Electrolux EDH3498RL3 User manual

Electrolux EDH3498RL3 User manual
EDH3498RL3
SQ THARËSE ME RROTULLIM
SK SUŠIČKA
SL SUŠILNI STROJ
UDHËZIMET PËR PËRDORIM
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
NAVODILA ZA UPORABO
2
21
40
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 7
5. TABELA E PROGRAMIT....................................................................................9
6. OPSIONET....................................................................................................... 10
7. CILËSIMET.......................................................................................................12
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................13
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM...........................................................................14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 15
11. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 15
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 18
13. TË DHËNA TEKNIKE..................................................................................... 19
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës nëse shkaktohen lëndime dhe dëme nga
instalimi dhe përdorimi i pasaktë. Gjithmonë mbajini
udhëzimet bashkë me pajisjen, për t'iu referuar në të
ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg,
përveçse nëse mbikëqyren vazhdimisht.
Mbajini të gjitha materialet e ambalazhimit larg
fëmijëve.
Mbajini të gjitha detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg derës së
pajisjes gjatë kohës që ajo është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ne rekomandojmë që ta aktivizoni.
Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga
fëmijët pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Nëse tharësja e rrobave montohet mbi një lavatriçe,
përdorni setin e varjes së rrobave. Seti i varjes së
rrobave, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar,
mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në
3
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin.
Lexojeni me kujdes përpara instalimit (Referojuni
broshurës së instalimit).
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me një menteshë në
krahun e kundërt, ku dera e pajisjes nuk mund të
hapet plotësisht.
Vrimat e ajrimit në pjesën e poshtme (nëse ka) duhet
të mos bllokohen nga tapeti.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit.
Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Sigurohuni që të keni një ajrim të mirë në dhomën ku
do të instaloni pajisjen, për të shmangur rrjedhjen e
gazrave nëpër dhomë që lëshojnë pajisje të tjera që
funksionojnë me lëndë djegëse, duke përfshirë zjarret
e hapur.
Ajri që del nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për daljen e tymrave nga pajisjet
që djegin gaz ose karburante të tjera. (nëse ka)
Nëse kablloja e ushqimit është e dëmtuar, ajo duhet
zëvendësuar nga prodhuesi, Qendra e Autorizuar e
Shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm, për
të shmangur rreziqet.
Zbatoni volumin e ngarkesës maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Mos e përdorni pajisjen nëse janë përdorur për
pastrim kimikate industriale.
Fshini pushin që formohet rreth pajisjes.
Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e
pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
Mos thani në tharëse tesha të palara.
Artikujt që janë ndotur me substanca të tilla si vaj
gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash,
terpentine, dyllë dhe heqës dylli, duhet të lahen në ujë
të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të
thahet në tharësen e rrobave.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
5
Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer
latex), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit,
artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë
me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të
thahet në tharësen e rrobave.
Zbutësit e rrobave apo produktet e ngjashëm duhet të
përdoren sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit.
Hiqni të gjitha sendet nga xhepat, si p.sh. çakmakët
dhe shkrepset.
Mos e ndaloni kurrë procesin e tharëses përpara
përfundimit të ciklit të tharjes, për sa kohë nuk keni
nxjerrë ende të gjitha teshat dhe t'i keni shpërndarë në
mënyrë të tillë që nxehtësia të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të tharjes realizohet pa nxehtësi
(cikli i ftohjes) për të siguruar që rrobat të kenë një
temperaturë që siguron që rrobat të mos dëmtohen.
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e pajisjes,
çaktivizojeni atë dhe hiqeni nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Zbatoni udhëzimet e instalimit të
dhëna me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie.
Mos e montoni ose mos e përdorni
pajisjen në vende me temperaturë
nën 5°C ose më të lartë se 35°C.
Sigurohuni që dyshemeja ku instaloni
pajisjen të jetë e sheshtë, e fortë, e
pastër e ta durojë nxehtësinë.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Gjithmonë lëvizeni pajisjen
vertikalisht.
Sipërfaqja e pasme e pajisjes duhet të
vendoset kundrejt murit.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse nuk është në ekuilibër,
rregulloni këmbëzat derisa të
nivelohet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që të dhënat elektrike në
pllakën e specifikimeve të përkojnë
me karakteristikat e rrjetit elektrik.
Nëse nuk përkojnë, kontaktoni me një
elektricist.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabëll zgjatues.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablli elektrik.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Gjithmonë tërhiqeni kabllin duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Vetëm për MB-në dhe Irlandën.
Pajisja ka një spinë 13 amp. Nëse ju
duhet ta ndërroni siguresën në prizë,
përdorni një siguresë 13 amp ASTA
(BS 1362).
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përdoreni këtë pajisje vetëm në
mjedis shtëpiak.
Mos thani artikuj të dëmtuar që
përmbajnë material mbushës.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Ndiqni udhëzimet në etiketën e
rrobave.
Nëse i keni larë rrobat tuaja me heqës
njollash, duhet të kryeni një cikël
shtesë shpëlarjeje përpara se të nisni
tharësen e rrobave.
Mos pini ose mos përgatitni ushqime
me ujë të kondensuar/distiluar. Kjo
mund të shkaktojë probleme
shëndetësore te njerëzit dhe kafshët.
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në tharëse rroba të lagura
që pikojnë ujë.
2.4 Drita e brendshme
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi.
•
•
Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj
mos i ngulni sytë te drita.
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
•
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Për të zëvendësuar dritën e
brendshme, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe
avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
2.6 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
2.7 Kompresori
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Kompresori dhe sistemi i tij në
tharësen me rrotullim është i mbushur
me një lëndë të veçantë, e cila nuk
përmban hidrokarbure me fluor dhe
klorur. Sistemi duhet të qëndrojë
hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të
shkaktojë rrjedhje.
SHQIP
7
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Depozita e ujit
Paneli i kontrollit
Drita e brendshme
Dera e pajisjes
Filtri kryesor
Butoni për hapjen e derës së
shkëmbyesit të nxehtësisë
Vrimat e qarkullimit të ajrit
Këmbët me regjistrim
Dera e shkëmbyesit të nxehtësisë
Kapaku i shkëmbyesit të nxehtësisë
Çelësi për kyçjen e kapakut të
shkëmbyesit të nxehtësisë
Pllaka e specifikimeve
Dera e ngarkimit mund të
instalohet nga përdoruesi
edhe në anën e kundërt. Kjo
ndihmon për të futur dhe për
të hequr më lehtë rrobat nga
pajisja ose nëse ka ndonjë
kufizim hapësire për instalimin
e pajisjes (shihni broshurën
tjetër).
4. PANELI I KONTROLLIT
1
2 3
4
5
6
7
8
13
1 Çelësi i programeve
2 Thatësi Blloku i prekjes i
12
11
10
9
8
www.electrolux.com
12 Blloku i prekjes i MyFavourite+
13 Butoni Ndezje/Fikje
3 Rikthim plus Blloku i prekjes i
4 Ekrani
5
Blloku i prekjes i Koha
6
Blloku i prekjes i Vonesë
7
Blloku i prekjes i Alarm
8
9
Blloku i prekjes i Antirrudhë e
gjatë
Blloku i prekjes i Nisje/Ndërprerje
Prekni blloqet e prekjes me
gisht në zonën me simbolin
ose emrin e opsionit. Mos
mbani doreza veshur kur
përdorni panelin e kontrollit.
Sigurohuni që paneli i
kontrollit të jetë gjithmonë i
pastër dhe i thatë.
10 Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
11 Blloku i prekjes
për uljen e kohës
së skarës së tharjes
4.1 Treguesit
Treguesit
Përshkrimi
Faza e tharjes
Faza e ftohjes
Faza e ruajtjes nga rrudhat
Kondensuesi
Depozita e ujit
Filtri
Shtyrja e programit
Bllokimi për fëmijët
Sinjalet akustike
Rikthim plus
Ekstra i qetë
Niveli i tharjes
Fusha e tekstit
Kohëzgjatja e programit
-
Kohëzgjatja e tharjes me kohë
-
Kohëzgjatja e shtyrjes së programit
SHQIP
9
5. TABELA E PROGRAMIT
Programet
Lloji i ngarkesës
Niveli i tharjes:
Tharje ekstra,
Të pambukta
Tharje e fortë,
Sintetike
Tharje për në dollap3),
kur3)
lap2)3),
Tharje për në dol‐
Tharje për hekur3)
Niveli i tharjes:
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
9 kg/
Tharje ekstra,
Tharje për he‐ 3,5 kg/
Sportive
Për rroba sporti, pëlhura të holla dhe të
lehta, rrobat me mikrofibra, poliestër, të
cilat nuk hekurosen.
2 kg/
Jorganë
Për të tharë një ose dy jorganë dhe jas‐
tëkë (me pupla, push ose me mbushje
sintetike).
3 kg/
Për tharjen e atleteve vetëm me Skara e
Skara e tharjes4) tharjes (shihni manualin e posaçëm të
përdorimit që vjen me skarën e tharjes).
1 kg (ose 1 palë
atlete)
Pëlhura të leshta. Tharje delikate e rro‐
bave të leshta që mund të lahen. Hiqni
menjëherë artikujt kur programi përfun‐
don.
Të leshta5)
E shpejtë
1 kg
Për të tharë pëlhura të pambukta dhe
sintetike përdor temperaturë të ulët.
2 kg/
Të tjera 6)
Të pambukta pa
zhurmë
Xhinse
Artikuj pambuku të tharë butë me
zhurmë të ulur në minimum. Programi
mund të përdoret natën.
Niveli i tharjes:
Tharje ekstra,
Tharje e fortë,
Tharje për në dollap
Veshje sportive, të tilla si xhinse, bluza
tutash etj., me trashësi të ndryshme ma‐
teriali (p.sh. në pjesën e qafës, manshe‐
tave dhe tegelave).
9 kg/
9 kg/
10
www.electrolux.com
Programet
Lloji i ngarkesës
Ngarkesa
(maks.)1) /Shenja
e rrobave
Delikate
Pëlhura delikate.
Hekurosje e lehtë
Pëlhura që kërkojnë kujdes për të cilat
nevojitet hekurosje minimale. Rezultatet
e tharjes mund të ndryshojnë nga njëri
lloj pëlhure në tjetrin. Shkundini artikujt
përpara se t'i vendosni ato brenda pa‐
jisjes. Kur përfundon programi, hiqni
menjëherë artikujt dhe vendosini ata në
një nderëse rrobash.
Tharje me kohë
Me këtë program ju mund të përdorni op‐
sionin Koha dhe të vendosni kohëzgjat‐
9 kg/
jen e programit.
Rifreskim
Për rifreskimin e rrobave që kanë nden‐
jur brenda në dollap.
2 kg/
1 kg (ose 5 këmi‐
sha)/
1 kg
1) Pesha maksimale u referohet artikujve të tharë.
2) Programi
Të pambukta Tharje për në dollap është "Programi standard i të pambuk‐
tave" dhe është i përshtatshëm për të tharë rrobat e pambukta me lagie normale dhe është
programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të pambukta
të lagura.
3) Vetëm për institutet e testimit: Programet standarde të testimit specifikohen në doku‐
mentin e EN 61121.
4) Vetëm me skarën e tharjes (aksesor standard ose opsional, në varësi të modelit).
5) Cikli për tharjen e të leshtave në këtë tharëse rrobash me rrotullim është testuar dhe mir‐
atuar nga kompania Woolmark. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta të
etiketuara "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të mira‐
tuar nga Woolmark dhe të thahen në tharëse sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi.
M1129.
6) Shtypni bllokun e prekjes
Të tjera vazhdimisht derisa të shfaqet në ekran programi i
nevojshëm
6. OPSIONET
6.1 Koha
6.2 Antirrudhë e gjatë
Ky opsion aplikohet vetëm për programin
Tharje me kohë. Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 10 minutash deri maksimumi
në 2 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
E çon deri në 60 minuta fazën standarde
kundër rrudhave (30 minuta) në
përfundim të ciklit të tharjes. Ky funksion
parandalon krijimin e rrudhave në rroba.
Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë
fazës kundër rrudhave.
Rekomandojmë që të
vendosni një kohëzgjatje të
shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një
artikull.
6.3 Thatësi
Ky funksion ndihmon që rrobat të jenë
më të thara. Ka 4 përzgjedhje të
mundshme:
SHQIP
•
•
në përfundim të ciklit
në fillim dhe përfundim të fazës së
kundër rrudhave
• në ndërprerjen e ciklit
Funksioni i sinjalizuesit është vendosur
nga fabrika që të qëndrojë ndezur. Ju
mund ta përdorni këtë funksion për të
aktivizuar ose çaktivizuar funksionin
sinjalin.
Tharje ekstra
Tharje e fortë (vetëm për të
pambukta)
•
Tharje për në dollap
•
Tharje për hekur
6.4 Rikthim plus
Për të tharë më lehtë rroba sensitive dhe
ato sensitive ndaj temperaturës (p.sh.
akrilike, viskozë). Ky funksion ndihmon
edhe në zvogëlimin e rrudhave të
rrobave. Për rrobat me simbolin
etiketë.
Ju mund të aktivizoni opsionin
Alarm me të gjitha programet.
6.7 MyFavourite+
në
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, nëse
shtypni MyFavourite+ ekrani tregon që
memoria është bosh. Pajisja mund të
memorizojë automatikisht programet më
të përdorura pas disa përdorimesh.
6.5 Tharja e programuar me
skarë
Ky opsion përdoret vetëm në programin
Skara e tharjes. Ju mund të vendosni
kohëzgjatjen e programit, për një
minimum 30 minutash deri maksimumi
në 4 orë. Vendosja e kohëzgjatjes lidhet
me sasinë e rrobave në pajisje.
Me këtë fushë me prekje ju mund të
vendosni një nga 3 opsionet më të
përdorura të tharjes.
•
•
Rekomandojmë që të vendosni një
kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla
rrobash ose vetëm për një artikull.
•
Shtypni MyFavourite+ një herë për të
vendosur My Favourite 1
Shtypni MyFavourite+ dy herë për të
vendosur My Favourite 2
Shtypni MyFavourite+ tre herë për të
vendosur My Favourite 3
6.6 Alarm
mund ta dëgjoni zilen:
6.8 Tabela e opsioneve
Programet1)
Të pambukta
■
■
Sintetike
■
■
Sportive
■
■
■
Skara e tharjes
E shpejtë
11
•
•
■
Jorganë
Të leshta
Të tjera
12
www.electrolux.com
Programet1)
Të pambukta pa
zhurmë
■
Xhinse
■
Delikate
■
Hekurosje e lehtë
■
Tharje me kohë
■
■
■
Rifreskim
■
1) Së bashku me programin mund të vendosni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar
ose çaktivizuar ato, shtypni fushën përkatëse me prekje.
7. CILËSIMET
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Koha Blloku i prekjes i
B) Vonesë Blloku i prekjes i
C) Alarm Blloku i prekjes i
D) Antirrudhë e gjatë Blloku i prekjes i
E) Nisje/Ndërprerje Blloku i prekjes i
F) Blloku i prekjes
për rritjen e kohës
së skarës së tharjes
për uljen e kohës
G) Blloku i prekjes
së skarës së tharjes
H) Blloku i prekjes i MyFavourite+
I)
Rikthim plus Blloku i prekjes i
J) Thatësi Blloku i prekjes i
7.1 Funksioni i bllokimit për
fëmijët
Ky opsion nuk lejon që fëmijët të luajnë
me pajisjen gjatë kohës që ajo është në
punë. Çelësi i programeve dhe blloku i
prekjes bllokohen.
Zhbllokohet vetëm butoni ndezje/fikje.
Aktivizimi i opsionit të bllokimit
për fëmijët:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (A)
dhe D). Treguesi i bllokimit për
fëmijët ndizet.
Treguesi i bllokimit për fëmijët ndizet.
Opsioni i bllokimit për fëmijët
mund të çaktivizohet ndërkohë
që është në punë një
program. Shtypni dhe mbani
shtypur të njëjtat fusha me
prekje derisa treguesi i
bllokimit për fëmijët të fiket.
7.2 Gjuha
Për të ndryshuar gjuhën:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonat
(B) dhe (C) në të njëjtën kohë derisa
të shfaqet gjuha e zgjedhur më parë.
3. Shtypni bllokun e prekjes
ose
për të vendosur gjuhën.
4. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni bllokun e prekjes (E).
SHQIP
7.3 Rregullimi i shkallës së
lagështisë së rrobave të
mbetura
Për të ndryshuar shkallën e paracaktuar
të lagështisë së mbetur të rrobave:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht butonat (A) dhe B).
Një nga këta tregues ndizet:
•
•
thata
Çaktivizimi i treguesit të
depozitës së ujit:
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni dhe mbani prekur
njëkohësisht blloqet e prekjes (J) dhe
I).
Ekrani tregon një nga këto 2 konfigurime:
•
rrobat më të thata
Treguesi
është i fikur dhe
është i ndezur.
treguesi
Treguesi i depozitës së ujit është i
çaktivizuar. Pas rreth 4
sekondash, të 2 treguesit fiken.
maksimumi i rrobave të
•
rrobat me thatësi normale
3. Shtypni butonin (E) vazhdimisht
derisa të ndizet treguesi i nivelit të
duhur.
4. Për të çaktivizuar ose aktivizuar
sinjalet akustike, shtypni dhe mbani
shtypur butonat (A) dhe (B) në të
njëjtën kohë për rreth 2 sekonda.
•
dhe
janë të
Treguesi
ndezur.
Treguesi i depozitës së ujit është i
aktivizuar. Pas rreth 4 sekondash,
të 2 treguesit fiken.
7.4 Treguesi i depozitës së ujit
Si parazgjedhje, treguesi i depozitës së
ujit është aktiv. Ai ndizet kur programi ka
përfunduar ose kur nevojitet zbrazja e
depozitës së ujit.
Nëse është instaluar kompleti
i zbrazjes (aksesor shtesë),
pajisja e zbraz automatikisht
ujin nga depozita e ujit. Në
këtë rast, ne rekomandojmë
që ta çaktivizoni treguesin e
depozitës së ujit. Referojuni
informacionit të ofruar për
aksesorët që janë në
dispozicion.
8. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
Përpara se ta përdorni pajisjen për herë
të parë, kryeni këto veprime:
•
•
Pastroni me një leckë të njomë
kazanin e tharëses me rrotullim.
Nisni një program të shkurtër (p.sh.
30 minuta) me rroba të njoma.
13
Në fillim të ciklit të tharjes (3-5
min.) niveli i zhurmës mund të
jetë paksa më i lartë. Kjo
ndodh për shkak të ndezjes së
kompresorit, gjë e cila është
normale për pajisjet që
punojnë me kompresor, si
p.sh.: frigoriferët, ngrirësit.
14
www.electrolux.com
8.1 Gjuha
Ju mund ta ndryshoni gjuhën
sa herë që të dëshironi (shihni
kapitullin Cilësimet).
Herën e parë që aktivizoni pajisjen, në
ekran shfaqet gjuha e parazgjedhur e
pajisjes. Ju mund ta konfirmoni ose
mund të vendosni gjuhë tjetër. Për të
vendosur gjuhën tjetër:
1. Shtypni bllokun e prekjes
ose
për të vendosur gjuhën.
2. Për të memorizuar përzgjedhjen
shtypni bllokun e prekjes Nisja/
Pauza.
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
9.1 Nisja e një programi pa
shtyrjen e programit
1. Përgatitni rrobat dhe ngarkoni
pajisjen.
KUJDES!
Sigurohuni që kur të
mbyllni derën, rrobat të
mos ngecin mes derës së
pajisjes dhe guarnicionit
prej gome.
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit.
4. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Ndërprerje.
Niset programi.
9.2 Nisja e programit me
shtyrjen e fillimit të programit
1. Vendosni programin dhe opsionet e
duhura sipas llojit të ngarkesës.
2. Shtypni butonin e shtyrjes së
programit vazhdimisht derisa ekrani
të shfaqë kohën e vonesës që
dëshironi të vendosni.
Ju mund të shtyni fillimin e
një programi nga
minimumi 30 minuta deri
maksimumi në 20 orë.
3. Shtypni bllokun e prekjes Nisje/
Ndërprerje.
Ekrani tregon numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të
numërimit mbrapsht.
9.3 Ndryshimi i një programi
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin.
9.4 Në përfundim të programit
Kur programi ka përfunduar:
•
Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
ndizet.
• Treguesi
• Treguesi Nisje/Ndërprerje ndizet.
Pajisja vazhdon të punojë me fazën e
ruajtjes nga rrudhat për rreth 30 minuta
të tjera.
Faza e ruajtjes nga rrudhat heq rrudhat
nga rrobat tuaja.
Ju mund të hiqni rrobat përpara se të
përfundojë faza e ruajtjes nga rrudhat.
Rekomandojmë, për rezultate më të
mira, të hiqni rrobat kur faza ka
përfunduar ose pothuajse ka përfunduar.
Kur faza e ruajtjes nga rrudhat ka
përfunduar:
•
•
ndizet.
Treguesi
Nisje/Ndërprerje fiket.
1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes për
të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Nxirrni rrobat nga pajisja.
4. Mbyllni derën e pajisjes.
Gjithmonë pastroni filtrin dhe
zbrazni kontejnerin e ujit kur të
përfundojë programi.
SHQIP
9.5 Funksioni Fikja automatike
•
Për të ulur konsumin e energjisë, ky
funksion çaktivizon automatikisht
pajisjen:
•
15
Pas rreth 5 minutash nëse nuk nisni
programin.
Pas 5 minutash nga përfundimi i
programit.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
10.1 Përgatitja e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
Mbyllni zinxhirët.
Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të
jorganëve.
Mos i lini të palidhura kollaret ose
rripat (p.sh. rripat e përparëseve).
Lidhini ato përpara se të nisni një
program.
Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
Nëse një artikull ka shtresë të
brendshme prej pambuku, kthejeni
anën e brendshme jashtë. Sigurohuni
që shtresa e pambukut të jetë
gjithmonë jashtë
Rekomandojmë që të vendosni
programin e duhur për llojin e
pëlhurave që janë në pajisje.
Etiketa e pël‐
hurës
•
•
•
Mos vendosni pëlhura me ngjyra të
forta së bashku me pëlhura me ngjyra
të çelura. Ngjyrat e forta mund të
lëshojnë bojë.
Përdorni programin përkatës për
fanella pambuku dhe trikotazhe për të
parandaluar hyrjen e tyre në ujë.
Sigurohuni që pesha e rrobave të mos
jetë më shumë se pesha maksimale
në tabelën e programeve.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në tharëse.
Referojuni etiketës së pëlhurës që
kanë artikujt.
Përshkrimi
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
temperaturën me temperaturë standarde.
Rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Vendosni
programin me temperaturë të ulët.
Rroba që nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
11.1 Pastrimi i filtrit
1.
2.
2
1
16
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Nëse është e mundshme, pastroni filtrin me ujë të ngrohtë nga rubineti duke përdorur
furçë dhe/ose fshesë me korrent.
11.2 Shkarkimi i depozitës së ujit
1.
2.
3.
4.
Ju mund të përdorni ujin nga
depozita e ujit si alternative
për ujë të distiluar (p.sh. për
hekurosje me avull). Përpara
se të përdorni ujin, hiqni
papastërtitë me filtër.
SHQIP
11.3 Pastrimi i kondensuesit
1.
2.
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Nëse nevojitet, një herë në 6 muaj largoni pushin nga hapësira e shkëmbyesit të
nxehtësisë. Për këtë mund të përdorni një fshesë me korrent.
Shpeshtësia e pastrimit të
filtrave është e lidhur me llojin
e rrobave dhe sasinë e tyre.
Nëse thani rroba në ngarkesë
maksimale, pastrojini filtrat
pas çdo 3 ciklesh.
17
18
www.electrolux.com
11.4 Pastrimi i kazanit
PARALAJMËRIM!
Shkëputeni pajisjen nga
korrenti përpara se ta
pastroni.
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar sipërfaqen e
brendshme të kazanit dhe pjesët e tij.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni materiale
gërryese apo lesh teli për të
pastruar kazanin.
Pastrojeni me një pëlhurë të njomë.
Thajini sipërfaqet e pastruara me një
leckë të butë.
KUJDES!
Mos përdorni agjentë për
pastrimin e mobilieve ose
agjentë pastrues të cilët mund
të shkaktojnë gërryerje gjatë
pastrimit të pajisjes.
11.6 Pastrimi i vrimave të
qarkullimit të ajrit
Përdorni një fshesë me korrent për të
hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të
ajrit.
11.5 Pastrimi i panelit të
kontrollit dhe karkasës
Përdorni një sapun larës neutral
standard për të pastruar panelin e
kontrollit dhe karakasën.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Kontrolloni siguresën në kutinë e sigure‐
save (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.
Shtypni Nisje/Ndërprerje.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e
mbyllur.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.
Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë bërë
si duhet.
Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes
derës së pajisjes dhe guarnicionit prej
gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.
Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh.
Shtypni Nisje/Ndërprerje për ta nisur pro‐
gramin sërish.
Ekrani tregon kohëzgjatje të gjatë progra‐ Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë në
përputhje me kohëzgjatjen e programit.
mi. 1)
Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
Rrobat janë tepër të lagura. Centrifugojini
rrobat sërish në makinën larëse.
SHQIP
Problemi
19
Zgjidhja e mundshme
Sigurohuni që temperatura e dhomës të
mos jetë tepër e ngrohtë.
Ekrani tregon kohëzgjatje të shkurtër pro‐ Vendosni programin Tharje me kohë ose
grami.
Tharje ekstra.
Në ekran shfaqet Err.
Nëse dëshironi të vendosni një program
të ri, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen.
Sigurohuni që opsionet të jenë të dispo‐
nueshme për programin.
Ekrani shfaq (p.sh. E51).
Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nisni
një program të ri. Nëse problemi ndodh
përsëri, kontaktoni qendrën e shërbimit.
1) Pas afro 5 orësh, programi përfundon automatikisht
Nëse rezultatet e tharjes janë të
pakënaqshme
•
•
•
•
Programi i vendosur ishte i pasaktë.
Filtri është i bllokuar.
Kondensuesi është i bllokuar.
Në pajisje ka shumë rroba.
•
•
•
Kazani është i papastër.
Cilësim i pasaktë i sensorit të
përçueshmërisë.
Vrimat e qarkullimit të ajrit janë të
bllokuara.
13. TË DHËNA TEKNIKE
Gjerësia x Lartësia x Thellësia
850 x 600 x 600 mm (maksimumi 640
mm)
Thellësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
1090 mm
Gjerësia maksimale me derën e pajisjes
të hapur
950 mm
Lartësia e rregullueshme
850 mm (+ 15 mm - rregullimi i këmbëve)
Vëllimi i kazanit
118 l
Vëllimi maksimal i ngarkesës
9 kg
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
Siguresa e nevojshme
4A
Fuqia totale
900 W
Klasifikimi i energjisë
A++
Konsumi i energjisë 1)
2,28 kWh
Konsumi vjetor i energjisë 2)
259 kWh
20
www.electrolux.com
Majtas - thithja e energjisë në modalitetin
e mbetur ndezur
0,50 W
Thithja e energjisë në modalitetin fikur
0,50 W
Lloji i përdorimit
Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit
+ 5°C deri në + 35°C
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave IPX4
të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga
kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja
me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër
lagështisë
1) Referuar EN 61121. 9 kg pambuk, i centrifuguar me 1000 rpm.
2) Konsumi i energjisë në vit në kWh, bazuar në 160 cikle tharjeje të programit standard për
të pambuktat me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe konsumi i modaliteteve me fuqi të
ulët. Konsumi aktual i energjisë për cikël do të varet nga mënyra se si përdoret pajisja
(RREGULLORJA (BE) Nr. 392/2012).
13.1 Vlerat e konsumit
Programi
Centrifugimi në / lagështia e
mbetur
Koha e
tharjes
Konsumi i
energjisë
Të pambukta 9 kg
Tharje për në dollap 1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
56 min.
0,54 kWh
64 min.
0,61 kWh
Tharje për hekur
Sintetike 3,5 kg
Tharje për në dollap 1200 rpm / 40%
800 rpm / 50%
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SLOVENSKY
21
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................22
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 24
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 26
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................26
5. TABUĽKA PROGRAMOV.................................................................................28
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 29
7. NASTAVENIA................................................................................................... 31
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................32
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 33
10. TIPY A RADY................................................................................................. 33
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................34
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 37
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a
štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete
byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
22
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite
príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu
dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len
so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich
pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
V miestnosti, kde je nainštalovaná sušička,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva. (ak to pripadá
do úvahy)
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Dodržiavajte maximálne množstvo náplne 9 kg
(pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič nepoužívajte, ak bol vyčistený
priemyselnými chemikáliami.
Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
Spotrebič nepoužívajte bez filtra. Filter na
zachytávanie vlákien čistite pred aj po každom použití.
Nesušte v bubnovej sušičke odevy, ktoré neboli
vyprané.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so
zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto sušičke.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.
Nikdy nezastavujte bubnovú sušičku pred skončením
sušiaceho cyklu, ak bielizeň okamžite nevyberiete a
nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu sušičky prebieha bez ohrevu
(ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo vychladenie
bielizne a predišlo sa jej poškodeniu vplyvom tepla.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach s teplotou
nižšou ako 5 °C alebo vyššou ako 35
°C.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Spotrebič vždy premiestňujte v
stojacej polohe.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť k stene.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy pomocou vodováhy
skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo
vodorovnej polohe, nadvihnite alebo
znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru
a zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
SLOVENSKY
•
•
•
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Iba pre V.B. a Írsko. Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nesušte poškodené predmety, ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
V tejto sušičke je možné sušiť iba
bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke.
Dodržiavajte pokyny na štítku
bielizne.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom
škvŕn, pred začatím sušenia spustite
cyklus extra plákania.
Skondenzovanú/destilovanú vodu
nepite ani ju nepoužívajte na prípravu
jedla. Ľudom a domácim zvieratám
môže spôsobiť zdravotné problémy.
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V sušičke nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
•
•
•
•
Viditeľné žiarenie diódy LED –
nepozerajte sa priamo do lúča.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.7 Kompresor
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia.
25
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
•
Kompresor a jeho systém v sušičke je
naplnený špeciálnym prostriedkom,
ktorý neobsahuje uhľovodíky s
fluórom ani s chlórom. Tento systém
musí byť vždy riadne utesnený.
Poškodenie systému môže spôsobiť
únik tohto prostriedku.
26
www.electrolux.com
3. POPIS VÝROBKU
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nádoba na vodu
Ovládací panel
Vnútorné osvetlenie
Dvierka spotrebiča
Hlavný filter
Tlačidlo na otvorenie dvierok
výmenníka tepla
Otvory na prúdenie vzduchu
Nastaviteľná nožička
Dvierka výmenníka tepla
Kryt výmenníka tepla
Príchytka krytu výmenníka tepla
Typový štítok
Záves plniacich dvierok môže
používateľ namontovať aj na
opačnú stranu. Môže to
uľahčiť vkladanie a vyberanie
bielizne alebo nainštalovanie
spotrebiča pri obmedzenom
priestore (pozri samostatný
leták).
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Ovládač programov
2 Stupeň vysušenia Dotykové tlačidlo
3 Reverz + Dotykové tlačidlo
11
10
9
SLOVENSKY
4 Displej
5
Dotykové tlačidlo Čas
12 Dotykové tlačidlo MyFavourite+
13 Tlačidlo Zap./Vyp.
6
Dotykové tlačidlo Posunutý štart
7
Dotykové tlačidlo Zvukový signál
8
Dotykové tlačidlo Fáza proti
krčeniu
9
Dotykové tlačidlo Štart/Prestávka
10 Dotykové tlačidlo zvýšenia pomalého
sušenia
11 Dotykové tlačidlo zníženia pomalého
Prstom sa dotknite
dotykového tlačidla v oblasti
so symbolom alebo názvom
funkcie. Ovládací panel
neobsluhujte v rukaviciach.
Dbajte na to, aby bol ovládací
panel vždy čistý a suchý.
sušenia
4.1 Ukazovatele
Ukazovatele
Popis
Fáza sušenia
Fáza ochladzovania
Fáza proti krčeniu
Kondenzátor
Nádoba na vodu
Filter
Posunutý štart
Detská poistka
Zvukové signály
Reverz plus
Extra tichý
Úroveň sušenia
Riadok s textom
Trvanie programu
-
Trvanie časového programu sušenia
-
Nastavený posunutý štart
27
28
www.electrolux.com
5. TABUĽKA PROGRAMOV
Programy
Druh náplne
Úroveň vysušenia:
Bavlna
Veľmi suché,
Syntetika
Suché na uloženie3),
nie3)
nie2)3),
Extra suché,
Suché na ulože‐
Suché na žehlenie3)
Úroveň vysušenia:
Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve
9kg/
Extra suché,
Suché na žehle‐ 3,5 kg/
Šport
Športové odevy, tenké a ľahké tkaniny,
mikrovlákno, polyester, tkaniny, ktoré sa
nežehlia.
2 kg/
Prikrývka
Sušenie jednoduchých alebo dvojitých
paplónov a vankúšov (s perovou, páper‐
ovou alebo syntetickou náplňou).
3 kg/
Pomalé suše‐
Na sušenie tenisiek iba so stojanom na
sušenie (pozrite si samostatný návod na
používanie priložený k stojanu na suše‐
nie).
1 kg (alebo 1 pár
športovej obuvi)
nie4)
Vlnené textílie. Jemné sušenie vlnených
odevov vhodných na pranie. Keď sa pro‐
gram skončí, hneď vyberte bielizeň.
Vlna5)
Rýchly
1 kg
Sušenie bavlnených a syntetických textí‐
lií pri nízkej teplote.
2 kg/
Iné 6)
Bavlna – extra tichý
Jemné sušenie bavlnenej bielizne s hla‐
dinou hluku zníženou na minimum. Pro‐
gram možno používať v noci.
Úroveň vysušenia:
Veľmi suché,
Džínsy
Extra suché,
9kg/
Suché na uloženie
Sušenie odevov na voľný čas ako džín‐
sov, teplákových búnd a podobne s rôz‐
nou hrúbkou materiálu (napr. pri krku, na 9kg/
manžetách a švoch).
SLOVENSKY
Programy
Jemná bielizeň
29
Náplň (max.)1) /
Štítok na odeve
Druh náplne
Jemné tkaniny.
2 kg/
Nenáročné textílie, ktorým postačuje
minimum žehlenia. Výsledky sušenia sa
môžu pri jednotlivých typoch textílií líšiť.
Jednoduché žehlenie Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča,
poriadne ju vytraste. Keď sa program
skončí, hneď vyberte bielizeň a zaveste
ju na vešiak.
1 kg (alebo 5 ko‐
šieľ)/
Čas sušenia
Pri tomto programe môžete použiť voli‐
teľnú funkciu Čas a nastaviť dĺžku pro‐
gramu.
9kg/
Oživenie vzhľadu
Osvieženie textílií, ktoré ste mali odlo‐
žené.
1 kg
1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje na suchú bielizeň.
2) Program
Bavlna Suché na uloženie je „štandardný program pre bavlnu“ a je vhodný
na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a ide o energeticky najúčinnejší program ohľa‐
dom spotreby energie pre sušenie vlhkej bavlnenej bielizne.
3) Iba pre skúšobne: Štandardné programy pre testy sú uvedené v norme EN 61121.
4) Iba so stojanom na sušenie (štandardné alebo voliteľné príslušenstvo v závislosti od
modelu).
5) Cyklus sušenia vlny tejto sušičky bol testovaný a schválený spoločnosťou Woolmark.
Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov s označením „hand wash“ pre ručné pranie
za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť
Woolmark, a že pri sušení v sušičke budete postupovať podľa pokynov výrobcu. M1129.
6) Stláčajte tlačidlo
Iné, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaný program
6. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
6.1 Čas
Táto voliteľná funkcia sa vzťahuje iba na
program Čas sušenia. Môžete nastaviť
trvanie programu, a to od 10 minút do 2
hodín. Nastavené trvanie by malo
zodpovedať množstvu bielizne v
spotrebiči.
Odporúčame, aby ste pre
malé množstvá bielizne alebo
len pre jeden kus bielizne
nastavili krátke trvanie
sušenia.
6.2 Fáza proti krčeniu
Predlžuje štandardnú fázu proti krčeniu
(30 minút) o 60 minút na konci cyklu
sušenia. Táto funkcia pomáha zabrániť
krčeniu bielizne. Počas fázy proti krčeniu
môžete bielizeň vybrať.
6.3 Stupeň vysušenia
Táto funkcia pomáha vysušiť bielizeň
intenzívnejšie. Je možné vybrať z 4
nastavení:
•
Extra suché
•
Veľmi suché (iba pre bavlnu)
•
Suché na uloženie
•
Suché na žehlenie
30
www.electrolux.com
funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť
zvukové signály.
6.4 Reverz +
Jemnejšie sušenie jemných textílií
citlivých na teplo (napr. akryl, viskóza).
Táto funkcia tiež pomáha redukovať
krčenie bielizne. Určené pre tkaniny so
symbolom
Voliteľnú funkciu Zvukový
signál môžete zapnúť so
všetkými programami.
na štítku.
6.7 MyFavourite+
6.5 Sušenie so stojanom
Ak pri prvom zapnutí spotrebiča stlačíte
symbol MyFavourite+, na displeji sa
zobrazí hlásenie o prázdnej pamäti.
Spotrebič si po niekoľkých použitiach
automaticky uloží do pamäte
najpoužívanejšie programy.
Táto funkcia je použiteľná len pri
programe Drying Rack (Pomalé sušenie).
Môžete nastaviť trvanie programu, a to
od 30 minút do 4 hodín. Nastavené
trvanie by malo zodpovedať množstvu
bielizne v spotrebiči.
Týmto dotykovým tlačidlom môžete
nastaviť jeden z troch najpoužívanejších
sušiacich programov.
Odporúčame, aby ste pre malé množstvá
bielizne alebo len pre jeden kus bielizne
nastavili krátke trvanie sušenia.
•
6.6 Zvukový signál
•
zvukový signál zaznie:
•
•
na konci cyklu,
na začiatku a na konci fázy proti
pokrčeniu,
• pri prerušení cyklu.
Funkcia zvukového signálu je
štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto
•
Jedným stlačením tlačidla
MyFavourite+ nastavíte program My
Favourite 1 (Obľúbený program č. 1)
Jedným stlačením tlačidla
MyFavourite+ nastavíte program My
Favourite 2 (Obľúbený program č. 2)
Jedným stlačením tlačidla
MyFavourite+ nastavíte program My
Favourite 3 (Obľúbený program č. 3)
6.8 Tabuľka voliteľných funkcií
Programy1)
Bavlna
■
■
Syntetika
■
■
Šport
■
■
Pomalé sušenie
Rýchly
■
■
Prikrývka
Vlna
Iné
Bavlna – extra tichý
■
Džínsy
■
■
SLOVENSKY
31
Programy1)
Jemná bielizeň
■
Jednoduché žehlenie
■
Čas sušenia
■
■
Oživenie vzhľadu
■
1) K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Ak ich chcete zapnúť alebo vypnúť,
stlačte príslušné dotykové tlačidlo.
7. NASTAVENIA
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Čas Dotykové tlačidlo
B) Posunutý štart Dotykové tlačidlo
C) Zvukový signál Dotykové tlačidlo
D) Fáza proti krčeniu Dotykové tlačidlo
E) Štart/Prestávka Dotykové tlačidlo
F) Dotykové tlačidlo zvýšenia pomalého
sušenia
G) Dotykové tlačidlo zníženia pomalého
sušenia
H) Dotykové tlačidlo MyFavourite+
I) Reverz + Dotykové tlačidlo
J) Stupeň vysušenia Dotykové tlačidlo
7.1 Funkcia detskej poistky
Táto voliteľná funkcia zabráni deťom hrať
sa so spotrebičom počas prebiehajúceho
programu. Ovládač programov a
dotykové tlačidlá sú zablokované.
Odblokované je iba tlačidlo Zap./Vyp.
Aktivovanie funkcie detskej
poistky:
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
2. Naraz stlačte a podržte dotykové
tlačidlá (A) a (D). Ukazovateľ detskej
poistky sa rozsvieti.
Ukazovateľ detskej poistky sa rozsvieti.
Počas prebiehajúceho
programu je možné vypnúť
funkciu detskej poistky.
Stlačte a podržte rovnaké
dotykové tlačidlá, až kým
nezhasne ukazovateľ detskej
poistky.
7.2 Jazyk
Zmena jazyka:
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
2. Stlačte a zároveň podržte tlačidlá (B)
a (C), až kým sa nezobrazí predtým
zvolený jazyk.
3. Jazyk nastavte stlačením dotykového
tlačidla
alebo .
4. Ak chcete, aby sa výber uložil do
pamäte, stlačte dotykové tlačidlo (E).
7.3 Nastavenie stupňa
zostatkovej vlhkosti bielizne
Ak chcete zmeniť predvolený stupeň
zostatkovej vlhkosti bielizne:
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
32
www.electrolux.com
2. Naraz stlačte a podržte tlačidlá (A) a
(B).
Rozsvieti sa jeden z týchto ukazovateľov:
•
•
bielizeň
maximálne suchá
suchšia bielizeň
•
predvolená suchá
bielizeň
3. Opakovane stláčajte tlačidlo (E), až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ
správnej úrovne.
4. Ak chcete potvrdiť nastavenie, naraz
stlačte a približne 2 sekundy podržte
tlačidlá (A) a (B).
7.4 Ukazovateľ nádoby na vodu
Ukazovateľ nádoby na vodu je po dodaní
spotrebiča zapnutý. Rozsvieti sa po
skončení programu, alebo keď je
potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.
Vypnutie ukazovateľa nádoby
na vodu:
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
2. Naraz stlačte a podržte dotykové
tlačidlá (J) a (I).
Na displeji sa zobrazí jedna z týchto 2
konfigurácií:
•
Ukazovateľ
nesvieti a
svieti.
ukazovateľ
Ukazovateľ nádoby na vodu je
vypnutý. Približne po 4 sekundách
zhasnú obidva ukazovatele.
•
a
svietia.
Ukazovatele
Ukazovateľ nádoby na vodu je
zapnutý. Približne po 4
sekundách zhasnú obidva
ukazovatele.
Ak je namontovaná odtoková
súprava (dodatočné
príslušenstvo), spotrebič
automaticky vypustí vodu z v
nádoby na vodu. V tomto
prípade odporúčame, aby ste
vypli ukazovateľ nádoby na
vodu. Informácie o dostupnom
príslušenstve nájdete v
priloženom letáku.
8. PRED PRVÝM POUŽITÍM
Pred prvým použitím spotrebiča
vykonajte tieto kroky:
•
•
Vyčistite bubon sušičky vlhkou
handričkou.
Spustite krátky program (napr. 30minútový) s vlhkou bielizňou.
Na začiatku cyklu sušenia (3
až 5 min.) môže byť úroveň
hlučnosti mierne vyššia. Je to
z dôvodu spustenia
kompresora, čo je bežné pre
spotrebiče vybavené
kompresorom, ako sú:
chladničky a mrazničky.
8.1 Jazyk
Jazyk môžete kedykoľvek
zmeniť (pozri kapitolu
Nastavenia).
Pri prvom spustení spotrebiča sa na
displeji zobrazí text v štandardne
nastavenom jazyku. Môžete ho potvrdiť
alebo nastaviť iný jazyk. Nastavenie
iného jazyka:
1. Jazyk nastavte stlačením dotykového
tlačidla
alebo .
2. Ak chcete, aby sa výber uložil do
pamäte, stlačte dotykové tlačidlo
Start/Pause (Štart/Prestávka).
SLOVENSKY
33
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
9.1 Spustenie programu bez
posunutia štartu
1. Pripravte bielizeň a vložte ju do
spotrebiča.
POZOR!
Dbajte na to, aby sa pri
zatváraní dvierok
nezachytila bielizeň medzi
dvierka spotrebiča a
gumené tesnenie.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
3. Nastavte správny program a voliteľné
funkcie pre daný druh náplne.
Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania
programu.
4. Stlačte dotykové tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program sa spustí.
9.2 Spustenie programu s
posunutým štartom
1. Nastavte správny program a voliteľné
funkcie pre daný druh náplne.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
posunutého štartu, až kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
hodnota posunutia.
Môžete odložiť spustenie
programu o minimálne 30
minút až po maximálne 20
hodín.
3. Stlačte dotykové tlačidlo Štart/
Prestávka.
Na displeji sa zobrazí odpočítavanie
času posunutého štartu.
Keď sa odpočítavanie skončí, program
sa spustí.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič zapnite.
3. Nastavte program.
9.4 Po skončení programu
Po skončení programu:
•
Znie prerušovaný zvukový signál.
• Svieti ukazovateľ .
• Svieti ukazovateľ Štart/Prestávka.
Približne ďalších 30 minút prebieha v
spotrebiči fáza proti pokrčeniu.
Fáza proti pokrčeniu redukuje pokrčenie
bielizne.
Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať
ešte pred dokončením fázy proti
pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších
výsledkov vám odporúčame, aby ste
bielizeň vybrali až tesne pred alebo po
dokončení fázy.
Po dokončení fázy proti pokrčeniu:
•
•
Svieti ukazovateľ .
Štart/Prestávka zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič vypnite.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
Po dokončení programu vždy
vyčistite filter a vyprázdnite
nádobu na vodu.
9.5 Funkcia automatického
vypnutia
Táto funkcia automaticky vypne
spotrebič, aby sa znížila spotreba
energie:
9.3 Zmena programu
•
1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp.
spotrebič vypnite
•
Po 5 minútach, ak nespustíte
program.
Po 5 minútach od ukončenia pracieho
programu.
10. TIPY A RADY
10.1 Príprava bielizne
•
•
Zatvorte zipsy.
Zapnite gombíky obliečok perín.
•
•
Kravaty ani stuhy (napr. stuhy na
zástere) nenechávajte voľné. Pred
spustením programu ich zaviažte.
Z vreciek vyberte všetky predmety.
34
www.electrolux.com
•
•
•
•
Ak má niektorá položka vnútornú
vrstvu z bavlny, obráťte ju naruby.
Bavlnená vrstva musí byť vždy na
vonkajšej strane
Odporúčame nastaviť správny
program vhodný pre druh tkanín,
ktoré sú vložené v spotrebiči.
Nemiešajte tkaniny s tmavými farbami
s tkaninami svetlej farby. Tmavé farby
môžu púšťať.
Štítok tkaniny
•
•
Pre bavlnené úplety a pletené odevy
používajte vhodný program, aby sa
veci nezrazili.
Dbajte na to, aby hmotnosť bielizne
nepresahovala maximálnu hmotnosť
uvedenú v tabuľke programov.
Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie
v sušičke. Riaďte sa štítkom tkaniny
na bielizni.
Popis
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program so
štandardnou teplotou.
Bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Nastavte program s nízkou
teplotou.
Bielizeň nevhodná na sušenie v sušičke.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
11.1 Čistenie filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
SLOVENSKY
6.
5. 1)
1
2
1) V prípade potreby vyčistite filter teplou vodou z vodovodu za pomoci kefky a/alebo
vysávača.
11.2 Vypustenie nádoby na vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu z nádoby môžete
používať ako náhradu
destilovanej vody (napr. na
žehlenie s naparovaním).
Pred použitím vody z nej
pomocou filtra odstráňte
nečistoty.
11.3 Čistenie kondenzátora
1.
2.
35
36
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) V prípade potreby odstráňte raz za 6 mesiacov vlákna z priečinka výmenníka tepla.
Môžete použiť vysávač.
Frekvencia čistenia filtrov
závisí od druhu bielizne a jej
množstva. Ak sušíte bielizeň
pri maximálnej náplni, vyčistite
filtre po každých 3 cykloch.
11.4 Čistenie bubna
VAROVANIE!
Pred čistením spotrebič
odpojte.
Na čistenie vnútra bubna a rebier použite
štandardný neutrálny mydlový saponát.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
POZOR!
Na čistenie bubna
nepoužívajte abrazívne
materiály ani oceľové
drôtenky.
11.5 Čistenie ovládacieho
panela a krytu
Na čistenie ovládacieho panela a krytu
používajte štandardný neutrálny mydlový
saponát.
Umývajte navlhčenou handričkou.
Vyčistený povrch vysušte mäkkou
handričkou.
SLOVENSKY
POZOR!
Na čistenie spotrebiča
nepoužívajte čistiace
prostriedky na nábytok ani
prostriedky, ktoré môžu
spôsobiť koróziu.
37
11.6 Čistenie otvorov na
prúdenie vzduchu
Pomocou vysávača odstráňte z otvorov
na prúdenie vzduchu vlákna.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možné riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zá‐
suvky elektrickej siete.
Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami
(domáca sieť).
Program sa nespúšťa.
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Uistite sa, či sú dvierka spotrebiča zatvor‐
ené.
Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.
Uistite sa, že je filter namontovaný
správne.
Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila
medzi dvierka spotrebiča a gumené tes‐
nenie.
Spotrebič sa počas prevádzky vypne.
Uistite sa, že je nádržka na vodu prázd‐
na. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
opäť spustite program.
Na displeji sa zobrazí dlhé trvanie progra‐ Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhod‐
ná pre dĺžku trvania daného programu.
mu. 1)
Uistite sa, že je filter čistý.
Bielizeň je príliš vlhká. Bielizeň znovu od‐
streďte v práčke.
Uistite sa, že miestnosť nie je príliš teplá.
Na displeji sa zobrazí krátke trvanie pro‐
gramu.
Nastavte program Čas sušenia alebo Ex‐
tra suché.
Na displeji sa zobrazí Err.
Ak chcete nastaviť nový program, vypnite
a zapnite spotrebič.
Uistite sa, že voliteľné funkcie sú vhodné
pre daný program.
Na displeji sa zobrazí hlásenie (napr.
E51).
Vypnite a zapnite spotrebič. Spustite no‐
vý program. Ak sa problém vyskytne zno‐
va, obráťte sa na servisné stredisko.
1) Po približne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.
Výsledky sušenia nie sú uspokojivé
•
Nastavili ste nesprávny program.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Filter je zanesený.
Kondenzátor je upchaný.
V spotrebiči bolo príliš veľa bielizne.
Bubon je špinavý.
Nesprávne nastavenie senzora
vodivosti.
•
Otvory na prúdenie vzduchu sú
upchané.
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x šírka x hĺbka
850 x 600 x 600 mm (maximálne 640
mm)
Max. hĺbka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča
1090 mm
Max. šírka s otvorenými dvierkami spo‐
trebiča
950 mm
Nastaviteľná výška
850 mm (+ 15 mm – nastaviteľné nožičky)
Objem bubna
118 l
Maximálna náplň
9 kg
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Potrebná poistka
4A
Celkový výkon
900 W
Energetická trieda
A++
Spotreba energie 1)
2,28 kWh
Ročná spotreba energie 2)
259 kWh
Spotreba energie v pohotovostnom re‐
žime
0,50 W
Spotreba energie vo vypnutom režime
0,50 W
Druh použitia
Domácnosť
Povolená teplota okolia
+ 5 °C až + 35 °C
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných
častíc a vlhkosti je zabezpečená ochran‐
ným krytom, okrem miesta, kde nemá
nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochra‐
nu proti vlhkosti
IPX4
1) Podľa normy EN 61121. 9kg bavlny odstredenej pri 1 000 ot./min.
2) Spotreba energie za rok v kWh vypočítaná pre 160 cyklov sušenia so štandardným pro‐
gramom na sušenie bavlny pri plnej a čiastočnej náplni a na základe spotreby pri úsporných
režimoch. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spo‐
trebiča (NARIADENIE (EÚ) č. 392/2012).
SLOVENSKY
39
13.1 Údaje o spotrebe
Program
Odstredené pri / zvyšková
vlhkosť
Doba suše‐
nia
Spotreba
energie
Bavlna 9 kg
Suché na uloženie
Suché na žehlenie
1 400 ot./min / 50 %
175 min.
2,00 kWh
1 000 ot./min / 60 %
200 min.
2,28 kWh
1 400 ot./min / 50 %
121 min.
1,31 kWh
1 000 ot./min / 60 %
138 min.
1,49 kWh
1 200 ot./min / 40 %
56 min.
0,54 kWh
800 ot./min / 50 %
64 min.
0,61 kWh
Syntetika 3,5 kg
Suché na uloženie
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Recyklujte materiály so symbolom .
Obal hoďte do príslušných kontajnerov
na recykláciu. Chráňte životné prostredie
a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo
sa obráťte na obecný alebo mestský
úrad.
40
www.electrolux.com
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................. 41
2. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 43
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 45
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................45
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV...................................................................47
6. FUNKCIJE........................................................................................................ 48
7. NASTAVITVE................................................................................................... 50
8. PRED PRVO UPORABO..................................................................................51
9. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................51
10. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 52
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 53
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 55
13. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 56
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
Nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
41
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Vsa pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem
uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.
Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri
pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z
napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni
42
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite
(glejte list z navodili za nameščanje).
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
Prezračevalnih odprtin na dnu (če obstajajo) ne sme
ovirati preproga.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja.
Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
V prostoru, kjer je postavljen stroj, naj bo zagotovljeno
dobro prezračevanje, da preprečite prihod plinov v
prostor. Pri tem so mišljeni plini, ki nastanejo pri
zgorevanju goriv, vključno z odprtim ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju dima iz naprav na plin ali drugo gorivo. (če
obstaja)
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Upoštevajte največjo količino perila 9 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Naprave ne uporabljajte, če so bile za čiščenje
uporabljene industrijske kemikalije.
Obrišite vlakna, ki so se nabrala v notranjosti naprave.
Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna
očistite pred ali po vsaki uporabi.
V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom,
alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci
madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov
ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro
operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
43
Mehčalce ali podobne izdelke lahko uporabite v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in
vžigalice.
Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom
postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro
vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina
porazgubi.
Zadnja faza sušenja v sušilnem stroju poteka brez
gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da je perilo v stroju
pri temperaturi, ki preprečuje poškodbe perila
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 5 ℃ ali naraste
nad 35 °C.
Poskrbite, da bodo tla, kamor
postavljate napravo, ravna, stabilna,
odporna na toploto in čista.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Napravo vedno premikajte pokonci.
Naprava mora biti s hrbtno stranjo
postavljena ob steno.
Ko napravo postavite na mesto, kjer
bo trajno delovala, z vodno tehtnico
preverite, ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru jo uravnajte z
nastavljanjem nog.
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Samo za VB in Irsko. Naprava ima
vtič s 13-ampersko varovalko. Če je
treba zamenjati varovalko v vtiču,
uporabite 13-ampersko varovalko
ASTA (BS 1362).
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
44
www.electrolux.com
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
Ne sušite poškodovanega perila, ki
vsebuje polnilo.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila na etiketah za
nego perila.
Če ste perilo oprali z odstranjevalcem
madežev, pred vklopom sušilnega
stroja zaženite dodatno izpiranje.
Ne pijte ali pripravljajte hrane s
kondenzirano/destilirano vodo. Lahko
povzroči zdravstvene težave ljudi in
živali.
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki
so tako mokra, da od njih še kaplja.
2.4 Notranja lučka
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
Vidno LED-sevanje, ne glejte
neposredno v žarek.
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Za menjavo notranje žarnice se
obrnite na pooblaščeni servisni
center.
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
2.7 Kompresor
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe.
•
Za čiščenje naprave ne uporabljajte
vodnega pršca in pare.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
•
Kompresor in njegov sistem v
sušilnem stroju sta napolnjena s
posebnim sredstvom, ki ne vsebuje
fluorokloroogljikovodikov. Ta sistem
mora tesniti. Zaradi poškodb sistema,
lahko pride do iztekanja.
SLOVENŠČINA
45
3. OPIS IZDELKA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Posoda za vodo
Upravljalna plošča
Notranja lučka
Vrata naprave
Glavni filter
Gumb za odpiranje vrat
kondenzatorja
Reže za pretok zraka
Nastavljive noge
Vrata kondenzatorja
Pokrov kondenzatorja
Gumb za zaklep pokrova
kondenzatorja
Ploščica za tehnične navedbe
Vrata stroja lahko uporabnik
pritrdi na nasprotno stran. To
lahko olajša vstavljanje in
odstranjevanje perila ali
namestitev stroja v primeru
prostorske omejitve (glejte
dodaten priložen list).
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Gumb za izbiro programa
2 Stopnja sušenja Polje na dotik
3 Dodatno obračanje bobna Polje na
dotik
11
10
9
46
www.electrolux.com
4 Prikazovalnik
5
Polje na dotik Časovno sušenje
6
Polje na dotik Zamik vklopa
7
Polje na dotik Zvočni signal
8
Polje na dotik Brez mečkanja
12 Polje na dotik MyFavourite+
13 Tipka za vklop/izklop
9
Polje na dotik Začetek/Prekinitev
Polje
na dotik Rack Time increase
10
(Podaljšanje časa sušenja v košari
S prstom se dotaknite polj na
dotik na predelu s simbolom
ali imenom funkcije. Pri
upravljanju upravljalne plošče
ne nosite rokavic. Upravljalna
plošča mora biti vedno čista in
suha.
za sušenje)
11 Polje na dotik Rack Time decrease
(Skrajšanje časa sušenja v košari za
sušenje)
4.1 Indikatorji
Indikatorji
Opis
Faza sušenja
Faza hlajenja
Faza zaščite proti mečkanju
Kondenzator
Posoda za vodo
Filter
Zamik vklopa
Varovalo za otroke
Zvočni signali
Dodatno obračanje bobna
Zelo tiho
Stopnja sušenja
Besedilna vrstica
Trajanje programa
-
Trajanje časovnega sušenja
-
Trajanje zamika vklopa
SLOVENŠČINA
47
5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV
Programi
Stopnja sušenja:
Bombaž
Sintetika
Količina perila
(najv.)1) / Oznaka
perila
Vrsta perila
no suho,
Zelo suho,
Izred‐
Suho za v omaro2)3),
Lažje likanje3)
Stopnja sušenja:
za v omaro3),
Zelo suho,
Lažje likanje3)
Suho
9kg/
3,5 kg/
Šport
Športna oblačila, tanke in lahke tkanine,
perilo iz mikrovlaken, poliestra, ki ga ni
treba likati.
2 kg/
Odeje
Za sušenje ene ali dveh prešitih odej in
blazin (s perjem, puhom ali sintetičnim
polnilom).
3 kg/
Košara za suš‐
enje4)
Za sušenje športnih copat samo s košaro
1 kg (ali 1 par
za sušenje (oglejte si ločena navodila za
športnih copat)
uporabo, priložena košari za sušenje).
Volnena oblačila. Nežno sušenje volne‐
nih oblačil, primernih za strojno pranje.
Perilo odstranite takoj, ko se program
zaključi.
Volna5)
Hitro
1 kg
Za sušenje bombažnega in sintetičnega
perila pri nizki temperaturi.
2 kg/
Drugo 6)
Bombaž-Zelo tiho
Nežno posušite bombažno perilo z naj‐
nižjo ravnjo hrupa. Program lahko upor‐
abljate ponoči.
Stopnja sušenja:
no suho,
Zelo suho,
Izred‐
9kg/
Suho za v omaro
Jeans
Oblačila za prosti čas, kot so kavbojke,
jopice različne debeline (npr. pri ovratni‐
kih, manšetah in šivih).
9kg/
Občutljivo
Občutljivo perilo.
2 kg/
48
www.electrolux.com
Programi
Količina perila
(najv.)1) / Oznaka
perila
Vrsta perila
Enostavno likanje
Mešano perilo, ki potrebuje zelo malo li‐
kanja. Rezultati sušenja se lahko razliku‐
jejo od ene vrste tkanine do druge. Obla‐ 1 kg (ali 5 srajc)/
čila stresite, preden jih daste v napravo.
Ko se program zaključi, takoj odstranite
perilo in ga obesite na obešalnik.
Časovno sušenje
S tem programom lahko uporabite funkci‐
jo Časovno sušenje in nastavite trajanje 9kg/
programa.
Osvežitev
Osveževanje shranjenega perila.
1 kg
1) Največja teža velja za suho perilo.
2) Program
Bombaž Suho za v omaro je »Standardni program za bombaž« in je pri‐
meren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede
porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
3) Le za preizkuševalne inštitute: Standardni programi za preizkuse so navedeni v doku‐
mentu EN 61121.
4) Le s košaro za sušenje (standardna ali dodatna oprema, odvisno od modela).
5) Program sušenja za volno tega sušilnega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju
Woolmark. Program je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »roč‐
no pranje«, če je oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Wool‐
mark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec. M1129.
6) Pritiskajte polje na dotik
Drugo, dokler se na prikazovalniku ne prikaže potreben pro‐
gram.
6. FUNKCIJE
6.1 Časovno sušenje
6.3 Stopnja sušenja
Ta funkcija velja le za program Časovno
sušenje. Trajanje programa lahko
nastavite od najmanj 10 minut do največ
dve uri. Nastavitev trajanja je povezana s
količino perila v napravi.
Ta funkcija pomaga bolj posušiti perilo.
Izberete lahko med štirimi možnostmi:
Priporočamo, da nastavite
kratko trajanje za majhne
količine perila ali le za en kos.
6.2 Brez mečkanja
Za 60 minut podaljša standardno fazo
proti mečkanju (30 minut) ob koncu
sušenja. Ta funkcija preprečuje
mečkanje perila. Perilo lahko vzamete iz
stroja med fazo proti mečkanju.
•
Zelo suho
•
Izredno suho (samo za bombaž)
•
Suho za v omaro
•
Lažje likanje
6.4 Dodatno obračanje bobna
Za nežno sušenje občutljivega in
temperaturno občutljivega perila (npr.
perila iz akrila, viskoze). Ta funkcija prav
tako pomaga zmanjšati pomečkanost
perila. Za perilo s simbolom
za nego perila.
na etiketi
SLOVENŠČINA
6.5 Čas sušenja v košari
Funkcijo Zvočni signal lahko
vklopite pri vseh programih.
Ta funkcija velja le za program Košara za
sušenje. Trajanje programa lahko
nastavite od najmanj 30 minut do največ
štiri ure. Nastavitev trajanja je povezana
s količino perila v napravi.
6.7 MyFavourite+
Če ob prvem vklopu naprave pritisnete
MyFavourite+, prikazovalnik prikaže, da
je pomnilnik prazen. Po nekaj uporabah
lahko naprava samodejno shrani v
pomnilnik največkrat uporabljene
programe.
Priporočamo, da nastavite kratko trajanje
za majhne količine perila ali le za en kos.
6.6 Zvočni signal
S tem poljem na dotik lahko nastavite
enega izmed treh največkrat uporabljenih
programov sušenja.
zvočni signal lahko zaslišite ob:
•
•
koncu programa,
začetku in koncu faze za zaščito proti
mečkanju,
• prekinitvi programa.
Funkcija zvočnega signala je tovarniško
(privzeta nastavitev) vedno vklopljena.
To funkcijo lahko uporabite za vklop ali
izklop zvoka.
•
•
•
Enkrat pritisnite MyFavourite+, da
nastavite My Favourite 1.
Dvakrat pritisnite MyFavourite+, da
nastavite My Favourite 2.
Trikrat pritisnite MyFavourite+, da
nastavite My Favourite 3.
6.8 Razpredelnica programov
Programi1)
Bombaž
■
■
Sintetika
■
■
Šport
■
Košara za suš‐
enje
■
Odeje
Volna
Drugo
Bombaž-Zelo tiho
■
Jeans
■
Občutljivo
■
Enostavno likanje
■
Časovno sušenje
■
■
Hitro
■
49
■
■
50
www.electrolux.com
Programi1)
Osvežitev
■
1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisn‐
ite ustrezno polje na dotik.
7. NASTAVITVE
A
J
B
I
C
D
E
H
G
2. Sočasno pritisnite in držite polji na
dotik (A) in (D). Zasveti indikator
varovala za otroke.
Zasveti indikator varovala za otroke.
Funkcijo varovala za otroke
lahko izklopite med izvajanjem
programa. Pritisnite in držite
isti polji na dotik, dokler
indikator varovala za otroke
ne ugasne.
F
A) Časovno sušenje Polje na dotik
B) Zamik vklopa Polje na dotik
C) Zvočni signal Polje na dotik
D) Brez mečkanja Polje na dotik
E) Začetek/Prekinitev Polje na dotik
F) Polje na dotik Rack Time increase
(Podaljšanje časa sušenja v košari
za sušenje)
G) Polje na dotik Rack Time decrease
(Skrajšanje časa sušenja v košari za
sušenje)
H) Polje na dotik MyFavourite+
I) Dodatno obračanje bobna Polje na
dotik
J) Stopnja sušenja Polje na dotik
7.1 Funkcija Varovalo za otroke
Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se
igrali z napravo med izvajanjem
programa. Gumb za izbiro programa in
polja na dotik so zaklenjeni.
Odklenjena je le tipka za vklop/izklop.
Vklop funkcije varovala za
otroke:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
7.2 Jezik
Za spremembo jezika:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
2. Hkrati pritisnite in držite tipki (B) in
(C), dokler ne zasveti predhodno
izbrani jezik.
3. Pritisnite polje na dotik
ali , da
nastavite želeni jezik.
4. Za shranitev izbire pritisnite polje na
dotik (E).
7.3 Nastavitev stopnje
preostale vlage v perilu
Če želite spremeniti privzeto stopnjo
preostale vlage v perilu, naredite
naslednje:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
2. Sočasno pritisnite in držite tipki (A) in
(B).
Zasveti eden izmed naslednjih
indikatorjev:
•
najbolj suho perilo
•
bolj suho perilo
•
privzeto suho perilo
3. Pritiskajte tipko (E), dokler ne zasveti
indikator prave stopnje.
SLOVENŠČINA
4. Za potrditev nastavitve sočasno
pritisnite in približno dve sekundi
držite tipki (A) in (B).
7.4 Indikator posode za vodo
•
Privzeto indikator posode za vodo sveti.
Zasveti ob zaključku programa ali ko je
treba izprazniti posodo za vodo.
Če je nameščen komplet za
odvod vode (dodatna
oprema), naprava samodejno
izčrpa vodo iz posode za
vodo. V tem primeru
priporočamo izklop indikatorja
posode za vodo. Za
razpoložljivo opremo si oglejte
informacije, priložene napravi.
51
2. Sočasno pritisnite in držite polji na
dotik (J) in (I).
Na prikazovalniku se prikaže ena izmed
naslednjih dveh konfiguracij:
Indikator
ne sveti in indikator
sveti.
Indikator posode za vodo ne sveti.
Po približno štirih sekundah
ugasneta oba indikatorja.
•
in
svetita.
Indikatorja
Indikator posode za vodo sveti.
Po približno štirih sekundah
ugasneta oba indikatorja.
Izklop indikatorja posode za
vodo:
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
8. PRED PRVO UPORABO
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje:
•
•
Boben sušilnega stroja očistite z
vlažno krpo.
Zaženite kratek program (npr. 30
minut) z vlažnim perilom.
Na začetku sušenja (3-5 min.)
lahko pride do rahlega
povečanja stopnje glasnosti.
To je zaradi zagona
kompresorja, kar je značilno
za naprave, ki jih poganja
kompresor, kot so: hladilniki,
zamrzovalniki.
8.1 Jezik
Jezik lahko spremenite
kadarkoli (oglejte si poglavje
Nastavitve).
Ob prvem vklopu naprave se na
prikazovalniku prikaže privzeti jezik.
Lahko ga potrdite ali pa nastavite
drugega. Nastavitev drugega jezika:
1. Pritisnite polje na dotik
ali , da
nastavite želeni jezik.
2. Za shranitev izbire pritisnite polje na
dotik Začetek/Prekinitev.
9. VSAKODNEVNA UPORABA
9.1 Začetek programa brez
zamika vklopa
1. Pripravite perilo in napolnite napravo.
POZOR!
Pazite, da se med
zapiranjem vrat perilo ne
ujame med vrata naprave
in tesnilo vrat.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
52
www.electrolux.com
3. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
Prikazovalnik prikazuje trajanja
programa.
4. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Program se zažene.
9.2 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Nastavite pravi program in funkcije, ki
ustrezajo perilu.
2. Tipko za zamik vklopa pritiskajte
toliko časa, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže čas
zamika, ki ga želite nastaviti.
Vklop programa lahko
zamaknete od najmanj 30
minut do največ 20 ur.
3. Pritisnite polje na dotik Začetek/
Prekinitev.
Na prikazovalniku se prikaže odštevanje
časa zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program
zažene.
9.3 Sprememba programa
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
izklop naprave.
2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
vklop naprave.
3. Nastavite program.
9.4 Ob koncu programa
Ob zaključku programa:
•
V presledkih se oglaša zvočni signal.
• Sveti indikator .
• Sveti indikator Začetek/Prekinitev.
Naprava še približno 30 minut deluje s
fazo za zaščito proti mečkanju.
Faza za zaščito proti mečkanju odpravi
gube s perila.
Perilo lahko odstranite pred zaključkom
faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše
rezultate priporočamo, da perilo
odstranite, ko je faza skoraj zaključena
ali zaključena.
Ko je faza za zaščito proti mečkanju
zaključena:
•
•
Sveti indikator .
Indikator Začetek/Prekinitev ugasne.
1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za
izklop naprave.
2. Odprite vrata naprave.
3. Iz stroja odstranite perilo.
4. Zaprite vrata naprave.
Po zaključku programa vedno
očistite filter in izpraznite
posodo za vodo.
9.5 Funkcija samodejnega
izklopa
Za zmanjšanje porabe energije ta
funkcija samodejno izklopi napravo:
•
•
Po petih minutah, če ne zaženete
programa.
Pet minut od konca programa.
10. NAMIGI IN NASVETI
10.1 Priprava perila
•
•
•
•
•
•
•
Zapnite zadrge.
Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih
pregrinjalih.
Ne puščajte razvezanih trakov ali
vrvic (npr. na predpasnikih). Pred
začetkom programa jih zavežite.
Odstranite vse predmete iz žepov.
Če ima oblačilo notranjo plast iz
bombaža, ga obrnite z notranjo
stranjo navzven. Bombažna plast naj
bo vedno zunaj.
•
•
Priporočamo, da nastavite pravi
program, ki je primeren za vrsto perila
v napravi.
Ne mešajte temnega in svetlega
perila. Temno perilo lahko pušča
barvo.
Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite
ustrezen program za bombažni jersey
ter pletenine.
Poskrbite, da perila ne bo več od
največje dovoljene količine, navedene
v razpredelnici programov.
SLOVENŠČINA
•
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v sušilnem stroju. Glejte
etikete za nego perila.
Oznaka za nego Opis
perila
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐
gram s standardno temperaturo.
Perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Nastavite pro‐
gram z nizko temperaturo.
Perilo, ki ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
11.1 Čiščenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Po potrebi očistite filter s toplo vodo iz pipe ter krtačko in/ali sesalnikom.
53
54
www.electrolux.com
11.2 Praznjenje posode za vodo
1.
2.
3.
4.
Vodo iz posode za vodo lahko
uporabite namesto destilirane
vode (npr. za likanje s paro).
Pred uporabo vode odstranite
ostanke umazanije s filtrom.
11.3 Čiščenje kondenzatorja
1.
2.
3.
4.
1
2
2
2
1
5.
6.
SLOVENŠČINA
55
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Po potrebi enkrat na pol leta odstranite vlakna iz predelka kondenzatorja. Lahko
uporabite sesalnik.
Pogostost čiščenja filtrov je
povezana z vrsto in količino
perila. Če sušite največjo
količino perila, očistite filtre po
vsakem tretjem ciklu.
11.4 Čiščenje bobna
OPOZORILO!
Napravo pred čiščenjem
izključite iz električnega
omrežja.
Za čiščenje notranje površine bobna in
lopatic bobna uporabljajte standardno
nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene
površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje bobna ne
uporabljajte grobih materialov
ali jeklene volne.
11.5 Čiščenje upravljalne
plošče in ohišja
Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja
uporabljajte standardno nevtralno čistilno
sredstvo.
Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
Očiščene površine osušite z mehko krpo.
POZOR!
Za čiščenje naprave ne
uporabljajte čistilnih sredstev
za pohištvo ali čistilnih
sredstev, ki lahko povzročijo
korozijo.
11.6 Čiščenje rež za pretok
zraka
Za odstranitev kosmov iz rež za pretok
zraka uporabite sesalnik.
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Težava
Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Preverite varovalko v omarici z varovalka‐
mi (hišna napeljava).
56
www.electrolux.com
Težava
Možna rešitev
Program se ne zažene.
Pritisnite Začetek/Prekinitev.
Prepričajte se, da so vrata naprave zapr‐
ta.
Vrata naprave se ne zaprejo.
Preverite, ali je filter pravilno nameščen.
Pazite, da se perilo ne ujame med vrata
naprave in tesnilo vrat.
Naprava se med delovanjem ustavi.
Preverite, ali je posoda za vodo prazna.
Za ponoven vklop programa pritisnite Za‐
četek/Prekinitev.
Prikazovalnik prikazuje dolgo trajanje
programa. 1)
Poskrbite, da bo teža perila primerna za
trajanje programa.
Poskrbite, da bo filter čist.
Perilo je premokro. Perilo ponovno ože‐
mite v pralnem stroju.
Sobna temperatura ne sme biti previso‐
ka.
Prikazovalnik prikazuje kratko trajanje
programa.
Nastavite program Časovno sušenje ali
Zelo suho.
Na prikazovalniku se prikaže Err.
Če želite nastaviti nov program, izklopite
in vklopite napravo.
Preverite, ali so funkcije primerne za pro‐
gram.
Na prikazovalniku se prikaže (npr. E51).
Izklopite in vklopite napravo. Zaženite
nov program. Če se težava ponovi, se
obrnite na servis.
1) Po največ petih urah se program samodejno konča.
Če rezultati sušenja niso zadovoljivi
•
•
•
•
Nastavljen program ni bil pravi.
Filter je zamašen.
Kondenzator je zamašen.
V napravi je bilo preveč perila.
•
•
•
Boben je umazan.
Napačna nastavitev tipala
prevodnosti.
Reže za pretok zraka so zamašene.
13. TEHNIČNI PODATKI
Širina x višina x globina
850 x 600 x 600 mm (največ 640 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave
1090 mm
Največja širina z odprtimi vrati naprave
950 mm
Nastavljiva višina
850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
SLOVENŠČINA
Prostornina bobna
118 l
Največja količina perila
9 kg
Napetost
230 V
Frekvenca
50 Hz
Potrebna varovalka
4A
Skupna moč
900 W
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije1)
2,28 kWh
Letna poraba energije2)
259 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa
0,50 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa
0,50 W
Vrsta uporabe
V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja
+ 5 °C do + 35 °C
Stopnja zaščite pred vstopom trdih del‐
cev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pok‐
rov, razen v primeru, kjer nizkonapetost‐
na oprema nima zaščite pred vlago.
IPX4
57
1) Glede na standard EN 61121. 9 kg bombaža, ožetega pri 1000 vrt./min.
2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom
za bombaž ob napolnjeni in delno napolnjeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. De‐
janska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št.
392/2012).
13.1 Podatki o porabi
Program
Število vrtljajev / preostala vlaž‐
Čas sušenja
nost
Poraba
energije
Bombaž 9 kg
Suho za v omaro
Lažje likanje
1400 vrt./min. / 50 %
175 min.
2,00 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
200 min.
2,28 kWh
1400 vrt./min. / 50 %
121 min.
1,31 kWh
1000 vrt./min. / 60 %
138 min.
1,49 kWh
1200 vrt./min. / 40 %
56 min.
0,54 kWh
800 vrt./min. / 50 %
64 min.
0,61 kWh
Sintetika 3,5 kg
Suho za v omaro
58
www.electrolux.com
14. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
*
SLOVENŠČINA
59
136930490-A-062014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement