja e
kohëzgjatjes lidhet me sasinë e
rrobave në pajisje.
në mënyrë të
Ngarkesë me të leshta
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit.
6.3 Sinjalizues
mund ta dëgjoni zilen:
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
• në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
Ju mund të aktivizoni
opsionin Sinjalizues me të
gjitha programet.
SHQIP
11
6.4 Tabela e opsioneve
Programet1)
Tharje e progra‐
muar
■
■ 2)
Të leshta
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
2) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
7. CILËSIMET
A
B
dhe (D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet
ndërkohë që është në punë
një program. Prekni dhe
mbani prekur të njëjtat blloqe
prekjeje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
C
D
E
A) Ora Blloku i prekjes
B) Shtyrje Blloku i prekjes
C) Sinjalizues Blloku i prekjes
D) Ngarkesë me të leshta Blloku i
prekjes
7.2 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
E) Nisje/Pauzë Blloku i prekjes
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe (B).
Një nga këta tregues ndizet:
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prisni afërsisht 8 sekonda.
3. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
•
•
•
thata
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
rrobat me thatësi
standarde
4. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
5. Për të konfirmuar rregullimin, shtypni
dhe mbani shtypur butonat (A) dhe
(B) njëkohësisht për rreth 2 sekonda.
12
www.electrolux.com
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
Në fillim të ciklit të tharjes
(3-5 min.) niveli i zhurmës
mund të jetë paksa më i
lartë. Kjo ndodh për shkak të
ndezjes së kompresorit, gjë
e cila është normale për
pajisjet që punojnë me
kompresor, si p.sh.:
frigoriferët, ngrirësit.
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
shtyrjen e programit
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
9.3 Ndryshimi i një programi
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës
së pajisjes dhe
guarnicionit prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
4. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Pauzë.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin
e një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Pauzë.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
.
• Pulson treguesi .
• Treguesi Nisje/Pauzë është i ndezur.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit
të fazës së ruajtjes nga rrudhat. Për
rezultate më të mira, rekomandojmë t'i
hiqni rrobat kur faza të ketë përfunduar
ose pothuajse të ketë përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
Treguesi
pulson.
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
është i ndezur, por nuk
SHQIP
•
Treguesi Nisje/Pauzë fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni mbajtësin e ujit kur
të përfundojë programi.
13
9.5 Funksioni i pritjes aktive
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
Etiketa e pël‐
hurës
•
•
•
•
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
14
www.electrolux.com
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
SHQIP
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensatorit
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
2
1
8.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
15
16
www.electrolux.com
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët
mund të shkaktojnë
gërryerje gjatë pastrimit të
pajisjes.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisje/Pauzë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisje/Pauzë për ta nisur progra‐
min sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
mi. 1)
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në makinën larëse.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ Vendosni programin Tharje e programuar
grami.
ose Tharje shtesë.
SHQIP
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
17
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensuesi është i bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
13. TË DHËNA TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
5A
Fuqia totale
950 W
Klasifikimi i energjisë
A+
Konsumi i energjisë 1)
2,65 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
308 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,44 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,44 W
18
www.electrolux.com
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 8 kg
Tharje për në dollap 1400 rpm / 50%
159 min.
2,32 kWh
1000 rpm / 60%
181 min.
2,65 kWh
Tharje me hekurosje 1400 rpm / 50%
111 min.
1,66 kWh
1000 rpm / 60%
127 min.
1,89 kWh
57 min.
0,64 kWh
65 min.
0,72 kWh
Sintetike 3,5 kg
Tharje për në dollap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
TÜRKÇE
19
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 20
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 22
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 24
4. KONTROL PANELI...........................................................................................25
5. PROGRAM TABLOSU..................................................................................... 26
6. SEÇENEKLER .................................................................................................27
7. AYARLAR......................................................................................................... 28
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 29
9. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................29
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER................................................................30
11. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................31
12. SORUN GIDERME......................................................................................... 33
13. TEKNIK VERILER.......................................................................................... 34
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI...................................................................36
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
20
1.
www.electrolux.com
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra kullanmak için daima cihazın yakınında
bulundurun.
- Verilen talimatları okuyun.
1.1 Çocukların ve savunmasız kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da kalıcı sakatlık riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Tüm deterjanları çocuklardan uzak tutun.
Kapak açıkken, çocukları ve evcil hayvanları cihazdan
uzak tutun.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
Bu cihazın teknik özelliklerini değiştirmeyin.
Kurutma makinesi bir çamaşır makinesinin üstüne
koyulmuşsa sabitleme aparatı kullanın. Yetkili
satıcınızdan satın alabileceğiniz sabitleme aparatı
yalnızca, aksesuarla birlikte verilen talimatlarda
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21
belirtilen cihazlarla kullanılabilir. Montajdan önce bunu
dikkatle okuyun (Montaj broşürüne bakın).
Cihaz bağımsız olarak monte edilebilir ya da doğru
boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına konulabilir
(Montaj broşürüne bakın).
Cihazı kilitlenebilir bir kapının, kayar kapının ya da
karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına
engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına
monte etmeyin.
Tabandaki havalandırma menfezleri (varsa) bir halıyla
kapatılmamalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin
olun.
Cihazdan çıkan gazların odada bulunan diğer yakıtları
ateşleme veya açık alevle etkileşime girme riski söz
konusu olabileceğinden, montajın yapıldığı odanın
yeterince havalandırıldığından emin olun.
Çıkış havası, gaz veya diğer yakıtları yakan
cihazlardan çıkan dumanların tahliye edildiği bacalara
verilmemelidir. (mümkünse)
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
8kg maksimum yük hacmine uyun (“Program tablosu”
bölümüne bakın).
Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmış cihazı
kullanmayın.
Cihazın etrafında biriken tiftiği silerek temizleyin.
Cihazı, filtre olmadan çalıştırmayın. Her kullanımdan
önce veya sonra tiftik filtresini temizleyin.
Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
Yemeklik yağ, aseton, benzin, gazyağı, leke
çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar
gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, çamaşır
22
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
kurutucuda kurutulmadan önce ekstra deterjan
eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su
geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler
ve giysiler ve sünger içeren yastık gibi eşyalar
kurutucuda kurutulmamalıdır.
Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler çamaşır
yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
Ceplerden çakmak veya kibrit gibi tüm eşyaları
çıkarın.
Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden
önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız
tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısılarının hemen
yayılması için bir yere serin.
Çamaşır kurutucu programının son kısmı, çamaşırların
zarar görmeyeceği bir ısıda kalmasını sağlamak için
ısıtma uygulanmadan (soğutma programı)
gerçekleştirilir.
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve
elektrik fişini prizden çekin.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı, sıcaklığın 5°C'den daha az ya
da 35°C'den daha yüksek olduğu
yerlere monte etmeyin ya da
buralarda kullanmayın.
Cihazı kuracağınız zeminin düz,
sağlam, ısıya dayanıklı ve temiz
olduğuna emin olun.
Cihaz çevresinde ve zeminde hava
sirkülasyonu olduğundan emin olun.
Cihazı her zaman dikey olarak
hareket ettirin.
Cihazın arka yüzeyi duvara dönük
olmalıdır.
•
Cihaz sabit bir konuma alındığında,
bir su terazisi kullanarak tam olarak
düzgün olup olmadığını kontrol edin.
Düzgün değilse, bu hale gelene dek
ayakları ayarlayın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
TÜRKÇE
•
•
•
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Elektrik kablosuna ya da fişine ıslak
elle dokunmayın.
Yalnızca Birleşik Krallık ve İrlanda için
geçerlidir. Cihaz bir 13 amp fişe
sahiptir. Fişte bulunan sigortanın
değişitirilmesi gerekirse bir 13 amp
ASTA (BS 1362) sigorta kullanın.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile
uyumludur.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma ve cihazın zarar
görme riski söz konusudur.
•
•
2.3 Kullanım amacı
UYARI!
Yaralanma, elektrik
çarpması, yangın, yanma
veya cihazın zarar görme
riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Destek ya da dolgu malzemesi içeren
hasarlı çamaşırları kurutmayın.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulabilir tipte çamaşırları kurutun.
Kumaş etiketinde yazan talimatları
takip edin.
Eğer çamaşırlarınızı leke çıkarıcı ile
yıkadıysanız kurutma makinesine
koymadan önce ekstra bir durulama
aşaması başlatın.
Yoğuşma suyunu/damıtılmış suyu
içmeyin veya bu su ile yemek
hazırlamayın. İnsanlar ve hayvanlarda
sağlık sorunlarına neden olabilir.
Açık kapak üzerine oturmayın veya
basmayın.
Üzerinden su damlayacak kadar ıslak
çamaşırları kurutma makinesinde
kurutmayın.
2.4 İç aydınlatma
UYARI!
Yaralanma riski.
•
•
•
Gözle görülebilir LED radyasyonu
vardır, doğrudan ışığa bakmayın.
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
Dahili lambayı değiştirmek için Yetkili
Servis Merkezini arayın.
23
Cihazı temizlemek için su spreyi ve
buhar kullanmayın.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
2.6 Kompresör
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Kompresör ve kompresörün kurutma
makinesi içindeki sistemi floro kloro
hidrokarbon içermeyen özel bir
madde ile doludur. Bu sistem sağlam
durmalıdır. Sistemin zarar görmesi
sızıntıya neden olabilir.
2.7 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux A.Ş
Tarlabaşı Cad. No:35 34435-TaksimBeyoğlu_Istanbul
24
www.electrolux.com
Electrolux tüketici danışma merkezi: 0
850 250 35 89
www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
3. ÜRÜN TANIMI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
Kapak, kullanıcı tarafından,
karşı tarafa takılabilir.
Çamaşırların kolayca
koyulup alınmasına yardımcı
olabilir veya cihazın
koyulacağı alanın kısıtlı
olması durumunda
uygulanabilir (ayrı broşüre
bakın).
Su kabı
Kontrol paneli
Fırın içi aydınlatma
Cihaz kapağı
Ana Filtre
Isı eşanjörü kapağını açma tuşu
Hava akışı delikleri
Ayarlanabilir ayaklar
Isı eşanjörü kapağı
Isı eşanjörü koruması
Isı eşanjörü koruması kilitleme
düğmesi
12 Bilgi etiketi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TÜRKÇE
25
4. KONTROL PANELI
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Program düğmesi
2 Ekran
3
Zaman dokunmatik tuşu
4
Gecikmeli başlatma dokunmatik
tuşu
5
Sesli İkaz dokunmatik tuşu
6
Yünlü Çamaşırlar dokunmatik
tuşu
7
Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
8 Açma/Kapama düğmesi
Seçeneğe ait sembolün
bulunduğu ya da seçeneğin
adının göründüğü alandaki
dokunmatik tuşa
parmaklarınızla dokunun.
Kontrol paneli kullanımı
sırasında eldiven
kullanmayın. Kontrol
panelinin her zaman temiz
ve kuru olduğundan emin
olun.
4.1 Göstergeler
Göstergeler
Açıklama
Kurutma aşaması
Soğutma aşaması
Kırışıklık koruması aşaması
Yoğuşturucu
Su kabı
Filtre
Gecikmeli başlatma
Çocuk kilidi
26
www.electrolux.com
Göstergeler
Açıklama
Sesli sinyaller
Program süresi
-
Kurutma süresi
-
Gecikmeli başlatma süresi
5. PROGRAM TABLOSU
Programlar
Çamaşır türü
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
Cotton (Pamuklu)
Ekstra Kurutma
Kurutma seviyesi: Ekstra kurutma.
8kg/
Dolap Kurutma+
Kurutma seviyesi: Güçlü kurutma.
8kg/
Dolaplık Kurut‐
ma2) 3)
Kurutma seviyesi: Dolaplık kurutma.
8kg/
Ütülük Kurutma2)
Kurutma seviyesi: Ütü için geçerlidir.
8kg/
Sentetik
Kurutma seviyesi: Ekstra kurutma.
3,5kg/
Dolaplık Kurut‐
ma2)
Kurutma seviyesi: Dolaplık kurutma.
3,5kg/
Ütülük Kurutma
Kurutma seviyesi: Ütü için geçerlidir.
3,5kg/
Ekstra Kurutma
Hızlı
Pamukluların ve sentetiklerin düşük sıca‐
2kg/
klıkta kurutulması içindir.
Kurutma Süresi
Bu program ile Zaman seçeneğini kulla‐
nabilir ve program süresini ayarlayabilir‐
siniz.
8kg/
Havalandırma
Saklanan tekstil ürünlerinin havalandırıl‐
ması.
1kg
TÜRKÇE
Programlar
Çamaşır türü
Yünlü kumaşlar. Yıkanabilir yünlülerin
narin bir şekilde kurutulması. Program
tamamlandığında hiç zaman kaybetme‐
den çamaşırları çıkarın.
27
Yük (maks.)1) /
Kumaş işareti
1kg
Yünlü
Yalnızca Kurutma Rafı kullanarak spor
ayakkabıları kurutmak içindir (Kurutma
Rafı ile ayrıca verilen kullanım kılavuzu‐
na bakın).
1 çift spor ayak‐
kabı
Hassas giysiler
Hassas kumaşlar.
2kg/
Yorgan
Bir veya iki nevresim ve yastıkları kurut‐
mak içindir (kuş tüyü ya da sentetik dol‐
gulu).
3kg/
Kolay Ütü
Çok az ütü gerektiren narin kumaşlar
için. Kurutma sonuçları, farklı kumaş tür‐
leri arasında farklılık gösterebilir. Cihaza
koymadan önce çamaşırları silkeleyin.
Program tamamlandığında hiç zaman
kaybetmeden çamaşırları çıkarın ve bir
askıya asın.
1 kg (ya da 5
gömlek)/
1) Maksimum ağırlık kuru çamaşır ağırlığına göre belirlenir.
2) Sadece test enstitüleri için: Testlerde uygulanacak standart programlar EN 61121 do‐
kümantasyonunda belirtilmiştir. Her kurutma devrinden sonra ana filtreyi ve ısı eşanjörü fil‐
tresini temizleyin.
3)
Cotton (Pamuklu) Dolaplık Kurutma programı, "Standart pamuklu programıdır" ve
normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur, ayrıca pamuklu ıslak çamaşır‐
ların kurutulmasında enerji tasarrufu konusunda en verimli programdır.
6. SEÇENEKLER
6.1 Zaman
Bu seçenek Kurutma Süresi programinda
ve Yünlü programinda mevcuttur
(yalnızca Kurutma Rafı ile).
Küçük miktarlardaki
çamaşırlar veya tek bir
çamaşır için kısa süreli bir
ayar yapmanız tavsiye edilir.
•
Kurutma Süresi program. Program
süresini minimum 10 dakika ile
•
maksimum 2 saat arasında olacak
şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan
süre, cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
Yünlü program. Program süresini
minimum 30 dakika ile maksimum 4
saat arasında olacak şekilde
ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan süre,
cihazın içinde bulunan çamaşır
miktarına göre değişiklik gösterir.
28
www.electrolux.com
•
6.2 Yünlü Çamaşırlar
Bu seçenek, sadece Yünlü programı için
kullanılabilir. Daha kuru çamaşırlar elde
etmek ve program süresini arttırmak için
dokunmatik tuşuna
Yünlü Çamaşırlar
ardı ardına dokunun.
Sesli İkaz seçeneğini tüm
programlarda
kullanabilirsiniz.
6.3 Sesli İkaz
bu aşamada ikaz sesini duyabilirsiniz:
•
Kırışıklık önleme aşaması başlangıcı
ve sonunda
• Program kesilmesinde
İkaz sesi fonksiyonu varsayılan ayar
olarak devamlı açık kalacaktır. Sesi
açmak ya da kapamak için bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz.
Program sonunda
6.4 Seçenekler tablosu
Programlar1)
■
Kurutma Süresi
■ 2)
Yünlü
■
1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek
ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.
2) Sadece Kurutma Rafı ile (standart aksesuar ya da isteğe bağlı, modele göre değişir).
7. AYARLAR
A
B
C
D
E
A) Zaman
dokunmatik tuşu
B) Gecikmeli başlatma
tuşu
C) Sesli İkaz
dokunmatik tuşu
D) Yünlü Çamaşırlar
tuşu
E) Başlat/Durdur
dokunmatik
dokunmatik
dokunmatik tuşu
7.1 Çocuk kilidi fonksiyonu
Bu seçenek, bir programın çalıştığı
esnada çocukların cihaz ile oynamalarını
engeller. Program seçme düğmesi ve
dokunmatik tuşlar kilitlidir.
Sadece açma/kapama tuşunun kilidi
açıktır.
Çocuk kilidi seçeneğinin
etkinleştirilmesi:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı
anda basılı tutun. Çocuk kilidi
göstergesi yanar.
Çocuk kilidi göstergesi yanar.
Bir program çalışırken çocuk
kilidi seçeneğini devre dışı
bırakmak mümkündür.
Çocuk kilidi göstergesi
sönene kadar dokunmatik
tuşlara aynı anda basın ve
basılı tutun.
TÜRKÇE
7.2 Çamaşırların kalan nem
miktarının ayarlanması
Çamaşırların kalan nem miktarını
varsayılan olarak değiştirmek için:
1. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (A) ve (B) tuşlarını aynı anda basılı
tutun.
29
Bu göstergelerden biri yanar:
•
maksimum kuru çamaşır
•
daha kuru çamaşır
•
standart kuru çamaşır
4. Doğru seviye göstergesi yanana
kadar (E) tuşa ardı ardına basın.
5. Ayarı onaylamak için (A) ve (B)
tuşlarına basın ve yaklaşık olarak 2
saniye boyunca basılı tutun.
8. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
Cihazı ilk kez kullanmadan önce şu
işlemleri yapın:
•
•
Kurutma makinesi tamburunu nemli
bir bezle temizleyin.
Nemli çamaşırlar ile kısa bir program
çalıştırın (örn., 30 dakika).
Kurutma programının
başında (3-5 dak.) biraz
yüksek seviyede bir ses
meydana gelebilir. Bu ses
kompresörün çalışmaya
başlamasından kaynaklanır
ve buzdolapları ve
dondurucular gibi kompresör
ile çalışan cihazlar için
normaldir.
9. GÜNLÜK KULLANIM
9.1 Gecikmeli başlatma
olmadan bir programı başlatın
1. Çamaşırı hazırlayın ve cihaza
yerleştirin.
DİKKAT!
Kapağını kapattığınızda
hiçbir çamaşırın
tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında
kalmadığından emin
olun.
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
Ekranda program süresi gösterilir.
4. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Program başlar.
9.2 Programın gecikmeli
başlatma ile başlatılması
1. Çamaşır tipine uygun programı ve
seçeneklerini ayarlayın.
2. Ekranda, istediğiniz gecikme süresi
gösterilene kadar gecikmeli başlatma
tuşuna ardı ardına basın.
Programın başlamasını
30 dakika ile maksimum
20 saat arasında
erteleyecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
3. Başlat/Durdur dokunmatik ekranına
basın.
Gösterge ekranında, gecikmeli başlatma
işleminin geri sayımı gösterilir.
Geri sayım sona erdiğinde, program
başlar.
9.3 Bir programın değiştirilmesi
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın
2. Cihazı çalıştırmak için açma/kapama
tuşuna basın.
3. Programı ayarlayın.
9.4 Programın sonunda
Program tamamlandığında:
30
www.electrolux.com
•
Aralıklı bir sesli sinyal duyulur.
•
göstergesi yanıp söner.
•
göstergesi yanıp söner.
• Başlat/Durdur göstergesi yanar.
Cihaz, yaklaşık olarak 30 dakika
boyunca kırışıklık koruması aşamasında
çalışmaya devam eder.
Kırışıklık koruması aşaması çamaşırlarda
bulunan kırışıklıkları giderir.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlanmadan önce çamaşırları
çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde
etmeniz için çamaşırları, kırışıklık
koruması aşaması bitmesine yakın ya da
bittikten sonra çıkarmanızı tavsiye ederiz.
Kırışıklık koruması aşaması
tamamlandığında:
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
•
•
göstergesi yanar ancak yanıp
sönmez.
Başlat/Durdur göstergesi söner.
1. Cihazı devre dışı bırakmak için
açma/kapama tuşuna basın.
2. Cihazın kapısını açın.
3. Çamaşırları çıkartın.
4. Cihazın kapağını kapatın.
Her programdan sonra
filtreyi temizleyin ve su
tankını boşaltın.
9.5 Bekleme fonksiyonu
Enerji tüketimini azaltmak için bu
fonksiyon aşağıdaki durumlarda cihazı
otomatik olarak devre dışı bırakır:
•
•
Programı 5 dakika içerisinde
başlatmadığınızda.
Yıkama programı sona erdikten 5
dakika sonra.
10. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
10.1 Çamaşırın hazırlanması
•
•
•
•
•
•
•
•
Fermuarları kapatın.
Yorgan kılıflarının düğmelerini
kapatın.
Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek
halde tutmayın (örn., önlük bağları).
Programı başlatmadan önce bunları
bağlayın.
Çamaşırların ceplerinde bulunan tüm
nesneleri çıkarın.
Bir çamaşırın içinde pamuklu bir
katman bulunuyorsa bunu tersine
çevirin. Pamuklu yüzeyin daima
dışarıda olmasına dikkat edin
Cihazda bulunan kumaş türüne uygun
programı ayarlamanızı tavsiye ederiz.
Kumaş etiketi
•
•
Koyu renkli kumaşları, açık renkli
kumaşlar ile birlikte koymayın. Koyu
renkler akabilir.
Çekmelerini önlemek amacıyla
pamuklu kazak ve el örgüsü giysiler
için uygun programı seçin.
Çamaşır miktarının, program etiketi
üzerinde bulunan maksimum
miktardan daha fazla olmamasına
dikkat edin.
Sadece kurutma makinesinde
kurutulmaya uygun olan çamaşırları
kurutun. Çamaşırlar üzerinde bulunan
kumaş etiketine başvurun.
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı standart sıcaklık ile ayarlayın.
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olan çamaşırlar. Pro‐
gramı düşük sıcaklık ile ayarlayın.
TÜRKÇE
Kumaş etiketi
31
Açıklama
Kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olmayan çamaşırlar.
11. BAKIM VE TEMIZLIK
11.1 Filtrenin temizlenmesi
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Gerekirse filtreyi bir fırça ve/veya elektrik süpürgesinden faydalanarak sıcak musluk suyu
ile temizleyin.
11.2 Su tankının boşaltılması
1.
2.
32
www.electrolux.com
3.
4.
Yoğuşma suyunu damıtılmış
suya bir alternatif olarak
kullanabilirsiniz (örn., buharlı
ütüler). Suyu kullanmadan
önce bir filtre yardımıyla kir
kalıntılarından arındırın.
11.3 Yoğuşturucunun temizlenmesi
1.
2.
3.
4.
1
2
1
5.
2
6.
2
1
TÜRKÇE
33
8.
11.4 Tamburun temizlenmesi
UYARI!
Temizlemeden önce cihazın
bağlantısını kesin.
Tamburun iç yüzeyini ve kenarlarını
temizlemek için standart bir nötr sabun
deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri
yumuşak bir bez ile kurutun.
DİKKAT!
Tamburu temizlemek için
aşındırıcı maddeler veya
çelik yünü kullanmayın.
11.5 Kontrol panelinin ve
yuvasının temizlenmesi
Temizlemek için nemli bir bez kullanın.
Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez
ile kurutun.
DİKKAT!
Cihazı temizlemek için
korozyona neden olabilecek
temizlik maddeleri ya da
mobilya temizleme
maddeleri kullanmayın.
11.6 Hava akış deliklerinin
temizlenmesi
Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri
temizlemek için bir elektrikli süpürge
kullanın.
Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek
için standart bir nötr sabun deterjan
kullanın.
12. SORUN GIDERME
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışmıyor.
Elektrik fişinin prize takılı olduğundan
emin olun.
Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin
(ev tesisatı).
Program başlamıyor.
Başlat/Durdur tuşuna basın.
Cihazın kapağının kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazın kapağı kapanmıyor.
Filtrenin doğru monte edildiğinden emin
olun.
Hiçbir çamaşırın tamburdan çıkıp conta
ve kapak arasında kalmadığından emin
olun.
34
www.electrolux.com
Sorun
Olası çözüm
Cihaz çalışırken bir anda duruyor.
Su tankının boş olduğundan emin olun.
Başlat/Durdur tuşuna basarak programı
tekrar başlatın.
Gösterge ekranında uzun bir program
süresi görüntüleniyor. 1)
Çamaşır miktarının, program süresine uy‐
gun olduğundan emin olun.
Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
Çamaşırlar çok ıslak. Çamaşır makine‐
sinde bulunan çamaşırları tekrar sıkın.
Oda sıcaklığının çok fazla olmadığından
emin olun.
Gösterge ekranında kısa bir program
süresi görüntüleniyor.
Kurutma Süresi veya Ekstra Kurutma pro‐
gramını ayarlayın.
Gösterge ekranında Err (Hata) gösteriliy‐
or.
Eğer yeni bir program ayarlamak isterse‐
niz, cihazı kapayıp açmanız gerekir.
Seçeneklerin programa uygun olduğun‐
dan emin olun.
Gösterge ekranında (örn. E51) gösteriliy‐
or.
Cihazı devre dışı bırakın ve tekrar açın.
Yeni bir program başlatın. Sorun tekrarla‐
nırsa, yetkili servisi arayın.
1) Maksimum 5 saat sonra program otomatik olarak sona erer.
Kurutma sonuçları tatmin edici
değilse:
•
•
•
Ayarlanan program yanlıştır.
Filtre tıkanmıştır.
Yoğuşturucu tıkanmıştır.
•
•
•
•
Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
Tambur kirlidir.
İletkenlik sensörü yanlış ayarlanmıştır.
Hava akış delikleri tıkanmıştır.
13. TEKNIK VERILER
Yükseklik x Genişlik x Derinlik
850 x 600 x 600 mm (maksimum 640
mm)
Cihaz kapağı açıkken maks. derinlik
1090 mm
Cihaz kapağı açıkken maks. genişlik
950 mm
Ayarlanabilir yükseklik
850 mm (+ 15 mm - ayakları ayarlama)
Tambur hacmi
118 lt
Maksimum yük hacmi
8 kg
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
TÜRKÇE
Gereken sigorta
5A
Toplam güç
950 W
Enerji verimlilik sınıfı
A+
Enerji tüketimi1)
2,65 kWsaat
Yıllık enerji tüketimi2)
308 kWsaat
Bekleme halinde güç tüketimi
0,44 W
Kapalı halde güç tüketimi
0,44 W
Kullanım türü
Ev kullanımı
İzin verilen ortam sıcaklığı
+ 5°C ile + 35°C arası
35
Koruyucu kapak tarafından sağlanan
IPX4
nem ve katı parçacıkların girmesine karşı
koruma seviyesi, düşük gerilim ekipmanı‐
nın neme karşı korumasız olduğu yer ha‐
riç
1) 8 kg pamuklu, EN 61121 gereği 1000 dev./dak. devirde santrifüj yapılır.
2) Yıllık enerji tüketimi, kWsaat olarak, standart pamuklu programında tam veya kısmi dolu
olarak ve düşük enerji modlarında yaklaşık 160 kurutma üzerinden hesaplanır. Kurutma ba‐
şına enerji tüketimi cihazın kullanış şekline bağlıdır. (DÜZENLEME (AB) No 392/2012).
13.1 Tüketim Değerleri
Program
Sıkma / kalan nemlilik
Kurutma
süresi
Enerji tü‐
ketimi
Cotton (Pamuklu) 8 kg
Dolaplık Kurutma
Ütülük Kurutma
1400 dev./dak. / 50%
159 dak.
2,32
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
181 dak.
2,65
kWsaat
1400 dev./dak. / 50%
111 dak.
1,66
kWsaat
1000 dev.dak. / 60%
127 dak.
1,89
kWsaat
1200 dev./dak. / 40%
57 dak.
0,64
kWsaat
800 dev./dak. / 50%
65 dak.
0,72
kWsaat
Sentetik 3,5 kg
Dolaplık Kurutma
36
www.electrolux.com
14. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
TÜRKÇE
37
38
www.electrolux.com
TÜRKÇE
39
136933481-A-472014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement