Electrolux EDH3487RW3 User manual

Electrolux EDH3487RW3 User manual
EDH3487RW3
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
SQ THARËSE ME RROTULLIM
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
MK MАШИНА ЗА СУШЕЊЕ
SR МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ РУБЉА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
2
21
42
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................12
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................13
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................13
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 14
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 15
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 18
13. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 19
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 8 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
5
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e
pastër e ta durojë nxehtësinë.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
•
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2.6 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
2.7 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
SHQIP
7
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Depozita e ujit
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbët me regjistrim
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Pllaka e specifikimeve
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi
edhe në anën e kundërt. Kjo
ndihmon për të futur dhe për
të hequr më lehtë rrobat nga
pajisja ose nëse ka ndonjë
kufizim hapësire për instalimin
e pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2
3
4
5
6
13
1 Çelësi i programeve
2 Ekrani
3
Blloku i prekjes i Koha
12 11 10
9
8
7
8
www.electrolux.com
4
Blloku i prekjes i Vonesë
5
Blloku i prekjes i Antirrudhë e
gjatë
6
Blloku i prekjes i Ngarkesa me të
leshta
7
11 Rikthim plus Blloku i prekjes i
12 Thatësi Blloku i prekjes i
13 Butoni Ndezje/Fikje
Blloku i prekjes i Nisje/Ndërprerje
8 Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
9 Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
10 MyFavourite Blloku i prekjes i
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensuesi
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokimi për fëmijët
Sinjalet akustike
Rikthim plus
Niveli i tharjes
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
SHQIP
9
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Të pambukta
Të përziera
lehtë
Hekurosje e
E shpejtë
Tharje për në dol‐
8 kg/
Tharje për hekur 3)
Për pëlhura të pambukta dhe sintetike.
Program me temperaturë të ulët. Pro‐
gram delikat me ajër të ngrohtë.
Niveli i tharjes:
Sintetike
Tharje ekstra,
Tharje e fortë,
lap2)3),
Ngarkesa (maks.)
1) /Shenja e rro‐
bave
3 kg/
Tharje ekstra,
Tharje për në dollap3),
kur3)
Tharje për he‐ 3,5 kg/
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri
lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda pa‐
jisjes. Kur përfundon programi, hiqni
menjëherë artikujt dhe vendosini ata në
një nderëse rrobash.
Për të tharë pëlhura të pambukta dhe
sintetike përdor temperaturë të ulët.
1 kg (ose 5 këmi‐
sha)/
2 kg/
Tharje me kohë
Me këtë program ju mund të përdorni op‐
sionin Koha dhe të vendosni kohëzgjat‐
8 kg/
jen e programit.
Rifreskim
Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐
jur brenda në dollap.
Për tharjen e atleteve vetëm me Skara e
Skara e tharjes4) tharjes (shihni manualin e posaçëm të
përdorimit që vjen me skarën e tharjes).
1 kg
1 kg (ose 1 palë
atlete)
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rro‐
bave të leshta që mund të lahen. Hiqni
menjëherë artikujt kur programi përfun‐
don.
Të leshta5)
Delikate
1 kg
Pëlhura delikate.
2 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa (maks.)
1) /Shenja e rro‐
bave
Këmisha
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri
lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda pa‐
jisjes. Kur përfundon programi, hiqni
menjëherë artikujt dhe vendosini ata në
një nderëse rrobash.
Jorganë
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jas‐
tëkë (me pupla, push ose me mbushje
sintetike).
3 kg/
Xhinse
Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza
tutash etj., me trashësi të ndryshme ma‐
teriali (p.sh. në pjesën e qafës, manshe‐
tave dhe tegelave).
8 kg/
Sportive
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të
cilat nuk hekurosen.
2 kg/
1,5 kg (ose 7 kë‐
misha)/
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Të pambukta Tharje për në dollap është "Programi standard për të pam‐
buktat" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe
është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të
pambukta të lagura
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121.
4) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash me rrotullim është testuar dhe mir‐
atuar nga kompania Woolmark. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta të
etiketuara "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të mira‐
tuar nga Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi.
M1129.
6. OPSIONET
6.1 Koha
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje me kohë. Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 10 minutash deri maksimumi
në 2 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.2 Ngarkesa me të leshta
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Të leshta. Që rrobat të thahen më
shumë, shtypni fushën me prekje
SHQIP
Ngarkesa me të leshta në mënyrë të
përsëritur për të rritur kohëzgjatjen e
programit.
6.3 Antirrudhë e gjatë
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në
përfundim të ciklit të tharjes. Ky funksion
parandalon krijimin e rrudhave në rroba.
Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë
fazës kundër rrudhave.
6.4 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Skara e tharjes. Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
6.5 Rikthim plus
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
në
6.6 Thatësi
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
Tharje ekstra
•
•
Tharje e fortë (vetëm për të
pambukta)
•
Tharje për në dollap
•
Tharje për hekur
6.7 MyFavourite
Ju mund të bëni konfigurimin që doni për
programin dhe opsionet e tij dhe ta ruani
atë në memorien e pajisjes.
Për të memorizuar konfigurimin
tuaj:
1. Vendosni programin dhe opsionet e
mundshme.
2. Mbani prekur MyFavourite për disa
sekonda.
Tingulli dhe mesazhi në ekran
konfirmojnë që konfigurimi është ruajtur.
Për ta aktivizuar konfigurimin
që keni ruajtur:
1. Aktivizoni pajisjen.
2. Prekni MyFavourite.
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
■
Të përziera
■
Sintetike
■
lehtë
Hekurosje e
■
■
E shpejtë
Tharje me kohë
■
11
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Programet1)
■
Rifreskim
■
Skara e tharjes
■
Të leshta
Delikate
■
Këmisha
■
Jorganë
Xhinse
■
Sportive
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Koha Blloku i prekjes i
B) Vonesë Blloku i prekjes i
C) Antirrudhë e gjatë Blloku i prekjes i
D) Ngarkesa me të leshta Blloku i
prekjes i
E) Nisje/Ndërprerje Blloku i prekjes i
F) Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
G) Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
H) MyFavourite Blloku i prekjes i
I)
Rikthim plus Blloku i prekjes i
J) Thatësi Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet ndërkohë
që është në punë një
program. Shtypni dhe mbani
shtypur të njëjtat fusha me
prekje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
SHQIP
7.2 Zilja aktive/jo aktive
Për të çaktivizuar ose aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni dhe mbani shtypur për
rreth 2 sekonda blloqet e prekjes (B) dhe
(C) në të njëjtën kohë.
Nëse është instaluar kompleti
i zbrazjes (aksesor shtesë),
pajisja e zbraz automatikisht
ujin nga depozita e ujit. Në
këtë rast, ne rekomandojmë
që ta çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit. Referojuni
informacionit të ofruar për
aksesorët që janë në
dispozicion.
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
thata
maksimumi i rrobave të
rrobat më të thata
•
rrobat me thatësi normale
3. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
4. Për të çaktivizuar ose aktivizuar
sinjalet akustike, shtypni dhe mbani
shtypur butonat (A) dhe (B) në të
njëjtën kohë për rreth 2 sekonda.
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
I).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
•
Treguesi
është i fikur dhe
treguesi
është i ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
•
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
dhe
janë të
Treguesi
ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
shtyrjen e programit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
13
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Në fillim të ciklit të tharjes (3-5
min.) niveli i zhurmës mund të
jetë paksa më i lartë. Kjo
ndodh për shkak të ndezjes së
kompresorit, gjë e cila është
normale për pajisjet që
punojnë me kompresor, si
p.sh.: frigoriferët, ngrirësit.
14
www.electrolux.com
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës së
pajisjes dhe guarnicionit
prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
4. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Ndërprerje.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin e
një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Ndërprerje.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
•
Pulson treguesi
.
• Treguesi
ndizet.
• Treguesi Nisje/Ndërprerje ndizet.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të
mira, të hiqni rrobat kur faza ka
përfunduar ose pothuajse ka përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
është i ndezur, por nuk
•
Treguesi
pulson.
•
•
Treguesi
fiket.
Nisje/Ndërprerje fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni kontejnerin e ujit kur të
përfundojë programi.
9.5 Funksioni Fikja automatike
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
•
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
•
•
Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
SHQIP
•
•
•
•
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Etiketa e pël‐
hurës
•
•
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
15
Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
16
www.electrolux.com
6.
5. 1)
1
2
1) Nëse nevojitet, pastrojeni filtrin me ujë të ngrohtë rubineti duke përdorur furçë dhe/ose
fshesë me korrent.
11.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
11.3 Pastrimi i kondensuesit
1.
2.
SHQIP
3.
4.
1
2
2
1
5.
7. 1)
6.
8.
9.
10.
2
1
1) Nëse nevojitet, një herë në 6 muaj largoni pushin nga hapësira e shkëmbyesit të
nxehtësisë. Për këtë mund të përdorni një fshesë me korrent.
Shpeshtësia e pastrimit të
filtrave është e lidhur me llojin
e rrobave dhe sasinë e tyre.
Nëse thani rroba në ngarkesë
maksimale, pastrojini filtrat
pas çdo 3 ciklesh.
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
17
18
www.electrolux.com
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët mund
të shkaktojnë gërryerje gjatë
pastrimit të pajisjes.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisje/Ndërprerje.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisje/Ndërprerje për ta nisur pro‐
gramin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
mi. 1)
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në makinën larëse.
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ Vendosni programin Tharje me kohë ose
grami.
Tharje ekstra.
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
SHQIP
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
19
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensuesi është i bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
13. TË DHËNA TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
8 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
4A
Fuqia totale
900 W
Klasifikimi i energjisë
A++
Konsumi i energjisë 1)
1,94 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
235 kWh
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,50 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
20
www.electrolux.com
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 8 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 8 kg
Tharje për në dollap 1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
1400 rpm / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 rpm / 60%
125 min.
1,35 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Tharje për hekur
Sintetike 3,5 kg
Tharje për në dollap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
МАКЕДОНСКИ
21
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 22
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 24
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 26
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................27
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ................................................................................ 28
6. ОПЦИИ.............................................................................................................30
7. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 32
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.................................................................................34
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................................34
10. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................35
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................36
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.............................................................................39
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 40
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
22
1.
www.electrolux.com
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Ако машината за сушење е ставена врз машината
за перење, користете го приборот за местење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
Комплетот за местење, достапен кај вашиот
овластен продавач, може да се користи само со
уредот наведен во упатството испорачано со
приборот. Прочитајте го внимателно пред
монтажата (погледнете во летокот за монтажа).
Не го монтирајте уредот зад заклучена врата,
лизгачка врата или врата со шарки на спротивната
страна, каде вратата на уредот не може потполно
да се отвори.
Отворите за вентилација во базата (ако ги има) не
смеат да бидат попречени од килим.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот
за струја е пристапен по монтирањето.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што горат
различно гориво, вклучувајќи и отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас или од други горива.
(ако постои во опремата)
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 8kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Не го користете апаратот ако за чистење со
користени индустриски хемикалии.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале
околу апаратот.
Не користете го апаратот без филтер. Исчистете
го филтерот со влакненца пред или после секоја
употреба.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите како
запалки и ќибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите
предмети не се отстранат брзо и распостелат за
да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека предметите ќе бидат на
температура што нема да ги оштети.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и
исклучете го кабелот од штекерот за струја.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
•
•
•
Не монтирајте го и не
употребувајте го апаратот онаму
каде што температурата е под 5°C
или повисока од 35°C.
Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување со струја
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и
Ирска. Апаратот има приклучок за
струја со јачина на струја од 13
ампери. Ако е потребно да го
смените осигурувачот во
приклучокот за струја, користете
осигурувач од 13 ампери ASTA (BS
1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Употребете го
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или оштетување
на апаратот.
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
•
•
25
Не сушете ги оштетените алишта
кои содржат постава или полнење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки,
стартувајте дополнителен циклус
на плакнење пред да ја пуштите
машината за сушење.
Немојте да пиете или да
подготвувате храна со
кондензирана/дестилирана вода.
Таа може да предизвика
здравствени проблеми кај луѓето и
животните.
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во машината за сушење.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда.
•
•
•
Видливо LED зрачење, не гледајте
директно во зракот.
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
За да го замените внатрешното
светло, контактирајте со
Сервисниот центар.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
Не користете воден спреј и пареа
за чистење на апаратот.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
26
www.electrolux.com
2.7 Компресор
2.6 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување на
апаратот.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
•
•
•
Компресорот и неговиот систем во
машината за сушење е полн со
специјален агенс кој не содржи
флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој
систем мора да остане прицврстен.
Оштетувањето на системот може
да доведе до протекување.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Корисникот може да ја
монтира вратата за
полнење во обратна насока.
Тоа може да помогне
полесно да се ставаат и
вадат алиштата или ако
постои некакво
ограничување во однос на
монтирањето на апаратот
(видете во засебниот леток).
Сад за вода
Контролна табла
Внатрешна светилка
Врата на апаратот
Основен филтер
Копче за отворање на вратата на
разменувачот на топлина
Отвори за проток на воздух
Ногалки за нивелирање
Врата на разменувачот на топлина
Капак на разменувачот на топлина
Копче за заклучување на капакот
на разменувачот за топлина
Плочка со спецификации
МАКЕДОНСКИ
27
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
9
8
7
1 Копче за програми
2 Екран
3
допирна површина Bреме
10 MyFavourite допирна површина
11 Обратна насока Плус допирна
4
допирна површина
Одложување
5
12 Сувост допирна површина
13 Копче за вклучување/исклучување
допирна површина Против
туткање
6
допирна површина Полнење со
волна
7
допирна површина Старт/
Пауза
површина
8 Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
Допирните површини
допирајте ги со вашиот прст
во областа со симболот и
името на опцијата. Не
носете ракавици кога
работите со контролната
табла. Проверете дали
контролната табла е чиста и
сува.
9 Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
4.1 Показни светла
Показни светла
Опис
Фаза на сушење
Фаза на ладење
Фаза против туткање
Кондензатор
28
www.electrolux.com
Показни светла
Опис
Сад за вода
Филтер
Одложен почеток
Блокада за деца
Звучни сигнали
Обратна насока плус
Ниво на сушење
Траење на програмата
-
Времетраење на сушењето
-
Траење на одложениот почеток
5. ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ
Програми
Вид на полнење
Ниво на сушење:
Памук
Целосно суви,
плакар2)3),
Мешани
Лесно
пеглање
Екстра суви,
Суви за во
8kg/
Суви за пеглање 3)
Памучни и синтетички ткаенини.
Програма со ниска температура.
Програма за чувствителни алишта со
топол воздух.
Ниво на сушење:
Синтетика
Полнење (макс.)
1) / Ознака на
ткаенината
Суви за во плакар3),
пеглање3)
3kg/
Екстра суви,
Суви за
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
3,5kg/
1kg (или 5
кошули)/
МАКЕДОНСКИ
Програми
Брзо
Време на
сушење
Освежување
Сушете на
закачалка4)
Вид на полнење
Полнење (макс.)
1) / Ознака на
ткаенината
За сушење на памучни и синтетички
ткаенини, користете ниска
температура.
2kg/
Со оваа програма можете да ја
користите опцијата Bреме и да го
поставите времетраењето на
програмата.
8kg/
Освежување на ткаенини кои биле
складирани.
1kg
За сушење на патики само со Сушење
1kg (или 1 пар
на Закачалка (види во посебното
на спортски
упатство кое е обезбедено за Сушење
обувки)
на Закачалка).
Волнени ткаенини. Нежно сушење на
волнени ткаенини што се перат.
Веднаш извадете ги алиштата по
завршување на програмата.
Волна5)
1kg
Чувствителни
Чувствителни ткаенини.
Кошули
Ткаенини кои лесно се одржуваат и за
кои е потребно минимално пеглање.
Резултатите од сушењето може да се
разликуваат во зависност од
ткаенината. Протресете ги алиштата
пред да ги ставите во апаратот. Кога
ќе заврши програмата, веднаш
извадете ги алиштата и ставете ги на
сушалка.
29
2kg/
1,5kg (или 7
кошули)/
Јоргани
За сушење на еден или два јоргани и
перници (наполнети со пердуви или
синтетика).
3kg/
Џинс
За сушење неформална облека како
фармерки, маици од материјали со
различна дебелина (на пр. на вратот,
манжетните и шавовите).
8kg/
30
www.electrolux.com
Програми
Спортски
Вид на полнење
Полнење (макс.)
1) / Ознака на
ткаенината
Спортска облека, тенки и лесни
ткаенини, микровлакна, полиестер, кои 2kg/
не се пеглаат.
1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.
2) Програмата
Памук Суви за во плакар е „Стандардна програма за памук“ и е
соодветна за сушење на нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма
во смисла на потрошувачка на енергија за сушење на влажни памучни алишта.
3) Само за институти за тестирање: Стандардните програми за тестирање се
наведени во документот EN 61121.
4) Само кај Сушење на закачалка (стандардни додатоци или по избор, во зависност
од моделот).
5) Циклусот за сушење волна кај оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од
компанијата Тhe Woolmark Company. Циклусот е погоден за сушење на волнени
алишта означени за „рачно перење“, под услов материјалите да се испрани со циклус
за рачно перење одобрен од Woolmark и сушени според упатствата дадени од
производителот. M1129.
6. ОПЦИИ
6.1 Bреме
6.3 Против туткање
Оваа опција е применлива само кај
програмата Време на сушење. Можете
да го поставите траењето на
програмата, од минимум 10 минути до
максимум 2 часа. Поставувањето на
траењето е поврзано со количината на
алишта во апаратот.
Ја продолжува стандардната фаза
против туткање (30 минути) за 60
минути на крајот од циклусот на
сушење. Оваа фукнција го спречува
туткањето на алиштата. Алиштата
може да се извадат во текот на
фазата за заштита од туткање.
Ви препорачуваме да
поставите кратко траење за
мали количини на алишта
или само за едно парче
облека.
6.2 Полнење со волна
Оваа опција е применлива само кај
програмата Wool (Волна). За подобро
сушење на алиштата, притиснете на
допирната површина Полнење со
волна
повеќе пати за да го
зголемите времетраењето на
програмата.
6.4 Време на сушење на
закачалка
Оваа опција може да се применува
само кај програмата Drying Rack
(Сушење на закачалка). Можете да го
поставите траењето на програмата, од
минимум 30 минути до максимум 4
часа. Поставувањето на траењето е
поврзано со количината на алишта во
апаратот.
Ви препорачуваме да поставите
кратко траење за мали количини на
алишта или само за едно парче
облека.
МАКЕДОНСКИ
6.5 Обратна насока Плус
За полесно сушење на чувствителни
ткаенини и чувствителни ткаенини на
температура (на пр. акрил, вискоза).
Оваа функција исто така помага да се
намали туткањето на алиштата. За
ткаенини со симбол
на ткаенината.
на етикетата
6.6 Сувост
Оваа фукнција помага алиштата да се
исушат подобро. Постојат 4 можни
избори:
•
Екстра суви
•
Целосно суви (само за памук)
•
Суви за во плакар
•
Суви за пеглање
меморирате во меморијата на
апаратот.
За да ја меморирате вашата
конфигурација:
1. Поставете ја програмата и
достапните опции.
2. Допрете го MyFavourite неколку
секунди.
Звукот и пораката на екранот
потврдуваат дека конфигурацијата е
меморирана.
За да ја вклучите вашата
меморирана конфигурација:
1. Вклучете го апаратот.
2. Допрете го MyFavourite.
6.7 MyFavourite
Можете сами да ја конфигурирате
програмата и опциите и да ги
6.8 Табела со опции
Програми1)
Памук
■
Мешани
■
Синтетика
■
Лесно
пеглање
■
Брзо
■
Време на
сушење
■
■
Сушете на
закачалка
Чувствителни
■
■
Освежување
Волна
■
■
■
■
■
31
32
www.electrolux.com
Програми1)
■
Кошули
Јоргани
Џинс
■
Спортски
■
1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите
или исклучите, притиснете ја соодветната допирна површина.
7. ПОСТАВКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Bреме допирна површина
B) Одложување допирна површина
C) Против туткање допирна површина
D) Полнење со волна допирна
површина
E) Старт/Пауза допирна површина
F) Допирна површина
за
зголемување на времето на
сушење на закачалка
G) Допирна површина
за
намалување на времето на
сушење на закачалка
H) MyFavourite допирна површина
I) Обратна насока Плус допирна
површина
J) Сувост допирна површина
7.1 Функција за блокада за
деца
Оваа опција ги спречува децата да си
играат со апаратот кога работи некоја
програма. Програматорот и допирните
површини се заклучени.
Отклучено е само копчето за
вклучување/исклучување.
Вклучување на опцијата
блокада за деца:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња
(A) и (D). Показното светло за
блокада за деца се пали.
Показното светло за блокада за деца
се пали.
Можно е да ја исклучите
опцијата за блокада за деца
додека работи некоја
програма. Притиснете и
задржете ги истите допирни
површини додека не се
исклучи показателот за
блокада за деца.
7.2 Вклучување/исклучување
на звучни сигнали
За да ги вклучите и исклучите
звучните сигнали, притиснете и
задржете ги истовремено отприлика 2
секунди допирните површини (B) и (C).
МАКЕДОНСКИ
7.3 Приспособување на
нивото на преостаната
влажност на алиштата
За да го смените фабричкото ниво на
преостаната влажност на алиштата:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Притиснете ги и држете ги
истовремено копчињата (A) и (B).
Се пали едно од овие показни светла:
•
•
алишта
максимално суви
Исклучување на показното
светло за садот за вода:
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
2. Притиснете ги и држете ги
истовремено допирните полиња (J)
и (I).
На екранот се прикажува една од овие
2 конфигурации:
•
7.4 Показно светло за садот
за вода
Според фабричките поставки,
показното светло за садот за вода е
вклучено. Тоа се вклучува кога
програмата ќе заврши или кога е
потребно да се испразни садот за
вода.
Доколу е монтиран прибор
за цедење (дополнителен
прибор), апаратот
автоматски ќе ја цеди
водата од садот за вода. Во
оваа состојба, ви
препорачуваме да го
исклучите показното светло
за садот за вода.
Погледнете ги приложените
информации за
дополнителен прибор кој го
имате на располагање.
е
Показното светло
исклучено, а показното светло
е вклучено.
Показното светло за садот за
вода е исклучено. После околу
4 секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
многу суви алишта
•
нормално суви алишта
3. Притискајте го копчето (E)
повторно и повторно додека не се
вклучи показното светло за
точното ниво.
4. За да го потврдите
приспособувањето, притиснете и
задржете ги истовремено
отприлика 2 секунди копчињата (A)
и (B).
33
•
и
Показните светла
се вклучени.
Показното светло за садот за
вода е вклучено. После околу 4
секунди, 2 показни светла се
исклучуваат.
34
www.electrolux.com
8. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА
Пред да го користите апаратот по прв
пат, направете една од следните
операции:
•
•
На почетокот на циклусот на
сушење (3-5 мин.) може да
се слушне малку посилен
звук. Тоа е како резултат на
стартувањето на
компресорот што е
нормално за апарати кои
работат врз база на
компресор: фрижидери,
замрзнувачи.
Исчистете го барабанот за сушење
со влажна крпа.
Вклучете кратка програма (на пр.
30 минути) со влажни алишта.
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Вклучување програма без
одложен почеток
1. Подгответе ги алиштата и
наполнете го апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога ја затворате
вратата, внимавајте
алиштата да не се
заглавуваат помеѓу
вратата на апаратот и
гумената заптивка.
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
На екранот се прикажува
времетраењето на програмата.
4. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Програмата започнува.
9.2 Почнување на програмата
со одложен почеток
1. Поставете ја соодветната
програма и опциите според видот
на алишта.
2. Притискајте го копчето за одложен
почеток повторно и повторно
додека на екранот не се прикаже
времето на одложување што
сакате да го поставите.
Можете да го одложите
почетокот на програма
за сушење од минимум
30 минути до максимум
20 часа.
3. Притиснете ја допирната
површина Старт/Пауза.
Екранот го покажува одбројувањето на
одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
започнува програмата.
9.3 Промена на програма
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
вклучите апаратот.
3. Поставете ја програмата.
9.4 На крај од програмата
Кога програмата за перење е
завршена:
•
Се слуша испрекинат звучен
сигнал.
•
Показното светло
трепка.
Показното светло
се пали.
Се вклучува показното светло
Старт/Пауза.
Апаратот продолжува да работи со
фазата против туткање отприлика 30
минути.
•
•
МАКЕДОНСКИ
Фазата против туткање ги измазнува
алиштата.
Можете да ги извадите алиштата пред
завршувањето на фазата против
туткање. Ви препорачуваме, за
подобри резултати, да ги извадите
алиштата кога фазата е скоро или
целосно завршена.
Кога фазата против туткање е
завршена:
е вклучено, но
•
Показното светло
не трепка.
•
•
се гаси.
Показното светло
показното светло Старт/Пауза се
гаси.
1. Притиснете го копчето за
вклучување/исклучување за да го
исклучите апаратот.
35
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.
4. Затворете ја вратата на апаратот.
Чистете го филтерот и
празнете го садот за вода
секогаш по завршувањето
на програмата.
9.5 Функција за Автоматско
исклучување
За да се намали потрошувачката на
енергија, оваа функција автоматски го
исклучува апаратот:
•
•
Ако не ја стартувате програмата
после 5 минути.
После 5 минути од крајот на
програмата.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
10.1 Подготвување на
алиштата
•
•
•
•
•
•
Затворете ги патентите.
Затворете ги прекривките за јорган.
Вратоврските или украсните ленти
( на пр. лентите од престилка)
треба да се врзани. Врзете ги пред
да започнете некоја програма.
Извадете ги сите предмети од
џебовите.
Ако некое парче облека има
внатрешен слој од памук,
превртете го наопаку. Внимавајте
памучниот слој да биде на
надворешната страна.
Ви препорачуваме да ја поставите
точната програма која е
Фабричка
етикета
•
•
•
•
применлива за видот на ткаенини
кои се во апаратот.
Не ставајте ткаенини со јаки бои
заедно со ткаенини со светли бои.
Јаките бои може да се прелеат.
Користете соодветна програма за
памучно жерсе и трикотажа за да
спречите собирање на алиштата.
Уверете се дека тежината на
алиштата не е поголема од
максималната тежина којашто е
наведена во табелата со програми.
Сушете само алишта кои се
погодни за сушење во машина за
сушење на алишта. Видете ја
фабричката етикета на алиштата.
Опис
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта. Поставете ја програмата со стандардна температура.
Алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на
алишта. Поставете ја програмата со ниска температура.
36
www.electrolux.com
Фабричка
етикета
Опис
Алишта кои не се погодни за сушење во машина за сушење
на алишта.
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
11.1 Чистење на филтерот
2.
1.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) ако е потребно, исчистете го филтерот со топла вода користејќи четка и/или
правосмукалка.
11.2 Цедење на садот за вода
1.
2.
МАКЕДОНСКИ
3.
4.
Водата од садот со вода
може да ја користите како
алтернатива за дестилирана
вода (на пр. за пеглање на
пареа). Пред да ја користите
водата, исчистете ги
остатоците од нечистотија
со филтер.
11.3 Чистење на кондензаторот
1.
2.
3.
4.
1
1
5.
2
2
2
6.
37
38
www.electrolux.com
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Ако е потребно, еднаш на секои 6 месеци, извадете ја мовта од преградата за
размена на топлина. Можете да користите правосмукалка.
Зачестеноста на чистење на
филтрите е поврзана со
видот на алишта и нивната
количина. Ако сушите со
максимално наполнет
апарат, чистете ги филтрите
после секој трет циклус на
сушење.
11.4 Чистење на барабанот
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете го апаратот пред
да го чистите.
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на внатрешната
површина на барабанот и на ребрата
на барабанот. Избришете ги
исчистените површини со мека крпа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете абразивни
средства или челична жица
за чистење на барабанот.
11.5 Чистење на контролната
табла и куќиштето
Користете стандарден неутрален
детергент за чистење на контролната
табла и куќиштето.
Користете влажна крпа за чистење.
Избришете ги исчистените површини
со мека крпа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете средства за
чистење мебел или
средства за чистење што
може да предизвикаат
корозија за чистење на
апаратот.
11.6 Чистење на отворите за
воздух
Користете правосмукалка за да ги
извадите влакненцата од отворите за
воздух.
МАКЕДОНСКИ
39
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Проблем
Можно решение
Не можете да го вклучите апаратот.
Проверете дали приклучокот за струја
е вклучен во штекерот.
Проверете ги осигурувачите (во
домашната инсталација).
Програмата не почнува да работи.
Притиснете го Старт/Пауза.
Проверете дали вратата на апаратот е
затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.
Проверете дали филтерот е правилно
монтиран.
Внимавајте алиштата да не се
заглават помеѓу вратата на апаратот и
гумената заптивка.
Апаратот запира за време на
работата.
Проверете дали садот за вода е
празен. Притиснете на Старт/Пауза за
да започне програмата.
На екранот се прикажува траењето на
долгата програма. 1)
Проверете дали тежината на алиштата
е соодветна со времетраењето на
програмата.
Проверете дали филтерот е чист.
Алиштата се превлажни. Пуштете ги
алиштата уште еднаш на центрифуга.
Проверете дали собната температура
е превисока.
На екранот се прикажува траењето на
кратката програма.
Поставете програма за Време на
сушење или програма за Екстра суви.
На екранот се прикажува Err.
Ако сакате да поставите нова
програма, исклучете го и вклучете го
апаратот.
Проверете дали опциите се
применливи за програмата.
На екранот се прикажува (на пр. Е51).
Вклучете го и исклучете го апаратот.
Започнете нова програма. Ако
повторно се јави проблемот, јавете се
во сервисот.
1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува
Ако резултатите од сушењето се
незадоволителни
•
•
•
Поставената програма е погрешна.
Филтерот е затнат.
Кондензаторот е затнат.
•
•
•
•
Има премногу алишта во апаратот.
Барабанот е валкан.
Неправилно поставување на
сензорот за спроводливост.
Отворите за воздух се затнати.
40
www.electrolux.com
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Ширина x Висина x Длабочина
850 x 600 x 600 mm (максимум 640 mm)
Макс. длабочина со отворена врата на
апаратот
1090 mm
Макс. ширина со отворена врата на
апаратот
950 mm
Проспособлива висина
850 mm (+ 15 mm - регулација на
ногалките)
Капацитет на барабанот
118 l
Максимална количина на полнење
8 kg
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
Неопходен осигурувач
4A
Вкупна моќност
900 W
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија1)
1,94 kWh
Годишна потрошувачка на енергија2)
235 kWh
Лев - вклучен режим на потрошувачка
на енергија
0,50 W
Исклучен режим на потрошувачка на
енергија
0,50 W
Вид на користење
Домаќинство
Дозволена температура во околината
+ 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување на
IPX4
тврди честички и влага обезбедено со
заштитниот капак, освен кога опремата
со низок напон нема заштита од влага
1) Во согласност со EN 61121. 8kg памук и брзина на центрифугата од 1000 rpm.
2) Потрошувачка на енергија годишно во kWh, врз основа на 160 циклуси на сушење
на стандардна програма за памучни алишта со целосно и делумно полнење, и
потрошувачка во режими со мала потрошувачка на енергија. Реалната потрошувачка
на енергија во еден циклус зависи од тоа како се користи апаратот (РЕГУЛАТИВА
(ЕУ) Бр. 392/2012).
МАКЕДОНСКИ
41
13.1 Податоци за потрошувачка
Програмa
Вртење при / заостаната
влажност
Време за
сушење
Потрошу
вачка на
енергија
Памук 8 kg
Суви за во плакар
Суви за пеглање
1400 rpm / 50%
149 min.
1,70 kWh
1000 rpm / 60%
170 min.
1,94 kWh
1400 rpm / 50%
110 min.
1,19 kWh
1000 rpm / 60%
125 min.
1,35 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Синтетика 3,5 kg
Суви за во плакар
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни садови за да ја
рециклирате. Помогнете во заштита
на околината и човековото здравје и
рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски уреди. Не ги
фрлајте уредите кои се обележани со
симболот за отпад од домаќинство.
Вратете го производот кај Вашиот
локален центар за рециклажа или
контактирајте ја општинската
канцеларија.
42
www.electrolux.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 43
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 45
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................47
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.......................................................................................48
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.......................................................................................49
6. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 51
7. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 53
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ................................................................................... 54
9. СВАКОДНЕВН УПОТРЕБА.............................................................................55
10. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................56
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................57
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 59
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 60
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате .
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
43
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Ако уређај има блокаду за децу, препоручујемо
вам да је активирате.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Ако поврх машине за прање рубља стављате
машину за сушење рубља, у ту сврху користите
комплет за слагање. Комплет за слагање, која се
може наћи код овлашћеног продавца, може се
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
користити само са уређајем наведеним у упутству
приложеном уз овај прибор. Пажљиво га
прочитајте пре инсталације (погледајте брошуру за
Инсталирање).
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, због чега врата уређаја не би
могла до краја да се отворе.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом.
Прикључите главни кабл за напајање на мрежну
утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежној утичници након
инсталације.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
монтирате уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја, насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива. (ако је
применљиво)
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Поштујте максималну количину пуњења од 8кг
(погледајте одељак „Графикон програма“).
Немојте користити уређај ако су претходно
индустријске хемикалије биле коришћене за
чишћење.
Очистите отпала влакна која су се накупила око
уређаја.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
45
Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер
за отпала влакна очистите пре или после сваког
коришћења.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
сушење веша.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
детерџента пре сушења у машини.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте
гуме не смеју да се суше у машини за сушење
веша.
Фабрички омекшивачи, или слични производи се
морају се користити како је наведено у упутству за
фабрички омекшивач.
Уклоните све предмете из џепова као што су
упаљачи и шибице.
Никада не заустављајте машину за сушење веша
пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите,
брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да
се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш био на
температурти која га неће оштетити.
Пре чишћења искључите уређај и извуците кабл за
напајање из струје.
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Монтирање
•
•
•
•
Уклоните сву амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Немојте инсталирати или користити
уређај на местима на којима је
температура нижа од 5 °C или виша
од 35 °C.
Уверите се да је подлога на којој
инсталирате уређај равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Уређај увек померајте држећи га у
усправном положају.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Када се уређај постави у крајњу
позицију, проверите да ли је сасвим
у нивоу помоћу либеле. Уколико
није, подешавајте ногице док се не
изневелише.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да информације о
напону и струји на плочици са
техничким карактеристикама
одговарају параметрима
електричне мреже. Уколико то није
случај, обратите се електричару.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
Немојте додиривати напојни кабл
нити утикач напојног кабла
влажним рукама.
Само за Велику Британију и Ирску.
Уређај има мрежни утикач од 13
ампера. Ако је је потребно да се
промени осигурач за утичницу,
користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
Користите овај уређај само у
домаћинству.
У машини немојте сушити
оштећено рубље са поставом или
испунама.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за
сушење рубља. Следите упутства
са етикета на рубљу.
Уколико сте рубље опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре сушења покрените један
допунски циклус испирања.
Кондензовану воду/дестиловану
воду из уређаја немојте пити, нити
од ње припремати храну. Може да
изазове здравствене проблеме код
људи и кућних љубимаца.
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У машини за сушење рубља
немојте сушити мокро рубље из
којег капље вода.
2.4 Унутрашњe svetlo
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања.
•
•
•
Светлећа диода зрачи видљиву
светлост; немојте гледати директно
у зрак светлости.
Тип сијалице или халогене лампе
која се користи у овом уређају
намењен је искључиво за употребу
у кућним апаратима. Немојте га
користити за расвету у
домаћинству.
Да бисте заменили унутрашњу
сијалицу, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
СРПСКИ
2.5 Нега и чишћење
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
•
Немојте користити млаз воде или
пару за чишћење уређаја.
Уређај чистите влажном, меком
крпом. У ту сврху користите
искључиво неутралне детерџенте.
Немојте користити абразивне
производе, абразивне сунђере,
раствараче или металне предмете.
•
2.6 Одлагање
2.7 Компресор
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од оштећења
уређаја.
•
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји опасност од
повређивања или угушења.
Компресор и систем компресора у
машини за сушење рубља пуне се
посебним средством које не садржи
флуоро-хлоро-угљоводонике. Овај
систем мора да буде чврст.
Оштећење система може изазвати
цурење.
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
47
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Резервоар за воду
Командна табла
Унутрашњe светло
Врата уређаја
Примарни филтер
Дугме за отварање врата
измењивача топлоте
Oтвори за ваздух
Подесиве ножице
Врата измењивача топлоте
Поклопац измењивача топлоте
Дугме за браву поклопца
измењивача топлоте
Плочица са техничким
карактеристикама
48
www.electrolux.com
Врата за пуњење корисник
може да инсталира на
супротној страни. То може
да помогне лакшем
стављању и уклањању
рубља или при монтирању
уређаја уколико постоје
просторна ограничења
(погледајте засебну
брошуру).
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
1
2
3
4
5
6
13
12 11 10
1 Дугме за избор програма
2 Дисплеј
3
Време додирна плочица
4
5
6
7
Одлагање додирна плочица
Против гужвања додирна
плочица
Количина вуненог рубља
додирна плочица
Старт/пауза додирна плочица
8 Додирна плочица
за повећање
времена сушења на решетки
9 Додирна плочица
за смањење
времена сушења на решетки
10 MyFavourite
додирна плочица
9
8
11 Инверзно плус
плочица
7
додирна
12 Осушеност
додирна плочица
13 Дугме за укључивање/
искључивање
Додирне плочице додирујте
прстом у подручју на којем је
приказан симбол или назив
опције. Немојте носити
рукавице док рукујете
командном таблом.
Постарајте се да командна
табла увек буде чиста и
сува.
СРПСКИ
49
4.1 Индикатори
Индикатори
Опис
Фаза сушења
Фаза хлађења
Фаза заштите од гужвања
Кондензатор
Резервоар за воду
Филтер
Одложени старт
Блокада за безбедност деце
Звучни сигнали
Инверзно плус
Ниво сушења
Трајање програма
-
Трајање времена сушења
-
Трајање одложеног старта
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА
Програми
Памук
Помешано
Синтетика
Пуњење (макс.)
1)/ознака
материјала
Тип пуњења
Ниво сушења:
суво,
Екстра суво,
Орман2)3),
Јако
Пегла 3)
Памучне и синтетичке тканине.
Програм ниске температуре. Програм
за осетљиво рубље са топлим
ваздухом.
Ниво сушења:
Орман3),
Екстра суво,
Пегла3)
8кг/
3 кг/
3,5 кг/
50
www.electrolux.com
Програми
Лако
Тип пуњења
Пуњење (макс.)
1)/ознака
материјала
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се
1 кг (или 5
разликовати у зависности од врсте
кошуља)
тканине. Протресите рубље пре него
што га ставите у уређај. Одмах по
завршетку програма извадите рубље
из машине и окачите га на вешалице.
За сушење памучних или синтетичких
тканина на ниској температури.
2 кг/
Време сушења
Са овим програмом можете користити
опцију Време (време) и подесити
трајање програма.
8кг/
Освежавање
Освежавање рубља које је дуго
стајало у ормару.
1 кг
За сушење спортске обуће само са
решетком за сушење (прочитајте
засебан кориснички приручник који је
дошао уз решетку за сушење).
1 кг (или 1 пар
спортске обуће)
Брзо
Решетка за
сушење4)
Вунене тканине. Нежно суши вунену
одећу која се пере у машини.
Извадите одећу из машине одмах по
завршетку програма.
Вуна5)
1 кг
Осетљиво
Осетљиве тканине.
Кошуље
Тканине које се лако одржавају и код
којих је потребно минимално пеглање.
Резултати сушења могу се
1,5 кг (или 7
разликовати у зависности од врсте
кошуља)/
тканине. Протресите рубље пре него
што га ставите у уређај. Одмах по
завршетку програма извадите рубље
из машине и окачите га на вешалице.
Јорган
За сушење једног или два јоргана и
јастука (са перјем, паперјем или
синтетичким пуњењем).
2 кг/
3 кг/
СРПСКИ
Програми
Тип пуњења
51
Пуњење (макс.)
1)/ознака
материјала
Џинс
Одећа за сваки дан, као што је тексас,
дуксеви различите дебљине (нпр. око
врата, манжетне и шавови).
8кг/
Спортска одећа
За сушење спортске одеће, танких и
лаганих тканина, микрофибера и
полиестера, који се не пеглају.
2 кг/
1) Максимална тежина се односи на суво рубље.
2) Програм
Памук (памук) Орман (орман) је „Стандардни програм за памук”,
прикладан је за сушење нормално влажног памучног веша и то је најефикаснији
програм у погледу потрошње енергије за сушење влажног памучног веша
3) Само за институције које врше тестирање: Стандардни програми за тестирање
назначени су у документу EN 61121.
4) Само са програмом Решетка за сушење (стандардни или опциони прибор, у
зависности од модела).
5) Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија
Woolmark. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком
„ручно прање“ под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном
циклусу прања на руке и осушени у складу са произвођечким упутством. M1129.
6. ОПЦИЈЕ
6.1 Време
6.3 Против гужвања
Ова опција се може примењивати
само за програм Време сушења.
Можете да подешавате време трајања
програма, од минимално 10 минута до
максимално 2 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине рубља у уређају.
Продужетак од 60 минута у односу на
стандардну фазу против гужвања (30
минута) на крају циклуса сушења. Ова
функција спречава гужвање веша.
Веш може да се извади док траје фаза
против гужвања.
Препоручујемо да подесите
кратко време трајања за
мале количине, или за само
један комад рубља.
6.2 Количина вуненог рубља
Ова опција се може примењивати
само за програм Wool (вуна). Да би
рубље било сувље притискајте
додирну плочицу Количина вуненог
бише пута како бисте
рубља
продужили трајање програма.
6.4 Rack Time Drying (време
сушења на решетки)
Ова опција је примењива само на
програм сушења на решетки. Можете
да подешавате време трајања
програма, од минимално 30 минута до
максимално 4 сата. Подешавање
трајања програма зависиће од
количине рубља у уређају.
Препоручујемо да подесите кратко
време трајања за мале количине, или
за само један комад рубља.
52
www.electrolux.com
6.5 Инверзно плус
За лаганије сушење осетљивих
материјала и материјала који су
осетљиви на температуру (нпр. акрил,
вискоза). Ова функција такође помаже
и у смањењу гужвања рубља. За
тканине на чијим се ознакама за
материјал налази симбол
.
6.6 Осушеност
Екстра суво
•
Јако суво (само за памук)
•
Орман
•
Пегла
1. Подесите програм и расположиве
опције.
2. Додирните MyFavourite на
неколико секунди.
Звучни сигнал и порука на дисплеју
потврђују да је конфигурација
меморисана.
Да бисте активирали
меморисану конфигурацију:
Ова функција помаже да се рубље
додано осуши. Постоје 4 могућа
избора:
•
Да бисте меморисали
конфигурацију:
1. Активирајте уређај.
2. Додирните MyFavourite.
6.7 MyFavourite
Можете сами извршити
конфигурисање програма и опција, а
затим их сачувати у меморији уређаја.
6.8 Табела опција
Програми1)
Памук
■
Помешано
■
Синтетика
■
Лако
■
■
■
■
Освежавање
Решетка за
сушење
Вуна
Осетљиво
■
■
Брзо
Време сушења
■
■
■
■
■
СРПСКИ
53
Програми1)
■
Кошуље
Јорган
Џинс
■
Спортска одећа
■
1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их
активирали или деактивирали притисните одговарајућу додирну плочицу.
7. ПОДЕШАВАЊА
A
J
B
I
C
D
E
H
A) Време
G
F
додирна плочица
B) Одлагање
додирна плочица
C) Против гужвања
плочица
додирна
D) Количина вуненог рубља
додирна плочица
E) Старт/пауза
додирна плочица
за повећање
F) Додирна плочица
времена сушења на решетки
G) Додирна плочица
за смањење
времена сушења на решетки
H) MyFavourite
I)
Инверзно плус
плочица
J) Осушеност
додирна плочица
додирна
додирна плочица
7.1 Функција блокада за
безбедност деце
Ова опција онемогућава деци да се
играју са уређајем док је у току
извршавање неког програма. Дугме за
избор програма и додирне плочице су
закључане.
Откључано је само дугме за
укључивање/искључивање.
Активирање опције блокада
за безбедност деце:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Притисните и држите додирне
плочице (A) и (D) истовремено.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Укључује се индикатор блокаде за
безбедност деце.
Опцију за безбедност деце
могуће је деактивирати док
је неки програм у току.
Притисните и задржите исте
ове додирне плочице, све
док се индикатор функције
за безбедност деце не
искључи.
7.2 Зујалица укључена/
искључена.
Да бисте деактивирали или
активирали звучне сигнале,
притисните и у трајању од приближно
2 секунде задржите додирне плочице
(B) и (C).
54
www.electrolux.com
7.3 Подешавање преосталог
степена влажности рубља
Да бисте променили подразумевани
степен преостале влажности рубља:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Притисните и држите дугмад (A) и
(B) истовремено.
Укључује се један од ових индикатора:
•
максимално суво рубље
•
сувље рубље
подразумевано суво
рубље
3. Притисните дугме (E) више пута
све док се не укључи индикатор
одговарајућег нивоа.
4. Да бисте потврдили подешавање,
истовремено притисните дугмад
(A) и (B) и задржите их у трајању
од приближно 2 секунде.
Деактивирање индикатора
резервоара за воду:
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
2. Притисните и држите додирне
плочице (J) и (I) истовремено.
Дисплеј приказује једну од ове две
комбинације:
•
По подразумеваној вредности,
индикатор резервоара за воду је
укључен. Он се укључује када се
програм заврши или када је неопходно
испразнити резервоар за воду.
Уколико је инсталиран
комплет за пражњење
(додатни прибор), уређај ће
аутоматски празнити воду из
резервоара. У том случају,
препоручујемо
деактивирање индикатора
резервоара за воду.
Погледајте приложену
брошуру о расположивој
додатној опреми.
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ
Пре првог коришћења уређаја
извршите једну од следећих
операција:
•
•
Бубањ машине за сушење рубља
очистите влажном крпом.
Покрените неки краћи програм (нпр.
30 минута) са мокрим рубљем.
је искључен а
је укључен.
индикатор
Индикатор резервоара за воду
је искључен Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
•
7.4 Индикатор резервоара за
воду
Индикатор
•
и
су
Индикатор
укључени.
Индикатор резервоара за воду
је укључен Након приближно 4
секунде, оба индикатора се
искључују.
СРПСКИ
55
На почетку циклуса сушења
(3-5 мин.) ниво звука може
бити нешто виши. Разлог
томе је покретање
компресора што је
уобичајено код уређаја са
компресором као што су:
фрижидери, замрзивачи.
9. СВАКОДНЕВН УПОТРЕБА
9.1 Покретање програма без
одложеног старта
1. Припремите рубље и убаците га у
машину.
УПОЗОРЕЊЕ!
Водите рачуна да, када
затворите врата, делови
рубља не остану
заглављени између
врата и гумене заптивке
на вратима.
2. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте укључили
уређај.
3. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип рубља.
Екран показује трајање програма.
4. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
Програм се покреће.
9.2 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Подесите одговарајући програм и
опције за тај тип рубља.
2. Притискајте дугме за одлагање
старта више пута све док се на
дисплеју не појави време
одлагања које желите да подесите.
Старт неког програма
може се одложити од
минимално 30 минута до
максимално 20 часова.
3. Притисните додирну плочицу
Старт/пауза.
На дисплеју се приказује одбројавање
до одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се покреће.
9.3 Промена програма
1. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте деактивирали
уређај
2. Притисните дугме за укључено/
искључено да бисте укључили
уређај.
3. Подесите програм.
9.4 Поступак након завршетка
програма
Када је програм завршен:
•
Чује се испрекидан звучни сигнал.
•
Индикатор
трепери.
• Индикатор
почиње да светли.
• Индикатор Старт/пауза је укључен.
Уређај наставља да ради, обављајући
фазу заштите од гужвања у трајању од
око 30 минута.
Фаза заштите од гужвања спречава да
рубље након сушења остане згужвано.
Рубље можете извадити из машине и
пре завршетка фазе заштите од
гужвања. Ради постизања најбољих
резултата препоручујемо да рубље
вадите након, или непосредно пре
завршетка фазе заштите од гужвања.
Када је фаза заштите од гужвања
завршена:
светли, али више не
•
Индикатор
трепери.
•
•
се гаси.
Индикатор
Старт/пауза се гаси.
1. Притисните дугме за укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
56
www.electrolux.com
3. Извадите веш.
4. Затворите врата уређаја.
Сваки пут након завршетка
програма очистите филтер и
испразните резервоар за
воду.
•
•
Након 5 минута, уколико не
покренете програм.
Пет минута након завршетка
програма.
9.5 Функција аутоматског
искључивања
Да би се смањила потрошња
електричне енергије, ова функција
аутоматски деактивира уређај:
10. КОРИСНИ САВЕТИ
10.1 Припрема рубља
•
•
•
•
•
•
Затворите рајсфершлусе на одећи.
Закопчајте дугмад на јорганским
прекривачима.
Не дозволите да кравате и траке
(нпр. траке од кецеље) остану
одрешене. Увежите их пре но што
покренете неки програм.
Уклоните све предмете из џепова.
Ако неки одевни предмет има
поставу од памука, изврните га на
поставу. Постарајте се да постава
од памука увек остане на спољној
страни
Препоручујемо да подесите
одговарајући програм, примењив на
тип тканина које сте убацили у
уређај.
Ознака на
етикети
•
•
•
•
Немојте стављати тканине јарких
боја у машину заједно са тканинама
нежних боја. Тканине јарких боја
могу пустити боју.
Одаберите погодан програм за
памучни жерсеј и штрикану одећу,
како бисте спречили скупљање
рубља.
Водите рачуна да тежина рубља не
премаши максималну тежину која је
дата у табели програма.
Сушите искључиво рубље које се
може сушити у машини за сушење.
У ту сврху, погледајте етикету на
рубљу.
Опис
Рубље које се може сушити у машини за сушење рубља.
Рубље које се може сушити у машини за сушење рубља.
Подесите програм са стандардном температуром.
Рубље које се може сушити у машини за сушење рубља.
Подесите програм са ниском температуром.
Рубље које се не може сушити у машини за сушење рубља.
СРПСКИ
57
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
11.1 Чишћење филтера
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ако је потребно очистите филтер са топлом водом из чесме користећи четку и/или
усисивач.
11.2 Пражњење резервоара за воду
1.
2.
3.
4.
58
www.electrolux.com
Воду из резервоара можете
користити као замену за
дестиловану воду (нпр. у
пеглама на пару). Пре
коришћења, помоћу
филтера уклоните заосталу
прљавштину из воде.
11.3 Чишћење кондензатора
1.
2.
3.
4.
1
1
5.
7. 1)
2
2
2
6.
8.
СРПСКИ
9.
59
10.
2
1
1) По потреби, једном у 6 месеци уклоните паперје из одељка измењивача топлоте.
Можете да користите усисивач.
Учесталост чишћења
филтера зависи од врсте и
количине рубља. Ако сушите
максималну количину
рубља, чистите филтере
након свака 3 циклуса.
11.4 Чишћење бубња
УПОЗОРЕЊЕ!
Искључите кабл уређаја из
мрежне утичнице пре него
што га очистите.
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили унутрашњост
бубња, као и ребра бубња. Осушите
очишћене површине меканом крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
абразивне материјале или
челичну вуну за чишћење
бубња.
11.5 Чишћење командне
табле и кућишта
Користите стандардни неутрални
сапун да бисте очистили командну
таблу и кућиште.
Користите влажну крпу за чишћење.
Осушите очишћене површине меканом
крпом.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
средства за чишћење
намештаја или средства за
чишћење која могу за
изазову корозију да бисте
очистили уређај.
11.6 Чишћење прореза за
ваздух
Помоћу усисивача уклоните паперје са
прореза за ваздух.
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Problem
Могуће решење
Не можете да активирате уређај.
Проверите да ли утикач прикључен на
зидну утичницу.
Проверите осигурач у кутији са
осигурачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.
Притисните Старт/пауза.
Проверите да ли су врата уређаја
затворена.
Врата уређаја се не затврају.
Проверите да ли је филтер правилно
монтиран.
60
www.electrolux.com
Problem
Могуће решење
Водите рачуна да рубље не остане
заглављено између врата уређаја и
гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.
Уверите се да је резервоар за воду
празан. Притисните Старт/пауза да
бисте покренули програм поново.
Дисплеј показује дуго трајање
програма. 1)
Водите рачуна да тежина рубља
одговара времену трајања програма.
Проверите да ли је филтер чист.
Рубље је исувише мокро. Рубље
поново центрифугирајте у машини за
прање рубља.
Уверите се да температура просторије
није превисока.
Дисплеј показује кратко трајање
програма.
Подесите програм Време сушења или
Екстра суво.
На дисплеју је приказано Err.
Ако желите да подесите неки нов
програм, деактивирајте и поново
активирајте уређај.
Уверите се да су одабране опције
примењиве на тај конкретан програм.
На дисплеју се приказује (нпр. E51).
Дективирајте и активирајте уређај.
Покрените нов програм. Уколико се
проблем поново јави, обратите се
сервису.
1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава
Ако резултати сушења нису
задовољавајући
•
•
•
•
Подешен је неодговарајући
програм.
Филтер је запушен.
Кондензатор је запушен.
Стављено је превише рубља у
бубањ уређаја.
•
•
•
Бубањ је прљав.
Неправилно подешен сензор
проводљивости.
Запушени су прорези за проток
ваздуха.
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
висина x ширина x дубина
850 x 600 x 600 мм (максимално 640
мм)
Макс. дубина код отворених врата
уређаја
1090 мм
СРПСКИ
Макс. ширина код отворених врата
уређаја
950 мм
Прилагодљива висина
850 мм (+ 15 мм - регулисање ногица)
Запремина бубња
118 л
Максимална количина рубља
8 кг
Напон
230 V
Фреквенција
50 Hz
Потребан осигурач
4A
Укупна снага
900 W
Класа енергетске ефикасности
A++
Потрошња електричне енергије1)
1,94 kWh
Годишња потрошња електричне
енергије2)
235 kWh
лево––укључен режим апсорпције
снаге
0,50 W
Искључен режим апсорпције снаге
0,50 W
Тип коришћења
Домаћинство
Дозвољена температура просторије
+ 5 °C дo + 35 °C
61
Ниво заштите од продирања чврстих
IPX4
честица и влаге пружа заштитни
омотач, изузев места на којима опрема
под ниским напоном нема заштиту од
влаге
1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења
стандардног програма за сушење памучног веша при пуном или делимичном пуњењу,
као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне
енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр.
392/2012).
13.1 Подаци о потрошњи
Програм
Обртање на/преостала
влажност
Време
сушења
Потрошњ
а
електрич
не
енергије
Памук 8 кг
Орман
1400 о/мин / 50 %
149 мин.
1,70 kWh
62
www.electrolux.com
Програм
Пегла
Обртање на/преостала
влажност
Време
сушења
Потрошњ
а
електрич
не
енергије
1000 о/мин / 60 %
170 мин.
1,94 kWh
1400 о/мин / 50 %
110 мин.
1,19 kWh
1000 о/мин / 60 %
125 мин.
1,35 kWh
56 мин.
0,54 kWh
Синтетика 3,5 кг
Орман
1200 о/мин / 40 %
800 о/мин / 50 %
14. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите да се заштити
околина и здравље људи и да се
рециклира отпад од електричних и
електронских уређаја. Не одлажите
уређаје означене симболом заједно
са смећем из домаћинства. Вратите
овај производ локалном погону за
рециклирање или се обратите
општинској служби.
*
64 мин.
0,61 kWh
СРПСКИ
63
136930410-A-062014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement