Electrolux EDH3487RW3 User manual

Electrolux EDH3487RW3 User manual
EDH3487RW3
LT SKALBINIŲ DŽIOVYKLĖ
RO USCĂTOR DE RUFE
RU СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
MANUAL DE UTILIZARE
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2
21
40
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................5
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................7
5. PROGRAMŲ LENTELĖ......................................................................................9
6. PARINKTYS..................................................................................................... 10
7. NUOSTATOS................................................................................................... 12
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...............................................................13
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 14
10. PATARIMAI.................................................................................................... 15
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 15
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 18
13. TECHNINIAI DUOMENYS..............................................................................19
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkome gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir
stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
Modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Visas plovimo priemones laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,
kai prietaiso durelės atviros.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Jeigu šią skalbinių džiovyklę statysite ant skalbyklės,
naudokite tvirtinimo komplektą. Tvirtinimo komplektą
galima įsigyti iš įgaliotojo atstovo ir naudoti tik su
instrukcijose nurodytu prietaisu, pristatytu su priedu.
Atidžiai perskaitykite prieš įrengimą (žr. įrengimo
informacinį lapelį).
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neįrenkite prietaiso už rakinamų durų, slankiojančių
durų arba durų su vyriu priešingoje pusėje, kur
prietaiso durelių nebus galima visiškai atidaryti.
Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina)
neturi užstoti kilimas.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai
visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
Patalpoje, kurioje įrengta džiovyklė, užtikrinkite
tinkamą ventiliaciją, kad dujos iš kurą deginančių
prietaisų nepatektų atgal į patalpą, įskaitant atvirą
liepsną.
Oras neturi būti išleidžiamas į ventiliacijos vamzdį,
kuris naudojamas iš buitinių prietaisų, deginančių
dujas ar kitą kurą, išmetamoms dujoms ir garams
išleisti (jeigu taikytina).
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Neviršykite maksimalaus, 8 kg skalbinių svorio (žr.
skyrių „Programų lentelė“).
Nenaudokite prietaiso, jei jam valyti buvo naudotos
pramoninės cheminės medžiagos.
Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaise
susikaupusius pūkus.
Nenaudokite prietaiso be filtro. Pūkų surinkimo filtrą
valykite prieš arba po kiekvieno panaudojimo.
Džiovyklėje nedžiovinkite neskalbtų daiktų.
Skalbinius, kurie buvo sutepti valgomuoju aliejumi,
acetonu, spiritu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu,
terpentinu, vašku ar vaško valikliu, prieš džiovinimą
skalbyklėje reikia išskalbti karštu vandeniu ir
naudojant daugiau skalbiklio.
Tokie daiktai, kaip porolono kempinės (lateksinio
porolono), maudymosi kepurės, neperšlampami
audiniai, guma pamušti gaminiai ir drabužiai ar
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
5
pagalvės, prikimštos porolono, neturėtų būti
džiovinamos šia džiovykle.
Audinio minkštiklius ir kitas panašias priemones
naudokite vadovaudamiesi jų gamintojų instrukcijomis.
Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui,
žiebtuvėlius ir degtukus.
Draudžiama išjungti džiovyklę nepasibaigus
džiovinimo ciklui; tai galima daryti tik tuo atveju, jei
skalbinius greitai išimsite ir išskleisite, kad išsisklaidytų
karštis.
Paskutinis džiovintuvo džiovinimo ciklas atliekamas be
kaitinimo (atvėsinimo ciklas). Taip užtikrinama, kad
išdžiovinti skalbiniai bus tokios temperatūros, kuri
nekenkia audiniui.
Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo
lizdo.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso
ten, kur temperatūra būna žemesnė
nei 5 °C arba aukštesnė nei 35 °C.
Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys
būtinai turi būti lygios, tvirtos,
atsparios šilumai ir švarios.
Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir
grindų vyktų oro cirkuliacija.
Prietaisą visada neškite vertikaliai.
Šio prietaiso galinė pusė privalo būti
atremta į sieną.
Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą,
gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi
lygiai. Jei jis stovi nelygiai, pakelkite
ar nuleiskite jo kojeles.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Nelieskite maitinimo laido arba
elektros kištuko šlapiomis rankomis.
Tik Jungtinei Karalystei ir Airijai.
Prietaisas turi 13 A maitinimo kištuką.
Jeigu reikia pakeisti maitinimo kištuko
saugiklį, naudokite 13 A ASTA (BS
1362) saugiklį.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
6
www.electrolux.com
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužeidimo, elektros smūgio,
gaisro, nudegimų arba
prietaiso sugadinimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nedžiovinkite apgadintų daiktų,
kuriuose yra kamšalų arba užpildų.
Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje
leidžiamus džiovinti gaminius.
Vadovaukitės gaminio etiketėje
pateiktais nurodymais.
Jeigu skalbėte naudodami dėmių
valiklį, prieš dėdami skalbinius į
skalbinių džiovyklę, išskalaukite juos,
atlikdami papildomą skalavimo ciklą.
Negerkite ir nenaudokite
kondensuoto / distiliuoto vandens
maistui ruošti. Jis gali sukelti žmonių ir
naminių gyvūnų sveikatos problemų.
Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų
durelių.
Skalbinių džiovyklėje nedžiovinkite
šlapių, varvančių skalbinių.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti.
•
•
•
Matomas šviesos diodų
spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į
spindulį.
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo
lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba sugadinti
prietaisą.
•
•
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
2.6 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
2.7 Kompresorius
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Šios skalbinių džiovyklės
kompresorius ir jo sistema užpildyta
specialia medžiaga, kurios sudėtyje
nėra fluoro ir chloro angliavandenilių.
Ši sistema privalo išlikti sandari.
Pažeidus sistemą, gali įvykti nuotėkis.
LIETUVIŲ
7
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vandens bakelis
Valdymo skydelis
Vidinė apšvietimo lemputė
Prietaiso durelės
Pirminis filtras
Mygtukas šilumokaičio durelėms
atidaryti
Ventiliacijos angos
Reguliuojamos kojelės
Šilumokaičio durelės
Šilumokaičio dangtelis
Rankenėlė šilumokaičio dangteliui
užfiksuoti
Techninių duomenų plokštelė
Vartotojas įkrovos dureles gali
sumontuoti priešingoje pusėje.
Tai naudinga tuomet, kai
prietaisui įrengti turima mažai
vietos, arba norint lengviau
sudėti ir išimti skalbinius (žr.
atskirą informacinį lapelį).
4. VALDYMO SKYDELIS
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 Rodmuo
3
Jutiklinis mygtukas Laikas
9
8
7
8
www.electrolux.com
4
Jutiklinis mygtukas atidėtas
paleidimas
5
Jutiklinis mygtukas Nuo
susiglamžymo
6
Jutiklinis mygtukas vilnonių
drabužių įkrova
10 MyFavourite Jutiklinis mygtukas
11 „Reverse Plus“ Jutiklinis mygtukas
12 sausumas Jutiklinis mygtukas
13 Įjungimo / išjungimo
7
Jutiklinis mygtukas paleidimas /
pristabdymas
8 Džiovinimo lentynos programos
trukmės ilginimo jutiklinis mygtukas
9 Džiovinimo lentynos programos
trukmės trumpinimo jutiklinis
mygtukas
4.1 Indikatoriai
Indikatoriai
mygtukas
Lieskite jutiklinius mygtukus
pirštu; privalote paliesti sritį su
simboliu arba parinkties
pavadinimu. Naudodami
valdymo skydelį, nemūvėkite
pirštinių. Valdymo skydelis
būtinai turi būti švarus ir
sausas.
Aprašymas
Džiovinimo fazė
Aušinimo fazė
Apsaugos nuo susiglamžymo fazė
Kondensatorius
Vandens bakelis
Filtras
Atidėtas paleidimas
Užraktas nuo vaikų
Garso signalai
Papildomas reversavimas
Džiovinimo lygis
Programos trukmė
-
Džiovinimo trukmė
-
Atidėto paleidimo trukmė
LIETUVIŲ
9
5. PROGRAMŲ LENTELĖ
Programos
Džiovinimo lygis:
medvilnė
mišrūs
sintetika
mas
lengvas lygini‐
Įkrova (maks.)1) /
žyma gaminio
etiketėje
Įkrovos tipas
ypač sausi,
itin
8kg /
sausi,
tinka dėti į spintą2)3),
sausi lyginimui 3)
Medvilniams ir sintetiniams audiniams.
Žemos temperatūros programa. Švelni
programa su šiltu oru.
Džiovinimo lygis:
dėti į spintą3),
ypač sausi,
tinka
sausi lyginimui3)
3 kg/
3,5 kg /
Lengvai prižiūrimiems audiniams, kuriuos
reikia minimaliai palyginti, džiovinti. Džio‐
vinimo rezultatai gali priklausyti nuo audi‐ 1 kg (arba 5 mar‐
nių rūšies. Prieš dėdami skalbinius į prie‐ škiniai) /
taisą, juos papurtykite. Programai pasi‐
baigus, tuoj pat ištraukite skalbinius ir
pakabinkite juos ant pakabų.
Džiovinti medvilnei ir sintetikai žemoje
temperatūroje.
2 kg /
džiovinimo laikas
Su šia programa galite naudoti parinktį
Laikas ir nustatyti programos trukmę.
8kg /
atšviežinti
Skirta ilgai spintoje arba sandėlyje laikytų
1 kg
audinių gaivumui atnaujinti.
greita
džiovinimo lenty‐
na4)
Sportinių batų džiovinimui tik su džiovini‐
1 kg (arba 1 pora
mo lentyna (žr. atskiras su džiovinimo
sportbačių)
lentyna pateiktas naudojimo instrukcijas).
Vilnoniai audiniai. Skalbiamiems vilno‐
niams skalbiniams atsargiai džiovinti.
Programai pasibaigus, tuoj pat ištraukite
gaminius.
vilna5)
gležni
1 kg
Gležni audiniai.
2 kg /
10
www.electrolux.com
Programos
marškiniai
Įkrovos tipas
Įkrova (maks.)1) /
žyma gaminio
etiketėje
Lengvai prižiūrimiems audiniams, kuriuos
reikia minimaliai palyginti, džiovinti. Džio‐
vinimo rezultatai gali priklausyti nuo audi‐ 1,5 kg (arba 7
nių rūšies. Prieš dėdami skalbinius į prie‐ marškiniai) /
taisą, juos papurtykite. Programai pasi‐
baigus, tuoj pat ištraukite skalbinius ir
pakabinkite juos ant pakabų.
antklodės
Vienai arba dviem antklodėms ir pagal‐
vėms (su plunksnų, pūkų arba sintetiniais 3 kg/
užpildais) džiovinti.
džinsai
Laisvalaikio drabužiai, pvz., džinsai, ner‐
tiniai ir pan., įvairaus storio (pvz., su pas‐
8kg /
torintomis apykaklėmis, rankogaliais ir
siūlėmis).
sportiniai drabu‐
Sporto drabužiams, ploniems ir leng‐
viems audiniams, mikropluoštui, polies‐
teriui, kurių negalima lyginti, džiovinti.
žiai
2 kg /
1) Nurodytas maksimalus sausų skalbinių svoris.
2)
medvilnė tinka dėti į spintą programa yra standartinė medvilnės programa ir ji tinka
normaliai drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti. Ji yra veiksmingiausia drėgnų
medvilninių skalbinių džiovinimo programa energijos sąnaudų atžvilgiu
3) Tik bandymų institutams: standartinės programos bandymams atlikti nurodytos stand‐
arte EN 61121.
4) Tik su džiovinimo lentyna (standartinis arba pasirenkamas priedas, priklauso nuo mode‐
lio).
5) Šios džiovyklės vilnos džiovinimo ciklą patikrino ir patvirtino Woolmark. Šis ciklas yra tin‐
kamas džiovinti vilnonius gaminius, kurie yra pažymėti etikete „skalbti rankomis“, su sąlyga,
kad tokie gaminiai yra skalbiami naudojant Woolmark patvirtintą skalbimo rankomis ciklą ir
džiovinami džiovyklėje pagal gamintojo pateiktus nurodymus. M1129.
6. PARINKTYS
6.1 Laikas
6.2 vilnonių drabužių įkrova
Ši parinktis taikytina tik programai
džiovinimo laikas. Programos trukmę
galima nustatyti mažiausiai nuo 10
minučių iki daugiausiai 2 valandų.
Trukmės nuostata yra susijusi su
prietaise esančių skalbinių kiekiu.
Ši parinktis taikytina tik vilnos programai.
Norėdami, kad skalbiniai būtų geriau
išdžiovinti, spaudykite jutiklinį mygtuką
Džiovinant mažą skalbinių
kiekį arba tik vieną gaminį,
rekomenduojama nustatyti
trumpą laiką.
vilnonių drabužių įkrova , jog
padidintumėte programos trukmę.
6.3 Nuo susiglamžymo
Džiovinimo ciklo pabaigoje standartinė
apsaugos nuo susiglamžymo fazė (30
minučių) pailginama iki 60 minučių. Ši
funkcija neleidžia audiniams
LIETUVIŲ
susiglamžyti. Apsaugos nuo
susiglamžymo fazės metu skalbinius
galima bet kada ištraukti.
•
ypač sausi
•
itin sausi (tik medvilnei)
6.4 Džiovinimo lentyna ir
džiovinimo laikas
•
tinka dėti į spintą
•
sausi lyginimui
Ši parinktis taikytina tik džiovinimo
lentynos programai. Programos trukmę
galima nustatyti mažiausiai nuo 30
minučių iki daugiausiai 4 valandų.
Trukmės nuostata yra susijusi su
prietaise esančių skalbinių kiekiu.
Jūs galite konfigūruoti programą bei
parinktis ir išsaugoti tai prietaiso
atmintyje.
Džiovinant mažą skalbinių kiekį arba tik
vieną gaminį, rekomenduojama nustatyti
trumpą laiką.
6.5 „Reverse Plus“
Skirta džiovinti lengvesnius, jautresnius ir
temperatūrai jautrius audinius (pvz.,
akrilo, viskozės). Ši funkcija taip pat
padeda sumažinti skalbinių
susiglamžymą. Audiniams, kurių
etiketėse yra simbolis
.
6.6 sausumas
Ši funkcija leidžia geriau išdžiovinti
skalbinius. Galimos 4 parinktys:
6.7 MyFavourite
Norėdami išsaugoti savo
konfigūraciją atmintyje:
1. Nustatykite programą ir galimas
parinktis.
2. Kelias sekundes palieskite
MyFavourite.
Garso signalas ir ekrane rodomas
pranešimas patvirtina, kad konfigūracija
yra išsaugota.
Norėdami suaktyvinti išsaugotą
konfigūraciją:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite MyFavourite.
6.8 Parinkčių lentelė
Programos1)
medvilnė
■
mišrūs
■
sintetika
■
mas
lengvas lygini‐
džiovinimo laikas
atšviežinti
na
džiovinimo lenty‐
■
■
■
■
greita
■
11
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Programos1)
■
vilna
gležni
■
marškiniai
■
antklodės
džinsai
■
sportiniai drabu‐
■
žiai
1) Naudodami programą, galite nustatyti 1 arba daugiau parinkčių. Norėdami jas įjungti arba
išjungti, spauskite atitinkamus jutiklinius mygtukus.
7. NUOSTATOS
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Laikas Jutiklinis mygtukas
B) atidėtas paleidimas Jutiklinis
mygtukas
C) Nuo susiglamžymo Jutiklinis
mygtukas
D) vilnonių drabužių įkrova Jutiklinis
mygtukas
E) paleidimas / pristabdymas Jutiklinis
mygtukas
F) Džiovinimo lentynos programos
trukmės ilginimo jutiklinis mygtukas
G) Džiovinimo lentynos programos
trukmės trumpinimo jutiklinis
mygtukas
H) MyFavourite Jutiklinis mygtukas
I) „Reverse Plus“ Jutiklinis mygtukas
J) sausumas Jutiklinis mygtukas
7.1 Apsaugos nuo vaikų
užrakto funkcija
Ši parinktis neleidžia vaikams žaisti su
prietaisu veikiant programai. Programų
nustatymo rankenėlė ir jutikliniai
mygtukai užrakinami.
Veikia tik įjungimo/išjungimo mygtukas.
Apsaugos nuo vaikų užrakto
parinkties įjungimas:
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
2. Jutiklinius mygtukus (A) ir (D)
paspauskite ir palaikykite vienu metu.
Užsidega apsaugos nuo vaikų
užrakto indikatorius.
Užsidega apsaugos nuo vaikų užrakto
indikatorius.
Programai veikiant apsaugos
nuo vaikų užrakto parinktį
galima išjungti. Vienu metu
paspauskite ir palaikykite
nuspaudę tuos pačius
jutiklinius mygtukus, kol
apsaugos nuo vaikų užrakto
indikatorius užges.
LIETUVIŲ
7.2 Garso signalo įjungimas /
išjungimas
Jeigu įrengtas „vandens
išleidimo
komplektas“ (papildomas
priedas), prietaisas vandenį iš
vandens bakelio išleidžia
automatiškai. Tokiu atveju
mes rekomenduojame jums
išjungti vandens bakelio
indiaktorių. Daugiau
informacijos apie galimus
priedus rasite pateiktoje
informacijoje.
Norėdami išjungti arba įjungti garso
signalus, vienu metu paspauskite ir
maždaug 2 sekundes palaikykite
nuspaudę jutiklinius mygtukus (B) ir (C).
7.3 Likusios drėgmės
skalbiniuose lygio reguliavimas
Norėdami pakeisti numatytąjį likusios
drėgmės skalbiniuose lygį:
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
2. Mygtukus (A) ir (B) paspauskite ir
palaikykite vienu metu.
Užsidega vienas šių indikatorių:
•
•
maksimaliai sausi
skalbiniai
sausesni skalbiniai
•
numatytojo sausumo
skalbiniai
3. Spauskite mygtuką (E), kol užsidegs
tinkamo lygio indikatorius.
4. Norėdami nustatymą patvirtinti, vienu
metu paspauskite ir maždaug 2
sekundes palaikykite nuspaudę
mygtukus (A) ir (B).
7.4 Vandens bakelio
indikatorius
Vandens bakelio indikatorius šviečia; tai
– numatytoji nuostata. Jis užsidega
Vandens bakelio indikatoriaus
išjungimas:
1. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
2. Jutiklinius mygtukus (J) ir (I)
paspauskite ir palaikykite vienu metu.
Ekrane rodoma viena iš šių 2
konfigūracijų:
•
indikatorius
išjungtas ir
indikatorius
įjungtas.
Vandens bakelio indikatorius yra
išjungtas. Maždaug po 4
sekundžių 2 indikatoriai užges.
•
ir
yra
Indikatorius
įjungtas.
Vandens bakelio indikatorius yra
įjungtas. Maždaug po 4 sekundžių
2 indikatoriai užges.
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
atlikite vieną šių veiksmų:
•
•
Išvalykite skalbinių džiovyklės būgną
drėgna šluoste.
Paleiskite trumpą programą (pvz., 30
minučių), pridėję drėgnų skalbinių.
13
programai pasibaigus arba tada, kai
reikia ištuštinti vandens bakelį.
Džiovinimo ciklo pradžioje (3–
5 min.) triukšmo lygis gali būti
šiek tiek didesnis. Taip yra
todėl, kad pradeda veikti
kompresorius, o tai įprasta
kompresoriais varomiems
prietaisams, pavyzdžiui,
šaldytuvams, šaldikliams.
14
www.electrolux.com
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
9.1 Programos paleidimas be
atidėto paleidimo
1. Paruoškite skalbinius ir sudėkite juos
į prietaisą.
PERSPĖJIMAS!
Uždarę duris patikrinkite,
ar tarp prietaiso durų ir
guminio tarpiklio
neprispaudėte skalbinių.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
3. Nustatykite skalbinių tipui tinkamą
programą ir parinktis.
Ekrane rodoma programos trukmė.
4. Paspauskite jutiklinį mygtuką
paleidimas / pristabdymas.
Programa pradeda veikti.
9.2 Programos paleidimas su
atidėtu paleidimu
9.4 Programai pasibaigus
Pasibaigus plovimo programai:
•
Su pertrūkiais skamba garso signalai.
•
Mirksi indikatorius
.
•
•
Užsidega indikatorius .
Šviečia indikatorius paleidimas /
pristabdymas.
Prietaisas veikia toliau, maždaug dar 30
minučių vykdydamas apsaugos nuo
susiglamžymo fazę.
Apsaugos nuo susiglamžymo fazės metu
šalinamas skalbinių susiglamžymas.
Skalbinius galite ištraukti apsaugos nuo
susiglamžymo fazei dar nepasibaigus.
Norint pasiekti geresnių rezultatų,
skalbinius ištraukti rekomenduojame
tada, kai ši fazė bus baigta arba beveik
baigta.
Apsaugos nuo susiglamžymo fazei
pasibaigus:
1. Nustatykite skalbinių tipui tinkamą
programą ir parinktis.
2. Spaudykite atidėto paleidimo
mygtuką, kol ekrane bus rodomas
norimas nustatyti delsos laikas.
•
šviečia, bet nežybčioja indikatorius
•
•
Indikatorius
užgęsta.
paleidimas / pristabdymas užgęsta.
Galite atidėti džiovinimo
programos paleidimo
pradžią mažiausiai nuo 30
minučių iki daugiausiai 20
valandų.
3. Paspauskite jutiklinį mygtuką
paleidimas / pristabdymas.
Ekrane rodoma atidėto paleidimo
atgalinė laiko atskaita.
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičiavimui,
programa paleidžiama.
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite skalbinius.
4. Uždarykite prietaiso dureles.
9.3 Programos keitimas
1. Norėdami išjungti prietaisą, spauskite
įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Norėdami suaktyvinti prietaisą,
spauskite įjungimo / išjungimo
mygtuką.
3. Nustatykite programą.
;
Programai pasibaigus, visada
išvalykite filtrą ir išpilkite
kondensatą iš vandens
bakelio.
9.5 Automatinio išsijungimo
funkcija
Ši funkcija automatiškai išjungia
prietaisą, kad būtų mažinamos energijos
sąnaudos:
•
•
Praėjus 5 minutėms, jeigu neįjungiate
programos.
Praėjus 5 minutėms nuo programos
pabaigos.
LIETUVIŲ
15
10. PATARIMAI
10.1 Skalbinių paruošimas
•
•
•
•
•
•
•
•
Užsekite užtrauktukus.
Užsekite pūkinių užvalkalų segtukus.
Suriškite laisvas virveles arba
kaspinus (pvz., prijuosčių raištelius).
Suriškite juos prieš paleisdami
programą.
Išimkite iš kišenių visus daiktus.
Jeigu gaminio vidinis sluoksnis yra
pagamintas iš medvilnės, išverskite jį.
Užtikrinkite, kad medvilnės sluoksnis
visada būtų išorėje
Mes rekomenduojame jums nustatyti
tinkamą programą, atsižvelgiant į
prietaise esančių audinių tipą.
Žyma gaminio
etiketėje
•
•
Nedžiovinkite ryškių spalvų audinių
kartu su šviesių spalvų audiniais.
Ryškios spalvos gali nudažyti kitus
audinius.
Naudokite medvilniniam džersiui ir
trikotažui tinkamą programą, kad
gaminiai nesusitrauktų.
Įsitikinkite, ar skalbinių svoris neviršija
maksimalaus svorio, nurodyto
programų lentelėje.
Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje
leidžiamus džiovinti skalbinius. Žr.
gaminių priežiūros etiketes.
Aprašymas
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Nustatykite programą su standartine temperatūra.
Džiovinkite skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti skalbinius.
Nustatykite programą su žema temperatūra.
Džiovinkite skalbinius, kurių negalima džiovinti skalbinių džiovy‐
klėje.
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
11.1 Filtro valymas
1.
2.
2
1
16
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Jeigu reikia, išplaukite filtrą šiltu vandeniu, naudodami šepetį ir (arba) dulkių siurblį.
11.2 Vandens išpylimas iš vandens bakelio
1.
2.
3.
4.
Vandenį iš vandens bakelio
galima naudoti kaip destiliuotą
vandenį (pvz., lyginimui
naudojant garus). Prieš
naudodami šį vandenį,
perkoškite jį, kad jame neliktų
purvo dalelių.
LIETUVIŲ
11.3 Kondensatoriaus valymas
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
7. 1)
6.
8.
9.
10.
2
1
1) Prireikus, maždaug kas 6 mėnesius, pašalinkite pūkus iš šilumokaičio skyriaus. Galite
naudoti dulkių siurblį.
Filtrų valymo dažnumas
priklauso nuo to, kokio tipo ir
kiek skalbinių džiovinate.
Jeigu džiovinate maksimalų
skalbinių kiekį, valykite filtrus
kas 3 ciklus.
11.4 Būgno valymas
ĮSPĖJIMAS!
Prieš valydami prietaisą,
atjunkite jį nuo maitinimo
tinklo.
17
18
www.electrolux.com
Būgno vidui ir būgno mentėms valyti
naudokite standartinę, švelnaus poveikio
valymo priemonę. Nuvalytus paviršius
sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.
PERSPĖJIMAS!
Nevalykite būgno
abrazyvinėmis priemonėmis
arba plieno drožlių šluostėmis.
11.5 Valdymo skydelio ir
korpuso valymas
Valdymo skydeliui ir korpusui valyti
naudokite standartinę, švelnaus poveikio
valymo priemonę.
Valykite drėgnu skudurėliu. Nuvalytus
paviršius sausai nušluostykite minkštu
skudurėliu.
PERSPĖJIMAS!
Prietaiso nevalykite baldų
valikliais arba valymo
priemonėmis, kurios gali
sukelti koroziją.
11.6 Ventiliacijos angų valymas
Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus iš
ventiliacijos angų.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galimas sprendimas
Negalima įjungti prietaiso.
Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas
įkištas į elektros tinklo lizdą.
Patikrinkite saugiklį saugiklių dėžutėje (vi‐
daus įranga).
Programa nepasileidžia.
Paspauskite paleidimas / pristabdymas.
Įsitikinkite, ar prietaiso durelės uždarytos.
Neužsidaro prietaiso durelės.
Įsitikinkite, ar filtras tinkamai įtaisytas.
Patikrinkite, ar tarp prietaiso durų ir gumi‐
nio tarpiklio neprispaudėte skalbinių.
Veikiantis prietaisas išsijungia.
Patikrinkite, ar vandens bakelis yra tuš‐
čias. Norėdami vėl įjungti programą, pas‐
pauskite paleidimas / pristabdymas.
Skaitmeniniame ekrane rodoma ilga pro‐
gramos trukmė. 1)
Įsitikinkite, ar skalbinių svoris tinkamas
programos trukmei.
Patikrinkite, ar filtras yra švarus.
Skalbiniai pernelyg šlapi. Dar kartą iš‐
gręžkite skalbinius skalbyklėje.
Įsitikinkite, ar ne per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Skaitmeniniame ekrane rodoma trumpa
programos trukmė.
Nustatykite programą džiovinimo laikas
arba ypač sausi.
Ekrane rodoma Err.
Jeigu norite nustatyti kitą programą, išjun‐
kite ir vėl įjunkite programą.
LIETUVIŲ
Problema
19
Galimas sprendimas
Įsitikinkite, ar parinktys yra tinkamos tai
programai.
Ekrane rodoma (pvz. E51).
Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Paleiskite
naują programą. Jeigu problema kartoja‐
si, kreipkitės į techninės priežiūros tarny‐
bą.
1) Maždaug po 5 valandų programa baigiama automatiškai
Jeigu džiovinimo rezultatai
nepatenkinami
•
•
•
•
Nustatyta netinkama programa.
Užsikimšo filtras.
Užsikimšo kondensatorius.
Prietaise pridėta per daug skalbinių.
•
•
•
Būgnas yra purvinas.
Netinkama specifinio laidumo jutiklio
nuostata.
Užkimštos ventiliacijos angos.
13. TECHNINIAI DUOMENYS
Aukštis x plotis x gylis
850 × 600 × 600 mm (didž. 640 mm)
Didžiausias gylis, kai prietaiso durelės ati‐ 1 090 mm
darytos
Didžiausias plotis, kai prietaiso durelės
atidarytos
950 mm
Reguliuojamas aukštis
850 mm (+ 15 mm – reguliuojant kojeles)
Būgno tūris
118 l
Didžiausias skalbinių svoris
8 kg
Įtampa
230 V
Dažnis
50 Hz
Būtinas saugiklis
4A
Bendroji galia
900 W
Energijos efektyvumo klasė
A++
Energijos sąnaudos1)
1,94 kWh
Metinės energijos sąnaudos2)
235 kWh
Įjungtas energijos sugėrimo režimas
0,50 W
Išjungtas energijos sugėrimo režimas
0,50 W
Naudojimo paskirtis
Buitinė
Leistina aplinkos temperatūra
nuo + 5 °C iki +35 °C
20
www.electrolux.com
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės
patekimo lygį užtikrina apsauginis dang‐
tis, išskyrus atvejus, kai žemos įtampos
įranga yra neapsaugota nuo drėgmės
IPX4
1) Pagal standartą EN 61121, 8 kg medvilnės, centrifūguojant 1 000 aps./min. greičiu.
2) Energijos sąnaudos per metus kWh, remiantis standartinės medvilnės programos 160
džiovinimo ciklų esant visai ir dalinei įkrovai, ir energiją tausojančių režimų sąnaudos. Fak‐
tinės energijos sąnaudos ciklui priklausys nuo to, kaip prietaisas naudojamas (REGLAMEN‐
TAS (ES) Nr. 392/2012).
13.1 Sąnaudos
Programa
Gręžimo greitis / likusi drėgmė
Džiovinimo
trukmė
Energijos
sąnaudos
medvilnė 8 kg
tinka dėti į spintą
sausi lyginimui
1 400 aps./min. / 50 %
149 min.
1,70 kWh
1 000 aps./min. / 60 %
170 min.
1,94 kWh
1 400 aps./min. / 50 %
110 min.
1,19 kWh
1 000 aps./min. / 60 %
125 min.
1,35 kWh
1 200 aps./min. / 40 %
56 min.
0,54 kWh
800 aps./min. / 50 %
64 min.
0,61 kWh
sintetika 3,5 kg
tinka dėti į spintą
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę
į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
ROMÂNA
21
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 22
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................24
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................26
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................26
5. TABELUL CU PROGRAME..............................................................................28
6. OPŢIUNI........................................................................................................... 29
7. SETĂRI.............................................................................................................31
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................32
9. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 33
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 34
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 34
12. DEPANARE.................................................................................................... 37
13. DATE TEHNICE............................................................................................. 38
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs
care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să
aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.
Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
22
1.
www.electrolux.com
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
AVERTIZARE!
Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate
permanentă.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Dacă uscătorul este pus deasupra unei maşini de
spălat rufe, folosiţi kit-ul de stivuire. Kit-ul de stivuire,
disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
cu aparatul specificat în instrucţiunile furnizate
împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiţi cu
atenţie instrucţiunile (consultaţi broşura de instalare).
Nu instalaţi aparatul după o uşă care poate fi încuiată,
o uşă culisabilă sau o uşă cu balamale în partea
opusă, care împiedică deschiderea completă a uşii
aparatului.
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Introduceţi ştecherul în priză numai după încheierea
procedurii de instalare. Asiguraţi accesul la priză după
instalare.
Asiguraţi-vă că există o bună aerisire în camera de
instalare pentru a evita întoarcerea debitului de gaze
în cameră de la aparatele care folosesc alţi
combustibili, inclusiv flacără deschisă.
Aerul evacuat nu trebuie direcţionat spre un coş care
este utilizat pentru evacuarea fumului de la aparate
care ard gaz sau alţi combustibili. (dacă este cazul)
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Respectaţi volumul maxim de încărcare de 8 kg
(consultaţi capitolul “Tabelul de programe”).
Nu utilizaţi aparatul dacă s-au utilizat produse chimice
la curăţare.
Îndepărtaţi scamele care s-au adunat în jurul
aparatului.
Nu utilizaţi aparatul fără un filtru. Curăţaţi filtrul de
scame înainte sau după fiecare utilizare.
Nu uscaţi articole nespălate.
Articolele pătate cu substanţe precum: ulei de gătit,
acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanţe de scos
petele, terebentină, ceară şi substanţe de înlăturat
ceara trebuie spălate în apă fierbinte cu mult
detergent înainte de a fi uscate în uscător.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de
latex), căştile de baie, ţesăturile impermeabile,
articolele căptuşite cu cauciuc şi hainele sau pernele
care au pernuţe din spumă de cauciuc nu trebuie
uscate în uscător.
Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie
folosite conform instrucţiunilor de utilizare.
Scoateţi toate obiectele din buzunare, cum ar fi
brichete sau chibrituri.
Nu opriţi niciodată uscătorul înainte de terminarea
ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt
scoase imediat şi întinse, astfel încât căldura să fie
disipată.
Partea finală a unui ciclu de uscare se face fără
căldură (ciclul de răcire), pentru ca articolele să
rămână la o temperatură care asigură evitarea
deteriorării articolelor.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu instalaţi sau utilizaţi aparatul întrun loc în care temperatura este sub
5°C sau mai mare de 35°C.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură şi curată.
Asiguraţi circulaţia aerului între aparat
şi podea.
Mutaţi întotdeauna aparatul în poziţie
verticală.
Suprafaţa din spate a aparatului
trebuie orientată spre perete.
•
Când aparatul este amplasat în
poziţia sa permanentă, verificaţi să fie
adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu
bulă de aer. Dacă nu este, ridicaţi sau
coborâţi picioarele acestuia până
când este perfect orizontal.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. Dacă nu
corespund, contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Nu atingeţi cablul de alimentare sau
ştecherul cu mâinile ude.
Doar pentru Regatul Unit și Irlanda.
Aparatul are un ștecher pentru 13 A.
Dacă este necesară schimbarea
siguranței din ștecher, folosiți o
siguranță tip ASTA (BS 1362) de 13
amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu, arsuri
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu uscaţi articolele deteriorate care
au căptuşeli sau umpluturi.
Poate usca textile care sunt adecvate
pentru uscare într-un uscător de rufe.
Respectaţi instrucţiunile de pe
eticheta ţesăturii.
Dacă v-aţi spălat rufele cu ajutorul
unui agent de îndepărtare a petelor,
porniţi ciclul de clătire suplimentară
înainte de a porni uscătorul.
Nu consumaţi sau pregătiţi mâncarea
cu apa condensată / distilată. Poate
cauza probleme de sănătate
oamenilor şi animalelor de companie.
Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe uşa
deschisă.
Nu uscaţi în uscător haine din care
apa curge.
2.4 Bec interior
AVERTIZARE!
Pericol de rănire.
•
Radiaţie vizibilă a LED-ului, nu vă
uitaţi direct în fascicul.
•
•
25
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Pentru înlocuirea lămpii interioare,
contactaţi centrul autorizat de service.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare personală
sau deteriorare a aparatului.
•
•
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur
pentru curăţarea aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
2.7 Compresorul
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
Compresorul şi sistemul acestuia din
uscătorul de rufe este umplut cu
agent special, care nu conţine fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să
rămână etanş. Deteriorarea sistemului
poate provoca o scurgere.
26
www.electrolux.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Recipient pentru apă
Panou de comandă
Bec interior
Ușa aparatului
Filtru principal
Buton pentru deschiderea ușii
schimbătorului de căldură
Fante pentru fluxul de aer
Picioare reglabile
Ușă schimbător de căldură
Capac pentru schimbătorul de
căldură
Buton pentru blocarea capacului
schimbătorului de căldură
Plăcuță cu date tehnice
Ușa de încărcare poate fi
instalată de utilizator în partea
opusă. Aceasta poate ajuta la
introducerea și scoaterea
rufelor sau dacă există o
limitare la instalarea aparatului
(consultați broșura separată).
4. PANOU DE COMANDĂ
1
2
3
4
5
6
13
1 Buton selectare program
2 Afișaj
3
Tasta Timp
12 11 10
9
8
7
ROMÂNA
4
Tasta Întârziere
12 Nivel de uscare Tasta
5
Tasta Antișifonare
13 Buton
6
Tasta Încărcătură de lână
7
Tasta Start/Pauză
8 Tasta de creștere pentru Timp suport
pentru uscare
9 Tasta de scădere pentru Timp suport
pentru uscare
Pornit/Oprit
Atingeți tastele cu degetul în
zona cu simbolul sau cu
numele opțiunii. Nu purtați
mănuși când lucrați cu panoul
de comandă. Aveți grijă ca
panoul de comandă să fie
întotdeauna curat și uscat.
10 MyFavourite Tasta
11 Reversibil plus Tasta
4.1 Indicatoare luminoase
Indicatoare luminoase
Descriere
Faza de uscare
Faza de răcire
Faza de protecție la șifonare
Condensator
Recipient pentru apă
Filtru
Pornire cu întârziere
Blocare acces copii
Semnale acustice
Reversibil plus
Nivel de uscare
Durata programului
-
Durata pentru Timp de uscare
-
Durata pentru Pornirea cu întârziere
27
28
www.electrolux.com
5. TABELUL CU PROGRAME
Programe
Nivel de uscare:
Bumbac
Mixt
Super uscat,
Pu‐
ternic uscate,
Uscate pentru a fi
puse în dulap2)3),
călcat 3)
Uscate pentru
Articole din bumbac și materiale sinte‐
tice. Program la temperatură redusă.
Program delicat cu aer cald.
Nivel de uscare:
Sintetice
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Tip încărcătură
Super uscat,
cate pentru a fi puse în dulap3),
cate pentru călcat3)
8kg/
3kg/
Us‐
Us‐
3,5kg/
Materiale cu întreținere ușoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1kg (sau 5
la un tip de material la altul. Scuturați ru‐
cămăși)/
Călcare ușoară fele înainte să le introduceți în aparat.
Când programul este finalizați scoateți
imediat articolele și puneți-le pe un
umeraș.
Pentru uscarea articolelor din bumbac și
sintetice, se folosește o temperatură re‐
dusă.
2kg/
Timp de uscare
Cu acest program puteți utiliza opțiunea
Timp și setați durata programului.
8kg/
Împrospătare
Împrospătarea textilelor care erau depo‐
zitate.
1kg
Rapid
Pentru uscarea pantofilor sport doar cu
1kg (sau 1 pere‐
Suport pentru us‐ Suport pentru uscare (consultați manua‐ che de pantofi
lul utilizatorului furnizat separat cu Suport
care4)
sport)
pentru uscare).
Țesături din lână. Uscarea atentă a arti‐
colelor din lână care pot fi spălate.
Scoateți imediat articolele când progra‐
mul s-a terminat.
Lână5)
1kg
ROMÂNA
Programe
Tip încărcătură
29
Încărcătură
(max.)1) /Etichetă
produs
Delicate
Țesături delicate.
Cămăși
Materiale cu întreținere ușoară pentru
care este necesară doar o călcare
simplă. Rezultatele la uscare pot diferi de 1,5kg (sau 7
la un tip de material la altul. Scuturați ru‐
cămăși)/
fele înainte să le introduceți în aparat.
Când programul este finalizați scoateți
imediat articolele și puneți-le pe un
umeraș.
2kg/
Pilotă
Pentru a usca una sau două pilote și a
pernelor (cu umplutură din pene, puf sau 3kg/
material sintetic).
Blugi
Articolele destinate timpului liber, de ex.
blugi, tricouri cu materiale cu grosimi di‐ 8kg/
ferite (de ex. la gât, manșete și cusături).
Articole sportive
Articole pentru sport, țesături subțiri și
ușoare, microfibre, poliester, care nu se
calcă.
2kg/
1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
2) Programul
Bumbac Uscate pentru a fi puse în dulap este „Programul standard pen‐
tru rufe din bumbac” și este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu grad normal de
umezeală și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru
uscarea rufelor ude din bumbac.
3) Doar pentru institutele de testare: Programele standard pentru testare sunt specificate
în documentul EN 61121.
4) Doar cu Suport de uscare (accesoriu standard sau opțional, în funcție de model).
5) Programul de uscare al acestei mașini de uscat rufe a fost testat și aprobat de The
Woolmark Company. Ciclul este adecvat pentru a usca articole de îmbrăcăminte din lână
care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele de îmbrăcăminte să fie
spălate într-un ciclu aprobat Woolmark de spălare manuală și uscate în uscătorul de rufe,
conform cu instrucțiunile furnizate de producător. M1129.
6. OPŢIUNI
6.1 Timp
Această opțiune poate fi aplicată doar la
programul Timp de uscare. Puteți seta
durata programului, de la un minim de 10
minute la un maxim de 2 ore. Setarea
duratei depinde de cantitatea de rufe din
aparat.
Vă recomandăm să setați o
durată scurtă pentru cantități
mici de rufe sau pentru doar
un singur articol.
6.2 Încărcătură de lână
Această opţiune poate fi aplicată doar la
programul Lână. Pentru a avea rufele
mai uscate apăsaţi în mod repetat tasta
30
www.electrolux.com
Încărcătură de lânăÎncărcătură de lână
pentru a mări durata programului.
6.3 Antișifonare
Prelungește cu 60 de minute etapa
standard de antișifonare (30 de minute)
la sfârșitul fiecărui ciclu de uscare.
Această funcție previne șifonarea rufelor.
Rufele pot fi scoase în timpul etapei
antișifonare.
6.4 Timp Suport pentru uscare
Această opțiune poate fi aplicată doar la
programul Suport pentru uscare. Puteți
seta durata programului, de la un minim
de 30 minute la un maxim de 4 ore.
Setarea duratei depinde de cantitatea de
rufe din aparat.
Vă recomandăm să setați o durată
scurtă pentru cantități mici de rufe sau
pentru doar un singur articol.
6.5 Reversibil plus
Pentru a usca mai ușor textilele fine
sensibile la temperatură (de ex. acrilic,
viscoză). Această funcție vă ajută, de
asemenea, să reduceți șifonarea rufelor.
Pentru țesături cu simbolul
eticheta produsului.
pe
6.6 Nivel de uscare
Această funcție vă ajută să uscați mai
bine rufele. Sunt disponibile 4 selecții:
Super uscat
•
•
Puternic uscate (doar pentru
Bumbac)
•
Uscate pentru a fi puse în dulap
•
Uscate pentru călcat
6.7 MyFavourite
Puteți configura programul și opțiunile
pentru a le memora în memoria
aparatului.
Pentru a memora configurația:
1. Setați programul și opțiunile
disponibile.
2. Atingeți MyFavourite pentru câteva
secunde.
Sunetul emis și mesajul de pe afișaj
confirmă memorarea configurației.
Pentru a activa configurația
memorată:
1. Activați aparatul.
2. Atingeți MyFavourite.
6.8 Tabelul cu opțiuni
Programe1)
Bumbac
■
Mixt
■
Sintetice
■
■
Călcare ușoară
■
Rapid
Timp de uscare
Împrospătare
■
■
■
■
■
■
ROMÂNA
31
Programe1)
Suport pentru us‐
care
■
■
Lână
Delicate
■
Cămăși
■
Pilotă
Blugi
■
Articole sportive
■
1) Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezac‐
tiva, apăsați tasta corespunzătoare.
7. SETĂRI
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Timp Tasta
B) Întârziere Tasta
C) Antișifonare Tasta
D) Încărcătură de lână Tasta
E) Start/Pauză Tasta
F) Tasta de creștere pentru Timp suport
pentru uscare
G) Tasta de scădere pentru Timp suport
pentru uscare
H) MyFavourite Tasta
I)
Reversibil plus Tasta
J) Nivel de uscare Tasta
7.1 Funcţia Blocare acces copii
Această opţiune previne joaca copiilor cu
aparatul în timpul funcţionării unui
program. Butonul programului şi tastele
sunt blocate.
Doar butonul de pornit/oprit este
deblocat.
Activarea opţiunii de blocare
acces copii:
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan
tastele (A) şi (D). Indicatorul blocare
acces copii se aprinde.
Indicatorul blocare acces copii se
aprinde.
Puteţi dezactiva opţiunea de
blocare acces copii în timpul
funcţionării unui program.
Apăsaţi lung aceleaşi taste
până când indicatorul de
blocare acces copii se stinge.
7.2 Sonerie pornită/oprită
Pentru a dezactiva sau activa semnalele
sonore, apăsați simultan și pentru
aproximativ 2 secunde tastele (B) și (C).
32
www.electrolux.com
7.3 Reglarea gradului de
umezeală remanentă pentru
rufe
Pentru a modifica gradul implicit de
umezeală remanentă pentru rufe:
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Apăsați și mențineți apăsate
simultan butoanele (A) și (B).
Se aprinde unul din următoarele
indicatoare:
•
rufe uscate la maxim
•
rufe uscate mai bine
Dezactivarea indicatorului
recipientului pentru apă:
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
2. Apăsați și mențineți apăsate
simultan tastele (J) și (I).
Afișajul indică una din următoarele 2
configurații:
•
rufe uscate la nivelul
implicit
3. Apăsați în mod repetat butonul (E)
până când se afișează indicatorul
nivelului corect.
4. Pentru a confirma reglarea, apăsați
simultan și pentru aproximativ 2
secunde butoanele (A) și (B).
7.4 Indicatorul recipientului
pentru apă
Implicit, indicatorul recipientului pentru
apă este aprins. Acesta se aprinde la
finalul programului sau când este
necesară golirea recipientului pentru
apă.
Dacă este montat un set
pentru scurgere (accesoriu
suplimentar), aparatul
evacuează automat apa din
recipientul pentru apă. În
acest caz, vă recomandăm să
dezactivați indicatorul
recipientului pentru apă.
Pentru accesoriile disponibile,
consultați informațiile
furnizate.
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
Înainte de a utiliza aparatul pentru prima
dată efectuaţi următoarele operaţii:
•
•
Curăţaţi tamburul uscătorului cu o
lavetă umedă.
Porniţi un program scurt (de ex. de 30
de minute) cu rufe umede.
•
Indicatorul
este oprit și
este pornit.
indicatorul
Indicatorul recipientului pentru
apă este oprit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
•
și
sunt
Indicatorul
pornite.
Indicatorul recipientului pentru
apă este pornit. După aproximativ
4 secunde, cele 2 indicatoare se
sting.
ROMÂNA
33
La începutul ciclului de uscare
(3 - 5 min.) este posibil ca
nivelul de zgomot să fie mai
ridicat. Această situaţie este
generată de pornirea
compresorului, lucru normal în
cazul aparatelor acţionate de
compresor precum: frigidere,
congelatoare.
9. UTILIZAREA ZILNICĂ
9.1 Porniți un program fără
întârziere
1. Pregătiți rufele și încărcați aparatul.
ATENŢIE!
Verificați dacă la
închiderea ușii, rufele nu
au rămas prinse între ușa
aparatului și garnitura de
cauciuc.
2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setați programul și opțiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
Afișajul indică durata programului.
4. Apăsați tasta Start/Pauză.
Programul începe.
9.2 Inițierea programului cu
pornirea cu întârziere
1. Setați programul și opțiunile corecte
pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsați butonul pentru pornire cu
întârziere în mod repetat până când
afișajul indică întârzierea dorită.
Puteți întârzia pornirea
unui program de la o
valoare minimă de 30
minute până la una
maximă de 20 de ore.
3. Apăsați tasta Start/Pauză.
Afișajul indică numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Când numărătoarea inversă se încheie,
programul pornește.
9.3 Modificarea unui program
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul
2. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
activa aparatul.
3. Setaţi programul.
9.4 La terminarea programului
Programul s-a terminat:
•
Este emis un semnal acustic
intermitent.
•
Indicatorul
se aprinde intermitent.
• Indicatorul
se aprinde.
• Indicatorul Start/Pauză este pornit.
Aparatul continuă să funcționeze cu faza
de protecție la șifonare pentru
aproximativ alte 30 de minute.
Faza de protecție la șifonare
îndepărtează cutele din rufele dvs.
Puteți scoate rufele înainte de
terminarea fazei de protecție la șifonare.
Pentru rezultate mai bune, vă
recomandăm să scoateți rufele când
faza este aproape terminată sau complet
terminată.
Când faza de protecția la șifonare s-a
terminat:
este aprins dar nu
•
Indicatorul
clipește.
•
•
se stinge.
Indicatorul
Indicatorul Start/Pauză se stinge.
1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a
dezactiva aparatul.
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Scoateți rufele.
4. Închideți ușa aparatului.
Curățați întotdeauna filtrul și
goliți recipientul pentru apă
după terminarea unui
program.
34
www.electrolux.com
9.5 Funcție oprire automată
•
Pentru a micșora consumul de energie,
această funcție dezactivează automat
aparatul:
•
După 5 minute, dacă nu porniți
programul.
După 5 minute de la încheierea
programului.
10. INFORMAŢII ŞI SFATURI
10.1 Pregătirea rufelor
•
•
•
•
•
•
•
Închideţi fermoarele.
Închideţi şi strângeţi sacul pilotei.
Nu lăsaţi libere cravatele sau
cordoanele (de ex. cordoanele de la
şorţuri). Legaţi-le înainte de a porni un
program.
Scoateţi toate articolele din buzunare.
Dacă un articol are un strat intern din
bumbac, întoarceţi-l pe dos.
Întotdeauna stratul de bumbac trebuie
să fie extern.
Vă recomandăm să setaţi programul
corect, aplicabil pentru tipul ţesăturilor
care se află în aparat.
•
•
•
Nu puneţi ţesături cu culori tari
împreună cu ţesături în culori
deschise. Culorile tari pot să păteze.
Utilizaţi un program aplicabil pentru
jerseuri şi tricotaje din bumbac pentru
a împiedica intrarea acestora la apă.
Greutatea rufelor nu trebuie să
depăşească greutatea maximă
specificată în tabelul de programe.
Uscaţi doar rufele care se pot usca
într-un uscător. Consultaţi eticheta
ţesăturii aflată pe articol.
Eticheta ţesătu‐ Descriere
rii
Rufe care sunt adecvate pentru uscător.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura standard.
Rufe care sunt adecvate pentru uscător. Setaţi programul cu tem‐
peratura scăzută.
Rufe care nu sunt adecvate pentru uscător.
11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
11.1 Curățarea filtrului
1.
2.
2
1
ROMÂNA
3.
4.
1
2
6.
5. 1)
1
2
1) Dacă este necesar, curățați filtrul cu apă caldă de la robinet folosind o perie și/sau un
aspirator.
11.2 Golirea recipientului pentru apă
1.
2.
3.
4.
Puteți utiliza apa din
recipientul pentru apă ca o
alternativă la apa distilată ( de
ex. pentru călcarea cu abur).
Înainte de a utiliza apa,
scoateți reziduurile cu ajutorul
unui filtru.
35
36
www.electrolux.com
11.3 Curățarea condensatorului
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
7. 1)
6.
8.
9.
10.
2
1
1) Dacă este necesar, o dată la 6 luni îndepărtați scamele din compartimentul
schimbătorului de căldură. Puteți utiliza un aspirator.
Frecvența de curățare a
filtrelor depinde de tipul și
cantitatea rufelor. Dacă nu
uscați o încărcătura maximă,
curățați filtrele la fiecare 3
cicluri.
11.4 Curăţarea tamburului
AVERTIZARE!
Scoateţi din priză aparatul
înainte de a-l curăţa.
ROMÂNA
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa suprafaţa interioară a
tamburului şi striaţiile tamburului. Uscaţi
suprafeţele curăţate cu o cârpă moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi substanţe abrazive
sau bureţi de sârmă pentru a
curăţa tamburul.
11.5 Curăţarea panoului de
comandă şi a carcasei
Folosiţi un detergent cu săpun neutru
pentru a curăţa panoul de comandă şi
carcasa.
37
Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă.
Uscaţi suprafeţele curăţate cu o cârpă
moale.
ATENŢIE!
Nu folosiţi agenţi de curăţare
speciali pentru mobilă sau
agenţi de curăţare care pot
cauza coroziune pentru a
curăţa aparatul.
11.6 Curăţarea fantelor pentru
fluxul de aer
Utilizaţi un aspirator pentru a scoate
scamele din fantele pentru fluxul de aer.
12. DEPANARE
Problemă
Soluție posibilă
Nu puteți activa aparatul.
Verificați dacă ștecherul este introdus în
priză.
Verificați siguranța din tabloul de sigur‐
anțe (instalația locuinței).
Programul nu pornește.
Apăsați Start/Pauză.
Verificați dacă ușa aparatului este în‐
chisă.
Ușa aparatului nu se închide.
Asigurați-vă că filtrul este instalat corect.
Verificați dacă rufele au rămas prinse în‐
tre ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
Aparatul se oprește pe durata
funcționării.
Verificați dacă recipientul pentru apă este
gol. Apăsați Start/Pauză pentru a porni
programul din nou.
Afișajul indică o durată mare a programu‐ Verificați dacă greutatea rufelor este
adecvată cu durata programului.
lui. 1)
Verificați dacă filtrul este curat.
Rufele sunt prea ude. Centrifugați rufele
din nou în mașina de spălat rufe.
Verificați dacă temperatura camerei nu
este prea ridicată.
Afișajul indică o durată mică a programu‐ Setați programul Timp de uscare sau Su‐
lui.
per uscat.
Afișajul indică Err.
Dacă doriți să setați un program nou, de‐
zactivați și activați aparatul.
38
www.electrolux.com
Problemă
Soluție posibilă
Verificați dacă opțiunile sunt adecvate
programului.
Afișajul indică (de ex. E51).
Dezactivați și activați aparatul. Porniți un
program nou. Dacă problema apare din
nou, contactați centrul de service.
1) După maxim 5 ore, programul se termină automat
Dacă rezultatele uscării sunt
nesatisfăcătoare
•
•
•
•
Programul setat nu a fost corect.
Filtrul este înfundat.
Condensatorul este înfundat.
Au fost prea multe rufe în aparat.
•
•
•
Tamburul este murdar.
Setare incorectă a senzorului de
conductivitate.
Fantele pentru fluxul de aer sunt
înfundate.
13. DATE TEHNICE
Înălțime x Lățime x Adâncime
850 x 600 x 600 mm (maxim 640 mm)
Adâncime maximă cu ușa aparatului de‐
schisă
1090 mm
Lățime maximă cu ușa aparatului de‐
schisă
950 mm
Înălțime reglabilă
850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului
118 l
Volumul maxim de încărcare
8 kg
Tensiune
230 V
Frecvență
50 Hz
Siguranța necesară
4A
Putere totală consumată
900 W
Clasa de eficiență energetică
A++
Consum de energie1)
1,94 kWh
Consumul anual de energie2)
235 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit
(inactiv)
0,50 W
Putere consumată în modul oprit
0,50 W
Tip de utilizare
Casnică
Temperatura permisă a mediului ambiant între + 5°C și + 35°C
ROMÂNA
Nivel de protecție împotriva pătrunderii
particulelor solide și a umidității asigurat
de capacul de protecție, cu excepția ca‐
zului în care echipamentul de joasă ten‐
siune nu este deloc protejat împotriva
umidității
39
IPX4
1) Cu referință la EN 61121. 8 kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.
2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului
standard de bumbac la încărcare completă sau parțială și consumul modurilor economice.
Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (RE‐
GLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).
13.1 Valorile de consum
Program
Centrifugat la / umiditate rezidu‐ Timp de us‐
ală
care
Consum
de ener‐
gie
Bumbac 8 kg
Uscate pentru a fi
puse în dulap
1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
Uscate pentru călcat 1400 rpm / 50%
1000 rpm / 60%
110 min.
125 min.
1,19 kWh
1,35 kWh
Sintetice 3,5 kg
Uscate pentru a fi
puse în dulap
1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
56 min.
64 min.
14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
0,54 kWh
0,61 kWh
40
www.electrolux.com
СОДЕРЖАНИЕ
1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ...............................................41
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ................................................................. 44
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ................................................................................... 46
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ................................................................................. 46
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ................................................................................... 48
6. РЕЖИМЫ......................................................................................................... 50
7. ПАРАМЕТРЫ...................................................................................................52
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ........................................................53
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.............................................................. 54
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ...................................................................................55
11. УХОД И ОЧИСТКА........................................................................................ 56
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ..........................................58
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ............................................................................ 59
МЫ ДУМАЕМ О ВАС
Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие,
за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.
Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы
Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда
будут превосходными.
Добро пожаловать в Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по
эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о
техническом обслуживании:
www.electrolux.com
Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
www.registerelectrolux.com
Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
фирменные запасные части для своего прибора:
www.electrolux.com/shop
ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую
информацию: модель, код изделия (PNC), серийный номер.
Данная информация находится на табличке с техническими данными.
Внимание / Важные сведения по технике безопасности.
Общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
Право на изменения сохраняется.
РУССКИЙ
1.
СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед установкой и эксплуатацией прибора
внимательно ознакомьтесь с приложенным
руководством. Производитель не несет
ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные неправильной установкой и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении
всего срока службы прибора.
1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными
возможностями
ВНИМАНИЕ!
Существует риск удушья, получения травм
или стойких нарушений нетрудоспособности.
•
•
•
•
•
Данный прибор может эксплуатироваться детьми
старше 8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными
способностями и с недостаточным опытом или
знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их
безопасность, или после получения
соответствующих инструкций, позволяющих им
безопасно эксплуатировать электроприбор и
дающих им представление об опасности,
сопряженной с его эксплуатацией.
Детям младше 3 лет запрещается находиться
рядом с прибором, если взрослые не
обеспечивают за ними постоянный надзор.
Храните все упаковочные материалы вне
досягаемости детей.
Храните все средства для стирки вне
досягаемости детей.
Не подпускайте детей и домашних животных к
прибору, когда его дверца открыта.
41
42
www.electrolux.com
•
•
Если прибор оснащен устройством защиты от
детей, рекомендуем Вам включить это устройство.
Очистка и доступное пользователю техническое
обслуживание не должно производиться детьми
без присмотра.
1.2 Общие правила техники безопасности
•
•
•
•
•
•
•
Не изменяйте параметры данного прибора.
Если сушильный барабан устанавливается поверх
стиральной машины, используйте монтажный
комплект Комплект для вертикальной сборки,
который можно приобрести в авторизованных
магазинах, может использоваться только с
приборами, которые перечислены в поставляемых
вместе с принадлежностью инструкциях.
Внимательно изучите их перед установкой (см.
Вкладыш с инструкцией по установке).
Не устанавливайте прибор за дверью, запираемой
на замок, за раздвижной дверью или за дверью с
петлями, расположенными на противоположной
стороне по отношению к петлям на дверце
прибора.
Вентиляционные отверстия в днище (если они
предусмотрены конструкцией) не должны
перекрываться ковровым покрытием.
Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только
во конце установки прибора. Убедитесь, что после
установки имеется доступ к вилке.
Обеспечьте надлежащую вентиляцию для того,
чтобы избежать обратного притока газов в
помещение, создаваемого устройствами, в
которых происходит сгорание других видов
топлива (включая камины).
Запрещается отводить выпускаемый прибором
воздух в вытяжную систему, используемую для
приборов, в которых происходит сжигание газа или
иных видов топлива. (если это применимо)
РУССКИЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
В случае повреждения шнура питания во
избежание несчастного случая он должен быть
заменен изготовителем, авторизованным
сервисным центром или специалистом с
равнозначной квалификацией.
Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 8
кг (см. Главу «Таблица программ»).
Не используйте прибор для вещей, подвергшихся
чистке с помощью промышленных химикатов.
Убирайте ворс, скопившийся вокруг прибора.
Не используйте прибор без фильтра. После
каждым использованием или перед ним очищайте
фильтр для ворса.
Не сушите в сушильном барабане нестиранные
вещи.
Перед тем, как сушить в сушильном барабане
вещи, загрязненные такими веществами, как
кулинарный жир, ацетон, спирт, бензин, керосин,
пятновыводители, скипидар, воск и средства для
удаления воска, их следует выстирать в горячей
воде с увеличенным количеством стирального
порошка.
Нельзя сушить в сушильном барабане изделия из
вспененной резины (латексная губка), шапочки для
душа, водостойкие текстильные изделия, изделия
на резиновой основе, а также одежду и подушки со
вставками из вспененной резины.
Смягчители для ткани и другие подобные средства
следует использовать в соответствии с указаниями
их изготовителей.
Выньте из карманов все предметы, например,
зажигалки и спички.
Никогда не останавливайте сушильные барабан до
завершения цикла сушки за исключением случая,
когда белье быстро вынимается и расстилается
для обеспечения рассеивания тепла.
44
www.electrolux.com
•
•
Заключительный этап цикла сушки в сушильном
барабане выполняется без нагрева (этап
охлаждения) для того, чтобы конечная
температура белья позволила обеспечить его
сохранность.
Перед выполнением операций по чистке и уходу
выключите прибор и извлеките вилку сетевого
шнура из розетки.
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Установка
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Удалите всю упаковку.
Не устанавливайте и не
подключайте прибор, если он имеет
повреждения.
Следуйте приложенным к прибору
инструкциям по его установке.
Прибор имеет большой вес: не
забывайте о мерах
предосторожности при его
перемещении. Обязательно
используйте защитные перчатки.
Не устанавливайте и не
эксплуатируйте прибор в
помещениях с температурой ниже
5℃ или выше 35℃.
Убедитесь, что пол на месте
установки прибора ровный,
прочный, чистый и не боится
нагрева.
Убедитесь, что между днищем
прибора и полом имеется
достаточная вентиляция.
Перемещайте прибор только в
вертикальном положении.
Задняя сторона прибора должна
располагаться у стены.
После установки прибора в
рабочее положение при помощи
спиртового уровня убедитесь в том,
что прибор стоит абсолютно ровно.
При необходимости выровняйте
его, изменяя высоту ножек.
2.2 Подключение к
электросети
ВНИМАНИЕ!
Существует риск пожара и
поражения электрическим
током.
•
•
•
•
•
•
•
•
Прибор должен быть заземлен.
Убедитесь, что параметры
электропитания, указанные на
табличке с техническими данными,
соответствуют параметрам
электросети. В противном случае
вызовите электрика.
Включайте прибор только в
установленную надлежащим
образом электророзетку с
защитным контактом.
Не пользуйтесь тройниками и
удлинителями.
Для отключения прибора от
электросети не тяните за кабель
электропитания. Всегда беритесь
за саму вилку.
Не беритесь за кабель
электропитания или за его вилку
мокрыми руками.
Только для Великобритании и
Ирландии. Прибор оснащен вилкой,
рассчитанной на ток 13 А. При
замене предохранителя в вилке
электропитания следует
использовать предохранитель 13 А
ASTA (BS 1362).
Данный прибор соответствует
директивам E.E.C.
РУССКИЙ
2.3 Эксплуатация
ВНИМАНИЕ!
Существует риск травмы,
поражения электрическим
током, пожара, получения
ожогов или повреждения
прибора.
•
•
•
•
•
•
•
Используйте прибор только в
жилых помещениях.
Не сушите поврежденные изделия
с набивкой или наполнителями.
Сушите только ткани, для которых
допускается сушка в сушильном
барабане. Следуйте указаниям на
ярлыке.
Если при стирке белья
использовался пятновыводитель,
то перед тем, как помещать белье в
сушильный барабан, следует
выполнить дополнительный цикл
полоскания.
Не пейте конденсат/
дистиллированную воду и не
готовьте на них пищу. Это может
причинить вред здоровью людей и
домашних животных.
Не садитесь и не вставайте на
открытую дверцу.
Не сушите в сушильном барабане
неотжатые вещи.
2.5 Уход и очистка
ВНИМАНИЕ!
Это может привести к
повреждению прибора или
травмам.
•
•
•
•
•
Светодиодное свечение в видимой
части спектра: не допускайте
попадания светового луча
непосредственно в глаза.
В приборе используется модуль
подсветки или галогеновая лампа,
предназначенная специально для
бытовых приборов. Не используйте
его для освещения дома.
Для замены лампы внутреннего
освещения обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
Не используйте для очистки
прибора подаваемую под
давлением воду или пар.
Протирайте прибор мягкой влажной
тряпкой. Используйте только
нейтральные моющие средства. Не
используйте абразивные средства,
царапающие губки, растворители
или металлические предметы.
2.6 Утилизация
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы или удушья.
•
•
•
Отключите прибор от электросети.
Отрежьте и утилизируйте кабель
электропитания.
Удалите защелку дверцы, чтобы
предотвратить риск ее запирания
при попадании внутрь прибора
детей и домашних животных.
2.7 Компрессор
ВНИМАНИЕ!
Существует риск
повреждения прибора.
2.4 Внутреннее освещение
ВНИМАНИЕ!
Существует опасность
травмы.
45
•
Тепловой насос данного
сушильного барабана и его контур
заполнены специальным
хладагентом, не содержащим
фторо- и хлоросодержащие
углеводороды. Контур должен быть
хорошо закреплен. Повреждение
системы может привести к утечке.
46
www.electrolux.com
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Емкость для конденсата
Панель управления
Внутреннее освещение
Дверца прибора
Первичный фильтр
Кнопка для открывания дверцы
теплообменника
Вентиляционные щели
Регулируемые ножки
Дверца теплообменника
Крышка теплообменника
Ручка фиксации крышки
теплообменника
Табличка с техническими данными
Пользователь может
перевесить дверцу, чтобы
изменить сторону ее
открывания. Это поможет
облегчить загрузку и
выгрузку белья или
установку самого прибора
(см. отдельную брошюру).
4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Селектор программ
2 Дисплей
3
Сенсорное поле Время
9
8
7
РУССКИЙ
4
Сенсорное поле Отсрочка
12 Сухость Сенсорное поле
5
Сенсорное поле Антисминание
13 Кнопка «Вкл/Выкл»
6
Сенсорное поле Шерсть
Нажимайте на сенсорные
поля, касаясь пальцем
области, на которой виден
символ или название
дополнительной функции.
Не пользуйтесь панелью
управления в перчатках.
Позаботьтесь о том, чтобы
панель управления всегда
была сухой и чистой.
7
Сенсорное поле Пуск/Пауза
8 Сенсорное поле «Увеличение
времени сушки с сушильной
полкой»
9 Сенсорное поле «Уменьшение
времени сушки с сушильной
полкой»
10 MyFavourite Сенсорное поле
11 Реверс плюс Сенсорное поле
4.1 Индикаторы
Индикаторы
Описание
Этап сушки
Этап охлаждения
Этап «антисминание»
Конденсатор
Емкость для конденсата
Фильтр
Отсрочка пуска
Защита от детей
Звуковая сигнализация
Реверс плюс
Степень сушки
Продолжительность программы
-
Продолжительность сушки
-
Продолжительность отсрочки пуска
47
48
www.electrolux.com
5. ТАБЛИЦА ПРОГРАММ
Программы
Степень сушки:
Хлопок
Смесовые ткани
Синтетика
Легкая глажка
Быстрая стирка
Загрузка (макс.)
1) / Символы на
Тип загрузки
Сухое,
утюг 3)
ярлыке
Очень сухое,
В шкаф2)3),
8 кг/
Под
Ткани из хлопка и синтетики.
Программа с низкой температурой.
Щадящая программа с сушкой теплым 3 кг/
воздухом.
Степень сушки:
шкаф3),
Очень сухое,
Под утюг3)
В
3,5 кг/
Простой уход за бельем, которому
требуется минимум глажки.
Результаты сушки могут различаться в
1 кг (или 5
зависимости от типа и вида ткани.
Перед загрузкой встряхните каждое
рубашек)/
загружаемое изделие. По завершении
программы быстро сразу же извлеките
вещи из барабана и повесьте их на
вешалку.
Сушка изделий из хлопка и
синтетических тканей при низкой
температуре.
2 кг/
Время сушки
Данная программа позволяет
использовать режим Время и задавать 8 кг/
продолжительность программы.
Освежить
Программа, предназначенная для
того, чтобы освежить белье после
хранения.
1 кг
Сушка спортивной обуви (только на
сушильной полке – см. отдельное
Руководство, приложенное к
сушильной полке.
1 кг (или 1 пара
спортивной
обуви)
Сушильная
полка4)
РУССКИЙ
Программы
Тип загрузки
Загрузка (макс.)
1) / Символы на
ярлыке
Шерстяные вещи. Щадящая сушка
изделий из шерсти, пригодных для
машинной стирки. Извлекайте сразу
после завершения программы.
Шерсть5)
Вещи,
требующие
бережного
обращения
Рубашки
1 кг
Изделия из тонких тканей.
49
2 кг/
Простой уход за бельем, которому
требуется минимум глажки.
Результаты сушки могут различаться в
1,5 кг (или 7
зависимости от типа и вида ткани.
Перед загрузкой встряхните каждое
рубашек)/
загружаемое изделие. По завершении
программы быстро сразу же извлеките
вещи из барабана и повесьте их на
вешалку.
Одеяла
Сушка односпальных или двуспальных
одеял и подушек (с перовым, пуховым 3 кг/
или синтетическим наполнением).
Джинсы
Повседневная одежда, например,
джинсы, свитера из тканей различной
толщины (например, на воротнике,
манжетах и швах).
8 кг/
50
www.electrolux.com
Программы
Спортивная
одежда
Тип загрузки
Загрузка (макс.)
1) / Символы на
ярлыке
Спортивная одежда, одежда из тонких
и легких тканей, микрофибры и
2 кг/
полиэстера, которые не подлежат
глажке.
1) Максимальный вес приведен для сухих вещей.
2) Программа
Хлопок В шкаф является стандартной программой для хлопка и
является наиболее энергоэффективной программой для сушки влажного белья из
хлопка нормальной степени загрязненности
3) Только для тестирующих организаций: стандартные программы для
тестирования приведены в документации EN 61121.
4) Только с использованием сушильной полки (данная принадлежность может как
входить в комплект, так и продаваться отдельно в зависимости от модели).
5) Программа сушки шерстяных изделий в данной стиральной машине с сушкой
прошла тестирование и одобрена компанией Woolmark. Данная программа пригодна
для сушки шерстяных изделий с ярлыками «ручная стирка» при условии выполнения
стирки с использованием утвержденного компанией Woolmark цикла ручной стирки и
сушки в барабане и в соответствии с инструкциями производителя. M1129.
6. РЕЖИМЫ
6.1 Время
6.3 Антисминание
Данный режим применим только к
программе Время сушки. Вы можете
задать продолжительность работы
программы от 10 минут (минимум) до
2 часов (максимум). Выбор времени
зависит от количества белья в
приборе.
Увеличение стандартного времени
этапа «Антисминание» (60 минут) по
окончании цикла сушки до 60 минут.
Данная функция предотвращает
образование складок на ткани. Во
время выполнения этапа
«Антисминание» белье можно вынуть
из прибора.
Рекомендуется задавать
для небольшого количества
белья или при сушке только
одной вещи короткое время
сушки.
6.2 Шерсть
Эта функция применима только к
программе «Шерсть». Для получения
более сухого белья нажмите на
сенсорное поле Шерсть
несколько
раз, чтобы увеличить
продолжительность работы
программы.
6.4 Время сушки с сушильной
полкой
Эта функция применима только к
программе «Сушильная полка». Вы
можете задать продолжительность
работы программы от 30 минут
(минимум) до 4 часов (максимум).
Выбор времени зависит от количества
белья в приборе.
Рекомендуется задавать для
небольшого количества белья или при
сушке только одной вещи короткое
время сушки.
РУССКИЙ
6.5 Реверс плюс
Сушка более легких, деликатных
тканей, боящихся высоких температур
(например, акрила, вискозы). Данная
функция также помогает уменьшить
образование складок на белье. Для
изделий со значком
на ярлыке.
6.6 Сухость
Данная функция обеспечивает
дополнительную сушку белья.
Имеется 4 варианта выбора:
•
Очень сухое
•
Сухое (только для хлопка)
•
В шкаф
•
Под утюг
Для записи конфигурации:
1. Задайте программу и применимые
функции.
2. Нажмите и удерживайте несколько
секунд MyFavourite.
Запись и сообщение на дисплее
подтвердят запись заданной
последовательности.
Для выбора записанной
последовательности
действий:
1. Включите прибор.
2. Нажмите MyFavourite.
6.7 MyFavourite
Вы можете создать собственную
конфигурацию программы и
6.8 Таблица режимов
Программы1)
Хлопок
■
Смесовые ткани
■
Синтетика
■
■
■
■
Освежить
Сушильная
полка
Шерсть
Вещи,
требующие
бережного
обращения
■
■
Быстрая стирка
Время сушки
■
■
Легкая глажка
51
дополнительных функций и записать
ее в память.
■
■
■
■
52
www.electrolux.com
Программы1)
■
Рубашки
Одеяла
Джинсы
■
Спортивная
одежда
■
1) Одновременно с программой можно выбрать одну или более функций. Для их
включения или выключения нажмите на соответствующее сенсорное поле.
7. ПАРАМЕТРЫ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Время Сенсорное поле
B) Отсрочка Сенсорное поле
C) Антисминание Сенсорное поле
D) Шерсть Сенсорное поле
E) Пуск/Пауза Сенсорное поле
F) Сенсорное поле «Увеличение
времени сушки с сушильной
полкой»
G) Сенсорное поле «Уменьшение
времени сушки с сушильной
полкой»
H) MyFavourite Сенсорное поле
I)
Реверс плюс Сенсорное поле
J) Сухость Сенсорное поле
7.1 Функция «Защита от
детей»
Данная функция не позволяет детям
играть с прибором во время
выполнения программы. Ручка выбора
программ и сенсорные поля
блокируются.
Не заблокированной остается только
кнопка Вкл/Выкл.
Включение функции «Защита
от детей»:
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и
удерживайте сенсорные поля (A) и
(D). Высвечивается индикатор
функции «Защита от детей».
Высвечивается индикатор функции
«Защита от детей».
Функцию «Защита от детей»
можно выключить в
процессе выполнения
программы. Одновременно
нажмите и удерживайте
сенсорные поля, пока не
погаснет индикатор функции
«Защита от детей».
7.2 Звуковой сигнал Вкл/Выкл
Для включения или выключения
звуковых сигналов одновременно
нажмите и удерживайте примерно 2
секунды сенсорные поля (B) и (C).
7.3 Настройка уровня
остаточной влажности белья
Для изменения уровня остаточной
влажности белья:
РУССКИЙ
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и
удерживайте кнопки (A) и (B).
Загорится один из данных
индикаторов:
•
•
белье
максимально сухое
более сухое белье
•
уровень влажности по
умолчанию
3. Многократным нажатием кнопки
(E) добейтесь включения
индикатора требуемого уровня.
4. Для подтверждения настройки
одновременно нажмите и
удерживайте примерно 2 секунды
кнопки (A) и (B).
53
Выключение индикатора
контейнера для конденсата:
1. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Одновременно нажмите и
удерживайте сенсорные поля (J) и
(I).
На дисплее отобразится одна из двух
приведенных ниже конфигураций:
•
Индикатор
выключен, а
включен.
индикатор
Индикатор контейнера для
конденсата выключен.
Примерно через 4 секунды оба
индикатора погаснут.
•
7.4 Индикатор контейнера
для конденсата
По умолчанию индикатор контейнера
для конденсата включен. Индикатор
загорается, когда программа
завершена или когда необходимо
опорожнить контейнер для
конденсата.
и
Индикаторы
включены.
Индикатор контейнера для
конденсата включен. Примерно
через 4 секунды оба
индикатора погаснут.
В случае установки
комплекта для слива
конденсата
(дополнительная
принадлежность) прибор
автоматически сливает воду
из контейнера для
конденсата. В подобном
случае рекомендуется
отключить индикатор
контейнера для конденсата.
Список подходящих к
прибору принадлежностей
приведен в прилагаемых к
прибору информационных
материалах.
8. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед первым использованием
прибора необходимо произвести
данные операции:
•
Протрите сушильный барабан
влажной тряпкой.
•
Запустите короткую программу
(напр. 30 минут) с влажным бельем.
54
www.electrolux.com
В начале цикла сушки (3-5
мин) уровень шума может
быть немного выше. Это
объясняется пуском
компрессора, что нормально
для таких приборов с
компрессорами, как
холодильники или
морозильники.
9. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
9.1 Запуск программы без
отсрочки пуска
1. Подготовьте вещи и загрузите их в
прибор.
ОСТОРОЖНО!
Убедитесь, что при
закрывании дверцы
белье не оказалось
зажато между дверцей
прибора и резиновым
уплотнением.
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
3. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.
На дисплее отобразится
продолжительность программы.
4. Нажмите на сенсорное поле с
символом Пуск/Пауза.
Начнется выполнение программы.
9.2 Запуск программы с
отсрочкой пуска
1. Выберите подходящую программу
и функции в соответствии с типом
загрузки.
2. Нажимайте на кнопку отсрочки
пуска до тех пор, пока на дисплее
не отразится требуемое время
отсрочки.
Можно отсрочить пуск
программы на время от
30 минут (минимум) до
20 часов (максимум).
3. Нажмите на сенсорное поле с
символом Пуск/Пауза.
На дисплее будет отображаться
обратный отсчета времени,
оставшегося до пуска.
После завершения обратного отсчета
произойдет запуск программы.
9.3 Изменение выбранной
программы
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Включите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
3. Задайте программу.
9.4 По окончании программы
По окончании выполнения программы:
•
Выдается прерывистый звуковой
сигнал.
•
Мигает индикатор
.
• Загорается индикатор .
• Светится индикатор Пуск/Пауза.
Прибор продолжает выполнять этап
«антисминание» еще примерно 30
минут.
Этап «антисминание» позволяет
удалить складки с белья.
Белье можно извлечь до окончания
работы этапа «антисминание». Для
наилучших результатов
рекомендуется извлекать белье, когда
данный этап почти или окончательно
завершен.
По окончании выполнения этапа
«антисминание»:
•
Индикатор
горит, но не мигает.
•
Индикатор
гаснет.
РУССКИЙ
•
Пуск/Пауза гаснет.
1. Выключите прибор нажатием на
кнопку «Вкл/Выкл».
2. Откройте дверцу прибора.
3. Выньте белье.
4. Закройте дверцу прибора.
Всегда очищайте фильтр и
опорожняйте резервуар для
воды по окончании
программы.
55
9.5 Система автоматического
отключения
Для снижения энергопотребления
данная функция автоматически
выключает прибор:
•
•
Спустя пять минут, если
потребитель не запустил
программу.
Через пять минут по окончании
программы.
10. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
10.1 Подготовка белья
•
•
•
•
•
•
Закройте молнии.
Застегните пуговицы или иные
крепления пододеяльников.
Не позволяйте завязкам или
лентам (например, тесемкам
фартука) свободно развиваться.
Завяжите их запуска программы.
Извлеките все содержимое
карманов.
Если у предмета одежды имеется
внутренний слой из ваты,
выверните его наизнанку. Ватный
слой всегда должен находиться
снаружи
Рекомендуем выбирать программу,
подходящую к типу ткани, белье из
которой загружено в прибор.
Ярлык
изделия
•
•
•
•
Не загружайте ткани насыщенных
цветов вместе со светлыми
тканями. Ткани насыщенных цветов
могут полинять.
Для изделий из трикотажа и хлопка
используйте соответствующую
программу, чтобы избежать усадки
одежды.
Убедитесь, что вес белья не
превышает максимально
допустимого веса, указанного в
Таблице программ.
Сушите только изделия, для
которых допускается сушка в
сушильном барабане.
Руководствуйтесь информацией на
ярлыках изделий.
Описание
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном
барабане.
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном
барабане. Выберите программу со стандартной
температурой.
Изделия, для которых допускается сушка в сушильном
барабане. Выберите программу с низкой температурой.
Изделия, сушка которых в сушильном барабане не
допускается.
56
www.electrolux.com
11. УХОД И ОЧИСТКА
11.1 Очистка фильтра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) При необходимости почистите фильтр щеткой в теплой воде или очистите его при
помощи пылесоса.
11.2 Слив воды из контейнера для сбора конденсата
1.
2.
3.
4.
РУССКИЙ
Воду из резервуара для
воды можно использовать в
качестве дистиллированной
воды (например, для глажки
с использованием пара).
Перед использованием этой
воды отфильтруйте ее от
загрязнений.
11.3 Очистка конденсатора
1.
2.
3.
4.
1
2
2
2
1
5.
7. 1)
6.
8.
57
58
www.electrolux.com
9.
10.
2
1
1) При необходимости удаляйте ворс из отделения теплообменника каждые 6
месяцев. Для этого можно использовать пылесос.
Частота, с которой
возникает необходимость
очистки фильтров, зависит
от типа и количества белья.
При сушке с максимальной
загрузкой очищайте
фильтры каждый третий
цикл.
11.4 Чистка барабана
ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой отключите
прибор от электросети.
Для мытья внутренней поверхности
барабана и его ребер используйте
нейтральное моющее средство.
Протрите вымытые поверхности
мягкой тряпкой.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте для чистки
барабана абразивные
материалы или
металлические губки.
11.5 Очистка панели
управления и корпуса
Для мытья панели управления и
корпуса используйте нейтральное
моющее средство.
Для очистки используйте влажную
тряпку. Протрите вымытые
поверхности мягкой тряпкой.
ОСТОРОЖНО!
Не используйте для мытья
прибора средства для
мытья мебели и чистящие
вещества, которые могут
вызвать коррозию.
11.6 Очистка вентиляционных
щелей
Для удаления ворса из
вентиляционных щелей
воспользуйтесь пылесосом.
12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Возможное решение
Прибор не включается.
Убедитесь, что вилка сетевого шнура
вставлена в розетку электропитания.
Проверьте предохранитель на
домашнем распределительном щите.
Программа не запускается.
Нажмите на Пуск/Пауза.
Убедитесь, что дверца прибора
закрыта.
РУССКИЙ
Неисправность
Возможное решение
Дверца прибора не закрывается.
Убедитесь, что фильтр установлен
правильно.
59
Убедитесь, что белье не оказалось
зажатым между дверцей прибора и
резиновым уплотнением.
Прибор автоматически
останавливается во время работы.
Убедитесь, что контейнер для сбора
конденсата пуст. Нажмите на Пуск/
Пауза, чтобы снова запустить
программу.
Дисплей показывает большую
продолжительность программы. 1)
Убедитесь, что вес белья
соответствует продолжительности
программы.
Убедитесь, что фильтр не требует
очистки.
Белье слишком мокрое. Снова
отожмите белье в стиральной машине.
Позаботьтесь о том, чтобы
температура в помещении не была
слишком высокой.
Дисплей показывает короткую
продолжительность программы.
Задайте программу Время сушки или
Очень сухое.
На дисплее отображается Err
(Ошибка).
Если Вы захотите задать новую
программу, выключите и включите
прибор.
Убедитесь, что выбранные функции
применимы к заданной программе.
На дисплее отображается (напр.,
«E51»).
Выключите и включите прибор.
Запустите новую программу. Если
неисправность появится снова,
обратитесь в сервисный центр.
1) По истечении примерно 5 часов работа программы автоматически завершается
Результаты сушки
неудовлетворительны
•
•
•
•
Неверный выбор программы.
Засорен фильтр.
Засорен конденсатор.
Слишком много белья в приборе.
•
•
•
Барабан загрязнен.
Неверная настройка датчика
проводимости.
Засорены вентиляционные щели.
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Высота x Ширина x Глубина
850 x 600 x 600 мм (максимум 640 мм)
60
www.electrolux.com
Макс. глубина с открытой дверцей
прибора
1090 мм
Макс. ширина с открытой дверцей
прибора
950 мм
Регулируемая высота
850 мм (+ 15 мм – регулировка высоты
ножек)
Объем барабана
118 л
Максимальная загрузка
8 кг
Напряжение
230 В
Частота
50 Гц
Необходимый предохранитель
4A
Полная мощность
900 Вт
Класс энергопотребления
A++
Энергопотребление 1)
1,94 кВт·ч
Годичное энергопотребление 2)
235 кВт·ч
При оставлении во включенном
состоянии
0,50 Вт
Энергопотребление в состоянии
«выключено»
0,50 Вт
Тип использования
Бытовой
Допустимая температура окружающей
среды
от +5°C до +35°C
Защита от проникновения твердых
IPX4
частиц и влаги обеспечивается
защитной крышкой. Исключения:
низковольтное оборудование не имеет
защиты от влаги.
1) В соответствии с EN 61121. 8 кг изделий из хлопка на скорости отжима 1000 об/мин.
2) Годовое энергопотребление в кВт·ч из расчета 160 циклов сушки с использованием
стандартной программы для хлопка при полной и частичной загрузке и потреблении,
рассчитанном для энергосберегающих режимов. Фактическое энергопотребление при
конкретном цикле будет зависеть от того, как используется прибор (ПОЛОЖЕНИЕ ЕС
№392/2012).
13.1 Данные по потреблению энергии
Программа
Отжим при / остаточная
влажность
Хлопок 8 кг
Время
сушки
Энергопо
треблени
е
РУССКИЙ
Программа
В шкаф
Под утюг
Отжим при / остаточная
влажность
Время
сушки
61
Энергопо
треблени
е
1400 об/мин / 50%
149 мин
1,70 кВт·ч
1000 об/мин / 60%
170 мин
1,94 кВт·ч
1400 об/мин / 50%
110 мин
1,19 кВт·ч
1000 об/мин / 60%
125 мин
1,35 кВт·ч
1200 об/мин / 40%
56 мин
0,54 кВт·ч
800 об/мин / 50%
64 мин
0,61 кВт·ч
Синтетика 3,5 кг
В шкаф
14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Материалы с символом
следует
сдавать на переработку. Положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья. Принимая участие в
переработке старого электробытового
оборудования, Вы помогаете
защитить окружающую среду и
здоровье человека. Не выбрасывайте
вместе с бытовыми отходами бытовую
технику, помеченную символом .
Доставьте изделие на местное
предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном
номере (serial numbеr), где первая цифра номера
соответствует последней цифре года производства, вторая и
третья цифры номера – порядковому номеру недели.
Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие
произведено на десятой неделе 2011 года.
Kласс энергопотребления: A++
Электролюкс Продакшн Поланд Сполка з О.О.
улица Варшавская 87, PL-42-470 Зивьерц
Польша
*
62
www.electrolux.com
РУССКИЙ
63
136930380-A-062014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement