Electrolux EDH3487RW3 User manual

Electrolux EDH3487RW3 User manual
EDH3487RW3
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
HR SUŠILICA
ET TRUMMELKUIVATI
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPORABU
KASUTUSJUHEND
2
22
41
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. НАСТРОЙКИ....................................................................................................13
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................14
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 16
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 16
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................19
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................20
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
зареждане за 8кг. (вижте глава "Таблица с
програми").
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
6
www.electrolux.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар, изгаряне
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай, се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Вградена лампичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
БЪЛГАРСКИ
•
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
2.5 Грижи и почистване
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
повреда на уреда.
•
•
2.7 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Контейнер за вода
Командно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана на
обратната страна от
потребителя. Това може да
помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за монтирането
на уреда (виж отделната
листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Бутон за програми
2 Дисплей
3
Панел Час
4
Панел Отложен старт
5
Панел Против намачкване
6
Панел Зареждане на вълна
9
11 Обратен ред Плюс Панел
12 Сушене - степени Панел
13 Бутон за Вкл./Изкл.
Панел Старт/Пауза
8 Панел за увеличаване на времето
на
решетката за сушене
9 Панел за намаляване на времето
Докоснете панелите с пръст
в областта със символа или
името на опцията. Не носете
ръкавици, когато работите с
командното табло. Уверете
се, че командното табло е
винаги чисто и сухо.
решетката за сушене
4.1 Индикатори
Индикатори
7
10 MyFavourite Панел
7
на
8
Описание
Фаза на сушене
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Ниво на сушене
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Памук
Смесено
Синтетични
тъкани
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Съвсем сухо,
Силно изсушаване,
прибиране2)3),
За
Сухо за гладене 3)
Памучни и синтетични тъкани.
Програма с ниска температура.
Деликатна програма с топъл въздух.
Ниво на изсушаване:
За прибиране3),
гладене3)
8кг/
3кг/
Съвсем сухо,
Сухо за
3,5кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Лесно гладене Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
Бързо
За сушене на памучни и синтетични
тъкани, използва ниска температура.
2кг/
С тази програма можете да
Време за сушене използвате опцията Час и да зададете 8кг/
времетраене на програмата.
Освежаване
Решетка за
сушене4)
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте
ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
Вълнени тъкани. Леко сушене на
изпрани вълнени тъкани. Отстранете
незабавно дрехите, когато програмата
свърши.
Вълна5)
1кг
Фини тъкани
Фини материи.
Ризи
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1,5кг (или 7
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите преди да ги
ризи)/
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
Завивки
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
2кг/
3кг/
БЪЛГАРСКИ
Програми
Дънки
Тип зареждане
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с различни
дебелини (например по яките,
маншетите и шевовете).
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
Спортни облекла микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
11
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
8кг/
2кг/
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Памук За прибиране е “Стандартна програма за памук”,
подходяща за сушене на средно мокро памучно пране и е най-ефикасната програма
що се отнася до консумацията на енергия при сушене на памучно пране
3) Само за изпитателни центрове: Стандартни програми, посочени в документа за
стандарт EN 61121.
4) Само с решетката за сушене (стандартен аксесоар или като опция в зависимост от
модела).
5) Цикълът за сушене на вълна в този барабан на сушилнята е тестван и одобрен от
компания Woolmark. Цикълът е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които носят
етикет "пране на ръка", като имате предвид, че дрехите се перат на Woolmark цикъл
на ръчно пране и се изсушават в барабана, съгласно инструкциите на производителя.
M1129.
6. OПЦИИ
6.1 Час
6.3 Против намачкване
Тази опция е приложима само за
програма Време за сушене. Можете да
зададете времетраенето на
програмата от най-малко 10 минути до
най-много 2 часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция предотвратява намачкването
на прането. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
Препоръчваме да задавате
кратко времетраене за
малки количества пране или
само за една дреха.
6.2 Зареждане на вълна
Тази опция е приложима само за
програма Wool (Вълна). Ако желаете
по-сухо пране, натиснете панел
Зареждане на вълна
няколко пъти,
за да увеличите времетраенето на
програмата.
6.4 Сушене за време на
решетката
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 30 минути до най-много 4 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
12
www.electrolux.com
Препоръчваме ви да зададете кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
6.5 Обратен ред Плюс
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
на
6.6 Сушене - степени
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
•
•
Съвсем сухо
Силно изсушаване (само за
памук)
•
За прибиране
•
Сухо за гладене
6.7 MyFavourite
Можете да направите ваша
конфигурация на програма и опции и
да запаметите в паметта на уреда.
За да запаметите вашата
конфигурация:
1. Задайте програмата и наличните
опции.
2. Докоснете MyFavourite за няколко
секунди.
Звукът и съобщението на екрана
потвърждават, че конфигурацията е
запаметена.
За да активирате вашата
запаметена конфигурация:
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете MyFavourite.
6.8 Таблица с опции
Програми1)
Памук
■
Смесено
■
Синтетични
тъкани
■
Лесно
гладене
■
■
■
■
Освежаване
Решетка за
сушене
Вълна
Фини тъкани
■
■
Бързо
Време за сушене
■
■
■
■
■
БЪЛГАРСКИ
13
Програми1)
■
Ризи
Завивки
Дънки
■
Спортни облекла
■
1) Заедно с програмата, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
7. НАСТРОЙКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Час Панел
B) Отложен старт Панел
C) Против намачкване Панел
D) Зареждане на вълна Панел
E) Старт/Пауза Панел
F) Панел за увеличаване на времето
решетката за сушене
на
G) Панел за намаляване на времето
на
решетката за сушене
H) MyFavourite Панел
I)
Обратен ред Плюс Панел
J) Сушене - степени Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Звънец Вкл./Изкл.
За да деактивирате или активирате
звукови сигнали, натиснете и
задръжте едновременно за
приблизително 2 секунди панели (B) и
(C) едновременно.
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
14
www.electrolux.com
2. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
зададено сухо пране
3. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
4. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
Индикаторът
е изключен и
е включен.
индикаторът
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
и
са
Индикаторите
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
Ако е монтиран комплект за
източване (допълнителен
аксесоар), уредът
автоматично източва водата
от контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора на
контейнера за вода. Вижте
приложената информация
за налични аксесоари.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла на
сушене (3-5 мин.) нивото на
шума може да е малко повисоко. Това се дължи на
активиране на компресора и
е нормално при уреди,
захранвани с компресори,
като например: хладилници,
фризери.
БЪЛГАРСКИ
15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
•
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след като
сте затворили
вратичката, прането не
се закача между вратата
на уреда и гуменото
уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Натиснете панела Старт/Пауза.
Програмата стартира.
•
Индикаторът
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30 мин
до максимум 20 часа.
3. Натиснете панела Старт/Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
премигва.
•
•
Индикаторът
светва.
Индикаторът Старт/Пауза е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
е включен, но не
•
Индикаторът
примигва.
•
•
Индикаторът
изгасва.
Старт/Пауза индикаторът изгасва.
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция за автоматично
изключване
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
16
www.electrolux.com
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
БЪЛГАРСКИ
17
6.
5. 1)
1
2
1) Ако е необходимо почистете филтъра с топла чешмяна вода като използвате четка
и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр. за
гладене на пара). Преди да
използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
18
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Ако е необходимо, един път на 6 месеца, отстранявайте валмата от отделението на
топлообменника. Може да използвате прахосмукачка.
Честотата на почистване на
филтрите е свързана с вида
на пералнята и капацитета
й. Почиствайте филтрите на
всеки три цикъла, ако
сушите с максимален обем
пране.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от контакта,
преди да го почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
БЪЛГАРСКИ
19
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване на
мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт/Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт/Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
20
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Време за сушене
или Съвсем сухо.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
8 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
4A
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
1,94 кВч
Годишна консумация енергия2)
235 кВч
БЪЛГАРСКИ
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
21
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 8кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 об./м.
2) Консумация на енергия за година в КВч на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕС) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Памук 8 кг
За прибиране
Сухо за гладене
1400 оборота / 50%
149 мин.
1,70 кВч
1000 оборота / 60%
170 мин.
1,94 кВч
1400 оборота / 50%
110 мин.
1000 оборота / 60%
125 мин.
1,19 кВч
1,35 кВч
Синтетични тъкани 3,5 кг
За прибиране
1200 оборота / 40%
56 мин.
0,54 кВч
800 оборота / 50%
64 мин.
0,61 кВч
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 23
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 25
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 27
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................27
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................29
6. OPCIJE.............................................................................................................30
7. POSTAVKE...................................................................................................... 32
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 33
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................33
10. SAVJETI......................................................................................................... 34
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................35
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................38
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 39
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
23
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
25
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
2.7 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
HRVATSKI
27
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Podesive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Nazivna pločica
Korisnik može montirati vrata
za punjenje na suprotnu
stranu. Time se može olakšati
punjenje rublja u uređaj i
vađenje iz njega, a korisno je i
u skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
13
1 Programator
2 Zaslon
3
Tipka Vrijeme
4
Tipka Odgoda
12 11 10
9
8
7
28
www.electrolux.com
5
Tipka Protiv gužvanja
6
Tipka Količina vune
12 Stupanj sušenja Tipka
13 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
7
Tipka Start/Pauza
Tipka
Drying Rack Time increase
8
(Produljenje vremena sušenja na
Tipku dodirnite tako da je prst
u području sa simbolom ili
nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek mora
biti čista i suha.
rešetki)
9 Tipka Drying Rack Time decrease
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
10 MyFavourite Tipka
11 Okretanje Plus Tipka
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik za vodu
Filtar
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Razina sušenja
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
HRVATSKI
29
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Razina sušenja:
Pamuk
Miješano
Sintetika
Lako glačanje
Brzo
Vremensko suš‐
enje
Osvježavanje
Stalak za suš‐
enje4)
Punjenje
(maks.)1) / Ozna‐
ka tkanine
Vrsta punjenja
osušeno,
glačanje 3)
Ekstra suho,
Za u ormar2)3),
Jako
Za
Pamuk i sintetika. Program s niskom
temperaturom. Program za osjetljivo
rublje s vrućim zrakom.
Razina sušenja:
ormar3),
Ekstra suho,
Za glačanje3)
Za u
8kg/
3kg/
3,5kg/
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na, koristi nisku temperaturu.
2kg/
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
8kg/
Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
1kg
Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐
1 kg (ili 1 par
kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐
sportske obuće)
isnički priručnik za stalak za sušenje).
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
Vuna5)
Osjetljivo
1kg
Osjetljive tkanine.
2kg/
30
www.electrolux.com
Programi
Košulje
Navlake za pop‐
lune
Vrsta punjenja
Punjenje
(maks.)1) / Ozna‐
ka tkanine
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1,5kg (ili 7 košul‐
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije ja)/
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
3kg/
Jeans
Odjeća za slobodno vrijeme, kao što su
traper, majice materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, manžetama i šavo‐ 8kg/
vima).
Sportskaodjeća
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Pamuk Za u ormar je "Standardni program za pamuk" i prikladan je za
sušenje normalno mokrog rublja te je najučinkovitiji program za sušenje mokrog pamučnog
rublja što se tiče potrošnje energije.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni pribor ili opcija, ovisno o modelu).
5) Ciklus sušenja vune ove sušilice provjerila je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikla‐
dan za sušenje vunenih predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u
ciklusu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u sušilici u skladu s uputama proiz‐
vođača. M1129.
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
6.2 Količina vune
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Vremensko sušenje. Možete
postaviti trajanje programa u rasponu od
minimalno 10 minuta do maksimalno 2
sata. Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Wool. Za dobivanje bolje
osušenog rublja pritišćite tipku Količina
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za samo
jedan predmet.
kako biste produljili trajanje
vune
programa.
6.3 Protiv gužvanja
Standardnu fazu protiv gužvanja (30
minuta) produžuje za 60 minuta na kraju
ciklusa sušenja. Ta funkcija sprječava
gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze
zaštite od gužvanja može izvaditi.
HRVATSKI
6.4 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 30
minuta do maksimalno 4 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
6.5 Okretanje Plus
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
•
Ekstra suho
•
Jako osušeno (samo za Pamuk)
•
Za u ormar
•
Za glačanje
6.7 MyFavourite
Možete obaviti konfiguriranje programa i
opcija te njihovo pohranjivanje u memoriji
uređaja.
Za pohranjivanje konfiguracije:
1. Postavite program i dostupne opcije.
2. Na nekoliko sekundi dodirnite
MyFavourite.
Zvuk i poruka na zaslonu potvrđuju da je
konfiguracija pohranjena.
Za uključivanje pohranjene
konfiguracije:
na etiketi.
6.6 Stupanj sušenja
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite MyFavourite.
6.8 Tablica opcija
Programi1)
Pamuk
■
Miješano
■
Sintetika
■
■
■
■
Osvježavanje
Stalak za suš‐
enje
Vuna
Osjetljivo
■
■
Brzo
Vremensko suš‐
enje
■
■
Lako glačanje
31
■
■
■
■
32
www.electrolux.com
Programi1)
■
Košulje
Navlake za pop‐
lune
Jeans
■
Sportskaodjeća
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
7. POSTAVKE
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Vrijeme Tipka
B) Odgoda Tipka
C) Protiv gužvanja Tipka
D) Količina vune Tipka
E) Start/Pauza Tipka
F) Tipka Drying Rack Time increase
(Produljenje vremena sušenja na
rešetki)
G) Tipka Drying Rack Time decrease
(Skraćivanje vremena sušenja na
rešetki)
H) MyFavourite Tipka
I)
Okretanje Plus Tipka
J) Stupanj sušenja Tipka
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok program
radi. Pritisnite i istovremeno
držite iste tipke sve dok se
indikator sigurnosne blokade
za djecu ne isključi.
7.2 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih
signala pritisnite i istovremeno oko 2
sekunde držite pritisnutima tipke (B) i
(C).
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
HRVATSKI
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
osnovno suho rublje
3. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
4. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
33
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
•
Indikator
je isključen, a
je uključen.
indikator
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
i
su
Indikatori
uključeni.
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja (3
- 5 min) razina zvuka može biti
malo povišena. To se događa
zbog početka rada
kompresora, što je normalno
za kompresorske uređaje kao
što su: hladnjaci, zamrzivači.
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
34
www.electrolux.com
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa možete
odgoditi u rasponu od
minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
Indikator
Indikator
se isključuje.
Indikator Start/Pauza se isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
•
Indikator
bljeska.
• Uključuje se indikator .
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
faze zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
je uključen, ali ne bljeska.
•
•
•
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
•
•
•
•
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
HRVATSKI
Etiketa
35
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno operite filtar toplom vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
36
www.electrolux.com
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
1
2
2
2
HRVATSKI
5.
37
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača topline.
Možete upotrijebiti usisavač.
Učestalost čišćenja filtara
povezana je s vrstom rublja i
njegovom količinom. Ako
sušite s maksimalnom
količinom rublja, filtre čistite
nakon svaka 3 ciklusa.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja izvucite
utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
38
www.electrolux.com
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Vremensko sušenje ili
Ekstra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
HRVATSKI
39
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
8 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
4A
Ukupna snaga
900 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja 1)
1,94 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
235 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,50 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,50 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 8kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Pamuk 8 kg
Za u ormar
1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
40
www.electrolux.com
Faze
Za glačanje
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
1400 rpm / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 rpm / 60%
125 min.
1,35 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Sintetika 3,5 kg
Za u ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku . Ambalažu za recikliranje
odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne odlažite zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
EESTI
41
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 42
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 44
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................46
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 46
5. PROGRAMMITABEL........................................................................................48
6. VALIKUD.......................................................................................................... 49
7. SEADED........................................................................................................... 51
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 52
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 52
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................53
11. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 54
12. VEAOTSING...................................................................................................56
13. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 57
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
42
1.
www.electrolux.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale,
kasutage tornmontaaži komplekti.
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta
edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku
juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt
paigaldusjuhendit).
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna muude kütuste
põletamise ja ka lahtise tule põlemise tagajärjel
tekkivate gaaside imbumise.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks (kui see on
olemas).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Ärge kasutage seadet, kui puhastamisel on kasutatud
tööstuslikke kemikaale.
Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed ära.
Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
Esemed, mis on määrdunud küpsetusõli, atsetooni,
alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja,
tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne
kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema
pesuainekogusega puhtaks pesta.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
detailidega esemeid või patju ei tohi kuivatis
kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Võtke taskutest kõik asjad välja (nt välgumihklid ja
tikud).
Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu
peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need
kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
Trummelkuivati lõputsükkel viiakse läbi ilma kuuma
õhuta (jahutustsükkel), et kuivatatavad esemed
jääksid sellisele temperatuurile, mis neid ei kahjusta.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Ärge paigaldage ega kasutage seadet
ruumis, mille temperatuur on alla 5°C
või üle 35°C
Veenduge, et põrand, kuhu te
seadme paigaldate, on tasane,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Liigutage seadet alati vertikaalselt.
Seadme tagakülg tuleb paigutada
vastu seina.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
Seade peab olema maandatud.
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Ainult UK-s ja Iirimaal. Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui on vaja
vahetada toitepistikus olevat kaitset,
kasutage 13-amprilist ASTA (BS
1362) kaitset.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge kuivatage masinas katkisi
esemeid, mis sisaldavad vatiini või
täitematerjali.
EESTI
•
•
•
•
•
Kuivatage trummelkuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Kui olete pesu pesemisel kasutanud
plekieemaldajat, käivitage enne
kuivati käivitamist lisaloputustsükkel.
Ärge jooge ega kasutage
toiduvalmistamisel seadmesse
kondenseerunud/destilleeritud vett.
See võib põhjustada tervisehäireid nii
inimestele kui ka lemmikloomadele.
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
2.4 Sisevalgusti
HOIATUS!
Vigastusoht!
•
•
•
Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse
kiire sisse!
Selles seadmes kasutatav valgustipirn
või halogeenlamp on mõeldud
kasutamiseks ainult kodumasinates.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
Sisevalgusti vahetamiseks võtke
ühendust teeninduskeskusega.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
45
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
2.7 Kompressor
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
Trummelkuivati kompressor ja
kompressorisüsteem on täidetud
spetsiaalse ainega, mis on fluorokloro-süsinikuvaba. Süsteem peab
jääma terveks. Süsteemi vigastused
võivad tekitada lekkeid.
46
www.electrolux.com
3. SEADME KIRJELDUS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Veepaak
Juhtpaneel
Sisevalgusti
Seadme uks
Põhifilter
Nupp soojusvaheti luugi avamiseks
Õhuavad
Reguleeritavad tugijalad
Soojusvaheti uks
Soojusvaheti kate
Soojusvaheti katte lukustusnupp
Andmesilt
Seadme ukse avamissuunda
saab kasutaja ise vahetada.
Sellest võib olla abi pesu
sissepanekul ja väljavõtmisel
või juhul, kui ruumi on vähe (vt
infolehte).
4. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programminupp
2 Ekraan
3
Aeg-puutenupp
4
Viitkäivitus-puutenupp
5
Kortsumisvastane-puutenupp
9
8
7
EESTI
6
7
13 Sisse/välja
Villane-puutenupp
Puudutage sõrmega
puutenuppe soovitud valiku
sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel ärge
kasutage kindaid. Veenduge,
et juhtpaneel oleks alati puhas
ja kuiv.
Start/paus-puutenupp
8 Kuivatusresti aja pikenduse
puutenupp
9 Kuivatusresti aja vähenduse
puutenupp
10 MyFavourite
-puutenupp
11 Suunavahetus
12 Kuivus
-puutenupp
-puutenupp
4.1 Indikaatorid
Indikaatorid
-nupp
Kirjeldus
Kuivatusfaas
Jahutusfaas
Kortsumisvastane faas
Kondensaator
Veepaak
Filter
Viitkäivitus
Lapselukk
Helisignaalid
Suunavahetus
Kuivusaste
Programmi kestus
-
Kuivatusaja kestus
-
Viitkäivituse kestus
47
48
www.electrolux.com
5. PROGRAMMITABEL
Programmid
Puuvillane
Segapesu
Tehiskiud
Kerge triikida
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Pesu tüüp
Kuivusaste:
Eriti kuiv,
Kapikuiv2)3),
Täiskuiv,
Triikimiskuiv 3)
8kg/
Puuvillased ja tehiskiust esemed. Madala
temperatuuriga programm. Sooja õhuga 3kg/
õrn programm.
Kuivusaste:
Eriti kuiv,
Triikimiskuiv3)
Kapikuiv3),
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
3,5 kg/
1 kg (või 5 särki)/
Puuvillaste ja tehiskiust materjalide kui‐
vatamiseks madalal temperatuuril.
2 kg/
Selle programmiga saate kasutada vali‐
Ajastatud kuivatus kut Aeg ning valida programmi kestuse.
8kg/
Kapis seisnud esemete värskendamine.
1 kg
Kiire
Värskendamine
Kuivatusrest4)
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kui‐
1 kg (või 1 paar
vatusrestil (vt kuivatusresti juurde kuulu‐
spordijalatseid)
vat juhendit).
Villased esemed. Pestavate villaste ese‐
mete õrn kuivatamine. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
Vill5)
Õrn pesu
1 kg
Õrnad kangad.
2 kg/
EESTI
Programmid
Pesu tüüp
49
Kogus (maks.)1) /
kanga tähis
Särgid
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul
piisab kergest triikimisest. Kuivatamistu‐
lemused võivad erineda sõltuvalt kanga
tüübist. Raputage esemeid enne sead‐
messe asetamist. Kui programm on lõp‐
penud, eemaldage esemed koheselt ja
riputage need riidepuule.
Tekid
Ühe või kahe teki ja padja (sule- või te‐
hiskiust täidisega) kuivatamiseks.
3 kg/
Teksad
Erineva materjalipaksusega (nt kaeluse,
kätiste ja õmbluskohtade juurest) vabaa‐
jariided (nt teksad, dressipluusid jms).
8kg/
Spordiriided
Mittetriigitavatele spordiriietele, õhukes‐
tele ja kergetele materjalidele, mikrokiule, 2 kg/
polüestrile.
1,5 kg (või 7 sär‐
ki)/
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Programm
Puuvillane Kapikuiv on "Puuvillase pesu standardprogramm" ja see so‐
bib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks, olles sellekohane kõige tõhusam energia‐
säästuprogramm.
3) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis
EN 61121.
4) Ainult koos kuivatusrestiga (standard- või valikuline tarvik, olenevalt mudelist).
5) Selle trummelkuivati villase materjali kuivatustsükkel on testitud ja heaks kiidetud The
Woolmark Company poolt. Tsükliga sobib kuivatada käsitsi pestava märgistusega villaseid
rõivaid juhul, kui neid pestakse ettevõtte Woolmark poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga
ja trummelkuivatatakse vastavalt tootja juhistele. M1129.
6. VALIKUD
6.1 Aeg
See valik on saadaval ainult
programmiga Ajastatud kuivatus.
Programmi kestust saab valida alates 10
minutist kuni 2 tunnini. Valitud kestus
sõltub seadmes olevast pesukogusest.
Väiksema pesukoguse või
ainult ühe eseme puhul
soovitame valida lühem
kestus.
6.2 Villane
See valik on saadaval ainult
villaprogrammiga. Pesu kuivemaks
saamiseks vajutage korduvalt
puutenuppu Villane
programmi keskust.
, et pikendada
6.3 Kortsumisvastane
Pikendab 60 minuti võrra kuivatustsükli
lõpus tavalist kortsumisvastast faasi (30
minutit). See funktsioon takistab riideid
kortsumast. Kortsumisvastase faasi ajal
võib pesu eemaldada millal tahes.
6.4 Kuivatusresti ajastatud
kuivatus
See valik on saadaval ainult kuivatusresti
programmiga. Programmi kestust saab
valida alates 30 minutist kuni 4 tunnini.
50
www.electrolux.com
Valitud kestus sõltub seadmes olevast
pesukogusest.
•
Väiksema pesukoguse või ainult ühe
eseme puhul soovitame valida lühem
kestus.
6.7 MyFavourite
Võite ise seadistada programmi ja
valikud ning need seadme mällu
salvestada.
6.5 Suunavahetus
Õrnade ja temperatuuri suhtes tundlike
esemete kuivatamiseks (nt akrüülist,
viskoosist). Selle funktsiooni abil saate
vähendada pesu kortsuminekut.
Materjalide puhul, mille hooldussildil on
sümbol
Triikimiskuiv
.
6.6 Kuivus
Oma seadistuse salvestamine:
1. Valige programm ja saadaolevad
valikud.
2. Puudutage paar sekundit valikut
MyFavourite.
Heli ja teade ekraanil kinnitavad, et
seadistus jäeti mällu.
See funktsioon aitab teil pesu veelgi
kuivemaks saada. Valida saate 4
võimaliku valiku vahel:
Salvestatud seadistuse
aktiveerimine:
1. Lülitage seade sisse.
2. Puudutage MyFavourite.
•
Eriti kuiv
•
Täiskuiv (ainult puuvillasele)
•
Kapikuiv
6.8 Valikute tabel
Programmid1)
Puuvillane
■
Segapesu
■
Tehiskiud
■
■
Kiire
■
■
■
Värskendamine
■
Kuivatusrest
Vill
■
Õrn pesu
■
Särgid
■
Tekid
■
■
Kerge triikida
Ajastatud kuivatus
■
■
EESTI
51
Programmid1)
Teksad
■
Spordiriided
■
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühis‐
tamiseks vajutage puutenuppu.
7. SEADED
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Aeg
G
-puutenupp
C) Kortsumisvastane
D) Villane
-puutenupp
-puutenupp
E) Start/paus
-puutenupp
F) Kuivatusresti aja pikenduse
puutenupp
G) Kuivatusresti aja vähenduse
puutenupp
H) MyFavourite
I)
Suunavahetus
J) Kuivus
Lapselukku on võimalik välja
lülitada programmi töötamise
ajal. Vajutage ja hoidke samu
puutenuppe all, kuni lapseluku
indikaator kustub.
7.2 Signaal sees/väljas
F
-puutenupp
B) Viitkäivitus
Lapseluku indikaator süttib.
-puutenupp
-puutenupp
-puutenupp
7.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega
programmi töötamise ajal mängimist.
Programminupp ja puutenupud on
lukustatud.
Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.
Helisignaalide väljalülitamiseks või
aktiveerimiseks vajutage ja hoidke
samaaegselt umbes 2 sekundit
puutenuppe (B) ja (C).
7.3 Pesu lõppniiskuse
reguleerimine
Pesu lõppniiskuse vaiketaseme
muutmiseks:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt
nuppe (A) ja (B).
Süttib üks järgmistest indikaatoritest:
•
maksimaalselt kuiv pesu
•
kuivem pesu
•
vaiketasemel kuiv pesu
3. Vajutage korduvalt nuppu (E), kuni
õige taseme indikaator süttib.
4. Muutuse kinnitamiseks vajutage ja
hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit nuppe (A) ja (B).
Lapseluku aktiveerimine:
7.4 Veepaagi indikaator
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (A) ja (D). Lapseluku
indikaator süttib.
Vaikimisi on veepaagi indikaator sisse
lülitatud. See süttib, kui programm saab
läbi või siis, kui veepaaki tuleb
tühjendada.
52
www.electrolux.com
Kui kuivatuskomplekt
(lisatarvik) on paigaldatud,
tühjendab seade vee
veepaagist automaatselt. Sel
juhul on soovitatav veepaagi
indikaator välja lülitada.
Saadaolevate tarvikute kohta
leiate teavet kaasasolevast
brošüürist.
Veepaagi indikaatori
väljalülitamine:
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt
puutenuppe (J) ja (I).
Ekraanil kuvatakse üks kahest
konfiguratsioonist:
•
Indikaator
on kustunud ja
on sees.
indikaator
Veepaagi indikaator on väljas.
Umbes 4 sekundi pärast kustuvad
2 indikaatorit.
•
ja
on
Indikaatorid
sees.
Veepaagi indikaator on sees.
Umbes 4 sekundi pärast kustuvad
2 indikaatorit.
8. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
Enne seadme esmakordset kasutamist
tehke järgmised toimingud:
•
•
Puhastage trummelkuivatit niiske
lapiga.
Valige lühike programm (nt 30 minutit)
niiske pesuga.
Võimalik, et kuivatustsükli
alguses (3-5 min) on müratase
veidi kõrgem. See on tingitud
kompressori käivitumisest, mis
on tavaline kompressoritega
varustatud seadmete puhul:
külmikud, sügavkülmikud.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
9.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige
seadmesse.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et ukse
sulgemisel ei jääks pesu
seadme ukse ja kummist
tihendi vahele.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige laadimise tüübile vastav õige
programm ja valikud.
Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
4. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Programm käivitub.
9.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige pesu tüübile vastav õige
programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse
nuppu, kuni ekraanil kuvatakse
soovitud aeg.
Võimaldab
kuivatusprogrammi algust
edasi lükata minimaalselt
30 minutist maksimaalselt
20 tunnini.
3. Vajutage Start/paus-puutenuppu.
Ekraanil kuvatakse viitkäivituse
pöördloendus.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
9.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade
käivitada.
3. Valige programm.
EESTI
9.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud.
•
•
Kostub katkendlik helisignaal.
-indikaator vilgub.
• Indikaator
süttib.
• Indikaator Start/paus põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase
kaitse faasis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab
pesult kortsud.
•
•
53
Indikaator
kustub.
Start/paus näidik kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks
sisse/välja-nuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja
tühjendage veemahuti, kui
programm on lõppenud.
9.5 Automaatne väljalülitus
Pesu võib eemaldada enne
kortsumisvastase kaitse faasi lõppu.
Paremate tulemuste saavutamiseks
soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab
funktsioon seadme automaatselt välja:
Kui kortsumisvastase kaitse faas on
lõppenud:
•
•
Indikaator
•
Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi
käivitatud.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
põleb, aga ei vilgu.
10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
10.1 Pesu ettevalmistamine
•
•
•
•
•
•
•
Sulgege tõmblukud.
Sulgege tekikottide kinnitused.
Ärge jätke lipse või paelasid lahtisena
(nt põllepaelasid). Enne programmi
käivitamist siduge need kokku.
Eemaldage taskutest kõik esemed.
Kui esemel on puuvillane sisevooder,
pöörake see tagurpidi. Veenduge, et
puuvillane kiht oleks alati väljaspool.
Soovitame valida seadmes olevale
pesutüübile vastava pesuprogrammi.
Ärge pange intensiivsema värvi ja
heledama värviga pesusid kokku.
Etikett
•
•
•
Intensiivsema värviga pesu võib anda
värvi.
Kasutage puuvillasele riidele ja
kootud riietele vastavaid programme,
et vältida riiete kokkutõmbumist.
Veenduge, et pesukogus ei oleks
suurem, kui programmide tabelis
lubatud maksimaalne kogus.
Kuivatage ainult pesu, mis sobib
trummelkuivatisse. Vaadake esemetel
olevaid etikette.
Kirjeldus
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm standard‐
temperatuuril.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm madalal
temperatuuril.
Pesu, mis ei sobi trummelkuivatisse.
54
www.electrolux.com
11. PUHASTUS JA HOOLDUS
11.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Vajadusel peske filtrit sooja kraaniveega, kasutades harja ja/või tolmuimejat.
11.2 Veepaagi tühjendamine
1.
2.
3.
4.
EESTI
Veemahuti vett võib kasutada
destilleeritud veena (nt
aurutriikrauas). Enne vee
kasutamist eemaldage
mustuseosakesed filtriga.
11.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
3.
4.
1
2
2
2
1
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Vajadusel eemaldage iga 6 kuu järel soojusvaheti lahtrisse kogunenud ebemed. Seda
võib teha tolmuimejaga.
55
56
www.electrolux.com
Filtrite puhastamise sagedus
sõltub pesuliigist ja -kogusest.
Maksimaalse koguse
kuivatamisel puhastage filtreid
iga 3 tsükli järel.
11.4 Trumli puhastamine
HOIATUS!
Enne puhastamist eemaldage
seade vooluvõrgust.
Trumli sisepinna ja trumli ribide
puhastamiseks kasutage tavalist
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage
puhastatud pinnad pehme lapiga.
ETTEVAATUST!
Trumli puhastamiseks ei tohi
kasutada abrasiivseid ega
terasvillast vahendeid.
11.5 Juhtpaneeli ja korpuse
puhastamine
Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks
kasutage tavalist neutraalset
pesuvahendit.
Puhastamiseks kasutage niisket lappi.
Kuivatage puhastatud pinnad pehme
lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage
mööblipuhastusvahendeid ega
seadme pinda kriimustada
võivaid puhastusvahendeid.
11.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks
kasutage tolmuimejat.
12. VEAOTSING
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse
ühendatud.
Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (elektriü‐
hendust).
Programm ei käivitu.
Vajutage Start/paus.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigalda‐
tud.
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse
ja kummist tihendi vahele.
Seade lülitub välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajut‐
age nuppu Start/paus, et programm
uuesti käivitada.
Ekraan näitab pikka programmi kes‐
tust. 1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi
kestusega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu
uuesti.
Veenduge, et toatemperatuur poleks liiga
kõrge.
EESTI
Probleem
Võimalik lahendus
Ekraan näitab liiga lühikest programmi
kestust.
Valige Ajastatud kuivatus või Eriti kuiv
programm.
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülit‐
age seade välja ja käivitage seejärel
uuesti.
57
Veenduge, et tehtud valikud sobivad pro‐
grammile.
Ekraanil kuvatakse (nt E51).
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käi‐
vitage uus programm. Kui viga ilmneb
uuesti, pöörduge teeninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt
Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
•
•
•
Valitud programm oli vale.
Filter on ummistunud.
Kondensaator on ummistunud.
•
•
•
•
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seadistus.
Õhuavad on ummistunud.
13. TEHNILISED ANDMED
Kõrgus x laius x sügavus
850 x 600 x 600 mm (maksimaalne 640
mm)
Maks. sügavus avatud uksega
1090 mm
Maks. laius avatud uksega
950 mm
Reguleeritav kõrgus
850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimi‐
sel)
Trumli maht
118 l
Maksimaalne pesukogus
8 kg
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Nõutav kaitse
4A
Koguvõimsus
900 W
Energiasäästuklass
A++
Energiatarve1)
1,94 kWh
Aastane energiatarve2)
235 kWh
Ooterežiimi energiatarve
0,50 W
Väljas-režiimi energiatarve
0,50 W
58
www.electrolux.com
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur
+ 5 °C kuni + 35 °C
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja
niiskuse juurdepääsu, välja arvatud koh‐
tades, kus madalpingeseadmel puudub
kaitse niiskuse eest
IPX4
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160
kuivatustsüklit standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik ener‐
giatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
13.1 Tarbimisväärtused
Kuivatusaeg
Energia‐
tarve
1400 p/min / 50%
149 min.
1,70 kWh
1000 p/min / 60%
170 min.
1,94 kWh
1400 p/min / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 p/min / 60%
125 min.
1,35 kWh
1200 p/min / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 p/min / 50%
64 min.
0,61 kWh
Programm
Pöörlemiskiirus / jääkniiskus
Puuvillane 8 kg
Kapikuiv
Triikimiskuiv
Tehiskiud 3,5 kg
Kapikuiv
14. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid
saatke ringlusse. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
*
EESTI
59
136930350-A-062014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement