Electrolux EDH3498RL3 User manual

Electrolux EDH3498RL3 User manual
EDH3498RL3
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
HR SUŠILICA
CS BUBNOVÁ SUŠIČKA
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPORABU
NÁVOD K POUŽITÍ
2
22
41
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ...........................................................................9
6. OПЦИИ.............................................................................................................11
7. НАСТРОЙКИ....................................................................................................13
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................14
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 15
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 16
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 16
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................19
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ..................................................................................20
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете всички препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далече от
вратата на уреда, когато е отворена.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използвайте
набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномощен
представител, може да бъде използван само с
уреда, посочен в инструкциите, които са
предоставени с принадлежността. Прочетете
внимателно преди инсталиране (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с панти в
срещуположната на уреда страна, които биха
възпрепятствали пълното отваряне на уреда.
Вентилационните отвори в основата (ако са
налични) не бива да бъдат възпрепятствани от
килим.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след инсталирането.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението за монтиране, за да избегнете
обратен поток на газове в помещението от уреди,
които горят други горива, включително открит
огън.
Обработеният въздух не трябва да се изпуска в
димоход, който се използва за изгорелите газове
от уреди, които горят газ и друг вид гориво. (ако е
приложимо)
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Съобразявайте се с максималния обем за
зареждане за 9кг. (вижте глава "Таблица с
програми").
Не използвайте уреда, ако са били използвани
индустриални химикали за почистване.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Избършете мъха, който се е натрупал около уреда.
Не използвайте уреда без филтър. Почиствайте
филтъра за мъх преди и след всяка употреба.
Не сушете в барабанната сушилня неизпрани
дрехи.
Предмети, които са били замърсени с вещества
като мазнина за готвене, ацетон, алкохол, бензин,
керосин, препарати за премахване на петна,
терпентин, восък и препарати за премахване на
восък, трябва да се измиват в гореща вода с
допълнително количество препарат, преди да се
сушат в барабанната сушилня.
Предмети като порест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от порест
каучук, не трябва да се сушат в барабанната
сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват според предписанията на
производителя на омекотителя за тъкани.
Извадете всички предмети от джобовете,
например запалки и кибрити.
Не спирайте сушенето в сушилнята преди края на
цикъла на сушене, освен ако няма да извадите
бързо всички дрехи и да ги прострете, така че
топлината да се разпръсне.
Заключителната част от цикъла на барабанната
сушилня се извършва без нагряване (цикъл на
охлаждане), за да се гарантира, че дрехите ще
останат при температура, която няма да ги
повреди.
Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
6
www.electrolux.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не монтирайте уреда на места,
където температурата е под 5°C
или по-висока от 35°C.
Уверете се, че подът, където
монтирате уреда е плосък,
стабилен, устойчив на горещина и
чист.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Винаги придвижвайте уреда
вертикално.
Задната част на уреда трябва да
бъде поставена до стената.
Когато уредът е поставен в
постоянното си положение,
проверете дали е напълно
нивелиран с помощта на нивелир.
Ако не е, наместете крачетата,
докато се нивелира.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар, изгаряне
или повреда на уреда.
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай, се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Само за Обединеното кралство и
Ирландия. Уредът има захранващ
кабел с мощност 13 ампера. Ако се
налага да смените предпазителя на
захранващия кабел, използвайте 13
амперов предпазител ASTA (BS
1362).
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не изсушавайте повредените
дрехи, които имат подплънки.
Сушете само тъкани, които могат
да се сушат в барабанната
сушилня. Следвайте инструкциите
на етикета на всяка дреха.
Ако сте изпрали прането си с
препарат за премахване на петна,
трябва да изпълните допълнителен
цикъл на изплакване, преди да
активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с
кондензираната вода/
дестилираната вода. Може да
причини здравословни проблеми на
хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в барабанната сушилня
дрехи, които са много мокри и
капят.
2.4 Вградена лампичка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване.
•
•
Видимо излъчване от светодиод, не
гледайте директно в лъча.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
БЪЛГАРСКИ
•
За подмяна на вградената
лампичка се обърнете към
упълномощен сервизен център.
2.5 Грижи и почистване
Не почиствайте уреда чрез водна
струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
•
•
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или
повреда на уреда.
•
•
2.7 Компресор
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
Компресорът и неговите системи в
барабанната сушилня са заредени
със специален препарат, който не
съдържа флоро-хлорохидроводород. Системата трябва
да стои изправена. Увреждането на
системата може да предизвика теч.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
9
8
7
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Контейнер за вода
Командно табло
Вградена лампичка
Вратичка на уреда
Основен филтър
Бутон за отваряне на вратичката
на топлообменника
Отвори за въздушния поток
Регулируеми крачета
Вратичка на топлообменника
Капак на топлообменника
Ключ за заключване на капака на
топлообменника
Табелка с данни
8
www.electrolux.com
Вратичката за зареждане
може да бъде монтирана на
обратната страна от
потребителя. Това може да
помогне за по-лесно
поставяне и отстраняване
на прането, или ако има
ограничения за монтирането
на уреда (виж отделната
листовка).
4. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
11
1 Бутон за програми
2 Сушене - степени Панел
Панел Час
6
Панел Отложен старт
7
Панел Звукова аларма
8
Панел Против намачкване
13 Бутон за Вкл./Изкл.
9
Панел Старт/Пауза
10 Панел Увеличаване на Времето за
сушене на решетка
Докоснете панелите с пръст
в областта със символа или
името на опцията. Не носете
ръкавици, когато работите с
командното табло. Уверете
се, че командното табло е
винаги чисто и сухо.
4.1 Индикатори
Индикатори
9
11 Панел Намаляване на Времето за
сушене на решетка
12 Панел MyFavourite+
3 Обратен ред Плюс Панел
4 Дисплей
5
10
Описание
Фаза на сушене
БЪЛГАРСКИ
Индикатори
Описание
Фаза на охлаждане
Фаза на защита против намачкване
Кондензатор
Контейнер за вода
Филтър
Отложен старт
Защита за деца
Звукови сигнали
Обратен ред Плюс
Екстра безшумен
Ниво на сушене
Текстова лента
Продължителност на програмата
-
Времетраене на Сушенето
-
Времетраене на Отложен старт
5. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Тип зареждане
Ниво на изсушаване:
Памук
Синтетични
тъкани
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Съвсем сухо,
Силно изсушаване,
прибиране2)3),
Сухо за гладене3)
Ниво на изсушаване:
За прибиране3),
гладене3)
За
9кг/
Съвсем сухо,
Сухо за
Спортни дрехи, тънки и леки тъкани,
Спортни облекла микрофибри и полиестер, които не се
гладят.
3,5кг/
2кг/
9
10
www.electrolux.com
Програми
Тип зареждане
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Завивки
За сушене на една или две завивки и
възглавници (с пера, пух или
синтетичен пълнеж).
3кг/
Решетка за
сушене4)
За сушене на спортни обувки само с
решетка за сушене (вижте
ръководството на потребителя,
налично към решетката за сушене).
1кг (или 1 чифт
спортни обувки)
Вълнени тъкани. Леко сушене на
изпрани вълнени тъкани. Отстранете
незабавно дрехите, когато програмата
свърши.
Вълна5)
Бързо
1кг
За сушене на памучни и синтетични
тъкани, използва ниска температура.
2кг/
Други 6)
Изключително тиха
програма за памук
Леко изсушете памучните тъкани и
сведете до минимум шума.
Програмата може да се използва през
нощта.
Ниво на изсушаване:
Силно изсушаване,
прибиране
Съвсем сухо,
9кг/
За
Дънки
Спортно облекло като джинси,
суичери от материали с различни
дебелини (например по яките,
маншетите и шевовете).
9кг/
Фини тъкани
Фини материи.
2кг/
Лесно гладене
Тъкани за лесно поддържане, за които
е необходимо лесно гладене.
Резултатите може да са различни при
1кг (или 5 ризи)/
различните видове тъкани.
Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда. Когато завърши
програмата, веднага извадете дрехите
и ги сложете на закачалка.
БЪЛГАРСКИ
Програми
11
Зареждане
(макс.)1) /
Фабрична
маркировка
Тип зареждане
Време за сушене
С тази програма можете да
използвате опцията Час и да зададете 9кг/
времетраене на програмата.
Освежаване
Освежаване на тъкани, които са били
прибрани.
1кг
1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
2) Програмата
Памук За прибиране е “Стандартна програма за памук”,
подходяща за изсушаване на средно мокро памучно пране, и е най-ефикасната от
гледна точка на консумацията на енергия, при сушене на мокро памучно пране.
3) Само за изпитателните лаборатории: Стандартни програми, посочени в
документа за стандарт EN 61121.
4) Само с решетка за сушене (стандартна приставка или като опция в зависимост от
модела).
5) Цикълът за сушене на вълна в този барабан на сушилнята е тестван и одобрен от
компанията Woolmark. Цикълът е подходящ за сушене на вълнени дрехи, които носят
етикет "пране на ръка", като имате предвид, че дрехите се перат на Woolmark цикъл
на ръчно пране и се изсушават в барабана, съгласно инструкциите от производителя.
M1129.
6) Натиснете панела
Други няколко пъти, докато необходимата програма се появи
на дисплея
6. OПЦИИ
6.1 Час
6.3 Сушене - степени
Тази опция е приложима само за
програма Време за сушене. Можете да
зададете времетраенето на
програмата от най-малко 10 минути до
най-много 2 часа. Настройката на
времетраенето е свързано с
количеството на пране в уреда.
Тази функция ви помага да изсушите
прането повече. Има 4 възможни
варианта:
Препоръчваме да задавате
кратко времетраене за
малки количества пране или
само за една дреха.
6.2 Против намачкване
Удължава с 60 минути стандартната
фаза против намачкване (30 минути) в
края на цикъла за сушене. Тази
функция предотвратява намачкването
на прането. Прането може да се
извади по време на фазата против
намачкване.
•
•
Съвсем сухо
Силно изсушаване (само за
памук)
•
За прибиране
•
Сухо за гладене
6.4 Обратен ред Плюс
За по-леко изсушаване на
чувствителни и температурно
чувствителни текстил (например акрил
и вискоза). Тази функция помага също
така да се намалят измачкванията по
дрехите. За тъкани със символ
етикета.
на
12
www.electrolux.com
6.5 Сушене за време на
решетката
използвате тази функция, за да
активирате или да деактивирате звука.
Тази програма е приложима само за
програмата Drying Rack (Решетка за
сушене). Можете да зададете
времетраенето на програмата от наймалко 30 минути до най-много 4 часа.
Настройката на времетраенето е
свързано с количеството на пране в
уреда.
6.7 MyFavourite+
Можете да активирате
опцията Звукова аларма с
всички програми.
Когато активирате уреда за първи път,
ако натиснете MyFavourite+ екранът
показва, че паметта е празна. Уредът
може да запамети автоматично найизползваните програми след няколко
употреби.
Препоръчваме ви да зададете кратко
времетраене за малки количества
пране или само за една дреха.
С този панел можете да зададете
една от 3те най-използвани програми
за сушене.
6.6 Звукова аларма
може да чуете алармения звънец при:
•
•
•
края на цикъла
началото и края на фазата против
намачкване
• прекъсване на цикъла
Звуковата аларма е винаги включена
по подразбиране. Можете да
•
•
Натиснете MyFavourite+ веднъж, за
да зададете Моя любима 1
Натиснете MyFavourite+ два пъти,
за да зададете Моя любима 2
Натиснете MyFavourite+ три пъти,
за да зададете Моя любима 3
6.8 Таблица с опции
Програми1)
Памук
Синтетични
тъкани
Спортни облекла
■
■
■
■
■
Решетка за
сушене
Бързо
■
■
■
Завивки
Вълна
Други
Изключително тиха
програма за памук
■
Дънки
■
Фини тъкани
■
■
БЪЛГАРСКИ
13
Програми1)
Лесно гладене
■
Време за сушене
■
■
Освежаване
■
1) Заедно с програма, на която може да зададете 1 или повече опции. За да ги
активирате и деактивирате, натиснете съответния панел.
7. НАСТРОЙКИ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
F
A) Час Панел
B) Отложен старт Панел
C) Звукова аларма Панел
D) Против намачкване Панел
E) Старт/Пауза Панел
F) Панел Увеличаване на Времето за
сушене на решетка
G) Панел Намаляване на Времето за
сушене на решетка
H) Панел MyFavourite+
I)
Обратен ред Плюс Панел
J) Сушене - степени Панел
7.1 Функция "Заключване за
деца"
Тази опция не позволява на децата да
си играят с уреда, докато е активна
програмата. Копчето за програма и
панелите за заключени.
Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за
защита за деца:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте панели (A) и
(D) едновременно. Задейства се
индикаторът за защита на деца.
Задейства се индикаторът за защита
на деца.
Възможно е да
деактивирате защитата за
деца, докато програмата е
активна. Натиснете и
задръжте едновременно
панелите, докато
индикаторът за защита за
деца изгасне.
7.2 Език
За да смените езика:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте бутони (B) и
(C) едновременно, докато
предишният избран език светне.
3. Натиснете панел
или , за да
изберете вашия език.
4. За да запаметите избора си,
натиснете панел (E).
7.3 Регулиране на степента
на останалата влага на
прането
За да промените степента по
подразбиране на останалата влага на
прането:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте бутони (A) и
(B) едновременно.
Един от тези индикатори светва:
14
www.electrolux.com
•
максимално сухо пране
•
по-сухо пране
•
зададено сухо пране
3. Натиснете бутона (E) няколко
пъти, докато индикаторът за
правилното ниво светне.
4. За да потвърдите настройката,
натиснете и задръжте
едновременно бутони (A) и (B) за
приблизително 2 секунди.
Деактивиране на индикатора
на контейнера за вода:
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
2. Натиснете и задръжте панели (J) и
(I) едновременно.
Дисплеят показва една от тези 2
конфигурации:
•
7.4 Индикатора на
контейнера за вода
Индикаторът на контейнера за вода е
включен по подразбиране. Той се
включва, когато програмата приключи
или когато е необходимо да
изпразните контейнера за вода.
Ако е монтиран комплект за
източване (допълнителен
аксесоар), уредът
автоматично източва водата
от контейнера за вода. При
това условие, ние ви
препоръчваме да
деактивирате индикатора на
контейнера за вода. Вижте
приложената информация
за налични аксесоари.
Индикаторът
е изключен и
е включен.
индикаторът
Индикаторът на контейнера за
вода е изключен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
•
и
са
Индикаторите
включени.
Индикаторът на контейнера за
вода е включен. След
приблизително 4 секунди, двата
индикатора изгасват.
8. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
Преди да използвате уреда за първи
път, извършете тези операции:
•
•
Почистете барабана на сушилнята
с навлажнена кърпа.
Стартирайте кратка програма
(напр. 30 минути) с навлажнено
пране.
При започване на цикъла на
сушене (3-5 мин.) нивото на
шума може да е малко повисоко. Това се дължи на
активиране на компресора и
е нормално при уреди,
захранвани с компресори,
като например: хладилници,
фризери.
8.1 Език
Можете да промените езика
всеки път, когато пожелаете
( вижте глава Настройки ).
Първия път, когато активирате уреда,
фабрично зададеният език, светва на
дисплея. Можете да потвърдите или
да зададете друг език. За да зададете
друг език:
1. Натиснете панел
или , за да
изберете вашия език.
2. За да запаметите избора си,
натиснете панел Start/Pause
(Старт/Пауза).
БЪЛГАРСКИ
15
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
9.1 Започнете програма без
отложен старт
9.4 В края на програмата
Когато програмата завърши:
1. Подгответе прането и заредете
уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след като
сте затворили
вратичката, прането не
се закача между вратата
на уреда и гуменото
уплътнение.
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.
4. Натиснете панела Старт/Пауза.
Програмата стартира.
•
•
9.2 Стартиране на
програмата с отложен старт
1. Задайте правилната програма и
опции за вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен
старт многократно, докато
дисплеят покаже времето, която
искате да зададете.
Можете да зададете
времетраене на
програмата за отложен
старт от минимум 30 мин
до максимум 20 часа.
3. Натиснете панела Старт/Пауза.
Дисплеят показва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
9.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда
2. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да включите уреда.
3. Задайте програмата.
Ще прозвучи звуков сигнал с
прекъсване.
е включен.
Индикаторът
Индикаторът Старт/Пауза е
включен.
Уредът продължава да работи с фаза
за защита против намачкване за още
приблизително 30 минути.
Фазата за защита от намачкване
премахва намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да
завърши фазата за защита от
намачкване. За по-добри резултати ви
препоръчваме да извадите прането,
когато фазата е почти приключила или
приключила.
Когато фазата за защита от
намачкване е приключила:
•
•
е включен.
Индикаторът
Старт/Пауза изгасва.
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за
да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте
филтъра и изпразвайте
контейнера за вода, когато
програмата приключи.
9.5 Функция за автоматично
изключване
За да се намали потреблението на
енергия, тази функция автоматично
деактивира уреда:
•
•
След 5 минути, ако не стартирате
програмата.
След 5 минути от края на
програмата.
16
www.electrolux.com
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
10.1 Подготовка на прането
•
•
•
•
•
•
Закопчайте циповете.
Закопчайте коланите и пликовете
на юрганите.
Не оставяйте връзки или панделки
развързани (напр.връзки на
престилки). Завържете ги преди
началото на програмата.
Извадете всички предмети от
джобовете.
Ако вътрешния пласт на дрехата е
от памук, го обърнете навън.
Уверете се, че памучният слой е
винаги навън
Препоръчваме да задавате
правилната програма, приложима
Етикет
•
•
•
•
към вида тъкани, които се намират
в уреда.
Не слагайте тъкани с наситени
цветове, заедно с тъкани със
светли цветове. Наситените
цветове могат да пуснат боя.
Използвайте подходяща програма
за жарсе или плетени дрехи, за да
не се свият.
Уверете се, че прането не тежи
повече от максималното тегло,
посочено в таблицата.
Сушете само пране, което е може
да се пере в барабанната сушилня.
Вижте етикета върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма със стандартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте
програма с ниска температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
11.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
БЪЛГАРСКИ
6.
5. 1)
1
2
1) Ако е необходимо, почистете филтъра с топла чешмяна вода, като използвате
четка и/или прахосмукачка.
11.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да използвате
водата от контейнера за
вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр. за
гладене на пара). Преди да
използвате водата,
премахнете остатъците от
мръсотия във филтъра.
11.3 Почистване на кондензатора
1.
2.
17
18
www.electrolux.com
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Ако е необходимо, един път на 6 месеца, отстранявайте валмата от отделението на
топлообменника. Може да използвате прахосмукачка.
Честотата на почистване на
филтрите е свързана с вида
на пералнята и капацитета
й. Почиствайте филтрите на
всеки три цикъла, ако
сушите с максимален обем
пране.
11.4 Почистване на барабана
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Откачете уреда от контакта,
преди да го почиствате.
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат, за да почистите
вътрешната повърхност на барабана и
ребрата му. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте абразивни
материали или домакински
телчета за почистване на
барабана.
БЪЛГАРСКИ
19
11.5 Почистване на
командното табло и корпуса
11.6 Почистване на отворите
за въздушен поток
Използвайте стандартен неутрален
почистващ препарат за почистване на
командното табло и корпуса.
Използвайте прахосмукачка, за да
премахнете мъха от отворите за
въздушния поток.
Използвайте влажна кърпа за
почистването. Подсушете почистените
повърхности с мека кърпа.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте за
почистване на уреда
препарати за почистване на
мебели или препарати,
които могат да причинят
корозия.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че главният щепсел е
свързан към главния контакт.
Проверете предпазителя на таблото
(на домашната инсталация).
Програмата не се включва.
Натиснете Старт/Пауза.
Уверете се, че вратичката на уреда е
затворена.
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран
правилно.
Уверете се, че прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е
празен. Натиснете Старт/Пауза, за да
рестартирате програмата.
На дисплея е показано времетраене
на дълга програма. 1)
Уверете се, че тежестта на прането е
подходяща за времетраенето на
програмата.
Погрижете се филтърът да е винаги
чист.
Прането е прекалено мокро.
Центрофугирайте отново прането в
пералната машина.
Уверете се, че стайната температура
не е прекалено висока.
20
www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
На дисплея е показано времетраене
на кратка програма.
Задайте програма за Време за сушене
или Съвсем сухо.
Дисплеят показва Err.
Ако искате да зададете нова програма,
деактивирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи
за тази програма.
Дисплеят показва (пр. E51).
Деактивирайте и активирайте уреда.
Стартирайте нова програма. Ако
проблемът се появи отново, се
обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
Ако резултатите от сушенето не са
задоволителни
•
•
•
•
Зададената програма не е
правилна.
Филтърът е задръстен.
Кондензаторът е задръстен.
В уреда има твърде много пране.
•
•
•
Барабанът е мръсен.
Неправилно зададена настройка на
проводимостта на сензора.
Отворите за въздушен поток са
запушени.
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина x ширина x дълбочина
850 x 600 x 600 мм (макс. 640 мм)
Макс. дълбочина при отворена
вратичка на уреда
1090 мм
Макс. широчина при отворена
вратичка на уреда
950 мм
Регулируема височина
850 мм (+ 15 мм - с регулиране на
крачетата)
Обем на барабана
118 л
Максимален обем на зареждане
9 кг
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
Необходим предпазител
4A
Обща консумирана мощност
900 W
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на електроенергия1)
2,28 кВч
Годишна консумация енергия2)
259 кВч
БЪЛГАРСКИ
Ляво—в режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Изключен режим на абсорбиране на
мощността
0,50 W
Вид употреба
Домакинство
Допустима стайна температура
от +5°C до +35°C
21
Ниво на защита срещу навлизане на
IPX4
твърди частици и влага, осигурено от
защитното покритие, освен в случаите,
когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита
срещу влага
1) Съгласно EN 61121. 9кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 обр./м.
2) Консумация на енергия за година в kWh на базата на 160 цикъла на сушене при
стандартна програма за памук при пълно и частично зареждане, и консумация при
режими, използващи по-малко енергия. Действителната консумация на енергия на
цикъл ще зависи от това как се използва уреда (НАРЕДБА (ЕО) No 392/2012).
13.1 Стойности на потребление
Програма
Центрофугиране при /
остатъчна влажност
Време на
сушене
Консумац
ия на
електрое
нергия
Памук 9 кг
За прибиране
Сухо за гладене
1400 оборота / 50%
175 мин.
2,00 кВч
1000 оборота / 60%
200 мин.
2,28 кВч
1400 оборота / 50%
121 мин.
1000 оборота / 60%
138 мин.
1,31 кВч
1,49 кВч
Синтетични тъкани 3,5 кг
За прибиране
1200 оборота / 40%
56 мин.
0,54 кВч
800 оборота / 50%
64 мин.
0,61 кВч
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
22
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...................................................................... 23
2. SIGURNOSNE UPUTE.................................................................................... 25
3. OPIS PROIZVODA........................................................................................... 27
4. UPRAVLJAČKA PLOČA...................................................................................27
5. TABLICA PROGRAMA.....................................................................................29
6. OPCIJE.............................................................................................................30
7. POSTAVKE...................................................................................................... 32
8. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 33
9. SVAKODNEVNA UPORABA............................................................................33
10. SAVJETI......................................................................................................... 34
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................35
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................38
13. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 39
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova
za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
23
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata uređaja
dok su otvorena.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za rublje,
upotrijebite komplet za okomito postavljanje. Komplet
za okomito postavljanje, dostupan kod ovlaštenog
distributera, može se upotrebljavati samo s uređajem
kod kojeg je to navedeno u uputama i za koji je on
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
isporučen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani gdje se uređaj ne može do kraja otvoriti.
Ventilacijski otvor na dnu (ako postoji) ne smije biti
prekriven tepihom.
Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup
utikaču nakon postavljanja.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen, kako biste izbjegli da se plinovi od
uređaja koji izgaraju druga goriva, uključujući i
otvorenu vatru, vrate u prostoriju.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako postoji)
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu punjenja
u9 kg (pogledajte poglavlje "Tablice programa").
Ne koristite uređaj ako ste za čišćenje koristili
industrijske kemikalije.
Obrišite dlačice koje su se skupile oko uređaja.
Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od gaze prije
ili poslije svake upotrebe.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti koji su zaprljani tvarima kao što su jestivo
ulje, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranjivači
mrlja, terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se
oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta,
prije sušenja u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u sušilici.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
25
Omekšivači rublja, ili slični proizvodi, trebaju se
koristiti prema uputama za omekšivače rublja.
Izvadite sve predmete iz džepova, poput upaljača i
šibica.
Nemojte nikada zaustaviti sušilicu prije završetka
ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah izvadite i
prostrete sve artikle tako da se toplina rasprši.
Završna faza ciklusa sušenja obavlja se bez topline
(ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su predmeti
na temperaturi koja ih ne može oštetiti.
Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvucite iz
utičnice mrežnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj nemojte postavljati na mjesta
na kojima je temperatura manja od
5°C ili viša od 35°C.
Provjerite je li pod u prostoriji gdje
postavljate uređaj ravan, čvrst,
otporan na toplinu i čist.
Provjerite kruži li zrak između uređaja
i poda.
Uređaj uvijek pomičite u okomitom
položaju.
Stražnja površina uređaja mora biti
postavljena uza zid.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u ravnini. Ako nije,
podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i strujnog
udara.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Zamo za UK i Irsku. Uređaj ima glavni
osigurač od 13 ampera. Ako je
potrebno zamijeniti osigurač u
utikaču, koristite osigurač od 13 amp.
ASTA (BS1362).
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne sušite oštećene predmete koji
imaju podstavu ili punjenja.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Slijedite upute na etiketi svakog
odjevnog predmeta.
Ako ste oprali rublje sredstvom za
uklanjanje mrlja, prije uključivanja
sušilice pokrenite dodatni ciklus
ispiranja.
Kondenziranu/destiliranu vodu ne
upotrebljavajte za piće ili pripremu
hrane. To može uzrokovati
zdravstvene probleme za ljude i
kućne ljubimce.
Ne sjedajte i ne stojite na otvorenim
vratima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
sušilici.
•
•
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
2.4 Unutarnje svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede.
•
•
•
Vidljivo LED zračenje, ne gledajte
izravno u žaruljicu.
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Za zamjenu unutarnje žaruljice
obratite se ovlaštenom servisu.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
Za čišćenje uređaja ne koristite
raspršivanje vode i pare.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
2.7 Kompresor
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.
•
Kompresor i kompresorski sustav u
sušilici napunjen je posebnim
sredstvom koje ne sadrži kloro-fluorougljikovodike. Sustav uvijek mora biti
hermetički zatvoren. Oštećenje
sustava može prouzročiti curenje.
HRVATSKI
27
3. OPIS PROIZVODA
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Spremnik za vodu
Upravljačka ploča
Unutarnje svjetlo
Vrata uređaja
Primarni filtar
Tipka za otvaranje vrata izmjenjivača
topline
Otvori za zrak
Podesive nožice
Vrata izmjenjivača topline
Poklopac izmjenjivača topline
Tipka za zaključavanje poklopca
izmjenjivača topline
Nazivna pločica
Korisnik može montirati vrata
za punjenje na suprotnu
stranu. Time se može olakšati
punjenje rublja u uređaj i
vađenje iz njega, a korisno je i
u skučenim prostorima
(pogledajte posebni letak).
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2 3
4
5
6
7
8
13
1 Programator
2 Stupanj sušenja tipka
3 Okretanje Plus tipka
4 Zaslon
12
11
10
9
28
www.electrolux.com
5
tipka Vrijeme
6
tipka Odgoda
7
tipka Alarm
8
tipka Protiv gužvanja
12 tipka MyFavourite+
13 Tipka "On/Off" (Uključeno/Isključeno)
9
tipka Start/Pauza
10 Tipka "Povećanje vremena na stalku
za sušenje"
11 Tipka "Smanjenje vremena na stalku
Tipku dodirnite tako da je prst
u području sa simbolom ili
nazivom opcije. Prilikom
rukovanja upravljačkom
pločom ne nosite rukavice.
Upravljačka ploča uvijek mora
biti čista i suha.
za sušenje"
4.1 Indikatori
Indikatori
Zaslon
Faza sušenja
Faza hlađenja
Faza zaštite od gužvanja
Kondenzator
Spremnik za vodu
Filtar
Odgoda početka
Roditeljska zaštita
Zvučni signali
Okretanje plus
Ekstra tiho
Razina sušenja
Traka s tekstom
Trajanje programa
-
Vrijeme sušenja
-
Trajanje odgode početka
HRVATSKI
29
5. TABLICA PROGRAMA
Programi
Ekstra suho,
Razina sušenja:
Pamuk
Sintetika
Sportskaodjeća
Punjenje
(maks.)1) / Ozna‐
ka tkanine
Vrsta punjenja
Za u ormar2)3),
osušeno,
glačanje3)
Razina sušenja:
ormar3),
Ekstra suho,
Za glačanje3)
Jako
Za
Za u
9kg/
3,5kg/
Sportska odjeća od tankih i laganih tkani‐
na, mikrovlakana i poliestera koja se ne
2kg/
glača.
Navlake za pop‐
lune
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih
popluna i jastuka (s perjem, paperjem ili
sintetičkim punjenjem).
Stalak za suš‐
enje4)
Za sušenje sportske obuće samo sa stal‐
1 kg (ili 1 par
kom za sušenje (pogledajte poseban kor‐
sportske obuće)
isnički priručnik za stalak za sušenje).
3kg/
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti
za blago sušenje. Predmete odmah izva‐
dite po završetku programa.
Vuna5)
Brzo
1kg
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkani‐
na, koristi nisku temperaturu.
2kg/
Ostalo 6)
Pamuk ekstra tiho
Nježno sušenje pamučnog rublja uz mini‐
malnu razinu buke. Program se može
koristiti noću.
Razina sušenja:
osušeno,
Ekstra suho,
Jako
9kg/
Za u ormar
Jeans
Odjeća za slobodno vrijeme, kao što su
traper, majice materijala različite debljine
(npr. na okovratniku, manžetama i šavo‐ 9kg/
vima).
Osjetljivo
Osjetljive tkanine.
2kg/
30
www.electrolux.com
Programi
Punjenje
(maks.)1) / Ozna‐
ka tkanine
Vrsta punjenja
Lako glačanje
Tkanine koje je lako održavati, koje je
potrebno samo malo glačati. Rezultati
sušenja mogu se razlikovati od jedne do 1kg (ili 5 košulja)/
druge vrste tkanine. Protresite rublje prije
stavljanja u uređaj. Kada program završi,
odmah izvadite rublje i stavite na sušilo.
Vremensko sušenje
Uz ovaj program možete upotrebljavati
opciju Vrijeme i postaviti trajanje progra‐
ma.
9kg/
Osvježavanje
Osvježava tkanine koje su bile spreml‐
jene.
1kg
1) Maksimalna masa odnosi se na suhe predmete.
2) Program
Pamuk Za u ormar je “Standardni program za pamuk” i prikladan je za
sušenje normalno mokrog pamučnog rublja i najučinkovitiji je program što se tiče potrošnje
energije za sušenje mokrog pamučnog rublja.
3) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u doku‐
mentu EN 61121.
4) Samo sa stalkom za sušenje (standardni ili dodatni pribor, ovisno o modelu).
5) Ciklus sušenja vune ove sušilice provjerila je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikla‐
dan za sušenje vunenih predmeta označenih s "hand wash" (ručno pranje) ako se peru u
ciklusu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u sušilici u skladu s uputama proiz‐
vođača. M1129.
6) Pritiščite tipku
Ostalo sve dok se potreban program ne pojavi na zaslonu
6. OPCIJE
6.1 Vrijeme
6.3 Stupanj sušenja
Ova se opcija primjenjuje samo na
program Vremensko sušenje. Možete
postaviti trajanje programa u rasponu od
minimalno 10 minuta do maksimalno 2
sata. Postavka trajanja odnosi se na
količinu rublja u uređaju.
Ova funkcija pomaže jače osušiti rublje.
Postoje 4 moguća odabira:
Preporučujemo vam da
postavite kratko trajanje za
male količine rublja ili za samo
jedan predmet.
6.2 Protiv gužvanja
Standardnu fazu protiv gužvanja (30
minuta) produžuje za 60 minuta na kraju
ciklusa sušenja. Ta funkcija sprječava
gužvanje rublja. Rublje se tijekom faze
zaštite od gužvanja može izvaditi.
•
Ekstra suho
•
Jako osušeno (samo za Pamuk)
•
Za u ormar
•
Za glačanje
6.4 Okretanje Plus
Za nježnije sušenje osjetljivih tkanina i
tkanina osjetljivih na temperaturu (npr.
akril, viskoza). Ta funkcija pomaže pri
smanjenju nabora na rublju. Za tkanine
sa simbolom
na etiketi.
HRVATSKI
6.5 Rack Time Drying (Vrijeme
sušenja na rešetki)
Opciju Alarm možete aktivirati
sa svim programima.
Ova se opcija primjenjuje samo za
program Drying Rack (Rešetka za
sušenje). Možete postaviti trajanje
programa u rasponu od minimalno 30
minuta do maksimalno 4 sata. Postavka
trajanja odnosi se na količinu rublja u
uređaju.
6.7 MyFavourite+
Kada prvi put uključujete uređaj, ako
pritisnete MyFavourite+ na zaslonu se
prikazuje da je memorija prazna. Uređaj
može automatski pohraniti najčešće
upotrebljavanje programe nakon
određenog broja primjena.
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili za
samo jedan predmet.
Ovom tipkom možete postaviti 3
najčešće upotrebljavana programa
sušenja.
6.6 Alarm
•
zujanje možete čuti prilikom:
•
•
kraja ciklusa
početka i kraja faze zaštite od
gužvanja
• prekida ciklusa
Zadana postavka funkcije zujala je uvijek
uključeno. Tu funkciju možete upotrijebiti
za uključivanje ili isključivanje zvuka.
•
•
Jednom pritisnite MyFavourite+ za
postavljanje programa "My Favourite
1"
Dva puta pritisnite MyFavourite+ za
postavljanje programa "My Favourite
2"
Tri puta pritisnite MyFavourite+ za
postavljanje programa "My Favourite
3"
6.8 Tablica opcija
Programi1)
Pamuk
■
■
Sintetika
■
■
Sportskaodjeća
■
Stalak za suš‐
enje
Brzo
31
■
■
■
Navlake za pop‐
lune
Vuna
Ostalo
Pamuk ekstra tiho
■
Jeans
■
Osjetljivo
■
Lako glačanje
■
■
32
www.electrolux.com
Programi1)
Vremensko sušenje
■
■
Osvježavanje
■
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključi‐
vanje pritisnite odgovarajuću tipku.
7. POSTAVKE
A
J
B
I
C
D
E
H
G
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (D). Pali se indikator sigurnosne
blokade za djecu.
Pali se indikator sigurnosne blokade za
djecu.
Sigurnosna blokada za djecu
može se isključiti dok program
radi. Pritisnite i istovremeno
držite iste tipke sve dok se
indikator sigurnosne blokade
za djecu ne isključi.
F
A) Vrijeme tipka
B) Odgoda tipka
C) Alarm tipka
D) Protiv gužvanja tipka
E) Start/Pauza tipka
F) Tipka "Povećanje vremena" na stalku
za sušenje
G) Tipka "Smanjenje vremena na stalku
za sušenje"
H) tipka MyFavourite+
7.2 Jezik
Za promjenu jezika:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Istovremeno pritisnite i držite
pritisnute tipke (B) i (C) dok se ne
pojavi prethodno odabrani jezik.
J) Stupanj sušenja tipka
3. Pritisnite tipku
ili
za
postavljanje željenog jezika.
4. Za memoriranje odabira pritisnite
tipku (E).
7.1 Funkcija sigurnosne
blokade za djecu
7.3 Podešavanje preostale
razine vlage u rublju
I)
Okretanje Plus tipka
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s
uređajem dok program radi. Programator
i tipke su blokirani.
Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne
blokade za djecu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
Za promjenu osnovne razine preostale
razine vlage u rublju:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke
(A) i (B).
Uključuje se jedan od sljedećih
indikatora:
•
maksimalno suho rublje
•
suho rublje
•
osnovno suho rublje
HRVATSKI
3. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne
uključi indikator odgovarajuće razine.
4. Za potvrđivanje podešavanja
pritisnite i istovremeno oko 2 sekundi
držite pritisnutima tipke (A) i (B).
7.4 Indikator spremnika za
vodu
Po zadanim postavkama indikator
spremnika za vodu je uključen. Uključuje
se kada program završi ili kada je
potrebno isprazniti spremnik za vodu.
Ako je postavljen komplet za
izbacivanje kondenzata
(dodatna oprema), uređaj
automatski izbacuje vodu iz
spremnika za vodu. U tom
vam slučaju preporučujemo
da isključite indikator
spremnika za vodu.
Pogledajte dostupan pribor u
isporučenim informacijama.
Isključivanje indikatora
spremnika za vodu:
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
2. Istovremeno pritisnite i držite tipke (J)
i (I).
Zaslon prikazuje jednu od sljedeće 2
konfiguracije:
•
Indikator
je isključen, a
je uključen.
indikator
Indikator spremnika za vodu je
isključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
•
i
su
Indikatori
uključeni.
Indikator spremnika za vodu je
uključen. Nakon približno 4
sekunde 2 indikatora se gase.
8. PRIJE PRVE UPORABE
Prije prve upotrebe uređaja izvršite
sljedeće radnje:
•
•
Obrišite bubanj sušilice vlažnom
krpom.
Pokrenite kratki program (npr. 30
minuta) s vlažnim rubljem.
Na početku ciklusa sušenja (3
- 5 min) razina zvuka može biti
malo povišena. To se događa
zbog početka rada
kompresora, što je normalno
za kompresorske uređaje kao
što su: hladnjaci, zamrzivači.
8.1 Jezik
Jezik možete promijeniti svaki
put kada to želite (pogledajte
poglavlje Postavke).
9. SVAKODNEVNA UPORABA
9.1 Pokrenite program bez
odgode početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
33
Kada po prvi put uključujete uređaj na
zaslonu se prikazuje jezik zadan
početnim postavkama. Možete ga
potvrditi ili postaviti drugi jezik. Za
postavljanje drugog jezika:
1. Pritisnite tipku
ili
za
postavljanje željenog jezika.
2. Za pohranjivanje odabira pritisnite
tipku Start/Pause.
34
www.electrolux.com
POZOR!
Provjerite kada zatvarate
vrata da rublje nije
zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
Na zaslonu se prikazuje trajanje
programa.
4. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Program se pokreće.
9.2 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve
dok se na zaslonu ne pojavi vrijeme
odgode koje želite postaviti.
Početak programa možete
odgoditi u rasponu od
minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pauza.
Na zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode početka.
Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
9.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku
za uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
•
Čuje se isprekidani zvučni signal.
• Uključen je indikator .
• Uključen je indikator Start/Pauza.
Uređaj nastavlja s radom s uključenom
faze zaštite od gužvanja u trajanju od
približno 30 minuta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore
s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka
faze zaštite od gužvanja. Mi
preporučujemo, za bolje rezultate, da
rublje izvadite kada faza gotovo završi ili
u potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja
završena:
•
•
Uključen je indikator .
Indikator Start/Pauza se isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku za uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa
sustavno čistite filtar i
ispraznite spremnik za vodu.
9.5 Funkcija automatskog
isključivanja
Kako bi se smanjila potrošnja energije,
ova funkcija automatski isključuje uređaj:
•
•
Nakon 5 minuta ako ne pokrenete
program.
5 minuta nakon kraja programa
pranja.
9.4 Po završetku programa
Kad je program pranja završen:
10. SAVJETI
10.1 Priprema rublja
•
•
•
•
•
•
Zatvorite patentne zatvarače.
Zatvorite zatvarače na navlakama za
poplune.
Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce
(npr. vrpce na pregačama). Zavežite
ih prije pokretanja programa.
Izvadite sve predmete iz džepova.
•
Ako predmet ima unutarnji sloj od
pamuka, preokrenite ga. Pamučni sloj
uvijek mora biti s vanjske strane
Preporučujemo vam da postavite
ispravan program koji odgovara vrsti
tkanine u uređaju.
Tkanine jarkih boja ne stavljajte
zajedno sa svijetlim tkaninama. Jarke
bi boje mogle izblijediti.
HRVATSKI
•
•
•
Upotrebljavajte odgovarajući program
za pamučni žersej i pleteninu kako bi
se spriječilo sakupljanje predmeta.
Provjerite da težina punjenja nije veća
od maksimalne težine navedene u
tablici programa.
Etiketa
35
Sušite isključivo rublje koje je
prikladno za sušenje u sušilici.
Pogledajte etiketu na odjeći.
Zaslon
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program
sa standardnom temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s
niskom temperaturom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
11.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) Ako je potrebno, operite filtar vodom iz slavine koristeći četku i/ili usisavač.
36
www.electrolux.com
11.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu
možete upotrebljavati kao
alternativu destiliranoj vodi
(npr. za glačanje na paru).
Prije upotrebe vode uklonite
ostatke nečistoća filtrom.
11.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
1
2
1
2
2
HRVATSKI
5.
37
6.
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) Po potrebi, jednom u svakih 6 mjeseci, uklonite dlačice iz odjeljka izmjenjivača topline.
Možete upotrijebiti usisavač.
Učestalost čišćenja filtara
povezana je s vrstom rublja i
njegovom količinom. Ako
sušite s maksimalnom
količinom rublja, filtre čistite
nakon svaka 3 ciklusa.
11.4 Čišćenje bubnja
UPOZORENJE!
Prije čišćenja uređaja izvucite
utikač iz utičnice.
Koristite obični neutralni deterdžent za
čišćenje unutarnje površine i rebara
bubnja. Očišćene površine osušite
mekanom krpom.
POZOR!
Nemojte koristiti abrazivne
materijale ili čeličnu vunu za
čišćenje bubnja.
11.5 Čišćenje upravljačke ploče
i kućišta
Koristite obični neutralni sapun za
čišćenje upravljačke ploče i kućišta.
Za čišćenje koristite vlažnu krpu.
Očišćene površine osušite mekanom
krpom.
POZOR!
Za čišćenje uređaja ne
koristite sredstva za čišćenje
namještaja ili sredstva za
čišćenje koja bi mogla
uzrokovati koroziju.
11.6 Čišćenje otvora za
ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za
ventilaciju.
38
www.electrolux.com
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja
uključen u utičnicu.
Provjerite osigurač u kutiji s osiguračima
(kućna instalacija).
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pauza .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno
između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan.
Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokre‐
tanje programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa. 1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajan‐
ju programa.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugir‐
ajte rublje u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije pre‐
visoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Vremensko sušenje ili
Ekstra suho.
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isklju‐
čite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Zaslon prikazuje (npr. E51).
Uključite i isključite uređaj. Pokrenite novi
program. Ako i dalje dolazi do kvara, kon‐
taktirajte servis.
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
Postavljeni program nije ispravan.
Filtar je začepljen.
Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
•
•
•
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora
vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
HRVATSKI
39
13. TEHNIČKI PODACI
širina x visina x dubina
850 x 600 x 600 mm (maksimalno 640
mm)
Maksimalna dubina s otvorenim vratima
uređaja
1090 mm
Maksimalna širina s otvorenim vratima
uređaja
950 mm
Podesiva visina
850 mm (+ 15 mm - regulacija nožica)
Zapremina bubnja
118 l
Maksimalna količina punjenja
9 kg
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Potrebni osigurač
4A
Ukupna snaga
900 W
Klasa energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja 1)
2,28 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
259 kWh
Potrošnja snage u načinu rada left—on
0,50 W
Potrošnja snage u načinu rada "Off"
(isklj.)
0,50 W
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Dozvoljena temperatura okoline
+ 5°C do + 35°C
Razina zaštite protiv ulaska krutih čestica IPX4
i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem,
osim na mjestima gdje niskonaponska
oprema nema zaštitu od vlage
1) Prema EN 61121. 9 kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standard‐
nom programu za pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife.
Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br.
392/2012).
13.1 Potrošnja
Faze
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
Pamuk 9 kg
Za u ormar
1400 rpm / 50%
175 min.
2,00 kWh
40
www.electrolux.com
Faze
Za glačanje
Rotacija pri / preostala vlaga
Vrijeme suš‐
Potrošnja
enja
1000 rpm / 60%
200 min.
2,28 kWh
1400 rpm / 50%
121 min.
1,31 kWh
1000 rpm / 60%
138 min.
1,49 kWh
1200 rpm / 40%
56 min.
0,54 kWh
800 rpm / 50%
64 min.
0,61 kWh
Sintetika 3,5 kg
Za u ormar
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale koji na sebi imaju
oznaku . Ambalažu za recikliranje
odložite u prikladne spremnike. Pomozite
u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja te u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne odlažite zajedno s
kućnim otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČESKY
41
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 42
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................................44
3. POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................................46
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................46
5. TABULKA PROGRAMŮ................................................................................... 48
6. FUNKCE........................................................................................................... 49
7. NASTAVENÍ..................................................................................................... 51
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................52
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 52
10. TIPY A RADY................................................................................................. 53
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 54
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 56
13. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 57
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
42
1.
www.electrolux.com
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Je-li bubnová sušička umístěná na pračce, použijte
speciální spojovací soupravu. Spojovací soupravu,
dostupnou u vašeho autorizovaného prodejce, lze
použít pouze u spotřebiče uvedeného v pokynech
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
dodaných spolu s příslušenstvím. Před instalací si je
pečlivě pročtěte (viz instalační leták).
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně
otevřených topenišť do místnosti.
Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících
plyny nebo jiná paliva. (podle situace)
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Dodržujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Nepoužívejte spotřebič, pokud byly k čištění použity
průmyslové chemikálie.
Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po každém
použití vyčistěte filtr na vlákna.
Nevyprané prádlo v bubnové sušičce nesušte.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton,
alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn,
terpentýn nebo odstraňovače vosku je nutné nejprve
vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího
prostředku, a teprve pak sušit v bubnové sušičce.
V bubnové sušičce se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat podle pokynů jejich výrobce.
Z kapes vyjměte všechny předměty, jako např.
zapalovače nebo zápalky.
Pokud zastavíte bubnovou sušičku před koncem
sušicího cyklu, musíte všechno prádlo rychle vyjmout
a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
Závěrečná část cyklu v sušičce probíhá bez ohřevu
(zchlazovací cyklus) a tím je zajištěno ponechání
prádla v teplotě, která prádlo nepoškodí.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 5 °C nebo nad 35 °C.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Spotřebič vždy přesunujte ve
vzpřímené poloze.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko.
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte 13A
pojistku ASTA (BS 1362).
Tento spotřebič je v souladu s
směrnicemi EEC.
ČESKY
2.3 Použití
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým proudem,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Nesušte poškozené kusy oblečení,
které obsahují vycpávky nebo výplně.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v bubnové sušičce. Dodržujte
pokyny na etiketách oděvů.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušičky proveďte dodatečný cyklus
máchání.
Kondenzovanou či destilovanou vodu
nepijte ani ji nepoužívejte k vaření
pokrmů. Může lidem či zvířatům
způsobit zdravotní potíže.
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy v bubnové sušičce
nesušte.
2.4 Vnitřní osvětlení
2.5 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
•
Viditelné záření LED, nedívejte se
přímo do světelného paprsku.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Pokud je potřeba vnitřní osvětlení
vyměnit, kontaktujte autorizované
servisní středisko.
K čištění spotřebiče nepoužívejte
proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
2.6 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Kompresor
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu.
•
45
•
Kompresor a přidružený systém je u
bubnových sušiček naplněn
speciálním prostředkem bez fluorochloro- halogenovaných uhlovodíků.
Systém musí zůstat těsný. Poškození
systému může vést k úniku.
46
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
2
3
4
5
12
6
11
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nádržka na vodu
Ovládací panel
Vnitřní osvětlení
Dvířka spotřebiče
Hlavní filtr
Tlačítko k otevírání dvířek výměníku
tepla
Otvory pro proudění vzduchu
Seřiditelné nožičky
Dvířka výměníku tepla
Kryt výměníku tepla
Jisticí knoflík krytu výměníku tepla
Typový štítek
Plnicí dvířka může uživatel
namontovat na protilehlé
straně. Lze tak usnadnit
vkládání a vyjímání prádla,
pokud při instalaci spotřebiče
existují prostorová omezení
(viz samostatný leták).
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
2 3
4
5
6
7
8
13
12
1 Volič programů
2 Stupeň sušení Dotykové tlačítko
3 Zpětný chod bubnu Dotykové tlačítko
4 Displej
11
10
9
ČESKY
5
Dotykové tlačítko Doba
6
Dotykové tlačítko Odložený start
7
8
12 Dotykové tlačítko MyFavourite+
13 Tlačítko Zap/Vyp
Dotykové tlačítko Zvuková
signalizace
Dotykové tlačítko Proti pomačkání
9
Dotykové tlačítko Start/Pauza
10 Dotykové tlačítko zvýšení času při
sušení se sušákem
11 Dotykové tlačítko snížení času při
Dotyková tlačítka stiskněte
dotykem prstu v oblasti se
symbolem nebo názvem
funkce. Při používání
ovládacího panelu nenoste
rukavice. Dbejte na to, aby byl
ovládací panel vždy čistý a
suchý.
sušení se sušákem
4.1 Kontrolky
Kontrolky
Popis
Fáze sušení
Ochlazovací fáze
Fáze ochrany proti zmačkání
Kondenzátor
Nádržka na vodu
Filtr
Odložený start
Dětská pojistka
Zvuková signalizace
Zpětný chod bubnu
Extra tichý
Stupeň sušení
Textový řádek
Délka programu
-
Délka časovaného sušení
-
Délka odloženého startu
47
48
www.electrolux.com
5. TABULKA PROGRAMŮ
Programy
Stupeň sušení:
Bavlna
Syntetika
Náplň (max.)1) /
Značka tkaniny
Druh náplně
suché,
ní3)
Stupeň sušení:
žení3),
Extra suché,
K uložení2)3),
Extra suché,
K žehlení3)
Velmi
K žehle‐ 9 kg/
K ulo‐
3,5 kg/
Sportovní oblečení, lehké a slabé tkani‐
Sportovní obleče‐ ny, mikrovlákno a polyester, které se ne‐
ní
žehlí.
2 kg/
Lůžkoviny
K sušení jedné či dvou prošívaných přik‐
rývek a povlaků na polštář (s peřím, pra‐
chovým peřím nebo syntetickou výplní).
3 kg/
Sušák4)
Sušení sportovní obuvi pouze spolu se
1 kg (nebo jeden
sušákem (viz samostatný návod k použití pár sportovní ob‐
dodaný spolu se sušákem).
uvi)
Vlněné tkaniny. Šetrné sušení pratelných
vlněných oděvů. Po dokončení programu
toto oblečení okamžitě vyjměte.
Vlna5)
Krátký
1 kg
K sušení bavlněných a syntetických tka‐
nin při nízké teplotě.
2 kg/
Jiné 6)
Bavlna – Extra tichý
Šetrně suší bavlněné prádlo s redukcí
hluku na minimum. Tento program lze
použít v noci.
Stupeň sušení:
suché,
Extra suché,
Velmi
9 kg/
K uložení
Džíny
K sušení oděvů pro volný čas jako džíny,
mikiny, apod. z různě silných materiálů
9 kg/
(např. u krku, na manžetách, ve švech).
Jemné
Jemné prádlo.
2 kg/
ČESKY
Programy
49
Náplň (max.)1) /
Značka tkaniny
Druh náplně
Snadné žehlení
Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých
je zapotřebí minimum žehlení. Výsledky
1 kg (nebo 5 ko‐
sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny.
Prádlo před vložením do spotřebiče
šil)
protřepte. Po dokončení programu prádlo
okamžitě vyjměte a rozložte na věšák.
Časované sušení
S tímto programem můžete použít funkci
Doba a nastavit délku programu.
9 kg/
Osvěžení
K osvěžení uložených tkanin.
1 kg
1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.
2) Program
Bavlna K uložení je „standardní program pro bavlnu“ a je vhodný k sušení
vlhkého běžného bavlněného prádla, kdy se v rámci spotřeby energie jedná o nejúspornější
program.
3) Pouze pro zkušebny: Standardní programy pro zkušebny dle normy EN 61121.
4) Pouze se sušákem (jedná se o standardní či volitelné příslušenství, závisí na modelu).
5) Cyklus sušení vlny této bubnové sušičky byl testován a schválen společností Woolmark.
Tento cyklus je vhodný pro sušení vlněných oděvů, které jsou označeny pro ruční praní, za
předpokladu, že jsou tyto oděvy vyprány pomocí pracího cyklu schváleného společností
Woolmark pro ruční praní a sušeny v bubnové sušičce dle pokynů výrobce. M1129.
6) Opakovaně stiskněte dotykové tlačítko
Jiné, dokud se na displeji nezobrazí požado‐
vaný program.
6. FUNKCE
6.1 Doba
6.3 Stupeň sušení
Tuto funkci lze použít pouze spolu s
programem Časované sušení. Můžete
nastavit délku programu 10 minut až 2
hodiny. Nastavení délky odpovídá
množství prádla ve spotřebiči.
Pomocí této funkce je prádlo lépe
usušené. K dispozici jsou čtyři možné
volby:
U menšího množství prádla
nebo jeho jediného kusu
doporučujeme nastavit
krátkou délku.
6.2 Proti pomačkání
Prodlouží standardní fázi proti zmačkání
(dlouhou 30 minut) na konci sušicího
cyklu o dalších 60 minut. Tato funkce
zabraňuje pomačkání prádla. Prádlo
můžete během fáze proti pomačkání
vyjmout.
•
•
Extra suché
Velmi suché (pouze pro program
Bavlna)
•
K uložení
•
K žehlení
6.4 Zpětný chod bubnu
Slouží k šetrnému sušení jemných a na
teplotu citlivých textilií (např. akrylu,
viskózy). Tato funkce pomáhá snižovat
pomačkání prádla. Pro tkaniny se
symbolem
na etiketě oděvu.
50
www.electrolux.com
6.5 Časované sušení se
sušákem
Funkci Zvuková signalizace
lze zapnout u všech
programů.
Tuto funkci lze použít pouze spolu s
programem Sušák. Můžete nastavit
délku programu 30 minut až 4 hodiny.
Nastavení délky odpovídá množství
prádla ve spotřebiči.
6.7 MyFavourite+
Pokud při prvním zapnutí spotřebiče
stisknete tlačítko MyFavourite+, na
displeji se zobrazí hlášení, že paměť je
prázdná. Spotřebič může po několika
použitích automaticky ukládat do paměti
nejpoužívanější programy.
U menšího množství prádla nebo jeho
jediného kusu doporučujeme nastavit
krátkou délku.
6.6 Zvuková signalizace
Pomocí tohoto dotykového tlačítka
můžete nastavit jeden ze tří
nejpoužívanějších sušicích programů.
bzučák uslyšíte v následujících situacích:
•
•
konec cyklu
začátku a konci fáze ochrany proti
zmačkání
• přerušení cyklu
Zvuková signalizace je podle výchozího
nastavení vždy zapnutá. Tuto funkci
můžete použít k zapnutí či vypnutí zvuků.
•
•
•
Jedním stisknutím MyFavourite+
nastavíte Oblíbený program č. 1
Dvojím stisknutím MyFavourite+
nastavíte Oblíbený program č. 2
Trojím stisknutím MyFavourite+
nastavíte Oblíbený program č. 3
6.8 Tabulka funkcí
Programy1)
ní
Bavlna
■
■
Syntetika
■
■
Sportovní obleče‐
■
■
Sušák
■
Krátký
Lůžkoviny
Vlna
Jiné
Bavlna – Extra tichý
■
Džíny
■
Jemné
■
Snadné žehlení
■
Časované sušení
■
■
■
■
ČESKY
51
Programy1)
Osvěžení
■
1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknu‐
tím příslušného dotykového tlačítka.
7. NASTAVENÍ
A
J
B
I
C
D
E
H
G
se ukazatel funkce dětské
bezpečnostní pojistky.
Zobrazí se ukazatel funkce dětské
bezpečnostní pojistky.
Funkci dětské bezpečnostní
pojistky lze během
probíhajícího programu
vypnout. Stiskněte a podržte
stejná dotyková tlačítka,
dokud se ukazatel dětské
bezpečnostní pojistky
nepřestane zobrazovat.
F
A) Doba Dotykové tlačítko
B) Odložený start Dotykové tlačítko
C) Zvuková signalizace Dotykové
tlačítko
D) Proti pomačkání Dotykové tlačítko
E) Start/Pauza Dotykové tlačítko
F) Dotykové tlačítko zvýšení času při
sušení se sušákem
G) Dotykové tlačítko snížení času při
sušení se sušákem
H) Dotykové tlačítko MyFavourite+
I) Zpětný chod bubnu Dotykové tlačítko
7.2 Jazyk
Pro změnu jazyka:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(B) a (C), dokud se nezobrazí
předchozí zvolený jazyk.
3. Stisknutím dotykového tlačítka
J) Stupeň sušení Dotykové tlačítko
nebo
nastavte požadovaný jazyk.
4. Výběr uložíte do paměti stisknutím
dotykového tlačítka (E).
7.1 Funkce dětské
bezpečnostní pojistky
7.3 Úprava stupně zbývající
vlhkosti prádla
Tato funkce brání dětem hrát si se
spotřebiče během probíhajícího
programu. Volič programů a dotyková
tlačítka jsou zablokovaná.
Chcete-li změnit výchozí stupeň zbývající
vlhkosti prádla:
Odblokované je pouze tlačítko Zap/Vyp.
Zapnutí funkce dětské
bezpečnostní pojistky:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte
dotyková tlačítka (A) a (D). Zobrazí
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítka
(A) a (B).
Zobrazí se jeden z těchto ukazatelů:
•
•
•
maximální stupeň
usušení prádla
prádla
prádla
vyšší stupeň usušení
výchozí stupeň usušení
52
www.electrolux.com
3. Opakovaně stiskněte tlačítko (E),
dokud se nezobrazí ukazatel
správného stupně.
4. Nastavení potvrdíte současným
stisknutím a podržením tlačítek (A) a
(B) na přibližně dvě sekundy.
7.4 Ukazatel nádržky na vodu
Ve výchozím nastavení je ukazatel
nádržky na vodu zapnutý. Zobrazí se,
když se dokončí program nebo když je
zapotřebí nádržku na vodu vyprázdnit.
Pokud je nainstalována
vypouštěcí souprava
(doplňkové příslušenství),
spotřebič automaticky vypustí
vodu z této nádržky. V
takovém případě
doporučujeme ukazatel
nádržky na vodu vypnout.
Informace o dostupném
příslušenství naleznete v
přiloženém letáku.
Vypnutí ukazatele nádržky na
vodu:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte
dotyková tlačítka (J) a (I).
Na displeji se zobrazí jedna z těchto
dvou konfigurací:
•
Ukazatel
se nezobrazuje a
se zobrazuje.
ukazatel
Ukazatel nádržky na vodu je
vypnutý. Po přibližně čtyřech
sekundách se oba ukazatele
přestanou zobrazovat.
•
a
se
Ukazatel
zobrazuje.
Ukazatel nádržky na vodu je
zapnutý. Po přibližně čtyřech
sekundách se oba ukazatele
přestanou zobrazovat.
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Před prvním použitím spotřebiče
proveďte následující úkony:
•
•
Vyčistěte buben sušičky vlhkým
hadrem.
Spusťte krátký program (např. 30
minut) s vlhkým prádlem.
Na začátku sušicího cyklu (3–
5 min) může být zvuk poněkud
hlasitější. Je to kvůli spuštění
kompresoru, což je běžné u
kompresorem poháněných
spotřebičů, jako jsou:
chladničky, mrazničky.
8.1 Jazyk
Jazyk můžete kdykoliv změnit
(viz kapitola Nastavení).
Když poprvé zapnete spotřebič, na
displeji se zobrazí výchozí jazyk. Můžete
jej potvrdit nebo nastavit jiný jazyk.
Nastavení jiného jazyka:
1. Stisknutím dotykového tlačítka
nebo
nastavte požadovaný jazyk.
2. Volbu uložíte do paměti stisknutím
dotykového tlačítka Start/Pauza.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
9.1 Spuštění programu bez
odloženého startu
1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.
POZOR!
Při zavírání dvířek se
ujistěte, že se mezi dvířka
spotřebiče a gumové
těsnění nezachytilo
prádlo.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
ČESKY
53
3. Nastavte správný program a funkce
pro daný druh náplně.
Na displeji se zobrazí délka programu.
4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/
Pauza.
Program se spustí.
•
9.2 Spuštění programu s
odloženým startem
Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje
zmačkání vašeho prádla.
1. Nastavte správný program a funkce
pro daný druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko
odloženého startu, dokud se na
displeji nezobrazí požadovaná
prodleva.
Spuštění programu
můžete odložit o nejméně
30 minut a nejdéle 20
hodin.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/
Pauza.
Na displeji se zobrazí odpočet do
odloženého startu.
Po dokončení odpočtu se spustí
nastavený program.
Zazní přerušovaný zvukový signál.
svítí.
• Kontrolka
• Kontrolka Start/Pauza svítí.
Spotřebič bude pokračovat v chodu s
fází ochrany proti zmačkání po dobu
přibližně 30 minut.
Prádlo lze odebrat před dokončením fáze
ochrany proti zmačkání. Pro lepší
výsledky doporučujeme prádlo odebrat
těsně před koncem ne po dokončení této
fáze.
Po dokončení fáze ochrany proti
zmačkání:
•
•
svítí.
Kontrolka
Kontrolka Start/Pauza zhasne.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypněte.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.
Po dokončení programu vždy
vyčistěte filtr a vyprázdněte
nádržku na vodu.
9.3 Změna programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič
vypněte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
3. Nastavte program.
9.5 Funkce automatického
vypnutí
9.4 Na konci programu
•
Když je program dokončen:
•
Aby se snížila spotřeba energie, tato
funkce vypne automaticky spotřebič:
Po pěti minutách, když nespustíte
žádný program.
Po pěti minutách po dokončení
programu.
10. TIPY A RADY
10.1 Příprava prádla
•
•
•
•
•
Zatáhněte zipy.
Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky
a polštáře.
Nenechte pásky a tkanice (např.
zástěr) volně. Před spuštěním
programu je svažte.
Vyndejte všechny předměty z kapes.
Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou
vrstvu, obraťte jej vnitřní stranou
navrch. Vždy se ujistěte, že je
bavlněná vrstva navrch.
•
•
•
•
Doporučujeme zvolit správný program
vhodný pro typ tkaniny ve spotřebiči.
Výrazně barevné tkaniny nedávejte
do spotřebiče spolu s tkaninami
světlých barev. Výrazné barvy mohou
pouštět.
U bavlněných žerzejů a pleteného
oblečení použijte vhodný program,
abyste zabránili jejich sražení.
Ujistěte se, že hmotnost prádla
nepřesahuje maximální hodnoty
uvedené v tabulce programů.
54
www.electrolux.com
•
Sušte pouze prádlo, které je vhodné
pro sušení v bubnové sušičce. Viz
etikety oděvů.
Etiketa oděvu
Popis
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce.
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program se
standardní teplotou.
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program s
nízkou teplotou.
Prádlo nevhodné k sušení v bubnové sušičce.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
11.1 Čištění filtru
1.
2.
2
1
3.
4.
1
2
5. 1)
6.
1
2
1) V případě potřeby vyčistěte filtr pomocí teplé vody a kartáčku nebo pomocí vysavače.
ČESKY
11.2 Vypouštění nádržky na vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu z nádržky můžete použít
jako destilovanou vodu (např.
pro žehlení s párou). Před
použitím z vody odstraňte
pomocí filtru nečistoty.
11.3 Čištění kondenzátoru
1.
2.
3.
4.
1
2
2
2
1
5.
6.
55
56
www.electrolux.com
7. 1)
8.
9.
10.
2
1
1) V případě potřeby jednou za šest měsíců odstraňte vlákna z přihrádky výměníku tepla.
Můžete použít vysavač.
Četnost čištění filtrů závisí na
druhu prádla a jeho množství.
Pokud sušíte maximální
náplně, čistěte filtry po
každých třech cyklech.
11.4 Čištění bubnu
UPOZORNĚNÍ!
Před čištěním spotřebič
vypojte ze zásuvky.
K čištění vnitřku a žeber bubnu
používejte neutrální mýdlový prostředek.
Vyčištěný povrch osušte měkkým
hadrem.
POZOR!
K čištění bubnu nepoužívejte
abrazivní prostředky nebo
drátěnku.
11.5 Čištění ovládacího panelu
a skříně spotřebiče
K čištění ovládacího panelu a skříně
spotřebiče použijte neutrální mýdlový
prostředek.
K čištění použijte vlhký hadr. Vyčištěný
povrch osušte měkkým hadrem.
POZOR!
K čištění spotřebiče
nepoužívejte čisticí prostředky
na nábytek nebo přípravky,
které mohou způsobit korozi.
11.6 Čištění otvorů pro
proudění vzduchu
Pomocí vysavače odstraňte vlákna z
otvorů pro proudění vzduchu.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do sí‐
ťové zásuvky.
Zkontrolujte pojistku v rozvodné skříňce
(instalace v domácnosti).
ČESKY
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Stiskněte Start/Pauza.
57
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče
zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.
Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče
a gumové těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přeruší chod.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu
prázdná. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
program opět spustíte.
Na displeji se zobrazí dlouhá délka pro‐
gramu. 1)
Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá
délce programu.
Přesvědčte se, že je filtr čistý.
Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu
odstřeďte v pračce.
Ujistěte se, že teplota v místnosti není
příliš vysoká.
Na displeji se zobrazí krátká délka pro‐
gramu.
Zvolte program Časované sušení nebo
Extra suché.
Na displeji se zobrazí Err.
Pokud chcete nastavit nový program,
spotřebič vypněte a zapněte.
Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné
pro zvolený program.
Na displeji se zobrazí (např. E51).
Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte no‐
vý program. Pokud se problém objeví
znovu, obraťte se na autorizované servis‐
ní středisko.
1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.
Pokud nejsou výsledky sušení
uspokojivé
•
•
•
•
Byl zvolen nesprávný program.
Filtr je ucpaný.
Kondenzátor je ucpaný.
Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
•
•
•
Buben je znečištěný.
Nesprávné nastavení snímače
vodivosti.
Otvory pro proudění vzduchu jsou
ucpané.
13. TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška x Šířka x Hloubka
850 x 600 x 600 mm (maximálně 640
mm)
58
www.electrolux.com
Max. hloubka s otevřenými dvířky
spotřebiče
1 090 mm
Max. šířka s otevřenými dvířky spotřebiče 950 mm
Nastavitelná výška
850 mm (+ 15 mm - seřiditelné nožičky)
Objem bubnu
118 l
Maximální náplň prádla
9 kg
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Potřebná pojistka
4A
Celkový příkon
900 W
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie1)
2,28 kWh
Roční spotřeba energie2)
259 kWh
Příkon v režimu zapnutého spotřebiče
0,50 W
Příkon v režimu vypnutého spotřebiče
0,50 W
Typ použití
Domácnost
Přípustná okolní teplota
+5 °C až +35 °C
Úroveň ochrany proti průniku pevných
částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochran‐
ný kryt s výjimkou míst, kde není nízko‐
napěťové vybavení chráněno proti
vlhkosti
IPX4
1) V souladu s normou EN 61121. 9 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu
pro bavlnu při plné a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou spotřebou. Skutečná
spotřeba energie za cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č.
392/2012).
13.1 Údaje o spotřebě
Program
Odstředěno při / zbytková
vlhkost
Doba sušení
Spotřeba
energie
1 400 ot/min / 50 %
175 min.
2,00 kWh
1 000 ot/min / 60 %
200 min.
1 400 ot/min / 50 %
121 min.
1,31 kWh
1 000 ot/min / 60 %
138 min.
1,49 kWh
Bavlna 9 kg
K uložení
K žehlení
2,28 kWh
ČESKY
Program
Odstředěno při / zbytková
vlhkost
Doba sušení
59
Spotřeba
energie
Syntetika 3,5 kg
K uložení
1 200 ot/min / 40 %
800 ot/min / 50 %
56 min.
64 min.
0,54 kWh
0,61 kWh
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
136930430-A-062014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement